MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 79/06 06/1278 FV 854. SEVELAND - MUNKEJORD. PARSELL ØSTRE - VESTRE VEAVEG. FINANSIERING OG UTBYGGING. GODKJENNING AVTALE. 80/06 06/1583 HUSØY ETAPPE 12 - BYGGEMODNING AV TOMTER 81/06 04/206 TILTAK MOT SPILLEAVHENGIGHET 82/06 06/74 EVENTUELT Karmøy rådhus, sign. sign.

2 Sak 79/06 FV 854. SEVELAND - MUNKEJORD. PARSELL ØSTRE - VESTRE VEAVEG. FINANSIERING OG UTBYGGING. GODKJENNING AVTALE. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 06/1278 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 79/06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre godkjenner forslag til avtale datert med Rogaland fylkeskommune v/ vegsjefen i region vest om finansiering og utbygging av del av ny fv. 854, Seveland Munkejord, parsell østre vestre Veaveg. 2. Karmøy kommune finansierer som tilskudd samlet kr. 4,0 mill. til vegprosjektet. I ny kapital må kommunen tilføre kr. 2,805 mill. jfr. avtalens pkt. 1 og. 2. Dette beløp på kr. 2,805 mill. belastes konto nr P Fv. 854 østre vestre Veaveg. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet disposisjonsfond. 3. Samtidig med utbygging av fylkesvegparsellen, legger kommunen ned ny 200 mm hovedledning for vann langs hele vegtraseen og ny 160 mm hovedledning for kloakk på deler av vegtraseen. Kostnadene finansieres over hovedplan vann, P og hovedplan kloakk P utfra den faktiske fordeling av kostnadene mellom vann og kloakk. Side 2 av 14

3 Sak 79/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Saken gjelder utbygging av ny fylkesveg 854, parsell austre vestre Veaveg. Vegutbyggingen utløser bygging av ca. 460 l.m. ny veg mellom fv. 852 og 854 og utvidelse av ca. 180 l.m. av eksisterende fv. 854 mot Seveland. Vegtraseen er betegnet A E på nedfotografert og uttrykt vedlegg i kartutsnitt i M 1:1000. Grunnlaget for vegutbyggingen er reguleringsplan 274, Krokhaugen Siljeberget, jfr vedlagt kartutsnitt i M 1:3000, datert , med tilpasninger til den faktiske vegplan og utbyggingsituasjon. Hele det planlagte vegprosjektet er foreløpig kostnadsregnet til kr. 6,5 mill. inkl. moms og gjenstående grunnerverv, jfr. vedlagt avtaleforslag pkt. 1 og kostnadsoverslag datert Som det framgår av dette pkt. og pkt. 2, skal vegvesenet finansiere kr. 2,5 mill. I tillegg er deler av vegprosjektet utført tidligere av Karmøy kommune, herunder delvis grunnerverv i 1980-årene og utfylling av overskuddsmasser på deler av parsellen fra Karmøy kommune sin utbygging av Asadalsvegen for vel 2 år siden. Kommunen sin faktiske bevilgning i dag knyttet til finansieringsrammen, blir derfor redusert fra kr. 4 mill. til kr. 2,805 mill, jfr. avtaleforslaget pkt. 2, kostnadsoverslaget og rådmannen sitt forslag til vedtak pkt. 2. Som det framgår av vedlagt brev fra vegsjefen til kommunen datert , er vegvesenet sin bevilgning til prosjektet driftsmidler på fv. 854 som må brukes inneværende år. Dersom det ikke skjer, kan tilskuddet gå tapt. Det er derfor særdeles viktig at denne saken får en hurtigst mulig lokal politisk avklaring, slik at prosjektet kan startes snarest mulig etter ferien. Rådmannen sin kommentarer. Vegprosjektet er etter rådmannen sitt syn et viktig og nødvendig prosjekt, som vil avlaste de sentrale områder rundt sentrum og skoleområdet på Vea for trafikk. Prosjektet har derfor en god trafikksikkerhetsgevinst, og det er derfor også innarbeidet i kommunen sitt forslag til ny kommune-delplan for trafikksikring. Dette er derfor i avtalens pkt. 2 tatt inn som forutsetning at kommunen på vanlig måte kan søke om tildeling av trafikksikkerhetsmidler til prosjektet. Kommunen kan derfor på et senere tidspunkt få tilbakebetalt deler av sin bevilgning til vegprosjektet på samlet kr. 4 mill. Vegprosjektet er også tatt med som et rekkefølgekrav før utbygging av nye boligområder innen reguleringsområdet Krokhaugen Siljeberget. Utbygging av vegen vil derfor kunne åpne og frigjøre større utbyggingsområder på Vea. Som følge av at det i 2002 ble utarbeidet ny reguleringsplan for Krokhaugen Siljeberget, har også fylkesvegen blitt endret noe fra den opprinnelige regulering og grunnervervet for denne utbygging for over 25 år siden. Som følge av dette må det erverves en del nytt areal for den planlagt vegutbyggingen. Dette tilleggservervet vil kunne være et usikkerhetsmoment for gjennomføring av vegprosjektet, men slik rådmannen ser det og etter de signaler som er gitt fra enkelte av de gjenstående grunneierne, vil de ikke hindre eller trenere selve utbyggingen, selv om en ikke skulle bli enig om vederlagets størrelse. Alternativet vil da være et avtaleskjønn, i siste instans ordinær ekspropriasjon. Det som sannsynligvis vil by på de største utfordringer ervervsmessig sett er utbygging av ny kommunal adkomstveg ved Klippen, jfr. reguleringsplanen for vegen og vegplanen i uttrykt bilag. Denne kommunale vegen som må bygges p.g.a. at nåværende Båshusveg skal stenges, berører 5 eiendommer. Vegen er også et Side 3 av 14

4 Sak 79/06 refusjonsprosjekt knyttet til andre utbyggingsområder. Som følge av det har kommunen inngått avtale/bankgaranti på kr ,- med Håkonsen og Naley Eiendom AS for sin utbygging på gnr. 4, bnr. 395, jfr. vedlagt kopi av avtale med kartutsnitt. Dersom ikke eiendomsselskapet opparbeider vegen selv, noe som er lite trolig, vil kommunen få utbetalt kr ,- den , jfr. også kommunestyrevedtak i sak 9/06, den I kostnadsoverslaget er denne kommunale vegen kostnadsregnet til kr ,- eks. moms. Vegen inngår som en del av totalkostnaden av vegprosjektet som følge av stengning av Båshusvegen ved utbygging av ny fylkesveg. Sammenkoblingen mellom ny og eksisterende fv.854 i vest, er i dette prosjektet mindre omfattende enn det reguleringsplanen viser, jfr. vegplanen A-E. Hovedårsaken til dette er at fylkesvegen ikke blir bygd videre vestover. Det blir derfor en ren sammenkobling av ny og gammel fylkesveg i vest. Planlagt undergang i dette området blir heller ikke bygd, og Fiskebergvegen blir sammenkoblet som et vanlig T-kryss til den utbedrede fylkesvegen. Den gjenværende del av fv vestre Veaveg mot sentrum og skolen, blir stengt mot den nye fylkesvegen, og vil kun fungere som g/s-veg og lokal adkomstveg i framtiden. Som følge av dette må kommunen regne med at denne del av fylkesvegen vil bli omklassifisert til kommunal veg som følge av utbyggingen. Samtidig med vegprosjektet vil kommunen sin VAR avdeling legge 200 mm ny hovedledning for vann på vegstrekningen fra profil ca. 115 v.s. og fram til eksisterende hovedvannledning i fv. 852, austre Veaveg. Dette primært for å legge til rette for en ny ringsløyfe for vatn, og ikke byggemodning av omkringliggende områder, selv om det også vil lette eventuelle slike utbygginger. Samtidig vil det på deler av ledningsstrekket bli lagt ned 160 m.m. kloakkledning fram til ca. profil 250. Hele ledningsanlegget C-E, er foreløpig kostnadsregnet til ca ,- eks. moms, jfr. kostnadsoverslaget. Ved at anlegget kan gjennomføres som et felles anbud og samtidig med vegutbygging og overvannsystemet knyttet til vegen samt at kloakkledningen ikke blir ført fram over hele ledningsstrekket, er det visse muligheter for at ledningsanleggene kan bli rimeligere enn antatt. Utbygging av ledningsanleggene vil på ordinær måte bli finansiert over hovedplanen for vann og kloakk, jfr. forslag til vedtak pkt. 3. Økonomi. Som det framgår av forslag til avtale og denne gjennomgang, er vegprosjektet foreløpig kostnads-regnet (2006) til kr. 6,5 mill. inklusiv allerede utførte arbeider, moms og grunnerverv. Ervervs-kostnadene er nok de kostnadstall som foreløpig er forbundet med mest usikkerhet. Overslaget inkluderer moms, 25 % på ca. 60 % av anleggskostnad, men ikke kostnader til VA-anlegg. Som følge av at Karmøy kommune har fylte overskuddsmasse fra utbygging av ny g/s-veg langs Asadalsvegen i allerede ervervet vegtrase, har kommunen allerede bidratt med kr ,-, eks moms til prosjektet, jfr. overslaget fra COWI datert , side 4. I tillegg til dette, har kommunen tidlig i 1980-årene finansiert allerede utført grunnerverv. Kommunen har også dekket COWI sine prosjekteringskostnader for teknisk planlegging av ny veg fram til nå. Hvilke beløp dette samlet utgjør, har vi ikke oversikt over. Kommunen sitt faktiske tilskudd til prosjektet blir derfor kr. 2,805 mill., jfr. avtaleforslaget pkt. 2. I tillegg kommer eventuelle kostnadsoverskridelser som kommunen i tilfelle må dekke i sin helhet. Som det framgår av avtaleforslaget pkt. 2., kan kommunen på vanlig måte søke om tildeling av trafikksikkerhetsmidler. Får vi tildelt slike midler, kan kommunen sine reelle kostnader bli mindre, maksimalt halvert. Kostnadene på kr. 2,805 mill. foreslås finansiert over ubundet disposisjonsfond. Side 4 av 14

5 Sak 79/06 Når det gjelder VA-kostnadene, er disse i overslaget anslått til kr ,- eks. moms. Som det framgår av forslag til vedtak pkt. 3, finansieres disse kostnadene over hovedplanen for vann og avløp. Rådmannens konklusjon. Etter rådmannen sitt syn er dette et viktig og etterlengtet vegprosjekt som kommunen via et spleiselag nå kan få realisert, selv om det er kommunen som tar de vesentlige kostnader og risiko med prosjektet. Det har også vært et stort lokalt påtrykk til realisering av prosjektet, med utgangspunkt i at det er delvis gjennomført. Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyre å godkjenne den foreliggende forslag til avtale og finansiering. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 5 av 14

6 Sak 80/06 HUSØY ETAPPE 12 - BYGGEMODNING AV TOMTER Saksbehandler: Thor Inge Baarsrud Arkiv: 611 L82 Arkivsaksnr.: 06/1583 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 80/06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å bevilge kr 19,5 mill til byggemodning av Husøy 12. Prosjektet finansieres ved at beløpet overføres fra ubunden investeringsfond og tilføres regnskapskonto P38500 Kommunestyret tar forbehold om at salgsprossessen med SI as og TNR as blir gjennomført. Side 6 av 14

7 Sak 80/06 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det er to firmaer (TNR as og SI as) som har søkt om tomt på Husøy. Dette vil komme opp som egne saker i neste formannskapsmøte. Firmaene har et arealbehov på til sammen ca. 35 da. Etableringen vil skje i østre del av Husøy-området mot Karmsundet. På vedlagte kart er dette vist med tomtekjøpernes navn. Fakta/saksopplysninger: Området der nyetableringen skal skje, er på en tidligere øy, som i hovedtrekk er uberørt. Terrenget består av fjellknauser med sjø omkring. Før etablering kan skje, må området nedsprenges og overskuddsmassene planeres i sjøen. Sprengningsvolum blir ca m3. Det må videre legges tekniske anlegg, og vegsystem beregnet for meget høyt akseltrykk. Veger m/ tekniske anlegg blir ca.300 m. I tillegg vil utfylling i sjøen betinge en omlegging av eksisterende hovedvannledning. Konsekvensen av denne omfattende sprengningen, er at de steinmassene som blir fylt i sjøen, skaper dekar ferdig avplanert tomteområde i tillegg til det omsøkte tomtearealet. Dette er områder som kun trenger tekniske anlegg og veg for å kunne videreselges. Prosjektet vil ha en anslått totalkostnad på kr 19,5 mill. Salgsinntektene for de to ovennevnte tomtene, vil være ca mill. Vi vil i ettertid få salgsinntekter for gjenstående avplanert område. Vurdering: Selv om kostnadene til byggemodning for dette området, isolert sett, er større enn salgsinntektene (tomtesalg for S I as og TNR as), vil utbyggingen frigjøre så meget areal, at totalbildet er svært økonomisk positivt. En forutsetning for byggemodningen, er at salgsprosessen med SI as og TNR as blir gjennomført som planlagt. Rådmannens konklusjon: Etter en samlet vurdering, tilrår rådmannen at det bevilges kr 19,5 mill. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 7 av 14

8 Sak 81/06 TILTAK MOT SPILLEAVHENGIGHET Saksbehandler: Eivind Jahren Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 04/206 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 81/06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommune ser alvorlig på problemene som er knyttet til pengespill. For å bidra til minst mulig problemer, spesielt i forbindelse med spilleautomater, vil rådmannen følge utviklingen nøye og komme tilbake med en sak om lokale tiltak når juridiske spørsmål om tiltak på lokalt og nasjonalt nivå er avklart. Side 8 av 14

9 Sak 81/06 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken I kommunestyrets møte 9. mai 2006 ble det stilt spørsmål til ordføreren om hvordan Karmøy kommune kan engasjere seg i arbeidet mot spilleavhengighet. Spilleavhengighet som problem Det er de siste åra blitt økt oppmerksomhet omkring ulempene med pengespill generelt og gevinstautomater spesielt. Både undersøkelser på befolkningsnivå og studier blant personer som kommer til behandling for pengespillproblemer tyder helt klart på at det er genvinstautomatene (tidligere kalt enarmede banditter, nå stort sett omtalt som spilleautomater) som er verstingene i markedet. Personer med spilleproblemer står for om lag 90 prosent av omsetningen på slike maskiner. Internett-basert pengespillvirksomhet synes å øke sterkt og utgjør trolig en økende del av det totale spillemarkdet. Her ligger det også et vesentlig potensial for spilleavhengighet og andre former for pengespillproblemer. Når vi i denne saken i hovedsak omtaler spilleautomater, er det fordi det er en spilleform som er lokalt forankret (i de konkrete automatene) og at det, i større grad enn eksempelvis internettspill, er et påvirkbart fenomen. Pengespillproblemer består av mange ulike lidelser. Den mest konkrete består naturligvis i at noen spiller seg fra gård og grunn. Den økonomiske konsekvensen fører til blant annet oppløste familier og barn som ikke får de oppvekstmulighetene de har krav på. I mer alvorlige tilfeller fører det til underslag og konkurser. Men spilleavhengighet består også av samspillproblemer og psykiske vansker. Det er neppe noen grjuppe som møter hjelpeapparatet med så knust selvbilde som spilleavhengige, skriver psykiater Hans Olav Fekjær. Magesår, høyt blodtrykk og søvnløshet er vanlig blant spilleavhengige. Mange av dem framstår som depresive. Undersøkelser tyder på at opp mot halvparten av dem har hatt selvmordstanker og en av ti har forsøkt å ta sitt eget liv. Også blant pårørende er det overhyppighet av depresjon og selvmord. En omfattende undersøkelse av pengespill blant ungdom tydet på at det å spille ofte eller å ha påviste pengespillproblemer er knyttet til høyere alkoholforbruk, kriminell virksomhet, mer erfaringer med illegale rusmidler, depresivt stemningsleie, utsatthet for mobbing og selvmordsforsøk. Omfang av pengespillproblemer Den ferskeste landsomfattende studien av fenomenet pengespillproblemer, utført av MMI i samarbeid med blant andre Østnorsk kompetansesenter, anslår andelen av befolkningen med pengespillproblemer til 1,9 prosent. Andre store undersøkelser er foretat av SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Legger vi MMI-tallene til grunn, skulle det i Karmøy kommune finnes nærmere 600 personer med spilleproblemer. Ettersom automattettheten er en god del lavere enn landsgjennomsnittet kan en tillate seg å håpe at tallet på belastede spillere også er noe lavere. Ut fra NOVA- Side 9 av 14

10 Sak 81/06 undersøkelsen fra 2003 om ungdom og pengespill, kan det anslås at det er om lag 100 tenåringer i kommunen som har slike problemer. Viktig inntektskilde Drivkraften i pengespillmarkedet er naturlig nok betydelige inntektsmuligheter som ligger her for ulike aktører. Det er slett ikke bare spillerne som kan tjene store penger. En minimumsandel av overskuddet (40 prosent) skal overføres til et humanitært eller samfunnsnyttig formål som ivaretas av organisasjoner eller foreninger som er godkjent av Lotteritilsynet. I Karmøy er det 19 lag og foreninger som er godkjent for å motta midler fra gevinstautomater. Automatspill finansierer således noe av virksomheten til idrettslag, helselag, skolekorps og en del andre lag og foreninger i kommunen. Dessuten har de som eier maskinene (entreprenørene) selvsagt fortjeneste av virksomheten (maksimalt 40 prosent av overskuddet). Og endelig har de stedene som har dem oppstilt gjerne fordel av dem både direkte (gjennom leie av plass) og indirekte (ved at de fører til økt omsetning fordi kundene oppholder seg lenger i lokalene). 53 steder er godkjent for utplassering av gevinstautomat i Karmøy kommune. Det dreier seg først og fremst om bensinstasjoner, kjøpesentre og spisesteder. Toalt er det, ifølge Lotteritilsynet, utplassert 62 gevinstautomater i Karmøy kommune i dag. Karmøy ligger, ifølge Landsorganisasjonen mot Spilleavhengighet (LOS) på 286. plass blant kommunene i antall spilleautomater i forhold til innbyggertallet, med 601 innbyggere pr. automat. Landsgjennomsnittet er 226. Dagens regelverk For å spille på gevinstautomat skal en være 18 år, men et landsomfattende forskningsprosjekt utført av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) tyder på at slikt spill er like utbredt blant de under som de over 18 år. Stortinget vedtok i 2003 en lov som gir Norsk Tipping enerett til drift av gevinstautomater. Men lovens ikrafttredelse er utsatt i påvente av en juridisk avklaring i forhold til EØSregelverket. Kulturminister Trond Giske skal ha antydet muligheten for et generelt forbud mot gevinstautomater dersom EØS-domstolen/Høyesterett ikke finner at Stortingets vedtak om et mer restriktivt spillemarked kan gjennomføres. I mellomtida er det innført forbud mot bruk av pengesedler på gevinstautomatene og mot at automatene er oppstilt i lokaler hvor det også finnes automater som veksler fra sedler til mynter. Dessuten er det foreslått at spilleautomatene stenges om natta. Vurdering: Tiltak mot spilleavhengighet Behandling av spilleavhengige og deres pårørende hører hjemme i 2. linjetjenesten og henvises dit på samme måtes som ved rusproblemer (fra fastlege eller sosialtjeneste). Ved Haugaland A-senter får vi opplyst at kapasiteten ikke er god nok, men at en forsøker å prioritere spilleavhengige fordi rask intervensjon når klienten er motivert synes å være avgjørende for utfallet av behandlingen. Det finnes også et visst poliklinisk tilbud til pårørende, men ikke for eksempel samtalegrupper. Behovet synes å svinge litt med Side 10 av 14

11 Sak 81/06 oppmerksomheten om dette i mediene, hvilket innebærer at det har vært sterkt påtrykk de siste månedene. I flere kommuner er det tatt initiativ for å bli kvitt automatene. Lyngen kommune er blitt kjent for at iherdige ildsjeler lyktes med sitt forsett om å tømme kommunen for spilleautomater. Dagens lovverk gir ikke kommunestyret mandat til å hindre at det skjer automatspill i kommunen. En har selvsagt mulighet til å anmode aktuelle aktører om å avstå fra slik virksomhet, men det innebærer at en må ha velvilje fra mange parter for å kunne redusere antallet gevinstautomater vesentlig. Alternativt kan en kjøpe ut aktørene i spillemarkedet. Det er forholdsvis begrenset hva kommunen kan foreta seg av effktive tiltak mot pengespillproblemer/spilleavhengighet. Det er viktig å følge utviklingen på feltet for både å kunne møte endrede utfordringer og ta i bruk nye virkemidler. Det har vært påpekt at Kommunehelselovens paragraf 4a-8 kan åpne for å nedlegge et lokalt forbud mot spilleautomater, siden det kan sies å innvirke negativt på folks helse. Etter samtale med kommuneoverlegen synes en slik lovanvendelse tvilsom. Kommunen kan selvsagt bidra forebyggende med informasjonstiltak. Men det blir ofte en god hensikt som i liten grad har innvirkning på problemet. Det synes spesielt viktig å informere om hvordan pengespill virker (sannsynligheten for å vinne) og om hjelpetilbudet. Kommunen kan bidra til å kartlegge situasjonen avklare hvor mange som har problemer både direkte og inndirekte (pårørende mv.), hva problemene består i og hvilken muilghet det er til å få hjelp. Det er viktig å ha fokus på de pårørende, spesielt barna, og sørge for at de blir avslørt og får den oppfølgingen de trenger. Kommunen bør kunne bidra til at pengespillproblemer oppdages tidligere og at de det gjelder kan bli motivert for hjelpetiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette kan skje gjennom helsetjenesten og sosialtjenesten. Mulige tiltak 1) Karmøy kommune følger utviklingen mht. pengespillproblemer nøye. 2) Karmøy kommune oppfordrer lag og foreninger i kommunen til å si fra seg muligheten til å motta midler fra gevinstautomater. 3) Rådmannen bes komme tilbake med en sak om lokale tiltak når juridiske spørsmål om tiltak på så vel nasjonalt som lokalt nivå er avklart. 4) Spørsmå om pengespill forsøkes innarbeidet i ungdomsundersøkelsen som skal gjennomføres i Eventuelt prøver en å gjennomføre en egen kartlegging av pengespillproblemer i kommunen. 5) Behovet for hjelpetilbud til spilleavhengige og i særlig grad deres pårørende vurderes. Det presses på for å få større kapasitet på behandlingssida. Rådmannens konklusjon: Rådmannen følger utviklingen på pengespillmarkedet og kommer tilbake med en sak om lokale tiltak når juridiske spørsmål om tiltak på nasjonalt og lokalt nivå er avklart.. Rådmannen i Karmøy, Side 11 av 14

12 Sak 81/06 Arnt Mogstad sign. Side 12 av 14

13 Sak 82/06 EVENTUELT Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/74 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 89/06 Formannskapet Forslag til vedtak: Side 13 av 14

14 Side 14 av 14 Sak 82/06