CURRICULUM VITAE Februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Februar 2014"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Februar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: Faks Navn: Rolf Barlindhaug Født: 1950 Akademisk grad: Cand.oecon Stilling: Forsker I Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, Engelsk E-post: Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 1998, 3 mnd. Visiting Scholar University of California, Berkeley 1995 Økonometri A UiO 1983 Sosiologi grunnfag, UiO 1978 Sosialøkonomisk embetseksamen UiO 1971 Distriktshøgskole, Øk.adm. linje Molde Nøkkelkvalifikasjoner: Arbeidsområder: Boligmarkedsanalyser, evaluering av bolig- og skattepolitiske virkemidler, boligfinansiering, samfunnsøkonomiske analyser av bygg- og anleggsmarkedet. Yrkeserfaring: Norsk institutt for by- og regionforskning Norges Annen relevant erfaring: Koordinator for temagruppe; Bolig, NIBR Stedfortredende forskningssjef på avdeling for Bolig, bygd miljø og samfunn/byggeprosess Byggforsk Koordinator for seksjon "Boligøkonomi boligmarked" ved Boligforskningsavdelingen, Byggforsk Fagsjef for gruppe Boligmarked og boligpolitikk, Byggforsk Representant i Rådgivende utvalg for bygge- og anleggsstatistikk. Statistisk Sentralbyrå 1994 Ansvarlig for delkonferanse (EUROCONSTRUCT) under Vision EUREKA - Lillehammer Byggforsks representant i organisasjonen EUROCONSTRUCT

2 Arbeidet sammen med professor Asbjørn Rødseth ved UiO om å utvikle en simuleringsmodell for boligmarkedet i Norge Sekretariat for innsatsområdet, Boligetterspørsel under 3B-programmet (Bedre Boliger Billigere) 1981 Sekrætær (blant flere) for Innstilling fra byggekostnadsutvalget. Utvalg for analyse av kostnadsutviklingen i byggebransjen oppnevnt av Kommunal og arbeidsdepartementet Medforfatter av Byggfagrådets utredning: Struktur og perspektivanalyse for bygg- og anleggsnæringene. Bygg og anleggsnæringene i dag. Sakkyndig Sakkyndig Referee Veileder Sensor Ansettelse av lektor ved KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2005 Vurderer prosjektsøknader ved: Research Grants Council, Hong Kong I tidsskriftene; Tidsskrift for samfunnsforskning, Journal of Housing and Built Environment, "Scandinavian Housing and Planning 5 hoved/masteroppgaver ved Samfunnsøkonomisk institutt, UiO Høgskolen i Agder. Eiendomsøkonomi Prosjektlederansvar (utvalgte prosjekter de siste årene): Tittel År Oppdragsgiver Undesirable housing market positions ways in and Norges Forskningsråd VAM out. Connections between housing, mobility and labor market participation Tilrettelegging for boligbygging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Evaluering av kommunale virkemidler I utbyggingspolitikken KS Program for storbyrettet forskning Kommunal utbyggingspolitikk. Muligheter og 2012 Husbanken begrensninger Nye boliger i storbyene 2012 Husbanken Housing Affordability 2012 Kommunal- og Boligbyggingens prisrespons 2011 Kommunal- og Boligkarriere for startlånesøkere Husbanken Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av Husbanken boligsosial politikk. Boligmarked og flytting i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand Lavinnskuddsboliger en felle for boligkjøpere? Husbanken Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån Husbanken Byggekostnader og kundekompetanse i et Byggekostnadsprogrammet sluttbrukerperspektiv Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet Husbanken Inntektsbegrepet i bostøtteordningen 2006 Kommunal- og Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen Byforskningsprogrammet NFR Tomteprisindekser. Internasjonale erfaringer og alternative forslag til indekser for Norge 2005 Kommunal- og 2

3 Publisering: 2014 Barlindhaug, Rolf og Bjørg Langset. Flytteanalyser i Drammen. NIBR-notat 2014: Ruud, Marit Ekne, Rolf Barlindhaug, Siri Nørve. Framtidige boligbehov. NIBRrapport 2013: Barlindhaug, Rolf, Stian B. Bayer, Kristian R. Tronstad (2013) Boligpolitisk analyse Jæren. Rapport IRIS / Bjørnsen, Marte, Rolf Barlindhaug og Steinar Johansen. Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune. NIBR-notat 2013: Barlindhaug, Rolf. Urbane boligmarkeder. I Nordahl, Berit (red) Boligmarked og boligpolitikk, s Akademika forlag, Trondheim Barlindhaug, Rolf. Boligøkonomiske virkemidler kjennetegn og utfordringer. I Nordahl, Berit (red) Boligmarked og boligpolitikk, s Akademika forlag, Trondheim Barlindhaug, Rolf, Elin Børrud, Bjørg Langset og Berit Nordahl. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys. NIBR-rapport 2012: Kann, Frode, Rolf Barlindhaug, Dag Juvkam, Per Medby og Aud Tennøy. Framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud området? momenter og usikkerhet av betydning for vurderingen. NIBR-notat 2012: Barlindhaug, Rolf, Arne Holm, Fredrik Holth og Berit Nordahl. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. NIBR-notat 2012: Kvinge, Torunn, Rolf Barlindhaug, Camilla Lied og Marit Ekne Ruud. Byplangrep og bostedssegregasjon. NIBR-rapport 2012: Barlindhaug, Rolf og Kim Astrup. Housing Affordability. En drøfting av begreper og beregning av indikatorer. NIBR-notat 2012: Lillin Cathrine Knudtzon, Rolf Barlindhaug og Arne Holm. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger. NIBR-rapport 2011: Barlindhaug, Rolf og Berit Nordahl. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging. NIBR-rapport 2011: Berit Nordahl, Rolf Barlindhaug, Eli Havnen, Siri Nørve og Alv Skogstad Aamo. Utbyggerstyrt utvikling? NIBR-rapport 2011: Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere NIBR notat 2011: Barlindhaug, Rolf, Katja Johannessen og Torunn Kvinge. Boligkarriere for startlånesøkere. NIBR-rapport 2011: Barlindhaug, Rolf, Katja Johannessen og Evelyn Dyb. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk. Beregninger basert på kontruerte eksempler. NIBR-rapport 2011: Barlindhaug, Rolf, Dag Juvkam, Kjetil Sørlie og Inger Texmoen. Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer. NIBR-rapport 2010: Barlindhaug, Rolf. Boligmarked og flytting i storbyene. NIBR-rapport 2010: Barlindhaug, Rolf og Steinar Johansen. Tomtearealbehov Oslo og Akershus. NIBR-notat 2010: Barlindhaug, Rolf & Kim Astrup. Promoting home ownership through demandside targeted measures. I Doling, John, Marja Elsinga og Richard Ronald (red). Home ownership. Getting in, getting from, getting out. Part III. Housing and urban policy studies 34. Delft University press 2009 Barlindhaug, Rolf, Kim Astrup og Berit Nordahl. Lavinnskuddsboliger et egnet virkemiddel i boligpolitikken? Praktisk økonomi & finans nr. 2/ Rolf Barlindhaug og Kim Christian Astrup.Fra leie til eie - eller delt eierskap NIBR-notat 2009:115. Norsk institutt for by- og regionforskning 3

4 2009 Barlindhaug, Rolf, Kim Astrup og Berit Nordahl. Lavinnskuddsboliger en felle for boligkjøpere. NIBR-rapport 2009: Rolf Barlindhaug. Eldres boligpreferanser. NIBR-notat 2009:107. Norsk institutt for by- og regionforskning 2009 Lene Schmidt (red), Jon Guttu, Dag Juvkam, Rolf Barlindhaug. Små boliger - en kunnskapsoversikt. NIBR-rapport 2009:01. Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009 Medby, Per og Rolf Barlindhaug. Prisutviklingen på regionale boligmarkeder. Plan nr, 2/2009, s Per Medby og Rolf Barlindhaug. Vekstsmerter og boligmarked: Sentralisering og regionale boligprisutvikling. NIBR-rapport 2008:34. Norsk institutt for byog regionforskning 2008 Barlindhaug, Rolf og Marit Ekne Ruud. Beboernes tilfredshet med nye boliger. NIBR-rapport 2008: Barlindhaug, Rolf og Kim Astrup. Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån. NIBR-rapport 2008: Skjørten, Kristin and Rolf Barlindhaug. The Involvement of Children in Decisions about Shared Residence. International Journal of Law, Policy and the Family. Volume 21, Number 3, pp Nordahl, Berit, Rolf Barlindhaug og Marit Ekne Ruud. Markedsbasert utbyggingspolitikk. Møte mellom kommune og utbygger i pressområder. Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF-Byggforsk/NOVA Barlindhaug, Rolf og Per Medby. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet. Evaluering av omleggingen av modellen. NIBR-rapport 2007: Skjørten, Kristin, Rolf Barlindhaug og Hilde Lidén. Delt bosted for barn. Gyldendal Akademisk 2006 Barlindhaug, Rolf og Erik Fjærli. Inntektsbegrepet i bostøtteordningen. Utrykket NIBR-notat 2005 Barlindhaug, Rolf og Berit Nordahl. Markedsstyrt boligproduksjon i Osloregionen. Byggforsk skriftserie nr Barlindhaug, Rolf og Berit Nordahl. Fra felt til transformasjon - markedsstyrt boligbygging i Osloregionen. I Rolf Barlindhaug (red.) Storbyens boligmarked. Drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Spartakus 2005 Barlindhaug, Rolf, Per Medby, Sven Haugberg, Paal Grini og Espen Ekeland. Tomteprisindekser. Internasjonale erfaringer og alternative forslag til indekser for Norge. Byggforsk skriftserie nr Barlindhaug, Rolf. Boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler. Prosjektrapport Norges 2004 Barlindhaug, Rolf og Per Medby. Boligøkonomi i husholdningene. Analyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsene. Prosjektrapport Norges 2004 Barlindhaug, Rolf og Per Medby. Boligutvikling i Norge og Oslo-regionen. Byggforsknotat Bolig, bygd miljø og samfunn, Norges 2003 Barlindhaug, Rolf. Eldres boligkarriere og formuesforvaltning Prosjektrapport Norges 2003 Barlindhaug, Rolf og Evelyn Dyb. Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus. Prosjektrapport Norges 2002 Barlindhaug, Rolf. Boligbygging i Osloregionen. Prosjektrapport Norges 4

5 2001 Barlindhaug, Rolf. Boligforsyning og boligmarkedet. Boligutvikling i Oslo og Akershus. Forstudie, delrapport 2. Akershus Fylkeskommune Barlindhaug, Rolf. Kunnskapsstatus og utfordringer. Boligutvikling i Oslo og Akershus. Forstudie, delrapport 5. Akershus Fylkeskommune Barlindhaug, Rolf. God bolig. Begrepsdrøfting og empirisk analyse. Notat til boligutvalget. Desember Norges 2000 Barlindhaug, Rolf og Ole Gulbrandsen. Bolig- og bostedspreferanser i Stavanger-regionen. Prosjektrapport Norges 2000 Barlindhaug, Rolf og Ole Gulbrandsen. Boforhold, flytting og befolkningsutvikling i storbyene. Prosjektrapport Norges 2000 Christoffersen, Jon, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug. Boligpris og brukskvalitet. Prosjektrapport Norges 2000 Barlindhaug, Rolf. Kostnadsanalyse og effekter av Husbankens krav- nye eneboliger. Notat til KRD oktober Norges 1999 Barlindhaug, Rolf. Boligmarked og boligpolitikk utviklingstrekk og noen problemstillinger. I Ytrehus, Siri (red.) Perspektiver på boligforskning. Prosjektrapport Norges 1998 Barlindhaug, Rolf og Espen Paus. Boligutviklingen i Oslo-området. ECON-notat 18/98 i samarbeid med Norges 1998 Barlindhaug, Rolf. Del 1: Boligbygging og befolkningsutvikling i Akershus. Del 2: Årsaker til boligsituasjonen for vanskeligstilte i Oslo. I Boligbygging, befolkning og boliger for vanskeligstilte to bakgrunnsnotater. Grunnlagsnotat 05/98. Akershus fylkeskommune 1998 Barlindhaug, Rolf og Mary-Ann Stamsø. Strukturelle trekk ved anskaffelse og bygging av nye boliger. Prosjektrapport Norges 1998 Barlindhaug, Rolf og Mary-Ann Stamsø. Boligbygging og utbyggerstrategier. Husbankbladet nr Barlindhaug, Rolf. Boligfinansiering for selveiere. Notat til KRD oktober Norges 1998 Barlindhaug, Rolf. Konjunkturenes fordelingsvirkninger gjennom boligmarkedet. Notat til KRD av Norges 1997 Barlindhaug, Rolf. Boligbeskatning og fordelingspolitikk. Notat til KRD av Norges 1997 Barlindhaug, Rolf. Stabilisering, fordeling og Husbankens rolle. Notat til KRD Norges 1996 Nordahl, Berit, Lillin Knudtzon, May Sommerfelt og Rolf Barlindhaug. Analyse av sosiale konsekvenser ved etterbruk av Fornebu. Prosjektrapport Norges 1996 Barlindhaug, Rolf, Viggo Nordvik, Ole Gulbrandsen og Dagfinn Ås: Boforholdsundersøkelsen noen foreløpige resultater Arbeidsrapport (Kommunal- og arbeidsdepartementet) 1996 Barlindhaug, Rolf, Per Bondevik og Viggo Nordvik. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig. En evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning. Prosjektrapport Norges 1996 Barlindhaug, Rolf. Etterbruk Fornebu Boligmarkedsvurderinger. Notat til Statsbygg. Norges mars Barlindhaug, Rolf. Boliger belånes til pipa. Samfunnsspeilet vol 10 no Barlindhaug, Rolf. Tilskudd til etablering en treffsikker ordning Husbankbladet nr

6 1995 Barlindhaug, Rolf. Kan eldres boligformue redde velferdsstaten? Mulige virkninger av å omgjøre bundet kapital i boliger til kontanter. Prosjektrapport Norges 1994 Barlindhaug, Rolf og Kim Aastangen. Kommunale tomtestrategier. Notat fra et forprosjekt. NBI 1994 Barlindhaug, Rolf. Kommuners bruk av etableringslån. Prosjektrapport Norges 1994 Financing of Housing. Landmonograf til et ECE-seminar. Utarbeidet for Kommunal- og Arbeidsdepartementet 1994 Barlindhaug, Rolf. Boligmarkedet i Norge. Bruk av boligmarkedsmodellen BUMOD. Vedlegg i Kreditrisker och betalingsproblemer i bostadssektoren. TemaNord 1994: Gulbrandsen, Ole, Rolf Barlindhaug og Viggo Nordvik. Endring av boligmassen - boligavgang. Prosjektrapport Norges 1994 Barlindhaug, Rolf. Vil tomtemangel bremse boligbyggingen? Husbankbladet nr. 3, Barlindhaug, Rolf: Boligbyggingen vil øke neste år. Husbankbladet nr. 4, Barlindhaug, Rolf: Vision Eureka '94 Byggeaktiviteten i Europa. Byggeksport nr. 3, Barlindhaug, Rolf: Byggeaktiviteten i Europa. Byggeindustrien nr. 6, Barlindhaug, Rolf. Boligmarkedet etter og hva nå? Husbankbladet nr Barlindhaug, Rolf. Kapitalmarked og boligfinansiering i Norge. Et utdrag og en videreføring av en nordisk rapport. Norges (Kapitalmarked og boligfinansiering, Nord 1992:45) 1992 Regional boligplanlegging. Landmonograf og rapportør-paper til et ECEseminar om boligprogrammering på regionalt og lokalt nivå. Utarbeidet for Kommunal- og Arbeidsdepartementet 1992 Barlindhaug, Rolf, Lars Gulbrandsen og Tore Kiøsterud (red.) Husholdningers betalingsproblemer og boligpolitikken. Situasjon og virkemidler i de nordiske land. Rapport fra et seminar avholdt i Oslo 15. mai Nordisk Ministerråd Kommunaldepartementet 1992 Barlindhaug, Rolf. Boligpriser, renter og bokostnader i 1980-årene. I Barlindhaug, Rolf, Lars Gulbrandsen og Tore Kiøsterud (red.) Husholdningers betalingsproblemer og boligpolitikken. Situasjon og virkemidler i de nordiske land. Rapport fra et seminar avholdt i Oslo 15. mai Nordisk Ministerråd Kommunaldepartementet 1992 Barlindhaug, Rolf. Fordelingsvirkninger av bolig- og skattepolitikken i årene. Prosjektrapport 114 Norges 1991 Barlindhaug, Rolf og Hans Petter Skogstad. En boligmarkedsmodell for Oslo og Akershus. Prosjektrapport 90. Norges 1991 Barlindhaug, Rolf. Boligbygging i Oslo og Akershus frem til Befolkningsprognoser fra Akershus fylke. Gardermoenalternativet. Notat Barlindhaug, Rolf og Hans Petter Skogstad. Boligøkonomi på 1980-tallet. En rapport fra Boforholdsundersøkelsen Norges 1988 Barlindhaug, Rolf. Fordelingsvirkninger av boligpolitikken. En kohortanalyse av subsidier i perioden I Når godene deles. Red. Hege Torp. Ad Notam 6

7 1987 Barlindhaug, Rolf. Husbankens rolle i boligpolitikken. Sosialøkonomen nr Barlindhaug, Rolf. Boligetterspørselsprosjektet. I Byggsektorens styrproblem; mål, metoder och resultat. nordisk seminarium Espo, Finland. Statens tekniska forskningssentral 1985 Barlindhaug, Rolf. Modeller for boligetterspørsel. En modell for nybyggingsbehovet. Prosjektrapport Norges 1984 Barlindhaug, Rolf. Endringer i omsetningspriser og boligbeskatning for selveide boliger. Boforholdsundersøkelsen Temanotat nr. 29. Norges 1983 Barlindhaug, Rolf. Finansiering av boliger i 1970-årene. Intern arbeidsrapport. Norges 1981 Albriktsen, Rolf O. og Rolf Barlindhaug. Analyse av ordningen med egenkapitallån. Arbeidsrapport 39. Norges 1980 Barlindhaug, Rolf (red.) Nordisk samfunnsøkonomisk byggforskningsseminar Metoder og erfaringer ved analyse av boligpolitiske virkemidlers betydning for boligetterspørsel og pris i tider med inflasjon. Norges 7