HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1

2 1. SAMMENDRAG BACHELOR I SYKEPLEIE Søkertall Opptakstall Registrerte studenter BiS pr Forholdet til praksis ved bachelor i sykepleie Samarbeid med Helse Bergen Samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus Samarbeid med kommunen Samarbeid med Helse vest Arbeidet med akkreditering av Bachelor i sykepleie SENTER FOR RELASJONSUTVIKLING Søkertall SeR Opptakstall SeR Registrerte studenter SeR pr PRODUKSJON Studiepoengsproduksjon Uteksaminerte studenter MULIGE NYE STUDIETILBUD / ETTER OG VIDEREUTDANNING STYRKING AV FAG OG KOMPETANSEMILJØ DELTAKELSE I RELEVANTE NETTVERK VIDEREUTVIKLINGEN AV KVALITETSSYSTEMET Klager/ avvik Oppfølging av NOKUTs evalueringer, herunder tiltak for å oppnå reakkreditering FORBEREDE SØKNAD OM AKKREDITERING SOM HØYSKOLE ARBEIDET MED Å UTVIKLE NYE STUDIEPLANER FOR PALLIASJON OG VEILEDNING Lindrende behandling Ny studieplan i veiledning

3 11. REKRUTTERINGSTILTAK LÆRINGSMILJØ Studentdemokrati IT/ AV- utstyr ved høgskolen Øvelsesposten Kantine Auditoriet Grupperom Studentmiljøet og studentprest Uteområdet Biblioteket INTERNASJONALISERING Eksisterende avtaler Internasjonalt utvalg Erasmus Arbeid med nye avtaler/ prosjekter Cuba Prosjekt Bangladesh Mor-barn prosjekt KCMC Styrke engelskkunnskap blant ansatte Engelskspråklige websider Senter for relasjonsutvikling og internasjonalisering Freemovers Mobilitet blant stud., inkl. studentopphold/ praksis under 3 mnd FOU- VIRKSOMHET Forskning/ fagutvikling Økte ressurser til FoU FoU- utvalg og leder Publisering og formidling Seminarer Utgivelse av tidsskrifter Bruk av FoU i studentkontakt REKRUTTERING / PERSONAL

4 16. STYRE, RÅD OG UTVALG VED HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE Styret Haraldsplass diakonale høgskole Arbeidsmiljøutvalget Haraldsplass diakonale høgskole Biblioteksutvalget Eksamensoppgaveutvalget FoU- utvalget Læringsmiljøutvalget Klagenemd Studentrådet IKT- utvalget Kvalitetsutvalget REGNSKAP AVSLUTNING

5 1. SAMMENDRAG Året 2007 har igjen vært spennende og utfordrende for Haraldsplass diakonale høgskole med store krav både for ansatte og studenter. Vi går ut av året med gode resultater, og med gode prosesser for videre arbeid. Vi gleder oss over at vi mener å ha oppfylt kravene NOKUT stiller for reakkreditering av bachelor i sykepleie ved at fagplanen er godkjent i NOKUTs styre, samt at kompetansekravet etter vår vurdering er oppfylt. Det er i løpet av 2007 etablert ny råds- og styringsstruktur ved høgskolen. Vi er en liten høgskole, men antall råd og utvalg økte slik at mye tid ble bundet opp i denne type møter. Samtidig uttrykte studentene at det var krevende å fylle alle råd og utvalg med tilstrekkelig studentrepresentasjon, og det var mange av de samme representantene som gikk igjen. Vi besluttet derfor å redusere fra 18 til 11 styrer/ råd/ utvalg var året for nye navn ved høgskolen. Tidligere Senter for diakoni og veiledning byttet 1. mai 2007 navn til Senter for relasjonsutvikling som bedre ivaretar avdelingens hovedfokus. Høgskolens navn, Diakonissehjemmets Høgskole, har vært gjenstand for vurdering ved flere anledninger, og styret vedtok i september 2007 at høgskolen skulle bytte navn til Haraldsplass diakonale høgskole med virkning fra 1. januar januar 2007 startet ny leder ved Senter for relasjonsutvikling, Astrid Gynnild. Hun har bakgrunn fra mediebransjen, og en PhD knyttet til dette fagområdet. Hun overtok etter Ivar August Bye som hadde vært leder for avdelingen siden den startet i fylte Senter for relasjonsutvikling 20 år. Dette ble markert ved et jubileumsseminar i oktober 2007 hvor flere tidligere studenter og nåværende ansatte deltok med bidrag. Vi startet i 2007 opp med å invitere eksterne gjesteforelesere som en del av semesteråpningene. Dette har vært vellykket, og oppleves som relevant og faglig styrkende både av studenter og ansatte. Det har i 2007 vært arbeidet med studieplaner innen veiledning og palliasjon. Dette har vært et nokså omfattende arbeid, da vi allerede har innarbeidet en struktur for disse utdanningene, men som nå forelåes å endres en del. Dette fører selvsagt til interne, men gode prosesser. Vi er av flere grunner noe usikker på når disse er klare for å sendes til NOKUT for godkjennelse. Tilfredsstillende nivå av førstekompetente har hatt høyt fokus, først og fremst gjennom reakkrediteringsprosessen av bachelor i sykepleie. Men det har skapt en helt annen bevissthet også ved de andre fagområdene om at kompetanseutvikling er en avgjørende del av vår virksomhet. Mottoet Kompetanse med hjertevarme skal prege all vår virksomhet. Gjennom utdannelse og dannelse ønsker vi å bidra til engasjement både for samfunn og mennesker. Vi mener at vi hvert år uteksaminerer personer som er et positivt bidrag til dette, og håper at vi som høgskole lykkes i å formidle grunnleggende verdier for den enkelte. 5

6 2. BACHELOR I SYKEPLEIE Haraldsplass diakonale høgskole har utdannet sykepleiere siden 1918 da den første eleven ble tatt opp. Det har hele tiden vært et nært samarbeid med praksisfeltet, også etter at høgskolen ble tatt ut av sykehuset og fikk sin egen organisasjon. Høgskolen fyller sammen med stiftelsen Bergen Diakonissehjem 90 år i Søkertall Studieprogram Bachelor i Ikke aktuelt 359 Ikke aktuelt 293 sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid 1197 inkl. deltid) Høgskolen har god søkertilgang, selv om denne gikk noe ned i Vi har jobbet for å finne årsaken til nedgangen, men kan ikke peke på en enkeltårsak. Vi følger dette tett, og gjør noen enkle tiltak for å opprettholde søkertallet videre. Vi har i løpet av 2007 gjort et omfattende profilarbeid, både på brosjyremateriell og på websidene våre. Dette er i tråd med tiltak for å opprettholde gode søkertall. Vi har også en nedgang i antall primærsøkere til sykepleie, noe som delvis skyldes at vi annethvert år tar opp deltidsstudenter, og da får noe færre søkere til heltidsstudiet. Fortsatt har vi god søkertilgang, men rekruttering av studenter krever god oppmerksomhet. Vi får gode resultater på tilfredshetsundersøkelser blant studentene. Søkertallet til Bachelor i sykepleie på landsbasis har gått noe ned de siste årene. I 2004 var det totalt søkere, mens det i 2007 var søkere. 2.2 Opptakstall Studieprogram Bachelor i 16 Ikke aktuelt 16 Ikke aktuelt 20 sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid Vi ønsker å ta opp et antall studenter slik at vi uteksaminerer ca. 70, inkludert frafall og permisjoner. Det betyr at vi bør ha relativt stabile kull på rundt 80. I 2007 tok vi opp totalt 90 stk inkludert deltid, og da er kapasiteten i avdelingen fullt ut benyttet. 2.3 Registrerte studenter BiS pr Studieprogram Bachelor i sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid Sum

7 2.4 Forholdet til praksis ved bachelor i sykepleie Avdelingen har god gode praksisplasser og gode studentveiledere. Avdelingens vitenskapelig ansatte er også svært opptatt av å følge opp studenter i praksis og å holde god kontakt med praksisfeltet. Dette er et ressurskrevende arbeid, men vi tror at dette representerer en god kvalitet ved høgskolen. Studentene evaluerer praksis svært godt. Vi har også i 2007 arrangert kursdager for veiledere i praksis. Dette styrker kontakten med praksisfeltet, og kurset får gode tilbakemeldinger. Høgskolen har samarbeidsavtale med både Helse Bergen og Bergen kommune. I et samarbeid med praksisfeltet og de tre høgskolene i Bergen som tilbyr sykepleierutdanning, er det over mange år etablert gode ordninger for fordeling av praksisplasser Samarbeid med Helse Bergen Vi har etablert et meget godt samarbeid med helseforetakene Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus gjennom egne avtaler. Avtalen med helseforetakene er felles avtale for foretakene og Høgskolen i Bergen, Betanien diakonale høgskole og vår høgskole. De tidligere praksisveiledningsmidlene som ble betalt direkte til helseforetaket, er nå samlet for alle høgskolene i en felles pott hvor alle ansatte i høgskole og helseforetak kan søke på samarbeidsprosjekter. Det kom i 2007 inn 35 søknader til ulike prosjekter, hvorav 18 prosjekt ble tildelt midler Samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus Vi har høsten 2007 etablert fast møtepunkt med Haraldsplass Diakonale sykehus på rektor/ direktørnivå. I tillegg sitter rektor og direktør i Stiftelsen Bergen Diakonissehjems ledergruppe, og har god kontakt også gjennom dette arbeidet. Høgskolen er også bidragsyter inn mot Nye Haraldsplass, hvor vi er representert i referansegruppen. Vi har gitt konkrete innspill i forhold til felles undervisningsaraeal og øvelsespost i nytt sykehusbygg, og dette legges inn i romplanene for bygget. Det har i 2007 også vært en utredning om felles elektronisk saks- og arkivsystem med sykehuset, og dette implementeres nå våren 2008 i sykehuset med sikte på implementering i høgskolen høsten Vi har også arbeidet målrettet for å utvikle felles prosjekter med sikte på å styrke integrering utdanning/ praksisfelt, ikke minst med sikte på prosjekter innenfor praksisveiledningsmidlene. Vi har felles internasjonal rådgiver med sykehuset, noe vi håper skal bidra til å etablere felles prosjekter for studenter og ansatte mellom sykehus og høgskole. Vi har arbeidet for å etablere to kombinasjonsstillinger med Haraldsplass Diakonale sykehus for integrering av teori og praksis. Disse stillingene lyses nå ut i februar

8 Vi tror at denne type kombinasjonsstillinger vil bli mer og mer aktuelt, og ønsker å bidra aktivt til at dette også kan være stillinger med høyt akademisk nivå, slik at begge felt kan få gode impulser fra hverandre. Haraldsplass diakonale sykehus har i 2007 driftet våre IT- systemer og kantine Samarbeid med kommunen Vi har sammen med de øvrige helsefaglige høgskolene i Bergen arbeidet for å få til en avtale med Bergen kommune som er vår største samarbeidspartner innenfor kommunehelsetjenesten. Vi har i forholdet til kommunen valgt å beholde 50 % av midlene ved den enkelte høyskole til kompetansehevende tiltak (veiledning, Kunnskapsbasert praksis, prosjekter) for kommunene siden vi også har avtaler med en rekke mindre kommuner, samt ønsker å arbeide for prosjekter internt. De resterende midlene vil bli lagt inn i en felles pott slik vi har gjort i forhold til helseforetakene Samarbeid med Helse vest Vi har faste møter med Helse Vest sammen med alle de andre høgskolene i regionen, inkludert Universitetet i Stavanger. Dette samarbeidsmøtet som er ledet av Helse Vest, har siden 2006 blant annet resultert i to rapporter knyttet til hhv. Etter- og videreutdanningstilbudet i regionen og en rapport om Helsefaglig forskning i Helse Vest Arbeidet med akkreditering av Bachelor i sykepleie Høgskolen har holdt sine planer og tidsfrister i forhold til NOKUT, og fagplanen for bachelor i sykepleie ble godkjent i NOKUTs styre 19. juni Vurderingen av fagmiljøet er under arbeid fra NOKUTs side i disse dager, og er lovet ferdigstilt før sommeren Vi er godt over grensen på 20 %, og avventer nå NOKUTs vedtak. 3. SENTER FOR RELASJONSUTVIKLING Haraldsplass diakonale høgskole tilbyr tverrfaglige etter- og videreutdanninger gjennom Senter for relasjonsutvikling: tverrfaglig videreutdanning i veiledning studieenhet 1 og 2 (begge à 30 stp.), og tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg (30 stp.) Avdelingen har vært i sterk utvikling gjennom Avdelingen fikk ny leder fra 1. januar 2007, Astrid Gynnild. Avdelingen har utarbeidet ny strategiplan for avdelingen, og denne ble godkjent i styret våren I tillegg har avdelingen byttet navn fra Senter for diakoni og veiledning til Senter for relasjonsutvikling. Senter for relasjonsutvikling driver også omfattende oppdragsvirksomhet knyttet til veiledning. De ligger innenfor Senter for relasjonsutviklings faglige rammer, men er ikke studiepoengsgivende. Avdelingen rekrutterer studenter fra hele landet, og studietilbudet er lagt opp som ukesamlinger slik at det er mulig å kombinere med fast jobb og ulike bosteder. 8

9 Vi har et samarbeid i Trondheim og et i Stavanger om studietilbud innen veiledning. Mellom ukesamlingene har studenter og veiledere mye kontakt via its learning. Pedagogisk tilrettelegging via nettet har økt betydelig de siste par årene, og dette er en styrke for deltidsutdanningene. 3.1 Søkertall SeR Studieprogram Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 1. studieenhet Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Søknaden til videreutdanning i veiledning har i 2007 vært svært god. Søkertallene er identiske med opptakstallene da alle som søker og er kvalifisert, kommer inn på studiet. På videreutdanning i veiledning startet vi opp et kurs mer enn planlagt på grunn av mange søkere. Søkertallene for tverrfaglig videreutdanning i palliasjon er gode. Vi tok opp 32 studenter på palliasjon høsten 2007, og det er det største kullet siden oppstart. Målet er 30 deltakere pr. studium, men vi starter opp med en nedre grense på 20 deltakere. Forskjellen i tall mellom søkere og opptatte ved studiet, er at en del faller fra dersom ikke tilfredsstillende finansiering fra arbeidsgiver går i orden. 3.2 Opptakstall SeR Studieprogram Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Registrerte studenter SeR pr Studieprogram Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg

10 Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Sum Tallet på studenter ved høgskolen har gått noe ned, spesielt veilederutdanningen. Svingningen i tallet har sammenheng med at det i 2003 og 2004 ble tatt opp ekstra studenter, og disse gjennomførte eksamen i Vi vil følge studenttallet her nøye for å sikre at vi utnytter kapasiteten. SeR tar også opp klasse etter , og inkludert disse, ville tallet på Veilederutdanningen 1 studieenhet økt med en klasse, ca. 22 personer og tallet for 2007 bli PRODUKSJON 4.1 Studiepoengsproduksjon Studieprogram Bachelor i 208,50 211,32 210,02 209,7 sykepleie Tverrfaglig 10,00 10,50 12,50 10 videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i 24,50 31,00 41,50 20 Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i 9,50 12,50 11,00 8 veiledning, 2. studieenhet Totalsum 252,32 265,32 275, , ift ,7 ift ,32 ift 2006 Studiepoengsproduksjonen for Bachelor i sykepleie er stabil. Videreutdanning i palliativ omsorg er også stabil, mens videreutdanning i veiledning, 1. og 2. studieenhet har en større nedgang i studiepoengproduksjonen. Dette skyldes at det i 2006 ble arrangert en ekstra eksamen som resultat av at studieukene ble arrangert tettere enn opprinnelig plan. Dette gir seg utslag på høy studiepoengsproduksjon i 2006, og lavere i Uteksaminerte studenter Studieprogram BiS Veiledning 1 st. enh Veiledning 2 st. enh Palliasjon

11 5. MULIGE NYE STUDIETILBUD / ETTER OG VIDEREUTDANNING Senter for relasjonsutvikling har startet et arbeid med å utvikle et nytt studietilbud innenfor samarbeidsledelse. Dette vil bli iverksatt som pilotprosjekt i løpet av Vi har gjort noen mindre sonderinger med tanke på oppstart av en ny full bachelorutdanning, men så langt har ikke dette vært aktuelt. Vi har startet et utredningsarbeid i samarbeid med Bergen Legevakt for å utvikle et etterutdanningstilbud innenfor Legevaktsykepleie på 60 studiepoeng. Bergen Legevakt har allerede laget et tilbud for sine ansatte som har hatt en god etterspørsel fra andre legevakter i Norge. Det finnes ikke et tilsvarende studietilbud i Norge. 6. STYRKING AV FAG OG KOMPETANSEMILJØ Avdeling for bachelor i sykepleie har pt. ca. 30 % førstekompetanse, videreutdanning i palliativ benytter/ har vel 20 % førstekompetanse, mens veilederutdanningen har pt. ca. 14 %. Vi regner med at dette endres i løpet av 2008 gjennom konkrete tiltak (Rekruttering/ vurdering av førstelektorkompetanse). Det er et sterkt fokus på kompetanseutvikling i høgskolen, og har orientert styret om en ny kompetanseutviklingsplan for hele høgskolen. Vi er inne i en rekrutteringsfase ved høgskolen Alle stillingene lyses ut på førstenivå og faglig kommisjon avgir innstilling. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan sikre god klinisk kompetanse blant de ansatte uten at vi skal miste den akademiske driven som er i høgskolen nå. Et viktig bidrag i så måte vil være ansatte med forskerkompetanse og hvilket fokus disse har. Vi ser det som viktig at disse har en interesse for praksisfeltet og at deres kompetanse også skal komme praksis til gode. 7. DELTAKELSE I RELEVANTE NETTVERK Vitenskapelig ansatte deltar på relevante fagkonferanser innenfor sine fagområder, og dette har i 2007 skjedd i henhold til budsjett og planer. En professor II har sin hovedstilling ved NTNU, og en førsteamanuensis har sin hovedstilling ved Universitetet i Bergen. En professor II har sin hovedstilling ved Høgskolen i Harstad. Vi har noe forskningssamarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo. Høgskolens mangeårige samarbeid med Master Consulting International om desentralisert tilbud om veilederutdanningen i Trondheim har fortsatt gjennom Vårt samarbeid med Fabipartner i Stavanger har vært fruktbart i Vi har gjennom videreutdanning i palliasjon et samarbeid med Kompetansesenter for lindrende behandling Helse Vest og Sunniva klinikk for lindrende behandling. 11

12 Haraldsplass diakonale høgskole er ved rektor representert i styringsgruppen for Senter for Livsmestring., samt representert i referansegruppe for nytt sykehusbygg, Nye Haraldsplass. Vi har i 2007 vært medlem av Studentsamskipnaden i Bergen, noe som vi har gode erfaringer med og som gir studentene våre et godt velferdstilbud som er mer omfattende enn da vi hadde en felles velferdsordning med NLA og Betanien Diakonale Høgskole. Vi har likevel videreført avtale med Senter for sjelesorg i Bergen for studenter og ansatte som ønsker samtaletilbud av denne karakter. Høgskolen er med i nettverket for ledere ved sykepleierutdanningene i Norge, SUFAL. Vi er med i Samordna Opptak. Vi har samarbeid om flere enkeltsaker med Betanien Diakonale Høgskole. Det mest konkrete resultatet av dette er at vi høsten 2007 hadde felles undervisning for første års studenter knyttet til naturvitenskapelige tema. I tillegg ansatte vi i desember 2007 felles bibliotekar som skal lede begge høgskolenes biblioteker. Vi tok i høst initiativ til et felles møte med ledelsen i de private, ideelle høgskolene i Bergen: NLA BA, NLA Lærerhøgskolen og Betanien diakonale høgskole. Dette var positivt, og vi vil se videre på flere muligheter for samarbeid i 2008 med et felles ledermøte våren Vi har vært i møte med rektor ved Universitetet i Bergen med sikte på utvidet samarbeid, og dette arbeidet vil vi koordinere på vegne av de private, ideelle høgskolene i Et nytt møte er berammet med Universitet i Bergen i mars Vi er også med i Utdanning i Bergen sammen med blant annet UiB, NHH, HiB, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Bergens Næringsråd. Vi er med i Nettverket for private høyskoler (NPH), og deltar på konferanser arbeidsmøter i regi av dette. Rektor sitter i Arbeidsutvalget for nettverket. Rektor ved Haraldsplass diakonale høgskole er leder for et nettverk av rektorene ved de private, diakonale helsefaghøyskolene. På ledelsesnivå har vi styrket samarbeidet mellom ledere ved de diakonale utdanningsinstitusjonene i Norge ved felles møtepunkt ca. tre ganger i året, samt bidratt i Nettverket for private høgskoler. Vi er innstilt på å utvikle samarbeidet videre med Betanien Diakonale Høgskole, gjerne sammen med andre relevante samarbeidspartnere. Vi ønsker nå å samarbeide med Høgskolen i Bergen med sikte på å kunne tilby en fagfordypning i en klinisk mastergrad. Dette arbeidet vil fortsette i Samarbeidet med Høgskolen i Bergen er meget godt. 12

13 8. VIDEREUTVIKLINGEN AV KVALITETSSYSTEMET Haraldsplass diakonale høgskole har som uttalt mål i sin strategiplan at virksomheten skal kjennetegnes av høy kvalitet og kvalitetsutvikling. Kvalitet er eget tema på hvert personalmøte en gang i måneden, det utgies en egen kvalitetshilsen til de ansatte, og styret hadde et seminar om kvalitet i høgskolen i februar Vi har valgt å opprettholde en egen funksjon som Kvalitetskoordinator ved høgskolen som ble opprettet høsten Dette var og er et viktig bidrag for å sikre at det nødvendige fokus blir rettet mot kvalitetsarbeidet på jevn basis. Kvalitetssystemet ved høgskolen ble godkjent i NOKUTs styre i juni Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på vårt kvalitetssystem fra NOKUT. Det ble høsten 2007 nedsatt en gruppe av Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU) som nå har satt i gang et arbeid for å se på evalueringsinstrumentene. Kvalitetsarbeidet er en sentral del av det strategiske arbeidet ved høgskolen for å bedre kvaliteten på utdanningen. Ikke minst er den årlige kvalitetsrapporten til styret viktig. Vi har valgt å legge årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget inn i Årsrapport for kvalitetsarbeid. De fleste tiltak fra Årsrapport for kvalitet er lagt inn i høgskolens virksomhetsplan Vi har et eget elektronisk kvalitetsområde hvor alle aktuelle dokumenter som rutiner, kvalitet, referater, organisasjon mv. er kvalitetssikret og med fast topptekst. 8.1 Klager/ avvik Vi definerer avvik som "ikke ønsket hendelse, avvik eller klage på studie- eller arbeidsmiljø". Type avvik 2004 (fom ) Bygg Kontormaskiner Data/ AV Øvelsespost Rutiner Totalt Som tabellen viser er det en svært sterk økning i antall avvik, spesielt i forhold til bygg (varme/ luft) og til IT. Vi har store utfordringer i forhold til varme i bygget, samt luftkvaliteten i auditoriet. Vi har foretatt målinger som ikke gir noe alarmerende utslag. Vi håper at ny vaktmester kan bidra til å finne gode løsninger på dette. I forhold til IT er det spesielt i forbindelse med gjesteforelesere det kan oppstå problemer. Vi arbeider aktivt for å sikre kvaliteten i forhold til dette. I tillegg skyldes nok en del av økningen høyere bevissthet blant studenter og ansatte om selve avvikssystemet. 8.2 Oppfølging av NOKUTs evalueringer, herunder tiltak for å oppnå reakkreditering. Høgskolen har jobbet svært målbevisst og tiltaksrettet ut fra en tiltaksplan som ble vedtatt i et ekstraordinært høgskolestyremøte 10. oktober Målsetningene i 13

14 denne planen er oppnådd i henhold til fastsatte tidsfrister, og NOKUT godkjente ny fagplan for BiS høsten Alle mål i forhold til denne planen er oppnådd. 9. FORBEREDE SØKNAD OM AKKREDITERING SOM HØYSKOLE. Hovedspørsmålet i forhold til institusjonsakkreditering er for Haraldsplass diakonale høgskole knyttet til andel førstekompetanse, samt for videreutdanningene å etablere gode internasjonale samarbeidsavtaler. For bachelor i sykepleie ble en kompetanseoversikt sendt inn til NOKUT innen fristen i november Ved innsendelse hadde vi ca. 35 % førstekompetanse, utenom timelærere. Vi har nå ca. 30 % på grunn av en person med førstekompetanse gikk av med pensjon i februar For palliasjon er 20 prosent førstekompetanse oppnådd gjennom den fagkompetanse som underviser på dette studietilbudet. Dette studietilbudet har mange temaområder som krever høy grad av spesialisering, og høgskolen benytter en del eksterne forelesere i tillegg til fast ansatte ved høgskolen. Vi lyser i løpet av februar 2008 ut en stilling som skal være knyttet til studietilbudet. På Veiledning har vi pt. ca. 14 % førstekompetanse. Vi har foretatt en rekruttering som skal vurderes til førstekompetanse, og vedkommende begynte ved høgskolen 1. februar Vi vil da ha over 20 % førstekompetanse på studietilbudet. Ved dette studiet benytter vi i liten grad eksterne lærekrefter. 10. ARBEIDET MED Å UTVIKLE NYE STUDIEPLANER FOR PALLIASJON OG VEILEDNING Lindrende behandling I løpet av 2007 var planen å sende inn søknad om godkjennelse av ny studieplan for tverrfaglig videreutdanning i lindrende behandling, 60 studiepoeng. Ny studieplan for lindrende behandling er godkjent av styret, og det arbeides nå med søknadsbrevet som vil bli sendt NOKUT våren Ny studieplan i veiledning For tverrfaglig videreutdanning i veiledning er nye studieplaner på nærmeste ferdig. Utfordringen er å etablere internasjonale samarbeidsavtaler innenfor fagfeltet. Vi vil ikke sende søknad om godkjenning før dette er på plass. 11. REKRUTTERINGSTILTAK Markedsføring skjer hovedsakelig gjennom messer og skolebesøk i samarbeid med Utdanning i Bergen og Studiestart Bergen. Dette er en samarbeidsform som er tjenlig for oss og som vi ønsker å fortsette med. I tillegg har vi utvalgte annonser. Undersøkelser blant studentene viser at hoveddelen søker høgskolen på bakgrunn av anbefaling fra venner eller familie, og henter det meste av informasjon om høgskolen på våre nettsider. Dette betyr at nettsidene må være gode og informative, og vi har gjort en stor jobb 14

15 siste årete med oppdaterte og gode hjemmesider. Likevel ser vi fortsatt utviklingspotensial i denne informasjonskanalen, og vil muligens i 2009 vurdere nytt og mer fleksibelt publiseringsverktøy. Høsten 2006 startet et omfattende profilarbeid for høgskolen i form av nye brosjyrer og websider for høyskolen. Dette er et felles prosjekt med hele stiftelsen hvor det er et mål at vi både skal signalisere ulikhet og tilhørighet gjennom det grafiske uttrykket. Dette arbeidet nærmer seg nå slutten. 12. LÆRINGSMILJØ Haraldsplass diakonale høgskole representerer en liten organisasjon med kort vei fra student til ledelse. Dette kan likevel oppfattes som en lang vei, og det er derfor viktig at vi tilrettelegger på en måte som fører til at flest mulig har en kanal å gi uttrykk for oppfatninger og innspill. Slik vi er organisert i dag, kan studentene komme med innspill gjennom klasseutvalg, Kvalitets- og læringsmiljøutvalg, avviksmeldinger, direkte kontakt med lærer eller adm/ ledelse Studentdemokrati Vi ønsker at studentene skal delta i ulike beslutningsorgan, og at deres stemme skal høres i ulike sammenhenger. Alle råd og utvalg har derfor nå studentrepresentasjon, inkludert FoUutvalget. I tillegg sitter studentene med 50/ 50 representasjon i Kvalitets- og Læringsmiljøutvalget (KLMU) som er et svært sentralt organ ved høgskolen. Det var signaler fra studentene om at det var vanskelig å finne studenter som kunne gå inn i ulike råd og utvalg. Reduksjon i antall utvalg håper vi skal bidra til at dette nå er noe lettere for studentene. Vi vil basere mer på arbeidsgrupper som nedsettes for perioder i forbindelse med aktuelle saker IT/ AV- utstyr ved høgskolen Vi har etablert trådløst nettverk som er tilgjengelig for alle studenter, og de fleste studentmaskiner er byttet ut i 2007 (alle på studentenes datarom). Vi har hatt mange utfordringer for å få AV- utstyr til å fungere tilfredsstillende, men endrede rutiner og delvis utskifting av utstyr har gjort at dette nå fungerer rimelig bra. Flere projektorer er blitt skiftet ut i Vi har fortsatt utfordringer for å sikre stabilitet og kompetanse, spesielt i forbindelse med eksterne forelesere Øvelsesposten Vi har i 2007 investert i blant annet nye senger. Øvelsesposten vil bli høyt prioritert i fortsettelsen, da den er en viktig faktor for utdannelse av sykepleiere. Det ble i 2006 utarbeidet en utskiftingsplan for Øvelsesposten, og denne er prioritert i budsjettet. Vi har gitt flere innspill til Nye Haraldsplass som er prosjektet for nytt sykehus på området, hvor det er planlagt at øvelsesposten skal bli en del av en felles læringsarena med sykehuset. Vi har etablert en egen gruppe som jobber med øvelsesposten som sådan, og med innspill inn mot Nye Haraldsplass. 15

16 12.4 Kantine Vi har hatt flere runder med leverandørene av kantinetjenesten dette året, spesielt med fokus på klager fra studenter og ansatte på svært lite variasjon i tilbudet. Vi sa derfor opp avtalen for kantinedrift med Haraldsplass diakonale sykehus 1. febr. 2008, og etablerer en ny avtale med Midtun Verksted, som er en arbeidsmarkedsbedrift for psykisk utviklingshemmede. Midtun Verksteder starter etter planen opp driften hos oss 1.august Auditoriet Luft- og ventilasjonsanlegget ble på bakgrunn av sak i Klasseutvalg oppjustert og nye kanaler etablert i auditoriene desember 2005, og resultatet var i 2006 positive. Men fortsatt kan luftkvaliteten bli dårlig ved fulle auditorier gjennom en hel dag. Vi hadde derfor i 2007 inne et firma som målte temperatur og luftkvalitet på bakgrunn av klager fra studentene. Rapporten fra disse ga ikke grunnlag for store tiltak. Vi vil fortløpende vurdere situasjonen knyttet til varme og ventilasjon i disse lokalene, og gjøre nødvendige tiltak for å sikre god nok kvalitet. Vi har nettopp ansatt ny vaktmester som skal følge dette tettere opp, og komme med forslag om eventuelle nødvendige tiltak Grupperom Vi har utfordringer knyttet til antall grupperom. I 2007 har vi oppjustert eksisterende grupperom etter fastsatt plan, samt sikret tilstrekkelig antall sitteplasser som er tilpasset det pedagogiske arbeidet. Vi har kjøpt inn noen skillevegger for å skjerme noen av fellesarealene, og vil følge dette ytterligere opp i Det er svært varierende press på disse arealene, og vi vil våren 2008 sette ned en gruppe som skal jobbe med hvordan arealene best kan utnyttes før det eventuelt blir aktuelt å utvide. Vi ønsket også å utrede tiltak knyttet til Drengestuen. Vi har gitt en del innspill til eiendomsforvaltningen ved stiftelsen, men har ikke kommet videre med dette Studentmiljøet og studentprest. I desember 2006 fikk vi egen studentprest i 20 prosent stilling finansiert av Stiftelsen. Dette har vært en styrke, både for studenter og ansatte, og er et godt bidrag for å ivareta vår profil i møte med studentene. Det er gode muntlige tilbakemeldinger på studentprestens deltakelse i miljøet. Studentpresten har etablert mulighet for deltakelse i stille rom / andakt høsten Vi ønsket også å gjennomføre fire kulturlunsj i løpet av 2007 med deltakelse av studenter og ansatte, men dette har vist seg vanskelig å få til. Det er nå flere studenter som etterlyser dette, og vi vil se om det er grunnlag for å følge dette opp i Uteområdet Arkitektur og området utenfor høgskolen er fint og velholdt, og er i 2007 blitt enda bedre. Det har resultert i en japansk hage og et flott amfi rett ved inngangen til høgskolen som er lett tilgjenglig for både besøkende og studenter. Vi har bedt 16

17 eiendomsforvaltningen i stiftelsen om å utrede muligheter for utvidelse av tørr sykkelparkering Biblioteket Biblioteket ved Haraldsplass diakonale høgskole er en viktig del av tilbudet til studenter og ansatte. Mer og mer av studiene baseres på søk i databaser og i litteratur knyttet til skriving av artikler og oppgaver. Vi har i 2007 opprettholdt og videreutviklet opplæring i søk. Haraldsplass diakonale høgskole har sammen med Betanien Diakonale Høgskole ansatt felles leder for begge bibliotekene fra 1. april Vi utredet i 2007 muligheten for relokalisering av biblioteket hvor dette ville blitt flyttet ut av høgskolen til et mindre nabohus. Dette avstedkom store protester både fra ansatte, men ikke minst studentene. Dette er lagt på is, men vi er nødt til å arbeide videre med hvordan biblioteket skal se ut og hvordan det skal lokaliseres i høgskolen. Høgskolen får svært gode evalueringer på bibliotekets servicenivå. Det har vært klare utfordringer å utvikle biblioteket også med tanke på etter- og videreutdanningene, og legge forholdene til rette slik at disse i større grad benytter tjenestene enn i dag. Det har vært en god utvikling i 2007 i forhold til dette, ikke minst fordi kravene til forskningsbasert kunnskap i forbindelse med skriftelige arbeider er blitt tydeligere, samt at det er laget en egen opplæringsplan for søk også for denne studentgruppen. Statistikk Biblioteket Antall utlån Antall fjernlån Antall innlån Tilvekst Antall bind i samling Ca Ca Ca Ca Noe av grunnen til økt utlån de tre siste årene er økt fokus på skriving av fagtekster både i bachelor i sykepleie og ved etter- og videreutdanningene. Veksten ser i 2007 ut til å jevne seg noe ut. Det er diskutert hvordan vi skal forholde oss til studentoppgaver ved høgskolen som det er ønskelig legges ut tilgjengelig elektronisk for andre, men dette arbeidet er ikke avsluttet og vil bli fulgt opp av ny leder. I forbindelse med omlegging av råds- og styringsstruktur ved høgskolen, ble biblioteksutvalget lagt inn i FoU- utvalget. 1 Lån til andre bibliotek. 17

18 13. INTERNASJONALISERING I høgskolens strategiplan heter det at vi ønsker å synliggjøre globalt ansvar gjennom gjensidige internasjonale avtaler. Dette skal blant annet skje ved at vi innen sommeren 2007 skal ha etablert to internasjonale samarbeidsavtaler, og innen 2009 skal ha engelskspråklige deler innenfor høgskolens fagområder. Vi mener vi er inne i svært gode prosesser for internasjonalisering, men en del av dette arbeidet tar tid å etablere og utvikle, samt krever mye ressurser. Vi har opprettholdt samarbeidet med Haraldsplass diakonale sykehus om felles internasjonal rådgiver. Vi hadde som mål i 2007 å bli med i Erasmus, og dette er realisert i Dette letter arbeidet med å etablere avtaler i Europa Eksisterende avtaler Høgskolen er fortsatt engasjert i Nordplus, og er nå med i to nettverkssamarbeid her ved at vi høsten 2007 ble med i et diakonalt nettverk av høgskoler i Norden: Norddiakoni. Fokus her er felles verdigrunnlag, og det er planlagt flere samlinger både for lærere og studenter i Nettverkskonferansen for 2008 vil bli arrangert ved vår høgskole i Bergen. Vi har i 2007 hatt koordinatoransvaret for BAHVAM nettverket (et nettverk bestående av sykepleierhøgskoler fra Finland, Danmark, Sverige og Norge) innenfor Nordplus. Vi har en avtale med Haydom Lutheran Hospital i Tanzania som ble gjennomgått ved besøk fra vår høgskole til Haydom i Her er vi inne sammen med en rekke andre høgskoler Internasjonalt utvalg Det er i 2007 etablert et eget internasjonalt utvalg, hvor hver av de internasjonale koordinatorene for Freemovers og Nordplus er med, samt internasjonal rådgiver, leder for bachelor i sykepleie og to studentrepresentanter. Disse har laget en tiltaksplan for utveksling for ved høgskolen både for lærere og for studenter Erasmus HDS ble våren 2007 godkjent som en Erasmus samarbeidspartner med EU. Vi har i henhold til planene etablert internasjonale avtaler med flere høgskoler høsten Vi har videreført og formalisert kontakten med Cristelijge Hoogschool i Ede, NL. Dette samarbeidet vil skje innenfor Erasmus. Her jobbes det konkret med å etablere felles engelskspråklige moduler. Modulen det jobbes med har navnet Global Nursing Arbeid med nye avtaler/ prosjekter Vi har også i 2007 arbeidet målbevisst for å formalisere samarbeidet med institusjoner i utlandet. 18

19 Cuba Intensjonsavtaler ble i 2006 undertegnet med institusjoner på Cuba. Siden Castro ble syk har dette arbeidet stoppet opp. Det er nå løftet til diplomatnivå fra Norges side, men vi er ikke kommet noe særlig videre på dette i Vi har jevn kontakt med institusjonene vi skrev intensjonsavtale med, men vi har ikke hatt studenter på Cuba i Prosjekt Bangladesh Vi har i løpet av 2007 gjort et forberedende arbeid knyttet til et mindre sykehus i den nordøstlige delen av Bangladesh. Her drives et lokalsykehus hvor det er ønske om å etablere en mindre sykepleierutdanning. En av legene ved Haraldsplass diakonale sykehus har arbeidet ved dette sykehuset i 9 år, og er vår kontakt inn mot dette prosjektet. I februar 08 reiste to av våre ansatte for ytterligere kartlegging. Enn så lenge har vi gått inn med egne midler. Vi ønsker at studentene skal få en lengre praksisperiode ved dette sykehuset på noe sikt hvor de også vil kunne bidra med kompetanse i mindre skala i forbindelse med uteperioden Mor-barn prosjekt KCMC Sammen med sykepleierutdanningen ved to andre høgskoler i Bergen har vi satt i gang en prosjektgruppe som skal utvikle et samarbeidsprosjekt der formålet er å tilrettelegge for nærmere samarbeid mellom studentene fra Norge og studentene ved utdanningsinstitusjonen i Sør. Det faglige temaet for prosjektet vil være rettet mot barselkvinnen og sykehusets oppfølgingsrutiner for henne Styrke engelskkunnskap blant ansatte Vi har i 2007 gjennomført engelskkurs for våre ansatte som har fått gode tilbakemeldinger. Vi har også inngått avtale for studenter og ansatte om tilgang på utvidet vitenskapelig pakke på Ordnett Engelskspråklige websider Vi har i 2007 etablert engelskspråklige nettsider Senter for relasjonsutvikling og internasjonalisering Senter for relasjonsutvikling arbeider aktivt for å finne en relevant samarbeidspartner internasjonalt knyttet til gestaltveiledning og palliasjon. Dette har vist seg å være krevende mhp akademisk nivå Freemovers Det er en omfattende internasjonal kontakt ved Haraldsplass diakonale høgskole ved at en rekke av studentene på Bachelor i sykepleie har et praksisopphold i utlandet, ca. 50 % av et årskull har 6 ukers opphold. Dette blir ikke registrert i de synlige statistikkene, og det er synd at departementet kun registrerer utenlandsopphold av minimum tre måneders varighet. 19

20 49 studenter har hatt utenlandsopphold på 6 ukers varighet i Disse studentene var fordelt på Asia, Sør- Amerika, Afrika og Europa Mobilitet blant stud., inkl. studentopphold/ praksis under 3 mnd. Tall 2006 i parentes Antall totalt Institusjonsorganiserte program: Innreisende Utreisende Nordplus 4 (1) 5 (1) Delsum Freemovers 49 (42) Totalt 5 (1) 54 (43) Vi ser en god økning på dette ift til tidligere år, og dette er et resultat av bedre informasjon i studentmiljøet knyttet til mulighetene for utveksling innenfor netteverket. Til neste år vil i tillegg Erasmus- samarbeidet føre til økt utveksling innenfor program. 14. FOU- VIRKSOMHET Vi er inne i en positiv utvikling hvor det er skapt både en kultur og et fokus for å drive med FoU. Men vi ser også på dette området at vår sårbarhet er stor ved å være et lite fagmiljø med begrensede ressurser som også skal ivareta studentkontakt, praksisoppdatering og internasjonalisering Forskning/ fagutvikling Flere av våre ansatte har nå kontakter mot sine fagområder ved Universitetet i Bergen, NTNU, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Agder. Vi arbeider for å etablere en forskergruppe innenfor Spiritual Care sammen med høgskolen i Ede, NL, University of Hull, UK og University of Glamorgan, Wales basert på kontakter vi har der. Vi har også deltatt aktivt i prosessen rundt søknaden om å få Omsorgsforskningssenter lagt til Bergen i vår region. I søknaden står Høgskolen i Bergen som administrator for et bredt samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjonene i vår region. Her tar Haraldsplass diakonale høgskole hovedansvaret for organisering av en forskergruppe som skal ha fokus på grunnlagstenkning og omsorg som fenomen og begrep Økte ressurser til FoU I strategiplanen heter det at innen 2009 skal 25 % av den samlede fagtilsatte stillingsressurs være rettet mot FoU- arbeid. Dette vil være ca. 5 årsverk, og vil kreve en ekstraordinær investering for høgskolen. Dette er helt nødvendig, da vi ikke har fått tildelt stipendiatstillinger over statsbudsjettet. For 2007 utgjorde FoU- aktiviteten ca. 20 % (2005: 17 %, 2006: 19 %) av totale stillingshjemler for begge utdanningsavdelingene. Ved at en av de ansatte er ferdig med sin PhD, går prosentsatsen ned for

21 Alle vitenskapelig ansatte er tilkjent 10 % tidsressurs til generell faglig fordypning FoU- utvalg og leder FoU- utvalget bestemte i desember 2006 bestemt at det avsettes 20 % tidsressurs for funksjonen som FoU- leder/ nestleder. Denne ressursen går hovedsakelig til saksforberedelse, utredning og representasjon. Dette har fungert bra, og vi vil i fortsettelsen sette av ressurser til denne type arbeid. Om det skal være knyttet opp til lederfunksjonen av utvalget, eller om vi skal etablere en fast stilling knyttet til det, vil vi avvente noe med å ta en avgjørelse på Publisering og formidling I 2006 knyttet vi oss til Forskdok som registreringsverktøy for Fou- arbeidene, og har registrert inn på dette i Oversikt over FoU- arbeid/ formidling Type FoU- arbeid Antatte artikler Småskrifter [1] Arbeidsnotat [2] FoU- rapporter Posters/ papers Foredrag Artikler i fagtidsskrift Master/ hovedfag Bøker/ bokkapitler Sum Som tabellen viser, er det en stor økning i FoU- aktiviteten ved høgskolen, og tatt høgskolens størrelse i betraktning, svært god produksjon pr. ansatt. Mye av de ting som det arbeides med ved høgskolen blir formidlet i ulike sammenhenger. Ift antall publiseringspoeng viser Database for høyere utdanning (DBH) som er offisiell statistikk at vi har 8,92 publikasjonspoeng som er en økning på ca. 345 % fra Dette har sammenheng med at det ble skrevet en bok "Engasjement og læring" hvor flere av våre ansatte skrev kapitler, og to av våre ansatte var redaktør. Men tendensen mot økt publisering er tydelig, og vi hadde 1,8 publiseringspoeng førstekompetanse- årsverk, og dette er langt høyere enn de fleste andre institusjoner (jfr. statlige høyskoler som har 0,7. Vi er nr. 2 av de private, kun "slått av" Misjonshøgskolen i Stavanger). Haraldsplass diakonale høgskole har som ambisjon å sikre at alle FoU- arbeider publiseres/ formidles gjennom en tydelig etterspørsel om publiserings/ formidlingsambisjoner fra høgskolen gjennom søknadsskjema og søknadskriteriter for FoU- tid. I 2007 hadde vi også en svært synlig profil i forbindelse med Forskningsdagene i Bergen. Vi hadde da en åpen invitasjon til folk i byen om en foredragsrekke basert på forskningsarbeid som ansatte er inne i. Dette ble annonsert som en del av hovedprogrammet for arrangementet. 21

22 Seminarer Vi har også hatt som mål i 2007 å bidra til formidling av FoU- resultater og erfaringskunnskap gjennom å arrangere åpne seminarer. Dette har vi gjort i 2008 ved en rekke åpne seminarer, samt at vi fast inviterer gjesteforelesere ved semesteråpningen vår og høst Utgivelse av tidsskrifter Vi gir ut skriftseriene Småskrifter, Arbeidsnotat og FoU- rapporter. Vi ser en tendens til at antall FoU- rapporter avtar noe, og dette har sammenheng med at ansatte finner andre og bredere formidlingskanaler av sine arbeid. Vi mener likevel at FoU- rapporten har sin plass ved høgskolen, og at det gjerne ut av denne type rapporter utledes artikler, foredrag, paper eller andre bidrag Bruk av FoU i studentkontakt Vi har i 2007 åpnet alle FoU- samlingene for studenter og ansatte. Dette var tidligere samlinger som var beregnet for ansatte hvor de presenterte og fikk innspill til sine prosjekter. I 2007 ble også studentene for første gang med som medlem av FoU- utvalget. Plan for studentinvolvering i FoU-prosjekter ble drøftet i FoU-utvalget høsten 2007 og avdelingslederne i BiS og SeR arbeider med konkretisering og oppfølgingen av dette i sine avdelinger. 15. REKRUTTERING / PERSONAL I vår strategiplan heter det: Strategisk mål for Haraldsplass diakonale høgskole er å ivareta, utvikle og rekruttere ansatte med høy faglig og personlig kompetanse og integritet som tilfredsstiller nødvendige krav til høyere utdanning. Vi vil de nærmeste årene måtte rekruttere inn noe for naturlig avgang. Vi har rimelig god søkertilgang på de stillingene vi har lyst ut, og merker at det finnes kompetanse som ønsker å jobbe ved en mindre høyskole med vår profil. Ledelsen ved høgskolen har hatt noen møter med representanter for de ansatte med førstekompetanse, for best mulig å benytte denne ressursen i høgskolen. I denne prosessen ser det ut til at de ansatte med førstekompetanse vil få et større ansvar for sæskilte fagområder i høgskolen, lede prosjekter inne fagutvikling, samt være veiledere i ulike FoU- prosjekter. Det vil bli et behov for å utvide fagstaben i årene som kommer, knyttet til flere studietilbud, flere oppgaver som skal ivaretaes (internasjonalisering, FoU, praksisoppfølging) og generelt krav til institusjoner innenfor høyere utdanning. 22

23 16. STYRE, RÅD OG UTVALG VED HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE Vi har som nevnt innledningsvis gjort store endringer i råds- og styringsstrukturen i løpet av Her følger en oversikt over medlemmer av styre, råd og utvalg ved høgskolen i Styret Haraldsplass diakonale høgskole 2007 Navn Stilling Styreleder Terje Steen Edvardsen Direktør Nestleder Lars Gunnar Lie Pensjonist Styremedlem Solbjørg Å. Sandvik Ordfører i Meland Styremedlem Torill Stamnes Institusjonsleder Styremedlem Ørnulf Elseth Domprost Styremedlem Aksel Mjøs Dr. Oceon Styremedlem Tove Giske Førstelektor Styremedlem Rasmus Lassen Høgskolelektor Styremedlem Stein Erik Fæø (høst 2007) Student Styremedlem Ingeborg Hatlevik (høst 2007) Student Styremedlem Ragnhild Jakobsen (vår 2007) Student Styremedlem Thor Arne Løvdal (vår 2006) Student Varamedlem Jarnfrid Sætersdal Pensjonist Varamedlem Rita Kjøsnes Diakon i Åsane Varamedlem Gerd Dvergsdal Ordfører i Jølster Varamedlem Randi Fauskanger Økonomikonsulent Varamedlem Karen Louise Pedersen Høgskolelektor Høgskolestyret har hatt 6 møter og behandlet 60 saker. Sentrale saker har vært navneendringer, ny råds- og styringsstruktur og plan for internasjonalisering. Studentene maktet av ulike årsaker ikke å finne varamedlemmer til styret i Arbeidsmiljøutvalget Haraldsplass diakonale høgskole Funksjon Navn Stilling Leder Varamedlem Kirsten Steinhovden Ivar August Bye Administrasjonsleder Avdelingsleder SDV Sekretær Varamedlem Jørn-Henning Theis Ingrid Ofstad Torsteinson Rektor Avdelingsleder BiS Medlem Varamedlem Berit Bårdsen Inger Bjørkhaug Høgskolelektor 1.sekr. Medlem Varamedlem Kari Anne Einarsen Jarle Blindheim Høgskolelærer høgskolelektor 16.3 Biblioteksutvalget Funksjon Navn Stilling 23

24 Leder: Åse Gammersvik Høgskolelærer (perm.v- 06) Medlem Berit Bårdsen Høgskolelektor Vara: Oddvar Førland Høgskolelektor Fra ledergruppen Ingrid Torsteinson Avd.leder Bachelor i sykepleie Sekretær: Anne Berit Lie Avdelingsbibliotekar Medlem Toril Lohne Hordvik Student repr. Varamedlem Kari Guntveit Student repr 16.4 Eksamensoppgaveutvalget Funksjon Navn Stilling Leder/koordinator Kirsten Steinhovden Administrasjonsleder Medlemmer : Kristin Meyer Kari Anne Einarsen Vigdis Brekke Høgskolelektor SDV Høgskolelærer BiS 1.lektor Varamedlem: Olav Aspholt Høgskolelektor 16.5 FoU- utvalget Funksjon Navn Stilling Leder Rasmus Lassen Høgskolelektor Medlem Tove Giske 1. lektor/ stipendiat Medlem Marit Nergaard Aas Høgskolelektor Ivar August Bye Avd.leder Nestleder Ingrid Torsteinson Avd.leder Jørn-Henning Theis Rektor Herdis Alvsvåg Førsteamanuensis Varamedlem Oddvar Førland Høgskolelektor Sekretær Inger Bjørkhaug 1. sekretær 16.6 Læringsmiljøutvalget Funksjon Navn Stilling Leder Trude Veslegard, v- 06 Student Nestleder Ingfrid Kristoffersen Høgskolelærer Sekretær Jørn-Henning Theis Rektor Medlem Celina Korsgaard, v- 06 Student Medlem Jarle Blindheim Høgskolelektor Medlem Astrid Tønnesen, v- 06 Student Varamedlem Elisabeth Fallentin, v- 06 Student Leder Stein Erik Fæø, h- 06 Student 1. år Medlem Tone Damman Hamstad, h- Student 3. år 06 Medlem Siri Jorunn Johannesen, h- 06 Student 2. år Varamedlem Line G. Danielsen, h- 06 Student 2. år Varamedlem Tom Rynning, h- 06 Student 1. år Varamedlem Hilde knutsen, h- 06 Student 3. år 24

25 Varamedlem for Jarle Blindheim Varamedlem for Jørn-Henning Theis Varamedlem for Ingfrid Kristoffersen Karen Louise Pedersen Ingrid Torsteinson Jane Molvik Høgskolelektor Avdelingsleder Bachelor i sykepleie Høgskolelektor 16.7 Klagenemd Funksjon Navn Stilling Leder Beate Blom Byfogd Vara Håkon Rastun Tingrettsdommer Medlem Hildur Kleppe Høgskolen i Bergen Vara Anne Kari Skøien Høgskolen i Bergen Medlem Kari Anne Einarsen Høgskolelærer Diakonissehjemmets Høgskole Vara Margareth Haukom Høgskolelærer Diakonissehjemmets Høgskole Sekretær Jørn- Henning Theis Rektor Medlem Bjarte Brurås, v- 06 Studentrepresentant Diakonissehjemmets Høgskole Vara Studentrepresentant Diakonissehjemmets Høgskole 16.8 Studentrådet 2007 Funksjon Leder v Leder h- 06 Nestleder v Nestleder h Kasserer h- 06 Kasserer v- 06 Sekretær h Sekretær v- 06 Arrangementsansvarlig h Arrangementsansvarlig h Arrangementsansvarlig v-05 Arrangementsansvarlig h- 05 SiB- representant v- 06 SiB- repr. h- 06 Vararepresentant 1.klasse v- 06 Vararepresentant 1.klasse v-06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klassev- 06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klasse v- 06 Navn Nina Helen Rødsten Ragnhild Jakobsen Maria Tveit Kaldestad Thor Arne Løvdal Toril Lohne Hordvik Torstein Stavenjord Wendy Macias Kari Guntveit Ranveig Kolbeinsvik Elin B.Børresen Tina Veberg Celina Korsgaard Reidun Aven Line Grøttum Danielsen Annbjørg Bogevik Elisabeth Fallentin Liv Inger Hildal Astrid Tønnesen Rikke Bergesen Trude Veslegard Liv Inger Hildal Astrid Tønnesen Rikke Bergesen 25