BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG NOTAT Dato: Unntatt offentlighet offl. 14 Til: Rådmannsgruppen i Vestregionen Fra: Kommunene i samarbeid om BPA i Vestregionen: - Asker kommune v/marianne Bekke og Cathrine Retvedt - Lier kommune v/anneke Borgli - Bærum kommune v/lise Høilund Vedrørende: BPA og Vestregionssamarbeidet. Evaluering av dagens ordning. Samarbeid om tjenestekonsesjoner etter Bakgrunn for tjenestekonsesjons-samarbeidet i Vestregionen. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere ulike typer praktisk bistand på, i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven, tidligere lov om sosiale tjenester. BPAtjenestens særpreg er at bruker selv er arbeidsleder for sine assistenter og bruker har mulighet for fleksibilitet i forhold til bruk av tildelte timer. I tillegg til kommunal drift av BPA har det vært vanlig praksis å inngå avtaler om drift med private leverandører. Uloba BA har vært en stor privat leverandør, i mange år også den eneste, og kommunene hadde lite system for oppfølging av tjenesten. Kommunene så etter hvert behov for økt innsyn og kontroll med ordningen: økonomi, tjenestekvalitet, behovsjustering og ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Tjenestens særpreg gjør at disse forholdene er mer utfordrende å følge opp enn andre pleie- og omsorgstjenester når tjenestene leveres av private leverandører. På denne bakgrunn besluttet styringsgruppen i Vestregionen i oktober 2008 å nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Arbeidsgruppens funn og vurderinger fremgår av rapport mars 2009: Brukerstyrt personlig assistanse. Status for ordningen og prinsipper for god organisering. I rapporten beskrives bl.a. utfordringer, forslag og muligheter for framtidig organisering. Se punkt 3 under. På bakgrunn av rapporten besluttet rådmannsgruppen i Vestregionen å etablere et samarbeid om utlysning og gjennomføring av tjenestekonsesjoner for BPA for de kommuner som ønsket det. 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune inngikk et samarbeid om tjenestekonsesjoner for drift av BPA. Samarbeidet gjelder i kontraktsperioden til og med

2 Det er inngått tjenestekonsesjonskontrakter med seks private leverandører. I tillegg har kommunene kommunal drift av BPA. Bruk av tjenestekonsesjoner er en god måte å sikre brukervalg på. Bærum hadde ansvar for lederskapet i styringsgruppen i Vestregionen på det tidspunktet prosessen med tjenestekonsesjoner startet. Bærum fikk derfor ansvaret for å følge opp kontraktarbeidet og drifte kommunesamarbeidet. Bærum har fortsatt dette ansvaret. Arbeidet har vært ressurskrevende. Se nærmere under punkt 5 og Bakgrunn for notatet. Rådmannsgruppen i Vestregionen fattet vedtak i møte om å starte forberedelse til ny konsesjonsrunde. På møte 22. mai 2014 vedtok rådmannsgruppen følgende: Oppnevnt arbeidsgruppe bestående av Bærum, Asker og Lier (jf sak 24/013 styringsgruppen) legger fram til rådmannsmøtet i august om det er mulig å prolongere inneværende konsesjonsperiode med ett år grunnet vedtak om rettighetsfesting av tjenesten. Gruppen har også innspill i forhold til om dette er tilrådelig. Gruppen legger også fram forslag til mulig tiltak som må iverksettes for å gjennomføre prolongeringen, alternativt forslag til tiltak dersom prolongering ikke lar seg gjennomføre. Gruppen har også fått i oppdrag å evaluere dagens samarbeid og komme med forslag til løsning etter at dagens konsesjonsperiode er over. Spørsmålene er drøftet på kommunenes samarbeidsmøte 2. juni. Dette notatet er evaluering og anbefalinger fra kommunene Asker, Lier og Bærum (evalueringsgruppen) inkludert innspill fra møtet 2. juni. Spørsmålene drøftes under punkt 5: (Vestregionens evaluering av dagens kontrakt og samarbeid) og 6: (Forslag til det videre arbeidet). 3. Sentrale tema i Vestregionens rapport. Kommentarer og innspill. I rapporten «Brukerstyrt personlig assistanse. Status for ordningen og prinsipper for god organisering» ble det gitt mange innspill i forhold til utfordringer, forslag og muligheter for framtidig organisering. Disse er summert opp i tabellen under med kommentarer og innspill fra evalueringsgruppen: 3.1 Fra rapporten: Sentral utfordringer Emne Kommentarer og innspill Sterk økning i antall Det er fortsatt en økning i personer med vedtak om BPA, men personer med BPA og i de fleste kommuner en svakere vekst. I kommuner med en utgifter til ordningen. restriktiv tildelingspraksis kan rettighetsfestingen, dersom nåværende forslag til lovendring vedtas, medføre en sterkere Stor variasjon mellom kommunene i forhold til tildelingspraksis: vekst. Samarbeidet mellom kommunene har i liten grad fokusert på tildelingspraksis. Det er avholdt 3-4 møter mellom saksbehandlere i kommunene. Tildelingspraksis og 2

3 vedtakstimer og om andre tjenester tildeles i tillegg. Behov for profesjonalisering av bestiller-rollen. Usikkerhet i forhold til kvalitetssystemer for sikring av faglig forsvarlige tjenester/tjenestekvalitet og oppfølging av leverandører. Lite rutiner for opplæring og veiledning av assistenter. vedtakstimer har ikke vært tema. Ulikheter i tildelingspraksis skyldes også at kommunene er ulike: demografi, organisering, politiske føringer mer med kan påvirke tildelingspraksis. Det har vært større fokus på avklaring av juridiske spørsmål og andre spørsmål knyttet til konsesjonskontraktene og samarbeidet. Se over. Det er sannsynlig at bestiller-rollen er blitt sterkere fokusert i kommunene gjennom samarbeidet. Spesielt har samarbeidsmøter og referater fra disse gitt kommunene felles føringer. Profesjonalisering av bestiller-rollen har ikke vært eget tema på kommunenes samarbeidsmøter. I kommuner med skille mellom forvaltning og drift kan organiseringen bidra til å profesjonalisere bestiller-rollen. Det er ulik organisering i kommunene. Dagens kontrakt stiller større krav til leverandøren enn i tidligere avtaler. Dette gjelder også i forhold til oppfølging av kontrakten og kommunenes tilgang til informasjon om BPA tjenestene hos konsesjonshaverne. Som vedlegg til kontrakten ligger dokumenter til kvartalsrapportering inkludert rapportering av timer og til kontraktoppfølging. Den enkelte kommune har ansvar for egen oppfølging av de konsesjonshavere kommunen har inngått kontrakt med. Krav til opplæring av assistentene fremgår av rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. Opplæring er også tema i skjema for kvartalsrapportering og kontraktsoppfølging. Det fremkommer også av Prop. 86 L ( ): «Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)» at departementet vil igangsette et generelt arbeid i forbindelse med rettighetsfestingen i forhold til opplæringsmateriell og opplæringstilbud. Utfordringer i forhold til brukere som ikke kan være arbeidsleder selv pga kognitiv svikt. Ulik praksis i forhold til krav om egenandel av oppgaver innen praktisk bistand og som omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Manglende innsyn og kontroll der Uloba hadde arbeidsgiveransvaret, dvs for ca 80 % av alle brukerne i Vestregionen. Spørsmålet var tema ved oppstarten av konsesjonskontraktene. Kommunene avgjør selv spørsmålet ut fra en vurdering av den aktuelle søknad. Spørsmålet er ikke behandlet senere. Innkreving av egenandel er opp til den enkelte kommune, og det er ulik praksis. Dette kan skyldes ulike politiske føringer. Den enkelte kommune har ansvar for at kontraktskrav oppfylles, deriblant krav til tjenestekvalitet, økonomi og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Krav til innsyn og kontroll er presisert i kontraktsdokumentene og følges opp gjennom kvartalsrapporter og kontraktsoppfølgingsmøter. Denne 3

