BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG NOTAT Dato: Unntatt offentlighet offl. 14 Til: Rådmannsgruppen i Vestregionen Fra: Kommunene i samarbeid om BPA i Vestregionen: - Asker kommune v/marianne Bekke og Cathrine Retvedt - Lier kommune v/anneke Borgli - Bærum kommune v/lise Høilund Vedrørende: BPA og Vestregionssamarbeidet. Evaluering av dagens ordning. Samarbeid om tjenestekonsesjoner etter Bakgrunn for tjenestekonsesjons-samarbeidet i Vestregionen. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere ulike typer praktisk bistand på, i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven, tidligere lov om sosiale tjenester. BPAtjenestens særpreg er at bruker selv er arbeidsleder for sine assistenter og bruker har mulighet for fleksibilitet i forhold til bruk av tildelte timer. I tillegg til kommunal drift av BPA har det vært vanlig praksis å inngå avtaler om drift med private leverandører. Uloba BA har vært en stor privat leverandør, i mange år også den eneste, og kommunene hadde lite system for oppfølging av tjenesten. Kommunene så etter hvert behov for økt innsyn og kontroll med ordningen: økonomi, tjenestekvalitet, behovsjustering og ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Tjenestens særpreg gjør at disse forholdene er mer utfordrende å følge opp enn andre pleie- og omsorgstjenester når tjenestene leveres av private leverandører. På denne bakgrunn besluttet styringsgruppen i Vestregionen i oktober 2008 å nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Arbeidsgruppens funn og vurderinger fremgår av rapport mars 2009: Brukerstyrt personlig assistanse. Status for ordningen og prinsipper for god organisering. I rapporten beskrives bl.a. utfordringer, forslag og muligheter for framtidig organisering. Se punkt 3 under. På bakgrunn av rapporten besluttet rådmannsgruppen i Vestregionen å etablere et samarbeid om utlysning og gjennomføring av tjenestekonsesjoner for BPA for de kommuner som ønsket det. 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune inngikk et samarbeid om tjenestekonsesjoner for drift av BPA. Samarbeidet gjelder i kontraktsperioden til og med

2 Det er inngått tjenestekonsesjonskontrakter med seks private leverandører. I tillegg har kommunene kommunal drift av BPA. Bruk av tjenestekonsesjoner er en god måte å sikre brukervalg på. Bærum hadde ansvar for lederskapet i styringsgruppen i Vestregionen på det tidspunktet prosessen med tjenestekonsesjoner startet. Bærum fikk derfor ansvaret for å følge opp kontraktarbeidet og drifte kommunesamarbeidet. Bærum har fortsatt dette ansvaret. Arbeidet har vært ressurskrevende. Se nærmere under punkt 5 og Bakgrunn for notatet. Rådmannsgruppen i Vestregionen fattet vedtak i møte om å starte forberedelse til ny konsesjonsrunde. På møte 22. mai 2014 vedtok rådmannsgruppen følgende: Oppnevnt arbeidsgruppe bestående av Bærum, Asker og Lier (jf sak 24/013 styringsgruppen) legger fram til rådmannsmøtet i august om det er mulig å prolongere inneværende konsesjonsperiode med ett år grunnet vedtak om rettighetsfesting av tjenesten. Gruppen har også innspill i forhold til om dette er tilrådelig. Gruppen legger også fram forslag til mulig tiltak som må iverksettes for å gjennomføre prolongeringen, alternativt forslag til tiltak dersom prolongering ikke lar seg gjennomføre. Gruppen har også fått i oppdrag å evaluere dagens samarbeid og komme med forslag til løsning etter at dagens konsesjonsperiode er over. Spørsmålene er drøftet på kommunenes samarbeidsmøte 2. juni. Dette notatet er evaluering og anbefalinger fra kommunene Asker, Lier og Bærum (evalueringsgruppen) inkludert innspill fra møtet 2. juni. Spørsmålene drøftes under punkt 5: (Vestregionens evaluering av dagens kontrakt og samarbeid) og 6: (Forslag til det videre arbeidet). 3. Sentrale tema i Vestregionens rapport. Kommentarer og innspill. I rapporten «Brukerstyrt personlig assistanse. Status for ordningen og prinsipper for god organisering» ble det gitt mange innspill i forhold til utfordringer, forslag og muligheter for framtidig organisering. Disse er summert opp i tabellen under med kommentarer og innspill fra evalueringsgruppen: 3.1 Fra rapporten: Sentral utfordringer Emne Kommentarer og innspill Sterk økning i antall Det er fortsatt en økning i personer med vedtak om BPA, men personer med BPA og i de fleste kommuner en svakere vekst. I kommuner med en utgifter til ordningen. restriktiv tildelingspraksis kan rettighetsfestingen, dersom nåværende forslag til lovendring vedtas, medføre en sterkere Stor variasjon mellom kommunene i forhold til tildelingspraksis: vekst. Samarbeidet mellom kommunene har i liten grad fokusert på tildelingspraksis. Det er avholdt 3-4 møter mellom saksbehandlere i kommunene. Tildelingspraksis og 2

3 vedtakstimer og om andre tjenester tildeles i tillegg. Behov for profesjonalisering av bestiller-rollen. Usikkerhet i forhold til kvalitetssystemer for sikring av faglig forsvarlige tjenester/tjenestekvalitet og oppfølging av leverandører. Lite rutiner for opplæring og veiledning av assistenter. vedtakstimer har ikke vært tema. Ulikheter i tildelingspraksis skyldes også at kommunene er ulike: demografi, organisering, politiske føringer mer med kan påvirke tildelingspraksis. Det har vært større fokus på avklaring av juridiske spørsmål og andre spørsmål knyttet til konsesjonskontraktene og samarbeidet. Se over. Det er sannsynlig at bestiller-rollen er blitt sterkere fokusert i kommunene gjennom samarbeidet. Spesielt har samarbeidsmøter og referater fra disse gitt kommunene felles føringer. Profesjonalisering av bestiller-rollen har ikke vært eget tema på kommunenes samarbeidsmøter. I kommuner med skille mellom forvaltning og drift kan organiseringen bidra til å profesjonalisere bestiller-rollen. Det er ulik organisering i kommunene. Dagens kontrakt stiller større krav til leverandøren enn i tidligere avtaler. Dette gjelder også i forhold til oppfølging av kontrakten og kommunenes tilgang til informasjon om BPA tjenestene hos konsesjonshaverne. Som vedlegg til kontrakten ligger dokumenter til kvartalsrapportering inkludert rapportering av timer og til kontraktoppfølging. Den enkelte kommune har ansvar for egen oppfølging av de konsesjonshavere kommunen har inngått kontrakt med. Krav til opplæring av assistentene fremgår av rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. Opplæring er også tema i skjema for kvartalsrapportering og kontraktsoppfølging. Det fremkommer også av Prop. 86 L ( ): «Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)» at departementet vil igangsette et generelt arbeid i forbindelse med rettighetsfestingen i forhold til opplæringsmateriell og opplæringstilbud. Utfordringer i forhold til brukere som ikke kan være arbeidsleder selv pga kognitiv svikt. Ulik praksis i forhold til krav om egenandel av oppgaver innen praktisk bistand og som omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Manglende innsyn og kontroll der Uloba hadde arbeidsgiveransvaret, dvs for ca 80 % av alle brukerne i Vestregionen. Spørsmålet var tema ved oppstarten av konsesjonskontraktene. Kommunene avgjør selv spørsmålet ut fra en vurdering av den aktuelle søknad. Spørsmålet er ikke behandlet senere. Innkreving av egenandel er opp til den enkelte kommune, og det er ulik praksis. Dette kan skyldes ulike politiske føringer. Den enkelte kommune har ansvar for at kontraktskrav oppfylles, deriblant krav til tjenestekvalitet, økonomi og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Krav til innsyn og kontroll er presisert i kontraktsdokumentene og følges opp gjennom kvartalsrapporter og kontraktsoppfølgingsmøter. Denne 3

4 kontrollen/oppfølgingen er ressurskrevende og utløser store ressurser der det er behov for tettere oppfølging. 3.2 Fra rapporten: Aktuelle forslag Emne Kommentarer og innspill Tydeliggjøring av hvilke Det er ikke utarbeidet veileder. Sentrale føringer ligger til kriterier som legges til grunn gjennom lov og rundskriv. Bærum har etterlyst grunn ved tildeling av BPA. oppdaterte rundskriv hos departementet. Det fremgår av Prop. Det bør utarbeides en 86 L ( ): «Endringer i pasient- og kommunal veileder. brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)» at departementet vil utarbeide nytt rundskriv i oppfølgingen av rettighetsfestingen. Utnytte statlige tilskuddsog støtte ordninger bedre. Etablere gode systemer for kvalitetssikring og oppfølging av leverandørene Vestregionen bør anmode KS om å foreta en nærmere utredning av problemstillingene i rapporten. Vurdere organisering av BPA: kommunal drift/drift av privat leverandør. Tilskudd til ressurskrevende brukere og tilskudd til opplæring av arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere (tidligere stimuleringstilskudd) har vært tema, men ikke behandlet utover det. Kommunene kjenner støtteordningene. Se 3.1, fjerde tema, om kontraktsoppfølgingen. Dette er ikke gjort. Fürst og Høverstad har utarbeidet en sluttrapport pr på vegne av KS: Friere brukervalg i hjemmetjenesten. De spesielle forholdene knyttet til brukervalg for BPA er imidlertid lite omtalt i rapporten. Se 3.3, første tema. 3.3 Fra rapporten: Muligheter for /forslag til organisering Emne Kommentarer og innspill Inngåelse av rammeavtaler basert på leverandørnøytral kontraktsmal. Brukervalg ved bruk av tjenestekonsesjoner ble valgt. Brukervalget ble etablert som en felles konsesjonsprosess med utlysning av tjenestekonsesjoner. Det ble inngått tjenestekonsesjonskontrakter med seks leverandører. Fritt brukervalg. Reforhandle eksisterende Erfaringen etter 2 ½ års drift er at ytterligere presiseringer i kontraktsdokumenter vil bidra til mindre behov for avklaring av spørsmål under kontraktsperioden og gi økt forutsigbarhet for alle parter. Eksempler på dette er forhold knyttet til når bruker innlagt på sykehus, fakturering etter dødsfall, dekning av utgifter arbeidsleder har til å drifte sin ordning, forhold knyttet til ferie og reiser i inn- og utland, enklere modell for beregning av tillegg for ubekvem arbeidstid, spesifisering av faktura, krav til oppfølging av konsesjonshavere. Dette er gjennomført med dagens ordning. Brukervalget er dog begrenset til å omfatte de seks kvalifiserte leverandørene. Kommunene har inngått tjenestekonsesjonskontrakter med et ulikt antall av disse. Eksisterende avtaler var overveiende lite egnet til å kunne 4

5 avtaler. Vurdere interkommunal løsning. reforhandles. Denne løsningen ble ikke valgt. I Vestregionens rapport ble det skissert tre alternative modeller for organisering av arbeidsgiveransvaret for assistentene i BPA ordningene. Alternativ to ble valgt i kommunesamarbeidet: «Inngå kontrakt med eller prekvalifisere en eller flere eksterne leverandører ( ) for kjøp av PBA-tjenester, og leverandøren vil ivareta arbeidsgiveransvaret for assistentene». Bruk av tjenestekonsesjonskontrakter ble valgt. Tjenestekonsesjoner skiller seg fra rammeavtaler bl.a. ved at leverandører ikke garanteres et minstevolum av leveranse. Kommunene har også egen drift av BPA for brukere som ikke ønsker privat leverandør. Samtidig med at konsesjonskontrakten ble utlyst, utga Norsk Standard en BPAkonsesjonskontrakt. Det var sterkt påtrykk fra brukere og brukerorganisasjoner om at denne skulle brukes. Kontrakten ble vurdert av jurister i Vestregionen, som konkluderte med at det juridiske innholdet i Vestregionens kontraktsforslag tilsynelatende i det alt vesentlige var i samsvar med kontrakten fra Norsk Standard. Det ble opprettholdt å bruke Vestregionens kontraktsmal da konsesjonen allerede var utlyst og den ivaretok tilsvarende forhold. 4. Dagens kontrakt og praksis Dagens kontrakt er resultatet av et godt arbeid mellom kommunene som første tjenestekonsesjonskontrakt på dette området. Praktisering av avtalen har likevel avdekket behov for presiseringer på flere områder og det har medgått mye ressurser til dette arbeidet. Se nærmere under punkt 5 og 6. I perioden etter oppstart har kommunesamarbeidet hatt spesielt fokus på: Sikre felles forståelse av kontrakten, lovgrunnlag og rundskriv, og praktisering av kontrakten. Utover dette er det ikke krav om at kommunene skal ha lik praksis. Den enkelte kommunene organiserer og drifter BPA-tjenestene tilpasset egne behov og overordnede føringer. Systemer for rapportering fra konsesjonshaverne. Generell oppfølging av konsesjonshaverne, især forbruk av timer, fakturering, faktureringsgrunnlag og bruk av familie/nærstående som assistenter. Det har vært behov for tett oppfølging av enkelte konsesjonshavere. Samarbeidet har skjedd dels ved møter, og dels ved avklaring av spørsmål via e-post. Bærum har hatt ansvar for innkalling, koordinering og oppfølging av samarbeidet: Kommunene har hatt møte ca hver tredje måned i oppstartsfasen, deretter hvert halvår. Behovet og interessen for felles møter har avtatt etter hvert som juridiske spørsmål som ikke er berørt i kontrakten er blitt avklart. I gruppen sitter også jurister fra flere av kommunene. Juristenes kompetanse har vært sentralt i arbeidet med å avklare spørsmålene over. Det er gjennomført 3 felles møter med konsesjonshaverne. Mange spørsmål avklares og distribueres på e-post. 5

6 5. Vestregionens evaluering av dagens kontrakt og samarbeid Samarbeidet mellom kommunene. Samarbeidet i Vestregionen om praktisering av BPA-kontrakten har på evalueringstidspunktet vart i 2 ½ år av totalt fire år. Både oppstartsprosessen, men også behovet for avklaringer av spørsmål som ikke er berørt i kontrakten, har medført et tett samarbeid mellom kommunene og hatt stor verdi for alle parter. Bærum har hatt ansvar for å avklare de fleste spørsmål, ofte i samråd med juristene i kommunesamarbeidet. Asker og Lier har hatt saker med sentrale spørsmål til behandling hos Fylkesmann og Tingrett og bidratt med sin erfaring fra disse. Juristenes kompetanse har vært avgjørende for å avklare forhold som har oppstått underveis og som ikke er berørt i dagens kontrakt. Det kan fortsatt oppstå spørsmål knyttet til praktisering av BPA og konsesjonskontraktene, men i betydelig mindre omfang. BPA driftes som øvrige pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Enkelte kommuner har også andre tjenester med brukervalg, og det er ikke forhold som tilsier at brukervalg for BPA skal organiseres annerledes disse. Til tross for samarbeid, felles føringer for samarbeidet og bred formidling av avklarte spørsmål har likevel kommunene ulik praksis på flere områder. Fra Bærums side ser det ut til at forpliktelsen til medvirkning og bruk av avtalte rutiner i samarbeidet er lite omforent. Dette gjelder blant annet avtalt oppfølging av konsesjonshaverne. Svar fra kommunene på spørsmål om kontraktsoppfølgingen viser store ulikheter, fra oppfølging i henhold til kontrakt og avtale rutiner til nesten fravær av oppfølging, til tross for stort fokus på dette fortløpende fra oppstart. Det er også liten respons på møteinnkallinger og andre spørsmål hvor Bærum ber om tilbakemelding som en del av ansvaret for å drifte samarbeidet. Evalueringsgruppens vurdering er at dette har flere årsaker: kommunene har kommet ulikt i egen prosess med konsesjonskontraktene, kommunene har ulike politiske føringer, det er ulikt antall brukere med vedtak om BPA (fra noen få til ca hundre) og kommunene har inngått kontrakt med ulikt antall konsesjonshavere. 5.2 Bruk av ressurser. Bærums ansvar har medført omfattende bruk av ressurser for kommunen på prosessen, samarbeidet og oppfølgingen av tjenestekonsesjonene. Ressursbruken var betydelig første halvannet år, og har avtatt etter dette, men varierer. Se også punkt 6.1. Vestregionsamarbeidet medfører også noe ressursbruk for de øvrige kommunene. Dette har i hovedsak vært til deltakelse på felles møter. Som beskrevet over har responsen på innkalling til møter og annet samarbeid avtatt etter hvert som spørsmål er blitt avklart. Dette kan tolkes som at møtene ikke anses som nødvendige og prioriteres ned dersom det ikke er saker som den enkelte kommune er spesielt opptatt av. Dette kan være forståelig i en travel hverdag. 5.3 Tjenestekonsesjonskontrakten. Som det fremgår over har praktisering av nåværende kontrakt avdekket behov for forbedringer. Presise kontraktskrav og krav i forhold til flere tema vil skape større 6

7 forutsigbarhet for alle parter og redusert bruk av ressurser til å avklare spørsmål ved neste kontrakt. Til tross for behovet for avklaring av saker er kommunenes opplevelse likevel at samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, med en positiv dialog. Kommunene har hatt ulike starttidspunkt for kontraktene med konsesjonshaverne. Det vil også si at kontraktene opphører på ulike tidspunkt. Evalueringsgruppen mener det er en fordel om kommunene ved ny konsesjonskontrakt starter samtidig. Jurister i kommunesamarbeidet ser på hvordan dette skal løses. 6. Forslag til det videre arbeidet 6.1 Samarbeid i ny konsesjonsperiode. Kommunene uttrykker en felles opplevelse av at samarbeidet om BPA i Vestregionen har vært svært verdifullt i nåværende konsesjonsperiode. Dette er spesielt fordi kommunene sammen har vært sterke i forhold til tydeligere leverandørkrav og presisering av krav til samarbeid med og oppfølging av konsesjonshaverne da kontraktene startet opp fra Bærums ansvar for dette vestregionsamarbeidet har medført omfattende bruk av ressurser for kommunen. Selv om det nå er mindre behov for avklaring av spørsmål er likevel ansvaret som hviler på Bærum stort. Evalueringsgruppens vurdering er at de endringer konsesjonskontraktene medførte i kommunenes håndtering av BPA nå bør være etablert praksis i kommunene. Som beskrevet under punkt 5 er likevel deltakelse i samarbeidet redusert hos en del kommuner, og det er store ulikheter i kommunenes avtalte oppfølging av konsesjonshaverne. Vurderingen er også at et samarbeid mellom så mange kommuner er tidkrevende. En stor utfordring er lange beslutningsveier når spørsmål skal avgjøres. Dagens behov for samarbeid er i stor grad saker av mer faglig eller juridisk karakter, ofte knyttet til enkeltbrukere, hvor det er behov for raske avgjørelser. Det er ikke alltid hensiktsmessig å involvere så mange aktører i et slikt samarbeid. På den annen side kan det ved neste konsesjonsutlysning bli inngått kontrakter med nye leverandører, som ikke har deltatt i den prosessen som har vært med nåværende konsesjonshavere. Dette kan medføre nye utfordringer hvor det fortsatt kan være et behov for å være sterke i et felles samarbeid. Evalueringsgruppens vurdering er at et samarbeid i ny konsesjonsperiode krever en endret organisering dersom det skal videreføres i samme omfang. Det er foreslått at kommunene i samarbeid kan avgi midler til en stilling til å koordinere arbeidet, eller det kan opprettes et interkommunalt selskap. Alternativt kan ansvaret gå på omgang, i hvert fall blant de større kommunene. Et samarbeid må, uavhengig av organisering, sikre at: - det etableres rutiner og tilgang til ressurser som sikrer raske saksprosesser - kommunene forplikter seg til aktiv deltakelse - kommunene forplikter seg på å følge avtalte rutiner for kontraktsoppfølging 7

8 Alternativt kan kommunene dele erfaringer uten et formalisert samarbeid med felles konsesjonskontrakt. Dette gjøres i andre saker. Det kan arrangeres årlig temasamlinger i forhold til BPA i vestregionen. Kommunene kan også utarbeide dokumenter til ny tjenestekonsesjon i fellesskap, uten felles konsesjonsutlysning og uten å være formelt bundet til samarbeid om driften av kontrakten. Asker, Lier og/eller Bærum kan i så fall påta seg ansvar for disse oppgavene. Evalueringsgruppens forslag til organisering i ny konsesjonsperiode. 1. Kommunene fortsetter samarbeidet, men avgir ressurser til en stilling som har en felles koordinerende og oppfølgende funksjon. Bærum kan tilby at denne plasseres i Bærum kommune, pleie- og omsorg sitt kontraktsteam, eller stillingen kan eventuelt plasseres sammen med vestregions-representantene i den kommune de til en hver tid sitter. Vedkommende skal i tillegg til ansvar for koordinering av samarbeidet og avklaring av spørsmål ha et særskilt ansvar for oppfølging av og bistand til kommunenes kontraktsoppfølging. En slik organisering vil kunne gi felles styrke ved eventuelle nye utfordringer, og øke kommunenes kontraktsoppfølging og kompetanse om kontraktsoppfølging. Organiseringen forutsetter at hver enkelt kommune forplikter seg til å avgi ressurser, delta aktivt i samarbeidet og følge avtale rutiner for kontraktsoppfølging. Den forutsetter også tilgang til nødvendig kompetanse, for eksempel juridisk, for å sikre raskere beslutningsveier. Stillingsbrøk bør være minst 60 %, eventuelt større. 2. Kommunene kan på selvstendig grunnlag inngå samarbeid med andre kommuner. Det kan bli kortere beslutningsveier og mer effektivt samarbeid. Det er tilstrekkelig tid for kommunene til å etablere andre samarbeidsarenaer dersom det er ønskelig slik at dette er på plass ved oppstart av ny tjenestekonsesjonskontakt. 3. Som alternativ 2, men i tillegg: Kommunene utarbeider kontraktsgunnlag og maler for ny tjenestekonsesjon i fellesskap. Asker, Lier og/eller Bærum kan ta hovedansvaret. Kommunene har ikke felles utlysing. Kommuner som ønsker det kan velge å utlyse sammen med eventuelle samarbeidende kommuner. Kommunene vil få mulighet til å gjøre endringer tilpasset egne behov og føringer utover de krav som stilles i medhold av lov og rundskriv. Det kan avholdes årlige temasamlinger i forhold til BPA. Eventuelt kan øvrige kommuner i Vestregionen også inviteres. Asker og/eller Bærum kan påta seg ansvaret. Evalueringsgruppen anbefaler punkt Spørsmål om forlengelse av dagens konsesjonskontrakter på bakgrunn av rettighetsfesting av BPA. Rettighetsfesting av BPA vedtas sannsynligvis sommeren 2014, antatt gjeldende fra eller når Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet nytt rundskriv for BPA ordningen etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-8 og pasient- og brukerrettighetsloven 2-1d. Det er reist spørsmål om vestregionens konsesjonskontrakter bør forlenges med ett år på grunn av rettighetsfestingen av BPA. Evalueringsgruppens vurdering av spørsmålet er: 8

9 Bærum har avklart med jurist i kommunens anskaffelsesenhet at nåværende konsesjonskontrakter kan forlenges med for eksempel med ett år, begrunnet med at kommunene har behov for tid til å tilpasse seg rettighetsfestningen av BPA før ny tjenestekonsesjon utlyses. En forlengelse forutsetter at konsesjonshaverne går med på forlengelse på samme vilkår som i dagens kontrakt. Oslo kommune har kontraktsfestet mulighet for forlengelse i sin opprinnelige kontrakt. Dette er ikke tatt inn i vestregionens kontrakt. Selv om reglene om offentlige anskaffelser ikke gjelder for tjenestekonsesjoner er det likevel krav om oppfyllelse av EØS krav om alminnelige regler for blant annet likebehandling og gjennomsiktighet. Det anbefales derfor at en eventuell forlengelse kunngjøres som en nasjonal intensjonskunngjøring om kontraktsforlengelse på Doffin for å ivareta disse kravene. Rettighetsfestingen av BPA gir noen utvalgte brukere en rett på å få vedtak om selve tjenesten, og med den fleksibilitet til bruk av tildelte timer som ligger i ordningen. Rettighetsfestingen gir imidlertid ingen ytterligere rettigheter utover de som gjelder for alle brukere med vedtak om pleie- og omsorgstjenester, blant annet krav til faglig forsvarlighet, tjenestekvalitet og rett til medvirkning. Evalueringsgruppens vurdering er derfor at den foreslåtte rettighetsfestingen ikke berører tjenestekonsesjonskontraktene, men kan påvirke kommunenes tildelingspraksis. For kommuner som allerede har en liberal tildelingspraksis av BPA blir det mest sannsynlig lite eller ingen endring. For kommuner med en mer restriktiv tildelingspraksis kan rettighetsfestingen medføre flere brukere med vedtak om BPA. Kommunene vil som i dag også kunne tildele BPA til brukere som ikke er gitt den foreslåtte rettigheten. På denne bakgrunn er evalueringsgruppens vurdering at rettighetsfesting i seg selv ikke påvirker eller medfører behov for å forlenge dagens kontrakt. Det er videre svært sannsynlig at rettighetsfestingen vedtas innen god tid før dagens kontrakt opphører. Det skulle derved tilstrekkelig tid til å tilpasse eventuelle endringer i kommunenes tildelingspraksis innen nåværende kontraktsperiode. Forlengelse av dagens konsesjonskontrakter vil medføre ennå lengre tid før tjenestekonsesjon kan utlyses med forbedrede kontraktsdokumenter. Evalueringsgruppens vurdering er videre at dersom kontraktene ikke forlenges bør nåværende vestregionsamarbeid fortsette som i dag ut gjeldende kontraktsperiode. Arbeidet med ny konsesjon bør starte høsten 2014, i den samarbeidsform som blir bestemt. Se også evalueringsgruppens anbefalinger under punkt 6.1: Samarbeid om ny konsesjonskontrakt. Evalueringsgruppen forslag til konsesjonsperiode: Nåværende konsesjonskontrakt forlenges ikke selv om rettighetsfesting av BPA vedtas. Det kan likevel være nødvendig at kommuner som starter nåværende kontrakter før må forlenge sine kontrakter med noen måneder. Dette skyldes imidlertid ikke rettighetsfestingen, men behovet for å ha felles oppstartstidspunkt for alle parter i ny konsesjonsperiode. Se nærmere under punkt

10 Arbeidet med ny konsesjon starter høsten 2014 i den samarbeidsformen som vedtas i Vestregionen. Inntil organisering er avgjort kan Asker, Lier og Bærum ta ansvar for arbeidet med ny konsesjonsutlysning. 10

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere

Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere Asker, april 2015 Brukerstyrt personlig assistanse orientering om ny tjenestekonsesjonsperiode og valg av tilbydere 1. Bakgrunn 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid

Detaljer

Svar på ULOBA`s informasjon om Vestregionens tjenestekonsesjon på BPA

Svar på ULOBA`s informasjon om Vestregionens tjenestekonsesjon på BPA Sekretariatet, Kommunegården i Bærum, N-1338 Sandvika info@vestregionen.no www.vestregionen.no Saksbehandler: spesialrådgiver Sissel Merete Mundal, Rådmannen i Bærum, Bærum kommune Svar på ULOBA`s informasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) mellom Navn Bruker/Arbeidsleder.. Brukers f.nr. Arbeidsleder: (Fylles kun ut dersom en annen enn bruker er Arbeidsleder.) og Navn Leverandør.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5847-1 Dato: 23.04.2013 ERFARINGER MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL

Detaljer

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 21. august 2014

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 21. august 2014 REFERAT Referat fra møte i Rådmannsgruppen 21. august 2014 Tid: Torsdag 21.08.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Asker rådhus Til stede: Lars Bjerke, Asker, Kirsti Aas Olsen for Osmund Kaldheim, Drammen, Ståle

Detaljer

Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Gjøvik kommune Serviceboks 2810 Gjøvik Saksbehandler: Kristin Haugen 30.10.2007 Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Gjøvik kommune svarer

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Rådets medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 07.08.2015 Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede mandag 10. august 2015 kl. 13.00 Dere blir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. 16/15 15/4906 Handicap -parkeringsplasser foran forretningsbygningene på Eikl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. 16/15 15/4906 Handicap -parkeringsplasser foran forretningsbygningene på Eikl Ringerike kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Leseværelset Møtedato: 01.09.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 045 &13 Arkivsaksnr.: 13/5324-2 Dato: 12.01.2013 HØRING - ENDRING I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INNSTILLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna S. Nordhagen/Liv Hilde Ruud Arkiv: F22 Arkivsaksnr.: 16/3194

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna S. Nordhagen/Liv Hilde Ruud Arkiv: F22 Arkivsaksnr.: 16/3194 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna S. Nordhagen/Liv Hilde Ruud Arkiv: F22 Arkivsaksnr.: 16/3194 BPA-ORDNINGEN - EN GJENNOMGANG Rådmannens innstilling BPA-ordningen en gjennomgang, tas til orientering. Vedlegg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE SPØRSMÅL OG SVAR

BÆRUM KOMMUNE SPØRSMÅL OG SVAR BÆRUM KOMMUNE PLO ADMINISTRASJON LEDELSE SPØRSMÅL OG SVAR Tjenestekonsesjonskontrakt for en særlig rett til å levere praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Doffinref.: 15/120189

Detaljer

Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Vestregionen

Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Vestregionen Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Vestregionen 27. mai 2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 2.1 Endring fra beregning av timepris i nåværende kontrakt...

Detaljer

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser.

Kommunale tjenester. Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kommunale tjenester Retten til BPA. Koordinering av kommunale tjenester. Bruker medvirkning Rettigheter og grenser. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1.Lovens formål: Lovens formål er særlig å: 1. forebygge,

Detaljer

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22

Saksframlegg. HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Saksframlegg Arkivsak: 07/1345 Sakstittel: Saken skal behandles av: Eldrerådet HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE K-kode: F22 Hovedutvalg

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

Brukervalg i ambulerende tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand). Skjema for kontraktsoppfølgingsmøte mellom Bærum kommune og navn leverandør

Brukervalg i ambulerende tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand). Skjema for kontraktsoppfølgingsmøte mellom Bærum kommune og navn leverandør BÆRUM KOMMUNE Pleie og omsorg Brukervalg i ambulerende tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand). Skjema for kontraktsoppfølgingsmøte mellom Bærum kommune og navn leverandør Sted og dato: Til stede

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4.

Merk at for noen av kravene skal det legges ved dokumentasjon, som f eks punkt 6.4. Spørsmål og svar: Spørsmål 1: I vedlegg 2, Kravspesifikasjonen, bes det om bekreftelse på at kravene er oppfylt. Det er i tillegg en henvisning til vedlegg. Er det slik at hvert krav skal bekreftes i et

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - videre arbeid i anskaffelsesprosessen

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - videre arbeid i anskaffelsesprosessen Arkivsak-dok. 16/03597-6 Saksbehandler Inger Lillefjære Saksgang Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - videre arbeid i anskaffelsesprosessen Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Irene Nyheim Arkiv: F20 &00 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Irene Nyheim Arkiv: F20 &00 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Irene Nyheim Arkiv: F20 &00 13/1885-2 Dato: 17.07.2013 HØRING: ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN - RETT TIL BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA Vedlegg:

Detaljer

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Publikasjonens tittel: Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale

Detaljer

Storbykonferanse «Kunsten å leve et selvstendig liv» september 2016 BPA i Stavanger kommune

Storbykonferanse «Kunsten å leve et selvstendig liv» september 2016 BPA i Stavanger kommune Storbykonferanse «Kunsten å leve et selvstendig liv» 28.-29. september 2016 BPA i Stavanger kommune Ragnhild Øvrebø, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Ingrid Johansen Omdal, virksomhetsleder, Hundvåg

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Dato: 04.07.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard)

Dato: 06. oktober 2011. Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) Dato: 06. oktober 2011 Byrådssak 1444/11 Byrådet Brukerstyrt personlig assistanse - bruk av standardkontrakt (Norsk Standard) ROBR SARK-4030-200807001-39 Hva saken gjelder: Ifbm byrådssak 1356-10 Brukerstyrt

Detaljer

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen Rundskriv I-15/2005 Departementene Sosial- og helsedirektoratet Fylkesmennene Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Spesialisthelsetjenesten v/barne- og voksenhabiliteringsenhetene Barneombudet Landets

Detaljer

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker m.m. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 12/4879 Vår ref.: 12/10040-2 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 29.01.2013 Høringsuttalelse - Styrking av pasienters, brukeres

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Dato: 04.07.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

3 B) KONTRAKTSFORMULAR FOR LEVERING AV PRAKTISK BISTAND TJENESTER I AMBULERENDE TJENESTE. mellom. Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

3 B) KONTRAKTSFORMULAR FOR LEVERING AV PRAKTISK BISTAND TJENESTER I AMBULERENDE TJENESTE. mellom. Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) BÆRUM KOMMUNE 3 B) KONTRAKTSFORMULAR FOR LEVERING AV PRAKTISK BISTAND TJENESTER I AMBULERENDE TJENESTE mellom Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. 935 478 715 og (heretter kalt

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje

Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje Lovgrunnlag: Forvaltningslovens regler gjelder Beslutning formidles i form av enkeltvedtak Pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORVALTNINGSENHETEN

BÆRUM KOMMUNE FORVALTNINGSENHETEN BÆRUM KOMMUNE FORVALTNINGSENHETEN Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/113579/BJRO 24.06.2013 Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F20 Arkivsaksnr: 2010/629-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Vedlegg I TJENESTEBESKRIVELSE BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING

Vedlegg I TJENESTEBESKRIVELSE BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING Vedlegg I TJENESTEBESKRIVELSE BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING 1.0 Generelt om tjenestebeskrivelsen Tjenestebeskrivelsen er de nærmere definerte krav oppdragsgiver stiller til de produkter/tjenester

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

BPA. www.koa-as.no BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

BPA. www.koa-as.no BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA www.koa-as.no BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA i KOA DU ER SJEFEN BPA (Borgerstyrt Personlig Assistanse) kan forklares med ordene frihet og selvstendighet og er en alternativ organisering av praktisk

Detaljer

Trygg framtid for folk og natur

Trygg framtid for folk og natur Rundskrivet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 inneholder de enkelte bestemmelsene med kommentarer. Videre inneholder det omtale av viktige temaer ved yting av helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA)

HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) RINGSAKER KOMMUNE HØRING - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) Sluttbehandles i: Formannskapet Fordeling: * ArkivsaklD.: Journal ostld.: Arkiv:

Detaljer

Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.05.2013 34736/2013 2013/3361 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/4 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Nedre Romerike. 8. juli 2016

Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Nedre Romerike. 8. juli 2016 Prismodell for brukervalg på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Nedre Romerike 8. juli 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 1 Priser... 1 Prisregulering... 1 Fakturagrunnlag...

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Byrådssak 436/15 ESARK

Byrådssak 436/15 ESARK Byrådssak 436/15 Høringsuttalelse om forslag om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister SANO ESARK-03-201500090-162 Hva

Detaljer

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Erfaringer og prosess ved slike innkjøp i Asker kommune Tommy Hestem Leder Anskaffelser På hvilke områder? Sykehjemsdrift Dagplasser

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 16.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 3/16 srapport interim 2015,

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG

RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG RAMMEKONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV KONSULENTOPPDRAG mellom Oslo kommune, Byrådslederens kontor v/seksjon for internrevisjon (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt leverandøren) Organisasjonsnr.

Detaljer

Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604. Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres.

Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604. Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres. Kvinesdal kommune KRAVSPESIFIKASJON SAK NR.: 2015/604 Alle grå felter skal fylles ut av søker. Dokumentet skal signeres. 1 Generell informasjon 1.1 Om tjenestekonsesjon Formålet med tjenestekonsesjonsordningen

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

HØRING: FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

HØRING: FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo HØRING: FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Kommunenes ansvar og selvråderett Kommunene

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Norsk Standardkontrakt BPA. Stein Johnsen 18. mai 2017

Norsk Standardkontrakt BPA. Stein Johnsen 18. mai 2017 Norsk Standardkontrakt BPA Stein Johnsen 18. mai 2017 NS 8435 - Revisjon Initiativ fra Virke Bakgrunn Forskjellige og uklare prisreguleringsmekanismer Ønske om en klar og god prisreguleringsklausul Revisjon

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høringsuttalelse - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 74 99 postmottak.helse.sosial@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige helse- og

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ F20 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ F20 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/16120-1 F20 DRAMMEN 13.11.2012 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE Innledning Bystyrekomité for

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en AVTALE OM TJENESTELEVERANSE mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS og HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en Deltjenestene som inngår i tjenesteleveranseavtalen: Tjeneste Tjenestens

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 05.04.2016 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Styremøtet er fra kl. 09.00-11.15. Møtet avholdes

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S,

FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, FØRINGER OG ENDRINGER I NYTT RUNDSKRIV, HOL KAP. 9 T E R J E G U N D H U S, 2 0 1 6 FAGLIGE UTFORDRINGER Mulig nye utfordringer i forhold til nytt rundskriv (Rundskriv IS-10/2015) De samme velkjente utfordringene

Detaljer

Samhandlingsrutine for følge av kjent personale fra kommunene.

Samhandlingsrutine for følge av kjent personale fra kommunene. Samhandlingsrutine for følge av kjent personale fra kommunene. 1. Formål Rutinen gjelder pasienter som på grunn av sykdom og/eller medfødt eller ervervet funksjonssvikt har kommunikasjonsvansker i møte

Detaljer

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis

SAMMENDRAG 1.1 Formålet med evalueringen 1.2 Råd til KS Felles IT-system for kommuner og sykehus Se på kommunes utgifter Beste praksis SAMMENDRAG Evalueringen av «KS FoU-prosjekt nr. 124005: Utskrivningsklare pasienter endrer praksis seg?» på oppdrag for KS, er gjennomført av Rambøll Management Consulting (Rambøll), med SALUS Consulting

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015 Tid: Torsdag 26.02.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Sak 01/2015 Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/7672-2 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Helse- og Omsorgsdepartementet Vår ref.: Deres ref.: Dato: S.nr./saksb.:13/1526/SVETHO 13/1490 KTA/HJS- 31.07.2013 Ark.nr.: F22 &13 HØRING - ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN

Detaljer

MULIG FELLES UTREDNING AV KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

MULIG FELLES UTREDNING AV KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN BÆRUM KOMMUNE Notat Dato: 1. desember 2014 MULIG FELLES UTREDNING AV KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Dette notatet er basert på drøftingsnotat av 20. november fra rådmennene i Asker

Detaljer

MOTTATT 9 DES2015. DSS: Skanning. Pogtboks 8011 Dep Dato:

MOTTATT 9 DES2015. DSS: Skanning. Pogtboks 8011 Dep Dato: MOTTATT 9 DES2015 DSS: Skanning Helsedirektoratet Helse-og omsorgsdepartementet De-'95 '9-5 15/2389 Vår ref.: 15/8089-3 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik Pogtboks 8011 Dep Dato: 02.12.2015 0030 OSLO Høringsuttalelse

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Rådmannens innstilling: Retningslinjer

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

BPA-ordningen i Trondheim kommune

BPA-ordningen i Trondheim kommune Helse- og velferdskontorene BPA-ordningen i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson 1 2 Respekt for at alle skal ha muligheter for å kjenne mestring og det å kunne ta ansvar for eget liv 3 Hva er BPA?

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

HAV. Habilitet-Ansvar-Velvære

HAV. Habilitet-Ansvar-Velvære HAV Habilitet-Ansvar-Velvære HAV s historie HAV ble startet i januar 2004 og har siden starten hatt en spennende og god utvikling. Firmaet ble etablert for å dekke inn behov for midlertidig bemanning innen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2011 Tid: Kl. 18.00 Informasjon om notat: Bystatus for Tynset prosess for etablering av en omdømmestrategi. Diskusjonsgrunnlag

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer