CURRICULUM VITAE Februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Februar 2014"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Februar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: Faks Navn: Rolf Barlindhaug Født: 1950 Akademisk grad: Cand.oecon Stilling: Forsker I Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, Engelsk E-post: Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 1998, 3 mnd. Visiting Scholar University of California, Berkeley 1995 Økonometri A UiO 1983 Sosiologi grunnfag, UiO 1978 Sosialøkonomisk embetseksamen UiO 1971 Distriktshøgskole, Øk.adm. linje Molde Nøkkelkvalifikasjoner: Arbeidsområder: Boligmarkedsanalyser, evaluering av bolig- og skattepolitiske virkemidler, boligfinansiering, samfunnsøkonomiske analyser av bygg- og anleggsmarkedet. Yrkeserfaring: Norsk institutt for by- og regionforskning Norges Annen relevant erfaring: Koordinator for temagruppe; Bolig, NIBR Stedfortredende forskningssjef på avdeling for Bolig, bygd miljø og samfunn/byggeprosess Byggforsk Koordinator for seksjon "Boligøkonomi boligmarked" ved Boligforskningsavdelingen, Byggforsk Fagsjef for gruppe Boligmarked og boligpolitikk, Byggforsk Representant i Rådgivende utvalg for bygge- og anleggsstatistikk. Statistisk Sentralbyrå 1994 Ansvarlig for delkonferanse (EUROCONSTRUCT) under Vision EUREKA - Lillehammer Byggforsks representant i organisasjonen EUROCONSTRUCT

2 Arbeidet sammen med professor Asbjørn Rødseth ved UiO om å utvikle en simuleringsmodell for boligmarkedet i Norge Sekretariat for innsatsområdet, Boligetterspørsel under 3B-programmet (Bedre Boliger Billigere) 1981 Sekrætær (blant flere) for Innstilling fra byggekostnadsutvalget. Utvalg for analyse av kostnadsutviklingen i byggebransjen oppnevnt av Kommunal og arbeidsdepartementet Medforfatter av Byggfagrådets utredning: Struktur og perspektivanalyse for bygg- og anleggsnæringene. Bygg og anleggsnæringene i dag. Sakkyndig Sakkyndig Referee Veileder Sensor Ansettelse av lektor ved KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2005 Vurderer prosjektsøknader ved: Research Grants Council, Hong Kong I tidsskriftene; Tidsskrift for samfunnsforskning, Journal of Housing and Built Environment, "Scandinavian Housing and Planning 5 hoved/masteroppgaver ved Samfunnsøkonomisk institutt, UiO Høgskolen i Agder. Eiendomsøkonomi Prosjektlederansvar (utvalgte prosjekter de siste årene): Tittel År Oppdragsgiver Undesirable housing market positions ways in and Norges Forskningsråd VAM out. Connections between housing, mobility and labor market participation Tilrettelegging for boligbygging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Evaluering av kommunale virkemidler I utbyggingspolitikken KS Program for storbyrettet forskning Kommunal utbyggingspolitikk. Muligheter og 2012 Husbanken begrensninger Nye boliger i storbyene 2012 Husbanken Housing Affordability 2012 Kommunal- og Boligbyggingens prisrespons 2011 Kommunal- og Boligkarriere for startlånesøkere Husbanken Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av Husbanken boligsosial politikk. Boligmarked og flytting i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand Lavinnskuddsboliger en felle for boligkjøpere? Husbanken Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån Husbanken Byggekostnader og kundekompetanse i et Byggekostnadsprogrammet sluttbrukerperspektiv Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet Husbanken Inntektsbegrepet i bostøtteordningen 2006 Kommunal- og Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen Byforskningsprogrammet NFR Tomteprisindekser. Internasjonale erfaringer og alternative forslag til indekser for Norge 2005 Kommunal- og 2

3 Publisering: 2014 Barlindhaug, Rolf og Bjørg Langset. Flytteanalyser i Drammen. NIBR-notat 2014: Ruud, Marit Ekne, Rolf Barlindhaug, Siri Nørve. Framtidige boligbehov. NIBRrapport 2013: Barlindhaug, Rolf, Stian B. Bayer, Kristian R. Tronstad (2013) Boligpolitisk analyse Jæren. Rapport IRIS / Bjørnsen, Marte, Rolf Barlindhaug og Steinar Johansen. Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune. NIBR-notat 2013: Barlindhaug, Rolf. Urbane boligmarkeder. I Nordahl, Berit (red) Boligmarked og boligpolitikk, s Akademika forlag, Trondheim Barlindhaug, Rolf. Boligøkonomiske virkemidler kjennetegn og utfordringer. I Nordahl, Berit (red) Boligmarked og boligpolitikk, s Akademika forlag, Trondheim Barlindhaug, Rolf, Elin Børrud, Bjørg Langset og Berit Nordahl. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys. NIBR-rapport 2012: Kann, Frode, Rolf Barlindhaug, Dag Juvkam, Per Medby og Aud Tennøy. Framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud området? momenter og usikkerhet av betydning for vurderingen. NIBR-notat 2012: Barlindhaug, Rolf, Arne Holm, Fredrik Holth og Berit Nordahl. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. NIBR-notat 2012: Kvinge, Torunn, Rolf Barlindhaug, Camilla Lied og Marit Ekne Ruud. Byplangrep og bostedssegregasjon. NIBR-rapport 2012: Barlindhaug, Rolf og Kim Astrup. Housing Affordability. En drøfting av begreper og beregning av indikatorer. NIBR-notat 2012: Lillin Cathrine Knudtzon, Rolf Barlindhaug og Arne Holm. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger. NIBR-rapport 2011: Barlindhaug, Rolf og Berit Nordahl. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging. NIBR-rapport 2011: Berit Nordahl, Rolf Barlindhaug, Eli Havnen, Siri Nørve og Alv Skogstad Aamo. Utbyggerstyrt utvikling? NIBR-rapport 2011: Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere NIBR notat 2011: Barlindhaug, Rolf, Katja Johannessen og Torunn Kvinge. Boligkarriere for startlånesøkere. NIBR-rapport 2011: Barlindhaug, Rolf, Katja Johannessen og Evelyn Dyb. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk. Beregninger basert på kontruerte eksempler. NIBR-rapport 2011: Barlindhaug, Rolf, Dag Juvkam, Kjetil Sørlie og Inger Texmoen. Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer. NIBR-rapport 2010: Barlindhaug, Rolf. Boligmarked og flytting i storbyene. NIBR-rapport 2010: Barlindhaug, Rolf og Steinar Johansen. Tomtearealbehov Oslo og Akershus. NIBR-notat 2010: Barlindhaug, Rolf & Kim Astrup. Promoting home ownership through demandside targeted measures. I Doling, John, Marja Elsinga og Richard Ronald (red). Home ownership. Getting in, getting from, getting out. Part III. Housing and urban policy studies 34. Delft University press 2009 Barlindhaug, Rolf, Kim Astrup og Berit Nordahl. Lavinnskuddsboliger et egnet virkemiddel i boligpolitikken? Praktisk økonomi & finans nr. 2/ Rolf Barlindhaug og Kim Christian Astrup.Fra leie til eie - eller delt eierskap NIBR-notat 2009:115. Norsk institutt for by- og regionforskning 3

4 2009 Barlindhaug, Rolf, Kim Astrup og Berit Nordahl. Lavinnskuddsboliger en felle for boligkjøpere. NIBR-rapport 2009: Rolf Barlindhaug. Eldres boligpreferanser. NIBR-notat 2009:107. Norsk institutt for by- og regionforskning 2009 Lene Schmidt (red), Jon Guttu, Dag Juvkam, Rolf Barlindhaug. Små boliger - en kunnskapsoversikt. NIBR-rapport 2009:01. Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009 Medby, Per og Rolf Barlindhaug. Prisutviklingen på regionale boligmarkeder. Plan nr, 2/2009, s Per Medby og Rolf Barlindhaug. Vekstsmerter og boligmarked: Sentralisering og regionale boligprisutvikling. NIBR-rapport 2008:34. Norsk institutt for byog regionforskning 2008 Barlindhaug, Rolf og Marit Ekne Ruud. Beboernes tilfredshet med nye boliger. NIBR-rapport 2008: Barlindhaug, Rolf og Kim Astrup. Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån. NIBR-rapport 2008: Skjørten, Kristin and Rolf Barlindhaug. The Involvement of Children in Decisions about Shared Residence. International Journal of Law, Policy and the Family. Volume 21, Number 3, pp Nordahl, Berit, Rolf Barlindhaug og Marit Ekne Ruud. Markedsbasert utbyggingspolitikk. Møte mellom kommune og utbygger i pressområder. Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF-Byggforsk/NOVA Barlindhaug, Rolf og Per Medby. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet. Evaluering av omleggingen av modellen. NIBR-rapport 2007: Skjørten, Kristin, Rolf Barlindhaug og Hilde Lidén. Delt bosted for barn. Gyldendal Akademisk 2006 Barlindhaug, Rolf og Erik Fjærli. Inntektsbegrepet i bostøtteordningen. Utrykket NIBR-notat 2005 Barlindhaug, Rolf og Berit Nordahl. Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen. Byggforsk skriftserie nr Barlindhaug, Rolf og Berit Nordahl. Fra felt til transformasjon - markedsstyrt boligbygging i Osloregionen. I Rolf Barlindhaug (red.) Storbyens boligmarked. Drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Spartakus 2005 Barlindhaug, Rolf, Per Medby, Sven Haugberg, Paal Grini og Espen Ekeland. Tomteprisindekser. Internasjonale erfaringer og alternative forslag til indekser for Norge. Byggforsk skriftserie nr Barlindhaug, Rolf. Boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler. Prosjektrapport Norges 2004 Barlindhaug, Rolf og Per Medby. Boligøkonomi i husholdningene. Analyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsene. Prosjektrapport Norges 2004 Barlindhaug, Rolf og Per Medby. Boligutvikling i Norge og Oslo-regionen. Byggforsknotat Bolig, bygd miljø og samfunn, Norges 2003 Barlindhaug, Rolf. Eldres boligkarriere og formuesforvaltning Prosjektrapport Norges 2003 Barlindhaug, Rolf og Evelyn Dyb. Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus. Prosjektrapport Norges 2002 Barlindhaug, Rolf. Boligbygging i Osloregionen. Prosjektrapport Norges 4

5 2001 Barlindhaug, Rolf. Boligforsyning og boligmarkedet. Boligutvikling i Oslo og Akershus. Forstudie, delrapport 2. Akershus Fylkeskommune Barlindhaug, Rolf. Kunnskapsstatus og utfordringer. Boligutvikling i Oslo og Akershus. Forstudie, delrapport 5. Akershus Fylkeskommune Barlindhaug, Rolf. God bolig. Begrepsdrøfting og empirisk analyse. Notat til boligutvalget. Desember Norges 2000 Barlindhaug, Rolf og Ole Gulbrandsen. Bolig- og bostedspreferanser i Stavanger-regionen. Prosjektrapport Norges 2000 Barlindhaug, Rolf og Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene. Prosjektrapport Norges 2000 Christoffersen, Jon, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug. Boligpris og brukskvalitet. Prosjektrapport Norges 2000 Barlindhaug, Rolf. Kostnadsanalyse og effekter av Husbankens krav- nye eneboliger. Notat til KRD oktober Norges 1999 Barlindhaug, Rolf. Boligmarked og boligpolitikk utviklingstrekk og noen problemstillinger. I Ytrehus, Siri (red.) Perspektiver på boligforskning. Prosjektrapport Norges 1998 Barlindhaug, Rolf og Espen Paus. Boligutviklingen i Oslo-området. ECON-notat 18/98 i samarbeid med Norges 1998 Barlindhaug, Rolf. Del 1: Boligbygging og befolkningsutvikling i Akershus. Del 2: Årsaker til boligsituasjonen for vanskeligstilte i Oslo. I Boligbygging, befolkning og boliger for vanskeligstilte to bakgrunnsnotater. Grunnlagsnotat 05/98. Akershus fylkeskommune 1998 Barlindhaug, Rolf og Mary-Ann Stamsø. Strukturelle trekk ved anskaffelse og bygging av nye boliger. Prosjektrapport Norges 1998 Barlindhaug, Rolf og Mary-Ann Stamsø. Boligbygging og utbyggerstrategier. Husbankbladet nr Barlindhaug, Rolf. Boligfinansiering for selveiere. Notat til KRD oktober Norges 1998 Barlindhaug, Rolf. Konjunkturenes fordelingsvirkninger gjennom boligmarkedet. Notat til KRD av Norges 1997 Barlindhaug, Rolf. Boligbeskatning og fordelingspolitikk. Notat til KRD av Norges 1997 Barlindhaug, Rolf. Stabilisering, fordeling og Husbankens rolle. Notat til KRD Norges 1996 Nordahl, Berit, Lillin Knudtzon, May Sommerfelt og Rolf Barlindhaug. Analyse av sosiale konsekvenser ved etterbruk av Fornebu. Prosjektrapport Norges 1996 Barlindhaug, Rolf, Viggo Nordvik, Ole Gulbrandsen og Dagfinn Ås: Boforholdsundersøkelsen noen foreløpige resultater Arbeidsrapport (Kommunal- og arbeidsdepartementet) 1996 Barlindhaug, Rolf, Per Bondevik og Viggo Nordvik. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig. En evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning. Prosjektrapport Norges 1996 Barlindhaug, Rolf. Etterbruk Fornebu Boligmarkedsvurderinger. Notat til Statsbygg. Norges mars Barlindhaug, Rolf. Boliger belånes til pipa. Samfunnsspeilet vol 10 no Barlindhaug, Rolf. Tilskudd til etablering en treffsikker ordning Husbankbladet nr

6 1995 Barlindhaug, Rolf. Kan eldres boligformue redde velferdsstaten? Mulige virkninger av å omgjøre bundet kapital i boliger til kontanter. Prosjektrapport Norges 1994 Barlindhaug, Rolf og Kim Aastangen. Kommunale tomtestrategier. Notat fra et forprosjekt. NBI 1994 Barlindhaug, Rolf. Kommuners bruk av etableringslån. Prosjektrapport Norges 1994 Financing of Housing. Landmonograf til et ECE-seminar. Utarbeidet for Kommunal- og Arbeidsdepartementet 1994 Barlindhaug, Rolf. Boligmarkedet i Norge. Bruk av boligmarkedsmodellen BUMOD. Vedlegg i Kreditrisker och betalingsproblemer i bostadssektoren. TemaNord 1994: Gulbrandsen, Ole, Rolf Barlindhaug og Viggo Nordvik. Endring av boligmassen - boligavgang. Prosjektrapport Norges 1994 Barlindhaug, Rolf. Vil tomtemangel bremse boligbyggingen? Husbankbladet nr. 3, Barlindhaug, Rolf: Boligbyggingen vil øke neste år. Husbankbladet nr. 4, Barlindhaug, Rolf: Vision Eureka '94 Byggeaktiviteten i Europa. Byggeksport nr. 3, Barlindhaug, Rolf: Byggeaktiviteten i Europa. Byggeindustrien nr. 6, Barlindhaug, Rolf. Boligmarkedet etter og hva nå? Husbankbladet nr Barlindhaug, Rolf. Kapitalmarked og boligfinansiering i Norge. Et utdrag og en videreføring av en nordisk rapport. Norges (Kapitalmarked og boligfinansiering, Nord 1992:45) 1992 Regional boligplanlegging. Landmonograf og rapportør-paper til et ECEseminar om boligprogrammering på regionalt og lokalt nivå. Utarbeidet for Kommunal- og Arbeidsdepartementet 1992 Barlindhaug, Rolf, Lars Gulbrandsen og Tore Kiøsterud (red.) Husholdningers betalingsproblemer og boligpolitikken. Situasjon og virkemidler i de nordiske land. Rapport fra et seminar avholdt i Oslo 15. mai Nordisk Ministerråd Kommunaldepartementet 1992 Barlindhaug, Rolf. Boligpriser, renter og bokostnader i 1980-årene. I Barlindhaug, Rolf, Lars Gulbrandsen og Tore Kiøsterud (red.) Husholdningers betalingsproblemer og boligpolitikken. Situasjon og virkemidler i de nordiske land. Rapport fra et seminar avholdt i Oslo 15. mai Nordisk Ministerråd Kommunaldepartementet 1992 Barlindhaug, Rolf. Fordelingsvirkninger av bolig- og skattepolitikken i årene. Prosjektrapport 114 Norges 1991 Barlindhaug, Rolf og Hans Petter Skogstad. En boligmarkedsmodell for Oslo og Akershus. Prosjektrapport 90. Norges 1991 Barlindhaug, Rolf. Boligbygging i Oslo og Akershus frem til Befolkningsprognoser fra Akershus fylke. Gardermoenalternativet. Notat Barlindhaug, Rolf og Hans Petter Skogstad. Boligøkonomi på 1980-tallet. En rapport fra Boforholdsundersøkelsen Norges 1988 Barlindhaug, Rolf. Fordelingsvirkninger av boligpolitikken. En kohortanalyse av subsidier i perioden I Når godene deles. Red. Hege Torp. Ad Notam 6

7 1987 Barlindhaug, Rolf. Husbankens rolle i boligpolitikken. Sosialøkonomen nr Barlindhaug, Rolf. Boligetterspørselsprosjektet. I Byggsektorens styrproblem; mål, metoder och resultat. nordisk seminarium Espo, Finland. Statens tekniska forskningssentral 1985 Barlindhaug, Rolf. Modeller for boligetterspørsel. En modell for nybyggingsbehovet. Prosjektrapport Norges 1984 Barlindhaug, Rolf. Endringer i omsetningspriser og boligbeskatning for selveide boliger. Boforholdsundersøkelsen Temanotat nr. 29. Norges 1983 Barlindhaug, Rolf. Finansiering av boliger i 1970-årene. Intern arbeidsrapport. Norges 1981 Albriktsen, Rolf O. og Rolf Barlindhaug. Analyse av ordningen med egenkapitallån. Arbeidsrapport 39. Norges 1980 Barlindhaug, Rolf (red.) Nordisk samfunnsøkonomisk byggforskningsseminar Metoder og erfaringer ved analyse av boligpolitiske virkemidlers betydning for boligetterspørsel og pris i tider med inflasjon. Norges 7

CURRICULUM VITAE Mars 2013

CURRICULUM VITAE Mars 2013 CURRICULUM VITAE Mars 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Per Medby Født: 14.06.1969 Akademisk grad: Cand. Polit Stilling:

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2015

CURRICULUM VITAE 2015 CURRICULUM VITAE 2015 Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Kim Christian Astrup Fødselsdato: 25. juni 1972 Akademisk grad:

Detaljer

CURRICULUM VITAE Oktober 2011

CURRICULUM VITAE Oktober 2011 CURRICULUM VITAE Oktober 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Dag Juvkam Tittel/yrke: Forsker 3 Født: 18.10.60 Nasjonalitet:

Detaljer

Boligpolitikk og byutvikling

Boligpolitikk og byutvikling Boligpolitikk og byutvikling Byutviklingskonferansen, Grieghallen, Bergen 29. november 2013 Berit Nordahl, UMB Forutsetning for vellykket fortetting 1. Hva skjer? Nye boliger som drivkraft i byutvikling

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

CURRICULUM VITAE Juni 2014

CURRICULUM VITAE Juni 2014 CURRICULUM VITAE Juni 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Mobil 4110 50 01 Navn: Guri Mette Vestby Født: 09-11-1949 Akademisk grad: Cand.sociol

Detaljer

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 www.veidekke.no Temaer Litt om Veidekke Boligpolitikken i Norge etter krigen Status boligstruktur, politikk, leiemarkedet,

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Boliger belsnes til pipa

Boliger belsnes til pipa Samfunnsspeilet4/96 Boliger belsnes til pipa Boforhold Fire av ti selveiere som flyttet inn mellom 1992 og 1995, lånte 100 prosent eller mer av kjøpesummen. En må anta at det i vesentlig omfang ble stilt

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte TIL BOLIG Subsidier til boligformål i Norge består av rentestøtte på lån gitt av Husbanken, bostøtte og andre tilskudd. Disse subsidieelementene gjenfinnes i de årlige statsbudsjettene. De endelige tallene

Detaljer

Konsekvenser av liberalisering i Norge

Konsekvenser av liberalisering i Norge Demokrati og Urbanisering Parallell 1: Hva slags boligpolitikk trenger vi? Konsekvenser av liberalisering i Norge Berit Nordahl, NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Neoliberalisme mellom

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere 2006-2008

Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere 2006-2008 Notat 5.04.2011 Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere 2006-2008 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 3 Forord Dette notatet er skrevet på oppdrag av Kommunal- og

Detaljer

Innst. S. nr. 94. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:141 (2007 2008)

Innst. S. nr. 94. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:141 (2007 2008) Innst. S. nr. 94 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:141 (2007 2008) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74

CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Lene (Marie Magdalene) Schmidt Tittel/yrke: Sivilarkitekt

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2011

CURRICULUM VITAE November 2011 CURRICULUM VITAE November 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post: Evelyn

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Store byer trenger store grep Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB Gjennomsnittlig

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Det er da de unge etablerer seg

Det er da de unge etablerer seg Høykonjunktur på boligmarkedet: Det er da de unge etablerer seg Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang, ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett".

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

De fleste bor romslig i eide boliger

De fleste bor romslig i eide boliger De fleste bor romslig i eide boliger De fleste av oss bor i dag i en bolig vi selv eier. Vi bor romslig, oftest i enebolig eller i småhus. Slik har det ikke alltid vært. Vi kan se tilbake på en historie

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk

Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Boliger for fremtiden 14-15. februar 2012 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Bakgrunn og problemstllinger Det lønner

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Innst. S. nr. 63 (2000-2001)

Innst. S. nr. 63 (2000-2001) Innst. S. nr. 63 (2000-2001) Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og May Britt Vihovde om strakstiltak for bygging av billige boliger for unge i etableringsfasen

Detaljer

Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus

Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug, Norsk institutt for by- og regionforskning Plankonferansen i Hordaland 2. nov. 2010 Utgangspunkt Et oppdrag for det regjeringspålagte

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2014

CURRICULUM VITAE Januar 2014 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sigrid Stokstad Født: 22. juli 1968 Akademisk grad: Ph.D.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Godt bomiljø Kommunens handlingsrom & virkemidler i den nye byproduksjonskonteksten

Godt bomiljø Kommunens handlingsrom & virkemidler i den nye byproduksjonskonteksten Godt bomiljø Kommunens handlingsrom & virkemidler i den nye byproduksjonskonteksten Tina Kvammen Mjøs Sinclair Arkitektgruppen CUBUS AS Smiberget, Fyllingsdalen 1967-1983- 2015 Smiberget, Fyllingsdalen

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2011

CURRICULUM VITAE 2011 CURRICULUM VITAE 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Marit Ekne Ruud Født: 1957 Akademisk grad: Dr. Art. Stilling: Forsker

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor

Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor Statens og Husbankens rolle i en markedsbasert boligsektor En kunnskapsoversikt THORBJØRN HANSEN Viggo Nordvik Axel West Pedersen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Skriftserie

Detaljer

Kaféliv eller stor hage?

Kaféliv eller stor hage? Kaféliv eller stor hage? Et lite notat om boligpreferanser på 2000-tallet Anna Lindholm, 2013 Hvor og hvordan vil vi bo? Hvilke kvaliteter er avgjørende for hvor mennesker bor? Har befolkningen i Norge

Detaljer

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no.

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no. Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer Adm.dir. Thor Eek, NBBL www.nbbl.no Fakta NBBL har 57 medlemsboligbyggelag Boligbyggelagene har samlet: 841 000 medlemmer 415 000

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Hva skal til for å få til boligbygging En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Det var en gang! Da jeg som ung arkitekt kjøpte hus i Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 03.12.2012 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje Tidspunkt: 08:30-10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli, fagdirektør Gardermoen 5. mai 2012 Boligutvalget Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere vanskeligstilte Et mer velfungerende

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Norges Eiendomsmeglerforbund v/leder Christian Vammervold Dreyer. Innspill i høringsmøte om boligbygging KRD 3.11.2011

Norges Eiendomsmeglerforbund v/leder Christian Vammervold Dreyer. Innspill i høringsmøte om boligbygging KRD 3.11.2011 v/leder Christian Vammervold Dreyer Innspill i høringsmøte om boligbygging KRD 3.11.2011 Ansvar Statens ansvar; Sikre gode rammebetingelser Sikre et velfungerende bolig- og byggemarked Kommunens ansvar;

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA Jardar Sørvoll Forsker NOVA, SVA, HIOA 20.10.2015 Konferanse om eldre og bolig Arrangert av NBBL, Husbanken, Statens Seniorråd (Hotel Elite Park Avenue, Gøteborg) Boligpolitikk og eldreomsorg i norske

Detaljer

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming Lån- og tilskuddsmuligheter Drammen 11. oktober Husbanken, Birger Jensen / Solveig Paule For utfyllende informasjon: www.husbanken.no Lån og

Detaljer

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug Arne Holm Fredrik Holth Berit Nordahl Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken NOTAT 2012:114 Tittel: Forfatter: Boligbygging med

Detaljer

Boligmarkedene og boligpolitikken

Boligmarkedene og boligpolitikken Norges offentlige utredninger 2002: 2 Boligmarkedene og boligpolitikken Utredning fra Boligutvalget oppnevnt ved kgl. res. 22. desember 1999. Avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 15. februar 2002.

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Den kommunale boligpolitikken

Den kommunale boligpolitikken Den kommunale boligpolitikken Et møte mellom private aktører, markedskrefter og sosialpolitiske forventninger Arne Holm Norsk institutt for by- og regionforskning 1. Se på endringene i kommunal boligpolitikk

Detaljer

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Boligsituasjonen i Drammen Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Oppsummering: 1. Strakstiltak 2011: Boligløft i 10 punkter gjennomført. 2. Boligsosial handlingsplan: fremmes i april 2012

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

Viggo Nordvik m.fl. Bo i storby. Boforhold og boligmarked i norske storbyregioner. Prosjektrapport 2003

Viggo Nordvik m.fl. Bo i storby. Boforhold og boligmarked i norske storbyregioner. Prosjektrapport 2003 Viggo Nordvik m.fl. Bo i storby Boforhold og boligmarked i norske storbyregioner 349 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 349 Viggo Nordvik m.fl. Bo i storby Boforhold og boligmarked i norske storbyregioner

Detaljer

Bolig, omgivelser og miljø Stadig dyrere å etablere seg med egen bolig

Bolig, omgivelser og miljø Stadig dyrere å etablere seg med egen bolig Stadig dyrere å etablere seg med egen bolig Boligprisene har økt kraftig over en lang periode. Prisene på blokkleiligheter har økt mest. Økte boligpriser går særlig ut over personer i etableringsfase.

Detaljer

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER FAGDAG OM HELHETLIG BOLIGBYGGING I SAMARBEID MED HUSBANKEN 10.03.2016 Eli Nakken Lundquist, Buskerud fylkeskommune HVA ER BY- OG

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen Gentrifisering Tematisk struktur Innledende om å forske på gentrifisering og bytransformasjon

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye om boligtiltak for ungdom og økonomisk vanskeligstilte Til Stortinget BOLIGPOLITIKKEN

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6.1 Innledning I forhold til Boligsosial melding i 1997 er det i denne planen også fokuserte på driftsøkonomiske konsekvenser ved fremskaffelse

Detaljer

«Trenger vi Husbanken?»

«Trenger vi Husbanken?» «Trenger vi Husbanken?» Hva er bakgrunnen for spørsmålet? Rentefordelen er ubetydelig Kvalitetskravene er fordyrende Saksbehandlingstida er for lang Husbanken er en «sosialetat» 2 Dagsorden 130 000 vanskeligstilte

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle

NOU 2011:15 Rom for alle NOU 2011:15 Rom for alle Mariann Jodis Blomli Boliger for framtiden 14. februar 2012 Rammer skatt ikke en del av mandatet drøfter ikke distriktene og boligbyggingsbehov som ikke er boligsosialt begrunnet

Detaljer

Boligkonferansen 2012

Boligkonferansen 2012 KBL Boligkonferansen 2012 lillehammer 22. 24. mai www.kbl.kommune.no Velkommen til Lillehammer kommune! Boligpolitikk står for tiden på dagsorden både politisk og i mediene. Generelt høye boligpriser,

Detaljer

Bilag til Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag

Bilag til Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag Bilag til Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag OVERSIKT OVER BILAGENE I KONTRAKTEN Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei): ja nei Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av

Detaljer