Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette. Ole Jørgen Melleby, Kjell- Gunnar Dørum og Svein Harald Glette

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. Svein Harald Glette. Ole Jørgen Melleby, Kjell- Gunnar Dørum og Svein Harald Glette 11.2.2014"

Transkript

1 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med oppfølging av vedlikeholds- og barrierestyring på Deepsea Bergen Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe T-F Deltakere i revisjonslaget Oppgaveleder Svein Harald Glette Ole Jørgen Melleby, Kjell- Gunnar Dørum og Svein Harald Glette Dato 1 Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden tilsyn med Odfjell Drilling AS (Odfjell) og selskapets oppfølging av vedlikeholds- og barrierestyring på Deepsea Bergen (DSB). Aktiviteten ble gjennomført med et oppstartsmøte i Odfjells lokaler i Bergen og verifikasjoner om bord på DSB i perioden Aktiviteten omfattet utvalgte deler av Odfjell sitt system for vedlikeholds- og barrierestyring og hvordan dette blir brukt og fulgt opp i organisasjonen på land og offshore. Selskapets egen oppfølging og oppdatering av SUT-dokumentasjon var også tema under aktiviteten. Tilsynet ble gjennomført i form av møter og samtaler med personell på land og ved verifikasjoner og samtaler med personell offshore. Under tilsynet hadde Odfjell med to observatør fra landorganisasjonen. Det ble avholdt møte offshore med representanter for vernetjenesten. 2 Bakgrunn Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er Ptils utstedelse av samsvarsuttalelse (SUT), datert , til Odfjell for innretningen og Statoil sitt samtykke for bruk av DSB på Åsgardfeltet. Samtykke gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon knyttet til SUT for innretningen, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for boreentreprenøren. DSB er en halvt nedsenkbar boreinnretning type Aker H-3.2 levert fra verksted i Denne innretningen er en av tre boreinnretninger som Odfjell har i operasjon på norsk sokkel. Innretningene opereres av egne driftsenheter med felles støttefunksjoner fra kontoret i Bergen. 3 Mål Målsettingen med aktiviteten var å følge opp at Odfjell på alle nivå i organisasjonen jobber systematisk for å forebygge storulykker. Tilsynsaktiviteten var knyttet til to av Ptils hovedprioriteringer for 2013 og 2014:

2 2 Ledelse og storulykkesrisiko, med formål at ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte. Barrierer, med formål at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko reduseres så langt som mulig. 4 Resultater Aktiviteten avdekket at Odfjell sitt system for barrierestyring ikke på en helhetlig måte tilfredsstiller regelverkets krav. Ytelsesstandarder i form av krav til funksjonalitet, integritet og sårbarhet for viktige barriereelementer var ikke utarbeidet spesifikt for DSB. Denne dokumentasjonen skal danne grunnlag for vedlikeholdsaktivitetene hvor det innen enkelte områder ble observert mangelfulle rutiner for testing av kapasitet, responstid og tetningsgrad for utstyr. Innen vedlikeholdsstyring ble det registrert at selskapet har iverksatt tiltak og foretatt forbedringer av systemet den senere tiden. For DSB var det registrert tags i vedlikeholdsstyringssystemet (Maisy), hvorav 3299 tags var definert som sikkerhetskritiske. I tillegg skal Odfjell skifte vedlikeholdsstyringssystem fra Maisy til IFS. Stikkprøvekontroll på tilfeldig valgt utstyr viste i hovedsak samsvar mellom styrende dokumentasjon og informasjonen som var tilgjengelig i systemet. Tilsynsaktiviteten avdekket imidlertid noen mangler ved merking av utstyr, registrering og informasjon i vedlikeholdsprogrammer/ vedlikeholdstyringssystemet, samt manglende sertifikater og dokumentasjon på sikkerhetskritisk utstyr. Det ble opplyst fra ledende personell i selskapet at man ser utfordringer med fremtidig krav fra operatøren til mer effektive operasjoner som kan gå ut over tilgjengelig tid for nødvendig vedlikehold. Aktiviteten avdekket mangler ved egen oppfølging. Interne revisjoner og verifikasjoner ble ikke gjennomført som planlagt og avviksbehandlingen i denne forbindelse var mangelfull. SUT-dokumentasjonen med tilhørende unntakslister var ikke oppdatert eller vedlikeholdt i henhold til regelverkets krav. Utførte tester av sikkerhetskritisk utstyr som brannvannsystem for helikopterdekk og overtrykksbeskyttelse av rom viste mangler med disse systemene. Aktiviteten avdekket også noen andre avvik og forbedringspunkter. Det vises i denne forbindelse til rapportens avsnitt 5. 1 og Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

