Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad."

Transkript

1 Studieplan: Mastergrad i spesialpedagogikk Deltidsstudium over 3 år 120 studiepoeng Påbyggingsstudium av høyere grad. Mastergradsstudiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Stavanger (HiS) ved Avdeling for lærerutdanning og Høgskolen i Østfold ved Avdeling for lærerutdanning. Studiet reguleres gjennom en avtale mellom de to institusjonene og bygger på Studieplan; Mastergrad i spesialpedagogikk (120 studiepoeng) Høgskolen i Stavanger vedtatt etablert i høgskolens styresak 46/03 (godkjent av Høgskolestyret for HiS ). Studieplanen er justert til bruk for Høgskolen i Østfold. Godkjent av Dato: Endret av Dato: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL KRAV TIL OPPTAK INNPASSING STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS EVALUERINGSFORMER INTERNASJONALISERING...7 EMNEBESKRIVELSER... 8 EMNE 1. Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet...8 EMNE 2. Lese- og skrivevansker - 20 studiepoeng...12 EMNE 3. Sosiale og emosjonelle vansker 20 studiepoeng...15 EMNE 5. Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse EMNE 6. Mastergradsoppgave

3 1. MÅL Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk skal kvalifisere for ulike typer spesialpedagogisk arbeid og for opptak til forskerutdanning i spesialpedagogikk. Målet for studiet er at studentene gjennom faglig og forskningsmessig fordypning skal tilegne seg kritisk-konstruktiv innsikt i teoretiske og praktiske problemstillinger i studiets fordypningsområder kvalifikasjoner for ulike typer spesialpedagogisk arbeid innen barnehage, skole og PP-tjeneste innsikt i vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk, og erfaring i å bruke denne i et selvstendig forskningsarbeid 2. KRAV TIL OPPTAK Studiet bygger på fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller et utdanningsløp av minimum 3 års omfang der det inngår minimum 90 studiepoeng i pedagogiske/spesialpedagogiske emner, eller en integrert utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang innenfor pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske emner (Jfr. Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 2.juli 2002) Spesialpedagogikk 1 (2.10 vekttallsenhet i spesialpedagogikk) eller tilsvarende må inngå i opptaksgrunnlaget. Faglærer - og førskolelærerutdanning samt fullført 3 år i allmennlærerutdanning kvalifiserer for å søke om opptak på mastergradsstudiet i spesialpedagogikk dersom det i denne utdanningen inngår studieenheten spesialpedagogikk 1 (30 studiepoeng). Studenter med annen utdanningsbakgrunn, godkjent som jevngod med forannevnte grader eller utdanningsløp er også kvalifisert til å søke om opptak på studiet. Dette avgjøres ved individuell vurdering. 3. INNPASSING Søkere med dokumentert spesialpedagogisk utdanning av ulikt omfang kan søke fritak fra deler av mastergradsstudiet. Omfang av fritak fra arbeidskrav, eksamen og/eller undervisning vil bli skjønnsmessig vurdert. 3

4 4. STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Mastergradstudiet er organisert som et 3 årig deltidsstudium. Studiet er emnebasert og består av 6 emner: Emne 1 OVERBYGGENDE TEMA INNEN DET SPESIALPEDAGOGISKE FELTET STUDIEPOENG EMNE 2 Lese- og skrivevansker 20 studiepoeng EMNE 3 Sosiale og emosjonelle vansker 20 studiepoeng EMNE 4 Vitenskapsteori, metode og statistikk 20 studiepoeng EMNE 5 Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse 10 studiepoeng EMNE 6 Mastergradsoppgave 30 studiepoeng 20 Studiets organisering og innhold kan illustreres i følgende modell Høst 1. studieår Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet (20 studiepoeng) (Forum oppgaveforberedende kurs) 2. studieår Sosiale og emosjonelle vansker (20 studiepoeng) 3. studieår Forum oppgave - forberedende kurs (10 studiepoeng) Vår Lese og skrivevansker (20 studiepoeng) Vitenskapsteori, metodelære og statistikk (20 studiepoeng) (Forum oppgaveforberedende kurs) Mastergradsoppgave (30 studiepoeng) Studiemodellen sikter mot spesialiseringen i arbeidet med mastergradsoppgaven, men det legges også vekt på sammenheng og en viss faglig bredde i studiet. Gjennom hele studiet legges det vekt på tett oppfølging av studentene med tanke på maksimalt utbytte og gjennomføring innenfor normerte tidsrammer. Her åpnes det også for utstrakt studentmedvirkning. 5. ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER Studiet organiseres som samlinger over 2 3 dager, planlagt til torsdag kveld (kl ), fredag på dagtid (kl ) og lørdag på dagtid (kl ). Samlingene 4

5 vil bli lagt andre eller tredje hver uke, og vil fortrinnsvis være knyttet til emnene 1 5. Det vil også bli fastlagt enkelte samlinger i forhold til emne 6. Studentene vil bli inndelt i basisgrupper, som vil være en sentral arbeidsenhet i forhold til emnene 1 4. Studiet legger i stor grad opp til studentaktive læringsformer, der interaksjon med lærerne og andre studenter står sentralt. Det er aktuelt med forelesninger, seminarundervisning, gruppearbeid og bruk av interaktive arbeidsformer Ved studiestart vil det presiseres hvilke studieaktiviteter som er obligatoriske. 6. FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS I det første emnet skal studentene gjennomføre et feltarbeid i barnehage, skole, PP tjeneste eller andre relevante institusjoner. I emnene 2 og 3 vil det inngå et prosjektarbeid knyttet til problemstillinger i praksisfeltet. Det vil også være krav om praktiske øvelser knyttet til enkelte emner. 7. EVALUERINGSFORMER Evalueringsformene på studiet gjenspeiler ønsket om studentaktiv læring. Avsluttende vurdering vil bli gjort etter hvert emne på 20 studiepoeng. Bruk av ekstern sensor vil rullere mellom de ulike emnene. Vurderingsordningene vil variere fra emne til emne. Vurderingsordningene skal samlet være varierte og fange opp ulike arbeids- og dokumentasjonsformer. Mastergradsoppgaven skal vurderes med ekstern sensor. Emnebeskrivelsene gir en konkret oversikt over arbeidskrav og vurderingsformer. Evalueringsbestemmelsene for studiet kan skjematisk fremstilles slik: 1. studieår: Emne 1: overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet Vurderingsform: arbeidskrav med mappevurdering og avsluttende 5

6 muntlig eksamen med karakterene bestått/ikke bestått. Emne 2: lese- og skrivevansker Vurderingsform: arbeidskrav med prosjektarbeid og kurs. avsluttende skriftlig eksamen med én samlet bokstavkarakter for hele emnet med vurderingsutrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått 2. studieår Emne 3: sosiale og emosjonelle vansker Vurderingsform: arbeidskrav med prosjektarbeid avsluttende skriftlig eksamen med én samlet bokstavkarakter for hele emnet med vurderingsutrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått Emne 4: Vitenskapsteori, metodelære og statistikk Vurderingsform: arbeidskrav med mappevurdering i statistikk med karakterene bestått/ikke bestått. Avsluttende skriftlig eksamen i vitenskapsteori og metodelære med én samlet bokstavkarakter med vurderingsutrykk etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 3. studieår Emne 5: Vurdering: Emne 6: Forum - Oppgaveforberedende kurs Emne 5 avsluttes ved inngåelse av veiledningskontrakt, basert på godkjent plan for gjennomføring av arbeidet med mastergradsoppgaven. Mastergradsoppgave Vurderingsform: Avsluttende eksamen med ekstern sensur. Hvis kandidaten består forsvaret av mastergradsoppgaven gis én bokstavkarakter for denne modulen. 6

7 8. INTERNASJONALISERING Høgskolen i Stavanger har flere samarbeidspartnere med tilbud innen pedagogikk og spesialpedagogikk. Det arbeides med å tilby studentene ved mastergradsstudiet i spesialpedagogikk opphold av ulik varighet ved utenlandske institusjoner i løpet av studiet, fortrinnsvis under arbeidet med mastergradsoppgaven. Aktuelle arbeidssteder og samarbeidsformer avtales nærmere med veileder. 7

8 EMNEBESKRIVELSER I denne delen av planen finnes de konkrete emneplanene for emnene 1 til og med 4. I tillegg finnes informasjon om emnene 5 og 6. Det tas forbehold om endringer i pensum. For studenter som har innpassing i studiet kan emnene bli justert i forhold til innpassingsgrunnlaget. EMNE 1. Overbyggende tema innen det spesialpedagogiske feltet Hovedområdet belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens utfordringer knyttet til visjonen om inkluderende opplæring. Mål: Å bidra til en kritisk, reflekterende kunnskapsbasis om spesialpedagogisk virksomhet i barnehage og skole Å bidra til økt didaktisk innsikt og til økt samarbeids- og endringskompetanse for videreutvikling av det spesialpedagogiske feltet Innhold og oppbygging: Emne 1 er delt i fire hovedområder: 1. Spesialpedagogikkens idégrunnlag og historiske utviklingslinjer, samfunnsmessig kontekst og utdanningspolitiske reformer Siktemålet er å utvikle innsikt og forståelse for relasjonen mellom barnehagen/skolens ordninger for fellesskap og deltakelse, for anerkjennelse av ulikhet og individualitet - og utdanningsfeltets mål- og verdikonflikter. Spesielt vektlegges forholdet mellom utdanningsfeltets inkluderende og ekskluderende prosesser. Historiske og normative perspektiv står sentralt innenfor dette hovedområdet. Studiet konsentreres om: Å utforske spesialpedagogikkens idégrunnlag og historiske utviklingslinjer i et nordisk og internasjonalt perspektiv Å utforske utforming og implementering av utdanningspolitiske reformer Å utforske inkluderingsperspektivets normative fundament Juridiske, administrative og pedagogiske aspekter ved spesialpedagogisk virksomhet 8

9 Undervisning og læring i livsløpsperspektiv for barn, unge og voksne med behov for tilrettelegging av opplæring 2. Læring og veiledning i et sosiokulturelt perspektiv I et sosiokulturelt perspektiv forstås læring som deltakelse i kommunikative og sosiohistoriske kontekster. Dette perspektivet legger vekt på at kunnskap er forankret i samspill mellom mennesker og mellom menneske og kultur. Gjennom samhandling formidles og skapes kunnskap som en del av den enkeltes tenkning og handling. Hovedområdet konsentreres om følgende: Å utforske læring og vansker med læring i relasjon til muligheter og hindringer for kommunikasjon og samhandling i barnehage og skole Å utforske læring i relasjon til språk- og kommunikasjonsutvikling Å utforske veiledning og lærer/veileders rolle i et sosiokulturelt perspektiv Flerkulturalitet og flerspråklighet; utfordringer for læring, kommunikasjon og samhandling 3. Organisasjon og innovasjon Siktemålet med temaet er å utvikle kunnskap om barnehages/skolens oppbygging, virksomhet og kontinuerlige endringsprosesser. Hovedområdet tar for seg utvikling og endring av skole/barnehage med tanke på å skape inkluderende læringsmiljøer. 4. Feltarbeid i inkluderende pedagogikk Feltarbeid i inkluderende pedagogikk omhandler møtepunktene mellom praksisfeltets utfordringer i arbeidet med inkluderende opplæring og denne pedagogikkens faglige og forskningsmessige problemstillinger. Feltarbeidet forutsetter samarbeid med barnehager/skoler som satser på inkluderende opplæring og konsentreres om: å utforske praksisfeltets problemstillinger å utvikle innsikt i kritisk-konstruktive forskningsopplegg 9

10 Organisering, undervisnings- og læringsformer: Arbeidsformene i studieenheten varier mellom forelesninger, seminar og veiledning, samt gruppearbeid og samarbeid med praksis. Valg av arbeidsmåter ses i relasjon til følgende fastsatte arbeidskrav og vurderingsformer. Arbeidskrav: a. 1 3 drøftende notat/sammendrag av utvalgte deler av kjernepensum (avtales med faglærer/veileder), samlet omfang 15 sider. b. Essay i selvvalgt tema, godkjennes av faglærer/veileder, omfang sider. c. Muntlig presentasjon av essay i seminar d. Skriftlig kommentar til essaypresentasjon til medstudent Vurdering: De utførte arbeidsoppgavene utgjør studentens, mappe, og vurderes av faglærer/veileder. Mappen er utgangspunkt for individuell muntlig eksaminasjon. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Forutsetningen for å få godkjent er at de fire arbeidskravene vurderes til godkjent. Pensumlitteratur (med forbehold om endring): Arnesen, A.-L. (2004). Det pedagogiske nærvær. Inkludering i møte med elevmangfold. Oslo: Abstrakt Forlag. Borge, A. I. H (2003) Resiliens : risiko og sunn utvikling, Gyldendal Akademisk Bråten, I. (red) (2002) Læring i sosialt, kognitivt og sosialt -kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Flem, A., Moen, T. & Gudmunsdottir,S. (2001). Realisering av den inkluderende skole. En empirisk studie. I: Spesialpedagogikk, 5, s Grøgaard, J.B. (2002). Integrerte eller segregerte undervisningsopplegg i videregående opplæring: Hvilke gir best resultater. I:? Tidsskrift for ungdomsforskning, 2 (2), s Haug, P. (1998). Pedagogisk dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket. Haug, P. (2003a) Regimer i forskning om spesialundervisning I Norge. I:Psykologisk Pædagogisk Rådgiving, 2, s Haug, P. (2003b). Evaluering av Reform 97. Sluttrapport frå styret for program for evaluering av R 97. Oslo: Norges Forskningsråd. 10

11 Håstein,H & Werner,S.(2003). Tilpasset opplæring i vanlig klasserom. Oslo: Abstrakt forlag Lassen, L. (2002). Rådgiving, kunsten å hjelpe. Grunnleggende faktorer i veiledning. Oslo : Universitetsforlaget Nordahl, T.(2002). Eleven som aktør. Fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget Ogden, T. (2004). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Persson, B. (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. Rutter, M. & Maughan, B. (2002). School effectiveness findings Journal of School Psychology, 49 (6), pp Solli, K-A (2004) Status for spesialundervisning Oslo: Læringssenteret. Vedeler, L. (2001). Barnehagen og tilpasset opplæring. I: E. Befring & R., E. og Tangen, (red.). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Ytterhus,B. (2002). Sosialt samvær mellom barn inklusjon og eksklusjon i barnehagen. Oslo: Abstrakt forlag. 11

12 EMNE 2. Lese- og skrivevansker - 20 studiepoeng Mål: Emnet skal gi kunnskap og innsikt i forebygging av lese- og skrivevansker, samt ferdigheter i utredning, opplæring og rådgiving på individ, - gruppe, - og systemnivå. Emnet skal bidra til innsikt i eget forståelsesgrunnlag og bevissthet om personlige ferdighets- og utviklingsmuligheter Innhold/oppbygging: Studiet omfatter et kommunikativt og språklig perspektiv på skriftspråkopplæring, skriftspråkstimulering i førskolealder, lese- og skriveopplæring i grunnopplæring og blant voksne, lese- og skrivevansker/dysleksi hos barn, unge og voksne. Emnet vil også ta opp temaer knyttet til læringsstrategier- og lærevansker, samt matematikkvansker. Det vil bli gitt oversikt over ulikt materiell for forebygging, kartlegging og undervisning (herunder bruk av IKT) Organisering, undervisnings- og læringsformer: Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesninger, seminar og arbeid i basisgrupper. Det vil og bli gitt kurs i enkelte tester og kartleggingsmetoder. Arbeidskrav: 1. Gjennomføre en studieoppgave (15 20 sider) knyttet til vurdering av metoder/materiell. Dette kan bestå i å kartlegge et barn/elev med språk-/ kommunikasjonsvansker og/eller lese- og skrivevansker og å utarbeide rapport og undervisningsopplegg for barnet/eleven. Arbeidet skal gjennomføres i gruppe (maks 4 studenter). Veiledning vil bli gitt. 2. Sertifiseringskurs i KOAS-testen og Reynells språktest. Vurdering: Individuell skriftlig eksamen uten tilsyn over tre dager. Arbeidet skal munne ut i en faglig artikkel på maksimum 10 sider skriftstørrelse 12. Vurderingsuttrykk er gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 12

13 Litteratur: (med forbehold om endring) I bøker merka med stjerne * før forfattarnamnet, blir det redusert sidetal. *Blachman, B. (red.) Foundations of reading acquisition and dyslexia. Implications for early intervention. Mahvah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Block, CC. & Pressley, M. (Eds.) Comprehension instruction. New York: Guilford Press. Kap. 2,6,12, *Frost, J Lesepraksis på teoretisk grunnlag Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kamil, M.L., Mosenthal, P.B., Pearson, P.D., & Barr, R. (Eds.) Handbook of reading research, Volume III. Mahwah, NJ: Erlbaum. Kap. 16 The neurobiology of reading and reading disability, 19 Learning from text: A multidimensional and developmental perspective, 24 Engagement and motivation in reading, 29 Spelling og 40 The effects of other technologies on literacy and literacy learning - Lie, A Leselæring og lese- og skrivevanskar i eit oppgåveanalytisk perspektiv. Høgskolen i Østfold. Pressley, M Reading instruction that works. The case for balanced teaching.2. edition. New York: The Guilford Press. Solvang, P Den dyslektiske dominans. Spesialpedagogikk, nr. 8. Spear-Swerling, L. & R.J. Sternberg The road not taken: An integrative theoretical modell of reading disability.journal of Learning Disabilities. Vol. 27, nr. 2. Fra Elsness, T.F Stavestrategier hos barn i alderen 7-8 år. Oslo: Unipub forlag: * Tidligere forskning side 9 37 * Staveutviklingen: En utvikling gjennom stadier? side Olaussen, B. Stokke Fonologisk bevissthet. Et sentralt begrep i senere års leseforskning. I Wold, A.H. (red.) Skriftspråkutvikling. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, side Treiman, R. og Cassar, M Spelling acquisition in English. I Perfetti et al. (red.) Learning to spell. Research, theory and practice across languages, New Jersey: Lawrence Erlbaum Vanvik, A Kort innføring i fonetikk. Oslo: Universitetsforlaget. (utdrag) Vellutino, F m.fl (2004) Specific reading disability (dyslexia): what have we learned in the past four decades?. I: Child Psychology and Psychiatry 45:1, pp 2 40 Wimmer, H. og Landerl, K How learning to spell German differs from learning to spell English. I Perfetti, C.A., Rieben, L. og Fayol, M Learning to spell. Research, theory, and practice across languages: Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum 13

14 Bosman, A.M.T. & Van Orden, G.C Why spelling is more difficult than reading. I Perfetti, C.A., Rieben, L. og Fayol, M Learning to spell. Research, theory, and practice across languages: Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum *Perfetti, C.A., Rieben, L. og Fayol, M (red.) Learning to spell. Research, theory and practice across languages. New Jersey: Lawrence Erlbaum Melbye, P.E Matematikkvansker. Oslo: U-forlaget. 14

15 EMNE 3. Sosiale og emosjonelle vansker 20 studiepoeng Mål: Emnet skal gi kunnskap og innsikt i forebygging av sosiale og emosjonelle vansker, samt ferdigheter i utredning, opplæring, evaluering og rådgiving på individ-, gruppe- og systemnivå. Emnet skal bidra til innsikt i eget forståelsesgrunnlag og bevissthet om personlige ferdighets- og utviklingsmuligheter. Innhold/oppbygging: Hovedtemaer vil være knyttet til samspill, konflikter og konfliktløsing i barnehage og skole. Forståelsesmåter og tiltak vil bli drøftet på bakgrunn av individuelle, kognitive og gruppe/samfunns- relaterte faktorer. Resiliensperspektivet vil stå i fokus. Det vil bli lagt vekt på tiltak basert på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Organisering, undervisnings- og læringsformer: Studiets arbeidsformer vil variere med forelesninger, seminarer, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid. Arbeidskrav: Prosjektarbeid utført i gruppe. Problemstilling knyttes opp hovedtemaer i emnet. Rapportens omfang skal være sider. Vurdering: Individuell skriftlig eksamen uten tilsyn over tre dager. Arbeidet skal munne ut i en faglig artikkel på maksimum 10 sider skriftstørrelse 12. Vurderingsuttrykk er gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Litteratur (med forbehold om endringer): Andreassen, T. (2003). Behandling av ungdom i institusjon. Hva sier forskningen.? Oslo: Kommuneforlaget. Kommuneforlaget. Befring, E (2001) Problematferd og forebygging. I : Befring og Tangen: Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen forlag. kap.8 (27 s) Borge, A. I. H (2003) Resiliens : risiko og sunn utvikling, Gyldendal Akademisk (140 s) 15

16 Bråten, S. (1989): G.H. Meads filosofi som grunnlag for dialogisk forståelse. I H. Thuen & S. Vaage (red). Oppdragelse til det moderne. Oslo : Universitetsforlaget, Dodge, K.A. (1991): The Structure and Function of Reactive and Proactive Aggression. In D.J. Pepler and K.H. Rubin (red.) The Development and Treatment Of Childhood Aggression. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaums Associates Publishers. Gjærum, B og Ellertsen, B (2002) Hjerne og atferd. Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv et skritt videre Oslo: Gyldendal akademiske, kap 4 (s ), 8, 13, 14, 15 og 20 Hagtvet, B (2000) Latter, gråt og ord i tidlig levealder. Om forholdet mellom emosjonell og språklig utvikling. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 1: 3 14 Klefbeck, J og Ogden, T (2003) Nettverk og økologi : problemløsende arbeid med barn og ungeoslo: Universitetsforlaget, 2. utgave Kvello, Ø (2001) Familiesystemteori. Spesialpedagogisk metode ved sosiale vansker. Spesialpedagogikk nr.7: 3 16 Kvello, Ø (2003) Læreren som løsningspilot i et mangfoldig fellesskap. I: Petterson, T og Posthom, M.B (red) Klasseledelse. Oslo: Universitetsforlaget,55 88 Nordahl, T (2002) Eleven som aktør : fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 1 4, 7 8 Nordahl, T., Sørlie, M.-A., Tveit, A.& og Manger, T.(2003) (2003b). Alvorlige atferdsvansker. Effektiv forebygging og mestring i skolen. Veileder for skoleeiere og skoleledere. Oslo: Læringssenteret. Roland, E og Idsøe, T (2001) Aggression and Bullying. Aggressive behaviour, vol 27: Ogden, T (2001) Sosial kompetanse og problematferd. Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap.2, 3, 6, 7 og 8 Ogden, T(2002) Multisystemisk behandling av atferdsproblemer teori og forskningsgrunnlag. I: Tidsskrift for ungdomsforskning 2002, 2 (2): Sandbæk, M (2000)Foreldres vurdering av hjelpetjenester for barn. Tidsskrift for Velferdsforskning vol 3, nr , s Sørlie, M-A (2000) Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen. Oslo: Praxis forlag, kap 1 3, 8 Williams, H and Daniels, A (2002) A systemic approach to emotional actors in dealing with behaviour difficulties. The Birmingham framework for intervention. I: Gray, P (ed) Working with emotions: responding to the challenge of difficult pupil behaviour in schools. London: RoutledgeFalmer,

17 EMNE 4. Vitenskapsteori, metodelære og statistikk 20 studiepoeng Mål: Målet med studieenheten emnet er Å bidra til innsikt i vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til forskning generelt, spesielt vektlegges forskningsspørsmål innenfor det spesialpedagogiske kunnskapsfeltet. Å bidra til innsikt som gir grunnlag for selvstendig forskningsvirksomhet og kritisk refleksjon over forskning. Å bidra til refleksjon over forskningsetiske spørsmål. Innhold/oppbygging: I tillegg til presentasjon og arbeid med generelle vitenskapsteoretiske problemstillinger vil en ta opp filosofiske grunnspørsmål og ideer innenfor ulike spesialpedagogiske strømninger og paradigmer, herunder menneskesyn, funksjonshemningsbegrep og vitenskapsteoretiske posisjoner innenfor spesialpedagogikken. Drøfting av samfunnsmessige og kulturelle utviklingstendenser og deres konsekvenser for praksis vil bli fortsatt fra emne 1. Etiske problemstillinger vil bli viet stor plass. Studieenheten inneholder kurs i kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger. Siktemålet med kurset er å utvikle innsikt i både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Kvantitative forskningsmetoder legger særlig vekt på bruk av statistisk metode og arbeid med SPSS. Kvalitative forskningsmetoder legger vekt på arbeidsprosessen i kvalitative forskningsprosjekt og på vurdering av den kvalitative forskningens betydning for spesialpedagogisk kunnskapsgenerering. Sentrale delemner er vil være ulike forskningstradisjoner og metoder innen det kvalitative feltet - feltarbeid, observasjon, intervjuundersøkelser og tekstanalyse. Organisering, undervisnings- og læringsformer: I fagområdet statistikk vil vi nytta mappevurdering som lekk i studentane sin læringsprosess og prøving av studentane si forståing av fagstoffet. Dette er ein obligatorisk del av studiet. 17

18 Arbeidskrav: I statistikkdelen av emnet skal studenten innlevere to oppgavesvar innen gitte tidsfrister. Hvert oppgavesvar skal ha et omfang på 2-3 sider. Oppgavene vil bestå av en kombinasjon av essay- og regneoppgaver. Studentane kan gjøre endringer på oppgavesvarene underveis i semesteret bl.a. på bakgrunn av tilbakemelding fra faglærer Vurdering: Individuell skriftlig eksamen i vitenskapsteori og forskningsmetode. Ingen hjelpemidler tillatt. Vurderingsuttrykk er gradert skala skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Litteratur (med forbehold om endringer. Litteratur om vitenskapelig metode vil foreligge ved start av emnet). : Befring, E. (2002) Forskningsmetode, etikk og statistikk. Oslo: Det norske samlaget Chalmers A.F. (1999). What is this thing called Science. Buckingham: Open University Press. (Utdrag, ca 200 sider) NESH (1999): Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag, jus og humaniora (38 sider). 18

19 EMNE 5. Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse Mål: Siktemålet med denne studieenheten er å forberede mastergradsoppgaven gjennom arbeid med problemformulering, teoretisk og begrepsmessig presisering og forskningsmetodisk tilnærming. Arbeidskrav: Studenten skal utarbeide prosjektbeskrivelse med referanseliste som skal godkjennes av veileder. Denne danner grunnlaget for inngåelse av veiledningskontrakt for gjennomføring av mastergradsoppgaven. EMNE 6. Mastergradsoppgave På mastergradsoppgaven er det avsluttende eksamen med ekstern sensur. Det blir holdt muntlig eksaminasjon der studenten skal forvare sin oppgave. Sensuren baseres på studentens oppgave og muntlige forsvar av oppgaven. Det gis én bokstavkarakter for dette emnet. Den samlede karakteren baseres på det skriftlige arbeidet og forsvaret av dette. Det muntlige forsvaret har en justerende funksjon på den samlede karakteren. 19

20 20

Leksologi Spesialpedagogikk 2 (2. avdeling) Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium

Leksologi Spesialpedagogikk 2 (2. avdeling) Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Leksologi Spesialpedagogikk 2 (2. avdeling) Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium som består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Progresjonen i studiet innebærer

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

2MIT05 Tilpasset opplæring i et vidt didaktisk perspektiv

2MIT05 Tilpasset opplæring i et vidt didaktisk perspektiv 2MIT05 Tilpasset opplæring i et vidt didaktisk perspektiv Emnekode: 2MIT05 Studiepoeng: 20 Språk Norsk Forkunnskaper Fullført MIT 01-02 Læringsutbytte En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Språk, lesing, skriving utvikling og vansker (2017-2018) Studiepoeng: 30 Målgruppe Dette studiet gir innsikt i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring og betydningen av å disse

Detaljer

Master i spesialpedagogikk (Kull 2006/2010)

Master i spesialpedagogikk (Kull 2006/2010) Master i spesialpedagogikk (Kull 2006/2010) Ja Master i spesialpedagogikk (Kull 2006/2010) Spesialpedagogikk MASPE 120 Deltid 4 år Masterstudium Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap Lokalt

Detaljer

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

SPED4300 Psykososiale vansker

SPED4300 Psykososiale vansker SPED4300 Psykososiale vansker 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Fordypning i psykososiale vansker Fordjuping i psykososiale vanskar Behavioral learningdisorder Emnekode i FS for emnet og

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap STUDIEPLAN KRLE 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold: Et overordnet mål for KRLE i lærerutdanningene er at studiene skal styrke studentenes interkulturelle kompetanse. Samtidig skal emnet forberede studenten

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl VIDEREUTDANNING, 30 STP. FOR LÆRERE I RFK KLASSELEDELSE OG LÆRINGSFREMMENDE RELASJONER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For lærere ansatt i videregående skole i Rogaland fylkeskommune Emnet vil gå inn på klasseledelse,

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer