Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Følgende orienteringer blir gitt: Kl 10:00 Orientering ved rådmannen i Sørreisa om Dyrøy/Sørreisa legetjeneste og Dyrøy/Sørreisa barneverntjeneste Kl 11:00 Orientering om Frivilligsentralen v/leder

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/13 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/13 Kontrollrapport skjenkebevilling - Nordavindshagen 2012/640 RS 2/13 Kontrollrapport skjenkebevilling- Foxtail AS 2012/640 RS 3/13 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen /41 RS 4/13 Fremdrift etablering av Ø-hjelpsenger 2012/435 RS 5/13 RS 6/13 RS 7/13 RS 8/13 Førstehjelpsordningen i Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa Referat møte om helsesøstertjenesten i Berg, Torsken og Tranøy Søknad om midler til forebygging av uønskede svangerskap og abort Utarbeidelse av felles voldsplan for Sørreisa og Dyrøy kommune RS 9/13 Høring- Fastsetting av skolerute for skoleåret og foreløpig forslag til skolerute skoleåret RS 10/13 RS 11/13 Høring - rapport om avhør av særlig sårbare personer i straffesaker Tildeling av turnusplass i kommunehelsetjenesten med oppstart / / / / / / /82 RS 12/13 Statstilskudd tilskuddsbrev 2012/53 RS 13/13 Orientering om prosjektet "Nøkkel til biblioteket" 2012/670 RS 14/13 Orientering til biliotekregionens årsmelding 2012/670 RS 15/13 Bibliotekrom i Troms - vedtak om utvalgte prosjektbibliotek Saker til behandling 2012/221 PS 2/13 Utvidet skoledag 2013/133 PS 3/13 Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Dyrøy 2012/232 PS 4/13 Tilstandsrapport for grunnskolen 2013/134 PS 5/13 Avvikling av ferie for barn på SFO 2012/110 PS 6/13 Opptakskriterier for barn uten rett til plass i Dyrøy barnehage 2012/110 PS 7/13 Arvid Hanssen dokumentasjonssenter 2012/470 PS 8/13 Frivilligsentralen i Dyrøy - aktivitetsrapport /53

4 PS 9/13 Utredning av felles pleie og omsorgsplan - nedsetting av arbeidsgruppe 2013/132 utvalgsleder

5

6 Sakertilbehandling

7 PS1/13Referatsaker

8 Kontrollrapport - skjenkebevilling Skjenkested: jc'. -('-k), Ljl- ktrt c :..,, -./ Adresse: (- ).7 ( ) "' - -1 ze_cy kk-,44.-nt Bevillingshaver: k, -,-.1_,,(.,= -, : 1 Styrer: Stedfortreder: ----&-- b-c_\-<_, Ansvarshavende: Alder SKJENKESTEDET HAR BEVILLING FOR: GR. 1 GR. 2 GR. 3 INNE UTE INNE UTE INNE UTE Alders Inngangs Ca antall grense penger gjester Skj.døgn Klokken Sec. avd Kontrollør 1 Kontrollør 2:.211,2_42 0.) 00 4-ss( SKJENKETIDER PA KONTROLLDAGEN GR. 1 GR. 2 GR. 3 ute INNE UTE INNE ute INNE KARAKTERISTIKK AV GJESTER/TYPE SKJENKESTED UNGDOM VOKSNE DISKO PUB/BAR SPISEST. HOTELL ANNET KONTROLLFORM ÅPEN ANONYM OPPGITI" PNINGSTID AVVIK IHT. FORSKRIFTENE I ORDEN / AKSEPTABELT ffi BENYTTES IKKE FOR DETTE PUNKT FØLGENDE ER OBSERVERT OG REGISTRERT: Ble det skjenket til for unge? jf. alkoholloven 1-5 Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? jf. forskr. 2-4 Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? jf. alkoholloven 8-11 og forskr. 4-1 Ble person åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? jf. forskr. 4-1 Ble person åpenbart påvirket av rusmidler fjernet før videre servering? jf. forskr. 4-2 Ble det skjenket til person åpenbart påvirket av rusmidler? jf. forskr Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjen s andre gjester? f forskr Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av jenkeområdet? jf. forskr Ble volumbegrensninger for alkoholgruppe 3 ov rholdt? jf. forskr Ble skjenketiden overholdt? jf. alkoholloven Er det et rimelig utvalg av alkoho ie drikker i sortimentet? jf. forskr Er det et rimelig utvalg av alvflasker? jf. forskr Er reklameforbude verholdt? jf. alkoholloven 9-1 og 9-2 Kommentar: Saksnr.: b u Ja Nei DYRØY KOMMUNE Ikke Tilleggsaktuelt rapport,013 S.beh.: _ -- Ved avvik bor skienkestedet sende skriftlig kommentar til kommunen innen 2 uker fra mottatt rapp Kontroll utfort og kopi levert (sign. kontrollører) Kopi AAN es: Z6 L Hvit original: Oppdragsgiver - Blå kopi: Kontrollsted - Gul kopi: Securitas AS

9 Kontrollrapport - skjenkebevilling Skjenkested: Adresse: (3) - t Bevillingshaver: - Styrer: Stedfortreder: Ansvarshavende: SKJENKESTEDET --z HAR BEVILLING FOR: GR.1 GR.2 GR.3 INNE UTE INNE UTE INNE UTE.>< KARAKTERISTIKK AV GJESTER/TYPE SKJENKESTED Alder. Alders Inngangs Ca antall grense penger gjester UNGDOM VOKSNE DISKO PUB/BAR SPISEST. HOTELL ANNET Skj.døgn Klokken Sec. avd. Kontrollør 1 Kontrollør 2: SKJENKETIDER PÅKONTROLLDAGEN GR.1 GR.2 GR.3 UTE INNE UTE INNE UTE INNE KONTROLLFORM ÅPEN ANONYM OPPGITT PNINGSTID AVVIK IHT. FORSKRIFTENE I ORDEN / AKSEPTABELT ffi BENYTTES IKKE FOR DETTE PUNKT FØLGENDE ER OBSERVERT OG REGISTRERT: Ble det skjenket til for unge? jf. alkoholloven 1-5 Ja Nei Tilleggs- rapport Ikke aktuelt Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? jf. forskr. 2-4 Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? jf. alkoholloven 8-11 og forskr. 4-1 Ble person åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? jf. forskr. 4-1 Ble person åpenbart påvirket av rusmidler fjernet før videre servering? jf. forskr Ble det skjenket til person åpenbart påvirket av rusmidler? jf. forskr. 4-2 Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjepes andre gjester? jf. forskr. 4-3 Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut ayåkjenkeområdet? jf. forskr. 4-4 Ble volumbegrensn nger for alkoholgruppe 3 o rholdt? jf. forskr. 4-5 Ble skjenketiden overholdt? jf. alkoholloven 4-4 Er det et rimelig utvalg av alkoho)ffie drikker i sortimentet2 jf. forskr. 4-6 Er det et rimelig utvalg av alvflasker? jorsr. f. f k 4-7 Er reklameforbude verholdt? jf. alkoholloven -1 og 9-2 Kommentar: Saksnr.: DYRØY KOMMUNE Doknr.: Jensen & Wittusen ; Sbeh.: VF ie: : Ved avvik bor skjenkestedet sende skriftlig kommentar til kommunen. innen 2 uker fra mottatt ra n ten Kontroll utført og kopi levert (sign. kontrollører) Kop kkattilits: S316 - BLA Hvit original: Oppdragsgiver - Blå kopi: Kontrollsted - Gul kopi: Securitas AS

10 I/ of.,x Landets kommuner I K2V Deres ref: Vår ref: Vår dato: 08/ Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids- og velferdsdirektoratet vil med dette brevet informere alle kommuner om nasjonale mål, regjeringens satsingsområder og tilskuddsmidler innenfor sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeids- og velferdsdirektoratet har det nasjonale fag- og forvaltningsansvaret på området. Brevet går til kommunen som medeier i NAV-kontoret. Gjennom lov om sosiale tjenester i NAV har kommunen ansvar for viktige velferdstjenester til innbyggerne. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Kommunen skal gi mennesker mulighet til å leve og bo selvstendig, og bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Gjennom tjenesteytingen skal kommunen bidra til likeverd og likestilling, og til å forebygge sosiale problemer. Rettferdig fordeling og sosial utjevning er grunnleggende verdier i regjeringens politikk. Arbeid er både et sentralt mål og et virkemiddel i regjeringens tiltak mot fattigdom. I statsbudsjettet for 2007 la regjeringen fram Handlingsplan mot fattigdom. Planen er fulgt opp i påfølgende statsbudsjett. Regjeringen viderefører satsingen i Handlingsplan mot fattigdom har tre delmål: A gi alle mulighet til å komme i arbeid Å gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg Å bedre levekårene for de vanskeligst stilte Kommunen har viktige oppgaver innenfor alle disse tre delmålene. Hovedoppgaven for det kommunale tjenesteområdet i NAV i 2013 er å videreutvikle arbeidet på fattigdomsområdet og sikre god forvaltning av lov om sosiale tjenester i NAV. Fattigdom er et sammensatt problem, både på samfunns- og individnivå. Ansvaret for å bekjempe fattigdom er delt mellom flere sektorer og ulike forvaltningsnivåer. Kommunens innsats i samarbeid med andre aktører, som frivillige organisasjoner, er en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet med å bekjempe fattigdom. Arbeids- og velferdsdirektoratet Postadresse Postboks 5 St Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Akersgt // OSLO Tel // Faks: //

11 Kommunen har et særlig ansvar for å samordne tiltak overfor barn og unge, slik at de ikke blir kasteballer der flere instanser deler ansvaret. «For kommunen» på nav.no Arbeids- og velferdsdirektoratet har opprettet egne nettsider for kommunene på nav.no. Informasjonen på "For kommunen" er først og fremst rettet mot den administrative og politiske ledelsen i kommunen og mot KS, men kan også være relevant for andre samarbeidspartnere, i og utenfor kommunen. Nettsidene skal støtte opp under det felles ansvaret stat og kommune har for NAV-kontorets tjenester og resultater. Sidene erstatter det tidligere Kommunenavet, som ble opprettet i forbindelse med innføringen av NAV-reformen. «For kommunen» finnes her: Delmål Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid NAV og partnerskapet Målet med NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, gjøre forvaltningen mer effektiv, og å tilpasse tjenestene til brukernes behov. Det er nå etablert NAV-kontor i alle kommuner. En forutsetning for en helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og velferdsforvaltning er et godt og likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Den lokale velferdskompetansen i kommunene er avgjørende for å realisere NAV-reformens mål. Brukerne skal møte et NAVkontor der statlig og kommunal tjenesteyting fremstår som helhetlig og integrert. Stat og kommune skal sammen etablere mål og rammer for helhetlig styring av NAV-kontoret og finne løsninger med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov. Et av hovedgrepene i arbeids- og velferdsetatens virksomhetsstrategi for perioden er å videreutvikle partnerskapet. Virksomhetsstrategien vil være etatens grunnlag i møte med kommunen om det felles eierskapet i NAV-kontorene. Partnerskapet legger til rette for samarbeid om flere områder enn de sosiale tjenestene. Begge parter vil ha et gjensidig utbytte av å samarbeide tettere om tjenester til kommunens innbyggere. Samhandlingsreformen, der kommunene får et større tjenesteansvar, innebærer en slik mulighet til utvidet samarbeid. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i 2012 utarbeidet en kompetansestrategi for arbeids- og velferdsetaten som gjelder for perioden Strategien vil ligge til grunn for det statlige ansvarsområdet i NAV-kontorene, og vil være førende for de kommunale tjenestene i kontoret som ligger under direktoratets fagansvar. Strategien skal bidra til tydeligere prioritering og bedre samordning av kompetansetiltak rettet mot NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsetaten vil samarbeide med kommuner om iverksettelse av strategien på områder som berører partnerskapet. Fylkesmannen vil også i 2013 få tildelt oppgaver som skal bidra til at kommunene har god kvalitet på de sosiale tjenestene i NAV. Alle kompetansetiltak som Fylkesmannen iverksetter overfor NAV-kontoret skal være samordnet med NAV Fylke. I

12 vil Fylkesmannen fortsette å prioritere opplæring i ny forskrift og nytt rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV, og til kvalifiseringsprogrammet. Lov om sosiale tjenester i NAV Lov om sosiale tjenester i NAV inngår i kommunens samlede velferdsansvar og omhandler kommunale tjenester og oppgaver som NAV-kontoret skal utføre og medvirke i. Kommunens ansvar skal ivaretas på en måte som bidrar til å fremme lovens formål, og må ses i sammenheng med kommunens øvrige velferdsområder. NAV-kontoret skal medvirke inn i kommunens generelle oppgaver på følgende områder: informasjon og generell forebyggende virksomhet samarbeid med andre deler av forvaltningen samarbeid med frivillige organisasjoner boliger til vanskeligstilte beredskapsplan De kommunale tjenestene som minimum inngår i NAV-kontoret er: opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning økonomisk stønad midlertidig botilbud individuell plan kvalifiseringsprogrammet Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester. Landsomfattende tilsyn i 2012 avdekket betydelig svikt i behandlingen av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn. Tilsynet viste at barns behov ikke blir kartlagt godt nok, og at det gjøres for få individuelle vurderinger. Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige. Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet et rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV som trådte i kraft 22. juni Rundskrivet inneholder merknader til bestemmelsene i loven og tilhørende forskrifter og er et grunnleggende dokument for alle som utfører oppgaver etter loven. Det er skrevet særlig med tanke på å gi NAV-veileder god støtte og veiledning i det daglige arbeidet. Rundskrivet gir føringer for ansvaret og oppgavene kommunen og NAVleder har etter loven, og for lovtolkingen fylkesmennene skal legge til grunn som klageorgan og tilsynsmyndighet. Rundskrivet styrker og tydeliggjør særlig formålsbestemmelsen, arbeid som mål, hensynet til barn og unge, forsvarlighetskravet, saksbehandlingsreglene, sammenhengen mellom bestemmelsene, det kommunale velferdsansvaret og sammenhengen til andre kommunale eller statlige ordninger og velferdstjenester. For å sikre at NAV-ansatte mottar tilrettelagt og mest mulig lik opplæring i rundskrivet, har direktoratet utarbeidet en helhetlig opplæringspakke. Fylkesmennene har fått i oppdrag å tilby opplæring til NAV-ansatte også i

13 Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønader er et av regjeringens viktigste tiltak for å fremme overgang til arbeid og for å bekjempe fattigdom. Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot mennesker med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Alle som fyller vilkårene for deltakelse skal tilbys et individuelt tilpasset kvalifiseringsprogram fra NAV-kontoret jamfør lov om sosiale tjenester i NAV 29. Det er kommunen som har ansvaret for at NAV-kontoret informerer om og tilbyr kvalifiseringsprogram. Kvalifiseringsprogrammet skal være helhetlig og individuelt tilpasset, og skal utarbeides i samarbeid med den enkelte deltaker. Programmet skal bestå av tiltak i regi av kommune, stat og eventuelt andre aktører. For 2013 er det avsatt 5585 statlige tiltaksplasser for deltakere i programmet. Sammen med de kommunale tiltakene utgjør disse plassene hovedinnholdet i programmet. Fylkesmannen har, i samarbeid med NAV Fylke, ansvar for å bistå NAV-kontorene med opplæring, råd og veiledning i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet. De statlige overføringene som finansierer kommunale merkostnader med kvalifiseringsprogrammet er innlemmet i kommunenes rammetilskudd. Overføringen for 2013 utgjør, sammen med omdisponert sosialhjelp, det beløpet som ligger til grunn for finansieringen av kvalifiseringsprogrammet. Midlene blir fordelt fullt ut etter sosialhjelpsnøkkelen i 2013 Prop. 1S. Etter at ordningen startet i 2007 har personer deltatt i programmet.' Rapporter og foreløpig evaluering tyder på at de aller fleste deltakerne opplever bedret økonomi, økt mestring og livskvalitet som følge av programmet. Nær halvparten av deltakerne som har gjennomført programmet har kommet i arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Det er forventet at fortsatt prioritering av kvalifiseringsprogrammet på sikt vil gi samfunnsøkonomisk gevinst, både lokalt og nasjonalt. Delmål 2 Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg Regjeringen vil arbeide for at utsatte barn og unge og deres familier skal få mer og bedre samordnet bistand fra ulike deler av hjelpeapparatet. Barnefattigdom Det har blitt flere fattige barn under 18 år i Norge det siste tiåret. Med utgangspunkt i EUs lavinntektsdefinisjon tilhørte barn under 18 år en husholdning som hadde vedvarende lavinntekt i perioden Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i denne gruppen. Det er viktig at tjenestene ytes i samsvar med regelverket, slik at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 1 Tall pr. 30. november Eva Herud og Sille Ohrem Naper: Fattigdom og levekim i Norge Status Arbeids- og velferdsdirektoratet

14 Regjeringen understreker viktigheten av å hindre at barn opplever sosial ekskludering som følge av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon og har i 2013 avsatt 25 millioner kroner til kompetanse- og utviklingstiltak for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar bistand fra NAV-kontoret. Målet er å forbedre det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunen, utvikle nye tiltak overfor målgruppen, bedre samordningen av lokale tiltak og å styrke og utvikle de lokale aktørenes kompetanse. I 2012 mottok 86 kommuner og bydeler tilskudd til tiltak og prosjekter. Rapporter fra kommunene tyder på at tiltakene mot barnefattigdom ikke er godt nok forankret i kommunalt planverk. Søknader der kommunen har eller skal lage en plan for å bekjempe barnefattigdom vil bli prioritert i Tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom for 2013 er lyst ut, og søknadsfristen er 1. februar Søknadsskjema, regelverk og nærmere informasjon om søknadskriterier og prosedyrer finnes på NAV-siden For kommunen: Utsatt ungdom Andelen av ungdom som står utenfor skole, opplæring og arbeid, er høyt i Norge. Flere av ungdommene som ikke fullfører videregående opplæring har sammensatte problemer og vil profitere på god koordinert hjelp fra flere instanser, som barnevern, helse og skole. Kommunen har en viktig rolle i å koordinere og samordne eksisterende virkemidler overfor gruppen og i å involvere andre kommunale og fylkeskommunale tjenester, som skolens oppfølgingstjeneste, barnevernet og øvrige tjenester rettet mot ungdom. Kommunen har en særlig viktig rolle i å forebygge sosiale problemer og å hindre at ungdom blir stående utenfor viktige arenaer som skole og arbeidsplass. Målet med den statlige tilskuddsordningen på området er å prøve ut modeller og få kunnskap om hvilke tilnærminger som virker overfor målgruppen. Fylkesmennene skal bistå med råd, veiledning og erfaringsoverføring til kommunene. Prosjektet Ungdom i svevet, i regi av Fylkesmannen i Nordland og Universitetet i Nordland, har hatt som mål å utvikle og dokumentere virksomme arbeidsmåter overfor ungdom i alderen år3. Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Politidirektoratet står sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet om satsingen. Fylkesmannen i Nordland vil, i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, ha en pådriverrolle for å videreformidle kunnskap og erfaringer fra Ungdom i svevet. Oppfølgingsprosjektet Ny GIV er et samarbeid om ungdom som har droppet ut eller er i ferd med å droppe ut av videregående opplæring. Målet er å gi ungdom individuelt tilpasset opplæring. Erfaringene fra Ny GIV viser at ungdommer med sammensatte problemer har behov for bedre koordinerte tjenester og mer helhetlig oppfølging, med blant annet tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV og kommunale helsetjenester. Det foregår i dag 14 utviklingsprosjekter knyttet til barn og unge, og alle er forankret i NAVkontor. Utviklingsarbeidet videreføres i 2013, med følgende hovedmål: 3 Mer om prosjektets resultater og erfaringer finnes på nettsidene domisvevet.no. 5

15 å styrke det forebyggende arbeidet overfor ungdom å utvikle modeller for samarbeid å styrke koordinering, samordning og kjeding av eksisterende tiltak og virkemidler å utvikle tilrettelagte tiltak og virkemidler for ungdom å styrke det oppsøkende og utadrettede arbeidet - å sikre tett individuell oppfølging og los-funksjon. Utviklingsarbeidet blir evaluert i perioden Regjeringen har i budsjettet for 2013 satt av 30 millioner kroner for å styrke de største NAVkontorenes arbeid med ungdom og frafall fra skole og arbeid. Delmål 3 Å bedre levekårene for vanskeligstilte Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning I regjeringens politiske plattform er det et mål at kommunene har et godt tilbud om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. De siste tre årene har antall betalingsanmerkninger, åpnede gjeldsforhandlinger og inkassosaker økt. Samtidig er det stor etterspørsel etter økonomiske rådgivningstjenester i kommunene. Kommunens rådgivningsplikt er hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV 17. Ved siden av gjeldsordningsloven er økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning de viktigste offentlige tiltakene i arbeidet med å motvirke økonomiske problemer blant privatpersoner. Gjeldsordningsloven skal fange opp tunge gjeldsproblemer. Det er viktig at økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er tilgjengelig i kommunene for å forebygge store økonomiske problemer. Den nasjonale økonomirådstelefon i NAV, 800GJELD ( ), bidrar til å øke tilgjengeligheten til økonomisk rådgivning i NAV. Tjenesten er et lavterskeltilbud og fungerer som supplement til kommunenes rådgivningsarbeid i NAV-kontorene. Telefontjenesten mottar rundt 600 henvendelser i måneden. Økende økonomi- og gjeldsproblemer vil kunne føre til større etterspørsel etter økonomirådgivertjenester i kommunene. Fylkesmannen er i 2013 gitt i oppdrag å bistå kommunene med å styrke kompetansen til økonomi- og gjeldsrådgivere gjennom kurs og faglige fora. Mindre kommuner anbefales å etablere interkommunalt samarbeid og samarbeid med namsmannen og kredittinstitusjonene. Hver høst arrangeres den nasjonale konferansen om personlig økonomi, Penger til besvær, for å formidle ny kunnskap og kompetanse fra forskning og utviklingstiltak. Neste konferanse arrangeres i Oslo oktober

16 Tiltak for bostedsløse Regjeringens satsing for å forebygge og bekjempe bostedsløshet bygger videre på den nasjonale strategien På vei til egen bolig ( ). Viktige innsatsområder i 2013 er: å redusere bruken av midlertidige botilbud å legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid å iverksette lokale tiltak overfor ungdom og yngre voksne i etableringsfasen Tilskuddsordningen for å styrke de ordinære oppfølgingstjenestene til bostedsløse og rusmisbrukere omfattet i kommuner og 142 tiltak i brukere mottok tjenester gjennom ordningen i Tilskuddsordningen videreføres på samme nivå i Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer kommuner og bydeler til å søke om tilskudd til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester til bostedsløse. Tilskuddet skal stimulere til nytenkning og samarbeid på tvers av kommuner, tjenester og etater og frivillige organisasjoner. Brukermedvirkning, bruk av individuell plan og vedtak på tjenester til oppfølging vil bli vektlagt. Tilskudd til forebygging og bekjempelse av bostedsløshet for 2013 er lyst ut, og søknadsfristen er 1. februar Søknadsskjema, regelverk og nærmere informasjon om søknadskriterier og prosedyrer finnes på NAV-siden For kommunen: Frivillige organisasjoners arbeid mot fattigdom Det er avsatt midler til frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Det overordnede målet med ordningen er å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte eller marginaliserte personer i Norge. Arbeids- og velferdsdirektoratet utlyser tilskudd til frivillige organisasjoner og sammenslutninger, for å bidra til å styrke dialogen og samarbeidet med organisasjoner som arbeider mot fattigdom og sosial eksklusjon. I tillegg skal ordningen styrke mulighetene for egenorganisering, selvhjelpsaktiviteter, brukerinnflytelse og interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge. Det er avsatt 29 millioner kroner til formålet i Arbeids og velferdsdirektoratet utlyser også tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner og private stiftelser. Målgruppen er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet og som er sosialt ekskluderte. Rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige er en særlig prioritert målgruppe. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og arbeidstrening av vanskeligstilte. I alt 24 millioner kroner er avsatt i Det er en egen ordning med tilskudd til tiltak og utvikling av sosialt entreprenørskap som retter sin virksomhet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. Sosialt entreprenørskap innebærer etablering av virksomheter som har som mål å løse sosiale eller samfunnsmessige problemer og behov, og som bruker metoder og verktøy fra forretningsverdenen for å nå målene. Målgruppen for tiltak er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever, eller står i fare for å oppleve, fattigdom. 2,8 millioner kroner er 7

17 avsatt i Vi viser for øvrig til viktigheten av at kommunene samarbeider med de frivillige organisasjonene som omfattes av denne ordningen, i tråd med lov om sosiale tjenester i NAV. Øvrige kompetansetiltak Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids og velferdsdirektoratet vil i 2013 starte opp et nytt forsøk med praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene. Forsøket bygger videre på erfaringene fra forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK) og skal bidra til kunnskapsbasert praksis og nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Hovedmålet med forsøket er en systematisk og forskningsbasert styrking av kvaliteten og kompetansen på NAV-kontorenes virkemidler, tjenester og arbeidsmåter overfor brukere med sammensatte behov. Programmet skal forankres i NAVs strategiske rammeverk; virksomhetsstrategien i Arbeids- og velferdsetaten, særlig knyttet til innsatsområdene Arbeid først og Aktive brukere, og kompetansestrategien i NAV. Fylkesmannen vil, sammen med NAV Fylke, stå for oppfølgingen av enkeltprosjektene som inngår i forsøket. Med 'Isen J akim L stad Arbeids- og velferdsdirektør rn Gud jø gsrud tiehestedirekør Kopi: Arbeidsdepartementet Landets fylkesmenn NAV Fylke Helsedirektoratet Statens Helsetilsyn KS 8

18 Fra: Hanne Ness Eidsvik [ Sendt: 11. februar :43 Til: Margrethe Hagerupsen; Ørjan Higraff; Kopi: Aslak Hovda Lien; Evy Nordby Emne: Fremdrift etablering av Ø-hjelpsenger Tenktejeg skulleorienteredereom hvordanfremdriften er på etableringenav Ø-hjelpsenger. Ansettelser. Vi lysteut stillingenei November,og haddemangegodt kvalifisertesøkere.vi har hatt intervjuer og det er ansatti de alle flestestillinger( kun noenhelgestillingerigjen)disseer lyst ut på nytt, samtat vi søkeretter tilkallingsvikarer.verajanestigener ansattsomfaglederfor Ø-hjelpsengen.I tillegg har vi ansattsykepleiermedvidereutdanningi akuttmedisin,intensivsykepleie,samtsykepleieremed langerfaringfra sykehus.faglederstartet i 50%stillingfra 1. februarfor å ha alt på plasstil vi skal starte opp. Sykepleiersomjobbet med oppstartsomprosjektsluttet Nårdet gjelder legestillingensåer den lyst ut, men vi har gitt tilbud til legesomet vikariattil over sommereni påventeav at vi får ansattlegefast. Utstyr Detmestavutsyrhar værtute på anbudoger nåbestilt. Oppstart Dersomalt gåretter planenregnervi med å starteopp 2. april. Påmøtet med derevar det sakt oppstartinne1. april, men sidendet er 2.påskedaghåperjeg derehar forståelsefor at det blir en dag senere.omvi kanstarteopp 2. april avhengerlitt av om alle de vi har ansattkanstarteda i forhold til oppsigelsestidfra sinnåværendestilling.men vi håperat det er velviljetil å la de ansatteslutte i sine nåværendejobber til da. Vi planleggerimidlertid et oppstartsmøteover 2 dageri mars.planener å ha dette på Hamni Senja den 5 og 6. mars,og jegønskerå invitere en eller flere av deretil å holdeet lite innleggom hvilke forventningerderehar til tilbudet. Vil kommetilbakemed mer informasjonsåsnartprogrammeter mer ferdig.grunnetil at vi velgerat ha dette oppstartsmøteer for å samlealle somskalbegynneå jobbe på en ny avdelingfor å danneen fellesplattform. Vi har ogsåen unik mulighetnå før pasientenkommer. Gimegtilbakemeldingpå om du har mulighettil å komme. Offisiell åpning Dennemåvi planleggeå ha i uke14.ogda kommerspørsmålethvemskal stå for denoffisielle åpningenmed snorklippingog det hele??komgjernemed ønskereller forslag. Diabetessykepleier Det er ansatt1 sykepleieri 50 %somhar videreutdanningsomdiabetessykepleier,samtsykepleieri kombinasjonsstilling50%diabetessykepleierog 50%påØ-hjelpsengene, Tilskudd2013 Jeghar snakketmed SiljeSkageni helsedirektoratetfor å værehelt sikkerpå at vi ikkemå søkei år ogsåom tilskudd.hunbekrefterat vi kun må søke1 gang.ogsierat tilskuddetfor 2013til kommunenutbetalt den harsjekketmed kommunekassahosossog vi har fått pengen.så da regnerjegmed at det sammegjelderhosdere.

19 Kontaktperson Jegskullegjernehatt navnetpå en fagligkontaktpersoni alle kommunen( unntatt Lenvik).Dakanvi senderutinger påhøringdit etter hvert somde er ferdig.samthar noenå spørredersomdet er noe vi lurer på. Hanne Ness Eidsvik Virksomhetsleder DMS Tlf / Mobil

20 ividfi---1:\t-1-:-----i 08 JAN2013 ; i 5JAN2nl, AvIale FINNSNES LEGEKONTOR Parter:FinnsnesIKLVog Akuttmedisinskklinikk,Ii1114 RF gt --;"- z---v Førstehjelperordningen i Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa Målsetting Førstehjelpeme lokalisert i den enkelte kommune skal brukes som en ressurs når det haster å gi potensielt livreddende behandling innenfor de ferdighetene førstehjelperne er trent opp til å beherske. Det vil si oksygenbehandling, tidlig hjerte- og lungeredning inkludert støt, samt bistand til annet helsepersonell i akuttsituasjoner når dette er hensiktsmessig. Retningslinjer for varsling og bruk Det skal utarbeides felles indikasjoner for varsling og like varslingsrutiner hos både legevakt og AMK -Tromsø. Den som mottar nødmeldingen har ansvar for videre varsling. Hensikten er å få bort tidskrevende dobbelvarslinger og tydeliggjøre ansvarsforhold slik at de som håndterer nødmeldingene har klart definerte arbeids- og ansvarsoppgaver. Faglig og økonomisk forankring Førstehjelperne skal være en kommunal ordning som drives av de 6 deltakerkommunene. Det medisinskfaglige ansvar for ordninger legges til medisinskfaglig ansvarlig lege på Finnsnes Interkommunale legevakt. Den praktiske koordineringen av ordningen utføres av en koordinator, ansatt i 20 % stilling ved Finnsnes Interkommunale Legevakt. Kommunene har det økonomiske og administrative ansvaret for ordningen, herunder administrasjon, oppfølging av førstehjelperne og kursing/trening. Akuttmedisinsk klinikk, UNN ved vil kunne være behjelpelig med veiledning og praktisk gjennomføring av slik oppfølging og trening, etter nærmere avtale med koordinator ved Finnsnes Interkommunale Legevakt. Fellesutgiftene til kursing, trening, koordinering m.m. fordeles etter fordelingsnøkkel som avtales mellom deltakerkommunene. Den enkelte kommune bærer selv lønnsutgiftene knyttet til bruk av førstehjelperne i sine kommunale brannkorps. Utstyr Kommunene eier og har ansvar for utstyret som brukes av førstehjelperne både under oppdrag og kurs/trening. Forbruksutstyr som oksygen, oksygenmasker og defibrillerings-elektroder, suppleres etter egen avtale med ambulansetjenesten, UNN. Iverksetting og oppfølging Kommunene ved medisinskfaglig ansvarlig og UNN ved Akuttmedisinsk klinikk skal samarbeide om informasjonsutveksling og faglige diskusjoner for å sikre at førstehjelperordningen benyttes på en for begge parter fornuftig og hensiktsmessig måte. Finnsnes interkommunale legevakt og AMK-Tromsø skal gjennomføre halvårlige møter om

21 felles utfordringer og samhandling. Fortløpende evaluering av Førstehjelperordningen vil være en naturlig del av de halvårlige møtene. Koordinator for Førstehjelperordningen loggfører oppdrag etter fastsatt skjema. Dette vil være en del av grunnlaget for evaluering og videreutvikling av tilbudet og revidering av prosedyrer. Uenigheter og problemstillinger tas primært opp på medisinsk faglig ansvarlig nivå mellom partene, men hvis dette ikke lar seg løse her, benyttes de ordinære meldingssystemene med "Melding om uønsket samhandlingshendelse", jamfør overordnet samarbeidsavtale. Begge parter har ansvar for å implementere avtalen om Førstehjelperordningen i egen organisasjon. Revisjon av varslingsprosedyre skal skje etter konsensus mellom partene. Finnsnes/ Tromsø N Fagansvarlig Finnsnes IKLV - for Akuttmedisinsk klinikk

22 Vedlegg Prosedyre for varsling av førstehjelpere Indikasjon Livløshet, med eller uten kjent årsak. Brystsmerter: Ved alle røde kriterier etter Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp («Indeks»), når ambulanse er mer enn 20 minutter unna LV-sentral eller AMK kan også varsle førstehjelpere etter vurdering i spesielle situasjoner. Dette kan være situasjoner med alvorlige traumer, bevisstløshet, ufri luftvei og ved større hendelser/katastrofer med utilstrekkelig ressurstilgang. Den konkrete vurderingen bør da dokumenteres kort i sentralensjournalsystem. Varsling Varsling ved rød respons gjøres etter samme rutiner som i dag Den sentral som mottar første melding skal vurdere indikasjon og har ansvar for å sende ut førstehjelperne når dette er indisert. Førstehjelperne alarmeres via 110. Varsling skal innholde kort informasjon om ønsket ressurs, hendelse, samt navn på pasient og aktuell adresse. Ved samtidighet eller stor arbeidsbyrde i sentral som mottar nødmeldingen, kan det avtales at varslingen gjøres av den andre sentralen Tilbakemeldingfraførstehjelperne Førstehjelperne melder tilbake til den sentralen som har sendt ut oppdraget, dvs. LV eller AMK, raskest mulig etter ankomst til pasienten. Melding fra Førstehjelpere bør inneholde funn og igangsatte tiltak slik beskrevet i tiltakskort, opplysninger med relevans for andre ressurser(antall skadde, vær- og landingsforhold, sikkerhetshensyn) Dokumeniasjon Varsling dokumenteres i respektive systemer på AMK/LV. Lokusmeldinger fra AMK til LV skal sendes når AMK sender alarm. Koordineringog kommunikasjonmellomlv/amk Viktig med gjensidig kontakt og god informasjonsutveksling mellom LV/AMK for å sikre at impliserte parter får nødvendige opplysninger slik at den samlede ressursutnyttelsen blir optimal. Koordinator på Finnsnes Interkommunale legevakt har ansvar for å være formidler av nødvendig informasjon, samt melde inn utfordringer og

23

24

25

26 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\51878.html Page 1 of Ref OpOm Fra: Sendt: 13. desember :52 Til: Ørjan Higraff Emne: Fw: Referat møte om helsesøstertjenesten i Berg, Torsken og Tranøy Forwarded by Alf Rørbakk/TRANOY on : Alf Rørbakk/TRANOY :46 To Cecilie Halsnes/TRANOY Marjo cc Subject Referat møte om helsesøstertjenesten i Berg, Torsken og Tranøy Hei På bakgrunn av dagens møte, oversendes møtereferat og forslag til samarbeidsavtale. Meld fra dersom dere har synspunkter på referatet innen , Når det gjelder forslaget til avtale, meld fra dersom noe bør omformuleres, og vurder hvilket nivå som bør ta den til behandling. Jeg tenker å la den gå til kommunestyret , dersom jeg har signaler på at en eller flere kommuner vil slutte seg til. Jeg sender kopi av referat og avtale til rådmennene i Sørreisa og Dyrøy. Hilsen Alf Forwarded by Alf Rørbakk/TRANOY on : To "Alf Rorbakk" cc :33 Subject Attached Image

27 Dyroy kommune Den lerende kommune Fylkesmannen i Troms, Helse- og omsorgsavdelingen, Postboks 6105, 929I TROMSO Deres ref: VAr ref 20t0t470 Saksbehandler: Anette Jorgensen Arkivkode: Gl0 Dato: Soknad om midler til forebygging av usnskede svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse. Ssknad om midler til ungdommens helsestasjon. Baksrunn for ssknad. Kommunen har ikke hatt tilbud om ungdommens helsestasjon de siste arene. Det siste halve 6ret har helsesoster som en proveordning vrrt tilgiengelig pi skolen samtidig som ungdomsklubben er 6pen. Kommunen ser behov for 6 viderefsre dette tilbudet, samtidig som vi ser at vi kun nir de yngst ungdommene her. Det er behov for andre tiltak for 6 ni de eldste ungdommene som bor i kommunen. Vi snsker i finne tiltak som er effektive og lrrerike og hvor ungdofllmen selv deltar. Metode. Apen dor funksjon. Helsessster er tilgjengelig for samtaler, sporsmil, Chlamydia/graviditetstesting og prevensjonsveiledning/utskriving faste ettermiddager bide pi ungdomsklubben (fta7. klasse) og ungdomsbasen (fra 10.klasse). Helsessster kan sette opp timer hos lege ved behov. Temakvelder med helsesoster, ungdomsarbeider og konsulent for rus- og boligsosialt arbeid med mulighet for 6 ft inn andre fagfolk ved behov. Aktuelle tema: Ungdom og ungdomstid, seksuell helse, rus m.m. Her har ungdommen mulighet for 6 snske tema. Temakvelder pi ungdomsklubben der de eldste ungdommene underviser for de yngre ungdommene om ovennevnte tema. Her snsker vi i vere 6pne for hvilke metoder ungdommen selv snsker 6 bruke. F.eks. foredrag, film, foto e.l. Kommunen gir opplaring i aktuelle metoder og helsesoster, ungdomsarbeider og konsulent for rus- og boligsosialt arbeid er tilgjengelig for rid og veiledning og har ansvaret for det faglige innholdet. Ved at ungdommen selv er med og underviser andre, vil de lere selv samtidig som det kan v&re mer interessant for de yngre ungdommene. Forventede resultater er skt kunnskap, bevissthet rundt egne holdninger, grenser og verdier samt okt prevensjonsbrumesting. Evaluering ved tilbakemelding fra ungdommene selv, samt egenevaluering. Post- og bessksadresse: Dyroytunet I 93 I I Brsstadbotr Telefon: Telefaks: l0 E-post: Org. nr.:

28 Soknad om midler til forebygging av usnskede svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse. Ssknad pi midler til samtalegruppe for unge msdre. Bakgrunn: Det bor flere unge msdre i kommunen. De benytter seg i mindre grad av andre tilbud enn modre/ungdommer generelt. Metode. Samtalegruppe for unge modre. Helsessster og konsulent for rus- og boligsosialt arbeid har ansvar innledning av tema samt fi i gang gruppedeltakerne. Mulighet for i fh inn andre fagfolk ved behov. Aktuelle tema: A vrere ung mor/morsrollen, parforhold- alene, utdannelse/jobb, prevensjon og seksuell helse, boligsituasjon/skonomi, venner, rus, forventninger/virkelighet o.l. De kan ogsi onske tema selv. Forventede resultater er skt kunnskap og bevissthet rundt egen livssituasjon, muligheter, begrensninger, holdninger. Evaluering ved tilbakemeldinger fra msdrene, egenevaluering samt anonymt sporreskjema ved avslutning av gruppene. Med hilsen Ridmannen i Dyroy Aian Higraff Helsessster i Dyroy Anette Jorgensen

29 FYLKESMANNEN I TROMS - TILSKUDD 2013 SØKNAD OM MIDLER TIL FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP OG ABORT STRATEGIER FOR BEDRE SEKSUELL HELSE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anders Aasheim DEL 1 SAMLESKJEMA / Deres dato Deres ref. Søknad om midler til lokale, kommunale, interkommunale og fylkesvise satsinger skal sendes i papirversjon til Fylkesmannen i Troms, Boks 6105, 9291 Tromsø samt på e-post til Søknaden skal sendes på to måter; både elektronisk og signert i posten. 1. SØKER Ansvarlig institusjon/ organisasjon: Postadresse: 9311 Rådmann Ørjan Higraff, Dyrøy kommune Organisasjonsnummer: Postnr/sted: Brøstadbotn Kontonummer: Telefon/telefaks E-postadresse: Nettadresse: Overføring skal merkes med: Prosjekt UHU Vanja Johansen Ørjan Higraf Attestasjonsanvarlig: Anvisningsansvarlig: 2. OVERSIKT OVER OG PRIORITERING AV TILTAK/PROSJEKTER Prioritet: Tiltak/prosjekt: Totalkostnad (i kr) Søknadssum (i kr) 1 Temakvelder og «åpen dør» for ungdommer på «Basen» Ungdom lærer ungdom Samtalegruppe for unge mødre Helsesøster på ungdomsklubben Totalt: (Summer totalkostnad og søknadssum) ,- 3. UNDERSKRIFT Vi er kjent med at opplysningene i søknaden med vedlegg er grunnlag for tildeling av statstilskudd og at tilskudd ikke vil bli utbetalt før eventuelt regnskap og rapport fra foregående år er innsendt og godkjent av Fylkesmannen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks Sted / 6105, dato Tromsø Telefaks: Ansvarlig Ørjan Higraff Helse- og omsorgsavdelingen

30 Side 2 av 2 DEL 2 SØKNADSSKJEMA FOR HVERT ENKELT TILTAK/PROSJEKT JF. PUNKT 2 (Ta kopier etter behov før du fyller ut skjemaet) TILTAK/PROSJEKT: Ungdommens helsestasjon FINANSIERINGSPLAN: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Statlige tilskudd Fylkesmannen Andre statlige organer (spesifiser) Andre finansieringskilder (spesifiser) BUDSJETT: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Lønnsutgifter (må spesifiseres) 35% prosjektleder/helsesøster Inventar/utstyr (må spesifiseres) Filmkamera, fotoutstyr Driftsutgifter (må spesifiseres) Opplæring/kurs Aktivitetsutgifter (må spesifiseres) lett servering 5000 Utgifter til evaluering Sum: Lønn til ungdomsarbeider og rus-boligsosial konsulent betales av kommunen, samt lokaler. DEL 2 SØKNADSSKJEMA FOR HVERT ENKELT TILTAK/PROSJEKT JF. PUNKT 2 (Ta kopier etter behov før du fyller ut skjemaet) TILTAK/PROSJEKT: Ungdommens helsestasjon FINANSIERINGSPLAN: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Statlige tilskudd Fylkesmannen Andre statlige organer (spesifiser) Andre finansieringskilder (spesifiser) BUDSJETT: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Lønnsutgifter (må spesifiseres) 15% prosjektleder/helsesøster Inventar/utstyr (må spesifiseres) Driftsutgifter (må spesifiseres) Opplæring/kurs Aktivitetsutgifter (må spesifiseres) lett servering, skyss/barnevakt 5000 Utgifter til evaluering Sum: Legg evt. ved eget oppsett for budsjettet

31 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\52953.html Page 1 of Hei Eget tverrfaglig forum jobber med ulike tverrfaglige oppgaver knyttet til barn/ungdom i Dyrøy kommune. Medlemmer er helsesøster, fysioterapeut, skole/barnehage, barnevern (Sørreisa/Dyrøy), rus og PPT/BUP. I møtet den var rådmannen også invitert for å diskutere en sak: Utarbeidelse av en felles Voldsplan for Dyrøy og Sørreisa kommune. Vi ble enige om å etablere ei felles arbeidsgruppe på fire medlemmer innenfor områdene barnevern, helsesøster og skole/barnehage. Sammensetningen skulle være tverrfaglig og fordeles mellom ansatte/kompetanse i begge kommunene. Utkast til plan skulle sendes ut på høring til andre aktuelle samarbeidspartnere i begge kommuner før politisk behandling. Arbeidet i arbeidsgruppa skal være avsluttet innen utgangen av april Deretter politisk behandling før sommerferien. Det ble reist spørsmål om arbeidsgruppe burde opprettes gjennom politisk behandling. Rådmannen konkluderte at nedsetting av arbeidsgruppe kunne gjøres administrativt. Med bakgrunn i ovennevnte møte gjør derfor rådmannen i Dyrøy kommune denne henvendelse til Sørreisa kommune v/rådmannen om det er greit at begge kommunene jobber sammen om en felles Voldsplan. Ber derfor om snarlig tilbakemelding. Denne e-posten refereres OpOm (Kjell Jostein). Med hilsen Ørjan Higraff Rådmann Dyrøy kommune

32 TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Utdanningsetaten 20 NOV2012 Alle Kommuner i Troms Alle videregående skoler i Troms Forsvaret Sametinget Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 12/ Thorsteinn Einarsson B06 SAKSARK1V Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 33054/ HØRING - FASTSETTING AV SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET OG FORELØPIG FORSLAG TIL SKOLERUTE SKOLEÅRET De siste årene har det vært det vært en prosess rundt utarbeidelsen av skoleruten hvor det samtidig med fastsetting av skoleruten kommende skoleår følger et foreløpig forslag for skolerute to skoleår fram i tid. Dette foreløpige forslaget blir siden brukt som utgangspunkt for en høring påfølgende år. Denne prosessen ivaretar viss forutsigbarhet sammen med viktig mulighet for tilpasning så lenge som mulig. Vedlagt følger høringsforslag til endelig skolerute for skoleåret sammen med første utkast for skolerute skoleåret Forslaget til skolerute skoleåret har en forandring i forhold til det foreløpige forslaget som har vært oppsatt på fylkeskommunens nettsider til nå. Forandringen består i forskyving av dato for skolestart til tirsdag den 20. august og den skoledagen som innarbeides i denne endringen balanseres med ekstra fridag den 21. november. Utgangspunktet for endringen er tilpassning til gjeldende avtaleverk sammen med å legge til rette for de skoler som ønsker flere enn 2 planleggingsdager før skolestart. Samtidig økes handlerommet for kurs/etterutdanning med å ha 2 sammenhengende dager uten undervisning i november. Vi ber om at høringsuttalelser om vedlagt forslag sendes før 15. desember til: Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ eller som e-post til: Med vennlig hilsen Sedolf Slettli Fylkesutdanningssjef ors emn inarsson Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Telefon Telefaks Epost mottak Bankgiro Org.nr NO Internettadresse

33 2 Skolestart for elevene tirsdag 20.august. Forslag til skolerute 2013/2014 Høst2013: Måned August September Oktober November Desember Fridager Skolestart tirsdag 20.8 Høstferie 26.9 og 27.9 Skolefri og Siste skoledag før jul Antall skoledager Antall skoledager høst Vår2014: Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Fridager Skolestart mandag 6.1 Vinterferie Påskeferie Skolefri fredag 2.5 Siste skoledag fredag 20.6 Antall skoledager Antall skoledager vår Antall skoledager hele skoleåret 190

34 3 Skolestart for elevene tirsdag 19. august. Forslag til skolerute 2014/2015 Høst 2014: Måned August September Oktober November Desember Fridager Skolestart tirsdag 19.8 Høstferie 25.9 og 26.9 Skolefri og Siste skoledag før jul Antall skoledager Antall skoledager høst Vår 2015: Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Fridager Skolestart mandag 5.1 Vinterferie Påskeferie Skolefri fredag Siste skoledag fredag 19.6 Antall skoledager Antall skoledager vår Antall skoledager hele skoleåret 190

35 I? DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPA bjy KOMMUNE Saksnr : Dok nr : Kcpi: Lep,mr: - 1 FEB Ark_ L >te) Ark, Deres ref. Vår ref. Dato 12/7414 KRS Høring rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker» Justis-og beredskapsdepartementetsendermed dette på høringrapportom«avhørav særligsårbarepersoneri straffesaker». Rapportener utarbeidetaven ekstern arbeidsgruppenedsattavjustis-og beredskapsdepartementet1.november2010.sekretariatetfor arbeidsgruppenhar liggeti departementet.arbeidsgruppensmandathar vært å gjennomgåregelverketom dommeravhørog observasjonavbarn ogpsykiskutviklingshemmedc.arbeidsgruppen skulleleveresin rapport31.oktober2011.leveringenbleimidlertidutsattfordiman villeavventeen evalueringavstatensbarnehus,slikat prosessenekunneses i sammenheng.arbeidsgruppenlevertesinrapport 16.oktober2012.Sammedagbledet levertto delrapporterom evalueringavbarnehus,foretattetter oppdragfra Politidirektoratet. Deter rapporten«avhøravsærligsårbarepersoneri straffesaker»somnå sendespå høring.de som ønsker å lese evalueringeneom barnehus,kanfinnedemher: DelrapportI: htt "erin en.no a es Barnehus delra rtl. df DelrapportII: h : df I rapportom «Avhøravsærligsårbarepersoneri straffesaker»foreslåsenkelte endringeri straffeprosessloven,vergemålslovenog påtaleinstruksen.i tilleggforeslår arbeidsgruppenen helt nyforskriftom avhøravsærligsårbarepersoner. Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Saksbehandler Gullhaug Torg 4a Telefaks Kari Stokke 0484 Oslo Org.nr.:

36 Blant de viktigste forslagene er: Politiet gis ansvar for avhør av barn og psykisk utviklingshemmede, og avhørene skal nesten utelukkende gjennomføres uten involveringfra domstolen. Aldersgrensen for å omfattes av ordningen senkes fra 16til 15 år, men slik at det er tidspunktet for første avhør, og ikke for hovedforhandling,som er avgjørende. Sedelighetssaker og familievoldssakerlikestilles i ny avhørsmodell. Heving av aldersgrensen for fritaksreglene for vitner i straffeprosessloven 122 og utvidingavreglene til også å gjelde 123. Reglene om formaning og forsikring samordnes. Retten til å få oppnevntbistandsadvokat utvides til også å omfatte overtredelser av straffeloven dersom handlingen har skjedd på bopel eller antas begått av noen vedkommende har et særlig tillitsforholdtil. Påtalemyndigheten i politietgis hjemmel til å oppnevneverge i akutte tilfeller. Barnehusene gis en sentral plass i ny ordning, og bruk av dem gjøres obligatoriski mange tilfeller. Krav om kompetanse til avhører og den som skal lede avhøret. Regler for hvem som kan tillates å følge avhøret. Regler om bruk avvideokonferanse under avhør. Kortere frist for gjennomføring av avhør i de mest alvorligesakene. Presisering avregler for sikring av siktedes rett til kontradiksjon og rett til å få oppnevntforsvarer under etterforskningen. Reglene om observasjonvidereføres ikke i ny forskrift. Rapportener vedlagt høringsbrevet, men er også tilgjengeligpå: h : 'erin en.no a es Ra rt dommeravhor. df En liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Justis- og beredskapsdepartementet har ikke tatt stilling til forslagene i rapporten, men vilvurdere om, og eventuelt hvordan, forslagene vil bli fulgt opp når høringsuttalelsene er mottatt. Departementet ønsker å motta innspil om alle forslagene i rapporten, samt høringsinstansenes vurdering av de økonomisk og administrativekonsekvensene av forslagene. Høringsfristen er 16. april Høringsuttalelsene sendes tiljustisog beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen,Postboks 8005Dep, 0030Oslo.Vi ber om å få høringsuttalelsene til ostmottak.d.de.no i tillegg til i ordinært brev. C_ Elise Stilloff kst. avdelingsdirektør Kari Stokke rådgiver 2/2

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 // Landets kommuner Deres ref: Vår ref: Vår dato: 08/18250 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan AVDELING RUSMIDLER Søknadsskjemaet består av del 1 og del 2. Begge må fylles ut. Dette gjelder også ved søknad om videreføring av prosjekter/tiltak. SØKNAD OM TILSKUDD 2009 STYRKING AV OPPFØLGINGSTJENESTER

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse 14. januar 2015 - Stavanger Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tiskuddsordningen Barnefattigdom tilskuddsordningen som Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Tilskudd til innsats overfor utsatt ungdom til «Talenter for framtida» over statsbudsjettet kapittel 0621 post 63 for 2012

Tilskudd til innsats overfor utsatt ungdom til «Talenter for framtida» over statsbudsjettet kapittel 0621 post 63 for 2012 Midt-Telemark rådet v/ Bø kommune og prosjektansvarlig Erling Rønnekleiv Postboks 83 3833 Bø i Telemark Deres ref: 12/2962-3 K1-026,K2-F06 ERRO Vår ref: 11/3543 Vår dato: 11.12.2012 Tilskudd til innsats

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år i Verdal kommune. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/2302 -

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Arkivsak-dok. 12/00644-1 Saksbehandler Hilde Holte Gare Saksgang Livsløpskomite Møtedato INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Rådmannens innstilling Det utlyses 100% stilling som gjeldsrådgiver.

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

Referatsaker HOU 13.06.2012

Referatsaker HOU 13.06.2012 Referatsaker HOU 13.06.2012 111 Helsedirektoratet Landets kommunestyrer ; MOT«TA FEB Deres ref.: Saksbehandler: JON Vår ref.: 11/8137 Dato: 24.01.2012 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Svar - Høring - Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt

Svar - Høring - Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen, kommunaldirektør for oppvekst og utda Det Kongelige Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep F3ARNE-, LIKESTILLINGS- OG 1N KLUDERINGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet

Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagsamling 29.10.2015 Vårt bidrag til Samarbeid om utsatte barn og unge 0-24 år Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs forpliktelser overfor barn og unge Lov om sosiale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 29.01.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring 30.januar 2015 Ramme for økta: 1. Informere om «Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» 2. Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer 3. Diskutere

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70)

Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 09 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner (kap. 840 post 70) Innhold

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:00 Forfall meldes til politisk sekretariat

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING!

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! VELKOMMEN TIL OPPLÆRING! Om opplæringen Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (lov om sosiale tjenester i NAV) trådte i kraft 1.1.2010. Loven er utarbeidet av Arbeidsdepartementet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Fylkesmann i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 Fylkesmann i Nord-Trøndelag

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Høring - "Et NAV med muligheter"

Høring - Et NAV med muligheter // NOTAT Til: Rådmannen // Fra: Bente Jansen // Dato: 25.06.15 Høring - "Et NAV med muligheter" Arbeids- og sosialdepartementet har sendt sluttrapporten «Et NAV med muligheter - bedre brukermøter, større

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014 1.1. Samarbeidspartnere i tiltaket Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om tiltaket med kontaktinformasjon. Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune

Detaljer

DET KONGELIGE!R)R!)A *-AND FYLKHSKOMMUNR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE!R)R!)A *-AND FYLKHSKOMMUNR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT DET KONGELIGE!R)R!)A *-AND FYLKHSKOMMUNR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT Adressater iht. vedlagte liste ^ 1 l Al! l 7005 AriuYiii f)ol/ Saksh. i Asp. U.o il, ' Deres ref Vår ref Dato 200503121 08.08.2005

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling

Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015. Velkommen til kickoff-samling Vårres unga vårres framtid ny kommunekartlegging 2015 Velkommen til kickoff-samling Mål med samlingen: Samlingen skal inspirere, informere og gi rom for refleksjon og diskusjon samt synliggjøre sammenheng

Detaljer

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid.

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid. // Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: Vår ref: 11/12441-3 Vår dato: 29.02.12 Høring: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 153/2013 OKN-sak 67/2013 Dato: 18.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/1488 Saksbeh: Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 Arkivkode:

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Møteinnkalling 2/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 08. april 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus SØKNAD OM TILSKUDD 2016 Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Kap 0765 post 60 1. INFORMASJON OM SØKER -

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholloven 1-7d Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. ALTA KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen Skjema for Kapittel 714 post 60 Divisjon: Folkehelse og levekår Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer