Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Birkenes kommune Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 037/15 Godkjenning av møteprotokoll /15 Meldinger 039/15 Delegasjonssaker 048/15 Høringsforslag - endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - sak lagt fram i møte sak tatt opp til behandling i møte 040/15 Klage på vedtatt reguleringsplan for Valtjønn Øst 041/15 Rullering godtgjørelse politiske verv mandat og - oppnevning arbeidsgruppe 042/15 Samarbeidsavtale interkommunalt barnevern 043/15 Vedtak av planprogram 044/15 Driftsrapport 1. tertial 2015 i Birkenes kommune 045/15 Informasjon om tilstandsrapport for Birkenes skolene i /15 Oppgradering Birkeland barneskole 047/15 Bosetting av flyktninger - Sak behandlet i lukket møte

2 Birkenes kommune Kommunestyret Tirsdag kl 17:00-20:50 holdt Kommunestyret møte på Kommunehuset, møterom Heimdal. Møtet ble ledet av ordfører Arild Windsland H Forfall meldt av følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti Olav Vehusheia H Ikke innkalt Sigmund aune FrP Anders Gustav Birkeland FrP Eva Aabel Retterholt Sp Olav Heimdal Sp Fra adm. møtte: Rådmann Gro Anita Trøan, teknisk sjef Halvor Nes,, helse og velferdssjef / skole og oppvekstsjef, Anne Stapnes, leder Servicesenteret Tom Olstad, leder Ressurssenteret Tone Røinesdal og formannskapssekretær Kari K. Birkeland. Fra kl 17:00 17:50 orienterte Jon Ånon Jonasssen, rådgiver i Knutepunkt Sørlandet om status i utredningsprossesen i kommunereformen. For ordfører satte møte beklaget Odd Gunnar Tveit FrP at saken om bosetting av flyktninger ikke er offentlig og informerte om at Frp vil foreslå folkeavstemning om bosetting av flyktninger. Ordfører satte møte kl 18:10. Interpellasjon fra Sp Oppmåling - ventetid behandling av målebrev Ordfører besvarte interpellasjon.,jf vedlegg Alfred Kylland Sp kommenterte svaret. Rådmannen Gro Anita Trøan og teknisk sjef Halvor Nes informerte.

3 037/15: Godkjenning av møteprotokoll Møteprotokollen av godkjennes. 038/15: Meldinger Rådmann Gro Anita Trøan og teknisk sjef Halvor Nes informerte og besvarte spørsmål ift avviksmelding seilet på Tobias jorde. Enestemmig, 20 stemmer, meldingene med avviksmelding seilet tas til orientering Meldingene tas til orientering. 039/15: Delegasjonssaker Delegasjonssaken tas til etterretning. 048/15: Høringsforslag - endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - sak lagt fram i møte Ordfører viste til e-post til kommunestyrets medlemmer, saksframlegg fra KrF om "Høringsforslag - endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker» og tok opp til avstemming behandling

4 av saken. Enstemmig, 20 stemmer for behandling av saken. Varaordfører Arild Espegren KrF la fram Høringsforslaget med følgende forslag til vedtak: 1. Birkenes kommunestyre ser ikke behov for endring i helligdagsloven og mener det vil medføre vesentlige ulemper i forhold til dagens situasjon. 2. Dersom det blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener Birkenes kommune at denne lovgivningen må gjelde generelt og at beslutningsmyndigheten ikke overlates til kommunene. Forslag fra FrP v/odd Gunnar Tveit: Birkenes kommune mener det må være opp til hver enkelt forretning eller butikk om en vil ha oppe på søndagen. 18 stemmer for KrFs forslag til vedtak, 2 stemmer for FrPs forslag til vedtak. 1. Birkenes kommunestyre ser ikke behov for endring i helligdagsloven og mener det vil medføre vesentlige ulemper i forhold til dagens situasjon. 2. Dersom det blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener Birkenes kommune at denne lovgivningen må gjelde generelt og at beslutningsmyndigheten ikke overlates til kommunene. 040/15: Klage på vedtatt reguleringsplan for Valtjønn Øst Frank R Hansen Ap og Trygve Raen KrF erklærte seg inhabile, ba om kommunestyrets vurdering og fratrådte møte, 18 medlemmer. Kommunestyret vurderte Hansen og Raen inhabile etter forvaltningslovens bestemmelser, enstemmig 18 stemmer. Forslag fra FrP v/odd Gunnar Tveit: Kommunestyre opprettholder vedtaket i kommunestyresak 013/ og sender ikke forslaget ut på ny høring. Arealplanlegger Øyvind Raen infomerte om at saken blir tatt opp til ny høring pga mulig saksbehandlingsfeil. 2 stemmer for Frps forslag, 16 stemmer for administrasjonens forslag til vedtak.

5 Kommunestyret opphever vedtaket i kommunestyresak 013/ og ber administrasjonen om å sende forslag til ny høring. 041/15: Rullering godtgjørelse politiske verv mandat og - oppnevning arbeidsgruppe Ordfører fremmet formannskapets forslag til vedtak. Arbeidsgruppe: Ordfører, varaordfører, leder tjenesteutvalget, leder valgkomiteen og to fra administrasjonen. Revisjon av dagens relgement med forslag om nødvendige endringer. Enstemmig 2o stemmer for ordførers forslag til vedtak. Ordfører fremmet formannskapets forslag til vedtak. Arbeidsgruppe: Ordfører, varaordfører, leder tjenesteutvalget, leder valgkomiteen og to fra administrasjonen. Revisjon av dagens relgement med forslag om nødvendige endringer. 042/15: Samarbeidsavtale interkommunalt barnevern Protokolltilførsel: Anders Christiansen Ap pressiserte at vedtaket ikke legger føringer for kommunereformarbeidet.

6 1. Kommunestyret i Birkenes instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin myndighet innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra Kommunestyret i Birkenes instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere administrative forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder men ikke begrenset til å organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til rådmannen i Kristiansand fra Kommunestyret i Birkenes godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og Kristiansand kommune. 043/15: Vedtak av planprogram Trygve Raen KrF stilte spørsmål om egen habilet. Administrasjonen informerte at iht lovverket er Raen ikke inhabil. Ordfører fremmet planutvalgets vedtak. Enstemmig, 20 stemmer for ordførers forslag. Birkenes kommune vedtar planprogrammet med føringene som er gitt for videre utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.birkenes kommune vedtar planprogrammet med føringene som er gitt for videre utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. Himmelsyna er et viktig regionalt friluftsområde. Ved forrige rullering av arealdelen i kommuneplanen var det påbegynt et felles planarbeid med deltakelse fra Evje og Hornes, Froland og Birkenes. Det planarbeidet ble av ulike årsaker dessverre avsluttet. Planutvalget ber administrasjonen i forbindelse med arbeidet med arealdelen se på muligheten for å gjenoppta det planarbeidet. 044/15: Driftsrapport 1. tertial 2015 i Birkenes kommune Rådmann Gro Anita Trøan infomerte og besvarte spørsmål.

7 1. Ressurssenterets budsjettramme økes med kr 0,4 mill til barnevern. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond omdisponeres til formålet. 2. Budsjettrammen til Barnehage og skole under barnehage felles økes med kr til formålet «redusert foreldrebetaling». Budsjettert avsetning til disposisjonsfond omdisponeres til formålet. 3. Avsetning til disposisjonsfond endres fra kr 1,9 mill til 1,4 mill. 4. Alle avdelinger tilstreber å kun bruke de budsjettmidler som er nødvendig for å sikre lovlig og forsvarlig drift. 5. Investeringsprosjekt med endrede/økte behov foreslås dekkes slik: Prosjekt: Prosjektnavn: Påløpt Budsjett Forslag til Budsjett kostnad: 2015 endring 9467 Utstyr og vedlikeholdsarbeider kantine og kommunehuset Inntil Inntil Myrane trafikkareal, kjøp av tomt, fradeling og opparbeidelse 9652 Tilrettelegging av teknisk infrastruktur, Stoppdalsmyra Inntil Bil til hjemmesykepleien Oppgradering vei Riving Gamle Valstrand og flytting brakker VO, helhetlig plassering 9516 Diverse oppgradering og småprosjekt bygg inntil Inntil Trafikksikkerhetstiltak SUM Tertialrapport for 1. tertial 2015 tas for øvrig til etterretning. 045/15: Informasjon om tilstandsrapport for Birkenes skolene i Rådmannen Gro Anita Trøan infomerte om at i forkant av endelig behandling av saken, inviteres kommunestyret til temamøte om Birkenes skolene. 1. Tilstandsrapporten tas foreløpig til orientering 2. Innholdet i rapporten og mulige tiltak drøftes i forbindelse med revidering av handlingsplanen for Birkenesskolen

8 046/15: Oppgradering Birkeland barneskole Økonomisjef Tom Olstad pressiserte administrasjonens justerte forslag til vedtak. Rådmann Gro Anita Trøan og teknisk sjef Halvor Nes informerte og besvarte spørsmål. Kommunestyret vedtar å ombygge / rehabilitere Birkeland skole i tråd med foreliggende planer etter kontraktsform ved delte entreprise. Prosjektet totalbudsjett er kroner inkl. mva. Prosjektet finansieres ved opptak av kr. 18,72 mill med bruk av lån og kr. 4,68 mill med merverdiavgiftskompensasjonen. Finansieringsløsning fremlegges i rapport for 2. tertial i tråd med fremdriftsplan. 047/15: Bosetting av flyktninger sak behandlet i lukket møte Alfred Kylland Sp ble permittert under behandling av saken kl 20:20-19 medlemmer. Ordfører informerte om lovhjemmel og bakgrunn for lukking av møte. Leder ressurssenteret Tone Røinesdal, seniorrådgiver Torhild Helgesen og regiondirektør Ingrid Sætre fra IMDi og rådmann Gro Anita Trøan informerte og besvarte spørsmål. Forslag fra Fremskrittsparti v/odd Gunar Tveit: Birkenes kommune arrangerer folkeavstemning om en skal ta i mot syriske flyktninger. Folkeavstemningen blir avholdt under Fylkesting- og Kommunestyrevalget Forslaget fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Fremskrittsparti v/odd Gunar Tveit: Birkenes kommune tar ikke imot flere flyktninger ut over de vedtaket som allerede er gjort. Forslag fra Ap v/anders Christiansen: Arbeiderpartiet foreslår at Birkenes kommune tar imot det antallet flyktninger deptartementet ber oss om. Administrasjonen bes vurdere hvilke flyktninger som passer best inn i vår kommune. Forslag fra Sv v/iren H Sommerset: Pkt A lik administrasjonens forslag.

9 Pkt B endres til: Det bosettes i 2015 ytterligere 5 personer og i 2016 ytterligere 8 personer i forhold til vedtaket ovenfor, dvs totalt 53 personer i perioden Denne bosettingene anses som svar på på anmodningen av fra Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Pkt C, 2. og 3. setning, pkt D, E og F lik administrasjonens forslag til vedtak. Ordfører hevet møte fra :55. Ap trakk forslaget til fordel for forslaget fra SV Frps forslag ble først stemt over. Forslaget fikk 2 stemmer og falt. Felles forslag fra Ap og SV ble satt opp mot adminsitrasjonens forslag. Fellesforslaget fikk 7 stemmer, administrasjonens forslag fikk 12 stemmer. Offentlig versjon av vedtaket Birkenes kommune bekrefter bosettingsvedtaket fra desember 2014 om «å bosette 36 flyktninger i perioden I 2015 vedtas i tillegg å bosette 4 personer». Det bosettes i 2015 ytterligere 5 personer i forhold til vedtaket ovenfor, dvs. totalt 45 personer i perioden Denne bosettingen anses som svar på anmodningen av fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Budsjett 2015 vil revideres i 2. tertialrapport For å ivareta koordinering av de nødvendige tjenestene og sikre helheten, økes flyktningetjenesten med 0,5 årsverk med virkning fra utsøkningstidspunktet. Det gis fullmakt til å gå i dialog med departementet og IMDi sentralt for å få endret dagens regelverk. Birkeland, Kari K. Birkeland utvalgssekretær