Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020"

Transkript

1 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre , sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre , sak 4/11 Hurdal kommunestyre , sak 121/10 Nannestad kommunestyre , sak 4/11 Nes kommunestyre , sak 15/11 Ullensaker kommunestyre , sak 23/11

2 1. Status Måltavle - Strategi arbeidsfordeling mellom regionsnivået og kommunene innad Visjon Gardermoregionen dynamisk utvikling og gode livsvilkår Virksomhetside Gardermokommunenes felles redskap for bærekraftig regional vekst og utvikling og kommunal samordning og effektivisering Verdier Resultater Tillit og respekt Sjenerøsitet og gjensidighet Åpenhet Læring og utvikling Innsatsområder Interessepolitikk Samferdsel Helse Utdanning og kompetanse Regional utvikling Økonomiske rammevilkår Næringsutvikling Regional innsats Innsats fra hver enkelt kommune Figur: Gjeldende strategi for ØRU-samarbeidet Tjenestesamarbeid Løpende vurdering av nye områder Administrativt samarbeid Gevinstrealisering Felles lønn Felles regnskap Felles arkiv og dokumentsenter Felles skatteoppkrever Kommunesamarbeidet på Øvre Romerike Øvre Romerike Utvikling (ØRU) har for inneværende planperiode hatt den strategien som framgår av figuren over. Strategiperioden nærmer seg slutten og det er blitt behov for å revidere inneværende strategi før utløpet av strategiperioden. Definerte mål for perioden Interessepolitikk Mål: ØRU skal fremstå samlet og være en proaktiv påvirker av aktører og saker med strategisk betydning for regionens utvikling. I arbeidet skal ØRU aktivt søke samarbeid med andre interessenter der dette er hensiktsmesig. Næringsutvikling Mål Gardermoregionen skal være blant landets 10 beste næringslivsregioner Regionen skal fremstå utad som en felles næringsregion, men med tydelig Tjenestesamarbeid Mål: ØRU kommunene vil etablere samarbeid om den kommunale tjenesteytingen innfor områder hvor felles tjenesteyting utvilsomt vil gi en produktivitets- og/eller kvalitetsgevinst Administrativt samarbeid Mål: ØRU-kommunene skal realisere gevinstene knyttet til prosjektene i Digitale Gardermoregionen I tillegg fortsetter samordningen av mindre administrative tjenester. Evaluering og vurderinger Erfaringene fra inneværende strategiperiode bekrefter tidligere erfaringer, at det for kommunene er enklere å stå samlet i interessepolitikken enn å utvikle et sterkere og mer forpliktende samarbeid på tjenestesiden og på det administrative området. Den økonomiske utvikling i kommunene og de Side 2 av 15

3 fremtidige utfordringer vi nå ser i gjeldende strategiperiode har imidlertid ikke svekket samarbeidsbehovet, heller det motsatte. At det er tidkrevende å få etablert gode og effektive interkommunale tjenestemessige og administrative samarbeid er kjent, men noe av årsakene kan også ha å gjøre med måten arbeidet har vært organisert på. I perioden har det vært en økende tendens til å involvere regionsrådene i forskjellige fora. Dette er en utvikling som forventes å fortsette, og som på sikt kan medføre at organisering av samarbeidet og ressursinnsats bør vurderes. Interessepolitikk. I slutten av forrige strategiperiode ble Akershus fylkeskommune (AFK) fast medlem i ØRU. ØRU har også vært aktivt med i forskjellige fylkeskommunale fora. ØRU har i perioden også vært aktivt med i Samarbeidsalliansen Osloregionen på alle nivå og videreført kontakt og samarbeid med Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). ØRU har både alene og sammen med SNR gitt innspill til samferdselsplaner og andre saker. Næringsutvikling. I inneværende strategiperiode skulle hovedtyngden av arbeidet med næringsutvikling ivaretas av kommunene jfr vedlegg til Strategiplan for ØRU Erfaringene er at de færreste av kommunen har hatt ressurser og kapasitet til planmessig og målrettet arbeid innen dette innsatsområdet. For næringslivet ser det ut til at nærhet til viktige kommunikasjonsknutepunkt og transportårer, samt hensiktsmessige næringsareal, har vært viktigere faktorer for etablering enn aktiv påvirkning fra kommunale myndigheter. Utviklingen indikerer at det fremover kan ligge an til en større næringsvekst i regionen hvilket vil stille krav til kommunene og sannsynligvis øke behovet samordnet innsats. Tjenestesamarbeid. Målet for tjenestesamarbeid har vært basert på et sett kriterier. Gjennom prosjektet grenseløs region i regi av Samarbeidsalliansen, Osloregionen, har de seks ØRU-kommunene etablert et pilotprosjekt med felles barnehageopptak. Innen Osloalliansen er dette foreløpig det eneste i denne kategori som har blitt realisert, hvilket sier noe om det gode samarbeidsklima i ØRU. Innen de faglige nettverk og mellom flere funksjonsområder er det over tid etablert gode samarbeidsformer og arenaer, men større prosjekter er likevel ikke blitt gjennomført. Administrativt samarbeid. I strategiperioden har en ikke ubetydelig del av kommunenes resurser vært prioritert til fullføring av prosjekter knyttet til innføring av nye og felles IKT-systemer. Kapasitet til å vurdere utvidet administrativt samarbeid har imidlertid vært begrenset. I perioden har det vært gjennomført en virksomhetsanalyse av lønnsfunksjonen med sikte på å vurdere mulige gevinster ved et eventuelt fremtidig felles lønnskontor. Dette arbeid ble stilt i bero å påvente at nye og mer hensiktsmessige systemer. Det er også gjennomført et omfattende utredningsarbeid med tanke på et felles skatteoppkrevingsfunksjon. Det ble imidlertid ikke konsensus om dette. Tatt i betraktning den motstand som finnes i alle organisasjoner mot endringer, kan erfaringene tilsi at måten dette gjøres på kanskje bør vurderes. Side 3 av 15

4 2. Strategisk posisjon og muligheter SWOT STYRKER Vekstregion Vilje til samarbeid Etablerte samarbeidsordninger Felles digital plattform og IKTsystemer Fylkeskommunen er medlem Samarbeidet gir utviklingskompetanse Økt kompetanse i fagmiljøene SVAKHETER Ikke tilstrekkelig politisk forankring hos eierne Manglende forpliktende politisk samarbeid Svake incitamenter for felles innsats Manglende miljøprofil Resultatene er lite synlige eksternt Generelt manglende kunnskap om interkommunalt samarbeid og mulige samarbeidsmodeller Usikre rammebetingelser fra staten MULIGHETER Realisere stordriftsfordeler og synergier i en tett integrert arbeids-, bo og serviceregion Gjensidig bruk av hverandres kompetanse Digital infrastruktur Felles planstrategi og standarder for tjenesteyting Fellesskap gir økt påvirkningskraft Utvikle attraktiviteten for innbyggere og næringsliv ved å framstå som en enhetlig region TRUSLER Stram økonomi og usikre rammebetingelser Sviktende politisk og demokratisk legitimitet Lang behandlingstid og trege prosesser Intern lokaliseringsstrid Fragmentering av samarbeidsordninger Manglende synlige resultater Manglende informasjonsflyt Dagens styrker og svakheter Øvre Romerike er i en unik posisjon for en positiv videreutvikling av regionen til beste for folk og samfunn. Regionen er i følge NHOs attraksjonsbarometer den mest attraktive i landet. Nærheten til hovedstaden og virksomheten på landets hovedflyplass spiller selvsagt en vesentlig rolle, men viktigheten av hvordan kommunene legger til rette for utviklingen må ikke underkjennes. I swot-en er det listet opp en del forhold som vi må tillegge vekt i det videre arbeid. Vi må bygge videre på regionens styrke og utforme strategier for å begrense svakhetene. Framtidige muligheter og trusler Øvre Romerike er en tett integrert region med henimot mennesker. Veksten lager utfordringer i forhold til utbygging av offentlig infrastruktur og kommunale tjenester. Det er derfor opplagt at kommunene kan hente synergier gjennom koordinert samfunnsplanlegging, og stordriftsfordeler knyttet til samordnet tjenesteproduksjonen og administrasjon. Gjennom det bredbåndsnett som er etablert med Digitale Gardermoen IKS, har regionen fått en moderne infrastruktur som muliggjør utstrakt digital samhandling og samkjøring både i privat og offentlig sektor. Dette er et viktig infrastrukturtiltak for å legge forholdene til rette for fortsatt utvikling og samhandling i regionen. Å være en av landets fremste vekstregioner gir store utfordringer som krever godt politisk, administrativt og faglig lederskap. Interkommunalt samarbeid henter sin legitimitet i hovedsak bare fra de resultater som skapes. Det er derfor en permanent utfordring både å skape resultater og få synliggjort disse innad og utad. Ved å bygge videre på politikernes vilje til samarbeid om best mulig tilbud til innbyggerne og en positiv samfunnsutvikling, vil mulighetene for å lykkes være åpenbare. Side 4 av 15

5 Det vil være en viktig oppgave for det videre ØRU-samarbeidet å definere strategier og tiltak som minimaliserer truslene. Stram kommuneøkonomi kan bevirke at det ikke avsattes nok ressurser til nødvendige prosjekter om felles løsninger, og lokaliseringsstrider knyttet til hvor ulike fellesfunksjoner skal plasseres vil kunne overskygge effekten av tiltakene. Slike forhold kan være en reell trussel mot det enkelte samarbeidstiltak og ØRU-samarbeidet som helhet. NOEN GRUNNLEGGENDE FORHOLD Befolkningsutvikling og prognoser Som det framgår av tabellen har kommunene på Øvre Romerike i foregående 20-årsperiode hatt en meget sterk vekst. Dette også i sammenligning med andre deler av Akershus og landet for øvrig. Av kommunene er det bare Hurdal som ikke har tatt del i befolkningsveksten. Veksten representer både styrke og muligheter for regionen, men skaper også utfordringer. Kommunene har hatt en omfattende oppave i å legge til rette for dekning av tjenestebehovet i den økte befolkningen gjennom bl.a. utbygging av skoler, barnehager, tilbud innen eldreomsorg og tilrettelegging av teknisk infrastruktur for bolig- og næringsområder. Fra 2000 til 2010 økte befolkningen med ca innbyggere, og dersom prognosene slår til, vil befolkningsøkningen de neste tiåret bli om lag det samme Den relative befolkning utvikling må imidlertid forventes å variere mellom kommunene. Kommunikasjoner Samlet sett må infrastrukturen innenfor samferdsels- og kommunikasjonssektoren på hovedårene karakteriseres som god. I forbindelse med etableringen av hovedflyplassen ble det nedlagt betydelige ressurser i oppgradering og nybygging av veg, jernbane og teknisk infrastruktur. Transporttilbudet til og fra flyplassen langs veg og jernbane er svært bra. Gjennom ØRU-samarbeidet er det utarbeidet et forslag til Samferdselsstrategi for Øvre Romerike som skal gi gode innspill til pågående prioriteringsprosesser for samferdselstiltak, herunder bl a Nasjonal transportplan og Oslopakkene. Sluttproduktet skal i tillegg utgjøre et konkret arbeidsverktøy ved areal- og samferdselsplanleggingen i regionen. Arbeidsplassutvikling Øvre Romerike har det siste tiåret hatt en sterk vekst i antall arbeidsplasser både i privat og offentlig sektor. Antall offentlige arbeidsplasser har økt på landsbasis i perioden, og lå ca seks prosent høyere i 2007 enn i På Øvre Romerike har veksten i offentlige arbeidsplasser vært over 10 prosent i samme periode. Veksten i antall arbeidsplasser i privat sektor har vært fire prosentpoeng sterkere på Øvre Romerike enn på landbasis fra 2000 til Øvre Romerike har en langt høyere andel av arbeidsplassene i transportnæringen og hotellog restaurant enn landsgjennomsnittet. Det avspeiler naturligvis arbeidsplassene på hovedflyplassen Endring 0234 Gjerdrum % 0235 Ullensaker % 0236 Nes % 0237 Eidsvoll % 0238 Nannestad % 0239 Hurdal % Samlet % Figur: Folkemengde i kommunene på Øvre Romerike i perioden (Kilde SSB) Side 5 av 15

6 Øvre Romerike Figur: Fremskrevet folkemengde for Øvre Romerike for perioden (Kilde SSB midddelalternativet MMMM).Diagrammet viser en befolkningsøkning fra til innbyggere. En økning på over innbyggere eller 34 %. Flyplassen Det er i dag ca arbeidsplasser knyttet til virksomheten på hovedflyplassen. Beregninger gjort i 2005 anga at med ringvirkningene av virksomheten er det skapt om lag arbeidsplasser. Dersom prognosene slår til kan dette tallet i 2020 være økt til Alt dette vil avhenge av utviklingen i nasjonal og internasjonal luftfart og ikke minst den generelle økonomiske utvikling. Uansett vil hovedflyplassen på Gardermoen være en betydelig motor for utviklingen på mange områder på Øvre Romerike. Økonomi Flere av ØRU-kommunene har en betydelig ubalanse mellom sine driftsinntekter og driftsutgifter. Dette er gjenspeilet i meget svake netto driftsresultater de to siste årene. Mange av kommunene har også en høy gjeldsbyrde og lave fondsreserver. Dette peker i retning av at det er behov for sterk fokus på kostnadskontroll og effektivisering i årene som kommer. En forutsetning for å kunne gjøre denne jobben er at innbyggernes forventninger harmoniserer bedre med kommunenes økonomiske muligheter. Hvis ikke oppstår det et forventningsgap som rammer kommunenes omdømme. Side 6 av 15

7 3. Visjon og verdier i ØRU-samarbeidet Visjon Visjon Øvre Romerike landets mest attraktive region. Virksomhetsidé Virksomhetsidéen henspeiler mye på samfunnsmessig bærekraftig vekst og utvikling, men poengterer også gode livsvilkår. Framover vil det være et sentralt hovedarbeidsområde å samordne og effektivisere kommunale tjenester og administrative funksjoner. Det er videre behov for å påpeke at vekst og utvikling må skje innenfor en miljømessig forsvarlig og bærekraftig ramme, slik at ikke veksten blir et mål i seg selv. Virksomhetside for ØRU Kommunenes felles redskap for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering. Verdier Verdigrunnlaget i samarbeidet representerer de grunnleggende og felles retningslinjer for hvordan vi skal oppføre oss i samarbeidet, og for løsningen av konkrete saker og konflikter. Verdigrunnlaget har stort sett samme innhold som tidligere, men er endret på et par punkter. Likeverdighet er vektlagt fordi samarbeidet skal oppleves likeverdig selv om kommunene er forskjellige, blant annet i størrelse. Tillit og respekt er viktige punkter for å forsterke den grunnleggende holdning og atferd som bør prege samhandlingen mellom kommunene på alle nivå. Samarbeidsvilje og raushet er valgt i stedet for sjenerøsitet og gjensidighet, for å markere at viljen til samarbeid om felles løsninger og raushet overfor hverandre, er svært viktige forutsetninger. Et interkommunalt samarbeid kan ikke utvikles med millimeterlikhet mellom kommunene i hver enkelt sak. Verdien åpenhet har to betydninger: a) Arbeidet i ØRU skal være transparent dvs. det skal være mulig å ha innsyn i samarbeidet også for andre enn de som er med i ØRUs organer og prosjekter. b) ØRU skal ikke være et lukket system for de 6 kommunene som er seg selv nok. ØRU skal aktivt søke samarbeid og være åpent for samarbeid med andre kommuner, organisasjoner, regioner og næringsliv. Utviklingsarbeid og samarbeid med andre har større risiko enn mye annet vi driver med. Derfor må arbeidet i ØRU bygges på en vilje til læring og utvikling. I dette inngår også rom for feiling på veien fram og forståelse for at ting tar tid før nye felles prosjekter er forankret. Verdier Likeverdighet Tillit og respekt Samarbeidsvilje og raushet Åpenhet Læring og utvikling Side 7 av 15

8 4. Innsatsområder fram mot 2020 Måltavle - Strategi fram mot 2020 Visjon Øvre Romerike landets mest attraktive region. Virksomhetside Kommunenes felles redskap for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, samordnet tjenesteyting og effektivisering Verdier Likeverdighet Tillit og respekt Samarbeidsvilje og raushet Åpenhet Læring og utvikling Innsatsområder Interessepolitikk Samferdsel Utdanning/ kompetanse Helse Økonomiske rammevilkår Deltakelse eksternt Regional utvikling Storflyplasseffekter Arealbruk/plansamarbeid Næringsutvikling Kommunikasjoner og samferdsel Livsvilkår Tjenester og tilbud til innbyggerne Rekreasjonsmulig heter Regionalt samarbeid Organisering Administrative støttefunksjoner Kommunale tjenesteområder Valg av innsatsområder I denne strategien har en kommet fram til fire innsatsområder: Interessepolitikk Regional utvikling Livsvilkår Regionalt samarbeid Beskrivelsen av innsatsområdene nedenfor utgjør rammer for den senere konkretiseringen i de årlige handlingsprogrammene. Det er en gjennomgående forutsetning i strategidokumentet at klima- og miljømessige mål ivaretas i det videre arbeid. Innsatsområde 1: Interessepolitikk Interessepolitikk Samferdsel Utdanning/kompetanse Helse Økonomiske rammevilkår Deltakelse eksternt Interessepolitikken handler om å målbære synspunkter, ta initiativ og bygge allianser for at overordnede beslutninger skal bygge opp under kommunenes egne mål og strategier. Det gjelder å påvirke stat, fylkeskommune og andre viktige eksterne aktører til å legge forholdene til rette for en bærekraftig utvikling og gode livsvilkår på Øvre Romerike. Samferdsel: Kommunikasjonene på Øvre Romerike er utpreget Oslorettede, og samferdselsnettet er i stor grad bygget opp under det faktum at kommunene er pendlingskommuner for personer med arbeidssted i eller nær Oslo sentrum. Regionen har et nasjonalt nettverk av overordnet infrastruktur E6, Rv 2, RV 35 Oslo Lufthavn Gardermoen, Gardermobanen, Hovedbanen og Kongsvingerbanen som gir et godt grunnlag å bygge på når det gjelder regionale tiltak. Den interne tilgjengeligheten i regionen med tverrgående kommunikasjoner, kan synes å ha tapt i forhold til prioritering av nasjonale behov. Side 8 av 15

9 En sentral oppgave ved samferdselsstrategien på Øvre Romerike vil derfor være å fremme et oppgradert regionalt kommunikasjonsnettverk med fokus på tverrforbindelser som utfyller den Oslorettede og nasjonale kommunikasjon. Gjennom en robust og effektiv transportinfrastruktur mellom tettstedene styrkes mulighetene for at regionen i større grad kan bli en selvforsynt enhet. Samferdselsstrategien viser behovet for at viktige forbindelseslinjer mellom tettstedene skal utgjøre et samlet edderkoppnett. Det vises for øvrig til plandokumentet Samferdselsstrategi for Øvre Romerike. Arbeide for økte bevilgninger til veg, bane og kollektivtransport i regionen gjennom aktiv oppfølging av Samferdselsstrategien for Øvre Romerike Utdanning/kompetanse. På Romerike har kompetanseutvikling og utdanning vært et sentralt tema i en årrekke. Dette både på bakgrunn av et generelt lavt utdanningsnivå i befolkningen, og på grunn av spørsmålsstillingen om hvilke virkninger etableringen av hovedflyplassen ville få på utdanningsbehov, arbeidsliv og næringsutvikling. Fylkeskommunen og kommunene har fulgt utviklingen nøye. Ringvirkningene av hovedflyplassen og nærheten til Oslo har ført til sterk vekst i arbeidsplasser, også innenfor nye og kompetansekrevende næringer. Tall fra SSB i 2000 viser et lavt utdanningsnivå blant befolkningen på Romerike. Mens 40% av befolkningen i Asker og Bærum hadde utdanning utover videregående skole, var det bare 20% på Nedre Romerike og 15 % på Øvre Romerike som hadde høyere utdanning. Tall fra 2008 viste at andel av befolkningen på Øvre Romerike med utdanning utover videregående skole var 18%, for Akershus var tallet 30%, mens landsgjennomsnittet var 25,5%. Selv om det er viktig med målrettet innsats for å styrke utdanningen etter grunnskolenivå, er det samtidig viktig å sette fokus på at grunnlaget for valg av utdanning og kompetanse ofte legges allerede i grunnskolen. I samarbeid med Akershus fylkeskommune arbeide for å få flere til å fullføre videregående skole. Få flere til å velge en retning som gir studiekompetanse på høyere utdanningsnivå. Arbeide for å få flere utdanningstilbud på høyere nivå på Romerike. Helse. Befolkingen totalt og særlig andelen eldre vil øke sterkt fram mot 2030 på Øvre Romerike. Når vi samtidig vet at flertallet av mottakere av pleie- og omsorgstjenester er over 80 år, betyr dette at kapasiteten noe fram i tid må bygges ut. I et langsiktig perspektiv betyr dette at tendensen til å prioritere sentraliserte løsninger må reverseres. Dette innebærer at lokale/regionale tilbud må opprettholdes. Stortingsmelding 47 om samhandlingsreformen peker på følgende utfordringer: Det er ingen systemer i helsevesenet som understøtter pasientens samlede behov Mange av pasientene håndteres på et nivå som verken gir optimal kostnadseffektivitet eller god kvalitet Kommuner og sykehus kommer for sent inn i sykdomsutviklingen. Det er for stort fokus på reparasjon, lite fokus på mestring og forebygging det blir flere syke å ta hånd om, samtidig som det blir færre til å hjelpe Demografisk utvikling gjør at problemene er kompliserte, og dette kan true samfunnets mulighet for å mestre utfordringene. I forslaget til samhandlingsreform påpekes at den forventede behovsveksten i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad skal løses i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). Et sentralt poeng er at kommunene skal kunne se helseog omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene de har ansvar og oppgaver innenfor. Arbeide for en vellykket gjennomføring av samhandlingsreformen og sikre nødvendig statlig finansiering. Side 9 av 15

10 Økonomiske rammevilkår Den forrige regjeringserklæringen (Soria Moria I) hadde store ambisjoner for kommunesektoren. Det første året i regjeringsperioden ga rekordvekst i kommunenes inntekter. De frie inntektene falt imidlertid fra det høye nivået i 2006 til 2007, og videre til om lag nullvekst i Fra 2008 til 2009 er de frie inntektene anslått å øke med 2,5 prosent, og fra 2009 til 2010 med 1,9 prosent. Korrigerer vi veksten for demografi blir veksten på 1,2 prosent målt fra revidert nasjonalbudsjett i og 2008 var preget av meget svake driftsresultater i kommunene. Flere av ØRUkommunene har en betydelig økonomisk ubalanse, og to av kommunene er registrert i ROBEK-registeret. ØRU-kommunene har i gjennomsnitt en høy gjeldsbyrde, samtidig som flere av kommunene har lite fondsmidler. Dette indikerer at det er behov for å gjøre innstramminger i driften. Regjeringen har fortsatt ambisjoner om å øke kommunenes virksomhet med nye oppgaver. Dette må i så fall bety en vekst i kommunenes inntektsnivå. Hvorvidt veksten i så fall kommer som øremerkede midler eller frie inntekter er mer usikkert. Den senere tids utvikling og signaler fra regjeringen varsler imidlertid at kommunenes inntektsvekst sannsynligvis kommer til å gå ned. Regjeringen ligger pr. i dag langt over handlingsregelen for bruk av oljepenger. Hvis man skal komme ned på det tidligere nivået igjen, vil det kreve betydelige økonomiske innstramminger. Kommunesektoren legger beslag på en så stor andel av økonomien at det vil være naivt å tro at denne kan skjermes fra slike innstramminger. I 2010 får Ullensaker, Eidsvoll og Gjerdrum veksttilskudd. Arbeide for bedre økonomiske rammevilkår for kommuner i vekstregioner Deltakelse eksternt Innenfor de etablerte forvaltningsnivåer er det flere fora hvor ØRU-kommunene er representert på regionsnivået. Denne organisering er gjort av praktiske årsaker fordi det vurderes som mer hensiktsmessig enn å samle representanter fra alle kommunene. Det forutsettes imidlertid at synspunkter og vurderinger er forankret i kommunene i regionene. Ved siden av de fora som er innenfor de etablerte forvaltningsnivåer er det også etablert samarbeidsfora og allianser f.eks Avfallsrådet for Oslo og Akershus, Samarbeidsalliansen Osloregionen, Airport Region Conference, kontaktutvalgene med OSL m.v. Disse fora representerer vesentlige arenaer hvor ØRUkommunene kan drive sin interessepolitikk, og deltakelse i disse vil derfor opprettholdes. Gjennom ØRU-samarbeidet har kommunene på Øvre Romerike hatt regelmessige møter med kommunene i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike og det er bl a. blitt avgitt felles uttalelser i saker av felles interesse. Det legges opp til at dette samarbeidet vil fortsette. ØRUkommunene vil for øvrig løpende vurdere partnerskap og samarbeid med andre relevante kommuner, regioner og aktører. Representasjonen i det regionale samarbeid vil dels ivaretas av ØRU sekretariatet og dels ved at det utpekes en felles representant fra en av kommunene. Strategi Videreføre et aktivt felles partnerskap med relevante organer på flere områder og nivåer. Innsatsområde 2: Regional utvikling Regional utvikling Storflyplasseffekter Arealbruk/plansamarbeid Næringsutvikling Kommunikasjoner og samferdsel For ØRU-kommunene er det et mål å arbeide for en best mulig regional utvikling. Dette bør skje gjennom å fremme og styre en samordnet utvikling på Øvre Romerike, slik at den både gir vekst og er bærekraftig. Storflyplasseffekter Oslo hovedflyplass har vært i drift siden og hadde i mill passasjerer, - en nedgang på 1,3 mill fra 2008 (6%). Flyplassen er en sterk motor i den regionale utvikling som har skjedd på Øvre Romerike siden midten av 1990-tallet. Antall sysselsatte på flyplassen er i dag i overkant av Tall fra 2005 viste at 32% var bosatt på Øvre Romerike, mens til sammen 34% bodde i Oslo/Asker og Bærum. Utviklingen på Gardermoen er svært viktig for den nasjonale og regionale utvikling, for hovedstadsområdet, for Øvre Romerike og ikke minst for det indre Østlandet (Innlandet). Relativt nært forestående er utvidelsen av terminalbygget. For kommunene og berørte Side 10 av 15

11 innbyggere vil også bygging av en eventuell tredje rullebane få stor betydning. Arbeide for gode ramme- og driftsvilkår for flyplassen, som også tar hensyn til befolkning og nærmiljø. Arbeide for økt bevissthet om storflyplassens betydning for utviklingen i regionen Arealbruk/plansamarbeid Plan- og bygningsloven har bestemmelser om igangsetting av interkommunalt plansamarbeide. Det gir en klar oppfordring til kommunene om å drive et slikt interkommunalt plansamarbeid når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrensene. Interkommunalt plansamarbeid er et virkemiddel for å følge opp den regionale planstrategien, en regional plan eller et selvstendig initiativ fra kommuner. Fylkeskommunen (den regionale planmyndighet) og statlige myndigheter kan anmode kommunene om å innlede et slikt samarbeid «når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som går ut over den enkelte kommune». Slike oppfordringer er altså fullt legitime dersom kommunene selv ikke foreslår slikt samarbeid. I den tidligere strategiske næringsplan for Øvre Romerike ble det foreslått å etablere en samordnet plan- og byggesaksbehandling i kommunene basert på et virtuelt fellesskap. ØRU-kommunene er tett integrert på mange områder, og den enkelte kommunes arealbruk vil ofte ha innvirkning på nabokommunene og regionen som helhet. De enkelte kommuneplaner er imidlertid i stor grad konsentrert om forholdene innenfor egne grenser. En mer samordnet regional arealpolitikk med tydeligere styring av arealplanleggingen for overordnet infrastruktur anses nødvendig for å nå viktige mål for regionen. Tilrettelegge for optimal og bærekraftig arealbruk i regionen gjennom samordnet kommunal planlegging med aktiv medvirkning fra fylkeskommunen. Næringsutvikling Noen av de viktigste grunnene til at ØRU som fellesskap og kommunene enkeltvis bør arbeide aktivt med næringsutvikling i fortsettelsen, er: o o o o o Regionen skal utnytte sin vekst og lokalisering til å legge grunnlag for et allsidig næringsliv Innslaget av kompetansebaserte arbeidsplasser bør økes Veksten mellom kommunene er ujevn Regionen har fortsatt en betydelig utpendling Regionen skal bygge opp under OSLs konkurransekraft som flyplass Næringsutvikling er i stor grad samhandling - : samhandling mellom ulike næringsutviklingsaktører, mellom myndigheter, forsknings- og kompetansemiljøene og ikke minst i forhold til næringslivet selv. Øvre Romerike er som region i en unik situasjon når det gjelder vekst og utvikling. Det er lett å tenke at næringslivsutviklingen går av seg selv og at den enkelte kommune ikke trenger å bruke egne ressurser på en aktiv næringspolitikk. I så fall er faren stor for en mer sentralisert lokalisering av regionens arbeidsplasser enn strengt nødvendig. Likevel viser det seg at hovedtyngden av større bedrifter ønsker å lokalisere seg sentralt i regionen. I Ullensakers næringsplan gis det imidlertid klart uttrykk for at den posisjon kommunen har som sentral region- og næringskommune også innebærer en forpliktelse til å klargjøre sine næringsstrategier overfor regionen som sådan. Etablere en felles ØRU-standard for rask og profesjonell behandling av saker som berører næringslivet. Arbeide for en mer variert næringsstruktur med særlig vekt på kunnskapsbaserte virksomheter. Kommunikasjon og samferdsel Øvre Romerike har en polysentrisk tettstedsstruktur bestående av mange steder, med ulik størrelse, karakter og kvaliteter. Tettstedene har funksjoner som utfyller hverandre og som er viktige å opprettholde. For at en region skal være bærekraftig er den avhengig av å ha en struktur og en formålsinndeling mellom stedene som utgjør regionen på en slik måte at hvert tettsted har sitt eget marked å betjene. I det ligger et naturlig skille mellom regionale sentra og lokale sentra. Alle kommunene har sitt lokale senter og noen kommuner har også flere sentra. Å styrke samspillet mellom disse stedene bør være i Side 11 av 15

12 alles interesse, da dette bidrar til å styrke regionen som helhet. Fysisk sett er mange av vegene og forbindelseslinjene mellom sentraene til stede, mens noen mangler og noen må rustes opp. Utgangspunktet for kollektivtrafikken bør være å sikre raske og effektive transporter mellom de sentrale kollektivknutepunktene, med samordning av buss- og togruter slik at miljøvennlig arbeidspendling muliggjøres. Tilrettelegging for, og etablering av tilstrekkelige parkeringsarealer ved viktige kollektivknutepunkter er her et særs viktig tiltak. En videre satsing på utbygging av gang- og sykkelvegnettet er også viktig. På Øvre Romerike er det lagt ned fiberkabel med svært høy kapasitet mellom alle kommunene og kommunale/fylkeskommunale institusjoner. I tillegg til allerede etablert finmasket bredbåndsnett, gir dette svært gode muligheter for avansert datakommunikasjon. Arbeide for å bedre lokale kollektive transporttilbud utnytte øvrige kommunikasjonsmidler internt i regionen. Innsatsområde 3: Livsvilkår Livsvilkår Tjenester og tilbud til innbyggerne o Offentlige o Private o Frivillige organisasjoner, lag og foreninger Rekreasjonsmuligheter o Offentlige o Private o Frivillige organisasjoner, lag og foreninger Begrepet livsvilkår er svært vidt, og inkluderer vårt samlede tilbud av opplevelser, økonomiske og sosiale vilkår, gode bomiljøer, et bredt tilbud av fritidsaktiviteter, naturkvaliteter, trygghet i hverdagen mm. I dette ligger ikke bare det offentlige tjenestetilbud som for eksempel skoler og barnehager, men også det som samfunnet rundt kan tilby. Det er summen av alle disse elementene som avgjør om man finner et sted, kommune eller region attraktivt som bosted eller ikke. Livsvilkårene for befolkningen danner således grunnlaget for opplevelse av livskvalitet, og beskriver de områdene i samfunnet som kan påvirkes politisk. Akershus fylkeskommunes analyse av folkehelse og levekår i Akershus viser at befolkningen på Øvre Romerike ligger klart over både landsgjennomsnittet og øvrige regioner i Akershus når det gjelder risikofaktorer for levekårsproblemer. Andre analyser viser at det gjennomsnittlige utdanningsnivået i regionen også er lavere enn i Oslo og de andre regioner i Akershus. Utdanningsnivå og levekår henger sammen og situasjonen på Øvre Romerike, kan, som for andre regioner, forklares historisk, bl a. ved at veksten og utviklingen tidligere har vært større andre steder i Akershus enn på Øvre Romerike. Man kan også registre at vekst både i befolkning og næringsliv har bidratt til endringer i indeksene for levekår. Gjeldende befolkningsprognoser viser at Oslo og Akershus vil få en sterk befolkningsvekst i årene som kommer. Den faktiske utvikling vil avhenge av hvor attraktivt et sted, en kommune eller en region fremstår i forhold til andre. Et bevisst fokus og satsing på forhold som positivt påvirker innbyggernes livskvalitet vil gjøre det bedre for regionens eksisterende innbyggere og samtidig heve regionens attraktivitet for nye innbyggere og for næringslivet. Elementer i dette kan være å: Videreutvikle offentlige tjenester med spesiell fokus på de som tillegges vekt ved bostedsvalg. Grunnlaget for dette vil måtte være et metodisk og systematisk arbeid med sikte på å avklare forbedringsmulighetene innenfor de enkelte tjenester både for den enkelte kommune og for regionen samlet. Kvaliteten og kapasiteten på de offentlige tjenester er generelt god, men varierer mellom ØRU-kommunene. For å understøtte ambisjonen om at regionen skal fremstå som en mer helhetlig bo-og arbeidsmarkedsregion bør der arbeides for et mer enhetlig kvalitetsnivå og at tjenestetilbudet blir mer grenseløst Styrke og synliggjøre regionens fortrinn som arbeids-, bo- og opplevelsessted Historisk sett har Øvre Romerike som region betraktet vært kommuneorientert, men utviklingen går i retning av at regionens innbyggere i større grad søker arbeid og opplevelser internt i regionen og i andre kommuner enn den man bor i. Samlet sett har kommunene også et Side 12 av 15

13 variert og bredt idretts- og kulturtilbud, men lite er kjent over kommunegrensene. Både for de som allerede bor i regionen og for nye innbygger vil styrking og synliggjøring av regionens fortrinn være ønskelig. Det vil derfor arbeides for å gi gode vekstvilkår for det frivillige organisasjonsliv innen idrett, kultur mv. Det er også viktig å samordne markedsføringen, og derved synliggjøringen, av regionens livskvaliteter. Stimulering av nyskaping og vekst innenfor kulturområdet og styrking av kulturnæringene og kulturbasert næringsutvikling vil også være elementer som vil bidra i samme retning. Et forhold som betyr mye for mange er muligheter til å drive et aktivt friluftsliv i eget nærområde hele året. Regionen har fra naturens side gjennomgående et stabilt klima og mange og varierte naturtyper. Det er flate sletter, store skogsområder, mange innsjøer og vannveier, samt åser og høyder opptil 800 m.o.h. Dette landskapet egner seg godt til de fleste uteaktiviteter året gjennom. Disse mulighetene, og bestrebelsene på å utnytte dem, må fortsatt aktivt understøttes og gjøres kjent av ØRU og dets medlemskommuner. Det vil bidra til å bedre befolkningens helse og øke deres respekt for eget naturmiljø. Strategi. For å bedre befolkningens livskvalitet vil ØRU kommunene gå sammen om å videreutvikle og tilby best mulig tjenester i samarbeid med det private marked og frivillig sektor legge til rette for og oppmuntre til aktiv bruk av de gode, naturgitte forutsetninger for et variert friluftsliv som finnes i regionen Innsatsområde 4: Regionalt samarbeid Regionalt samarbeid Organisering Administrative støttefunksjoner Kommunale tjenesteområder Gjennom samarbeid med hverandre og andre relevante aktører vil ØRU-kommunene styrke sin rolle som tjenesteyter og aktør både som enkeltkommuner og region. Den felles langsiktige IKT-strategi skal både være et resultat av, og samtidig underbygge hovedstrategiene for ØRU-samarbeidet. IKT vil i årene framover fortsatt være et av de viktigste redskaper for effektivisering og kvalitetsforbedring av tjenesteytingen til innbyggerne. Organisering Grunnlaget for å få til et sterkt, effektivt og forpliktende samarbeid bilateralt eller mellom flere kommuner, er å organisere seg på slik måte at det sikrer politisk styring, klart definerte beslutningsorganer og tydelige styringslinjer. Noe av det interkommunale samarbeidet på Øvre Romerike ble etablert før ØRU. Noe er senere etablert som en følge av ØRUsamarbeidet, mens andre interkommunale samarbeidsløsninger er etablert ved siden av ØRU-samarbeidet Måten de forskjellige samarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike er organisert på varierer både hjemmelsmessig og i rutiner og form og fremstår som lite enhetlig. I noen samarbeid deltar alle kommunene, mens på andre områder er ikke alle med og i noen tilfeller har enkelt kommuner opprettholdt samarbeid med kommuner i andre regioner på områder hvor andre ØRU-kommuner har etablert et felles samarbeid, f eks innen revisjon og renovasjon. I et ettertidsperspektiv kan det være vanskelig å se begrunnelsene for at kommunene har valgt forskjellige samarbeidsløsninger Ut fra en overordnet betraktning ville det vært mer oversiktlig og rasjonelt med en mer gjennomgående og lik struktur for alt interkommunalt samarbeid mellom ØRUkommunene. En samlet vurdering av organiseringen av det samlede samarbeid mellom ØRU-kommunene har hittil ikke blitt gjennomført, men vil være nødvendig for å få til et sterkere og mer forpliktende samarbeid til felles beste for kommuene. Strategi Utrede alternative organisasjonsmodeller for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike for å etablere et sterkere og mer forpliktende samarbeid. Administrative støttefunksjoner Gjennom en bevist og fremtidsrettet satsing på digitalt samarbeid og etableringen av et felles IKT-selskap, har ØRU-kommunene lagt et godt grunnlag for å bli ekommuner og for effektivisering av de administrative støttefunksjoner. Side 13 av 15

14 ØRU-kommunene har imidlertid til nå ikke utnyttet til fulle de muligheter som finnes gjennom bruk at moderne teknologi verken hver for seg eller samlet. Eksempler fra andre organisasjoner viser at man gjennom bevisst bruk av moderne informasjonsteknologi, kombinert med endringer i organisasjon og arbeidsmåte, kan oppnå relativt betydelige gevinster. Flere tjenester kan automatiseres og gjøres stedsuavhengige og tilgjengelige døgnet rundt. Ved siden av gevinstrealiseringer åpner også effektiv bruk av IKT for muligheter til å styrke faglige miljøer og med det også styrke tjenestenes faglige nivå. Flere gevinster kan realiseres basert på prosjekter som allerede er utredet - f.eks felles lønnskontor, felles regnskapskontor, felles dokumentsenter osv. Det er imidlertid behov for en mer systematisk og metodisk gjennomgang av øvrige muligheter. Strategi Realisere gevinster av allerede gjennomførte utredninger, prosjekter og tiltak. Vurdere potensialet for samordning og effektivisering av øvrige støttefunksjoner Kommunale tjenesteområder Grunnlaget for at Øvre Romerike skal fremstå som landets mest attraktive region med god livskvalitet, er et tjenestetilbud av høy kvalitativ standard og med stor tilgjengelighet både for innbyggere og næringsliv. kvalitet, tilgjengelighet og omfang. Skal regionen samlet fremstå som landets mest attraktive tilsier imidlertid dette at kommunene må samarbeide om å få til et mest mulig likt tjenestetilbud. Dette gjelder både tjenestene og tilbudenes omfang og kvalitet. Et mest mulig likt tilbud betinger et samarbeid om de kommunale tjenester og at det arbeides for å gjøre regionen grenseløs innen alle sektorer. Det er i dag etablert samarbeid mellom to eller flere kommuner innenfor flere tjenesteområder. Det er imidlertid på relativt få og tradisjonelle områder det foregår et faktisk tjenestesamarbeid mellom ØRU-kommunene. Som et pilotprosjekt under Grenseløs region innenfor Samarbeidsalliansen Osloregionen har de seks ØRU kommunene etablert felles og samordnet barnehageopptak og det bør være et felles ambisjonsnivå å arbeide for det samme innenfor alle tjenesteområder: skole, helse- og sosial, tekniske tjenester og kultur og idrett. Etableringen av kommunenes felles IKT plattform og struktur har lagt et godt grunnlag for dette. Muligheten for ytterligere å heve tjenestetilbudet både med tanke på kvalitet og tilgjengelighet, har til nå ikke vært gjenstand for en systematisk og grundig mulighetsstudie, men dette vil være en viktig forutsetning i det videre arbeid. Strategi Utrede behovet for samordning og mulighetene for effektivisering og kvalitetssikring innenfor kommunenes tjenesteområder. Arbeide for et kvalitetsmessig mest mulig likeverdige tjenestetilbud i regionen. Kommunenes forskjellige størrelse, beliggenhet og situasjon vil nødvendigvis medføre at tjenestene vil kunne variere i Side 14 av 15

15 5. Organisering Utgangspunkt ØRU-samarbeidet er et såkalt 27 samarbeid etter kommuneloven. I tillegg til 27- samarbeid kan kommunene framover organisere interkommunalt samarbeid som: o Administrativt vertskommunesamarbeid o Vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd o Selskapsdannelse o Samkommune o Prosjekter Tre hovedspor Kommunene på Øvre Romerike organiserer sitt samarbeid langs tre hovedspor: 1. Via ØRU og ØRU-styret. I slike tilfeller er det ØRU-styret som sitter med det formelle ansvaret og myndigheten i samarbeidet. Eksempel på slike samarbeid i dag er: o Løpende interessepolitikk o Fagnettverkene Nærmere om styringen av ØRU ØRU ledes av et styre som består av ordførerne i de seks kommunene. I tillegg deltar rådmennene med tale- og forslagsrett. Sakene i ØRU-styret tilrettelegges av et arbeidsutvalg som består av to ordførerer (leder og nestleder) samt deres rådmenn. Til daglig ledes ØRU av en direktør med faste medarbeidere og prosjektmedarbeidere. Årskonferansen i vårhalvåret videreutvikles som ØRU-kommunenes viktigste strategiske forum. I tillegg arrangeres en enklere høstkonferanse med fokus på informasjon, tema osv. Konsensusprinsippet skal fortsatt være førende for ØRU-samarbeidet. Dette skal imidlertid ikke forhindre at samarbeidstiltak kan gjennomføres uten at alle kommunene er deltakere. 2. Direkte samarbeid mellom kommunene. I disse tilfeller samarbeider kommune direkte uten at formelt ansvar og myndighet ligger i ØRU-styret. Eksempel er: o o Digitale Gardermoen IKS (selskap) Felles arbeidsgiverkontroll (vertskommune) 3. Felles partnerskap med andre aktører. I disse tilfeller står ØRU for etablering og drift av partnerskapene på vegne av ØRUkommunene. Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Partnerskap Akershus f.kommune SNR OSL Oslo-regionen Samarbeid via ØRU ØRU-styret ØRU-adm Utvalg Prosjekter Nettverk Direkte samarbeid Vertskomm. u/nemnd Vertskomm.m/nemnd Selskaper Samkommune Prosjekter Figur: Prinsippmodell for organisering av kommunesamarbeidet på Øvre Romerike Side 15 av 15

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013

ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013 ØVRE ROMERIKE UTVIKLING ÅRSKONFERANSE 2013 Målbilde ØRU-strategi: HANDLINGSPLANER Målbilde ØRU-strategi: HANDLINGSPLANER Interessepolitikk Samferdsel Arbeide for økte bevilgninger til veg, bane og kollektivtransport

Detaljer

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike

Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Revidering av Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) Strateginotat om Næringsutvikling Øvre Romerike Nedenstående oversikt viser at det ikke er mangel på gode vedtatte målsettinger og vedtatte

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for.

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for. Notat Utarbeidet av: Finn Arthur Forstrøm, AGENDA Dato: 1. mars 2010 Emne: HELSE OG SAMHANDLINGSREFORM. NOEN FORHOLD OG PROBLEMSTILLINGER DET BØR TAS STANDPUNKT TIL. Innledning Helse, pleie og omsorg er

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Mandag 14. mars, Møte i regionalt partnerskap, Tynset Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune Regional planstrategi Regional planmyndighet skal

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE BAKGRUNN De siste fire årene har gitt kommunesektoren en relativt sterk realvekst i inntektene. En stor andel av veksten har kommet som øremerkede

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2011 REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter Nesset og Sunndal Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter 3/18/2016 Delrapport 1: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Befolkningsgrunnlag- og utvikling Alle kommunene* Nesset Sunndal Nesset/

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal - sett fra Fylkesmannen

Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal - sett fra Fylkesmannen Kommunestyrene i Nord-Østerdal Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2014/4675 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Marit Gilleberg, 62 55 10 44 331.9 --- Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 28.01.2013 6/13 Kommunestyret 04.02.2013 SAMFERDSELSSTRATEGI FOR ØVRE ROMERIKE, VEDTAK

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 5.mai 2014 Referat fra styremøte i ØRU 11. april 2014

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm

Østre Agder. Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Østre Agder Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Formålet til Østre Agder Samordne regionens og kommunenes interesser overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Styrke

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Strategisk plan for Drammensregionen. Behandlet og anbefalt av Rådet for Drammensregionen, 1. oktober 2008

Strategisk plan for Drammensregionen. Behandlet og anbefalt av Rådet for Drammensregionen, 1. oktober 2008 Strategisk plan for 2008 2011 Behandlet og anbefalt av Rådet for, 1. oktober 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKTEN MED REGIONSAMARBEIDET... 3 2. REGIONRÅDETS ROLLE... 4 3. RAMMER... 4 4. NÅSITUASJON...

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner

Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner Presentasjon på felles kommunestyremøte 12.6.2013 Bent Aslak Brandtzæg 1 Formål med utredningen Kartlegging av Status og utfordringer i kommunene

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal september 2015 Trygve Sivertsen PwC

Fylkesmannen i Møre og Romsdal september 2015 Trygve Sivertsen PwC Fylkesmannen i Møre og Romsdal 29. - 30. september 2015 trygve.sivertsen@no.pwc.com Verdens største nettverk av revisorer, rådgivere og advokater Globalt vel 190 000 ansatte, lokalisert i 750 byer i 160

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bakgrunnen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester Mer makt og myndighet til større og sterkere

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Fakta om Hole, Jevnaker og Ringerike Felles verdier for utredningen Gjensidig respekt for hverandres synspunkter og for de ulike boområdene i kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester

Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester På de første to møtene i forhandlingsutvalgene, har det vært drøfta spørsmål omkring 1) begrunnelse/mål for en ev kommunesammenslåing og 2)

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Langsiktig plan for Fosen

FOSEN REGIONRÅD.  Langsiktig plan for Fosen FOSEN REGIONRÅD www.fosen.net Langsiktig plan for Fosen 2009 2012 Vedtatt av styret i Fosen Regionråd 12. juni 2008 1 FORORD: Dette er den første felles regionplan for Fosen. Intensjonen er at plana skal

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/552-12 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORM - ALTERNATIVET VEFSN OG LEIRFJORD Administrasjonssjefens innstilling: Rapporten

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 Kommunereform i Folloregionen Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 13.05.2015 2 Agenda Mandat og organisering av prosjektet Mål med kommunereformen Hvordan fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag? Hvilke

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011.

Referat fra styremøte i ØRU 18. november 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 23. november 2011 Referat fra styremøte i ØRU 18. november

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

LEV VEL! Hvordan vi tenker Helse i Malvik kommune

LEV VEL! Hvordan vi tenker Helse i Malvik kommune LEV VEL! Hvordan vi tenker Helse i Malvik kommune Malvik kommune I hjerte av Trondheimsregion Passert 13 000 innbyggere Ung befolkning «Presskommune» bolig og næring Stor handelslekkasje og arbeidspendling

Detaljer

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune

PSN 20. august Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune PSN 20. august 2015 Orientering om arbeidet med Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 Bakgrunn Plan- og bygningslov 2008: Planstrategien: - et verktøy for ønsket samfunnsutvikling - et verktøy

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT 2017-2020 Vi løfter Nordmøre sammen! Behandlet i AU: 31. mars 2017 Merknader fra medlemskommunene Vedtatt av Regionrådet: 7. april 2017 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 UTFORDRINGSBILDET 2017-2020...

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer