Tidlig påskemorgen på Høgkampen God påske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidlig påskemorgen på Høgkampen God påske"

Transkript

1 Tidlig påskemorgen på Høgkampen God påske

2 PROTOKOLL fra generalforsamlingen i Velforeningen i Hugulia hytteområde på Hugulia feriehjem lørdag 16. september 1978 kl Til stede: 64 festere med følge og representanter for Oslo og Omegn krets. Dessuten møttes høyesterettsadvokat Grøstad. Formannen, T. Valland, åpnet generalforsamlingen som ble erklært lovlig innkalt og satt. Dirigenten refererte styrets utsendte forslag til dagsordnen. I tilknytning til denne beklaget formannen at styret ikke hadde behandlet Anton Bechs forslag til vedteksendringer. Han foreslo at saken ble behandlet under punkt 6 «Kontingent» og at punktet ble endret til «6. Kontingent - vedtekter for Velforeningen». Etter dette ble følgende dagsorden enstemmig godkjent: la. Åpning v/formannen b. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen 2. Styrets årsberetning 3. Beretning fra tilsynsutvalget 4. Regnskap driftsutgifter Budsjett driftsutgifter 5. Regnskap velforeningen Budsjett velforeningen. 6. Kontingent - Vedtekter for Velforeningen 7. Melding fra 5 mannskomitéen 8. Utbygging av dam. Behandling av OOK's brev av m/bilag 9. Valg 10. Tid og sted for neste generalforsamling 11. Eventuelt lb. Etter forslag fra formannen ble Arthur Bauge enstemmig valgt til dirigent. Formannen foreslo deretter Jan Aaboen til referent. Denne var imidlertid ikke til stede. Etter flere forslag fra salen på kandidater som trakk seg i tur og orden, påtok Oslo og Omegn krets seg å føre protokollen. Dette ble enstemmig godkjent. Aasen og Bolstad ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med formannen. 2. Styrets årsberetning Denne var utsendt på forhånd. Dirigenten ga ordet fritt til en generell debatt om beretningen. Deretter gjennomgikk han denne punkt for punkt. Bech (121) bemerket at «5- mannskomitéen» burde ha vært tatt med under punkt 1. Wattum (808) etterlyste hvem som var redaktør av «Hugustubben». Vedtak: styrets beretning ble enstemmig godkjent. 3. Beretning fra Tilsynsutvalget Dirigent refererte hovedpunktene. Melvold (801) berømmet vaktmesteren for vel utført arbeid og foreslo at generalforsamlingen hilste til ham, noe som ble vedtatt med akklamasjon. Wattum (808) foreslo at Velforeningen bekoster privattelefon til vaktmesteren. Vedtak: Forslaget oversendes styret som gis fullmakt til å avgjøre saken. Det ble ellers drøftet hvordan man skulle forholde seg med bomnøkkel til tomtefesternes gjester. Vedtak: Styret tar seg av saken. Formannen takket Tilsynsutvalget for godt utført jobb. 4a. Regnskap - driftsutgifter Dirigenten refererte teksten i regnskapspostene og sluttsummene. Kassereren forklarte at årsaken til at posten «utestående fordringer» var så stor, var at regnskapet ble avsluttet pr mens innbetalingsfristen for andelene var De flest har nå innbetalt sin andel for 2. halvår. Hundere (711) uttalte at bortfesters andel av driftsutgiftene burde ha kommet frem av utestående fordringer. Godkjenningen av regnskapet ble vedtatt tatt opp under punkt 5 Regnskap - Velforeningen. 4b. Budsjett - driftsutgifter Styrets budsjettforslag ble referert av dirigenten. Bech (121) spurte hvorfor det var avsatt kr til disposisjon for styret. Formannen uttalte at det kunne synes mye, men det var ofte vanskelig å få samstemmighet mellom regnskap og budsjett. Dirigenten uttalte at det var greit å ha disponible penger i påkommende tilfelle p.g.a. uforutsette utgifter og at man da unngikk ekstrakontingent. Hundere (711) uttalte at der er mulig å få til godt samstemte budsjetter. Vedtak: Styrets budsjettforslag ble enstemmig godkjent. Sa. Regnskap - Velforeningen Dirigenten refererte regnskapet og revisjonsberetningen (omfatter begge regnskapene). På forespørsel fra Bech (121i ble det opplyst at revisor ikke var til stede på generalforsamlingen. Tobro (112) spurte om posten ^ ver», og formannen redegjorde for denne. Vedtak: Regnskapene ble enstemmig vedtatt, revisjonsberetningen tatt til etterretning og styret meddelt ansvarsfrihet. 5b. Budsjett - Velforeningen Dirigenten refererte j-. r«;get som ble enstemmig vedtatt uten merknader. 6. Kontingent - Vedtekter for Velforeningen 1. Ad kontingent Formannen foreslo på vegne av stvet uendret kontingent. Dette Ke enstemmig godkjent. 2. Ad vedtekter Kopi av vedtektene \ar ser.j: - _ mene på forhånd. Bech (121) som hadde foreslå:: vedtektsendringene opplyste at forslaget var sendt styret senvinterer. våren 1978 og uttalte at det var behov for å ajourføre vedtektene. Han g-ennomgikk deretter i detalj endringsforslagene. Dirigenten uttalte at forslag om endringer av vedtektene må sti på dagsorden og kunngjøres i god tid. Andreassen (103) foreslo at saken ble oversendt styret til videre behandling. Melvold (801) sluttet seg ril forslaget fra Andreassen og anbefalte at saken legges fram på en seinere generalforsamling. Vedtak: Det ble med o\er. eldende flertall vedtatt at styret ferdigbehandler saken. 2

