Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalkamera med utskiftbart objektiv"

Transkript

1 (1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Funksjonsoversikt Vise bilder på en datamaskin Annet Avansert bruk Indeks Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).

2 ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FARE FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSENE NØYE Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er riktig dimensjonert for strømuttaket. Forsiktig Batteri Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske brannskader. Ivareta følgende forholdsregler: Ikke demonter det. Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller ned eller at noen tramper på det. Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil som er parkert i solen. Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet. Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier. Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade batteriet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn. Hold batteriet tørt. Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony. Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene. Batterilader Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Strømkabelen, hvis den medfølger, er konstruert spesielt for bruk med dette kameraet, og bør ikke brukes sammen med annet elektrisk utstyr. 2

3 For kunder i Europa Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Sony Corporation erklærer herved at utstyret SLT-A77V Digitalkamera med utskiftbart objektiv er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantisaker vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i R&TTEdirektivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten. Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet. 3

4 Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner) Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet. 4

5 Innholdsfortegnelse Grunnleggende bruk...12 Denne delen har grunnleggende informasjon om bruken av kameraet. Les denne delen først. Kort informasjon om bruk av kameraet Klargjøre kameraet Kontrollere de medfølgende delene Identifisere deler Lade batteripakken Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat) Sette på et objektiv Slå på kameraet, og stille klokken Før opptak Justere fokus for søkeren til visuell skarphet (diopterjustering) Holde kameraet riktig Fotografere og vise bilder Ta stillbilder Ta opp film Vise bilder Slette bilder (Slett) Ta bilder som passer til motivet Justere vinkelen på LCD-skjermen Opptak med forskjellige opptaksmoduser Scenevalg Panoramafotografer./ 3D-panorama Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet Bruke opptaksfunksjonene Bruke blitsen Justere bildets lysstyrke Velge bruksmodus

6 Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) Angi bildestørrelse Bildestørr Panorama: Størrelse Bruke avspillingsfunksjonene Forstørre bilder Bytte til visning av bildeliste Vise bilder på en TV-skjerm Funksjonsoversikt Funksjoner som kan brukes med knapper og hjul Velge en funksjon med Fn (funksjonsknappen) Funksjoner som kan velges med Fn-funksjonsknappen Funksjonene som velges med MENU-knappen Bruke veiledningsfunksjonen på kameraet Veiledning i kameraet Vise bilder på en datamaskin Bruke med datamaskinen din Bruke programvaren Velge metode for å lage en plate med filmer Annet Oversikt over symbolene på skjermen Funksjoner for alle opptaksmoduser Tilgjengelige blitsmoduser Avansert bruk...83 Denne delen inneholder ytterligere opplysninger om kameraet. Klargjøring Sette opp kameraet Ta av okularputen Skjermbildet som vises for opptaksmodus Velge skjermbildemodus Histogram Det digitale vaterpasset

7 Opptak Grafisk visning Se motivet gjennom objektivet uten at effekter vises Oversikt over symboler for søkermodus Skjermpanel Ta et klart bilde uten kamerarystelser Indikator for kamerarystelse Bruke SteadyShot-funksjonen Bruke et stativ Velge opptaksmodus AUTO Scenevalg Panoramafotografer./ 3D-panorama Kont. prioritet AE Program Auto Blenderprioritet Lukkerprioritet Man. Eksponering BULB Konfigurere filmopptak Ta opp film på en enkel måte Ta opp film med justering av lukkerhastighet og blenderåpning Filformat Opptaksinnstilling Lydopptak Justere fokus Autofokus Fokuslås AF-område AF-lys AF mikrojust Objektsporing Manuelt fokus Peaking Fokusforstørrer

8 8 Direkte manuelt fokus AF/MF-kontroll Registrere ansikter Ansiktsregistrering Ansiktregistrering Smilutløser Justere bildets lysstyrke AE-lås Målemodus Blitskompenser Blitskontroll Blitsen Trådløs blits Langsom synkronisering Bruke en blits som har kontaktledning for blitssynkronisering Stille inn ISO Flerramme-støyreduksjon Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk område) Dyn.omr.optimal Auto HDR Angi bildebehandling Bildeeffekt Kreative innst Justere fargetonene (Hvitbalanse) Finjusteringsskjermbildet for farger Fargetemp./Fargefilter Tilpasset hvitbalanse Zoome inn i ett trinn Velge bruksmodus Fotografere et enkelt bilde Seriebilder Selvutløser Nivåtrinn: Kont./Enkelt nivåtrinn HB-nivåtrinn DRO nivåtrinn Fjernstyring

9 Avspilling Skjermbildet som vises for avspillingsmodus Skifte skjermbilde under avspilling Oversikt over symbolene på histogramskjermbildet Bruke avspillingsfunksjonene Rotere et bilde Visningsmodus Lysbildevisning Avspill.visning Bla gjennom panoramabilder Beskytte bilder (Beskytt) Slette bilder (Slett) Slette (Flere bilder) Slette alle bilder eller filmer i samme visningsmodus Om avspilling på TV-apparat D-visning Bruke "BRAVIA" Sync Oppsett av kameraet GPS-innstilling (kun SLT-A77V) GPS Hjelpedata GPS autom. tidskorr Angi bildeforhold og bildekvalitet Bildeforhold Kvalitet Angi de andre funksjonene i kameraet Støyred.lang Høy ISO Støyred Fargerom Utløser uten objektiv Rutenettlinje Autovisning AEL-knappens funk ISO-knapp, AF/MF-knapp Forhåndsvisningsknapp Elektronisk fremre gardinlukker LCD-lysstyrke

10 Datamaskin Utskrift Rengjøring Søker-lysstyrke Strømsparer FINDER/LCD-innstill Objektivkompensasjon Objektivkompensasjon: Ytre skygge Objektivkompensasjon: Kromat. aberr Objektivkompensasjon: Forvrengning Stille inn metoden for å ta opp bilder på et minnekort Formater Filnummer Mappenavn Velg opptaksmappe Ny mappe Gjenopprett bilde-db Laste opp innstilling Registrere dine egne innstillinger Tilbakestille kameraets standardinnstilling Bekrefte kameraversjonen Koble kameraet til datamaskinen Angi USB-forbindelse Koble til datamaskinen Importere bilder til datamaskinen (Windows) Importere bilder til datamaskinen (Macintosh) Slette USB-tilkoblingen Opprette en filmdisk Lage en AVCHD-formatplate Lage en (STD)-plate med standard bildekvalitet Plater du kan bruke med "PMB" Angi DPOF Datopåskrift Rengjøre kameraet og objektivet Rengjøre bildesensoren

11 Feilsøking/Annet Feilsøking Advarsel Forholdsregler Bruke kameraet i utlandet strømkilder AVCHD-format GPS (kun SLT-A77V) D-opptak Minnekort Batteripakke og batterilader Lisensen Kontrollere antall bilder som kan tas opp eller opptakstiden Spesifikasjoner Indeks

12 Grunnleggende bruk Denne delen har grunnleggende informasjon om bruken av kameraet. Les denne delen først. For å bruke kameraet mer effektivt kan du se i "Avansert bruk" (side 83). 12

13 Kort informasjon om bruk av kameraet Fremgangsmåte for fotografering Dette kameraet har to moduser for overvåking av objekter: LCDskjermmodus som bruker LCD-skjerm, og søkermodus som bruker søkeren. Det innspilte bildet kan være forskjellig fra det bildet du registrerte før opptak. Om funksjonene som er tilgjengelige med kameraet For å kontrollere om det er en ikompatibel enhet eller en ikompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet i-kompatibel enhet: 60i i-kompatibel enhet: 50i Dette kameraet er kompatibelt med filmer i formatene p og 50p. I motsetning til standard opptaksmoduser frem til nå, som bruker linjesprangmetoden til opptak, tar dette kameraet opp med en progressiv metode. Dette øker oppløsningen og gir et mykere, mer realistisk bilde. Du kan få ubehagelige symptomer i form av anstrengte øyne eller kvalme, eller du kan bli trett mens du ser på 3D-bilder innspilt med kameraet, på 3D-kompatible skjermer. Når du ser på 3D-bilder, anbefaler vi at du tar en pause med jevne mellomrom. Siden behovet for pauser varierer fra person til person, må du selv bestemme hvor lange og hyppige disse pausene bør være. Kjenner du deg kvalm, må du holde opp å se på 3D-bildene, og kontakte lege ved behov. Slå også opp i bruksanvisningen til den tilkoblede enheten eller programvaren som brukes med kameraet. Barns syn er alltid sårbart (særlig hos barn under 6 år). Før de får lov til å se på 3D-bilder, bør du kontakte en spesialist, for eksempel en barnelege eller øyenlege. Sørg for at barna følger anvisningene ovenfor. Ingen erstatning for innhold av opptak Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, minnekortet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig. Sikkerhetskopiering anbefales For å unngå mulige tap av data må du alltid ta sikkerhetskopier (backup) av data på andre medier. Om LCD-skjermen, den elektroniske søkeren, objektivet og bildesensoren LCD-skjermen og den elektroniske søkeren produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/ eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCDskjermen og i den elektroniske søkeren. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke bildene på noen måte. Hold aldri kameraet i LCD-skjermen. Ikke utsett kameraet for solskinn eller fotografer i retning av solen over lang tid. Det interne maskineriet kan bli skadet. Hvis sollyset fokuseres på en gjenstand i nærheten, kan denne ta fyr. Det er en magnet på baksiden og rundt det dreibare håndtaket på den hengslede delen av LCD-skjermen. Unngå å ha noe som påvirkes av magneten i nærheten av LCD-skjermen, for eksempel disketter eller kredittkort. I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på skjermen. Det er ikke tegn på noe galt. Når du slår på kameraet i kalde omgivelser, kan skjermen bli forbigående svart. Når kameraet er oppvarmet, vil skjermen fungere normalt. 13

14 Kort informasjon om bruk av kameraet Om opptak over et lengre tidsrom Når du fotograferer over et lengre tidsrom, vil kameratemperaturen øke. Kommer temperaturen opp på et visst nivå, vises -merket på skjermen, og kameraet slås av automatisk. Hvis kameraet slås av, må du la det hvile i 10 minutter eller lenger, slik at temperaturen i kameraet synker til et sikkert nivå. Temperaturen i kameraet stiger raskt når lufttemperaturen er høy. Når kameratemperaturen stiger, kan bildekvaliteten bli dårligere. Det anbefales at du venter til temperaturen i kameraet faller før du fortsetter å fotografere. Overflaten på kameraet kan bli varm. Det er ikke tegn på noe galt. Merknader om import av AVCHD View-filmer* til en datamaskin Ved import av AVCHD View-filmer til en Windows-datamaskin skal du bruke "PMB"-programmet på CD-platen (inkludert). * "AVCHD View-filmer" er filmer som er tatt opp i [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]-modus av [Filformat] (side 111). Om å spille av film på andre enheter Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til opptak i AVCHD-format. Film som er tatt opp i AVCHD-format med dette kameraet, kan ikke spilles av på følgende enheter. Andre enheter som er kompatible med AVCHD-formatet som ikke støtter High Profile Enheter som er inkompatible med AVCHD-formatet Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format. Det er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet, ikke kan spilles av på andre enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264. Disker som er tatt opp med HDbildekvalitet (high definition, eller høy oppløsning) kan kun spilles av på enheter som er kompatible med AVCHDformatet. DVD-baserte spillere eller opptakere kan ikke spille av disker med HD-bildekvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserte spillere eller opptakere vil kanskje heller ikke løse ut disker med HD-bildekvalitet p/50p-filmer kan bare spilles av på en kompatibel enhet. Om GPS-kompatible enheter (kun SLT-A77V) Kontroller kameraets modellnavn for å finne ut om kameraet ditt støtter GPS-funksjonen. GPS-kompatibelt: SLT-A77V GPS-inkompatibelt: SLT-A77 Bruk GPS i henhold til bestemmelsene i de landene og regionene der du bruker det. Hvis du ikke lagrer stedsinformasjonen, stiller du inn [GPS på/av] på [Av] (side 165). I fly må du passe på å slå av kameraet etter at informasjon er gitt av kabinpersonalet. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. Bildene som brukes i denne håndboken De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. 14

15 Kort informasjon om bruk av kameraet Om dataspesifikasjonene som er beskrevet i denne håndboken Data om ytelse og spesifikasjoner er angitt under følgende forhold, bortsett fra slik det står beskrevet i denne håndboken: ved en vanlig omgivelsestemperatur på 25 ºC, og med et batteri som er ladet i omtrent en time etter at CHARGE-lampen slukket. Modellnavn Denne håndboken dekker flere modeller som leveres med forskjellige objektiver. Modellnavn varierer etter hvilket objektiv som følger med. Hvilke modeller som er tilgjengelig, varierer med land og region. Modellnavn Objektiv SLT-A77/A77V SLT-A77K/ DT18-55 mm A77VK SLT-A77Q/ DT16-50 mm A77VQ SLT-A77M/ DT mm A77VM Merknad om fotografering med søkeren Dette kameraet er utstyrt med en XGA Organisk Elektro-Luminescens søker med høy oppløsning og stor kontrast. Denne søkeren gir vid synsvinkel og lang øyeavstand, tilnærmet de for DSLR-A900 med 35 mm fullstørrelses sensor. Dette kameraet er utformet med en søker som er enkel å bruke og som har passende balanse mellom forskjellige elementer. Bildet kan bli litt forvrengt i hjørnene av søkeren. Dette er ikke en feil. Hvis du vil kontrollere hver eneste detalj i hele komposisjonen, kan du i tillegg bruke LCD-skjermen. Hvis du panorerer kameraet mens du ser i søkeren, eller beveger øynene, kan bildet i søkeren bli forvrengt, eller fargene i bildet kan bli endret. Dette er en egenskap ved objektivet eller visningsenheten, og det er ikke en feil. Når du tar et bilde, bør du se i midtområdet i søkeren. 15

16 Klargjøre kameraet Kontrollere de medfølgende delene Finn først modellnavnet på kameraet (side 15). Det medfølgende tilbehøret er forskjellig fra modell til modell. Tallet i parentes angir hvor mange eksemplarer det er av den aktuelle delen. Felles tilbehør Kamera (1) BC-VM10A Batterilader (1) Kamerahusdeksel (1) (festet på kamerahuset) Strømkabel (1)* (ikke inkludert i USA og Canada) * Kameraet kan bli levert med flere strømkabler. Bruk kabelen som gjelder for det aktuelle landet eller regionen. Oppladbar batteripakke NP-FM500H (1) USB-kabel (1) Skulderrem (1) 16 Deksel til tilbehørssko (1) (festet på kameraet) Okularpute (1) (festet på kamerahuset) CD-plate (1) Programvare for α-kamera Bruksanvisning (1) (denne bruksanvisningen) SLT-A77K/A77VK DT18-55mm zoom-objektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1)/bakre objektivdeksel (1) SLT-A77Q/A77VQ DT 16-50mm zoom-objektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1)/bakre objektivdeksel (1)/motlysblender (1) SLT-A77M/A77VM DT mm zoomobjektiv (1)/ fremre objektivdeksel (1)/bakre objektivdeksel (1)/motlysblender (1)

17 Identifisere deler Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Forsiden Klargjøre kameraet A AF-lys (118)/Selvutløserlampe (151) B Lukkerknapp (34) C Strømbryter (31) D Fremre kontrollhjul (100) E Fjernkontrollsensor (154) F Objektivkontakter* G Speil* H Forhåndsvisningsknapp (103) I Feste J Innebygd blits* (45, 133) K Mikrofon** (113) L Modusvelger (40) M Oppsprettknapp for blits (45, 133) N Fatningsindeks (28) O Utløserknapp for objektivet (29) P Fokusmodushjul (114, 121) * Ikke ta rett på disse delene. ** Ikke dekk til denne delen under filmopptak. Det kan føre til støy eller lavere lydstyrke. 17

18 Identifisere deler Baksiden A Okularpute (84) B Okularsensorer (84) C Søker* Når du ser i søkeren, aktiveres søkermodus, og når du tar ansiktet bort fra søkeren, settes skjermmodus tilbake til LCD-skjerm. D Justeringshjul for diopter (33) E LCD-skjerm (77, 88, 155) F Lyssensor (173) G Multivelger H For opptak: Fn-knapp (funksjonsknapp) (57, 58) For visning: (Bilderotasjonsknapp) (157) I DISP-knapp (skjerm) (85, 155) J (Smart telekonverterknapp) (149)/ fokusforstørrerknapp (122) K (Veiledning i kamera-knapp) (68) For visning: (Sletteknapp) (38) L (Avspillingsknapp) (37) * Ikke berør denne delen. 18

19 Identifisere deler Overside Klargjøre kameraet A Tilbehørssko med autolås (134) B MENU-knapp (60) C MOVIE-knapp (36, 109) D FINDER/LCD-knapp (174) E Skjermpanel (91) F (Bruksknapp) (49, 150) G WB-knapp (hvitbalanse) (145) H (Eksponeringsknapp) (47) I ISO-knapp (137) J Knapp for skjermpanelbelysning (91) K Posisjonsmerke for billedsensor (116) L Bakre kontrollhjul M For opptak: AF/MF-knapp (autofokus/manuelt fokus) (124) For visning: (Forstørringsknapp) (53) N For opptak: AEL-knapp (AE-lås) (129)/SLOW SYNCknapp (135) For visning: (Bildeindeksknapp) (54) 19

20 Identifisere deler Sidene/undersiden A Mikrofonkontakt Når det kobles til en ekstern mikrofon, blir den interne mikrofonen slått av automatisk. Er den eksterne mikrofonen av typen "plug-in-power", får mikrofonen strøm fra kameraet. B Kroker for skulderrem Fest begge endene av remmen til kameraet. C (Blitssynkroniseringsknapp) (135) D REMOTE-kontakt Når du kobler RM-L1AMfjernkontrollen (selges separat) til kameraet, må du sette inn fjernkontrollens plugg i REMOTE-kontakten med styrepinnen til pluggen på linje med føringen til REMOTEkontakten. Pass på at ledningen til fjernkontrollen vender frem. E Høyttaler F DC IN-kontakt Når du skal koble AC- PW10AM vekselstrømadapter (selges separat) til kameraet, skal du slå av kameraet og deretter sette kontakten fra vekselstrømadapteren i DC INinngangen på kameraet. G HDMI-kontakt (55, 163) H (USB-kontakt) (186) I Tilgangslampe (26) 20

21 Identifisere deler J Spor for innsetting av minnekort (25) K Minnekortdeksel (25) L Spor for batteri (25) M Batterideksel (25) N Stativfeste Bruk et trebent stativ med skrue på mindre enn 5,5 mm. Du vil ikke kunne skru kameraet ordentlig fast til et stativ som har lengre skrue enn 5,5 mm. Hvis du forsøker, kan du ødelegge kameraet. Klargjøre kameraet 21

22 Identifisere deler Objektiv DT 18-55mm F SAM (Inkludert med SLT-A77K/A77VK) DT 16-50mm F2.8 SSM (Inkludert med SLT-A77Q/A77VQ) DT mm F SAM (Inkludert med SLT-A77M/A77VM) E Objektivkontakter F Motlysblenderindeks G Avstandsskala H Avstandsindeks I Brennviddeskala J Fokusmodusbryter K Fatningsindeks DT 18-55mm F SAM/ DT 16-50mm F2.8 SSM/ DT mm F SAM er beregnet for Sony-kameraer med A-fatning (modeller som har en bildesensor av APS-C-størrelse). Du kan ikke bruke disse objektivene på 35 mm kameraer. Når det gjelder andre objektiver enn DT 18-55mm F SAM/ DT 16-50mm F2.8 SSM/ DT mm F SAM, kan du se i bruksanvisningen som følger med objektivet. A Fokusring B Zoomering C Zoom-låsebryter D Brennviddeindeks 22

23 Lade batteripakken Lad opp NP-FM500H "InfoLITHIUM"-batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. "InfoLITHIUM"-batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Den kan også brukes selv når den ikke er ladet helt opp. Batteriet lades ut litt om gangen uten at du bruker det. Du bør sjekke batterinåvået før du bruker kameraet slik at du ikke går glipp av fotograferingsmuligheter. Hvis batterinivået er lavt, lader du det igjen. 1 Sett batteriet inn i batteriladeren. Skyv inn batteripakken til du hører et klikk. Klargjøre kameraet 23

24 Lade batteripakken 2 Sett batteriladerens kontakt i en stikkontakt. Lys på: Lading pågår Lys av: Lading fullført Ladetid Omtrent 175 minutter For USA og Canada Støpsel Ved lading av en fullt utladet batteripakke ved en temperatur på 25 C. CHARGE-lampen slukkes når ladingen er fullført. CHARGE-lampe For land/regioner utenom USA og Canada CHARGE-lampe Til en stikkontakt Merknader Ladetiden avhenger også av hvor mye strøm det er igjen på batteriet og av ladeforholdene. Du bør lade batteriet i en lufttemperatur på mellom 10 C og 30 C. Det kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette området. Sett batteriladerens kontakt i nærmeste stikkontakt. 24

25 Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat) 1 Åpne dekselet ved å skyve på skyvebryteren på dekselet. 2 Sett batteriet helt inn mens du trykker på låsehendelen med enden av batteriet. Klargjøre kameraet Låsehendel 3 Lukk dekselet. 4 Mens du skyver på minnekortdekslet, åpner du dekslet. 25

26 Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat) 5 Sette inn et minnekort. Hold minnekortet med det avkuttede hjørnet i den retningen som vises på bildet, og sett det inn til det går i inngrep med et klikk. Pass på at hjørnet med hakk vender i riktig retning. 6 Lukk dekselet. Ta ut batteripakken Slå av kameraet og skyv låsehendelen i pilens retning. Vær forsiktig så du ikke mister batteripakken. Låsehendel Ta ut minnekortet Kontroller at tilgangslampen ikke lyser, åpne dekslet, og skyv så minnekortet inn én gang. Kontrollere det gjenværende batterinivået Den medfølgende batteripakken er et litium-ion-batteri som har funksjoner for utveksling av informasjon relatert til bruksforholdene for kameraet. Gjenværende batteritid i prosent vises i henhold til kameraets bruksforhold. 26

27 Sette inn batteriet/minnekortet (selges separat) Batterinivå Høyt Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke ta flere bilder. Tilgjengelige minnekort Følgende minnekort er kompatible med dette kameraet. Men ikke alle minnekort garanteres å virke med dette kameraet. Typer minnekort Stillbilder Filmer I denne håndboken Memory Stick PRO Duo (Mark2) Memory Stick Memory Stick PRO-HG Duo PRO Duo SD-minnekort (Klasse 4 eller raskere) SDHC-minnekort (Klasse 4 eller raskere) SD-kort SDXC-minnekort (Klasse 4 eller raskere) MultiMediaCard kan ikke brukes. Klargjøre kameraet Merknad Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort, kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exfat. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exfat før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, siden det vil slette alle data på kortet. (exfat er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort.) 27

28 Sette på et objektiv 1 2 Ta Kamerahusdekslet av kameraet og det bakre objektivdekselet av fra baksiden av objektivet. Når du bytter objektiv, må du bytte det raskt på støvfrie steder for å unngå at støv eller rusk kommer inn i kameraet. Ved opptak skal du ta av det fremre objektivdekslet. Sett på objektivet ved å plassere de oransje indeksmerkene (fatningsindekser) på objektivet og kameraet, rett overfor hverandre. Fremre objektivdeksel Kamerahusdeksel Bakre objektivdeksel Oransje indeksmerker 3 Merknader Når du setter på objektivet, må du ikke trykke på utløserknappen for objektivet. Ikke bruk makt når du setter på objektivet. Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kameraet. Når du bruker et objektiv som har stativfot, setter du objektivet på stativet ved hjelp av denne foten for å balansere objektivets vekt. Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, skal du holde godt fast i kameraet og objektivet. Ikke hold i den delen av objektivet som forlenges ved zoom- eller fokusjustering. 28 Drei objektivet med urviseren til det klikker på plass i låst stilling. Forsikre deg om at du setter på objektivet rett.

29 Sette på et objektiv Ta av objektivet 1 Trykk utløserknappen for objektivet helt inn, og drei objektivet mot klokken, til det ikke går lenger. Utløserknapp for objektivet 2 Sett på det fremre og bakre dekslet på objektivet, og kamerahusdekslet på kameraet. Tørk støv av dekslene før du setter dem på. Klargjøre kameraet Feste motlysblender Du bør bruke en motlysblender for å redusere lysskjær og få best mulig bildekvalitet. Sett motlysblenderen på enden av objektivsylinderen, og drei den med urviseren til den klikker på plass. Merknader Sett motlysblenderen riktig på kameraet. Hvis motlysblenderen ikke sitter riktig, kan den forstyrre ønsket effekt eller bli synlig på bildene. Når motlysblenderen er riktig satt på DT 16-50mm F2.8 SSM, skal det røde punktet på objektivet være på linje med det røde punktet på motlysblenderen. Motlysblender følger ikke med DT 18-55mm F SAM. Du kan bruke ALC-SH108 (selges separat). Motlysblenderen kan blokkere lyset fra blitsen. Fjern motlysblenderen når du skal bruke blitsen. Ved oppbevaring skal du snu motlysblenderen og sette den på objektivet baklengs. 29

30 Sette på et objektiv Informasjon om utskifting av objektivet Hvis det kommer støv eller rusk inn i kameraet og fester seg på overflaten av bildesensoren (den delen som fungerer som film) når du bytter objektiv, kan det vises på bildet som mørke punkter, avhengig av fotograferingsforholdene. Kameraet er utstyrt med en antistøvfunksjon for å hindre at det kommer støv på bildesensoren. Uansett må du bytte objektivet raskt på støvfrie steder når du tar av/setter på et objektiv. 30

31 Slå på kameraet, og stille klokken Første gang du slår på kameraet, vil skjermbildet for innstilling av dato/tid vises. 1 2 Sett strømbryteren på ON for å slå på kameraet. Skjermbildet hvor du stiller inn dato og tid vises. Slå av kameraet ved å sette bryteren på OFF. Kontroller at [Enter] er valgt på LCD-skjermen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Klargjøre kameraet 3 4 Velg område med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Velg hvert enkelt element med b/b og angi tallverdien med v/v. [Sommertid:]: Aktiverer eller deaktiverer innstillingen for sommertid. [Datoformat:]: Velger datoformat. Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM. 31

32 5 6 Slå på kameraet, og stille klokken Gjenta trinn 4 for å angi andre elementer, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Kontroller at [Enter] er valgt, og trykk deretter midt på kontrollknappen. Avbryte dato-/tidsinnstillingen Trykk på MENU-knappen. Stille inn dato/tid igjen Når du slår på kameraet første gang, vil innstillingsskjermbildet for dato/tid vises automatisk. Neste gang stiller du inn dato og tid fra menyen. MENU-knapp t 1 t [Dato/tid-innst.] Stille inn området igjen Du kan stille inn det området hvor du bruker kameraet. Da kan du angi det lokale området hvor du bruker kameraet når du er i utlandet. MENU-knapp t 1 t [Områdeinnstilling] Holde innstillingen for dato og tid oppdatert Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som opprettholder dato, klokkeslett og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av eller om batteriet er installert eller ikke (side 211). 32

33 Før opptak Justere fokus for søkeren til visuell skarphet (diopterjustering) Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege justeringshjulet for diopteret til displayet vises tydelig i søkeren. Merknad Dioptisk justeringsenhet (selges separat) kan ikke brukes med dette kameraet. Holde kameraet riktig Hold overkroppen stødig og stå i en stilling som gjør at kameraet ikke flytter på seg. I LCD-skjermmodus I søkermodus I søkermodus (vertikal stilling) Klargjøre kameraet Trinn 1 Hold én hånd rundt grepet på kameraet, og den andre hånden rundt objektivet for å støtte det. Trinn 2 Stå stødig med føttene plassert en skulderbredde fra hverandre. Trinn 3 Klem albuen lett inn mot kroppen. Når du fotograferer i knelende stilling, støtter du overkroppen ved å la albuen hvile mot kneet ditt. 33

34 Fotografere og vise bilder Ta stillbilder "AUTO"-modus gir deg muligheten til enkelt og greit å fotografere et hvilket som helst motiv under alle forhold, fordi kameraet foretar en vurdering av den aktuelle situasjonen og justerer innstillingene i henhold til dette. 1 Skyv modusvelgeren til. 2 Hold kameraet og se opptaket på LCD-skjermen eller i søkeren. 3 Legg AF-området over ønsket motiv. Hvis (indikatoren for kamerarystelse) blinker, må du fotografere motivet mens du konsentrerer deg om å holde kameraet stille, eller du bør bruke et stativ. AF-område (Indikator for kamerarystelse) 4 Når du bruker et zoomobjektiv, må du dreie på zoomeringen og bestemme deg for riktig utsnitt. Zoomering 34

35 Ta stillbilder 5 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. Når fokus er bekreftet, tennes z eller (fokusindikator) (side 116). 6 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Fokusindikator Fotografere og vise bilder 35

36 Ta opp film 1 Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak. Filmopptak kan gjøres i en hvilken som helst eksponeringsmodus. Lukkerhastighet og blenderåpning justeres automatisk. Hvis du vil stille dem på bestemte verdier, setter du modusvelgeren på (Film) (side 110). Kameraet fortsetter å justere fokus når det er stilt inn på autofokus. MOVIE-knapp 2 Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket. Merknader Lyder fra kameraet og objektivet kan bli tatt opp ved filmopptak. Du kan deaktivere lydopptak ved å sette [Lydopptak] på [Av] (side 113). Den kontinuerlige opptakstiden for en film kan bli kortere. Dette avhenger av omgivelsestemperaturen og kameraets status. Se under "Om kontinuerlig filmopptak". Når -merket vises, er kameratemperaturen for høy. Slå av kameraet, og vent til kameratemperaturen faller (side 209). 36

37 Vise bilder 1 Trykk på -knappen. -knapp 2 3 MENU-knappen t 1 t [Visningsmodus] t Velg ønsket modus For å vise stillbilder velger du [Mappevisning (Stillbilder)], og for å spille av filmer velger du [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning] i henhold til filformatet. Velg et bilde med b/b på kontrollknappen. For å spille av filmer trykker du midt på kontrollknappen. Under filmavspilling Pause/fortsett Spole fort forover Spole fort bakover Spole sakte forover Spole sakte bakover Justere volumet Å vise informasjonen Kontrollknapp/bruk av fremre eller bakre kontrollhjul Merknad Filmer som er tatt opp med andre enheter, kan kanskje ikke spilles av på dette kameraet. z B b Drei fremre eller bakre kontrollhjul mot høyre i pausemodus. Drei fremre eller bakre kontrollhjul mot venstre i pausemodus. Filmen spilles av bilde for bilde. V t v/v DISP-knapp (skjerm) Fotografere og vise bilder 37

38 Slette bilder (Slett) Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller derfor først om du virkelig vil slette bildet eller ikke. Merknad Beskyttede bilder kan ikke slettes. Slette bildet som vises på skjermen 1 Vis det bildet du vil slette, og trykk deretter på -knappen. 2 Velg [Slett] med v på kontrollknappen, og trykk deretter midt på kontrollknappen. -knapp 38

39 Ta bilder som passer til motivet Justere vinkelen på LCD-skjermen Sett LCD-skjermen i en vinkel hvor det er lett å se. Legg fingeren på øvre venstre del av LCD-skjermen og trekk den mot deg. LCD-skjermen kan vippes 150 grader oppover og 180 grader nedover. LCD-skjermen kan roteres 180 grader med urviseren og 90 grader mot urviseren. Når LCD-skjermen ikke er i bruk, anbefales det at du lukker den med skjermsiden vendt mot kameraet. Merknad Når LCD-skjermen er åpen, virker ikke øyesensoren i situasjoner med fotografering fra lav stilling. Hvis du ser i søkeren, og skjermen ikke er slått av automatisk, kan du trykke på knappen FINDER/LCD. Ta bilder som passer til motivet 39

40 Opptak med forskjellige opptaksmoduser Still inn modusvelgeren på ønsket modus. Kameraet har følgende opptaksmoduser: (AUTO) (34, 94) (Auto+) (41, 94) (Scenevalg) (42, 95) (Panoramafotografer.) (43, 97) (3D-panorama) (43, 97) (Kont. prioritet AE) (44, 99) 40 (Film) (36, 109) (Program Auto) (100) (Blenderprioritet) (101) (Lukkerprioritet) (103) Kan du bruke til enkelt og greit å fotografere et hvilket som helst motiv, under alle forhold fordi kameraet foretar en vurdering av den aktuelle situasjonen og justerer innstillingene i henhold til dette. Kameraet gjenkjenner og vurderer opptaksforholdene og setter passende innstillinger automatisk. Kameraet lagrer ett riktig justert bilde ved å kombinere eller skille bilder ved behov. Ved å velge en modus som passer til motivet eller forholdene, kan du ta bildet med en innstilling som er riktig for motivet. Brukes til å ta panoramabilder. Brukes til å ta 3D panoramabilder for visning på et 3D-kompatibelt TV-apparat. Kameraet fortsetter å fotografere så lenge lukkerknappen er trykket helt ned. Kameraet tar bilder kontinuerlig med et største antall på tolv bilder per sekund. Brukes til å ta opp filmer med manuelt innstilt eksponering (både lukkerhastighet og blenderåpning). Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). De andre innstillingene kan justeres manuelt. Brukes til å ta opptak etter manuell justering av blenderåpningen ved bruk av fremre eller bakre kontrollhjul. Brukes til å ta opptak etter manuell justering av lukkerhastigheten ved bruk av fremre eller bakre kontrollhjul.

41 Opptak med forskjellige opptaksmoduser (Man. Eksponering) (105) (Hent minne) (180) Brukes til å ta opptak etter manuell justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) ved bruk av fremre og bakre kontrollhjul. Henter frem innstilling forhåndsregistrert i [Minne] i stillbildefotografering. 1 Sett modusvelgeren på (Auto+). 2 Rett kameraet mot motivet. Når kameraet gjenkjenner og justerer opptaksforholdene, angis følgende informasjon: Merke for gjenkjent scenemodus, passende opptaksfunksjon, antall bilder som skal tas. 3 Juster fokus, og fotografer motivet. Merke for gjenkjent scenemodus Opptaksfunksjon Antall bilder som skal tas Ta bilder som passer til motivet Scene gjenkjent av kameraet (Nattscene) (Håndholdt kamera i (Landskap) halvlys) (Portrett i motlys) (Portrett) (Stativ, nattscene) (Motlys) (Makro) (Nattportrett) (Søkelys) (Lav lysstyrke) (Spebarn) Opptaksfunksjon Seriebilder (150) Sakte synkron. (133) Auto HDR (140) Dagslyssynk. Langsom lukker Håndholdt kamera i halvlys (42, 95) 41

42 Opptak med forskjellige opptaksmoduser Scenevalg 1 Still inn modusvelgeren på (Scenevalg). 2 Velg ønsket modus med v/v, og trykk deretter midt på kontrollknappen. For å endre scene må du trykke på Fn-knappen og deretter velge en annen scene. 3 Juster fokus, og fotografer motivet. (Portrett) (Sportsbilder) (Makro) (Landskap) (Solnedgang) (Nattscene) (Håndholdt kamera i halvlys) (Nattportrett) Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør. Fotograferer et motiv i bevegelse med høy lukkerhastighet, så motivet ser ut som om det står stille. Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes ned. Brukes til næropptak av motiver, for eksempel blomster og mat. Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus, med livlige farger. Tar vakre bilder av det røde i en soloppgang eller solnedgang. Tar opp nattlige scener på avstand, uten at omgivelsene mister den mørke atmosfæren. Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Tar en serie bilder, og bildene behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy. Tar portrettbilder i nattlige scener. 42

43 Opptak med forskjellige opptaksmoduser Panoramafotografer./ 3D-panorama 1 Sett modusvelgeren på (Panoramafotografer.)/ (3Dpanorama). 2 Rett kameraet mot kanten av motivet, og trykk så lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus. 3 Trykk lukkerknappen helt ned. 4 Panorer eller vipp kameraet til enden mens du følger instruksjonene på skjermen. Denne delen kommer ikke med Ta bilder som passer til motivet Fremdriftsindikator 43

44 Opptak med forskjellige opptaksmoduser Kontinuerlig fremtrekk med AE-prioritet 1 Still inn modusvelgeren på (Kont. prioritet AE). 2 Juster fokus og fotografer motivene. Kameraet fortsetter å fotografere så lenge lukkerknappen er trykket helt ned. Kameraet tar bilder kontinuerlig med et største antall på 12 bilder per sekund. 44

45 Bruke opptaksfunksjonene Bruke blitsen Blitsen gjør at du kan fotografere et motiv i mørke forhold, samtidig som den forhindrer kamerarystelse. Når du fotograferer mot solen, kan du bruke blitsen til å ta et klart bilde av et bakgrunnsbelyst motiv. 1 Fn-knapp t (Blitsmodus) t Velg ønsket innstilling Du finner flere opplysninger om hvilke blitsmoduser som er tilgjengelig for hver opptaksmodus, på side Trykk på -knappen. Blitsen spretter opp. I AUTO, AUTO+ eller scenevalgmodus spretter blitsen automatisk opp hvis lysmengden er utilstrekkelig eller motivet er bakgrunnsbelyst. Den innebygde blitsen vil ikke sprette opp selv når du trykker på -knappen. 3 Ta bildet når blitsen er ferdig ladet. -knapp Blinker: Blitsen lades. Når indikatoren blinker, kan du ikke utløse lukkeren. Tent: Blitsen er blitt ladet og er klar til å utløses. (Indikator for lading av blits) Bruke opptaksfunksjonene 45

46 Bruke blitsen (Blits av) (Autoblits) (Fyllblits) (Ettersynkron.) (Trådløs) Utløses ikke selv om den innebygde blitsen spretter opp. Du kan ikke velge dette punktet når modusvelgeren er satt på P, A, S eller M. Blitsen vil imidlertid ikke utløses hvis den ikke er trukket opp. Utløses i mørket og i motlys. Utløses hver gang du utløser lukkeren. Utløses rett før eksponeringen er avsluttet, hver gang du utløser lukkeren. Utløser en ekstern blits (selges separat) som ikke er festet til kameraet eller er i nærheten av det (Fotografering med trådløs blits). 46

47 Justere bildets lysstyrke Med unntak av eksponeringsmodus M, vil eksponeringen velges automatisk (Automatisk eksponering). Basert på eksponeringen som er registrert av den automatiske eksponeringen, kan du foreta eksponeringskompensasjon. Du kan gjøre hele bildet lysere ved å flytte eksponeringen i plussretningen (+). Hele bildet blir mørkere hvis du flytter eksponeringen mot minussiden ( ), (eksponeringskompensasjon). 1 Trykk på -knappen. -knapp 2 Juster eksponeringen med b/b på multivelgeren. Mot + (over): Gjør bildet lysere. Mot (under): Gjør bildet mørkere. I søkermodus kontrollerer du eksponeringen med EV-skalaen. LCD-skjerm Kompensert eksponering Bruke opptaksfunksjonene Søker Standardeksponering 3 Juster fokus, og fotografer motivet. Fotograferingsteknikker Juster kompenseringsnivået ved å kontrollere bildet som er tatt. Ved bruk av nivåtrinnfotografering, kan du ta flere bilder med eksponeringen flyttet i pluss- eller minusretningen (side 151). 47

48 Justere bildets lysstyrke Merknad Dette elementet kan ikke stilles inn når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+ eller Scenevalg. Kompensere eksponeringen med det fremre eller bakre kontrollhjulet. MENU-knapp t innstilling 4 t [Hjuleksp.komp.] t Velg ønsket Merknad Hvis du tilordner funksjonen for eksponeringskompensasjon til det fremre eller bakre kontrollhjulet, kan den opprinnelig tilordnede funksjonen styres med det andre kontrollhjulet. 48

49 Velge bruksmodus Du kan bruke en passende bruksmodus etter behov, for eksempel enkeltfremtrekk, kontinuerlig fremtrekk eller nivåtrinn. -knapp t Velg ønsket modus -knapp (Enkeltbilde) (150) (Seriebilder) (150) (Selvutløser) (151) (Nivåtrinn: Kont.) (151) (Enkelt nivåtrinn) (151) (HBnivåtrinn) (153) (DRO nivåtrinn) (154) (Fjernstyring) (154) Denne modusen brukes ved normal fotografering. Kameraet tar bildene kontinuerlig. 10-sekunders-selvutløseren er praktisk når fotografen skal være med på bildet, og 2-sekunders-selvutløseren er praktisk for å redusere kamerarystelser. Du kan ta det angitte antall bilder, hvert med forskjellig grad av eksponering. Du kan ta det angitte antall bilder, bilde for bilde, hvert med forskjellig grad av eksponering. Det tas tre bilder med skiftende hvitbalanse, basert på den valgte hvitbalansen samt fargetemperaturen og fargefilteret. Du kan ta tre bilder med verdien for dynamisk områdeoptimalisering endret. Du kan fotografere med knappene SHUTTER og 2SEC (lukkeren utløses etter 2 sekunder) på RMT-DSLR1 trådløs fjernkontroll (selges separat). Bruke opptaksfunksjonene 49

50 Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter visningen av opptaksinformasjon som følger. Du kan velge tilgjengelige visninger i søkeren eller på LCD-skjermen separat. DISP-knapp Vis alle info. Ingen skj.-info Nivå Histogram Digitalt vaterpass 50

51 Angi bildestørrelse Bildestørr. MENU-knapp t 1 t [Bildestørr.] t Velg ønsket størrelse [Bildeforhold]: [3:2] Bildestørrelse Retningslinjer for bruk L:24M piksler For opptak med beste bildekvalitet M:12M piksler For utskrifter opptil A3+-størrelse S:6.0M piksler For utskrifter opptil A5-størrelse [Bildeforhold]: [16:9] Bildestørrelse Retningslinjer for bruk L:20M piksler For visning på en TV med høy M:10M piksler oppløsning S:5.1M piksler Merknad Når du velger et RAW-bilde med [Kvalitet], vil størrelsen på RAW-bildet korrespondere med L. Denne størrelsen vises ikke på skjermen. Panorama: Størrelse Du kan velge bildestørrelsen på panoramabilder. Bildestørrelsen varierer, avhengig av innstillingen for opptaksretningen (side 99). Bruke opptaksfunksjonene MENU-knappen t 1 t [Panorama: Størrelse] eller [3D-pan.: Bildestørr.] t Velg ønsket størrelse [Panorama: Størrelse] Standard [Panorama: Retning] er satt til [Opp] [Ned]: [Panorama: Retning] er satt til [Høyre] [Venstre]: Vid [Panorama: Retning] er satt til [Opp] [Ned]: [Panorama: Retning] er satt til [Høyre] [Venstre]:

52 Angi bildestørrelse [3D-pan.: Bildestørr.] 16: Standard Vid

53 Bruke avspillingsfunksjonene Forstørre bilder Et stillbilde kan forstørres slik at du kan studere det nærmere. Dette er en nyttig funksjon dersom du vil kontrollere om et bilde du har tatt er skarpt. 1 Vis det bildet du vil forstørre, og trykk deretter på -knappen. -knapp 2 Zoom inn eller ut på bildet, med den bakre kontrollknappen. Hvis du dreier på det fremre kontrollhjulet, skiftes bildet på skjermen med samme forstørrelse. Hvis du tar flere bilder av samme komposisjon, kan du sammenlikne bildenes skarphet. 3 Velg delen du ønsker å forstørre med v/v/b/b på kontrollknappen. Avbryte forstørret visning Trykk midt på kontrollknappen, slik at bildet går tilbake til normal størrelse. Bruke avspillingsfunksjonene 53

54 Bytte til visning av bildeliste Du kan vise flere bilder samtidig på skjermen. Trykk på -knappen. Bildeindeksskjermbildet vises. Du kan velge det antall bilder som skal vises på én side av bildeindeksskjermbildet, ved å trykke på DISP-knappen. -knapp Gå tilbake til enkeltbildeskjerm Trykk midt på kontrollknappen når du velger det ønskede bildet. Vise ønsket mappe Bruk kontrollknappen til å velge venstre søyle på bildeindeksskjermbildet, og velg deretter ønsket mappe med v/v. Ved å trykke midt på kontrollknappen når venstre søyle er valgt, skiftes visningsmodus. 54

55 Vise bilder på en TV-skjerm For å vise bilder som er tatt opp med kameraet, på et TV-apparat, kreves det en HDMI-kabel (selges separat) og et HD-TV-apparat med HDMIkontakt. 1 Slå av både kameraet og TV-en, før du kobler kameraet til TV-en. 1 Til HDMI-kontakten HDMI-kabel (selges separat) 2 Til HDMI-kontakt 2 Slå på TV-en og bytt inngang. Se også bruksanvisningen som fulgte med TV-en. 3 Slå på kameraet og trykk på -knappen. Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen. Velg det ønskede bildet med b/b på kontrollknappen. LCD-skjermen på kameraet blir ikke slått på. Bruke avspillingsfunksjonene kontrollknapp -knapp 55

56 Funksjonsoversikt Funksjoner som kan brukes med knapper og hjul Du kan konfigurere eller bruke forskjellige funksjoner med disse knappene og hjulene. Du finner plasseringen av knappene og hjulene under "Identifisere deler" (side 17). -knapp (45, 133) -knapp (49, 150) WB -knapp (145) -knapp (47) ISO-knapp (137) FINDER/LCD-knapp (174) Knapp for skjermpanelbelysning (91) MENU-knapp (60) MOVIE-knapp (36, 109) AEL-knapp (129)/SLOW SYNC-knapp (135)/ -knapp (54) AF/MF-knapp (124)/ -knapp (53) Fn-knapp (57, 58)/ -knapp (157) -knapp (149)/ fokusforstørrerknapp (122) -knapp (37) -knapp (68)/ -knapp (38) Fokusmodushjul (114, 121) Forhåndsvisningsknapp (103) Utløser blitsen. Velger bruksmodus. Justerer hvitbalansen. Kompenserer eksponeringen. Justerer ISO-følsomheten. Skifter mellom visning på LCD-skjermen eller i søkeren. Slå på skjermbelysningen. Viser menyskjermbildet for konfigurering av menyelementer. Tar opp filmer. Fastsetter eksponeringen for hele skjermbildet./ Fotograferer med blits og med lavere lukkerhastighet./ Viser flere bilder på skjermen samtidig. Skifter mellom autofokus og manuelt fokus midlertidig./ Forstørrer et bilde ved visning av bilder. Viser konfigureringsskjermbildet for den funksjonen som er angitt med Fn-knappen./Roterer bilder. Zoomer inn på midten av et bildet./med denne kan du kontrollere fokus ved å forstørre bildet før opptak. Viser bilder. Viser veiledningen i kameraet./sletter bilder. Skifter mellom autofokus og manuelt fokus. Kontrollerer uskarpheter i bakgrunnen. 56

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-951-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228

Din bruksanvisning SONY SLT-A65VV http://no.yourpdfguides.com/dref/4059228 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY SLT-A65VV. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY SLT-A65VV i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-747-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-758-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-420-761-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-287-955-62(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-459-707-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Brukerhåndbok for α A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-438-656-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Innholdsfortegnelse Før bruk 2 Introduksjon av funksjoner... 9 Kort informasjon

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-438-657-61(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning A-fatning SLT-A99/SLT-A99V ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662

Din bruksanvisning SONY DSLR-A380 http://no.yourpdfguides.com/dref/3229662 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-183-858-61(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de tilgjengelige

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A300/A350. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-546-411-12(1) (NO) NO Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning E-fatning ILCE-QX1 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Vektbegrensning: 850 g Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-275-491-62(1) NEX-C3 Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruksanvisning E-fatning Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de

Detaljer

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funksjonene i denne fastvaren og bruken av dem, beskrives her. Se "Bruksanvisning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-21(1) Funksjoner Kameraet får funksjonene nedenfor i

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-288-918-61(1) NEX-5N Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Mestre grunnleggende bruk Bruksanvisning E-fatning Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene Kontrollere de

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-288-173-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innholdsfortegnelse Eksempelbilde Meny Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-5N Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndbok Klikk

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A700 http://no.yourpdfguides.com/dref/3230054

Din bruksanvisning SONY DSLR-A700 http://no.yourpdfguides.com/dref/3230054 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY DSLR-A700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY DSLR-A700 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-275-475-22(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innhold Søk med Meny-søk Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-C3 Om bruk av kameraet Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Digitalt stillbildekamera

Digitalt stillbildekamera 4-546-358-12(1) (NO) NO Digitalt stillbildekamera Bruksanvisning DSC-QX30 2 Slik bruker du håndremmen (medfølger) Bruksanvisning Du kan laste ned bildebehandlingsprogrammet PlayMemories Home fra følgende

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her. Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en. 2010 Sony

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-453-050-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2013 Sony Corporation NO NEX-3N Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp oppe

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-469-857-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α E-fatning Eksempelbilde Meny Indeks 2013 Sony Corporation NO ILCE-3000 Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på

Detaljer

DSLR-A900. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A900. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NEX-3

Din bruksanvisning SONY NEX-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-189-193-24(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innhold Søk med Meny-søk Indeks 2010 Sony Corporation NO NEX-3/NEX-5/NEX-5C Om bruk av kameraet Bruke denne håndboken Klikk på

Detaljer

Kort informasjon om bruk av kameraet

Kort informasjon om bruk av kameraet Kort informasjon om bruk av kameraet Fremgangsmate for fotografering Dette kameraet har to fotograferingsmoduser: Live view modusen som bruker LCD-skjennen, samt slilkennodusen som bruker slilkeren (OYF).

Detaljer

Digitalt stillkamera. Bruksanvisning

Digitalt stillkamera. Bruksanvisning 4-579-869-11(1) Digitalt stillkamera Bruksanvisning "Hjelpeveiledning" (internetthåndbok) Slå opp i "Hjelpeveiledning" for å få grundige instruksjoner om kameraets mange funksjoner. http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/

Detaljer

4-469-579-61(1) Digitalt stillkamera. Bruksanvisning DSC-RX1/RX1R

4-469-579-61(1) Digitalt stillkamera. Bruksanvisning DSC-RX1/RX1R 4-469-579-61(1) Digitalt stillkamera Bruksanvisning DSC-RX1/RX1R Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. VIKTIGE

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-WX5/WX5C 2010 Sony Corporation 4-194-689-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-22(1) NO Slik bruker du denne brukerhåndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 2-689-106-71 (1) Før du tar kameraet i bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 100 DSLR-A100 Bruke visningsfunksjonene Bruke menyen Bruke datamaskinen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY SLT-A33

Din bruksanvisning SONY SLT-A33 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Betjening. Digitalkamera med utskiftbart objektiv. Bruksanvisning. E-fatning NEX-7. Deler og kontroller. Trippelskivekontroll

Betjening. Digitalkamera med utskiftbart objektiv. Bruksanvisning. E-fatning NEX-7. Deler og kontroller. Trippelskivekontroll Digitalkamera med utskiftbart objektiv Bruksanvisning Betjening Deler og kontroller Trippelskivekontroll Tilpasset knappetilordning AF/MF-knapp/AEL-knapp Annet E-fatning NEX-7 Innholdsfortegnelse Denne

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSLR-A450

Din bruksanvisning SONY DSLR-A450 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX7/TX7C 2010 Sony Corporation 4-165-178-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-297-562-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Innholdsfortegnelse Eksempelbilde Meny Indeks 2011 Sony Corporation NO NEX-7 Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX9/TX9C 2010 Sony Corporation 4-193-205-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

DSLR-A200. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

DSLR-A200. Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S800 Før du bruker enheten, vennligst les nøye gjennom denne Brukerhåndbok og "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-437-010-21(1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Brukerhåndbok for α Eksempelbilde Meny Indeks 2012 Sony Corporation NO NEX-6/NEX-5R Om bruk av kameraet Bruke denne brukerhåndboken Klikk på en knapp

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-21(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer