Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad."

Transkript

1 Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad. Mastergradsstudiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Stavanger (HiS) ved Avdeling for lærerutdanning og Høgskolen i Østfold ved Avdeling for lærerutdanning. Studiet reguleres gjennom en avtale mellom de to institusjonene og bygger på Studieplan; Mastergrad i spesialpedagogikk (120 studiepoeng) Høgskolen i Stavanger vedtatt etablert i høgskolens styresak 46/03 (godkjent av Høgskolestyret for HiS ). Studieplanen er justert til bruk for Høgskolen i Østfold. Godkjent av Dato: Endret av Dato: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL KRAV TIL OPPTAK INNPASSING STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS EVALUERINGSFORMER INTERNASJONALISERING...7 EMNEBESKRIVELSER... 8 EMNE 1. Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet...8 EMNE 2. Lese- og skrivevansker - 20 studiepoeng...12 EMNE 3. Sosiale og emosjonelle vansker 20 studiepoeng...15 EMNE 5. Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse EMNE 6. Mastergradsoppgave

3 1. MÅL Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk skal kvalifisere for ulike typer spesialpedagogisk arbeid og for opptak til forskerutdanning i spesialpedagogikk. Målet for studiet er at studentene gjennom faglig og forskningsmessig fordypning skal tilegne seg kritisk-konstruktiv innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i studiets fordypningsområder kvalifikasjoner for ulike typer spesialpedagogisk arbeid innen barnehage, skole og PP-tjeneste innsikt i vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, og erfaring i å bruke denne i et selvstendig forskningsarbeid 2. KRAV TIL OPPTAK Studiet bygger på fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller et utdanningsløp av minimum 3 års omfang der det inngår minimum 90 studiepoeng i pedagogiske/spesialpedagogiske emner, eller en integrert utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang innenfor pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske emner (Jfr. Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 2.juli 2002) Spesialpedagogikk 1 (2.10 vekttallsenhet i spesialpedagogikk) eller tilsvarende må inngå i opptaksgrunnlaget. Faglærer - og førskolelærerutdanning samt fullført 3 år i allmennlærerutdanning kvalifiserer for å søke om opptak på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk dersom det i denne utdanningen inngår studieenheten spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng). Studenter med annen utdanningsbakgrunn, godkjent som jevngod med forannevnte grader eller utdanningsløp er også kvalifisert til å søke om opptak på studiet. Dette avgjøres ved individuell vurdering. 3. INNPASSING Søkere med dokumentert spesialpedagogisk utdanning av ulikt omfang kan søke fritak fra deler av mastergradsstudiet. Omfang av fritak fra arbeidskrav, eksamen og/eller undervisning vil bli skjønnsmessig vurdert. 3

4 4. STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Mastergradstudiet er organisert som et 3 årig deltidsstudium. Studiet er emnebasert og består av 6 emner: Emne 1 OVERBYGGENDE TEMA INNEN DET SPESIALPEDAGOGISKE FELTET STUDIEPOENG EMNE 2 Lese- og skrivevansker 20 studiepoeng EMNE 3 Sosiale og emosjonelle vansker 20 studiepoeng EMNE 4 Vitenskapsteori, metode og statistikk 20 studiepoeng EMNE 5 Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse 10 studiepoeng EMNE 6 Mastergradsoppgave 30 studiepoeng 20 Studiets organisering og innhold kan illustreres i følgende modell Høst 1. studieår Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet (20 studiepoeng) (Forum oppgaveforberedende kurs) 2. studieår Sosiale og emosjonelle vansker (20 studiepoeng) 3. studieår Forum oppgave - forberedende kurs (10 studiepoeng) Vår Lese og skrivevansker (20 studiepoeng) Vitenskapsteori, metodelære og statistikk (20 studiepoeng) (Forum oppgaveforberedende kurs) Mastergradsoppgave (30 studiepoeng) Studiemodellen sikter mot spesialiseringen i arbeidet med mastergradsoppgaven, men det legges også vekt på sammenheng og en viss faglig bredde i studiet. Gjennom hele studiet legges det vekt på tett oppfølging av studentene med tanke på maksimalt utbytte og gjennomføring innenfor normerte tidsrammer. Her åpnes det også for utstrakt studentmedvirkning. 5. ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER Studiet organiseres som samlinger over 2 3 dager, planlagt til torsdag kveld (kl ), fredag på dagtid (kl ) og lørdag på dagtid (kl ). Samlingene 4

5 vil bli lagt andre eller tredje hver uke, og vil fortrinnsvis være knyttet til emnene 1 5. Det vil også bli fastlagt enkelte samlinger i forhold til emne 6. Studentene vil bli inndelt i basisgrupper, som vil være en sentral arbeidsenhet i forhold til emnene 1 4. Studiet legger i stor grad opp til studentaktive læringsformer, der interaksjon med lærerne og andre studenter står sentralt. Det er aktuelt med forelesninger, seminarundervisning, gruppearbeid og bruk av interaktive arbeidsformer Ved studiestart vil det presiseres hvilke studieaktiviteter som er obligatoriske. 6. FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS I det første emnet skal studentene gjennomføre et feltarbeid i barnehage, skole, PP tjeneste eller andre relevante institusjoner. I emnene 2 og 3 vil det inngå et prosjektarbeid knyttet til problemstillinger i praksisfeltet. Det vil også være krav om praktiske øvelser knyttet til enkelte emner. 7. EVALUERINGSFORMER Evalueringsformene på studiet gjenspeiler ønsket om studentaktiv læring. Avsluttende vurdering vil bli gjort etter hvert emne på 20 studiepoeng. Bruk av ekstern sensor vil rullere mellom de ulike emnene. Vurderingsordningene vil variere fra emne til emne. Vurderingsordningene skal samlet være varierte og fange opp ulike arbeids- og dokumentasjonsformer. Mastergradsoppgaven skal vurderes med ekstern sensor. Emnebeskrivelsene gir en konkret oversikt over arbeidskrav og vurderingsformer. Evalueringsbestemmelsene for studiet kan skjematisk fremstilles slik: 1. studieår: Emne 1: overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet Vurderingsform: arbeidskrav med mappevurdering og avsluttende 5

6 muntlig eksamen med karakterene bestått/ikke bestått. Emne 2: lese- og skrivevansker Vurderingsform: arbeidskrav med prosjektarbeid og kurs. avsluttende skriftlig eksamen med én samlet bokstavkarakter for hele emnet med vurderingsutrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått 2. studieår Emne 3: sosiale og emosjonelle vansker Vurderingsform: arbeidskrav med prosjektarbeid avsluttende skriftlig eksamen med én samlet bokstavkarakter for hele emnet med vurderingsutrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått Emne 4: Vitenskapsteori, metodelære og statistikk Vurderingsform: arbeidskrav med mappevurdering i statistikk med karakterene bestått/ikke bestått. Avsluttende skriftlig eksamen i vitenskapsteori og metodelære med én samlet bokstavkarakter med vurderingsutrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 3. studieår Emne 5: Vurdering: Emne 6: Forum - Oppgaveforberedende kurs Emne 5 avsluttes ved inngåelse av veiledningskontrakt, basert på godkjent plan for gjennomføring av arbeidet med mastergradsoppgaven. Mastergradsoppgave Vurderingsform: Avsluttende eksamen med ekstern sensur. Hvis kandidaten består forsvaret av mastergradsoppgaven gis én bokstavkarakter for denne modulen. 6

7 8. INTERNASJONALISERING Høgskolen i Stavanger har flere samarbeidspartnere med tilbud innen pedagogikk og spesialpedagogikk. Det arbeides med å tilby studentene ved mastergradsstudiet i spesialpedagogikk opphold av ulik varighet ved utenlandske institusjoner i løpet av studiet, fortrinnsvis under arbeidet med mastergradsoppgaven. Aktuelle arbeidssteder og samarbeidsformer avtales nærmere med veileder. 7

8 EMNEBESKRIVELSER I denne delen av planen finnes de konkrete emneplanene for emnene 1 til og med 4. I tillegg finnes informasjon om emnene 5 og 6. Det tas forbehold om endringer i pensum. For studenter som har innpassing i studiet kan emnene bli justert i forhold til innpassingsgrunnlaget. EMNE 1. Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet Hovedområdet belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens utfordringer knyttet til visjonen om inkluderende opplæring. Mål: Å bidra til en kritisk, reflekterende kunnskapsbasis om spesialpedagogisk virksomhet i barnehage og skole Å bidra til økt didaktisk innsikt og til økt samarbeids- og endringskompetanse for videreutvikling av det spesialpedagogiske feltet Innhold og oppbygging: Emne 1 er delt i fire hovedområder: 1. Spesialpedagogikkens idégrunnlag og historiske utviklingslinjer, samfunnsmessig kontekst og utdanningspolitiske reformer Siktemålet er å utvikle innsikt og forståelse for relasjonen mellom barnehagen/skolens ordninger for fellesskap og deltakelse, for anerkjennelse av ulikhet og individualitet - og utdanningsfeltets mål- og verdikonflikter. Spesielt vektlegges forholdet mellom utdanningsfeltets inkluderende og ekskluderende prosesser. Historiske og normative perspektiv står sentralt innenfor dette hovedområdet. Studiet konsentreres om: Å utforske spesialpedagogikkens idégrunnlag og historiske utviklingslinjer i et nordisk og internasjonalt perspektiv Å utforske utforming og implementering av utdanningspolitiske reformer Å utforske inkluderingsperspektivets normative fundament Juridiske, administrative og pedagogiske aspekter ved spesialpedagogisk virksomhet 8

9 Undervisning og læring i livsløpsperspektiv for barn, unge og voksne med behov for tilrettelegging av opplæring 2. Læring og veiledning i et sosiokulturelt perspektiv I et sosiokulturelt perspektiv forstås læring som deltakelse i kommunikative og sosiohistoriske kontekster. Dette perspektivet legger vekt på at kunnskap er forankret i samspill mellom mennesker og mellom menneske og kultur. Gjennom samhandling formidles og skapes kunnskap som en del av den enkeltes tenkning og handling. Hovedområdet konsentreres om følgende: Å utforske læring og vansker med læring i relasjon til muligheter og hindringer for kommunikasjon og samhandling i barnehage og skole Å utforske læring i relasjon til språk- og kommunikasjonsutvikling Å utforske veiledning og lærer/veileders rolle i et sosiokulturelt perspektiv Flerkulturalitet og flerspråklighet; utfordringer for læring, kommunikasjon og samhandling 3. Organisasjon og innovasjon Siktemålet med temaet er å utvikle kunnskap om barnehages/skolens oppbygging, virksomhet og kontinuerlige endringsprosesser. Hovedområdet tar for seg utvikling og endring av skole/barnehage med tanke på å skape inkluderende læringsmiljøer. 4. Feltarbeid i inkluderende pedagogikk Feltarbeid i inkluderende pedagogikk omhandler møtepunktene mellom praksisfeltets utfordringer i arbeidet med inkluderende opplæring og denne pedagogikkens faglige og forskningsmessige problemstillinger. Feltarbeidet forutsetter samarbeid med barnehager/skoler som satser på inkluderende opplæring og konsentreres om: å utforske praksisfeltets problemstillinger å utvikle innsikt i kritisk-konstruktive forskningsopplegg 9

10 Organisering, undervisnings- og læringsformer: Arbeidsformene i studieenheten varier mellom forelesninger, seminar og veiledning, samt gruppearbeid og samarbeid med praksis. Valg av arbeidsmåter ses i relasjon til følgende fastsatte arbeidskrav og vurderingsformer. Arbeidskrav: a. 1 3 drøftende notat/sammendrag av utvalgte deler av kjernepensum (avtales med faglærer/veileder), samlet omfang 15 sider. b. Essay i selvvalgt tema, godkjennes av faglærer/veileder, omfang sider. c. Muntlig presentasjon av essay i seminar d. Skriftlig kommentar til essaypresentasjon til medstudent Vurdering: De utførte arbeidsoppgavene utgjør studentens, mappe, og vurderes av faglærer/veileder. Mappen er utgangspunkt for individuell muntlig eksaminasjon. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Forutsetningen for å få godkjent er at de fire arbeidskravene vurderes til godkjent. Pensumlitteratur (med forbehold om endring): Arnesen, A.-L. (2004). Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt Forlag. Borge, A. I. H (2003) Resiliens : risiko og sunn utvikling, Gyldendal Akademisk Bråten, I. (red) (2002) Læring i sosialt, kognitivt og sosialt -kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Flem, A., Moen, T. & Gudmunsdottir,S. (2001). Realisering av den inkluderende skole. En empirisk studie. I: Spesialpedagogikk, 5, s Grøgaard, J.B. (2002). Integrerte eller segregerte undervisningsopplegg i videregående opplæring: Hvilke gir best resultater. I:? Tidsskrift for ungdomsforskning, 2 (2), s Haug, P. (1998). Pedagogisk dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket. Haug, P. (2003a) Regimer i forskning om spesialundervisning I Norge. I:Psykologisk Pædagogisk Rådgiving, 2, s Haug, P. (2003b). Evaluering av Reform 97. Sluttrapport frå styret for program for evaluering av R 97. Oslo: Norges Forskningsråd. 10

11 Håstein,H & Werner,S.(2003). Tilpasset opplæring i vanlig klasserom. Oslo: Abstrakt forlag Lassen, L. (2002). Rådgiving, kunsten å hjelpe. Grunnleggende faktorer i veiledning. Oslo : Universitetsforlaget Nordahl, T.(2002). Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Persson, B. (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. Rutter, M. & Maughan, B. (2002). School effectiveness findings Journal of School Psychology, 49 (6), pp Solli, K-A (2004) Status for spesialundervisning Oslo: Læringssenteret. Vedeler, L. (2001). Barnehagen og tilpasset opplæring. I: E. Befring & R., E. og Tangen, (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Ytterhus,B. (2002). Sosialt samvær mellom barn inklusjon og eksklusjon i barnehagen. Oslo: Abstrakt forlag. 11

12 EMNE 2. Lese- og skrivevansker - 20 studiepoeng Mål: Emnet skal gi kunnskap og innsikt i forebygging av lese- og skrivevansker, samt ferdigheter i utredning, opplæring og rådgiving på individ, - gruppe, - og systemnivå. Emnet skal bidra til innsikt i eget forståelsesgrunnlag og bevissthet om personlige ferdighets- og utviklingsmuligheter Innhold/oppbygging: Studiet omfatter et kommunikativt og språklig perspektiv på skriftspråkopplæring, skriftspråkstimulering i førskolealder, lese- og skriveopplæring i grunnopplæring og blant voksne, lese- og skrivevansker/dysleksi hos barn, unge og voksne. Emnet vil også ta opp temaer knyttet til læringsstrategier- og lærevansker, samt matematikkvansker. Det vil bli gitt oversikt over ulikt materiell for forebygging, kartlegging og undervisning (herunder bruk av IKT) Organisering, undervisnings- og læringsformer: Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesninger, seminar og arbeid i basisgrupper. Det vil og bli gitt kurs i enkelte tester og kartleggingsmetoder. Arbeidskrav: 1. Gjennomføre en studieoppgave (15 20 sider) knyttet til vurdering av metoder/materiell. Dette kan bestå i å kartlegge et barn/elev med språk-/ kommunikasjonsvansker og/eller lese- og skrivevansker og å utarbeide rapport og undervisningsopplegg for barnet/eleven. Arbeidet skal gjennomføres i gruppe (maks 4 studenter). Veiledning vil bli gitt. 2. Sertifiseringskurs i KOAS-testen og Reynells språktest. Vurdering: Individuell skriftlig eksamen uten tilsyn over tre dager. Arbeidet skal munne ut i en faglig artikkel på maksimum 10 sider skriftstørrelse 12. Vurderingsuttrykk er gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 12

13 Litteratur: (med forbehold om endring) I bøker merka med stjerne * før forfattarnamnet, blir det redusert sidetal. *Blachman, B. (red.) Foundations of reading acquisition and dyslexia. Implications for early intervention. Mahvah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Block, CC. & Pressley, M. (Eds.) Comprehension instruction. New York: Guilford Press. Kap. 2,6,12, *Frost, J Lesepraksis på teoretisk grunnlag Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kamil, M.L., Mosenthal, P.B., Pearson, P.D., & Barr, R. (Eds.) Handbook of reading research, Volume III. Mahwah, NJ: Erlbaum. Kap. 16 The neurobiology of reading and reading disability, 19 Learning from text: A multidimensional and developmental perspective, 24 Engagement and motivation in reading, 29 Spelling og 40 The effects of other technologies on literacy and literacy learning - Lie, A Leselæring og lese- og skrivevanskar i eit oppgåveanalytisk perspektiv. Høgskolen i Østfold. Pressley, M Reading instruction that works. The case for balanced teaching.2. edition. New York: The Guilford Press. Solvang, P Den dyslektiske dominans. Spesialpedagogikk, nr. 8. Spear-Swerling, L. & R.J. Sternberg The road not taken: An integrative theoretical modell of reading disability.journal of Learning Disabilities. Vol. 27, nr. 2. Fra Elsness, T.F Stavestrategier hos barn i alderen 7-8 år. Oslo: Unipub forlag: * Tidligere forskning side 9 37 * Staveutviklingen: En utvikling gjennom stadier? side Olaussen, B. Stokke Fonologisk bevissthet. Et sentralt begrep i senere års leseforskning. I Wold, A.H. (red.) Skriftspråkutvikling. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, side Treiman, R. og Cassar, M Spelling acquisition in English. I Perfetti et al. (red.) Learning to spell. Research, theory and practice across languages, New Jersey: Lawrence Erlbaum Vanvik, A Kort innføring i fonetikk. Oslo: Universitetsforlaget. (utdrag) Vellutino, F m.fl (2004) Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades?. I: Child Psychology and Psychiatry 45:1, pp 2 40 Wimmer, H. og Landerl, K How learning to spell German differs from learning to spell English. I Perfetti, C.A., Rieben, L. og Fayol, M Learning to spell. Research, theory, and practice across languages: Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum 13

14 Bosman, A.M.T. & Van Orden, G.C Why spelling is more difficult than reading. I Perfetti, C.A., Rieben, L. og Fayol, M Learning to spell. Research, theory, and practice across languages: Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum *Perfetti, C.A., Rieben, L. og Fayol, M (red.) Learning to spell. Research, theory and practice across languages. New Jersey: Lawrence Erlbaum Melbye, P.E Matematikkvansker. Oslo: U-forlaget. 14

15 EMNE 3. Sosiale og emosjonelle vansker 20 studiepoeng Mål: Emnet skal gi kunnskap og innsikt i forebygging av sosiale og emosjonelle vansker, samt ferdigheter i utredning, opplæring, evaluering og rådgiving på individ-, gruppe- og systemnivå. Emnet skal bidra til innsikt i eget forståelsesgrunnlag og bevissthet om personlige ferdighets- og utviklingsmuligheter. Innhold/oppbygging: Hovedtemaer vil være knyttet til samspill, konflikter og konfliktløsing i barnehage og skole. Forståelsesmåter og tiltak vil bli drøftet på bakgrunn av individuelle, kognitive og gruppe/samfunns- relaterte faktorer. Resiliensperspektivet vil stå i fokus. Det vil bli lagt vekt på tiltak basert på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Organisering, undervisnings- og læringsformer: Studiets arbeidsformer vil variere med forelesninger, seminarer, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid. Arbeidskrav: Prosjektarbeid utført i gruppe. Problemstilling knyttes opp hovedtemaer i emnet. Rapportens omfang skal være sider. Vurdering: Individuell skriftlig eksamen uten tilsyn over tre dager. Arbeidet skal munne ut i en faglig artikkel på maksimum 10 sider skriftstørrelse 12. Vurderingsuttrykk er gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Litteratur (med forbehold om endringer): Andreassen, T. (2003). Behandling av ungdom i institusjon. Hva sier forskningen.? Oslo: Kommuneforlaget. Kommuneforlaget. Befring, E (2001) Problematferd og forebygging. I : Befring og Tangen: Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen forlag. kap.8 (27 s) Borge, A. I. H (2003) Resiliens : risiko og sunn utvikling, Gyldendal Akademisk (140 s) 15

16 Bråten, S. (1989): G.H. Meads filosofi som grunnlag for dialogisk forståelse. I H. Thuen & S. Vaage (red). Oppdragelse til det moderne. Oslo : Universitetsforlaget, Dodge, K.A. (1991): The Structure and Function of Reactive and Proactive Aggression. In D.J. Pepler and K.H. Rubin (red.) The Development and Treatment Of Childhood Aggression. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaums Associates Publishers. Gjærum, B og Ellertsen, B (2002) Hjerne og atferd. Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv et skritt videre Oslo: Gyldendal akademiske, kap 4 (s ), 8, 13, 14, 15 og 20 Hagtvet, B (2000) Latter, gråt og ord i tidlig levealder. Om forholdet mellom emosjonell og språklig utvikling. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 1: 3 14 Klefbeck, J og Ogden, T (2003) Nettverk og økologi : problemløsende arbeid med barn og ungeoslo: Universitetsforlaget, 2. utgave Kvello, Ø (2001) Familiesystemteori. Spesialpedagogisk metode ved sosiale vansker. Spesialpedagogikk nr.7: 3 16 Kvello, Ø (2003) Læreren som løsningspilot i et mangfoldig fellesskap. I: Petterson, T og Posthom, M.B (red) Klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget,55 88 Nordahl, T (2002) Eleven som aktør : fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 1 4, 7 8 Nordahl, T., Sørlie, M.-A., Tveit, A.& og Manger, T.(2003) (2003b). Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeiere og skoleledere. Oslo: Læringssenteret. Roland, E og Idsøe, T (2001) Aggression and Bullying. Aggressive behaviour, vol 27: Ogden, T (2001) Sosial kompetanse og problematferd. Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap.2, 3, 6, 7 og 8 Ogden, T(2002) Multisystemisk behandling av atferdsproblemer teori og forskningsgrunnlag. I: Tidsskrift for ungdomsforskning 2002, 2 (2): Sandbæk, M (2000)Foreldres vurdering av hjelpetjenester for barn. Tidsskrift for Velferdsforskning vol 3, nr , s Sørlie, M-A (2000) Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen. Oslo: Praxis forlag, kap 1 3, 8 Williams, H and Daniels, A (2002) A systemic approach to emotional actors in dealing with behaviour difficulties. The Birmingham framework for intervention. I: Gray, P (ed) Working with emotions: responding to the challenge of difficult pupil behaviour in schools. London: RoutledgeFalmer,

17 EMNE 4. Vitenskapsteori, metodelære og statistikk 20 studiepoeng Mål: Målet med studieenheten emnet er Å bidra til innsikt i vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til forskning generelt, spesielt vektlegges forskningsspørsmål innenfor det spesialpedagogiske kunnskapsfeltet. Å bidra til innsikt som gir grunnlag for selvstendig forskningsvirksomhet og kritisk refleksjon over forskning. Å bidra til refleksjon over forskningsetiske spørsmål. Innhold/oppbygging: I tillegg til presentasjon og arbeid med generelle vitenskapsteoretiske problemstillinger vil en ta opp filosofiske grunnspørsmål og ideer innenfor ulike spesialpedagogiske strømninger og paradigmer, herunder menneskesyn, funksjonshemningsbegrep og vitenskapsteoretiske posisjoner innenfor spesialpedagogikken. Drøfting av samfunnsmessige og kulturelle utviklingstendenser og deres konsekvenser for praksis vil bli fortsatt fra emne 1. Etiske problemstillinger vil bli viet stor plass. Studieenheten inneholder kurs i kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger. Siktemålet med kurset er å utvikle innsikt i både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Kvantitative forskningsmetoder legger særlig vekt på bruk av statistisk metode og arbeid med SPSS. Kvalitative forskningsmetoder legger vekt på arbeidsprosessen i kvalitative forskningsprosjekt og på vurdering av den kvalitative forskningens betydning for spesialpedagogisk kunnskapsgenerering. Sentrale delemner er vil være ulike forskningstradisjoner og metoder innen det kvalitative feltet - feltarbeid, observasjon, intervjuundersøkelser og tekstanalyse. Organisering, undervisnings- og læringsformer: I fagområdet statistikk vil vi nytta mappevurdering som lekk i studentane sin læringsprosess og prøving av studentane si forståing av fagstoffet. Dette er ein obligatorisk del av studiet. 17

18 Arbeidskrav: I statistikkdelen av emnet skal studenten innlevere to oppgavesvar innen gitte tidsfrister. Hvert oppgavesvar skal ha et omfang på 2-3 sider. Oppgavene vil bestå av en kombinasjon av essay- og regneoppgaver. Studentane kan gjøre endringer på oppgavesvarene underveis i semesteret bl.a. på bakgrunn av tilbakemelding fra faglærer Vurdering: Individuell skriftlig eksamen i vitenskapsteori og forskningsmetode. Ingen hjelpemidler tillatt. Vurderingsuttrykk er gradert skala skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Litteratur (med forbehold om endringer. Litteratur om vitenskapelig metode vil foreligge ved start av emnet). : Befring, E. (2002) Forskningsmetode, etikk og statistikk. Oslo: Det norske samlaget Chalmers A.F. (1999). What is this thing called Science. Buckingham: Open University Press. (Utdrag, ca 200 sider) NESH (1999): Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag, jus og humaniora (38 sider). 18

19 EMNE 5. Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse Mål: Siktemålet med denne studieenheten er å forberede mastergradsoppgaven gjennom arbeid med problemformulering, teoretisk og begrepsmessig presisering og forskningsmetodisk tilnærming. Arbeidskrav: Studenten skal utarbeide prosjektbeskrivelse med referanseliste som skal godkjennes av veileder. Denne danner grunnlaget for inngåelse av veiledningskontrakt for gjennomføring av mastergradsoppgaven. EMNE 6. Mastergradsoppgave På mastergradsoppgaven er det avsluttende eksamen med ekstern sensur. Det blir holdt muntlig eksaminasjon der studenten skal forvare sin oppgave. Sensuren baseres på studentens oppgave og muntlige forsvar av oppgaven. Det gis én bokstavkarakter for dette emnet. Den samlede karakteren baseres på det skriftlige arbeidet og forsvaret av dette. Det muntlige forsvaret har en justerende funksjon på den samlede karakteren. 19

20 20

Leksologi Spesialpedagogikk 2 (2. avdeling) Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium

Leksologi Spesialpedagogikk 2 (2. avdeling) Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Leksologi Spesialpedagogikk 2 (2. avdeling) Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst

Emnets navn: Pedagogikk. Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2013-2014 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærere Engelsk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

PEDVERKET KOMPETANSE

PEDVERKET KOMPETANSE PEDVERKET KOMPETANSE 3.1.3.1 Fag- og studieplaner/oppstart 2010/Etter- og videreutdanninger VIDEREUTDANNING I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK PRAKSIS 30 studiepoeng Studiested: Voss Undervisningsspråk: norsk Innhold:

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode:

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10

Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Emne: Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 Kode: 4PEL 5-10 Studiepoeng: 60 studiepoeng (PEL 1-4) Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår

Studieplan. Studieår 2015 2017. Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger. 30 studiepoeng kull 2016 vår Studieplan Studieår 2015 2017 Videreutdanning i Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger 30 studiepoeng kull 2016 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

NORSKDIDAKTIKK To-årig profesjonsmasterprogram

NORSKDIDAKTIKK To-årig profesjonsmasterprogram HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Studieprogram Kode: LTMAGNO Studiepoeng: 120 Vedtatt: NORSKDIDAKTIKK To-årig profesjonsmasterprogram Vedtatt av Høgskolestyret i møte 12. november 2003 (sak 095/2003,

Detaljer