Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad."

Transkript

1 Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad. Mastergradsstudiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Stavanger (HiS) ved Avdeling for lærerutdanning og Høgskolen i Østfold ved Avdeling for lærerutdanning. Studiet reguleres gjennom en avtale mellom de to institusjonene og bygger på Studieplan; Mastergrad i spesialpedagogikk (120 studiepoeng) Høgskolen i Stavanger vedtatt etablert i høgskolens styresak 46/03 (godkjent av Høgskolestyret for HiS ). Studieplanen er justert til bruk for Høgskolen i Østfold. Godkjent av Dato: Endret av Dato: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL KRAV TIL OPPTAK INNPASSING STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS EVALUERINGSFORMER INTERNASJONALISERING...7 EMNEBESKRIVELSER... 8 EMNE 1. Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet...8 EMNE 2. Lese- og skrivevansker - 20 studiepoeng...12 EMNE 3. Sosiale og emosjonelle vansker 20 studiepoeng...15 EMNE 5. Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse EMNE 6. Mastergradsoppgave

3 1. MÅL Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk skal kvalifisere for ulike typer spesialpedagogisk arbeid og for opptak til forskerutdanning i spesialpedagogikk. Målet for studiet er at studentene gjennom faglig og forskningsmessig fordypning skal tilegne seg kritisk-konstruktiv innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i studiets fordypningsområder kvalifikasjoner for ulike typer spesialpedagogisk arbeid innen barnehage, skole og PP-tjeneste innsikt i vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, og erfaring i å bruke denne i et selvstendig forskningsarbeid 2. KRAV TIL OPPTAK Studiet bygger på fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller et utdanningsløp av minimum 3 års omfang der det inngår minimum 90 studiepoeng i pedagogiske/spesialpedagogiske emner, eller en integrert utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang innenfor pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske emner (Jfr. Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 2.juli 2002) Spesialpedagogikk 1 (2.10 vekttallsenhet i spesialpedagogikk) eller tilsvarende må inngå i opptaksgrunnlaget. Faglærer - og førskolelærerutdanning samt fullført 3 år i allmennlærerutdanning kvalifiserer for å søke om opptak på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk dersom det i denne utdanningen inngår studieenheten spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng). Studenter med annen utdanningsbakgrunn, godkjent som jevngod med forannevnte grader eller utdanningsløp er også kvalifisert til å søke om opptak på studiet. Dette avgjøres ved individuell vurdering. 3. INNPASSING Søkere med dokumentert spesialpedagogisk utdanning av ulikt omfang kan søke fritak fra deler av mastergradsstudiet. Omfang av fritak fra arbeidskrav, eksamen og/eller undervisning vil bli skjønnsmessig vurdert. 3

4 4. STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Mastergradstudiet er organisert som et 3 årig deltidsstudium. Studiet er emnebasert og består av 6 emner: Emne 1 OVERBYGGENDE TEMA INNEN DET SPESIALPEDAGOGISKE FELTET STUDIEPOENG EMNE 2 Lese- og skrivevansker 20 studiepoeng EMNE 3 Sosiale og emosjonelle vansker 20 studiepoeng EMNE 4 Vitenskapsteori, metode og statistikk 20 studiepoeng EMNE 5 Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse 10 studiepoeng EMNE 6 Mastergradsoppgave 30 studiepoeng 20 Studiets organisering og innhold kan illustreres i følgende modell Høst 1. studieår Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet (20 studiepoeng) (Forum oppgaveforberedende kurs) 2. studieår Sosiale og emosjonelle vansker (20 studiepoeng) 3. studieår Forum oppgave - forberedende kurs (10 studiepoeng) Vår Lese og skrivevansker (20 studiepoeng) Vitenskapsteori, metodelære og statistikk (20 studiepoeng) (Forum oppgaveforberedende kurs) Mastergradsoppgave (30 studiepoeng) Studiemodellen sikter mot spesialiseringen i arbeidet med mastergradsoppgaven, men det legges også vekt på sammenheng og en viss faglig bredde i studiet. Gjennom hele studiet legges det vekt på tett oppfølging av studentene med tanke på maksimalt utbytte og gjennomføring innenfor normerte tidsrammer. Her åpnes det også for utstrakt studentmedvirkning. 5. ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER Studiet organiseres som samlinger over 2 3 dager, planlagt til torsdag kveld (kl ), fredag på dagtid (kl ) og lørdag på dagtid (kl ). Samlingene 4

5 vil bli lagt andre eller tredje hver uke, og vil fortrinnsvis være knyttet til emnene 1 5. Det vil også bli fastlagt enkelte samlinger i forhold til emne 6. Studentene vil bli inndelt i basisgrupper, som vil være en sentral arbeidsenhet i forhold til emnene 1 4. Studiet legger i stor grad opp til studentaktive læringsformer, der interaksjon med lærerne og andre studenter står sentralt. Det er aktuelt med forelesninger, seminarundervisning, gruppearbeid og bruk av interaktive arbeidsformer Ved studiestart vil det presiseres hvilke studieaktiviteter som er obligatoriske. 6. FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS I det første emnet skal studentene gjennomføre et feltarbeid i barnehage, skole, PP tjeneste eller andre relevante institusjoner. I emnene 2 og 3 vil det inngå et prosjektarbeid knyttet til problemstillinger i praksisfeltet. Det vil også være krav om praktiske øvelser knyttet til enkelte emner. 7. EVALUERINGSFORMER Evalueringsformene på studiet gjenspeiler ønsket om studentaktiv læring. Avsluttende vurdering vil bli gjort etter hvert emne på 20 studiepoeng. Bruk av ekstern sensor vil rullere mellom de ulike emnene. Vurderingsordningene vil variere fra emne til emne. Vurderingsordningene skal samlet være varierte og fange opp ulike arbeids- og dokumentasjonsformer. Mastergradsoppgaven skal vurderes med ekstern sensor. Emnebeskrivelsene gir en konkret oversikt over arbeidskrav og vurderingsformer. Evalueringsbestemmelsene for studiet kan skjematisk fremstilles slik: 1. studieår: Emne 1: overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet Vurderingsform: arbeidskrav med mappevurdering og avsluttende 5

6 muntlig eksamen med karakterene bestått/ikke bestått. Emne 2: lese- og skrivevansker Vurderingsform: arbeidskrav med prosjektarbeid og kurs. avsluttende skriftlig eksamen med én samlet bokstavkarakter for hele emnet med vurderingsutrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått 2. studieår Emne 3: sosiale og emosjonelle vansker Vurderingsform: arbeidskrav med prosjektarbeid avsluttende skriftlig eksamen med én samlet bokstavkarakter for hele emnet med vurderingsutrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått Emne 4: Vitenskapsteori, metodelære og statistikk Vurderingsform: arbeidskrav med mappevurdering i statistikk med karakterene bestått/ikke bestått. Avsluttende skriftlig eksamen i vitenskapsteori og metodelære med én samlet bokstavkarakter med vurderingsutrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 3. studieår Emne 5: Vurdering: Emne 6: Forum - Oppgaveforberedende kurs Emne 5 avsluttes ved inngåelse av veiledningskontrakt, basert på godkjent plan for gjennomføring av arbeidet med mastergradsoppgaven. Mastergradsoppgave Vurderingsform: Avsluttende eksamen med ekstern sensur. Hvis kandidaten består forsvaret av mastergradsoppgaven gis én bokstavkarakter for denne modulen. 6

7 8. INTERNASJONALISERING Høgskolen i Stavanger har flere samarbeidspartnere med tilbud innen pedagogikk og spesialpedagogikk. Det arbeides med å tilby studentene ved mastergradsstudiet i spesialpedagogikk opphold av ulik varighet ved utenlandske institusjoner i løpet av studiet, fortrinnsvis under arbeidet med mastergradsoppgaven. Aktuelle arbeidssteder og samarbeidsformer avtales nærmere med veileder. 7

8 EMNEBESKRIVELSER I denne delen av planen finnes de konkrete emneplanene for emnene 1 til og med 4. I tillegg finnes informasjon om emnene 5 og 6. Det tas forbehold om endringer i pensum. For studenter som har innpassing i studiet kan emnene bli justert i forhold til innpassingsgrunnlaget. EMNE 1. Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet Hovedområdet belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens utfordringer knyttet til visjonen om inkluderende opplæring. Mål: Å bidra til en kritisk, reflekterende kunnskapsbasis om spesialpedagogisk virksomhet i barnehage og skole Å bidra til økt didaktisk innsikt og til økt samarbeids- og endringskompetanse for videreutvikling av det spesialpedagogiske feltet Innhold og oppbygging: Emne 1 er delt i fire hovedområder: 1. Spesialpedagogikkens idégrunnlag og historiske utviklingslinjer, samfunnsmessig kontekst og utdanningspolitiske reformer Siktemålet er å utvikle innsikt og forståelse for relasjonen mellom barnehagen/skolens ordninger for fellesskap og deltakelse, for anerkjennelse av ulikhet og individualitet - og utdanningsfeltets mål- og verdikonflikter. Spesielt vektlegges forholdet mellom utdanningsfeltets inkluderende og ekskluderende prosesser. Historiske og normative perspektiv står sentralt innenfor dette hovedområdet. Studiet konsentreres om: Å utforske spesialpedagogikkens idégrunnlag og historiske utviklingslinjer i et nordisk og internasjonalt perspektiv Å utforske utforming og implementering av utdanningspolitiske reformer Å utforske inkluderingsperspektivets normative fundament Juridiske, administrative og pedagogiske aspekter ved spesialpedagogisk virksomhet 8

9 Undervisning og læring i livsløpsperspektiv for barn, unge og voksne med behov for tilrettelegging av opplæring 2. Læring og veiledning i et sosiokulturelt perspektiv I et sosiokulturelt perspektiv forstås læring som deltakelse i kommunikative og sosiohistoriske kontekster. Dette perspektivet legger vekt på at kunnskap er forankret i samspill mellom mennesker og mellom menneske og kultur. Gjennom samhandling formidles og skapes kunnskap som en del av den enkeltes tenkning og handling. Hovedområdet konsentreres om følgende: Å utforske læring og vansker med læring i relasjon til muligheter og hindringer for kommunikasjon og samhandling i barnehage og skole Å utforske læring i relasjon til språk- og kommunikasjonsutvikling Å utforske veiledning og lærer/veileders rolle i et sosiokulturelt perspektiv Flerkulturalitet og flerspråklighet; utfordringer for læring, kommunikasjon og samhandling 3. Organisasjon og innovasjon Siktemålet med temaet er å utvikle kunnskap om barnehages/skolens oppbygging, virksomhet og kontinuerlige endringsprosesser. Hovedområdet tar for seg utvikling og endring av skole/barnehage med tanke på å skape inkluderende læringsmiljøer. 4. Feltarbeid i inkluderende pedagogikk Feltarbeid i inkluderende pedagogikk omhandler møtepunktene mellom praksisfeltets utfordringer i arbeidet med inkluderende opplæring og denne pedagogikkens faglige og forskningsmessige problemstillinger. Feltarbeidet forutsetter samarbeid med barnehager/skoler som satser på inkluderende opplæring og konsentreres om: å utforske praksisfeltets problemstillinger å utvikle innsikt i kritisk-konstruktive forskningsopplegg 9

10 Organisering, undervisnings- og læringsformer: Arbeidsformene i studieenheten varier mellom forelesninger, seminar og veiledning, samt gruppearbeid og samarbeid med praksis. Valg av arbeidsmåter ses i relasjon til følgende fastsatte arbeidskrav og vurderingsformer. Arbeidskrav: a. 1 3 drøftende notat/sammendrag av utvalgte deler av kjernepensum (avtales med faglærer/veileder), samlet omfang 15 sider. b. Essay i selvvalgt tema, godkjennes av faglærer/veileder, omfang sider. c. Muntlig presentasjon av essay i seminar d. Skriftlig kommentar til essaypresentasjon til medstudent Vurdering: De utførte arbeidsoppgavene utgjør studentens, mappe, og vurderes av faglærer/veileder. Mappen er utgangspunkt for individuell muntlig eksaminasjon. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Forutsetningen for å få godkjent er at de fire arbeidskravene vurderes til godkjent. Pensumlitteratur (med forbehold om endring): Arnesen, A.-L. (2004). Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt Forlag. Borge, A. I. H (2003) Resiliens : risiko og sunn utvikling, Gyldendal Akademisk Bråten, I. (red) (2002) Læring i sosialt, kognitivt og sosialt -kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Flem, A., Moen, T. & Gudmunsdottir,S. (2001). Realisering av den inkluderende skole. En empirisk studie. I: Spesialpedagogikk, 5, s Grøgaard, J.B. (2002). Integrerte eller segregerte undervisningsopplegg i videregående opplæring: Hvilke gir best resultater. I:? Tidsskrift for ungdomsforskning, 2 (2), s Haug, P. (1998). Pedagogisk dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket. Haug, P. (2003a) Regimer i forskning om spesialundervisning I Norge. I:Psykologisk Pædagogisk Rådgiving, 2, s Haug, P. (2003b). Evaluering av Reform 97. Sluttrapport frå styret for program for evaluering av R 97. Oslo: Norges Forskningsråd. 10

11 Håstein,H & Werner,S.(2003). Tilpasset opplæring i vanlig klasserom. Oslo: Abstrakt forlag Lassen, L. (2002). Rådgiving, kunsten å hjelpe. Grunnleggende faktorer i veiledning. Oslo : Universitetsforlaget Nordahl, T.(2002). Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Persson, B. (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. Rutter, M. & Maughan, B. (2002). School effectiveness findings Journal of School Psychology, 49 (6), pp Solli, K-A (2004) Status for spesialundervisning Oslo: Læringssenteret. Vedeler, L. (2001). Barnehagen og tilpasset opplæring. I: E. Befring & R., E. og Tangen, (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Ytterhus,B. (2002). Sosialt samvær mellom barn inklusjon og eksklusjon i barnehagen. Oslo: Abstrakt forlag. 11

12 EMNE 2. Lese- og skrivevansker - 20 studiepoeng Mål: Emnet skal gi kunnskap og innsikt i forebygging av lese- og skrivevansker, samt ferdigheter i utredning, opplæring og rådgiving på individ, - gruppe, - og systemnivå. Emnet skal bidra til innsikt i eget forståelsesgrunnlag og bevissthet om personlige ferdighets- og utviklingsmuligheter Innhold/oppbygging: Studiet omfatter et kommunikativt og språklig perspektiv på skriftspråkopplæring, skriftspråkstimulering i førskolealder, lese- og skriveopplæring i grunnopplæring og blant voksne, lese- og skrivevansker/dysleksi hos barn, unge og voksne. Emnet vil også ta opp temaer knyttet til læringsstrategier- og lærevansker, samt matematikkvansker. Det vil bli gitt oversikt over ulikt materiell for forebygging, kartlegging og undervisning (herunder bruk av IKT) Organisering, undervisnings- og læringsformer: Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesninger, seminar og arbeid i basisgrupper. Det vil og bli gitt kurs i enkelte tester og kartleggingsmetoder. Arbeidskrav: 1. Gjennomføre en studieoppgave (15 20 sider) knyttet til vurdering av metoder/materiell. Dette kan bestå i å kartlegge et barn/elev med språk-/ kommunikasjonsvansker og/eller lese- og skrivevansker og å utarbeide rapport og undervisningsopplegg for barnet/eleven. Arbeidet skal gjennomføres i gruppe (maks 4 studenter). Veiledning vil bli gitt. 2. Sertifiseringskurs i KOAS-testen og Reynells språktest. Vurdering: Individuell skriftlig eksamen uten tilsyn over tre dager. Arbeidet skal munne ut i en faglig artikkel på maksimum 10 sider skriftstørrelse 12. Vurderingsuttrykk er gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 12

13 Litteratur: (med forbehold om endring) I bøker merka med stjerne * før forfattarnamnet, blir det redusert sidetal. *Blachman, B. (red.) Foundations of reading acquisition and dyslexia. Implications for early intervention. Mahvah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Block, CC. & Pressley, M. (Eds.) Comprehension instruction. New York: Guilford Press. Kap. 2,6,12, *Frost, J Lesepraksis på teoretisk grunnlag Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kamil, M.L., Mosenthal, P.B., Pearson, P.D., & Barr, R. (Eds.) Handbook of reading research, Volume III. Mahwah, NJ: Erlbaum. Kap. 16 The neurobiology of reading and reading disability, 19 Learning from text: A multidimensional and developmental perspective, 24 Engagement and motivation in reading, 29 Spelling og 40 The effects of other technologies on literacy and literacy learning - Lie, A Leselæring og lese- og skrivevanskar i eit oppgåveanalytisk perspektiv. Høgskolen i Østfold. Pressley, M Reading instruction that works. The case for balanced teaching.2. edition. New York: The Guilford Press. Solvang, P Den dyslektiske dominans. Spesialpedagogikk, nr. 8. Spear-Swerling, L. & R.J. Sternberg The road not taken: An integrative theoretical modell of reading disability.journal of Learning Disabilities. Vol. 27, nr. 2. Fra Elsness, T.F Stavestrategier hos barn i alderen 7-8 år. Oslo: Unipub forlag: * Tidligere forskning side 9 37 * Staveutviklingen: En utvikling gjennom stadier? side Olaussen, B. Stokke Fonologisk bevissthet. Et sentralt begrep i senere års leseforskning. I Wold, A.H. (red.) Skriftspråkutvikling. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, side Treiman, R. og Cassar, M Spelling acquisition in English. I Perfetti et al. (red.) Learning to spell. Research, theory and practice across languages, New Jersey: Lawrence Erlbaum Vanvik, A Kort innføring i fonetikk. Oslo: Universitetsforlaget. (utdrag) Vellutino, F m.fl (2004) Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades?. I: Child Psychology and Psychiatry 45:1, pp 2 40 Wimmer, H. og Landerl, K How learning to spell German differs from learning to spell English. I Perfetti, C.A., Rieben, L. og Fayol, M Learning to spell. Research, theory, and practice across languages: Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum 13

14 Bosman, A.M.T. & Van Orden, G.C Why spelling is more difficult than reading. I Perfetti, C.A., Rieben, L. og Fayol, M Learning to spell. Research, theory, and practice across languages: Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum *Perfetti, C.A., Rieben, L. og Fayol, M (red.) Learning to spell. Research, theory and practice across languages. New Jersey: Lawrence Erlbaum Melbye, P.E Matematikkvansker. Oslo: U-forlaget. 14

15 EMNE 3. Sosiale og emosjonelle vansker 20 studiepoeng Mål: Emnet skal gi kunnskap og innsikt i forebygging av sosiale og emosjonelle vansker, samt ferdigheter i utredning, opplæring, evaluering og rådgiving på individ-, gruppe- og systemnivå. Emnet skal bidra til innsikt i eget forståelsesgrunnlag og bevissthet om personlige ferdighets- og utviklingsmuligheter. Innhold/oppbygging: Hovedtemaer vil være knyttet til samspill, konflikter og konfliktløsing i barnehage og skole. Forståelsesmåter og tiltak vil bli drøftet på bakgrunn av individuelle, kognitive og gruppe/samfunns- relaterte faktorer. Resiliensperspektivet vil stå i fokus. Det vil bli lagt vekt på tiltak basert på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Organisering, undervisnings- og læringsformer: Studiets arbeidsformer vil variere med forelesninger, seminarer, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid. Arbeidskrav: Prosjektarbeid utført i gruppe. Problemstilling knyttes opp hovedtemaer i emnet. Rapportens omfang skal være sider. Vurdering: Individuell skriftlig eksamen uten tilsyn over tre dager. Arbeidet skal munne ut i en faglig artikkel på maksimum 10 sider skriftstørrelse 12. Vurderingsuttrykk er gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Litteratur (med forbehold om endringer): Andreassen, T. (2003). Behandling av ungdom i institusjon. Hva sier forskningen.? Oslo: Kommuneforlaget. Kommuneforlaget. Befring, E (2001) Problematferd og forebygging. I : Befring og Tangen: Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen forlag. kap.8 (27 s) Borge, A. I. H (2003) Resiliens : risiko og sunn utvikling, Gyldendal Akademisk (140 s) 15

16 Bråten, S. (1989): G.H. Meads filosofi som grunnlag for dialogisk forståelse. I H. Thuen & S. Vaage (red). Oppdragelse til det moderne. Oslo : Universitetsforlaget, Dodge, K.A. (1991): The Structure and Function of Reactive and Proactive Aggression. In D.J. Pepler and K.H. Rubin (red.) The Development and Treatment Of Childhood Aggression. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaums Associates Publishers. Gjærum, B og Ellertsen, B (2002) Hjerne og atferd. Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv et skritt videre Oslo: Gyldendal akademiske, kap 4 (s ), 8, 13, 14, 15 og 20 Hagtvet, B (2000) Latter, gråt og ord i tidlig levealder. Om forholdet mellom emosjonell og språklig utvikling. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 1: 3 14 Klefbeck, J og Ogden, T (2003) Nettverk og økologi : problemløsende arbeid med barn og ungeoslo: Universitetsforlaget, 2. utgave Kvello, Ø (2001) Familiesystemteori. Spesialpedagogisk metode ved sosiale vansker. Spesialpedagogikk nr.7: 3 16 Kvello, Ø (2003) Læreren som løsningspilot i et mangfoldig fellesskap. I: Petterson, T og Posthom, M.B (red) Klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget,55 88 Nordahl, T (2002) Eleven som aktør : fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 1 4, 7 8 Nordahl, T., Sørlie, M.-A., Tveit, A.& og Manger, T.(2003) (2003b). Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeiere og skoleledere. Oslo: Læringssenteret. Roland, E og Idsøe, T (2001) Aggression and Bullying. Aggressive behaviour, vol 27: Ogden, T (2001) Sosial kompetanse og problematferd. Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap.2, 3, 6, 7 og 8 Ogden, T(2002) Multisystemisk behandling av atferdsproblemer teori og forskningsgrunnlag. I: Tidsskrift for ungdomsforskning 2002, 2 (2): Sandbæk, M (2000)Foreldres vurdering av hjelpetjenester for barn. Tidsskrift for Velferdsforskning vol 3, nr , s Sørlie, M-A (2000) Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen. Oslo: Praxis forlag, kap 1 3, 8 Williams, H and Daniels, A (2002) A systemic approach to emotional actors in dealing with behaviour difficulties. The Birmingham framework for intervention. I: Gray, P (ed) Working with emotions: responding to the challenge of difficult pupil behaviour in schools. London: RoutledgeFalmer,

17 EMNE 4. Vitenskapsteori, metodelære og statistikk 20 studiepoeng Mål: Målet med studieenheten emnet er Å bidra til innsikt i vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til forskning generelt, spesielt vektlegges forskningsspørsmål innenfor det spesialpedagogiske kunnskapsfeltet. Å bidra til innsikt som gir grunnlag for selvstendig forskningsvirksomhet og kritisk refleksjon over forskning. Å bidra til refleksjon over forskningsetiske spørsmål. Innhold/oppbygging: I tillegg til presentasjon og arbeid med generelle vitenskapsteoretiske problemstillinger vil en ta opp filosofiske grunnspørsmål og ideer innenfor ulike spesialpedagogiske strømninger og paradigmer, herunder menneskesyn, funksjonshemningsbegrep og vitenskapsteoretiske posisjoner innenfor spesialpedagogikken. Drøfting av samfunnsmessige og kulturelle utviklingstendenser og deres konsekvenser for praksis vil bli fortsatt fra emne 1. Etiske problemstillinger vil bli viet stor plass. Studieenheten inneholder kurs i kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger. Siktemålet med kurset er å utvikle innsikt i både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Kvantitative forskningsmetoder legger særlig vekt på bruk av statistisk metode og arbeid med SPSS. Kvalitative forskningsmetoder legger vekt på arbeidsprosessen i kvalitative forskningsprosjekt og på vurdering av den kvalitative forskningens betydning for spesialpedagogisk kunnskapsgenerering. Sentrale delemner er vil være ulike forskningstradisjoner og metoder innen det kvalitative feltet - feltarbeid, observasjon, intervjuundersøkelser og tekstanalyse. Organisering, undervisnings- og læringsformer: I fagområdet statistikk vil vi nytta mappevurdering som lekk i studentane sin læringsprosess og prøving av studentane si forståing av fagstoffet. Dette er ein obligatorisk del av studiet. 17

18 Arbeidskrav: I statistikkdelen av emnet skal studenten innlevere to oppgavesvar innen gitte tidsfrister. Hvert oppgavesvar skal ha et omfang på 2-3 sider. Oppgavene vil bestå av en kombinasjon av essay- og regneoppgaver. Studentane kan gjøre endringer på oppgavesvarene underveis i semesteret bl.a. på bakgrunn av tilbakemelding fra faglærer Vurdering: Individuell skriftlig eksamen i vitenskapsteori og forskningsmetode. Ingen hjelpemidler tillatt. Vurderingsuttrykk er gradert skala skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Litteratur (med forbehold om endringer. Litteratur om vitenskapelig metode vil foreligge ved start av emnet). : Befring, E. (2002) Forskningsmetode, etikk og statistikk. Oslo: Det norske samlaget Chalmers A.F. (1999). What is this thing called Science. Buckingham: Open University Press. (Utdrag, ca 200 sider) NESH (1999): Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag, jus og humaniora (38 sider). 18

19 EMNE 5. Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse Mål: Siktemålet med denne studieenheten er å forberede mastergradsoppgaven gjennom arbeid med problemformulering, teoretisk og begrepsmessig presisering og forskningsmetodisk tilnærming. Arbeidskrav: Studenten skal utarbeide prosjektbeskrivelse med referanseliste som skal godkjennes av veileder. Denne danner grunnlaget for inngåelse av veiledningskontrakt for gjennomføring av mastergradsoppgaven. EMNE 6. Mastergradsoppgave På mastergradsoppgaven er det avsluttende eksamen med ekstern sensur. Det blir holdt muntlig eksaminasjon der studenten skal forvare sin oppgave. Sensuren baseres på studentens oppgave og muntlige forsvar av oppgaven. Det gis én bokstavkarakter for dette emnet. Den samlede karakteren baseres på det skriftlige arbeidet og forsvaret av dette. Det muntlige forsvaret har en justerende funksjon på den samlede karakteren. 19

20 20