Miljøpartiet De Grønne Holmestrand Program lokalvalg 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøpartiet De Grønne Holmestrand Program lokalvalg 2015"

Transkript

1 Miljøpartiet De Grønne Hlmestrand Prgram lkalvalg 2015 Miljøpartiet De Grønnes frmålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i øklgisk balanse. Øknmien skal underrdnes sunne øklgiske prinsipper g fremme fred g rettferdighet både lkalt g glbalt. Livskraftige lkalsamfunn basert på lkale ressurser er en frutsetning fr å nå målet. Vår begrunnelse fr å stille til valg; Dagens demkrati står venfr stre utfrdringer. Mange av ss føler at våre meninger, synspunkter g erfaringer, ikke blir lyttet til eller tatt med i beslutningsprsesser. Svaret vi fte får fra våre plitikere er; engasjer deg. Lkalt har vi i Miljøpartiet De grønne tatt denne ppfrdringen g stiller til valg fr første gang i Hlmestrand 14. september Dette er ikke ne vi gjør uten frykt eller bekymringer. Vi er like lite plitisk sklerte sm de fleste andre i Hlmestrand. Vi er mammaer g pappaer, yrkesaktive g arbeidsledige. Vi sliter med den samme tidsklemma sm de fleste andre g vi tenker med skrekkblandet fryd på hva sm venter ss av dkumentfjell, endeløse møter g ffentlig mediepress. Likevel har vi valgt å legge hdet på blkken. Våre øksystemer, selve livsgrunnlaget fr alt liv, er g har vært under hardt angrep i flere tiår. Hvis vi ikke endrer hvrdan vi lever våre liv, vil det i fremtiden ikke lenger være grunnlag fr liv. Det kan vi bkstavelig talt ikke leve med. Vi i MDG Hlmestrand går til valg med et primær mål: Alle avgjørelser Hlmestrand kmmune gjør, skal gjøres bærekraftig. Vi aksepterer ingen løsninger sm frringer vårt eget livsgrunnlag. Miljø g klima er dg ikke de eneste utfrdringene vi har g MDG har en rekke mråder vi ønsker å jbbe fr g de har vi her gleden av å presentere. 1

2 Klima g miljø «Den glbale ppvarmingen sm finner sted er frårsaket av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Disse miljøutfrdringene kan løses g temperaturhevingen minimeres, dersm verdenssamfunnet handler nå.» Disse viktige g riktige rdene, er ikke hentet fra Miljøpartiet De Grønne, men fra kmmunens klima g energiplan fra Viktigheten av dette arbeidet, blir mer g mer synlig fr ss alle. Flm, tørke g ekstremvær herjer i fjerne land, så vel sm her hs ss. Det er gså blitt klart at en ambisiøs klimaplan ikke er nk. Hlmestrand kmmune har gjrt flere gde grep fr å redusere våre utslipp, men vi har verken tid eller råd til å være tilfredse med det sm har blitt gjrt. Det såkalte 2-graders målet sm mange plitikere snakker m, er ikke et mål. Det er en abslutt maksgrense fr hva vår klde tåler før endringene medfører alvrlige knsekvenser. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener vi ikke kan ha sm mål å stppe katastrfen i siste sekund. Vi må gjøre det vi kan fr å stanse den nå. Nrges utslipp av klimagasser øker fremdeles. Fremfr å bremse før stupet, gir Nrge altså gass. Her hs ss i Hlmestrand kmmune er det en rekke tiltak vi kan sette i gang fr å sette på klimabremsene. Vi må tenke miljø g klima i alt kmmunen fretar seg. Innkjøp, utbygging, utvikling g transprt, alt må gjøres slik at klima g miljøskadene blir minst mulig. Hvis vi ikke bruker den tiden g de pengene sm dette vil kste nå, vil kstnadene fr våre barn bli dest høyere g deres livskvalitet vesentlig lavere. Miljø g klimaarbeid blir fte fremstilt sm å skulle bringe samfunnet bakver i tiden, sm m vi ønsker at verden skal gå tilbake til slik den var i gamle dager. Det kunne ikke være lengre fra sannheten. Det grønne skifte handler m innvasjn, m entreprenørskap g m grundere. Vi skal gjøre det Nrge har gjrt så mange ganger før, vi skal skape vår egen fremtid, basert på kunnskap, kmpetanse g sunn frnuft. Vi i Miljøpartiet De Grønne gleder ss til å bidra til at Hlmestrand blir en fregangsbygd fr grønn teknlgi g med et bysentrum fullt av liv g kultur. Gjøre alle kmmunens innkjøp grønne. All matvarer skal være øklgiske g\eller krtreis så langt det lar seg praktisk gjennmføre. Innkjøp skal gjøres hs leverandører sm miljøsertifiserer sine egne prdukter g varer fra sine underleverandører. Vektlegge miljø- g klimahensyn sterkere enn andre kriterier ved kmmunale byggeprsjekter. Innføre energibrukkriterier i reguleringsplanene. Revidere kmmunens klima- g energiplan g gjøre den til et frpliktende dkument. Fase ut alle kmmunale kjøretøy sm går på fssilt drivstff. Innføre klimaregnskap g -budsjett. 2

3 Barnehage, skle g ppvekst Hvrdan vi behandler g lærer pp våre barn er ikke bare et etisk spørsmål, det er gså et praktisk. Vi vet ikke hvrdan fremtiden vil se ut, men vi vet at det er våre barn sm skal leve i den g passe på ss når vi ikke lenger er i stand til å gjøre det selv. Følgelig er det vår plikt å legge til rette fr at alle barn får best mulig grunnlag fr å bli en best mulig versjn av den de ønsker å være. Barns følelsesliv blir i str grad dannet de seks første årene. I disse årene er det primært freldre g barnehage sm har påvirkningskraft g sm en knsekvens av dette må disse t arenaene gjøres tryggest mulig fr barna g best mulig fr freldre g ansatte i barnehagen. Når barna begynner på sklen i 6 års alderen, starter et utdanningsløp sm i Nrge tar svært liten høyde fr at vi mennesker er ulike. De fleste presses igjennm et sklesystem sm måler, vurderer g kritiserer. Fr de sm ikke passer inn i klassermmet, er tilbudene meget få. Resultatet av dette er at de mange barna sm ikke har prblemer med å sitte i et klasserm, får mindre utnytte av det siden de sm ikke passer inn, tar så mye av kapasiteten til de få vksne sm finnes på sklen. Sklesystemet tar gså liten høyde fr at lærer er ulike g at de således vil være ulike metder sm fungerer best fr dem. Lærerne blir presset på tid g målbare resultater g vi må sørge fr at deres arbeidsverktøy g miljø, er best mulig. Natur g klima er vår tids største utfrdring g barna våre trenger kunnskap m dette fra ung alder. Det finnes både kmpetanse g metder fr å frmidle denne kunnskapen, men det mangler plitisk vilje. I fritiden har barn g ungdm i Hlmestrand et relativt bredt spekter av idrettsaktiviteter å velge mellm. Kmmunen satser på frtsatt utbygging av idrettsanlegg g idretten selv er inkluderende g mangfldig. Utenm skle g idrett er det derimt mer dårlig stilt i kmmunen vår. Ungdmsklubbene er nedlagt g det mangler arenaer hvr barn g unge kan møtes, fremfr å sees på en skjerm. Øke tilstedeværelsen av vksne i hele løpet fra barnehagen g til gjennmført videregående skle gjennm tilrettelegge fr at pensjnister g andre interesserte i større grad kan delta i arbeidet gjennm frivillig innsats. Servere gratis varm mat, frukt g grønnsaker til alle barnehagebarn, skleelever g ansatte i barnehagene g sklene. Anlegge sklehager. Innføre miljø, natur g matauk sm fag fra første klasse. Utrede mulighetene fr å benytte naturen g mgivelsene i større grad i frmidling av matte g samfunnsfag. Innføre frivilliginnsats sm valgfag fra 7. klasse. Gjeninnføre leirskle. 3

4 Samarbeide med ungdmmene g frivillige lag g rganisasjner med mål m å starte en ungdmsklubb i Hlmestrand. Øke FAU sin plitiske innflytelse. Stimulere til økt freldredeltagelse ved å gjøre det enklere fr FAU g igangsette ulike tiltak g arrangementer gjennm: Gi FAU mulighet til å kjøpe inn utstyr g tjenester gjennm sklen slik at disse investeringene blir mms frie. Gi FAU tilskudd til å skape et samarbeidsfrum på tvers av sklene. Tilby FAU gratis lån av alle kmmunale fasiliteter sm skal brukes i tiltak eller arrangement fr sklenes elever eller ansatte. Pålegge administrasjnen å delta på SU\SMU møter på lik linje med rektr g bystyrerepresentantene. Oppmuntre teknisk etat til å være tilstede på alle dugnader i freldreregi. Frivillighet, plitisk arbeide g samfunnsdeltagelse Vårt plitiske system er basert på hvrdan samfunnet så ut når grunnlven ble skrevet i I lys av den tiden var våre frfedre både mderne, fremtidsvisjnære g liberale. Demkratiet ble en grunnleggende institusjn i et land hvr eneveldet hadde hersket de siste 150 årene. Miljøpartiet De Grønne anerkjenner det fantastiske arbeidet sm våre plitiske frgjengere har gjrt, men mener det nå er på tide å se at verdensutvikling har gått langt frbi hva selv den mest ptimistiske plitiker kunne ser fr seg fr bare nen tiår siden. Vi trenger å benytte dagens kmmunikasjnsmuligheter til å invlvere flere i beslutningene sm påvirker ss alle. Det er ingen grunn til at vi skal måtte frykte deltagelse fr at arbeidet virker verveldende. Vi må bygge en struktur hvr plitisk deltagelse er like naturlig sm det er meningsfylt g mr. Nrge er et land med lange tradisjner fr dugnad g frivillighet. Uten denne hadde verken kultur eller idrett vært slik vi kjenner den i dag. Det er vel knapt nen freldre sm ikke har slgt vafler eller ksta sklegården. Alle de fantastiske festivalene, museene g kulturen generelt, lever på vår felles innsatsvilje. Likevel er det slik at både vi mennesker g samfunnet ellers frandrer seg. Nye behv fr frivillige dukker pp g ønskene til de frivillige endrer seg i takt med deres interesser. Dette er ikke nødvendigvis ne negativt, men det er ne vi må ta hensyn til når vi skal tilrettelegge fr frivillig innsats. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at det ikke er ne sm heter å bidra fr lite, like lite sm det er ne sm er å bidra fr mye. Det handler kun m å ikke gjøre ne eller å gjøre ne. Vi vil legge til rette fr at alle skal kunne bidra med det de selv liker å gjøre, når det passer å gjøre det. Frivilligheten lever av lyst, men dør av tvang. Vi vet at frivilligheten gir livsglede g energi ikke bare til den sm mttar, men like mye eller mer til den sm gir. Frivillig arbeide vil skape økt trivsel i alle deler av samfunnet. 4

5 Innføre en ny digital plattfrm hvr alle saker sm skal behandles plitisk, presenteres med lyd, vide, bilder g grafikk. Sikre ffentligheten g lkalt rganisasjnsliv bruk g utviklingsmuligheter på Damsrønningen- tmta. Opprette en utstyrssentral hvr frivillige g rganisasjner kan låne alt fra spader til tyngre utstyr sm er nødvendig fr å utføre de ppgaver vi trenger løst. Øke tilskuddet til Frivillighetssentralen slik at de kan gjøre mer av det de gjør best - stimulere til g rganisere frivillighet. Tilby Frivillighetssentralen egnet lkale i byens nye biblitek. Legge til rette fr at mindre frivillige rganisasjner kan låne kntr g infrastruktur i det nye bibliteket. Innføre en dags hspitering per år, i en frivillig rganisasjn, fr alle kmmunalt ansatte i administrasjnen. Kmmunesammenslåing kun etter et flertall i en flkeavstemming. Landbruk g jrdvern En av de stre kildene til frurensing så vel sm klimagassutslipp er landbruket. Samtidig er landbruket den næringen vi er mest avhengig av. Miljøpartiet De Grønne vil jbbe fr at jrdbruksnæringen får best mulig vilkår slik at de kan prdusere gd øklgisk mat på en måte sm gjør at bøndene selv kan leve av jrdbruket. Miljøpartiet De Grønne vil; Pålegge alle kmmunale instanser å kjøpe mat fra distriktet, frtrinnsvis øklgisk, på alle mråder hvr det er mulig. Legge til rette fr lkalt lørdagsmarked på fjellet så vel sm i sentrum. Stanse all nedbygging av matjrd til blig g næringsfrmål. Stimulere til andelslandbruk. Knsekvensutrede utfasing av giftige plantevernmidler g kunstgjødsel i jrdbruket. Tilby gratis etterutdanning i øklgisk jrdbruk. 5

6 Transprt Bil ppleves sm nødvendig i Hlmestrand. Kmmunens gegrafi er vanskelig å knytte sammen, samtidig ser vi at transprtsektren er under vldsm frandring. Fra å være bskure ting, har elbiler blitt allemannseie. Teknlgien utvikles raskere enn de fleste rekker å få med seg g kstnadene synker like raskt. Innen få år vil elektriske biler være både bedre g billigere enn biler drevet med fssilt drivstff. Når vi da skal tenke fremver, må vi klare å være visjnære. Vi må tørre å se fr ss en nærliggende fremtid hvr bilbruken er revlusjnert. I dag står en gjennmsnittsbil stille ca. 90% av tiden g de benytter rundt 20% av den eksisterende kapasiteten på veinettet. Vi i MDG mener dette betyr at vi ikke trenger nye veier, vi trenger nye måter å tenke samferdsel på. Utrede en strstilt utbygging av ladenettverket fr el-transprt, herunder; Ladestasjner ved naturlige bilppstillingsplasser. Trådløs ladning i lyskryss g på busshldeplasser. Sammen med fylkeskmmunen g VKT, bytte ut alle dagens fssile busser med elektriske. Stimulere til samkjøring g bildeling. Riksvei 35 Bispeveien - sm beredskapsvei fr E18 med gang g sykkelvei. Bygge ut sykkelveinettet slik at en kan ferdes fra Tønsberg, Hrten, Revetal, Sande g Drammen på sykkel uten å måtte dele veien med bilister. Anlegge sykkelhtell på fjellet ved heisen. Tilrettelegge fr ladning av elbiler g sykkelhtell ved parkeringshuset ved stasjnen. Legge vei i det gamle jernbanespret g stenge Langgaten fr trafikk. Fase ut alle fssile kjøretøy i kmmunen med elektriske. Sentrumsutvikling Bysentrum i Hlmestrand er hjertet i kmmunen. De fleste br ikke her g de fleste lever ikke her, men vi trenger et sentrum sm kan samle alle sm br i kmmunen vår. Fr å klare dette trenger vi et sentrum sm er åpent g har variert tilbud fr både handel g kultur. MDG ønsker ikke å stimulere til økt frbruk, men heller å stimulere til bedre frbruk. Gjenbruk, krtreiste varer g pplevelser må ligge til grunn fr en nyutvikling sm ikke går på tvers av hva sm er bærekraftig. Bevare sentrum sm småhusbebyggelse. Sikre strandsnen fr allmenheten. Åpne Langgaten sm gågate g anlegge ny vei i det gamle jernbanespret. Åpne fr flere serveringsplasser på brygga g i Langgaten når den stenges fr trafikk. 6

7 Økt støtte til kulturfestivaler g arrangement. Legge til rett fr et lørdagsmarked på brygga hvr det kan handles lkal mat g fisk så vel sm brukte gjenstander. Plante trær, bærbusker g blmster veralt hvr det er mulig. Utrede muligheten fr utbygging nrd g sør fr sentrum. Åpne fr virksmhet i tunnelen sm kmmer byen til gde. Utbygging Kmmunen skal de neste årene bygge en ny flerbrukshall på Btne g en ny skle på Kleiverud. Dette er tiltak sm vi støtter. Frutsetningen er dg at dette gjøres på en måte sm ikke går på bekstning av miljøet g at utbyggingen i seg selv vil være en pådriver fr ny kmpetanse innenfr grønn teknlgi i bygg- g anleggsfaget. Fagmiljøet ønsker å samarbeide med kmmunene g står i kø fr å bruke den nye teknlgien. Det første Pwerhuse, heretter kalt krafthus, er ferdig på Kjørb i Sandvika g resultatet er impnerende. I løpet av en sekstiårsperide vil huset ha prdusert mer energi enn det har krevd å bygge det g drifte deg. Innføre nullutslippskrav til alle nye næringsbygg g ffentlige bygg. Naturlig ventilasjn Egen kraftprduksjn Bruk av tre sm primært byggemateriale Bruke lkale håndverkere Tilrettelegge fr flere miljøvennlige bligfelt, gså utenfr den vedtatte byggesnen. Helse g msrg Omsrgsbegrepet er i dag i str grad knyttet til msrg fr eldre. De Grønne mener det er behv fr å utvide begrepet til å gjelde alle persner med msrgsbehv, enten de er på institusjn, i msrgsblig eller i eget hjem. Vi vil arbeide fr at pleietrengende unngår islasjn g inaktivitet. Sikre tilskuddet til Btne aktivitetssenter g Kjærsenteret. Øke støtten til frivillige rganisasjner sm skaper trivselstiltak g økt livskvalitet fr eldre. Vektlegge trivsel g trygghet fr både ansatte g brukere, når budsjettet fr hjemmetjenestene skal vedtas. Satse mer på grønn terapi i msrgsarbeid med mer tid ute i naturen g mulighet til samvær med dyr g barn. 7

8 Plitikk handler i siste instans m deltagelse. Vi trr ikke vi har rett i alt g vi trr ikke vi her har tatt med alle punkter sm burde være her. Vi ønsker å høre fra deg, slik at vi kan bli bedre. Uansett hvilket parti du føler er ditt, er din mening viktig fr ss. GODT VALG! 8