VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE 2015 2019"

Transkript

1 VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE Side 1 av 18

2 Side 2 av 18 «Miljøpartiet har som mål å utforme en helhetlig politikk for nåtid og fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipp: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Målet er et samfunn i økologisk balanse hvor økonomien er underlagt sunne økologiske prinsipp. Fred og rettferdighet lokalt og globalt er viktige steg på veien. Lokalsamfunn som er livskraftige må baseres på lokale ressurser»

3 INNHOLD Kapittel 1: ET GRØNNERE AUSTRHEIM 1.2 ENERGI OG KLIMA Veg og trafikk i Austrheim KAPITTEL 2: GRØNT MARKED 2.1 ØKONOMI 2.2 NÆRINGSLIV 2.3 LANDBRUK OG HAVBRUK BEREKRAFTIG LANDBRUK KAPITTEL 3: LOKAL-SAMFUNN 3.1 DEMOKRATI 3.2 OPPVEKST BARNEHAGE SKULE 3.3 HELSE OG OMSORG 3.4 SOSIALPOLITIKK OG INTEGRERING KAPITTEL 4: GRØNNE OMGIVELSER 4.1 NATURVERN 4.2 ARTSVERN OG DYREVELFERD 4.3 KULTUR OG FRILUFTSLIV ET GRØNNERE AUSTRHEIM Side 3 av 18

4 Austrheim står foran en spennende tid der oljeindustrien har store utfordringer. Som en oljekommune bør vi nå gripe muligheten til å satse mer på andre næringer som kan ta over rollen som leverandør av tjenester og arbeidsplasser, slik at vi kan bygge opp en ny næring i takt med at den gamle bygges ned. Kommunen må være sitt ansvar bevisst og skape en kommune som kan være attraktiv for unge, eldre og tilflyttere. Miljøpartiet går i utgangspunktet imot kommunesammenslåing men mener at folket må få delta i beslutningen i form av avstemming. Det forutsetter at man har godt dokumenterte alternativer, slik at kommunen bør gå i dialog på flere alternativer for å få et nyansert blikk på saken. Valgkampen vil bli preget av spørsmål rundt potensielle endringer, her blir det nødvendig å tydelig definere for oss selv som austrheiminger hvordan vi vil at det skal være å bo i Austrheim i fremtiden og hvordan vi ønsker å fremstå utad. Miljøpartiet de grønne i Austrheim sitter samspillet mellom menneske, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Man kan si det er snevert, men tenker man seg om ser man at det innebære nært sagt alle områder av politikken. Vi ønsker en kommune med levende bygder som bevarer landbruk og grønne områder, som tar vare på og utvikler lokalsamfunnet og det lokale næringslivet. Vi ønsker en klimasmart bygd der det er godt å bo, med livskvalitet, trygghet, møteplasser og arbeidsplasser for alle. Vi må ikke legge til rette for næringsutvikling og utbygginger mens vi lar natur og biologisk mangfold ødelegges og bygges ned. Miljøpartiet de grønne i Austrheim vil løfte bygden vår videre som en god og bærekraftig kommune og ta vare på de særegne kvalitetene vi har i Austrheim. Det inkluderer frodig natur og kulturrikdom og lokal verdiskaping. Miljøpartiet de grønne mener at det å leve godt og å leve miljøvennlig kan gå hånd i hånd. Som innbyggere i Austrheim skal man ha mulighet til å velge miljøvennlige alternativ. Derfor må lokalsamfunnet vårt organisererst og planlegges slik at dette blir en viktig og naturlig løsning på miljøproblemene. Vi går til valg på et politisk program som peker ut en fremtidsrettet samfunnsutvikling som må være økologisk bærekraftig. MDG har fokus på livskvalitet for ALLE fremfor stadig økende forbruk for den enkelte. Miljøpartiet De grønne i Austrheim ønsker at Austrheim skal oppleves som attraktiv og levende for innbyggere og tilreisende. Det vil blant annet si at det må planlegges for klima og miljøvennlige løsninger der vi samtidig taar høyde for klimautfordringene vi allerede vet vil påvirke oss. I plan og utviklingsarbeid må det ligge til grunn overordnet klima, energi og miljøhandlingsplaner for utslipp, energibruk, avfall, artsmangfolk og lignende, som selvstendige og integrerte delplaner. Det må også ligge til grunn helhetlige og gjennomførbare planer for utarbeiding av infrastruktur før byggingsprosjekt blir satt i gang. Selv om kommunen er liten bør vi legge til rette for fortsatt fremtidig utbygging i forbindelse med planlagt og eksisterende utbygging. For eksempel sentrumsnære boliger, utbygging av indurstri på allerede etablerte industriområder.planarbeidet bør i tillegg til formelle og uformelle høringsprosesser har åpne prosesser om planene som trekker hele befolkningen med seg gjennom temamøter og foredrag. MDG Austrheim er i utgangspunktet imot en storkommune, men mener at en folkeavstemning er det mest demokratiske i en spesielt viktig sak. I så tilfelle må alle alternativer utredes på likt grunnlag for at innbyggerne skal ha et reelt valg. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Side 4 av 18

5 At innbyggere må komme før utbyggere Unngå salg av kommunale tomter og bygg som kan få fremtidig økonomisk, historisk eller kulturell verdi Verne strandsonen og som hovedregel unngå dispensasjoner Arbeide for mer direkte kontakt mellom innbyggere og beslutningstaker gjennom debatt og diskusjonsarenaer. Arbeide for en kommune med en økologisk og bærekraftig profil At kommunen innarbeider klimatilpasninger i sine beredskapsplaner og inkluderer dette i arbeidet med utforming av kommunale planer Arbeide for at Øksnes-marka fortsatt skal ha status som tur og rekreasjonsområde og gå imot alle planer om industri i området. At Austrheim kommune skal være tydelige på at u-864 må heves At Austrheim kommune er tydelige i miljøkrav ovenfor oppdretts-næringen, og tar hensyn til utarbeidede rapporter om miljø fremfor rapporter om økonomisk vekst i næringen. 1.2 ENERGI OG KLIMA Miljøpartiet De Grønne vil gi Norge en fornybar framtid. Bruk av olje, gass og kull står i dag for hoveddelen av de menneskeskapte klimaendringene, og kan ikke danne grunnlaget for en bærekraftig økonomi. Ved å satse på ENØK og fornybare energikjelder, vil MDG gi olje-eventyret en lykkelig slutt. Energipolitikken må sees i sammenheng med forbruket generelt, og utformes slik at den ikke rammer sosialt skeivt. Kollektivtransporten må fremstå som et godt alternativ til privatbilisme både i pris og effektivitet. Den gode utviklingen med tilrettelegging for el-biler må fortsette. Kommunen selv bør stå frem som et godt eksempel ved å prioritere kjøp av el-biler ved nykjøp av tjenestebiler. I tillegg vil Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim arbeide for innføring av et årlig regnskap for klimagass-utslipp internt i Austrheim kommune, etter modell fra Trondheim. Klimaregnskap viser hvordan kommunen sin virksomhet eksternt påvirker klimagassutslippene på kloden, hvor kommunen sine utslipp kommer fra, og hvordan man kan jobbe for å redusere de. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil oppmuntre til nytenking og innovasjon når det gjelder økologiske byggeteknikker, klimavennlige bygg med redusert energibruk og bomiljø som ligger til rette for et miljøvennlig hverdagsliv. Montering av solceller, solfangere eller varmepumpeløsinger på bygg i kommunalt eierskap bør og må vurderes. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil også at det lages realistiske planar for vedlikehold for kommunale bygg. Kommunen må kunne garantere godt inneklima og godt vedlikehold i alle Side 5 av 18

6 sine bygg. Utbedringer skal gjennomføres der det er nødvendig, ikke etter at forfallet er et faktum Veg og trafikk i Austrheim Det må utarbeides en god plan for å heve trafikksikkerheten på kommunale veier. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil arbeide aktivt sammen med fylkestingsrepresentantene sine for å få utbedre fylkes og riksveier i kommunen. I alt arbeid med veier er det viktig å samtidig ta hensyn til både gående og syklende. Målet må være at alle skal kunne sykle eller gå på en trygg skolevei. Vei inn til Årås skole må planlegges på ny. De tiltak som er satt inn er ikke gode nok for dagens situasjon. Veiene i Øksnes/Rebnor området holder i dag altfor dårlig standard både for kjøretøy og myke trafikanter. Vi ønsker også at Mastrevik, fra krysset til kaien, får nedsatt fartsgrense til 30 km/t fra 50 km/t i dag, dette pga stor trafikkbelastning, der en del kommer fra Austrheim videregående skole og Havsportsenteret. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: At skoleveiene i Austrheim har fortau og sykkelstier med tilrettelagt sikker kryssing av vei At det blir gratis å ta med sykkel på alle busser i vårt distrikt At alle nye tjenestebiler med unntak av utrykningskjøretøy er elektriske Etablere bedre rutiner for brøyting av fortau, gang og sykkelveier. Det skal være mulig for alle, uansett handicap, å ferdes ute også på vinterhalvåret. Fase ut salting av veier til fordel for oppvarmet sand og andre miljøvennlige alternativ. KAPITTEL 2: GRØNT MARKED Livskraftige lokalsamfunn trenger livskraftig næringsliv. Miljøpartiet De Grønne ønsker å Legge til rette for bærekraftige og miljøvennlige arbeidsplasser i nærmiljøet. Vi ønsker levende markeder med kortreist mat og lokale tjenester, levedyktig landbruk og havbruk, og fokus på framtidsrettede løsninger. Kort sagt vil vi at Austrheim skal være en foregangskommune rustet til å møte morgendagens utfordringer samtidig som livskvaliteten sikres for innbyggerne. 2.1 ØKONOMI Minst to tredeler av kjente fossile energireserver må bli liggende under bakken ifølge FNs klimapanel. Norsk økonomi er svært oljeavhengig, og det er derfor nødvendig med en kontrollert nedbygging av oljeindustrien. Norge og norske kommuner må også trekke sine investeringer ut av fossile næringer. Vi må stille miljøkrav ved innkjøp og la miljø vektlegges høyt. Gjennom å skape etterspørsel etter for eksempel energieffektive produkt, økologisk mat og frakt av varer med fornybart drivstoff kan vi sikre at utvalget blir større og at leverandørene som har satset Side 6 av 18

7 miljøvennlig kan fortsette med det. Miljøpartiet i Austrheim vil: Trekke kommunale driftsmidler, investeringsmidler og pensjonsfond ut av banker, fond og forsikring som er involvert i kull, olje, eller gassvirksomhet. Plassere kommunen sine investeringer i grønne fond, fornybar teknologi, og grønt næringsliv At hverken kommune eller fylkeskommune skal plassere kapital i spekulativ finansvirksomhet Begrense offentlig låneopptak, da dette både stimulerer forbruk og legger større byrder på fremtidige generasjoner Redusere gjeldsgraden i kommunen Redusere konkurranseutsetting og privatisering Få rapport på hva Austrheim Næringsselskap har utrettet siste årene. Har man nådd målene som ble satt? Kan midlene i fremtiden brukes mer formålsnyttig? Skal kommunen ta over midlene Næringsselskapet disponerer på vegne av kommunen? 2.2 NÆRINGSLIV Livskraftige lokalsamfunn trenger livskraftig næringsliv. Et levedyktig lokalsamfunn trenger arbeidsplasser for innbyggerne og inntektsgrunnlaget. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge til rette for bærekraftige og miljøvennlige arbeidsplasser i nærmiljøet. I et bærekraftig samfunn må vi sørge for at levebrødet vårt kommer fra fornybare energikilder. I en overgangsperiode hvor fornybar energi gradvis erstatter fossil energi, må kommunen jobbe for å legge til rette for, og være positiv til nye næringer. I en grønn hverdag vil kommunen kunne fungere som rådgiver, forbilde og pådriver for å påvirke befolkningen og lokalt næringsliv i forbruk og adferd. Kommunen kan videre bidra til åskape markeder for grønne produkt og gjøre det enklere for etablering av grønt næringsliv. Lokalt næringsliv må få informasjon om statlige støtteordninger for miljøteknologi. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil støtte lokal næring som ønsker å legge til rette for salg av nærmat og arbeide for at kommunen aktivt medvirker ved innkjøp fra og markedsføring av lokale bedrifter. Vi vil ha et aktivt og levende torg, gjerne med avgiftsfrie salgsplasser for kortreist mat og produkter, der lokale produsenter kan få selge produktene sine og dele erfaring, gjerne i «bondens marked» ånd. Vi foreslår at kommunens engasjement i Aufera avsluttes, og pengene som frigjøres kan brukes til å videreutvikle et tilbud i kommunen som er bedre enn i dag og som alle brukerne kan utnytte. Lokalitetene for arbeidssenteret må utbedres, pr i dag er lokalene ikke tilrettelagt for funksjonshemmede, og lokaliteten fordelt på to etasjer som ikke er tilgjengelig for alle. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: Side 7 av 18

8 Ha mål for nye grønne arbeidsplasser og etablering av miljøvennlig næringsliv Arbeide aktivt mot arbeidslekkasje og pendling ved å ligge til rette for lokale arbeidsplasser Gjøre det attraktivt for bedrifter med lokalt eierskap å etablere seg i Austrheim. Arbeide for at klimapartner-samarbeidet i Hordaland fortsetter og utvides. Arbeide for at lokalt entrepenørskap får gode rammevilkår. Kartlegge tomme eiendommer som kan brukes til bolig eller næring. Dreie offentlige innkjøp fra billigste løsninger til løsninger som er best for framtida Erstatte ufrivillig deltid i kommunal sektor med tilbud om heltid. Arbeide for mangfold ved ansettelser. Ikke inngå avtaler med leverandører som nekter tariffavtale med sine ansatte. At ufaglærte får mulighet til å ta fagbrev eller relevant høyskoleutdanning. At kommunen skal ha en forpliktende likelønnsplan. Legge til rette for at flere vil produsere og selge lokalprodusert mat At kommunen stiller flere lærlingeplasser til disposisjon. Styrke arbeissenteret, eventuelt avvikle kommunens engasjement i Aufera og bruke pengene på å utbedre arbeidstiltak for alle brukerne i kommunen. IKKE ha søndagsåpne butikker. 2.3 LANDBRUK OG HAVBRUK Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for å gjenreise et bærekraftig landbruk og havbruk basert på lokale ressurser som sikrer arbeidsplasser, opprettholder bosetting og sikrer gode norske matvaner til norske forbrukere BEREKRAFTIG LANDBRUK Den reelle selvforsyningen i Norge er synkende. Utmarka gror igjen, og stat og kommune går ikke av veien for å legge den beste matjorda under asfalt og betong. Det er blitt stadig vanskligere for bøndene å leve av inntektene på gården. Storbønder er i Austrheim blitt en mangelvare. Andel småbrukere og hobby-gårdsbruk skulle ønskelig også vært større. Vi har en lavere sysselsetting i landbruket enn ønskelig ifht de naturgitte mulighetene vi besitter. Miljøpartiet De Grønne mener at bondeyrket fremdeles, og ikke minst nå, er blant de viktigste av alle, og at gjennomsnittsbonden må få vesentlig bedre inntekt. Økt lønnsomhet betyr videre at det blir enklere å ta i bruk mer miljø- og dyrevennlig produksjon. Det lokale landbruket må produsere trygg mat med minst mulig belasting på natur, klima og ressurser.vi har et samfunnsansvar for at maten vi spiser er produsert på en bærekraftig måte, der en benytter de naturgitte vilkårene og det lokale ressursgrunnlaget. Det er viktig for oss at Austrheim har et levende landbruk som kan produsere kortreist og trygg mat. Småskalaproduksjon må kunne markedsføres og omsettes i det lokale markedet. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for at det i Austrheim blir bedre kontakt mellom bønder og forbrukere. Miljøpartiet De Grønne vil fremme gårdsutsalg og mat-nettverk som minker avstanden mellom bonde og forbruker. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: Side 8 av 18

9 Øke selvforsyning av poteter, frukt, grønsaker, melk, kjøtt og egg i Austrheim. Arbeide for en nullvisjon for nedbygging av matjord. Tungtveiende samfunns-interesser eller behov på gården må være eneste unntak. Pålegge bønder å ha vegetasjon mellom jorder og vassdrag, for å hindre avrenning av nitrat. Ha restriksjoner på høstpløying. Bevare myrområdene som en buffersone mot store nedbørsmengder og flom og karbonlagre. Arbeide for systematisk og økt bruk av lokale utmarksbeiteressurser Legge til rette skolehager, og andre former for matproduksjon i Austrheim Få tilbake linjer innenfor primærnæringene ved Austrheim Vidaregåande Skule for å stimulere ungdom til å ønske å drive med disse næringene i distriktet BÆREKRAFTIG FISKERI OG HAVBRUK Havområdene, fjordene og elvene innehar enorme naturverdier og viktige ressurser. Fiskerinæringen er en arbeidsplass og kulturbærer som kan legge grunnlaget for bærekraftig næringsvirksomhet og matproduksjon i fremtiden. Det er rike fisketradisjoner i Austrheim, og det må oppmuntres til å ta opp igjen det tradisjonelle fisket. Miljøpartiet De Grønne kan tenke seg, over tid, at et fiskemottak etableres. I dag tillater styresmaktene stadig vekst i oppdrettsnæringen uten å stille tydelige miljøkrav. Dette påfører samfunnet store tap i form av forurensing av fjorder, vassdrag og økosystemer, og er en kritisk trussel mot sjøørret og villaks. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for å gjøre dagens forurensende oppdrettsnæring til å bli en ren næring for framtiden ved å utvikle lukkede anlegg som løser problem ved rømming, lakselus og organiske utslipp. Dersom produksjonen i næringen skal holdes på dagens nivå må også fôrråvarene som blir brukt være bærekraftige. Vi vil derfor jobbe for en oppdrettsnæring som ikke bidrar til overfiske, og vi vil minimere bruken av menneskemat til dyrefôr i sjøbruket. Fiskeoppdrett utgjør også et uakseptabelt dyrevernproblem som må løses raskest mulig. Forurensingen fra oppdrettsanleggene rammer i særlig grad sårbare fjorder og vassdrag. Austrheim er i risikosona med vårt vakre kystlandskap. Distriktet har opplevd førstehånds utfordringer med rømt oppdrettslaks. Det er en større risiko enn vi er villige til å ta. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Sikre bedre dyrevelferd for oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere maksimumsgrenser for antall fisk pr. merd. Stille strengere krav til oppdrettsnæringen, blant annet ved å kreve at alle anlegg skal ha som mål å være på vei mot lukkede anlegg innen 2017, og at alle skal være lukket innen Forby kitin-hemmere som medisin i oppdrettsnæringen Å oppfordre til lokal satsing på utnytting av alger og annen vegetabilsk sjømat Opprette fiskerisamvirke etter modell fra landbruket, med vekt på foredling og distribusjon av lokal fersk fisk. Jobbe for at de som ønsker å drive med tradisjonelt, bærekraftig fiske får samme vilkår som bønder som produserer økologisk lokalprodusert mat. Ikke gi nye konsesjoner uten at det foreligger reelle planer om lukking av anlegg innen Side 9 av 18

10 KAPITTEL 3: LOKAL-SAMFUNN Miljøpartiet De Grønne vil styrke lokaldemokratiet, og mener at gode offentlige tilbud må til for å sikre god livskvalitet. Vi vil sikra at alle får så gode levekår som mulig - uavhengig av kjønn,alder, bolig, yrkesstatus eller helsetilstand. Vi vil satse på små grunnskoler i nærmiljøet, som representerer livsnerven i gode lokalsamfunn og er vesentlige for å skape trygge oppvekst-vilkår. Vi vil arbeide for et samfunn som fremmer fysisk og psykisk helse, og vi ønsker mer forsking på kva som gir god forebyggende effekt. 3.1 DEMOKRATI I et bærekraftig og solidarisk samfunn er kommunen først og fremst til for innbyggerne. Kommunen sine tjenester må derfor være lett tilgjengelige. Kommunikasjonen må være åpen og tydelig. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil ha en gjennomsiktig politisk arena for å sikre at lokaldemokratiet blir tilfredsstillende ivaretatt. Miljøpartiet Di Grønne i Austrheim vil øke innbyggerne sin innflytelse gjennom flere folkemøter og større åpenhet i den politiske prosessen. Planer som skal ut på høring må presenteres for allmuen i kortfattet og lett forståelige sammendrag for å unngå misforståelser og politisk tåkelegging. Vi vil også bruke kommunen sine ressurser til å styrke miljøvern i bred forstand. Miljøpartiet De Grønne ønsker at viktig infrastruktur skal være under offentlig kontroll. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: Innføre gaveregister for politikere. Arbeida for at Austrheim får status som Fairtradekommune. At kommunen allerede nå fastsetter ambisiøse mål slik at en stor del av alle planlagte kommunale byggeprosjekter, både nybygg og rehabilitering, skal oppnå nesten nullenerginivå Arbeide mot e-valg, som bryter med demokratiets fundamentale prinsipp om hemmelige valg Øke støtte til frivillige organisasjoner der det er helt klart at organisasjonen bidrar og avlaster kommunale tjenester. At saker med særlig viktighet for innbyggerne blir presentert i forkant av avgjørelser. At kommunalt næringsselskap er åpen i forhold til virksomheten og pengebruken. Det bør være lett for innbyggerne å finne informasjon om dette. Ha folkeavstemning i spørsmålet om storkommune eller ikke. Side 10 av 18

11 3.2 OPPVEKST Barna representerer fremtiden, og en god og trygg barndom for alle er et hovedmålpunkt for Miljøpartiet De Grønne. Barnet sine behov for trygghet og kjærlighet, samt fravær av overgrep og forsømmelse må alltid bli prioritert fremfor andre hensyn. Den gode skolen og barnehagen er basert på anerkjennelse av barnet som selvstendig individ, og skal stimuler til samfunnskritisk tenking med stor vekt på praktiske ferdigheter og erfaringer. Barna skal oppleve og tilegne seg medmenneskelighet, toleranse, empati og ikke-vold. Arbeid i skole og barnehage bør i større grad baseres på tillit til pedagogene sine fagkunnskaper og mindre på målstyring og byråkratiske ordninger. Oppvekst må sees i et helhetlig perspektiv. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor å øke midler til tidlig innsats i barnehagen for å unngå utfordringer senere i utdanningsløpet, også for barn uten diagnoser. Samtidig må vi være forsiktig med å overdiagnostisere. Naturlige variasjoner er ønsket i et helhetlig samfunn. Det er også viktig at ungdom som ikke har fått tilstrekkelig oppfølging i grunnskoleløpet får hjelp til få gjennomført skolen på en verdig måte. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for å hindre nedlegging av skoler og avdelinger i barnehager. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: Sikre godt samarbeid mellom helsestasjon, lege, psykolog og PP-tjenesten, og arbeide for betraktelig raskere saksgang i PPT At samarbeidet mellom kommunen, psykiatrien og andre relevante instanser blir styrket At også pårørende til barn med spesielle behov må få tilbud om hjelp. For disse er det ekstra utfordrende å være foreldre, opplæring og veiledning i forhold til barnets spesielle behov må vektlegges sterkere Sikre at kommunen har tiltak for å fange opp og hjelpe barn der foreldre sliter med psykiske problemer. Sikre at tiltak som allerede er satt i gang ikke faller bort på bakgrunn av økonomi. Sørge for at kommunen får en fast psykolog, knyttet til barneskoler, barnehager og videregående skole. Vi vet fra media at barn og ungdom, i større grad enn før, sliter psykisk. Disse må fanges opp. Slik kan man unngå fremtidige uføretrygdede unge. Dette vil være god samfunnsøkonomi. Psykologen må være tilgjengelig for barn og unge når de har behov for det og ellers benyttes av befolkningen generellt BARNEHAGE Barnehagen er en viktig del av barndommen. Her skal barna få en god, sunn og trygg hverdag som tar vare på behovet de har for omsorg og lek. Barnehagene er også fullverdige lærings-og danningsarenaer sammen med skolene, og de representerer første ledd i utdanningsløpet. Miljøpartiet De Grønne vil at barnehagene skal gi barna et innblikk i bærekraftig utvikling, betydning av naturvern og forståelse for hvor maten vår kommer fra. Kildesortering og annet konkret miljøarbeid for barn skal være med som naturlige innslag. Side 11 av 18

12 Alle barn skal bli sett og få den oppfølgingen de har behov for. Både kommunale og private barnehager skal holde høy kvalitet, med små barnegrupper, riktig utdannet personell og god bemanning. Kommunen må også se til at barnehagene skal følge kompetansekrav. Det må prioriteres kvalifiserte pedagoger med høy kompetanse, og som norm ikke gis dispensasjoner til stillinger med utdanningskrav. Pedagoger som allerede arbeider i sektoren bør jevnlig få tilbud om kompetanseheving. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: At kommunen må ha to barnehageopptak i året Sikre høy kvalitet i de kommunale barnehagene i Austrheim Arbeida for flere mannlige ansatte i barnehagene. At barnehagene i kommunen skal utføre kildesortering og annet miljøarbeid for barn, og arbeide for miljøsertifisering av barnehagene. Ikke tillate basebarnehagar, eller at de eksisterende barnehagene utvikles i den retning. Styrke arealnormen som setter grenser for hvor mange barn som kan væra til stede i barnehagen til samme tid. Prioritere Kaland barnehage sine behov for utbedring SKULE Skolen skal være en plass for nysgjerrighet og kunnskap der barn og unge skal vokse som samfunns-ansvarlige medmennesker. Alle elever skal lære å utvikle seg ut ifra sine egne forutsetninger og få den støtten de trenger. Miljøpartiet De Grønne vil ha en skole basert på kvalitet, med mindre grupper og flere lærere. Skolen skal ikke være en kuttpost for trang kommune-økonomi. Vi vil begrense rapporteringskravene, senke tallet på elever per lærer og sørge for at læreren blir støttet av andre yrkesgrupper med ansvar for psykososial oppfølging. Lærerne selv har størst innsikt i hvordan skolehverdagen fungerer best. Deres innspill må ligge til grunn for fremtidens skole. Skolehverdagen i grunnskolen skal kunne vurderes i felleskap mellom skole og hjem uten at karakterer eller karakterliknende vurderinger er nødvendige. Skolen er en viktig arena for å fange opp problemer på et tidlig stadium, og for å bygge trivsel og trygghet senere i livet. Barn skal lære å vise empati og beskyttes mot mobbing, mishandling, vanskjøtsel og overgrep, enten det skjer i hjemmet eller ute. På skolen skal elevene ha tilgang til rådgiver, psykolog og helsetjeneste, og en studie-og yrkeveilleder når de trenger det. Det skal være lav terskel på tilgang til disse tjenestene, og alle har et ansvar for å gripe inn når de oppdager mobbing. En koordinator må ha ansvar for å følge opp og kontrollere at ulike vedtak blir satt ut i livet så raskt som mulig etter vedtak, og at en progresjonsplan med tidsaspekter blir gjennomført. De ansvarlige skal rapportere til koordinator. Dette for å sikre barnets rettighet for en fullgod skolegang og sørge for likhet i de ulike sakene. Barn trenger frihet til å være barn, og til å ha kvalitetstid sammen med familien. Side 12 av 18

13 Livskvalitet blir ofte nedprioritert i mylderet av fritidsaktiviteter og lekser. Vi ønsker derfor å utred mulighetene ved en prøveordning med leksefri heldagsskole, der fysisk aktivitet er en del av skoledagen. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil innføre generell skolematordning i alle skolene. Dette med en foreldrebetalt ordning av modell skolemelk-ordning. Vi ønsker en mobilfri skolehverdag, da skoledagen er en tid for læring, konsentrasjon og sosialt samvære. Miljøpartiet Dei grønne i Austrheim vil: Kreve trygge skoleveier for alle elever. Der det er mulig skal barna kunne sykle fra 1. klasse Innføre skolematordning. At skolene skal praktisere gjenvinning og energisparing. Ha kildesortering i aktiv bruk av alle i skolene. Styrke kreative fag i skolen, kombinert med utøvelse av praktiske ferdigheter. At barn med spesielle behov har prioritet både i og etter skoletid For å sikre at rettene for barn på vedtak blir ivaretatt må skolene få en koordinator som har som ansvar å følge opp og kontrollere at gitte vedtak for spesielle behov i skolen, blir oppfylt innen tidsfrister og med den progresjon man setter som mal. Ha på plass en minsteressursnorm for lærertetthet 8-13 skole: vi ønsker å gå inn for at AVS bygger ny skole i nærheten av Årås skole, der ungdomstrinnet kan benytte felles lokaliteter og ressurser. 3.3 HELSE OG OMSORG Et trygt og inkluderende samfunn med små økonomiske forskjeller er viktig for god helse. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil satse på forebygging og på en styrking av pleie-og omsorgstjenestene i kommunen. Vi ønsker ikke konkurranseutsetting av tjenestene og vil legge vekt på å sikre høy kompetanse for alle som arbeider i helse-og omsorg- sektoren. God fysisk og psykisk form er viktig både for unge og gamle. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil legge til rette for daglig mosjon i form av gange og sykling og for kontakt med naturen. En grønn politikk vil redusere helseskader fra forurensing og fremme sunn mat. Miljøgifter som er lite nedbrytbare kan ha langtidsvirkninger som fører til helseskade. MDG vil derfor ha langt sterkere tilsyn med og vern mot utslepp av miljøgifter enn det vi har i dag. Føre-varprinsippet må legges til grunn, og forbruker-informasjonen må bedres. Vi vil øke ressursene til psykisk helsevern, slik at alle med psykiske sykdommer får tilfredsstillende behandling og oppfølging. Dette gjelder også om tilstanden er knyttet til et rusproblem. Vi ønsker en fast psykolog knyttet til skolene våre, også som et ledd i flyktningepolitikken, ruspolitikken, samt at alle andre innbyggere får tilbud om å benytte dette. Side 13 av 18

14 Forebygging av rusproblem og psykisk sykdom må prioriteres høyere og på en slik måte at disse pasientgruppen ikke blir stigmatisert. Vi vil legge til rette for at de med redusert arbeidsevne kan få jobbe med tilpasset, meningsfullt arbeid. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil styrka delen av kommunebudsjettet som går til helse-og omsorgstenestene for å videreføre de gode kvalitetene tjenestene i Austrheim har hatt. Målet er at vi skal videreutvikle de gode tjenestene vi har, ikke å tape kvalitet. Miljøpartiet De grønne i Austrheim vil: Sikre permanent plass på sykehjem for syke og eldre når dette er til det beste for de og pårørende Legge til rette for korttidsopphold for de som har behov for plass i kortere perioder, med kort ventetid. Fortsatt legge til rette for at eldre som er friske nok til det, kan bo hjemme. Bruke pårørende som en ressurs i arbeidet med pleie, rehabilitering og habilitering. At flere av de ansatte i helsevesenet må være fagutdannet. Legge til rette for etter-og videreutdanning for alle faggrupper i sektoren. Legge vekt på forebyggende helsearbeid ved å styrke helsetjenestene, få inn en psykolog i kommunen, bedre helsesøstertjenesten. Skolene har for mange oppgaver som gjelder sykdom, ulike spesial-diagnoser med mer. Her kan de rette yrkesgruppene avlaste skolevesenet slik at skolen kan bruke tiden til læring. Tilby sunnere, bedre og mer varierte måltid på offentlige helse-ogomsorgsinstitusjoner, også til allergikere og andre grupper. Det må tilrettelegges for steder der eldre kan møtes, sosial aktivitet, trening og naturopplevelser. Alle kommunens bygninger,både rom-utforming og tilkomst til bygninger, skal være bruksvennlige for mennesker med handicap. Sørge for gode oppfølgingsplaner for mennesker som kommer tilbake etter langvarig behandling for rus og psykiatrisk behandling. 3.4 SOSIALPOLITIKK OG INTEGRERING Miljøpartiet De Grønne er opptatt av å bekjempe nyfattigdom og sosiale forskjeller. MDG mener at det er en offentlig oppgave å lette prispresset i boligmarkedet. Vi vil føre en politikk som gjør det mulig for alle å skaffe en nøktern bolig til overkommelig pris. Dette skal være mulig både for de som ønsker å eie, og de som heller vil leie. Vi ønsker å gjenreise den sosiale boligpolitikken. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil jobbe aktivt for god inkludering av alle minoriteter i samfunnet, og aktivt motarbeide rasisme og annen form for diskriminering. Kommunen må fortsette det gode arbeidet innen flyktningearbeid. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim ønsker at det settes mer fokus på rusmisbrukere og psykisk syke. Disse må få et fullgodt tilbud, slik at de kan få et fullverdig liv. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Ta initiativ til at kommunen i regi av FN tar imot flyktninge-familier Gi bedre tilbud til innvandrere som har flyktet fra krig og vold. Støtte universell utforming Motvirke diskriminering ved tilsettinger, og ligge til rette for funksjonshemmede. Imøtekomme behovet for rimelige boliger for personer med særlige økonomiske Side 14 av 18

15 utfordringer. Dette kan gjøres ved å sikre tilstrekkelig antall kommunale og ikke-kommersielle utleieboliger ved nybygging. At den økonomiske sosialhjelpa skal samsvare med staten sine nasjonale satsar. Styrka Husbanken At det i videre planer for arbeidssenteret vurderes å utforme et arbeidssenter for alle de utsatte gruppene i kommunen. Disse gruppene kan dele på ressurser, knyttet til arbeidssenteret, som verksted og personell. Med god planlegging fra start er det mulig å gi brukerne selvstendige, uavhengige tilbud innenfor samme lokaliteter. KAPITTEL 4: GRØNNE OMGIVELSER Miljøpartiet De Grønne har som standpunkt at mennesket ikke er hevet over naturen, men er en del av den. Vi har et moralsk ansvar for å ta vare på naturen, men også et pragmatisk ansvar; vår eksistens er avhengig av vårt samspill med omgivelsene våre. Den menneskeskapte kulturen er også en del av våre omgivelser, og spiller en fundamental rolle i livskvaliteten og identiteten vår. Det er derfor viktig at vi dyrker og ivaretar et mangfoldig kulturliv, som også vert bevart for framtidige generasjoner. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil likevel ikke at dette skal prioriteres på en slik måte at det går ut over livsviktige tjenester i dag. 4.1 NATURVERN Hele vår eksistens hviler på naturen. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at naturen har egenverdi utover nytteverdien for menneskene, og at det er et mål i seg selv å bevare mest mulig urørt natur til framtidige generasjoner. Naturvernet er viktig for å verne ulike naturtyper, artsmangfold og av klimahensyn. Vi skal ha som mål å kontinuerlig minske vårt økologiske fotavtrykk. Mennesket sine aktivitetar utrydder nå plante, fiske og dyrearter i et stort og økende omfang. Dette skjer også i Norge. Stadig flere arter blir truet av utrydding og havner på Rødlisten. Den største trusselen mot biologisk mangfold er skogbruk. På landsbasis har halvparten av truede arter i Norge tilhold i skoger. Industriell flatehogst som skaper monokulturell skog gir jevn og tett skog, men tillater svært avgrenset spekter av liv, og er en stor trussel mot mange arter sin overlevelse. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim går inn for klare retningslinjer for skogbruk, der plukkhogst og økologisk bærekraftig skogbruk er de gjeldende prinsippene. I tillegg ønsker vi generelt vern av de eldste skogene. Skogvern Verdens største karbonlagre finnes i de boreale skogene og i den eldste skogen. Bevaring av disse karbonlagrene gjennom økt skogvern er med andre ord avgjørende for å unngå farlige klimaendringer. Det er derfor viktig å fremme lengre rotasjonstider i skogbruket, med sikte på større biologisk mangfold og økt karbonlagring. Samtidig er dagens Side 15 av 18

16 skogvernarbeid for treigt, og mange arter blir utryddet før vi rekker å verne leveområdene deres. I dag er under tre prosent av den produktive skogen i Norge vernet. Til sammenligning har både Sverige og Finland vernet opp mot fem prosent av sin skog. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: økt vern av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper i tråd med vitenskapelige anbefalinger. 15% vern av hver naturtype er et minstekrav. At viktige leveområder for truede arter blir vernet mot utbygging. Ha forbud mot å bygge i strandsonen. Ha strenge retningslinjer for å unngå spredning av miljøgifter, fremmede arter eller sykdomsorganismer til vann og natur. At Austrheim kommune opprettter en egen miljøvernleder. Forby planting av sitkagran og andre fremmende treslag i store bestander, og redusere utbredelsen av slike bestander. At forbudet mot å jakte på eller forstyrre dyr i yngle og hekketid skal omfatte alle dyr som ikke er svartlistet. Dyrevernhensyn gjelder også når dyr er svartlistet. Disse skal også avlives på en dyrevern-forsvarlig måte. Unngå bruk av plantegifter. Dette gjelder ikke bare i landbruket, men også i skjøtselen av offentlig eiendom og langs offentlige veier. 4.2 ARTSVERN OG DYREVELFERD Miljøpartiet De Grønne har som utgangspunkt at mennesket ikke står hevet over naturen, men er en del av den. Vern av biologisk mangfold krever vern av leveområder. Det er en forutsetning at vi menneske klarer å la enkelte av naturområdene være frie for våre inngrep. Miljøpartiet De Grønne sin formålsparagraf slår fast at vi ikke bare skal arbeide for et samfunn med solidaritet til andre mennesker, men også til dyr. Også norsk lov bekrefter dyr sin egenverdi. Det innbefatter alle familiedyr og ville dyr så vel som dyr i landbruket, fiskerinæringen, underholdningsindustrien og forsking. Det er vårt ansvar å sørge for dyrene sine muligheter til tilgang på naturlig utemiljø og bevegelse, samt utfolding av andre artstypiske og individuelle behov, inkludert frihet fra menneskelig påført lidelse. For å sikra artsmangfoldet i kommunen og best mulig ivareta rødlistearter bør kommunen få gjennomført nye kartlegginger. De må inkludere flere biotopar. Levevilkår for rødlistearter må ha høyere prioriteringsgrad i kommunale planer. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Avvise eventuelle fremtidige søknader om pelsfarmer i kommunen Sikre vern av områder som huser truede arter. Oppfordre hunde og katte-eiere til ID-merking av dyrene sine, og stimulere til kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs. Side 16 av 18

17 4.3 KULTUR OG FRILUFTSLIV Kunst og kultur er viktig for å skape identitet. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim er opptatt av å forvalte profesjonell-og amatørkultur, språk, idrett, friluftsliv, matkultur og ulike håndverkstradisjoner på en god måte. MDG ønsker å være pådrivere for å synliggjøre og bygge en felles identitet i Austrheim, basert på verdiene og kunnskapen som allerede finnes i kommunen vår. MDG vil ivareta og løfte frem de gode initiativene som kommer fra grasrota. Vi mener det ikke skal finnes forskjellsbehandling, og kultur som har et større butikkpreg enn kulturpreg bør ikke prioriteres høyest. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim synes det absolutt skal være plass til bredde og folkelige kulturuttrykk, men at det må være bedre balanse mellom de brede og smalere tiltakene. MDG vil sikre gode vekstvilkår for både frivillig og profesjonell kultur ved å dele kommunale kulturtilskudd mellom to ulike fond, et for frivillig aktivitet innen amatørkultur, idrett, rusfrie og rusforebyggende tiltak, og et for det profesjonelle kulturlivet i Austrheim. Her kan institusjoner og enkeltaktører søke om både driftstilskudd og prosjektstøtte. Kommunen sin kulturkalender må videreutvikles og være dekkende, oppdatert og brukervennlig,for å synliggjøre og gjøre tilgjengelig tilbudene som finnes i kommunen. Dette skal være et sted der man finner informasjon om arrangement og ulike undervisningstilbud innen kunst,kultur og idrett. I denne kulturportalen skal en også finne informasjon om hva som finnes av håndverkstradisjoner og historiske steder i Austrheim Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Gjøre prosessene rundt tildeling av kulturmidler gjennomsiktlige og rettferdige Bevare bibliotektjenesten som den er i dag. Støtte opp om kulturtilbud som Den kulturelle skulesekken og Riksteateret Skapa forutsigbar økonomi for Kulturskolen, samt gi de som ønsker det mulighet til å få plass. om man skal beholde Kunsthuset kan man vurdere muligheten for å tidvis bruke det til gjesteatelier for å huse gjestekunstnere, forfattere, fotografer mm, som en del av oppbyggingen av det lokale kulturlivet IDRETT OG FRILUFTSLIV Miljøpartiet De Grønne anerkjenner naturen sin egenverdi, og at den er en svært viktig kilde til menneskelig trivsel og opplevelser. Friluftsliv betyr både store og små opplevelser i naturen,og har i grunn ingen minsteterskel. Tilgjengelige og godt opparbeidede turstier sikrer at så mange som mulig kan ta naturen i bruk. Friluftsliv i seg selv har en bevist og positiv påvirkning for både fysisk og psykisk helse, og disse er blant de viktigste lavterskeltilbud for fysisk aktivitet i kommunen. Gjennom naturopplevelser utvikler mennesket forståelse for økologisk tankesett og viktigheten av naturvern og blir i stand til å se sammenhengen mellom menneske og natur. MDG vil støtte tiltak for å ligge til rette og stimulere til friluftsliv, særlig tiltak rettet mot barn. Det er en reell fare for klima og miljø at barn vokser opp uten å bruke eller ha et forhold til naturen, og derfor ikke har forståelse for viktigheten ved naturvern. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim mener også at det er svært viktig å verne allemannsretten og vår felles natur. Derfor vil vi arbeida mot salg av offentlig eiet skog og utmark og utbygging av Side 17 av 18

18 strandsonen. Den organiserte idretten er viktig for barn og voksne. Idrettslagene er viktige pilarer i en kommune, både som utøver av det idrettsfaglige, men også som en sosial brobygger i kommunen. Det er derfor viktig at den organiserte idretten for barn ikke blir gjenstand for usolidarisk klasseskille ved for høye avgifter og materialkostnader. Det er vanligvis den organiserte idretten som er gjenstand for politisk fokus, men mange fysiske idrettsaktiviteter er også uorganiserte. Miljøpartiet De Grønne vil anerkjenne den uorganiserte idretten som kilde til fysisk aktivitet og som en sosial arena Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Legge til rette for mer fysisk aktivitet uavhengig av de store idrettsorganisasjonene. Kartlegge muligheten for å gi flere områder vernestatus som friområde. Se på tiltak som kan stimulere til mer ikke-organisert idrett, frilufts og kulturliv Styrke skoleprogram for trivsel og mestring i forbindelse med friluftsliv. Videreføre arbeidet med turstier med kommunale midler til de frivillige lagene som gjør dett arbeidet. Arbeide for fylkeskommunale initiativ for turveier, turstier o.l. på tvers av kommunegrenser gjøre det enkelt å finne kart over turstier, uten å ha turbøker for hånden. Side 18 av 18

MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL

MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL MILJØPARTIET DE GRØNNE FJELL VALGPROGRAM FOR 2015 2019 HVEM ER DE GRØNNE? Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper

Detaljer

Askøy kommune må ha en egen bindende plan for reduksjon av klimautslipp. Vi må ha strenge krav til rent vann og ren luft. Miljøpartiet De Grønne vil:

Askøy kommune må ha en egen bindende plan for reduksjon av klimautslipp. Vi må ha strenge krav til rent vann og ren luft. Miljøpartiet De Grønne vil: Miljøpartiet De Grønne i Askøy setter samspillet mellom menneske, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha bygder som bevarer landbruk og grønne område, som tar vare på og utvikler

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE SUND

MILJØPARTIET DE GRØNNE SUND MILJØPARTIET DE GRØNNE SUND VALGPROGRAM FOR 2015 2019 Nå har den grønne politiske bevegelsen nådd Sotra, og for første gang stiller De Grønne liste i Sund! sund.mdg.no 1 HVEM ER DE GRØNNE? Miljøpartiet

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv

INNHOLD TENK NYTT STEM GRØNT! 1. Et bærekraftig landbruk 2. Naturvern 3. Oppvekst 4. Kultur og fritid 5. Integrering 6. Nærings- og arbeidsliv KOMMUNEPROGRAM 2015-2019 TENK NYTT STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE ASKØY

MILJØPARTIET DE GRØNNE ASKØY MILJØPARTIET DE GRØNNE ASKØY ARBEIDSPROGRAM FOR 2015 2019 ET GRØNNERE ASKØY Ver 2.0 Side 1 14. august 2015 HENT HELE PROGRAMMET PÅ ASKOY.MDG.NO PRINSIPPROGRAM FOR MDG Miljøpartiet De Grønne sitt mål er

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD

VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD VALGPROGRAM FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE SVALBARD Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne:

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne: SURNADAL Lokalprogram MDG Surnadal 2015-2019 Miljøpartiet Dei Grøne sitt mål er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal vere underordna sunne økologiske prinsipp og fremme fred og

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

PROGRAM FOR MDG SOLA 2015-2019

PROGRAM FOR MDG SOLA 2015-2019 PROGRAM FOR MDG SOLA 2015-2019 ETT GRØNT SOLA Sola kommune er en allsidig kommune med en stor kulturarv. Kommunen er nok best kjent for sin voksende næringspark, men er mindre klar over at vi har mye god

Detaljer

Hvordan skape meir folkehelse?

Hvordan skape meir folkehelse? Hvordan skape meir folkehelse? Arbeidsverkstad for Regional delplan for folkehelse Molde 11. april 2013 Quality Hotel Alexandra Innhold Fylkesmannens rolle Folkehelse! Barn og unge satsing 2013-2016 Skole,

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester

Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester Inn på tunet og samfunnets behov for velferdstjenester Bygdeforskningsdagen sesjon III Anne Strøm Prestvik og Ivar Pettersen, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Inn på tunet Definisjon: Tilrettelagte

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil.

Vi vil innføre en samferdselpolitikk som virkelig prioriterer. Vi vil utvide kollekiv tilbudet slik at alle kan bruke buss eller tog fremfor bil. Aurskog Høland VALGPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Da er vårt valgprogram klart. Vi håper dette vil gi deg en god innføring i hva vi i Miljøpartiet De Grønne Aurskog-Høland vil gjøre de neste fire årene. For

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer