Hvor krum er jorden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor krum er jorden?"

Transkript

1 I mverkn melln Nämnren oc Tngenten DAG GULAKER & KJARTAN TVETE Hvor krum er jorden? eller: Hvor feil kn det bli? Hur långt är det till orionten? Hur ög är toppen v jön? Hur långt är det till jorden medelpunkt? Frågor om de kn föroppningvi inpirer elever till mtemtik verkmet i verkligeten. Fr Bergen kl mn eile rkt vet mot Hvrf på Grønlnd, og d eiler mn nord om Setlndøyene ålede t mn å vidt kn e lndet i iktbrt vær, men ønnenom Færøyene og d lik t mn bre er lndet i lv øyde,... (Fr en norrøn eilingbekrivele, Bergen Grønlnd) Vi kl e på en problemtype knyttet til nturgeogrfi, der innledende pørmål kn være: Hvor øy er toppen v Mjø? Hvor lngt ut over vet kn en e fr en øyde på for ekempel meter? Problemene r den motivjonpykologike fordel t intuijonen vår blir utfordret. Riktignok er jord rund, men loklt, om for ekempel over Mjø område, er den vel å regne om flt? (For mer om fenomenet, e for ekempel [], [], [] eller øk på nettet på jord (jorden) krumning ). Problemtypen kn ngripe fr forkjellige nivåer v kolemtemtikken. (Derfor er et pr vnitt med trigonometri og rekker ttt med.) Deuten kn emnet innby til å gjøre prktike underøkeler der mtemtikk og nturgeogrfi tår entrlt. Løningkiene nedenfor vil foråpentlig inpirere til å l elever/tudenter prøve problemene, med pende lærertøtte. Med Pytgor og kvdrtetninger Vi finner øyden v et vnn med lengde. Se figuren, der S er jordentret: Fig Dg Gulker oc Kjrtn Tvete rbetr vid Högkoln i Nord-Trøndelg. Når vnnet lengde er liten i forold til jordrdien R kn vi prøve med å i t korden (eller lve korden) er tilnærmet lik buen (eller lve buen). Av den rettvinklede treknten ABS få d: 50 NÄMNAREN NR 1 005

2 ( R ) + R = eller R R + + = R eller R = Høyden kn jo løe ut v denne.-grdligningen. Men for må vnn blir leddet vært mye mindre enn R, og neglijere får vi tilnærmingformelen: () 8R Bruker vi en verdi for jordrdien på km får vi for en innjø på km ( l Mjø) en -verdi på m! Dette tllet tørrele kolliderer om regel krftig med den unne fornuft og v en ville vrt ved gjetning. Vi må vel regnet glt!? Med trigonometri Se på fig ovenfor og merk v vinkel ASB. BS R Kll denne u. D er cou = =. Det AS R gir = R( 1 cou). I rdiner er u / = =. Dermed få: R R (). = R 1 co R For = km gir dette -verdien m, om formel (). Fktik temmer formlene nå overen ned til cm. Prøv elv med et mil lngt vnn! Med Tylorrekk for co x: Forkjellen på formel () og () I den korrekte formel () kn vi erttte co ved å bytte ut x med i Tylorrekk co x = Det gir: R R x x x!!! R R R co = R 70 Formel () kn d krive () For må er /R nær, og rekk konvergerer rkt. Vår formel () vrer ltå til t vi bre tr med. leddet rekk () (eller ledd t o m v grd fr Tylorrekk). I en rekke om () er feilen ved å toppe etter et vit ntll ledd, mindre enn tllverdien v det nete leddet, dv. mindre enn /R for formel (), et uttrykk om er gir et meget godt bilde v feilen. Siktlinj til orionten Dette problemet, å finne lengden v iktlinj til orionten fr en øyeøyde over vet, kn ogå ngripe med Pytgor etning: Fig = 1 8 R + 38 R 080R +... = R R + R Figuren tilier t + R = R + om etter forenklinger og ny neglijering v gir: ( ) () R NÄMNAREN NR

3 Denne kn krive () når vel å merke lengdeeneten er meter. På grunn v lybrytning i tmofæren er en i prki noe lengre. En formel om korrigerer for dette er () Fr en øyeøyde på meter blir vtnden til dit vor immel møter v ikke lengre enn vel km. Vi ntyder noen mulige oppgver/ ktiviteter:. Hv tror du øyden v et km lngt vnn er? Finn den.. Hvor lngt utover vnnet er du når du itter og ror?. Tegn og tuder grfer for funkjonene betemt v () og ().. En rtikkel i Adree-vi (/-) evdet t det ydligte tedet i lndet der en kn e midnttol er fr fjellet Heilornet lengt ør på Helgelnd. Kn det temme?. Se på figur nedenfor. (Vi løfter korden opp v vnnet til tngering.) Vi vordn formel () ved de ntydede tilnærminger nå kn utlede fr formel (). Fig Prktike underøkeler ogå v jorden rdiu? Tr en med elevene til en fjord eller et vnn v bre noen kilometer bredde/lengde, er det, utrolig nok, meget enkelt å l dem få en terk, viuell opplevele v t vnnet virkelig lår kul på eg. Det er bre å e på utvlgte objekter (elt i kikkert) i trnd på den ndre iden men en enker/ever in øyeøyde. Ting vil plutelig forvinne/dukke opp igjen. Formel () kn utprøve på ulike vi. Men ærlig pennende, og etter vink fr Tngenten redktør: Siktlinjeformelen () må kunne prøve til beregning v jord rdiu, ut fr målinger v og! Fig, b og c gir noen ideer til forøkopplegg: Fig, b Fig. er et peiltilfelle v b. To prter mrbeider fr ver in ide v en fjord eller en jø. Formel () gir 1 = R 1 og = R Klle vtnden mellom obervtørene for få = 1 + = R ( 1 + ) eller R = Fig. c er en forenkling + ( 1 ) v en ide gitt v A.I. Vitne i []. Denne berer eg på tilgng til fri oriont. Ant t ved å kltre opp til et punkt P er en toppen H kkurt i orionten. Høyden må finne, likelede, ved mme vnntnd. Formel () gir o igjen uttrykk for og, die ubtrere, og når vtnden mellom P og toppen v H klle, få R = Vi jkter på R Fr et forøk på forøk I det nye utekolebegrepet ånd beveget vi gmle tvlelærere og ppirpedgoger o ( 1 ) 5 NÄMNAREN NR 1 005

4 Måling nr. Dto (meter) 1 (meter) (meter) R (km) ,30 1, ,85 0, ,80, ,1 5, ,15 0,31 30 ut i den fyike verden for å gjøre obervjoner, i mvr med fig. b. Uttyr: Hver vår feltkikkert m/ttiv, x fortørrele, ver vår vite ioporplte (cm x cm), vrt plt, tommetokk og mobiltelefoner. Den ene er i kikkerten men den ndre enker vrt plt nedover plt til den kommer ut v ynet. Vi gjorde måleforøk, de førte over mme fjordtrekning mellom vlgte punkter i fjær på Levngerneet og Ytterøy, det ite over en lengde mellom to trndpunkter ved Tomtvtnet i Levngermrk. Reulttene ee i tbellen: ( er beregnet v... krt i måletokk :.) ( Om vi vr på utflukt til Mr?...) Noen kommentrer: Ved. måling vr det en god del bølger, knkje med opptil en / meter øyde, noe om kn forklre t denne R- verdien ble den klrt lvete. For de ndre målingene lå jø/vnn gnke tille. Vi erfrte likevel t det ikke er elt enkelt å e kkurt når den gjenværende vite plteknten går ut v yne. Antgelig mitet vi den for tidlig. Men rrt er det t den målingen om vi opplevde om den klrt krpete obervjonen, måling, ltå med kikkerten reltivt øyt plert, ikke g en veentlig øyere R-verdi. Målingen over den kortere ferkvnnditnen g en klrt øyere R, dog rent for liten den ogå. Vi bemerker t betydningen v lybrytningen, om er neglijert ovenfor, kulle bidrtt til forøyede R- verdier, ikke omvendt. Temperturen i luften nlå lle dger til c C, i vnnet litt lvere. Fig c Oppfordringer/Oppfølginger Kn ndre Nämnren-leere bidr med forbedringer v vårt opplegg eller med forklringer v feilkildene? Knkje kn obervjoner bert på fig. eller c føre til mer vlide R-verdier? Knkje flere enn o kn få lyt på å prøve underøkeler når bdetemperturen igjen blir god, eller om en r dgng til åpent v eller en tor innjø med fri oriont? Kn leere finne og rpportere om velegnede obervjonteder? Kn fikere benyttet kunnkper om iktlinj til for ekempel vtndbedømming fr lnd? NÄMNAREN NR

5 Tidlige målinger v jord tørrele Klikeren fr Oldtiden er Ertotene måling (c år - ), om bygger på følgende enkle ide, er kort gjengitt (e for ekempel [], [] eller på nettet): Derom vi for en gitt irkelbue b kjenner buen entrlvinkel u, å kn lett irkelen omkret finne. Det gjldt d å finne u d omveier. Ertotene oberverte oltrålene vvik fr en lokl loddlinje i Syene (nå Awn), og i Alexndri, midt på dgen midtommer. (Sol to d fktik i zenit i Syene, men det er i prinippet ikke viktig). Ved prllelle linjer gjenfinne u oppe ved jordoverflt, e fig. Ertotene fnt b tdier og u v rette vinkler ( ), om g omkreten x = tdier, om igjen er km derom tdion = m. Imponerende! For et koleopplegg etter denne metoden, e G. Hjlmron []. Reulttene kn nok er bli lngt ikrere enn med vår prinipielt forkjellige metodetype (uten vinkelmåling), når de to tedene r god vtnd. Likevel er det nærliggende å formode t noen nokå tidlig måtte kommet på, og ltt eg frite til å gjøre et forøk v lignende type om vårt, med ndre jelpemidler enn kikkert og mobiltelefon, og lik fått i det minte en vi peiling på jord tørrele. Krvene til regneferdigeter kn imidlertid bli noe tørre, men flere v de gmle kulturene kulle vel klrt beregningen (ærlig om = ). For et pr ndre gmle forøk på måling v jordrdien, e []. Et pr oppgveideer: 1. Fr to teder på mme meridin måle den vinkelen om iktlinj til polrtjern dnner med en loddlinje til..v. 5 og Avtnden mellom tedene beregne til 575 km. Tegn figur, tuder geometrien, forklr vordn entrlvinkelen ved jordentret nå er betemt, og beregn jord omkret. (Hr tidpunktene for obervjonene noe å i når ol er byttet med polrtjern?). Vi r brukt begrepet oriont om der vor immel møter v. Det tronomike fguttrykket oriont betyr tngentplnet til det tedet en obervtør tår på jord. I nvigjon vr det viktig å regitrere den vinkelen for ekempel ol dnnet med denne nne orionten. Sektnten, og den eldre Jkobtven, regitrerer vinkelen mellom olretningen og iktlinj til ynrnden, eller kimingen, der immel møter v. Feilen klle kimingdlingen.- Finn denne uttrykt ved obervtøren øyeøyde over vet, når lybrytningen ee bort fr. (Et jelpevr: Et kjent uttrykk, når lybrytingeffekten t enyn til, er 1, 78 bueminutter, der er i meter. Og uk: Lybrytningen løfter ynkreten.) Til lutt: Ser du t formelen for kimingdlingen gir en ny muliget for underøkeler v jordrdien? REFERANSER [] H. Idl: Er jord flt eller rund?, Tngenten nr / [] K. Tvete: Geometri - Jordmåling, Cpr. [] Fr fyikken verden, Sommernøtter, nr / [] [] G. Hjlmron: Lyer olen i Skr?, Nämnren, nr [] J.L. Heilbron: Meuring te Ert, Clicl nd Arbic, Encyklopædi Britnnic Fig 5 NÄMNAREN NR 1 005

med stor spenning. Også i kommende heftet får vi mer stoff om temaet. tangenten 4/2004 1

med stor spenning. Også i kommende heftet får vi mer stoff om temaet. tangenten 4/2004 1 Denne utgaven av TANGENTEN er et temahefte som tar opp forholdet mellom matematikk og naturfag. Ser man på den historiske utviklingen av naturfagene så kan en se sterke forbindelseslinjer til matematikkfagets

Detaljer

Solur har ord på seg å være unøyaktige,

Solur har ord på seg å være unøyaktige, I samverkan mellan Nämnaren och Tangenten ANNE BRUVOLD Lag et solur som virker Hur man bygger ett solur som visar korrekt tid är inte självklart. I artikeln kan man läsa om olika typer av solur, från de

Detaljer

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles

Skilpaddekunst. Steg 1: Møt skilpadden. Sjekkliste. Introduksjon. Turtles Skilpaddekunst Introduksjon Skilpadder (turtles på engelsk) er en form for roboter som har vært i bruk innen programmering i lang tid. Vi vil bruke skilpadde-biblioteket i Python til å utforske flere programmeringskonsepter

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Kontaktledningssystem Side: 1 av 87 1 NØDVENDIGE UNDERLAG... 3 1.1 Nye strekninger... 3 1.2 Ombygninger/standardhevinger... 4 2 PROSJEKTERINGSFORLØP... 5 3 FORPROSJEKTERING PÅ FRI LINJE MED S 20... 7 3.1

Detaljer

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet.

Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. Foto: Bensinstasjon. Literprisen på bensin og diesel er oppgitt på skiltet nederst til venstre i bildet. 1 I dagliglivet opplever vi at volum spiller en sentral rolle på en rekke områder. Når du går i

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer