Tidlig påskemorgen på Høgkampen God påske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidlig påskemorgen på Høgkampen God påske"

Transkript

1 Tidlig påskemorgen på Høgkampen God påske

2 PROTOKOLL fra generalforsamlingen i Velforeningen i Hugulia hytteområde på Hugulia feriehjem lørdag 16. september 1978 kl Til stede: 64 festere med følge og representanter for Oslo og Omegn krets. Dessuten møttes høyesterettsadvokat Grøstad. Formannen, T. Valland, åpnet generalforsamlingen som ble erklært lovlig innkalt og satt. Dirigenten refererte styrets utsendte forslag til dagsordnen. I tilknytning til denne beklaget formannen at styret ikke hadde behandlet Anton Bechs forslag til vedteksendringer. Han foreslo at saken ble behandlet under punkt 6 «Kontingent» og at punktet ble endret til «6. Kontingent - vedtekter for Velforeningen». Etter dette ble følgende dagsorden enstemmig godkjent: la. Åpning v/formannen b. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen 2. Styrets årsberetning 3. Beretning fra tilsynsutvalget 4. Regnskap driftsutgifter Budsjett driftsutgifter 5. Regnskap velforeningen Budsjett velforeningen. 6. Kontingent - Vedtekter for Velforeningen 7. Melding fra 5 mannskomitéen 8. Utbygging av dam. Behandling av OOK's brev av m/bilag 9. Valg 10. Tid og sted for neste generalforsamling 11. Eventuelt lb. Etter forslag fra formannen ble Arthur Bauge enstemmig valgt til dirigent. Formannen foreslo deretter Jan Aaboen til referent. Denne var imidlertid ikke til stede. Etter flere forslag fra salen på kandidater som trakk seg i tur og orden, påtok Oslo og Omegn krets seg å føre protokollen. Dette ble enstemmig godkjent. Aasen og Bolstad ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med formannen. 2. Styrets årsberetning Denne var utsendt på forhånd. Dirigenten ga ordet fritt til en generell debatt om beretningen. Deretter gjennomgikk han denne punkt for punkt. Bech (121) bemerket at «5- mannskomitéen» burde ha vært tatt med under punkt 1. Wattum (808) etterlyste hvem som var redaktør av «Hugustubben». Vedtak: styrets beretning ble enstemmig godkjent. 3. Beretning fra Tilsynsutvalget Dirigent refererte hovedpunktene. Melvold (801) berømmet vaktmesteren for vel utført arbeid og foreslo at generalforsamlingen hilste til ham, noe som ble vedtatt med akklamasjon. Wattum (808) foreslo at Velforeningen bekoster privattelefon til vaktmesteren. Vedtak: Forslaget oversendes styret som gis fullmakt til å avgjøre saken. Det ble ellers drøftet hvordan man skulle forholde seg med bomnøkkel til tomtefesternes gjester. Vedtak: Styret tar seg av saken. Formannen takket Tilsynsutvalget for godt utført jobb. 4a. Regnskap - driftsutgifter Dirigenten refererte teksten i regnskapspostene og sluttsummene. Kassereren forklarte at årsaken til at posten «utestående fordringer» var så stor, var at regnskapet ble avsluttet pr mens innbetalingsfristen for andelene var De flest har nå innbetalt sin andel for 2. halvår. Hundere (711) uttalte at bortfesters andel av driftsutgiftene burde ha kommet frem av utestående fordringer. Godkjenningen av regnskapet ble vedtatt tatt opp under punkt 5 Regnskap - Velforeningen. 4b. Budsjett - driftsutgifter Styrets budsjettforslag ble referert av dirigenten. Bech (121) spurte hvorfor det var avsatt kr til disposisjon for styret. Formannen uttalte at det kunne synes mye, men det var ofte vanskelig å få samstemmighet mellom regnskap og budsjett. Dirigenten uttalte at det var greit å ha disponible penger i påkommende tilfelle p.g.a. uforutsette utgifter og at man da unngikk ekstrakontingent. Hundere (711) uttalte at der er mulig å få til godt samstemte budsjetter. Vedtak: Styrets budsjettforslag ble enstemmig godkjent. Sa. Regnskap - Velforeningen Dirigenten refererte regnskapet og revisjonsberetningen (omfatter begge regnskapene). På forespørsel fra Bech (121i ble det opplyst at revisor ikke var til stede på generalforsamlingen. Tobro (112) spurte om posten ^ ver», og formannen redegjorde for denne. Vedtak: Regnskapene ble enstemmig vedtatt, revisjonsberetningen tatt til etterretning og styret meddelt ansvarsfrihet. 5b. Budsjett - Velforeningen Dirigenten refererte j-. r«;get som ble enstemmig vedtatt uten merknader. 6. Kontingent - Vedtekter for Velforeningen 1. Ad kontingent Formannen foreslo på vegne av stvet uendret kontingent. Dette Ke enstemmig godkjent. 2. Ad vedtekter Kopi av vedtektene \ar ser.j: - _ mene på forhånd. Bech (121) som hadde foreslå:: vedtektsendringene opplyste at forslaget var sendt styret senvinterer. våren 1978 og uttalte at det var behov for å ajourføre vedtektene. Han g-ennomgikk deretter i detalj endringsforslagene. Dirigenten uttalte at forslag om endringer av vedtektene må sti på dagsorden og kunngjøres i god tid. Andreassen (103) foreslo at saken ble oversendt styret til videre behandling. Melvold (801) sluttet seg ril forslaget fra Andreassen og anbefalte at saken legges fram på en seinere generalforsamling. Vedtak: Det ble med o\er. eldende flertall vedtatt at styret ferdigbehandler saken. 2

3 7. Melding fra 5-mannskomitéen Som grunnlag for punktet-forelå 5- nraranskomitéens ( udaté.ræ) og bortfestens brev av 8.9. ;^978f*Dokei.mentene var utsendt på^fbr.ffiånd. Komitéensvformanm, Wattum, uttalte innlednrngsy.is at dem ikke hadde funnet det^fnkitig å sende tomtefesterne noen;redegjørelse da forhandlingene meff bortfester ikke var avsluttet. Komiteen hadde funnet at problematikken var så vanskelig at den hadde tatt kontakt med et advokatfirma. Ham refererte deretter 5-rnaronskomitéens brev av som kommenterer bortfesters brev av feil tomtefesterne og uttake at 5- mannskomitéen ser positivt på bortfesters vilje til å komme 6ram til en samarbeidsavtale. Høyesteretts-advokat Grøstad rede- /^orde for sitt engasjement i saken og utalte at det må foreligger to forslag - ettfra hver av partene. Han så positivt på bortfesters nye initiativ i saken, me-n uttalte at det var vanskelig å gå inn på realitetene i sakem på dette møtet. Det ville sprenge rammen for generalforsamlingen. Formannen i Oslo og omegn krets, E. S tende, redegjorde kort for bortfesters møte med komiteen den og til bortfesters brev av samt til brev av og uttalte at bortfester ikke hadde vist uvilje til å komme fram feil en løsning. Etter en pause i forlnandligene redegjorde formannen i styret for styrets syn og refererte styremøteprotokoll av Han opplyste at styret ikke ^kjente bil 5-mannskomitéens brev av ' :?. 78 før umiddelbart før møtet ble satt slik at styret bare hadde fått drøiftet dette i pausen. Styrete filerbalil mente at styret burde sluttføre forhandlingene mens ett styremedlem mente at komiteen burde fortsette. Dirigenten foreslo at generalforsamlingen debatterte først framgangsmåten for de videre forhandlinger og deretter eventuelle synpunkter på samarbeidsavtalen. En rekke tomtefes-tere deltok i debatten om styret eller 5-mannskomitéen burde sluttføre forhandlingene og om det endelige resultat skulile fremlegges for en ekstraordinær generalforsamling, eller om styret skulle ha fiallmakt til å godkjenne avtalen. Bolstad (503) fremmet skriftlig følgende forslag: Styret pålegges å inngå samarbeidsavtale med bortfester. Prinsippene i Fra Styret. Siden vi var sammen i generalforsamling sist høst har styret hatt 3 styremøter. Ingen store eller «Kostbare» saker er behandlet. (Scooter) Vi har dessverre fått melding om at vellets scooter er i dårlig forfatning. Vi har ennå ikke fått oversikt over kostnaden for reparasjonen, men styret er av den mening at scooter på Hugulia er nødvendig, og at reparasjon eller utskifting må gjøres. (Tyveri) Dessverre har vi fått melding om at det har vært innbrudd i et par hytter i vinter. Det er stjålet ting i hyttene som er såpass tunge at bil må ha vært benyttet. Styret innskjerper plikten til å låse bommen etter seg, skulle noen komme til å åpen bom så vær snill og lås den. (Veiene) Påsken kommer sent iår og veiene kan bli hardt belastet vis teleløsningen er igang, kjør derfor minst mulig i området. (Søppel) Styret vil henstille til hytteeierne at brennbar søppel brennes i hyttas ovn - Melkekartonger og pappesker tar stor plass i søppelsekkene. (Parkering) Noen av parkeringsplassene er så «dype» at det er nødvendig med parkering på «rekke» Med litt samarbeide med hytteborne skulle rekkeparkering være mulig. Hytter som har mer enn 1. bil parker da på «rekke». (Skirenn) Skirenn vil også iår bli avholdt, det kan vi lese om annet sted i Hugustubben. Men «vi andre» i styret vil gjerne takke Rolf Rollheim - for at han også iår har påtatt seg ansvaret for arrangementet. Vi vil også rette en takk til resten av sk.komiteen som på forskjellig vis hjelper til. Vaktmester) Vaktmesteren har nå fått telefon. Nummeret er Nørstelia (retn. nr. 061) Styret ønsker alle en god påskeferie på Hugulia. For styret Torvald Valland OOK's reviderte forslag av legges til grunn forforhandlingene. Etter en del debatt fqijeslo Valland på vegne av styret med bakgrunn i debatten at det ble nedsatt en ny komité bestående av 2 medlemmer fra styret og 2fra5-mannskomitéen tiil å sluttføre forhandlingene på grunnlag av partens utkast. Forslaget ble drøftet og anbefalt av høyesterettsadvokat (Srøsbad som mente at Vallands forslag bygger bro mellom de ulike synspunktene. De øvrige fotslag anbefalte han brukket tilbake. Dette ble gjort, og Vallands forslag ble enstemmig vedtatt. Etter forslag fra dirigenten ble det vedtatt at 5-mannskom.ité&n oppløses og at komiteen oppnevner 2 representanter til det nye forhandlingsutvalg. 8. Utbygging av dam Som grunnlag for saken forelå brev av og fra OOK med forslag om å drøfre interessen blant tomtefestenne for å demme opp Hugwlitjernet. Fortsettelse side 6 3

4 AlnMIOIlioQPF^ll Feriehjemmet Hugulia. Alternativ med hytteleiligheter i rekke. 2-8 soveplasser. Perspektiv fra nord. r OSIOl yalllsds( 11 Hougen og Solheim arkitektkontor A.S. Arb( srsamf. Pl. 1. Oslo 1. Dato

5 En eventuell framtidig utbygging av Hugulia Spørsmålet orm den framtidige drift og utbygging av kretsens feriehjem på Hugulia har vært drøftet i lang tid. Våren 1978 la en intern arbeidsgruppe fram en omfattende utredning med forslag til driftsform og utbygging. Spørsmålet er siden blitt bearbeidet ytterligere og på generalforsamlingen i feriehjernmet den ble rammen for den framtidige utbygging trukket opp. På dette grunnlag har arkitektene Hougen og Solheim Arkitektskontor A/S, Oslo, på vegne av kretsen lagt fram foreløpig plamer for Nordre Land kommune med sikte på en vurdering fra kommunens side som j t e for den videre prosjektering, flanene går ut på å sette i stand bestyrerboligen og å modernisere nåværende servicebygming (kontor, spisesal m.v.) samt å bygge et mellornbygg med denne og den gamle soverromsbygningen. Sistnevnte bygg vil i første omgang bare bli vedlikeholdt pusset opp i nødvendig utstrekning, bl.a. vil den gamle peisestua bli satt i stand til kursformål. Seinere vil bygningen bli noe ominnredet med flere aktivitetsrom/grupperom. I den nye mellomfløyen tenkes anlagt tilfluktsrom, badstueanlegg med dusjer og garderober. En eventuell svømmehall kan også bygges i tilknytning til denne fløyen. Til erstatning for nåværende soveroxqsfløy tenkes bygget en ny fløy ( ggende mot nåværende tun ved garasjen. Denne fløyen vil inneholde 6 såkalte hytteleiligheter med plass for 6 personer i hver. Alle leiligheter får bad og toalett samt fullt utstyr for selvbetjening for øvrig. Fløyen knyttes til servieefløyen med et overbygg. Sistnevnte fløy vil dessuten bli påbygd en svalgang mot tunet samtidig med at bestyrerkontoret, telefon og postboksanlegg flyttes. På vestsiden av servicefløyen tenkes 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. 2. Meld fra hvor du går. 3. Vis respekt for været og værmeldingene. - dersom behovet viser seg - framtidig lagt et nytt tun med hytteleiligheter. I første omgang tenkes en fløy på 8 leiligheter. Hytteleilighetene vil bli utstyrt slik at gjestene kan husholdere seg selv. I toppsesongene, f.eks. i påskeferien og når stedet brukes til kurser, vil kafeteriaen være betjent. I øvrige perioder tenkes stedet bare betjent av et bestyrerpar med nødvendig assistanse til vedlikehold. I den utstrekning hytteeierne har behov for serviceytelser. f.eks. telefon, kjøp av ved, leie av sengetøy etc. tenkes dette ordnet som nå. En eventuell utbygging vil måtte skje gradvis i takt med behov og driftsøkonomi. Kretsen tar 1. byggetrinn sikte på å bygge 6 hytteleiligheter samnt å modernisere servicefløyen og knytte denne til den gamle soveromasfløyen som heretter blir aktivitetsrom. Annet byggetrinn som vil omfatte 8 nye hytteleiligheter, tenkes realisert relativt raskt etter 1. byggetrinn. Endelig beslutning om utbygging vil bli truffet så snart planene er godkjent av kommunen og finansieringen er ordnet. Tidligste byggestart vil etter dette kunne være sommeren I år har vi "utvidet" med en ny stor hytte. Flunkende ny står den der klar til å motta gjestene: 8 personer får plass på denne hytta. Ved siden av den nye hytta har vi 4 andre velutstyrte hytter til utleie. Alle hyttene fikk i løpet av 1978 bl.a. helt nytt kjøkkenutstyr. Det er kjøpt inn en del nye møbler og ellers foretatt enkelte utbedringer. DE 9 FJELLREGLENE SOM MÅ KUNNES: 4. Lytt til erfarne fjellfolk. 5. Vær rustet mot uvær selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk, spade og det utstyr fjellet krever. 6. Husk kart og kompass. 7. Gå ikke alene. 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig. s

6 PROTOKOLL Fortsatt fra side 3 Formannen opplyste at styret var delt i synet på damprosjektet fordi dette ville koste penger. Styret mente ellers det ville være hyggelig med dam. Under debatten ble det påpekt en regnefeil i entreprenørens tilbud. (Korrigert overslag blir ca. kr ,- mot ca. kr ,-). Det ble ellers uttalt at saken ikke var godt nok utredet. Dahl (509) foreslo at styret sammen med bortfester fikk laget en gjennomarbeidet undersøkelse. Det ble ellers hevdet at noe måtte gjøres for å pynte området rundt tjernet. Stende (OOK) uttalte at manglende interesse blant tomtefesterne ikke ville hindre bortfester i å gjøre noe med dammen når tid og økonomi tillot det. Vedtak. 1. Styret gis fullmakt til å pynte området rundt tjernet (enstemmig) 2. Forslaget om videre samarbeid om damprosjektet ble avvist med knapt flertall. 9. Valg Formannen i Valgkomiteen, O.S. Melvold (801), la fram komiteens enstemmige innstilling. Han opplyste at styreformannen, Valland, som var på valg, hadde sagt seg villig til gjenvalg. Imidlertid vil han av arbeidsmessige grunner bare kunne fungere en tid framover. N.K. Dahl (509) foreslo istedenfor J. Sværen (Oslo krets av Norsk Postforbund) enten R. Haukland (515) eller H. Berger (814). På opplysning fra Valgkomiteens formann, Melvold; har Berger tidligere vært forespurt, men har sagt nei. Haukland som var tilstede, sa seg ikke uvillig. Valgene fikk følgende utfall: I. Styre Formann: Torvald Valland (411) Nestformann: Trygve Bruland (105) Styremedlemmer: Rolf Rollheim (603) Gerd Karlsmyr (601) Jørgen Sværen (OK) Perioden: Personlige varamenn: Erik Uhre Schjelderup (616) Albert Andreassen (103) Viktor Qikstrøm (703) Herblf Brox (113/114/115) Arne Nilsen (OK) 1978/1979 (ikke på valg 1978/1979 (ikke på valg 1979/1980 (gjenvalg) 1979/1980 (gjenvalg) 1979 (ny) 2. Tilsynsutvalg for 1979: Harry Skjegstad (217) Odd Huseby (113/114/115) Arild Valle (802) 3. Valgkomité: Odd Sv. Melvold (801) Birger Aamot (OK) Arild Valle (802) 4. Revisor: Åse Svendsen (203) 5. Redaktør: N.K. Dahl (509) 1978/ Tid og sted for neste generalforsamling Etter noe diskusjon ble det vedtatt å henstille til styret å avvikle generalforsamlingen så tidlig som mulig i september 1979 (underforstått på Hugulia). 11. Eventuelt 11.1 Det er ønskelig med fleksibel åpningstid for postboks- og telefonrommet. OOK vil sette inn lås fra sentrallåssystemet (bomnøkkel). P.t. er døra ulåst. (Televerket har ennå ikke kunnet sette opp katalogstativ da dette må spesiallages p.g.a. plassen.) 11.2 På forespørsel om hvem som har ansvaret for reparasjon av pumpehusene, bl.a. pumpehuset hyttegrend 2, ble det opplyst at dette tilligger styret/ tilsynsutvalget og vaktmester Det ble uttalt at en del hytter i grend 3 ikke var merket av på kartet (Dahls?). Bortfester redegjorde for bakgrunnen for flyttingene av tomtefesterne 306 og 508. Alle endringer er godkjent av kommunale myndigheter På forespørsel om godkjenning av felling av trær ble det opplyst at tomtefester ma underrette OOK i hvert enkelt tilfelle pr. brev, telefon etc. slik at befaring kan avtales Formannen i Tilsynsutvalget uttalte at det er behov for et kontakt ledd i hver hyttegrend for å ta seg av spørsmål av felles interesse, bl.a. vedlikehold, da det er meget å gjøre for utvalget. Han oppfordret ellers til dugnader. For møtet ble hevet, henstilte formannen til alle å delta i dugnad neste dag for å rydde og merke løyper. Møtet hevet kl Th. Valland (sign) formann A. Aasen (sign) H. Bolstad (sign) K. V. Hansen (sign. referent Huguiiatjernet - overvannsløp Kretsen tar sikte på å anlegge overvannsløp i demningen ved Svartbekken mot hyttegrend 7. Arbeidet vil bli utført etter sommerferien slik at den største av ferietrafikken er over. Antatt tidsrom kan tenkes å bli omkring månedsskiftet august/september små smil Høll kjæft! Det var en kar som var ute på Mjøsisen og pilket sammen med kjerringa si. Mannen hadde ikke før " * en større abbor, så knakk isen undérli og'n lå der og baska mens kjerringa så vidt berga seg på fast is. Der sto'a og gaula: - Hjelp, kom og hjælp oss! Da ble mannen arg der han låg: - Høll kjæften din, kjæring! Du må da itte narre flere utpå dænna dårlige isen! Rævsaks mellom beina Så var det n'aksel og kjerriga hans som var i skogen for å pelle kvist, da n'aksel måtte tre av på naturens vegne. Det bars så til at'n Aksel huke seg ned over ei revesaks, og da det small, vart det ei forferdelig jammer på kall'n. Kjerringa som ikke skjønte åw~r kall'n bar seg så fært, ropte åt'n: - w må ta det litt med ro, om du er dårlig i magan. Husk Job og hans lidelser! - Æ gi no blaffen i'n Job å hass lidelser, æ, sa'n Aksel. - Han ha ittnån rævsaks mellom beina hell han... Hanan hørde det itte Og så var defn Petter, bror min, og jeg som fekk låne den gamle topplever'n hass far og drog på fuglejakt. Oppi vintervegen over Tallknuten fekk je sjå en diger fjærhana som satt på ei låg, bære eit stenkast borte. Je røske børskolben opp mot kjakan og klemde laus. Men skulle du ha sett noe så rart, hana satt der like rolig på lågå. Da kviskre han Petter bak mæ: - Du får stikke i en patron tel, je trur itte hanan hørde det...

7 PRSREKRBSOIHI PÅ - i- JE LBCC GER STAT «AWE- MID DEL r> BE SLÅ r SA STEN DER. PLy UT SKUDD PRON. ÅP NET 4 SLATT DYRE- LAT KRI- 3ERE KRE SEN MOB BE f» STDFF POR- Sro BOK veer MIL. MO EN DEN HET RAL LA» ^ GRI PE FAR- s SKOG SLAN- «fe re FUG LER PIA NIST r 7 ATA- L EV * r SKA ÅRE PE HJUL LEK KEI SER RED SKAP STAT FA- M/>Tf> FISK ST/K- TJE- K wes- TE LEVE TRAD HUS DYR, VEKST > i RE VIR syn- CE TOPP V FOLK URJD rvisse FIS KE Kjy- RI»RE DRIKK OKSE LIKE TO "V TlT- TEu 5ALI6 ANEL SE KON FUS KNAS» NOR- 40MT FALSK TRE REST STED SK/f tøftre- FORK. PA.NSE ROR MON FLOKK Sl- STER GIUU LÆRE RØRER UKEN R/KE KALD INN BE SJØ TER DRIKK TSAR VERKr/fy EftFA- WNM- r-jes- AR- MOD pf/nt HrtiT &ycc- «H2K FAN TAS TISK >IDE PUAWSK ELV RASK MAu- TiD FX OPP RED SKAP SET FJE VAS KE OFRE Gl PLA6C.0 rva FES TE- OM GI LENS GRA FER PRON. ey kjm- FESTE- MID- MUNE LER. ItørV- IcUR- NINE- RENT RAL «rx- DOM MASE FELLE FEI RE VMI*R KEI SER, ERT OF RET PA AV- LASS CUD UffY- Pfc SøKe HUSpyR. CAMP HARD J0*D lipe L- 5E?RKE TONE FA6&. LIKE i KOM (J?AP POne NIST % MAS ÅP- E&C, SE Nirx/G VILE5 TOKr RIVER SID PLACC ØE- IJWFT REK KE SIB. WAVN BRY TER % KURV H'- PRON- ROV DYR GELSE SKIKK TER ROR 7

8 HUGULIA VELFORENINGS SKIFESTIVAL PÅSKEN Ja så «braker» det løs igjen: AKEKONKURRANSE MED SKLIBRETT - onsdag kl i bakken ned mot Svartbekken fra veidelet mellom 4 og 6 feltet. Påmelding ved start! SKIFESTIVAL FOR MEDLEMMER MED GJESTER - påskeaften kl på samme sted som i fjor. Det konkurreres i følgende klasser: Voksne: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn: 8-15 år: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn: 2-7 år: Fyll ut påmeldingsslippen og legg den i kassen for forslag til tilsynskomiteen. som er plassert på forbrenningshuset ved bommen. VIKTIG; VEDR. PÅSKESKIRENNET: På grunn av den store og hyggelige oppslutningen skirennet vårt har fått. ser vi oss dessverre nødt til å utelukke fra start, de som ikke har benyttet seg av påmeldingsslippen, eller muntlig gitt beskjed til arrangementskomiteen innen fristens utløp. Vi håper at det vises forståelse for dette. Det skaper nemlig et kollossult merarbeid med etteranmeldelser! Skal man få aviklet et så stort skirenn ( deltakere i fjor) fort og greit, så må startlisten, tidtagerlister, starttider for hver deltaker, diplomer ete, ete, planlegger og skrives ferdig på forhånd. Er man i tvil om man vil delta eller ikke, så er det mye enklere for arrangørene at man melder seg på på forhånd. og eventuelt trekker seg hvis man ikke ønsker å delta likevel. Arrangementskomiteen. PÅMELDINGSKUPONG SKIRENN NAVN HYTTENR. VOKSNE BARN 8-15 år BARN 2-7 år -