VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE 2015 2019"

Transkript

1 VALPROGRAM AUSTRHEIM KOMMUNE Side 1 av 18

2 Side 2 av 18 «Miljøpartiet har som mål å utforme en helhetlig politikk for nåtid og fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipp: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Målet er et samfunn i økologisk balanse hvor økonomien er underlagt sunne økologiske prinsipp. Fred og rettferdighet lokalt og globalt er viktige steg på veien. Lokalsamfunn som er livskraftige må baseres på lokale ressurser»

3 INNHOLD Kapittel 1: ET GRØNNERE AUSTRHEIM 1.2 ENERGI OG KLIMA Veg og trafikk i Austrheim KAPITTEL 2: GRØNT MARKED 2.1 ØKONOMI 2.2 NÆRINGSLIV 2.3 LANDBRUK OG HAVBRUK BEREKRAFTIG LANDBRUK KAPITTEL 3: LOKAL-SAMFUNN 3.1 DEMOKRATI 3.2 OPPVEKST BARNEHAGE SKULE 3.3 HELSE OG OMSORG 3.4 SOSIALPOLITIKK OG INTEGRERING KAPITTEL 4: GRØNNE OMGIVELSER 4.1 NATURVERN 4.2 ARTSVERN OG DYREVELFERD 4.3 KULTUR OG FRILUFTSLIV ET GRØNNERE AUSTRHEIM Side 3 av 18

4 Austrheim står foran en spennende tid der oljeindustrien har store utfordringer. Som en oljekommune bør vi nå gripe muligheten til å satse mer på andre næringer som kan ta over rollen som leverandør av tjenester og arbeidsplasser, slik at vi kan bygge opp en ny næring i takt med at den gamle bygges ned. Kommunen må være sitt ansvar bevisst og skape en kommune som kan være attraktiv for unge, eldre og tilflyttere. Miljøpartiet går i utgangspunktet imot kommunesammenslåing men mener at folket må få delta i beslutningen i form av avstemming. Det forutsetter at man har godt dokumenterte alternativer, slik at kommunen bør gå i dialog på flere alternativer for å få et nyansert blikk på saken. Valgkampen vil bli preget av spørsmål rundt potensielle endringer, her blir det nødvendig å tydelig definere for oss selv som austrheiminger hvordan vi vil at det skal være å bo i Austrheim i fremtiden og hvordan vi ønsker å fremstå utad. Miljøpartiet de grønne i Austrheim sitter samspillet mellom menneske, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Man kan si det er snevert, men tenker man seg om ser man at det innebære nært sagt alle områder av politikken. Vi ønsker en kommune med levende bygder som bevarer landbruk og grønne områder, som tar vare på og utvikler lokalsamfunnet og det lokale næringslivet. Vi ønsker en klimasmart bygd der det er godt å bo, med livskvalitet, trygghet, møteplasser og arbeidsplasser for alle. Vi må ikke legge til rette for næringsutvikling og utbygginger mens vi lar natur og biologisk mangfold ødelegges og bygges ned. Miljøpartiet de grønne i Austrheim vil løfte bygden vår videre som en god og bærekraftig kommune og ta vare på de særegne kvalitetene vi har i Austrheim. Det inkluderer frodig natur og kulturrikdom og lokal verdiskaping. Miljøpartiet de grønne mener at det å leve godt og å leve miljøvennlig kan gå hånd i hånd. Som innbyggere i Austrheim skal man ha mulighet til å velge miljøvennlige alternativ. Derfor må lokalsamfunnet vårt organisererst og planlegges slik at dette blir en viktig og naturlig løsning på miljøproblemene. Vi går til valg på et politisk program som peker ut en fremtidsrettet samfunnsutvikling som må være økologisk bærekraftig. MDG har fokus på livskvalitet for ALLE fremfor stadig økende forbruk for den enkelte. Miljøpartiet De grønne i Austrheim ønsker at Austrheim skal oppleves som attraktiv og levende for innbyggere og tilreisende. Det vil blant annet si at det må planlegges for klima og miljøvennlige løsninger der vi samtidig taar høyde for klimautfordringene vi allerede vet vil påvirke oss. I plan og utviklingsarbeid må det ligge til grunn overordnet klima, energi og miljøhandlingsplaner for utslipp, energibruk, avfall, artsmangfolk og lignende, som selvstendige og integrerte delplaner. Det må også ligge til grunn helhetlige og gjennomførbare planer for utarbeiding av infrastruktur før byggingsprosjekt blir satt i gang. Selv om kommunen er liten bør vi legge til rette for fortsatt fremtidig utbygging i forbindelse med planlagt og eksisterende utbygging. For eksempel sentrumsnære boliger, utbygging av indurstri på allerede etablerte industriområder.planarbeidet bør i tillegg til formelle og uformelle høringsprosesser har åpne prosesser om planene som trekker hele befolkningen med seg gjennom temamøter og foredrag. MDG Austrheim er i utgangspunktet imot en storkommune, men mener at en folkeavstemning er det mest demokratiske i en spesielt viktig sak. I så tilfelle må alle alternativer utredes på likt grunnlag for at innbyggerne skal ha et reelt valg. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Side 4 av 18

5 At innbyggere må komme før utbyggere Unngå salg av kommunale tomter og bygg som kan få fremtidig økonomisk, historisk eller kulturell verdi Verne strandsonen og som hovedregel unngå dispensasjoner Arbeide for mer direkte kontakt mellom innbyggere og beslutningstaker gjennom debatt og diskusjonsarenaer. Arbeide for en kommune med en økologisk og bærekraftig profil At kommunen innarbeider klimatilpasninger i sine beredskapsplaner og inkluderer dette i arbeidet med utforming av kommunale planer Arbeide for at Øksnes-marka fortsatt skal ha status som tur og rekreasjonsområde og gå imot alle planer om industri i området. At Austrheim kommune skal være tydelige på at u-864 må heves At Austrheim kommune er tydelige i miljøkrav ovenfor oppdretts-næringen, og tar hensyn til utarbeidede rapporter om miljø fremfor rapporter om økonomisk vekst i næringen. 1.2 ENERGI OG KLIMA Miljøpartiet De Grønne vil gi Norge en fornybar framtid. Bruk av olje, gass og kull står i dag for hoveddelen av de menneskeskapte klimaendringene, og kan ikke danne grunnlaget for en bærekraftig økonomi. Ved å satse på ENØK og fornybare energikjelder, vil MDG gi olje-eventyret en lykkelig slutt. Energipolitikken må sees i sammenheng med forbruket generelt, og utformes slik at den ikke rammer sosialt skeivt. Kollektivtransporten må fremstå som et godt alternativ til privatbilisme både i pris og effektivitet. Den gode utviklingen med tilrettelegging for el-biler må fortsette. Kommunen selv bør stå frem som et godt eksempel ved å prioritere kjøp av el-biler ved nykjøp av tjenestebiler. I tillegg vil Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim arbeide for innføring av et årlig regnskap for klimagass-utslipp internt i Austrheim kommune, etter modell fra Trondheim. Klimaregnskap viser hvordan kommunen sin virksomhet eksternt påvirker klimagassutslippene på kloden, hvor kommunen sine utslipp kommer fra, og hvordan man kan jobbe for å redusere de. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil oppmuntre til nytenking og innovasjon når det gjelder økologiske byggeteknikker, klimavennlige bygg med redusert energibruk og bomiljø som ligger til rette for et miljøvennlig hverdagsliv. Montering av solceller, solfangere eller varmepumpeløsinger på bygg i kommunalt eierskap bør og må vurderes. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil også at det lages realistiske planar for vedlikehold for kommunale bygg. Kommunen må kunne garantere godt inneklima og godt vedlikehold i alle Side 5 av 18

6 sine bygg. Utbedringer skal gjennomføres der det er nødvendig, ikke etter at forfallet er et faktum Veg og trafikk i Austrheim Det må utarbeides en god plan for å heve trafikksikkerheten på kommunale veier. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil arbeide aktivt sammen med fylkestingsrepresentantene sine for å få utbedre fylkes og riksveier i kommunen. I alt arbeid med veier er det viktig å samtidig ta hensyn til både gående og syklende. Målet må være at alle skal kunne sykle eller gå på en trygg skolevei. Vei inn til Årås skole må planlegges på ny. De tiltak som er satt inn er ikke gode nok for dagens situasjon. Veiene i Øksnes/Rebnor området holder i dag altfor dårlig standard både for kjøretøy og myke trafikanter. Vi ønsker også at Mastrevik, fra krysset til kaien, får nedsatt fartsgrense til 30 km/t fra 50 km/t i dag, dette pga stor trafikkbelastning, der en del kommer fra Austrheim videregående skole og Havsportsenteret. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: At skoleveiene i Austrheim har fortau og sykkelstier med tilrettelagt sikker kryssing av vei At det blir gratis å ta med sykkel på alle busser i vårt distrikt At alle nye tjenestebiler med unntak av utrykningskjøretøy er elektriske Etablere bedre rutiner for brøyting av fortau, gang og sykkelveier. Det skal være mulig for alle, uansett handicap, å ferdes ute også på vinterhalvåret. Fase ut salting av veier til fordel for oppvarmet sand og andre miljøvennlige alternativ. KAPITTEL 2: GRØNT MARKED Livskraftige lokalsamfunn trenger livskraftig næringsliv. Miljøpartiet De Grønne ønsker å Legge til rette for bærekraftige og miljøvennlige arbeidsplasser i nærmiljøet. Vi ønsker levende markeder med kortreist mat og lokale tjenester, levedyktig landbruk og havbruk, og fokus på framtidsrettede løsninger. Kort sagt vil vi at Austrheim skal være en foregangskommune rustet til å møte morgendagens utfordringer samtidig som livskvaliteten sikres for innbyggerne. 2.1 ØKONOMI Minst to tredeler av kjente fossile energireserver må bli liggende under bakken ifølge FNs klimapanel. Norsk økonomi er svært oljeavhengig, og det er derfor nødvendig med en kontrollert nedbygging av oljeindustrien. Norge og norske kommuner må også trekke sine investeringer ut av fossile næringer. Vi må stille miljøkrav ved innkjøp og la miljø vektlegges høyt. Gjennom å skape etterspørsel etter for eksempel energieffektive produkt, økologisk mat og frakt av varer med fornybart drivstoff kan vi sikre at utvalget blir større og at leverandørene som har satset Side 6 av 18

7 miljøvennlig kan fortsette med det. Miljøpartiet i Austrheim vil: Trekke kommunale driftsmidler, investeringsmidler og pensjonsfond ut av banker, fond og forsikring som er involvert i kull, olje, eller gassvirksomhet. Plassere kommunen sine investeringer i grønne fond, fornybar teknologi, og grønt næringsliv At hverken kommune eller fylkeskommune skal plassere kapital i spekulativ finansvirksomhet Begrense offentlig låneopptak, da dette både stimulerer forbruk og legger større byrder på fremtidige generasjoner Redusere gjeldsgraden i kommunen Redusere konkurranseutsetting og privatisering Få rapport på hva Austrheim Næringsselskap har utrettet siste årene. Har man nådd målene som ble satt? Kan midlene i fremtiden brukes mer formålsnyttig? Skal kommunen ta over midlene Næringsselskapet disponerer på vegne av kommunen? 2.2 NÆRINGSLIV Livskraftige lokalsamfunn trenger livskraftig næringsliv. Et levedyktig lokalsamfunn trenger arbeidsplasser for innbyggerne og inntektsgrunnlaget. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge til rette for bærekraftige og miljøvennlige arbeidsplasser i nærmiljøet. I et bærekraftig samfunn må vi sørge for at levebrødet vårt kommer fra fornybare energikilder. I en overgangsperiode hvor fornybar energi gradvis erstatter fossil energi, må kommunen jobbe for å legge til rette for, og være positiv til nye næringer. I en grønn hverdag vil kommunen kunne fungere som rådgiver, forbilde og pådriver for å påvirke befolkningen og lokalt næringsliv i forbruk og adferd. Kommunen kan videre bidra til åskape markeder for grønne produkt og gjøre det enklere for etablering av grønt næringsliv. Lokalt næringsliv må få informasjon om statlige støtteordninger for miljøteknologi. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil støtte lokal næring som ønsker å legge til rette for salg av nærmat og arbeide for at kommunen aktivt medvirker ved innkjøp fra og markedsføring av lokale bedrifter. Vi vil ha et aktivt og levende torg, gjerne med avgiftsfrie salgsplasser for kortreist mat og produkter, der lokale produsenter kan få selge produktene sine og dele erfaring, gjerne i «bondens marked» ånd. Vi foreslår at kommunens engasjement i Aufera avsluttes, og pengene som frigjøres kan brukes til å videreutvikle et tilbud i kommunen som er bedre enn i dag og som alle brukerne kan utnytte. Lokalitetene for arbeidssenteret må utbedres, pr i dag er lokalene ikke tilrettelagt for funksjonshemmede, og lokaliteten fordelt på to etasjer som ikke er tilgjengelig for alle. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: Side 7 av 18

8 Ha mål for nye grønne arbeidsplasser og etablering av miljøvennlig næringsliv Arbeide aktivt mot arbeidslekkasje og pendling ved å ligge til rette for lokale arbeidsplasser Gjøre det attraktivt for bedrifter med lokalt eierskap å etablere seg i Austrheim. Arbeide for at klimapartner-samarbeidet i Hordaland fortsetter og utvides. Arbeide for at lokalt entrepenørskap får gode rammevilkår. Kartlegge tomme eiendommer som kan brukes til bolig eller næring. Dreie offentlige innkjøp fra billigste løsninger til løsninger som er best for framtida Erstatte ufrivillig deltid i kommunal sektor med tilbud om heltid. Arbeide for mangfold ved ansettelser. Ikke inngå avtaler med leverandører som nekter tariffavtale med sine ansatte. At ufaglærte får mulighet til å ta fagbrev eller relevant høyskoleutdanning. At kommunen skal ha en forpliktende likelønnsplan. Legge til rette for at flere vil produsere og selge lokalprodusert mat At kommunen stiller flere lærlingeplasser til disposisjon. Styrke arbeissenteret, eventuelt avvikle kommunens engasjement i Aufera og bruke pengene på å utbedre arbeidstiltak for alle brukerne i kommunen. IKKE ha søndagsåpne butikker. 2.3 LANDBRUK OG HAVBRUK Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for å gjenreise et bærekraftig landbruk og havbruk basert på lokale ressurser som sikrer arbeidsplasser, opprettholder bosetting og sikrer gode norske matvaner til norske forbrukere BEREKRAFTIG LANDBRUK Den reelle selvforsyningen i Norge er synkende. Utmarka gror igjen, og stat og kommune går ikke av veien for å legge den beste matjorda under asfalt og betong. Det er blitt stadig vanskligere for bøndene å leve av inntektene på gården. Storbønder er i Austrheim blitt en mangelvare. Andel småbrukere og hobby-gårdsbruk skulle ønskelig også vært større. Vi har en lavere sysselsetting i landbruket enn ønskelig ifht de naturgitte mulighetene vi besitter. Miljøpartiet De Grønne mener at bondeyrket fremdeles, og ikke minst nå, er blant de viktigste av alle, og at gjennomsnittsbonden må få vesentlig bedre inntekt. Økt lønnsomhet betyr videre at det blir enklere å ta i bruk mer miljø- og dyrevennlig produksjon. Det lokale landbruket må produsere trygg mat med minst mulig belasting på natur, klima og ressurser.vi har et samfunnsansvar for at maten vi spiser er produsert på en bærekraftig måte, der en benytter de naturgitte vilkårene og det lokale ressursgrunnlaget. Det er viktig for oss at Austrheim har et levende landbruk som kan produsere kortreist og trygg mat. Småskalaproduksjon må kunne markedsføres og omsettes i det lokale markedet. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for at det i Austrheim blir bedre kontakt mellom bønder og forbrukere. Miljøpartiet De Grønne vil fremme gårdsutsalg og mat-nettverk som minker avstanden mellom bonde og forbruker. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: Side 8 av 18

9 Øke selvforsyning av poteter, frukt, grønsaker, melk, kjøtt og egg i Austrheim. Arbeide for en nullvisjon for nedbygging av matjord. Tungtveiende samfunns-interesser eller behov på gården må være eneste unntak. Pålegge bønder å ha vegetasjon mellom jorder og vassdrag, for å hindre avrenning av nitrat. Ha restriksjoner på høstpløying. Bevare myrområdene som en buffersone mot store nedbørsmengder og flom og karbonlagre. Arbeide for systematisk og økt bruk av lokale utmarksbeiteressurser Legge til rette skolehager, og andre former for matproduksjon i Austrheim Få tilbake linjer innenfor primærnæringene ved Austrheim Vidaregåande Skule for å stimulere ungdom til å ønske å drive med disse næringene i distriktet BÆREKRAFTIG FISKERI OG HAVBRUK Havområdene, fjordene og elvene innehar enorme naturverdier og viktige ressurser. Fiskerinæringen er en arbeidsplass og kulturbærer som kan legge grunnlaget for bærekraftig næringsvirksomhet og matproduksjon i fremtiden. Det er rike fisketradisjoner i Austrheim, og det må oppmuntres til å ta opp igjen det tradisjonelle fisket. Miljøpartiet De Grønne kan tenke seg, over tid, at et fiskemottak etableres. I dag tillater styresmaktene stadig vekst i oppdrettsnæringen uten å stille tydelige miljøkrav. Dette påfører samfunnet store tap i form av forurensing av fjorder, vassdrag og økosystemer, og er en kritisk trussel mot sjøørret og villaks. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for å gjøre dagens forurensende oppdrettsnæring til å bli en ren næring for framtiden ved å utvikle lukkede anlegg som løser problem ved rømming, lakselus og organiske utslipp. Dersom produksjonen i næringen skal holdes på dagens nivå må også fôrråvarene som blir brukt være bærekraftige. Vi vil derfor jobbe for en oppdrettsnæring som ikke bidrar til overfiske, og vi vil minimere bruken av menneskemat til dyrefôr i sjøbruket. Fiskeoppdrett utgjør også et uakseptabelt dyrevernproblem som må løses raskest mulig. Forurensingen fra oppdrettsanleggene rammer i særlig grad sårbare fjorder og vassdrag. Austrheim er i risikosona med vårt vakre kystlandskap. Distriktet har opplevd førstehånds utfordringer med rømt oppdrettslaks. Det er en større risiko enn vi er villige til å ta. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Sikre bedre dyrevelferd for oppdrettsfisk, blant annet ved å innføre lavere maksimumsgrenser for antall fisk pr. merd. Stille strengere krav til oppdrettsnæringen, blant annet ved å kreve at alle anlegg skal ha som mål å være på vei mot lukkede anlegg innen 2017, og at alle skal være lukket innen Forby kitin-hemmere som medisin i oppdrettsnæringen Å oppfordre til lokal satsing på utnytting av alger og annen vegetabilsk sjømat Opprette fiskerisamvirke etter modell fra landbruket, med vekt på foredling og distribusjon av lokal fersk fisk. Jobbe for at de som ønsker å drive med tradisjonelt, bærekraftig fiske får samme vilkår som bønder som produserer økologisk lokalprodusert mat. Ikke gi nye konsesjoner uten at det foreligger reelle planer om lukking av anlegg innen Side 9 av 18

10 KAPITTEL 3: LOKAL-SAMFUNN Miljøpartiet De Grønne vil styrke lokaldemokratiet, og mener at gode offentlige tilbud må til for å sikre god livskvalitet. Vi vil sikra at alle får så gode levekår som mulig - uavhengig av kjønn,alder, bolig, yrkesstatus eller helsetilstand. Vi vil satse på små grunnskoler i nærmiljøet, som representerer livsnerven i gode lokalsamfunn og er vesentlige for å skape trygge oppvekst-vilkår. Vi vil arbeide for et samfunn som fremmer fysisk og psykisk helse, og vi ønsker mer forsking på kva som gir god forebyggende effekt. 3.1 DEMOKRATI I et bærekraftig og solidarisk samfunn er kommunen først og fremst til for innbyggerne. Kommunen sine tjenester må derfor være lett tilgjengelige. Kommunikasjonen må være åpen og tydelig. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil ha en gjennomsiktig politisk arena for å sikre at lokaldemokratiet blir tilfredsstillende ivaretatt. Miljøpartiet Di Grønne i Austrheim vil øke innbyggerne sin innflytelse gjennom flere folkemøter og større åpenhet i den politiske prosessen. Planer som skal ut på høring må presenteres for allmuen i kortfattet og lett forståelige sammendrag for å unngå misforståelser og politisk tåkelegging. Vi vil også bruke kommunen sine ressurser til å styrke miljøvern i bred forstand. Miljøpartiet De Grønne ønsker at viktig infrastruktur skal være under offentlig kontroll. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: Innføre gaveregister for politikere. Arbeida for at Austrheim får status som Fairtradekommune. At kommunen allerede nå fastsetter ambisiøse mål slik at en stor del av alle planlagte kommunale byggeprosjekter, både nybygg og rehabilitering, skal oppnå nesten nullenerginivå Arbeide mot e-valg, som bryter med demokratiets fundamentale prinsipp om hemmelige valg Øke støtte til frivillige organisasjoner der det er helt klart at organisasjonen bidrar og avlaster kommunale tjenester. At saker med særlig viktighet for innbyggerne blir presentert i forkant av avgjørelser. At kommunalt næringsselskap er åpen i forhold til virksomheten og pengebruken. Det bør være lett for innbyggerne å finne informasjon om dette. Ha folkeavstemning i spørsmålet om storkommune eller ikke. Side 10 av 18

11 3.2 OPPVEKST Barna representerer fremtiden, og en god og trygg barndom for alle er et hovedmålpunkt for Miljøpartiet De Grønne. Barnet sine behov for trygghet og kjærlighet, samt fravær av overgrep og forsømmelse må alltid bli prioritert fremfor andre hensyn. Den gode skolen og barnehagen er basert på anerkjennelse av barnet som selvstendig individ, og skal stimuler til samfunnskritisk tenking med stor vekt på praktiske ferdigheter og erfaringer. Barna skal oppleve og tilegne seg medmenneskelighet, toleranse, empati og ikke-vold. Arbeid i skole og barnehage bør i større grad baseres på tillit til pedagogene sine fagkunnskaper og mindre på målstyring og byråkratiske ordninger. Oppvekst må sees i et helhetlig perspektiv. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor å øke midler til tidlig innsats i barnehagen for å unngå utfordringer senere i utdanningsløpet, også for barn uten diagnoser. Samtidig må vi være forsiktig med å overdiagnostisere. Naturlige variasjoner er ønsket i et helhetlig samfunn. Det er også viktig at ungdom som ikke har fått tilstrekkelig oppfølging i grunnskoleløpet får hjelp til få gjennomført skolen på en verdig måte. Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for å hindre nedlegging av skoler og avdelinger i barnehager. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: Sikre godt samarbeid mellom helsestasjon, lege, psykolog og PP-tjenesten, og arbeide for betraktelig raskere saksgang i PPT At samarbeidet mellom kommunen, psykiatrien og andre relevante instanser blir styrket At også pårørende til barn med spesielle behov må få tilbud om hjelp. For disse er det ekstra utfordrende å være foreldre, opplæring og veiledning i forhold til barnets spesielle behov må vektlegges sterkere Sikre at kommunen har tiltak for å fange opp og hjelpe barn der foreldre sliter med psykiske problemer. Sikre at tiltak som allerede er satt i gang ikke faller bort på bakgrunn av økonomi. Sørge for at kommunen får en fast psykolog, knyttet til barneskoler, barnehager og videregående skole. Vi vet fra media at barn og ungdom, i større grad enn før, sliter psykisk. Disse må fanges opp. Slik kan man unngå fremtidige uføretrygdede unge. Dette vil være god samfunnsøkonomi. Psykologen må være tilgjengelig for barn og unge når de har behov for det og ellers benyttes av befolkningen generellt BARNEHAGE Barnehagen er en viktig del av barndommen. Her skal barna få en god, sunn og trygg hverdag som tar vare på behovet de har for omsorg og lek. Barnehagene er også fullverdige lærings-og danningsarenaer sammen med skolene, og de representerer første ledd i utdanningsløpet. Miljøpartiet De Grønne vil at barnehagene skal gi barna et innblikk i bærekraftig utvikling, betydning av naturvern og forståelse for hvor maten vår kommer fra. Kildesortering og annet konkret miljøarbeid for barn skal være med som naturlige innslag. Side 11 av 18

12 Alle barn skal bli sett og få den oppfølgingen de har behov for. Både kommunale og private barnehager skal holde høy kvalitet, med små barnegrupper, riktig utdannet personell og god bemanning. Kommunen må også se til at barnehagene skal følge kompetansekrav. Det må prioriteres kvalifiserte pedagoger med høy kompetanse, og som norm ikke gis dispensasjoner til stillinger med utdanningskrav. Pedagoger som allerede arbeider i sektoren bør jevnlig få tilbud om kompetanseheving. Miljøpartiet Dei Grønne i Austrheim vil: At kommunen må ha to barnehageopptak i året Sikre høy kvalitet i de kommunale barnehagene i Austrheim Arbeida for flere mannlige ansatte i barnehagene. At barnehagene i kommunen skal utføre kildesortering og annet miljøarbeid for barn, og arbeide for miljøsertifisering av barnehagene. Ikke tillate basebarnehagar, eller at de eksisterende barnehagene utvikles i den retning. Styrke arealnormen som setter grenser for hvor mange barn som kan væra til stede i barnehagen til samme tid. Prioritere Kaland barnehage sine behov for utbedring SKULE Skolen skal være en plass for nysgjerrighet og kunnskap der barn og unge skal vokse som samfunns-ansvarlige medmennesker. Alle elever skal lære å utvikle seg ut ifra sine egne forutsetninger og få den støtten de trenger. Miljøpartiet De Grønne vil ha en skole basert på kvalitet, med mindre grupper og flere lærere. Skolen skal ikke være en kuttpost for trang kommune-økonomi. Vi vil begrense rapporteringskravene, senke tallet på elever per lærer og sørge for at læreren blir støttet av andre yrkesgrupper med ansvar for psykososial oppfølging. Lærerne selv har størst innsikt i hvordan skolehverdagen fungerer best. Deres innspill må ligge til grunn for fremtidens skole. Skolehverdagen i grunnskolen skal kunne vurderes i felleskap mellom skole og hjem uten at karakterer eller karakterliknende vurderinger er nødvendige. Skolen er en viktig arena for å fange opp problemer på et tidlig stadium, og for å bygge trivsel og trygghet senere i livet. Barn skal lære å vise empati og beskyttes mot mobbing, mishandling, vanskjøtsel og overgrep, enten det skjer i hjemmet eller ute. På skolen skal elevene ha tilgang til rådgiver, psykolog og helsetjeneste, og en studie-og yrkeveilleder når de trenger det. Det skal være lav terskel på tilgang til disse tjenestene, og alle har et ansvar for å gripe inn når de oppdager mobbing. En koordinator må ha ansvar for å følge opp og kontrollere at ulike vedtak blir satt ut i livet så raskt som mulig etter vedtak, og at en progresjonsplan med tidsaspekter blir gjennomført. De ansvarlige skal rapportere til koordinator. Dette for å sikre barnets rettighet for en fullgod skolegang og sørge for likhet i de ulike sakene. Barn trenger frihet til å være barn, og til å ha kvalitetstid sammen med familien. Side 12 av 18

13 Livskvalitet blir ofte nedprioritert i mylderet av fritidsaktiviteter og lekser. Vi ønsker derfor å utred mulighetene ved en prøveordning med leksefri heldagsskole, der fysisk aktivitet er en del av skoledagen. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil innføre generell skolematordning i alle skolene. Dette med en foreldrebetalt ordning av modell skolemelk-ordning. Vi ønsker en mobilfri skolehverdag, da skoledagen er en tid for læring, konsentrasjon og sosialt samvære. Miljøpartiet Dei grønne i Austrheim vil: Kreve trygge skoleveier for alle elever. Der det er mulig skal barna kunne sykle fra 1. klasse Innføre skolematordning. At skolene skal praktisere gjenvinning og energisparing. Ha kildesortering i aktiv bruk av alle i skolene. Styrke kreative fag i skolen, kombinert med utøvelse av praktiske ferdigheter. At barn med spesielle behov har prioritet både i og etter skoletid For å sikre at rettene for barn på vedtak blir ivaretatt må skolene få en koordinator som har som ansvar å følge opp og kontrollere at gitte vedtak for spesielle behov i skolen, blir oppfylt innen tidsfrister og med den progresjon man setter som mal. Ha på plass en minsteressursnorm for lærertetthet 8-13 skole: vi ønsker å gå inn for at AVS bygger ny skole i nærheten av Årås skole, der ungdomstrinnet kan benytte felles lokaliteter og ressurser. 3.3 HELSE OG OMSORG Et trygt og inkluderende samfunn med små økonomiske forskjeller er viktig for god helse. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil satse på forebygging og på en styrking av pleie-og omsorgstjenestene i kommunen. Vi ønsker ikke konkurranseutsetting av tjenestene og vil legge vekt på å sikre høy kompetanse for alle som arbeider i helse-og omsorg- sektoren. God fysisk og psykisk form er viktig både for unge og gamle. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil legge til rette for daglig mosjon i form av gange og sykling og for kontakt med naturen. En grønn politikk vil redusere helseskader fra forurensing og fremme sunn mat. Miljøgifter som er lite nedbrytbare kan ha langtidsvirkninger som fører til helseskade. MDG vil derfor ha langt sterkere tilsyn med og vern mot utslepp av miljøgifter enn det vi har i dag. Føre-varprinsippet må legges til grunn, og forbruker-informasjonen må bedres. Vi vil øke ressursene til psykisk helsevern, slik at alle med psykiske sykdommer får tilfredsstillende behandling og oppfølging. Dette gjelder også om tilstanden er knyttet til et rusproblem. Vi ønsker en fast psykolog knyttet til skolene våre, også som et ledd i flyktningepolitikken, ruspolitikken, samt at alle andre innbyggere får tilbud om å benytte dette. Side 13 av 18

14 Forebygging av rusproblem og psykisk sykdom må prioriteres høyere og på en slik måte at disse pasientgruppen ikke blir stigmatisert. Vi vil legge til rette for at de med redusert arbeidsevne kan få jobbe med tilpasset, meningsfullt arbeid. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil styrka delen av kommunebudsjettet som går til helse-og omsorgstenestene for å videreføre de gode kvalitetene tjenestene i Austrheim har hatt. Målet er at vi skal videreutvikle de gode tjenestene vi har, ikke å tape kvalitet. Miljøpartiet De grønne i Austrheim vil: Sikre permanent plass på sykehjem for syke og eldre når dette er til det beste for de og pårørende Legge til rette for korttidsopphold for de som har behov for plass i kortere perioder, med kort ventetid. Fortsatt legge til rette for at eldre som er friske nok til det, kan bo hjemme. Bruke pårørende som en ressurs i arbeidet med pleie, rehabilitering og habilitering. At flere av de ansatte i helsevesenet må være fagutdannet. Legge til rette for etter-og videreutdanning for alle faggrupper i sektoren. Legge vekt på forebyggende helsearbeid ved å styrke helsetjenestene, få inn en psykolog i kommunen, bedre helsesøstertjenesten. Skolene har for mange oppgaver som gjelder sykdom, ulike spesial-diagnoser med mer. Her kan de rette yrkesgruppene avlaste skolevesenet slik at skolen kan bruke tiden til læring. Tilby sunnere, bedre og mer varierte måltid på offentlige helse-ogomsorgsinstitusjoner, også til allergikere og andre grupper. Det må tilrettelegges for steder der eldre kan møtes, sosial aktivitet, trening og naturopplevelser. Alle kommunens bygninger,både rom-utforming og tilkomst til bygninger, skal være bruksvennlige for mennesker med handicap. Sørge for gode oppfølgingsplaner for mennesker som kommer tilbake etter langvarig behandling for rus og psykiatrisk behandling. 3.4 SOSIALPOLITIKK OG INTEGRERING Miljøpartiet De Grønne er opptatt av å bekjempe nyfattigdom og sosiale forskjeller. MDG mener at det er en offentlig oppgave å lette prispresset i boligmarkedet. Vi vil føre en politikk som gjør det mulig for alle å skaffe en nøktern bolig til overkommelig pris. Dette skal være mulig både for de som ønsker å eie, og de som heller vil leie. Vi ønsker å gjenreise den sosiale boligpolitikken. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil jobbe aktivt for god inkludering av alle minoriteter i samfunnet, og aktivt motarbeide rasisme og annen form for diskriminering. Kommunen må fortsette det gode arbeidet innen flyktningearbeid. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim ønsker at det settes mer fokus på rusmisbrukere og psykisk syke. Disse må få et fullgodt tilbud, slik at de kan få et fullverdig liv. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Ta initiativ til at kommunen i regi av FN tar imot flyktninge-familier Gi bedre tilbud til innvandrere som har flyktet fra krig og vold. Støtte universell utforming Motvirke diskriminering ved tilsettinger, og ligge til rette for funksjonshemmede. Imøtekomme behovet for rimelige boliger for personer med særlige økonomiske Side 14 av 18

15 utfordringer. Dette kan gjøres ved å sikre tilstrekkelig antall kommunale og ikke-kommersielle utleieboliger ved nybygging. At den økonomiske sosialhjelpa skal samsvare med staten sine nasjonale satsar. Styrka Husbanken At det i videre planer for arbeidssenteret vurderes å utforme et arbeidssenter for alle de utsatte gruppene i kommunen. Disse gruppene kan dele på ressurser, knyttet til arbeidssenteret, som verksted og personell. Med god planlegging fra start er det mulig å gi brukerne selvstendige, uavhengige tilbud innenfor samme lokaliteter. KAPITTEL 4: GRØNNE OMGIVELSER Miljøpartiet De Grønne har som standpunkt at mennesket ikke er hevet over naturen, men er en del av den. Vi har et moralsk ansvar for å ta vare på naturen, men også et pragmatisk ansvar; vår eksistens er avhengig av vårt samspill med omgivelsene våre. Den menneskeskapte kulturen er også en del av våre omgivelser, og spiller en fundamental rolle i livskvaliteten og identiteten vår. Det er derfor viktig at vi dyrker og ivaretar et mangfoldig kulturliv, som også vert bevart for framtidige generasjoner. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil likevel ikke at dette skal prioriteres på en slik måte at det går ut over livsviktige tjenester i dag. 4.1 NATURVERN Hele vår eksistens hviler på naturen. Vi i Miljøpartiet De Grønne mener at naturen har egenverdi utover nytteverdien for menneskene, og at det er et mål i seg selv å bevare mest mulig urørt natur til framtidige generasjoner. Naturvernet er viktig for å verne ulike naturtyper, artsmangfold og av klimahensyn. Vi skal ha som mål å kontinuerlig minske vårt økologiske fotavtrykk. Mennesket sine aktivitetar utrydder nå plante, fiske og dyrearter i et stort og økende omfang. Dette skjer også i Norge. Stadig flere arter blir truet av utrydding og havner på Rødlisten. Den største trusselen mot biologisk mangfold er skogbruk. På landsbasis har halvparten av truede arter i Norge tilhold i skoger. Industriell flatehogst som skaper monokulturell skog gir jevn og tett skog, men tillater svært avgrenset spekter av liv, og er en stor trussel mot mange arter sin overlevelse. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim går inn for klare retningslinjer for skogbruk, der plukkhogst og økologisk bærekraftig skogbruk er de gjeldende prinsippene. I tillegg ønsker vi generelt vern av de eldste skogene. Skogvern Verdens største karbonlagre finnes i de boreale skogene og i den eldste skogen. Bevaring av disse karbonlagrene gjennom økt skogvern er med andre ord avgjørende for å unngå farlige klimaendringer. Det er derfor viktig å fremme lengre rotasjonstider i skogbruket, med sikte på større biologisk mangfold og økt karbonlagring. Samtidig er dagens Side 15 av 18

16 skogvernarbeid for treigt, og mange arter blir utryddet før vi rekker å verne leveområdene deres. I dag er under tre prosent av den produktive skogen i Norge vernet. Til sammenligning har både Sverige og Finland vernet opp mot fem prosent av sin skog. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: økt vern av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper i tråd med vitenskapelige anbefalinger. 15% vern av hver naturtype er et minstekrav. At viktige leveområder for truede arter blir vernet mot utbygging. Ha forbud mot å bygge i strandsonen. Ha strenge retningslinjer for å unngå spredning av miljøgifter, fremmede arter eller sykdomsorganismer til vann og natur. At Austrheim kommune opprettter en egen miljøvernleder. Forby planting av sitkagran og andre fremmende treslag i store bestander, og redusere utbredelsen av slike bestander. At forbudet mot å jakte på eller forstyrre dyr i yngle og hekketid skal omfatte alle dyr som ikke er svartlistet. Dyrevernhensyn gjelder også når dyr er svartlistet. Disse skal også avlives på en dyrevern-forsvarlig måte. Unngå bruk av plantegifter. Dette gjelder ikke bare i landbruket, men også i skjøtselen av offentlig eiendom og langs offentlige veier. 4.2 ARTSVERN OG DYREVELFERD Miljøpartiet De Grønne har som utgangspunkt at mennesket ikke står hevet over naturen, men er en del av den. Vern av biologisk mangfold krever vern av leveområder. Det er en forutsetning at vi menneske klarer å la enkelte av naturområdene være frie for våre inngrep. Miljøpartiet De Grønne sin formålsparagraf slår fast at vi ikke bare skal arbeide for et samfunn med solidaritet til andre mennesker, men også til dyr. Også norsk lov bekrefter dyr sin egenverdi. Det innbefatter alle familiedyr og ville dyr så vel som dyr i landbruket, fiskerinæringen, underholdningsindustrien og forsking. Det er vårt ansvar å sørge for dyrene sine muligheter til tilgang på naturlig utemiljø og bevegelse, samt utfolding av andre artstypiske og individuelle behov, inkludert frihet fra menneskelig påført lidelse. For å sikra artsmangfoldet i kommunen og best mulig ivareta rødlistearter bør kommunen få gjennomført nye kartlegginger. De må inkludere flere biotopar. Levevilkår for rødlistearter må ha høyere prioriteringsgrad i kommunale planer. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Avvise eventuelle fremtidige søknader om pelsfarmer i kommunen Sikre vern av områder som huser truede arter. Oppfordre hunde og katte-eiere til ID-merking av dyrene sine, og stimulere til kastrering/sterilisering av katter som ferdes fritt utendørs. Side 16 av 18

17 4.3 KULTUR OG FRILUFTSLIV Kunst og kultur er viktig for å skape identitet. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim er opptatt av å forvalte profesjonell-og amatørkultur, språk, idrett, friluftsliv, matkultur og ulike håndverkstradisjoner på en god måte. MDG ønsker å være pådrivere for å synliggjøre og bygge en felles identitet i Austrheim, basert på verdiene og kunnskapen som allerede finnes i kommunen vår. MDG vil ivareta og løfte frem de gode initiativene som kommer fra grasrota. Vi mener det ikke skal finnes forskjellsbehandling, og kultur som har et større butikkpreg enn kulturpreg bør ikke prioriteres høyest. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim synes det absolutt skal være plass til bredde og folkelige kulturuttrykk, men at det må være bedre balanse mellom de brede og smalere tiltakene. MDG vil sikre gode vekstvilkår for både frivillig og profesjonell kultur ved å dele kommunale kulturtilskudd mellom to ulike fond, et for frivillig aktivitet innen amatørkultur, idrett, rusfrie og rusforebyggende tiltak, og et for det profesjonelle kulturlivet i Austrheim. Her kan institusjoner og enkeltaktører søke om både driftstilskudd og prosjektstøtte. Kommunen sin kulturkalender må videreutvikles og være dekkende, oppdatert og brukervennlig,for å synliggjøre og gjøre tilgjengelig tilbudene som finnes i kommunen. Dette skal være et sted der man finner informasjon om arrangement og ulike undervisningstilbud innen kunst,kultur og idrett. I denne kulturportalen skal en også finne informasjon om hva som finnes av håndverkstradisjoner og historiske steder i Austrheim Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Gjøre prosessene rundt tildeling av kulturmidler gjennomsiktlige og rettferdige Bevare bibliotektjenesten som den er i dag. Støtte opp om kulturtilbud som Den kulturelle skulesekken og Riksteateret Skapa forutsigbar økonomi for Kulturskolen, samt gi de som ønsker det mulighet til å få plass. om man skal beholde Kunsthuset kan man vurdere muligheten for å tidvis bruke det til gjesteatelier for å huse gjestekunstnere, forfattere, fotografer mm, som en del av oppbyggingen av det lokale kulturlivet IDRETT OG FRILUFTSLIV Miljøpartiet De Grønne anerkjenner naturen sin egenverdi, og at den er en svært viktig kilde til menneskelig trivsel og opplevelser. Friluftsliv betyr både store og små opplevelser i naturen,og har i grunn ingen minsteterskel. Tilgjengelige og godt opparbeidede turstier sikrer at så mange som mulig kan ta naturen i bruk. Friluftsliv i seg selv har en bevist og positiv påvirkning for både fysisk og psykisk helse, og disse er blant de viktigste lavterskeltilbud for fysisk aktivitet i kommunen. Gjennom naturopplevelser utvikler mennesket forståelse for økologisk tankesett og viktigheten av naturvern og blir i stand til å se sammenhengen mellom menneske og natur. MDG vil støtte tiltak for å ligge til rette og stimulere til friluftsliv, særlig tiltak rettet mot barn. Det er en reell fare for klima og miljø at barn vokser opp uten å bruke eller ha et forhold til naturen, og derfor ikke har forståelse for viktigheten ved naturvern. Miljøpartiet De Grønne i Austrheim mener også at det er svært viktig å verne allemannsretten og vår felles natur. Derfor vil vi arbeida mot salg av offentlig eiet skog og utmark og utbygging av Side 17 av 18

18 strandsonen. Den organiserte idretten er viktig for barn og voksne. Idrettslagene er viktige pilarer i en kommune, både som utøver av det idrettsfaglige, men også som en sosial brobygger i kommunen. Det er derfor viktig at den organiserte idretten for barn ikke blir gjenstand for usolidarisk klasseskille ved for høye avgifter og materialkostnader. Det er vanligvis den organiserte idretten som er gjenstand for politisk fokus, men mange fysiske idrettsaktiviteter er også uorganiserte. Miljøpartiet De Grønne vil anerkjenne den uorganiserte idretten som kilde til fysisk aktivitet og som en sosial arena Miljøpartiet De Grønne i Austrheim vil: Legge til rette for mer fysisk aktivitet uavhengig av de store idrettsorganisasjonene. Kartlegge muligheten for å gi flere områder vernestatus som friområde. Se på tiltak som kan stimulere til mer ikke-organisert idrett, frilufts og kulturliv Styrke skoleprogram for trivsel og mestring i forbindelse med friluftsliv. Videreføre arbeidet med turstier med kommunale midler til de frivillige lagene som gjør dett arbeidet. Arbeide for fylkeskommunale initiativ for turveier, turstier o.l. på tvers av kommunegrenser gjøre det enkelt å finne kart over turstier, uten å ha turbøker for hånden. Side 18 av 18