HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1

2 1. SAMMENDRAG BACHELOR I SYKEPLEIE Søkertall Opptakstall Registrerte studenter BiS pr Forholdet til praksis ved bachelor i sykepleie Samarbeid med Helse Bergen Samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus Samarbeid med kommunen Samarbeid med Helse vest Arbeidet med akkreditering av Bachelor i sykepleie SENTER FOR RELASJONSUTVIKLING Søkertall SeR Opptakstall SeR Registrerte studenter SeR pr PRODUKSJON Studiepoengsproduksjon Uteksaminerte studenter MULIGE NYE STUDIETILBUD / ETTER OG VIDEREUTDANNING STYRKING AV FAG OG KOMPETANSEMILJØ DELTAKELSE I RELEVANTE NETTVERK VIDEREUTVIKLINGEN AV KVALITETSSYSTEMET Klager/ avvik Oppfølging av NOKUTs evalueringer, herunder tiltak for å oppnå reakkreditering FORBEREDE SØKNAD OM AKKREDITERING SOM HØYSKOLE ARBEIDET MED Å UTVIKLE NYE STUDIEPLANER FOR PALLIASJON OG VEILEDNING Lindrende behandling Ny studieplan i veiledning

3 11. REKRUTTERINGSTILTAK LÆRINGSMILJØ Studentdemokrati IT/ AV- utstyr ved høgskolen Øvelsesposten Kantine Auditoriet Grupperom Studentmiljøet og studentprest Uteområdet Biblioteket INTERNASJONALISERING Eksisterende avtaler Internasjonalt utvalg Erasmus Arbeid med nye avtaler/ prosjekter Cuba Prosjekt Bangladesh Mor-barn prosjekt KCMC Styrke engelskkunnskap blant ansatte Engelskspråklige websider Senter for relasjonsutvikling og internasjonalisering Freemovers Mobilitet blant stud., inkl. studentopphold/ praksis under 3 mnd FOU- VIRKSOMHET Forskning/ fagutvikling Økte ressurser til FoU FoU- utvalg og leder Publisering og formidling Seminarer Utgivelse av tidsskrifter Bruk av FoU i studentkontakt REKRUTTERING / PERSONAL

4 16. STYRE, RÅD OG UTVALG VED HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE Styret Haraldsplass diakonale høgskole Arbeidsmiljøutvalget Haraldsplass diakonale høgskole Biblioteksutvalget Eksamensoppgaveutvalget FoU- utvalget Læringsmiljøutvalget Klagenemd Studentrådet IKT- utvalget Kvalitetsutvalget REGNSKAP AVSLUTNING

5 1. SAMMENDRAG Året 2007 har igjen vært spennende og utfordrende for Haraldsplass diakonale høgskole med store krav både for ansatte og studenter. Vi går ut av året med gode resultater, og med gode prosesser for videre arbeid. Vi gleder oss over at vi mener å ha oppfylt kravene NOKUT stiller for reakkreditering av bachelor i sykepleie ved at fagplanen er godkjent i NOKUTs styre, samt at kompetansekravet etter vår vurdering er oppfylt. Det er i løpet av 2007 etablert ny råds- og styringsstruktur ved høgskolen. Vi er en liten høgskole, men antall råd og utvalg økte slik at mye tid ble bundet opp i denne type møter. Samtidig uttrykte studentene at det var krevende å fylle alle råd og utvalg med tilstrekkelig studentrepresentasjon, og det var mange av de samme representantene som gikk igjen. Vi besluttet derfor å redusere fra 18 til 11 styrer/ råd/ utvalg var året for nye navn ved høgskolen. Tidligere Senter for diakoni og veiledning byttet 1. mai 2007 navn til Senter for relasjonsutvikling som bedre ivaretar avdelingens hovedfokus. Høgskolens navn, Diakonissehjemmets Høgskole, har vært gjenstand for vurdering ved flere anledninger, og styret vedtok i september 2007 at høgskolen skulle bytte navn til Haraldsplass diakonale høgskole med virkning fra 1. januar januar 2007 startet ny leder ved Senter for relasjonsutvikling, Astrid Gynnild. Hun har bakgrunn fra mediebransjen, og en PhD knyttet til dette fagområdet. Hun overtok etter Ivar August Bye som hadde vært leder for avdelingen siden den startet i fylte Senter for relasjonsutvikling 20 år. Dette ble markert ved et jubileumsseminar i oktober 2007 hvor flere tidligere studenter og nåværende ansatte deltok med bidrag. Vi startet i 2007 opp med å invitere eksterne gjesteforelesere som en del av semesteråpningene. Dette har vært vellykket, og oppleves som relevant og faglig styrkende både av studenter og ansatte. Det har i 2007 vært arbeidet med studieplaner innen veiledning og palliasjon. Dette har vært et nokså omfattende arbeid, da vi allerede har innarbeidet en struktur for disse utdanningene, men som nå forelåes å endres en del. Dette fører selvsagt til interne, men gode prosesser. Vi er av flere grunner noe usikker på når disse er klare for å sendes til NOKUT for godkjennelse. Tilfredsstillende nivå av førstekompetente har hatt høyt fokus, først og fremst gjennom reakkrediteringsprosessen av bachelor i sykepleie. Men det har skapt en helt annen bevissthet også ved de andre fagområdene om at kompetanseutvikling er en avgjørende del av vår virksomhet. Mottoet Kompetanse med hjertevarme skal prege all vår virksomhet. Gjennom utdannelse og dannelse ønsker vi å bidra til engasjement både for samfunn og mennesker. Vi mener at vi hvert år uteksaminerer personer som er et positivt bidrag til dette, og håper at vi som høgskole lykkes i å formidle grunnleggende verdier for den enkelte. 5

6 2. BACHELOR I SYKEPLEIE Haraldsplass diakonale høgskole har utdannet sykepleiere siden 1918 da den første eleven ble tatt opp. Det har hele tiden vært et nært samarbeid med praksisfeltet, også etter at høgskolen ble tatt ut av sykehuset og fikk sin egen organisasjon. Høgskolen fyller sammen med stiftelsen Bergen Diakonissehjem 90 år i Søkertall Studieprogram Bachelor i Ikke aktuelt 359 Ikke aktuelt 293 sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid 1197 inkl. deltid) Høgskolen har god søkertilgang, selv om denne gikk noe ned i Vi har jobbet for å finne årsaken til nedgangen, men kan ikke peke på en enkeltårsak. Vi følger dette tett, og gjør noen enkle tiltak for å opprettholde søkertallet videre. Vi har i løpet av 2007 gjort et omfattende profilarbeid, både på brosjyremateriell og på websidene våre. Dette er i tråd med tiltak for å opprettholde gode søkertall. Vi har også en nedgang i antall primærsøkere til sykepleie, noe som delvis skyldes at vi annethvert år tar opp deltidsstudenter, og da får noe færre søkere til heltidsstudiet. Fortsatt har vi god søkertilgang, men rekruttering av studenter krever god oppmerksomhet. Vi får gode resultater på tilfredshetsundersøkelser blant studentene. Søkertallet til Bachelor i sykepleie på landsbasis har gått noe ned de siste årene. I 2004 var det totalt søkere, mens det i 2007 var søkere. 2.2 Opptakstall Studieprogram Bachelor i 16 Ikke aktuelt 16 Ikke aktuelt 20 sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid Vi ønsker å ta opp et antall studenter slik at vi uteksaminerer ca. 70, inkludert frafall og permisjoner. Det betyr at vi bør ha relativt stabile kull på rundt 80. I 2007 tok vi opp totalt 90 stk inkludert deltid, og da er kapasiteten i avdelingen fullt ut benyttet. 2.3 Registrerte studenter BiS pr Studieprogram Bachelor i sykepleie- deltid Bachelor i sykepleie- heltid Sum

7 2.4 Forholdet til praksis ved bachelor i sykepleie Avdelingen har god gode praksisplasser og gode studentveiledere. Avdelingens vitenskapelig ansatte er også svært opptatt av å følge opp studenter i praksis og å holde god kontakt med praksisfeltet. Dette er et ressurskrevende arbeid, men vi tror at dette representerer en god kvalitet ved høgskolen. Studentene evaluerer praksis svært godt. Vi har også i 2007 arrangert kursdager for veiledere i praksis. Dette styrker kontakten med praksisfeltet, og kurset får gode tilbakemeldinger. Høgskolen har samarbeidsavtale med både Helse Bergen og Bergen kommune. I et samarbeid med praksisfeltet og de tre høgskolene i Bergen som tilbyr sykepleierutdanning, er det over mange år etablert gode ordninger for fordeling av praksisplasser Samarbeid med Helse Bergen Vi har etablert et meget godt samarbeid med helseforetakene Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus gjennom egne avtaler. Avtalen med helseforetakene er felles avtale for foretakene og Høgskolen i Bergen, Betanien diakonale høgskole og vår høgskole. De tidligere praksisveiledningsmidlene som ble betalt direkte til helseforetaket, er nå samlet for alle høgskolene i en felles pott hvor alle ansatte i høgskole og helseforetak kan søke på samarbeidsprosjekter. Det kom i 2007 inn 35 søknader til ulike prosjekter, hvorav 18 prosjekt ble tildelt midler Samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus Vi har høsten 2007 etablert fast møtepunkt med Haraldsplass Diakonale sykehus på rektor/ direktørnivå. I tillegg sitter rektor og direktør i Stiftelsen Bergen Diakonissehjems ledergruppe, og har god kontakt også gjennom dette arbeidet. Høgskolen er også bidragsyter inn mot Nye Haraldsplass, hvor vi er representert i referansegruppen. Vi har gitt konkrete innspill i forhold til felles undervisningsaraeal og øvelsespost i nytt sykehusbygg, og dette legges inn i romplanene for bygget. Det har i 2007 også vært en utredning om felles elektronisk saks- og arkivsystem med sykehuset, og dette implementeres nå våren 2008 i sykehuset med sikte på implementering i høgskolen høsten Vi har også arbeidet målrettet for å utvikle felles prosjekter med sikte på å styrke integrering utdanning/ praksisfelt, ikke minst med sikte på prosjekter innenfor praksisveiledningsmidlene. Vi har felles internasjonal rådgiver med sykehuset, noe vi håper skal bidra til å etablere felles prosjekter for studenter og ansatte mellom sykehus og høgskole. Vi har arbeidet for å etablere to kombinasjonsstillinger med Haraldsplass Diakonale sykehus for integrering av teori og praksis. Disse stillingene lyses nå ut i februar

8 Vi tror at denne type kombinasjonsstillinger vil bli mer og mer aktuelt, og ønsker å bidra aktivt til at dette også kan være stillinger med høyt akademisk nivå, slik at begge felt kan få gode impulser fra hverandre. Haraldsplass diakonale sykehus har i 2007 driftet våre IT- systemer og kantine Samarbeid med kommunen Vi har sammen med de øvrige helsefaglige høgskolene i Bergen arbeidet for å få til en avtale med Bergen kommune som er vår største samarbeidspartner innenfor kommunehelsetjenesten. Vi har i forholdet til kommunen valgt å beholde 50 % av midlene ved den enkelte høyskole til kompetansehevende tiltak (veiledning, Kunnskapsbasert praksis, prosjekter) for kommunene siden vi også har avtaler med en rekke mindre kommuner, samt ønsker å arbeide for prosjekter internt. De resterende midlene vil bli lagt inn i en felles pott slik vi har gjort i forhold til helseforetakene Samarbeid med Helse vest Vi har faste møter med Helse Vest sammen med alle de andre høgskolene i regionen, inkludert Universitetet i Stavanger. Dette samarbeidsmøtet som er ledet av Helse Vest, har siden 2006 blant annet resultert i to rapporter knyttet til hhv. Etter- og videreutdanningstilbudet i regionen og en rapport om Helsefaglig forskning i Helse Vest Arbeidet med akkreditering av Bachelor i sykepleie Høgskolen har holdt sine planer og tidsfrister i forhold til NOKUT, og fagplanen for bachelor i sykepleie ble godkjent i NOKUTs styre 19. juni Vurderingen av fagmiljøet er under arbeid fra NOKUTs side i disse dager, og er lovet ferdigstilt før sommeren Vi er godt over grensen på 20 %, og avventer nå NOKUTs vedtak. 3. SENTER FOR RELASJONSUTVIKLING Haraldsplass diakonale høgskole tilbyr tverrfaglige etter- og videreutdanninger gjennom Senter for relasjonsutvikling: tverrfaglig videreutdanning i veiledning studieenhet 1 og 2 (begge à 30 stp.), og tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg (30 stp.) Avdelingen har vært i sterk utvikling gjennom Avdelingen fikk ny leder fra 1. januar 2007, Astrid Gynnild. Avdelingen har utarbeidet ny strategiplan for avdelingen, og denne ble godkjent i styret våren I tillegg har avdelingen byttet navn fra Senter for diakoni og veiledning til Senter for relasjonsutvikling. Senter for relasjonsutvikling driver også omfattende oppdragsvirksomhet knyttet til veiledning. De ligger innenfor Senter for relasjonsutviklings faglige rammer, men er ikke studiepoengsgivende. Avdelingen rekrutterer studenter fra hele landet, og studietilbudet er lagt opp som ukesamlinger slik at det er mulig å kombinere med fast jobb og ulike bosteder. 8

9 Vi har et samarbeid i Trondheim og et i Stavanger om studietilbud innen veiledning. Mellom ukesamlingene har studenter og veiledere mye kontakt via its learning. Pedagogisk tilrettelegging via nettet har økt betydelig de siste par årene, og dette er en styrke for deltidsutdanningene. 3.1 Søkertall SeR Studieprogram Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 1. studieenhet Tverrfaglig videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Søknaden til videreutdanning i veiledning har i 2007 vært svært god. Søkertallene er identiske med opptakstallene da alle som søker og er kvalifisert, kommer inn på studiet. På videreutdanning i veiledning startet vi opp et kurs mer enn planlagt på grunn av mange søkere. Søkertallene for tverrfaglig videreutdanning i palliasjon er gode. Vi tok opp 32 studenter på palliasjon høsten 2007, og det er det største kullet siden oppstart. Målet er 30 deltakere pr. studium, men vi starter opp med en nedre grense på 20 deltakere. Forskjellen i tall mellom søkere og opptatte ved studiet, er at en del faller fra dersom ikke tilfredsstillende finansiering fra arbeidsgiver går i orden. 3.2 Opptakstall SeR Studieprogram Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Registrerte studenter SeR pr Studieprogram Tverrfaglig videreutdanning Palliativ omsorg

10 Videreutdanning i Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i veiledning, 2. studieenhet Sum Tallet på studenter ved høgskolen har gått noe ned, spesielt veilederutdanningen. Svingningen i tallet har sammenheng med at det i 2003 og 2004 ble tatt opp ekstra studenter, og disse gjennomførte eksamen i Vi vil følge studenttallet her nøye for å sikre at vi utnytter kapasiteten. SeR tar også opp klasse etter , og inkludert disse, ville tallet på Veilederutdanningen 1 studieenhet økt med en klasse, ca. 22 personer og tallet for 2007 bli PRODUKSJON 4.1 Studiepoengsproduksjon Studieprogram Bachelor i 208,50 211,32 210,02 209,7 sykepleie Tverrfaglig 10,00 10,50 12,50 10 videreutdanning Palliativ omsorg Videreutdanning i 24,50 31,00 41,50 20 Veiledning, 1. studieenhet Videreutdanning i 9,50 12,50 11,00 8 veiledning, 2. studieenhet Totalsum 252,32 265,32 275, , ift ,7 ift ,32 ift 2006 Studiepoengsproduksjonen for Bachelor i sykepleie er stabil. Videreutdanning i palliativ omsorg er også stabil, mens videreutdanning i veiledning, 1. og 2. studieenhet har en større nedgang i studiepoengproduksjonen. Dette skyldes at det i 2006 ble arrangert en ekstra eksamen som resultat av at studieukene ble arrangert tettere enn opprinnelig plan. Dette gir seg utslag på høy studiepoengsproduksjon i 2006, og lavere i Uteksaminerte studenter Studieprogram BiS Veiledning 1 st. enh Veiledning 2 st. enh Palliasjon

11 5. MULIGE NYE STUDIETILBUD / ETTER OG VIDEREUTDANNING Senter for relasjonsutvikling har startet et arbeid med å utvikle et nytt studietilbud innenfor samarbeidsledelse. Dette vil bli iverksatt som pilotprosjekt i løpet av Vi har gjort noen mindre sonderinger med tanke på oppstart av en ny full bachelorutdanning, men så langt har ikke dette vært aktuelt. Vi har startet et utredningsarbeid i samarbeid med Bergen Legevakt for å utvikle et etterutdanningstilbud innenfor Legevaktsykepleie på 60 studiepoeng. Bergen Legevakt har allerede laget et tilbud for sine ansatte som har hatt en god etterspørsel fra andre legevakter i Norge. Det finnes ikke et tilsvarende studietilbud i Norge. 6. STYRKING AV FAG OG KOMPETANSEMILJØ Avdeling for bachelor i sykepleie har pt. ca. 30 % førstekompetanse, videreutdanning i palliativ benytter/ har vel 20 % førstekompetanse, mens veilederutdanningen har pt. ca. 14 %. Vi regner med at dette endres i løpet av 2008 gjennom konkrete tiltak (Rekruttering/ vurdering av førstelektorkompetanse). Det er et sterkt fokus på kompetanseutvikling i høgskolen, og har orientert styret om en ny kompetanseutviklingsplan for hele høgskolen. Vi er inne i en rekrutteringsfase ved høgskolen Alle stillingene lyses ut på førstenivå og faglig kommisjon avgir innstilling. Vi vil se nærmere på hvordan vi kan sikre god klinisk kompetanse blant de ansatte uten at vi skal miste den akademiske driven som er i høgskolen nå. Et viktig bidrag i så måte vil være ansatte med forskerkompetanse og hvilket fokus disse har. Vi ser det som viktig at disse har en interesse for praksisfeltet og at deres kompetanse også skal komme praksis til gode. 7. DELTAKELSE I RELEVANTE NETTVERK Vitenskapelig ansatte deltar på relevante fagkonferanser innenfor sine fagområder, og dette har i 2007 skjedd i henhold til budsjett og planer. En professor II har sin hovedstilling ved NTNU, og en førsteamanuensis har sin hovedstilling ved Universitetet i Bergen. En professor II har sin hovedstilling ved Høgskolen i Harstad. Vi har noe forskningssamarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo. Høgskolens mangeårige samarbeid med Master Consulting International om desentralisert tilbud om veilederutdanningen i Trondheim har fortsatt gjennom Vårt samarbeid med Fabipartner i Stavanger har vært fruktbart i Vi har gjennom videreutdanning i palliasjon et samarbeid med Kompetansesenter for lindrende behandling Helse Vest og Sunniva klinikk for lindrende behandling. 11

12 Haraldsplass diakonale høgskole er ved rektor representert i styringsgruppen for Senter for Livsmestring., samt representert i referansegruppe for nytt sykehusbygg, Nye Haraldsplass. Vi har i 2007 vært medlem av Studentsamskipnaden i Bergen, noe som vi har gode erfaringer med og som gir studentene våre et godt velferdstilbud som er mer omfattende enn da vi hadde en felles velferdsordning med NLA og Betanien Diakonale Høgskole. Vi har likevel videreført avtale med Senter for sjelesorg i Bergen for studenter og ansatte som ønsker samtaletilbud av denne karakter. Høgskolen er med i nettverket for ledere ved sykepleierutdanningene i Norge, SUFAL. Vi er med i Samordna Opptak. Vi har samarbeid om flere enkeltsaker med Betanien Diakonale Høgskole. Det mest konkrete resultatet av dette er at vi høsten 2007 hadde felles undervisning for første års studenter knyttet til naturvitenskapelige tema. I tillegg ansatte vi i desember 2007 felles bibliotekar som skal lede begge høgskolenes biblioteker. Vi tok i høst initiativ til et felles møte med ledelsen i de private, ideelle høgskolene i Bergen: NLA BA, NLA Lærerhøgskolen og Betanien diakonale høgskole. Dette var positivt, og vi vil se videre på flere muligheter for samarbeid i 2008 med et felles ledermøte våren Vi har vært i møte med rektor ved Universitetet i Bergen med sikte på utvidet samarbeid, og dette arbeidet vil vi koordinere på vegne av de private, ideelle høgskolene i Et nytt møte er berammet med Universitet i Bergen i mars Vi er også med i Utdanning i Bergen sammen med blant annet UiB, NHH, HiB, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Bergens Næringsråd. Vi er med i Nettverket for private høyskoler (NPH), og deltar på konferanser arbeidsmøter i regi av dette. Rektor sitter i Arbeidsutvalget for nettverket. Rektor ved Haraldsplass diakonale høgskole er leder for et nettverk av rektorene ved de private, diakonale helsefaghøyskolene. På ledelsesnivå har vi styrket samarbeidet mellom ledere ved de diakonale utdanningsinstitusjonene i Norge ved felles møtepunkt ca. tre ganger i året, samt bidratt i Nettverket for private høgskoler. Vi er innstilt på å utvikle samarbeidet videre med Betanien Diakonale Høgskole, gjerne sammen med andre relevante samarbeidspartnere. Vi ønsker nå å samarbeide med Høgskolen i Bergen med sikte på å kunne tilby en fagfordypning i en klinisk mastergrad. Dette arbeidet vil fortsette i Samarbeidet med Høgskolen i Bergen er meget godt. 12

13 8. VIDEREUTVIKLINGEN AV KVALITETSSYSTEMET Haraldsplass diakonale høgskole har som uttalt mål i sin strategiplan at virksomheten skal kjennetegnes av høy kvalitet og kvalitetsutvikling. Kvalitet er eget tema på hvert personalmøte en gang i måneden, det utgies en egen kvalitetshilsen til de ansatte, og styret hadde et seminar om kvalitet i høgskolen i februar Vi har valgt å opprettholde en egen funksjon som Kvalitetskoordinator ved høgskolen som ble opprettet høsten Dette var og er et viktig bidrag for å sikre at det nødvendige fokus blir rettet mot kvalitetsarbeidet på jevn basis. Kvalitetssystemet ved høgskolen ble godkjent i NOKUTs styre i juni Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på vårt kvalitetssystem fra NOKUT. Det ble høsten 2007 nedsatt en gruppe av Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU) som nå har satt i gang et arbeid for å se på evalueringsinstrumentene. Kvalitetsarbeidet er en sentral del av det strategiske arbeidet ved høgskolen for å bedre kvaliteten på utdanningen. Ikke minst er den årlige kvalitetsrapporten til styret viktig. Vi har valgt å legge årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget inn i Årsrapport for kvalitetsarbeid. De fleste tiltak fra Årsrapport for kvalitet er lagt inn i høgskolens virksomhetsplan Vi har et eget elektronisk kvalitetsområde hvor alle aktuelle dokumenter som rutiner, kvalitet, referater, organisasjon mv. er kvalitetssikret og med fast topptekst. 8.1 Klager/ avvik Vi definerer avvik som "ikke ønsket hendelse, avvik eller klage på studie- eller arbeidsmiljø". Type avvik 2004 (fom ) Bygg Kontormaskiner Data/ AV Øvelsespost Rutiner Totalt Som tabellen viser er det en svært sterk økning i antall avvik, spesielt i forhold til bygg (varme/ luft) og til IT. Vi har store utfordringer i forhold til varme i bygget, samt luftkvaliteten i auditoriet. Vi har foretatt målinger som ikke gir noe alarmerende utslag. Vi håper at ny vaktmester kan bidra til å finne gode løsninger på dette. I forhold til IT er det spesielt i forbindelse med gjesteforelesere det kan oppstå problemer. Vi arbeider aktivt for å sikre kvaliteten i forhold til dette. I tillegg skyldes nok en del av økningen høyere bevissthet blant studenter og ansatte om selve avvikssystemet. 8.2 Oppfølging av NOKUTs evalueringer, herunder tiltak for å oppnå reakkreditering. Høgskolen har jobbet svært målbevisst og tiltaksrettet ut fra en tiltaksplan som ble vedtatt i et ekstraordinært høgskolestyremøte 10. oktober Målsetningene i 13

14 denne planen er oppnådd i henhold til fastsatte tidsfrister, og NOKUT godkjente ny fagplan for BiS høsten Alle mål i forhold til denne planen er oppnådd. 9. FORBEREDE SØKNAD OM AKKREDITERING SOM HØYSKOLE. Hovedspørsmålet i forhold til institusjonsakkreditering er for Haraldsplass diakonale høgskole knyttet til andel førstekompetanse, samt for videreutdanningene å etablere gode internasjonale samarbeidsavtaler. For bachelor i sykepleie ble en kompetanseoversikt sendt inn til NOKUT innen fristen i november Ved innsendelse hadde vi ca. 35 % førstekompetanse, utenom timelærere. Vi har nå ca. 30 % på grunn av en person med førstekompetanse gikk av med pensjon i februar For palliasjon er 20 prosent førstekompetanse oppnådd gjennom den fagkompetanse som underviser på dette studietilbudet. Dette studietilbudet har mange temaområder som krever høy grad av spesialisering, og høgskolen benytter en del eksterne forelesere i tillegg til fast ansatte ved høgskolen. Vi lyser i løpet av februar 2008 ut en stilling som skal være knyttet til studietilbudet. På Veiledning har vi pt. ca. 14 % førstekompetanse. Vi har foretatt en rekruttering som skal vurderes til førstekompetanse, og vedkommende begynte ved høgskolen 1. februar Vi vil da ha over 20 % førstekompetanse på studietilbudet. Ved dette studiet benytter vi i liten grad eksterne lærekrefter. 10. ARBEIDET MED Å UTVIKLE NYE STUDIEPLANER FOR PALLIASJON OG VEILEDNING Lindrende behandling I løpet av 2007 var planen å sende inn søknad om godkjennelse av ny studieplan for tverrfaglig videreutdanning i lindrende behandling, 60 studiepoeng. Ny studieplan for lindrende behandling er godkjent av styret, og det arbeides nå med søknadsbrevet som vil bli sendt NOKUT våren Ny studieplan i veiledning For tverrfaglig videreutdanning i veiledning er nye studieplaner på nærmeste ferdig. Utfordringen er å etablere internasjonale samarbeidsavtaler innenfor fagfeltet. Vi vil ikke sende søknad om godkjenning før dette er på plass. 11. REKRUTTERINGSTILTAK Markedsføring skjer hovedsakelig gjennom messer og skolebesøk i samarbeid med Utdanning i Bergen og Studiestart Bergen. Dette er en samarbeidsform som er tjenlig for oss og som vi ønsker å fortsette med. I tillegg har vi utvalgte annonser. Undersøkelser blant studentene viser at hoveddelen søker høgskolen på bakgrunn av anbefaling fra venner eller familie, og henter det meste av informasjon om høgskolen på våre nettsider. Dette betyr at nettsidene må være gode og informative, og vi har gjort en stor jobb 14

15 siste årete med oppdaterte og gode hjemmesider. Likevel ser vi fortsatt utviklingspotensial i denne informasjonskanalen, og vil muligens i 2009 vurdere nytt og mer fleksibelt publiseringsverktøy. Høsten 2006 startet et omfattende profilarbeid for høgskolen i form av nye brosjyrer og websider for høyskolen. Dette er et felles prosjekt med hele stiftelsen hvor det er et mål at vi både skal signalisere ulikhet og tilhørighet gjennom det grafiske uttrykket. Dette arbeidet nærmer seg nå slutten. 12. LÆRINGSMILJØ Haraldsplass diakonale høgskole representerer en liten organisasjon med kort vei fra student til ledelse. Dette kan likevel oppfattes som en lang vei, og det er derfor viktig at vi tilrettelegger på en måte som fører til at flest mulig har en kanal å gi uttrykk for oppfatninger og innspill. Slik vi er organisert i dag, kan studentene komme med innspill gjennom klasseutvalg, Kvalitets- og læringsmiljøutvalg, avviksmeldinger, direkte kontakt med lærer eller adm/ ledelse Studentdemokrati Vi ønsker at studentene skal delta i ulike beslutningsorgan, og at deres stemme skal høres i ulike sammenhenger. Alle råd og utvalg har derfor nå studentrepresentasjon, inkludert FoUutvalget. I tillegg sitter studentene med 50/ 50 representasjon i Kvalitets- og Læringsmiljøutvalget (KLMU) som er et svært sentralt organ ved høgskolen. Det var signaler fra studentene om at det var vanskelig å finne studenter som kunne gå inn i ulike råd og utvalg. Reduksjon i antall utvalg håper vi skal bidra til at dette nå er noe lettere for studentene. Vi vil basere mer på arbeidsgrupper som nedsettes for perioder i forbindelse med aktuelle saker IT/ AV- utstyr ved høgskolen Vi har etablert trådløst nettverk som er tilgjengelig for alle studenter, og de fleste studentmaskiner er byttet ut i 2007 (alle på studentenes datarom). Vi har hatt mange utfordringer for å få AV- utstyr til å fungere tilfredsstillende, men endrede rutiner og delvis utskifting av utstyr har gjort at dette nå fungerer rimelig bra. Flere projektorer er blitt skiftet ut i Vi har fortsatt utfordringer for å sikre stabilitet og kompetanse, spesielt i forbindelse med eksterne forelesere Øvelsesposten Vi har i 2007 investert i blant annet nye senger. Øvelsesposten vil bli høyt prioritert i fortsettelsen, da den er en viktig faktor for utdannelse av sykepleiere. Det ble i 2006 utarbeidet en utskiftingsplan for Øvelsesposten, og denne er prioritert i budsjettet. Vi har gitt flere innspill til Nye Haraldsplass som er prosjektet for nytt sykehus på området, hvor det er planlagt at øvelsesposten skal bli en del av en felles læringsarena med sykehuset. Vi har etablert en egen gruppe som jobber med øvelsesposten som sådan, og med innspill inn mot Nye Haraldsplass. 15

16 12.4 Kantine Vi har hatt flere runder med leverandørene av kantinetjenesten dette året, spesielt med fokus på klager fra studenter og ansatte på svært lite variasjon i tilbudet. Vi sa derfor opp avtalen for kantinedrift med Haraldsplass diakonale sykehus 1. febr. 2008, og etablerer en ny avtale med Midtun Verksted, som er en arbeidsmarkedsbedrift for psykisk utviklingshemmede. Midtun Verksteder starter etter planen opp driften hos oss 1.august Auditoriet Luft- og ventilasjonsanlegget ble på bakgrunn av sak i Klasseutvalg oppjustert og nye kanaler etablert i auditoriene desember 2005, og resultatet var i 2006 positive. Men fortsatt kan luftkvaliteten bli dårlig ved fulle auditorier gjennom en hel dag. Vi hadde derfor i 2007 inne et firma som målte temperatur og luftkvalitet på bakgrunn av klager fra studentene. Rapporten fra disse ga ikke grunnlag for store tiltak. Vi vil fortløpende vurdere situasjonen knyttet til varme og ventilasjon i disse lokalene, og gjøre nødvendige tiltak for å sikre god nok kvalitet. Vi har nettopp ansatt ny vaktmester som skal følge dette tettere opp, og komme med forslag om eventuelle nødvendige tiltak Grupperom Vi har utfordringer knyttet til antall grupperom. I 2007 har vi oppjustert eksisterende grupperom etter fastsatt plan, samt sikret tilstrekkelig antall sitteplasser som er tilpasset det pedagogiske arbeidet. Vi har kjøpt inn noen skillevegger for å skjerme noen av fellesarealene, og vil følge dette ytterligere opp i Det er svært varierende press på disse arealene, og vi vil våren 2008 sette ned en gruppe som skal jobbe med hvordan arealene best kan utnyttes før det eventuelt blir aktuelt å utvide. Vi ønsket også å utrede tiltak knyttet til Drengestuen. Vi har gitt en del innspill til eiendomsforvaltningen ved stiftelsen, men har ikke kommet videre med dette Studentmiljøet og studentprest. I desember 2006 fikk vi egen studentprest i 20 prosent stilling finansiert av Stiftelsen. Dette har vært en styrke, både for studenter og ansatte, og er et godt bidrag for å ivareta vår profil i møte med studentene. Det er gode muntlige tilbakemeldinger på studentprestens deltakelse i miljøet. Studentpresten har etablert mulighet for deltakelse i stille rom / andakt høsten Vi ønsket også å gjennomføre fire kulturlunsj i løpet av 2007 med deltakelse av studenter og ansatte, men dette har vist seg vanskelig å få til. Det er nå flere studenter som etterlyser dette, og vi vil se om det er grunnlag for å følge dette opp i Uteområdet Arkitektur og området utenfor høgskolen er fint og velholdt, og er i 2007 blitt enda bedre. Det har resultert i en japansk hage og et flott amfi rett ved inngangen til høgskolen som er lett tilgjenglig for både besøkende og studenter. Vi har bedt 16

17 eiendomsforvaltningen i stiftelsen om å utrede muligheter for utvidelse av tørr sykkelparkering Biblioteket Biblioteket ved Haraldsplass diakonale høgskole er en viktig del av tilbudet til studenter og ansatte. Mer og mer av studiene baseres på søk i databaser og i litteratur knyttet til skriving av artikler og oppgaver. Vi har i 2007 opprettholdt og videreutviklet opplæring i søk. Haraldsplass diakonale høgskole har sammen med Betanien Diakonale Høgskole ansatt felles leder for begge bibliotekene fra 1. april Vi utredet i 2007 muligheten for relokalisering av biblioteket hvor dette ville blitt flyttet ut av høgskolen til et mindre nabohus. Dette avstedkom store protester både fra ansatte, men ikke minst studentene. Dette er lagt på is, men vi er nødt til å arbeide videre med hvordan biblioteket skal se ut og hvordan det skal lokaliseres i høgskolen. Høgskolen får svært gode evalueringer på bibliotekets servicenivå. Det har vært klare utfordringer å utvikle biblioteket også med tanke på etter- og videreutdanningene, og legge forholdene til rette slik at disse i større grad benytter tjenestene enn i dag. Det har vært en god utvikling i 2007 i forhold til dette, ikke minst fordi kravene til forskningsbasert kunnskap i forbindelse med skriftelige arbeider er blitt tydeligere, samt at det er laget en egen opplæringsplan for søk også for denne studentgruppen. Statistikk Biblioteket Antall utlån Antall fjernlån Antall innlån Tilvekst Antall bind i samling Ca Ca Ca Ca Noe av grunnen til økt utlån de tre siste årene er økt fokus på skriving av fagtekster både i bachelor i sykepleie og ved etter- og videreutdanningene. Veksten ser i 2007 ut til å jevne seg noe ut. Det er diskutert hvordan vi skal forholde oss til studentoppgaver ved høgskolen som det er ønskelig legges ut tilgjengelig elektronisk for andre, men dette arbeidet er ikke avsluttet og vil bli fulgt opp av ny leder. I forbindelse med omlegging av råds- og styringsstruktur ved høgskolen, ble biblioteksutvalget lagt inn i FoU- utvalget. 1 Lån til andre bibliotek. 17

18 13. INTERNASJONALISERING I høgskolens strategiplan heter det at vi ønsker å synliggjøre globalt ansvar gjennom gjensidige internasjonale avtaler. Dette skal blant annet skje ved at vi innen sommeren 2007 skal ha etablert to internasjonale samarbeidsavtaler, og innen 2009 skal ha engelskspråklige deler innenfor høgskolens fagområder. Vi mener vi er inne i svært gode prosesser for internasjonalisering, men en del av dette arbeidet tar tid å etablere og utvikle, samt krever mye ressurser. Vi har opprettholdt samarbeidet med Haraldsplass diakonale sykehus om felles internasjonal rådgiver. Vi hadde som mål i 2007 å bli med i Erasmus, og dette er realisert i Dette letter arbeidet med å etablere avtaler i Europa Eksisterende avtaler Høgskolen er fortsatt engasjert i Nordplus, og er nå med i to nettverkssamarbeid her ved at vi høsten 2007 ble med i et diakonalt nettverk av høgskoler i Norden: Norddiakoni. Fokus her er felles verdigrunnlag, og det er planlagt flere samlinger både for lærere og studenter i Nettverkskonferansen for 2008 vil bli arrangert ved vår høgskole i Bergen. Vi har i 2007 hatt koordinatoransvaret for BAHVAM nettverket (et nettverk bestående av sykepleierhøgskoler fra Finland, Danmark, Sverige og Norge) innenfor Nordplus. Vi har en avtale med Haydom Lutheran Hospital i Tanzania som ble gjennomgått ved besøk fra vår høgskole til Haydom i Her er vi inne sammen med en rekke andre høgskoler Internasjonalt utvalg Det er i 2007 etablert et eget internasjonalt utvalg, hvor hver av de internasjonale koordinatorene for Freemovers og Nordplus er med, samt internasjonal rådgiver, leder for bachelor i sykepleie og to studentrepresentanter. Disse har laget en tiltaksplan for utveksling for ved høgskolen både for lærere og for studenter Erasmus HDS ble våren 2007 godkjent som en Erasmus samarbeidspartner med EU. Vi har i henhold til planene etablert internasjonale avtaler med flere høgskoler høsten Vi har videreført og formalisert kontakten med Cristelijge Hoogschool i Ede, NL. Dette samarbeidet vil skje innenfor Erasmus. Her jobbes det konkret med å etablere felles engelskspråklige moduler. Modulen det jobbes med har navnet Global Nursing Arbeid med nye avtaler/ prosjekter Vi har også i 2007 arbeidet målbevisst for å formalisere samarbeidet med institusjoner i utlandet. 18

19 Cuba Intensjonsavtaler ble i 2006 undertegnet med institusjoner på Cuba. Siden Castro ble syk har dette arbeidet stoppet opp. Det er nå løftet til diplomatnivå fra Norges side, men vi er ikke kommet noe særlig videre på dette i Vi har jevn kontakt med institusjonene vi skrev intensjonsavtale med, men vi har ikke hatt studenter på Cuba i Prosjekt Bangladesh Vi har i løpet av 2007 gjort et forberedende arbeid knyttet til et mindre sykehus i den nordøstlige delen av Bangladesh. Her drives et lokalsykehus hvor det er ønske om å etablere en mindre sykepleierutdanning. En av legene ved Haraldsplass diakonale sykehus har arbeidet ved dette sykehuset i 9 år, og er vår kontakt inn mot dette prosjektet. I februar 08 reiste to av våre ansatte for ytterligere kartlegging. Enn så lenge har vi gått inn med egne midler. Vi ønsker at studentene skal få en lengre praksisperiode ved dette sykehuset på noe sikt hvor de også vil kunne bidra med kompetanse i mindre skala i forbindelse med uteperioden Mor-barn prosjekt KCMC Sammen med sykepleierutdanningen ved to andre høgskoler i Bergen har vi satt i gang en prosjektgruppe som skal utvikle et samarbeidsprosjekt der formålet er å tilrettelegge for nærmere samarbeid mellom studentene fra Norge og studentene ved utdanningsinstitusjonen i Sør. Det faglige temaet for prosjektet vil være rettet mot barselkvinnen og sykehusets oppfølgingsrutiner for henne Styrke engelskkunnskap blant ansatte Vi har i 2007 gjennomført engelskkurs for våre ansatte som har fått gode tilbakemeldinger. Vi har også inngått avtale for studenter og ansatte om tilgang på utvidet vitenskapelig pakke på Ordnett Engelskspråklige websider Vi har i 2007 etablert engelskspråklige nettsider Senter for relasjonsutvikling og internasjonalisering Senter for relasjonsutvikling arbeider aktivt for å finne en relevant samarbeidspartner internasjonalt knyttet til gestaltveiledning og palliasjon. Dette har vist seg å være krevende mhp akademisk nivå Freemovers Det er en omfattende internasjonal kontakt ved Haraldsplass diakonale høgskole ved at en rekke av studentene på Bachelor i sykepleie har et praksisopphold i utlandet, ca. 50 % av et årskull har 6 ukers opphold. Dette blir ikke registrert i de synlige statistikkene, og det er synd at departementet kun registrerer utenlandsopphold av minimum tre måneders varighet. 19

20 49 studenter har hatt utenlandsopphold på 6 ukers varighet i Disse studentene var fordelt på Asia, Sør- Amerika, Afrika og Europa Mobilitet blant stud., inkl. studentopphold/ praksis under 3 mnd. Tall 2006 i parentes Antall totalt Institusjonsorganiserte program: Innreisende Utreisende Nordplus 4 (1) 5 (1) Delsum Freemovers 49 (42) Totalt 5 (1) 54 (43) Vi ser en god økning på dette ift til tidligere år, og dette er et resultat av bedre informasjon i studentmiljøet knyttet til mulighetene for utveksling innenfor netteverket. Til neste år vil i tillegg Erasmus- samarbeidet føre til økt utveksling innenfor program. 14. FOU- VIRKSOMHET Vi er inne i en positiv utvikling hvor det er skapt både en kultur og et fokus for å drive med FoU. Men vi ser også på dette området at vår sårbarhet er stor ved å være et lite fagmiljø med begrensede ressurser som også skal ivareta studentkontakt, praksisoppdatering og internasjonalisering Forskning/ fagutvikling Flere av våre ansatte har nå kontakter mot sine fagområder ved Universitetet i Bergen, NTNU, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Agder. Vi arbeider for å etablere en forskergruppe innenfor Spiritual Care sammen med høgskolen i Ede, NL, University of Hull, UK og University of Glamorgan, Wales basert på kontakter vi har der. Vi har også deltatt aktivt i prosessen rundt søknaden om å få Omsorgsforskningssenter lagt til Bergen i vår region. I søknaden står Høgskolen i Bergen som administrator for et bredt samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjonene i vår region. Her tar Haraldsplass diakonale høgskole hovedansvaret for organisering av en forskergruppe som skal ha fokus på grunnlagstenkning og omsorg som fenomen og begrep Økte ressurser til FoU I strategiplanen heter det at innen 2009 skal 25 % av den samlede fagtilsatte stillingsressurs være rettet mot FoU- arbeid. Dette vil være ca. 5 årsverk, og vil kreve en ekstraordinær investering for høgskolen. Dette er helt nødvendig, da vi ikke har fått tildelt stipendiatstillinger over statsbudsjettet. For 2007 utgjorde FoU- aktiviteten ca. 20 % (2005: 17 %, 2006: 19 %) av totale stillingshjemler for begge utdanningsavdelingene. Ved at en av de ansatte er ferdig med sin PhD, går prosentsatsen ned for

21 Alle vitenskapelig ansatte er tilkjent 10 % tidsressurs til generell faglig fordypning FoU- utvalg og leder FoU- utvalget bestemte i desember 2006 bestemt at det avsettes 20 % tidsressurs for funksjonen som FoU- leder/ nestleder. Denne ressursen går hovedsakelig til saksforberedelse, utredning og representasjon. Dette har fungert bra, og vi vil i fortsettelsen sette av ressurser til denne type arbeid. Om det skal være knyttet opp til lederfunksjonen av utvalget, eller om vi skal etablere en fast stilling knyttet til det, vil vi avvente noe med å ta en avgjørelse på Publisering og formidling I 2006 knyttet vi oss til Forskdok som registreringsverktøy for Fou- arbeidene, og har registrert inn på dette i Oversikt over FoU- arbeid/ formidling Type FoU- arbeid Antatte artikler Småskrifter [1] Arbeidsnotat [2] FoU- rapporter Posters/ papers Foredrag Artikler i fagtidsskrift Master/ hovedfag Bøker/ bokkapitler Sum Som tabellen viser, er det en stor økning i FoU- aktiviteten ved høgskolen, og tatt høgskolens størrelse i betraktning, svært god produksjon pr. ansatt. Mye av de ting som det arbeides med ved høgskolen blir formidlet i ulike sammenhenger. Ift antall publiseringspoeng viser Database for høyere utdanning (DBH) som er offisiell statistikk at vi har 8,92 publikasjonspoeng som er en økning på ca. 345 % fra Dette har sammenheng med at det ble skrevet en bok "Engasjement og læring" hvor flere av våre ansatte skrev kapitler, og to av våre ansatte var redaktør. Men tendensen mot økt publisering er tydelig, og vi hadde 1,8 publiseringspoeng førstekompetanse- årsverk, og dette er langt høyere enn de fleste andre institusjoner (jfr. statlige høyskoler som har 0,7. Vi er nr. 2 av de private, kun "slått av" Misjonshøgskolen i Stavanger). Haraldsplass diakonale høgskole har som ambisjon å sikre at alle FoU- arbeider publiseres/ formidles gjennom en tydelig etterspørsel om publiserings/ formidlingsambisjoner fra høgskolen gjennom søknadsskjema og søknadskriteriter for FoU- tid. I 2007 hadde vi også en svært synlig profil i forbindelse med Forskningsdagene i Bergen. Vi hadde da en åpen invitasjon til folk i byen om en foredragsrekke basert på forskningsarbeid som ansatte er inne i. Dette ble annonsert som en del av hovedprogrammet for arrangementet. 21

22 Seminarer Vi har også hatt som mål i 2007 å bidra til formidling av FoU- resultater og erfaringskunnskap gjennom å arrangere åpne seminarer. Dette har vi gjort i 2008 ved en rekke åpne seminarer, samt at vi fast inviterer gjesteforelesere ved semesteråpningen vår og høst Utgivelse av tidsskrifter Vi gir ut skriftseriene Småskrifter, Arbeidsnotat og FoU- rapporter. Vi ser en tendens til at antall FoU- rapporter avtar noe, og dette har sammenheng med at ansatte finner andre og bredere formidlingskanaler av sine arbeid. Vi mener likevel at FoU- rapporten har sin plass ved høgskolen, og at det gjerne ut av denne type rapporter utledes artikler, foredrag, paper eller andre bidrag Bruk av FoU i studentkontakt Vi har i 2007 åpnet alle FoU- samlingene for studenter og ansatte. Dette var tidligere samlinger som var beregnet for ansatte hvor de presenterte og fikk innspill til sine prosjekter. I 2007 ble også studentene for første gang med som medlem av FoU- utvalget. Plan for studentinvolvering i FoU-prosjekter ble drøftet i FoU-utvalget høsten 2007 og avdelingslederne i BiS og SeR arbeider med konkretisering og oppfølgingen av dette i sine avdelinger. 15. REKRUTTERING / PERSONAL I vår strategiplan heter det: Strategisk mål for Haraldsplass diakonale høgskole er å ivareta, utvikle og rekruttere ansatte med høy faglig og personlig kompetanse og integritet som tilfredsstiller nødvendige krav til høyere utdanning. Vi vil de nærmeste årene måtte rekruttere inn noe for naturlig avgang. Vi har rimelig god søkertilgang på de stillingene vi har lyst ut, og merker at det finnes kompetanse som ønsker å jobbe ved en mindre høyskole med vår profil. Ledelsen ved høgskolen har hatt noen møter med representanter for de ansatte med førstekompetanse, for best mulig å benytte denne ressursen i høgskolen. I denne prosessen ser det ut til at de ansatte med førstekompetanse vil få et større ansvar for sæskilte fagområder i høgskolen, lede prosjekter inne fagutvikling, samt være veiledere i ulike FoU- prosjekter. Det vil bli et behov for å utvide fagstaben i årene som kommer, knyttet til flere studietilbud, flere oppgaver som skal ivaretaes (internasjonalisering, FoU, praksisoppfølging) og generelt krav til institusjoner innenfor høyere utdanning. 22

23 16. STYRE, RÅD OG UTVALG VED HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE Vi har som nevnt innledningsvis gjort store endringer i råds- og styringsstrukturen i løpet av Her følger en oversikt over medlemmer av styre, råd og utvalg ved høgskolen i Styret Haraldsplass diakonale høgskole 2007 Navn Stilling Styreleder Terje Steen Edvardsen Direktør Nestleder Lars Gunnar Lie Pensjonist Styremedlem Solbjørg Å. Sandvik Ordfører i Meland Styremedlem Torill Stamnes Institusjonsleder Styremedlem Ørnulf Elseth Domprost Styremedlem Aksel Mjøs Dr. Oceon Styremedlem Tove Giske Førstelektor Styremedlem Rasmus Lassen Høgskolelektor Styremedlem Stein Erik Fæø (høst 2007) Student Styremedlem Ingeborg Hatlevik (høst 2007) Student Styremedlem Ragnhild Jakobsen (vår 2007) Student Styremedlem Thor Arne Løvdal (vår 2006) Student Varamedlem Jarnfrid Sætersdal Pensjonist Varamedlem Rita Kjøsnes Diakon i Åsane Varamedlem Gerd Dvergsdal Ordfører i Jølster Varamedlem Randi Fauskanger Økonomikonsulent Varamedlem Karen Louise Pedersen Høgskolelektor Høgskolestyret har hatt 6 møter og behandlet 60 saker. Sentrale saker har vært navneendringer, ny råds- og styringsstruktur og plan for internasjonalisering. Studentene maktet av ulike årsaker ikke å finne varamedlemmer til styret i Arbeidsmiljøutvalget Haraldsplass diakonale høgskole Funksjon Navn Stilling Leder Varamedlem Kirsten Steinhovden Ivar August Bye Administrasjonsleder Avdelingsleder SDV Sekretær Varamedlem Jørn-Henning Theis Ingrid Ofstad Torsteinson Rektor Avdelingsleder BiS Medlem Varamedlem Berit Bårdsen Inger Bjørkhaug Høgskolelektor 1.sekr. Medlem Varamedlem Kari Anne Einarsen Jarle Blindheim Høgskolelærer høgskolelektor 16.3 Biblioteksutvalget Funksjon Navn Stilling 23

24 Leder: Åse Gammersvik Høgskolelærer (perm.v- 06) Medlem Berit Bårdsen Høgskolelektor Vara: Oddvar Førland Høgskolelektor Fra ledergruppen Ingrid Torsteinson Avd.leder Bachelor i sykepleie Sekretær: Anne Berit Lie Avdelingsbibliotekar Medlem Toril Lohne Hordvik Student repr. Varamedlem Kari Guntveit Student repr 16.4 Eksamensoppgaveutvalget Funksjon Navn Stilling Leder/koordinator Kirsten Steinhovden Administrasjonsleder Medlemmer : Kristin Meyer Kari Anne Einarsen Vigdis Brekke Høgskolelektor SDV Høgskolelærer BiS 1.lektor Varamedlem: Olav Aspholt Høgskolelektor 16.5 FoU- utvalget Funksjon Navn Stilling Leder Rasmus Lassen Høgskolelektor Medlem Tove Giske 1. lektor/ stipendiat Medlem Marit Nergaard Aas Høgskolelektor Ivar August Bye Avd.leder Nestleder Ingrid Torsteinson Avd.leder Jørn-Henning Theis Rektor Herdis Alvsvåg Førsteamanuensis Varamedlem Oddvar Førland Høgskolelektor Sekretær Inger Bjørkhaug 1. sekretær 16.6 Læringsmiljøutvalget Funksjon Navn Stilling Leder Trude Veslegard, v- 06 Student Nestleder Ingfrid Kristoffersen Høgskolelærer Sekretær Jørn-Henning Theis Rektor Medlem Celina Korsgaard, v- 06 Student Medlem Jarle Blindheim Høgskolelektor Medlem Astrid Tønnesen, v- 06 Student Varamedlem Elisabeth Fallentin, v- 06 Student Leder Stein Erik Fæø, h- 06 Student 1. år Medlem Tone Damman Hamstad, h- Student 3. år 06 Medlem Siri Jorunn Johannesen, h- 06 Student 2. år Varamedlem Line G. Danielsen, h- 06 Student 2. år Varamedlem Tom Rynning, h- 06 Student 1. år Varamedlem Hilde knutsen, h- 06 Student 3. år 24

25 Varamedlem for Jarle Blindheim Varamedlem for Jørn-Henning Theis Varamedlem for Ingfrid Kristoffersen Karen Louise Pedersen Ingrid Torsteinson Jane Molvik Høgskolelektor Avdelingsleder Bachelor i sykepleie Høgskolelektor 16.7 Klagenemd Funksjon Navn Stilling Leder Beate Blom Byfogd Vara Håkon Rastun Tingrettsdommer Medlem Hildur Kleppe Høgskolen i Bergen Vara Anne Kari Skøien Høgskolen i Bergen Medlem Kari Anne Einarsen Høgskolelærer Diakonissehjemmets Høgskole Vara Margareth Haukom Høgskolelærer Diakonissehjemmets Høgskole Sekretær Jørn- Henning Theis Rektor Medlem Bjarte Brurås, v- 06 Studentrepresentant Diakonissehjemmets Høgskole Vara Studentrepresentant Diakonissehjemmets Høgskole 16.8 Studentrådet 2007 Funksjon Leder v Leder h- 06 Nestleder v Nestleder h Kasserer h- 06 Kasserer v- 06 Sekretær h Sekretær v- 06 Arrangementsansvarlig h Arrangementsansvarlig h Arrangementsansvarlig v-05 Arrangementsansvarlig h- 05 SiB- representant v- 06 SiB- repr. h- 06 Vararepresentant 1.klasse v- 06 Vararepresentant 1.klasse v-06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klassev- 06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 2.klasse v- 06 Vararepresentant 3.klasse v- 06 Navn Nina Helen Rødsten Ragnhild Jakobsen Maria Tveit Kaldestad Thor Arne Løvdal Toril Lohne Hordvik Torstein Stavenjord Wendy Macias Kari Guntveit Ranveig Kolbeinsvik Elin B.Børresen Tina Veberg Celina Korsgaard Reidun Aven Line Grøttum Danielsen Annbjørg Bogevik Elisabeth Fallentin Liv Inger Hildal Astrid Tønnesen Rikke Bergesen Trude Veslegard Liv Inger Hildal Astrid Tønnesen Rikke Bergesen 25

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2

1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. RAPPORT I HENHOLD TIL MÅLOPPNÅELSE... 2 2.1 Sektormål 1... 2 2.1.1 Virksomhetsmål 1.1... 2 2.1.2 Virksomhetsmål 1.2... 4 2.1.3 Virksomhetsmål 1.3... 6 2.2 Sektormål 2... 7

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Årsmelding 2006 2 1 Godkjent av høgskolestyret ÅRSMELDING 12.02.2007 Side 1 av 23 ÅRSMELDING 2006 1 12.02.2007 Side 2 av 23 Innhold 1. Sammendrag året 2006 for Diakonissehjemmets skole... s. 3 2. Personal s. 4 3. Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og

Detaljer

1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3. 2. Personal s. 4

1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3. 2. Personal s. 4 ÅRSMELDING 2005 1 Innhold 1. Sammendrag året 2005 for Diakonissehjemmets skole... s. 3 2. Personal s. 4 3. Virksomhet: Utdanning, forskning, formidling og administrasjon.. s. 4 3.1 Fagutvikling 3.2 Reakkreditering

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN ÅRSMELDING 2008 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 SAMMENDRAG... 4 2 UTDANNINGSTILBUDENE VED HØGSKOLEN... 5 1.1 Bachelor i sykepleie... 5 Studentgjennomstrømming... 5 Samarbeid med praksis... 5 Søkertilgang...

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

RAPPORT & PLANER

RAPPORT & PLANER 1 RAPPORT & PLANER 2009-2010 Februar 2010 2 INNHOLD Innledning... 7 Resultatrapportering for 2009... 8 Sektormål 1: Høyskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste

Detaljer

RAPPORT 2008 & PLANER 2009

RAPPORT 2008 & PLANER 2009 RAPPORT 2008 & PLANER 2009 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 2009-2011 RAPPORT 2008 PLANER 2009 SØKNAD STATSTILSKUDD 2011 1 RAPPORT 2008... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Sektormål 1... 5 1.2.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil...

INNHOLD. Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil... Årsmelding 2011 1 INNHOLD Innledning... 3 Faglig og organisatorisk utviklingsarbeid... 3 Fagutvikling... 3 Kvalitetsutvikling... 4 Samarbeid... 5 Kompetanseprofil... 6 Drift bygg/ infrastruktur... 6 Biblioteket...

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

INNHOLD Årsmelding 2010... 3 Råd og utvalg ved høgskolen 2010... 17

INNHOLD Årsmelding 2010... 3 Råd og utvalg ved høgskolen 2010... 17 ÅRSMELDING 2010 1 INNHOLD Årsmelding 2010... 3 Innledning... 3 Fagportefølje og faglig profil... 3 Fagområder... 3 Aktuelle nye fagtilbud ved høgskolen... 4 Arbeid med diakoni i høgskolen... 4 Faglig utviklingsleder

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG

STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG STRATEGISK PLAN VURDERINGER OG INNSPILL KNYTTET TIL SITUASJONEN FRAMOVER FRA AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 1.0. Innledning Vi viser til internt notat fra rektor og direktør datert 04.12.09, der avdelingene

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Innledning Partene har som siktemål å bidra til en velfungerende helse og omsorgstjeneste, ved å stille krav til kvalitet i utdanningens

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Til: Høgskolestyret. O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Studiedirektøren O-sak HS-O-06/15 Årsrapport skikkethetsnemnda 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Skikkethetsnemnda

Detaljer

Årsmelding Februar Side 1 av 44

Årsmelding Februar Side 1 av 44 Årsmelding 2009 Februar 2010 Side 1 av 44 INNHOLD Innledning... 4 Utdanning... 5 Fagområder... 5 Aktuelle nye fagtilbud ved høgskolen... 5 Arbeid med diakoni i høgskolen... 5 Aktivitetskrav, søkertall,

Detaljer

Rapport fra avdeling til styret 2015

Rapport fra avdeling til styret 2015 Rapport fra avdeling til styret 2015 Avdeling Dekan Avdeling for helsefag Bratseth Kristin 1. Resultater 2013 2014 2015 Søkertall (1. prioritetssøkere) 823 638 811 Opptakstall 648 609 614 Aktive studenter

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus

Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus Kombinasjonsstilling mellom høgskule og sjukehus - Korleis fekk vi det til? Utfordringar og muligheiter på vegen vidare Tove Giske, dr. polit Forskings- og fagutviklingssjukepleiar HDH & HDS med. Klinikk

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler

Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler NTNU O-sak 24/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.11.2006 TWB Arkiv: 2006/8247 N O T A T Til: Fra: Om: Styret Rektor Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler Innledning

Detaljer

Hvordan har vi gjort det?

Hvordan har vi gjort det? 15. DESEMBER 2014 Hvordan har vi gjort det? Praktiske eksempler Erasmus-seminaret 2014 Lise Bakke Brøndbo Spørsmål fra SiU Hvordan har HiOA fått til praksismobilitet? Hvorfor er det vanskelig å få til

Detaljer

Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer?

Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer? Kombinerte stillinger høgskoler/ helsetjenesten- gjensidig glede eller for store utfordringer? Tone Rustøen Seniorforsker/professor Rikshospitalet/Høgskolen i Oslo Hva jeg skal snakke om Litt historie

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Modeller for erfaringsbasert master Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Kort om videreutdanning ved UiB Erfaringsbasert master bakgrunn kjennetegn Erfaringer og modeller

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Felles møte med arbeidsgruppen i sak 1 og 2. Tilstede - fra styringsgruppen Vidar Thue-Hansen(leder) UMB, Arvid Siqveland HiBu, Duy-Tho Do HVE, student Henning Østeby

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 14/14 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPER FOR UTREDNING AV NYE FAKULTETER ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Lone Litlehamar Møtedag: 25.2.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Sluttrapport Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Prosjekt: 81118 Prosjektansvarlig: Birgit Brunborg 29. februar 2013 1 Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen?

NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? NSHs nasjonale helsefaglige utdanningskonferanse 31.10.-01.11.2005 Ingeniørenes Hus NOKUT nytt tilsynsorgan Hva er vitsen? Direktør Oddvar Haugland Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen I Innledning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 6 Utviklingen i sykehusenes undervisningsoppgaver Tor Iversen Senter

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB

UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB UTDANNINGSMELDING 2015 INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP, UIB Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2014, og planer og prioriteringer for 2016 Dimensjonering av studietilbudet Instituttet

Detaljer

NTNU S-sak 43/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 43/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 43/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.06.08/RE/KRR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Evaluering (kartlegging) av den internasjonale masterprogramporteføljen Tilråding:

Detaljer

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr februar 2016 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST

Strategi for INTERNASJONALISERING. ved. Avdeling for sykepleierutdanning, HiST Strategi for INTERNASJONALISERING ved Avdeling for sykepleierutdanning, HiST 2011-2015 I Stortingsmelding nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det at: Innen høyere utdanning vil internasjonalisering

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR SYKEPLEIE PROTOKOLL

AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR SYKEPLEIE PROTOKOLL ASP - Avdelingsstyremøte 15.04.08 Innkalling Møtedato: 15.04.08 Sted: Ranheimsveien 10, møterom 11 i 3.etg. Kl. 09.00-12.00 Styremedlemmer og varamedlemmer til stede: Helge Garåsen Anne Tveit Thor Olaf

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis* 1969 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis 1953 Førsteamanuensis

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2012 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole

Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole Student-mobilitet Tine Widerøe Rektor Norges Kreative Fagskole 1. Hva er Norges Kreative Fagskole? 2. Hvorfor er studentmobilitet viktig? 3. NKFs samarbeid med internasjonale universiteter 4. Utfordringer

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer