Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2011 Fredag 28. januar 1. Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser 2. Til felts mot egenregi-praksis i vaskeri 3. Vil du bidra til e-handel på tvers av landegrensene? 4. Bergen satser på leverandørutvikling 5. Ble tatt for feil bruk av kriterium 6. Legg fram 21 strategiske innkjøpsinitiativ 7. Sosialt ansvar, lederkurs og innkjøpspolitikk 8. Ikkje valfridom ved avrop på parallelle rammeavtalar Tilbyr hot line for offentlige anskaffelser NHO skjerper ytterligere sin assistanse til sine medlemmer når det gjelder offentlige anskaffelser. I en nylig publisert serviceerklæring lanserer NHO-fellesskapet en hot line for de leverandørene/tilbyderne som er medlem av NHO. Via telefon eller e-post skal de få klare svar, så langt ekspertene makter, og det gis garanti for at kvaliteten på tjenestene er på norsk toppnivå. Tilbudet er et ledd i NHOs mål om å bidra til gode offentlige innkjøp. Seks advokater i NHO-systemet, med Arnhild D. Gjønnes i spissen, sitter klare til å besvare henvendelser på telefon eller e-post fra medlemsbedriftene, som utgjør en stor andel av leverandørmarkedet til den offentlige sektoren. NHOs mål, heter det i publikasjonen, er å bidra til gode offentlige innkjøp, i tillegg til å bidra til å sikre leverandørenes rettsstilling. Dermed kan leverandørene gripe fatt i uregelmessigheter og ulovligheter som foretas hos de offentlige kundene. Det heter bl.a. at det er et mål for NHOs anskaffelsesteam å tilfredsstille medlemmenes forventning til svar og oppfølging. NHO og landsforeningene garanterer at kvaliteten på tjenestene er på toppnivå i landet, og teamet skal bestrebe seg på å kunne gi klare svar. Serviceerklæringen lyder slik: Du får snakke med en ekspert på offentlige anskaffelser. Hva det veiledes i Veiledningen gjelder spørsmål knyttet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, spørsmål knyttet til konkrete anbudskonkurranser og spørsmål knyttet til håndhevelse av regelverket. Forutsetningen er at svar på spørsmål ikke gjør det nødvendig å oversende dokumentasjon, fremgår det av NHO-publikasjonen. NHO-teamet for offentlige anskaffelser har oppgaver ut over det å gi veiledning til organisasjonens medlemmer. Det skal bl.a.: 1

2 bidra til kompetanse hos NHOs regionforeninger om regelverket for offentlige anskaffelser tilby kurs for leverandører: «Vil du selge til det offentlige?» bidra til utarbeidelse av verktøy til bruk i anskaffelsesprosessen mal for utarbeidelse av tilbud bidra til oppfyllelse av NHOs handlingsplan for offentlige anskaffelser Handlingsplan I sin handlingsplan for offentlige anskaffelser har NHO nærmere 40 forslag til tiltak. Disse skal klargjøre utfordringer næringslivet og offentlige innkjøpere står overfor når offentlige kontrakter skal tildeles og hvilke tiltak NHO vil arbeide med på dette området. Blant tiltakene er obligatorisk forenklet kunngjøring under den nasjonale terskelverdien, veiledning i å utestenge fra konkurranser ved korrupsjon og endring av den nye forskriften mot sosial dumping. Konkurransetilsynet bør på banen, mener NHO, når det gjelder ulovlige direkteanskaffelser. I dag håndterer KOFA slike saker. Til felts mot egenregi-praksis i vaskeri Væpnet med assistanse fra NHO og Norsk Industri går vaskeribransjen i Norge til felts mot anbudspraksis hos Sykehuset Innlandet og et dusin kommuner. Disse oppdragsgiverne gir vaskeri- og renserioppdrag direkte til et aksjeselskap som de selv eier uten å avholde anbudskonkurranse først, ifølge vaskeribransjen. Men kriteriene for denne formen for egenregi er ikke oppfylte, heter det i klagen til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og da er dette ulovlig. Norsk Industri har på vegne av sine medlemmer i vaskerinæringen sendt klage til KOFA mot eierne av Tekstilvask Innlandet AS. Spørsmålet dreier seg om eierne har lov å gi kontrakter til dette vaskeriet uten å gjennomføre en anbudskonkurranse først. I KOFA er denne saken registrert som 13 klager fra Norsk Industri på likelydende kontrakter med Tekstilvask Innlandet AS, og den er rubrisert som en mulig gebyrsak. Sykehuset Innlandet HF og 12 kommuner er i fellesskap eiere av selskapet Tekstilvask Innlandet AS. Sykehuset er den dominerende eieren med vel 84 prosent av aksjene, mens kommunenes eierandel varierer fra 0,82 prosent til 2,45. Tekstilvask Innlandet AS driver vaskeri- og renserivirksomhet. Så vidt vites, skriver Norsk Industri på sine hjemmesider, tildeles vaskeri- og renserioppdrag fra samtlige eiere til Tekstilvask Innlandet AS uten at det avholdes anbudskonkurranse. Også i det kommersielle markedet Tekstilvask Innlandet AS opererer også i det kommersielle markedet, og andelen oppdrag fra markedet har i perioden vært størrelsesorden prosent av den totale omsetningen. Norsk Industri har en rekke medlemmer i vaskerinæringen som er potensielle konkurrenter til Tekstilvask Innlandet AS. Norsk Industri har derfor rettslig klageinteresse. Norsk Industri er ikke kjent med når én eller flere kontrakter mellom eierne og Tekstilvask Innlandet AS ble inngått, og påpeker derfor at saken kan være en mulig gebyrsak. 2

3 Advokat Kurt Weltzien i Næringslivets Hovedorganisasjon har arbeidet med denne saken i samarbeid med Norsk Industri: Spørsmålstegn - Vi stiller spørsmålstegn ved om eierne kan gi kontrakter til Tekstilvask Innlandet uten at oppdraget har vært på anbud slik at flere aktører kunne gitt tilbud, sier Weltzien. - Tildeling av kontrakter uten anbud kalles "egenregi", som altså betyr å gjøre oppdraget selv. Norsk Industri mener nei: - Grunnen for det er todelt, sier Weltzien. - For det første har ikke eierne såkalt "anbudsrettslig kontroll" over Tekstilvask Innlandet AS, og for det andre er omsetningen til andre enn eierne for stor. Det er EU-domstolen som har oppstilt krav om kontroll og omsetning som vilkår for å tildele kontrakter i egenregi. Vil du bidra til e-handel på tvers av landegrensene? Det norskledede EU-prosjektet PEPPOL søker etter en ny privat partner. Formålet er å gjennomføre pilotprosjekter med sikte på å få på bena e-handel i det offentlige på tvers av landegrensene i Europa. Det er satt av et totalt budsjett på opptil to millioner euro for den nye partneren. EU bidrar med inntil 50 prosent eller én million euro, og partneren investerer det tilsvarende. Den fulle utlysningen finnes på PEPPOLs hjemmesider, og frist for innlevering av tilbud er 1. mars Forkortelsen PEPPOL står for Pan-European Public Procurement Online, og er et prosjekt i EU-regi under ledelse av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Norge. Prosjektleder er fagdirektør André Hoddevik. PEPPOL-prosjektet skal bidra til at det blir enklere å utveksle ordre, fakturaer og kataloger på tvers av landegrensene. Det tar sitt utgangspunkt i at mange europeiske land allerede bruker av IKT for å gjøre det lettere å konkurrere om offentlige kontrakter. Men, heter det, disse nasjonale løsningene har begrenset kommunikasjon på tvers av landegrensene. Dette ønsker EU å rette på. Infrastrukturen som PEPPOL nå bygger, er forventet å spille en vesentlig rolle i den fremtidige utviklingen av elektroniske løsninger for offentlige innkjøp i Europa. Et økende antall offentlige virksomheter tester nå ut løsningene med virkelige innkjøp, og rekrutteringen av nye offentlige virksomheter og leverandører fortsetter. I løpet av 2012 regner man med at PEPPOL-løsningene å være klare til kommersiell bruk. Arbeidsoppgavene Partneren som innlemmes i prosjektet, skal jobbe i en 12 måneders periode fra mai 2011 til april 2012, inkludert en foreslått seksmåneders utvidelse av prosjektet (venter på godkjenning fra EU). De viktigste arbeidsoppgavene til den nye partneren blir: Koordinering og støtte til etablering, gjennomføring og oppfølging av pilotprosjekter Teknisk støtte til det eksisterende teamet for rekruttering av piloter i PEPPOL 3

4 Koordinering og støtte til utvikling og integrasjon av pilotprosjekter sammen med leverandører av e-handelsløsninger (eprocurement communities) og offentlige virksomheter og leverandører som er involvert i pilotering Fortsatt støtte til allerede rekrutterte leverandører av e-handelsløsninger (eprocurement communities) for å bidra til en vellykket PEPPOL-tilknytning. Selskap eller konsortium PEPPOL-prosjektet søker en partner fra privat sektor. Det kan være et selskap eller et konsortium (private og/eller private og offentlige), men med bare ett kontaktpunkt mot PEPPOL. Et nettmøte om denne utlysningen blir avholdt den 1. februar Du finner den fulle utlysningsteksten og alle tilhørende dokumenter for nedlasting på Bergen satser på leverandørutvikling Bergen kommune er gått i dialog med velferdsteknologimarkedet som ledd i et satsingsprosjekt i det landsdekkende leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO, KS og andre. En dialogkonferanse er gjennomført, og det er demensalarmer kommunen ønsker å satse på. Ambisjonen er å utforme krav til slike alarmer, og bidra til å påvirke rammevilkårene for bruk av slik teknologi, heter det. Kommunen håper å kunne starte utprøvingen av alarmene i løpet av inneværende år. Bergen kommune satser på velferdsteknologi og deltar blant annet i et prosjekt om utvikling av demensalarmer. Med det som utgangspunkt ble det nylig avholdt en dialogkonferanse for å informere potensielle leverandører om behovet for slike alarmer. Konferansen hadde rundt 50 deltakere fra ulike leverandører: HiB (Høgskolen i Bergen), Senter for telemedisin, Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og NAV, andre kommuner og andre interesserte parter. Bergen kommune deltar i Nasjonalt program for leverandørutvikling, hvor et av pilotprosjektene omhandler alarmer til demente. - Formålet med konferansen var å etablere en tidlig dialog med potensielle leverandører av alarmene, formidle våre behov og få god oversikt over alternative løsninger, sier spesialrådgiver Per Waardal ved utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Vi tar sikte på å utforme krav til slike alarmer, og være med å påvirke rammevilkår for bruk av slik teknologi. Forberedende stadium - Vi er på et forberedende stadium nå, og fremover det er en del praktiske, etiske og juridiske problemstillinger som må løses. Planen er imidlertid å starte utprøvingen av alarmer i løpet av Her kan både Bergen og andre kommuner kan være aktuelle. Parallelt jobber vi med å finansiere opp pilotprosjektet hvor teknologien kan tas i bruk, sier Waardal. Det er utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjenester, som i samarbeid med innkjøpseksjonen, er ansvarlig instans for gjennomføring og fremdrift. Det arbeides også 4

5 tett og strukturert med brukerorganisasjoner og andre fagmiljø, og det vil bli etablert en faglig prosjektgruppe som støtte til de ulike aktivitetene som skal iverksettes. Stort potensial - Det er et stort potensial for å ta i bruk teknologi i omsorgsektoren. Vi blir stadig flere eldre, og flere får en demensdiagnose. Samtidig er antallet sykehjemsplasser begrenset. Det er derfor et mål at flere demente skal kunne bo trygt hjemme, slik at behovet for institusjonsplass kan utsettes. Dette er bakgrunnen for at Bergen kommune har engasjert seg i utvikling av demensalarmer, forteller Waardal. Alarmer til demente personer kan være ett av flere tiltak som er nødvendig for at demente skal kunne økt bevegelsesfrihet og oppleve en tryggere hverdag, både for hjemmeboende og for de som bor på institusjon. Bruk av alarmer skal kunne avverge uheldige og farlige situasjoner, og skape større sikkerhet for pårørende. Ble tatt for feil bruk av kriterium Feil bruk av kriterium for tildeling av kontrakt kunne kostet oppdragsgiveren godt over kroner, men han slapp med noe i underkant av kroner etter anke til lagmannsretten. Feilen var at enkelte av vurderingsmomentene ved ett av tildelingskriteriene egentlig hørte hjemme som kvalifikasjonskriterium, med andre ord hadde oppdragsgiveren ikke tydelig nok gjort det klart at det dreide seg om ulike vurderinger. Men Hålogaland lagmannsrett kom til at skaden ikke var større enn at saksøkeren måtte nøye seg med å få erstattet kostnader ved å ha vært med i konkurransen. Utgangspunktet for saken var en anbudskonkurranse i regi av Stiftelsen Kommunale boliger som gjaldt en totalentreprise for oppføring av eldreboliger på Kvaløya i Troms. Stiftelsen inviterte først fem firmaer til å komme med sine tilbud for oppføring av selve byggingen, men avlyste denne konkurransen da stiftelsen ble gjort oppmerksom på at den hadde plikt til å utlyse en åpen anbudskonkurranse. Saksøker leverte tilbud så vel i den avlyste, som den gjennomføre konkurransen, men fikk ikke kontrakt. Kompetanse som tildelingskriterium Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelaktive, og her hadde oppdragsgiveren oppgitt kompetanse som ett av underkriteriene. Da klagesaken var i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), konstaterte nemnda at flere av vurderingsmomentene under kompetanse ikke sier noe om tilbudets kvalitet ut over de krav som kontrakten allerede stiller. Momentene er utelukkende, heter det, knyttet til tilbydernes kvalifikasjoner, og dermed er kriteriet kompetanse slik det er vurdert i denne saken, ikke egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Sentralgodkjenninger og anbyders akademiske kompetanse er eksempler på momenter som ble tillagt vekt. Lagmannsretten konstaterte at det var gjort vesentlige feil, men ikke at saksøker, Boligprosjekt AS, ville ha fått kontrakten dersom disse feilene ikke var gjort. Dersom feilen tenkes bort, ville saksøker i beste fall ha fått samme poengsum som den som hadde fått kontrakten. Når det ikke i konkurransegrunnlaget er angitt hva som skjer ved poenglikhet, må det antas at oppdragsgiveren står nokså fritt, ifølge lagmannsretten. 5

6 Dermed forelå det ikke grunnlag for å tilkjenne positiv kontraktinteresse, det vil si erstatning for det tap tilbyderen har lidt som følge av at han ikke fikk kontrakten. Vesentlige saksbehandlingsfeil Subsidiært ønsket saksøkeren erstatning for den negative kontraktinteressen, det vil si de kostnadene han hadde hatt i forbindelse med å delta i de to konkurransene, den avlyste og den gjennomførte. Det fikk hand, dels fordi det var klart at det forelå vesentlige saksbehandlingsfeil, dels fordi det fremsto som sannsynlig for retten at Boligprosjekt AS ikke ville ha deltatt i konkurransen om de hadde visst at de ulovlige kriteriene ville blitt vektlagt. De aktuelle kriteriene talte klart i favør av den leverandøren som fikk kontrakten. Legg fram 21 strategiske innkjøpsinitiativ Den danske regjeringa har no lagt fram ein strategi med 21 initiativ for auka samarbeid mellom det offentlege og de private. Strategien gjeld ikkje berre OPS (offentleg-privat samarbeid), slik vi nyttar omgrepet, men heile området offentlege innkjøp. Føremålet er å gå saman for å lyse velferdsoppgåver. Nokre av initiativa vekkjer oppsikt: Plikt til å tevlingsutsetje ymse oppgåver, og meir felles innkjøp i det offentlege. Andre er meir etterlengta: Regelsett for god innkjøpsframferd og enklare innkjøpsreglar. Mykje av innhaldet i strategien har vore kjent ei tid, men det er først no at strategien er offisiell og er godkjend i regjeringa. Det vert streka under at foreiningane for regionane og kommunane skal trekkjast med i arbeidet med å gjere strategien konkret. Sjølv om strategien er døypt Strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde, gjeld han ikkje OPS, slik vi nyttar omgrepet. Strategien gjeld heile samarbeidet mellom den offentlege sektoren og den private innanfor kommunale og regional oppgåveløysing. Dei 21 initiativa er delte inn i fire innsatsområde fleire offentlege oppgåver ut i tilbodstevling, enkle reglar og rammer, betre å samarbeide og nye løysingar og samarbeidsformer. Felles innkjøp Den danske regjeringa tek mellom anna til orde for meir felles innkjøp i det offentlege, og dei vil ha evaluering av dei såkalla kontrollboda. Sistnemnde er tilbod som den offentlege eigenregien lagar dersom dei skal vere med i tevlinga om eit offentleg oppdrag. Utmaninga er å lage kontrollboda slik at den offentlege og den private tevlar på like vilkår. Danskane kastar seg på oppgåva med å gjere innkjøpsdirektiva i EU enklare, og sjølv varslar regjeringa at dei skal lage ein ny lov om offentlege innkjøp der reglane skal verte smidigare. Ein sentral kunngjeringsplattform skal lagast, og småverksemdene skal få det lettare å vere med i offentlege tilbodstevlingar. OPS og avknopping Innsatsen for å etablere offentleg-private partnarskap skala styrkjast, heiter det. Desse partnarskapa er nær det vi her heime kallar OPS. Regjeringa tar og til orde for å utvikle 6

7 eit regelsett for god framferd i innkjøp. Verktøykassa for samarbeidet mellom private og offentlege skal betrast, og såkalla avknopping skal sjåast på. Det er ei ordning som svenskane har nytta. Det inneber at offentleg tilsette får hjelp til å etablere eige selskap som så kan vere med å tevle om å gjere dei oppgåvene den tilsette hadde før han vart næringsdrivande. Avknopping har til føremål å styrkje tevlinga i marknaden. Mest bråk i førehand har det vore om framlegget om kommunal og regional plikt til å gjennomføre tilbodstevlingar for ymse oppgåver. I første halvår av 2011 skal det gjerast ein analyse av kva slags oppgåver som kan eigne seg, mellom anna kva slags oppgåver som har størt potensial til å kunne auke den samla kommunale og regionale tevlingsutsetjinga. Til sommaren skal det så plukkast ut fem åtte oppgåver som skal underleggjast heil eller delvis plikt til tevlingsutsetjing. Dei utvalde oppgåvene skal leggjast ut i tilbodstevling får byrjinga av 2012, og årleg skal nye fem åtte oppgåver leggjast til lista med tilbodspliktige oppgåver. Denne plikta skal gjelde for oppgåver innanfor tekniske som tenesteområde, heiter det. Nyheter i kortform om offentlige innkjøp Sosialt ansvar, lederkurs og innkjøpspolitikk Nye verktøy for sosialt ansvar (etisk handel) foreligger fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), Hedmark fylkeskommune har vedtatt innkjøpspolitikk, og Oslo kommune kurser ledere i offentlige anskaffelser. Adm.dir. Lars Vorland i Helse Nord reflekterer over bruk av anbud, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til seminar om sunn mat og miljøvennlige innkjøp. Dansk næringsliv vil ha lange kontrakter for veivedlikeholdet, og det 42. landet har tiltrådt avtalen om offentlige innkjøp i Verdenshandelsorganisasjonen. Nye verktøy for sosialt ansvar (etisk handel) Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har lansert nye verktøy for sosialt ansvar (etisk handel); maler for forankringsprosessen og en veiledning til oppfølgingsarbeidet. "Fra teori til praksis" inneholder maler for beslutningsnotat, handlingsplan og implementeringsplan, med nyttige tips og lenker til verktøy underveis. "Kontraktsoppfølging av miljømessige og sosiale krav" har veiledning til tolkning av egenrapporteringsskjema, veiledning til prioritering av leverandører for nøyere oppfølging og tips og forslag til temaer som bør dekkes i en oppfølgingssamtale. Hvorfor gjennomføres anbud? Å kjøpe helsetjenester fra private gjennom anbud trekkes også fram som noe som svekker behandlingstilbudet, skriver adm.dir i Helse Nord, Lars Vorland i ett av sine fredagsbrev. Han refererer til en uttalelse avgitt av Nordland Senterparti, som flertallet i Nordland fylkesting senere sluttet seg til. Bl.a., fortsetter Vorland, har vi eksempler innen rehabilitering der institusjoner som tidligere har levert tjenester til det offentlige enten mister kontrakten eller ikke får like stor avtale som tidligere. Men igjen hvorfor gjennomføres anbud? Fordi Helse Nord, i likhet med stat og fylkeskommuner, er underlagt forskrift om offentlige anskaffelser. Kom gjerne med bedre metoder vi kan benytte, hvis de finnes og er lovlige, så er det ikke oss imot. 7

8 Hedmark fylkeskommune med innkjøpspolitikk Rett før jul vedtok fylkestinget i Hedmark en innkjøpspolitikk for fylkeskommunen, der målet bl.a. er å opptre som ansvarlig samfunnsaktør og bidra til leverandørutvikling. All opptreden skal skje på en slik måte at Hedmark fylkeskommunes integritet og troverdighet ikke kan trekkes i tvil, heter det. Fylkeskommunen skal anskaffe de varer, tjenester, bygg og anlegg det er behov for, på en måte som bidrar til effektiv drift og best mulig økonomisk resultat over tid. Man skal alltid vurdere alternative løsninger og unngå nyanskaffelser hvis dette er mulig, og leverandøren skal følges opp i avtaleperioden. Fylkestinget er dessuten opptatt av å få rapporter om etterlevelsen av innkjøpspolitikken. Kurs i offentlige anskaffelser for ledere Utviklings- og kompetanseetaten ved avdeling for konserninnkjøp i Oslo kommunen har kurs i anskaffelser for ledere. Kurset belyser hvorfor det er viktig med fokus på offentlige anskaffelser, hvilke strategier og styringsprinsipper som ligger til grunn for arbeidet, samt hvordan en kan organisere anskaffelsesaktiviteten. I kurset er det også en kort gjennomgang av de grunnleggende prinsipper i regelverket for offentlige anskaffelser, samt Oslo kommunes interne regelverk. Sunn mat og miljøvennlige innkjøp Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker velkommen til åpent mat- og miljøseminar 16. februar kl i Oslo - en lærerik dag om sunn mat og miljøvennlige innkjøp. Ansatte i barnehager og SFO, innkjøpere og ledere med ansvar for offentlige anskaffelser, samt alle med interesse for sunn mat med en miljøvennlig historie og miljøarbeid ellers, vil ha stort utbytte av å delta på dette inspirerende og informerende seminar, heter det. 15 års kontrakter for veivedlikehold? I stedet for år etter år å lappe huller på veiene på ad hoc-basis, kan de danske kommunene med fordel velge å gjøre flerårige kontrakter med et entreprenørfirma om å stå for det løpende vedlikeholdet av et gitt veinett, mener Dansk Industri. En langsiktig kontrakt på for eksempel 15 år gir nemlig kontante besparelser for kommunene, fordi entreprenørene får bedre muligheter for å planlegge veivedlikeholdet. Erfaringene viser at besparelsene ligger på mellom prosent sammenliknet med dersom vedlikeholdet av veiene gjennomføres på tradisjonelt vis. Nytt medlem av WTO-avtalen om offentlige innkjøp Like før jul ble Armenia det 42. landet som sluttet seg til Verdenshandelsorganisasjonens (WTO) avtale om offentlige anskaffelser. Forrige gang det kom til et nytt land, var i juli 2009, da Taiwan ble medlem. Medlemskapet i denne avtalen innebærer at landet får markedsadgang til offentlige anskaffelser i andre land som er med på avtalen (GPA; Government Procurement Agreement), samtidig som leverandører fra eksisterende GPAparter, deriblant norske, kan delta i offentlige anbudskonkurranser i medlemslandet. Ni andre land forhandler for tiden om medlemskap i denne avtalen, av hvilke Jordan og Kina er kommet lengst, ifølge svenske Kommerskollegium. 8

9 Ikkje valfridom ved avrop på parallelle rammeavtalar Ein offentleg oppdragsgjevar kan ikkje sjølv få velje om han vil nytte vanleg avrop eller minitevling når han skal kjøpe på rammeavtale med fleire leverandørar. Det er ikkje i samsvar med EU-direktiva, går det fram av ei fråsegn som dei danske tevlingsstyresmaktene nyleg er komne med. Det er mogeleg å ha med begge innkjøpsformene i den same avtalen, men bruken av dei må vere fastlagde på førehand. Sjølv om ein oppdragsgjevar kjøper på ein avtale som til dømes ein innkjøpssentral har gjort på vegne av fleire, har oppdragsgjevaren sjølv eit ansvar for at kjøpet går rett for seg. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sett nærare på ein rammeavtale som SKI (Statens og Kommunernes IndkøbService) AS har gjort. Det er staten (Finansministeriet) og Kommunernes Landsforening (KL) som saman eig SKI. Resultatet av vurderinga som er gjord, er at ei rekkje rammeavtalar som SKI AS har gjennomført på vegner av statlege og kommunale oppdragsgjevarar, må ut på tilbodstevling på nytt. Rammeavtalen som har vore til vurdering, gjaldt kjøp av konsulenttenester. Det var 22 leverandørar på avtalen. Kjernen i saka var at dei som kjøpte på avtalen, kunne velje om dei ville kjøp etter direkte avrop eller etter minitevling. Det meiner styrelsen ikkje er i samsvar med EUreglane. I dei norske føresegnene heiter det at avrop skal gjerast etter dei vilkåra som er fastsette i rammeavtalen utan ny tevling når det er avtale med fleire leverandørar. Dersom ikkje alle vilkåra er fastsette i avtalen, skal det gjerast minitevling mellom partane på avtalen. EU-kommisjonen meiner Også EU-kommisjonen har vore spurd, og han slår fast at val av tildelingsprosedyre som skal nyttast, ikkje er ei sak for dei som kjøper på avtalen. Men, heiter det, det er fullt mogeleg å gjere ein rammeavtale som er oppdelt i delkontraktar, og fastsetje at kontraktar som gjeld ein bestemd delkontrakt, kan tildelast etter fastsette vilkår, medan ein annan vert tildelt etter minitevling. Vilkåret er at det skal vere objektive kriterium, og dei skal vere fastsette på førehand i rammeavtalen. EU-kommisjonen seier òg at det er mogeleg å la nokre tenester verte gjort til faste prisar, medan andre vert utførde til timeprisar ganga med det naudsynte timetalet fastsett etter minitevling. Dessutan kan ein tenkje seg, når det gjeld varekjøp, at små leveransar opp til eit bestemt volum, kan gjennomførast etter allereie fastsette risar, medan store leveransar må innom minitevling. Dei vilkåra som skal gjelde, må vere fastsette på førehand. Oppdragsgjevarane kan ikkje sjølv velje. Begge kjøpsformene kan vere med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen strekar under at reglane ikkje er til hinder for at begge kjøpsformene kan vere med i den same rammeavtalen, men det føreset at vilkåra er gjort kjende og tydelege i sjølve rammeavtalen på førehand. Det er ikkje slik at styrelsen kan gjere vedtak om at SKI AS må endre praksisen sin. Styrelsen kan berre kome med rettleiande fråsegner, som i denne saka. Derfor skriv styrelsen òg i fråsegna at Klagenævnet for Udbud kan ha ei anna tolking av desse reglane. Dei kan avgjere, styrelsen kan berre rettleie. Det vert òg peika på at sjølv om ein oppdragsgjevar kjøper på ein avtale som ein innkjøpssentral, til dømes SKI AS, har 9

10 oppdragsgjevaren eit sjølvstendig ansvar for at når dei kjøper, så går det føre slik reglane krev. 10

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak?

Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Ny innkjøpsstrategi for Hedmark fylkeskommune hvilken politisk vilje ligger bak? Honne, 20.5.2014 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/59 Klager: Norges Praktiserende Arkitekter Josefinesgt. 34 0351 Oslo og Norske Arkitekters Landsforbund Innklaget:

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

NOTAT. Vurderingar knytt til etablering av biogassanlegg i Bergen og bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland

NOTAT. Vurderingar knytt til etablering av biogassanlegg i Bergen og bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland NOTAT Til: Skyss v/karl Inge Nygård Dato: 2012-06-14 Frå: Tema: Torstein Fjeldet Lunde Vurderingar knytt til etablering av biogassanlegg i Bergen og bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om teknisk rådgivning og arkitekttjenester

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler på vikartjenester av helse- og omsorgspersonell. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hvorfor digitalisere anskaffelsesprosessene? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Røyseth Maskin AS Eikelia 6817 NAUSTDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2014/0023-9 27.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemndas

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for septikrenovasjon. Etter at meddelelse om valg av leverandør var gitt, ble det klart at den valgte leverandøren

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2010 Fredag 1. oktober 1. Norge kritiserer EUs innkjøpsregler 2. Mest effektiv regelhåndheving

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av Klagenemnda for offentlige anskaffelser Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av parkeringstjenester ved sykehuset. Vedståelsesfristen løp ut uten at konkurransen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av læremidler Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved

Detaljer

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge?

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avrop på rammeavtale, avlysning av minikonkurranse Klager var deltaker i en parallell rammeavtale om rehabilitering av veier og forarbeider for asfalt.

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 08.03.2004 i sak 2003/273

Klagenemndas avgjørelse 08.03.2004 i sak 2003/273 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede tok hensyn til at sponsormidler som ble gitt fra tredjepart til innklagede ved valg av en bestemt leverandør gjorde det mest lønnsomt å velge denne leverandøren.

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om levering av legemidler og apotekvarer til kommunene i Nord-Troms. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det oppstilt følgende krav til leverandørenes kvalifikasjoner:

(2) I konkurransegrunnlaget var det oppstilt følgende krav til leverandørenes kvalifikasjoner: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for prosjektering og bygging av et lagerskur. Det var stilt som kvalifikasjonskrav at leverandørene skulle ha (meget god)/god soliditet. En av leverandørene

Detaljer

Økologisk mat i offentlige anskaffelser

Økologisk mat i offentlige anskaffelser Økologisk mat i offentlige anskaffelser Kristin Bredrup Jurist, førstekonsulent Hvorfor har vi reglene? Gjennomføring av et indre marked i EØS-området Sikre fornuftig bruk av det offentliges ressurser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling vedrørende en rammeavtale for konsulentbistand/tjenester i forbindelse med rekruttering, søk og utvelgelse

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Tone Kleven og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av prosjektleder/byggeleder for gjennomføring av en totalentreprise av et byggeprosjekt. Klagenemda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 --

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 -- Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av generalentreprise på diverse byggearbeider på en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Lite konkurranse, statens kostnader øker

Lite konkurranse, statens kostnader øker Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2011 Fredag 25. februar 1. Lite konkurranse, statens kostnader øker 2. Standarder for

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av rammeavtale om leie av

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

TMV-odden, fornyelse av byrom

TMV-odden, fornyelse av byrom TMV-odden, fornyelse av byrom Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47180920.aspx Ekstern anbuds ID 2014-827117 Saksnummer 600432 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 4. august 2003 i sak 2003/60 Klager: Onyx Industriservice AS (Oslo og Follo Miljø AS) Tomteveien 20 1454 Fagerstrand Innklaget: Fredrikstad

Detaljer