SØKNAD OM MIDLER FOR ETABLERING OG DRIFT AV ØSTSAMISK MUSEUM I NEIDEN I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM MIDLER FOR ETABLERING OG DRIFT AV ØSTSAMISK MUSEUM I NEIDEN I"

Transkript

1 SØKNAD OM MIDLER FOR ETABLERING OG DRIFT AV ØSTSAMISK MUSEUM I NEIDEN I 1999 Det søkes med dette om et tilskudd på kr.. til oppstart og drift av østsamisk museum i Neiden for Østsamiske museum i Neiden etableres som en avdeling av Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger i Karasjok. Bakgrunn for søknaden Den østsamiske kulturen i Norge har vært utsatt for et sær1ig hardt press. Resultatet er tapet av rettigheter, ressursgrunnlag og språk. Samtidig er østsameku1turen et svært viktig referansegrunnlag for samisk forhistorie og historie generelt. I fø1ge nyere arkeologisk forskning var det siste tusenåret for var tidsregning en sentral periode for tilblivelsen av mange samiske kulturtrekk. De kunnskaper som finnes om den gamle samiske samfunnsordningen for en stor del hentet fra de østsamiske siidaene i Sør- Varanger, der den ble opprettholdt helt inn i vårt århundre. I de senere års utvikling av grunnlaget for samisk kulturutøvelse i Norge, er østsamene blitt hengende etter. For a rette på dette, er det tvingende nødvendig med å bl.a få realisert Østsamisk museum. Den østsamiske gruppen er liten, men deres spesielle historie i statsrettslig, religiøs, språklig og kulturell sammenheng tilsier at arbeidet med østsamisk kulturvern og kulturutvikling nå kommer i gang gjennom Østsamisk museum. Dette er en kulturvernoppgave som både i samisk og nasjonal sammenheng må karakteriseres som svært viktig. De første planene om et museumsanlegg på neidensamenes gamle sommerplass går langt tilbake. Allerede for mer enn 30 år siden igangsatte Sør-Varanger Museum et planarbeid som hadde til hensikt å realisere et friluftsmuseum for østsamisk kultur og historie i Skoltebyen. På 1980-tallet var fylkeskonservatoren i Finnmark en aktiv medspiller i planarbeidet for realisering av et østsamisk museumstun, men heller ikke nå førte arbeidet fram. I 1994 ble det ansatt en prosjektleder for en prosjektgruppe nedsatt av formannskapet i Sør-Varanger kommune. Prosjekt ble ferdigstilt i februar 1995, men også dette er senere blitt liggende uten en aktiv oppfølging. Signaler fra kommunalt og fylkeskommunalt hold (jfr. bl.a Museumsplan for Finnmark) er at videreforing av planene primært må sees som et anliggende for Sametinget. Samisk kulturminneråds arbeid med forslaget om fredning av Skoltebyen ble tatt opp i Forslaget ble oversendt Riksantikvaren i 1997, der det nå klargjøres for sentral horing. Forslaget ser fredningen og en realisering av et østsamisk museum som to utfyllende elementer. For Sametinget har det vært uttrykt viktigheten av at fredningsarbeidet gir positive konsekvenser for videreutvikling og formidling av østsamisk kultur, og bidrar til at et østsamisk museum kan realiseres. Dette er også nedfelt i forslag til fredningsbestemmelser. Videre er dette siktemålet bakgrunnen for et toårig kompetanseutviklings- og dokumentasjonsprosjekt der Samisk kulturminneråd har fungert som Samisk museumslags sekretariat. Prosjektet har i samarbeid med Tromsø Museum, Samiid Vuorkká- Dávvirat/De Samiske Samlinger i Karasjok, Ájtte/ Svensk same- og fjellmuseum i Jokkmokk og Sør-Varanger museum dyktiggjort en østsame for museumsarbeid. Sametinget vedtok i sak 20/98 Østsamisk museum i Neiden som samisk tusenårssted. Stortinget har i sin innstilling (Innst. S. nr. 246 ( )) besluttet østsamisk museumsanlegg i Neiden som tusenårssted. Regjeringen har i statsbudsjettet for 1999 (St. prp. nr. 1( )) uttrykt at: 1

2 «Sametinget har foreslått Østsamisk museumsanlegg i Neiden som samisk tusenårssted. Det er behov for å utredeforslaget nærmere. Kulturdepartementet tar sikte på å komme tilbake til saken i budsjettproposisjonen for 2000». På bakgrunn av dette ses det som viktig å komme i gang med et østsamisk museumsarbeid i Neiden i Arbeidet må utvikle det faglige innholdet på museet og virke til at et museumsbygg i Neiden blir realisert. Organiseringen av et ostsamisk museum Samisk kulturråd inviterte østsameforeningene, Sør-Varanger kommune, Samisk kulturminneråd og Sámiid Vuorká'-Dávvirat til et møte 19. mars 1999 for å diskutere organisering, realisering og finansiering av et østsamisk museum (referat fra møet følger vedlagt). På møtet var det enighet om at et østsamisk museum søkes organiseres som en avdeling av Sámiid Vuorká-Dávvirat i en oppstartsfase. Ordningen vill etter en tid bli evaluert før en endelig organisasjonsmodell fastsettes. På møtet ble det også gjort klart at Sametinget vill arbeide med å f'å finansiert museumsvirksomhet i Sametinget skulle videre arbeide med å få finansieringen av et østsamisk museum inn på statsbudsjettet fra Sámiid Vuorká'-Dávvirat bie ved brev av fra Samisk kulturråd bedt om å ta opp spørsmålet om at et østsamisk museumsanlegg i Neiden tilknyttes Sámiid Vuorká'-Dávvirat. Sámiid Vuorká'-Dávvirat har tatt opp spørsmålet i styret på møte.. Styret har endret sine vedtekter og åpnet for at et østsamisk museum organiseres som en avdeling av Sámiid Vuorká-Dávvirat (jf. vedlagt styrevedtak av...). Østsamisk museum søkes opprettet som en avdeling av Sámiid Vuorká-Dávvirat vår/sommer 1999 med to faglige stillinger og en referansegruppe. Rapporteringen om virksomheten ved Østsarnisk museum vill inngå i Sámiid Vuorká-Dávvirat sine årsrapporteringsordninger. Målsettingene og arbeidsoppgavene til østsamisk museum - faglig innhold Målsettingene til Østsamisk museum tar utgangspunkt i det grundige arbeidet som er gjort i «Prosjektet østsamisk museumsanlegg i Neiden» som ble ferdigstilt i Målsettingen er tredelt. Østsamisk museum skal: styrke og bevisstgjøre østsamisk kultur og identitet. arbeide med og formidle den østsamiske kulturhistorien og den østsamiske tradisjonskunnskapen. samarbeide med museer og institusjoner lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å styrke og utvikle kunnskapen og forståelsen for østsamisk historie og kultur. Faglige arbeidsoppgaver østsamisk museum vil måtte komme i gang med i 1999 er: 1. Arbeid med arrangement, tilstelninger og tiltak i forbindelse med tusenårsmarkeringa. Aktuelle tiltak vil kunne være seminarer, samarbeidsprosjekter med østsamiske sentre i Lujávre og Sevettijärvi, arrangementer på Skoltejorda og kulturtilstelninger i tilknytning til gudstjenesten i St.Georgs kapell siste søndag i august. 2. Det vill være nødvendig å forberede og begynne oppbyggingen av et østsamisk kulturhistorisk arkiv. Til dette må det letes/søkes etter, innhentes og kopieres bilder, og dokumenter. Det må skaffes en oversikt over hvilken litteratur som finns om østsamiske 2

3 forhold som grunnlag for oppbygging av et bibliotek. I tilknytning til dette må det også vurderes/utredes muligheten for utvikling av en kunnskapsbase på data. Til dette må det søkes samarbeid med andre institusjoner og museer som har nødvendig kompetanse (Svanhovd Miljøsenter, Sør-Varanger Museum, Sámiid Vuorká-Dávvirat, Sámi Instituhtá o.1). 3. Det har tidligere vært gjort noe innsamling av tradisjonsstoff og registreringer av kulturminner i Neiden-siida. Dette materialet bør samles og framstilles på en oversiktlig måte. Med dette som utgangspunkt bør det arbeides videre med dokumentasjonsprosjekter som samler inn nytt tradisjonsstoff og foretar nye registreringer av kulturminner. 4. Samisk kulturminneråd har gjennom det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet et pågående prosjekt i samarbeid med Kola Science Center og kultursentret i Lujávre for registrering av østsamiske kulturminner. Østsamisk museum vil være en naturlig samarbeidspart videre i dette arbeidet. 5. Samisk kuiturminneråd har midlertidig freda Skoltejorda etter KML 20, jf. 22. Forslag om endelig fredning er oversendt Riksantikvaren for behandling til sentral høring. I forbindelse med fredningsarbeidet har det vært utført skjøtselsarbeid i årene med til sammen kr. Dette arbeidet må ha en årlig oppfølging som det vil være naturlig at Østsamisk museum har ansvaret for dette. 6. Skoltejorda i Neiden er et svært viktig og unikt østsamisk kulturlandskap. Skoltejorda er hovedboplassen til den vestligste av de østsamiske siidaene og har ligget relativt urørt, slik at sporene etter tidligere tiders bruk er relativt intakte. Skoltejorda kan karakteriseres som det viktigste området for den østsamiske historien og den gjenlevende østsamiske kulturen i Norge. Neiden gir et enestående utgangspunkt for formidling av den østsamiske historien og urfolkshistorien i grensestrøkene. Den østsamiske historien kan formidles på en måte som gir sammenheng og fylde og på en måte som ikke 1øsriver den fra landskapet den har utspilt seg i. For et østsamisk museum er det derfor en stor oppgave i å tilrettelegge for formidling og formidle østsamisk kultur, historie, religion, ressursutnytting, kulturminner og kulturlandskap. I 1999 kan det iverksettes arbeid med en formidlingsplan, utarbeiding av en brosjyre og omvisning på Skoltejorda og St. Georgs kapell for besøkende. 7. Kulturdepartementet har i statsbudsjettet for 1999 uttrykt at et østsamisk museum skal utredes for budsjettet Dette arbeidet må skje i tett samarbeid med Sametinget og Østsamisk museum. Prosjekteringa må følges opp bl.a må det arbeides med en realisering av et museumsbygg. Samtidig kan det arbeides videre med planene fra «prosjektet østsamisk museumsanlegg i Neiden» for en utstilling i det framtidige museumsbygget. Likeledes kan planene om ett østsametun videreutvikles. Referansegruppa til Østsarnisk museum vill spille en sentral rolle i dette arbeidet. Disse arbeidsoppgavene er samlet ganske omfattende, men vil danne et viktig og nødvendig grunnlag for realiseringa av et museumsbygg. Mange av arbeidsoppgavene vil nødvendigvis også fortsette i årene framover. Referansegruppa for Østsamisk museum vil måtte utarbeide en prioriterings- og arbeidsplan i samarbeid med de ansatte på museet. 3

4 Budsjett- og finansicringsplan 1999 Budsjett: På bakgrunn av det ovenfornevnte ser vi det som av svært stor viktighet å få startet opp arbeidet på Østsamisk museum vår/sommer For å kunne ivareta målsettingene og det store og brede arbeidsområde på en god måte, vil det være helt nødvendig å etablere museet med to stillinger og en aktiv referansegruppe. Både stillingene og referansegruppa bør ha aktiv deltakelse fra østsamene selv. Følgende budsjett er nødvendig for Østsamisk museum 1999: Sats Antall Sum Lønn: Avdelingsbestyrer Fagkonsulent Feriepenger 10,2 % Sosiale utgifter 8,2 % Sum Lønn Driftsutgifter: Referansegruppe, møtegodtgjørelse Referansegruppe, reisegodtgjørelse Ansatte, reiseutgifter Leie av kontorlokaler Investeringer Forbruksmateriell, bøker, aviser Sum driftsutgifter Administrative kostnader 30% av lønn 30,0 % Totalt budsjett Kommentarer til de enkelte postene: Et toårige østsamiske museums- og dokumentasjonsprosjektet for en østsame ble avsluttet i 1998 og vil være viktig a ta med seg videre i museumsarbeidet. I tillegg er det behov for en stilling som har et mer bredere faglig, planmessig, strategisk og administrativt ansvar for virksomheten. Det er viktig å komme i gang med en aktiv virksomhet med en gang museet etableres. I en etableringsfase vil referansegruppa være en viktig aktør og premissleverandør for utarbeiding av faglige satsingsområder, nettverksbygging og realisering av museumsbygg. Det beregnes derfor midler til minimum tre møter med godtgjørelse og reiseutgifter i 1999 De ansatte på Østsamisk museum må ha et reisebudsjett både for å etablere kontakter med andre museum, sentrale myndigheter og Sametinget, søke i arkiver, delta på seminarer o.l og delta på registreringsarbeid. 4

5 Det vil være nødvendig å leie egnede kontorlokaler i Neiden. Det bor være lokaler for to ansatte, arkiv-, kopi- og møterom. I tillegg må det beregnes utgifter til strøm, vask og annet. Det synes å være gode muligheter til å leie egnede lokaler i Neiden. For etableringen av nye kontorer vil det være nødvendig å investere i to datamaskiner, skriver, kopimaskin, møbler og telefoner. Det er mulig at noe av dette utstyret kan inngå i en leie, men det er vanskelig å forutsette dette. Forbruksmateriell som papir, frimerker, konvolutter, kontorrekvisita, aviser o.1 må kjøpes inn. Det er også nødvendig a sette av noe midler til kjøp av litteratur for en gradvis oppbygging av et bibliotek. Sámiid Vuorká-Dávvirat vii ha administrative omkostninger ved a ha det overordna administrative og faglige ansvaret for Østsamisk museum. Det beregnes derfor 30% administrative kostnader av 1ønn. Finansieringsplan: Sametinget og Sør-Varanger kommune har signalisert at de vil bidra med finansiering av Østsamisk museum i Det ses også som viktig at de sentrale myndigheter ved Kommunal- og regionaldepartementet bidrar til å få virksomheten i gang i år. Det foreslås derfor følgende finansieringsplan: Finansieringsinstans Sum % Kommunal- og regionaldepartementet % Sør-Varanger kommune % Samisk kulturråd % Samisk næringsråd % Sum % Sámiid Vuorká-Dávvirat ønsker et tett samarbeid med Sametinget for sikring av den framtidige driften av Østsamisk Museum ved at det kommer inn på statsbudsjettet fra 2000, slik Kulturdepartementet har signalisert i St.prp. nr 1 ( ). Vi håper på en rask og positiv tilbakemelding, slik at vi fort kan komme i gang med et viktig og omfattende arbeid for den østsamiske kulturen. 5