Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole"

Transkript

1 Spørreskjema for Kunst og håndverk Skole Navn på skole:.0 GRUNNLAGSINFORMASJON. Alder: År Mer enn 0. Kjønn Mann Kvinne. Hvilken formell grunnutdanning har du? Sett kryss ved riktig alternativ. Utdanning Høyskole: Allmennlærerutdanning Faglærerutdanning Førskolelærerutdanning Praktisk-pedagogisk utdanning Universitet: Et eller flere fag fra universitetet Praktisk-pedagogisk utdanning Før opp annen type utdanning:. Hvor mye formell utdanning har du i Kunst og håndverk? Sett kryss ved mengde og riktig institusjonsform. Mengde fordypning Ingen fordypning < studiepoeng (< vekttall) studiepoeng ( vekttall) 0 studiepoeng (0 vekttall) 0 studiepoeng (0 vekttall) Høyskole Universitet file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::]

2 0 studiepoeng (0 vekttall) Mastergrad Hovedfag. Hvor mye formell utdanning har du innen IKT? Sett kryss ved mengde og riktig institusjonsform. Mengde fordypning Ingen fordypning < studiepoeng (< vekttall) studiepoeng ( vekttall) 0 studiepoeng (0 vekttall) 0 studiepoeng (0 vekttall) 0 studiepoeng (0 vekttall) Mastergrad Hovedfag Høyskole Universitet. I hvilke fag har du mest fordypning? Skriv inn.. Underviser du i ett eller flere av de fagene du har mest fordypning i? Sett ett kryss.. Hvordan vil du vurdere din egen innen Ingen 0 Lav Tilfredsstillende Høy - keramikk - tre - metall - tekstil - skinn / lær - tegning - grafikk - maling - film - filmredigering på data - foto - bildebehandling på data - mørkeromsarbeid file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::]

3 - D-modellering på data - landskapskunst. Hvordan vurderer du din innen følgende områder: Ingen Lav Tilfredsstillende Høy Designteori Innovasjon og entreprenørskap Teori om visuell kommunikasjon og reklame Arkitekturhistorie Kunsthistorie Teknologi og design.0 Har du deltatt på kurs i løpet av de to siste undervisningsårene?. Hvis ja på forrige spørsmål: Hvilken nytte har du hatt av kurset / kursene? Skriv inn emne i kolonnen til venstre, og kryss av for hvor stor nytte du har hatt av kurset. Emne Ingen nytte Liten nytte Stor nytte.0 UNDERVISNINGSERFARING. Hvor mange år har du undervist i kunst og håndverk? - år - år -år -år Mer enn år. Hvor mange år har du undervist i kunst og håndverk på.-0. trinn? år - år - år -0 år 0- år Mer enn år. Hvor mange timer underviser du i kunst og håndverk i løpet av en uke? Skriv inn antall. Antall timer. På hvilke(t) klassetrinn underviser du i kunst og håndverk i år (00/0)? file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::] stor nytte

4 Skriv inn. Klassetrinn. Har du holdt kurs for kollegaer i løpet av de siste to årene, eller blir du på annen måte brukt som en ressursperson av dine kollegaer innenfor et fagrelevant emne?. Hvis ja, skriv inn emne som du blir brukt som ressursperson i, eller som du har hold kurs i. Bruk innskrivingsfeltet under..0 RAMMEBETINGELSER. Hvor mange klasser underviser du i faget? Skriv inn antall klasser i innskrivingsfeltet under. Antall klasser. Har du samlingsstyreransvar for kunst og håndverk?. Er det delingstimer i kunst og håndverk på din skole?. Omtrent hvor mange elever er det i gruppene du underviser? Skriv inn antall elever i innskrivingsfeltet under. Antall elever. Hvor mange lærere underviser i K&H på din skole? Skriv inn antall lærere i innskrivingsfeltet under. Antall lærere. Fagets status ved din skole lavt Hvordan synes du faget blir prioritert på din skole når det gjelder ressurser til utstyr og materialer? Hvordan synes du faget blir prioritert på din skole når det gjelder ressurser til kursing file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::] Lavt Nokså lavt Nokså høyt Høyt Meget høyt

5 . Hvor godt utstyrt er skolen til arbeid i ulike materialer? Ikke utstyrt Dårlig utstyrt Nokså dårlig utstyrt Nokså godt utstyrt Meget godt utstyrt godt utstyrt Tre Metall Analog bildebehandling (Mørkerom) Fotografering Tekstil Keramikk Tegning / maling Grafikk IKT.0 INNHOLD OG ORGANISERINGSFORMER. Deltar du i et fagteam i kunst og håndverk?. Hvordan fordeler dere undervisningen? Sett flere kryss dersom det er flere svar som passer. Etter klasse Etter materiale/emne Etter elevforutsetninger. I hvor stor del av din undervising arbeider elevene med følgende: Ingen 0 Liten Nokså liten Nokså stor Keramikk Tre Metall Tekstil Skinn / lær Tegning Grafikk Maling Filming Filmredigering på data Fotografering Bildebehandling på data Mørkeromsarbeid D-modellering på data Landskapskunst Teoristudier - for eksempel kunsthistorie file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::] Stor

6 .0 PRAKSISTEORI.. Hvor stor vekt legger du i din undervisning på at elevene gjennom kunst og håndverksfaget Ingen vekt 0 Liten vekt Nokså liten vekt Nokså stor vekt Stor vekt stor vekt - utvikler estetisk - utvikler sin kulturelle allmenndannelse - lærer seg å se design og forbruk i et kulturelt og sosialt perspektiv - får kunnskaper og ferdigheter i bruk av fagrelevante digitale verktøy - utvikler sine kreative evner - får kunnskap om materialer - utvikler teknisk dyktighet i tradisjonelle håndverksteknikker - får kunnskap om kunst og formkultur - utvikler sine samarbeidsevner - tilegner seg kunnskap om formale virkemidler - utvikler sine evner til å gjøre gode valg som forbrukere - utvikler sine evner til å se produksjon av gjenstander i et økologisk perspektiv - lærer å uttrykke seg gjennom egne kunstuttrykk - lærer om egen og andres kulturarv - lærer å tolke og forstå kunstuttrykk. Hva mener du bør prioriteres i den videre utviklingen av faget? Skriv inn i innskrivingsfeltet under, dersom du har meninger om dette.. IKT OG FAGUNDERVISNINGEN. På hvilken måte har økt bruk av IKT endret faget? Det stemmer ikke med min erfaring 0 Elevene gjør seg mindre flid med de digitale produktene Det har blitt mer lettvint å lage fine produkter Det har blitt vanskeligere å være lærer Jeg må ta i bruk helt nye undervisningsmetoder Elevene har blitt mer selvstendige Elevene gjør seg mer flid med produktene Jeg er i mindre grad i stand til å veilede elevene Elevene er mer fornøyd med resultatene Elevene har blitt mindre flinke til å håndtere manuelle verktøy Det har blitt vanskeligere å lage fine produkter Det har blitt vanskeligere å vurdere elevenes arbeid Elevene finner lettere frem til gode inspirasjonskilder file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::] Det stemmer delvis med min erfaring Det stemmer godt med min erfaring Jeg har ikke erfaring med bruk av ikt i faget

7 Det stilles mindre krav til kunnskaper for å skape gode produkter med digitale verktøy enn med tradisjonelle verktøy Det er enklere å drive individuell opplæring når elevene arbeider med IKT De elevene som er flinke med tradisjonelle verktøy, er flinke også med digitale verktøy De elevene som er flinke med praktisk arbeid mestrer IKT dårlig. På hvilken måte har faget eventuelt endret seg i og med økt bruk av digitale verktøy? Skriv inn i feltet under.. Hvordan vil du beskrive din egen i følgende teknikker Ingen Lav Nokså lav Skanning D-modellering på data i arbeid med enkle arkitekturmodeller D-modellering på data i arbeid med design av bruksform / skulptur Bildebehandlig på data Animasjon Stilisering og mønsterbygging Grafisk design på data file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::] Nokså høy Høy høy

8 Webdesign Filmredigering på data. Hvor stor plass har arbeid med IKT innenfor de ulike hovedområdene i din undervisning? Ingen plass Liten plass Nokså liten plass Nokså stor plass Stor plass stor plass Visuell kommunikasjon Design Arkitektur Kunst. Bruker du noen av de følgende programmene i din undervisning? 0, men vi har programmet på skolens maskiner Versjon Jeg har aldri hørt om programmet Adobe Photoshop Elements Adobe Photoshop Corel PaintShopPro Gimp Bildebehandlings program som fulgte med skolens digitale kameraer Paint.NET Windows Paint Photofiltre GoogleSketchUp Mediator SolidWorks Blender Wings Rhino D Pinnacle Studio Windows Moviemaker Adobe Premiere Elements Adobe Premiere Bruker du andre fagrelevante programmer i din undervisning? Skriv inn navn på programmene / programmet i feltet under.. Hvilke fagrelevante programmer behersker du ut over dem du underviser i? Skriv inn navn på programmene i feltet under. file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::]

9 . Hva slags digitalt utstyr bruker elevene dine til skapende arbeid i kunst og håndverk? Utstyr PC Digitalt fotoapparat Skanner Digitalt videokamera Annet:. Hvor foregår elevenes arbeid med IKT i kunst og håndverktimene? (Sett gjerne flere kryss) Arbeidsform De bruker ikke IKT i kunst og håndverktimene På pc-lab På Kunst og håndverks fagets verksteder. Hvordan lærer dine elever å bruke fagrelevante digitale verktøy i kunst og håndverk? Aldri Sjelden Nokså sjelden Nokså ofte Sterke elever hjelper de mindre sterke elevene Elevene finner frem til læringsressurser selv Elevene finner frem i programmet selv Jeg finner frem til gode nettressurser og viser disse til elevene Jeg lager mitt eget undervisningsmateriell Elevene følger skriftlige instruksjoner Elevene følger skjermfilmer Elevene følger med på min instruksjon på storskjerm.0 Hva slags digitale produkter lager elevene? Aldri 0 Sjelden Nokså sjelden Nokså ofte Ofte Multimediapresentasjoner Bilder i digital innleveringsmappe Utskrifter presentert på vegg Presentasjoner på internett Animasjonsfilmer D-modeller på skjerm eller utskrift D-modeller som arbeidstegninger Video Animasjonsfilmer Annet. Hvordan og hvor ofte bruker elevene dine IKT i kunst og håndverk? file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::] ofte Ofte ofte

10 Aldri 0 Sjelden Nokså sjelden Nokså ofte Ofte ofte Til utprøvinger av form, farge og komposisjon i arbeid med fremstilling av bruksform Som skisseverktøy før bruk av tradisjonelle verktøy i arbeid med bilde Til å produsere designforslag som ikke blir fremstilt i materialer Til å produsere ferdige bildeuttrykk ved hjelp av bildebehandlingsprogram Stilisering og mønsterbygging Grafisk design (reklameplakater, CD-cover, bokomslag og lignende) Til innhenting av inspirasjon og informasjon Elevene finner bilder på internett og bruker disse i egne bildeuttrykk Lager egne web-sider Til presentasjon av ide og/eller produkt Annet. NEGATIVE OG POSITIVE EFFEKTER AV IKT-BRUK. Nevn de tre viktigste fordelene du eventuelt ser med å bruke digitale verktøy i arbeid med bildeskaping i skolen: Skriv inn i feltet under.. Nevn de tre viktigste ulempene du ser med å bruke digitale verktøy i arbeid med bildeskaping i skolen: Skriv inn i feltet under.. Dersom det er noe du er spesielt opptatt av i forhold til bruk av IKT i kunst og håndverk, for eksempel ting du mener er negativt eller positiv og som du ikke har fått anledning til å uttrykke i skjemaet, kan du skrive noen ord om det i feltet under..0 FORKLARINGSMODELLER FOR SAMMENHENGER MELLOM BRUK AV IKT OG GODE ELLER DÅRLIGE RESULTAT. SAMMENHENGER MELLOM BRUK AV IKT OG GODE RESULTAT.. Undersøkelser viser at det kan være en sammenheng mellom bruk av IKT og gode resultat i faget. Hvordan kan dette forklares? IKT gir nye muligheter for U file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::]

11 lærerne til å presentere faglige emner på en mer interessant måte. IKT gir tilgang på mer variert lærebøker og læremateriell på nettet. Elevene i større grad selv kan bearbeide et faglig innhold og synliggjøre dette blant annet i digitale mapper. Elevene i større grad kan hjelpe hverandre gjennom å samarbeide over nettet. U U U Andre forklaringer:.. Hvilken av forklaringsmodellene over er etter din mening den mest betydningsfulle for ditt fag på din skole? Sett bare ett kryss.. SAMMENHENGER MELLOM BRUK AV IKT OG DÅRLIGE RESULTAT.. Undersøkelser viser at det kan være en sammenheng mellom elevers bruk av IKT og dårlige resultat i faget. Hvordan kan dette forklares? Åpen tilgang på Internett skaper vansker med å samle elevenes oppmerksomhet om skolefagene. Betydningen av IKT vil ikke ha innvirkning på det som måles gjennom nasjonale prøver. De digitale verktøyene er så komplisert å bruke at det tar mesteparten av tiden. Bruk av IKT fremmer andre faglige emner enn det som er U U U U file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::]

12 prioritert i fagplanene. Bruken av IKT gir i første rekke kunnskap om IKT som et mål i seg selv, uten at dette gir noen merverdi i skolefagene. Det er svært mange andre forhold som har mye større betydning enn bruk av IKT. U U Andre forklaringer:.. Hvilken av forklaringsmodellene over er etter din mening den mest betydningsfulle for ditt fag på din skole? Sett bare ett kryss. Send Nullstill file:///c /Documents and Settings/kso/Lokale innstillinger/temporary Internet Files/Content.Outlook/WRPLHKVB/index ().htm[ ::]