MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE: 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde"

Transkript

1 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : Tid: MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i Service-ekspedisjonen og i biblioteket. SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/808 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde 2/12 11/942 Reguleringsplan Stadheimsgarden - trafikkløysing 3/12 12/63 Revisjon av reguleringsplanen for Leikanger barneskule /Leikanger idrettspark 4/12 12/67 Førespurnad - kjøp av bygg 5/12 11/817 Kjøp av grunn - gnr 24 bnr 32 - R. Christensen 6/12 11/1017 Søknad om løyve til bruk av gangveg som køyreveg til Vokeldvegen 5 7/12 11/1052 Schrødertomta - entreprisekostnad 8/12 11/576 Søknad om SMIL-midlar Utbetring av Njøsadalsvegen 9/12 11/578 Søknad om SMIL-midlar Montering av avledningsrenner 10/12 12/66 Orienteringar

2 Sak 1/12 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde Sakshandsamar: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsak nr.: 11/808 1/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommunestyre vedtek framlegg til rammeavtale mellom Helse Førde HF og kommunane. DOKUMENT: Skriv frå Koordineringsrådet av (vedlegg) Framlegg til ny rammeavtale mellom Helse Førde HF og kommunane dat (vedlegg) SAKSUTGREIING: Kommunestyret handsama i møte , sak 82/11, høyringsutkast til rammeavtale mellom Helse Førde HF og kommunane. Koordineringsrådet har handsama saka i møte på bakgrunn av innkomne høyringsuttalar. Koordineringsrådet tilrår kommunane å vedta rammeavtalen slik den no ligg føre. Rådmannen rår kommunestyret til å vedta framlegget til rammeavtale. Side 2 av 18

3 Sak 2/12 Reguleringsplan Stadheimsgarden - trafikkløysing Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 11/942 Arkiv: L12 2/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommune finn ikkje å kunne slutta seg til den trafikkløysinga som er vist i det framlagde skisseframlegget av Løysinga er korkje planfagleg eller teknisk/økonomisk tilfredsstillande. Det er òg ein stor mangel ved framlegget at det ikkje omfattar heile planområdet i tråd med arealdisponeringa i kommuneplanen. Leikanger kommune ser med uro på framdrifta for den private reguleringsplanen for dette viktige utbyggingsområdet. Formannskapet vil be om eit snarleg avklaringsmøte med utbyggjar og grunneigar DOKUMENT: Arealdelen i kommuneplanen (vedlagt) Brev av 31.03, , 03.02, og frå Statens vegvesen (vedlagt) F-sak 27/10 (vedlagt) Brev av frå Gravdal Prosjektutvikling as med skisseforslag av (vedlagt) SAKSUTGREIING: Arealdelen i kommuneplanen opnar for utbygginga av Stadheimgarden. Det er 3,6 daa avsett til privat næringsfomål, 7,7 daa til offentleg byggeformål (kontorbygg) og 14,7 daa til bustadbygging. Det er sett vilkår om at utnyttinga av bustaddelen skal vera minst to bueiningar per daa. Det vart varsla oppstart av privat reguleringsplan for eigedommen våren 2010 med Arkitektkontoret 4B i Sogndal som planleggar. Statens vegvesen hadde ved fråsegna til arealdelen i kommuneplanen lagt føringar på plasseringa av tilkomstvegane til området og krav til gang- og sykkelveg langs fylkesvegen Side 3 av 18

4 Sak 2/12 (Njøsavegen) mot skule- og idrettsområdet. Desse spørsmåla er drøfta i fleire møte mellom vegvesenet, planleggjar og kommunen. Etter søknad frå grunneigar gav kommunen ved formannskapet i møte tilsegn om eit tilskot på kr til utarbeidinga av reguleringsplanen. Tilskotet er ikkje utbetalt. Dette tilsegnet vart gitt medan Arkitektkontoret 4B sine skisser låg til grunn for planarbeidet. Grunneigar har seinare skifta planleggar. I mars 2011 presenterte Gravdalgruppa eit skisseframlegg til utbygging av området. Framlegget frå Gravdal har vore drøfta med vegvesenet i fleire møte. Statens vegvesen sine krav er sist sett fram i brevet av I brev av til Statens vegvesen vedlagt skisseframlegg av gjer Gravdal greie for eit framlegg til løysing. Brevet er sendt via Leikanger kommune til fråsegn før oversending til vegvesenet. Planframlegget syner plassering av kryss med fylkesvegen ved avkøyringa til Statens Hus i tråd med vegvesenet sine krav. Tilkomstvegen går deretter i svingar nordaustover nokså parallelt med Njøsavegen med stigning på 10%. Like over driftsbygningen når vegen sitt toppunkt på cote 25,7. På det meste ligg den nye vegbana 3,5 m under nivået for Njøsavegen. Frå toppunktet går vegsystemet nedover mot søraust og endar sør for tunet på same høgde som i krysset med Njøsavegen. For det nordvestlegast husklynga, om lag 10 hus, vert kravet til rekkefylgje gjeldande. Det vil seia at desse husa ikkje kan byggjast før det er tilfredsstillande gang- og sykkelveg til skule- og idrettsområdet. Dette er ei ufordring for den økonomiske sida av utbygginga, då det kan ta lang tid før denne gang- og sykkelvegen er etablert. «Plan og bygningslova: Behandling av private reguleringsplanforslag Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i 12-9 og Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyre.» Rådmannen si vurdering: Leikanger kommune har to roller i denne saka. Den eine er planstyresmakt ved godkjenning av reguleringsplanar. Den andre er som framtidig eigar og driftar av dei kommunale vegane i feltet. Rådmannen finn den framlagde trafikkløysinga svært kunstig og kostbar, både i bygging og seinare drift. Den 130 m lange strekninga langsetter Njøsavegen løyser ikkje ut noko byggeareal. Den tek derimot av arealet som er avsett til offentleg byggeformål. Rådmannen finn den naturleg linjeføringa for vegutløysinga til å vera i motsett retning av den framlagde. Det vil seia at frå krysset med Njøsavegen bør vegen gå austover gjennom det offentlege området og deretter inn på avslutninga på den skisserte vegen sør for tunet. Ei slik utbyggingsrekkefylgje vil gjera raskast byggeklar den mest attraktive delen av utbyggingsområdet. Side 4 av 18

5 Sak 3/12 Revisjon av reguleringsplanen for Leikanger barneskule/leikanger idrettspark Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 12/63 Arkiv: L12 3/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommune avsluttar planprosessen med revisjon av reguleringsplanen for Leikanger barneskule/leikanger idrettspark. Prosjektet vert å ta opp til ny vurdering av samband med planprogrammet som kommunestyret skal vedta i Det vert teke initiativ til tingingar med grunneigar med sikte på å få til ein friviljug avtale om kjøp av grunn til fleirbruksflate etter alternativ 1. DOKUMENT: Gjeldande reguleringsplan, godkjent K-sak 78/07, vedtak om oppstart av revisjon av reguleringsplan Arealdelen i kommuneplanen (vedlagt) F-sak 77/10, vedtak om val av alternativ (vedlagt) SAKSUTGREIING: Gjeldande reguleringsplan frå 2001 syner plassering av idrettshall nordvest (bak) tribuneanlegget til stadion, parkering/snuplass for bussar og symjehall sørvest for stadion. Fleirbruksflate på 50x50 m er plassert søraust for grusbana på kommunen sin eigedom. Kommunestyret godkjende i mai 2007 reguleringsplan for Saften og Riverdalen med plassering av idrettshallen i sentrum. I desember 2007 vedtok kommunestyret å starta opp revisjon av reguleringplan for skule- og idrettsområdet med føringar om at parkeringa og snuplassen skulle vera som i gjeldande plan. Gangvegsystemet langs Holevegen skulle vurderast. Planarbeidet skulle skje i nært samarbeid med skulen og Syril og utførast i eigen regi. Side 5 av 18

6 Sak 3/12 I 2008 vart det gjennomført fleire møter og drøftingar med skulen og Syril. Det er ulike syn på plasseringa av fleirbruksflata. Skulen peika at den tidlegare vedtekne plasseringa no er mykje nytta både av skulen og særleg i skulefritidsordninga sine uteaktivitetar. Syril ynskjer primært å halda på plasseringa i planen frå 2001, men kan akseptera andre løysingar. Det viktigaste for dei er at ballflata er stor nok for deira bruk og at prosjektet kan realiserast rimeleg raskt. Det vart funne to alternativ for plassering av fleirbruksflata innafor det området som er frigitt frå lova om automatisk freda kulturminne. Begge desse alternativa ligg inne i arealdelen i kommuneplanen, godkjent i juni Alternativ 1, plassert søraust for stadion på eit nivå 10 m under stadion, gir plass til ei flate på om lag 60x40 m. Alternativ 2, i hagen nord for tunet på gnr.19 bnr.1, gir berre plass for ei flate på 35x18 m. Det er den same grunneigaren for begge alternativa. Han har gitt uttrykk for at det ikkje er aktuelt med friviljug sal av grunn for nokon av dei to alternativa. Saka vart lagt fram for formannskapet i møte i juni 2010, der det vart vedteke å leggja alternativ 1 til grunn for det vidare planarbeidet. Rådmannen si vurdering: Føresetnaden om å utføra dette planarbeidet i eigen regi var for optimistisk. Krava til utforminga av reguleringsplanar vart endra og skjerpa i den nye Plandelen i Plan- og bygningslova frå 1.juli 2009, noko som førde til at ny kompetanse måtte etablerast. Dette, saman med at bemanninga ved teknisk kontor har vore i endring, har ført til at den tekniske delen av planarbeidet har stoppa opp. Rådmannen finn heller ikkje at teknisk kontor har kapasitet til å gjennomføra så store planarbeid i tida framover. Det må difor finansierast og leigast inn konsulent til planarbeidet. Det er ikkje sett av midlar til noko kommunalt tiltak ved barneskulen i økonomiplanperioden til og med Holevegen vart utbetra i 2011 med auka breidde, legging av nye fartshumpar og etablering av parkeringsplassar. Det som står att er oppmerking av gang/sykkelfeltet og skilting. Dette vil skje til våren. I handlingsplanen for idrettsanlegg som kommunestyret vedtok i desember 2011 er ny ballflate for Syril sett opp i Rådmannen er tvilande til om det er grunnlag for å gjennomføra ei ekspropriasjonssak til ei regulert fleirbruksflate. Kjøp av grunn til slike anlegg bør skje gjennom friviljuge avtalar. Side 6 av 18

7 Sak 4/12 Førespurnad - kjøp av bygg Sakshandsamar: Per Holen Arkiv: 614 Arkivsak nr.: 12/67 4/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommune finn ikkje at kaibygget bør nyttast til andre føremål enn fastsett i reguleringsplanen. Leikanger kommune finn at kommunen bør stå som eigar av bygget og leiga det ut. Rådmannen får i oppdrag å ta kontakt med dei verksemdene som har søkt om å få leiga med sikte på best mogeleg utnytting av bygget til lager. DOKUMENT: Førespurnad av frå adv.fa. Tollefsen på vegne av Sogn Bilskade AS (vedlagt) F-sak 81/11 (vedlagt) Søknad av frå Hermansverk Servicesenter AS om leige av lokale (vedlagt) Søknad av frå Erling Røysum AS om leige av lokale (vedlagt) Søknad av frå Leikanger Fjord Hotel om leige av lokale (vedlagt) Søknad av frå Byggmeister Volldal og Langeteig AS om kjøp av lokale/næringsareal (vedlagt) SAKSUTGREIING: Formannskapet gjorde i møte dette vedtaket: «Formannskapet tek søknaden til førebels orientering. Rådmannen får i oppdrag å gjera ei vurdering av tilhøvet til reguleringsplanen. Før saka vert lagt fram til ny politisk handsaming, skal det søkast om bruksendring frå lager til verkstad. Som første steg skal det haldast orienterings-/ drøftingsmøte med naboar og etablerte verksemder på Hanahaug om initiativet og den framtidige utviklinga av området.» Side 7 av 18

8 Sak 4/12 I etterkant av møtet har kommunen motteke fire nye søknader om leige/kjøp av lagerareal. Den vart det halde orienterings-/ drøftingsmøte på Hanahaug. Møte vart halde i lokala til Melås AS. Møtet var var svært godt besøkt med om lag 50 deltakarar, mellom anna både ordførar, varaordførar, rådmann og nærings- og utviklingssjef. Adv. Arvid Melling orienterte om Sogn Bilskade AS sin situasjon og planar framover. Per Steinar Melås orienterte om Melås AS sin situasjon og planar framover. Han tilbaud Sogn Bilskade å få leiga i bygget hans på industriområdet på Eivaldgjerde. Jan Erik Lie oreinterte frå både Leikanger Fjord Hotel og Velforeninga Haneringen si side. Jan Sigurd Haugen presenterte skisser utarbeidd arkitekt Svein Tore Haugen. Fleire personar hadde innlegg. Der hovudinntrykket var at Leikanger kommunr ikkje burde selja bygget, men leiga det ut til lager og ikkje produksjonslokale. Nærings- og utviklingssjef orienterte om plansituasjonen for området. Det ligg føre fylgjande godkjende reguleringsplanar for Hanahaugsområdet: Hanehaug frå 1973 gjeld for kaiområdet, trafikksystemet og dei fire byggeområda felt E, F, G og H. Vestre del av Strandavegen frå Tidlegare S-laget frå Leikanger Auto frå Felt H i planen frå 1973 gjeld for kaibygget. Reguleringsføresegnene for dette området lyder: «Innanfor det regulerte området kan førast opp bygning for lager m/ekspedisjon, venterom, sanitærrom, kiosk og turvande kontor. Bygget kan førast opp i to høgder med maksimum rafthøgde 7 m.» Rådmannen si vurdering: Gjeldande reguleringsplanen opnar berre for bruk av kaibygget til lager. Dersom det skal vera produksjonsverksemd i bygget må reguleringsplanen fråvikast, enten ved dispensasjon eller reguleringsendring. Etter inntrykket frå folkemøtet vil ikkje rådmannen rå til at vert nytta dispensasjon i dette tilfellet. Det vil òg koma sterke reaksjon frå Hanahaugsamfunnet ved ein reguleringsendring frå lager til produksjonsverksemd. Dersom det skal stratast opp reguleringsplanarbeid for Hanahaugsområdet bør dette skje med eit vidare perspektiv enn berre for kaibygget. Side 8 av 18

9 Sak 5/12 Kjøp av grunn - gnr 24 bnr 32 - R. Christensen Sakshandsamar: Per Holen Arkiv: L12 &51 Arkivsak nr.: 11/817 5/12 Formannskapet TILRÅDING: Endeleg tilråding blir lagt fram i møtet. DOKUMENT: Adv.firma Tollefsen brev av Leikanger kommune v/rådmann brev av SAKSUTGREIING: Leikanger kommunestyre vedtok i møte å gå til ekspropriasjon av areal til framføring av veg på eigedomen gnr 24 bnr 32 eigar R Christensen. Fristen for å påklage vedtaket vart sett til Kommunen mottok brev frå adv A Mellingen om at vedtaket vil bli påklaga. Sitat: Side 9 av 18

10 Sak 5/12 Tilbodet som det er referert til vart framsett i eit møte mellom Saften AS,Byggsenteret Hundere, Leikanger kommune og adv Mellingen den Møtet kom istand som oppfølging av kommunestyret sitt vedtak den om at partane skulle forsøke nye forhandlingar før ekspropriasjonen blir følgt opp. Formannskapet vil få nærare orientering om innhaldet i tilbodet i møtet. Som det framgår av brevet frå adv Mellingen er det framsett ønskje om at fristen for å koma attende til eventuelle utfyllande klagegrunnar blir sett til Rådmannen sendte den følgjande svar på oppmodinga om utsett frist: «Leikanger kommune stadfestar å ha motteke brev dat om klage på ekspropriasjonsvedtaket og utsett frist for utfyllande klagegrunnar til fredag Leikanger formannskap skal ha saka til handsaming i møte Administrasjonen ønskjer ikkje å forskottere om formannskapet vil utsetje handsaminga av klagen på vedtaket. Ein fastset derfor ny frist for å koma med utfyllande klagegrunnar til tysdag 17. januar 2012 kl Kommunen godtek at utfyllande klagegrunnar blir sendt elektronisk til: Med bakgrunn i at klagen ikkje innheld utfyllande grunngjeving og det ikkje er avgjort om tilbodet som vart framsett den blir akseptert blir saka lagt fram utan nærare tilråding i denne omgang. Endeleg tilråding vil bli lagt fram til møtet. Side 10 av 18

11 Sak 6/12 Søknad om løyve til bruk av gangveg som køyreveg til Vokeldvegen 5 Sakshandsamar: Per Gjerland Arkivsak nr.: 11/1017 Arkiv: Q84 6/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger kommune tilrår ikkje biltrafikk på gang-og sykkelvegen mellom Vokeldvegen og Njøsavegen. DOKUMENT: Reguleringsplan Røysum/Henjum del 1 Brev av frå Jon Lunde (vedlagt) Kartutsnitt (vedlagt) SAKSUTGREIING: Jon Lunde er eigar av Vokeldvegen 5. Han hevdar at han hadde vegrett frå Henjum til bustadhuset sitt før gangvegen mellom Vokelvegen og Njøsavegen vart bygd. Han vil difor ha høve til å nytte gangvegen som køyreveg frå Krosshaug og opp til bustadhuset sitt. Gangvegen er ein del av reguleringsplan for bustadfeltet Henjum/Røysum del 1 og vart bygd i samband med utbygging av bustadfeltet på slutten av 1970-talet. I reguleringsplanen fekk Vokeldvegen 5 køyreveg gjennom bustadfeltet frå Vokeldvegen. På gangvegen er det sett opp skilt 522(gang-og sykkelveg). Skilt 522 kan ha underskilt Kjøring til eigedommane tillate dersom gang- og sykkelvegen er einaste tilkomsten til eigedommen. Vokeldvegen 5 har tilkomstveg frå Vokeldvegen og har difor ikkje trong for å bruka gang-og sykkelvegen vegen til køyreveg. Gangvegen er dessutan for smal og bratt til å tillate kombinert bil og gang-og sykkeltrafikk. Det er regionvegsjefen som gir løyve til oppsetting av skilt opplysningsskilt 522 for gang og sykkelveg med underskilt, etter uttale frå politiet og kommunen.. Side 11 av 18

12 Sak 7/12 Schrødertomta - entreprisekostnad Sakshandsamar: Ervin Johan Beheim Arkivsak nr.: 11/1052 Arkiv: 614 D34 7/12 Formannskapet TILRÅDING: Leikanger formannskap fastset kostnadsramma til opparbeiding av Schrødertomta til kr ,- eks.mva. Kostnadene med opparbeiding av parkområdet blir redusert ved uttrekk av postar som framgår av eige oppsett datert Formannskapet føreset at det blir inngått avtale med Sogn Tavle og Data om refusjon av kostnader med opparbeidinga som står i rimeleg forhold til at parkområdet skal nyttast som uteareal for nye bustadeiningar, jfr rammeløyvesak 10/528 og formannskapet sak 07/10. Rådmannen får fullmakt til å inngå kontrakt med tilbydar. DOKUMENT: Tilbod frå entreprenørar Tilbodsinnstilling frå Landskapsarkitekt Smedsvig Kostnadsoverslag frå Smedsvig januar Tilbodsgrunnlag Nytt evaluert tilbodsoppsett med uttrekk av postar (vedl) SAKSUTGREIING: Leikanger kommunestyre vedtok i møte 29.september 2011, sak 45/11 å opparbeide Schrødertomta etter framlagt planskisse og teikningar. Kommunestyret vedtok òg finansiering av prosjektet slik som framstilt i saksframlegget. Kostnadsoverslaget som vart utarbeidd av Landskapsarkitet Smedsvig i januar 2011 viser ein kostnad på kr ,- + ekstra opprustning av Borggarden. Administrasjon vurderte dette kostnadsoverslag til å vera for lågt.i saksutgreiinga til kommunestyret vart kostnadsoverslaget Side 12 av 18

13 Sak 7/12 auka til kr ,-. Grunnlaget for vedtaket i kommunestyret er basert på overslaget og finansieringa i saksutgreiinga. Det er no utført tilbodskonkurranse på prosjektet. Det kom inn to tilbod frå kvalifiserte entreprenørar. Etter evaluering av tilboda er lågaste pris kr ,- Det må no takast stilling til om vedtaket i K-sak 45/11 skal stå fast med ein kostnad på kr ,- eller gjennomføre prosjektet med ein kostnad på kr ,-. Konsekvensen av å vedta ein kostnad på kr ,- er at midlar til dei andre prosjekta i sentrumsutviklinga får tilsvarande underdekning. Administrasjon har utført ei ny evaluering av lågast tilbod. Ved å trekka ut postar som kan utførast i ettertid utan ekstra kostnader med graving etc., kan prosjektet utførast for ein kostnad som ligg i underkant av kr ,-. Oppsett over postar og kostnader som kan trekkast ut er spesifisert som eige vedlegg, dat , ligg ved saka. Sogn Tavle og Data sitt utbyggingsprosjekt Formannskapet vedtok i møte ,sak 97/10 å gje Sogn Tavle og Data rammeløyve for utbygging av sin eigedom til fleire bustadeiningar. Formannskapet ga også løyve til at arealet (F2 park/leikeareal) her nemnt som Schrødertoma kan nyttast som uteareal i prosjektet og at søkar (utbyggar) saman med kommunen opparbeider arealet som nedfelt i føresegnene i reguleringsplanen. Rådmannen meiner det må inngåast skriftleg avtale mellom Sogn Tavle og Data og Leikanger kommune om refusjon av opparbeidingskostnader med parkområdet som står i rimeleg forhold til bruk av Schrødertomta som uteareal for nye bustadeiningar. Rådmannen si vurdering: Rådmannen vurderer dei innkomne tilboda på prosjektet som høge. Å redusera kostnadene ved å ikkje utføre uttrekte postar vil likevel gje eit godt resultat for opparbeiding av Schrødetomta som parkområde. Rådmann tilrår at formannskapet held fast ved kostnadsvurderinga som var lagt til grunn i årsbudsjettet for 2012 og at kostnadene blir redusert med uttrekk av postar frå tilbodet som blir akseptert. Side 13 av 18

14 Sak 8/12 Søknad om SMIL-midlar 2011 Utbetring av Njøsadalsvegen Sakshandsamar: Eva Nilsen Huke Arkivsak nr.: 11/576 Arkiv: V18 8/12 Formannskapet TILRÅDING: Formannskapet tek klagen til fylgje og endrar vedtaket i sak 93/11 til: Njøs Grendalag får kr ,- til vedlikehald av Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde - Botnabakken. Vedtaket er heimla i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og Leikanger kommune sin strategiplan for bruk av SMIL midlar DOKUMENT: F-sak 93/11 Klage av frå Njøs Grendalag (vedlagt) SAKSUTGREIING: Leikanger kommune har motteke brev frå Njøs Grendalag der dei skriv at dei ikkje ynskjer å ta imot tilskotet til Njøsadalsvegen der det er sett vilkår om at vegen i hovudsak skal vera open for ålmenta. Leikanger kommune vel å handsame brevet som ein klage. Klaga er sett fram i rett tid og vert handsama. Njøs Grendalag søkte om tilskot til vedlikehald av Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde- Botnabakken. Det skal nyttast 100 tonn grus på vegen som skal køyrast ut og dragast utover. Vegen er mykje nytta av grunneigarane i samband med gardsdrift og av ålmenta til fritidsføremål. I Leikanger kommune sin strategiplan for bruk av SMIL midlar heiter dett: «Ein vil òg prioritera tiltak for tilrettelegging for tilkomst til areal med fri ferdsel, som parkeringsplassar og stiar knytt til sjø og vatn, tilrettelegging av stiar og vegar for ålmenta, stølsvegar og gamle bygdevegar». Vidare: «Kommunen ynskjer å prioritera: Tilrettelegging av tilkomst til areal Side 14 av 18

15 Sak 8/12 med fri ferdsel, mellom anna parkeringsplassar og stiar knytt til fjorden og vassdraga og tilrettelegging av stiar og vegar for ålmenta som stølsvegar og gamle bygdevegar.» Rådmannen si vurdering: Kommunen har midlar tilgjengeleg og ser positivt på at grunneigarane held skogsvegane vedlike og tilgjengelege for ålmenta. Kommunen ser på at tilgjenge for ålmenta via skogsvegane er ei viktig kjelde til naturopplevingar og mosjon for alle i kommunen og ein god mogelegheit for folk til å kome lettvint til fjells. Opne skogsvegar som vert vedlikehaldne er med på å heve livskvaliteten i Leikanger. Kommunen er positiv til å gje tilskot til utbetring av Njøsadalsvegen fordi den gjev ålmenta tilgang til skog og fjell. Njøs Grendalag har funne vilkåret svært tyngande. Det er vanleg at eit tiltak som mottek SMIL tilskot skal haldast i orden etter intensjonen i 10 år. Dette gjeld t.d. hus som vert restaurerte og beite som vert opna. Tilskot til vedlikehald av ein veg vil ha ei kortare tidsramme og myndigheitene vil sjå etter at tiltaket vert gjennomført etter planen i søknaden. Rådmannen ser at grunneigarane sin reaksjon på vedtaket om løyving med vilkår er negativ og at det kan føre til dårlegare tilgjenge for ålmenta. Grunneigarane kan, om dei ynskjer det, sette bom på vegen med eller utan bompengar og dermed redusere tilgjenge for ålmenta. Bom som gjer vegen utilgjengeleg for andre enn grunneigarane er ikkje ynskjeleg sett frå kommunen si side. Det har ikkje vore kommunen sin intensjon å pålegge eit tyngande vilkår, men å sikre at midlane kjem ålmenta til gode. Leikanger kommune har hatt til intensjon å oppretthalde den tilstand som har vore gjennom mange år m.o.t. tilgjenge for ålmenta. Rådmann rår formannskapet til at klagen vert teken til fylgje ved at Njøs Grendalag får kr ,- i tilskot til vedlikehald av Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde Botnabakken. Det blir ikkje stilt vilkår om at vegen skal vera open for ålmenta. Side 15 av 18

16 Sak 9/12 Søknad om SMIL-midlar 2011 Montering av avledningsrenner Sakshandsamar: Eva Nilsen Huke Arkivsak nr.: 11/578 Arkiv: V18 9/12 Formannskapet TILRÅDING: Formannskapet tek klagen til fylgje og endrar vedtaket i sak 94/11 til: Njøs Grendalag får kr ,- til nedlegging av avleiingsrenner i Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde-Botnabakken. Vedtaket er heimla i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket og Leikanger kommune sin strategiplan for bruk av SMIL midlar DOKUMENT: F-sak 94/11 Klage av frå Njøs Grendalag (vedlagt) SAKSUTGREIING: Leikanger kommune har motteke brev frå Njøs Grendalag om at dei ikkje ynskjer å ta imot tilskotet til Njøsadalsvegen der det er sett vilkår om at vegen i hovudsak skal vera open for ålmenta. Leikanger kommune vel å handsame dette som ein klage. Klaga er sett fram i rett tid og vert handsama. Njøs Grendalag søkte om tilskot til nedlegging av tretten avleiingsrenner i Njøsadalsvegen for å hindre vekkrenning av grus på vegen. Njøsadalsvegen er mykje brukt av grendalaget til jordbruk/utmarksføremål og av ålmenta til fritidsbruk. I Leikanger kommune sin strategiplan for bruk av SMIL midlar heiter dett: «Ein vil òg prioritera tiltak for tilrettelegging for tilkomst til areal med fri ferdsel, som parkeringsplassar og stiar knytt til sjø og vatn, tilrettelegging av stiar og vegar for ålmenta, stølsvegar og gamle bygdevegar». Vidare: «Kommunen ynskjer å prioritera: Tilrettelegging av tilkomst til areal med fri ferdsel, mellom anna parkeringsplassar og stiar knytt til fjorden og vassdraga og tilrettelegging av stiar og vegar for ålmenta som stølsvegar og gamle bygdevegar.» Side 16 av 18

17 Sak 9/12 Rådmannen si vurdering: Kommunen har midlar tilgjengeleg og ser positivt på at grunneigarane held skogsvegane vedlike og tilgjengelege for ålmenta. Kommunen ser på at tilgjenge for ålmenta via skogsvegane er ei viktig kjelde til naturopplevingar og mosjon for alle i kommunen og ein god mogelegheit for folk til å kome lettvint til fjells. Opne skogsvegar som vert vedlikehaldne er med på å heve livskvaliteten i Leikanger. Kommunen er positiv til å gje tilskot til utbetring av Njøsadalsvegen fordi den gjev ålmenta tilgang til skog og fjell. Njøs Grendalag har funne vilkåret svært tyngande. Det er vanleg at eit tiltak som mottek SMIL tilskot skal haldast i orden etter intensjonen i 10 år. Dette gjeld t.d. hus som vert restaurerte og beite som vert opna. Tilskot til vedlikehald av ein veg vil ha ei kortare tidsramme og myndigheitene vil sjå etter at tiltaket vert gjennomført etter planen i søknaden. Rådmannen ser at grunneigarane sin reaksjon på vedtaket om løyving med vilkår er negativ og at det kan føre til dårlegare tilgjenge for ålmenta. Grunneigarane kan, om dei ynskjer det, sette bom på vegen med eller utan bompengar og dermed redusere tilgjenge for ålmenta. Bom som gjer vegen utilgjengeleg for andre enn grunneigarane er ikkje ynskjeleg sett frå kommunen si side. Det har ikkje vore kommunen sin intensjon å pålegge eit tyngande vilkår, men å sikre at midlane kjem ålmenta til gode. Leikanger kommune har hatt til intensjon å oppretthalde den tilstand som har vore gjennom mange år m.o.t. tilgjenge for ålmenta. Rådmann rår formannskapet til at klagen vert teken til fylgje ved at Njøs Grendalag får kr ,- i tilskot til nedlegging av avleiingsrenner i Njøsadalsvegen på strekka Vetlegjerde Botnabakken. Det blir ikkje stilt vilkår om at vegen skal vera open for ålmenta. Side 17 av 18

18 Sak 10/12 Orienteringar Sakshandsamar: Per Holen Arkivsak nr.: 12/66 Arkiv: 10/12 Formannskapet TEMA: 1. Orientering frå møte mellom Leikanger næringshage og Leikanger kommune 29 desember Julestormen «Dagmar», oversyn skadeobjekt og erfaringar i høve kommunen sin beredskap Blir framlagt i møte. Side 18 av 18

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 25/07 07/302 SØKNAD OM BYGGELØYVE GNR 20 BNR 21, ARVID MELLINGEN

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 25/07 07/302 SØKNAD OM BYGGELØYVE GNR 20 BNR 21, ARVID MELLINGEN Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 03.05.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 22/07 07/326 ORIENTERINGSSAKER 23/07 07/315 OPPSETTING AV GRIND PÅ KOMMUNAL

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 36/12 12/418 Søknad om SMIL - midlar 2012 - Skjøtsel av gamal frukthage på Njøs

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 36/12 12/418 Søknad om SMIL - midlar 2012 - Skjøtsel av gamal frukthage på Njøs Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 35/12 12/496 Søknad om tillatelse til tiltak 36/12 12/418 Søknad om SMIL -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 27/13 12/114 Kommunale bustader - oppfølging av rapport frå arbeidsgruppe. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 24/13 12/432 Sikring mot naturskade, Nybøstrondi 25/13 12/514 Søknad om økonomisk

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret

ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 25. SEPTEMBER 2014 12.00 15.45 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen 12/12 12/213

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-11:00.

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-11:00. MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2016 Tid: 09:00-11:00 SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 12/16 16/1039 Budsjettrammer 2017

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato

Til Kopi: Tenesteleiar Einar Nedrelo Frå Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Tenesteleiar Einar Nedrelo Eva Nilsen Huke Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato MTR 08/2442 10951/08 21.10.2008 Oversyn over SMIL/NMSK søknader 2. handsaming 2008 Kulturlandskap:

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143 Arkiv: L12 REGULERINGSPLAN FOR KVÅLE/GURVIN. * Innstilling: Kommunestyret i Sogndal vedtek reguleringsplan for Kvåle-Gurvin med tilhøyrande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Tilstades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.01.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND Notat Til : Harald Offerdal, ordførar Balestrand formannskap Frå Kopi : Arne Abrahamsen, plan og utviklingssjef : Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef Sak : Reguleringsplan for Sæle

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 57/12 12/369 Endring av reguleringsplan - køyreveg over sjukeheimstomta på Ohnstadhaugen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 57/12 12/369 Endring av reguleringsplan - køyreveg over sjukeheimstomta på Ohnstadhaugen Møtestad: Tingsalen Møtedato: 26.09.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/981 Endring av byggesakreguletiv - byggetilsyn 55/12 12/975 Rekneskapsrapport

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr.

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr. ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015 Utvalsaksnr. 90/15 Utval Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Møtedato 02.06.2015 Saka gjeld: GNR/BNR 13/4

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet 08.09.2015 106/15 Kommunestyret 24.09.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø

MØTEBOK. PlanID 1222_ Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde. Utval sak Utval Møtedato 17/17 Utval for plan og miljø Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2017/126 Sakshandsamar: Anne-Lise Næs Olsen Dato: 20.02.2017 MØTEBOK PlanID 1222_201701- Oppstart av detaljregulering for Årskog industriområde Utval sak Utval Møtedato

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Vågshøgda AS(SUS) Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 03.07.2014 Ingunn Stette 14/961-14/47974 Reguleringsplan for Britplassen - del av gnr.17 bnr.1 - søknad om oppstart

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Førespurnad om naustbygging i regulert vernesone F1/BLV4 i Solvorn

Førespurnad om naustbygging i regulert vernesone F1/BLV4 i Solvorn 1 Rådmannen - plan Oddstein Haugen 6879 SOLVORN Eirik Nitter Walaker 6879 SOLVORN 09.05.2014 Arkivsak: 14/877 Løpenr.: 14/5585 Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Off. forskrift 7 Personopplysningar - ikkje

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FA - L12 17/506 Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS 13.06.2017 032/2017 Kommunestyret PS 22.06.2017 Endring av reguleringsplan for Einestrand

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet 03.06.2014 038/14 Kommunestyret 19.06.2014 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K2-L12 Arkivsaksnr. 12/834 Detaljreguleringsplan

Detaljer