MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde"

Transkript

1 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : Tid: MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i Service-ekspedisjonen og i biblioteket. SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde 2/12 11/942 Reguleringsplan Stadheimsgarden - trafikkløysing 3/12 12/63 Revisjon av reguleringsplanen for Leikanger barneskule /Leikanger idrettspark 4/12 12/67 Førespurnad - kjøp av bygg 5/12 11/817 Kjøp av grunn - gnr 24 bnr 32 - R. Christensen 6/12 11/1017 Søknad om løyve til bruk av gangveg som køyreveg til Vokeldvegen 5 7/12 11/1052 Schrødertomta - entreprisekostnad 8/12 11/576 Søknad om SMIL-midlar Utbetring av Njøsadalsvegen 9/12 11/578 Søknad om SMIL-midlar Montering av avledningsrenner 10/12 12/66 Orienteringar

2 Sak 1/12 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde Sakshandsamar: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsak nr.: 11/808 1/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommunestyre vedtek framlegg til rammeavtale mellom Helse Førde HF og kommunane. DOKUMENT: Skriv frå Koordineringsrådet av (vedlegg) Framlegg til ny rammeavtale mellom Helse Førde HF og kommunane dat (vedlegg) SAKSUTGREIING: Kommunestyret handsama i møte , sak 82/11, høyringsutkast til rammeavtale mellom Helse Førde HF og kommunane. Koordineringsrådet har handsama saka i møte på bakgrunn av innkomne høyringsuttalar. Koordineringsrådet tilrår kommunane å vedta rammeavtalen slik den no ligg føre. Rådmannen rår kommunestyret til å vedta framlegget til rammeavtale. Side 2 av 18

3 Sak 2/12 Reguleringsplan Stadheimsgarden - trafikkløysing Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 11/942 Arkiv: L12 2/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommune finn ikkje å kunne slutta seg til den trafikkløysinga som er vist i det framlagde skisseframlegget av Løysinga er korkje planfagleg eller teknisk/økonomisk tilfredsstillande. Det er òg ein stor mangel ved framlegget at det ikkje omfattar heile planområdet i tråd med arealdisponeringa i kommuneplanen. Leikanger kommune ser med uro på framdrifta for den private reguleringsplanen for dette viktige utbyggingsområdet. Formannskapet vil be om eit snarleg avklaringsmøte med utbyggjar og grunneigar DOKUMENT: Arealdelen i kommuneplanen (vedlagt) Brev av 31.03, , 03.02, og frå Statens vegvesen (vedlagt) F-sak 27/10 (vedlagt) Brev av frå Gravdal Prosjektutvikling as med skisseforslag av (vedlagt) SAKSUTGREIING: Arealdelen i kommuneplanen opnar for utbygginga av Stadheimgarden. Det er 3,6 daa avsett til privat næringsfomål, 7,7 daa til offentleg byggeformål (kontorbygg) og 14,7 daa til bustadbygging. Det er sett vilkår om at utnyttinga av bustaddelen skal vera minst to bueiningar per daa. Det vart varsla oppstart av privat reguleringsplan for eigedommen våren 2010 med Arkitektkontoret 4B i Sogndal som planleggar. Statens vegvesen hadde ved fråsegna til arealdelen i kommuneplanen lagt føringar på plasseringa av tilkomstvegane til området og krav til gang- og sykkelveg langs fylkesvegen Side 3 av 18

4 Sak 2/12 (Njøsavegen) mot skule- og idrettsområdet. Desse spørsmåla er drøfta i fleire møte mellom vegvesenet, planleggjar og kommunen. Etter søknad frå grunneigar gav kommunen ved formannskapet i møte tilsegn om eit tilskot på kr til utarbeidinga av reguleringsplanen. Tilskotet er ikkje utbetalt. Dette tilsegnet vart gitt medan Arkitektkontoret 4B sine skisser låg til grunn for planarbeidet. Grunneigar har seinare skifta planleggar. I mars 2011 presenterte Gravdalgruppa eit skisseframlegg til utbygging av området. Framlegget frå Gravdal har vore drøfta med vegvesenet i fleire møte. Statens vegvesen sine krav er sist sett fram i brevet av I brev av til Statens vegvesen vedlagt skisseframlegg av gjer Gravdal greie for eit framlegg til løysing. Brevet er sendt via Leikanger kommune til fråsegn før oversending til vegvesenet. Planframlegget syner plassering av kryss med fylkesvegen ved avkøyringa til Statens Hus i tråd med vegvesenet sine krav. Tilkomstvegen går deretter i svingar nordaustover nokså parallelt med Njøsavegen med stigning på 10%. Like over driftsbygningen når vegen sitt toppunkt på cote 25,7. På det meste ligg den nye vegbana 3,5 m under nivået for Njøsavegen. Frå toppunktet går vegsystemet nedover mot søraust og endar sør for tunet på same høgde som i krysset med Njøsavegen. For det nordvestlegast husklynga, om lag 10 hus, vert kravet til rekkefylgje gjeldande. Det vil seia at desse husa ikkje kan byggjast før det er tilfredsstillande gang- og sykkelveg til skule- og idrettsområdet. Dette er ei ufordring for den økonomiske sida av utbygginga, då det kan ta lang tid før denne gang- og sykkelvegen er etablert. «Plan og bygningslova: Behandling av private reguleringsplanforslag Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i 12-9 og Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyre.» Rådmannen si vurdering: Leikanger kommune har to roller i denne saka. Den eine er planstyresmakt ved godkjenning av reguleringsplanar. Den andre er som framtidig eigar og driftar av dei kommunale vegane i feltet. Rådmannen finn den framlagde trafikkløysinga svært kunstig og kostbar, både i bygging og seinare drift. Den 130 m lange strekninga langsetter Njøsavegen løyser ikkje ut noko byggeareal. Den tek derimot av arealet som er avsett til offentleg byggeformål. Rådmannen finn den naturleg linjeføringa for vegutløysinga til å vera i motsett retning av den framlagde. Det vil seia at frå krysset med Njøsavegen bør vegen gå austover gjennom det offentlege området og deretter inn på avslutninga på den skisserte vegen sør for tunet. Ei slik utbyggingsrekkefylgje vil gjera raskast byggeklar den mest attraktive delen av utbyggingsområdet. Side 4 av 18

5 Sak 3/12 Revisjon av reguleringsplanen for Leikanger barneskule/leikanger idrettspark Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 12/63 Arkiv: L12 3/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommune avsluttar planprosessen med revisjon av reguleringsplanen for Leikanger barneskule/leikanger idrettspark. Prosjektet vert å ta opp til ny vurdering av samband med planprogrammet som kommunestyret skal vedta i Det vert teke initiativ til tingingar med grunneigar med sikte på å få til ein friviljug avtale om kjøp av grunn til fleirbruksflate etter alternativ 1. DOKUMENT: Gjeldande reguleringsplan, godkjent K-sak 78/07, vedtak om oppstart av revisjon av reguleringsplan Arealdelen i kommuneplanen (vedlagt) F-sak 77/10, vedtak om val av alternativ (vedlagt) SAKSUTGREIING: Gjeldande reguleringsplan frå 2001 syner plassering av idrettshall nordvest (bak) tribuneanlegget til stadion, parkering/snuplass for bussar og symjehall sørvest for stadion. Fleirbruksflate på 50x50 m er plassert søraust for grusbana på kommunen sin eigedom. Kommunestyret godkjende i mai 2007 reguleringsplan for Saften og Riverdalen med plassering av idrettshallen i sentrum. I desember 2007 vedtok kommunestyret å starta opp revisjon av reguleringplan for skule- og idrettsområdet med føringar om at parkeringa og snuplassen skulle vera som i gjeldande plan. Gangvegsystemet langs Holevegen skulle vurderast. Planarbeidet skulle skje i nært samarbeid med skulen og Syril og utførast i eigen regi. Side 5 av 18

6 Sak 3/12 I 2008 vart det gjennomført fleire møter og drøftingar med skulen og Syril. Det er ulike syn på plasseringa av fleirbruksflata. Skulen peika at den tidlegare vedtekne plasseringa no er mykje nytta både av skulen og særleg i skulefritidsordninga sine uteaktivitetar. Syril ynskjer primært å halda på plasseringa i planen frå 2001, men kan akseptera andre løysingar. Det viktigaste for dei er at ballflata er stor nok for deira bruk og at prosjektet kan realiserast rimeleg raskt. Det vart funne to alternativ for plassering av fleirbruksflata innafor det området som er frigitt frå lova om automatisk freda kulturminne. Begge desse alternativa ligg inne i arealdelen i kommuneplanen, godkjent i juni Alternativ 1, plassert søraust for stadion på eit nivå 10 m under stadion, gir plass til ei flate på om lag 60x40 m. Alternativ 2, i hagen nord for tunet på gnr.19 bnr.1, gir berre plass for ei flate på 35x18 m. Det er den same grunneigaren for begge alternativa. Han har gitt uttrykk for at det ikkje er aktuelt med friviljug sal av grunn for nokon av dei to alternativa. Saka vart lagt fram for formannskapet i møte i juni 2010, der det vart vedteke å leggja alternativ 1 til grunn for det vidare planarbeidet. Rådmannen si vurdering: Føresetnaden om å utføra dette planarbeidet i eigen regi var for optimistisk. Krava til utforminga av reguleringsplanar vart endra og skjerpa i den nye Plandelen i Plan- og bygningslova frå 1.juli 2009, noko som førde til at ny kompetanse måtte etablerast. Dette, saman med at bemanninga ved teknisk kontor har vore i endring, har ført til at den tekniske delen av planarbeidet har stoppa opp. Rådmannen finn heller ikkje at teknisk kontor har kapasitet til å gjennomføra så store planarbeid i tida framover. Det må difor finansierast og leigast inn konsulent til planarbeidet. Det er ikkje sett av midlar til noko kommunalt tiltak ved barneskulen i økonomiplanperioden til og med Holevegen vart utbetra i 2011 med auka breidde, legging av nye fartshumpar og etablering av parkeringsplassar. Det som står att er oppmerking av gang/sykkelfeltet og skilting. Dette vil skje til våren. I handlingsplanen for idrettsanlegg som kommunestyret vedtok i desember 2011 er ny ballflate for Syril sett opp i Rådmannen er tvilande til om det er grunnlag for å gjennomføra ei ekspropriasjonssak til ei regulert fleirbruksflate. Kjøp av grunn til slike anlegg bør skje gjennom friviljuge avtalar. Side 6 av 18

7 Sak 4/12 Førespurnad - kjøp av bygg Sakshandsamar: Per Holen Arkiv: 614 Arkivsak nr.: 12/67 4/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommune finn ikkje at kaibygget bør nyttast til andre føremål enn fastsett i reguleringsplanen. Leikanger kommune finn at kommunen bør stå som eigar av bygget og leiga det ut. Rådmannen får i oppdrag å ta kontakt med dei verksemdene som har søkt om å få leiga med sikte på best mogeleg utnytting av bygget til lager. DOKUMENT: Førespurnad av frå adv.fa. Tollefsen på vegne av Sogn Bilskade AS (vedlagt) F-sak 81/11 (vedlagt) Søknad av frå Hermansverk Servicesenter AS om leige av lokale (vedlagt) Søknad av frå Erling Røysum AS om leige av lokale (vedlagt) Søknad av frå Leikanger Fjord Hotel om leige av lokale (vedlagt) Søknad av frå Byggmeister Volldal og Langeteig AS om kjøp av lokale/næringsareal (vedlagt) SAKSUTGREIING: Formannskapet gjorde i møte dette vedtaket: «Formannskapet tek søknaden til førebels orientering. Rådmannen får i oppdrag å gjera ei vurdering av tilhøvet til reguleringsplanen. Før saka vert lagt fram til ny politisk handsaming, skal det søkast om bruksendring frå lager til verkstad. Som første steg skal det haldast orienterings-/ drøftingsmøte med naboar og etablerte verksemder på Hanahaug om initiativet og den framtidige utviklinga av området.» Side 7 av 18

8 Sak 4/12 I etterkant av møtet har kommunen motteke fire nye søknader om leige/kjøp av lagerareal. Den vart det halde orienterings-/ drøftingsmøte på Hanahaug. Møte vart halde i lokala til Melås AS. Møtet var var svært godt besøkt med om lag 50 deltakarar, mellom anna både ordførar, varaordførar, rådmann og nærings- og utviklingssjef. Adv. Arvid Melling orienterte om Sogn Bilskade AS sin situasjon og planar framover. Per Steinar Melås orienterte om Melås AS sin situasjon og planar framover. Han tilbaud Sogn Bilskade å få leiga i bygget hans på industriområdet på Eivaldgjerde. Jan Erik Lie oreinterte frå både Leikanger Fjord Hotel og Velforeninga Haneringen si side. Jan Sigurd Haugen presenterte skisser utarbeidd arkitekt Svein Tore Haugen. Fleire personar hadde innlegg. Der hovudinntrykket var at Leikanger kommunr ikkje burde selja bygget, men leiga det ut til lager og ikkje produksjonslokale. Nærings- og utviklingssjef orienterte om plansituasjonen for området. Det ligg føre fylgjande godkjende reguleringsplanar for Hanahaugsområdet: Hanehaug frå 1973 gjeld for kaiområdet, trafikksystemet og dei fire byggeområda felt E, F, G og H. Vestre del av Strandavegen frå Tidlegare S-laget frå Leikanger Auto frå Felt H i planen frå 1973 gjeld for kaibygget. Reguleringsføresegnene for dette området lyder: «Innanfor det regulerte området kan førast opp bygning for lager m/ekspedisjon, venterom, sanitærrom, kiosk og turvande kontor. Bygget kan førast opp i to høgder med maksimum rafthøgde 7 m.» Rådmannen si vurdering: Gjeldande reguleringsplanen opnar berre for bruk av kaibygget til lager. Dersom det skal vera produksjonsverksemd i bygget må reguleringsplanen fråvikast, enten ved dispensasjon eller reguleringsendring. Etter inntrykket frå folkemøtet vil ikkje rådmannen rå til at vert nytta dispensasjon i dette tilfellet. Det vil òg koma sterke reaksjon frå Hanahaugsamfunnet ved ein reguleringsendring frå lager til produksjonsverksemd. Dersom det skal stratast opp reguleringsplanarbeid for Hanahaugsområdet bør dette skje med eit vidare perspektiv enn berre for kaibygget. Side 8 av 18

9 Sak 5/12 Kjøp av grunn - gnr 24 bnr 32 - R. Christensen Sakshandsamar: Per Holen Arkiv: L12 &51 Arkivsak nr.: 11/817 5/12 Formannskapet TILRÅDING: Endeleg tilråding blir lagt fram i møtet. DOKUMENT: Adv.firma Tollefsen brev av Leikanger kommune v/rådmann brev av SAKSUTGREIING: Leikanger kommunestyre vedtok i møte å gå til ekspropriasjon av areal til framføring av veg på eigedomen gnr 24 bnr 32 eigar R Christensen. Fristen for å påklage vedtaket vart sett til Kommunen mottok brev frå adv A Mellingen om at vedtaket vil bli påklaga. Sitat: Side 9 av 18

10 Sak 5/12 Tilbodet som det er referert til vart framsett i eit møte mellom Saften AS,Byggsenteret Hundere, Leikanger kommune og adv Mellingen den Møtet kom istand som oppfølging av kommunestyret sitt vedtak den om at partane skulle forsøke nye forhandlingar før ekspropriasjonen blir følgt opp. Formannskapet vil få nærare orientering om innhaldet i tilbodet i møtet. Som det framgår av brevet frå adv Mellingen er det framsett ønskje om at fristen for å koma attende til eventuelle utfyllande klagegrunnar blir sett til Rådmannen sendte den følgjande svar på oppmodinga om utsett frist: «Leikanger kommune stadfestar å ha motteke brev dat om klage på ekspropriasjonsvedtaket og utsett frist for utfyllande klagegrunnar til fredag Leikanger formannskap skal ha saka til handsaming i møte Administrasjonen ønskjer ikkje å forskottere om formannskapet vil utsetje handsaminga av klagen på vedtaket. Ein fastset derfor ny frist for å koma med utfyllande klagegrunnar til tysdag 17. januar 2012 kl Kommunen godtek at utfyllande klagegrunnar blir sendt elektronisk til: Med bakgrunn i at klagen ikkje innheld utfyllande grunngjeving og det ikkje er avgjort om tilbodet som vart framsett den blir akseptert blir saka lagt fram utan nærare tilråding i denne omgang. Endeleg tilråding vil bli lagt fram til møtet. Side 10 av 18

11 Sak 6/12 Søknad om løyve til bruk av gangveg som køyreveg til Vokeldvegen 5 Sakshandsamar: Per Gjerland Arkivsak nr.: 11/1017 Arkiv: Q84 6/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommune tilrår ikkje biltrafikk på gang-og sykkelvegen mellom Vokeldvegen og Njøsavegen. DOKUMENT: Reguleringsplan Røysum/Henjum del 1 Brev av frå Jon Lunde (vedlagt) Kartutsnitt (vedlagt) SAKSUTGREIING: Jon Lunde er eigar av Vokeldvegen 5. Han hevdar at han hadde vegrett frå Henjum til bustadhuset sitt før gangvegen mellom Vokelvegen og Njøsavegen vart bygd. Han vil difor ha høve til å nytte gangvegen som køyreveg frå Krosshaug og opp til bustadhuset sitt. Gangvegen er ein del av reguleringsplan for bustadfeltet Henjum/Røysum del 1 og vart bygd i samband med utbygging av bustadfeltet på slutten av 1970-talet. I reguleringsplanen fekk Vokeldvegen 5 køyreveg gjennom bustadfeltet frå Vokeldvegen. På gangvegen er det sett opp skilt 522(gang-og sykkelveg). Skilt 522 kan ha underskilt Kjøring til eigedommane tillate dersom gang- og sykkelvegen er einaste tilkomsten til eigedommen. Vokeldvegen 5 har tilkomstveg frå Vokeldvegen og har difor ikkje trong for å bruka gang-og sykkelvegen vegen til køyreveg. Gangvegen er dessutan for smal og bratt til å tillate kombinert bil og gang-og sykkeltrafikk. Det er regionvegsjefen som gir løyve til oppsetting av skilt opplysningsskilt 522 for gang og sykkelveg med underskilt, etter uttale frå politiet og kommunen.. Side 11 av 18

12 Sak 7/12 Schrødertomta - entreprisekostnad Sakshandsamar: Ervin Johan Beheim Arkivsak nr.: 11/1052 Arkiv: 614 D34 7/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger formannskap fastset kostnadsramma til opparbeiding av Schrødertomta til kr ,- eks.mva. Kostnadene med opparbeiding av parkområdet blir redusert ved uttrekk av postar som framgår av eige oppsett datert Formannskapet føreset at det blir inngått avtale med Sogn Tavle og Data om refusjon av kostnader med opparbeidinga som står i rimeleg forhold til at parkområdet skal nyttast som uteareal for nye bustadeiningar, jfr rammeløyvesak 10/528 og formannskapet sak 07/10. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt med tilbydar. DOKUMENT: Tilbod frå entreprenørar Tilbodsinnstilling frå Landskapsarkitekt Smedsvig Kostnadsoverslag frå Smedsvig januar Tilbodsgrunnlag Nytt evaluert tilbodsoppsett med uttrekk av postar (vedl) SAKSUTGREIING: Leikanger kommunestyre vedtok i møte 29.september 2011, sak 45/11 å opparbeide Schrødertomta etter framlagt planskisse og teikningar. Kommunestyret vedtok òg finansiering av prosjektet slik som framstilt i saksframlegget. Kostnadsoverslaget som vart utarbeidd av Landskapsarkitet Smedsvig i januar 2011 viser ein kostnad på kr ,- + ekstra opprustning av Borggarden. Administrasjon vurderte dette kostnadsoverslag til å vera for lågt.i saksutgreiinga til kommunestyret vart kostnadsoverslaget Side 12 av 18

13 Sak 7/12 auka til kr ,-. Grunnlaget for vedtaket i kommunestyret er basert på overslaget og finansieringa i saksutgreiinga. Det er no utført tilbodskonkurranse på prosjektet. Det kom inn to tilbod frå kvalifiserte entreprenørar. Etter evaluering av tilboda er lågaste pris kr ,- Det må no takast stilling til om vedtaket i K-sak 45/11 skal stå fast med ein kostnad på kr ,- eller gjennomføre prosjektet med ein kostnad på kr ,-. Konsekvensen av å vedta ein kostnad på kr ,- er at midlar til dei andre prosjekta i sentrumsutviklinga får tilsvarande underdekning. Administrasjon har utført ei ny evaluering av lågast tilbod. Ved å trekka ut postar som kan utførast i ettertid utan ekstra kostnader med graving etc., kan prosjektet utførast for ein kostnad som ligg i underkant av kr ,-. Oppsett over postar og kostnader som kan trekkast ut er spesifisert som eige vedlegg, dat , ligg ved saka. Sogn Tavle og Data sitt utbyggingsprosjekt Formannskapet vedtok i møte ,sak 97/10 å gje Sogn Tavle og Data rammeløyve for utbygging av sin eigedom til fleire bustadeiningar. Formannskapet ga også løyve til at arealet (F2 park/leikeareal) her nemnt som Schrødertoma kan nyttast som uteareal i prosjektet og at søkar (utbyggar) saman med kommunen opparbeider arealet som nedfelt i føresegnene i reguleringsplanen. Rådmannen meiner det må inngåast skriftleg avtale mellom Sogn Tavle og Data og Leikanger kommune om refusjon av opparbeidingskostnader med parkområdet som står i rimeleg forhold til bruk av Schrødertomta som uteareal for nye bustadeiningar. Rådmannen si vurdering: Rådmannen vurderer dei innkomne tilboda på prosjektet som høge. Å redusera kostnadene ved å ikkje utføre uttrekte postar vil likevel gje eit godt resultat for opparbeiding av Schrødetomta som parkområde. Rådmann tilrår at formannskapet held fast ved kostnadsvurderinga som var lagt til grunn i årsbudsjettet for 2012 og at kostnadene blir redusert med uttrekk av postar frå tilbodet som blir akseptert. Side 13 av 18

14 Sak 8/12 Søknad om SMIL-midlar 2011 Utbetring av Njøsadalsvegen Sakshandsamar: Eva Nilsen Huke Arkivsak nr.: 11/576 Arkiv: V18 8/12 Formannskapet TILRÅDING: Formannskapet tek klagen til fylgje og endrar vedtaket i sak 93/11 til: Njøs Grendalag får kr ,- til vedlikehald av Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde - Botnabakken. Vedtaket er heimla i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og Leikanger kommune sin strategiplan for bruk av SMIL midlar DOKUMENT: F-sak 93/11 Klage av frå Njøs Grendalag (vedlagt) SAKSUTGREIING: Leikanger kommune har motteke brev frå Njøs Grendalag der dei skriv at dei ikkje ynskjer å ta imot tilskotet til Njøsadalsvegen der det er sett vilkår om at vegen i hovudsak skal vera open for ålmenta. Leikanger kommune vel å handsame brevet som ein klage. Klaga er sett fram i rett tid og vert handsama. Njøs Grendalag søkte om tilskot til vedlikehald av Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde- Botnabakken. Det skal nyttast 100 tonn grus på vegen som skal køyrast ut og dragast utover. Vegen er mykje nytta av grunneigarane i samband med gardsdrift og av ålmenta til fritidsføremål. I Leikanger kommune sin strategiplan for bruk av SMIL midlar heiter dett: «Ein vil òg prioritera tiltak for tilrettelegging for tilkomst til areal med fri ferdsel, som parkeringsplassar og stiar knytt til sjø og vatn, tilrettelegging av stiar og vegar for ålmenta, stølsvegar og gamle bygdevegar». Vidare: «Kommunen ynskjer å prioritera: Tilrettelegging av tilkomst til areal Side 14 av 18

15 Sak 8/12 med fri ferdsel, mellom anna parkeringsplassar og stiar knytt til fjorden og vassdraga og tilrettelegging av stiar og vegar for ålmenta som stølsvegar og gamle bygdevegar.» Rådmannen si vurdering: Kommunen har midlar tilgjengeleg og ser positivt på at grunneigarane held skogsvegane vedlike og tilgjengelege for ålmenta. Kommunen ser på at tilgjenge for ålmenta via skogsvegane er ei viktig kjelde til naturopplevingar og mosjon for alle i kommunen og ein god mogelegheit for folk til å kome lettvint til fjells. Opne skogsvegar som vert vedlikehaldne er med på å heve livskvaliteten i Leikanger. Kommunen er positiv til å gje tilskot til utbetring av Njøsadalsvegen fordi den gjev ålmenta tilgang til skog og fjell. Njøs Grendalag har funne vilkåret svært tyngande. Det er vanleg at eit tiltak som mottek SMIL tilskot skal haldast i orden etter intensjonen i 10 år. Dette gjeld t.d. hus som vert restaurerte og beite som vert opna. Tilskot til vedlikehald av ein veg vil ha ei kortare tidsramme og myndigheitene vil sjå etter at tiltaket vert gjennomført etter planen i søknaden. Rådmannen ser at grunneigarane sin reaksjon på vedtaket om løyving med vilkår er negativ og at det kan føre til dårlegare tilgjenge for ålmenta. Grunneigarane kan, om dei ynskjer det, sette bom på vegen med eller utan bompengar og dermed redusere tilgjenge for ålmenta. Bom som gjer vegen utilgjengeleg for andre enn grunneigarane er ikkje ynskjeleg sett frå kommunen si side. Det har ikkje vore kommunen sin intensjon å pålegge eit tyngande vilkår, men å sikre at midlane kjem ålmenta til gode. Leikanger kommune har hatt til intensjon å oppretthalde den tilstand som har vore gjennom mange år m.o.t. tilgjenge for ålmenta. Rådmann rår formannskapet til at klagen vert teken til fylgje ved at Njøs Grendalag får kr ,- i tilskot til vedlikehald av Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde Botnabakken. Det blir ikkje stilt vilkår om at vegen skal vera open for ålmenta. Side 15 av 18

16 Sak 9/12 Søknad om SMIL-midlar 2011 Montering av avledningsrenner Sakshandsamar: Eva Nilsen Huke Arkivsak nr.: 11/578 Arkiv: V18 9/12 Formannskapet TILRÅDING: Formannskapet tek klagen til fylgje og endrar vedtaket i sak 94/11 til: Njøs Grendalag får kr ,- til nedlegging av avleiingsrenner i Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde-Botnabakken. Vedtaket er heimla i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og Leikanger kommune sin strategiplan for bruk av SMIL midlar DOKUMENT: F-sak 94/11 Klage av frå Njøs Grendalag (vedlagt) SAKSUTGREIING: Leikanger kommune har motteke brev frå Njøs Grendalag om at dei ikkje ynskjer å ta imot tilskotet til Njøsadalsvegen der det er sett vilkår om at vegen i hovudsak skal vera open for ålmenta. Leikanger kommune vel å handsame dette som ein klage. Klaga er sett fram i rett tid og vert handsama. Njøs Grendalag søkte om tilskot til nedlegging av tretten avleiingsrenner i Njøsadalsvegen for å hindre vekkrenning av grus på vegen. Njøsadalsvegen er mykje brukt av grendalaget til jordbruk/utmarksføremål og av ålmenta til fritidsbruk. I Leikanger kommune sin strategiplan for bruk av SMIL midlar heiter dett: «Ein vil òg prioritera tiltak for tilrettelegging for tilkomst til areal med fri ferdsel, som parkeringsplassar og stiar knytt til sjø og vatn, tilrettelegging av stiar og vegar for ålmenta, stølsvegar og gamle bygdevegar». Vidare: «Kommunen ynskjer å prioritera: Tilrettelegging av tilkomst til areal med fri ferdsel, mellom anna parkeringsplassar og stiar knytt til fjorden og vassdraga og tilrettelegging av stiar og vegar for ålmenta som stølsvegar og gamle bygdevegar.» Side 16 av 18

17 Sak 9/12 Rådmannen si vurdering: Kommunen har midlar tilgjengeleg og ser positivt på at grunneigarane held skogsvegane vedlike og tilgjengelege for ålmenta. Kommunen ser på at tilgjenge for ålmenta via skogsvegane er ei viktig kjelde til naturopplevingar og mosjon for alle i kommunen og ein god mogelegheit for folk til å kome lettvint til fjells. Opne skogsvegar som vert vedlikehaldne er med på å heve livskvaliteten i Leikanger. Kommunen er positiv til å gje tilskot til utbetring av Njøsadalsvegen fordi den gjev ålmenta tilgang til skog og fjell. Njøs Grendalag har funne vilkåret svært tyngande. Det er vanleg at eit tiltak som mottek SMIL tilskot skal haldast i orden etter intensjonen i 10 år. Dette gjeld t.d. hus som vert restaurerte og beite som vert opna. Tilskot til vedlikehald av ein veg vil ha ei kortare tidsramme og myndigheitene vil sjå etter at tiltaket vert gjennomført etter planen i søknaden. Rådmannen ser at grunneigarane sin reaksjon på vedtaket om løyving med vilkår er negativ og at det kan føre til dårlegare tilgjenge for ålmenta. Grunneigarane kan, om dei ynskjer det, sette bom på vegen med eller utan bompengar og dermed redusere tilgjenge for ålmenta. Bom som gjer vegen utilgjengeleg for andre enn grunneigarane er ikkje ynskjeleg sett frå kommunen si side. Det har ikkje vore kommunen sin intensjon å pålegge eit tyngande vilkår, men å sikre at midlane kjem ålmenta til gode. Leikanger kommune har hatt til intensjon å oppretthalde den tilstand som har vore gjennom mange år m.o.t. tilgjenge for ålmenta. Rådmann rår formannskapet til at klagen vert teken til fylgje ved at Njøs Grendalag får kr ,- i tilskot til nedlegging av avleiingsrenner i Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde Botnabakken. Det blir ikkje stilt vilkår om at vegen skal vera open for ålmenta. Side 17 av 18

18 Sak 10/12 Orienteringar Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 12/66 Arkiv: 10/12 Formannskapet TEMA: 1. Orientering frå møte mellom Leikanger næringshage og Leikanger kommune 29 desember Julestormen «Dagmar», oversyn skadeobjekt og erfaringar i høve kommunen sin beredskap Blir framlagt i møte. Side 18 av 18