3 7. Melding fra 5-mannskomitéen Som grunnlag for punktet-forelå 5- nraranskomitéens ( udaté.ræ) og bortfestens brev av 8.9. ;^978f*Dokei.mentene var utsendt på^fbr.ffiånd. Komitéensvformanm, Wattum, uttalte innlednrngsy.is at dem ikke hadde funnet det^fnkitig å sende tomtefesterne noen;redegjørelse da forhandlingene meff bortfester ikke var avsluttet. Komiteen hadde funnet at problematikken var så vanskelig at den hadde tatt kontakt med et advokatfirma. Ham refererte deretter 5-rnaronskomitéens brev av som kommenterer bortfesters brev av feil tomtefesterne og uttake at 5- mannskomitéen ser positivt på bortfesters vilje til å komme 6ram til en samarbeidsavtale. Høyesteretts-advokat Grøstad rede- /^orde for sitt engasjement i saken og utalte at det må foreligger to forslag - ettfra hver av partene. Han så positivt på bortfesters nye initiativ i saken, me-n uttalte at det var vanskelig å gå inn på realitetene i sakem på dette møtet. Det ville sprenge rammen for generalforsamlingen. Formannen i Oslo og omegn krets, E. S tende, redegjorde kort for bortfesters møte med komiteen den og til bortfesters brev av samt til brev av og uttalte at bortfester ikke hadde vist uvilje til å komme fram feil en løsning. Etter en pause i forlnandligene redegjorde formannen i styret for styrets syn og refererte styremøteprotokoll av Han opplyste at styret ikke ^kjente bil 5-mannskomitéens brev av ' :?. 78 før umiddelbart før møtet ble satt slik at styret bare hadde fått drøiftet dette i pausen. Styrete filerbalil mente at styret burde sluttføre forhandlingene mens ett styremedlem mente at komiteen burde fortsette. Dirigenten foreslo at generalforsamlingen debatterte først framgangsmåten for de videre forhandlinger og deretter eventuelle synpunkter på samarbeidsavtalen. En rekke tomtefes-tere deltok i debatten om styret eller 5-mannskomitéen burde sluttføre forhandlingene og om det endelige resultat skulile fremlegges for en ekstraordinær generalforsamling, eller om styret skulle ha fiallmakt til å godkjenne avtalen. Bolstad (503) fremmet skriftlig følgende forslag: Styret pålegges å inngå samarbeidsavtale med bortfester. Prinsippene i Fra Styret. Siden vi var sammen i generalforsamling sist høst har styret hatt 3 styremøter. Ingen store eller «Kostbare» saker er behandlet. (Scooter) Vi har dessverre fått melding om at vellets scooter er i dårlig forfatning. Vi har ennå ikke fått oversikt over kostnaden for reparasjonen, men styret er av den mening at scooter på Hugulia er nødvendig, og at reparasjon eller utskifting må gjøres. (Tyveri) Dessverre har vi fått melding om at det har vært innbrudd i et par hytter i vinter. Det er stjålet ting i hyttene som er såpass tunge at bil må ha vært benyttet. Styret innskjerper plikten til å låse bommen etter seg, skulle noen komme til å åpen bom så vær snill og lås den. (Veiene) Påsken kommer sent iår og veiene kan bli hardt belastet vis teleløsningen er igang, kjør derfor minst mulig i området. (Søppel) Styret vil henstille til hytteeierne at brennbar søppel brennes i hyttas ovn - Melkekartonger og pappesker tar stor plass i søppelsekkene. (Parkering) Noen av parkeringsplassene er så «dype» at det er nødvendig med parkering på «rekke» Med litt samarbeide med hytteborne skulle rekkeparkering være mulig. Hytter som har mer enn 1. bil parker da på «rekke». (Skirenn) Skirenn vil også iår bli avholdt, det kan vi lese om annet sted i Hugustubben. Men «vi andre» i styret vil gjerne takke Rolf Rollheim - for at han også iår har påtatt seg ansvaret for arrangementet. Vi vil også rette en takk til resten av sk.komiteen som på forskjellig vis hjelper til. Vaktmester) Vaktmesteren har nå fått telefon. Nummeret er Nørstelia (retn. nr. 061) Styret ønsker alle en god påskeferie på Hugulia. For styret Torvald Valland OOK's reviderte forslag av legges til grunn forforhandlingene. Etter en del debatt fqijeslo Valland på vegne av styret med bakgrunn i debatten at det ble nedsatt en ny komité bestående av 2 medlemmer fra styret og 2fra5-mannskomitéen tiil å sluttføre forhandlingene på grunnlag av partens utkast. Forslaget ble drøftet og anbefalt av høyesterettsadvokat (Srøsbad som mente at Vallands forslag bygger bro mellom de ulike synspunktene. De øvrige fotslag anbefalte han brukket tilbake. Dette ble gjort, og Vallands forslag ble enstemmig vedtatt. Etter forslag fra dirigenten ble det vedtatt at 5-mannskom.ité&n oppløses og at komiteen oppnevner 2 representanter til det nye forhandlingsutvalg. 8. Utbygging av dam Som grunnlag for saken forelå brev av og fra OOK med forslag om å drøfre interessen blant tomtefestenne for å demme opp Hugwlitjernet. Fortsettelse side 6 3

4 AlnMIOIlioQPF^ll Feriehjemmet Hugulia. Alternativ med hytteleiligheter i rekke. 2-8 soveplasser. Perspektiv fra nord. r OSIOl yalllsds( 11 Hougen og Solheim arkitektkontor A.S. Arb( srsamf. Pl. 1. Oslo 1. Dato

5 En eventuell framtidig utbygging av Hugulia Spørsmålet orm den framtidige drift og utbygging av kretsens feriehjem på Hugulia har vært drøftet i lang tid. Våren 1978 la en intern arbeidsgruppe fram en omfattende utredning med forslag til driftsform og utbygging. Spørsmålet er siden blitt bearbeidet ytterligere og på generalforsamlingen i feriehjernmet den ble rammen for den framtidige utbygging trukket opp. På dette grunnlag har arkitektene Hougen og Solheim Arkitektskontor A/S, Oslo, på vegne av kretsen lagt fram foreløpig plamer for Nordre Land kommune med sikte på en vurdering fra kommunens side som j t e for den videre prosjektering, flanene går ut på å sette i stand bestyrerboligen og å modernisere nåværende servicebygming (kontor, spisesal m.v.) samt å bygge et mellornbygg med denne og den gamle soverromsbygningen. Sistnevnte bygg vil i første omgang bare bli vedlikeholdt pusset opp i nødvendig utstrekning, bl.a. vil den gamle peisestua bli satt i stand til kursformål. Seinere vil bygningen bli noe ominnredet med flere aktivitetsrom/grupperom. I den nye mellomfløyen tenkes anlagt tilfluktsrom, badstueanlegg med dusjer og garderober. En eventuell svømmehall kan også bygges i tilknytning til denne fløyen. Til erstatning for nåværende soveroxqsfløy tenkes bygget en ny fløy ( ggende mot nåværende tun ved garasjen. Denne fløyen vil inneholde 6 såkalte hytteleiligheter med plass for 6 personer i hver. Alle leiligheter får bad og toalett samt fullt utstyr for selvbetjening for øvrig. Fløyen knyttes til servieefløyen med et overbygg. Sistnevnte fløy vil dessuten bli påbygd en svalgang mot tunet samtidig med at bestyrerkontoret, telefon og postboksanlegg flyttes. På vestsiden av servicefløyen tenkes 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. 2. Meld fra hvor du går. 3. Vis respekt for været og værmeldingene. - dersom behovet viser seg - framtidig lagt et nytt tun med hytteleiligheter. I første omgang tenkes en fløy på 8 leiligheter. Hytteleilighetene vil bli utstyrt slik at gjestene kan husholdere seg selv. I toppsesongene, f.eks. i påskeferien og når stedet brukes til kurser, vil kafeteriaen være betjent. I øvrige perioder tenkes stedet bare betjent av et bestyrerpar med nødvendig assistanse til vedlikehold. I den utstrekning hytteeierne har behov for serviceytelser. f.eks. telefon, kjøp av ved, leie av sengetøy etc. tenkes dette ordnet som nå. En eventuell utbygging vil måtte skje gradvis i takt med behov og driftsøkonomi. Kretsen tar 1. byggetrinn sikte på å bygge 6 hytteleiligheter samnt å modernisere servicefløyen og knytte denne til den gamle soveromasfløyen som heretter blir aktivitetsrom. Annet byggetrinn som vil omfatte 8 nye hytteleiligheter, tenkes realisert relativt raskt etter 1. byggetrinn. Endelig beslutning om utbygging vil bli truffet så snart planene er godkjent av kommunen og finansieringen er ordnet. Tidligste byggestart vil etter dette kunne være sommeren I år har vi "utvidet" med en ny stor hytte. Flunkende ny står den der klar til å motta gjestene: 8 personer får plass på denne hytta. Ved siden av den nye hytta har vi 4 andre velutstyrte hytter til utleie. Alle hyttene fikk i løpet av 1978 bl.a. helt nytt kjøkkenutstyr. Det er kjøpt inn en del nye møbler og ellers foretatt enkelte utbedringer. DE 9 FJELLREGLENE SOM MÅ KUNNES: 4. Lytt til erfarne fjellfolk. 5. Vær rustet mot uvær selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk, spade og det utstyr fjellet krever. 6. Husk kart og kompass. 7. Gå ikke alene. 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig. s

6 PROTOKOLL Fortsatt fra side 3 Formannen opplyste at styret var delt i synet på damprosjektet fordi dette ville koste penger. Styret mente ellers det ville være hyggelig med dam. Under debatten ble det påpekt en regnefeil i entreprenørens tilbud. (Korrigert overslag blir ca. kr ,- mot ca. kr ,-). Det ble ellers uttalt at saken ikke var godt nok utredet. Dahl (509) foreslo at styret sammen med bortfester fikk laget en gjennomarbeidet undersøkelse. Det ble ellers hevdet at noe måtte gjøres for å pynte området rundt tjernet. Stende (OOK) uttalte at manglende interesse blant tomtefesterne ikke ville hindre bortfester i å gjøre noe med dammen når tid og økonomi tillot det. Vedtak. 1. Styret gis fullmakt til å pynte området rundt tjernet (enstemmig) 2. Forslaget om videre samarbeid om damprosjektet ble avvist med knapt flertall. 9. Valg Formannen i Valgkomiteen, O.S. Melvold (801), la fram komiteens enstemmige innstilling. Han opplyste at styreformannen, Valland, som var på valg, hadde sagt seg villig til gjenvalg. Imidlertid vil han av arbeidsmessige grunner bare kunne fungere en tid framover. N.K. Dahl (509) foreslo istedenfor J. Sværen (Oslo krets av Norsk Postforbund) enten R. Haukland (515) eller H. Berger (814). På opplysning fra Valgkomiteens formann, Melvold; har Berger tidligere vært forespurt, men har sagt nei. Haukland som var tilstede, sa seg ikke uvillig. Valgene fikk følgende utfall: I. Styre Formann: Torvald Valland (411) Nestformann: Trygve Bruland (105) Styremedlemmer: Rolf Rollheim (603) Gerd Karlsmyr (601) Jørgen Sværen (OK) Perioden: Personlige varamenn: Erik Uhre Schjelderup (616) Albert Andreassen (103) Viktor Qikstrøm (703) Herblf Brox (113/114/115) Arne Nilsen (OK) 1978/1979 (ikke på valg 1978/1979 (ikke på valg 1979/1980 (gjenvalg) 1979/1980 (gjenvalg) 1979 (ny) 2. Tilsynsutvalg for 1979: Harry Skjegstad (217) Odd Huseby (113/114/115) Arild Valle (802) 3. Valgkomité: Odd Sv. Melvold (801) Birger Aamot (OK) Arild Valle (802) 4. Revisor: Åse Svendsen (203) 5. Redaktør: N.K. Dahl (509) 1978/ Tid og sted for neste generalforsamling Etter noe diskusjon ble det vedtatt å henstille til styret å avvikle generalforsamlingen så tidlig som mulig i september 1979 (underforstått på Hugulia). 11. Eventuelt 11.1 Det er ønskelig med fleksibel åpningstid for postboks- og telefonrommet. OOK vil sette inn lås fra sentrallåssystemet (bomnøkkel). P.t. er døra ulåst. (Televerket har ennå ikke kunnet sette opp katalogstativ da dette må spesiallages p.g.a. plassen.) 11.2 På forespørsel om hvem som har ansvaret for reparasjon av pumpehusene, bl.a. pumpehuset hyttegrend 2, ble det opplyst at dette tilligger styret/ tilsynsutvalget og vaktmester Det ble uttalt at en del hytter i grend 3 ikke var merket av på kartet (Dahls?). Bortfester redegjorde for bakgrunnen for flyttingene av tomtefesterne 306 og 508. Alle endringer er godkjent av kommunale myndigheter På forespørsel om godkjenning av felling av trær ble det opplyst at tomtefester ma underrette OOK i hvert enkelt tilfelle pr. brev, telefon etc. slik at befaring kan avtales Formannen i Tilsynsutvalget uttalte at det er behov for et kontakt ledd i hver hyttegrend for å ta seg av spørsmål av felles interesse, bl.a. vedlikehold, da det er meget å gjøre for utvalget. Han oppfordret ellers til dugnader. For møtet ble hevet, henstilte formannen til alle å delta i dugnad neste dag for å rydde og merke løyper. Møtet hevet kl Th. Valland (sign) formann A. Aasen (sign) H. Bolstad (sign) K. V. Hansen (sign. referent Huguiiatjernet - overvannsløp Kretsen tar sikte på å anlegge overvannsløp i demningen ved Svartbekken mot hyttegrend 7. Arbeidet vil bli utført etter sommerferien slik at den største av ferietrafikken er over. Antatt tidsrom kan tenkes å bli omkring månedsskiftet august/september små smil Høll kjæft! Det var en kar som var ute på Mjøsisen og pilket sammen med kjerringa si. Mannen hadde ikke før " * en større abbor, så knakk isen undérli og'n lå der og baska mens kjerringa så vidt berga seg på fast is. Der sto'a og gaula: - Hjelp, kom og hjælp oss! Da ble mannen arg der han låg: - Høll kjæften din, kjæring! Du må da itte narre flere utpå dænna dårlige isen! Rævsaks mellom beina Så var det n'aksel og kjerriga hans som var i skogen for å pelle kvist, da n'aksel måtte tre av på naturens vegne. Det bars så til at'n Aksel huke seg ned over ei revesaks, og da det small, vart det ei forferdelig jammer på kall'n. Kjerringa som ikke skjønte åw~r kall'n bar seg så fært, ropte åt'n: - w må ta det litt med ro, om du er dårlig i magan. Husk Job og hans lidelser! - Æ gi no blaffen i'n Job å hass lidelser, æ, sa'n Aksel. - Han ha ittnån rævsaks mellom beina hell han... Hanan hørde det itte Og så var defn Petter, bror min, og jeg som fekk låne den gamle topplever'n hass far og drog på fuglejakt. Oppi vintervegen over Tallknuten fekk je sjå en diger fjærhana som satt på ei låg, bære eit stenkast borte. Je røske børskolben opp mot kjakan og klemde laus. Men skulle du ha sett noe så rart, hana satt der like rolig på lågå. Da kviskre han Petter bak mæ: - Du får stikke i en patron tel, je trur itte hanan hørde det...

7 PRSREKRBSOIHI PÅ - i- JE LBCC GER STAT «AWE- MID DEL r> BE SLÅ r SA STEN DER. PLy UT SKUDD PRON. ÅP NET 4 SLATT DYRE- LAT KRI- 3ERE KRE SEN MOB BE f» STDFF POR- Sro BOK veer MIL. MO EN DEN HET RAL LA» ^ GRI PE FAR- s SKOG SLAN- «fe re FUG LER PIA NIST r 7 ATA- L EV * r SKA ÅRE PE HJUL LEK KEI SER RED SKAP STAT FA- M/>Tf> FISK ST/K- TJE- K wes- TE LEVE TRAD HUS DYR, VEKST > i RE VIR syn- CE TOPP V FOLK URJD rvisse FIS KE Kjy- RI»RE DRIKK OKSE LIKE TO "V TlT- TEu 5ALI6 ANEL SE KON FUS KNAS» NOR- 40MT FALSK TRE REST STED SK/f tøftre- FORK. PA.NSE ROR MON FLOKK Sl- STER GIUU LÆRE RØRER UKEN R/KE KALD INN BE SJØ TER DRIKK TSAR VERKr/fy EftFA- WNM- r-jes- AR- MOD pf/nt HrtiT &ycc- «H2K FAN TAS TISK >IDE PUAWSK ELV RASK MAu- TiD FX OPP RED SKAP SET FJE VAS KE OFRE Gl PLA6C.0 rva FES TE- OM GI LENS GRA FER PRON. ey kjm- FESTE- MID- MUNE LER. ItørV- IcUR- NINE- RENT RAL «rx- DOM MASE FELLE FEI RE VMI*R KEI SER, ERT OF RET PA AV- LASS CUD UffY- Pfc SøKe HUSpyR. CAMP HARD J0*D lipe L- 5E?RKE TONE FA6&. LIKE i KOM (J?AP POne NIST % MAS ÅP- E&C, SE Nirx/G VILE5 TOKr RIVER SID PLACC ØE- IJWFT REK KE SIB. WAVN BRY TER % KURV H'- PRON- ROV DYR GELSE SKIKK TER ROR 7

8 HUGULIA VELFORENINGS SKIFESTIVAL PÅSKEN Ja så «braker» det løs igjen: AKEKONKURRANSE MED SKLIBRETT - onsdag kl i bakken ned mot Svartbekken fra veidelet mellom 4 og 6 feltet. Påmelding ved start! SKIFESTIVAL FOR MEDLEMMER MED GJESTER - påskeaften kl på samme sted som i fjor. Det konkurreres i følgende klasser: Voksne: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn: 8-15 år: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn: 2-7 år: Fyll ut påmeldingsslippen og legg den i kassen for forslag til tilsynskomiteen. som er plassert på forbrenningshuset ved bommen. VIKTIG; VEDR. PÅSKESKIRENNET: På grunn av den store og hyggelige oppslutningen skirennet vårt har fått. ser vi oss dessverre nødt til å utelukke fra start, de som ikke har benyttet seg av påmeldingsslippen, eller muntlig gitt beskjed til arrangementskomiteen innen fristens utløp. Vi håper at det vises forståelse for dette. Det skaper nemlig et kollossult merarbeid med etteranmeldelser! Skal man få aviklet et så stort skirenn ( deltakere i fjor) fort og greit, så må startlisten, tidtagerlister, starttider for hver deltaker, diplomer ete, ete, planlegger og skrives ferdig på forhånd. Er man i tvil om man vil delta eller ikke, så er det mye enklere for arrangørene at man melder seg på på forhånd. og eventuelt trekker seg hvis man ikke ønsker å delta likevel. Arrangementskomiteen. PÅMELDINGSKUPONG SKIRENN NAVN HYTTENR. VOKSNE BARN 8-15 år BARN 2-7 år -

FORMANNEN HAR ORDET: God påske!

FORMANNEN HAR ORDET: God påske! FORMANNEN HAR ORDET: God påske! Påsken står for dør, og vi kan forhåpentlig se fram til noen solfylte dager med godt skiføre, hyggelige raster både oppe på fjellet og inne i hytta. De fleste har vel også

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Hellvikskog Vel v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78 www.hellvikskog.nesodden.net REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 19 MARS 2003 Tid: Kl. 19:15 Sted: Hellviktangen Tilstede:

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

^ Organ for Hugulia Velforening

^ Organ for Hugulia Velforening åiua f ÅRGANG 22 NR. 2-1997 o ^ Organ for Hugulia Velforening TUBBEN FORMANNEN HAR ORDET: GOD HUGULIA-PÅSKE Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåske i Hugulia. Påske betyr mange besøkende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Tore Andersen Ravnkollbakken 39 0971 Oslo 9

Tore Andersen Ravnkollbakken 39 0971 Oslo 9 Ønsker vi at "Hugustubben" skal være et informativt organ for Hugulia Velforening? Som nyvalgt redaktør av "Hugustubben" har jeg stil"t meg dette spørsmål. For at jeg skal kunne klare dette, er jeg avhengig

Detaljer

Generalforsamlingsreferat 2006

Generalforsamlingsreferat 2006 Generalforsamlingsreferat 2006 i BRF INSEKTEN 27 mai 2006. Sted: Cafe Holmen 1 SAK nr.1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. Styreformann Per Andrèn ønsket velkommen. Holdt en kort velkomsttale på vegne av styret.

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2005 den 16. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 28 sameiere, og 7 var representert ved fullmakt.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl

Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl 1 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 29.mars 2017 kl. 19.00 20.30 STED: Forturnerrommet i Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: OM I 0M1E ØP 4- i SK KoR"T. "TOMTEKJØP " MED KJEMPEOPPSLUTNING. -Tiden er nu inne t i l å meddele medlemmene resultatet av sonderingene vedr. interessen for å kjøpe

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Skihyttevegen Hytteeierforening avholdt lørdag 1. juni 2013 kl 14:00 på Nordseter Fjellpark Sportell.

Referat fra årsmøtet i Skihyttevegen Hytteeierforening avholdt lørdag 1. juni 2013 kl 14:00 på Nordseter Fjellpark Sportell. Referat fra årsmøtet i Skihyttevegen Hytteeierforening avholdt lørdag 1. juni 2013 kl 14:00 på Nordseter Fjellpark Sportell. Tilstede: Foreningens leder kunne ved møtets åpning ønske 19 stemmeberettigede

Detaljer

- vis fjellvett og kjør forsiktig.

- vis fjellvett og kjør forsiktig. Påsken står for døra og igjen vil det være folk på de fleste hyttene i Hugulia. Værmeldingene så langt skulle tyde på at vi får nok snø, slik at vi igjen kan få avviklet et vellykket påskeskirenn. Påskeskirennskomiteen

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 Referat ordinær generalforsamling 24.03.2010 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2010 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

MORTENSRUDGRENDA VELFORENING

MORTENSRUDGRENDA VELFORENING PROTOKOLL FRA DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening ble avholdt onsdag 2. mars 2016 kl. 18.30 på Stenbråten skole. Fremmøte: 50 Fullmakter: 12 Saker

Detaljer

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å undertegne protokollen

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Referat frå årsmøtet 2011

Referat frå årsmøtet 2011 1 Filtvet, 1. august 2011 Referat frå årsmøtet 2011 Lørdag 18. juni 2011 kl 10:00 12:00 Klubbhuset til Filtvet/Fremad 1. Åpning og registrering av fremmøtte Leder Ulf Stigen åpnet møtet og ønsket alle

Detaljer

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Antall stemmeberettigete på årsmøtet: 24 fremmøtte og 2 fullmakter Sak 1: Godkjenning av innkalling m.v Styrets forslag: Møteleder: Stig Tore Røe,

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2008, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Organ for Huguiia Velforening

Organ for Huguiia Velforening Organ for Huguiia Velforening ÅRGANG11 NR.«f-1988 Tiden går og vi står igjen overfor inngangen t i l et nytt år, og heldigvis v i l mange kanskje si også overgangen t i l lysere tider. Erfaringsmessig

Detaljer

P r o t o k o l l. Dessuten møtte eiendomsforvalter Heidi Anette Øye fra Borge Forvaltning AS (BF).

P r o t o k o l l. Dessuten møtte eiendomsforvalter Heidi Anette Øye fra Borge Forvaltning AS (BF). P r o t o k o l l År 2014, den 6. mai kl 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AS Colletts gate 39 C, i Collettsgate 39 C hos Olga Tone Roald og Hans Petter Halse leilighet 3. Åpning med godkjennelse

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST!

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST! Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 31. AUGUST 1996 KL. 15.00 NB! FRA KL. 14.00 VIL REPRESENTANTER FOR DOLØSNINGER VÆRE TILSTEDE (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN

Detaljer

BRF INSEKTEN Generalforsamling 14. mai 2005

BRF INSEKTEN Generalforsamling 14. mai 2005 Dagsorden: 1 Åpning 2 Godkjenning av dagsorden 3 Valg av møteleder 4 Valg av referent 5 Valg av 2 personer til å skrive under protokoll samt tellekorps 6 Godkjenning av utlysning iht. vedtekter samt fastslå

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2006 avholdt tirdag 6. februar 2007 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI. Fjellvettreglene 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. post@firmagaver.no. www.firmagaver.no

GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI. Fjellvettreglene 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. post@firmagaver.no. www.firmagaver.no GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. Påskeegg Her kan du velge mellom Luksusblanding og Standardblanding PÅSKEEGG LYXBLANDNING Store egg fylt med nougategg og italienske

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen

Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen. 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Nye næringer og flere etablerere i Østerdalen 1.April 2014 Arne Kjell Dyrstad Regionbanksjef Bedriftsmarked Østerdalen Hva ser banken etter i møte med en etablerer? Vi må forstå ideen Forretningsplan er

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett)

PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett) Organ for Hugulia Velforening DU INNKALLES TIL PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett) DAGSORDEN 1 Åpning Valg av: dirigent referent to t i l å undertegne

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Høvringen porten til Rondane

Høvringen porten til Rondane INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR HØVRINGEN VEL TID: ONSDAG 12. APRIL 2017, KL 19:00 STED: STEINFJOSET/ØIGARDSETER Høvringen porten til Rondane Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Årsmøte 2013. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August 2013-18:00-22:00

Årsmøte 2013. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August 2013-18:00-22:00 Årsmøte 2013 Tann-Annolseter hyttevel innkaller til årsmøte med påfølgende matservering og sosialt samvær lørdag 17. august 2013. Vedlagt følger årsberetning, regnskap og budsjett. Sted: Sygard Romsåssætra

Detaljer

Også i år vil vi arrangere vårt tradisjonelle påskerenn, men nå i samarbeid med Hugulia Fjellstue.

Også i år vil vi arrangere vårt tradisjonelle påskerenn, men nå i samarbeid med Hugulia Fjellstue. Påsken står for døra og igjen v i l det være folk på de fleste hyttene i Hugulia. Også denne påske v i l det bli avholdt en egen trimuke, som ledes av den tidligere tjekkiske idrettsstjernen Edward Stolba.

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2000 avholdt torsdag 23. november 2000 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer