Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den."

Transkript

1 Miljørapport 2009 Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den. Nye økonomiske avtaler sikrer landsdekkende skroting Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Vellykket dugnad! Stor miljøeffekt av bilsaneringen 95% gjenvinning innenfor rekkevidde Ingen endring for vrakpanten

2 Autoretur - en ung organisasjon i utvikling INNHOLD Balanse og Resultat: periode: 2009 Cecilie G. von Krogh, Revisor NITSCHKE AS Autoretur tar ansvar En ung organisasjon i utvikling Nye økonomiske avtaler sikrer landsdekkende skroting Vellykket dugnad! Stor miljøeffekt av bilsaneringen 95% gjenvinning innenfor rekkevidde Ny hovedoperatør i Autoretur Ingen endringer for vrakpanten Autoretur tar ansvar Selv om Autoretur nå har gjennomført sitt tredje fulle driftsår, merkes fortsatt at vi er en ung organisasjon. Også dette året har vært preget av arbeid med å få systemer og samarbeid til å fungere optimalt. Men arbeidet bærer frukter og systemene fungerer stadig bedre. Etter de kraftige oppsving i metallvareprisene sommeren 2008, var det mange oppsamlere som fikk problemer da prisene sank kraftig i forbindelse med finanskrisen. Etter å ha gjennomført grundige kostnadsanalyser kunne Autoretur tilby en ny prisstruktur som sikrer oppsamlerne en minstepris for vrakene når markedet er svært lavt. Til gjengjeld må oppsamlerne avgi noe av sin inntekt til Autoretur hvis metallprisene blir høye. Dermed overtar Autoretur en del av den forretningsmessige risiko som driften av en oppsamlingsplass innebærer. I løpet av 2009 har de fleste oppsamlere i Norge sluttet seg til denne ordningen. Den største utfordringen nå er å få gjennomført elektroniske rapporteringsrutiner i alle ledd. Kvalitetssikring av dataene vil bli ytterligere vektlagt i Det er fortsatt mulig å importere og registrere biler i Norge uten å måtte oppfylle avfallsforskriftens påbud om å være medlem i en innsamlingsorganisasjon. Vi mener at slikt medlemskap skal være en betingelse for registrering. Kontrollen for bilimport bør være enkel siden det allerede finnes registre som lett kan benyttes. Det som kreves er en mindre endring i regelverket. Autoretur vil fortsette å arbeide for dette i kommende år. Vi må få bort gratispassasjerene som ikke vil være med å bære kostnadene med innsamling og miljømessig behandling. Med jevne mellomrom reises det krav om endringer i regelverket for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Det kan være krav om høyere gjenvinningsmål eller sågar ønsker som berører spørsmål om hvordan biler skal bygges. Av og til kan det være lurt å minne seg selv om at vi i Norge bare er liten en del av et stort marked. Verdens bilprodusenter tar neppe hensyn til særoppfatninger i Norge. Den eneste måten å fremme slike krav på er å gå gjennom relevante internasjonale organer. Kontakten med myndigheter, bilprodusenter og avtaleparter er meget god. Det samme gjelder forholdet til andre innsamlingsorganisasjoner. Dialogene er preget av åpenhet og søken etter gode og gjennomførbare løsninger. Dette samarbeidet er avgjørende for vår fortsatte suksess. Bjørn Borg, Styreleder i Autoretur AS Bildet viser fra venstre: Finn Tandberg, rådgiver, Erik Dalheim, rådgiver, Arne Lyslo Kristiansen, direktør Bertel O. Steen Import, Petter Smebye, adm. dir. Dekk-partner AS, Erik Andresen, daglig leder Autoretur AS, Bjørn Borg, advokat og styreleder i Autoretur AS, Stein O. Håvelsrud, administrerende direktør i Harald A. Møller AS

3 Nye økonomiske avtaler sikrer landsdekkende skroting Med en ny økonomisk avtale fra Autoretur som sikrer en minstepris på stålet samt fri transport, er fremtiden igjen mer forutsigbar for norske biloppsamlere. Vi er positive til at det nå er kommet en inntektsmodell fra Autoretur, sier Siri Sveinsvoll som er leder i Norske Biloppsamleres forening. Den ekstreme veksten og det tilsvarende fallet i stålprisene i 2008 ga store utfordringer for biloppsamlerne. Men økonomien i gjenbruksbransjen er vel ikke bare avhengig av stålprisen. Hva med gjenbruk av komponenter? Som førstelinjeleverandør av skrapstål Når det gjelder skrotbiler er fikk vi et kontant og brutalt møte med markedsøkonomien. Da bunnen falt ut av markedet, falt den samtidig ut av næringen. Hvis ikke Autoretur hadde kommet på banen med en ny økonomisk avtale, hadde det vært kroken på døra for mange av de norske biloppsamlerne, sier Siri Sveinsvoll. Vi fikk først på plass en midlertidig avtale fra november 2008 som ga en viss kompensasjon. Deretter ble det enighet om en garantiordning fra Vi er positive til at det nå er kommet en inntektsmodell fra Autoretur, sier Siri Sveinsvoll som er dessverre ikke markedet for gjenbruk så veldig stort, sier Sveinsvoll. Man må huske at gjennomsnittsalderen for skrotbiler er i overkant av 18 år. Etterspørselen etter gjenbruksdeler fra så gamle biler er forholdsvis begrenset. Derfor er det liten økonomisk lønnsomhet i gjenbruk av disse, men det er en miljømessig positiv effekt i all gjenbruk. Disse bilene blir tappet og behandlet i henhold til forskriftene, og gjenbruksandel vurderes før de presses 1. juli 2009 med en korridor, der leder i Norske Biloppsamleres forening. og sendes til fragmetering, forklarer Autoretur forplikter seg til en minste pris på stål på kroner 850,-/tonn og bransjen betaler tilbake av denne kompensasjonen når stålprisen overstiger kr 1200,-/tonn. I tillegg innebærer avtalen transportstøtte i form av gratis frakt fra oppsamler til fragmenteringsverk. Til sammen betalte Autoretur ut 19,6 millioner kroner til oppsamlerne i Dette fordelte seg med 11,3 millioner som minsteprisgaranti og 8,3 millioner i transportstøtte. Det betydelige beløpet er likevel ikke høyt nok til å gi hun. I vår egen bedrift sorterer vi ut de mest populære modellene selv om de er gamle og lar dem stå en periode i et selvplukkstorg der kundene kan skru ut de delene de trenger selv. På denne måten kan vi hente ut litt mer økonomi. Men det krever selvsagt at vi har plass og kapasitet. Når det gjelder mange av medlemsbedriftene har de også flere ben å stå på. Mange driver for eksempel verksted og bilbergning i tillegg til skrotingen. Totalt sett gjør dette at de har et bredere fundament som er godt å ha når stålprisene er lave. positivt dekningsbidrag i den rene saneringsprosessen, men det skaper en sikring i bunnen som gjør at vi tar oss I andre land har myndighetene gitt ekstra bevilgninger gjennom krisetider, sier Sveinsvoll. Helst hadde hun til vrakpantkampanjer. Kan dette være en god løsning også i ønsket at garantien skulle slå inn enda et par hundre kroner høyere. Et problem for oppsamlerne er at også hovedoperatørene skal ha en andel av garantibeløpet. Når dette er sagt, er Siri Sveinsvoll likevel klar på at Norge? Nei. Både bransjen og miljøet er tjent med en jevn flyt av biler til vraking. Kampanjepregede ordninger gir en forskyvning i den naturlige vrakingen og har på lang sikt ikke ordningen med en markedsøkonomisk modell er noen miljømessig effekt. I Norge hadde vi vrakpantkampanje best for bransjen. Tidligere, da staten hadde ansvaret for skrotingen, fikk de en fast pris pr vrak pluss en variabel betaling fra stålet. Det ga høy sikkerhet men mindre grad av fortjenestemulighet da stålprisene var gode. Norges Biloppsamleres forening har i dag 77 medlemmer som praktisk talt alle har avtale med Autoretur via Bilgjenvinning AS eller Veolia Miljø Metall AS som er hovedoperatører. i 1996 for å redusere gjennomsnittsalderen på bilparken. Etter kampanjen i 1996 ble denne redusert med 0,4 år, men var tilbake til normalen i løpet av under to år, da mengden vrakede biler de påfølgende to årene var på et minimum. Men md tanke på at vrakpant har vært kroner siden 1997 uten noen form for indeksjustering, er det kanskje på tide å heve den generelle vrakpanten, sier Siri Sveinsvoll. De representerer majoriteten av oppsamlere fra hele landet. De har også en god geografisk fordeling slik at det for folk flest er enkelt å få levert inn bilen sin til skroting. Foto: Kjetil Alsvik

4 Bli med på dugnad! Med en omfattende annonsekampanje i både riks og distriktsmedia i 2009, satte Autoretur fokus på en del av miljøarbeidet som lett blir glemt i disse CO2-tider. Med en humoristisk og tydelig annonsekampanje skapte Autoretur i 2009 oppmerksomhet omkring et miljøproblem som har kommet litt i bakgrunnen i media de siste årene. Mens miljøfokus for noen år siden hovedsakelig var rettet mot lokale forhold, dreier mye av miljødebatten seg i dag om klima og CO2 utslipp. I skyggen av de store globale utfordringene er det lett å glemme de lokale utfordringene. Men for at vi ikke helt skal glemme de gamle vrakene som ennå finnes i bakgårder og hager, brukte Autoretur ressurser på en omfattende annonsekampanje som rettet oppmerksomheten mot denne delen av miljøvernet. Kampanjen som ble kjørt både i riks- og distriktsaviser, magasiner og på internett, hadde en morsom appell og et tydelig budskap som oppfordret folk til å fjerne de gamle vrakene. Målsettingen med kampanjen var selvfølgelig å øke takten i innleveringen av bilvrak til biloppsamlerne og slik sett fjerne potensielle miljøproblemer fra naturen. Men samtdig var det også en kampanje som hadde til hensikt å gjøre Autoretur mer kjent og skape aksept i befolkningen for at bilbransjen selv virkelig tar ansvar for biler som ikke lenger er i kjørbar stand. I ettertid kan vi fastslå at kampanjen virket etter forutsetningene. Den skapte både engasjement og aktivitet som resulterte i en merbar økning i innleveringene i kampanjeperioden. Vi visste at det sto parkert endel bilvrak på låver rundt omkring, på gårdstun i distriktene, samt på privat grunn ute i naturen. Og dette til stor irritasjon blant naboer og husfruer. Kampanjen het; VRAK ET VRAK, og oppfordret alle til å være med på bildugnad. I tillegg til avis-annonser i massemedia, både riks og lokalt, la Autoretur skikkelig trykk på internett. Det ble produsert animerte web-bannere til både små og store elektroniske startsider. Bl.a. ble det laget en web-banner som het; PRINTETHINT hvor vi oppfordrer folk i nærmiljøet å gjøre eieren av et bilvrak oppmerksom på tilbudet ved å selv printe ut en A4-flyer og feste denne på det aktuelle vraket! Man kunne også være med i en konkurranse, hvor norges styggeste bilvrak skulle kåres, via foto! Vinn dobbel vrakpant! Send bilde av ditt vrak som MMS til Kodeord BILVRAK. Det ble produsert en 10 sekunders film som gikk på VG-TV, hele kampanjeperioden. 1/1 sider,modul 55 i landets største riks og lokalaviser Modul 15 og Modul 15B i landets største riks og lokalaviser

5 Stor miljøeffekt av bilsaneringen tonn CO norske husholdninger Autoretur bidro i 2009 til en samlet reduksjon i utslipp av klimagasser tilsvarende tonn CO2. Dette tilsvarer totalt nesten 630 mill. kjøretøykilometer, eller omregnet til bilers årlige utslipp. Gjenvinning av skrapmetall gir også vesentlige energibesparelser sammenliknet med framstilling av primærmetaller samlet besparelse utgjør nærmere 630 mill. kwh elektrisk energi. Dette tilsvarer forbruket for norske husholdninger bilers årlige utslipp 360 mill. kwh elektrisk energi Som ansvarlig for et velfungerende retursystem for kasserte kjøretøy i Norge har Autoretur særlig fokus på miljømessige aspekter i virksomheten. Det innebærer at vi legger spesielt vekt på å sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter. Vi ønsker å minimere avfallsmengden til deponi/destruksjon og bidra til økt gjenvinning. Vi ønsker også å bidra til redusert energiforbruk og reduserte utslipp av klimagasser. Personbiler inneholder flere komponenter med innhold av miljøskadelige stoffer. Miljøsanering av dette avfallet er en viktig prosess. Alternativet til en forsvarlig miljøsanering vil være forbud eller strengere restriksjoner på bruk av miljøgifter i kjøretøy. På kort sikt vil dette kunne gi dårligere, dyrere og kanskje mindre trafikksikre biler. På lengre sikt jobber bilprodusentene systematisk med å redusere bruken av miljøskadelige stoffer og å legge til rette for enda mer effektiv miljøsanering. Gjenvinning av materialer og forsvarlig håndtering av miljø- gifter er Autoreturs viktigste samfunnsoppgaver. Både i Norge og EU stilles det stadig strengere krav til redusert bruk av miljøgifter i produksjonsprosesser og forsvarlig behandling av giftholdig avfall. Men selv med en stor og målrettet innsats for å eliminere de mest skadelige stoffene og redusere bruken av andre miljøgifter i bilproduksjon, vil det likevel i overskuelig framtid være behov for en avfallshåndtering hvor det brukes ressurser på forsvarlig håndtering av ulike miljøgifter. Samfunnets kostnader ved forsvarlig håndtering av kasserte kjøretøy er en viktig faktor, men de er likevel beskjedne i forhold til verdien av de produktene som avgiftsbelegges. Kostnadene er også beskjedne sett i lys av de verdiene som ligger i kjøretøyene i form av ulike materialfraksjoner som kan gjenvinnes og gjenbrukes til ulike formål. Autoretur sorterte ut og behandlet i alt tonn farlig avfall i Dette tilsvarer 4 % av samlet avfallsmengde. I 2009 oppnådde Autoretur 47 % ombruk og 28 % materialgjenvinning for det farlige avfallet. Om lag 23 % gikk til forbrenning, termisk destruksjon mens mindre enn 2 % ble lagt i deponi. 78 % av kasserte kjøretøy (tilvarende tonn) ble gjenvunnet til nye materialer i Det meste av dette var metaller. Ytterligere 5 % av avfallet (4 500 tonn), hovedsakelig bildeler og væsker som ble demontert og tappet på biloppsamlingsplasser gikk til ombruk. 3 % av avfallet (ca tonn) gikk til energigjenvinning, hovedsakelig var dette bilgummi og væsker tappet av på biloppsamlingsplassene. Autoretur bidro i 2009 til en samlet reduksjon i utslipp av klimagasser tilsvarende tonn CO2. Dette tilsvarer totalt nesten 630 mill. kjøretøykm, eller omregnet bilers årlige utslipp med en gjennomsnittlig kjørelengde på km/år. Denne reduksjonen er et betydelig bidrag, også i lys av de høye kostnadene som generelt sett er forbundet med klimagassreduksjoner i transportsektoren. Gjenvinning av skrapmetall gir vesentlige energibesparelser sammenliknet med framstilling av primærmetaller samlet besparelse utgjør nærmere 360 mill. kwh elektrisk energi. Dette tilsvarer forbruket for norske husholdninger. Store deler av miljønytten knyttet til håndtering av kasserte kjøretøy er vanskelig å tallfeste fordi utslipp av miljøgifter for en stor del er regulert gjennom forbud og ikke gjennom avgifter. Når nytten knyttet til forhold vi kan tallfeste er på nivå med kostnadene med å drive retursystemet, betyr det at dagens returordning har en god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

6 Viktig videreutvikling av gjenvinningsmetoder 95% gjenvinning innenfor rekkevidde Mens kravet i dag er at 85 prosent av bilvekten skal gjenvinnes så har bilindustrien pilotprosjekter for å tilfredsstille kravet om 95 prosent gjenvinning som blir satt i verk i I shredderen blir bilen malt opp og sortert i henholdsvis metall og såkalt fluff som består av plastmaterialer, glass, sand og andre kunstoffer. Metallet går til gjenvinning og blir senere brukt i alt fra husholdningsprodukter til armeringsstål etc. De 3 nye kategoriene er; Plastgranulat, et materiale som er interessant som tilsetningsstoff i blant annet smelteindustrien. Kategori 2, er en ny fluff. som blir brukt til renseanlegg for slam og kloakk. Den tredje er shreddersand, som består av sand, glass, rust, fargepartikler og små metallpartikler. Et bruksområde er som bygningsmaterialer. En ny metode som Volkswagen har utviklet i samarbeid med SiCon GmbH tar utgangspunkt i eksisterende metoder, men går enda lenger i finsortering og utskilling av fragmentene fra shredderverket. Fordelen med Volkswagens nye løsninger er at de bygger på eksisterende metodikk og ikke krever total restrukturering av eksisterende produksjonsanlegg. Dette er selvfølgelig viktig for en løsning som skal være både praktisk og økonomisk gjennomførbar. Gjenvinning av en bil er ikke like enkelt som å resirkulere homogene produkter av glass, plast eller papir og papp. En bil består av en rekke materialer i en komplisert struktur og det lar seg ikke å gjøre å separere disse med enkle metoder. Derfor skjer bilgjenvinningen som en prosess der ulike trinn i resirkuleringen ofte fordeles mellom flere aktører. Prosessen starter som regel i mottaksstasjonen hos den lokale biloppsamleren der de ulike væskene i motor, kjøresystem, bremser spyleanlegg etc blir tappet og komponenter som kan gjenbrukes direkte eller etter overhaling blir fjernet. Deretter blir resten sendt til et fragmenteringsverk, også kalt shredder. Der blir bilen malt opp og sortert i henholdsvis metall og såkalt fluff som består av plastmaterialer, glass, sand og andre kunstoffer. Metallet går til gjenvinning og blir senere brukt i alt fra husholdningsprodukter til armeringsstål etc. Utfordringen for de som arbeider med gjenvinning av biler er fluffen som representerer ca 20 prosent av vekten, og som ikke har et tydelig gjenbrukspotensiale. I de fleste sammenhenger går dette til forbrenning eller fyllmasse. For å oppnå en større grad av gjenvinning og resirkulering, har blant annet Volkswagen satset store ressurser på å videreutvikle en metode som gir en ytterligere separering av innholdet i fluffen. Resultatet av dette arbeidet som har pågått i snart 10 år er oppløftende og viser nå en utnyttelsesgrad som tilfredsstiller kravene til gjenvinning som blir gjeldende fra Metoden som er tatt i bruk er en kombinasjon av ulike filtre, blåse- og soldesystemer som separerer massen i tre nye kategorier som dermed blir mer homogene og kan utnyttes i nye prosesser og til ulike formål. De tre nye kategoriene er plastgranulat som hovedsakelig består av harde partikler fra dashbord, koppholdere, støtfangere, instrumentpaneler, dørpanler og så videre. Dette materialet er interessant som tilsetningsstoff i blant annet smelteindustrien. Neste kategori er en ny fluff som består av myke fiberholdige rester fra seter, tepper, sikkerhetsbelter og lignende. Dette stoffet har blant annet erstattet store mengder kull i renseanlegg for slam og kloakk. Metoden som SiCon har tatt i bruk er en kombinasjon av ulike filtre, blåse- og soldesystemer som separerer massen i tre nye kategorier som dermed blir mer homogene og kan utnyttes i nye prosesser og til ulike formål. Den tredje fragmentgruppen fra Volkswagen-SiConprosessen er shreddersand som består av sand, glass, rust, fargepartikler og små metallpartikler. Et bruksområde som man ser for seg av dette er at det kan benyttes som bygningsmaterialer, men her gjenstår ennå en del utviklingsarbeid for i enda større grad å separere metall og sand.

7 Autoretur AS Organisasjonsstruktur Veolia Miljø ny hovedoperatør i Autoretur Autoretur AS er opprettet for å sørge for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Autoretur skal kun stå for organiseringen av returordningen, og har selv ikke noe apparat for mottak, destruksjon og gjenvinning. En velfungerende returordning er avhengig av at det -en liten men effektiv aktør i Norge finnes tilstrekkelig med permanente mottaksplasser over hele landet. Vi har derfor kontrakt med våre to hoved- Bilgjenvinning AS ble stiftet 15. august Selskapets operatører med tilhørende nettverk av underoperatører. Autoreturs to samarbeidspartnere er Bilgjenvinning AS og Veolia Miljø. formål er innsamling av kasserte kjøretøy og salg av produkter som er en naturlig følge av dette. Selskapets aksjonærer er Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS. Begge aksjonærene har betydelig kompetanse innenfor avfallsektoren. Ragn- Begge våre samarbeidspartnere har forpliktet seg til å bygge ut sitt nettverk av mottaksplasser rundt i Norge etter behov. Per i dag består nettverket av ca. 120 biloppsamlere fordelt over hele landet, og disse forestår igjen Sells har stor kompetanse på logistikk knyttet til avfall og Hellik Teigen har sin kompetanse innenfor behandling av metaller. Våren 2006 inngikk Bilgjenvinning en avtale med Autoretur AS på vegne av bilimportørene i Norge, om innsamling ca 90% av den totale innsamling og gjenvinning av av utrangerte kjøretøy. Fra 1. januar 2007 utrangerte biler i Norge. ble ansvaret for behandling av kasserte kjøretøy overført fra staten til bilimportørene. Bilgjenvinning AS har bl.a. eneansvaret for innsamling i Nordland Fylke. Bilgjenvinning AS har under etablering et nett av innsamlingspunkter. Bilgjenvinning legger vekt på at innsamlingen skal følge gjeldende lover og regler for å sikre at behandlingen i alle ledd gjøres på en så miljøriktig måte som mulig. AUTORETUR BILGJENVINNING AS VEOLIA MILJØ Veolia Miljø Metall AS gikk i mai 2009 inn som ny hovedoperatør i Autoretur. Selskapet er eid av Veolia Miljø AS, som drifter 63 gjenvinningsanlegg i Norge og håndterte over 1,3 millioner tonn avfall i Veolia Miljø er landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall, EE-avfall og kabler. 167 ansatte ved 18 lokasjoner omdanner avfall til råstoffer som er viktige handelsvarer både nasjonalt og internasjonalt. Veolia Miljø er siden slutten av % eiet av det internasjonale miljøkonsernet Veolia Environmental Services. Som en del av Veolia Environmental Services har Veolia Miljø tilgang til et internasjonalt nettverk med eksperter på avfallshåndtering og egne avdelinger for forskning og utvikling i både England og Frankrike. Avfallshåndtering har tradisjonelt fokusert på avhendingen av avfallet, det å få det bort. Resultatet har vært at mye av avfallet havner i deponier. Nesten alt avfall er imidlertid råstoff for produksjon av nye varer eller energi. Det gamle slagordet om at avfall er ressurser på avveie er fortsatt like treffende. Felles for de fleste materialfraksjonene er også at det å gjenvinne gir mye lavere klimagassutslipp enn å produsere basert på jomfruelige råvarer. Ressurser som tidligere endte som avfall på deponier benyttes nå som råvarer i ny produksjon eller bidrar til produksjon av energi. Over halvparten av avfallet som oppstår i Norge gjenvinnes nå og gjenvinning blir stadig viktigere, også for å redusere utslippene av klimagasser. Stål og metaller kan smeltes om tilnærmet uendlig antall ganger, og det er derfor av miljøhensyn avgjørende at disse ressurser ikke går til spille. Ca. 98 % av stålet i kasserte biler gjenvinnes. Ved å benytte skrapmetall som råstoff i produksjonen av nytt metall, sparer samfunnet opptil 95 % energi i forhold til produksjon basert på jomfruelig materiale. En viktig del av Veolia Miljøs råstofftilgang er skrotede biler og Veolia Miljø har blant annet eierskap i 8 bildemonteringsselskaper, hvor det foretas miljøsanering av kasserte biler. I tillegg har konsernet tre shredderanlegg, i Tønsberg, Orkanger og Fredrikstad. Tønsberg behandler mindre fraksjoner og Orkanger og Fredrikstad fragmenterer over biler.i året. I 2008 leverte Veolia Miljø tonn jern og stål samt tonn ikke-jernholdige metaller til gjenvinning. Klimanytten tilsvarer en utslippsreduksjon av tonn CO2. Foto: Erik Børseth, Pål A. Thunæs, Arild Eriksen BILOPPSAMLERE BILOPPSAMLERE

8 Ingen endringer for vrakpanten Regjeringspartiene er ikke helt enige om vrakpanten, men med Arbeiderpartiet i spissen ønsker den ikke å endre reglene for utbetaling av vrakpant. Selv om Senterpartiet foreslår en vrakpant på opptil kroner ved bytte til en ny og miljøvennlig bil, har ikke regjeringspartienes politikere tro på at økt vrakpant vil føre til økt skroting. Dette fremkommer av en spørrerunde som Autoretur har gjort blant medlemmene i Stortingets energi og miljøkomité. Mens regjeringspartiene er forbeholdene, er derimot opposisjonspolitikerne langt mer endringsvillige. Kristelig Folkeparti foreslår for eksempel å øke vrakpanten midlertidig til kroner og deretter se effekten av dette for en eventuell permanent ordning. Sammen med Venstre ba de i forrigeperiode også regjeringen utrede en kraftig økning av vrakpanten for de eldste og mest forurensende bilene og et opplegg for utbetaling av denne i forbindelse med kjøp av miljøbil. Regjeringen gjennom Arbeiderpartiet har ingen planer om å endre dagens vrakpant for biler. De har heller ikke tro på at en økning av vrakpanten vil øke antallet biler som skrotes. Men Senterpartiet går inn for en dramatisk økning av vrakpanten på biler som byttes mot nye miljøvennlige biler. Uansett hvor mye opposisjonen foreslår av nye tiltak, har regjeringen flertallet bak seg og der er synspunktene klokkeklare! Tone Merete Hansen, Arbeiderpartiet Høyre har foreslått en økning i vrakpanten for biler eldre enn 10 år og med de høyeste CO2 utslippene, til opp mot kroner. Dette for å fornye bilparken, redusere utslipp og gi økt sikkerhet på veiene De har prioritert dette fremfor generell økning i vrakpanten. De har også fremmet forslag om kr i tilskudd ved kjøp av bil som slipper ut mindre Co2 enn 100 g/km, inkludert el biler. For øvrig mener partiet at det trengs en ny helhetlig gjennomgang av bilavgifter og miljøskade ved transport i året som kommer. Her vil Høyre komme med gode løsninger for å fremme sikkerhet og miljø uten at vi øker bilavgiftene samlet av den grunn. Uansett hvor mye opposisjonen foreslår av nye tiltak, har regjeringen flertallet bak seg og der er synspunktene klokkeklare. Tone Merete Hansen i Arbeiderpartiet sier det slik: Vi har prøvd å øke vrakpanten tidligere, uten at det ga slående resultater. I 1996 ble det utbetalt en ekstra vrakpremie på kr i tillegg til den ordinære vrakpanten på kr per vrak. Tiltaket medførte rekord høy vraking, og resulterte i at gjennomsnittsalderen på bilparken ble redusert frå 10,4 år til 9,9 år i Vrakingen året etter var imidlertid rekordlav. Kostnaden for den ekstra vrakpremien ble på nesten 1 mrd. kroner. En evaluering av ordningen, basert på rapporter fra Transportøkonomisk institutt, konkluderte med at miljøeffekten var liten i forhold til kostnadene, og at tiltaket var samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Vi bør derfor heller vurdere andre tiltak Hvordan bør vrakpanten reguleres slik at man opprettholder effekten år etter år? De siste årene er det vraket omtrent bilvrak i Norge og Miljøverndepartementet meldte i statsbudsjetter for 2010 at man forventet at dette ville holde seg stabilt fremover. Å øke vrakpanten for all overskuelig fremtid vil neppe bidra til en konstant høyere vraking, bl.a. siden folk da vet at de vil få den høye vrakpanten uavhengig av når bilen vrakes. Vi mener det er andre tiltak som har bedre effekt på fornyingen av bilparken enn vrakpanten. Systemet med periodisk kjøretøykontroll (såkalt EØS-kontroll) ble innført i 1998, og går ut på at kjøretøy som ikke oppfyller krav til trafikktrygghet og avgassutslipp, enten blir avskiltet og vraket eller utbedret. Dette tror for eksempel vi har større effekt på antallet vrakede biler enn forhøyet vrakpant. I enkelte land er differensiering av vrakpanten benyttet som et virkemiddel for å vri omsetningen av nye biler i en spesiell retning (mot nye biler med lave utslip). Er dette en metode som kan være aktuell i Norge? Enhver ordning som fungerer i andre land, kan også være interessant for Norge. Men det er viktig å merke seg at noen av ordningene med høyere vrakpant i andre land var innført spesielt som tiltak i forbindelse med finanskrisen. Vi har ingen konkrete planer om å endre vrakpanten, men må komme tilbake til dette i budsjettene for årene som kommer. Regjeringen har imidlertid allerede gjort mye for å vri omsetningen av biler mot nye biler med lave CO2-utslipp. Dette er i hovedsak gjort ved omleggingen i engangsavgiften i 2007, hvor CO2-utslipp ble en av hovedkomponentene. Denne omleggingen i engangsavgiften fortsatte budsjettene for 2009 og 2010, ved at det ble gitt enda sterkere incentiver til å velge biler med lavere CO2-utslipp. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler er redusert fra 177 g/km i 2006 til 151 g/km i Fra bilbransjen ber man i dag om at vrakpanten i det minste indeksreguleres til nivået fra 2000 da den sist ble regulert. Er dette noe du/ditt parti støtter og vil gå inn for? Vi har ingen konkrete planer om å endre dette. Men som alle andre avgiftsspørsmål må innspillet selvfølgelig vurderes årlig i forbindelse med statsbudsjettene.

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet Miljørapport 2010 En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet INNHOLD En miljøvennlig bilindustri En BIL kan BLI til

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

Hvorfor miljøregnskap? Autoretur arbeider for et velfungerende retursystem for kasserte kjøretøy som skal:

Hvorfor miljøregnskap? Autoretur arbeider for et velfungerende retursystem for kasserte kjøretøy som skal: Miljøregnskap 2011 Sammendrag Gjenvinning av materialer og forsvarlig håndtering av miljøgifter er Autoreturs viktigste samfunnsoppgaver. Autoretur bidro i 2011 til en samlet reduksjon i utslipp av klimagasser

Detaljer

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2013 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Tilgjengeligheten

Detaljer

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm Miljørapport 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Nå dekker vi landet enda

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Rammer finanskrisen miljøet? Finanskrisen og råvaremarkedet. Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt Gardermoen 12.

Rammer finanskrisen miljøet? Finanskrisen og råvaremarkedet. Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt Gardermoen 12. Rammer finanskrisen miljøet? Finanskrisen og råvaremarkedet Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt Gardermoen 12. februar 2009 Internasjonal organisasjon Veolia Miljø eies av det internasjonale

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Veolia Miljø Endre Persen, direktør 14. oktober 2008

Veolia Miljø Endre Persen, direktør 14. oktober 2008 Veolia Miljø Endre Persen, direktør 14. oktober 2008 Visjon Veolia Miljø skal være Norges fremste miljøbedrift Konsernets kjernevirksomhet er basert på å gjenvinne avfall til råstoff. Vi håndterer hvert

Detaljer

Miljørapport 2007. Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Miljørapport 2007. Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Miljørapport 2007 Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Et nytt returselskap er etablert INNHOLD Leder Organisasjonsstruktur Opptil 85

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer.

Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. HVORDAN ER MILJØUTVIKLINGEN I FRAMTIDENS BYER? Statistisk sentralbyrå utarbeider indikatorer som viser miljøutviklingen i de 13 byene som deltar i samarbeidsprogrammet Framtidens byer. Figur 1.1. Fremtidens

Detaljer

Økt gjennvinning gjennom bedre sortering

Økt gjennvinning gjennom bedre sortering GjenVinn prosjektet; status og videre arbeid Økt gjennvinning gjennom bedre sortering Dag Ausen Seniorrådgiver SINTEF Workshop Shredderfluff Oslo, 9. april 2008 4 Trender Rammebetingelser endres Deponiforbud

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet:

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet: Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad Først: Det er meget hyggelig at så mange har funnet veien hit. Shredderfluff er et uhyre komplisert tema med betydelige utfordringer som berører

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 12 (7) Logistikk og miljø SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikk og miljø Situasjonen Økt forurensing, ressursmangel og mangel

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Melding til Stortinget om avfallspolitikken

Melding til Stortinget om avfallspolitikken Melding til Stortinget om avfallspolitikken Grønt Punkt dagen 2012 Hege Rooth Olbergsveen Melding til Stortinget om avfallspolitikken Legges fram 2012/2013 EUs rammedirektiv om avfall: nasjonal avfallsplan

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje.

Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Miljøverndepartementet (MD) Attn.: Aasen Therese P.b. 8013 Dep 0030 OSLO Skøyen, 12/10/2011 Stortingsmelding om avfall. Innspill vedrørende produsentansvarsordningene for emballasje. Grønt Punkt Norge

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser

Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Vartdal Gjenvinning AS med fokus på ressurser Avdelinger: Kristiandsund - Florø - Ålesund - Vartdal www.vartdalgjenvinning.no Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 4-5 Side 6 Om mottaket Avdelinger og bedrifter

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Bakgrunn Gruppeunntaket fra 2002 hadde forbrukerorientering Gruppeunntaket fra 2013 gir alle muligheter til produsent/importør CECRA "tapte"

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Innst. 223 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:35 S (2010 2011)

Innst. 223 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:35 S (2010 2011) Innst. 223 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:35 S (2010 2011) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014

Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Materialgjenvinning av fritidsbåter - kan det gjøres? Jan Fredrik Bergman, Norsk Gjenvinning 25. februar 2014 Mengdeanslag kasserte fritidsbåter En fritidsbåt i Norge defineres som båt under 70`` (24m)

Detaljer

Miljørapport 2012. De lange linjer og veien videre. Volkswagens Sicon-teknologi sikrer 95 % gjenvinning. Behandling av elbiler og høyvoltsbiler

Miljørapport 2012. De lange linjer og veien videre. Volkswagens Sicon-teknologi sikrer 95 % gjenvinning. Behandling av elbiler og høyvoltsbiler Miljørapport 2012 De lange linjer og veien videre Volkswagens Sicon-teknologi sikrer 95 % gjenvinning Behandling av elbiler og høyvoltsbiler Bilparken i Norge må fornyes INNHOLD Nye krav til miljøsanering

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøregnskap 2008 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga

Nytt regelverk om avfall. Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Nytt regelverk om avfall Seksjonssjef Kolbjørn Megård Møre og Romsdal fylke Areal- og miljøvernavdelinga Haustkonferansen 28.11.2004 Enhetsfylke - roller Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kongehus Kriser

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Tekstiler i fokus. Fremtiden for ombruk

Tekstiler i fokus. Fremtiden for ombruk Tekstiler i fokus Mal for Fretex-presentasjoner Fremtiden for ombruk Formål Attføring Bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Bilgenerasjonsmodell versjon 1

Bilgenerasjonsmodell versjon 1 TØI rapport 427/1999 Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 1999, 54 sider Bilgenerasjonsmodell versjon 1 Sentrale samferdselspolitiske problemer er knyttet til utviklingen i bilparkens omfang og sammensetning.

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015 Oslo og Akershus Bilbransjeforening Bilbransjedag12. mai 2015 Fagavdelingen i NBF Prioriterte oppgaver i 2015 Faggruppe Bilsalg Digital kunnskap og innsikt Samarbeid med Finn.no Trendrapport Bruktbil15

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge

Høring av EUs nye rammedirektiv om avfall innspill fra Avfall Norge SFT Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520 Organisasjonsnr. NO

Detaljer

Avfallsdagene: Markedsmakt og konsentrasjon. Rune Stortiset, 8. mars 2012

Avfallsdagene: Markedsmakt og konsentrasjon. Rune Stortiset, 8. mars 2012 Avfallsdagene: Markedsmakt og konsentrasjon Rune Stortiset, 8. mars 2012 Norsk Gjenvinning-konsernet Nøkkeltall Tromsø/Balsfjord Alta Antall ansatte: 1 220 Årlig omsetning: Antall lokasjoner: 94 Årlig

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Miljøregnskap2007 Elretur AS

Miljøregnskap2007 Elretur AS Miljøregnskap2007 Elretur AS 1 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.

Grønt Punkt Norge. Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy. Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03. Grønt Punkt Norge Kontrollmedlemmer hvorfor skal vi være det? Praktiske råd og gode miljøverktøy Prosjektleder verving Jan Petter Nerhus 17.03.2010 Hva er Grønt Punkt Norge? Veldig kort sagt: GPN og materialselskapene

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning

Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for produktgjenvinning Statens forurensningstilsyn v/ seksjonssjef Kari Aa Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/617 MAB BIBR 548.0 Dato: 02.07.2008 Påpekning konkurranseloven 9 første ledd e) ordninger for

Detaljer

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø?

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Annegrete Bruvoll forskar Vista Analyse As www.vista-analyse.no Kva miljøproblem er knytte til avfall og kor store er disse? Kva ressursproblem kan

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

RADIOAKTIVT AVFALL NYTT REGELVERK KVA KONSEKVENSER FÅR DET FOR KOMMUNAL AVFALLSHÅNDTERING?

RADIOAKTIVT AVFALL NYTT REGELVERK KVA KONSEKVENSER FÅR DET FOR KOMMUNAL AVFALLSHÅNDTERING? RADIOAKTIVT AVFALL NYTT REGELVERK KVA KONSEKVENSER FÅR DET FOR KOMMUNAL AVFALLSHÅNDTERING? Offentlig selskap (IKS) med ca 100 ansatte Eiet av 11 kommuner Leverer tjenester innen vannbehandling, avløpsrensing

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2008 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Referat fra GjenVinn workshop om shredderfluff. Norsk Industri, Oslo, 9. april 2008. Deltakere på workshop Prosjektdeltakere GjenVinn

Referat fra GjenVinn workshop om shredderfluff. Norsk Industri, Oslo, 9. april 2008. Deltakere på workshop Prosjektdeltakere GjenVinn GJELDER NOTAT SINTEF IKT Postadresse: Boks 124, Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 1 0373 Oslo Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Referat fra GjenVinn workshop om shredderfluff Norsk

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 TØI rapport 1291/2013 Forfattere: Rolf Hagman, Astrid H. Amundsen Oslo 2013 63 sider Et begrenset utvalg måleserier viser

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn 08.06.2015 ved Hof Bilopphugger AS, Hof

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn 08.06.2015 ved Hof Bilopphugger AS, Hof Hof bilopphuggeri AS Industriveien 31 3090 Hof Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/574 11.06.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 460 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

NOx-utslipp fra lastebiltransport effekter av forsert utskifting av lastebilparken

NOx-utslipp fra lastebiltransport effekter av forsert utskifting av lastebilparken Sammendrag: NOx-utslipp fra lastebiltransport effekter av forsert utskifting av lastebilparken TØI rapport 1410/2015 Forfattere: Elise Caspersen og Inger Beate Hovi Oslo 2015 35 sider Analysen i denne

Detaljer