Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Følgende orienteringer blir gitt: Kl 10:00 Orientering ved rådmannen i Sørreisa om Dyrøy/Sørreisa legetjeneste og Dyrøy/Sørreisa barneverntjeneste Kl 11:00 Orientering om Frivilligsentralen v/leder

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/13 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker RS 1/13 Kontrollrapport skjenkebevilling - Nordavindshagen 2012/640 RS 2/13 Kontrollrapport skjenkebevilling- Foxtail AS 2012/640 RS 3/13 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen /41 RS 4/13 Fremdrift etablering av Ø-hjelpsenger 2012/435 RS 5/13 RS 6/13 RS 7/13 RS 8/13 Førstehjelpsordningen i Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa Referat møte om helsesøstertjenesten i Berg, Torsken og Tranøy Søknad om midler til forebygging av uønskede svangerskap og abort Utarbeidelse av felles voldsplan for Sørreisa og Dyrøy kommune RS 9/13 Høring- Fastsetting av skolerute for skoleåret og foreløpig forslag til skolerute skoleåret RS 10/13 RS 11/13 Høring - rapport om avhør av særlig sårbare personer i straffesaker Tildeling av turnusplass i kommunehelsetjenesten med oppstart / / / / / / /82 RS 12/13 Statstilskudd tilskuddsbrev 2012/53 RS 13/13 Orientering om prosjektet "Nøkkel til biblioteket" 2012/670 RS 14/13 Orientering til biliotekregionens årsmelding 2012/670 RS 15/13 Bibliotekrom i Troms - vedtak om utvalgte prosjektbibliotek Saker til behandling 2012/221 PS 2/13 Utvidet skoledag 2013/133 PS 3/13 Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Dyrøy 2012/232 PS 4/13 Tilstandsrapport for grunnskolen 2013/134 PS 5/13 Avvikling av ferie for barn på SFO 2012/110 PS 6/13 Opptakskriterier for barn uten rett til plass i Dyrøy barnehage 2012/110 PS 7/13 Arvid Hanssen dokumentasjonssenter 2012/470 PS 8/13 Frivilligsentralen i Dyrøy - aktivitetsrapport /53

4 PS 9/13 Utredning av felles pleie og omsorgsplan - nedsetting av arbeidsgruppe 2013/132 utvalgsleder

5

6 Sakertilbehandling

7 PS1/13Referatsaker

8 Kontrollrapport - skjenkebevilling Skjenkested: jc'. -('-k), Ljl- ktrt c :..,, -./ Adresse: (- ).7 ( ) "' - -1 ze_cy kk-,44.-nt Bevillingshaver: k, -,-.1_,,(.,= -, : 1 Styrer: Stedfortreder: ----&-- b-c_\-<_, Ansvarshavende: Alder SKJENKESTEDET HAR BEVILLING FOR: GR. 1 GR. 2 GR. 3 INNE UTE INNE UTE INNE UTE Alders Inngangs Ca antall grense penger gjester Skj.døgn Klokken Sec. avd Kontrollør 1 Kontrollør 2:.211,2_42 0.) 00 4-ss( SKJENKETIDER PA KONTROLLDAGEN GR. 1 GR. 2 GR. 3 ute INNE UTE INNE ute INNE KARAKTERISTIKK AV GJESTER/TYPE SKJENKESTED UNGDOM VOKSNE DISKO PUB/BAR SPISEST. HOTELL ANNET KONTROLLFORM ÅPEN ANONYM OPPGITI" PNINGSTID AVVIK IHT. FORSKRIFTENE I ORDEN / AKSEPTABELT ffi BENYTTES IKKE FOR DETTE PUNKT FØLGENDE ER OBSERVERT OG REGISTRERT: Ble det skjenket til for unge? jf. alkoholloven 1-5 Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? jf. forskr. 2-4 Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? jf. alkoholloven 8-11 og forskr. 4-1 Ble person åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? jf. forskr. 4-1 Ble person åpenbart påvirket av rusmidler fjernet før videre servering? jf. forskr. 4-2 Ble det skjenket til person åpenbart påvirket av rusmidler? jf. forskr Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjen s andre gjester? f forskr Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av jenkeområdet? jf. forskr Ble volumbegrensninger for alkoholgruppe 3 ov rholdt? jf. forskr Ble skjenketiden overholdt? jf. alkoholloven Er det et rimelig utvalg av alkoho ie drikker i sortimentet? jf. forskr Er det et rimelig utvalg av alvflasker? jf. forskr Er reklameforbude verholdt? jf. alkoholloven 9-1 og 9-2 Kommentar: Saksnr.: b u Ja Nei DYRØY KOMMUNE Ikke Tilleggsaktuelt rapport,013 S.beh.: _ -- Ved avvik bor skienkestedet sende skriftlig kommentar til kommunen innen 2 uker fra mottatt rapp Kontroll utfort og kopi levert (sign. kontrollører) Kopi AAN es: Z6 L Hvit original: Oppdragsgiver - Blå kopi: Kontrollsted - Gul kopi: Securitas AS

9 Kontrollrapport - skjenkebevilling Skjenkested: Adresse: (3) - t Bevillingshaver: - Styrer: Stedfortreder: Ansvarshavende: SKJENKESTEDET --z HAR BEVILLING FOR: GR.1 GR.2 GR.3 INNE UTE INNE UTE INNE UTE.>< KARAKTERISTIKK AV GJESTER/TYPE SKJENKESTED Alder. Alders Inngangs Ca antall grense penger gjester UNGDOM VOKSNE DISKO PUB/BAR SPISEST. HOTELL ANNET Skj.døgn Klokken Sec. avd. Kontrollør 1 Kontrollør 2: SKJENKETIDER PÅKONTROLLDAGEN GR.1 GR.2 GR.3 UTE INNE UTE INNE UTE INNE KONTROLLFORM ÅPEN ANONYM OPPGITT PNINGSTID AVVIK IHT. FORSKRIFTENE I ORDEN / AKSEPTABELT ffi BENYTTES IKKE FOR DETTE PUNKT FØLGENDE ER OBSERVERT OG REGISTRERT: Ble det skjenket til for unge? jf. alkoholloven 1-5 Ja Nei Tilleggs- rapport Ikke aktuelt Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? jf. forskr. 2-4 Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? jf. alkoholloven 8-11 og forskr. 4-1 Ble person åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? jf. forskr. 4-1 Ble person åpenbart påvirket av rusmidler fjernet før videre servering? jf. forskr Ble det skjenket til person åpenbart påvirket av rusmidler? jf. forskr. 4-2 Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjepes andre gjester? jf. forskr. 4-3 Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut ayåkjenkeområdet? jf. forskr. 4-4 Ble volumbegrensn nger for alkoholgruppe 3 o rholdt? jf. forskr. 4-5 Ble skjenketiden overholdt? jf. alkoholloven 4-4 Er det et rimelig utvalg av alkoho)ffie drikker i sortimentet2 jf. forskr. 4-6 Er det et rimelig utvalg av alvflasker? jorsr. f. f k 4-7 Er reklameforbude verholdt? jf. alkoholloven -1 og 9-2 Kommentar: Saksnr.: DYRØY KOMMUNE Doknr.: Jensen & Wittusen ; Sbeh.: VF ie: : Ved avvik bor skjenkestedet sende skriftlig kommentar til kommunen. innen 2 uker fra mottatt ra n ten Kontroll utført og kopi levert (sign. kontrollører) Kop kkattilits: S316 - BLA Hvit original: Oppdragsgiver - Blå kopi: Kontrollsted - Gul kopi: Securitas AS

10 I/ of.,x Landets kommuner I K2V Deres ref: Vår ref: Vår dato: 08/ Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids- og velferdsdirektoratet vil med dette brevet informere alle kommuner om nasjonale mål, regjeringens satsingsområder og tilskuddsmidler innenfor sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeids- og velferdsdirektoratet har det nasjonale fag- og forvaltningsansvaret på området. Brevet går til kommunen som medeier i NAV-kontoret. Gjennom lov om sosiale tjenester i NAV har kommunen ansvar for viktige velferdstjenester til innbyggerne. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Kommunen skal gi mennesker mulighet til å leve og bo selvstendig, og bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Gjennom tjenesteytingen skal kommunen bidra til likeverd og likestilling, og til å forebygge sosiale problemer. Rettferdig fordeling og sosial utjevning er grunnleggende verdier i regjeringens politikk. Arbeid er både et sentralt mål og et virkemiddel i regjeringens tiltak mot fattigdom. I statsbudsjettet for 2007 la regjeringen fram Handlingsplan mot fattigdom. Planen er fulgt opp i påfølgende statsbudsjett. Regjeringen viderefører satsingen i Handlingsplan mot fattigdom har tre delmål: A gi alle mulighet til å komme i arbeid Å gi alle barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg Å bedre levekårene for de vanskeligst stilte Kommunen har viktige oppgaver innenfor alle disse tre delmålene. Hovedoppgaven for det kommunale tjenesteområdet i NAV i 2013 er å videreutvikle arbeidet på fattigdomsområdet og sikre god forvaltning av lov om sosiale tjenester i NAV. Fattigdom er et sammensatt problem, både på samfunns- og individnivå. Ansvaret for å bekjempe fattigdom er delt mellom flere sektorer og ulike forvaltningsnivåer. Kommunens innsats i samarbeid med andre aktører, som frivillige organisasjoner, er en viktig forutsetning for å lykkes i arbeidet med å bekjempe fattigdom. Arbeids- og velferdsdirektoratet Postadresse Postboks 5 St Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Akersgt // OSLO Tel // Faks: //

11 Kommunen har et særlig ansvar for å samordne tiltak overfor barn og unge, slik at de ikke blir kasteballer der flere instanser deler ansvaret. «For kommunen» på nav.no Arbeids- og velferdsdirektoratet har opprettet egne nettsider for kommunene på nav.no. Informasjonen på "For kommunen" er først og fremst rettet mot den administrative og politiske ledelsen i kommunen og mot KS, men kan også være relevant for andre samarbeidspartnere, i og utenfor kommunen. Nettsidene skal støtte opp under det felles ansvaret stat og kommune har for NAV-kontorets tjenester og resultater. Sidene erstatter det tidligere Kommunenavet, som ble opprettet i forbindelse med innføringen av NAV-reformen. «For kommunen» finnes her: Delmål Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid NAV og partnerskapet Målet med NAV-reformen er å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, gjøre forvaltningen mer effektiv, og å tilpasse tjenestene til brukernes behov. Det er nå etablert NAV-kontor i alle kommuner. En forutsetning for en helhetlig, effektiv og brukerorientert arbeids- og velferdsforvaltning er et godt og likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Den lokale velferdskompetansen i kommunene er avgjørende for å realisere NAV-reformens mål. Brukerne skal møte et NAVkontor der statlig og kommunal tjenesteyting fremstår som helhetlig og integrert. Stat og kommune skal sammen etablere mål og rammer for helhetlig styring av NAV-kontoret og finne løsninger med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov. Et av hovedgrepene i arbeids- og velferdsetatens virksomhetsstrategi for perioden er å videreutvikle partnerskapet. Virksomhetsstrategien vil være etatens grunnlag i møte med kommunen om det felles eierskapet i NAV-kontorene. Partnerskapet legger til rette for samarbeid om flere områder enn de sosiale tjenestene. Begge parter vil ha et gjensidig utbytte av å samarbeide tettere om tjenester til kommunens innbyggere. Samhandlingsreformen, der kommunene får et større tjenesteansvar, innebærer en slik mulighet til utvidet samarbeid. Arbeids- og velferdsdirektoratet har i 2012 utarbeidet en kompetansestrategi for arbeids- og velferdsetaten som gjelder for perioden Strategien vil ligge til grunn for det statlige ansvarsområdet i NAV-kontorene, og vil være førende for de kommunale tjenestene i kontoret som ligger under direktoratets fagansvar. Strategien skal bidra til tydeligere prioritering og bedre samordning av kompetansetiltak rettet mot NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsetaten vil samarbeide med kommuner om iverksettelse av strategien på områder som berører partnerskapet. Fylkesmannen vil også i 2013 få tildelt oppgaver som skal bidra til at kommunene har god kvalitet på de sosiale tjenestene i NAV. Alle kompetansetiltak som Fylkesmannen iverksetter overfor NAV-kontoret skal være samordnet med NAV Fylke. I

12 vil Fylkesmannen fortsette å prioritere opplæring i ny forskrift og nytt rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV, og til kvalifiseringsprogrammet. Lov om sosiale tjenester i NAV Lov om sosiale tjenester i NAV inngår i kommunens samlede velferdsansvar og omhandler kommunale tjenester og oppgaver som NAV-kontoret skal utføre og medvirke i. Kommunens ansvar skal ivaretas på en måte som bidrar til å fremme lovens formål, og må ses i sammenheng med kommunens øvrige velferdsområder. NAV-kontoret skal medvirke inn i kommunens generelle oppgaver på følgende områder: informasjon og generell forebyggende virksomhet samarbeid med andre deler av forvaltningen samarbeid med frivillige organisasjoner boliger til vanskeligstilte beredskapsplan De kommunale tjenestene som minimum inngår i NAV-kontoret er: opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning økonomisk stønad midlertidig botilbud individuell plan kvalifiseringsprogrammet Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester. Landsomfattende tilsyn i 2012 avdekket betydelig svikt i behandlingen av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn. Tilsynet viste at barns behov ikke blir kartlagt godt nok, og at det gjøres for få individuelle vurderinger. Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige. Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet et rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV som trådte i kraft 22. juni Rundskrivet inneholder merknader til bestemmelsene i loven og tilhørende forskrifter og er et grunnleggende dokument for alle som utfører oppgaver etter loven. Det er skrevet særlig med tanke på å gi NAV-veileder god støtte og veiledning i det daglige arbeidet. Rundskrivet gir føringer for ansvaret og oppgavene kommunen og NAVleder har etter loven, og for lovtolkingen fylkesmennene skal legge til grunn som klageorgan og tilsynsmyndighet. Rundskrivet styrker og tydeliggjør særlig formålsbestemmelsen, arbeid som mål, hensynet til barn og unge, forsvarlighetskravet, saksbehandlingsreglene, sammenhengen mellom bestemmelsene, det kommunale velferdsansvaret og sammenhengen til andre kommunale eller statlige ordninger og velferdstjenester. For å sikre at NAV-ansatte mottar tilrettelagt og mest mulig lik opplæring i rundskrivet, har direktoratet utarbeidet en helhetlig opplæringspakke. Fylkesmennene har fått i oppdrag å tilby opplæring til NAV-ansatte også i

13 Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønader er et av regjeringens viktigste tiltak for å fremme overgang til arbeid og for å bekjempe fattigdom. Kvalifiseringsprogrammet retter seg mot mennesker med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne. Alle som fyller vilkårene for deltakelse skal tilbys et individuelt tilpasset kvalifiseringsprogram fra NAV-kontoret jamfør lov om sosiale tjenester i NAV 29. Det er kommunen som har ansvaret for at NAV-kontoret informerer om og tilbyr kvalifiseringsprogram. Kvalifiseringsprogrammet skal være helhetlig og individuelt tilpasset, og skal utarbeides i samarbeid med den enkelte deltaker. Programmet skal bestå av tiltak i regi av kommune, stat og eventuelt andre aktører. For 2013 er det avsatt 5585 statlige tiltaksplasser for deltakere i programmet. Sammen med de kommunale tiltakene utgjør disse plassene hovedinnholdet i programmet. Fylkesmannen har, i samarbeid med NAV Fylke, ansvar for å bistå NAV-kontorene med opplæring, råd og veiledning i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet. De statlige overføringene som finansierer kommunale merkostnader med kvalifiseringsprogrammet er innlemmet i kommunenes rammetilskudd. Overføringen for 2013 utgjør, sammen med omdisponert sosialhjelp, det beløpet som ligger til grunn for finansieringen av kvalifiseringsprogrammet. Midlene blir fordelt fullt ut etter sosialhjelpsnøkkelen i 2013 Prop. 1S. Etter at ordningen startet i 2007 har personer deltatt i programmet.' Rapporter og foreløpig evaluering tyder på at de aller fleste deltakerne opplever bedret økonomi, økt mestring og livskvalitet som følge av programmet. Nær halvparten av deltakerne som har gjennomført programmet har kommet i arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. Det er forventet at fortsatt prioritering av kvalifiseringsprogrammet på sikt vil gi samfunnsøkonomisk gevinst, både lokalt og nasjonalt. Delmål 2 Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg Regjeringen vil arbeide for at utsatte barn og unge og deres familier skal få mer og bedre samordnet bistand fra ulike deler av hjelpeapparatet. Barnefattigdom Det har blitt flere fattige barn under 18 år i Norge det siste tiåret. Med utgangspunkt i EUs lavinntektsdefinisjon tilhørte barn under 18 år en husholdning som hadde vedvarende lavinntekt i perioden Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i denne gruppen. Det er viktig at tjenestene ytes i samsvar med regelverket, slik at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 1 Tall pr. 30. november Eva Herud og Sille Ohrem Naper: Fattigdom og levekim i Norge Status Arbeids- og velferdsdirektoratet

14 Regjeringen understreker viktigheten av å hindre at barn opplever sosial ekskludering som følge av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon og har i 2013 avsatt 25 millioner kroner til kompetanse- og utviklingstiltak for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar bistand fra NAV-kontoret. Målet er å forbedre det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunen, utvikle nye tiltak overfor målgruppen, bedre samordningen av lokale tiltak og å styrke og utvikle de lokale aktørenes kompetanse. I 2012 mottok 86 kommuner og bydeler tilskudd til tiltak og prosjekter. Rapporter fra kommunene tyder på at tiltakene mot barnefattigdom ikke er godt nok forankret i kommunalt planverk. Søknader der kommunen har eller skal lage en plan for å bekjempe barnefattigdom vil bli prioritert i Tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom for 2013 er lyst ut, og søknadsfristen er 1. februar Søknadsskjema, regelverk og nærmere informasjon om søknadskriterier og prosedyrer finnes på NAV-siden For kommunen: Utsatt ungdom Andelen av ungdom som står utenfor skole, opplæring og arbeid, er høyt i Norge. Flere av ungdommene som ikke fullfører videregående opplæring har sammensatte problemer og vil profitere på god koordinert hjelp fra flere instanser, som barnevern, helse og skole. Kommunen har en viktig rolle i å koordinere og samordne eksisterende virkemidler overfor gruppen og i å involvere andre kommunale og fylkeskommunale tjenester, som skolens oppfølgingstjeneste, barnevernet og øvrige tjenester rettet mot ungdom. Kommunen har en særlig viktig rolle i å forebygge sosiale problemer og å hindre at ungdom blir stående utenfor viktige arenaer som skole og arbeidsplass. Målet med den statlige tilskuddsordningen på området er å prøve ut modeller og få kunnskap om hvilke tilnærminger som virker overfor målgruppen. Fylkesmennene skal bistå med råd, veiledning og erfaringsoverføring til kommunene. Prosjektet Ungdom i svevet, i regi av Fylkesmannen i Nordland og Universitetet i Nordland, har hatt som mål å utvikle og dokumentere virksomme arbeidsmåter overfor ungdom i alderen år3. Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Politidirektoratet står sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet om satsingen. Fylkesmannen i Nordland vil, i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, ha en pådriverrolle for å videreformidle kunnskap og erfaringer fra Ungdom i svevet. Oppfølgingsprosjektet Ny GIV er et samarbeid om ungdom som har droppet ut eller er i ferd med å droppe ut av videregående opplæring. Målet er å gi ungdom individuelt tilpasset opplæring. Erfaringene fra Ny GIV viser at ungdommer med sammensatte problemer har behov for bedre koordinerte tjenester og mer helhetlig oppfølging, med blant annet tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV og kommunale helsetjenester. Det foregår i dag 14 utviklingsprosjekter knyttet til barn og unge, og alle er forankret i NAVkontor. Utviklingsarbeidet videreføres i 2013, med følgende hovedmål: 3 Mer om prosjektets resultater og erfaringer finnes på nettsidene domisvevet.no. 5

15 å styrke det forebyggende arbeidet overfor ungdom å utvikle modeller for samarbeid å styrke koordinering, samordning og kjeding av eksisterende tiltak og virkemidler å utvikle tilrettelagte tiltak og virkemidler for ungdom å styrke det oppsøkende og utadrettede arbeidet - å sikre tett individuell oppfølging og los-funksjon. Utviklingsarbeidet blir evaluert i perioden Regjeringen har i budsjettet for 2013 satt av 30 millioner kroner for å styrke de største NAVkontorenes arbeid med ungdom og frafall fra skole og arbeid. Delmål 3 Å bedre levekårene for vanskeligstilte Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning I regjeringens politiske plattform er det et mål at kommunene har et godt tilbud om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. De siste tre årene har antall betalingsanmerkninger, åpnede gjeldsforhandlinger og inkassosaker økt. Samtidig er det stor etterspørsel etter økonomiske rådgivningstjenester i kommunene. Kommunens rådgivningsplikt er hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV 17. Ved siden av gjeldsordningsloven er økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning de viktigste offentlige tiltakene i arbeidet med å motvirke økonomiske problemer blant privatpersoner. Gjeldsordningsloven skal fange opp tunge gjeldsproblemer. Det er viktig at økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er tilgjengelig i kommunene for å forebygge store økonomiske problemer. Den nasjonale økonomirådstelefon i NAV, 800GJELD ( ), bidrar til å øke tilgjengeligheten til økonomisk rådgivning i NAV. Tjenesten er et lavterskeltilbud og fungerer som supplement til kommunenes rådgivningsarbeid i NAV-kontorene. Telefontjenesten mottar rundt 600 henvendelser i måneden. Økende økonomi- og gjeldsproblemer vil kunne føre til større etterspørsel etter økonomirådgivertjenester i kommunene. Fylkesmannen er i 2013 gitt i oppdrag å bistå kommunene med å styrke kompetansen til økonomi- og gjeldsrådgivere gjennom kurs og faglige fora. Mindre kommuner anbefales å etablere interkommunalt samarbeid og samarbeid med namsmannen og kredittinstitusjonene. Hver høst arrangeres den nasjonale konferansen om personlig økonomi, Penger til besvær, for å formidle ny kunnskap og kompetanse fra forskning og utviklingstiltak. Neste konferanse arrangeres i Oslo oktober

16 Tiltak for bostedsløse Regjeringens satsing for å forebygge og bekjempe bostedsløshet bygger videre på den nasjonale strategien På vei til egen bolig ( ). Viktige innsatsområder i 2013 er: å redusere bruken av midlertidige botilbud å legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid å iverksette lokale tiltak overfor ungdom og yngre voksne i etableringsfasen Tilskuddsordningen for å styrke de ordinære oppfølgingstjenestene til bostedsløse og rusmisbrukere omfattet i kommuner og 142 tiltak i brukere mottok tjenester gjennom ordningen i Tilskuddsordningen videreføres på samme nivå i Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer kommuner og bydeler til å søke om tilskudd til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester til bostedsløse. Tilskuddet skal stimulere til nytenkning og samarbeid på tvers av kommuner, tjenester og etater og frivillige organisasjoner. Brukermedvirkning, bruk av individuell plan og vedtak på tjenester til oppfølging vil bli vektlagt. Tilskudd til forebygging og bekjempelse av bostedsløshet for 2013 er lyst ut, og søknadsfristen er 1. februar Søknadsskjema, regelverk og nærmere informasjon om søknadskriterier og prosedyrer finnes på NAV-siden For kommunen: Frivillige organisasjoners arbeid mot fattigdom Det er avsatt midler til frivillig arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Det overordnede målet med ordningen er å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte eller marginaliserte personer i Norge. Arbeids- og velferdsdirektoratet utlyser tilskudd til frivillige organisasjoner og sammenslutninger, for å bidra til å styrke dialogen og samarbeidet med organisasjoner som arbeider mot fattigdom og sosial eksklusjon. I tillegg skal ordningen styrke mulighetene for egenorganisering, selvhjelpsaktiviteter, brukerinnflytelse og interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge. Det er avsatt 29 millioner kroner til formålet i Arbeids og velferdsdirektoratet utlyser også tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner og private stiftelser. Målgruppen er personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet og som er sosialt ekskluderte. Rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige er en særlig prioritert målgruppe. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og arbeidstrening av vanskeligstilte. I alt 24 millioner kroner er avsatt i Det er en egen ordning med tilskudd til tiltak og utvikling av sosialt entreprenørskap som retter sin virksomhet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. Sosialt entreprenørskap innebærer etablering av virksomheter som har som mål å løse sosiale eller samfunnsmessige problemer og behov, og som bruker metoder og verktøy fra forretningsverdenen for å nå målene. Målgruppen for tiltak er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever, eller står i fare for å oppleve, fattigdom. 2,8 millioner kroner er 7

17 avsatt i Vi viser for øvrig til viktigheten av at kommunene samarbeider med de frivillige organisasjonene som omfattes av denne ordningen, i tråd med lov om sosiale tjenester i NAV. Øvrige kompetansetiltak Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids og velferdsdirektoratet vil i 2013 starte opp et nytt forsøk med praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene. Forsøket bygger videre på erfaringene fra forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK) og skal bidra til kunnskapsbasert praksis og nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Hovedmålet med forsøket er en systematisk og forskningsbasert styrking av kvaliteten og kompetansen på NAV-kontorenes virkemidler, tjenester og arbeidsmåter overfor brukere med sammensatte behov. Programmet skal forankres i NAVs strategiske rammeverk; virksomhetsstrategien i Arbeids- og velferdsetaten, særlig knyttet til innsatsområdene Arbeid først og Aktive brukere, og kompetansestrategien i NAV. Fylkesmannen vil, sammen med NAV Fylke, stå for oppfølgingen av enkeltprosjektene som inngår i forsøket. Med 'Isen J akim L stad Arbeids- og velferdsdirektør rn Gud jø gsrud tiehestedirekør Kopi: Arbeidsdepartementet Landets fylkesmenn NAV Fylke Helsedirektoratet Statens Helsetilsyn KS 8

18 Fra: Hanne Ness Eidsvik [ Sendt: 11. februar :43 Til: Margrethe Hagerupsen; Ørjan Higraff; Kopi: Aslak Hovda Lien; Evy Nordby Emne: Fremdrift etablering av Ø-hjelpsenger Tenktejeg skulleorienteredereom hvordanfremdriften er på etableringenav Ø-hjelpsenger. Ansettelser. Vi lysteut stillingenei November,og haddemangegodt kvalifisertesøkere.vi har hatt intervjuer og det er ansatti de alle flestestillinger( kun noenhelgestillingerigjen)disseer lyst ut på nytt, samtat vi søkeretter tilkallingsvikarer.verajanestigener ansattsomfaglederfor Ø-hjelpsengen.I tillegg har vi ansattsykepleiermedvidereutdanningi akuttmedisin,intensivsykepleie,samtsykepleieremed langerfaringfra sykehus.faglederstartet i 50%stillingfra 1. februarfor å ha alt på plasstil vi skal starte opp. Sykepleiersomjobbet med oppstartsomprosjektsluttet Nårdet gjelder legestillingensåer den lyst ut, men vi har gitt tilbud til legesomet vikariattil over sommereni påventeav at vi får ansattlegefast. Utstyr Detmestavutsyrhar værtute på anbudoger nåbestilt. Oppstart Dersomalt gåretter planenregnervi med å starteopp 2. april. Påmøtet med derevar det sakt oppstartinne1. april, men sidendet er 2.påskedaghåperjeg derehar forståelsefor at det blir en dag senere.omvi kanstarteopp 2. april avhengerlitt av om alle de vi har ansattkanstarteda i forhold til oppsigelsestidfra sinnåværendestilling.men vi håperat det er velviljetil å la de ansatteslutte i sine nåværendejobber til da. Vi planleggerimidlertid et oppstartsmøteover 2 dageri mars.planener å ha dette på Hamni Senja den 5 og 6. mars,og jegønskerå invitere en eller flere av deretil å holdeet lite innleggom hvilke forventningerderehar til tilbudet. Vil kommetilbakemed mer informasjonsåsnartprogrammeter mer ferdig.grunnetil at vi velgerat ha dette oppstartsmøteer for å samlealle somskalbegynneå jobbe på en ny avdelingfor å danneen fellesplattform. Vi har ogsåen unik mulighetnå før pasientenkommer. Gimegtilbakemeldingpå om du har mulighettil å komme. Offisiell åpning Dennemåvi planleggeå ha i uke14.ogda kommerspørsmålethvemskal stå for denoffisielle åpningenmed snorklippingog det hele??komgjernemed ønskereller forslag. Diabetessykepleier Det er ansatt1 sykepleieri 50 %somhar videreutdanningsomdiabetessykepleier,samtsykepleieri kombinasjonsstilling50%diabetessykepleierog 50%påØ-hjelpsengene, Tilskudd2013 Jeghar snakketmed SiljeSkageni helsedirektoratetfor å værehelt sikkerpå at vi ikkemå søkei år ogsåom tilskudd.hunbekrefterat vi kun må søke1 gang.ogsierat tilskuddetfor 2013til kommunenutbetalt den harsjekketmed kommunekassahosossog vi har fått pengen.så da regnerjegmed at det sammegjelderhosdere.

19 Kontaktperson Jegskullegjernehatt navnetpå en fagligkontaktpersoni alle kommunen( unntatt Lenvik).Dakanvi senderutinger påhøringdit etter hvert somde er ferdig.samthar noenå spørredersomdet er noe vi lurer på. Hanne Ness Eidsvik Virksomhetsleder DMS Tlf / Mobil

20 ividfi---1:\t-1-:-----i 08 JAN2013 ; i 5JAN2nl, AvIale FINNSNES LEGEKONTOR Parter:FinnsnesIKLVog Akuttmedisinskklinikk,Ii1114 RF gt --;"- z---v Førstehjelperordningen i Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa Målsetting Førstehjelpeme lokalisert i den enkelte kommune skal brukes som en ressurs når det haster å gi potensielt livreddende behandling innenfor de ferdighetene førstehjelperne er trent opp til å beherske. Det vil si oksygenbehandling, tidlig hjerte- og lungeredning inkludert støt, samt bistand til annet helsepersonell i akuttsituasjoner når dette er hensiktsmessig. Retningslinjer for varsling og bruk Det skal utarbeides felles indikasjoner for varsling og like varslingsrutiner hos både legevakt og AMK -Tromsø. Den som mottar nødmeldingen har ansvar for videre varsling. Hensikten er å få bort tidskrevende dobbelvarslinger og tydeliggjøre ansvarsforhold slik at de som håndterer nødmeldingene har klart definerte arbeids- og ansvarsoppgaver. Faglig og økonomisk forankring Førstehjelperne skal være en kommunal ordning som drives av de 6 deltakerkommunene. Det medisinskfaglige ansvar for ordninger legges til medisinskfaglig ansvarlig lege på Finnsnes Interkommunale legevakt. Den praktiske koordineringen av ordningen utføres av en koordinator, ansatt i 20 % stilling ved Finnsnes Interkommunale Legevakt. Kommunene har det økonomiske og administrative ansvaret for ordningen, herunder administrasjon, oppfølging av førstehjelperne og kursing/trening. Akuttmedisinsk klinikk, UNN ved vil kunne være behjelpelig med veiledning og praktisk gjennomføring av slik oppfølging og trening, etter nærmere avtale med koordinator ved Finnsnes Interkommunale Legevakt. Fellesutgiftene til kursing, trening, koordinering m.m. fordeles etter fordelingsnøkkel som avtales mellom deltakerkommunene. Den enkelte kommune bærer selv lønnsutgiftene knyttet til bruk av førstehjelperne i sine kommunale brannkorps. Utstyr Kommunene eier og har ansvar for utstyret som brukes av førstehjelperne både under oppdrag og kurs/trening. Forbruksutstyr som oksygen, oksygenmasker og defibrillerings-elektroder, suppleres etter egen avtale med ambulansetjenesten, UNN. Iverksetting og oppfølging Kommunene ved medisinskfaglig ansvarlig og UNN ved Akuttmedisinsk klinikk skal samarbeide om informasjonsutveksling og faglige diskusjoner for å sikre at førstehjelperordningen benyttes på en for begge parter fornuftig og hensiktsmessig måte. Finnsnes interkommunale legevakt og AMK-Tromsø skal gjennomføre halvårlige møter om

21 felles utfordringer og samhandling. Fortløpende evaluering av Førstehjelperordningen vil være en naturlig del av de halvårlige møtene. Koordinator for Førstehjelperordningen loggfører oppdrag etter fastsatt skjema. Dette vil være en del av grunnlaget for evaluering og videreutvikling av tilbudet og revidering av prosedyrer. Uenigheter og problemstillinger tas primært opp på medisinsk faglig ansvarlig nivå mellom partene, men hvis dette ikke lar seg løse her, benyttes de ordinære meldingssystemene med "Melding om uønsket samhandlingshendelse", jamfør overordnet samarbeidsavtale. Begge parter har ansvar for å implementere avtalen om Førstehjelperordningen i egen organisasjon. Revisjon av varslingsprosedyre skal skje etter konsensus mellom partene. Finnsnes/ Tromsø N Fagansvarlig Finnsnes IKLV - for Akuttmedisinsk klinikk

22 Vedlegg Prosedyre for varsling av førstehjelpere Indikasjon Livløshet, med eller uten kjent årsak. Brystsmerter: Ved alle røde kriterier etter Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp («Indeks»), når ambulanse er mer enn 20 minutter unna LV-sentral eller AMK kan også varsle førstehjelpere etter vurdering i spesielle situasjoner. Dette kan være situasjoner med alvorlige traumer, bevisstløshet, ufri luftvei og ved større hendelser/katastrofer med utilstrekkelig ressurstilgang. Den konkrete vurderingen bør da dokumenteres kort i sentralensjournalsystem. Varsling Varsling ved rød respons gjøres etter samme rutiner som i dag Den sentral som mottar første melding skal vurdere indikasjon og har ansvar for å sende ut førstehjelperne når dette er indisert. Førstehjelperne alarmeres via 110. Varsling skal innholde kort informasjon om ønsket ressurs, hendelse, samt navn på pasient og aktuell adresse. Ved samtidighet eller stor arbeidsbyrde i sentral som mottar nødmeldingen, kan det avtales at varslingen gjøres av den andre sentralen Tilbakemeldingfraførstehjelperne Førstehjelperne melder tilbake til den sentralen som har sendt ut oppdraget, dvs. LV eller AMK, raskest mulig etter ankomst til pasienten. Melding fra Førstehjelpere bør inneholde funn og igangsatte tiltak slik beskrevet i tiltakskort, opplysninger med relevans for andre ressurser(antall skadde, vær- og landingsforhold, sikkerhetshensyn) Dokumeniasjon Varsling dokumenteres i respektive systemer på AMK/LV. Lokusmeldinger fra AMK til LV skal sendes når AMK sender alarm. Koordineringog kommunikasjonmellomlv/amk Viktig med gjensidig kontakt og god informasjonsutveksling mellom LV/AMK for å sikre at impliserte parter får nødvendige opplysninger slik at den samlede ressursutnyttelsen blir optimal. Koordinator på Finnsnes Interkommunale legevakt har ansvar for å være formidler av nødvendig informasjon, samt melde inn utfordringer og

23

24

25

26 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\51878.html Page 1 of Ref OpOm Fra: Sendt: 13. desember :52 Til: Ørjan Higraff Emne: Fw: Referat møte om helsesøstertjenesten i Berg, Torsken og Tranøy Forwarded by Alf Rørbakk/TRANOY on : Alf Rørbakk/TRANOY :46 To Cecilie Halsnes/TRANOY Marjo cc Subject Referat møte om helsesøstertjenesten i Berg, Torsken og Tranøy Hei På bakgrunn av dagens møte, oversendes møtereferat og forslag til samarbeidsavtale. Meld fra dersom dere har synspunkter på referatet innen , Når det gjelder forslaget til avtale, meld fra dersom noe bør omformuleres, og vurder hvilket nivå som bør ta den til behandling. Jeg tenker å la den gå til kommunestyret , dersom jeg har signaler på at en eller flere kommuner vil slutte seg til. Jeg sender kopi av referat og avtale til rådmennene i Sørreisa og Dyrøy. Hilsen Alf Forwarded by Alf Rørbakk/TRANOY on : To "Alf Rorbakk" cc :33 Subject Attached Image

27 Dyroy kommune Den lerende kommune Fylkesmannen i Troms, Helse- og omsorgsavdelingen, Postboks 6105, 929I TROMSO Deres ref: VAr ref 20t0t470 Saksbehandler: Anette Jorgensen Arkivkode: Gl0 Dato: Soknad om midler til forebygging av usnskede svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse. Ssknad om midler til ungdommens helsestasjon. Baksrunn for ssknad. Kommunen har ikke hatt tilbud om ungdommens helsestasjon de siste arene. Det siste halve 6ret har helsesoster som en proveordning vrrt tilgiengelig pi skolen samtidig som ungdomsklubben er 6pen. Kommunen ser behov for 6 viderefsre dette tilbudet, samtidig som vi ser at vi kun nir de yngst ungdommene her. Det er behov for andre tiltak for 6 ni de eldste ungdommene som bor i kommunen. Vi snsker i finne tiltak som er effektive og lrrerike og hvor ungdofllmen selv deltar. Metode. Apen dor funksjon. Helsessster er tilgjengelig for samtaler, sporsmil, Chlamydia/graviditetstesting og prevensjonsveiledning/utskriving faste ettermiddager bide pi ungdomsklubben (fta7. klasse) og ungdomsbasen (fra 10.klasse). Helsessster kan sette opp timer hos lege ved behov. Temakvelder med helsesoster, ungdomsarbeider og konsulent for rus- og boligsosialt arbeid med mulighet for 6 ft inn andre fagfolk ved behov. Aktuelle tema: Ungdom og ungdomstid, seksuell helse, rus m.m. Her har ungdommen mulighet for 6 snske tema. Temakvelder pi ungdomsklubben der de eldste ungdommene underviser for de yngre ungdommene om ovennevnte tema. Her snsker vi i vere 6pne for hvilke metoder ungdommen selv snsker 6 bruke. F.eks. foredrag, film, foto e.l. Kommunen gir opplaring i aktuelle metoder og helsesoster, ungdomsarbeider og konsulent for rus- og boligsosialt arbeid er tilgjengelig for rid og veiledning og har ansvaret for det faglige innholdet. Ved at ungdommen selv er med og underviser andre, vil de lere selv samtidig som det kan v&re mer interessant for de yngre ungdommene. Forventede resultater er skt kunnskap, bevissthet rundt egne holdninger, grenser og verdier samt okt prevensjonsbrumesting. Evaluering ved tilbakemelding fra ungdommene selv, samt egenevaluering. Post- og bessksadresse: Dyroytunet I 93 I I Brsstadbotr Telefon: Telefaks: l0 E-post: Org. nr.:

28 Soknad om midler til forebygging av usnskede svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse. Ssknad pi midler til samtalegruppe for unge msdre. Bakgrunn: Det bor flere unge msdre i kommunen. De benytter seg i mindre grad av andre tilbud enn modre/ungdommer generelt. Metode. Samtalegruppe for unge modre. Helsessster og konsulent for rus- og boligsosialt arbeid har ansvar innledning av tema samt fi i gang gruppedeltakerne. Mulighet for i fh inn andre fagfolk ved behov. Aktuelle tema: A vrere ung mor/morsrollen, parforhold- alene, utdannelse/jobb, prevensjon og seksuell helse, boligsituasjon/skonomi, venner, rus, forventninger/virkelighet o.l. De kan ogsi onske tema selv. Forventede resultater er skt kunnskap og bevissthet rundt egen livssituasjon, muligheter, begrensninger, holdninger. Evaluering ved tilbakemeldinger fra msdrene, egenevaluering samt anonymt sporreskjema ved avslutning av gruppene. Med hilsen Ridmannen i Dyroy Aian Higraff Helsessster i Dyroy Anette Jorgensen

29 FYLKESMANNEN I TROMS - TILSKUDD 2013 SØKNAD OM MIDLER TIL FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP OG ABORT STRATEGIER FOR BEDRE SEKSUELL HELSE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anders Aasheim DEL 1 SAMLESKJEMA / Deres dato Deres ref. Søknad om midler til lokale, kommunale, interkommunale og fylkesvise satsinger skal sendes i papirversjon til Fylkesmannen i Troms, Boks 6105, 9291 Tromsø samt på e-post til Søknaden skal sendes på to måter; både elektronisk og signert i posten. 1. SØKER Ansvarlig institusjon/ organisasjon: Postadresse: 9311 Rådmann Ørjan Higraff, Dyrøy kommune Organisasjonsnummer: Postnr/sted: Brøstadbotn Kontonummer: Telefon/telefaks E-postadresse: Nettadresse: Overføring skal merkes med: Prosjekt UHU Vanja Johansen Ørjan Higraf Attestasjonsanvarlig: Anvisningsansvarlig: 2. OVERSIKT OVER OG PRIORITERING AV TILTAK/PROSJEKTER Prioritet: Tiltak/prosjekt: Totalkostnad (i kr) Søknadssum (i kr) 1 Temakvelder og «åpen dør» for ungdommer på «Basen» Ungdom lærer ungdom Samtalegruppe for unge mødre Helsesøster på ungdomsklubben Totalt: (Summer totalkostnad og søknadssum) ,- 3. UNDERSKRIFT Vi er kjent med at opplysningene i søknaden med vedlegg er grunnlag for tildeling av statstilskudd og at tilskudd ikke vil bli utbetalt før eventuelt regnskap og rapport fra foregående år er innsendt og godkjent av Fylkesmannen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks Sted / 6105, dato Tromsø Telefaks: Ansvarlig Ørjan Higraff Helse- og omsorgsavdelingen

30 Side 2 av 2 DEL 2 SØKNADSSKJEMA FOR HVERT ENKELT TILTAK/PROSJEKT JF. PUNKT 2 (Ta kopier etter behov før du fyller ut skjemaet) TILTAK/PROSJEKT: Ungdommens helsestasjon FINANSIERINGSPLAN: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Statlige tilskudd Fylkesmannen Andre statlige organer (spesifiser) Andre finansieringskilder (spesifiser) BUDSJETT: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Lønnsutgifter (må spesifiseres) 35% prosjektleder/helsesøster Inventar/utstyr (må spesifiseres) Filmkamera, fotoutstyr Driftsutgifter (må spesifiseres) Opplæring/kurs Aktivitetsutgifter (må spesifiseres) lett servering 5000 Utgifter til evaluering Sum: Lønn til ungdomsarbeider og rus-boligsosial konsulent betales av kommunen, samt lokaler. DEL 2 SØKNADSSKJEMA FOR HVERT ENKELT TILTAK/PROSJEKT JF. PUNKT 2 (Ta kopier etter behov før du fyller ut skjemaet) TILTAK/PROSJEKT: Ungdommens helsestasjon FINANSIERINGSPLAN: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Statlige tilskudd Fylkesmannen Andre statlige organer (spesifiser) Andre finansieringskilder (spesifiser) BUDSJETT: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Lønnsutgifter (må spesifiseres) 15% prosjektleder/helsesøster Inventar/utstyr (må spesifiseres) Driftsutgifter (må spesifiseres) Opplæring/kurs Aktivitetsutgifter (må spesifiseres) lett servering, skyss/barnevakt 5000 Utgifter til evaluering Sum: Legg evt. ved eget oppsett for budsjettet

31 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\52953.html Page 1 of Hei Eget tverrfaglig forum jobber med ulike tverrfaglige oppgaver knyttet til barn/ungdom i Dyrøy kommune. Medlemmer er helsesøster, fysioterapeut, skole/barnehage, barnevern (Sørreisa/Dyrøy), rus og PPT/BUP. I møtet den var rådmannen også invitert for å diskutere en sak: Utarbeidelse av en felles Voldsplan for Dyrøy og Sørreisa kommune. Vi ble enige om å etablere ei felles arbeidsgruppe på fire medlemmer innenfor områdene barnevern, helsesøster og skole/barnehage. Sammensetningen skulle være tverrfaglig og fordeles mellom ansatte/kompetanse i begge kommunene. Utkast til plan skulle sendes ut på høring til andre aktuelle samarbeidspartnere i begge kommuner før politisk behandling. Arbeidet i arbeidsgruppa skal være avsluttet innen utgangen av april Deretter politisk behandling før sommerferien. Det ble reist spørsmål om arbeidsgruppe burde opprettes gjennom politisk behandling. Rådmannen konkluderte at nedsetting av arbeidsgruppe kunne gjøres administrativt. Med bakgrunn i ovennevnte møte gjør derfor rådmannen i Dyrøy kommune denne henvendelse til Sørreisa kommune v/rådmannen om det er greit at begge kommunene jobber sammen om en felles Voldsplan. Ber derfor om snarlig tilbakemelding. Denne e-posten refereres OpOm (Kjell Jostein). Med hilsen Ørjan Higraff Rådmann Dyrøy kommune

32 TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Utdanningsetaten 20 NOV2012 Alle Kommuner i Troms Alle videregående skoler i Troms Forsvaret Sametinget Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 12/ Thorsteinn Einarsson B06 SAKSARK1V Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 33054/ HØRING - FASTSETTING AV SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET OG FORELØPIG FORSLAG TIL SKOLERUTE SKOLEÅRET De siste årene har det vært det vært en prosess rundt utarbeidelsen av skoleruten hvor det samtidig med fastsetting av skoleruten kommende skoleår følger et foreløpig forslag for skolerute to skoleår fram i tid. Dette foreløpige forslaget blir siden brukt som utgangspunkt for en høring påfølgende år. Denne prosessen ivaretar viss forutsigbarhet sammen med viktig mulighet for tilpasning så lenge som mulig. Vedlagt følger høringsforslag til endelig skolerute for skoleåret sammen med første utkast for skolerute skoleåret Forslaget til skolerute skoleåret har en forandring i forhold til det foreløpige forslaget som har vært oppsatt på fylkeskommunens nettsider til nå. Forandringen består i forskyving av dato for skolestart til tirsdag den 20. august og den skoledagen som innarbeides i denne endringen balanseres med ekstra fridag den 21. november. Utgangspunktet for endringen er tilpassning til gjeldende avtaleverk sammen med å legge til rette for de skoler som ønsker flere enn 2 planleggingsdager før skolestart. Samtidig økes handlerommet for kurs/etterutdanning med å ha 2 sammenhengende dager uten undervisning i november. Vi ber om at høringsuttalelser om vedlagt forslag sendes før 15. desember til: Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ eller som e-post til: Med vennlig hilsen Sedolf Slettli Fylkesutdanningssjef ors emn inarsson Besøksadresse Strandveien 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Telefon Telefaks Epost mottak Bankgiro Org.nr NO Internettadresse

33 2 Skolestart for elevene tirsdag 20.august. Forslag til skolerute 2013/2014 Høst2013: Måned August September Oktober November Desember Fridager Skolestart tirsdag 20.8 Høstferie 26.9 og 27.9 Skolefri og Siste skoledag før jul Antall skoledager Antall skoledager høst Vår2014: Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Fridager Skolestart mandag 6.1 Vinterferie Påskeferie Skolefri fredag 2.5 Siste skoledag fredag 20.6 Antall skoledager Antall skoledager vår Antall skoledager hele skoleåret 190

34 3 Skolestart for elevene tirsdag 19. august. Forslag til skolerute 2014/2015 Høst 2014: Måned August September Oktober November Desember Fridager Skolestart tirsdag 19.8 Høstferie 25.9 og 26.9 Skolefri og Siste skoledag før jul Antall skoledager Antall skoledager høst Vår 2015: Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Fridager Skolestart mandag 5.1 Vinterferie Påskeferie Skolefri fredag Siste skoledag fredag 19.6 Antall skoledager Antall skoledager vår Antall skoledager hele skoleåret 190

35 I? DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPA bjy KOMMUNE Saksnr : Dok nr : Kcpi: Lep,mr: - 1 FEB Ark_ L >te) Ark, Deres ref. Vår ref. Dato 12/7414 KRS Høring rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker» Justis-og beredskapsdepartementetsendermed dette på høringrapportom«avhørav særligsårbarepersoneri straffesaker». Rapportener utarbeidetaven ekstern arbeidsgruppenedsattavjustis-og beredskapsdepartementet1.november2010.sekretariatetfor arbeidsgruppenhar liggeti departementet.arbeidsgruppensmandathar vært å gjennomgåregelverketom dommeravhørog observasjonavbarn ogpsykiskutviklingshemmedc.arbeidsgruppen skulleleveresin rapport31.oktober2011.leveringenbleimidlertidutsattfordiman villeavventeen evalueringavstatensbarnehus,slikat prosessenekunneses i sammenheng.arbeidsgruppenlevertesinrapport 16.oktober2012.Sammedagbledet levertto delrapporterom evalueringavbarnehus,foretattetter oppdragfra Politidirektoratet. Deter rapporten«avhøravsærligsårbarepersoneri straffesaker»somnå sendespå høring.de som ønsker å lese evalueringeneom barnehus,kanfinnedemher: DelrapportI: htt "erin en.no a es Barnehus delra rtl. df DelrapportII: h : df I rapportom «Avhøravsærligsårbarepersoneri straffesaker»foreslåsenkelte endringeri straffeprosessloven,vergemålslovenog påtaleinstruksen.i tilleggforeslår arbeidsgruppenen helt nyforskriftom avhøravsærligsårbarepersoner. Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Saksbehandler Gullhaug Torg 4a Telefaks Kari Stokke 0484 Oslo Org.nr.:

36 Blant de viktigste forslagene er: Politiet gis ansvar for avhør av barn og psykisk utviklingshemmede, og avhørene skal nesten utelukkende gjennomføres uten involveringfra domstolen. Aldersgrensen for å omfattes av ordningen senkes fra 16til 15 år, men slik at det er tidspunktet for første avhør, og ikke for hovedforhandling,som er avgjørende. Sedelighetssaker og familievoldssakerlikestilles i ny avhørsmodell. Heving av aldersgrensen for fritaksreglene for vitner i straffeprosessloven 122 og utvidingavreglene til også å gjelde 123. Reglene om formaning og forsikring samordnes. Retten til å få oppnevntbistandsadvokat utvides til også å omfatte overtredelser av straffeloven dersom handlingen har skjedd på bopel eller antas begått av noen vedkommende har et særlig tillitsforholdtil. Påtalemyndigheten i politietgis hjemmel til å oppnevneverge i akutte tilfeller. Barnehusene gis en sentral plass i ny ordning, og bruk av dem gjøres obligatoriski mange tilfeller. Krav om kompetanse til avhører og den som skal lede avhøret. Regler for hvem som kan tillates å følge avhøret. Regler om bruk avvideokonferanse under avhør. Kortere frist for gjennomføring av avhør i de mest alvorligesakene. Presisering avregler for sikring av siktedes rett til kontradiksjon og rett til å få oppnevntforsvarer under etterforskningen. Reglene om observasjonvidereføres ikke i ny forskrift. Rapportener vedlagt høringsbrevet, men er også tilgjengeligpå: h : 'erin en.no a es Ra rt dommeravhor. df En liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Justis- og beredskapsdepartementet har ikke tatt stilling til forslagene i rapporten, men vilvurdere om, og eventuelt hvordan, forslagene vil bli fulgt opp når høringsuttalelsene er mottatt. Departementet ønsker å motta innspil om alle forslagene i rapporten, samt høringsinstansenes vurdering av de økonomisk og administrativekonsekvensene av forslagene. Høringsfristen er 16. april Høringsuttalelsene sendes tiljustisog beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen,Postboks 8005Dep, 0030Oslo.Vi ber om å få høringsuttalelsene til ostmottak.d.de.no i tillegg til i ordinært brev. C_ Elise Stilloff kst. avdelingsdirektør Kari Stokke rådgiver 2/2

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 // Landets kommuner Deres ref: Vår ref: Vår dato: 08/18250 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd i de kommunale sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2012

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd i de kommunale sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2012 // Kvinnherad kommune 19 JAN. 2012 Saksnr U off : Landets kommuner Saksbe Kopi Deres ref: Vår ref: Vår dato: 08/18250 10.01.2012 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd i de kommunale sosiale tjenestene

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 11.01.2017 Seniorrådgiver Irene Evelyn Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Fattigdom og levekår i Norge Tilstand og utviklingstrekk

Detaljer

SECURITAS. Fjell Kommune PB Straume v/ Sølvi Spilde. J.nr. Skjenkekontroll i Fjell. Bergen Vennlig hilsen for Securitas AS

SECURITAS. Fjell Kommune PB Straume v/ Sølvi Spilde. J.nr. Skjenkekontroll i Fjell. Bergen Vennlig hilsen for Securitas AS Fjell Kommune PB. 184 5342 Straume v/ Sølvi Spilde J.nr. L flr. Sak; Skjenkekontroll i Fjell Side 1 av 1 Deres dato 1 Your date Vedlagt rapporter for avtalt ekstra Skjenkekontroll i Fjell kommune 09.11.2012

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune 4 SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune Navn: Antall innbyggere: Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2017 Kapittel 0621, post 63

Søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2017 Kapittel 0621, post 63 Søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2017 Kapittel 0621, post 63 Søknadsfrist 1. mars 2017 Opplysninger om søker NAV-kontor / kommune Postadresse Postnummer / sted

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse 14. januar 2015 - Stavanger Barnefattigdom Irene E. Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Tiskuddsordningen Barnefattigdom tilskuddsordningen som Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET Saksfremlegg Saksnr.: 10/4139-6 Arkiv: C14 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOSPROSJEKTET 2010-2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: :::

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan AVDELING RUSMIDLER Søknadsskjemaet består av del 1 og del 2. Begge må fylles ut. Dette gjelder også ved søknad om videreføring av prosjekter/tiltak. SØKNAD OM TILSKUDD 2009 STYRKING AV OPPFØLGINGSTJENESTER

Detaljer

Hvordan følges strategien opp regionalt

Hvordan følges strategien opp regionalt Hvordan følges strategien opp regionalt Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor, er faktorer som har betydning for velferd og levekår. Bolig er for en liten gruppe mennesker en kritisk mangelvare, men

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016

NYTT FRA BUFDIR. Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen. Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 NYTT FRA BUFDIR Tilskuddskonferanse Fylkesmannen i Rogaland 19. januar 2016 Bjørn Lescher-Nuland Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet HVA SKAL VI SNAKKE OM? Barn som lever i fattigdom

Detaljer

Velkommen. Program for ettermiddagen

Velkommen. Program for ettermiddagen Velkommen Program for ettermiddagen Presentasjon av ulike tilskuddsordninger v/fylkesmannen og Husbanken Mingling spørsmål og kanskje noen svar Vel hjem Informasjonsmøte tilskuddsordninger boligsosialt,

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad.

Stillingikommunen: Rådgiver, leder Ressursbasen Adresse: Postut tak, 7129 Brekstad. 11/027cy II SØKNADSSKJEMA - 2012 Tilskudd til boli sosialt arbeid - Ka. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at dersom søknaden blir innvilget blir beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. 10. november 2015 Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal 10. november 2015 Prosjektansatte lokalt: NAV-Veileder Kristine Heggvik NAV-Veileder Frode Bøe Hatlelid NAV, 11.11.2015 Side 2 Hva er «Forsøk

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND

TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND Innsatsområder for risikoutsatte barn og unge 11. januar 2017 Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet AKTUELT FRA BUFDIR Bufdirs mål og prioriteringer 2017

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse Utskriftsdato: 26.12.2017 06:10:59 Status: Gjeldende Dato: 19.11.2014 Utgiver: Helsedirektoratet Dokumenttype: Rundskriv

Detaljer

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009 Helsedirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep ARBEIDS- OG 0030 OSLO Deres ref.: Z u 15' J 6 :;:'1 -.)/Ami -- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 Dat 11.03.2009

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2017 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune

SØKNADSSKJEMA 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune SØKNADSSKJEMA 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune Navn: Antall innbyggere: Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2018 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Innhold Innledning... 3 1. Mål... 3 2.

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale

Søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale M O T flå-;"? Kiss x mmmrw I I/ fm Br. 1.41, warm L n UE MAR 2017...])? H h/ IUNE A-,,» M-AW r jsaksnr; Ze GQl fl Søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2017 Kapittel

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Rundskriv Q-2/2014. Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2014 (kap. 854 post 61)

Rundskriv Q-2/2014. Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2014 (kap. 854 post 61) Rundskriv Q-2/2014 Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2014 (kap. 854 post 61) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Oppfølgings- og losfunksjoner

Detaljer

STATLIGE TILSKUDDSMIDLER - INTEGRERING, MANGFOLD OG FATTIGDOM

STATLIGE TILSKUDDSMIDLER - INTEGRERING, MANGFOLD OG FATTIGDOM Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmann Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/1273-8 243 U03 DRAMMEN 26.02.2008 STATLIGE TILSKUDDSMIDLER

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Arkivsak-dok. 12/00644-1 Saksbehandler Hilde Holte Gare Saksgang Livsløpskomite Møtedato INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Rådmannens innstilling Det utlyses 100% stilling som gjeldsrådgiver.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/3457-4 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn med Frogn kommune - Kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Helseavdelingen Frogn kommune v/ rådmannen Postboks 10 1441 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Hvordan utfordrer kanalstrategien de sosiale tjenestene i NAV?

Hvordan utfordrer kanalstrategien de sosiale tjenestene i NAV? Hvordan utfordrer kanalstrategien de sosiale tjenestene i NAV? - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Helsetilsynet uttaler seg med bakgrunn

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014

Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll. Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 Risiko og sårbarhet knyttet til internkontroll Charlotte Stokstad seniorrådgiver i Statens helsetilsyn 11. februar 2014 1 Tema Hva er god ledelse av det kommunale barnevernet og av sosiale tjenester i

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Referatsaker HOU 13.06.2012

Referatsaker HOU 13.06.2012 Referatsaker HOU 13.06.2012 111 Helsedirektoratet Landets kommunestyrer ; MOT«TA FEB Deres ref.: Saksbehandler: JON Vår ref.: 11/8137 Dato: 24.01.2012 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying

Detaljer

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &13 Arkivsaksnr.: 13/2037 Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/13

Detaljer

Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet Tilskuddskonferanse, Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Line G. Brusveen // Arbeids- og velferdsdirektoratet Nytt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Orientering om tilskuddsordningene Ny nasjonal

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/13 13/37 SERVICE ERKLÆRING OG LÅNEREGLER AGDENES BIBLIOTEK Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 29.01.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/

Deres ref Vår ref Dato 14/ Direktoratene V/Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1613 22.05.2015 Oppdragsbrev nr: 16-15 Tillegg nr. Oppdrag: Samarbeid om bedre kordinerte tjenester for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester.

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) og Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Stortingsmelding nr 35 (2006-2007)

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

TILSKUDDSKONFERANSE. Ellen Gjeruldsen. Fylkesmannen i Rogaland 14. januar Rådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

TILSKUDDSKONFERANSE. Ellen Gjeruldsen. Fylkesmannen i Rogaland 14. januar Rådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet TILSKUDDSKONFERANSE Fylkesmannen i Rogaland 14. januar 2015 Ellen Gjeruldsen Rådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet NYTT FRA BUFDIR Informasjon om: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sauherad kommune Møteinnkalling Tilleggssak Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Invitasjon til å søke om tilskudd til å forebygge og redusere barnefattigdom i kommunen - Kap

Invitasjon til å søke om tilskudd til å forebygge og redusere barnefattigdom i kommunen - Kap l57(7«l~ SØKNADSSKJEMA 2016 - BARNEFATTIGDOM Invitasjon til å søke om tilskudd til å forebygge og redusere barnefattigdom i kommunen - Kap. 0621.63 Kommune: Ørland kommune Innbyggertall: ca 5200 innbyggere

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer