KJØP AV AMBULANSETJENESTER. Konkurranse med forhandlinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØP AV AMBULANSETJENESTER. Konkurranse med forhandlinger"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV AMBULANSETJENESTER Konkurranse med forhandlinger TILBUDSFRIST Kl Trondheim

2 1 Innledning Helse Midt-Norge RHF inviterer med dette til konkurranse med forhandlinger om kjøp av ambulansetjenester med bil i deler av helseregion Midt-Norge. Konkurransen er en konsekvens av at tidligere gjennomført konkurranse i deler av helseregionen må utlyses på nytt. Konkurransen omfatter ambulanseområdene som tidligere ble benevnt som: Nord-Trøndelag Ambulanseområde 1 (Stjørdal, Meråker, Levanger) Ambulanseområde 2 (Steinkjer, Verran, Leksvik) Ambulanseområde 3 (Namsos, Flatanger, Osen og Roan) Ambulanseområde 4 (Grong, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne) Ambulanseområde 5 (Rørvik og Leka) Sør-Trøndelag Ambulanseområde 10 (Hemne, Hitra og Frøya) Ambulanseområde 11 B (Rissa og Åfjord) Nordmøre og Romsdal Ambulanseområde 12 (Vestnes og Rauma) Ambulanseområde 14 (Gjemnes, Averøy og Fræna) Ambulanseområde 16 (Rindal, Halsa og Surnadal) Disse områdene er delt inn på nytt i denne konkurranse på bakgrunn av erfaringer fra den tidligere konkurransen, samt ønske om å unngå oppsplitting i for små kontrakter. Se pkt Konkurransegrunnlaget består av følgende deler: Hoveddokument - dette dokument Kontrollskjema, inkl. HMS-egenerklæring Vedlegg 1 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer Vedlegg 2 Oversikt over antall oppdrag og kjørte kilometer pr. stasjon i 2007 Vedlegg 3 Prisskjema Vedlegg 4 Oversikt over inndelingen i og krav til ambulanseområder Vedlegg 5 Krav til bemanning av undervisningsambulanser i Sør-Trøndelag Vedlegg 6 Krav til merking/profilering Vedlegg 7 Pakningsplan Vedlegg 8 Oversikt stasjoner/leiekontrakter Vedlegg 9 Minimum kompetansekrav 1

3 Vedlegg 10 Avtaledokument 2 Om Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i landet og har overordnet ansvar for alle offentlige sykehus og annen spesialisthelsetjeneste for over innbyggere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Helseforetaksgruppen Helse Midt-Norge er organisert i 6 helseforetak (se figuren under) med over ansatte og har et budsjett på rundt 11 milliarder kroner. Helseforetakene er egne rettssubjekter og har blant annet arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Det vises for øvrig til informasjon på vår hjemmeside på internett: Helse Midt-Norge RHF Helse Nord- Trøndelag H F S t.o la v s Hospital HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Helse Sunnmøre HF HF Rusbehandling Midt- Norge HF Sykehusapotekene i M idt-norge HF 3 Oppdragsgiver Helse Midt-Norge RHF (org. nr ) er oppdragsgiver og vil være kontraktspart. Etter kontraktsinngåelsen vil avtalene i det daglig bli administrert og benyttet av Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF, Helse Nordmøre og/eller Romsdal HF. Hvis det i avtaleperioden skjer en omstrukturering av helseforetakene, skal de angitte helseforetaks rettsetterfølgere kunne benytte kontrakten. Helsebygg Midt-Norge bistår Helse Midt-Norge i denne anskaffelsen, og er ansvarlig for gjennomføring av konkurransen. Det er viktig å merke seg at tilbud og evt. spørsmål skal rettes til Helsebygg Midt-Norge. Tilbudet skal leveres til Helsebygg Midt-Norge, slik som nærmere angitt under pkt. 6. Følgende kontaktinformasjon legges til grunn i konkurransen: Postadresse: Helsebygg Midt-Norge 7488 Trondheim Kontoradresse: Professor Brochsgt Trondheim Telefon:

4 Telefaks: E-post: Kontaktperson: Innkjøpsleder Lillian Slåtsve Telefon: , e-post: 4 Konkurransebestemmelser 4.1 Kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskravene er minimumskrav som skal sikre at leverandøren økonomisk, organisatorisk og teknisk sett er egnet til å levere den ambulansetjenesten det gis tilbud på. Dokumentasjon på at disse oppfylles skal vedlegges tilbudet Faglig kompetanse, kapasitet mm Leverandøren skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse, kapasitet mm til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Kompetanse Beskrivelse av leverandørens generelle kompetanse for oppdrag av denne type. Leverandøren eller leverandørens ledelse må ha erfaring fra ambulansedrift. Kapasitet Det kreves at leverandøren har kapasitet til å gjennomføre oppdrag som kommer i avtaleperioden, og etter en fremdrift som er nødvendig for å ivareta oppdragsgivers interesse. Tilbyder må gi en beskrivelse av kapasitet med hensyn til det omfang som tilbys Økonomiske og administrative krav Registrering Tilbyder skal være lovlig registrert foretak. Dette dokumenteres med firmaattest. Krav om attest for restanser på skatt/ avgift m.v. (skatte- og avgiftsattester) Leverandøren skal fremlegge skatte- og avgiftsattester som dokumentasjon på at skatter og avgifter er betalt. Skatte- og avgiftsattest (RF-1244 Fastsatt av skattedirektoratet) skal være utstedt av hhv kemner/kommunekasserer der leverandøren har sitt hovedkontor, og av skattefogden i vedkommende fylke. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra den dag attestene skal være oppdragsgiver i hende (tilbudsfrist). 3

5 Finansiell og økonomisk stilling Leverandøren skal ha en tilstrekkelig økonomisk evne til å kunne gjennomføre kontraktsforpliktelsene. Gjennomføringsevne, leveringssikkerhet, soliditet og likviditet vil bli vektlagt. Tilbyder skal vedlegge foretakets årsregnskap for 2005, 2006, 2007 og Er ikke endelige tall for 2008 utarbeidet legges ved foreløpige tall fra Ev. nyoppstartede firma må gjennom budsjett og gjennomføringsplan for leveransen sannsynliggjøre tilstrekkelig økonomisk evne. Bankgaranti for 6 mnd. drift kreves. Tilsagn fra bank må vedlegges tilbudet HMS-egenerklæring Leverandøren skal oppfylle lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet. Dette skal bekreftes i form av en egenerklæring. Skjema for HMS-egenerklæring ligger vedlagt i kontrollskjemaet. 4.2 Anskaffelsesprosedyre Tildelingen av kontrakt vil skje etter konkurranse med forhandlinger i henhold til lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II. Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen eller forkaste samtlige tilbud, herunder hvis innkomne tilbud overstiger tilgjengelige økonomiske rammer. I henhold til 13-3 i forskrift om offentlige anskaffelser kan oppdragsgiver - dersom det er grunnlag for dette og frem til kontrakten er undertegnet av begge parter - annullere beslutningen om hvem som skal tildeles kontrakt. Oppdragsgiver oppfordrer tilbyderne til å gjøre seg kjent med ovennevnte regelverk. 4.3 Kunngjøring og informasjon Tilbudsforespørselen er kunngjort i Databasen for offentlige innkjøp i Norge (DOFFIN) den med referanse MAR XXXXX. Tilbyderne får skriftlig orientering om innstilling om valg av leverandør før kontrakt inngås i henhold til 13-3 i forskrift om offentlige anskaffelser. 4.4 Om tilbudsforespørselen Oppdragsgivers tilbudsforespørsel om kjøp av ambulansetjenester med bil omfatter kunngjøringen i 4

6 DOFFIN og dette konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlaget supplerer og utdyper opplysningene oppdragsgiver har gitt i kunngjøringen. I tillegg til administrative bestemmelser og kontraktsvilkår, består konkurransegrunnlaget av en beskrivelse av hva som skal anskaffes, herunder omfang og kravspesifikasjon, samt tildelingskriteriene. Selve avtaledokumentet (vedlegg 10), som skal signeres ved en ev. inngåelse av kontrakt, er også tatt med som en del av konkurransegrunnlaget. 5 Oppdragsbeskrivelse 5.1 Lovmessig grunnlag De regionale helseforetakene skal i henhold til spesialisthelsetjenesteloven og forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys ambulansetjeneste med bil. Bilambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander, samt bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling. Ambulansetjenesten som tilbys og leveres skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende norske lover og forskrifter som regulerer slike tjenester. Oppdragsgiver har i vedlegg 1 som en orientering utarbeidet en oversikt over aktuelle lover og forskrifter, samt enkelte retningslinjer. Det er uansett leverandøren sitt ansvar å sikre at samtlige lover og forskrifter som gjelder ved utøvelsen av tjenesten følges uavhengig av hva som her er vedlagt. 5.2 Forutsetninger Denne anbudskonkurransen er som referert til i innledningen, et resultat av at deler av ambulanseområdene i Midt-Norge må lyses ut på nytt. 5.3 Omfang Denne konkurransen gjelder 4 hovedområder som omfatter 29 ambulansestasjoner. Antall oppdrag og kjørte kilometer er gjengitt i vedlegg 2, hvor disse opplysningene er vist for den enkelte ambulansestasjon for Tilbud på hovedområder Det er foretatt nye gruppering av aktuelle ambulanseområder. Et ambulanseområde kan bestå av en eller flere ambulansestasjoner. En ambulansestasjon beskrives eksempelvis som Stjørdal. 5

7 Ambulanseområdene er nå inndelt i 4 hovedområder. Det er kun mulig å gi tilbud på hele hovedområder. Det er anledning til å gi tilbud på ett eller flere av hovedområdene. Hovedområder det kan gis tilbud på er som følger: Hovedområde 1, bestående av Ambulanseområde 1 (Stjørdal, Meråker og Levanger) Ambulanseområde 2 (Steinkjer, Verran og Leksvik) Hovedområde 2, bestående av Ambulanseområde 3 (Namsos, Flatanger, og Osen/Roan) Ambulanseområde 4 (Grong, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne) Ambulanseområde 5 (Rørvik og Leka) Hovedområde 3, bestående av Ambulanseområde 10 (Rindal, Hemne, Hitra og Frøya) Ambulanseområde 11 B (Rissa og Åfjord) Hovedområde 4, bestående av Ambulanseområde 12 (Vestnes og Rauma) Ambulanseområder 14 (Gjemnes, Averøy og Fræna) Ambulanseområde 16 (Halsa og Surnadal) Tilbyder skal fylle ut prisskjemaene i vedlegg 3 for de hovedområder man ønsker å levere ambulansetjenester til. Oppdragsgiver har i vedlegg 4 gitt en oversikt over inndelingen i og krav til de ambulanseområder og ambulansestasjoner som det nå bes om tilbud på. I oversiktene er det i kolonnen for ambulansestasjoner brukt betegnelser som for eksempel Stjørdal 14-1 der tallene referer til ambulansens enhetsnummer. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å velge flere enn en leverandør totalt på alle hovedområder samlet sett, dette på bakgrunn av bl.a. leveransesikkerhet og uforutsett driftsstans samt framtidig konkurransesituasjon. 6

8 5.5 Pristilbud Generelt Oppdragsgiver skal inngå kontrakter som løper til Forventet oppstart er Tilbyder skal gi et pristilbud med årlig pris som skal være fast ut Tilbyder skal oppgi prisen pr. ambulansestasjon i tillegg til totalprisen for hele det aktuelle hovedområde pr. år. Valg av leverandør vil bli gjort pr. hovedområde. Prisene etter justeres deretter slik: Prisjustering = 70 % x endringen (%) i lønn for heltidsansatte hjelpepleiere i private helsetjenester i henhold til Statistisk sentralbyrås lønnstatistikk + 30 % x endringen (%) i konsumprisindeksen i henhold til Tabell 1. konsumprisindeksen fra = 100 Beregningsgrunnlaget er endringene fra den hvert år, første gang endringen i perioden Virkningstidspunktet for prisjusteringen er den hvert år, første gang Tillegget utbetales første gang etter at lønnsstatistikken foreligger med etterbetaling for de foregående månedene fra virkningstidspunktet. Tilbyder skal fylle ut prisskjemaene i vedlegg 3. Det er ikke tillatt å endre på opprinnelig tekst i originalskjema. Alle aktuelle felt skal fylles ut Betingelser som tilbyder må ta hensyn til Tilbyder må/kan (se vedlegget), overta de husleieavtaler som er angitt i vedlegg 8. Nord-Trøndelag I Namsos, Grong og eventuelt andre områder skal det inngås avtale om ressurskoordinering i forhold til betjening av AMK Nord-Trøndelag. Sør-Trøndelag St. Olavs Hospital HF driver selv to ambulanser (undervisningsambulanser) som har opplæring og vedlikehold av ambulansepersonellets kompetanse som hovedformål. Ordningen består av en dag- /kveldsbil ( ) 5 dager pr. uke og en dagbil ( ) 5 dager pr. uke i alle årets måneder unntatt juli og på helligdager. 7

9 Personellet på undervisningsambulansene skal tas fra alle områdene som driftsmessig er underlagt St. Olavs Hospital HF. Oppmøte på undervisningsambulanse er å anse som del av turnus på egen stasjon. Det er utarbeidet en oversikt som viser antall timer på disse ambulanser fordelt pr. område i vedlegg 5. Oppmøte kombineres oftest med kveldsvakt og påfølgende dagvakt. Resertifisering i Sør-Trøndelag skal gjennomføres under tjeneste på undervisningsambulansene. Nordmøre og Romsdal Ingen særskilte betingelser. 5.6 Kravspesifikasjon Krav som skal bekreftes Tilbyder skal i tilbudet bekrefte at følgende krav vil bli oppfylt ved levering av tjenesten: Kjøretøy A. Oppvarmet og låsbar garasje skal være tilgjengelig for hele bilparken inkl. reservebiler. B. Alle ambulanser skal være registrert for minimum 5 personer. 220 kg utstyr levert av Helseforetaket kommer i tillegg. Pasientbåre kommer i tillegg. C. Alle pasienter, både barn og voksne, må kunne sikres forsvarlig i ambulansen enten de ligger på båre eller sitter i sykekupeen. D. I ambulanser som transporterer kuvøser skal det være godkjent festeanordning, herunder for kuvøseunderstell i Statens Luftambulansetjeneste (Mansell Powerlifter eller tilsvarende rull inn båre). E. Det bør være festeanordning for 2 oksygenflasker á 10 l, men det skal være festeanordning for minimum 1 flaske. F. Alle ambulanser skal godkjennes av Helseforetaket før de settes i bruk, herunder krav til merking (jf. vedlegg 6). G. Leverandøren skal ved planlagt driftsstans ut over 2 timer sette inn en fullverdig reserveambulanse tilgjengelig i hovedområdet. Ved uforutsett driftstans skal reserveambulanse settes inn i løpet av 4 timer. Ved planlagt service/ vedlikehold skal personellet kunne disponeres av AMK. H. Leverandørens ansvar for båremateriell, enklere medisinsk teknisk utstyr og redningsmateriell er beskrevet i pakningsplan (jf. vedlegg 7). I. Leverandøren skal bruke medisinsk teknisk utstyr, forbruksmateriell og medikamenter, herunder medisinsk gass som er standardisert av og utlevert av Helseforetaket (jf. pakningsplan vedlegg 7). Helseforetaket har ansvaret for innkjøp og vedlikehold av dette utstyret i ambulansene, og tegner nødvendige forsikringer. Leverandøren forplikter seg til å møte på Medisinsk Teknisk Avdeling (MTA) for årlig kontroll av utstyret. Leverandøren forplikter seg til daglig kontroll og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr (Jf. Forskrift om 8

10 bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr). Det tillates ikke bruk av annet utstyr i bilene uten etter særskilt tillatelse fra Helseforetaket. J. Kommunikasjonsteknisk utstyr (IKT) stilles til rådighet av Helseforetaket og skal ikke anskaffes av leverandøren. Leverandøren forplikter seg til daglig kontroll og vedlikehold av utstyret. IKT-utstyret vedlikeholdes etter rutiner utformet av Helseforetaket. K. Tap av og/eller skader knyttet til uvøren og skjødesløs bruk må påregnes erstattet av leverandøren. Dette gjelder både medisinsk teknisk utstyr og kommunikasjonsteknisk utstyr. L. Ved salg av ambulanse skal leverandøren sørge for at skiltene leveres inn til Vegvesenet, og Helseforetakets merking skal fjernes. Bilen skal nøytraliseres ved salg til sivilt bruk. M. Miljøkrav. Operative biler (unntatt reservebiler) skal ikke være eldre enn 2 år ved kontraktens oppstart og ikke eldre enn 5 år i kontraktens løpetid eller ved kontraktens utløp. Maksimal kjørelengde i kontraktens løpetid eller ved kontraktens utløp skal ikke overskride km N. Reservebiler. Reservebil skal ikke ha gått over km v/oppstart av kontrakt og ikke overskride km i kontraktens løpetid eller ved utløp av kontrakt Organisering A. Leverandøren skal før kontrakten trer i kraft levere et endelig organisasjonskart for foretaket/selskapet som skal levere tjenesten. B. Det skal være en stasjonsleder pr. ambulansestasjon. Hver stasjon skal ha en faglig koordinator. C. Leverandøren er forpliktig til å utpeke en regionleder pr hovedområde. D. Endring av stasjonsledere og/eller regionledere skal godkjennes av Helseforetaket. E. Leverandøren skal senest innen seks måneder før utløpet av kontrakten levere en avslutningsplan til Helseforetaket som beskriver hvordan overlevering av tjenesten skal gjennomføres. F. Leverandøren skal kunne kommunisere med Helseforetaket via e-post, telefaks og telefon. Elektroniske data skal kunne leveres og mottas i det formatet som Helseforetaket krever. G. Det skal være en kollegastøtteordning. Hver ambulansestasjon skal ha en kollegastøtterepresentant som er valgt av de lokale ansatte. H. Leverandørens deltakelse i øvelser, offentlige arrangementer mv. skal godkjennes av Helseforetaket. I. Leverandøren har ansvar å sikre at alle på vakt og under oppdrag, herunder pasient, pårørende og ledsagere i ambulansen til enhver tid er nødvendig forsikret Personell A. Alt ambulansepersonell skal kunne gjøre seg godt forstått i både norsk muntlig og skriftlig. B. Alt ambulansepersonell skal ha grunnleggende datakunnskap tilstrekkelig til å logge seg på 9

11 datamaskiner med brukeridentitet og individuelle passord, kunne benytte elektronisk tekstbehandling, legge inn data i en utformet database, samt kunne sende og motta elektronisk post med vedlegg. C. Minst en på bilen skal ha gode lokalkunnskaper. Det skal finnes et system for opplæring av nytilsatte uten lokal tilknytning. D. Ambulansepersonellet har taushetsplikt (jf. helsepersonelloven). Dette kravet skal være signert og forstått av den enkelte. E. Utgår F. Leverandøren skal fremlegge personalplan før kontrakten trer i kraft, deretter 1. juli og så 1. januar hvert år, samt ved endringer. Alt personell skal godkjennes av Helseforetaket før personellet trår inn i tjenesten. Medisinsk systemansvarlig har mulighet til å avvise den som ikke oppfyller nødvendige krav som gjelder for ambulansepersonell i Helse Midt-Norge. Dette gjelder også for forhold som oppstår i hele kontraktsperioden. G. Røyking i ambulansebil/båt eller iført ambulanseuniform er ikke tillatt. H. Bruk av andreårs lærling i verdiskapning skal avtales med Helseforetaket. Maksimal verdiskapning for leverandøren andre læreår uten trekk i driftstilskudd, er maksimalt 3 måneders arbeidsinnsats tilsvarende 48 t/uke. Trekk tilsvarer fagarbeiders brutto lønn inkl. sosiale utgifter Bekledning A. Ambulansepersonell skal uniformeres i henhold til EN 471-godkjenning for verneklasse 3. Kjeledress og bukser er arbeidstøy og det skal benyttes vernevest (verneklasse 2) i tillegg for å oppnå tilstrekkelig refleksmerking. Bruk av uniform skal tilfredsstille forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen. B. Standard uniformering for ambulansetjenesten skal være ihht Nasjonalt uniformsreglement for ambulansetjenesten i Norge. Vaktlaget på en hver ambulanse skal være likt uniformert. C. Merking av uniform skal gjøres etter Nasjonalt uniformsreglement (jf. vedlegg 1 for referanse). D. Følgende presiseringer gjelder: a. Merking av ambulansejakke og kjeledress. På ryggmerket skal det stå AMBULANSE. Unntaket er HOSPITANT. Sist nevnte skal minimum være merket med en refleksvest merket HOSPITANT. Det stilles samme krav til synlighet ihht EN-471 godkjenning. b. På venstre overarm skal Helse Midt-Norge og stasjonsnavnet til tjenesten stå. Det er ikke anledning til å bruke andre merker. c. Det er innført bruk av distinksjoner i Midt-Norge. Alle ansatte må bruke disse i henhold til uniformsreglementet. 10

12 Kompetanse A. Alle fast ansatte i vakt skal være ambulansearbeidere. Lærlinger unntas og reguleres av egne retningslinjer. Leverandøren kan søke Helseforetaket om dispensasjon fra kravet. Leverandøren skal i tilfelle fremlegge tidsplan fram til fagbrev for personell som ikke er autorisert. B. Annet helsepersonell kan godkjennes for arbeid i ambulansetjenesten, etter nødvendig opplæring, kurs og sertifiseringer. Dette er beskrevet i vedlegg nr. 9. C. Leverandøren skal legge til grunn at tjenesten skal utføre legedelegerte oppgaver. Det forutsettes at alt personell som skal administrere legemidler skal ha gjennomført og bestått opplæring i legemiddelkunnskap (farmakologi) tilbudt av Høgskole og som tilfredsstiller forskriftens krav (jf. Forskrift om Legemiddelhåndtering). D. Leverandøren skal medvirke i undervisning og til hospitering etter nærmere avtale. Følgende forutsetninger legges til grunn for hospitering: Hospitering i ambulansetjenesten skal være relevant (definert mål og hensikt). Hospitant skal inngå som 3. person uten ansvarsoppgaver. Bærer ambulanseuniform i henhold til gjeldende uniformsreglement og merkes "HOSPITANT" (ryggmerke/vest). Taushetserklæring må være underskrevet. All hospitering skal være godkjent av Helseforetaket. Ambulansepersonell som har med hospitant vil ha et særskilt ansvar for at hospitant oppnår de mål som er satt for hospiteringen. Stasjonsledere og/eller fagkoordinator må ha fullført og bestått eksamen Nasjonal paramedicutdanning innen utgangen av Leverandøren plikter å ta imot lærlinger ansatt i Helseforetaket. Lærlingen skal tilbys praksis både fra distrikt og by i løpet av sin lærlingperiode. Denne rotasjonen tilrettelegges av Helseforetaket. Eventuell overtid opparbeidet under praksis i Helseforetakets ambulansetjeneste skal avspaseres på den ambulansestasjon lærlingen har sin ordinære praksis. Leverandøren er ansvarlig for å oppnevne en veileder for lærlingen. Denne veilederen skal ha veilederkompetanse minimum ihht kurs levert av Helseforetaket eller andre. Kostnadene ved reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste for veileder dekkes av leverandøren. Lærlingens uniform og fottøy er leverandørens ansvar. Leverandøren skal medvirke til at minst 10% av fast ansatte har gjennomført Nasjonal Paramedicutdanning innen utgangen av Til kurs og kompetanseutvikling arrangert av Helseforetaket, kan ansatte disponeres av Helseforetaket med inntil 25 timer pr. ansatt pr. år. Reise, opphold og vikarutgifter ved slike aktiviteter dekkes av leverandøren. Leverandøren må legge til rette for at stasjonsledere/regionledere kan delta i møter med Helseforetaket inntil 4 ganger pr. år for leverandørens regning. Leverandøren skal ha øvingsdukke på hver stasjon, for å kunne øve Avansert Hjerte 11

13 Lungeredning (A-HLR) inklusive trening i avansert luftveishåndtering (intubasjon eller bruk av larynksmaske/-tube) Tilgjengelighet A. Enhets reaksjonstid: a. Kasernert vakt (tilstedeværelse på stasjon): Enhets reaksjonstid skal være maksimum 2 minutter i tidsrommet til og 4 minutter resten av døgnet på hverdager samt 2 minutter mellom til 14.00, og 4 minutter resten av døgnet i helger og helligdager. b. Kombinasjon kasernert vakt/hjemmevakt: Enhetenes reaksjonstid skal være maksimum 2 minutter i tidsrommet til Resten av døgnet skal tjenesten ha hjemmevakt med enhets reaksjonstid på maksimum 10 minutter. Dette gjelder også søn- og helligdager. Reaksjonstiden beregnes fra tidspunkt for alarmering til enheten er fullt bemannet og utrykningsklar. B. AMK-sentralene kan rekvirere ambulanser over foretaksgrensene når det er hensiktmessig. Hensiktsmessigheten vurderes av AMK. C. AMK-sentralene skal kunne alarmere alle ambulanser til og med vaktslutt. Status på hva som skal være døgn eller dagambulanse skal avklares ved vaktens begynnelse med AMK koordinator. D. Ambulansepersonell i vakt skal alltid: a. Være tilgjengelig i HE-radionettet (alternativt nytt nødnett). b. Bære håndradio supplert med personsøker (lokale bestemmelser kan avvike fra kravet). c. Besvare alarmer/oppkall straks. d. Melde seg for AMK-sentralen i akutte situasjoner dersom egen posisjon tilsier redusert utrykningstid. e. Sende status i forhold til aktivitet/posisjon. f. Innrapportere etter skrevne retningslinjer (jf. Tiltakbok). g. Være tilgjengelig i GSM nettet. h. Melde fra muntlig til AMK-sentralen ved driftsproblemer/kortvarig driftsstans. i. Sjekke alt akuttutstyr etter bruk og ved hvert vaktskifte. Merknad [a1]: Avklaring 2/4 punkt C mangler: For stasjonene Leksvik,Meråker og Verran gjelder følgende: Kasrnert vakt min responstig Kasernert min responstid hjemmevakt-10 min responstid Dokumentasjon, kvalitetssikring og internkontroll A. Ambulanseoppdrag a. Alle ambulanseoppdrag skal dokumenteres umiddelbart etter fullført oppdrag ved at ambulansejournal utfylles korrekt og/eller at definerte opplysninger legges inn elektronisk (elektronisk journal). b. Hvis det er gitt medikamenter under gjennomføring av et oppdrag, skal to ambulansepersonell attestere for dette på angjeldende journal. c. Gjeldende ambulansejournal har gjennomslag til to kopier. Original følger 12

14 pasienten, en kopi sendes ambulansekontoret og en kopi beholdes av tjenesten. Begge kopier skal sendes til Helseforetaket innen den 5. i etterfølgende måned. Journalens utforming vil bli gjenstand for endringer. d. Ved overgang til elektronisk journal, forplikter Helseforetaket seg til å dekke avtalte kostnader ved etablering av systemet. B. Rapportering av hendelser og avvik Leverandøren forplikter seg til å fylle ut en standardisert rapport (forslag til forbedring/hendelserapport/ik 2448) hvis det har vært hendelser som har ført til eller som kunne ha ført til problemer med utføring av oppdrag. Ved avvik og klagesaker skal personellet på oppfordring utforme særskilt rapport og fremlegge denne for ansvarlig ledelse i Helseforetaket. Ved overgang til et elektronisk dokumentasjonssystem forplikter Helseforetaket seg til å dekke kostnader ved etablering av systemet. C. Rapportering av prehospital hjertestans (UTSTEIN rapportering) Alle kontraktspartnere forplikter seg til å fylle ut UTSTEIN skjema ved hvert tilfelle av utrykning til hjertestans. Oppfølging av skjema skjer etter lokale retningslinjer. I St. Olavs Hospital HF sitt ansvarsområde er leverandøren forpliktet til å sende inn elektronisk informasjon fra defibrillator til medisinsk systemansvarlig etter hvert tilfelle av hjertestans hvor forsøk på gjenoppliving har funnet sted. D. Andre rapporteringskrav a. Registrering av medgått tid skal gå tydelig fram av fullstendig utfylt ambulansejournal. Denne skal være underskrevet av leverandøren før oversendelse til Helseforetaket. Ved mottak av ufullstendig utfylt ambulansejournal, vil denne avvises og returneres til leverandøren for korrigering. I tilfeller hvor medgått tid i vesentlig grad avviker fra oppdragets normale tidsforbruk, skal årsaken til dette anføres. Helseforetaket kan kreve tilleggsopplysninger til slike oppdrag og skal kunne iverksette kontrollrutiner som løpende følger opp slike forhold. Uriktige opplysninger med hensyn til tidsforbruk vil kunne føre til at Helseforetaket hever avtalen med øyeblikkelig virkning. b. Bilplan pr 1. januar og 1. juli hvert driftsår c. Virksomhetsdata (ambulansejournal) innen den 5. i hver måned (jf. pkt. a) E. Helseforetaket skal uten hinder ha tilgang til alle data oppdragsgiver måtte ha behov for fra leverandøren. F. Kvalitetssystem Oppdragsgiver har et felles kvalitetssystem for ambulansetjenestene som leverandøren er pliktig til å følge. Leverandøren skal sørge for at personellet følger det retningslinjer og prosedyrer som er beskrevet i dette systemet. 13

15 5.6.2 Forhold som skal beskrives Tilbyder skal beskrive følgende forhold: Lokaliteter (gjelder forhold som ikke er nevnt i vedlegg 8.), herunder A. Garasjeløsning B. Renhold av bil C. Oppholdsrom D. Undervisningsrom E. Garderobe/sanitæranlegg F. Soverom G. Kontor(er) H. Oppbevaring av ambulansejournaler ihht journalforskriften I. Andre forhold Kjøretøy A. Plan for anskaffelse av kjøretøy med evt. leveringsbekreftelse fra leverandør(er). B. Eventuell eksisterende bilpark, planlagte investeringer og driftsplan for disse i kontraktsperioden. Det skal leveres og godkjennes en status som inneholder en oversikt over tilbyders kjøretøy, med opplysninger om type, årsmodell og kjørelengde. C. Redegjørelse for tilbyder oppfatning om behovet for spesiell utrusting av bilene, for de områdene tilbudet omfatter. D. Prosedyrer for rengjøring av kjøretøy, herunder rengjøring ved smitte. E. Skjema for forebyggende vedlikehold. F. Vektdifferanse = tillatt nyttelast minus 520 kilo pluss båre. Ref pkt. B under kap G. Beskrive hvordan pasientens eiendeler og verdisaker ivaretas under transport Organisering A. Etablering av enhetlig og kontinuerlig ledelse for den delen av foretaket/selskapet som utfører ambulansetjenesten og hvordan kommunikasjonen med både oppdragsgiver og Helseforetakene skal skje. B. Hvordan teamene/personellet i ambulansen(e) settes sammen i forhold til erfaring, nødvendige delegasjoner i henhold til gjeldende prosedyrer/medikamentprotokoller, lokalkunnskap og kompetansebevis for kjøring av utrykningskjøretøy. C. Stillingsinstrukser for regionleder, stasjonsleder, fagkoordinator, ambulansepersonell og vikarer. D. Plan for videreføring eller overtakelse av en eller flere ambulansestasjoner ved eventuell tildeling av kontrakt Administrasjon og ledelse A. Beskrivelse av tjenesten, tjenestevei og arbeidsregler. 14

16 B. Beskrive hele ledelsens tilgjengelighet for oppdragsgiver C. Informasjonsflyt ved endringer i planer og prosedyrer. D. Lederopplæring, lederutdanning. E. Arkivrutiner/regler. F. Beskrivelse av data backup. G. Beskrive hvordan IKT- og elektromedisinsk utstyr kontrolleres og vedlikeholdes på stasjonen ihht Forskrift om elektromedisinsk utstyr. H. Beskrive hvordan legemidler håndteres ihht Forskrift om legemiddelhåndtering Personell A. Hvilke rutiner som legges til grunn for at personellets skikkethet ivaretas, herunder kondisjon og styrke. Dette både ved nyansettelse og i hele kontraktsperioden. B. Hvilke tiltak som brukes for å sikre stabil bemanning. C. Plan for videreutdanning av personellet, for eksempel Nasjonal Paramedicutdanning D. Beskrive konflikthåndtering mellom ansatte og ledelse i en ambulansestasjon. E. Beskrive standarder for profesjonell oppførsel. F. Introduksjon av nytilsatte, herunder opplæring i lokalkunnskap. G. Leverandøren skal sikre at ambulansepersonellet er psykisk og fysisk skikket til å utføre arbeidet i ambulansetjenesten. For å fastslå psykisk skikkethet skal utøver innhente minst to referanser for hver nyansatt. Helseforetaket ønsker en plan for fortløpende vurdering og verifikasjon av skikkethet Vedlikehold og oppbygging av kompetanse A. Beskrive hvordan oppbygging og vedlikehold av kompetansen ivaretas. B. Beskrive vedlikehold av kjøretrening. C. Beskrive systemer for egentrening. D. Beskrive pasientsikkerhet; utstyr for forflyttning og pasientsikkerhet i ambulansen Kompetanse på ledernivå Tilbudt kompetanse samt oppbygging og vedlikehold av kompetanse på ledernivå skal beskrives. Herunder: A. Daglig ledelse B. Regionledelse C. Stasjonsledelse Leverandøren må i sitt tilbud beskrive i detalj hvordan kontrakten skal oppfylles mht. utstyr/bemanning for operativ drift i forhold til de stasjoner det gis tilbud på. 15

17 6 Tilbudet 6.1 Tilbudsbrev Forpliktende tilbudsbrev skal være underskrevet av person med nødvendig fullmakt og datert, dette gjelder også ev. reviderte tilbud som innkommer i forhandlingsfasen. I tilbudsbrevet må det også fremgå hvem som er kontaktperson hos tilbyder i forhold til eventuelle forhandlinger. Telefonnummer og e-post må oppgis. 6.2 Innlevering av tilbudet Tilbudet skal utarbeides i 5 eksemplarer på norsk og leveres i perm (merkes hhv original, kopi 1 opp til kopi 4 ). I tillegg skal tilbudsdokumentet leveres elektronisk på egnet medium. Ved ev. uoverensstemmelser mellom elektronisk og skriftlig tilbud, eller mellom kopi- og originaltilbud er det det skriftlige originaltilbudet som anses gjeldende. Tilbudet skal ha følgende oppbygging: 1. Tilbudsbrev 2. Kontrollskjema for innlevering av tilbud 3. Dokumentasjon på kvalifikasjonskravene jf. kunngjøringen/konkurransegrunnlaget 4. Besvarelse på kravspesifikasjonen (bekreftelser og beskrivelser) samt dokumentasjon på tildelingskriteriene 5. Prisskjema (vedlegg 3) 6. Annet Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse og må være merket Tilbud Ambulansetjenester. 6.3 Tidsfrister Tilbudsfrist: , kl Vedståelsesfrist: Tilbudsdokumentet må være oppdragsgiver i hende senest ved tilbudsfristens utløp. Tilbud som mottas etter tilbudsfristens utløp vil bli avvist. Vedståelsesfristen er den tiden oppdragsgiver krever at tilbudet er bindende for tilbyder. For å sikre reell mulighet til å besvare eventuelle spørsmål fra tilbyderne og at svarene skal kunne meddeles til alle innen tilbudsfristens utløp, settes siste frist for spørsmål til oppdragsgiver til den kl Spørsmål må fremmes til kontaktperson skriftlig, gjerne pr. e-post jf. punkt 3 i dette konkurransegrunnlag. 16

18 7 Evaluering og tildeling av kontrakt 7.1 Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil bli gjennomført av minst 2 personer fra Helsebygg Midt-Norge. Tilbudsåpningen er ikke offentlig eller åpen for tilbyderne. 7.2 Referat Tilbudene og referat fra tilbudsåpningen er saksdokumenter som er unntatt offentlighet. Tilbudsdokumenter og anskaffelsesprotokollen unntas offentlighet jf. offentlighetslova 23. Opplysninger fra tilbyderne behandles konfidensielt i konkurransen fram til valg av tilbyder er gjort. Det er taushetsplikt for så vidt angår forretningshemmeligheter. 7.3 Annet Oppdragsgiver dekker ikke kostnader som tilbyderne har i forbindelse med deltakelse i denne konkurransen. Tilbudsdokumentene blir ikke returnert til tilbyder. 7.4 Forhandlinger Forhandlingene gjennomføres med sikte på å eventuelt forbedre tilbudene. Det er adgang til å forhandle om endringer eller suppleringer av alle sider ved tilbudene, så som forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner. På bakgrunn av tildelingskriteriene vil det ikke bli forhandlet om tilbud som ikke er konkurransedyktige. Antallet tilbud kan reduseres før forhandlingene tar til, slik at ikke alle tilbyderne blir med videre i konkurransen. For hvert hovedområde vil minimum 2 tilbydere bli valgt ut til forhandlinger. Tilbydere som ikke blir valgt ut til forhandlinger, er ute av konkurransen og deres tilbud blir forkastet. 1. runde i forhandlingene vil foregå som fysiske møter mellom tilbyder og oppdragsgiver. Eventuelle videre forhandlingsrunder vil kunne foregå som fysiske møter, pr. telefon eller pr. e-post. Oppdragsgiver bestemmer hvor mange faser forhandlingene skal gjennomføres i. Oppdragsgiver fører referat fra forhandlingene, disse referatene distribueres til leverandørene i etterkant. I tillegg til forhandlingsmøter kan det bli aktuelt å foreta intervju med leverandørene. 7.5 Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge leverandør ut fra hva som innebærer det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på følgende kriterier med angivelse av hvilken vekt disse gis i evalueringen: 17

19 Kvalitetsmessige egenskaper 60 % Pris 40 % Under tildelingskriteriet kvalitetsmessige egenskaper vil det legges vekt på (ikke prioritert rekkefølge): Gjennomføringsplan og forståelse for oppdraget. Personell, utdanning og kompetanse samt systemer for vedlikehold og oppbygging av kompetanse, jf pkt , , Kjøretøy, jf. pkt Utstyr, herunder lokaliteter, jf. pkt Organisering, administrasjon og ledelse, herunder lederkompetanse og tilgjengelighet til ledelsen samt organisasjonens struktur, jf. pkt og Under tildelingskriteriet pris vil det legges vekt på: Tilbudt pris 7.6 Bruk av underleverandør Tilbyder kan i sitt tilbud ikke benytte seg av underleverandører for operativ drift av ambulansestasjoner. 8 Tvisteløsning Tvister vedrørende denne konkurranse skal først søkes løst ved forhandlinger. Partene plikter å medvirke til at forhandlinger avholdes. Som verneting vedtas Trondheim tingrett. 9 Kontraktsvilkår Følgende vilkår legges til grunn for kontrakten som skal inngås: 9.1 Omfang Oppdragsgiver vil inngå kontrakt for hvert hovedområde. Hvis en tilbyder tildeles flere områder, inngås det en felles kontrakt for disse. AMK kan rekvirere ambulanse på tvers av kommune- og fylkesgrenser. 9.2 Varighet Kontrakten løper til

20 9.3 Avtalens grunnlag Leverandøren forplikter seg til å utføre tjenesten slik den er beskrevet i kontraktdokumentene og på en fagmessig og aktsom måte. Avtalen skal gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Leverandøren skal under planleggingen og utføringen av arbeidet legge vekt på sikkerhetsmessige forhold for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. 9.4 Utbetaling og kostnadsdekning Kontrakten har for 2009/2010 en årlig verdi på kr... Vederlaget utbetales månedlig, forskuddsvis og innen den 12. i hver måned. Prisjustering skjer fra i henhold til vilkår fastsatt i konkurransegrunnlaget. Kontraktsprisen dekker alle kostnader i forbindelse med utførelsen av tjenesten. Oppdragsgivers betaling er begrenset til de priser som er avtalt for tjenestene og gjelder kun for tjenester levert innenfor avtalens omfang og varighet. Kostnader til ferge dekkes av helseforetaket, som mottar regning etterskuddsvis fra fergeselskapet, beregnet etter bruk av verdikort/klippekort. Helseforetaket har ansvaret for avtale og oppgjør med fergerederi om beredskapsferger på natt. 9.5 Forsikring Leverandøren skal ha tegnet en tilfredsstillende skade- og ansvarsforsikring, som skal forevises oppdragsgiver før oppstart. Ved skadetilfeller betaler leverandøren egenandel til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter de samme satser som oppdragsgivers egne helseforetak. 9.6 Partsuavhengighet og lojalitet Leverandøren skal ivareta oppdragsgivers og helseforetakets interesser i gjennomføring av kontrakten. Leverandøren og leverandørens personell får i avtaleperioden ikke utøve virksomhet som svekker helseforetakets omdømme. Pasienter og andre kan ha andre forventninger til tjenestene enn det rammebetingelser og kontrakten fastsetter. Leverandøren skal ikke ta stilling til eller kommentere synspunkter eller misnøye fra pasienter eller andre som retter seg mot oppdragsgiver eller leverandøren 9.7 Etikk Det skal vises respekt for pasientenes personlige integritet, herunder religiøse og politiske forhold. 19

21 9.8 Informasjonsplikt Partene skal fortløpende holde hverandre orientert om alle forhold som påvirker eller kan påvirke innholdet i kontrakten og partenes mulighet å fullføre avtalens intensjoner. Kopi av dokumentene i eventuelle klagesaker fra pasienter eller pårørende skal i anonymisert form uoppfordret sendes til oppdragsgiver. 9.9 ILO-konvensjon nr. 94 Det stilles krav om at leverandøren retter seg etter ILO-konvensjon nr. 94. som gjelder lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører oppdrag for statlige styresmakter og har som formål å sikre like arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet. Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne regelen blir etterlevd. Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiveren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Leverandøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet Forbehold Endringer i kjørte kilometer Endringer i antall kjørte kilometer som er mindre enn +/- 10 % sammenlignet med samme område i 2007, gir ikke rett til reforhandling av de økonomiske vilkårene i kontrakt for noen av partene. Større endringer enn dette gir automatisk justering av de økonomiske vilkårene i kontrakten med kr. 3,50 pr. km Endringer i ambulanseområder og stasjoneringssted Oppdragsgiver tar forbehold om endring av stasjoneringssted i løpet av kontraktsperioden, herunder som følge av ny funksjonsfordeling mellom helseforetakene og etablering av større legevaktsområder. 20

22 Endring av stasjoneringssted som medfører vesentlige økonomiske konsekvenser for noen av partene, skal gi rett til reforhandling av de økonomiske vilkårene i kontrakten. Dette gjelder også hvis oppdragsgiver pålegger leverandøren å samlokalisere stasjoneringsstedet med andre helse- og/eller utrykningsetater Ny infrastruktur og transportformer Oppdragsgiver tar forbehold om ny infrastruktur og nye transportformer som helseforetakene iverksetter, herunder helseekspress (buss) og biler til transport av liggende pasienter. Endring forbundet med infrastruktur og av transportformer som medfører vesentlige økonomiske konsekvenser for noen av partene, skal gi rett til reforhandling av de økonomiske vilkårene i kontrakten Momskompensasjon Ved eventuell innføring av momskompensasjon, forutsatt at leverandøren vil bli omfattet av ordningen, vil oppdragsgiver kreve justering av de avtalte priser på de tjenester som omfattes av avtalen. Eventuell prisjustering skal settes ut fra netto økonomisk virkning som påføres leverandøren som følge av kompensasjonsordningen. Størrelsen av justeringen skal, dersom partene ikke blir enige, beregnes av revisjonsfirma uten partstilknytning. Kostnadene ved dette bæres av partene med halvparten hver. Ovenstående vil også gjelde ved eventuell innføring av merverdiavgift på de tjenestene som omfattes av avtalen. Partene er enige om at Merverdiavgiftslovens 74 ikke skal gjelde Faglige retningslinjer Helseforetaket kan utferdige nye retningslinjer innen medisinske spørsmål, sikkerhet, ivaretakelse av den enkelte pasient, katastrofemedisinske problemstillinger og samarbeide med andre nødetater. Retningslinjene skal være skriftlige og de skal følges Revisjon/internkontroll Leverandøren skal gi oppdragsgiver mulighet til innsyn i og revisjon av økonomi og etterlevelse av kontrakten, herunder skal gis tilgang for internrevisjonen i Helse Midt-Norge. Revisjon kan blant annet omfatte innsyn i tilsynsrapporter fra myndighetene. Oppdragsgiver, helseforetaket eller en annen på vegne av disse, har rett til å tilse leverandørens stasjoner, ambulanser, utrustning, personell, arbeidsordninger og miljøtiltak. Tilsyn kan utføres uten 21

23 forvarsel. Det kan være ønskelig at tillitsvalgt og/eller verneombud deltar ved tilsyn. Varsel vil i så fall bli gitt på forhånd Trekk og erstatning Ved manglende oppfyllelse av kontrakten, herunder kravspesifikasjonen, trekkes 0,5 % (avkorting) av den månedlige kontraktsverdien pr. dag inntil forholdet er brakt i orden. I de tilfellene der oppdragsgivers tap overstiger samlet dagmulkt, kan oppdragsgiver isteden kreve erstatning etter alminnelige erstatningsrettslige regler Force majeure Dersom en parts ytelser ikke kan leveres i henhold til avtalen, og dette skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av, suspenderes partens plikter etter avtalen så lenge hindringen varer. Streik/lockout hos leverandøren og eventuelle underleverandører anses å ligge innenfor partenes kontroll og anses ikke som force majeure. Den part som er eller vil bli forhindret fra å levere, jf 1. ledd, plikter straks å varsle den annen part om dette. Dersom slik hindring varer mer enn 30 dager, kan den part som på grunn av hindringen ikke mottar de avtalefestede ytelser, bringe avtalen til opphør (heving). Opphørstidspunktet settes til 14 dager etter at skriftlig forhåndsvarsel er gitt. Slik hevingsadgang tilkommer ikke den part som er forhindret fra å levere sin ytelse Mislighold Som mislighold regnes ethvert avvik fra vilkår i kontrakten. Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning Oppsigelse Ved gjentatt mislighold kan avtalen sies opp med 6 måneders skriftlig varsel. For øvrig gjelder alminnelige kontraktsrettslige og erstatningsrettslige regler Tvisteløsning Tvister vedrørende avtalen skal først søkes løst ved forhandlinger. Partene plikter å medvirke til at forhandlinger avholdes. Er tvisten ikke løst innen 14 dager etter at første forhandlingsmøte er avholdt, 22

24 kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler. Som verneting vedtas Trondheim tingrett. Dersom partene blir enige om dette, kan tvisten søkes løst ved voldgift etter de til enhver tid gjeldende lovregler om dette. 23