Kristiansand Kirkelige Fellesråd Forslag til handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansand Kirkelige Fellesråd Forslag til handlingsprogram 2014-2017"

Transkript

1 Kristiansand Kirkelige Fellesråd Forslag til handlingsprogram Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 1

2 Innholdsfortegnelse Del I. Organisasjonskart, mål og strategier s 3 1. Informasjon om Kristiansand Kirkelige Fellesråd s Organisasjonskart s Oversikt over kirker, kapeller og gravlunder s 5 2. Strategier, mål og tiltak s Hovedmål s Fokusområder s Kirkebygg s Mål s Strategier s Kirkegårder og kapeller s Mål s Strategier s Personalforvaltning s Mål s Strategier s Økonomiforvaltning og rammebetingelser s Mål s Strategier s Informasjon og kommunikasjon s Mål s Strategier s Ivareta soknenes interesse overfor offentlige myndigheter og arbeide for å fremme samarbeid mellom menighetene s Mål s Strategier s 8 Del II Økonomiske rammebetingelser og handlingsprogram s 9 1. Hovedutfordringer s Forutsetninger s Hovedoversikt drift s Tilpasning til den økonomiske rammen s Driftsinntekter s Tilskudd fra kommunen, driftstilskudd s Refusjon fra staten s Andre inntekter s Driftsutgifter s Lønnsutgifter s Forbruksvarer og tjenester s Anskaffelser og vedlikehold s Overføringsutgifter s Finans s Hovedoversikt investering s Investeringstilskudd fra kommunen s Kommentarer til investeringsprosjektene s Betalingssatser s Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger s Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer s Betalingssatser kirkegårdsdrift s Tiltak utenfor rammen s Forslag til driftstiltak utenfor rammen s Forslag til investeringstiltak utenfor rammen s Menighetenes behov som ikke er innarbeidet s Driftsforslag som ikke er innarbeidet s Investeringsforslag som ikke er innarbeidet s Kirkesjefens kommentarer s Høringsuttalelser s Kirkesjefens kommentarer s 29 Forside: Kunstner: Else Marie Jakobsen, Foto: Torvald Slettebø, Høgskolen i Agder Bilde høyre side: Søm Kirke Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 2

3 Handlingsprogram Kristiansand Kirkelige Fellesråd Del I Organisasjonskart, mål og strategier Foto: Krukke utenfor Søm kirke laget av Kjell Nupen Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 3

4 1. Informasjon om Kristiansand Kirkelige Fellesråd 1.1 Organisasjonskart Soknet, menigheten I figuren over beskrives organiseringen av Den norske kirke. Kirkemøtet er kirkens øverste representative organ på nasjonalt nivå. Kirkerådet er det forberedende og utøvende organ for Kirkemøtet. Kirkemøtet og Kirkerådet arbeider med mange viktige reformer og prosesser med store konsekvenser for den lokale kirke. Av viktige reformer kan nevnes demokratireformen, gudstjenestereformen og reform for trosopplæring. På linje med Kirkerådet er også Mellomkirkelig råd og Samisk råd. Bispedømmerådets oppgaver er særlig knyttet til kirkerettslig forvaltningsmyndighet, arbeidsgiveransvar for prestene, tiltaks- og samarbeidsorgan innen bispedømmet og forvaltningsoppgaver. Biskopen har tilsynsmyndighet for hele den kirkelige virksomhet i bispedømmet og skal ta vare på kirkens lære og kirkens enhet. Biskopen beslutter om vigsling til prestetjeneste og annen kirkelig tjeneste. Biskopen gjennomfører visitas i menighetene i bispedømmet. Prosten utøver tilsyn og arbeidsgiveransvar på vegne av biskopen i det lokale prosti. Fellesrådet sørger for rammebetingelser for menighetene. De styrer planprosesser og ivaretar arbeidsgiveransvaret for ansatte i menighetene utenom prestene. Fellesrådet har ansvar for forvaltning av kirker og kirkegårder. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 4

5 Menighetsrådet utarbeider strategi for menigheten og organiserer menighetens aktiviteter. Rådet har et særskilt ansvar for å innarbeide reformer og planer som gjelder gudstjenester, undervisning, diakoni og kirkemusikk. Menighetsrådet forestår utleie av kirken og vedtar ofringer. Soknepresten leder prestetjenesten i soknet, og er medlem av menighetsrådet. Presten har ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal utøve forkynnelse og sjelesorg. Presten fører tilsyn med menigheten. De ulike råd samarbeider langs flere linjer. Det er et utstrakt samarbeid/kontakt også mellom bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd. Spesielt gjelder dette innen rådgivning og godkjenningssaker. Prost og kirkesjef har et nært samarbeid når det gjelder ansatte i prostiet. 1.2 Oversikt over kirker, kapeller og gravlunder Kristiansand kirkelige fellesråd har ansvar for kirker, kapeller og gravlunder. Følgende kirker inngår: Kristiansand Domkirke, Søm kirke, Vågsbygd kirke, Grim kirke, Oddernes kirke, Lund kirke, Flekkerøy kirke, Voie kirke, Torridal kirke, Randesund kirke, Hånes kirke, Tveit kirke, Justvik kirke og Hellemyr kirke. Følgende kapeller inngår: Kristiansand kapell og Oddernes kapell. Følgende gravlunder inngår: Kristiansand gravlund, Oddernes gravlund, Flekkerøy gravlund, Torridal gravlund og Tveit gravlund. Voie gravlund er under opparbeidelse. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 5

6 2. Strategier, mål og tiltak 2.1 Hovedmål Kirken i Kristiansand skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke der alle kirkens organer har ansvar for at denne visjonen kan virkeliggjøres Fokusområder Fellesrådets ansvar for at visjonen kan virkeliggjøres er knyttet til disse fokusområdene: Kirkebygg Kirkegårder og kapeller Personalforvaltning Økonomiforvaltning Informasjon og kommunikasjon Ivareta soknenes interesser ovenfor offentlige myndigheter og arbeide for å fremme samarbeid mellom menighetene 2.2 Kirkebygg Mål Kirkene i Kristiansand skal være tjenlige gudstjenesterom, mangfoldige brukshus og levende kulturskatter Strategier Vedlikehold Forebygge bygningsmessig forfall Sikre kulturelle verdier Utarbeide årlige tilstandsrapporter Utføre vedlikehold basert på kvalitet og jevn oppfølging Utbygging Tilrettelegge for at menighetene får tjenlige og tilgjengelige gudstjenesterom Foreta påkostning i kirker som har behov for bedring av den sakrale utsmykkingen Tilrettelegge for at menighetene har egnede kontorlokaler Vurdere samarbeid i flerbrukshus i områder som vil få stor befolkningsvekst Åpne kirker Åpen domkirke på dagtid - hele året, for stillhet, bønn og lystenning Vegkirker i juli måned i samarbeid med frivillige og den lokale stab Miljø Installere ENØK-baserte energiløsninger hvor det er hensiktsmessig Motivere menighetene til å bli miljøsertifisert/grønn menighet. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 6

7 2.3 Kirkegårder og kapeller Mål Kirkegårdene i Kristiansand skal være velstelte og vakre og - sammen med kapellene - gi en verdig ramme rundt gravferdene Strategier Tilstrekkelig kirkegårdsareal I samarbeid med kommunen vil en arbeide for å ha tilstrekkelig kirkegårdsareal Videreføre restriksjonstiltak Oddernes kirkegård Etablere ny kirkegård ved Voie kirke Kirkegårdsestetikk Forvalte kirkegårdene slik at de til enhver tid er velstelte og vakre og gir en verdig ramme for mennesker i sorg Evaluere og videreutvikle samarbeidsavtalen med parkvesenet 2.4 Personalforvaltning Mål Kristiansand kirkelig fellesråd skal være en arbeidsgiver som legger til rette for et arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon Strategier Kompetanseutvikling og personlig vekst Utarbeide årlig kompetanseutviklingsplan Utarbeide og arrangere lokale kurs og seminarer for faggrupper og stab Ivareta og utvikle den ansatte gjennom medarbeidersamtale, kompetanseutvikling og kurs Utvidet tilbud om veiledning spesielt med fokus på daglige ledere HMS-perspektivet / IA bedrift Videreutvikle satsingsområdene som IA bedrift Utvikle gode personalrelasjoner gjennom samarbeid og respekt Gjennomføre årlige vernerunder Gjennomføre velferdstiltak / sosiale sammenkomster Videreutvikle samarbeidsrutiner mellom arbeidsgiverlinjene Hensiktsmessig organisering Utarbeide planer og iverksette tiltak for at fellesrådet kan møte ulike utfordringer Vurdere personalplan i forhold til menighetenes vekst og utvikling Rekrutteringsstrategi Arbeide for fortrinnsvis hele stillinger (menigheter samarbeider for å få hele stillinger) Arbeide for konkurransedyktige lønninger Arbeide for god fordeling mellom kvinner og menn i kirkelige stillinger Seniorpolitikk Gjennomføre årlig seniorsamtale med alle ansatte over 62 år med formål at arbeidstakere over 62 år velger arbeid fremfor AFP. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 7

8 2.5 Økonomiforvaltning og rammebetingelser Mål Kristiansand kirkelige fellesråd skal forvalte offentlige midler til beste for menighetene og innbyggerne Strategier Forhandlinger med kommunen Årlige møter mellom formannskapet, fellesrådets leder, domprost og kirkesjef Formelle og uformelle møter mellom rådmannen og kirkesjefen for å oppnå best mulige økonomiske rammer Årlig rullering av fellesrådets handlingsprogram Effektivitet og produktivitet Fokusere på å gjøre de rette tingene Utføre oppgaver til lavest mulig kostnad Søke best mulig organisering innenfor gitt økonomisk ramme 2.6 Informasjon og kommunikasjon Mål Kirken tilbyr befolkningen informasjon om menigheten gjennom avis, kringkasting og internett Strategier Elektronisk kommunikasjon. Hensiktsmessig elektronisk kommunikasjon mellom fellesråd og menigheter Samarbeid med menighetene om hjemmeside 2.7 Ivareta soknenes interesse overfor offentlige myndigheter og arbeide for å fremme samarbeid mellom menighetene Mål Fellesrådet skal bidra til at menighetene når sine mål Strategier Demografisk utvikling Arbeide for at kommunen bidrar med økt økonomisk ramme som følge av befolkningsveksten på Justneshalvøya og Lauvåsen. Gjennomføring av gudstjenesten Stille klokker, kirketjener og organist til menighetens disposisjon ved kirkelige handlinger Bidra til kirkeestetikk, gode lydforhold, kirkemusikk, korvirksomhet og en god orgelpark Frivillighet Arrangere kurs / inspirasjonssamlinger for frivillige og rådsmedlemmer Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 8

9 Handlingsprogram Kristiansand Kirkelige Fellesråd Del II Økonomiske rammebetingelser og handlingsprogram Foto: Detalj fra Oddernes kirke Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 9

10 1. Hovedutfordringer I kommende handlingsplanperiode vil Kristiansand Kirkelige Fellesråd stå overfor utfordringer spesielt innen følgende områder: Tilpasning av driftsutgiftene til de økonomiske rammene. Bevilgede midler og inntekter er lavere enn hva utgiftene tilsier. Dette medfører en krevende økonomisk situasjon. Dersom ikke rammene økes, vil en måtte redusere aktivitetsnivået. Befolkningsvekst. Generell befolkningsvekst gir økt aktivitet. Spesielt gir utbygging økt aktivitet for enkelte områder. For å være til stede som folkekirke er det derfor behov for styrking av bemanning ved Justvik og Hånes (Lauvåsen). Vedlikehold av bygningsmassen. Vedlikeholdsbehovet er økende, en erfarer nå også lekkasjer i flere av kirkebyggene. Det er behov for styrking av midler til vedlikehold for å imøtekomme dette. På bakgrunn av stramme rammer har det ikke vært mulig å styrke rammene til vedlikehold. Dette er en lite ønskelig utvikling og vedlikeholdsbehovet forventes å øke i årene fremover. Unntaket er Domkirka hvor rådmannen har signalisert en bevilgning på kr ,- årlig til utvendig vedlikehold. Kontorsituasjonen. Det er behov for utbedring av kontorsituasjonen for Domkirka og Vågsbygd. Investeringsbehov. Det er behov for økte midler til investeringer. Dette gjelder for flere av kirkene, spesielt gjelder dette fullfinansiering av Flekkerøy kirke, bygging av nye kontorer i Vågsbygd samt nytt pipeorgel Vågsbygd kirke. I tillegg kommer behov for flere mindre investeringsprosjekter. 2. Forutsetninger Utarbeidelse av handlingsprogram for perioden tar utgangspunkt i: Vedtatt handlingsprogram Signaler fra rådmannen vedrørende økonomiske rammer Vedtak i fellesrådet Menighetsrådenes forslag til drifts- og investeringstiltak Lønns- og prisvekst er lagt inn i samlet ramme tilsvarende rådmannens bevilgning Dersom statsbudsjettet blir endret i forhold til regjeringens forslag og dette medfører konsekvenser for kirken, er rådmannen innstilt på å foreta endringer i samsvar med dette. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 10

11 3. Hovedoversikt drift Driftsinntekter Tilskudd fra kommunen Refusjon fra staten Festeavgift Stell av graver Utenbys begravelse, arb for andre Mva refusjon drift Refusjon menigheter Refusjon andre Offer/innsamling Sum brutto inntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Forbruksvarer og tjenester Anskaffelser og vedlikehold Mva utgifter drift Overføringsutgifter Avskrivninger Sum brutto utgifter Brutto driftsresultat Finans Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Finansresultat Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Avsetning bundne fond Bruk av disposisjonsfond Årsresultat Tilpasning til den økonomiske rammen Den økonomiske situasjonen er utfordrende. I 2013 var budsjetterte utgifter høyere enn budsjetterte inntekter. Hovedårsakene til dette var kutt i tilskudd fra kommunen, lavere inntekt enn forutsatt for festeinntekt og stell av graver, kun delvis kompensasjon av lønnsoppgjøret samt økning daglig lederstillinger. I tillegg til dette kommer økende vedlikeholdsbehov, behov for styrking av Oddernes og Hånes sokn grunnet utbygging av nye boligområder, ny salmebok, forventede økte driftsutgifter Voie kirkegård samt menighetenes forslag til driftsendringer i fellesrådets handlingsprogram, jf kap 7. I 2013 ble den økonomiske ubalansen løst ved bruk av disposisjonsfond samt svært stram praksis ved bruk av vikarer ved sykefravær og vakanser. Dette gir en høy slitasje i organisasjonen, og videreføring av denne praksisen er ikke tilrådelig. For å få balanse mellom utgifter og inntekter fra 2014, har en vurdert flere forhold: Inntektsøkning Variable inntekter for fellesrådet er stell av graver, festeavgift og inntekt ved utenbys begravelse/bisettelse. Samtlige priser er økt tilsvarende generell prisjustering. Kirkesjefen vurderer det ikke som realistisk å øke prisnivået utover dette. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 11

12 Nedjustering av utgiftene Det vises til sak 18/13 hvor følgende nedjusteringstiltak ble vurdert: Redusert bidrag fra fellesrådet til finansiering av ungdomsarbeidere Redusert bidrag fra fellesrådet til finansiering av kateketer Reversering av økning daglig lederstillinger Omorganisering Manglende kompensasjon for prisvekst Manglende kompensasjon av ny salmebok Lavere kompensasjon enn forutsatt til Hånes og Oddernes sokn grunnet befolkningsvekst. Kirkesjefen tilrådde reduksjon i fellesrådets bidrag til finansiering av barne- og ungdomsarbeidere. Fellesrådet behandlet saken og vedtok at administrasjonen skulle arbeide videre i tråd med signalene fra drøftingen. Administrasjonen oppfattet fellesrådets møte slik at det var ønskelig å kompensere Hånes- og Oddernes sokn for befolkningsøkning pga utbygging. Videre var det ikke ønskelig å redusere fellesrådets bidrag til finansiering av ungdomsarbeidere. Tiltak som kunne iverksettes var manglende kompensasjon for prisvekst, manglende kompensasjon for ny salmebok samt generelt kutt til menighetene. På denne bakgrunn er følgende innarbeidet i forslag til handlingsprogram: Økt stillingsressurs Hånes sokn med 30% grunnet utbyggingsområder. Økt stillingsressurs Oddernes sokn med 30% grunnet utbyggingsområder. Vakans kirkesjefstilling frem til Fra 2015 er det lagt til grunn helårsvirkning av full bemanning. Ny salmebok. Utgifter til ny salmebok må menighetene bekoste i sin helhet. Omgjøring av avdrag Vågsbygd kirke til finansiering hovedorgel Domkirken. Sykefravær. Budsjettert inntekt kr. Prisvekst. Samtlige eksterne priser er oppjustert med 2,5% ihht signaler fra rådmannen. Interne overføringer er ikke prisjustert. Effektiviseringskrav til menighetene. Det er utarbeidet generelt effektiviseringskrav på til sammen kr ,- til menighetene. Menighetene må selv prioritere eventuelle kutt alternativt øke givertjenesten. Kirkesjefen ønsker å presisere at det er lite ønskelig å budsjettere med kr i sykelønnsrefusjon. Budsjettet blir stramt og en har små muligheter til å håndtere uforutsette forhold. Alternativt kunne budsjettert sykelønnsrefusjon vært lagt på effektiviseringskravet til menighetene. Dette hadde gitt et effektiviseringskrav på kr ,-. En har valgt å ikke gjøre dette for å søke å skjerme menighetene så mye som mulig. Det må presiseres at muligheten for underskudd i 2014 økes ved å budsjettere inn sykelønnsrefusjonen. Foreløpige prognoser viser at festeavgiften vil øke noe i og foreløpig er budsjettert sykelønnsrefusjon redusert noe for disse årene. Dersom dagens situasjon fortsetter, vil fellesrådet måtte gjøre ytterligere grep for å tilpasse driftsutgiftene til den økonomiske rammen. Det har vært arbeidet aktivt for å øke rammene, både til generell drift og til vedlikehold, uten at dette har ført fram. 3.2 Driftsinntekter Tilskudd fra kommunen, driftstilskudd Kommunens økonomiske forpliktelser er regulert i Kirkeloven 15. De viktigste forpliktelser er drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, avlønning av ansatte og administrative kostnader for menighetsrådene og fellesrådet. Etter Kirkeloven 14 har fellesrådet ansvar for å forvalte de kommunale overføringene. Når det gjelder de kommunale investeringstilskuddene vises til kapittel 4. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 12

13 2013-priser, tall i kr Overført fra HP , netto Kompensasjon økte forsikringsutgifter Videreføring lønns- og prisvekst Stilling kremasjon Fasade Domkirka Brøyting Voie kirkegård Økte tidsrammer gravferd Prosjekt Dåpsopplæring Sum rådmannens rammer før lønns- og prisvekst Lønns-og prisvekst Sum rådmannens rammer inklusive lønns- og prisvekst Overført fra HP , netto I 2012 ble fellesrådet pålagt et innsparingskrav på kr Innsparingskravet ble økt i 2013 med kr til kr , og doblet i 2014 til kr Innsparingskravet er innarbeidet netto ramme og videreført i perioden. Utbyggingen på Justvik medfører økt aktivitet på Oddernes/Justvik. Det samme gjelder for Hånes grunnet utbyggingen på Lauvåsen. Rådmannen er enig i at økt befolkning utløser behov for økte driftsmidler, og la til grunn en styrking av rammen fra 2014 med kr for Justvik, og kr for Hånes, til sammen kr Beløpene er innarbeidet i netto ramme overført fra HP Sammen med ovenstående kutt på kr , innebærer dette at nettoeffekten blir kutt på kr Videreføring lønns- og prisvekst Videreføring av rammekorreksjon våren 2013 som følge av lønnsoppgjør. Stilling kremasjon Ihht forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd er det krav om at to av krematoriebetjeningen skal være til stede ved kremasjon. På denne bakgrunn er rammen styrket. Fasade Domkirka Fellesrådet har tidligere hatt fond til utvendig vedlikehold av Domkirka. Fondet ble brukt opp i Rammen er styrket for å muliggjøre løpende utvendig vedlikehold. Brøyting Voie kirkegård Etablering av ny kirkegård ved Voie kirke, medfører utvidelse av parkeringsplassen. Brøyteutgiftene økes som følge av dette. Økte tidsrammer gravferd For å bidra til økt ro rundt gravferdsseremoniene bevilget Bystyret i desember kr til økning av tidsrammer. Det innebærer at tidsrommet mellom gravferdsseremoniene utvides fra 1 time og 15 min til 1 time og 30 min. Prosjekt Dåpsopplæring Bystyret bevilget i desember kr ,- til prosjekt dåpsopplæring. Bevilgningen er en tidsbegrenset prosjektbevilgning. Prosjektet innebærer styrket dåpsopplæring i de nye boligområdene Justnesskauen og Lauvåsen. Lønns- og prisvekst 2014 Rammeøkning som følge av lønns- og prisvekst for Denne justeres endelig våren Refusjon fra staten Fellesrådet mottar statlige tilskudd til stillinger. Dette gjelder diakoner, kateketer og trosopplæring. Finansieringen er litt ulik for de ulike stillingstypene. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 13

14 Diakonstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmekontoret med inntil 50% av lønnsutgiftene til diakon i Vågsbygd, Grim og Domkirken og inntil 25% av lønnsutgiftene til diakon i Lund menighet. Tilskuddet beregnes som prosentandel av statlig fastsatt sats. Kateketstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmekontoret med inntil 100% av lønnsutgiftene til kateket i Vågsbygd, Oddernes og Randesund/Hånes. Tilskuddet tilsvarer statlig fastsatt sats. Trosopplæring. Tilskudd fordeles av bispedømmekontoret til den enkelte menighet. Felles for alle disse stillingskategoriene er at bispedømmekontoret krever rapportering av faktiske utgifter. Dersom reell utgift er lavere enn fastsatt statlig refusjonssats, reduserer bispedømmekontoret fellesrådets tilskudd tilsvarende. Ved høyere utgift enn tilskuddssats, må fellesråd/menighet dekke det overskytende. Informasjon om gjeldende satser for 2014 til diakon, kateket og trosopplæring fås fra bispedømmekontoret i løpet av våren Tabellene nedenfor viser derfor historiske tall. Vanlig praksis har vært at fjorårsbeløp oppjusteres tilsvarende lønns- og prisvekst. Tilskudd diakoner, kateketer og trosopplæring, løpende priser Tilskudd diakoner * Tilskudd kateketer * *Omfordeling 20% stilling fra kateket til diakon i Voie menighet etter godkjenning fra bispedømmekontoret. Tilskudd til trosopplæring fordelt på menighet, løpende priser Kirkesjefens administrasjon Flekkerøy Voie Vågsbygd Grim Torridal Oddernes Lund Randesund Tveit Domkirken Hånes Hellemyr Fellesrådet er tildelt trosopplæringsmidler med formål om at menighetene innfører trosopplæringsreformen. Innføring av reformen skjer ved å utvikle, gjennomføre og videreutvikle lokale planer for trosopplæring for alle medlemmer mellom 0 og 18 år. Tilskuddet skal bidra til å styrke den utøvende trosopplæring for barn og unge. Plan for trosopplæring, vedtatt av Kirkemøtet 2009, er retningsgivende plan for trosopplæringsarbeidet i den enkelte menighet. I tillegg til ovennevnte mottas kompensasjon for prostesekretær og kirkemusikalsk konsulent. For førstnevnte mottas kompensasjon etter statlig refusjonssats, for konsulent etter regning Andre inntekter Fellesrådet har noe inntekt fra drift av kapeller og kirkegårder. Dette gjelder blant annet festeavgift, stell av graver og utenbys bisettelse/begravelse/nedsettelse/forsendelse. For betalingssatser vises til kapittel 5. Festeavgift Når det gjelder festeavgiften har alle som bor i kommunen rett til fri gravplass i 20 år. Deretter har pårørende anledning til å feste graven for 20 nye år i inntil 40 år. Utenbys som velger grav i Kristiansand betaler festeavgift fra gravleggingsdato. Når festetiden er utløpt kan graven festes for 20 nye år. Alternativet er at gravstedet slettes og omgjøres til ledig grav. En grav kan ikke festes lenger enn 60 år etter siste gravlagte. Ved vurdering av festeavgiftens størrelse må en ta i betraktning at nesten samtlige graver i Kristiansand har dobbel dybde. Det innebærer at gjenlevende ektefelle ikke behøver å betale for reservasjon av egen grav. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 14

15 Den enkelte grav har derfor i praksis en lengre friperiode enn 20 år. På denne bakgrunn anses festeavgiften akseptabel sammenlignet med kommuner som bruker enkel dybde. Stell av graver Kirkegårdsansatte utfører stell av om lag private graver. I tillegg kommer administrativ oppfølging. Om lag 50% av disse er knyttet til gravlegater. Utenbys begravelser, kistenedsettelser, urnenedsettelser og -forsendelser Det er ikke uvanlig at mennesker ønsker bisettelse/begravelse utenfor den kommunen hvor de har bodd. I slike tilfeller kreves det inn en avgift som gjelder leie av kapell og gjennomføringen av begravelsen. Refusjon menigheter Beløpet gjelder i hovedsak utgifter til menighetsfinansierte stillinger. Fellesrådet forestår lønnsutbetaling til samtlige ansatte i fellesrådet, også til menighetsfinansierte stillinger. Utgifter til stillinger/stillingsandeler som er menighetsfinansierte, refunderes fellesrådet etter regning. Refusjon strøm inngår også i beløpet. Effektiviseringskrav Fra 2014 innføres et effektiviseringskrav for menighetene, jf ovenstående punkt 3.1. Dette innebærer at menighetene vil få en ekstraregning i 2014 tilsvarende nedenstående beløp. Effektiviseringskrav 2014 Flekkerøy menighet Voie menighet Vågsbygd menighet Grim menighet Torridal menighet Oddernes menighet Lund menighet Randesund menighet Tveit menighet Domkirken menighet Hånes menighet Hellemyr menighet Sum Refusjon andre Omfatter flere refusjoner, hoveddelen kan henføres gravlegater. Offer/innsamling Dette henføres Kirkens Internasjonale Fellesskap, Kristiansand, tidligere Kristiansand International Church (KIC). 3.3 Driftsutgifter Lønnsutgifter Om lag 2/3 av inntektene benyttes til lønnsutgifter. Antall ansatte i Kristiansand kirkelige fellesråd utgjorde per personer. Dette tilsvarer 66,23 årsverk. Alle menighetene har kirketjener, kantor, ungdomsarbeider/trosopplærer og daglig leder. Noen av menighetene har også kateket og/eller diakon. Stillingene finansieres av flere parter; fellesrådet, staten og menighetene. Fellesrådet finansierer den største andelen av stillingene. Menighetene finansierer om lag 10 årsverk. I lønnsutgifter inngår også utgifter til pensjon, arbeidsgiveravgift, feriepenger samt seniortillegg. Budsjettert sykepengerefusjon på kr ,- samt vakans kirkesjefstilling, er innarbeidet. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 15

16 3.3.3 Forbruksvarer og tjenester Her inngår blant annet utgifter til personaloppfølging som personaltiltak ifm inkluderende arbeidsliv, HMStiltak, opplæring og kurs. Videre inngår utgifter til AFP, elektrisitet, husleie, forsikringer mv. I 2013 inngikk også tilskudd til menighetene til nattverdsutgifter, alterlys, lyspærer og kommunale avgifter. Fra 2014 er dette flyttet til overføringsutgifter, jf kapittel Nedenfor følger informasjon om enkelte av områdene innen kapittelet. Fra 2014 er budsjett og regnskap for Internasjonalt Fellesskap flyttet fra fellesrådet til Domkirken. Inkluderende arbeidsliv Kirkelig fellesråd er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er inngått intensjonsavtale med ansatte og rikstrygdeverket om spesiell oppfølging ved sykdom. Intensjonsavtalen har som mål å redusere sykefraværet å ansette og beholde flere personer med redusert funksjonsevne å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft For fellesrådet er økt fokus på sykefraværet, oppfølging av den syke og på sikt reduksjon av sykefraværet, det viktigste. Arbeidsgiver og arbeidstaker har felles forpliktelse til å samarbeide for å finne frem til gode løsninger. Som støttespillere i dette arbeidet brukes fastlegen, NAV arbeidslivssenter og NAV-kontorene. Fellesrådet er godkjent som IA-plass-arrangør. Det vil si at virksomheten forplikter seg til å avgi arbeidstakere til andre arbeidsgivere, motta arbeidstakere fra andre virksomheter, samt motta arbeidssøkere med behov for arbeidsutprøving i ordinært arbeid. Tabellen viser at sykefraværet varierer fra år til år. Dette avhenger av hvor mange som er langtidssykemeldt og hvilken løsning som velges etter endt sykemelding. Langtidssykemeldingene er i liten grad jobbrelatert Sykefravær 5,50 % 8,80 % 3,40 % 5,30 % 4,7%* *Data for 1. kvartal Helse, miljø og sikkerhet Fellesrådet driver et aktivt arbeid i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vernerunder gjennomføres årlig i samtlige menigheter og på kirkegården. Kirkesjefen samarbeider med domprosten på dette området. Erfaringen med felles arbeidsmiljøutvalg for alle ansatte i domprostiet har virket positivt. Dette innebærer at hele staben inkluderes når arbeidsmiljøspørsmål drøftes. Avsatte midler til HMS brukes i hovedsak til velferdstiltak, kontorutstyr knyttet til ergonomi, belysning, databriller m.v. Bevilgning i 2014 er videreført på samme nivå som i Tall i kr priser inklusive mva HMS-tiltak Opplæring Tilsatte i Kristiansand kirkelige fellesråd er en uensartet gruppe i forhold til utdanning. Utdanningsnivået spenner fra tilsatte med høy formalkompetanse til ufaglært arbeidskraft. Dette gir særlige utfordringer i forbindelse med kompetanseplanlegging. Det er et mål å sørge for at den enkelte tilsatte opplever seg kompetent til å utføre jobben. I samsvar med vedtatte mål- og tiltak, er avgjørelsesmyndigheten for deler av opplæringsmidlene delegert til daglig leder og den enkelte stab. Fordeling av opplæringsmidler: Kirkelig ansatte, lokal fordeling Kirkelig ansatte, ved personalleder Nye medlemmer i fellesråd Kirkesjefens kontor Sum Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 16

17 Opplæring kirkelig ansatte lokal fordeling: 2014 Flekkerøy menighet Voie menighet Vågsbygd menighet Grim menighet Torridal menighet Oddernes menighet Lund menighet Randesund menighet Tveit menighet Domkirken menighet Hånes menighet Justvik menighet Hellemyr menighet Sum Fellesrådets opplæringstilskudd til menighetene er ment å dekke utgifter til stiftsdagene for fellesrådsfinansierte stillinger. Menighetene oppfordres til å bevilge tilsvarende for egne stillinger inklusive trosopplæring. Opplæring kirkelig ansatte: 2014 Kirketjenere Daglig ledere Diakoner, fagsamlinger Kateketer, fagsamlinger Organister, fagsamlinger Arbeidsveiledning, alle stillinger Andre kurs/opplæringsbehov Sum Anskaffelser og vedlikehold Under anskaffelser og vedlikehold inngår blant annet inventar og utstyr, vedlikehold, brøyting, serviceavtaler, organistvikar, mv. I 2013 inngikk også tilskudd til menigheter for pianostemming, men fra 2014 er dette flyttet til overføringsutgifter, jf kapittel Utgiftene er også justert som følge av at regnskap Internasjonalt fellesskap overføres Domkirka. Videre er foreløpig prosjektmidler dåpsopplæring lagt her. Utgiftene kan bli flyttet når prosjektstillingene er bemannet. Vedlikehold Kirkene i Kristiansand varierer i alder og størrelse og setter store krav til vedlikehold. I tillegg til middelalderkirkene Oddernes og Tveit, er Domkirken og Grim kirke listeført av riksantikvaren som kirkebygg av særskilt kulturhistorisk/arkitektonisk verdi. Domkirken har i tillegg til å fungere som kirke for lokalmenigheten, også en katedralfunksjon for byens innbyggere. Mindre vedlikeholdsoppgaver forutsettes løst lokalt ved at hver menighet er tildelt et mindre beløp til løpende vedlikehold. Større vedlikeholdsoppgaver prioriteres gjennom vedtak i handlingsprogrammet eller gjennom de fleksible vedlikeholdsmidlene som disponeres av vedlikeholdskoordinatoren. Det skaper forutsigbarhet og mulighet for planlegging. Bygningsmassen viser økende vedlikeholdsbehov, og det er behov for å styrke rammen for å imøtekomme dette. Spesielt has en utfordring knyttet til lekkasjer i flere kirkebygg. Gjeldende økonomiske rammer har ikke gitt mulighet for ønsket styrking. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 17

18 Ramme til vedlikehold, tall i kr. Beløp i 2014 priser inkl. mva Vedlikehold Domkirken Beløp til fordeling på menigheter Vedlikeholdskoordinator inklusive bilutgifter Sum Rammen til vedlikehold er videreført på samme nivå som i En har ikke funnet rom for ekstratiltak innen vedlikehold. Dette innebærer at vedlikeholdsrammen for 2014 er knapp. Vedlikehold Domkirken, beløp i 2014 priser inkl. mva. Prosjekt Div utgifter materialer kirketjener Div utforutsett Lydanlegg Gulvbelegg/arbeider Rens av tepper Rensing/pussing av vinduer Service ringeklokker/ringeanlegg Utbedring av låssystem/dører Brannsikring Malearbeid IDV utbedringer Vedlikeholdstimer kirketjener Vedlikehold fjernvarme Lysanlegg Sum Vedlikeholdsprogrammet er satt opp etter forslag fra Domkirken. Beløp til fordeling på menigheter (lokalt vedlikehold), beløp i 2014 priser inkl. mva. Prosjekt Flekkerøy kirke Voie kirke Vågsbygd kirke Grim kirke Torridal kirke Oddernes kirke inkl mbh Lund kirke Randesund kirke Søm kirke Tveit kirke Domkirken 0 Hånes kirke Justvik kirke Hellemyr kirke Sum Fordeling av rammen til lokalt vedlikehold er basert på skjønn. Fordelingen av basisbeløpet må sees sammen med avsatt ramme til vedlikeholdskoordinatoren. Vedlikeholdskoordinator inklusive bilutgifter Vedlikeholdskoordinatoren prioriterer bruken av midlene. Vedlikeholdskoordinatoren holder oversikt over alle kirkelige bygninger og har en plan for løpende vedlikehold. Mindre vedlikeholdsoppgaver som ikke anføres som egne prosjekter i handlingsprogrammet utføres fortløpende. Midlene kan også brukes der avsetningen til lokalt vedlikehold ikke er tilstrekkelig. Midlene sees i sammenheng med utgifter til bilhold. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 18

19 3.3.5 Overføringsutgifter I hovedsak gjelder dette overføring av tilskudd til menighetene. Merk at overføring til Domkirken for tilskudd til Internasjonalt fellesskap fra 2014 inngår i hovedoversikten under overføringsutgifter, men er ikke medtatt i nedenstående tabell. Overføring av trosopplæringstilskudd inngår også i overføringsutgifter, men er ikke inkludert i nedenstående tabell. For oversikt vises trosopplæring til kapittel Tilskudd til menighetene for kontorhold/menighetsråd inngår i overføringsutgifter. Ramme overføring til menighetene for tilskudd til visse oppgaver er fra 2014 også lagt her, mens dette tidligere stod under både forbruksvarer og anskaffelser. Menighetene får tilskudd fra fellesrådet til dekning av fellesrådets del av utgifter til lyspærer, alterlys, nattverds utgifter, kommunale avgifter, pianostemming samt utrykningskostnader ifm alarmer. Tabellen under viser kolonne for tilskudd til visse oppgaver (rammeoverføring) fra Tilskudd til menighetsråd gjelder tilskudd til kontorhold og menighetsråd for Kolonnen for 2014 er sum av tilskudd til visse oppgaver og tilskudd til menighetsråd. Tilskudd til Tilskudd til Sum tilskudd visse oppgaver 2013 Menighetsråd Flekkerøy menighet Voie menighet Vågsbygd menighet Grim menighet Torridal menighet Oddernes menighet Lund menighet Randesund menighet Tveit menighet Domkirken menighet Hånes menighet Hellemyr menighet Sum Finans En betydelig del av renteinntektene kan henføres gravlegatene. Fellesrådets budsjetterte renteinntekter er nedjustert litt på grunn av innbetaling fondsavsetning pensjon til kommunen. Renteinntektene er justert som følge av at regnskap Internasjonalt fellesskap overflyttes Domkirken. Renteutgifter gjelder finansiering hovedorgel Domkirken og lån Vågsbygd kirke. På bakgrunn av fellesrådets vedtak av er avdrag Vågsbygd kirke omdisponert til finansiering hovedorgel Domkirka. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 19

20 4. Hovedoversikt investering Prosjekt Investeringsprosjekt Bto Herav tilsk/ref Rest Bto Herav tilsk/ref Rest Bto Herav tilsk/ref Rest Bto Herav tilsk/ref Rest Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd, løpende Flekkerøy kirke, kommunens andel Flekkerøy kirke, fellesrådets andel Flekkerøy kirke, menighetsrådets andel Flekkerøy kirke, mva kompensasjon Flekkerøy kirke, brutto prosjekt er i 2012 priser Domkirken, nytt orgel, kommunens andel Domkirken, fellesrådets andel Domkirken, menighetsrådets andel Domkirken, mva kompensasjon Domkirken orgel, brutto prosjekt er i 2010 priser Torridal kirke, riving Hommeren Torridal kirke, mva kompensasjon Vågsbygd kirke, nye kontorer Vågsbygd kirke, mva kompensasjon Pålegg tilsynsmyndighet,enøk og uforutsett Pålegg tilsynsmyndighet, mva kompensasjon Justvik kirke. Ny heis Justvik kirke, mva kompensasjon Hellemyr kirke. Utsmykking av kirkesalen Lund kirke, nye stoler Lund kirke, mva kompensasjon Domkirka, ekstraordinært avdrag Vågsbygd kirke, ekstraordinært avdrag SUM Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 20

21 4.1 Investeringstilskudd fra kommunen Investeringstilskuddet bygger på vedtatt handlingsprogram Tallene i investeringsprogrammet er oppgitt i løpende priser eksklusive mva. Tall i kr. Tabellen viser rådmannens netto investeringstilskudd til kirkelig fellesråd Prosjekt Tall i kr Sum Sum Sum Sum Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd Flekkerøy kirke Hommeren Rammeavsetning til investering Rådmannens netto investeringsramme Rådmannen gir særskilt investeringstilskudd til økt egenkapitaltilskudd pensjonskassen, Flekkerøy kirke samt riving av Hommeren 4. I tillegg mottar fellesrådet en rammeavsetning til investering. Dette gir fellesrådet muligheter for langtidsplanlegging, forutsigbarhet med hensyn til realisering av nødvendige prosjekter og mulighet for å utløse mer egenkapital fra menighetene. Beløpene er netto, forventet mva-kompensasjon er ikke innarbeidet. 4.2 Kommentarer til investeringsprosjektene Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd Kristiansand kommune har årlig tilsagt ny egenkapital til Kristiansand kommunale pensjonskasse. Egenkapitaltilførselen var forårsaket av nødvendig oppjustering av pensjonskassens kapitaldekning, da denne over flere år ikke har holdt tritt med en betydelig vekst i forvaltningskapitalen. Pensjonskassens gjeldende vedtekter sier at ansvaret for egenkapitalinnskudd fordeles forholdsmessig mellom medlemsforetak i pensjonskassen i forhold til respektives andel av samlede premiereserver i pensjonskassen. Kirkelig fellesråd har tidligere mottatt tilskudd til dette på kr fra rådmannen. Faktisk tilskudd har vært lavere enn tilskuddet og fellesrådet har avsatt overskytende på fond. I 2013 bad kommunen om tilbakebetaling av overskytende, og reduserte fremtidig årlig tilskudd til kr ,-. Beløpet forventes økt og det er derfor satt av kr ,- i planperioden. Flekkerøy kirke Utredninger som er gjort på Flekkerøy kirke viser at bygningen er i så dårlig forfatning at den trenger omfattende rehabilitering og forsterkinger. På bakgrunn av dette ble det i HP vedtatt renovering og utvidelse av Flekkerøy kirke med ferdigstillelse i I HP gikk rådmannen inn for ferdigstillelse i Brutto ramme beløper seg til 79,4 mill. kr i 2012 priser hvorav kommunens andel utgjør 59,2 mill. kr. Fellesrådet og menighetsrådet deltar i finansieringen. Menighetsrådet avsetter 0,57 mill. kr årlig (2012-priser) og fellesrådet avsetter 0,53 mill. kr årlig (2012-priser). Rådmannen har i sitt forslag nå justert forslag til bevilgning. Ubrukte bevilgede midler fra tidligere, 9,65 mill. kr foreslås inndratt. Videre foreslås ingen bevilgning for 2014 og I 2016 økes bevilgning til 15 mill. kr og i 2017 foreslås 23 mill. kr. Restfinansiering vil bli vurdert ved rullering av handlingsprogrammet for Tall i kr. Kommunens andel Fellesrådets andel Menighetens andel Mva Sum Hommeren 4 Bygget står ved Torridal kirke. Bygget er tomt, strøm slått av og vannet stengt. Området er regulert til kirkegård. Dette innebærer at murene må tas bort for å muliggjøre kirkegårdsdrift på tomten. Kommunen har bevilget kr ,- til rivning av bygget. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 21

22 Domkirken, nytt orgel Dette ble vedtatt i HP , og er videreført i de påfølgende handlingsplaner. Ramme for prosjektet fra HP (2010-priser). Orgelet forventes å stå ferdig montert i Det ble tidligere lagt opp til at rådmannen skulle forskuttere fellesrådets andel. Pga forsinkelser i prosjektet har forskutteringen hittil ikke vært benyttet. Orgelet ble installert i Deler av fellesrådets finansiering er budsjettert i Tall i kr Kommunens andel Fellesrådets andel Menighetens andel Mva Sum Vågsbygd kirke, nye kontorer Det er behov for utbedring av kontorsituasjonen i Vågsbygd kirke. Første avsetning av midler til utredning er fra Beløpet i 2016 er litt justert sammenlignet med gjeldende HP. Det er lagt inn noe midler også i Foreløpig er utredningsarbeidet ikke påbegynt. Pålegg tilsynsmyndighet, enøk og uforutsett Det er installert varmepumper i Randesund, Hånes, Hellemyr og Torridal kirker. Tidligere spesifikasjon av avsetning til varmepumper Oddernes kapell og Søm kirke er slått sammen til ENØK-tiltak i perioden. En vil revurdere hvilke tiltak som er mest formålstjenlige. Fra 2014 har en valgt å slå sammen disse avsetninger til pålegg tilsynsmyndighet, uforutsett og enøk da dette gir økt fleksibilitet. Justvik kirke, ny heis Det tas sikte på anskaffelse av ny heis. Hellemyr kirke, utsmykking av kirkesalen Hellemyr kirke er sparsomt innredet ettersom kirken ble bygget etter stor dugnadsinnsats og lokal finansiering inntil kommunen innfridde menighetens restlån i Det er utarbeidet plan for nye liturgiske møbler og kunstnerisk utsmykking av kirkerommet. I tillegg ønsker menigheten å flytte orgelet. Samlede kostnader er beregnet til kr. Det avsettes kr i 2015 og kr i 2016 for å indikere at prosjektet på sikt kan realiseres. Lund kirke, nye stoler Det er behov for nye stoler i Lund kirke. Kirken signaliserer behov for 690 stoler. Kirkesjefen har foreløpig lagt til grunn 360 stoler tilsvarende kirkerommet. Beløpet er innarbeidet i Domkirken, nytt orgel, finansiering Det legges opp til omdisponering av finansieringen for å redusere renteutgiftene. Dette innebærer finansiering av hovedorgel med kr ,- i Vågsbygd kirke, ekstraordinært avdrag Beløpene er justert i forhold til HP Opprinnelig lån var på kr. Dersom forslag til handlingsplan følges, er lånet nedbetalt i løpet av handlingsplanperioden. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 22

23 5. Betalingssatser 5.1 Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger Vielser i regi av Dnk Personer som ikke er medlemmer av Dnk Medlemmer av Dnk som ikke er folkeregisterført i Krs Sats 2014: Kr 3 000,- Sats 2015: Kr 3 100,- Dekker lønnsutgifter kirketjener og organist samt lokalleie Vielser i regi av annet trossamfunn Sats 2014: Kr 4 500,- Sats 2015: Kr 4 600,- Dekker lønnsutgifter kirketjener, lokalleie inklusive orgel og utstyr Begravelser Begravelse av personer som ikke er medlemmer av Dnk Begravelse i kirkene i regi av annet trossamfunn Sats 2014: Kr 2 900,- Sats 2015: Kr 3 000,- Dekker lønnsutgifter kirketjener og organist samt lokalleie. Gjelder ikke Oddernes- og Kristiansand kapell Merk at det forutsettes at menighetsrådet har gitt godkjenning for slik utleie. 5.2 Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer Veiledende satser for 2014 fastsettes til: Kategori Gruppe 1 Gruppe 2 I Amatører Idealistiske organisasjoner Kristne organisasjoner Andre kristne kirkesamfunn Ved billett/ofring: 10% av bruttoinntekt, minimumssats kr 1 500,- Uten billett/ofring: Minimumssats kr 1 500,- II Offentlige institusjoner Profesjonelle Ved billett/ofring: 20% av bruttoinntekt Minimumssats kr Leie orgel: Kr 1 000,- Leie orgelpositiv: Kr 1 000,- Leie flygel: Kr 1 000,- Gruppe 1: Flekkerøy, Voie, Torridal, Randesund, Hånes, Tveit, Justvik og Hellemyr. Gruppe 2: Vågsbygd, Grim, Oddernes, Lund, Søm og Domkirken. Ved billett/ofring: 10% av bruttoinntekt, minimumssats kr 2 500,- Uten billett/ofring: Minimumssats kr 2 500,- Ved billett/ofring: 20% av bruttoinntekt Minimumssats kr Leie orgel: Kr 2 000,- Leie orgelpositiv: Kr 1 000,- Leie flygel: Kr 1 000,- Inntekter fra utleie av kirker til konserter eller andre arrangementer føres i menighetens regnskap. Leietaker dekker i tillegg eventuelle lønnskostnader til kirketjener/organist samt eventuelle andre ekstrakostnader. 5.2 Betalingssatser kirkegårdsdrift Betalingssatsene foreslås økt med 2,5% Stell av graver (inklusive mva) Nyetablering av grav for stell (inkl. mva) Festeavgift per år Ventemusikk/preludering Urneforsendelse (inklusive mva) Utenbys bisettelse/begravelse/urnebegravelse Utenbys teknisk kremasjon Utenbys kistenedsettelse Utenbys urnenedsettelse/forsendelse Begravelse for ikke medlemmer av Dnk Merk at stell av graver er et anslag beregnet på grunnlag av planting og vedlikehold enkel grav, vinterdekking enkel grav, 6 isbegoniaer og administrasjonsgebyr. Ved dobbel grav og/eller endring av planteantall vil dette gi justering i beløp. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 23

24 6. Tiltak utenfor rammen 6.1 Forslag til driftstiltak utenfor rammen Vedlikehold Vedlikeholdsbehovet i kirkene øker. Gjeldende vedlikeholds ramme er ikke tilstrekkelig. Vedlikeholds koordinator strekker midlene langt ved å utføre betydelige arbeider selv, men rammen er likevel for knapp. Anslag behov rammeøkning: kr. Det meldes om lekkasjer i flere kirker. Behov for ramme til å utrede dette. Avsette eventuelt rund sum for oppstart av utredningsarbeid. Forslag: ,-. Domkirka, kontorløsning HMS rapporter viser betydelig behov for utbedring av kontorsituasjonen i Domkirka. Domkirken og Kirkelig Fellesråd inklusive servicetorget må være samlet og nær Domkirken. Dette krever økte midler. Befolkningsvekst Generell befolkningsvekst gir økt aktivitet. Spesielt gir utbygging økt aktivitet for enkelte områder. For å være til stede som folkekirke er det behov for en stilling på Justvik og Lauvåsen. Det er søkt om ekstra midler til trosopplæring via prosjektmidler i kommunen. Salmebok Det innføres ny salmebok fra Dette krever digital løsning pluss innkjøp av nye salmebøker. Digital løsning gir økt årlig driftsutgift med kr ,- i tillegg til innkjøp av salmebøker. Forsikring I 2013 økte årlig forsikringspremie kirkebygg betydelig grunnet kirkebranner. KNIF har også for 2014 varslet betydelig premieøkning grunnet dette. KNIF anslår økning på 10-15% i forsikringspremie. Dette gir årlig merutgift på kr ,-. Voie kirkegård Høsten 2014 forventes ferdigstillelse av Voie kirkegård. For de øvrige kirkegårder ivaretar Parkvesenet stell av kirkegården, og det vil være naturlig at også Voie kirkegård inngår i dette. Parkvesenet har anslått økte kostnader som følge av dette til kr , Vedlikeholdsbehov Lekkasjer Domkirken, kontorløsning Befolkningsvekst Hånes/Lauvåsen, Justvik, gjenstående behov Salmebok Forsikringspremie Voie kirkegård, økte driftskostnader Sum Forslag til investeringstiltak utenfor rammen Domkirken, hovedorgel Orgelet forventes å være ferdig innstallert høsten Brutto ramme utgjør 15 mill. kr. Prosjektleder rapporterer nå om forventet merkostnad på i området kr grunnet valutakurs, for lav ramme til uforutsett i utgangspunktet, merutgifter til stilas og belysning. Ved å legge til grunn opprinnelig budsjettert valutakurs, ville merkostnaden vært kr ,-. Om lag kr ,- skyldes valutakurs. Anslag merutgifter svinger med valutakursen. Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd Side 24