BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG NOTAT Dato: Unntatt offentlighet offl. 14 Til: Rådmannsgruppen i Vestregionen Fra: Kommunene i samarbeid om BPA i Vestregionen: - Asker kommune v/marianne Bekke og Cathrine Retvedt - Lier kommune v/anneke Borgli - Bærum kommune v/lise Høilund Vedrørende: BPA og Vestregionssamarbeidet. Evaluering av dagens ordning. Samarbeid om tjenestekonsesjoner etter Bakgrunn for tjenestekonsesjons-samarbeidet i Vestregionen. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere ulike typer praktisk bistand på, i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven, tidligere lov om sosiale tjenester. BPAtjenestens særpreg er at bruker selv er arbeidsleder for sine assistenter og bruker har mulighet for fleksibilitet i forhold til bruk av tildelte timer. I tillegg til kommunal drift av BPA har det vært vanlig praksis å inngå avtaler om drift med private leverandører. Uloba BA har vært en stor privat leverandør, i mange år også den eneste, og kommunene hadde lite system for oppfølging av tjenesten. Kommunene så etter hvert behov for økt innsyn og kontroll med ordningen: økonomi, tjenestekvalitet, behovsjustering og ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Tjenestens særpreg gjør at disse forholdene er mer utfordrende å følge opp enn andre pleie- og omsorgstjenester når tjenestene leveres av private leverandører. På denne bakgrunn besluttet styringsgruppen i Vestregionen i oktober 2008 å nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Arbeidsgruppens funn og vurderinger fremgår av rapport mars 2009: Brukerstyrt personlig assistanse. Status for ordningen og prinsipper for god organisering. I rapporten beskrives bl.a. utfordringer, forslag og muligheter for framtidig organisering. Se punkt 3 under. På bakgrunn av rapporten besluttet rådmannsgruppen i Vestregionen å etablere et samarbeid om utlysning og gjennomføring av tjenestekonsesjoner for BPA for de kommuner som ønsket det. 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune inngikk et samarbeid om tjenestekonsesjoner for drift av BPA. Samarbeidet gjelder i kontraktsperioden til og med

2 Det er inngått tjenestekonsesjonskontrakter med seks private leverandører. I tillegg har kommunene kommunal drift av BPA. Bruk av tjenestekonsesjoner er en god måte å sikre brukervalg på. Bærum hadde ansvar for lederskapet i styringsgruppen i Vestregionen på det tidspunktet prosessen med tjenestekonsesjoner startet. Bærum fikk derfor ansvaret for å følge opp kontraktarbeidet og drifte kommunesamarbeidet. Bærum har fortsatt dette ansvaret. Arbeidet har vært ressurskrevende. Se nærmere under punkt 5 og Bakgrunn for notatet. Rådmannsgruppen i Vestregionen fattet vedtak i møte om å starte forberedelse til ny konsesjonsrunde. På møte 22. mai 2014 vedtok rådmannsgruppen følgende: Oppnevnt arbeidsgruppe bestående av Bærum, Asker og Lier (jf sak 24/013 styringsgruppen) legger fram til rådmannsmøtet i august om det er mulig å prolongere inneværende konsesjonsperiode med ett år grunnet vedtak om rettighetsfesting av tjenesten. Gruppen har også innspill i forhold til om dette er tilrådelig. Gruppen legger også fram forslag til mulig tiltak som må iverksettes for å gjennomføre prolongeringen, alternativt forslag til tiltak dersom prolongering ikke lar seg gjennomføre. Gruppen har også fått i oppdrag å evaluere dagens samarbeid og komme med forslag til løsning etter at dagens konsesjonsperiode er over. Spørsmålene er drøftet på kommunenes samarbeidsmøte 2. juni. Dette notatet er evaluering og anbefalinger fra kommunene Asker, Lier og Bærum (evalueringsgruppen) inkludert innspill fra møtet 2. juni. Spørsmålene drøftes under punkt 5: (Vestregionens evaluering av dagens kontrakt og samarbeid) og 6: (Forslag til det videre arbeidet). 3. Sentrale tema i Vestregionens rapport. Kommentarer og innspill. I rapporten «Brukerstyrt personlig assistanse. Status for ordningen og prinsipper for god organisering» ble det gitt mange innspill i forhold til utfordringer, forslag og muligheter for framtidig organisering. Disse er summert opp i tabellen under med kommentarer og innspill fra evalueringsgruppen: 3.1 Fra rapporten: Sentral utfordringer Emne Kommentarer og innspill Sterk økning i antall Det er fortsatt en økning i personer med vedtak om BPA, men personer med BPA og i de fleste kommuner en svakere vekst. I kommuner med en utgifter til ordningen. restriktiv tildelingspraksis kan rettighetsfestingen, dersom nåværende forslag til lovendring vedtas, medføre en sterkere Stor variasjon mellom kommunene i forhold til tildelingspraksis: vekst. Samarbeidet mellom kommunene har i liten grad fokusert på tildelingspraksis. Det er avholdt 3-4 møter mellom saksbehandlere i kommunene. Tildelingspraksis og 2

3 vedtakstimer og om andre tjenester tildeles i tillegg. Behov for profesjonalisering av bestiller-rollen. Usikkerhet i forhold til kvalitetssystemer for sikring av faglig forsvarlige tjenester/tjenestekvalitet og oppfølging av leverandører. Lite rutiner for opplæring og veiledning av assistenter. vedtakstimer har ikke vært tema. Ulikheter i tildelingspraksis skyldes også at kommunene er ulike: demografi, organisering, politiske føringer mer med kan påvirke tildelingspraksis. Det har vært større fokus på avklaring av juridiske spørsmål og andre spørsmål knyttet til konsesjonskontraktene og samarbeidet. Se over. Det er sannsynlig at bestiller-rollen er blitt sterkere fokusert i kommunene gjennom samarbeidet. Spesielt har samarbeidsmøter og referater fra disse gitt kommunene felles føringer. Profesjonalisering av bestiller-rollen har ikke vært eget tema på kommunenes samarbeidsmøter. I kommuner med skille mellom forvaltning og drift kan organiseringen bidra til å profesjonalisere bestiller-rollen. Det er ulik organisering i kommunene. Dagens kontrakt stiller større krav til leverandøren enn i tidligere avtaler. Dette gjelder også i forhold til oppfølging av kontrakten og kommunenes tilgang til informasjon om BPA tjenestene hos konsesjonshaverne. Som vedlegg til kontrakten ligger dokumenter til kvartalsrapportering inkludert rapportering av timer og til kontraktoppfølging. Den enkelte kommune har ansvar for egen oppfølging av de konsesjonshavere kommunen har inngått kontrakt med. Krav til opplæring av assistentene fremgår av rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. Opplæring er også tema i skjema for kvartalsrapportering og kontraktsoppfølging. Det fremkommer også av Prop. 86 L ( ): «Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)» at departementet vil igangsette et generelt arbeid i forbindelse med rettighetsfestingen i forhold til opplæringsmateriell og opplæringstilbud. Utfordringer i forhold til brukere som ikke kan være arbeidsleder selv pga kognitiv svikt. Ulik praksis i forhold til krav om egenandel av oppgaver innen praktisk bistand og som omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Manglende innsyn og kontroll der Uloba hadde arbeidsgiveransvaret, dvs for ca 80 % av alle brukerne i Vestregionen. Spørsmålet var tema ved oppstarten av konsesjonskontraktene. Kommunene avgjør selv spørsmålet ut fra en vurdering av den aktuelle søknad. Spørsmålet er ikke behandlet senere. Innkreving av egenandel er opp til den enkelte kommune, og det er ulik praksis. Dette kan skyldes ulike politiske føringer. Den enkelte kommune har ansvar for at kontraktskrav oppfylles, deriblant krav til tjenestekvalitet, økonomi og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Krav til innsyn og kontroll er presisert i kontraktsdokumentene og følges opp gjennom kvartalsrapporter og kontraktsoppfølgingsmøter. Denne 3

4 kontrollen/oppfølgingen er ressurskrevende og utløser store ressurser der det er behov for tettere oppfølging. 3.2 Fra rapporten: Aktuelle forslag Emne Kommentarer og innspill Tydeliggjøring av hvilke Det er ikke utarbeidet veileder. Sentrale føringer ligger til kriterier som legges til grunn gjennom lov og rundskriv. Bærum har etterlyst grunn ved tildeling av BPA. oppdaterte rundskriv hos departementet. Det fremgår av Prop. Det bør utarbeides en 86 L ( ): «Endringer i pasient- og kommunal veileder. brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)» at departementet vil utarbeide nytt rundskriv i oppfølgingen av rettighetsfestingen. Utnytte statlige tilskuddsog støtte ordninger bedre. Etablere gode systemer for kvalitetssikring og oppfølging av leverandørene Vestregionen bør anmode KS om å foreta en nærmere utredning av problemstillingene i rapporten. Vurdere organisering av BPA: kommunal drift/drift av privat leverandør. Tilskudd til ressurskrevende brukere og tilskudd til opplæring av arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere (tidligere stimuleringstilskudd) har vært tema, men ikke behandlet utover det. Kommunene kjenner støtteordningene. Se 3.1, fjerde tema, om kontraktsoppfølgingen. Dette er ikke gjort. Fürst og Høverstad har utarbeidet en sluttrapport pr på vegne av KS: Friere brukervalg i hjemmetjenesten. De spesielle forholdene knyttet til brukervalg for BPA er imidlertid lite omtalt i rapporten. Se 3.3, første tema. 3.3 Fra rapporten: Muligheter for /forslag til organisering Emne Kommentarer og innspill Inngåelse av rammeavtaler basert på leverandørnøytral kontraktsmal. Brukervalg ved bruk av tjenestekonsesjoner ble valgt. Brukervalget ble etablert som en felles konsesjonsprosess med utlysning av tjenestekonsesjoner. Det ble inngått tjenestekonsesjonskontrakter med seks leverandører. Fritt brukervalg. Reforhandle eksisterende Erfaringen etter 2 ½ års drift er at ytterligere presiseringer i kontraktsdokumenter vil bidra til mindre behov for avklaring av spørsmål under kontraktsperioden og gi økt forutsigbarhet for alle parter. Eksempler på dette er forhold knyttet til når bruker innlagt på sykehus, fakturering etter dødsfall, dekning av utgifter arbeidsleder har til å drifte sin ordning, forhold knyttet til ferie og reiser i inn- og utland, enklere modell for beregning av tillegg for ubekvem arbeidstid, spesifisering av faktura, krav til oppfølging av konsesjonshavere. Dette er gjennomført med dagens ordning. Brukervalget er dog begrenset til å omfatte de seks kvalifiserte leverandørene. Kommunene har inngått tjenestekonsesjonskontrakter med et ulikt antall av disse. Eksisterende avtaler var overveiende lite egnet til å kunne 4

5 avtaler. Vurdere interkommunal løsning. reforhandles. Denne løsningen ble ikke valgt. I Vestregionens rapport ble det skissert tre alternative modeller for organisering av arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA ordningene. Alternativ to ble valgt i kommunesamarbeidet: «Inngå kontrakt med eller prekvalifisere en eller flere eksterne leverandører ( ) for kjøp av PBA-tjenester, og leverandøren vil ivareta arbeidsgiveransvaret for assistentene». Bruk av tjenestekonsesjonskontrakter ble valgt. Tjenestekonsesjoner skiller seg fra rammeavtaler bl.a. ved at leverandører ikke garanteres et minstevolum av leveranse. Kommunene har også egen drift av BPA for brukere som ikke ønsker privat leverandør. Samtidig med at konsesjonskontrakten ble utlyst, utga Norsk Standard en BPAkonsesjonskontrakt. Det var sterkt påtrykk fra brukere og brukerorganisasjoner om at denne skulle brukes. Kontrakten ble vurdert av jurister i Vestregionen, som konkluderte med at det juridiske innholdet i Vestregionens kontraktsforslag tilsynelatende i det alt vesentlige var i samsvar med kontrakten fra Norsk Standard. Det ble opprettholdt å bruke Vestregionens kontraktsmal da konsesjonen allerede var utlyst og den ivaretok tilsvarende forhold. 4. Dagens kontrakt og praksis Dagens kontrakt er resultatet av et godt arbeid mellom kommunene som første tjenestekonsesjonskontrakt på dette området. Praktisering av avtalen har likevel avdekket behov for presiseringer på flere områder og det har medgått mye ressurser til dette arbeidet. Se nærmere under punkt 5 og 6. I perioden etter oppstart har kommunesamarbeidet hatt spesielt fokus på: Sikre felles forståelse av kontrakten, lovgrunnlag og rundskriv, og praktisering av kontrakten. Utover dette er det ikke krav om at kommunene skal ha lik praksis. Den enkelte kommunene organiserer og drifter BPA-tjenestene tilpasset egne behov og overordnede føringer. Systemer for rapportering fra konsesjonshaverne. Generell oppfølging av konsesjonshaverne, især forbruk av timer, fakturering, faktureringsgrunnlag og bruk av familie/nærstående som assistenter. Det har vært behov for tett oppfølging av enkelte konsesjonshavere. Samarbeidet har skjedd dels ved møter, og dels ved avklaring av spørsmål via e-post. Bærum har hatt ansvar for innkalling, koordinering og oppfølging av samarbeidet: Kommunene har hatt møte ca hver tredje måned i oppstartsfasen, deretter hvert halvår. Behovet og interessen for felles møter har avtatt etter hvert som juridiske spørsmål som ikke er berørt i kontrakten er blitt avklart. I gruppen sitter også jurister fra flere av kommunene. Juristenes kompetanse har vært sentralt i arbeidet med å avklare spørsmålene over. Det er gjennomført 3 felles møter med konsesjonshaverne. Mange spørsmål avklares og distribueres på e-post. 5

6 5. Vestregionens evaluering av dagens kontrakt og samarbeid Samarbeidet mellom kommunene. Samarbeidet i Vestregionen om praktisering av BPA-kontrakten har på evalueringstidspunktet vart i 2 ½ år av totalt fire år. Både oppstartsprosessen, men også behovet for avklaringer av spørsmål som ikke er berørt i kontrakten, har medført et tett samarbeid mellom kommunene og hatt stor verdi for alle parter. Bærum har hatt ansvar for å avklare de fleste spørsmål, ofte i samråd med juristene i kommunesamarbeidet. Asker og Lier har hatt saker med sentrale spørsmål til behandling hos Fylkesmann og Tingrett og bidratt med sin erfaring fra disse. Juristenes kompetanse har vært avgjørende for å avklare forhold som har oppstått underveis og som ikke er berørt i dagens kontrakt. Det kan fortsatt oppstå spørsmål knyttet til praktisering av BPA og konsesjonskontraktene, men i betydelig mindre omfang. BPA driftes som øvrige pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Enkelte kommuner har også andre tjenester med brukervalg, og det er ikke forhold som tilsier at brukervalg for BPA skal organiseres annerledes disse. Til tross for samarbeid, felles føringer for samarbeidet og bred formidling av avklarte spørsmål har likevel kommunene ulik praksis på flere områder. Fra Bærums side ser det ut til at forpliktelsen til medvirkning og bruk av avtalte rutiner i samarbeidet er lite omforent. Dette gjelder blant annet avtalt oppfølging av konsesjonshaverne. Svar fra kommunene på spørsmål om kontraktsoppfølgingen viser store ulikheter, fra oppfølging i henhold til kontrakt og avtale rutiner til nesten fravær av oppfølging, til tross for stort fokus på dette fortløpende fra oppstart. Det er også liten respons på møteinnkallinger og andre spørsmål hvor Bærum ber om tilbakemelding som en del av ansvaret for å drifte samarbeidet. Evalueringsgruppens vurdering er at dette har flere årsaker: kommunene har kommet ulikt i egen prosess med konsesjonskontraktene, kommunene har ulike politiske føringer, det er ulikt antall brukere med vedtak om BPA (fra noen få til ca hundre) og kommunene har inngått kontrakt med ulikt antall konsesjonshavere. 5.2 Bruk av ressurser. Bærums ansvar har medført omfattende bruk av ressurser for kommunen på prosessen, samarbeidet og oppfølgingen av tjenestekonsesjonene. Ressursbruken var betydelig første halvannet år, og har avtatt etter dette, men varierer. Se også punkt 6.1. Vestregionsamarbeidet medfører også noe ressursbruk for de øvrige kommunene. Dette har i hovedsak vært til deltakelse på felles møter. Som beskrevet over har responsen på innkalling til møter og annet samarbeid avtatt etter hvert som spørsmål er blitt avklart. Dette kan tolkes som at møtene ikke anses som nødvendige og prioriteres ned dersom det ikke er saker som den enkelte kommune er spesielt opptatt av. Dette kan være forståelig i en travel hverdag. 5.3 Tjenestekonsesjonskontrakten. Som det fremgår over har praktisering av nåværende kontrakt avdekket behov for forbedringer. Presise kontraktskrav og krav i forhold til flere tema vil skape større 6

7 forutsigbarhet for alle parter og redusert bruk av ressurser til å avklare spørsmål ved neste kontrakt. Til tross for behovet for avklaring av saker er kommunenes opplevelse likevel at samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, med en positiv dialog. Kommunene har hatt ulike starttidspunkt for kontraktene med konsesjonshaverne. Det vil også si at kontraktene opphører på ulike tidspunkt. Evalueringsgruppen mener det er en fordel om kommunene ved ny konsesjonskontrakt starter samtidig. Jurister i kommunesamarbeidet ser på hvordan dette skal løses. 6. Forslag til det videre arbeidet 6.1 Samarbeid i ny konsesjonsperiode. Kommunene uttrykker en felles opplevelse av at samarbeidet om BPA i Vestregionen har vært svært verdifullt i nåværende konsesjonsperiode. Dette er spesielt fordi kommunene sammen har vært sterke i forhold til tydeligere leverandørkrav og presisering av krav til samarbeid med og oppfølging av konsesjonshaverne da kontraktene startet opp fra Bærums ansvar for dette vestregionsamarbeidet har medført omfattende bruk av ressurser for kommunen. Selv om det nå er mindre behov for avklaring av spørsmål er likevel ansvaret som hviler på Bærum stort. Evalueringsgruppens vurdering er at de endringer konsesjonskontraktene medførte i kommunenes håndtering av BPA nå bør være etablert praksis i kommunene. Som beskrevet under punkt 5 er likevel deltakelse i samarbeidet redusert hos en del kommuner, og det er store ulikheter i kommunenes avtalte oppfølging av konsesjonshaverne. Vurderingen er også at et samarbeid mellom så mange kommuner er tidkrevende. En stor utfordring er lange beslutningsveier når spørsmål skal avgjøres. Dagens behov for samarbeid er i stor grad saker av mer faglig eller juridisk karakter, ofte knyttet til enkeltbrukere, hvor det er behov for raske avgjørelser. Det er ikke alltid hensiktsmessig å involvere så mange aktører i et slikt samarbeid. På den annen side kan det ved neste konsesjonsutlysning bli inngått kontrakter med nye leverandører, som ikke har deltatt i den prosessen som har vært med nåværende konsesjonshavere. Dette kan medføre nye utfordringer hvor det fortsatt kan være et behov for å være sterke i et felles samarbeid. Evalueringsgruppens vurdering er at et samarbeid i ny konsesjonsperiode krever en endret organisering dersom det skal videreføres i samme omfang. Det er foreslått at kommunene i samarbeid kan avgi midler til en stilling til å koordinere arbeidet, eller det kan opprettes et interkommunalt selskap. Alternativt kan ansvaret gå på omgang, i hvert fall blant de større kommunene. Et samarbeid må, uavhengig av organisering, sikre at: - det etableres rutiner og tilgang til ressurser som sikrer raske saksprosesser - kommunene forplikter seg til aktiv deltakelse - kommunene forplikter seg på å følge avtalte rutiner for kontraktsoppfølging 7

8 Alternativt kan kommunene dele erfaringer uten et formalisert samarbeid med felles konsesjonskontrakt. Dette gjøres i andre saker. Det kan arrangeres årlig temasamlinger i forhold til BPA i vestregionen. Kommunene kan også utarbeide dokumenter til ny tjenestekonsesjon i fellesskap, uten felles konsesjonsutlysning og uten å være formelt bundet til samarbeid om driften av kontrakten. Asker, Lier og/eller Bærum kan i så fall påta seg ansvar for disse oppgavene. Evalueringsgruppens forslag til organisering i ny konsesjonsperiode. 1. Kommunene fortsetter samarbeidet, men avgir ressurser til en stilling som har en felles koordinerende og oppfølgende funksjon. Bærum kan tilby at denne plasseres i Bærum kommune, pleie- og omsorg sitt kontraktsteam, eller stillingen kan eventuelt plasseres sammen med vestregions-representantene i den kommune de til en hver tid sitter. Vedkommende skal i tillegg til ansvar for koordinering av samarbeidet og avklaring av spørsmål ha et særskilt ansvar for oppfølging av og bistand til kommunenes kontraktsoppfølging. En slik organisering vil kunne gi felles styrke ved eventuelle nye utfordringer, og øke kommunenes kontraktsoppfølging og kompetanse om kontraktsoppfølging. Organiseringen forutsetter at hver enkelt kommune forplikter seg til å avgi ressurser, delta aktivt i samarbeidet og følge avtale rutiner for kontraktsoppfølging. Den forutsetter også tilgang til nødvendig kompetanse, for eksempel juridisk, for å sikre raskere beslutningsveier. Stillingsbrøk bør være minst 60 %, eventuelt større. 2. Kommunene kan på selvstendig grunnlag inngå samarbeid med andre kommuner. Det kan bli kortere beslutningsveier og mer effektivt samarbeid. Det er tilstrekkelig tid for kommunene til å etablere andre samarbeidsarenaer dersom det er ønskelig slik at dette er på plass ved oppstart av ny tjenestekonsesjonskontakt. 3. Som alternativ 2, men i tillegg: Kommunene utarbeider kontraktsgunnlag og maler for ny tjenestekonsesjon i fellesskap. Asker, Lier og/eller Bærum kan ta hovedansvaret. Kommunene har ikke felles utlysing. Kommuner som ønsker det kan velge å utlyse sammen med eventuelle samarbeidende kommuner. Kommunene vil få mulighet til å gjøre endringer tilpasset egne behov og føringer utover de krav som stilles i medhold av lov og rundskriv. Det kan avholdes årlige temasamlinger i forhold til BPA. Eventuelt kan øvrige kommuner i Vestregionen også inviteres. Asker og/eller Bærum kan påta seg ansvaret. Evalueringsgruppen anbefaler punkt Spørsmål om forlengelse av dagens konsesjonskontrakter på bakgrunn av rettighetsfesting av BPA. Rettighetsfesting av BPA vedtas sannsynligvis sommeren 2014, antatt gjeldende fra eller når Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet nytt rundskriv for BPA ordningen etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-8 og pasient- og brukerrettighetsloven 2-1d. Det er reist spørsmål om vestregionens konsesjonskontrakter bør forlenges med ett år på grunn av rettighetsfestingen av BPA. Evalueringsgruppens vurdering av spørsmålet er: 8

9 Bærum har avklart med jurist i kommunens anskaffelsesenhet at nåværende konsesjonskontrakter kan forlenges med for eksempel med ett år, begrunnet med at kommunene har behov for tid til å tilpasse seg rettighetsfestningen av BPA før ny tjenestekonsesjon utlyses. En forlengelse forutsetter at konsesjonshaverne går med på forlengelse på samme vilkår som i dagens kontrakt. Oslo kommune har kontraktsfestet mulighet for forlengelse i sin opprinnelige kontrakt. Dette er ikke tatt inn i vestregionens kontrakt. Selv om reglene om offentlige anskaffelser ikke gjelder for tjenestekonsesjoner er det likevel krav om oppfyllelse av EØS krav om alminnelige regler for blant annet likebehandling og gjennomsiktighet. Det anbefales derfor at en eventuell forlengelse kunngjøres som en nasjonal intensjonskunngjøring om kontraktsforlengelse på Doffin for å ivareta disse kravene. Rettighetsfestingen av BPA gir noen utvalgte brukere en rett på å få vedtak om selve tjenesten, og med den fleksibilitet til bruk av tildelte timer som ligger i ordningen. Rettighetsfestingen gir imidlertid ingen ytterligere rettigheter utover de som gjelder for alle brukere med vedtak om pleie- og omsorgstjenester, blant annet krav til faglig forsvarlighet, tjenestekvalitet og rett til medvirkning. Evalueringsgruppens vurdering er derfor at den foreslåtte rettighetsfestingen ikke berører tjenestekonsesjonskontraktene, men kan påvirke kommunenes tildelingspraksis. For kommuner som allerede har en liberal tildelingspraksis av BPA blir det mest sannsynlig lite eller ingen endring. For kommuner med en mer restriktiv tildelingspraksis kan rettighetsfestingen medføre flere brukere med vedtak om BPA. Kommunene vil som i dag også kunne tildele BPA til brukere som ikke er gitt den foreslåtte rettigheten. På denne bakgrunn er evalueringsgruppens vurdering at rettighetsfesting i seg selv ikke påvirker eller medfører behov for å forlenge dagens kontrakt. Det er videre svært sannsynlig at rettighetsfestingen vedtas innen god tid før dagens kontrakt opphører. Det skulle derved tilstrekkelig tid til å tilpasse eventuelle endringer i kommunenes tildelingspraksis innen nåværende kontraktsperiode. Forlengelse av dagens konsesjonskontrakter vil medføre ennå lengre tid før tjenestekonsesjon kan utlyses med forbedrede kontraktsdokumenter. Evalueringsgruppens vurdering er videre at dersom kontraktene ikke forlenges bør nåværende vestregionsamarbeid fortsette som i dag ut gjeldende kontraktsperiode. Arbeidet med ny konsesjon bør starte høsten 2014, i den samarbeidsform som blir bestemt. Se også evalueringsgruppens anbefalinger under punkt 6.1: Samarbeid om ny konsesjonskontrakt. Evalueringsgruppen forslag til konsesjonsperiode: Nåværende konsesjonskontrakt forlenges ikke selv om rettighetsfesting av BPA vedtas. Det kan likevel være nødvendig at kommuner som starter nåværende kontrakter før må forlenge sine kontrakter med noen måneder. Dette skyldes imidlertid ikke rettighetsfestingen, men behovet for å ha felles oppstartstidspunkt for alle parter i ny konsesjonsperiode. Se nærmere under punkt

10 Arbeidet med ny konsesjon starter høsten 2014 i den samarbeidsformen som vedtas i Vestregionen. Inntil organisering er avgjort kan Asker, Lier og Bærum ta ansvar for arbeidet med ny konsesjonsutlysning. 10