4 kontrollen/oppfølgingen er ressurskrevende og utløser store ressurser der det er behov for tettere oppfølging. 3.2 Fra rapporten: Aktuelle forslag Emne Kommentarer og innspill Tydeliggjøring av hvilke Det er ikke utarbeidet veileder. Sentrale føringer ligger til kriterier som legges til grunn gjennom lov og rundskriv. Bærum har etterlyst grunn ved tildeling av BPA. oppdaterte rundskriv hos departementet. Det fremgår av Prop. Det bør utarbeides en 86 L ( ): «Endringer i pasient- og kommunal veileder. brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)» at departementet vil utarbeide nytt rundskriv i oppfølgingen av rettighetsfestingen. Utnytte statlige tilskuddsog støtte ordninger bedre. Etablere gode systemer for kvalitetssikring og oppfølging av leverandørene Vestregionen bør anmode KS om å foreta en nærmere utredning av problemstillingene i rapporten. Vurdere organisering av BPA: kommunal drift/drift av privat leverandør. Tilskudd til ressurskrevende brukere og tilskudd til opplæring av arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere (tidligere stimuleringstilskudd) har vært tema, men ikke behandlet utover det. Kommunene kjenner støtteordningene. Se 3.1, fjerde tema, om kontraktsoppfølgingen. Dette er ikke gjort. Fürst og Høverstad har utarbeidet en sluttrapport pr på vegne av KS: Friere brukervalg i hjemmetjenesten. De spesielle forholdene knyttet til brukervalg for BPA er imidlertid lite omtalt i rapporten. Se 3.3, første tema. 3.3 Fra rapporten: Muligheter for /forslag til organisering Emne Kommentarer og innspill Inngåelse av rammeavtaler basert på leverandørnøytral kontraktsmal. Brukervalg ved bruk av tjenestekonsesjoner ble valgt. Brukervalget ble etablert som en felles konsesjonsprosess med utlysning av tjenestekonsesjoner. Det ble inngått tjenestekonsesjonskontrakter med seks leverandører. Fritt brukervalg. Reforhandle eksisterende Erfaringen etter 2 ½ års drift er at ytterligere presiseringer i kontraktsdokumenter vil bidra til mindre behov for avklaring av spørsmål under kontraktsperioden og gi økt forutsigbarhet for alle parter. Eksempler på dette er forhold knyttet til når bruker innlagt på sykehus, fakturering etter dødsfall, dekning av utgifter arbeidsleder har til å drifte sin ordning, forhold knyttet til ferie og reiser i inn- og utland, enklere modell for beregning av tillegg for ubekvem arbeidstid, spesifisering av faktura, krav til oppfølging av konsesjonshavere. Dette er gjennomført med dagens ordning. Brukervalget er dog begrenset til å omfatte de seks kvalifiserte leverandørene. Kommunene har inngått tjenestekonsesjonskontrakter med et ulikt antall av disse. Eksisterende avtaler var overveiende lite egnet til å kunne 4

5 avtaler. Vurdere interkommunal løsning. reforhandles. Denne løsningen ble ikke valgt. I Vestregionens rapport ble det skissert tre alternative modeller for organisering av arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA ordningene. Alternativ to ble valgt i kommunesamarbeidet: «Inngå kontrakt med eller prekvalifisere en eller flere eksterne leverandører ( ) for kjøp av PBA-tjenester, og leverandøren vil ivareta arbeidsgiveransvaret for assistentene». Bruk av tjenestekonsesjonskontrakter ble valgt. Tjenestekonsesjoner skiller seg fra rammeavtaler bl.a. ved at leverandører ikke garanteres et minstevolum av leveranse. Kommunene har også egen drift av BPA for brukere som ikke ønsker privat leverandør. Samtidig med at konsesjonskontrakten ble utlyst, utga Norsk Standard en BPAkonsesjonskontrakt. Det var sterkt påtrykk fra brukere og brukerorganisasjoner om at denne skulle brukes. Kontrakten ble vurdert av jurister i Vestregionen, som konkluderte med at det juridiske innholdet i Vestregionens kontraktsforslag tilsynelatende i det alt vesentlige var i samsvar med kontrakten fra Norsk Standard. Det ble opprettholdt å bruke Vestregionens kontraktsmal da konsesjonen allerede var utlyst og den ivaretok tilsvarende forhold. 4. Dagens kontrakt og praksis Dagens kontrakt er resultatet av et godt arbeid mellom kommunene som første tjenestekonsesjonskontrakt på dette området. Praktisering av avtalen har likevel avdekket behov for presiseringer på flere områder og det har medgått mye ressurser til dette arbeidet. Se nærmere under punkt 5 og 6. I perioden etter oppstart har kommunesamarbeidet hatt spesielt fokus på: Sikre felles forståelse av kontrakten, lovgrunnlag og rundskriv, og praktisering av kontrakten. Utover dette er det ikke krav om at kommunene skal ha lik praksis. Den enkelte kommunene organiserer og drifter BPA-tjenestene tilpasset egne behov og overordnede føringer. Systemer for rapportering fra konsesjonshaverne. Generell oppfølging av konsesjonshaverne, især forbruk av timer, fakturering, faktureringsgrunnlag og bruk av familie/nærstående som assistenter. Det har vært behov for tett oppfølging av enkelte konsesjonshavere. Samarbeidet har skjedd dels ved møter, og dels ved avklaring av spørsmål via e-post. Bærum har hatt ansvar for innkalling, koordinering og oppfølging av samarbeidet: Kommunene har hatt møte ca hver tredje måned i oppstartsfasen, deretter hvert halvår. Behovet og interessen for felles møter har avtatt etter hvert som juridiske spørsmål som ikke er berørt i kontrakten er blitt avklart. I gruppen sitter også jurister fra flere av kommunene. Juristenes kompetanse har vært sentralt i arbeidet med å avklare spørsmålene over. Det er gjennomført 3 felles møter med konsesjonshaverne. Mange spørsmål avklares og distribueres på e-post. 5

6 5. Vestregionens evaluering av dagens kontrakt og samarbeid Samarbeidet mellom kommunene. Samarbeidet i Vestregionen om praktisering av BPA-kontrakten har på evalueringstidspunktet vart i 2 ½ år av totalt fire år. Både oppstartsprosessen, men også behovet for avklaringer av spørsmål som ikke er berørt i kontrakten, har medført et tett samarbeid mellom kommunene og hatt stor verdi for alle parter. Bærum har hatt ansvar for å avklare de fleste spørsmål, ofte i samråd med juristene i kommunesamarbeidet. Asker og Lier har hatt saker med sentrale spørsmål til behandling hos Fylkesmann og Tingrett og bidratt med sin erfaring fra disse. Juristenes kompetanse har vært avgjørende for å avklare forhold som har oppstått underveis og som ikke er berørt i dagens kontrakt. Det kan fortsatt oppstå spørsmål knyttet til praktisering av BPA og konsesjonskontraktene, men i betydelig mindre omfang. BPA driftes som øvrige pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Enkelte kommuner har også andre tjenester med brukervalg, og det er ikke forhold som tilsier at brukervalg for BPA skal organiseres annerledes disse. Til tross for samarbeid, felles føringer for samarbeidet og bred formidling av avklarte spørsmål har likevel kommunene ulik praksis på flere områder. Fra Bærums side ser det ut til at forpliktelsen til medvirkning og bruk av avtalte rutiner i samarbeidet er lite omforent. Dette gjelder blant annet avtalt oppfølging av konsesjonshaverne. Svar fra kommunene på spørsmål om kontraktsoppfølgingen viser store ulikheter, fra oppfølging i henhold til kontrakt og avtale rutiner til nesten fravær av oppfølging, til tross for stort fokus på dette fortløpende fra oppstart. Det er også liten respons på møteinnkallinger og andre spørsmål hvor Bærum ber om tilbakemelding som en del av ansvaret for å drifte samarbeidet. Evalueringsgruppens vurdering er at dette har flere årsaker: kommunene har kommet ulikt i egen prosess med konsesjonskontraktene, kommunene har ulike politiske føringer, det er ulikt antall brukere med vedtak om BPA (fra noen få til ca hundre) og kommunene har inngått kontrakt med ulikt antall konsesjonshavere. 5.2 Bruk av ressurser. Bærums ansvar har medført omfattende bruk av ressurser for kommunen på prosessen, samarbeidet og oppfølgingen av tjenestekonsesjonene. Ressursbruken var betydelig første halvannet år, og har avtatt etter dette, men varierer. Se også punkt 6.1. Vestregionsamarbeidet medfører også noe ressursbruk for de øvrige kommunene. Dette har i hovedsak vært til deltakelse på felles møter. Som beskrevet over har responsen på innkalling til møter og annet samarbeid avtatt etter hvert som spørsmål er blitt avklart. Dette kan tolkes som at møtene ikke anses som nødvendige og prioriteres ned dersom det ikke er saker som den enkelte kommune er spesielt opptatt av. Dette kan være forståelig i en travel hverdag. 5.3 Tjenestekonsesjonskontrakten. Som det fremgår over har praktisering av nåværende kontrakt avdekket behov for forbedringer. Presise kontraktskrav og krav i forhold til flere tema vil skape større 6

7 forutsigbarhet for alle parter og redusert bruk av ressurser til å avklare spørsmål ved neste kontrakt. Til tross for behovet for avklaring av saker er kommunenes opplevelse likevel at samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, med en positiv dialog. Kommunene har hatt ulike starttidspunkt for kontraktene med konsesjonshaverne. Det vil også si at kontraktene opphører på ulike tidspunkt. Evalueringsgruppen mener det er en fordel om kommunene ved ny konsesjonskontrakt starter samtidig. Jurister i kommunesamarbeidet ser på hvordan dette skal løses. 6. Forslag til det videre arbeidet 6.1 Samarbeid i ny konsesjonsperiode. Kommunene uttrykker en felles opplevelse av at samarbeidet om BPA i Vestregionen har vært svært verdifullt i nåværende konsesjonsperiode. Dette er spesielt fordi kommunene sammen har vært sterke i forhold til tydeligere leverandørkrav og presisering av krav til samarbeid med og oppfølging av konsesjonshaverne da kontraktene startet opp fra Bærums ansvar for dette vestregionsamarbeidet har medført omfattende bruk av ressurser for kommunen. Selv om det nå er mindre behov for avklaring av spørsmål er likevel ansvaret som hviler på Bærum stort. Evalueringsgruppens vurdering er at de endringer konsesjonskontraktene medførte i kommunenes håndtering av BPA nå bør være etablert praksis i kommunene. Som beskrevet under punkt 5 er likevel deltakelse i samarbeidet redusert hos en del kommuner, og det er store ulikheter i kommunenes avtalte oppfølging av konsesjonshaverne. Vurderingen er også at et samarbeid mellom så mange kommuner er tidkrevende. En stor utfordring er lange beslutningsveier når spørsmål skal avgjøres. Dagens behov for samarbeid er i stor grad saker av mer faglig eller juridisk karakter, ofte knyttet til enkeltbrukere, hvor det er behov for raske avgjørelser. Det er ikke alltid hensiktsmessig å involvere så mange aktører i et slikt samarbeid. På den annen side kan det ved neste konsesjonsutlysning bli inngått kontrakter med nye leverandører, som ikke har deltatt i den prosessen som har vært med nåværende konsesjonshavere. Dette kan medføre nye utfordringer hvor det fortsatt kan være et behov for å være sterke i et felles samarbeid. Evalueringsgruppens vurdering er at et samarbeid i ny konsesjonsperiode krever en endret organisering dersom det skal videreføres i samme omfang. Det er foreslått at kommunene i samarbeid kan avgi midler til en stilling til å koordinere arbeidet, eller det kan opprettes et interkommunalt selskap. Alternativt kan ansvaret gå på omgang, i hvert fall blant de større kommunene. Et samarbeid må, uavhengig av organisering, sikre at: - det etableres rutiner og tilgang til ressurser som sikrer raske saksprosesser - kommunene forplikter seg til aktiv deltakelse - kommunene forplikter seg på å følge avtalte rutiner for kontraktsoppfølging 7

8 Alternativt kan kommunene dele erfaringer uten et formalisert samarbeid med felles konsesjonskontrakt. Dette gjøres i andre saker. Det kan arrangeres årlig temasamlinger i forhold til BPA i vestregionen. Kommunene kan også utarbeide dokumenter til ny tjenestekonsesjon i fellesskap, uten felles konsesjonsutlysning og uten å være formelt bundet til samarbeid om driften av kontrakten. Asker, Lier og/eller Bærum kan i så fall påta seg ansvar for disse oppgavene. Evalueringsgruppens forslag til organisering i ny konsesjonsperiode. 1. Kommunene fortsetter samarbeidet, men avgir ressurser til en stilling som har en felles koordinerende og oppfølgende funksjon. Bærum kan tilby at denne plasseres i Bærum kommune, pleie- og omsorg sitt kontraktsteam, eller stillingen kan eventuelt plasseres sammen med vestregions-representantene i den kommune de til en hver tid sitter. Vedkommende skal i tillegg til ansvar for koordinering av samarbeidet og avklaring av spørsmål ha et særskilt ansvar for oppfølging av og bistand til kommunenes kontraktsoppfølging. En slik organisering vil kunne gi felles styrke ved eventuelle nye utfordringer, og øke kommunenes kontraktsoppfølging og kompetanse om kontraktsoppfølging. Organiseringen forutsetter at hver enkelt kommune forplikter seg til å avgi ressurser, delta aktivt i samarbeidet og følge avtale rutiner for kontraktsoppfølging. Den forutsetter også tilgang til nødvendig kompetanse, for eksempel juridisk, for å sikre raskere beslutningsveier. Stillingsbrøk bør være minst 60 %, eventuelt større. 2. Kommunene kan på selvstendig grunnlag inngå samarbeid med andre kommuner. Det kan bli kortere beslutningsveier og mer effektivt samarbeid. Det er tilstrekkelig tid for kommunene til å etablere andre samarbeidsarenaer dersom det er ønskelig slik at dette er på plass ved oppstart av ny tjenestekonsesjonskontakt. 3. Som alternativ 2, men i tillegg: Kommunene utarbeider kontraktsgunnlag og maler for ny tjenestekonsesjon i fellesskap. Asker, Lier og/eller Bærum kan ta hovedansvaret. Kommunene har ikke felles utlysing. Kommuner som ønsker det kan velge å utlyse sammen med eventuelle samarbeidende kommuner. Kommunene vil få mulighet til å gjøre endringer tilpasset egne behov og føringer utover de krav som stilles i medhold av lov og rundskriv. Det kan avholdes årlige temasamlinger i forhold til BPA. Eventuelt kan øvrige kommuner i Vestregionen også inviteres. Asker og/eller Bærum kan påta seg ansvaret. Evalueringsgruppen anbefaler punkt Spørsmål om forlengelse av dagens konsesjonskontrakter på bakgrunn av rettighetsfesting av BPA. Rettighetsfesting av BPA vedtas sannsynligvis sommeren 2014, antatt gjeldende fra eller når Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet nytt rundskriv for BPA ordningen etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-8 og pasient- og brukerrettighetsloven 2-1d. Det er reist spørsmål om vestregionens konsesjonskontrakter bør forlenges med ett år på grunn av rettighetsfestingen av BPA. Evalueringsgruppens vurdering av spørsmålet er: 8

9 Bærum har avklart med jurist i kommunens anskaffelsesenhet at nåværende konsesjonskontrakter kan forlenges med for eksempel med ett år, begrunnet med at kommunene har behov for tid til å tilpasse seg rettighetsfestningen av BPA før ny tjenestekonsesjon utlyses. En forlengelse forutsetter at konsesjonshaverne går med på forlengelse på samme vilkår som i dagens kontrakt. Oslo kommune har kontraktsfestet mulighet for forlengelse i sin opprinnelige kontrakt. Dette er ikke tatt inn i vestregionens kontrakt. Selv om reglene om offentlige anskaffelser ikke gjelder for tjenestekonsesjoner er det likevel krav om oppfyllelse av EØS krav om alminnelige regler for blant annet likebehandling og gjennomsiktighet. Det anbefales derfor at en eventuell forlengelse kunngjøres som en nasjonal intensjonskunngjøring om kontraktsforlengelse på Doffin for å ivareta disse kravene. Rettighetsfestingen av BPA gir noen utvalgte brukere en rett på å få vedtak om selve tjenesten, og med den fleksibilitet til bruk av tildelte timer som ligger i ordningen. Rettighetsfestingen gir imidlertid ingen ytterligere rettigheter utover de som gjelder for alle brukere med vedtak om pleie- og omsorgstjenester, blant annet krav til faglig forsvarlighet, tjenestekvalitet og rett til medvirkning. Evalueringsgruppens vurdering er derfor at den foreslåtte rettighetsfestingen ikke berører tjenestekonsesjonskontraktene, men kan påvirke kommunenes tildelingspraksis. For kommuner som allerede har en liberal tildelingspraksis av BPA blir det mest sannsynlig lite eller ingen endring. For kommuner med en mer restriktiv tildelingspraksis kan rettighetsfestingen medføre flere brukere med vedtak om BPA. Kommunene vil som i dag også kunne tildele BPA til brukere som ikke er gitt den foreslåtte rettigheten. På denne bakgrunn er evalueringsgruppens vurdering at rettighetsfesting i seg selv ikke påvirker eller medfører behov for å forlenge dagens kontrakt. Det er videre svært sannsynlig at rettighetsfestingen vedtas innen god tid før dagens kontrakt opphører. Det skulle derved tilstrekkelig tid til å tilpasse eventuelle endringer i kommunenes tildelingspraksis innen nåværende kontraktsperiode. Forlengelse av dagens konsesjonskontrakter vil medføre ennå lengre tid før tjenestekonsesjon kan utlyses med forbedrede kontraktsdokumenter. Evalueringsgruppens vurdering er videre at dersom kontraktene ikke forlenges bør nåværende vestregionsamarbeid fortsette som i dag ut gjeldende kontraktsperiode. Arbeidet med ny konsesjon bør starte høsten 2014, i den samarbeidsform som blir bestemt. Se også evalueringsgruppens anbefalinger under punkt 6.1: Samarbeid om ny konsesjonskontrakt. Evalueringsgruppen forslag til konsesjonsperiode: Nåværende konsesjonskontrakt forlenges ikke selv om rettighetsfesting av BPA vedtas. Det kan likevel være nødvendig at kommuner som starter nåværende kontrakter før må forlenge sine kontrakter med noen måneder. Dette skyldes imidlertid ikke rettighetsfestingen, men behovet for å ha felles oppstartstidspunkt for alle parter i ny konsesjonsperiode. Se nærmere under punkt

10 Arbeidet med ny konsesjon starter høsten 2014 i den samarbeidsformen som vedtas i Vestregionen. Inntil organisering er avgjort kan Asker, Lier og Bærum ta ansvar for arbeidet med ny konsesjonsutlysning. 10

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere Asker, april 2015 Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere 1. Bakgrunn 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Rådets medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 07.08.2015 Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede mandag 10. august 2015 kl. 13.00 Dere blir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. 16/15 15/4906 Handicap -parkeringsplasser foran forretningsbygningene på Eikl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. 16/15 15/4906 Handicap -parkeringsplasser foran forretningsbygningene på Eikl Ringerike kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Leseværelset Møtedato: 01.09.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Dato: 04.07.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Publikasjonens tittel: Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale

Detaljer

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard)

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) Dato: 06. oktober 2011 Byrådssak 1444/11 Byrådet Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) ROBR SARK-4030-200807001-39 Hva saken gjelder: Ifbm byrådssak 1356-10 Brukerstyrt

Detaljer

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen Rundskriv I-15/2005 Departementene Sosial- og helsedirektoratet Fylkesmennene Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Spesialisthelsetjenesten v/barne- og voksenhabiliteringsenhetene Barneombudet Landets

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

BPA. www.koa-as.no BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

BPA. www.koa-as.no BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA www.koa-as.no BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA i KOA DU ER SJEFEN BPA (Borgerstyrt Personlig Assistanse) kan forklares med ordene frihet og selvstendighet og er en alternativ organisering av praktisk

Detaljer

Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2013 34736/2013 2013/3361 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/4 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje

Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje Lovgrunnlag: Forvaltningslovens regler gjelder Beslutning formidles i form av enkeltvedtak Pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Erfaringer og prosess ved slike innkjøp i Asker kommune Tommy Hestem Leder Anskaffelser På hvilke områder? Sykehjemsdrift Dagplasser

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Nøtterøy kommune Helse- og sosialsektor

Nøtterøy kommune Helse- og sosialsektor Nøtterøy kommune Helse- og sosialsektor Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Halvor Lindqvist 46 80 11 80 13/18538 FE- Dato: 16.07.2013 Helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011,

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015 Tid: Torsdag 26.02.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Sak 01/2015 Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Høringsuttalelse Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høringsuttalelse Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Høringsuttalelse Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Det vises

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

08.05.2013. Retningslinjer for kjøp av helsetjenester

08.05.2013. Retningslinjer for kjøp av helsetjenester 08.05.2013 Retningslinjer for kjøp av helsetjenester 1. INNLEDNING... 2 2. PLANLEGGINGSFASEN... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Organisering av anskaffelsesprosessen og framdriftsplan... 3 2.3 Behovsvurdering...

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

BPA-ordningen i Trondheim kommune

BPA-ordningen i Trondheim kommune Helse- og velferdskontorene BPA-ordningen i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson 1 2 Respekt for at alle skal ha muligheter for å kjenne mestring og det å kunne ta ansvar for eget liv 3 Hva er BPA?

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Nr. I-9/2015 Vår ref 15/4398 Dato 18.12.2015

Nr. I-9/2015 Vår ref 15/4398 Dato 18.12.2015 Rundskriv Landets kommuner Landets fylkesmenn Helsedirektoratet Statens helsetilsyn Nr. I-9/2015 Vår ref 15/4398 Dato 18.12.2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1. INNLEDNING

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Innkalling til møte i Styringsgruppen 12. mars 2015

Innkalling til møte i Styringsgruppen 12. mars 2015 INNKALLING Innkalling til møte i Styringsgruppen 12. mars 2015 Ny tid: Torsdag 12.03.2015 kl. 10-13 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Svelvik rådhus, Åsgata 24, 3060 Svelvik Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Veileder for personalløpet

Veileder for personalløpet Veileder for personalløpet Del 1: Til deg som er under omstilling Politi- og lensmannsetaten 1 Forord 3 Del 1 Formelle rammebetingelser... 3 1.1 Omstillingsavtale... 4 1.2 Personalløpets rammer... 4 Del

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Norsk Standardkontrakt BPA

Norsk Standardkontrakt BPA Norsk Standardkontrakt BPA Stein Johnsen 24. Mai 2012 Prosjektet Standard Norge tok våren 2010 initiativ til å utarbeide en ny standardkontrakt for BPA på bakgrunn av flere henvendelser med ønske om dette

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat

Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Oppdatert: 2010-09-23 Møte i styringsgruppen for Portalkonsortiet 2010-09-02 Referat Sted: BI - Nydalen Dato: Torsdag 2. september 2010 Tid: 10:00 15:00 Referent: Marit Brodshaug Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Harald Isaksen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Avtaler mellom kommuner og helseforetak v/advokat Erna M. Larsen

Avtaler mellom kommuner og helseforetak v/advokat Erna M. Larsen Avtaler mellom kommuner og helseforetak v/advokat Erna M. Larsen Oversikt over innholdet Generelt om avtaler og ordbruk Grunnlaget for samarbeidsavtaler herunder hvem kan inngå avtaler Kort redegjørelse

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Hasvik kommune Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per-Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Målfrid Hansen Utvalg: DRIFTSSTYRET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen)

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) AVTALE OM TILSKUDDD TIL DRIFT AV SENIORSENTER mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) og Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo fylkeslag (leverandøren)og Skøyen Smestad seniorsenter,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Protokoll fra Vestregions generalforsamling Til behandling forelå protokoll fra generalforsamlingen 11.06.2015.

Protokoll fra Vestregions generalforsamling Til behandling forelå protokoll fra generalforsamlingen 11.06.2015. REFERAT Referat fra møte i Rådmannsgruppen 10.09.2015 Tid: Torsdag 10.09.2015 kl. 09.00 11.00 Sted: Øvre Eiker rådhus, Hokksund Til stede: Forfall: Møteledelse: Trude Andresen, Øvre Eiker, Øyvind Brandt

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015 REFERAT Referat fra møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015 Tid: Sted: Til stede: Forfall: Torsdag 13.11.2014 kl. 09.00 11.00 Asker rådhus Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Osmund

Detaljer

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. Ambulerende sykepleieteam. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for Ambulerende sykepleieteam mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Godkjent av Dato Merknad Somatikkforum Ahus og bydeler 28.8.2014 SU Ahus og

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer

Personlig assistans: Nordiska erfarenheter Stockholm 11.-12. april 2013 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) I NORGE

Personlig assistans: Nordiska erfarenheter Stockholm 11.-12. april 2013 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) I NORGE Personlig assistans: Nordiska erfarenheter Stockholm 11.-12. april 2013 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) I NORGE Gerd Juel Homstvedt Lovregulering Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester: Loven

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Oversiktsheftet om organisering og konkurranse bør sees i sammenheng med andre hefter KS utgir:

Oversiktsheftet om organisering og konkurranse bør sees i sammenheng med andre hefter KS utgir: 2 Forord KS har utarbeidet et oversiktshefte til folkevalgte og ledelse om organisering og konkurranse i kommunal/fylkeskommunal tjenesteyting. Det er stadig større mangfold i organisering av tjenestene,

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla Page 1 of 5 Innklagede kunngjorde to konkurranser parallelt, med ulik varighet. De to konkurransene ble ved evalueringen slått sammen. Klagenemnda kom til at dette innebar vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kommune brøt ikke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven på grunn av manglende tilrettelegging

Kommune brøt ikke diskriminerings- og tilgjengelighetsloven på grunn av manglende tilrettelegging NOTAT Til: Fra: Monica Andresen Unntatt Offentlighet teieplikt Offl 13 Opplysn som er underlagde Vår ref. 09/436-28 /SF-471, SF-551, SF-711, SF-814, SF-902 / Dato: 19.05.2011 Kommune brøt ikke diskriminerings-

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

AVLASTNING. 8. Mar s 2013

AVLASTNING. 8. Mar s 2013 AVLASTNING 8. Mar s 2013 1 2 Avlastning - Helse- og omsorgstjenesteloven Noen problemstillinger. Regulering av retten til avlastning /plikten til å gi avlastning Begrepet nødvendige helse- og omsorgstjenester

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar E-LÆRINGSKURS ANSKAFFELSESANSVARLIGE. Modul 2 Kjøp på og utenfor rammeavtaler Avtaleoppfølging og avviksrapportering

-Ein tydeleg medspelar E-LÆRINGSKURS ANSKAFFELSESANSVARLIGE. Modul 2 Kjøp på og utenfor rammeavtaler Avtaleoppfølging og avviksrapportering -Ein tydeleg medspelar E-LÆRINGSKURS ANSKAFFELSESANSVARLIGE Modul 2 Kjøp på og utenfor rammeavtaler Avtaleoppfølging og avviksrapportering elæringskurs for Anskaffelsesansvarlige Modul 2 I denne modulen

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer