AQUA FARMS FOREDLING A/S-. SØKNAD OM KONSESJON FOR OPPBEVARING AV SLAKTEFISK I MERDANLEGG INNTIL m 3 I INSTEFJORD I BREKKE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AQUA FARMS FOREDLING A/S-. SØKNAD OM KONSESJON FOR OPPBEVARING AV SLAKTEFISK I MERDANLEGG INNTIL 2.000 m 3 I INSTEFJORD I BREKKE."

Transkript

1 - 11.F F.sak 101/94 GULEN FORMAN481-1-W-- sett seesutskrft av sak nr. I O1) C11-1 i møtet den (-1_0b.C1 Av Ç me3diem ar var filstades. cg, AQUA FARMS FOREDLING A/S-. SØKNAD OM KONSESJON FOR OPPBEVARING AV SLAKTEFISK I MERDANLEGG INNTIL m 3 I INSTEFJORD I BREKKE. Sakstilfan Søknad, dat , med div vedlegg. - Arealdelen i kommuneplanen, godkjent av kommunestyret i K.sak 12/91. - K.sak 15/91 - Kommunal handsaming av oppdrettsaker etter at "Arealdelen i kommuneplanen" er endeleg godkjent. - Skriv frå rådmannen, dat Uttale til søknaden frå: * miljøvernkonsulenten, dat * landbrukskontoret, dat * Gulen fiskerinemnd, møte den , sak 2/94. Bygningsrådssak 37/94 vedk. dispensasjon frå kommuneplanen. Saksut reiin Det planlagte merdanlegget er lokalisert i tilknyting til det nye sanitærpakkeriet i Instefjord. Omsøkte lokalitet ligg ikkie innanfor område avsett til akvakulturføremål i "Arealdelen i kommuneplanen. Etter at "Arealdelen i kommuneplanen" var endeleg godkjent, vedtok kommunestyret nye reglar for handsaming av oppdrettssaker. Her heiter det m.a. fylgjande: HANDSAMING AV KONSESJONSSøKNADER UTANFOR OMRÅDE SOM I AREALDELEN I KOMMUNEPLANEN ER LAGT UT TIL AKVAKULTURFØREMÅL. Kommunen har ikkje heimel til å nekte å handsame konsesjonssøknader, som gjeld lokalitetar utanfor akvakulturområda i kommuneplanen. S 7 i Plan- og bygningslova gjev ein generell dispensasjonsadgang frå arealdelen i kommuneplanen. Det er lagt til bygningsrådet å vurdre søknader om dispensasjon frå planen. S 7, 1. ledd i Plan- og bygningslova lyder slik: "Når særlige grunner foreligger, kan bygningsrådet, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse eller plan, etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, vedtekt eller forskrift eller fra arealdelen i kommuneplanen, reguleringsplan eller fra bebyggelsesplan. Det kan settes vilkår for dispensasjon."

2 11.F Det bør ikkje vere aktuelt å forenkle sakshandsamingsprosedyrane for søknader om konsesjon utanfor akvakulturområde. Slike søknader må handsamast som no. I tillegg må søkjaren søkje bygningsrådet om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen. Før konsesjonssøknader vert oversendt til fiskerisjefen til vidare handsaming og avgjerd, må det vere klarert om bygningsrådet gjev slik dispensasjon. Eventuelt avslag frå bygningsrådet kan klagast til fylkesmannen. Avslag på søknad om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen inneber at det ikkje er grunnlag for å vidarehandsame tilhøyrande konsesjonssøknad. Etter at det var henta inn uttale til konsesjonssøknaden frå dei vanlege uttaleorgana, vart saka sendt over til bygningsrådet for handsaming av spørsmålet om dispensasjon frå "Arealdelen i kommuneplanen" etter 7 i PBL. B nin saiefen si saksut reiin Søknaden gjeld løyve for opplegg av merder inntil 2000 m3 for slaktefisk tilknytting til slakteriet i Instefjord. Søknaden krev dispensasjon frå kommuneplanen då sjøarealea her er disponert til Fiskeri- og Fleirbruksområde (FFNF-område) Lakseslakteriet vert godkjent av bygningssjefen. Søknaden om mordanlogg burde vore lagt fram samstundes, slik at alle konsekvensar av plasseringa av slakteriet var klarlagt før handsaming. På den andre sida burde vi truleg rekne med at merdanlegg høyrer med som ein naturleg del av eit lakseslakteri. Merdanlegga er i søknaden plassert vest for kaia nær elveosen. Sjøområdet i elveosen og vestetter er i kommuneplaen disponert til Fiskeriområde; prioritert kaste- og låssettingsplass. Området aust for elva er disponert som Fleirbruksområde (FFNF-område), Merdanlegget si plassering vil påvirke bruken av kaste- og låssettingsområde med sin nærleik og utlegging av ankerfester. Fiskerinemnda og miljøvernkonsulenten har gjeve positiv tilråding til søknaden. Landbruksnemnda har ingen merknad. Ut frå situasjonen ved slakteriet ser det ut for å vere mogleg med plassering av merdanlegget utanfor Fiskeriområdet, og med flytting av merdanlegget til aust for kaia til slakteriet vil avetanden til Fiskeriområdet bli tilfredsstillande. B nin ss'efen sitt framle til vedtak: Bygningsrådet viser til saksutgreiinga ovanfor og tilrådingane i samband med utlegginga til offentleg ettersyn og gjev i samsvar med Plan- og bygningslova S 7 dispensasjon for plassering av merdanlegg på 2000 m3 i FFNF-område i Instefjord. Plasseringa utførast lengst mogleg aust for kaia i størst mogleg avstand frå Fiskeriområdet.

3 11.F Anlegget skal byggemeldast på vanleg måte i samsvar med Plan- og bygningslova S 84. Jamfør føresegene pkt. 5 andre avsnitt til kommuneplanen sin arealdel. Samrø stes vedtak i b nin srådet: - Bygningssjefen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Etter dette er det gitt turvande dispensasjon frå "Arealdelen i kommuneplanen" for plassering av anlegget. Konsesjonssøknaden har lagt ute til offentleg ettersyn sidan med kunngjering i 2 lokalaviser og Norsk Lysingsblad. Det er ikkje kome inn merknader til søknaden frå privatpersonar, lag eller organisasjonar. Før saka vert sendt vidare til Fiskerisjefen for endeleg avgjerd, skal formannskapet gje ei samla uttale til søknaden på vegnar av kommunen. Rådmannen sitt framle til vedtak: Formannskapet gjer etter fullmakt slikt vedtak: Formannskapet rår til at konsesjon vert gjeve under føresetnad av at offentlege miljøkrav til ei kvar tid vert stetta, jfr. vedlagte uttale frå miljøvernkonsulenten, dat Samrø stes formannska svedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Særutskrift sendt til: Aqm-4-59»341 Miljøvern onsti-en'en her Landbrukskontoret, her. Gulen Fiskerinemnd, 5980 Hardbakke Teknisk etat, her. Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane, 6700 måløy

4 1.K Rådmannen sitt framle til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak: 1. Gulen kommunestyre meiner at søknaden frå Aqua Farms Foredling A/S om utsleppsløyve er i samsvar med gjeldande lover og føresegner. 2. Gulen kommunestyre kan heller ikkje sjå at søknaden kjem konflikt med "Arealdelen i kommuneplanen", andre planar, viktige miljøvern- eller friluftsinteresser. 3. Gulen kommunestyre tilrår derfor at søknaden vert godkjent. Samrø stes formannska svedtak: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Samrø stes kommunest revedtak: Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Særutskrift sendt til: - miljøvernkonsulenten, her - teknisk etat, her. - kommunelege 1, her. - fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 5840 Hermansverk - Jstei~-»stew lia54

5 1.K GULEN KOMMUNESTYRE Reti: 7.2.9rutskrii.t av sak nr. /6/q9. i m22e cen ioc gq Av 21 mewernar3v?r Q, c) tilstades. G41 3 K.sak 16/94 F.sak 28/94 AQUA FARMS FOREDLING A/S. SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FOR SANITÆRSLAKTERI. Sakstilfan - Søknad om utsleppsløyve, dat Skriv frå fylkesmannen til teknisk etat, dat , vedk. utlegging av søknad til offentleg ettersyn. - Skriv frå rådmannen, dat , vedk. uttale til søknad om utsleppsløyve. - Uttale til søknaden frå: * kommunelege 1, dat * miljøvernkonsulenten, dat Saksut reiin Søknaden har lagt ute til offentleg ettersyn sidan Det har ikkje kome inn merknader til søknaden i utleggingstida. Det er henta inn skriftleg uttale til søknaden frå miljøvernkonsulenten og kommunelege 1. I tillegg har teknisk sjef gjeve munnleg uttale. Det er semje om at det er ein vel gjennomarbeidd søknad som vert presentert, og at: - søknaden er i samsvar med gjeldande lover og føresegner innanfor saksfeltet - søknaden kjem ikkje i konflikt med Arealdelen i kommuneplanen, andre kommunale planar, viktige miljøvern- eller friluftsinteresser Søknaden vil verte avgjort av fylkesmannen etter uttale frå Gulen kommune. Mynde til å gje uttale på vegnar av kommunen i slike saker er ikkje delegert, og saka lyt derfor handsamast av kommunestyret.

6 - GULEN KOMMUNE Formannskapskontoret 5966 EIVINDVIK Fylkesmannen i Sogn og Fjordane MVA v/klyve Tinghuset 5840 HERMANSVERK Vår ref.: Arkivnr.: 01861/ Avd./Sakshands.: FOR/RAB AQUA FARMS FOREDLING AS. SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE. Ein syner til søknad frå Aqua Farms Foredling A/S om utsleppsløyve for sanitærslakteri, dat , og til oversendingsbrev frå fylkesmannen, dat Søknaden har lagt ute til offentleg ettersyn på teknisk etat og på Brekke postkontor. Det har ikkje kome merknader til søknaden i utleggingstida. Ein har henta inn skriftleg uttale til søknaden frå fylgjande lokale fagorgan: - miljøvernkonsulent kommunelege 1 I tillegg har teknisk sjef gitt munnleg melding til underteikna om at teknisk etat ikkje har merknader til søknaden, slik han ligg føre. møte den har Gulen kommunestyre handsama søknaden under K.sak 16/94. Med dette vert oversendt uttale til søknaden frå: kommunelege 1, dat miljøvernkonsulenten i Gulen, dat Gulen kommunestyre frå møte den , K.sak 16/94 E /X -e4,..}l._ v ' k :14 /7 rahamsen rådmann Vedlegg

7 TOMMY NORMAN 1.EGE 5966 EIVINDVIK / Ang Aqua farms søknad om utslipp til sjø av prosessvann. Det skulle være tilfredstillende med tilsetting av maursyre og oppbevaring ved lav ph 3,8 i 24 timer før utslipp på 200 meter dyp. Slog skal leveres godkjent mottak. (Hordafor) Finner det ønskelig at Kommunelege 1 evt den som har ansvaret for utslipp,foretar en kontroll ved høve eller ved klage. Vennlig hilsen Tommy Norman

8 GULEN KOMMUNE Miljøvernkonsulent 5966 Eivindvik Telefax Telefon ey Rådmannen her VEDKJEM AQUA FARMS FOREDL1NG A/S SIN SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FOR SANITÆRSLAKTERI Viser til skriv frå rådmannen datert der han ber om uttale frå miljøvernkonsulenten i denne saka. Søknaden frå AQUA FARMS er i samsvar med reglar for behandling av prosessvatn frå sanitærslakteri etter landruksdepartmentet sine føresegner om slakteri (handbokkode ) og rundskriv T-26/83 frå miljøverndepartementet. Desse reglane er særs strenge når det gjeld rensing av prosessvatn og ein tilrår difor søknaden. Eivindvik, Åse Ingvill Berge miljøvernkonsulent

9 - GULEN KOMMUNE Formannskapskontoret 5966 EIVINDVIK Teknisk sjef, miljøvernkonsulent og kommunelege 1 Vår ref.: Arkivnr.: 01861/ Avd./Sakshands.: FOR/RAB AQUA FARMS FOREDLING A. SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FOR SANITÆRSLAKTERI. Ein syner til vedlagte søknad om utsleppsløyve, dat Søknaden har lagt ute til offentleg ettersyn på teknisk etat og på Brekke postkontor sidan Det har ikkje kome inn merknader til søknaden i utleggingstida. Søknaden vil verte avgjort av fylkesmannen etter uttale frå Gulen kommune. Mynde til å gje uttale på vegnar av kommunen i slike saker er ikkje delegert, og saka lyt derfor handsamast av kommunestyret. Saka burde allereie vore ferdighandsama av kommunen, men p.g.a. ei missforståing har saka blitt liggjande lenger enn turvande. Neste kommunestyremøte er Rådmannen vil gå inn for å få tatt saka opp i dette møtet. På denne bakgrunn vil rådmannen be om uttale til søknaden frå: teknisk sjef - miljøvernkonsulent kommunelege 1 innan , kl ';" v' d rå= 4 namsen Vedlegg Kopi: Fylkesmannen v/mva-klyve, 5840 Hermansverk

10 LEIGAVTALE ** *********** ********** Underskrivne Bjarne Insteljord som eigar av gnr. 121 bnr. 3 i GULEN KOMMUNE leiger med dette til AQUA FARMS FOREDLING AS. eit område av garden på fyljande vilkår: 1. AREALET. Arealet er «Tangem> som er området mellom naustet til bnr. 3 og bnr. 7 (AFF), og vert avgrensa slik: Mot sør: Kommunal veg. Mot øst: Fastpunkt vert 1,5 m vest for rørgjennomføring i kommunal veg. Der i frå i nordleg retning til 4 m frå nordvestlege hjørne på naustet. Vidare i same retning til 3 m frå veltekant for stein (målt i topp av kant). Mot nord: Same avstand til veltekant mot vest, avslutta i nordlege grensepunkt mellom bruk nr. 7 og 3. Mot vest: Grense mellom bnr. 7 og Tilkomst/bruk av arealet. Noverande grenselinje mellom bnr. 7 og bnr. 3 skal vere merka. Tilkomsten til arealet vert langs denne grenselinja. Veg til bnr. 7 skal ikkje komme inn på det leigde arealet. Snø som vert rydda må ikkje leggast til hinder for bnr Opparbeiding/avgrensingar. Ved opparbeiding av plassen skal avdekka jordmassar transporterast vederlagsfritt til anvist område. Det leigde arealet skal leigetakar bruke til parkeringsplass og snuplass for bilar som transporterer til og frå anlegget. 4. Leigetid. Avtalen skal gjelde i år, rekna frå 1. juli Leigaren har rett til å avtaletida for1enga med inntil 5 - fem - år om gongen, så lenge det er drift ved anlegget. Dersom avtalen ikkje vert sagt opp med 6 mnd. skriftlig varsel, skal den reknast som automatisk fornya med ein 5 års periode. Ved mishald, har partane gjennsidig rett til å heve avtalen med minimum 2 - to års skriftlig varsel.

11 LEIGEAVTALE. Underskrivne Bjarne Instefjord, Geir Instefjord, Sigbjørn Haugen, Magne Instefjord og Helge Instefjord som eigar av gnr. 121 i GULEN KOMMUNE leiger med dette til SLAKTER1ET BREKKE AS. eit fellesområde på fylgjande vilkår. 1. AREALET. Arealet er området på vestsiden av elva og vert avgrensa slik: Mot sør: Fylkesvegen til Brekke. Mot øst: Elv. Mot nord: Sjø. Mot vest: Som mot sør. 2. Tilkomst/bruk av arealet. Tilkomst som no, med rett til å utvide og bygge om avkjørsla. Plassen vil bli brukt til oppsetting av inntil 400 m2 lagerhall, i første omgang 10 x25m samt parkeringsplass for de som arbeider her, frysecontainere og ellers mellomlagring av utstyr. 3. Opparbeiding / avgrensing. Plassen vil bli planert og asfaltert etter vårt behov. Den delen av plassen som blir brukt til badeplass med tilkomst skal opprettholdes som det er. Det blir satt opp autovem frå støpekant bru og mot avkjørsel til leid areal. Leigetaker skal ta omsyn til drifting av husdyr,og grunneigar varsler endringer i rutiner for drifting. 4. Leigetid. Avtalen skal gjelde i 9 år og 11 mnd. rekna fra og med 01.februar Leigetakeren har rett til å seie opp avtalen med 6 mnd. skriftlig varsel. 5. Leige. Leiga skal være kr ,-

12 á

13 N\ SL-Ikteriet KS-Dokument Slakteriet AS SF Bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - HACCP Flytskjema sone 1 og 2 Versjon 1 Dato: Dok.ansvarlig: H.Kristensen Godkjent av: K.Strømsnes Sign. Side 1 av 1 St.4tte Sone2 501 Utkast 109 Tank 2 Kje1ing/Utblodning Utkast 601 Slog fersk 118 Vaskerenne mitransportør D:\kvalitetssystem\brc 2010\kap 2-bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - haccp flytkjema sone 1 og 2 rev doc

14 - Slaktetlet )) KS-Dokument Slakteriet AS SF Bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - HACCP Flytskjema Ferskpakking sone 3 og 4 Versjon 1 Dato: Dok.ansvarlig: H.Kristensen Godkjent av: K.Strømsnes Sign. Side 1 av 1 Sone 3 Sone Man.vogntil heis 118 Vaskerenne 119 Sortering 121 Avvist fisk fia grader Man.vogn til heis 400 Mottak/kontroll og lagring av fersk-emballasje 401 Innmating av kasser fra lager 122 Head off 120 Grader/vekt 501 Utkast 124 Kasser avvist fta grader Tilrettelegging sjekkvekt/ Etikettering av fisk i kasse 302 Ismaskin Gill out Isdosefing Islager 130 Manuell pakking 131 Vekt sonering Tilrettelegging Sjekkveiing Etiketteri 127 Lokking 133 Man. isdosering 128 Stropping 129 Palletering 404 Mottak/kontroll og lagring av paller 137 Lagring fersk 138 Skipning o:\kvalitetssystem\brc 2010 \kap 2-bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - haccp\2.3.2 flytskjema fersk sone 3 og 4 rev docx

15 KS-Dokument Slakteriet AS SF371 Siaicteriet ) 2. Bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - HACCP Frysepakking sone 4 Versjon 1 Dato: Dok.ansvarlig: H.Kristensen Godkjent av: K.Strømsnes Sign. Side 1 av 1 Sone Grader/vekt 17, Head off 150 Man legging på reol 151 Innfrysning i tunnel 149 Vask reol 152 Glassering Mottak og Pakking i lagring av plastpose og eske papp/plastposer 154 Veiing/ etikett kasse 128 Stropping Mottak og Palletering lagring av paller Lagring frys Stuffmg container 138 Skiping o:\kvalitetssystem\brc 2010\kap 2-bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - haccp\2.3.3 flytskjema frys sone 4 rev doc

16 Slakterie KS-Dokument Slakteriet AS SF Bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - HACCP Flytskjema Rundvac. frys Versjon 1 Dato: Dok.ansvarlig: H.Kristensen Godkjent av: K.Strømsnes Sign. Side 1 av Manuell Legging på reol 151 Innfrysingstunnel 152 Glassering 181 Pakking i Pappcontainer/kasser/kar 402 Mottak og lagring av papp/plastposer 182 Rundvac maskin 183 Krympebad 184 Produktmerking fisk 153 Pakking i Pappesker/lokk 154 Sjekkveiing Etikett kasse 128/ Stropping/ Mottak og palletering lagring av paller 155 Lager frys 138 Skipning o: \kvalitetssystem \brc 2010\kap 2-bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - haccp\2.3.4 flytskjema rundvac frys rev doc

17 KS-Dokument Slakteriet AS SF371 Siakteriet 2. Bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - HACCP Flytskjema Slog Versjon 1 Dato: Dok.ansvarlig:1-1.Kristensen Godkjent av: K.Strømsnes Sign. Side 1 av Mottak av Slog fm manuelt FishFonn sløyebord Slog fra Slog fra sløyemaskiner og sløyebord torsk knuro 601 Slog fra sortering 602 Vacum sug 701 FishFonn 603 Pumping lagertank (kvem) 604 Lagertank 605 Skipning Fersk slo o:\kvalitetssystem\brc 2010\kap 2-bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - haccp\2.3.6 flytskjema slog rev doc

18 KS-Dokument Slakteriet AS SF Bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - HACCP Slakteriet I/ Flytskjema Utkast Versjon 1 Dato: Dok.ansvarlig: H.Kristensen Godkjent av: K.Strømsnes Sign. Side 1 av Mottak/kontroll av kar Lagring av Lagring av kar på kjøl kar på frys 138 Skipning o:\kvalitetssystem\brc 2010\kap 2-bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - haccp\2.3.7 flytskjema utkast rev doc

19 Slakteriet,/ KS-Dokument Slakteriet AS SF Bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - HACCP Flytskjema Ferskvann Versjon 1 Dato: Dok.ansvarlig: H.Kristensen Godkjent av: K.Strømsnes Sign. Side 1 av Vanntvannstank 301 UV-stråling 305 Pumpestasjon 106 Utblødningsband 306 Vaskesatelitt 108 Transportør 110 Transportør 112 Grader til sløying 113 Sløyemaskiner 205 Prosessvann til rensing 114 Etterrensing Knuro 115 Manuelt sløyebord 206 Kontroll Redox 119 Sortering 207 Utpumping til sjø 126 Isdosering 133 Man.isdosering 120 Grader/vekt 303 Islager 302 Ismaskin Glassering 183 Krympebad o:\kvalitetssystem\brc 2010\kao 2-bedriftens olan for nærinasmiddeltrvoahet - haccm2.3.8 flvtskiema ferskvann rev doc

20 KS-Dokument Slakteriet AS SF371 Slaeteriet V 2. Bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - HACCP Flytskjema Sjøvann Versjon 1 Dato: Dok.ansvarlig: 1-1.Kristensen Godkjent av: K.Strømsnes Sign. Side 1 av UV-stråling RSW-conteiner 202 RSW conteiner, Kjøling 107 Tank 1 Utblødning/ kjøling 203 Prosessvann til rensing 109 Tank 2 Kjøling/ Utblødning 204 Kontroll Redox 205 Utpumping til sjø 118 Vaskerenne m/transportør 117 Manuelt sløyebord, Torsk etterrensing o:\kvalitotssystem\brc 2010 \kap 2-bedriftens plan for næringsmiddeltrygghet - haccp\2.3.9 flytsl ema sjøvann rev doc

21 Reg. nr.: 2006 EK-SERTIFIKAT Gyldig 20.5, :1) EMBALLASJERONVENSJONENs SAMSVÅRSERKLIERING OM HELSEMESSIG SIKKER NÆRINGSMIDDELEMBALLASJE Finna: AS NESSEPLAS"T Adresse: Nessane, 6899 BALESTRAND Emballasjetype: EPS-Kasser 2. jjandelsnavn/art nr.: Nesseplast Thermobox, Nesseplast Airbox Materi le/sammensetn.: EPS (Ekspandert polystyren), Styropor Angitte emballasje/materiale er i sarnsvar med krav f:"matkontaktforskrifteæ og EUS:ramtneforordningfEC) No 195/2004. Følgende bestemmelser er oppfylt, og følgende spesifikasjener og opplysninger gjeldet: Regelverkshenvisninger: EU-Directive 2002/72/EC, 2004/19LEC, 2005/79/EC, 2007/19/EC og /EC -13fR Empf V Regulation (EC) No. 1935/2004 and (EC) No 2023/ ReleVante opplysninger1: Anvendelsesområde/,spesifikasjoner': Råvaren inneholder spor av et stoff som har en grenseverdi Næringsmiddetregelverket Direktiv-89/107/EC: men vit bidra med mindre enn 1% av grenseverdien4 Alle typer næringsmidlerunntettsure og alkoholholdige. Ubegrenset lagring..ved rnaks 5gr C. Andre opplysningeri Egne undersøkelsar må gjennomføres for å sikre at emballasjen ikke fortinger:dat aktuelle næringsmiddelets sensoriske egenskaper Vi forplikter, jf matkontaktforsicriftens 10, å informere bruker og Emballasjekonvensjonen når vesentlige endringer i produksjonen forårsaker endringer i migrasjon eller nye vitenskapelige data forettgger. Dokumenta, sjonen fornyes fortløpende i egen virksomhet og sendes EK i forbindelse med oppdatering av sertifikatet. Dato: 14, Firrnastetnpel: undersk4ft: (driftsansimr1 Emballasjekonvensjonens stempel: Dokumentasjon er kontrollert av: Dato: Sertifikatet er kun gyldig med Emballasjekonvensjonens stempel og registreringsnummer. EM ALLASJEKONVENSJONEN, cio Nofima Mat AS, Osloveien. 1, N 1430 As, Norge

22 [JU, U.L1.1.2 I JU 05,,,,N SÆLE SAG AS SÆLE 6899 BALEMAND Deresref: Lars-Trygv5.2xle Wir ret (saksnr): 2004/ Dato: Arkivkocle. 0 Statens titsyn for planter. fisk, d r og naeringsmidler CODKJENNING FOR MERKIINTG AV TREEMBALLASJE Det gis med dette tillatelse til IPPC-merking av treemballasje for eksport i henhold retningslinjene i Intemasjonal Plantesanitter Standard for Pakkeinateriale (ISPM 1S) på følgende vilkår:. Trevirket skal vtere barldritt (DB). Trevirket skal were dokumentert varmebehandlet (kit) ettcr godkjente metoder. Finna innfører intemkontroll i henhold bl kravet i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere av 1. desember Merket for eksport skalplasseres på to lett synlige steder på hvert kolli. Deres bedrift cr godkjent til å bruke følgende stempek r NO-SLT HT DB r2pc: International Flant Proteetion Convention net deranna- sobeth DIstrkskenterst for Bergen.111': (B.r,fl Fjull, Sund, EPAIBrderl. Eeseicsadresse: Telef313: ea 44 Mohn , Faks: BRUMUNDDAL M er Bent 5003 N E t mattltsynetna ffle: 1801%, N - zas

23 Utskriftsdato: Dette informasjonsblad er ikke underlagt revisjon. Laboratoriet Produktspesifikasjon Kvalitetsspesifikasjon - Beskrivelse - Dokumentasjon Massivpapp for emballasje. Massivpapp Id./nr.: PS34004.v9 Rev.av : ohp 11/10-09 Hovedbestanddel: resirkulert fiber/cellulose (resirkulering: EN13430) Massivpapp leveres i forskjellige tykkelser, utseende og med barriere for å oppfylle funksjonelle krav. Prinsippet er at flere ark limes sammen med PVA-lim. For trykkbilder benyttes primært flexotrykkmetoden med vannløste pigmenter. eså lunoms,, Hver sammensetninghar sin kode, sporbarhet, toleranse og tekniske verdier garanteres i internt system. Leveransebestemmelser er beskrevet i pkt. 5 i SWIF ( ). Konstruksjon og funksjon i ht. "International Fiberboard Case Code " (FEFC0). Ferdig emballasje betraktes som ufarlig og tilfredsstiller kravene som stilles til: Emballasjedirektivet 94162/EC Bedriften er medlem av Grønt Punkt Norge og emballasjen kan merkes med "RESY. Det produseres etter god hygiene praksis og i ht NS-EN ISO 9001 (sertifikat nr. 95-0SL-AQ-6015). Emballasje av fiberprodukter er noe dimensjonsinstabile slik at mål og vekt lar seg påvirke av forandringeride klimatiske forhold /temp. gr.0 og RF %). Hygiene: Tilpasset til EN15593, ref. Hygienehåndboka. (31 - Miljaifejp.rfs"1:"..' for h:51 st:tet retup:pjj'it-,:8gdrffleri,var:: :; en Ṇora krésy... ' Indre miljø: Det eksisterer definerte resultatmål i IK-systemet. Sikkerhet ivaretas i HMS-systemet gjennom skrevne prosedyrer og instrukser (ref. IK-Håndboka) Ytre miljø: Begrensninger av utslipp (vann og luft), støy og avfall er regulert i utslippstillatelse fra SFT. Transport:Foregår med bil der returtransport organiseres med hent av råstoff (returfiber) til egen papirfabrikk og/eller hjelpematerieli (> 90%). I områder med lav frekvens leies transport som inngår i nettverk. e egg: r.9 /: 0.H.Pedersen a o: 11/10-09 ohp Side 1 av G:\DATAMORDATA\Laboratoriet\NORM\PS34004_msv Norsk.doc

24 From:Rani Plast AS /12/ :01 ff341 P. 001/002 Reg. nr.: 1961 EK-SERTIFIKAT Gyldig W: Pirma: EMBALLASIERONVEN8JONENs SAMSVARSERKWERING OM HEI.SEMESSIG SIKKER NÆRINGSMIDDELEMBALL4SJE Råhl Plant AS Adresse: 2 Smballasjetype; 2 Handelsnavn/art. nr.: POsthoke 351, Bragemes, 3001 DRAMMEN Plaiffilm pm Ranl FilmPE 2 Miteriale/sammenietn.: PE,transperent alter irtfårgat Angibeeii gnillatjehmeriale er 1 samsvat Med krav: i 'iinatkont*tforskriften" og EUS rammeforordning (BC)No 293.$12004,Følgande bestertmielset oppfylt, og følgende Spesi'fikasjonex og opplysninget gjeldet 4 RegeiVerkshenvisnInger; FOMrdning(Et),Nn1935/2004, 2023/2006, au-direkthi.002/72/eg, 2004/19/EQ, /EC; 2007/19/EC, /EC,BfREtnpfablung111och IX Relevente opplystgnger': 7 AnvendelseSorniffde/ Allabiø'erlw ilyamedeli Litnødslagring Vid tnaka» Q spesifikasjoner': 8 Andre opplysninger' Egne undereakelser må gjennomfgres for i s'åcre ernt?anasjen ikke fortkiger det aktuelle meringerniddelei sensoriske egenerapef Vi foiphlçter,jf matkontaktforsktiftens 10, a informere bruker og-erribellasjekonvensjonen foiårsaker endringer i migrasjbn eller nye vitenskapelige datå foreligger. Dokumenta4 sjonen fornyes foriløpendel egen virksombet ogsendes,ek i forhiadertemed oppdateringayiertlfikatet. endlingerl produksjonen når vetendige Dato: FinnastemPet: underskrlft: dannutsvarli LÅS :Ernbellasjekonvens~ stempel: Dokilntentakibtler kontrollert av: Datb: Sertifikatet er kun gyldig med Emballasjekonvensjonens stempel o egittreringsnummer. EMBALLASJEKONVENSJONEN, c/o NOfima Mitt ÅS OsIevcien. i, N 143() Ås, Norge tre4iiavsnitt ; 2IDsMIs1 bsrifted49ig.gr 4#1"iiit for sikrs itimatkiintak ikriftsn't.t* ott*it

25 VrEDI ) SOBYEIMILJØ- FILTER % SJEKKLISTE/DELELISTE PROSJEKT: 198 Downstream Marine AS Slakteriet DELENR: NAVN: ANTALL: MONTERT MERKNADER: Vel-0076.t % filter 300 m kuleventil aisi stk 1 stk OK OK H ma netventil aisi316 S ole fs.24 v 1 stk 1 stk OK OK FLEX 3/4 Rustfri flettin S leslan e 1 stk OK II) Tonito-5360A ni el F/ 1/2 +3/4"slan e 1 stk Tonito-5352 Ku 1.M/3/4" innv. 1 stk OK OK 6147/740 Pur lmm PVC 2mm Zpb.0075-d-3 Vaa.0038-d-6 Gxv.1160-b-1 Gxw.1190-b /8r rett Silduk 740/ m Medbrin ere aisi316 Nedre tetnin Sidetetnin 3/4 klammer nylon 3/8 mutter n lon Flatstråleti s lin duk Flatstråleti. Inv.s lin 5x1,5m/m slan e fett lt M6- uickfit lav kk 316 1/8 uickfit lavt kk 316 1/8 smøreni el stk 0 1 stk 1 stk 7 stk 7 stk 7 stk mx2 2 stk 2 stk 2 stk OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK I.R I.R T kk-transmitter Joki-kontakt kom lett 1 stk 1 stk OK OK /8"r muffe aisi stk K'ettin n-il 2 karabinkroker 1 stk Merkeskilt 1 stk OK OK OK 3x Hz 7351EM120 Ø UC-205-S6 UC-204-S6 Børstemotor /0,12 kw. Gir.MFV-30/P 1-7 Børstemodul PP 0,5mm Trommelmotor 6200 Venderulle La er venderulle La er børsteakslin 1 stk 1 stk 7 x 2 stk 2 stk 2 stk 2 stk 2 stk OK OK OK OK OK OK OK

26

27 VED4,E-6 EÇ Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DO N TREAM 2.0: Beskrivelse prosess Anleggets formål er å desinflsere avfallsvann fra buffertanker. Dette gjøres ved at oksidant produsert i de elektrolyttiske cellene (C1,C2,) inndoseres i holdesløyfe sammen med blodvann fra buffertank. Blandingen av oksidant og blodvann mikses til homogen blanding i statisk mikser, og transporteres gjennom holdesløyfe. Ved holdetid ca 5 minutter i sløyfe, tas en delstrøm ut av holdesløyfe og tilbakeføres. I denne delstrømmen måles ph og redox, som indikerer vannets tilstand ved dette punkt. Redox og ph registreres i PLS, som styrer utløpsventil til sjø, eller tilbakeføring til buffertank for ny prosessering. Manuelle prøveuttak for fri klor etter holdetid, sammenholdt med avlest redox på samme tidspunkt, gir settpunkt for redox som grunnlag for styring av anlegget. Krav i metodegodkjenning for utslipp etter holdetid er 8ppm målt som fritt klor. De mv verdier som tilsvarer minimum 8 ppm fritt klor, settes som grenseverdier for godkjent utslipp, og gir grunnlag for styring av prosessen. Ved godkjente mv verdier pumpes vannet ut avløpsledning til sjø. Ved ikke godkjente verdier, stenges ventil for utløp, samtidig som ventil for retur til tank åpnes, og vannet må re prosesseres inntil godkjente verdier oppnås. Anlegget skal gå i en helautomatisk prosess, styrt av: - nivå buffertank, for start/stopp prosess - mv redox nivå for utslipp til sjø tilbakeføring til buffertank - ph nivå for eventuell inndosering av syre - flow i celler oksidantproduksjon på av - temperaturføler antifrostprogram - flowmåler oksidant mengdestyring sjøvannspumpe - flowmåler mengdestyring blodvannspumpe De ulike parameter for innstillinger settes i vindu "sett verdier" i PLS panel. Alarmer gis via lyssignal på container, og eventuelt telefonalarm til operatør. Verdier logges i PLS, og overflyttes via flyttbart lagermedium (USB) til sentralt kontrollrom for oppbevaring, utskrift og dokumentasjon til tilsynsmyndigheter for denne type anlegg. Anleggets kapasitet skal være desinfeksjon av 480m3 blodvann pr døgn, ca 20m3 blodvann pr time. Anleggets flow styres på følgende måte: Flow måler sender signal til blodvannspumpe FR1 regulerer hastighet på blodvannspumpe ihht innstilt ønsket flow Flowmåler i oksidantlinje registrerer flow oksidant FR2, frekvensomformer sjøvann regulerer hastighet på sjøvannspumpe ihht ønsket innstilt flow sjøvann/oksidant Flowmåler i holdesløyfe registrerer flow av blodvann/oksidant gjennom sløyfe Inndosering av syre i holdesløyfe, tidsmåling til ph endring registreres i ph måler angir utregning for faktisk flow som kontroll mot flowmåler holdesløyfe. Org. nr.:

28 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DO N TREAM 3.0: Komponentliste utstyr Pumper: Væske P1 Pumpe sjøvann/oksidant Leverandør Iwaki AS Type SMD-422CV5D varenr varenr Frekvensomformere FR1 For blodvannspumpe FR2 For sjøvannspumpe Torsvik Elektriske Torsvik Elektriske mitsubihi fr-e520s mitsubihi fr-e520s Ventiler V1 Blodvann utslipp V2 Blodv retur til tank V3 Sjøvann Georg Fischer Georg Fischer Georg Fischer kulevent d160dn kulevent d160dn Kulevent 63dn50 varenr Flowmåler FL1 Oksidant Flowmåler FL2 Blodvann Redoxmåler/phmåler R1 Blodvann/oksidant PH1 Blodvann oksidant Georg Fischer Georg Fischer Hyptech Hyptech Hyptech Signet paddlewheel vare nr Str. rør d32dn25 vare nr Univ mounting kit vare nr Flow transmitter vare nr Base unit vare nr Magmeter vare nr Sensorex redoxelektrodes660cd-orp Sensorex phelektrode S660 CD Walchem apparat WDP310-52N Nivåføler LC1 Blodvann buffertank 1 Holdesløyfe Statisk mikser PSU Styreskap Elektrolyttiske celler Torsvik Elektriske Mjelstad og Stokke ITT Flygt Torsvik Elektriske Torsvik Elektriske Downstream Marine Solartron Mobrey MSP422 Analogue lt 280pe50 pn6. Lengde 76m Klorblander /min ansl DN150 Trafo/likeretter 1000amp 400V Ordrnr 12753, tegn nr Oksidantgenerator 4.0: DRIFT AV ANLEGG DOWNSTREAM Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen, Norway Phone: Fax.: Org. nr.:

29 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DO N TREAM 4.1 Automatisk oppstart av prosess. Filtrert ubehandlet blodvann pumpes til buffertank nr 1. Nivåføler registrerer nivå på tank 1. Når nivå på buffertank når innstilt "settpunkt start prosess" innstilt i PLS, foretar systemet automatisk oppstart prosess, forutsatt at bryter på styreskap for "prosess av eller på" står i "på stilling". Ved automatisk oppstart skjer følgende: Trinn 1: P2 (sjøvannspumpe/oksidant) starter, går opp til innstilt flowinnstilling i PLS Trinn 2: Ventil 4 (oksidant) åpner Trinn 3: Ventil 2 utslipp til sjø åpner Trinn 4: Flowmåler (F1) registrerer flow av sjøvann gjennom celler. Dersom det registreres flow i området mellom innstilt "lav flow" og "høy flow", starter pådrag av strøm på celler stigende til innstilt ampere i "sett verdier", oksidantproduksjonen starter. Trinn 5: Blodvannspumpe starter, og FR1 styrer hastighet på pumpe sakte opp mot innstilt flow som pumpen skal jobbe mot. Trinn 6: Dersom redox verdi kommer under innstilt settpunkt for godkjent redox, stenges utløpsventil, og ventil tilbakeføring til buffertank åpnes. Trinn 7: Dersom ph verdi overstiger innstilt maksimumvercli (ex. 8,0) starter syrepumpe (P3). Pumpen styres automatisk mot settpunkt ph innstilt i PLS ved å øke/redusere pulsing. Trinn 8: Automatisk "stopp prosess". Dette skjer når nivåføler i Tank 1 registrerer nivå tilsvarende innstilt nivå for "stopp prosess" (ex. 50 cm), eller prosessbryter slås i stilling "av". Ved "stopp prosess" stanser P2 (blodvannspumpe), oksidant produseres fortsatt i innstilt tid og inndoseres i holdesløyfe. Strømpådrag celler styres deretter av, sjøvannspumpe stoppes, og utløpsventil og sjøvannsventil stenges. NOTE: Dersom redox viser nivåer under godkjent utslipp (innstilt mv godkjent utslipp) vil V2 (utslipp) stenge, og V3 (retur) åpne, og anlegg vil gå i returmodus til godkjente verdier for redox/ph oppnås. Dersom anlegg går i "returmodus" i mer enn innstilt tid for alarm (for eksempel 30 minutter) gis alarm til operatør. Sannsynlig årsak kan være at det er kommet belegg på redoxføler i sløyfe, og denne må tas ut for rengjøring. 4.2 Automatisk antifrostprogram DOWNSTREAM Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen, Norway Phone: Fax.: Org. nr.:

30 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DO N TREAM Innstilt program i PLS for å hindre frost i rør. Program gjøres operativt ved å trykke knappen "innkoblet" antifrostprogram i PLS. Parameter for intervall og varighet settes i samme vindu. Program styres av termostat, montert på utsiden av container. Når utetemperatur kommer ned til innstilt temperaturgrense (ex 0 grader C) på termostat, og anlegg ikke er i drift, (ved lavt nivå buffertank, eller prosessbryter i stilling "av") vil antifrostprogram starte etter inntilt tidsintervall i PLS (ex 120 min etter driftsstans/forrige spyling). Ved oppstart spyleprogram skjer følgende: Trinn 1: P2 (sjøvannspumpe) starter og går opp til innstilt nivå i FR2. Trinn 2: V4 (sjøvann) åpner Trinn 3: V3 (retur til buffertank) åpner Trinn 4: P1 Blodvannspumpe starter, og går opp til innstilt nivå trykktransmitter Spyling foregår i innstilt tid for antifrostprogram (ex 5 min), PI stopper, P2 stopper, og Vl og V4 stenger. NOTE! Antifrostprogram er operativt også når "start prosess, stopp prosess" bryter er i stilling "av". Når antifrostprogram er "innkoblet", vil dette starte automatisk opp straks nivå buffertank er kommet ned til "stopp nivå", eller at bryter start/stopp prosess blir slått i stilling "av. Dersom anlegg skal slås helt av, slik at ingen komponenter skal kunne starte, må antifrostprogram være stilt i "utkoblet" i vindu "sett verdier", i tillegg til at prosessbryter står stilling "av". 4.3 Manuell drift av komponenter: For manuell styring av komponenter fra PLS, må prosessknapp stå i stilling "AV" Fra hovedvindu trykkes "MANUELL", kommer inn i eget vindu for manuell styring. I dette vindu finnes "START STOPP" knapp for manuell drift, og "START STOPP" for å åpne/lukke ventiler, starte og stoppe pumper. OBS Når man går ut av vindu "MANUELL", trykk stoppknapp NOTE: Manuell drift av komponenter må brukes med forsiktighet. Vær obs at ikke pumper kjøres mot stengt ventil 4.4:Alarmer: DOWNSTREAM Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen, Norway Phone: Fax.: Org. nr.:

31 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DO N STREAM Innstilling av telefoniiste (SMS) for alarmer Utvalgte alarmer skal kunne gis vakthavende operatør via SMS ti/ mobiltelefon (GSM) Dette for å hindre unødig driftsstans på anlegget Telefon nr til vakthavende operatør legges inn i PLS ved å trykke knappen "GSM SMS" nederst til høyre for display. SMS melding, med beskrivelse av alarm vil først bli sendt til øverste telefonnr. Dersom denne ikke gir respons ved å bekrefte mottatt alarm, sendes alarm ut til neste telefonnr på listen. Respons på mottatt alarm gjøres ved å sende melding tilbake til GSM modem, innen 3 minutter etter mottatt alarmmelding. Skriv " LEVERT " (med store bokstaver) og send melding i retur til GSM modem. Legg inn telefonnr og navn i vinduet ved å gå inn på knappen "GSM SMS" fra hovedvindu Telefonnr 1 Telefonnr 2 Telefonnr 3 Telefonnr Ola Nordmann Kari Nordmann Tekst alarm nr 1 Tekst alarm nr 2 Telst alarm nr 3 Telefonnr Simkort (nr GSM modem) Info Venter å SMS 4.4: Innstillinger parameter: DOWNSTREAM Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen, Norway Phone: Fax.: Org. nr.:

32 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DO WN ST REAM I PLS Innstillinger av driftsrelaterte parameter gjøres i vindu "sett verdier". Fra hovedvindu trykk knapp merket "sett verdier" En blinkende firkant er markert oppe i venstre hjørnet av display. Denne kan flyttes med piltastene OPP NED VENSTRE HØYRE, til ønsket plassering for parameter som skal endres. Når markør er ved ønsket parameter, skriv inn ønsket verdi, og trykk ENTER Justerbare parameter i vindu "sett verdier" Strømpådrag celler (PSU) Her stilles den ampere hver celle skal tilføres. For hver PSU er det 3 "ruter" Ampere. Viser den ampere som cellen trekker for øyeblikket -Settp ampere. Her settes ønsket ampere, normalt ca 400 pr celle -Høy ampere. Dersom cellen trekker "høy ampere" går sikring og alarm gis Slå celler på/av (PSU) Hvilke celler som er på/av, vises med hhvis grønt/rødt lys nederst på PLS panel. Nederst display vises PSU nr 1 4, knapp under display brukes til å slå celler på eller av. Grønt lys = på Rødt lys av PSU 1 PSU 2 PSU 3 PSU 4 Flow sjøvann / oksidant. Her stilles alarmgrenser for høy og lav flow, og innstilling av den ønskede flow gjennom cellene. Innstilling viser liter pr time Lav flow. Alarmgrense for lav flow. Flow mindre enn dette gir nedstenging og alarm -OK flow. Flow over denne innstilling gir ok drift -Høy flow. Alarmgrense høy flow. Flow større enn dette gir nedstenging og alarm. -Settpunkt flow. Innstilling av den flow som sjøvannspumpe regulerer inn mot Innstilling buffertank. DOWNSTREAM Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen, Norway Phone: Fax.: Org. nr.:

33 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DOWNSTREAM 3,25 -Nivå. Viser nivå på buffertank 0,30 -Lavt nivå. Gir alarm og nedstenging av anlegg 0,40 -Stopp nivå. Innstiller hvor lavt nivå skal kjøres på buffertank før prosess stoppes 0,50 -Start nivå. Innstiller hvilket nivå anlegget skal starte automatisk prosess 5,50 -Høyt nivå. Indikerer at buffertanker er fulle, gir alarm men ingen nedstenging av prosess Frostspyleprogram Styres av termostat. Må være "innkoblet" ved fare for frost. Dersom står i instillt "innkoblet" vil program starte automatisk dersom temperatur kommer under innstilt nivå på termostat. OBS! Første frostspyling starter rett etter at anlegg stoppes ved "stopp nivå buffertank", eller at prosessbryter slås i stilling "av". Innkoblet Innkobling/utkobling av frostprogram. Sett markøren i ruten og trykk enter for endring -Pausetid. Tid mellom spylesekvens oppgitt i antall minutter -Driftstid av spyling oppgitt i antall minutter Innstillinger redoxverdi (utløpsverdier) Redoxverdier stilles inn ved godkjenning av anlegg. Dette gjøres ihht registrert restklornivå på de ulike redoxverdier. Når sensor registrerer verdier under innstilt "lav redox", skal utløpsventil stenge, og ventil for tilbakefering til buffertank åpne. Dersom anlegget går lenge tid i omløp, enn innstilt alarmtid for dette, skal anlegget gi alarm til driftsoperatør. Sannsynlig årsak til dette kan være at det er kommet belegg på redoxføler i målelinje. OBS: "OK redox" kan aldri stilles inn med lavere verdi enn "lav redox" Lav redox. Verdier under innstilt lav redox stenger utløpsventil, åpner retur til tank -OK redox. Må være innstilt høyere enn lav redox NOTE!! Dersom det ikke registreres redoxverdi over innstilt "lav redox" og anlegget går i kontinuerlig omløp til buffertank, og dette ikke bedrer seg etter rengjøring av redoxelektrode, eller kalibrering av denne, kan det skyldes at redox elektrode er ute av stand. Sett da begge verdier ("lav redox og OK redox" til 1000 mv). Anlegget vil da produsere som normalt, med utslipp til sjø. HUSK å ta manuell klorprøve som dokumentasjon på desinfeksjon, inntil redoxelektrode kan erstattes med ny, og anlegg kan kjøres ihht godkjenning. Syrejustering ph For å stabilisere ph brukes inndosering av syre. Styring av pumpe gjøres i dette vindu. Syrejustering kan slås på/av ved å trykke "enter" når markør blinker i rute for utkobling/innkobling. DOWNSTREAM Marine AS Phone: Sandviksv 110 Fax.: Org. nr.: N-5035 Bergen, Norway

34 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DOWNSTREAM Innkoblet 7,5 -Innkobling/utkobling av syrejustering -Den ønskede ph som syrepumpen skal styre mot. Innstilling av Flow(blodvannspumpe) I 20 -Settpunkt flow. Innstilling av ønsket flow som blodvannspumpe skal arbeide mot (bar) Pumpestyring. Tidsinnstillinger start stopp av pumper Viser tidsinnstillinger for pumpe 1 og 2 ved oppstart og stopp av anlegg Innstillinger sikrer riktig sekvens ved oppstart/nedstenging av anlegg Start av Pl, tid i sekund etter start av P2 -Stopp av P2, tid i sekund etter stopp av P1 Alarmtid omløp Innstilling av tid anlegget kan gå i omløp, ved redoxverdi under settpunkt "lav verdi redox", før anlegget gir alarm til vakthavende operatør. Dette for å hindre oppbygging av høyt nivå på buffertank. Sannsynlig årsak til omløp kan være belegg på redox sensor. Sjekk denne. 30 -Alarmtid omløp. Maksimal tid (minutter) anlegget skal kunne gå kontinuerlig i omløp før det gis alarm. DOWNSTREAM Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen, Norway Phone: Fax.: Org. nr.:

35 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DO N TREAM Ekstra oksidanproduksjon I vindu "sett verdier" Program som kan brukes for å kjøre blodvann tilsatt oksidant inn på buffertanken for å "buffre opp" blodvannet med klorholdig oksidant. Programmet kan også brukes for å løse opp fett og avleiringer i buffertanken. DIF + Sto nivå = Start nivå 0,00 0,35 0,35 DIF - Start nivå Stopp nivå 0,00 0,40 0,40 PID PSU Fra vindu "sett verdier" kan man ved å trykke knapp til høyre for display merket "PID PSLI" gå inn i dette vinduet. NOTE!! I dette vinduet justeres innstillinger for trafo / likeretter for strømpådrag for celler. Det skal IKKE gjøres endringer i dette vindu uten at dette skjer i samarbeid/dialog med Downstream Marine / Torsvik Elektriske (ved Arnt I. Rong). 5.0: Vedlikehold, journalføring og dokumentasjon: 5.1: Daglig vedlikehold - avlesing av sensor verdier for redox/ph på display. Loggføres i skjema - rengjøring av ph/redox måler dersom disse viser "unormale" verdier DOWNSTREAM Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen, Norway Phone: Fax.: Org. nr.:

36 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DO N TREAM - kontroll av renhold av filter (spyling/børsting) - kontroll av eventuelle alarmer 5.2: Ukentlig vedlikehold - rengjøring av sensorer. Tas ut av målesløyfesløyfe og tørkes av - kontroll av sensorer ved referansemetode (buffervæske). Resultater logges - kalibrering av sensorer ved oppdaget avvik ved referansemetode. Kalibrering logges - måling av restklor etter holdetid ved DPD metode. Resultater logges sammen med redox/ph verdier 5.3 Månedlig vedlikehold - kontroll, datering og arkivering av automatisk logg - testing av system for sikkerhetsalarm og varsling. Resultater loggføres og arkiveres - uttak av vannprøver for bakteriologisk analyse for testing av desinfeksjonseffekt. Arkiveres - kontroll av overløpsfølere/alarmer 5.4 Årlig vedlikehold - gjennomgang av alle sikkerhetsfunksjoner alarmer - gjennomgang av reservedelslager 6 0: Reservedeler: Anbefalt lager av reservekomponenter som vil være kritiske for driftsstans. sjøvannspumpe for oksidantproduksjon blodvannspumpe fra buffertank redoxelektrode styrekort for PSU - flowmåler oksidant nivåføler buffertank Komponenter kan bestilles gjennom Downstream Marine AS, eller direkte fra leverandør. 7.0: Prosedyrer prøveuttak: For å ha kontroll med anleggets funksjonalitet vedrørende desinfeksjon, kreves det at driftsoperatør gjennomfører uttak av prøver for analyse. For uttak av klorprøver av oksidant og blodvann tilsatt oksidant, anbefales bruk av DPD metode, med for eksempel Hach colorimeter. DOWNSTREAM Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen, Norway Phone: Fax.: Org. nr.:

37 á

38 Downstream Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen DO NSTREAM 7.1 Prøveuttak ubehandlet blodvann for bakterieanalyse Tappes fra avtapningspunkt for inndosering av oksidant La vann renne ut avtapningspunkt ca 15 sekunder før prøven tas. Ta prøven i en ren beholder med tett kork, og merk med "ubehandlet blodvann" dato og navn på anlegg. 7.2 Prøveuttak behandlet blodvann for bakterieanalyse Prøve må tas minimum 10 minutter etter oppstart av anlegg. Les av p1-1 og redoxverdi ved prøvetidspunktet, og loggfør dette. Tappes fra avtapningspunkt etter inndosering av oksidant, ved pli/orp målepunkt La vann renne ut avtapningspunkt ca 15 sekunder før prøven tas. Ta prøven i en ren, sterilisert beholder tilsatt thiosulfat for nøytralisering av virkestoff. Merk med "behandlet blodvann" dato og navn på anlegg. DOWNSTREAM Marine AS Sandviksv 110 N-5035 Bergen, Norway Phone: Fax.: Org. nr.:

39 Side 3 av 8 VEDLEGG A) TIL KONTRAKT AV TEKNISK LØSNING: Anlegget er basert på dosering med Downstream oksidantgenerator i h.h.t. metodegodkjenning gitt av Veterinærinstituttet Pkt 1: Systembeskrivelse: Blodvann pumpes fra buffertanker til holdesløyfe. I forkant av holdesløyfe blir klorholdig oksidant fra Downstream oksidantgenerator inndosert i blodvannstrømmen. Blandingen blodvann og oksidant pumpes gjennom statisk mikser for homogen innblanding, og gjennom holdesløyfen. I holdesløyfen skal blodvannet ha minimum 5 minutter opphold/blandetid, før dette kan slippes ut kundens avløpsledning. Ved vannets holdetid ca 5 minutter, tas en delstrøm ut av holdesløyfen, og føres tilbake til sugesiden av blodvannspumpe. I denne delstrømmen blir redoks og ph registrert som indikasjon på vannets tilstand. Ved redoksverdier innenfor tillatt intervall for utslipp, holdes utslippsventil mot sjøvannsledning åpen, og vannet pumpes til sjø. Ved ikke godkjent redoksverdi, stenger utløpsventil, og ventil for retur til buffertank åpnes, for ny prosessering. Ved høy ph, inndoseres litt syre. Den klorholdige oksidanten produseres i elektrolyttiske celler, ved tilførsel av rent sjøvann, og elektrisk strøm. Prosessen med oksidantproduksjon, inndosering av denne, pumper, ventiler etc, styres automatisk av PLS. Ved feil i prosess, gis alarm ved lyssignal, og eventuelt SMS til vakthavende operatør via GSM modem i styreskap. Holdesløyfe plasseres på ledig areal utenfor blodvannsrom. Oksidantgenerator, og styreskap med PLS plasseres i ledig rom anvist ved anleggsbesøk i januar 07. Pkt 2: Anleggets kapasitet: Det leverte anlegget skal ha tilstrekkelig kapasitet til produksjon av oksidant for godkjent desinfeksjon av 20m3 blodvann pr time, 480 m3 blodvann pr døgn. Downstream Marines leveranse skal være klargjort med holdesløyfe, og klargjort plass for celler for å kunne øke oksidantproduksjonen til en kapasitet for å desinfisere inntil 30m3 blodvaim pr time, 720m3 blodvann innenfor 1 døgn. Dette vil kreve investeringer i ytterligere 1 stk likeretter, samt ytterligere 1 stk elektrolyttisk celle. Holdesløyfe leveres klargjort for kapasitet inntil 720m3 pr døgn, da pumpehastighet kan økes, og målepunkt for restoksidant flyttes.

40 Side 4 av 8 VEDLEGG B) TIL KONTRAKT AV Komponentliste i leveransen, utstyr levert av Downstream Marine: Type utstyr cus Beskrivelse/betegnelse 1 Skid for celler o st reska, uisolert 2 Elektrol tiske celler 1 Trafo, kapasitet 3 celler 2 Likerettere 1 K'ølevifter, ower su 1 1 St eska PLS med av an er til likeretter 1 Nivåmåler buffertank 1 H måler 1 Redoxmåler 1 Doserin spumpe s'øvann/oksidant 1 Ventil tilførsel oksidant 1 Flowmåler oksidantdoserin 1 Filter 300 micron silduk med um ekum 1 Pum e faststoff fra filter 1 Holdeslø fe PEH 0250 m statisk mikser 1 Flowmåler blodvann 2 Ventiler holdesiø fe 1 Frekvensst 'n blodvanns um e 1 Alarms stem for underk'ente batcher 1 Dokumentasjon 1 Manual Stativ for celler, st eska Downstream oksidant enerator 230/24v A 500 am ere Luft ut av rom 1 ultral d iver Walchem Walchem Frekvensstyrt Sob e Mil'øfilter 740/1550 Inklusive st 'n av denne Ka asitet 720 m3/dø over 24 t Utsli / tilbakeførin (Pum e fra buffertank) L ssi al, SMS Tekniske data og spesifikasjoner Te in o koblin ssk'ema HMS, vedlikehold, o eras'on, feilsøkin VEDLEGG C) TIL KONTRAKT AV Montering og i gangsetting: Skid: Downstream Marine leverer skid ferdig montert irmeholdende powersupply, elektrolytiske celler, festeramme, styreskap samt PLS for styring av prosessen. Skid leveres klargjort for tilkopling av elektrisk strøm, og klargjort for tilkopling av rørsystem for sjøvann til elektrolytiske celler, og fra celler til holdesløyfe. Skid skal leveres klargjort for senere økning av kapasiteten til 720 m3 blodvann/døgn.

41 Side 5 av 8 Det er SB AS sitt ansvar å klargjøre egnet sted for plassering av skid, i anvist rom. Det er også SB sitt ansvar å fremføre strøm, 230 volt, med nødvendig sikring i hovedskap, samt fremføring av ferskvann til skid (1/2" slange). Det er SB sitt ansvar å lage hull i vegg til anvist blodvannsrom, for luft inn/ut for kjølevifter for powersupply. Tilførsel av rent sjøvann: For oksidantproduksjon behøves rent sjøvann, med saltinnhold ca 3%, og helst ikke for lav temperatur. Det er SB sitt ansvar å fremføre sjøvannsledning, minimum 63mm, fra sjødybde som sikrer saltinnhold og stabil temperatur. Sjøvannsledning må utstyres med tilbakeslagsventil, som hindrer at DSM sin selvsugende sjøvannspumpe "mister" vanntilførsel etter produksjonsstopp. Sjøvannsledning skal fremføres til sjøvaimspumpe plassert i blodvannsrom. Buffertank: Eksisterende buffertanker skal benyttes. DSM leverer og monterer nivåføler for styring av prosessen. Tilførsel av blodvann fra buffertank til holdesløyfe, pumpe, ventil og røropplegg for dette er SB sitt ansvar. Pumpe vil bli koblet mot DSM PLS, og vil bli styrt av denne. Pumpe må ha kapasitet minimum 30m3/time mot det trykk man har i avløpsledning, ved utpumping av ca 40m3/time (inklusive sjøvann/oksidant). Pumpe og ventil skal kables til skid, for frekvensstyring og styring fra PLS. Holdesløyfe: DSM leverer holdesløyfe i PEH rør utvendig Ø 250mm, klargjort for tilkobling av rør fra buffertank og avløpledning, inndosering av oksidant og måling av restoksidant. Lengde på sløyfe (innenfor 6 9 meter) tilpasses spesifikasjon fra SB. Det er SB sitt ansvar å klargjøre egnet sted for plassering, på flatt og jevnt underlag. Holdesløyfe skal ha kapasitet for behandling av inntil 720 m3 avfallsvann pr døgn (minimum 30m3/time) Avløpledning: Det er SB sitt ansvar å dimensjonere avløpledning slik at mottrykk ved utpumping av 40m3/time ikke overstiger 1 bar. Dette må beregnes i forhold til lengde/dybde avløpledning skal føres til. Forbehandling av avløpsvann: Ihht DSM sin metodegodkjenning skal avfallsvannet filtreres med spalteåpning maksimum 300 mikron åpning. DSM leverer filter, Sobye Miljøfilter, type 740/1550. Dette filteret har større siloverflate, og mindre stigning på filterduk, enn tidligere levert modell (til Slakteriet AS Florø). Filteret er utstyrt med frekvensomformer, styreskap og følere. Pris i tilbud er inklusive montering og igangkjøring av Sobye personell. Elektriker og rørleggerarbeid i forbindelse med installasjon av filter er ikke medtatt i pris. Pumpe og rørsystem fra pumpekum i filter, og styring av denne er SB sitt ansvar. Likeledes rør/rørleggerarbeid for vann fra pumpekum i filter til buffertank. Overløp fra filter må ledes tilbake til pumpekum i blodvannsrom. Filteret tilkobles vann for spyling av filterduk. Det er nødvendig med ca 6 bar trykk. Fremlegging av spylevann er SB sitt ansvar. Det er medtatt i leveransen tannhjulspumpe for separert tørrstoff fra filter, samt styring av

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS ADRESSE: 5281 VALESTRANDSFOSSEN TLF: 55 90 30 00 KUNDE: BRANDASUND FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 FUNKSJON: DESINFEKSJONAVFALLS-

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 24.01.2012 004/12 ANSA Kommunestyret 07.02.2012 005/12 ANSA Avgjerd av: Saksansv.: Anne Sofie Sandvik

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Særutskrift - 189/66 - flytebrygger med landgang - Lykelsøyvågen - Oddvin Øvernes

Særutskrift - 189/66 - flytebrygger med landgang - Lykelsøyvågen - Oddvin Øvernes Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Torill Slåke 2016/3754-4 «REF» 21.03.2017 Særutskrift - 189/66

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

SAKSGANG. Bremnes Seashore AS - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen - Ny lokalitet Hesvik Jondal kommune

SAKSGANG. Bremnes Seashore AS - Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen - Ny lokalitet Hesvik Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Hovudutval for Teknisk og Næring Arkiv: N-634 Arkivsaknr.

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 29. JANUAR 2014 08.30 14.20 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Planutvalet 26.03.03 KJC 029/03 Delegasjonsvedtak kommunalteknikk, miljø, landbruk 08.04.03 KJC 121/03 Avgjerd av: Planutvalet Saksbeh.:

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Særutskrift - 136/9 - naust - Herøysundet - Hilde Bakkebø og Trond Inge Kvandal

Særutskrift - 136/9 - naust - Herøysundet - Hilde Bakkebø og Trond Inge Kvandal Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Torill Slåke 2016/4250-6 «REF» 13.11.2017

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14.

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14. Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - L12, HistSak - 12/605 14/241 Saksnr Utvalg Type Dato 009/14 Kommunestyret PS 27.02.2014 Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/148 Løpenr.: 11811/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/148 Løpenr.: 11811/2014 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Anne Guri Aase Arkivsak: 2011/148 : Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/6 Teknisk utval 21.01.2015 15/6 Ulstein kommunestyre 05.02.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Gnr 60 bnr 43 - Avklaringar vedk. tomt - Herlow Rønne. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Gnr 60 bnr 43 - Avklaringar vedk. tomt - Herlow Rønne. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 2013/1309 Saksbehandlar: Magne Heggen Dato: 07.04.2015 Gnr 60 bnr 43 - Avklaringar vedk. tomt - Herlow Rønne Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3898-7 «REF» 13.12.2017

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.11.2017 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Jørgen Thuestad June Susanne Grønnestad Per Helge Sunde Daghild

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Halsabygda Vassverk BA Lavtrykklamper i UV anlegg. Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA

Halsabygda Vassverk BA Lavtrykklamper i UV anlegg. Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA Halsabygda Vassverk BA Lavtrykklamper i UV anlegg Nils T. Halse, Halsabygda vassverk BA Generelt om UV Halsabygda Vassverk BA 900 pe Kapasitet vannbehandling 17l/s Moldeprosessen uten CO2 UV desinfeksjon:

Detaljer