CURRICULUM VITAE Februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Februar 2014"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Februar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: Faks Navn: Rolf Barlindhaug Født: 1950 Akademisk grad: Cand.oecon Stilling: Forsker I Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, Engelsk E-post: Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 1998, 3 mnd. Visiting Scholar University of California, Berkeley 1995 Økonometri A UiO 1983 Sosiologi grunnfag, UiO 1978 Sosialøkonomisk embetseksamen UiO 1971 Distriktshøgskole, Øk.adm. linje Molde Nøkkelkvalifikasjoner: Arbeidsområder: Boligmarkedsanalyser, evaluering av bolig- og skattepolitiske virkemidler, boligfinansiering, samfunnsøkonomiske analyser av bygg- og anleggsmarkedet. Yrkeserfaring: Norsk institutt for by- og regionforskning Norges Annen relevant erfaring: Koordinator for temagruppe; Bolig, NIBR Stedfortredende forskningssjef på avdeling for Bolig, bygd miljø og samfunn/byggeprosess Byggforsk Koordinator for seksjon "Boligøkonomi boligmarked" ved Boligforskningsavdelingen, Byggforsk Fagsjef for gruppe Boligmarked og boligpolitikk, Byggforsk Representant i Rådgivende utvalg for bygge- og anleggsstatistikk. Statistisk Sentralbyrå 1994 Ansvarlig for delkonferanse (EUROCONSTRUCT) under Vision EUREKA - Lillehammer Byggforsks representant i organisasjonen EUROCONSTRUCT

2 Arbeidet sammen med professor Asbjørn Rødseth ved UiO om å utvikle en simuleringsmodell for boligmarkedet i Norge Sekretariat for innsatsområdet, Boligetterspørsel under 3B-programmet (Bedre Boliger Billigere) 1981 Sekrætær (blant flere) for Innstilling fra byggekostnadsutvalget. Utvalg for analyse av kostnadsutviklingen i byggebransjen oppnevnt av Kommunal og arbeidsdepartementet Medforfatter av Byggfagrådets utredning: Struktur og perspektivanalyse for bygg- og anleggsnæringene. Bygg og anleggsnæringene i dag. Sakkyndig Sakkyndig Referee Veileder Sensor Ansettelse av lektor ved KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2005 Vurderer prosjektsøknader ved: Research Grants Council, Hong Kong I tidsskriftene; Tidsskrift for samfunnsforskning, Journal of Housing and Built Environment, "Scandinavian Housing and Planning 5 hoved/masteroppgaver ved Samfunnsøkonomisk institutt, UiO Høgskolen i Agder. Eiendomsøkonomi Prosjektlederansvar (utvalgte prosjekter de siste årene): Tittel År Oppdragsgiver Undesirable housing market positions ways in and Norges Forskningsråd VAM out. Connections between housing, mobility and labor market participation Tilrettelegging for boligbygging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Evaluering av kommunale virkemidler I utbyggingspolitikken KS Program for storbyrettet forskning Kommunal utbyggingspolitikk. Muligheter og 2012 Husbanken begrensninger Nye boliger i storbyene 2012 Husbanken Housing Affordability 2012 Kommunal- og Boligbyggingens prisrespons 2011 Kommunal- og Boligkarriere for startlånesøkere Husbanken Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av Husbanken boligsosial politikk. Boligmarked og flytting i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand Lavinnskuddsboliger en felle for boligkjøpere? Husbanken Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån Husbanken Byggekostnader og kundekompetanse i et Byggekostnadsprogrammet sluttbrukerperspektiv Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet Husbanken Inntektsbegrepet i bostøtteordningen 2006 Kommunal- og Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen Byforskningsprogrammet NFR Tomteprisindekser. Internasjonale erfaringer og alternative forslag til indekser for Norge 2005 Kommunal- og 2

3 Publisering: 2014 Barlindhaug, Rolf og Bjørg Langset. Flytteanalyser i Drammen. NIBR-notat 2014: Ruud, Marit Ekne, Rolf Barlindhaug, Siri Nørve. Framtidige boligbehov. NIBRrapport 2013: Barlindhaug, Rolf, Stian B. Bayer, Kristian R. Tronstad (2013) Boligpolitisk analyse Jæren. Rapport IRIS / Bjørnsen, Marte, Rolf Barlindhaug og Steinar Johansen. Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune. NIBR-notat 2013: Barlindhaug, Rolf. Urbane boligmarkeder. I Nordahl, Berit (red) Boligmarked og boligpolitikk, s Akademika forlag, Trondheim Barlindhaug, Rolf. Boligøkonomiske virkemidler kjennetegn og utfordringer. I Nordahl, Berit (red) Boligmarked og boligpolitikk, s Akademika forlag, Trondheim Barlindhaug, Rolf, Elin Børrud, Bjørg Langset og Berit Nordahl. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys. NIBR-rapport 2012: Kann, Frode, Rolf Barlindhaug, Dag Juvkam, Per Medby og Aud Tennøy. Framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud området? momenter og usikkerhet av betydning for vurderingen. NIBR-notat 2012: Barlindhaug, Rolf, Arne Holm, Fredrik Holth og Berit Nordahl. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. NIBR-notat 2012: Kvinge, Torunn, Rolf Barlindhaug, Camilla Lied og Marit Ekne Ruud. Byplangrep og bostedssegregasjon. NIBR-rapport 2012: Barlindhaug, Rolf og Kim Astrup. Housing Affordability. En drøfting av begreper og beregning av indikatorer. NIBR-notat 2012: Lillin Cathrine Knudtzon, Rolf Barlindhaug og Arne Holm. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger. NIBR-rapport 2011: Barlindhaug, Rolf og Berit Nordahl. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging. NIBR-rapport 2011: Berit Nordahl, Rolf Barlindhaug, Eli Havnen, Siri Nørve og Alv Skogstad Aamo. Utbyggerstyrt utvikling? NIBR-rapport 2011: Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere NIBR notat 2011: Barlindhaug, Rolf, Katja Johannessen og Torunn Kvinge. Boligkarriere for startlånesøkere. NIBR-rapport 2011: Barlindhaug, Rolf, Katja Johannessen og Evelyn Dyb. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk. Beregninger basert på kontruerte eksempler. NIBR-rapport 2011: Barlindhaug, Rolf, Dag Juvkam, Kjetil Sørlie og Inger Texmoen. Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer. NIBR-rapport 2010: Barlindhaug, Rolf. Boligmarked og flytting i storbyene. NIBR-rapport 2010: Barlindhaug, Rolf og Steinar Johansen. Tomtearealbehov Oslo og Akershus. NIBR-notat 2010: Barlindhaug, Rolf & Kim Astrup. Promoting home ownership through demandside targeted measures. I Doling, John, Marja Elsinga og Richard Ronald (red). Home ownership. Getting in, getting from, getting out. Part III. Housing and urban policy studies 34. Delft University press 2009 Barlindhaug, Rolf, Kim Astrup og Berit Nordahl. Lavinnskuddsboliger et egnet virkemiddel i boligpolitikken? Praktisk økonomi & finans nr. 2/ Rolf Barlindhaug og Kim Christian Astrup.Fra leie til eie - eller delt eierskap NIBR-notat 2009:115. Norsk institutt for by- og regionforskning 3

4 2009 Barlindhaug, Rolf, Kim Astrup og Berit Nordahl. Lavinnskuddsboliger en felle for boligkjøpere. NIBR-rapport 2009: Rolf Barlindhaug. Eldres boligpreferanser. NIBR-notat 2009:107. Norsk institutt for by- og regionforskning 2009 Lene Schmidt (red), Jon Guttu, Dag Juvkam, Rolf Barlindhaug. Små boliger - en kunnskapsoversikt. NIBR-rapport 2009:01. Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009 Medby, Per og Rolf Barlindhaug. Prisutviklingen på regionale boligmarkeder. Plan nr, 2/2009, s Per Medby og Rolf Barlindhaug. Vekstsmerter og boligmarked: Sentralisering og regionale boligprisutvikling. NIBR-rapport 2008:34. Norsk institutt for byog regionforskning 2008 Barlindhaug, Rolf og Marit Ekne Ruud. Beboernes tilfredshet med nye boliger. NIBR-rapport 2008: Barlindhaug, Rolf og Kim Astrup. Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån. NIBR-rapport 2008: Skjørten, Kristin and Rolf Barlindhaug. The Involvement of Children in Decisions about Shared Residence. International Journal of Law, Policy and the Family. Volume 21, Number 3, pp Nordahl, Berit, Rolf Barlindhaug og Marit Ekne Ruud. Markedsbasert utbyggingspolitikk. Møte mellom kommune og utbygger i pressområder. Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF-Byggforsk/NOVA Barlindhaug, Rolf og Per Medby. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet. Evaluering av omleggingen av modellen. NIBR-rapport 2007: Skjørten, Kristin, Rolf Barlindhaug og Hilde Lidén. Delt bosted for barn. Gyldendal Akademisk 2006 Barlindhaug, Rolf og Erik Fjærli. Inntektsbegrepet i bostøtteordningen. Utrykket NIBR-notat 2005 Barlindhaug, Rolf og Berit Nordahl. Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen. Byggforsk skriftserie nr Barlindhaug, Rolf og Berit Nordahl. Fra felt til transformasjon - markedsstyrt boligbygging i Osloregionen. I Rolf Barlindhaug (red.) Storbyens boligmarked. Drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Spartakus 2005 Barlindhaug, Rolf, Per Medby, Sven Haugberg, Paal Grini og Espen Ekeland. Tomteprisindekser. Internasjonale erfaringer og alternative forslag til indekser for Norge. Byggforsk skriftserie nr Barlindhaug, Rolf. Boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler. Prosjektrapport Norges 2004 Barlindhaug, Rolf og Per Medby. Boligøkonomi i husholdningene. Analyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsene. Prosjektrapport Norges 2004 Barlindhaug, Rolf og Per Medby. Boligutvikling i Norge og Oslo-regionen. Byggforsknotat Bolig, bygd miljø og samfunn, Norges 2003 Barlindhaug, Rolf. Eldres boligkarriere og formuesforvaltning Prosjektrapport Norges 2003 Barlindhaug, Rolf og Evelyn Dyb. Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus. Prosjektrapport Norges 2002 Barlindhaug, Rolf. Boligbygging i Osloregionen. Prosjektrapport Norges 4

5 2001 Barlindhaug, Rolf. Boligforsyning og boligmarkedet. Boligutvikling i Oslo og Akershus. Forstudie, delrapport 2. Akershus Fylkeskommune Barlindhaug, Rolf. Kunnskapsstatus og utfordringer. Boligutvikling i Oslo og Akershus. Forstudie, delrapport 5. Akershus Fylkeskommune Barlindhaug, Rolf. God bolig. Begrepsdrøfting og empirisk analyse. Notat til boligutvalget. Desember Norges 2000 Barlindhaug, Rolf og Ole Gulbrandsen. Bolig- og bostedspreferanser i Stavanger-regionen. Prosjektrapport Norges 2000 Barlindhaug, Rolf og Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene. Prosjektrapport Norges 2000 Christoffersen, Jon, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug. Boligpris og brukskvalitet. Prosjektrapport Norges 2000 Barlindhaug, Rolf. Kostnadsanalyse og effekter av Husbankens krav- nye eneboliger. Notat til KRD oktober Norges 1999 Barlindhaug, Rolf. Boligmarked og boligpolitikk utviklingstrekk og noen problemstillinger. I Ytrehus, Siri (red.) Perspektiver på boligforskning. Prosjektrapport Norges 1998 Barlindhaug, Rolf og Espen Paus. Boligutviklingen i Oslo-området. ECON-notat 18/98 i samarbeid med Norges 1998 Barlindhaug, Rolf. Del 1: Boligbygging og befolkningsutvikling i Akershus. Del 2: Årsaker til boligsituasjonen for vanskeligstilte i Oslo. I Boligbygging, befolkning og boliger for vanskeligstilte to bakgrunnsnotater. Grunnlagsnotat 05/98. Akershus fylkeskommune 1998 Barlindhaug, Rolf og Mary-Ann Stamsø. Strukturelle trekk ved anskaffelse og bygging av nye boliger. Prosjektrapport Norges 1998 Barlindhaug, Rolf og Mary-Ann Stamsø. Boligbygging og utbyggerstrategier. Husbankbladet nr Barlindhaug, Rolf. Boligfinansiering for selveiere. Notat til KRD oktober Norges 1998 Barlindhaug, Rolf. Konjunkturenes fordelingsvirkninger gjennom boligmarkedet. Notat til KRD av Norges 1997 Barlindhaug, Rolf. Boligbeskatning og fordelingspolitikk. Notat til KRD av Norges 1997 Barlindhaug, Rolf. Stabilisering, fordeling og Husbankens rolle. Notat til KRD Norges 1996 Nordahl, Berit, Lillin Knudtzon, May Sommerfelt og Rolf Barlindhaug. Analyse av sosiale konsekvenser ved etterbruk av Fornebu. Prosjektrapport Norges 1996 Barlindhaug, Rolf, Viggo Nordvik, Ole Gulbrandsen og Dagfinn Ås: Boforholdsundersøkelsen noen foreløpige resultater Arbeidsrapport (Kommunal- og arbeidsdepartementet) 1996 Barlindhaug, Rolf, Per Bondevik og Viggo Nordvik. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig. En evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning. Prosjektrapport Norges 1996 Barlindhaug, Rolf. Etterbruk Fornebu Boligmarkedsvurderinger. Notat til Statsbygg. Norges mars Barlindhaug, Rolf. Boliger belånes til pipa. Samfunnsspeilet vol 10 no Barlindhaug, Rolf. Tilskudd til etablering en treffsikker ordning Husbankbladet nr

6 1995 Barlindhaug, Rolf. Kan eldres boligformue redde velferdsstaten? Mulige virkninger av å omgjøre bundet kapital i boliger til kontanter. Prosjektrapport Norges 1994 Barlindhaug, Rolf og Kim Aastangen. Kommunale tomtestrategier. Notat fra et forprosjekt. NBI 1994 Barlindhaug, Rolf. Kommuners bruk av etableringslån. Prosjektrapport Norges 1994 Financing of Housing. Landmonograf til et ECE-seminar. Utarbeidet for Kommunal- og Arbeidsdepartementet 1994 Barlindhaug, Rolf. Boligmarkedet i Norge. Bruk av boligmarkedsmodellen BUMOD. Vedlegg i Kreditrisker och betalingsproblemer i bostadssektoren. TemaNord 1994: Gulbrandsen, Ole, Rolf Barlindhaug og Viggo Nordvik. Endring av boligmassen - boligavgang. Prosjektrapport Norges 1994 Barlindhaug, Rolf. Vil tomtemangel bremse boligbyggingen? Husbankbladet nr. 3, Barlindhaug, Rolf: Boligbyggingen vil øke neste år. Husbankbladet nr. 4, Barlindhaug, Rolf: Vision Eureka '94 Byggeaktiviteten i Europa. Byggeksport nr. 3, Barlindhaug, Rolf: Byggeaktiviteten i Europa. Byggeindustrien nr. 6, Barlindhaug, Rolf. Boligmarkedet etter og hva nå? Husbankbladet nr Barlindhaug, Rolf. Kapitalmarked og boligfinansiering i Norge. Et utdrag og en videreføring av en nordisk rapport. Norges (Kapitalmarked og boligfinansiering, Nord 1992:45) 1992 Regional boligplanlegging. Landmonograf og rapportør-paper til et ECEseminar om boligprogrammering på regionalt og lokalt nivå. Utarbeidet for Kommunal- og Arbeidsdepartementet 1992 Barlindhaug, Rolf, Lars Gulbrandsen og Tore Kiøsterud (red.) Husholdningers betalingsproblemer og boligpolitikken. Situasjon og virkemidler i de nordiske land. Rapport fra et seminar avholdt i Oslo 15. mai Nordisk Ministerråd Kommunaldepartementet 1992 Barlindhaug, Rolf. Boligpriser, renter og bokostnader i 1980-årene. I Barlindhaug, Rolf, Lars Gulbrandsen og Tore Kiøsterud (red.) Husholdningers betalingsproblemer og boligpolitikken. Situasjon og virkemidler i de nordiske land. Rapport fra et seminar avholdt i Oslo 15. mai Nordisk Ministerråd Kommunaldepartementet 1992 Barlindhaug, Rolf. Fordelingsvirkninger av bolig- og skattepolitikken i årene. Prosjektrapport 114 Norges 1991 Barlindhaug, Rolf og Hans Petter Skogstad. En boligmarkedsmodell for Oslo og Akershus. Prosjektrapport 90. Norges 1991 Barlindhaug, Rolf. Boligbygging i Oslo og Akershus frem til Befolkningsprognoser fra Akershus fylke. Gardermoenalternativet. Notat Barlindhaug, Rolf og Hans Petter Skogstad. Boligøkonomi på 1980-tallet. En rapport fra Boforholdsundersøkelsen Norges 1988 Barlindhaug, Rolf. Fordelingsvirkninger av boligpolitikken. En kohortanalyse av subsidier i perioden I Når godene deles. Red. Hege Torp. Ad Notam 6

7 1987 Barlindhaug, Rolf. Husbankens rolle i boligpolitikken. Sosialøkonomen nr Barlindhaug, Rolf. Boligetterspørselsprosjektet. I Byggsektorens styrproblem; mål, metoder och resultat. nordisk seminarium Espo, Finland. Statens tekniska forskningssentral 1985 Barlindhaug, Rolf. Modeller for boligetterspørsel. En modell for nybyggingsbehovet. Prosjektrapport Norges 1984 Barlindhaug, Rolf. Endringer i omsetningspriser og boligbeskatning for selveide boliger. Boforholdsundersøkelsen Temanotat nr. 29. Norges 1983 Barlindhaug, Rolf. Finansiering av boliger i 1970-årene. Intern arbeidsrapport. Norges 1981 Albriktsen, Rolf O. og Rolf Barlindhaug. Analyse av ordningen med egenkapitallån. Arbeidsrapport 39. Norges 1980 Barlindhaug, Rolf (red.) Nordisk samfunnsøkonomisk byggforskningsseminar Metoder og erfaringer ved analyse av boligpolitiske virkemidlers betydning for boligetterspørsel og pris i tider med inflasjon. Norges 7

CURRICULUM VITAE Mars 2013

CURRICULUM VITAE Mars 2013 CURRICULUM VITAE Mars 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Per Medby Født: 14.06.1969 Akademisk grad: Cand. Polit Stilling:

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2015

CURRICULUM VITAE 2015 CURRICULUM VITAE 2015 Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Kim Christian Astrup Fødselsdato: 25. juni 1972 Akademisk grad:

Detaljer

CURRICULUM VITAE Oktober 2011

CURRICULUM VITAE Oktober 2011 CURRICULUM VITAE Oktober 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Dag Juvkam Tittel/yrke: Forsker 3 Født: 18.10.60 Nasjonalitet:

Detaljer

Boligpolitikk og byutvikling

Boligpolitikk og byutvikling Boligpolitikk og byutvikling Byutviklingskonferansen, Grieghallen, Bergen 29. november 2013 Berit Nordahl, UMB Forutsetning for vellykket fortetting 1. Hva skjer? Nye boliger som drivkraft i byutvikling

Detaljer

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte?

Disposisjon. Målgrupper og virkemidler. Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Er dagens Husbankvirkemidler velegnet for kommunenes arbeid for å bosette vanskeligstilte? Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon Om målgrupper og virkemidler To NIBR-rapporter:

Detaljer

CURRICULUM VITAE Juni 2014

CURRICULUM VITAE Juni 2014 CURRICULUM VITAE Juni 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Mobil 4110 50 01 Navn: Guri Mette Vestby Født: 09-11-1949 Akademisk grad: Cand.sociol

Detaljer

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010

Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene. Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Boligmarkedet i Oslofjordregionen Etterspørselen de neste 10 årene Rolf Barlindhaug, NIBR 11. Mai 2010 Noen problemstillinger Mosseregionen ligger nær Oslo Vil det være attraktivt å bo i regionen, selv

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Boligbygging med sosial profil? Rolf Barlindhaug, NIBR Husbankens lanseringskonferanse 2013 Drammen 5. februar

Boligbygging med sosial profil? Rolf Barlindhaug, NIBR Husbankens lanseringskonferanse 2013 Drammen 5. februar Boligbygging med sosial profil? Rolf Barlindhaug, NIBR Husbankens lanseringskonferanse 2013 Drammen 5. februar Nybygging og boligpolitikk behov for nye løsninger? Boligprisene er høye i storby- og pressområder

Detaljer

Foranalyser i boligsosialt utviklingsprogram. Anbefalinger til hva foranalysene kan omhandle, samt forarbeid og etterarbeid

Foranalyser i boligsosialt utviklingsprogram. Anbefalinger til hva foranalysene kan omhandle, samt forarbeid og etterarbeid Foranalyser i boligsosialt utviklingsprogram Anbefalinger til hva foranalysene kan omhandle, samt forarbeid og etterarbeid 1 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formål med notatet... 3 Begrunnelse

Detaljer

Kommunal planlegging og behovskartlegging av boliger for eldre

Kommunal planlegging og behovskartlegging av boliger for eldre 11. NOVEMBER 2015 Kommunal planlegging og behovskartlegging av boliger for eldre Gode boligløsninger på eldre dager Tema seminar i regi av Skadeforebyggende forum 10.12 2015, 10.15-10.45 KS-møtesenter

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal

Framtidige boligbehov. Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Framtidige boligbehov Rolf Barlindhaug PANDA brukerseminar 7-8. november Rica Hell Hotell, Stjørdal Disposisjon Prosjekt for Husbanken hva skal belyses? Ulike tilnærminger til boligbehovsbegrepet Kan en

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte

Detaljer

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010

Temaer. Bostadsforum 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 Konserndirektør Arne Giske, Eiendom Skandinavia Stockholm, tirsdag 18. mai 2010 www.veidekke.no Temaer Litt om Veidekke Boligpolitikken i Norge etter krigen Status boligstruktur, politikk, leiemarkedet,

Detaljer

Prices and Price-expectations in the Market for Owner-occupied Housing, Housing Studies 10(3) , 1995

Prices and Price-expectations in the Market for Owner-occupied Housing, Housing Studies 10(3) , 1995 CV Viggo Nordvik Education: Economist (Cand økon) from Oslo University 1987. Dr.polit (Ph.D) Institute of Economics, Oslo University 2001, with the thesis: Analysis of Rental Housing Markets: Five Essays.

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Boliger belsnes til pipa

Boliger belsnes til pipa Samfunnsspeilet4/96 Boliger belsnes til pipa Boforhold Fire av ti selveiere som flyttet inn mellom 1992 og 1995, lånte 100 prosent eller mer av kjøpesummen. En må anta at det i vesentlig omfang ble stilt

Detaljer

PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ

PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ Boligen i et folkehelse perspektiv - utviklingstrekk Alle skal bo godt og trygt Bolignød og sosial boligbygging Husbanken og boligkrav Universell utforming Eierlinjen Fra bolighygiene

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011

Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen. Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Prisdannelse og flyttemønstre i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug, NIBR 14. juni 2011 Priser, boligstruktur og flytting Hvordan skjer prisdannelsen i en byregion med befolkningsvekst? Flyttemønstre: Resultat

Detaljer

Boligbygging i Trondheimsregionen

Boligbygging i Trondheimsregionen Faglig forum, Husbanken 5. november 2014, Ann-Margrit Harkjerr Boligbygging i Trondheimsregionen Foto: Carl-Erik Eriksson Hvor bygges det boliger Kunnskapsgrunnlag høringsutkast IKAP-2: Befolkningsutvikling

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug, NIBR Husbankens- og KMDs Lanseringskonferanse 05.02.15 Problemstillinger i prosjektene Framskaffe mer kunnskap om kommunale

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Per Erik Torp sekretær boligutvalget / seniorrådgiver KRD Boligsosialt utviklingsprogram 14. november 2011 Boligutvalget Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte

SUBSIDIER TIL BOLIG. Omsorgsboliger Andre tilskudd Bostøtte Rentestøtte TIL BOLIG Subsidier til boligformål i Norge består av rentestøtte på lån gitt av Husbanken, bostøtte og andre tilskudd. Disse subsidieelementene gjenfinnes i de årlige statsbudsjettene. De endelige tallene

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen. Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet. Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen. Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet. Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Oppbygging av NOU 2011:15 Oppbygging av kapitlene Kort innledning

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Innst. S. nr. 94. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:141 (2007 2008)

Innst. S. nr. 94. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Dokument nr. 8:141 (2007 2008) Innst. S. nr. 94 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument nr. 8:141 (2007 2008) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2011

CURRICULUM VITAE November 2011 CURRICULUM VITAE November 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post: Evelyn

Detaljer

Siri Nørve, Bjørg Langset, Torunn Kvinge NIBR-notat 2012:112

Siri Nørve, Bjørg Langset, Torunn Kvinge NIBR-notat 2012:112 Hva betyr myndighetsbestemte kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Siri Nørve, Bjørg Langset, Torunn Kvinge NIBR-notat 2012:112 Økte kvalitetskrav Tilgjengelighetskrav og energikrav kan blant

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74

CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Lene (Marie Magdalene) Schmidt Tittel/yrke: Sivilarkitekt

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Konsekvenser av liberalisering i Norge

Konsekvenser av liberalisering i Norge Demokrati og Urbanisering Parallell 1: Hva slags boligpolitikk trenger vi? Konsekvenser av liberalisering i Norge Berit Nordahl, NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Neoliberalisme mellom

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk

Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Boliger for fremtiden 14-15. februar 2012 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Bakgrunn og problemstllinger Det lønner

Detaljer

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no

07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no www.larvik.kommune.no 07.12.2015 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 1 www.larvik.kommune.no 07.12.2015 2 BOLIGPLANLEGGING Politikkutforming for innbyggergrupper Larvik kommune legger følgende verdigrunnlag

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Store byer trenger store grep Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB Gjennomsnittlig

Detaljer

Boligsosialt faktaark

Boligsosialt faktaark 26.2.213 Husbanken Boligsosialt faktaark Kongsberg kommune Statistikk rundt befolkning, levekår, bolig og boligmarked, samt Husbankens økonomiske virkemidler. INNHOLDSFORTEGNELSE Befolkning... 2 Levekår...

Detaljer

Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere 2006-2008

Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere 2006-2008 Notat 5.04.2011 Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere 2006-2008 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning 2 3 Forord Dette notatet er skrevet på oppdrag av Kommunal- og

Detaljer

Oslo kommune. Kravspesifikasjon For utarbeidelse av foranalyse: Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo, Groruddalen Side 1

Oslo kommune. Kravspesifikasjon For utarbeidelse av foranalyse: Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo, Groruddalen Side 1 Oslo kommune Kravspesifikasjon For utarbeidelse av foranalyse: Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo, Groruddalen 2011 Side 1 Kravspesifikasjon foranalyse Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo, Groruddalen

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Virkemidler i boligpolitikken

Virkemidler i boligpolitikken Virkemidler i boligpolitikken Hvordan møte en endret befolkningssammensetning i fremtiden? Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Utbyggingsavtaler et nødvendig verktøy? Hans Kjetil Aas Stavanger utvikling KF Boligpolitikk? Boligforsyning - tilstrekkelig antall boliger til

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

De fleste bor romslig i eide boliger

De fleste bor romslig i eide boliger De fleste bor romslig i eide boliger De fleste av oss bor i dag i en bolig vi selv eier. Vi bor romslig, oftest i enebolig eller i småhus. Slik har det ikke alltid vært. Vi kan se tilbake på en historie

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus

Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus Arealbehov teori og metode eksempel fra Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug, Norsk institutt for by- og regionforskning Plankonferansen i Hordaland 2. nov. 2010 Utgangspunkt Et oppdrag for det regjeringspålagte

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

Det er da de unge etablerer seg

Det er da de unge etablerer seg Høykonjunktur på boligmarkedet: Det er da de unge etablerer seg Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang, ville se sin sjanse til en rimelig "inngangsbillett".

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2014

CURRICULUM VITAE Januar 2014 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sigrid Stokstad Født: 22. juli 1968 Akademisk grad: Ph.D.

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Margot Telnes Reiondirektør Husbanken sør Alle skal bo godt og trygt 1 «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi,

Detaljer

Godt bomiljø Kommunens handlingsrom & virkemidler i den nye byproduksjonskonteksten

Godt bomiljø Kommunens handlingsrom & virkemidler i den nye byproduksjonskonteksten Godt bomiljø Kommunens handlingsrom & virkemidler i den nye byproduksjonskonteksten Tina Kvammen Mjøs Sinclair Arkitektgruppen CUBUS AS Smiberget, Fyllingsdalen 1967-1983- 2015 Smiberget, Fyllingsdalen

Detaljer

Møteprotokoll. Husnemnda

Møteprotokoll. Husnemnda Møteprotokoll Husnemnda Møtedato: 10.10.2013 Tidspunkt: 08:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Erik Bartnes Leder SP Gunnhild

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Kristiansand kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innledning Side 3 befolkning Side 4 Folkemengde 01.01.2013 Side 4 Framskrevet befolkning 2014-2030 Side 4 Antall personer per husholdning

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

NYE BOLIGER I SENTRUM: Boligkjøperens preferanser, utbyggerens tilbud, og urbanistens hodepine

NYE BOLIGER I SENTRUM: Boligkjøperens preferanser, utbyggerens tilbud, og urbanistens hodepine NYE BOLIGER I SENTRUM: Boligkjøperens preferanser, utbyggerens tilbud, og urbanistens hodepine Berit Nordahl, UMB Berit Nordahl, UMB Sentrumskonferansen, Bergen 2-3 oktober 2013 Boligbygging som drivkraft

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Oslo kommune - foranalyse Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner

Boligsosialt utviklingsprogram Oslo kommune - foranalyse Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner Boligsosialt utviklingsprogram Oslo kommune - foranalyse Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud, Bydel Stovner Evelyn Dyb, Camilla Lied, Helge Renå Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Konferanse

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2011

CURRICULUM VITAE 2011 CURRICULUM VITAE 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Marit Ekne Ruud Født: 1957 Akademisk grad: Dr. Art. Stilling: Forsker

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA Jardar Sørvoll Forsker NOVA, SVA, HIOA 20.10.2015 Konferanse om eldre og bolig Arrangert av NBBL, Husbanken, Statens Seniorråd (Hotel Elite Park Avenue, Gøteborg) Boligpolitikk og eldreomsorg i norske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

Eierskap til bolig som sosialpolitisk løft! Frokostmøte i Oslo

Eierskap til bolig som sosialpolitisk løft! Frokostmøte i Oslo Eierskap til bolig som sosialpolitisk løft! Frokostmøte i Oslo - 12.5.15 1 Leie til eie i Drammen Oppstart i juni 2011 Forankret i vedtak i bystyret, og i Boligsosial handlingsplan (2012 2014) Arbeidsmetoder

Detaljer

Boligsosial forskning ( ) og kommunal praksis: uvennskap, kjærlighet, avhengighet eller gjensidig berikende?

Boligsosial forskning ( ) og kommunal praksis: uvennskap, kjærlighet, avhengighet eller gjensidig berikende? 8. DESEMBER 2016 Boligsosial forskning (2005-2015) og kommunal praksis: uvennskap, kjærlighet, avhengighet eller gjensidig berikende? Boligsosial forskning og kommunal praksis Uvennskap? Avhengighet? Kjærlighet?

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Husbanken vil bidra til helhetlig boligplanlegging. Planlegging for gode bomiljøer

Husbanken vil bidra til helhetlig boligplanlegging. Planlegging for gode bomiljøer Husbanken vil bidra til helhetlig boligplanlegging Planlegging for gode bomiljøer Hva er boligpolitikk? Regulering og planlegging av byggevirksomhet (botetthet, typer bygg) Boligkvalitet (energi, miljø,

Detaljer

Forslag til Statsbudsjett 2017, hvilke utfordringer har vi nå. Anders Bohlin Borgersen, Storbysamlingen 3.november 2016

Forslag til Statsbudsjett 2017, hvilke utfordringer har vi nå. Anders Bohlin Borgersen, Storbysamlingen 3.november 2016 Forslag til Statsbudsjett 2017, hvilke utfordringer har vi nå Anders Bohlin Borgersen, Storbysamlingen 3.november 2016 Disposisjon A. Utviklingen i bostøtten B. Utfordringer i ordningen C. Statsbudsjettet

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer