1. Konstituering. 3. Fastsettelse av godtgjørelser. A Valg av møteleder Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen foreslått. Vedtak: Valgt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Konstituering. 3. Fastsettelse av godtgjørelser. A Valg av møteleder Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen foreslått. Vedtak: Valgt."

Transkript

1 1 Ravnkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ravnkollen Borettslag Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Tiurleiken skole Til stede: 151 andelseiere, 23 representert ved fullmakt, totalt 174 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nils. O. Stennes. Møtet ble åpnet av Steinar Hansgaard Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Tor Kjetil Dedekam Pederssen foreslått. Vedtak: Valgt. B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Nils O. Stennes foreslått, og som protokollvitne ble Terje Gustavsen og Karen Wiklund foreslått. Vedtak: Valgt. D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2014 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 3. Fastsettelse av godtgjørelser Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. Vedtak: Vedtatt. Godtgjørelser til underutvalg ble foreslått satt til kr ,- Vedtak: Honorarramme til fordeling av styret vedtatt mot 10 stemmer

2 4. Behandling av innkomne forslag og saker 2 Ravnkollen Borettslag A. Rehabilitering av baderom forslag fra Tore Pretorius m/flere levert april 2013 Det har tidligere vært snakk om felles rehabilitering av baderom hvor styret har stilt seg negative til dette. Vi er bekymret for at ved å vente enda lenger med utskifting av rør mm. vil føre til lekkasjer og en mer kostbar rehabilitering senere. Vi har forstått det slik at styret er negative til dette pga for høy kostnad. Basert på tidligere innhentet tilbud fra entreprenører ønsker vi å vite hva den månedlige økningen i felleskostnader vil bli og over hvor lang tid. Vi ber om at en styret regner på dette før vi har en flertallsavstemning på generalforsamlingen mai Til orientering vil vi gjøre oppmerksom på at det i Røverkollen borettslag gjennomføres våtromsrehabilitering for tiden, og til tross for at badene er av ulik størrelse og beliggenhet i leilighetene har de fått til dette prosjektet med lav økning av felleskostnadene (kr 200 pr mnd for mindre leiligheter / kr 300 pr mnd for større leiligheter). Styrets innstilling: Styret foreslår at det ikke gjennomføres våtromsrehabilitering nå. Forslaget gjengitt over ble sendt inn til generalforsamling i Styret innstilte på at saken måtte utredes og fikk gjennomslag for dette. På høsten 2013 ble OBOS Prosjekt (OPAS) engasjert for å gjennomgå status på badene i borettslaget. Funnene ble presentert på informasjonsmøte som ble avholdt samme dag som generalforsamling OPAS presenterte også en foreløpig skisse til utforming av nye våtrom. På informasjonsmøte i desember 2014 presenterte OPAS mer oppdatert informasjon om hvordan en eventuell våtromsrehabilitering vil framstå og styret redegjorde for husleiekonsekvenser og mulighet for omlegging til felles varmtvannsberedere. På informasjonsmøte i april 2015 redegjorde OPAS igjen for hvordan en våtromsrehabilitering vil framstå og la fram eksempel på husleiekonsekvens. Videre ble status på tilstanden for våtrommene basert på befaring og skadestatistikk fremlagt. OPAS konkluderer med at en våtromsrehabilitering vil beløpe seg til om lag kr Dette vil gi husleieøkning på rundt kr , avhengig av leilighetsstørrelse. Tallene var fra , men gir et realistisk bilde av kostnadene. Videre ble det klart at våtrommenes tilstand ikke er kritisk og at vannskader for det meste kommer av varmtvannsberedere som springer lekk. På bakgrunn av dette innstiller styret på å ikke vedta våtromsrehabilitering nå. Løsningen fremlagt av OPAS er en minimumsløsning som vil gi oss nye våtrom av enkel standard og felles varmtvann er ikke en del av løsningen. Skadestatistikken viser at vi ikke har mange våtromsskader, og at vannskadene vi har hovedsakelig skriver seg fra beredere og vanninntrenging fra grunnen i u-etasjer. En våtromsrehabilitering nå vil gi den enkelte beboer betydelig økning i andel av fellesgjeld og husleia vil øke betraktelig. Vi har allerede en alvorlig gjeldstyngde og mange andre presserende vedlikeholdsutfordringer, som heiser, p-hus, sikringsskap og hovedstrømtavler. Disse tingene kan vi forhåpentligvis klare å møte uten annen husleieøkning enn den årlige reguleringen dersom vi ikke går løs på våtrommene nå. Vedtak: Nedstemt mot 45 stemmer. B. El-bil forslag fra styret Ordning med uttrekk av ledning som gir 16 ampere fra sikringsskap i p-hus til p-plass og betaling av kr 500,- pr måned for strøm og ledning (foreløpig ordning nå ), foreslås innført som fast ordning. Sikringsskapet i p-husene har begrenset plass til ekstra uttrekte strømledninger. Beboere som vurderer kjøp av el-bil må derfor ta kontakt med styret i forkant for å forsikre seg om at p-huset har kapasitet til ekstra strømledning ført fram til p-plass. Styret har utredet oppretting av p-plass med ladestasjon inne i p-hus og ute, og funnet at begge alternativ gir store utgifter for borettslaget. Ordning med tilskudd fra Oslo kommune krever offentlig tilgang til p-plassen, derfor finner ikke styret at ordningen er aktuell å benytte. Ordning med lading av el-bil inntas i husordensreglene. Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme.

3 3 Ravnkollen Borettslag C. Skogfelling ved RKB 73 forslag fra Cesilie Tverfjell og Bernadette Mikisi (tegning og foto er ikke inntatt i innkallinsheftet) Vi har et forslag til tynning av trær. Det gjelder trær som kaster mye skygge nå, og lager grønske på utvendig murvegg på bodene mot skogen. Beskriver forslaget nærmere med tegning i målestokk, og vedlegger foto 4 stk. Hensikten med tiltaket er å slippe til mer sol, lys og luft og hindre at mosen gror videre. Og det kan bli redusert vedlikehold ved å gjøre tiltaket tidlig. På foto vises tett, høy skog bak bodene. Ravnkollbakken 73 er til venstre på fotoene. Foreslår at det blir tatt ut skog i ca 7 meter bredde som vil gi mye sol og opptørring på vår og høst når sola går seint opp. Foreslår tynning fram til en skogsti 8o meter på bodene. Videre kan det tynnes i tillegg for å gi mer sol opptørking i nevnte området. Hva som passer her kan vi se på en befaring. Tror ikke det har vært tynnet noen gang bak bodene. Skogen har vokst seg tettere og høyere de siste tjue åra. Skogen her består av bjørk, gran, furu og annet bladverk. Mulig slik tynning må klareres med fler enn borettslaget. Styrets innstilling: Forslaget omhandler uttynning av skog som er eid av Oslo kommune. Styret vil ta kontakt med Oslo kommune og legge fram ønsket om uttynning. Erfaringsmessig ønsker ikke Oslo kommune uttynning av kommunal skog, men dersom vi vinner fram med argumentasjon om at det kan være fare for at trær faller på våre bygg, kan det være at vi får tillatelse til felling av et og annet tre. Vedtak: Tatt til orientering. D. Varmekabel fra bussholdeplass og rundt søppelbod forslag fra Helge Brodal Fremmer to forslag til generalforsamlingen 07 mai Forslag 1. Det legges varmekabler i bakken fra Ravnkollbakken, bussholdeplassen Romsås kirke, og ned til Joker Ravnkollen Ravnkollbakken nr. 64. Begunnelse forslag 1. Det blir i vinterhalvåret svært gatt i denne bakken på begge sider. Selv om det blir brøytet og stødd veldig bra. Grusen blir blåst ut til sidene p g a. farten ved ut og innkjøring. Noen må altid spinne opp bakken, dette polerer snø og is. Siste nytt er at ungdomen bruker snowboard nedover når de kommer fra bussen. Forslag 2. Det legges varmekabler fra hjørnet av Ravnkollbakken nr. 83. Bodhus nr.21. i en sving mot søppelboden og langs veggen med innkastlukene. Begunnelse forslag 2. Det blir svært glatt her selv om det blir strødd godt. Det er lite eller ingen ting og støtte seg til, terrenget skråner i flere i flere rettninger. Styrets innstilling forslag 1: Styret vil søke om tilgjenglighetsmidler fra Oslo kommune for å finansiere varmekabel fra bussholdeplass til Jokerbutikken. Styrets innstilling forslag 2: Ved søppelboden vil vi legge om takrennene på boden for å forhindre vannrenning ned på asfalt og pålegge vaktmester å salte bakken rundt boden ved behov. Vedtak: Forslag 1: Styrets innstilling vedtatt mot 20 stemmer. Forslag 2: Styrets innstilling vedtatt mot 5 stemmer. E. Pålegg om informasjonsmøter forslag fra Glenn Are Andersen, Hans Petter Ødegaard og Tore Andersen I forbindelse med byrådets forslag om boligbygging på Ravnkollen som var ute på høring vedtok styret i Ravnkollen borettslag å gå inn for utbygging på Ravnkollen uten at dette ble fremlagt for beboerne. Byrådets forslag er sterkt omdiskutert i borettslaget, og i det fremlagte høringsforslag er det ikke utredet hvilke konsekvenser en slik utbygging vil få for beboerne i Ravnkollen borettslag. Romsås ligger i et sterkt vindutsatt område, og skogen på Ravnkollen og skogsområdet mellom blokkene fungerer som en effektiv vindskjerm, som også skjermer for støy og forurensning. Konsekvensene en nedhogging og utbygging vil ha for Romsås er ikke utredet eller vurdert.

4 4 Ravnkollen Borettslag Styret har også ved en tidligere anledning unnlatt å komme med innvendinger på beboernes vegne når det ble hogget i skogen mellom borettslagene. Forslagsstillerne mener det er uheldig at styret i saker som vil gi store og irreversible konsekvenser for beboerne i Ravnkollen borettslag ikke har involvert beboerne før styret fattet sitt vedtak i saken. Og spesielt i Ravnkollensaken, hvor styret burde være godt kjent med motstanden. Forslag til vedtak: Styret skal ved større saker og som kan ha konsekvenser for beboerne i Ravnkollen borettslag, informere beboerne i god tid, slik at beboerne har mulighet til å ivareta sine interesser. I kontroversielle saker, eller hvis det er et ønske fra beboere, skal det holdes beboermøter. Styrets uttalelser i høringer mv. skal bygge på beboernes synspunkter. Styrets innstilling Forslaget avvises. Styret kan vanskelig se for seg et sett egne regler som skal regulere hvilke saker som krever at det avholdes beboermøter eller ei. Styret opplever at dette allerede er regulert gjennom borettslagets vedtekter og burettlagslova, som gir beboere anledning til å kreve ekstraordinære møter. Styret ser heller ikke at det er grunnlag for å kreve ekstra regler rundt beboermøter når saker med store konsekvenser for beboerne skal diskuteres og vedtas, all den tid det på styrets initiativ er avholdt 3 beboermøter i løpet av 1 år om eventuell våtromsrehabilitering, jfr. forslag A. Videre må det bemerkes at forslaget dessverre bygger på feil vedrørende styrets behandling av eventuell uttalelse om utbygging av skogen. Styret vedtok høsten 2013 at det skulle legges fram en uttalelse om skogen til behandling på generalforsamling Styrets votering viste at flertallet var for en utbygging. I april 2014 vedtok styret å ikke legge fram en uttalelse likevel. Bakgrunn for dette var at mindretallet ba saken gjenopptatt og argumenterte for at generalforsamlinger ikke bør binde opp senere styrer/generalforsamlinger ved å vedta føringer som vil binde borettslaget i årevis, slik som sak om skogen. Flertallet syntes dette var et godt argument, og styret fant enstemmig å ikke legge fram uttalelse til generalforsamlingen. Styret forfattet derfor aldri en uttalelse, la ikke fram en innstilling på generalforsamlingen og sendte ikke inn noen høringsuttalelse. Forslagstillerne kan derfor ikke hevde at styret har uttalt seg positivt om skogsaken. Flere husker sikkert også at styreleder muntlig informerte om dette, etter spørsmål fra salen, om hvorfor det ikke forelå en uttalelse om skogen til behandling på generalforsamlingen i Vedtak: Vedtatt med 42 mot 29 stemmer. 5. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 2 år, ble Steinar Hansgaard foreslått. B Som styremedlem for 2 år, ble Brith Dalen foreslått. Som styremedlem for 2 år, ble Erik Liedholm foreslått. C Som representant med vararepresentant til styret i Romsås Vaktmestersentral ble foreslått: Representant Steinar Hansgaard Vararepresentant: Styret utpeker vara D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Steinar Hansgaard Delegert Erik Liedholm Varadelegert: Styret utpeker vara Varadelegert: Styret utpeker vara

5 E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått André G. F. Lorentzen Lene Cathrine Støen Olstad Janne Tyrhaug F Andre komiteer/utvalg ble foreslått Seniorutvalg: Eva Bergum Seniorutvalg: Sonja Pedersen Seniorutvalg: Berit Antonsen Seniorutvalg: Jorunn Alseth Seniorutvalg: Ruth Jørgensen Seniorutvalg: Randi Eng Grøntutvalg: Åse Halvorsen Grøntutvalg: Roar Alseth Grøntutvalg: Heidi Trøen Grøntutvalg: Eline Jenssen Grøntutvalg: Solveig Steinhov Grøntutvalg: Bengt Wale Grøntutvalg: Pascale Stang Velferdsutvalg: Wenche Lind Velferdsutvalg: Cecilie Tverfjell Velferdsutvalg: Roger Solberg Velferdsutvalg: Bernadette Mikisi 5 Ravnkollen Borettslag Dyreutvalg: Jeanin Neergaard Dyreutvalg: Anne Thunes Møtet ble hevet kl.: 20:30. Protokollen signeres av Tor Kjetil Dedekam Pederssen /s/ Møteleder Terje Gustavsen /s/ Protokollvitne Nils O. Stennes /s/ Referent Karen Wiklund /s/ Protokollvitne Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Steinar Hansgaard Ravnkollbakken Nestleder Erik Liedholm Ravnkollbakken Styremedlem Brith Dalen Ravnkollbakken Styremedlem Heidi Andresen Ravnkollbakken Styremedlem Jayson Milay Lumban Ravnkollbakken Styremedlem Ellen Merete Skaugvold Ravnkollbakken