Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: Møtested: Bøndernes Hus, Hærland Møtetid: 17:00-22:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede 34 Medlemmer: Anne-Kristine Løken, Berit Langenes Mysen, Carl Peter Waage Løken, David Koht-Norbye, Einar Antonsen, Elisabeth Gundersen, Erik Mogens Unaas, Espen Andreas Volden, Eva Bohem Svendstad, Helge Gabriel Lundeby, Inger Lise Floeng, Inger Marit Øvold Dalset, Jan Eivind Trømborg, Jan Fredrik Mortvedt, Janne H. Mustorp Ultvedt, Jens Tore Holene, Kjetil Igletjern, Knut Jørgen Herland, Kristian Berger, Linnea Bjørnerud Haga, Liv Hjørdis Bleie Berger, Maren J. Hersleth Holsen, Marit A. Trollerud Jansen,Marit Synnøve Skjeppe, Morten Stangeland, Per Hermann Bodal, Rolf Johan Dillevik, Svein Andersen Ødeby, Wenche Øiestad, Øivind Tønnes Reymert Varamedlemmer: Heidi Regine Bjerkan, Ingunn Herstad Hensel, Marianne Mysen, Thor Øivind Nilsen Forfall Anne Borger Mysen, Cristian Ricardo Bühler, Håvard Baggetorp, Mari Fjell, Simon Solberg, Administrasjonen Tone Åsrud Reime og Tom-Arne Tørfoss Dessuten møtte Ståle Ruud Saksliste Saksnr Tittel 14/99 Politivedtekter for Eidsberg kommune 14/100 Årsbudsjett, avgifter og gebyrer /101 Formannskapets disposisjonskonto for 2014

2 14/99: Politivedtekter for Eidsberg kommune Rådmannens forslag: Med forbehold om innkomne høringsuttalelser pr , vedtas politivedtekter for Eidsberg kommune med følgende forslag til endringer: 1. 15, første ledd, Fortau m.v. skal lyde: Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikterå sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen , Takras, skal lyde: Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is , Offentlig dans e.l. Nytt annet avsnitt skal lyde: Ved særskilte arrangement som er tilrettelagt for ungdom og hvor det er mange voksne til stede, kan politiet gi tillatelse til å åpne arrangementet for ungdom under 15 år selv om det avsluttes etter kl Kommunestyrets behandling: Ingen forslag. Kommunestyrets enstemmige vedtak: Rådmannens forslag vedtas /100: Årsbudsjett, avgifter og gebyrer 2015 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 ble presentert for politiske representanter og andre ved offentliggjøringen Budsjettdokumentene som danner grunnlag for rådmannens innstilling er: 1. Budsjettdokumentet 2015 m/årsbudsjett 2015 (rådmannens forslag av ) 2. Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier (rådmannens forslag av ) 3. Eidsberg kirkelige fellesråd Budsjett 2015 (vedtatt av fellesrådet ) Kommunestyrets vedtak: Årsbudsjett 2015 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg:

3 1. Eidsberg kommunes budsjett for 2015 fastsettes slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2015 kap. 6) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2015 kap. 9). 2. Driftsrammer for virksomheter 2015 og investeringsoversikt 2015 vedtas som vist i budsjettskjema 1B og 2B med tillegg av endringer i notat av og , jfr. Budsjettdokumentet 2015 hhv. i kap. 6 og 9. De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B, korrigert for notat av og , for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer. 3. Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel 6 med følgende endring: Tiltak 16 Redusert omfang av praktisk bistand iverksettes ikke kr ,- Tiltak 24 Avvikling av støtte til trening for ansatte iverksettes ikke kr ,- Bruk av ubundne fond økes med kr ,- Kommunestyret ønsker å redusere salderingen av budsjettet med bruk av fond og ber rådmannen gå gjennom driftsbudsjettet, og innen utgangen av 1. tertial fremme et forslag til reduksjoner i bruk av fond med minimum kr ,- 5. Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt ,- kroner i ,- kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 2015, og ,- kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen videreformidler. Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr ,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil. 6. I forbindelse med økonomiplan vil kommunestyret måtte finne inndekning for en kostnadsvekst fra 2015-nivå på i størrelsesorden millioner kroner. En ser det som nødvendig at rådmann i sitt arbeid med økonomiplanen både vurderer muligheten for ytterligere tjenestekutt med tilhørende konsekvensvurderinger, samt parallelt vurderer mulighetene for å øke kommunens inntekter i de kommende år. 7. Rådmann bes gjennomføre en vurdering av kommunenes ulike vakt- og beredskapsordninger med sikte samordning, kostnadseffektiv drift og sikre en tilfredsstillende beredskap. I vurderingen skal følgende vaktordninger innlemmes: vaktordningene innen brann og redning, teknisk vakt (vei, vann og avløp), vaktordning vedr. brøyting av veier mm og vaktordning knyttet til kommunale bygg.

4 vaktordningene innen brann og redning, teknisk vakt (vei, vann og avløp), vaktordning vedr. brøyting av veier mm og vaktordning knyttet til kommunale bygg. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført i første tertial. Det legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. juli Forslag til endringer fremmes til behandling for administrasjonsutvalget før hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken. 8. Eventuelle nedjusteringer av budsjettene til interkommunale selskaper i forbindelse med nye representantskapsmøter for selskapene i november, skal uavkortet gå til å redusere budsjettert bruk av 3,415 mill kroner i disposisjonsfond før nye driftstiltak vedtas. 9. Rådmannen bes utrede mulighetene for en mulig samordning av ressursene knyttet til vei, park og anlegg med forvaltning, drift og vedlikehold. Hensikten med vurderingen er å sikre en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv bruk av kommunens samlede maskinpark og de ansattes kompetanse. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført innen 2 tertial. Det legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. januar Dersom utredningen anbefaler endringer i dagens organisering, skal denne legges fram for behandling i administrasjonsutvalget før hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken. 10. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon i 2015-budsjettet: Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon Budsjettreserve til eldrerådets disposisjon Budsjettreserve til rådet for funksjonshemmedes disposisjon Utover dette avsettes kroner 7,5 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2015 på tilleggsbevilgningspost til senere fordeling. Helårseffekt av lønnsoppgjøret i 2014 på 17,5 mill kroner er også plassert på reservert post til fordeling når endelig fordeling mellom virksomhet foreligger. 11. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen. 12. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, 4:

5 A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk styring (konto ) kr ,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapets fordeling. B. Rådmannen gis fullmakt til å: foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2015 (konto ) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent. disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser. 13. Under forutsetning om at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig folkeparti og Venstre vedtas, endres driftsrammer for 2015 for virksomhet barnehage, virksomhet familiesenter og virksomhet bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede i tråd med ovennevnte. Endringer utover dette går utelukkende til å redusere budsjettert bruk av disposisjonsfond på ,- kroner. Rådmannen legger fram en detaljer tallmessig oversikt over budsjettendringene så snart konsekvensene av avtalen er kjent. 14. Gjennomgang av driften: Kommunestyret ser behovet for å styrke kommunens økonomi i økonomiplanen, og henstiller rådmannen om i løpet av 1. tertial 2015 å organisere en gjennomgang av driften med ekstern bistand. Dette har blitt gjort i bl.a. Råde, Halden og Spydeberg kommuner med gode resultater. 15. Mer eksterne midler: Kommunestyret er opptatt av et tett samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor og imøteser sak som er varslet for bedre å kunne hente ut mer eksterne prosjektmidler (fond, stiftelser, legater og andre støtteordninger). 16. Innkjøpsordningen: Kommunestyret ber rådmann ta initiativ overfor samarbeidskommunene om å evaluere innkjøpssamarbeidet. Særlig med tanke på å oppnå best mulig innkjøpsavtaler, og fremme forslag til tiltak - innenfor regelverket for offentlige anskaffelser - for bedre å sette lokalt næringsliv i stand til å delta i konkurranser om innkjøp fra kommunene. Rådmannen bes å orientere formannskapet i løpet av 1. tertial. 17. Ledig areal: Eidsberg kommune har mange ledige kontorlokaler, både på Heggin og andre steder. Kommunestyret ber om at potensialet for utleie/utlån av disse til næringslivet og organisasjoner realiseres i større grad.

6 18. Friske ansatte: Rådmann bes fortsatt å arbeide for å redusere sykefraværet og gjennomføre tiltak som skaper trivsel og god helse. Ordningen med å gi støtte til forebyggende trening for ansatte bør opprettholdes, men det må sikres at evt. medlemskap reelt benyttes. 19. Ungdomsrabatt på kino: Rådmann bes legge frem en politisk sak hvor det er utredet mulighetene for å gi kommunens ungdom kraftig rabatt på kinobilletter til Festiviteten. Rådmannens forslag: Saken legges fram for formannskapet/kommunestyret med slik innstilling: Årsbudsjett 2015 vedtas slik det foreligger med følgende presiseringer og tillegg: 1. Eidsberg kommunes budsjett for 2015 fastsettes slik det framkommer av: Budsjettskjema 1A driftsbudsjett (jfr. Budsjettdokumentet 2015 kap. 6) Budsjettskjema 2A investeringsbudsjettet (jfr. Budsjettdokumentet 2015 kap. 9). 2. Driftsrammer for virksomheter 2015 og investeringsoversikt 2015 vedtas som vist i budsjettskjema 1B og 2B jfr. Budsjettdokumentet 2015 hhv. i kap. 6 og 9. De vedtatte rammer slik de framkommer av budsjettskjema 1B for brutto driftsutgifter (DU) og brutto driftsinntekter (DI) er absolutte og forpliktende rammer. 3. Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften iverksettes som beskrevet i tabell i budsjettdokumentets kapittel Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner iverksettes som beskrevet i budsjettdokumentets kapittel Eidsberg kommune gjennomfører et låneopptak på totalt ,- kroner i ,- kroner av låneopptaket skal gå til delfinansiering av investeringsprosjekter i 2015, og ,- kroner skal gå til startlån/etableringslån som kommunen videreformidler. Rådmannen har i gjeldende finansreglement fullmakt til å forestå låneopptaket/-ene på totalt kr ,- og fastsette både lånestruktur og rente- og avdragsprofil. 6. I forbindelse med økonomiplan vil kommunestyret måtte finne inndekning for en kostnadsvekst fra 2015-nivå på i størrelsesorden millioner kroner. En ser det som nødvendig at rådmann i sitt arbeid med økonomiplanen både vurderer muligheten for ytterligere tjenestekutt med tilhørende konsekvensvurderinger, samt parallelt vurderer mulighetene for å øke kommunens inntekter i de kommende år. 7. Rådmann bes gjennomføre en vurdering av kommunenes ulike vakt- og beredskapsordninger med sikte samordning, kostnadseffektiv drift og sikre en

7 tilfredsstillende beredskap. I vurderingen skal følgende vaktordninger innlemmes: vaktordningene innen brann og redning, teknisk vakt (vei, vann og avløp), vaktordning vedr. brøyting av veier mm og vaktordning knyttet til kommunale bygg. vaktordningene innen brann og redning, teknisk vakt (vei, vann og avløp), vaktordning vedr. brøyting av veier mm og vaktordning knyttet til kommunale bygg. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført i første tertial. Det legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. juli Forslag til endringer fremmes til behandling for administrasjonsutvalget før hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken. 8. Eventuelle nedjusteringer av budsjettene til interkommunale selskaper i forbindelse med nye representantskapsmøter for selskapene i november, skal uavkortet gå til å redusere budsjettert bruk av 3,415 mill kroner i disposisjonsfond før nye driftstiltak vedtas. 9. Rådmannen bes utrede mulighetene for en mulig samordning av ressursene knyttet til vei, park og anlegg med forvaltning, drift og vedlikehold. Hensikten med vurderingen er å sikre en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv bruk av kommunens samlede maskinpark og de ansattes kompetanse. Det forutsettes at en slik vurdering skjer i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Vurderingen skal være gjennomført innen 2 tertial. Det legges til grunn at eventuelle endringer iverksettes med virkning fra 1. januar Dersom utredningen anbefaler endringer i dagens organisering, skal denne legges fram for behandling i administrasjonsutvalget før hovedutvalget for miljø og teknikk fatter endelig vedtak i saken. 10. Det avsettes følgende reserveposter til politisk disposisjon i 2015-budsjettet: Kr ,- Kr ,- Kr ,- Kr ,- Budsjettreserve til formannskapets disposisjon Budsjettreserve til ungdomsrådets disposisjon Budsjettreserve til eldrerådets disposisjon Budsjettreserve til rådet for funksjonshemmedes disposisjon Utover dette avsettes kroner 7,5 mill kroner til kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2015 på tilleggsbevilgningspost til senere fordeling. Helårseffekt av lønnsoppgjøret i 2014 på 17,5 mill kroner er også plassert på reservert post til fordeling når endelig fordeling mellom virksomhet foreligger. 11. Kommunale avgifter, gebyrer og leier prisjusteres slik det framgår av eget avgiftshefte.

8 Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg, med unntak av billettpris på kinoforestilling hvor merverdiavgiften er inkludert i billettprisen. 12. Følgende disponeringsfullmakter gis med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter, 4: A. Formannskapet gis fullmakt til å fordele de budsjettreserver som er bevilget til politisk styring (konto ) kr ,-. Ordfører gis fullmakt til å disponere midlene i samsvar med formannskapets fordeling. B. Rådmannen gis fullmakt til å: foreta nødvendige tekniske budsjettjusteringer som følge av organisasjonsmessige endringer foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende KOSTRA-forskrifter gjennom budsjettåret fordele avsatte lønnsmidler til dekning av lønnsoppgjøret i 2015 (konto ) ut på virksomheter når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent. disponere sykepengerefusjoner til dekning av sykevikarer med tilhørende sosiale utgifter. disponere tilskudd bevilget til spesielle formål i løpet av budsjettåret å foreta interne omfordelinger av årsverksressurser. Kommunestyrets behandling: Espen A. Volden (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V og Krf: Rådmanns forslag (med tilleggsnotater) til budsjett for 2015 vedtas med følgende endringer og tillegg: I pkt. 1, kulepunkt 1 tillegges: Bruk av ubunde fond økes med: kr ,- Kommunestyret ønsker å redusere salderingen av budsjettet med bruk av fond og ber rådmannen gå gjennom driftsbudsjettet, og innen utgangen av 1. tertial fremme et forslag til reduksjoner i bruk av fond med minimum ,- kroner. I pkt. 4, kapittel 6 omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner: strykestiltak: 16 Redusert omfang av praktisk bistand, hjemmebaserte tjenester: kr Oppsigelse av avtale om trening for ansatte: kr Espen A. Volden (H) fremmet følgende verbalpunkter på vegne av H, V og Krf: Verbalpunkter: 1. GJENNOMGANG AV DRIFTEN: Kommunestyret ser behovet for å styrke kommunens økonomi i økonomiplanen, og henstiller rådmannen om i løpet av 1. tertial 2015 å

9 organisere en gjennomgang av driften med ekstern bistand. Dette har blitt gjort i bl.a. Råde, Halden og Spydeberg kommuner med gode resultater. 2. MER EKSTERNE MIDLER: Kommunestyret er opptatt av et tett samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor og imøteser sak som er varslet for bedre å kunne hente ut mer eksterne prosjektmidler (fond, stiftelser, legater og andre støtteordninger). 3. INNKJØPSORDNINGEN: Kommunestyret ber rådmann ta initiativ overfor samarbeidskommunene om å evaluere innkjøpssamarbeidet. Særlig med tanke på å oppnå best mulig innkjøpsavtaler, og fremme forslag til tiltak - innenfor regelverket for offentlige anskaffelser - for bedre å sette lokalt næringsliv i stand til å delta i konkurranser om innkjøp fra kommunene. Rådmannen bes å orientere formannskapet i løpet av 1. tertial. 4. LEDIG AREAL: Eidsberg kommune har mange ledige kontorlokaler, både på Heggin og andre steder. Kommunestyret ber om at potensialet for utleie/utlån av disse til næringslivet og organisasjoner realiseres i større grad. 5. FRISKE ANSATTE: Rådmann bes fortsatt å arbeide for å redusere sykefraværet og gjennomføre tiltak som skaper trivsel og god helse. Ordningen med å gi støtte til forebyggende trening for ansatte bør opprettholdes, men det må sikres at evt. medlemskap reelt benyttes. 6. UNGDOMSRABATT PÅ KINO: Rådmann bes legge frem en politisk sak hvor det er utredet mulighetene for å gi kommunens ungdom kraftig rabatt på kinobilletter til Festiviteten. Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: I pkt. 3, kap. 6 omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften økes: Styrking av lærere/assistenter med kr ,-(Skole) Ungdomsleder/Drift ungdomshus tilføres kr ,-(fra Eiendom og beredskap) Gjenåpne Toalettene i Citadel kr ,- I pkt. 4, kap. 6 omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner (Besparelses- og effektiviseringstiltak) Innsparingspotensialet i pkt. 1, 3 og 4 (som følge av føringer i statsbudsjettet) Kr ,- strykes. (pkt. 1 frukt og grønt i skolen kr ,- pkt. 3 foreldrebetaling i barnehage kr ,- pkt. 4 Avvikling av kulturskolen SFO/skole kr ,- ) Innsparingspotensialet i pkt. 7, 9, 13, 15, 17 og 24 (Effektiviserings- og besparelsestiltak som følge av kom. prioriteringer) Kr ,- strykes

10 (pkt. 7 Reduserte kostnader leirskole kr ,- pkt. 9 Bare barnehageplass til barn med rett til plass iht. lov kr ,- pkt.13 Reduksjon av aktivitørstilling, bruk av frivillig innsats kr ,- pkt.15 Økt brukerbetaling hjemmebaserte tjenester kr ,- pkt.17 Redusere omfanget av støttekontakttilbudet kr ,- pkt.24 Oppsigelse av avtale med Family Sports Club kr ,-) Til sammen utgjør dette kr ,- som inndekkes med: Kr ,- økte leieinntekter, kom. bygg ( ,- i budsjett) Kr ,- formannskapets disposisjonskonto Kr ,- fra Driftsfond kap. 9 Investeringsbudsjett 2015 økes med: Heis Heggin I kr ,- Ventilasjon Hærland skole kr ,- Trådløst nettverk Edw.Ruuds kr ,- Til sammen utgjør dette kr ,- som inndekkes med: Kr ,- Momskompensasjon Kr ,- Salg av eiendom kr ,- Låneopptak Nytt pkt. Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan legge frem en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra for en 10 års periode. Eiendomsskatten skal benyttes til investeringsfond og nedbetaling av gjeld. Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende forslag vedrørende Indre Østfold Utvikling IKS: Eidsberg kommune vil med dette varsle om at vi ønsker å vurdere vår videre deltakelse i Indre Østfold Utvikling IKS. Vi velger å gjøre dette innen , slik at vi har mulighet til å melde oss ut fra dersom dette finnes hensiktsmessig. Bakgrunnen for at vi varsler om dette, er at vi ønsker en gjennomgang av selskapets oppdrag og leveranser. Kommunestyret ber formannskapet ta endelig avgjørelse om utmelding av Indre Østfold Utvikling IKS. David Koht-Norbye (SP) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: 1. Kommunestyret forutsetter at ansettelse av daglig leder for ungdomshuset gjøres så

11 tidlig på høsten 2015 at lederen kan tiltre stillingen fra Avsatte reserveposter til formannskapets disposisjon reduseres fra kr til kr. De frigjorte midlene, kr ,-, brukes til aktivitør påero. 3. Salg av kommunale eiendommer i 2015 prioriteres disponert til: a. Kr ,- til nytt ventilasjonsanlegg på Hærland b. Kr ,- til trådløst nettverk for brukerne av Edwin Ruuds Omsorgssenter. c. Kr ,- til automatisk ringeanlegg for Mysen kirke. d. Resten brukes til gjeldsnedbetaling. Svein A. Ødeby (Frp) fremmet følgende forslag: Avgiftshefte Forslag til endringer i budsjettet Eidsberg Kommune Leie av idrettshallen - Mysen Idrettspark (side. 6 ) Leie av treningstime idrettslag i Eidsberg - 1/1 hall Voksne grupper betaler Kr. 60/time Voksne grupper betaler Kr.125/time Leie av treningstime idrettslag i Eidsberg - 2/3 hall Leie av treningstime idrettslag i Eidsberg - 1/2 hall Leie av treningstime idrettslag i Eidsberg - 1/3 hall - løpebane Leiesatser aktivitetsrom kulturtorget ( side.6 ) Store festsal lag og foreninger pr. arrangement 10% av b.innt. av b.innt. Min kr 1600 Min kr 2000 Store festsal komersiell utleie pr. arrangement 10% av b. innt av b. innt Min kr 3200 Min kr 5000 Generelle avgifter ved utleie/arrangement + mva Godtgjørelse for renhold pr. 360 time (ord./ % tillegg % tillegg) 800 Tre andre poster har samme økning i samme kolonne! Salg av billetter for eksterne arrangører / billettavgift 15 pr. 30 pr. billett billett

12 Avgifter og leiesatser Eiendom og beredskap Utenfor avgiftsområde (mva) ( side 9 ). Kløverveien = 35 leiligheter Vi mener at det er ikke riktig og sette opp husleien her på grunn av falleferdige hus, derfor ingen økning i husleien på kr 200 pr. mnd. Avgifter og leiesatser tekniske tjenester (Mva. kommer i tillegg på de fleste satser) ( Side 17 ). Brannvesenet gebyr gjentatte feilmeldinger: Ved utrykning til eiendom med automatisk brannmelderanlegg ilegges eier gebyr for hver utrykning etter 2 blindalarmer fra igangsettelse av anlegget. (avgiftsfritt) Behandlings- og tilsynsgebyr ved søknad om salg av Fyrverkeri Budsjettdokumentet 2015 Eidsberg Kommune Renhold Eidsberg Kommune legger frem stramt budsjett der vi må stramme inn på forsjellige områder og de områder vi kan spare penger fra er blant annet renhold avdelingen i Eidsberg Kommune. Eidsberg FrP, foreslår at Formannskapet og Kommunestyret tar en utredning og konkurranseutsetter renhold avdelingen i Kommunen. Men flere millioner tror jeg det er mulig å kunne spare på en slik ordning. Renhold er ikke en primæroppgave til kommunen, ansatte i renhold avdelingen følger med eventuelt ny eier og det er ingen som mister jobben vis de private aktører kommer inn og tar over. Votering: Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble forkastet med 34 stemmer. Det ble deretter votert over de enkelte forslag. Ødebys forslag vedrørende avgiftshefte 2015 og budsjettdokumentet 2015 ble forkastet med 32 mot 2 stemmer (2Frp) Koht-Norbyes forslag ble forkastet med 29 mot 5 stemmer (5SP). Igletjerns forslag ble forkastet med 26 mot 8 stemmer (8AP). Voldens forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 19 mot 15 stemmer (8AP, 5SP og 2Frp). Igletjerns forslag om at det ikke skulle stemmes over verbalpunktene, men vedlegges protokollen ble forkastet med 19 mot 15 stemmer (8AP, 5SP og 2Frp).

13 Det ble votert punktvis over verbalpunktene. Verbalpunkt 1 ble vedtatt med 21 mot 13 stemmer (8AP og 5SP). Verbalpunkt 2 ble enstemmig vedtatt. Verbalpunkt 3 ble enstemmig vedtatt. Verbalpunkt 4 ble enstemmig vedtatt. Verbalpunkt 5 ble enstemmig vedtatt. Verbalpunkt 6 ble enstemmig vedtatt. Igletjerns forslag vedrørende Indre Østfold Utvikling IKS ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: Voldens forslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Verbalpunkt 1 vedtas med 21 mot 13 stemmer. Verbalpunkt 2-6 vedtas enstemmig. Igletjerns forslag vedrørende Indre Østfold Utvikling IKS vedtas enstemmig. Formannskapets behandling: Tilleggsnotat fra rådmannen etter at regjeringspartiene den ble enige med Krf og V om budsjettavtale for 2015 ble gjennomgått i møtet og vedlegges protokollen. Basert på tilleggsnotatet fremmet rådmannen følgende forslag til nytt punkt 13 i rådmannens innstilling: Nytt punkt 13: Under forutsetning om at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre vedtas, endres driftsrammer for 2015 for virksomhet barnehage og virksomhet bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede i tråd med ovennevnte. Endringer utover dette går utelukkende til å redusere budsjettert bruk av disposisjonsfond på kr ,-. Rådmannen legger fram en detaljert tallmessig oversikt over budsjettendringene så snart konsekvensene av avtalen er kjent. Søknad fra Østfoldmuseene - Folkenborg Museum datert ble delt ut i møtet og vedlegges protokollen. Kristian Berger (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/omprioriteringer: Effektivisering: Effektivisering av kommunal drift, fortrinnsvis i de virksomheter som i budsjettdokumentet vurderes til lav fare for budsjettoverskridelser: kr

14 Reduserte kostnader interkommunale selskaper (i.h.t. vedtak i representantskap: kr * SUM: kr Reduksjon, bruk av fondsmidler, jfr. rådmannens innstilling punkt 8: kr Rest til disposisjon: kr Styrkinger: Hjemmebaserte tjenester (fjerne effektiviseringstiltak 16): kr Videreføre avtale om trening for ansatte (fjerne effektiviseringstiltak 24): kr Aktivitør ERO (fjerne effektiviseringstiltak 13): kr REST: kr * *Forslaget er skrevet før tall for reduserte kostnader til Indre Østfold Data IKS er kjent. Valgfagene ved Eidsberg ungdomsskole organiseres mer effektivt. Gevinsten blir hos virksomhet skole, og tilskudd til leirskole ved 6. trinn (jfr. effektiviseringstiltak 7) prioriteres. Kjetil Igletjern (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Rådmannens innstilling til budsjett for 2015 vedtas med følgende endringer og tillegg: I punkt 3: Kap. 6 Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften økes: Styrking av lærere/assistenter med (skole): kr Ungdomsleder/drift av undomshus tilføres (fra Eiendom og beredskap) kr Gjenåpne toalettene i Citadel: kr I punkt 4: Kap. 6 Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner (Besparelses- og effektiviseringstiltak): Innsparingspotensialet i punkt 1, 3 og 4 (som følge av føringer i statsbudsjettet) strykes: kr Punkt 1: Frukt og grønt i skolen kr Punkt 3: Foreldrebetaling i barnehage kr

15 Punkt 4: Avvikling av kulturskolen SFO/skole kr Innsparingspotensialet i punkt 7, 9, 13, 15, 17 og 24 (Effektiviseringsog besparelsestiltak som følge av kommunale prioriteringer) strykes: kr Punkt 7: Reduserte kostnader leirskole kr Punkt 9: Bare barnehageplass til barn med rett til plass i.h.t. lov kr Punkt 13: Reduksjon av aktivitørstilling, bruk av frivillig Innsats kr Punkt 15: Økt brukerbetaling hjemmebaserte tjenester kr Punkt 17: Redusere omfanget av støttekontakttilbudet kr Punkt 24: Oppsigelse av avtale med Family Sports Club kr Til sammen utgjør dette kr som inndekkes med: Økte leieinntekter, kommunale bygg (kr i budsjett) kr Fra innsparing økte kostnader interkommunale selskaper kr Fra formannskapets disposisjonskonto (gjenstår kr ) kr Fra driftsfond kr Kap. 9 Investeringsbudsjett 2015 økes med: Heis Heggin I kr Ventilasjon Hærland skole kr Trådløst nettverk Edwin Ruuds Omsorgssenter kr Til sammen utgjør dette kr som inndekkes med: Momskompensasjon kr Salg av eiendom kr Låneopptak kr Nytt punkt: Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan legge frem en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra for en 10-års periode. Eiendomsskatten skal benyttes til investeringsfond og nedbetaling av gjeld. Liv H.B. Berger (SP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 1. Kommunestyret forutsetter at ansettelse av daglig leder for ungdomshuset gjøres så tidlig på høsten 2015 at lederen kan tiltre stillingen fra

16 2. Avsatte reserveposter til formannskapets disposisjon reduseres fra kr til kr. De frigjorte midlene, kr ,-, brukes til aktivitør på ERO. 3. Salg av kommunale eiendommer i 2015 prioriteres disponert til: a. Kr ,- til nytt ventilasjonsanlegg på Hærland b. Kr ,- til trådløst nettverk for brukerne av Edwin Ruuds Omsorgssenter. c. Kr ,- til automatisk ringeanlegg for Mysen kirke. d. Resten brukes til gjeldsnedbetaling. Votering: Bergers endrings- og tilleggsforslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Igletjerns endrings- og tilleggsforslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP). Bergers endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP). Formannskapets enstemmige med 6 mot 3 stemmer: Bergers endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Arbeidsmiljøutvalgets behandling: Arbeidsmiljøutvalget fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag vedtas med følgende tillegg: Arbeidsmiljøutvalget er opptatt av at de ansattes forhold og elementer som fremmer og bidrart til godt arbeidsmiljø ivaretas i budsjettet. Arbeidsmiljøutvalget registrerer at de politiske forslagene som nå foreligger ikke innebærer reduksjoner i de ansattes velferdsgoder. For øvrig peker de ansattes representanter i utvalget på de forhold som er påpekt i referatet fra møte i tillitsutvalget den (referatet følger budsjettet i den videre behandlingen). De tillitsvalgte forbeholder seg også retten til å komme med innspill i forhold til de politiske endrings- og tilleggsforslag som nå foreligger. Arbeidsmiljøutvalgets enstemmige innstilling: Arbeidsmiljøutvalgets forslag vedtas. Administrasjonsutvalgets behandling: Arthur Reime (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Rådmannens innstilling til budsjett for 2015 vedtas med følgende endringer og tillegg: I punkt 3: Kap. 6 Omprioriteringer og prioriterte tiltak i driften økes:

17 Styrking av lærere/assistenter med (skole): kr Ungdomsleder/drift av undomshus tilføres (fra Eiendom og beredskap) kr Gjenåpne toalettene i Citadel: kr I punkt 4: Kap. 6 Omprioriteringer og foreslåtte tjenestereduksjoner (Besparelses- og effektiviseringstiltak): Innsparingspotensialet i punkt 1, 3 og 4 (som følge av føringer i statsbudsjettet) strykes: kr Punkt 1: Frukt og grønt i skolen kr Punkt 3: Foreldrebetaling i barnehage kr Punkt 4: Avvikling av kulturskolen SFO/skole kr Innsparingspotensialet i punkt 7, 9, 13, 15, 17 og 24 (Effektiviseringsog besparelsestiltak som følge av kommunale prioriteringer) strykes: kr Punkt 7: Reduserte kostnader leirskole kr Punkt 9: Bare barnehageplass til barn med rett til plass i.h.t. lov kr Punkt 13: Reduksjon av aktivitørstilling, bruk av frivillig Innsats kr Punkt 15: Økt brukerbetaling hjemmebaserte tjenester kr Punkt 17: Redusere omfanget av støttekontakttilbudet kr Punkt 24: Oppsigelse av avtale med Family Sports Club kr Til sammen utgjør dette kr som inndekkes med: Økte leieinntekter, kommunale bygg (kr i budsjett) kr Fra innsparing økte kostnader interkommunale selskaper kr Fra formannskapets disposisjonskonto (gjenstår kr ) kr Fra driftsfond kr Kap. 9 Investeringsbudsjett 2015 økes med: Heis Heggin I kr Ventilasjon Hærland skole kr Trådløst nettverk Edwin Ruuds Omsorgssenter kr

18 Til sammen utgjør dette kr som inndekkes med: Momskompensasjon kr Salg av eiendom kr Låneopptak kr Nytt punkt: Rådmannen bes i forbindelse med behandlingen av økonomiplan legge frem en konkret utredning om eiendomsskatt som beslutningsgrunnlag for vedtak om innføring av eiendomsskatt fra for en 10-års periode. Eiendomsskatten skal benyttes til investeringsfond og nedbetaling av gjeld. Carl Peter Løken (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer/omprioriteringer: Effektivisering: Effektivisering av kommunal drift, fortrinnsvis i de virksomheter som i budsjettdokumentet vurderes til lav fare for budsjettoverskridelser: kr Reduserte kostnader interkommunale selskaper (i.h.t. vedtak i representantskap: kr * SUM: kr Reduksjon, bruk av fondsmidler, jfr. rådmannens innstilling punkt 8: kr Rest til disposisjon: kr Styrkinger: Hjemmebaserte tjenester (fjerne effektiviseringstiltak 16): kr Videreføre avtale om trening for ansatte (fjerne effektiviseringstiltak 24): kr Aktivitør ERO (fjerne effektiviseringstiltak 13): kr REST: kr * *Forslaget er skrevet før tall for reduserte kostnader til Indre Østfold Data IKS er kjent. Valgfagene ved Eidsberg ungdomsskole organiseres mer effektivt. Gevinsten blir hos virksomhet skole, og tilskudd til leirskole ved 6. trinn (jfr. effektiviseringstiltak 7) prioriteres.

19 De tillitsvalgte fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Tillitsmannsutvalget ønsker en presisering av hvor midler til byutviklerstillingen er avsatt i budsjettet. Avgiftshefte 2015 godkjennes. Rådmannens innstilling, punkt 7: Tillitsmannsutvalget ser ikke behovet for å gjøre endringer i kommunens vakt- og beredskapsordninger. Rådmannens innstilling, punkt 9: Tillitsmannsutvalget anbefaler at det ikke gjøres endringer i ressurser knyttet til vei, park og anlegg med forvaltning, drift og vedlikehold, men at det eventuelt vurderes å benytte eksisterende ressurser på en annen måte. Besparelses- og effektiviseringstiltak i Eidsberg kommune 2015, punkt 24, Oppsigelse av Family Sports Club: Tillitsmannsutvalget går imot forslaget om oppsigelse av avtalen. Begrunnelsen ligger i et eget vedlegg til referatet. Besparelses- og effektiviseringstiltak i Eidsberg kommune 2015, diverse punkt vedrørende skole og barnehage: Tillitsmannsutvalget anbefaler at det ikke gjøres kutt i skole- og barnehagetilbudet. Tilstandsrapporten viser at skoler og barnehager ikke tåler kutt. Lærertetthet og grunnbemanning må opprettholdes og økes, da elevtallet også vil øke. PPT og barnevern er viktig for å sikre tidlig innsats, virke forebyggende og komme med alvorlige tiltak der det er nødvendig. Dette er viktig for å nå målene som Eidsberg kommune har satt seg. Arthur Reime fremmet forslag om at det ble votert over de ulike endrings- og tilleggsforslagene. Reimes forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (AP). Administrasjonsutvalgets enstemmige innstilling: Fremlagte endrings- og tilleggsforslag tas til etterretning og følger saken i den videre behandling. Hovedutvalg for kultur og oppveksts behandling: Espen Volden (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Samme som i administrasjonsutvalget. Kari Egge Tvedt (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Samme som i administrasjonsutvalget. Votering: Rådmannens forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Egge Tvedts forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP). Voldens forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP).

20 Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling: Voldens forslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Hovedutvalg for helse og velferds behandling: Terje Pettersen (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Samme som i administrasjonsutvalget. Janne M. Ultvedt (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Samme som i administrasjonsutvalget. Votering: Rådmannens forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Ultvedts forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP). Pettersens forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP). Hovedutvalg for helse og velferds innstilling: Pettersens forslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Hovedutvalg for mljø og teknikks behandling: Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av H, V og Krf: Samme som i administrasjonsutvalget. Rolf Ertkjern Lede (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: Samme som i administrasjonsutvalget. Votering: Ertkjern Lendes forslag ble forkastet med 7 mot 2 stemmer (2AP). Rådmannens forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme (SP). Borger Mysens forslag på vegne av H, V og Krf ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (2AP og SP). Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling: Borger Mysens forslag på vegne av H, V og Krf vedtas. Råd for funksjonshemmedes enstemmige innstilling: Rådmannens forslag vedtas. Eldrerådets behandling: Eldrerådet ser på utviklingen i økonomien med bekymring.

21 Arvid Stanghelle (Pensj) fremmet forslag om at følgende merknad følger eldrerådets innstilling: På side 42 i rådmannens innstilling kan vi lese at 5 sykehjemsplasser ved Edwin Ruuds Omsorgssenter fremdeles er avstengt. Videre på side 43 ser vi at terskelen for inntak er hevet. Begge disse forhold har sin årsak i stramme økonomiske rammer. Eldrerådet ser med uro på at innsparinger skal ramme eldre pleietrengende personer, og ettersom vi er satt til å ivareta eldre sin sak, føler vi oss forpliktet til her å si ifra. Eldrerådets enstemmige innstilling: Rådmannens forslag med Stanghelles merknad vedtas. Ungdomsrådets enstemmige innstilling: Rådmannens forslag vedtas /101: Formannskapets disposisjonskonto for 2014 Kommunestyrets enstemmige vedtak: Gjenstående på formannskapets disposisjonskonto for p.t. kr ,- - overføres formannskapets disposisjonskonto for Rådmannens forslag: Saken legges frem for kommunestyret med slik innstilling: Saken ble lagt frem i møtet. Formannskapets behandling: Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag: Gjenstående på formannskapets disposisjonskonto for p.t. kr ,- - overføres formannskapets disposisjonskonto for Formannskapets enstemmige innstilling: Unaas' forslag vedtas. Kommunestyrets ehandling: Ingen forslag. Kommunestyrets enstemmige innstilling: Formannskapets innstilling vedtas.

22 Erik Unaas (sign) Maren Hersleth Holsen (sign) Kjetil Igletjern (sign) Tone Åsrud Reime