Melding NÆRINGSSAKER I 2008 AVGJORT ETTER FULLMAKT. Aust-Agder fylkeskommune. Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget. 1. Forslag til vedtak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding NÆRINGSSAKER I 2008 AVGJORT ETTER FULLMAKT. Aust-Agder fylkeskommune. Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget. 1. Forslag til vedtak"

Transkript

1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: / /2009 / 243/U30 Melding Saksbehandler: Kari Stenseth Wroldsen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget NÆRINGSSAKER I 2008 AVGJORT ETTER FULLMAKT 1. Forslag til vedtak Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: Meldingen taes til etterretning.

2 SAK 1001/08/TAJ INTERNASJONALT SAMARBEID, SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONALT SAMARBEID Mål: Internasjonalt samarbeid inngår i felles handlingsprogram for fylkeskommunene på Agder, der hver av fylkeskommunene bidrar med hver til posten. Se for øvrig side 62 og 63 i Økonomiplan Målgruppe: Alle på Agder Kort beskrivelse av tiltak: Tiltakene er delt i fire: Et felles internasjonalt sekretariat Videreføring av Skandinavisk triangel Agdersenter for kultursamarbeid med utviklingslandene Interregionalt samarbeid med EU regioner Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kr til internasjonalt samarbeid. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av felles handlingsplan, regionale utfordringer. SAK 1002/08/TAJ FELLES ENERGIPLAN, SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV ENERGIPLAN Mål: Utarbeidelse av en felles energiplan for Agderfylkene. Energiplanens mål er: For å sikre en bærekraftig utvikling av vår landsdel, har energipolitikken som overordnet mål å sikre regionen et godt, bærekraftig og sikkert energisystem. Dette innebærer en bred energimiks en god og robust infrastruktur forutsigbare rammebetingelser økt miljøvennlig energiproduksjon Målgruppe: Planen er for alle i fylkene på Agder Kort beskrivelse av tiltak: Planen skal bedre beslutningsgrunnlaget i saker som omhandler energi. Organisering, ansvarsforhold og gjennomføring: For å gjennomføre vedtakene om en felles energiplan ble det opprettet en politisk styringsgruppe for arbeidet, bestående av følgende medlemmer:

3 Fra Aust-Agder Fylkeskommune: Fylkesordfører Oddvar Skaiaa Tellef Harstveit Eyolf Bakke Fra Vest-Agder fylkeskommune: Fylkesordfører Thore Westermoen (leder) Irene Haugaa Erik Müller Sekretariat: Rådgiver Tor Arne Johnsen, Aust-Agder fylkeskommune Rådgiver Trond S. Kristiansen, Vest-Agder fylkeskommune Utkast til energiplan ble sendt på høring i juni 2007, og planen samt innspill ble behandlet i fylkestinget i desember Begrunnelse for vedtak De vises til følgende vedtak: Fylkesutvalget i Vest-Agder fattet 29. november 2005 følgende enstemmige vedtak: NSM-utvalget/fylkesutvalget gir sin tilslutning til det skisserte arbeidsopplegg for utarbeiding av energiplan for Vest-Agder. Det tas kontakt med Aust-Agder fylkeskommune med sikte på en felles plan om dette ansees hensiktsmessig. Fylkesrådmannen får fullmakt til å engasjere nødvendig konsulenthjelp som dekkes av midler til regional utvikling og oppnevne faglig referansegruppe. Fylkesutvalget i Aust-Agder fattet følgende vedtak 10. oktober 2006: Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at det utarbeides en felles energiplan med Vest-Agder. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kr til utarbeidelse av en felles energiplan. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende felles handlingsplan, regionale utfordringer. SAK 1003/08/TAJ FELLES REGIONPLAN, SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTARBEIDELSE AV FELLES REGIONPLAN PÅ AGDER Mål: Utarbeide en felles regionplan på Agder, der Arendal og Kristiansand er tatt inn som likeverdige partnere til fylkeskommunene. Målgruppe: Alle innbyggerne på Agder Kort beskrivelse av tiltak: Se følgende lenke:

4 Organisering, ansvarsforhold og gjennomføring Se følgende lenke: Begrunnelse for vedtak Agder-fylkene framstår i mange sammenhenger som en enhet, og har i de fleste sammenhenger felles utfordringer. Mange problemstillinger er av en slik art at de må løses på tvers av fylkesgrensa. Det tette samarbeidet mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, det kommunale samarbeidet på tvers av fylkesgrensa i Knutepunkt Sørlandet, felles organisering i Universitetet i Agder, Agderforskning, Innovasjon Norge og Sørlandet sykehus (HF), KS, NHO og en rekke andre organisasjoner som dekker begge fylkene underbygger argumentasjonen for at det er behov for felles planlegging. Det er gjort følgende vedtak: Fylkestinget ber om at det arbeides videre med ny regionplan for Sørlandet som skal gjelde fra Vedtaket fra driftsstyret i Arendal: Arendal kommune takker ja til invitasjonen om å delta i arbeidet med Regionplan for Agder i samarbeid med Aust- og Vest- Agder Fylkeskommuner og Kristiansand kommune. Arendal kommune ber om at arbeidet også forholder seg til Telemark. Vedtaket fra formannskapet i Kristiansand: Kristiansand kommune takker ja til invitasjonen til å delta i arbeidet med regionalplan for Agder. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kr til utarbeidelse av en felles regionplan på Agder. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av felles handlingsplan, regionale utfordringer. SAK 1004/08/TM BLUE PLANET, P.O.BOKS 8034 POSTTERMINALEN, 4068 STAVANGER SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV SKALLDYRKONFERANSEN 2008 KRISTIANSAND Hver år arrangeres det en skalldyrkonferanse (tidl. skjellkonferanse). Konferansen er en viktig arena for kompetanseoverføring mellom dyrkere, FOU og offentlige myndigheter og virkemiddelapparat. For første gang arrangeres konferansen i Agder, Kristiansand. På de siste års konferanser har det vært ca Deltakerne er fra hele landet og også noen fra utlandet. Organisasjonen Blue Planet står som arrangør for årets konferanse. Aust-Agder fylkeskommune søkes om støtte, sammen med bl.a. Invasjon Norge og Vest-Agder fylkeskommune.

5 Mål for Skalldyrkonferansen 2008 Årets konferanse har som mål å være en samling for dyrkere og produsenter med fokus på internasjonalisering. Det er satt av til gruppearbeid og nettverksbygging. Fokus er dyrkernes behov Det settes av parallellsesjoner for de ulike arter. Målgruppe er: o Dyrkere/oppdrettere innenfor skjell (blåskjell, østers, kamskjell), hummer, kråkebolle og andre skalldyr o Virkemiddelapparatet og myndigheter tilknyttet næringen o FOU-miljøer o Utstyrsleverandører o Finansieringsinstitusjoner o Presse Begrunnelse for vedtak Aust-Agder fylkeskommune ser det som viktig å støtte opp om samlingen hvor hovedfokus er næringen og utøverne selv. Særlig fordi mange av næringsutøverne er små deler av bransjen fortsatt er i startfasen, er slike konferanser viktig. Konferansen gir også gode muligheter for virkemiddelapparatet å møte næringsutøverne. Aust-Agder fylkeskommunes ønsker å satse på marine næringer og marin næringsutvikling, bl.a. gjennom det Marine rammeprogrammet. Søknaden innvilges derfor. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kr til avvikling av årets Skalldyrkonferanse, februar 2008, Kristiansand. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr (fratrukket egenandel for deltakerne, kr). Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende konsesjonskraftinntektene. SAK 1005/08/ATH FORENINGEN DIGIN V/STYRELEDER HARALD BERNTSEN, POSTBOKS 1867, GIMLE, 4686 KRISTIANSAND SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV STUDIETUR 2008: INTERNASJONALISERING, NETTVERK OG KOMPETANSEBYGGING Foreningen Digin har som mål å skape møteplasser og bygge nettverk for aktører innen Digital innholdsproduksjon og læring på Sørlandet. Foreningen rekrutterer medlemmer som jobber innenfor webdesign, e-læring, animasjon, film/video/foto, spillutvikling, design, mobile løsninger, skoleverket, musikk, forlag. Hver år arrangeres det en studiereise med det formål å tilegne seg kompetanse innen fagfeltet og gi mulighet for nettverksbygging og internasjonale kontakter. I 2007 gikk turen til Digital Hub i Irland, i 2008 planlegges en tur til Austin Texas og konferansen SXSW Interactive.. Organisasjonen Digin står som arrangør av studieturen.

6 Mål for studieturen Styret i DIGIN har pekt på følgende som sentrale målsettinger ved turen: Nettverksbygging er en sentral målsetting for turen. Studieturen legges opp slik at det blir gode muligheter for nettverksbygging mellom både deltakerne og mellom deltakerne og miljøene vi møter i Austin. Deltagerne skal tilegne seg oppdatert kompetanse på fagfelt og virksomhetsområder Studieturen skal gi deltakerne muligheter til å etablere internasjonale kontakter. Dette kan være kundekontakter, så vel som leverandører og samarbeidspartnere. Målgruppen for studieturen er foreningens medlemmer, det er et mål å samle deltakere fra ulike virksomheter. Det samarbeides med Sørlandets kunnskapspark og VRI-prosjektet i planlegging og gjennomføring av turen. En erfaringsutveksling i etterkant er i den sammenheng blitt løftet opp som viktig. Begrunnelse for vedtak Aust-Agder fylkeskommune ser det som viktig å støtte opp om kompetansetiltak og initiativ med forankring i næringen og utøverne selv. Mange av næringsutøverne i denne bransjen på Sørlandet er små og har ikke selv kapasitet til på egenhand å delta på slike konferanser. I tilegg ansees internasjonale kontakter, fagkunnskap og impulser for å være viktig for en utvikling av næringen på sikt. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kr til foreningen Digins Studietur i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene. SAK 1006/08/ATH NODE PROSJEKTET V/TOM IVAR STIE, VESTREVEIEN 15 B, 4613 KRISTIANSAND SØKNAD OM TILSKUDD TIL NY DESIGN OG HJEMMESIDE FOR NODE NODE prosjektets visjon er å utvikle en klyngekultur for å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende, uansett konkurranse. NODE ønsker nå å gjennomføre et designprosjekt kombinert med utvikling av en ny hjemmesideløsning. Prosjektet har som utgangspunkt at NODE nasjonalt er blitt en langt mer synlig næringsklynge enn hva som var tilfelle for kort tid siden. Oppmerksomheten omkring NODE som næringsklynge stiller krav til den visuelle profilen. Dette gjelder i særlig grad NODEs hjemmeside som både framstår som visuelt lite spennende, og har begrenset funksjonalitet som

7 hindrer effektiv kommunikasjon med eksterne og interne deltagere i klyngen, noe som igjen øker den administrative byrden til NODE sekretariatet. Det samarbeides tett med Innovasjons Norge, som deltar med sin designkompetanse for å kvalitetssikre resultatet i prosjektet. Målet med prosjektet Hensikten med prosjektet er tosidig: å gi den visuelle profilen et løft, og samtidig få en hjemmeside som sikrer effektiv informasjonsflyt og kommunikasjon med deltagerne i og målgrupper utenfor klyngen. Følgende mål er satt opp: Effektivisere kommunikasjons- og administrasjonsarbeidet for sekretariatet En mer profesjonell visuell framstilling som samsvarer med næringsklyngens posisjon Framstilling av NODE som en attraktiv næringsklynge som samarbeider godt med det offentlige og UiA for å tiltrekke seg arbeidskraft og bygge opp om et eventuelt framtidig NCE status. Engelsk språk for å tiltrekke seg kompetent utenlandsk arbeidskraft. I tilegg vil det bli testet ut et ekstranett, et lukket område på internett, som vil muliggjøre et tettere samarbeid og deling av dokumenter med mer, både internt i prosjekter og mellom bedriftene. Løsningen er utviklet og testet ut av et annet Arenaprosjekt. Begrunnelse for vedtak NODE har som ung næringsklynge på kort tid oppnådd en god synliggjøring av den sørlandske olje- og gassklyngen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dagens visuelle profil er i så måte enkel og gjenspeiler ikke klyngens posisjon i nasjonal verdiskapning og den sterke internasjonale eksponeringen. I kommunikasjon med omverdenen og for å tiltrekke seg internasjonal kompetent arbeidskraft, er det er viktig at den visuelle profilen gir et attraktivt og riktig bilde av hva en står for. Ellers bør websidene være oversiktlige, tydelige og lette å oppdatere, da kommunikasjon via intenett utgjør en stadig mer viktig del av informasjons og kommunikasjonsarbeidet. Til sist er implementeringen av et ekstranett en viktig mulighet som vil kunne forenkle samarbeidet i prosjekter og bedriftene i mellom. Aust-Agder fylkeskommune ser det som viktig å støtte opp NODE prosjektets videre utvikling, og vil bidra med støtte til prosjektet, som et ledd i å styrke klyngen og dens videre utvikling. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kr til NODE, for en ny hjemmesideløsning, sammen med en ny design og visuell profil. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene SAK 1007/08/WF FEMALE FUTURE 11 V/NINA BLOMKVIST SØKNAD OM TILSKUDD TIL LANSERING AV PRISEN HELTER OG FORBILDER

8 Gjennom Female Future II(FFA II) har 40 kvinner fått videreutvikle sine ledertalenter og knyttet nettverk i næringslivet å Agder. Med opprettelsen av prisen Helter og forbilder vil deltakerne takk for deltakelsen i FFA II og samtidlig gi en anerkjennelse til enkeltpersoner som skaper glede og entusiasme i arbeidslivet. 22. mars 2006 arrangerte Female Future I konferansen identitet, helter og forbilder i Arendal kulturhus hvor konferansens hovedtema var knyttet til det å løfte hverandre frem. Etableringen av prisen Helter og forbilder er en forlengelse av disse visjonene. Prisen skal deles ut årlig i form av et stipend på kroner ,-. Hvert år kan inntil to personer tildeles prisen. Prisen lanseres på et kick-off 7. februar 2008 i Kristiansand. Sponsorene til prisen er St.Gobain, Dampbageriet, NAV Aust-Agder, NAV Vest-Agder, NODE, NHO Agder og Recommended reklamebyrå. Aust-Agder fylkeskommune bevilger Female Future II et tilskudd på inntil kr ,- til lansering av prisen Helter og forbilder. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr ,-. Ved avkorting av Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. Bevilgningen belastes konsesjonskraftmidler SAK 1008/08/ATH OPPLÆRINGSKONTORET FOR HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG I AUST-AGDER, SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL SØKNAD OM STØTTE TIL UTPLASSERING I UTLANDET Opplæringskontoret for Hotell- og Næringsmiddelfag har i samarbeid med fylkeskommunen gjennomført Leonardo-prosjekt for utpassering av lærlinger i utlandet. Det forrige prosjektet ble avsluttet i 2007, og en ny søknad om et Leonardo-prosjekt i perioden er sendt fra opplæringskontoret. For at satsingen ikke skal stoppe opp, forsøkes det å få finansiert et prosjekt i mellomperioden. Hans R Larsens legat har allerede bevilget kr til dette formålet, og det søkes nå Aust- Agder fylkeskommune om en tilsvarende støtte. Målet med prosjektet er å forbedre ferdigheter og kvalifikasjoner hos unge personer under yrkesutdanning, ved å gi tilgang til nye impulser og internasjonale kontakter for studentene. Erfaringene fra et tidligere prosjekt er svært positiv. Lærlingene har fått positive inntrykk fra plasseringen og bedriftene har vært positive til hva lærlingene bidrar med etter utplasseringsperioden. Fylkesplanens handlingsdel har nedfelt en satsing på dette området i punkt 5.2.5, hvor det heter at en skal Øke grunnskolens og de videregående skolenes deltagelse i EU-program som Sokrates og Leonardo, der skoler i flere land samarbeider..

9 Aust-Agder fylkeskommune bevilger Opplæringskontoret for hotell- og næringsmiddelfag i Aust- Agder et tilskudd på inntil kr , til arbeidet med utplassering av lærlinger i Italia og Danmark i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene. SAK 1009/08/WF CONNECT SØRLANDET V/BIRGER ECKHOFF, SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK, GIMLEMOEN 19, 4630 KRISTIANSAND SØKNAD OMTILSKUDD TIL ETABLERING AV CONNECT SØRLANDET CONNECT er en non-profit nettverksorganisasjon som gjennom mobilisering og organisering av frivillige kompetansepersoner skal bidra til en raskere kommersialisering av vekstbedrifter. CONNECT er organisert som en stiftelse med regionale medlemsorganisasjoner. Alle som er interessert i å bidra med kompetanse og eller kapital i utvikling av vekstselskaper er potensielle medlemmer og/eller samarbeidspartnere for CONNECT. Medlemmene i CONNECT i Norge bidrar i dag med ca 1000 ressurspersoner med ulik kompetanse. Disse personene deltok i 2006 med ca 5200 gratis timer inn i CONNECTs arbeid rettet mot gründere og oppstartbedrifter. I tillegg bidrar styremedlemmer og valgkomiteer i nettverkene og stiftelsen med ca 800 timer. Verdien av dette arbeidet utgjør ca 6 millioner kr. Ulike typer investormiljøer er også medlemmer av CONNECT fordi de ser CONNECTprosjektene som interessante investeringsobjekter. Begrunnelse for vedtak Tilrettelegging for økt entreprenørskap er et viktig satsingsområde i Aust-Agder. CONNECT er næringslivets nettverk for å hjelpe gründere/entreprenører/vekstselskaper og arbeider for at entreprenører/vekstselskaper som har et internasjonalt potensial og en realiserbar og avklart teknologi, tilbys gratis assistanse for å bidra til at selskapet raskere kommer i en posisjon som kan innebære god lønnsomhet og nye arbeidsplasser i regionen. Etablering av CONNECT Sørlandet kan derfor representere et viktig supplement i forhold til øvrig entreprenørskapssatsing i regionen Medlemmene i CONNECT deltar med ressurspersoner i et ekspertpanel (Springbrett) hvor CONNECTs ansvar er å sette sammen panel med kompetanse på tvers av profesjoner på en slik måte at det er tilpasset hver entreprenørs behov. Tilbudet passer best for selskaper som er ferdig med ideutviklingsfasen og som skal tilføre selskapet kapital for tidlig vekstfase. CONNECTs prosess vil derfor ofte være et tilbud i forlengelsen av arbeidet i etablerersentre, inkubatorer og forskningsparker. Prosessen brukes også av selskaper som skal hente inn kapital, eller som skal avskalle deler av sin virksomhet, eller gå inn i oppkjøpsposisjoner.

10 Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kroner ,- til etablering av Connect Sørlandet som et prøveprosjekt i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kroner ,-. Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene. SAK 1010/08/ATH FORENINGEN DESIGN V/STYRELEDER HARALD BERNTSEN, POSTBOKS 1867, GIMLE, 4686 KRISTIANSAND SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRIKJØP AV TIMER FRA FORENINGEN DESIGN Foreningen Digin har som mål å skape møteplasser og bygge nettverk for aktører innen Digital innholdsproduksjon og læring på Sørlandet. Foreningen rekrutterer medlemmer som jobber innenfor webdesign, e-læring, animasjon, film/video/foto, spillutvikling, design, mobile løsninger, skoleverket, musikk, forlag. Foreningen skal fungere som en katalysator for aktørene, med den hensikt å skape økt aktivitet, oppmerksomhet og fokus på Digital innholdsproduksjon og læring. Hver år arrangeres det flere faglige møter for å øke medlemmenes kompetanse og det arrangeres en årlig studietur. Det siste året har det vært betydelig aktivitet i Digin som også har resultert i flere medlemmer. For å opprettholde og videreutvikle aktiviteten i Digin nettverket er det behov for å legge opp et strategiarbeid med tanke på å lage en handlingsplan som tar for seg mål, aktiviteter, finansiering osv. Det er også viktig å identifisere de utfordringer som er felles for aktørene i nettverket - slik som f.eks. rekruttering, faglig utvikling osv, og lage en tiltaksplan for å møte disse utfordringene. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats fra medlemmene i styret (tilsvarende 300 timer i 2007), men for å nå ambisjonene for nettverket i 2008 er det behov for en dedikert fasilitator. Det er estimert et behov for ca. en dag per uke til dette arbeidet og dette vil i praksis skje gjennom frikjøp hovedsaklig av styreformann i Digin, Harald Berntsen, som til daglig er ansatt i Valero. Digin vil ha et tett samarbeid med VRI-Agder. Begrunnelse for vedtak Aust-Agder fylkeskommune ser det som viktig å støtte opp om kompetansetiltak og initiativ for med forankring i næringen og utøverne selv. En videreutvikling av nettverket og identifisering av felles utfordringer vil trolig styrke konkurranseevnen til bedriftene, og vil også være nyttig i VRIsammenheng, for å få analysert behov for kompetanse og FoU for bransjen og legge til rette for enda tettere samarbeid med FoU-institusjoner. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kr til foreningen Digin i 2008.

11 Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene. SAK 1011/08/WF RISØR KOMMUNE V/JORUNN BØE. POSTBOKS 158, 4950 RISØR SØKNAD OM TILSKUDD TIL DESIGNTREFF 100%RISØR Designtreff 100% Risør er et tverrfaglig møtested for kunstfag, designfag og næringsliv, med designeren i sentrum. Første arrangement var i Med industridesigneren Johan Verde som kunstnerisk leder fikk designtreffet et nasjonalt gjennombrudd i I overkant av 300 designere fra hele landet kom til Risør for faglig påfyll og dialog på tvers av fagfeltene. I evalueringen av designtreffet for 2006 ble det konkludert med at designtreffet vil vinne mye på å gå fra å være et årlig arrangement til å være en biennale. Mellomåret vil da kunne benyttes til å knytte kontakter, bygge opp banebrytende prosjekter og sikre et program med nasjonal og internasjonal appell. Risør kommune står som eier av 100% Risør, med et faglig og økonomisk samarbeid med flere offentlige instanser, bl.a. Norsk Kulturråd, Innovasjon Norge og Aust-Agder fylkeskommune. Fra og med 2008 er Designtreff 100% Risør omdøpt til Beyond Risør. Begrunnelse for vedtak Risør kommune har inngått et formelt samarbeid med Kulturhovedstaden Stavanger2008. Det innbærer at Beyond Risør inngår som en del av det offisielle Kulturhovedstadprogrammet i Beyond Risør henvender seg til et tverrfaglig miljø innen kunst, arkitektur og designfagene, hvor målet er å engasjere disse til samarbeid på tvers av fagfeltene. Foredrag av internasjonalt format, skal være treffets varemerke. Beyond Risør er med på å styrke kunstbyen Risør og regionens omdømme både nasjonalt og internasjonalt. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kroner ,- til gjennomføring av Designtreff 100% Risør i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kroner ,-. Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene.

12 SAK 1012/08/HB MEDIA SERVICE AS SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRODUKSJON AV DOKUMENTARFILM OM GLOBAL FUTURE Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesutvalget vedtok i møte å bevilge inntil kroner i tilskudd til programmet Global future. Global future er et talentmobiliseringsprogram for innvandrere med høyere utdanning på Sørlandet. Programmet skal bidra til at høyt kvalifisert arbeidskraft kvalifiseres til stillinger og styreverv som gir vekst og langsiktig verdiskaping i landsdelen. Begrunnelsen for dette vedtaket er bl.a. at arbeidet for et mer velfungerende og inkluderende arbeidsmarked vil bidra til at mangfoldet blir synliggjort og nye forbilder blir løftet fram. Media Service AS har fulgt de 36 deltakerne i programmet fra oppstarten i juni 2007 og programmet avsluttes ved utgangen av Parallelt med historien om konseptet global future forteller Media Service historien til noen enkeltpersoner som deltar. TV-dokumentaren skal være et selvstendig journalistisk produkt med spesielt fokus på deltakerne og de utfordringene de møter som innvandrere med karriereambisjoner. Dokumentarfilmen vil utgjøre en lokal-tv serie i 4-6 korte episoder. Både TVA og FvnTV har bekreftet at de vil sende programmene. Filmen vil bli redigert som en sammenhengende fortelling på ca 30 min. Det blir lagt opp til en bred distribusjon på DVD gjennom nettverkene til finansiørene. Begrunnelse for vedtak Det har vært utvist stor interesse for programmet Global future både fra målgruppen, fra offentlige og private virksomheter og fra media. Medieomtalen har vært positiv og godt synlig. Mye tyder på at prosjektet kan bli et viktig tiltak for de 36 deltakerne og for de virksomhetene som bidrar aktivt inn i programmet. En dokumentarfilm som viser konseptet og som forteller enkelte av deltakernes historier vil bidra til å skape en forståelse av mekanismene som skal til for å fremme integrering av innvandrere i arbeidslivet. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kroner ,- til produksjon av dokumentarfilm om programmet Global future i Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kroner ,-. Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene.

13 SAK 1013/08/NL RISØYA FOLKEHØYSKOLE V/PER KRISTIANSEN, RISØYA, 4912 GJEVING SØKNAD OM TILSKUDD TIL RISØYA FOLKEHØYSKOLE MILJØFYRTÅRN Risøy folkehøyskole skriver at de vil satse på å bli en miljøfyrtårn-folkehøyskole, og at skolen ønsker å være langt fremme i miljøspørsmål ved å bevisstgjøre elevene på dette. Hensikten med sertifiseringen er å øke miljøansvaret ved skolen og bevisstheten blant ungdommene. Stiftelsen Miljøfyrtårn har sertifitsert bedrifter hittil i Norge. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten som sertifiseres må oppfylle visse krav der energiforbruk, avfallshåndtering og innkjøp er basiselementene. Risøya har allerede installert flere varmepumper og er godt i gang med tiltak på avfallssiden. På innkjøpssiden vil man også ha en gjennomgang i forhold til muligheter i et miljøvennlig perspektiv. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kroner ,- til gjennomføring av sertifisering som miljøfyrtårn. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner ,-. Ved evt. reduksjon av totalkostnad i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. Bevilgningen belastes konsesjonskraftinntektene. SAK 1014/08/NL SPAREBANK 1 SR-BANK V/BJØRN KJETIL HELLESTRE, POSTBOKS 250, 4066 STAVANGER SØKNAD OM TILSKUDD KONJUNGTURBAROMETER PÅ AGDER Konkjunkturbarometeret skal gi et bilde av næringslivet på Agder både i forhold til generelle utviklingstrekk, økonomiske resultater og aktivivtetsnivå. For er det særlig fokus på behovet for arbeidskraft. Situasjon i næringslivet beskrives ved en kombinasjon av fakta innen de enkelte bransjer og et bilde av hvordan næringslivet selv mener utviklingen vil bli i Utarbeidelse av konjunkturbarometer for Agder gjennomføres i et samarbeid mellom begge Agderfylkene, Innovasjon Norge, NHO, LO, NAV og Sparebank 1 SR-bank. Asplan Viak Analyse er engasjert til det praktiske arbeidet, inkl. spørreundersøkelse og presentasjon. Aust-Agder fylkeskommune bevilger tilskudd på inntil kr til Konjunkturbarometer på Agder for

14 Tilsagnet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr ,- og nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. Bevilgningen belastes konsesjonskraftinntektene. SAK 1015/08/NL VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE V/SIGVART BARIÅS, SERVICEBOKS 517, 4605 KRISTIANSAND SØKNAD OM TILSKUDD TIL TREBIENNALEN 2008 Satsing på tre er en del av bransjerettede tiltak i Felles handlingsplan for Agderfylkene. Trebiennalen arrangeres annet hvert år, både for å synliggjøre Agder som en viktig treregion og for å bidra til ny bruk av tre som materiale ut fra et historisk og næringsmessig perspektiv. Hovedmålet er å stimulere til mer og bedre bruk av tre, samt ny og innovativ bruk av tre. Målgrupper for tresatsingen/trebiennalen er treindustri, entreprenører/håndverkere, utbyggere/investorer, arkitekter, kommunale/fylkeskommunale byråkrater, kommunale/ fylkeskommunale politikere og kompetansemiljøer regionalt. Forrige arrangement var i Kristiansand, mens årets arrangement er i Risør 12. juni der arkitektur og design er hovedtema. Program ligger på nettsiden: og arrangementet består av en fagkonferanse, seminar og utstillinger Samarbeidspartene bak Trebiennalen 2008 er Vest-Agder fylkeskommune (prosjektansvarlig), Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Vest-Agder, landbruksavdelingen, Innovasjon Norge, avdeling Agder, Risør kommune og Trefokus. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kroner ,- til gjennomføring av Trebiennalen Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner ,-. Bevilgningen belastes konsesjonskraftinntektene SAK 1016/08/NL NBG-AGDERV/BIRGIT VEGUSDAL SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGDETURISME- OG GARDSMATGUIDE FOR AGDER NBG Agder har siden 2004 vært en organisasjon for bedrifter innen bygdeturisme og gardsmat, og har siste år hatt en periode med litt liten aktivitet og synkende medlemstall. NBG Agder vil nå jobbe aktivt for økt salg av opplevelser i idyllisk natur og gardsmat fra gårdene på Agder. Forstudie gjort av NBG Agders leder i 2007 viser at bransjens organisasjon mangler et felles uttrykk for næringen i form av en guide, kart eller brosjyre over Agder-destinasjoner. I tillegg er det en viss etterspørsel fra turistkontorer og større reiselivsbedrifter om oversikt og informasjon vedr. bygdeturisme og gardsmat i Agder, ettersom bygde- og geoturisme er viktige nye reiselivstrender.

15 Reiselivet i Agder er tjent med en samlet bygdeturisme og gardsmatbransje. Dette kan oppnås gjennom en styrket bransjeorganisasjon som kan representere medlemmene i det viktige samarbeidet med det øvrige reiselivet og andre regionale aktører. For å styrke organisasjonen og etterkomme næringens ønske om å skape et samlet uttrykk for NBG Agder, søkes det om støtte til å utvikle en felles guide for bygdeturismen i Agder. Dette vil kunne styrke medlemmenes tilknytning til NBG og bidra til nye medlemmer gjennom oppsøkende virksomhet til de enkelte bedrifter. Samtidig vil selve guideproduktet bidra til økt oppmerksomhet rundt bygde- og geoturisme, samt bedre kommunikasjonen til turister og resten av næringen. Da prosjektet ble sett på som en ren tilrettelegging og utviklingsoppgave ønsket ikke Innovasjon Norge å være med å finansiere prosjektet, derfor har fylkesmennene og fylkeskommunene på Agder blitt enig om noe større beløp enn det NBG søkte om. Evt. videre oppfølging og støtte vil bli vurdert på selvstendig grunnlag basert på behov og resultater fra arbeidet i Aust-Agder fylkeskommune bevilger NBG-Agder et tilskudd på inntil kroner ,- til utarbeidelse av Bygdeturisme- og gardsmatguide for Agder. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner ,-. Bevilgningen belastes konsesjonskraftinntektene. SAK 1017/08/HB KS AGDER V/JAN INGE TUNGESVIK SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMMUNEPLANPROSESSEN Det vises til søknad av 4. mars 2008 fra KS Agder der KS Agder søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om økonomisk støtte til kommuneplanprosesser i kommunene Kvinesdal, Lindesnes og Lillesand i Søknaden er skrevet på bakgrunn av møte i Lindesnes kommune 4. januar i år for å samordne KS Agders prosjekt Sørlandet - en likestilt landsdel med Agderrådets prosjekt Fritt valg - 10-årssatsing for likestilling. Vest-Agder fylkeskommune har gitt tilsagn om å støtte likestillingsvinklingen i arbeidet med kommuneplaner og oppfølgingen av disse med kr Aust-Agder fylkeskommunes tilskudd gis for å ivareta de delene av KS-prosjektet Sørlandet en likestilt landsdel som ikke går inn i fellessatsingen Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. KS-prosjekt skulle avsluttes ved utgangen av 2008, og vi går derfor ikke inn med midler i Det forutsettes at tiltak knyttet til unges livsvalg legges inn i 10-årssatsingen. Som tittelen på søknaden viser, skulle tiltakene knyttes til arbeidet med kommuneplaner. De tre vedlagte søknadene fra kommunene spriker ganske mye i forhold til dette. Vi oppfattet at KS påtok seg ansvar for å bistå kommunene i å skrive søknader som skulle samordnes og utløse FOU-midler fra KS sentralt. Det vil styrke satsingen betydelig om denne intensjonen følges opp. I sluttrapporten er det ønskelig at metoder og tiltak med overføringsverdi for andre kommuner løftes fram.

16 Aust-Agder fylkeskommune bevilger KS Agder et tilskudd på inntil kroner ,- til å støtte likestillingsvinklingen i arbeidet med kommuneplaner og oppfølgingen av disse. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kroner ,-. Bevilgningen belastes konsesjonskraftinntektene. SAK 1018/08/ATH NODE PROSJEKTET OG EYDE-PROSJEKTET V/KJELL O. JOHANNESEN OG HELGE RØED, GIMLEMOEN 19, 4630 KRISTIANSAND SØKNAD OM TILSKUDD TIL SYNLIGGJØRING I AFTENPOSTEN OG REGIONAL PRESSE SAMMEN MED NODE OG EYDE NETTVERKENE NODE prosjektets visjon er å utvikle en klyngekultur for å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende, uansett konkurranse. Som en oppfølger til forrige års annonsebilag til Aftenposten har NODE-nettverket i samarbeid med EYDE-nettverket sett behov for en oppfølging. Det vil bli utgitt et nytt bilag i juni 2008, med den hensikt å profilere regionen i kampen om arbeidskraften. Fokus på å synliggjøre regionen som et spennende sted å jobbe, med høyteknologi og attraktive jobbmuligheter. Produktet som består av - Bilag til Aftenposten på 28 sider, planlagt i uke 24, hvor 16 sider er redaksjonelt stoff - Bilaget går samtidig ut med Agderposten & Fædrelandsvennen - Et elektronisk tilgjengelig bilag (I-paper), tilgjengelig fra alle tre nettavisene - Inkluderer stillingsannonser i Aftenposten & Finn.no for annonsørene Målet med prosjektet Hensikten med prosjektet er å synliggjøre Sørlandet som en attraktiv og spennende sted å jobbe, med karrieremuligheter og et internasjonalt miljø. Målgruppen for bilaget er først og fremst de ambisiøse kandidatene. Begrunnelse for vedtak NODE har som ung næringsklynge på kort tid oppnådd en god synliggjøring av den sørlandske olje- og gassklyngen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. EYDE nettverket er i ferd med å samles rundt felles utfordringer for fremtiden. Samtidig med målrettet kommunikasjon med omverdenen for å tiltrekke seg internasjonal kompetent arbeidskraft, er det er viktig å vise hva som skjer og fortelle de gode historiene. Aust-Agder fylkeskommune sin bakgrunn for å delta er å synliggjøre Sørlandet som et flott sted å bo og jobbe. Samtidig som en setter fokus på fylkeskommunens rolle som samarbeidspartner, tilrettelegger og pådriver.

17 Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kr til bunnfinansiering av den redaksjonelle delen i et bilag til Aftenposten, Agderposten og Fædrelandsvennen. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene. SAK 1019/08/NL RISØR NÆRINGSHAGE V/MICHEL ESNULT, PRESTEGATA 7, 4950 RISØR SØKNAD OM MIDLER TIL NETTVERKET AV NÆRINGSSELSKAPER PÅ AGDER FOR 2008 Nettverket av næringshager på Agder startet i 2003 som etter hvert ble utvidet med at også øvrige næringsutviklere og næringsselskaper inviteres til samlingene. Hovedmålet er å bidra til nyskaping og vekst i næringslivet på Agder med hovedvekt på motivasjon og erfaringsutveksling gjennom formidling av kunnskap og nyskapende holdninger. Søker mener at et godt nettverk kan bidra til dette ved å satse på nye samarbeidsprosjekter, kompetanse-overføring, nettverksbygging, markedsføring, prosjektarbeid og motivasjon. Prosjektledelse/sekretariat er for tiden tillagt daglig leder i Risør Næringshage. Begge fylkeskommunene og Siva støtter dette med 1/3-del hver. Det har stort sett vært god oppslutning, selv om det har variert noe. Samarbeide om dette fortsetter også i 2008, og man forsøker å samordne dette enda bedre i forhold til andre arrangement for å unngå møtekollisjoner. Aust-Agder fylkeskommune bevilger Nettverket for næringshager og næringsselskaper et tilskudd på inntil kr til arbeidet i 2008 v/sekretariatet Risør Næringshage. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr ,-. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av tilsagnsbrevet. Bevilgningen belastes konsesjonskraftmidler. SAK 1020/08/KB AGDERFORSKNING, GIMLEMOEN 19, 4630 KRISTIANSAND SØKNAD OM TILSKUDD TIL AGDERFORSKNING Kreativ interaksjon i arbeidslivet (KIA) er et samarbeidsprosjekt mellom region Nordjylland, region Midtjylland, Apex-senteret på Aalborg Universitet, Vestra Gøtalandsregionen, Skådabanen (Gøteborg), Østfold fylkeskommune, Nedre Glomma regionråd og Aust- og Vest- Agder fylkeskommuner. Prosjektet har som formål å utvikle innovasjonsallianser mellom kunstnere/kulturaktører og arbeidslivet. Et delmål er å utvikle metoder for å måle effekten av et slikt samarbeid.

18 Prosjektet er i en søknadsprosess om EU og norske interreg. midler, hvor søknaden forventes avlevert i søknadsperioden 10. august 15. september i år til ØKS/KAKS sekretariatet. Forprosjektet er organisert med en styringsgruppe sammensatt av representanter fra begge fylkeskommunene, Agderforskning og Cultiva. Agderforskning bidrar med kompetanse innenfor kulturnæringer, og Cultiva vil i forbindelse med et eventuelt hovedprosjekt bidra med økonomiske virkemidler direkte til aktører som ønsker å delta i prosjektet. Aust-Agder fylkeskommune bevilger Agderforskning et tilskudd på inntil kr til forprosjekt Kreativ interaksjon i arbeidslivet. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av felles handlingsprogram, internasjonalt samarbeid og dekkes av konsesjonskraftinntektene. SAK 1021/08/GEK SØRLANDSUTVALGET, AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL VURDERING AV RESSURSBRUK PÅ REISELIVETS FELLESOPPGAVER. SØRLANDSUTVALGET Fylkesrådmennene i Aust-Agder og Vest-Agder besluttet i 2007 å etablere et utvalg for utredning og evaluering av dagens organisering og løsning av reiselivets fellesoppgaver på Sørlandet. Det ble besluttet å gjennomføre arbeidet innenfor en økonomisk ramme satt til som fordeles likt mellom de to fylkeskommunene. kr. SAKSOPPLYSNINGER Utvalget som har fått navnet Sørlandsutvalget, fikk følgende mandat: Utvalget skal foreslå en mest mulig hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom virkemiddelapparatet, regionale utviklingsaktører, kommuner, næringsaktører og deres organisasjoner. Tydeliggjøre forholdet mellom og forutsetninger mht. bestillerrolle og utøverrolle. Det skal legges vekt på en tydelig ansvars- og rollefordeling mellom og for finansiering, kommersielle/ikke-kommersielle fellesgoder, produktutvikling, markedsføring, distribusjon, formidling og salg. Utvalget skal på basis av gjeldende vedtak, planer og strategier vurdere om det er behov for å endre disse. Det er en forutsetning at vertskapsrollen er et lokalt ansvar. Nettsatsingen blir sentral i det videre arbeidet. Nettstrategi og koordinering av de ulike nettstedene må utredes. Utvalget fikk følgende medlemmer: Dag Runar Pedersen, Skattejakt A/S Solveig Løhaugen, Kristiansand kommune Gunner E. Knudsen, Aust-Agder fylkeskommune/sørlandet Reiseliv

19 Eirik Mykland, Arendal Turistråd Ronny Andersen, Inspirasjon Sørlandet A/S Jørgen Aall Flood, NHO Reiseliv Region Sør. Er representert ved Gaute Ubostad. Aust-Agder fylkeskommune bevilger Sørlandsutvalget et tilskudd på inntil kr til utredning og vurdering dagens ressursbruk innen reiselivets fellesoppgaver på Sørlandet. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr ,- som fordeles likt mellom de to fylkeskommunene. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av tilsagnsbrevet. Bevilgningen belastes regionale utviklingsmidler. SAK 1022/08/ATH AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE, SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL SØKNAD OM TILSKUDD TIL SYNLIGGJØRING I NÆRINGSLIVSMAGASINET I AGDERPOSTEN Aust-Agder fylkeskommune har deltatt som annonsør i Agderpostens næringslivsmagasin, et bilag til Agderposten 30. mai 2008, med følgende målsetting: - Synliggjøring av Aust-Agder fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør og gi et bilde av hva fylkeskommunene bidrar med i utviklingen av regionen Med dette ønsket Aust-Agder fylkeskommune å sette fokus på fylkeskommunens rolle som pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling i Aust-Agder. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kroner ,- Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene. SAK 1023/08/NL NORBOATV/ERIC BRAUNER, DRAMMENSVEIEN 126 A, 0277 OSLO SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV LÆRERBOK FOR VG2 BÅTBYGGERFAGET Norboat AS har på vegne av båtbransjen vært en pådriver for det nye båtbyggerfaget som starter på Blakstad videregående skole høsten 2008, og har engasjert seg aktivt i alt fra læreplaner, markedsføring, lærlingeplasser og infrastruktur/ materiell til læreressurser. Det er kjent at bransjen har relativt mange ufagopplærte, men det er et økende fokus på kvalitet i båtbransjen og betydningen av dette fremover.

20 I den forbindelse har Norboat påtatt seg ansvaret for å fremskaffe lærebok, forutsatt støtte til dette fra Aust-Agder fylkeskommune som blir den første og eneste i landet som fra høsten tilbyr vg2 båtbyggerfag. Det er bra med søkere til det nye studiet og båtbransjen vil også på ulike måter bidra til at dette blir en vellykket satsing. Aust-Agder har en relativt stor andel av fritidsbåtproduksjonen i Norge, og fylkeskommunen har bidratt aktivt både i opprettelse av dette studiet og i et prosjekt hvor SINFTEFF ble engasjert til å gjennomføre en kartlegging av bransjen og utfordringer i forhold til videre utvikling. Dette har bidratt til at det nå søkes om støtte til utvikling av bedre samarbeid og bransjeutvikling via ARENA-programmet som forvaltes av Innovasjon Norge. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kroner ,- som medfinansiering av lærebok for det nye vg2-båtbyggerfaget. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av konsesjonskraftinntektene. SAK 1024/08/KB GRID ARENDAL, POSTBOKS 183, 4802 ARENDAL SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGIONAL CENTRE OF EXPERTISE Bakgrunnen for prosjektet er satsingen på Arendal som Norges FN-by. I den forbindelse legges det opp til forskjellige aktiviteter og tiltak som kan bidra til å styrke både Arendal og regionen som landets FN-region. Et slikt ekspertsenter skal rettes mot utdanning og miljø, og vil legge opp til et nært samarbeid med utdanningsinstitusjoner og mot miljøinstitusjoner, samtidig som det er viktig å ha et samarbeid med det ordinære næringsliv. Et RCE Agder vil sannsynligvis få sin lokalisering i Arendal. Denne konkrete søknaden dreier seg om et forprosjekt som skal danne grunnlag for at GRID Arendal kan søke FN om å få et NCE, som i så fall vil bli det første i sitt slag i Norge. Aust-Agder fylkeskommune bevilger GRID Arendal et tilskudd på inntil kr til prosjekt Regional centre of Expertise. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på totalt kr Ved avkorting av fylkeskommunens eget handlingsprogram, udisponert ramme og dekkes av konsesjonskraftinntekter.

21 SAK 1025/08/GEK KRAGERØ KOMMUNE, POSTBOKS 128, 3791 KRAGERØ SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT SKJÆRGÅRDVEIEN Målsettinger Ved å utrede, fokusere, beskrive og evt. senere markedsføre naturgitte herligheter, alle aktiviteter og severdigheter, overnattings- og serveringstilbud langs Skjærgårdsveien mellom Larvik og Kristiansand vil man generere ny og interessant omsetning for bedrifter og andre som tilbyr sine tjenester. Herunder Colorlines SuperSpeed-konsept i trekantrute Kristiansand, Hirtshals,Larvik. Samtidig vil man kunne avlaste den sterkt trafikkerte E18 med en mer opplevelsesbasert reiserute. Organisering og finansiering I forprosjektet er målsettingen å avdekke interessen blant aktuelle samarbeidspartnere og leverandører av tjenester langs Skjærgårdsveien, senere kalt Skagerrakveien. I tillegg må man i fellesskap komme fram til hvilke målsettinger man skal ha med et eventuelt hovedprosjekt, og med forslag på hvordan de praktiske og økonomiske utfordringene kan løses. Prosjektet organiseres etter prosjektlederprosessen (PLP) der Kragerø Kommune og Reisemål Kragerø har oppgaven som prosjektansvarlig og adm. Prosjektledelse. Styringsgruppen vil bestå av representanter for begge fylker. En prosjektgruppe bør ha representanter fra alle berørte kommuner. Telemark fylkeskommune harengasjert bedriftsstipendiat innen reiseliv for 2007/2008. Fylkeskommunen ønsker å tilby student fra Høyskolen i Lillehammer (med bachelorgrad innen reiseliv) et utviklingsprosjekt å arbeide med fra august -07 og i 10 måneder. Fylkeskommunen tar halvdelen av lønnskostnadene. Bedriftsstipendiat.kandidatene ble forespeilet oppgaver i vårsemesteret, og starte opp forberedende arbeidet i høstsemesteret. Bedriftsstipendiaten innebærer at man kan få en mulighet for en praktisk løsning og et økonomisk bidrag til deler av prosjektet. I tillegg må alle andre kostnader og mulige finansieringsløsninger utredes gjennom et forprosjekt. Det er aktuelt med både offentlig og privat medfinansiering i tillegg til egenandeler som deltakende kommuner og bedrifter vil måtte yte i form av personinnsats. Aust-Agder fylkeskommune bevilger Kragerø kommune et tilskudd på inntil kr til prosjektet Skjærgårdsveien/bedriftsstipendiat. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag i prosjektplan på totalt kr Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende Bevilgningen belastes rammebevilgningen til reiselivstiltak gjennom Sørlandet Reiseliv 2008, strategi 5. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet.

22 SAK 1026/08/KSW REN MAT V/MARTE ROSTVÅG ULLTVEIT-MOE, C/O OIKOS, GRENSEN 9B, 0159 OSLO SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTARBEIDELSE AV TO SPESIALMAGASIN KNYTTET OPP MOT UTVIKLINGEN AV ET ØKOLOGISK LANDBRUK REGIONALAVDELINGEN MERKNADER Ren Mat (tidligere Jordvett) er den eneste avisen innen økologisk landbruk, mat og miljø i Norge. Hensikten med søknaden til Aust-Agder fylkeskommune er at Ren Mat planlegger å utgi en spesialutgave av Ren Mat (Bondens Økoguide) til gardbrukere og en Økoguide til forbrukerne i løpet av høsten 2008 og våren Bakgrunnen til dette er en følge av regjeringens mål om at 15% av produksjonen og forbruket skal være økologisk i 2015 og at dette er et nødvendig oppskalering for en videre satsing på økologisk landbruk. Dette tydeliggjør at økologisk landbruk er et ønsket politisk satsingsområde, og for å nå dette målet er man avhengig av at forbrukerne etterspør/handler økologiske matvarer, og for at flere gårdsbrukere legger om driften. Ren Mat utgis 6 ganger i året. Avisen blir utgitt av Oikos økologisk landslag, men har ellers en fri og uavhengig redaksjon. For å kunne utgi de planlagte spesialutgavene er Ren Mat avhengig av støtte fra fylkeskommuner, kommuner og bedrifter. Her kan interesseorganisasjoner enten gi tilskudd i form av støtteannonser, som inkluderer mva eller gi støtte i form av et rent tilskudd som er eks. mva. På den bakgrunn er det fra avisens side vanskelig å sette opp et kostnadsoverslag/budsjett for omsøkte prosjekt da prosjektet er avhengig av andre støttespillere for å gjennomføringen. Ved innvilgelse av et rent tilskudd (eks.mva) til Ren Mat fra Aust-Agder fylkeskommune vil dette medføre at det vil bli distribuert en temaavis til ca husstander i Arendal som har en tilknytning til bestemte butikker som er opptatt av å formidle økologiske matvarer. Denne temaavisen vil gi opplysning til forbrukerne om hvor man for tak i økomat, samt info om fordeler med økomat/økolandbruk, matoppskrifter osv. Det blir også opplyst fra Ren mat at Redaktøren, som har sitt kontor i Kristiansand, at Arendal og Grimstad har søkt SLF om midler til et 2-årig Økoløft prosjekt, slik at dette viser at kommunene i Aust-Agder begynner å vise interesse for økologisk landbruk. Når også store deler av befolkningen blir mer og mer opptatt av norsk mat og på hvilken måte maten blir produsert på, vil det anbefales at tilskuddet innvilges. Aust-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil kr ,- til utarbeidelse og distribusjon av et informasjonsmagasin til gardbrukere høsten 2008 og til informasjonsarbeid rettet mot forbrukere i forbindelse med utgivelse av en økoguide våren Dette er i forbindelse med utviklingen av et økologisk landbruk og et resultat av tilskudd fra Aust-Agder vil være at det vil bli gitt ut en temaavis om emnet til ca husstander i Arendal høsten konsesjonskraftinntektene.

23 SAK 1027/08/NL VESTFOLD FYLKESKOMMUNE V/MAGNAR SIMENSEN, SVEND FLYNSGT. 9, 3126 TØNSBERG SØKNAD OM TILSKUDD TIL MARITIMT PARTENARIAT 2008 I SANDEFJORD Vestfold fylkeskommune har tatt hovedansvaret for det praktiske vedr. arrangementet, men søker deling av risikoen med ¼-del på hver av de fire norske fylkeskommunene som er medarrangører av MP2008. Dette er fortsatt et samarbeid med Danmark og Sverige slik det var i prosjekt Skandinavisk Triangel. Målet er at MP2008 skal videreutvikle og posisjonere Maritim Partenariat som fast møteplass for maritime bedrifter i de maritime klynger for verdifull kontakt om forretningsmuligheter. MP2008 skal stimulere til aktivt samarbeid i sterke ekspansive nettverk som forsterker de maritime bedriftenes nasjonale og internasjonale konkurransekraft, inkl. offentlige nettverk som kan bidra til samme målsetting. Det første Maritim Partenariat i Skandinavisk Triangel regi ble arrangert i Grimstad 2004 og året etter fulgt opp med Maritimt Partenariat i Fredrikshavn På begge disse arrangement ble det gjennomført workshops som har bidratt til utvikling av flere samarbeidsrelasjoner, hvor det bl.a. ble gjennomført et minipartenariat i St.Petersburg i Forrige Maritime Partenariat ble arrangert i Uddevalla våren 2007, med spesielt internasjonalt fokus på Kina og Russland. Kort oppsummert skal MP2008 være en kontaktbørs og møteplass for nettverksbygging og kunnskapsdeling innen teknikk, produksjon og markedsutvikling i maritim næring. Dette er et stort arrangement hvor man har ambisjoner om minst 75 deltakende bedrifter og organisasjoner med et antall besøkende på antatt personer. Totalbudsjettet er på over en mill. kroner, og det er usikkerheten i forhold til påmeldinger og risiko i forhold til avtaler om hotell og konferansefasiliteter som nødvendiggjør denne bevilgningen. Hvis det blir bra med påmeldinger og arrangementet blir gjennomført som planlagt vil det bare være behov for en liten del av det bevilgede beløpet iflg. Vestfold fylkeskommune. Aust-Agder fylkeskommune bevilger Vestfold fylkeskommune et tilskudd på inntil kr ,- til restfinansiering av ¼-del av mulig garantiansvar etc. ved gjennomføring av MP2008. Tilskuddet er bevilget ut fra et anslag over risiko og restfinansiering på totalt kr Ved avkorting av endelige totalkostnader i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende konsesjonskraftmidler. SAK 1028/08/NAG UNIVERSITETET I AGDER, FAKULTET FOR HELSE- OG IDRETTSFAG, 4604 KRISTIANSAND Fakultet for helse- og idrettsfag ved Universitetet i Agder skal i samarbeid med Institute of Health Sciences (IHS) i Molepolole, Botswana arrangere konferansen International Conference

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2005/1249-4054/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2007/2012-3817/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EYDE - NETTVERKET

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Fondsarbeidet i RFF Agder

Fondsarbeidet i RFF Agder Nasjonal konferanse for Regionale forskningsfond Bergen 22.-23. mars 2011 Strategiarbeid prosesser regionalt Fondsarbeidet i RFF Agder Knut Brautaset Styreleder Regionale forskningsfond Agder 2010 Agder

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET "FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET FRITT VALG - 10-ÅRSSATSING FOR LIKESTILLING PÅ SØRLANDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/2204-6031/2009 / 006 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

Etablering av Invest in Agder

Etablering av Invest in Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/69-2 Saksbehandler Kjell Pedersen-Rise Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Etablering av Invest in Agder 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.05.2016 2010/1385-16406/2016 / U02 Saksbehandler: Torleiv Olavson Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets utdanningskomité Fylkestinget SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene

Invitasjon til felles fylkessamling om eventuell sammenslutning av Agderfylkene Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Se vedlagte liste over adressater Saksbehandler: Arild Eielsen Telefon (direkte): 37017319 Deres ref.: Vår ref.: 2009/7528-52 Vår dato: 28.01.2010 Løpenr.:

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR

KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Saknr. 7789/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN DATASPILL OG DIGITALE MEDIER - SØKNAD OM STØTTE TIL 2. PROSJEKTÅR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Saknr. 15/7157-2 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Innovation across borders» bygger

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 20.12.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP Maiken

Detaljer

Frie og likestilte valg?

Frie og likestilte valg? ØF-rapport 9/2012 Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Trude Hella Eide Tonje Lauritzen ØF-rapport 9/2012

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa.

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAT I HEDMARK - SØKNAD OM MEDFINANSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet finner

Detaljer