3 3 5.1 Avvik Risiko- og barrierestyring Det var ikke etablert tilstrekkelige krav og retningslinjer i selskapet som på en helhetlig måte ivaretok regelverkets krav til risiko- og barrierestyring. Utarbeidet dokumentasjon manglet nødvendig detaljeringsgrad for å sikre at aktuelle barrierer var tilstrekkelig robuste uten svikt og svekkelser. Det var utarbeidet "bow-tie" for 12 definerte fare og ulykkessituasjoner (DSHA) på DSB. Prosedyre "Bow-tie", L3-MODU-ALL-HSE-PR-027, sist revidert , anga krav til utarbeidelse av "bow-tie". Diagrammene var ikke utarbeidet med detaljeringsgrad og 4 nivåer som angitt i prosedyren og manglet knytninger til ytelseskrav for de forskjellige barriereelementene. Det fremgikk av prosedyren at diagrammene skulle oppdateres ved endringer i forutsetningen som lå til grunn for utarbeidelsen. Prosess for oppdatering og ansvar for dette var ikke beskrevet. Kjennskapen til "bow-tie" om bord var begrenset. Diagrammene var ikke brukt aktivt i opplæringsøyemed for å øke risikoforståelsen om bord slik det fremgår av prosedyren. Prosedyren anga ikke i hvilke sammenhenger "bow-tie" var tenkt brukt, eksempelvis i forbindelse med øvelser, jobbforberedelse eller på annen måte inngår i den riggspesifikke opplæringen for ledende personell. Odfjell har utarbeidet prosedyre "Technical barriers against major accidents", L3- MODU-ALL-TO-PR-006" for å angi nødvendige krav til tekniske barrierer generelt. Kravene angitt i vedleggene A og B til denne prosedyren var ikke tilstrekkelige for å ivareta regelverkets krav til funksjonalitet, integritet og sårbarhet for angjeldende barrierer. Det var ikke utarbeidet ytelsesstandarder som var spesifikke for DSB. Denne dokumentasjonen skal danne grunnlag for vedlikeholdsaktivitetene hvor rutinene innen enkelte områder var mangelfulle, ref punkt Det fremgikk ikke av mottatt dokumentasjon eller de presentasjonene som ble gitt, hvordan regelverkets krav til sikkerhetsstrategier var ivaretatt. Vi viser i denne forbindelse til barrierenotatet publisert på Ptils hjemmeside og vårt tilsyn på Island Innovator hvor dette ble diskutert. Odfjell informerte i denne forbindelse om at en prosjektgruppe i 2014 skulle samordne og videreutvikle selskapets krav til barrierestyring basert på aktuelle erfaringer internt og eksternt. Styringsforskriften 4 om risikoreduksjon og 5 om barrierer Interne revisjoner og oppfølging Egne interne revisjoner og inspeksjoner ble ikke gjennomført som planlagt. Avviksbehandlingen var mangelfull. Odfjell hadde ikke gjennomført planlagte tekniske verifikasjoner på DSB de to siste årene. Det fremkom også at planlagte tekniske verifikasjoner i 2013 på Deepsea Atlantic

4 4 og Island Innovator heller ikke var gjennomført. Forholdet var ikke avviksbehandlet i henhold til selskapets prosedyrer. Det ble opplyst under revisjonen at andre oppgaver var prioritert i 2013 og at teknisk verifikasjon på DSB var planlagt 1. halvår Ikke alle ledelsesinspeksjoner var rapportert og avviksbehandlet i henhold til prosedyre. Offshoreorganisasjonen var lite involvert i etablering av tilsynsplaner for DSB med innspill til prioriteringer og aktiviteter. Synergirapport , mottatt i møte for oppfølging av funn etter ISM/ISO revisjon på DSB, manglet beskrivelse av planlagte tiltak for å lukke funnene. Rammeforskriften 15 om verifikasjoner Styringsforskriften 21 om oppfølging Styringsforskriften 22 om avviksbehandling Dokumentasjon SUT-dokumentasjonen og tekniske beskrivelser var ikke oppdatert Det fremkom under samtaler at tekniske beskrivelser og annen informasjon i SUTdokumentasjon ikke var oppdatert for å reflektere gjennomførte modifikasjoner. Det kunne ikke vises til at SUT-dokumentasjonen inngikk som en del av selskapets styrende dokumenter med krav om jevnlig oppdatering og godkjenninger. SUT-søknaden inngår som operatørens dokumentasjonsgrunnlag i forbindelse med søknad om samtykke og det er en forutsetning at denne dokumentasjonen er oppdatert. I mottatt avviksoversikt var det vist til tidligere forskrifter fra Oljedirektoratet (OD). Avvikene var ikke revidert i forhold til siste gjeldende myndighetskrav. Det ble opplyst under samtaler ombord at tegninger og annen dokumentasjon ikke alltid var oppdatert før utstyret ble satt i drift etter modifikasjoner. Det kunne ikke fremlegges en systembeskrivelse for "fuel oil" systemet. Styringsforskriften 23 om kontinuerlig forbedring Styringsforskriften 24 om tilrettelegging av materiale og opplysninger Aktivitetsforskriften 24 om prosedyrer Vedlikeholdsstyring Merking, dokumentasjon og sertifikater av utstyr og komponenter Manglende/ mangler med fysisk merking og sertifikater på utstyr og komponenter Det ble registrert manglende merking av utstyr og komponenter i forbindelse med verifikasjonsrunden om bord, spesielt i boreområdet, eksempelvis: o nivåmålere i slamtanker

5 5 o ulike ventiler i boreområdet Lensesystem ("bilge"), nivåsensor i babord pongtong manglet fysisk merking Hurtiglukkeventil for nødgenerator var ikke merket. Mottatt DNV sertifikat for FRP rister ("grating") dokumenterte ikke om ristene var dekket av sertifikatet. Det var uklart om begrensninger i sertifikatet var ivaretatt. Sertifikat manglet for en av tre tilfeldig valgte PSV-er. Manglende samsvar mellom kategorisering av ventil og sertifikat, ref. PSV/PCV Denne var 16 dager "overdue" og ikke avviksbehandlet. For en tilfeldig valgt kjettingtalje kunne ikke sertifikat fremlegges. Manometre var ikke kalibrert i henhold til krav. Redningsflåte var ikke utskiftet i henhold til dato i vedlikeholdsprogrammet ( ). Dato for utskifting var overskredet. Reserveflåte var om bord, men ikke installert. Aktivitetsforskriften 45 om vedlikehold Innretningsforskriften 10 om anlegg, systemer og utstyr (merking) Aktivitetsforskriften 20 om oppstart og drift av innretninger, bokstav b) Vedlikeholdsprogram Manglende registrering og informasjon i vedlikeholdsstyringssystemet Sensor for måling av lekkolje på generatorene var ikke registrert i vedlikeholdssystemet. Nivåsensor i lensesystemet i babord pongtong var ikke registrert i vedlikeholdssystemet og manglet dokumentasjon på nødvendig testdata. AC motor på "mud charge" pumpe manglet registrering av målepunkter fra testing. En del hydrauliske slanger var ikke registrert i vedlikeholdssystemet. En nivåindikator på en slamtank kunne identifiseres i vedlikeholdssystemet, men var ikke knyttet mot et jobbkort eller vedlikeholdsrutine. Vedlikeholdsrutiner for 3. parts utstyr følges opp i vedlikeholdsstyringssystemet, men var ikke vurdert med hensyn til utstyrets kritikalitet. Aktivitetsforskriften 45 om vedlikehold Vedlikeholdsrutiner Enkelte mangler med vedlikeholdsrutinene Barrierenes ytelseskrav (funksjonalitet, integritet, sårbarhet) var ikke definert på alle jobbkort i forbindelse med BMSU (barriere mot storulykke) testing, eks batteripakke for Koomey enhet. Enkelte jobbrutiner var ikke i tilstrekkelig grad spesifikke med hensyn til innhold av definerte tester og akseptkriterier for disse.

6 6 Rutine for testing av overtrykksbeskyttede rom gjenspeilet ikke aktuelle løsninger, ref. PM Rutine for sjekking av manuelle håndslukkere var mangelfull, eks CO 2 -apparat i LER rom (lokalt utstyrsrom) var sist sjekket i Noen mindre oljelekkasjer ble registrert og det var benyttet absorberende matter for å samle opp oljen. I enkelte områder ble det registrert lysarmaturer med lysrør som ikke virket. Aktivitetsforskriften 47 om vedlikeholdsprogram Brannkanoner på helikopterdekk Brannslokkesystemet på helikopterdekket fungerte ikke i henhold til kravene. Det ble gjennomført en test av brannkanonene på helikopterdekket. Systemet ble utløst fra sentralt sted, men 2 av de 3 kanonene hadde ikke oscillering som forutsatt. Dette medførte under testen manglende dekning av vann/skum på enkelte deler av helikopterdekket. Under testen ble det observert mye vann over kanten på helikopterdekket som ikke ble fanget opp av dreneringsrennen. Rennen og avløp var ikke dimensjonert for å lede brannvann direkte til sjø under de aktuelle testforholdene. Det ble observert lekkasjer ved drivmekanismen for de to kanonene som hadde manglende oscillering. Rammeforskriften 3, jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift 15. januar 2008 nr. 72 om helikopterdekk på flyttbare innretninger 38 om utstyr for brannbekjempelse og 19 om renne Rom med overtrykk/undertrykk Mangler ved system for overtrykksbeskyttelse av rom. Det fremkom under samtaler at filosofi og beskrivelse av system for overtrykksbeskyttelse av rom var mangelfull. Vurderinger som lå til grunn for aktuelle løsninger kunne ikke dokumenteres, ref merking/skilting av rom for overtrykk (eks Koomey rom og borekabin), valg av lokal eller sentral alarm etc. Oversikt over alarmer for tap av overtrykk og beskrivelse av tiltak var mangelfull. Det fremgikk av områdeklassifiseringstegningen, rev 10Z, at "BOP/Acc Room" (Koomey rom) og "Mud Lab Room" var klassifisert som "No hazardous zone pressurized". Det ble opplyst at borekabin var av samme kategori uten at dette fremgikk av tegning for områdeklassifisering. Dører til Koomey rom og borekabin hadde dører med slagretning utover i klassifisert område sone 2. Det ble ikke verifisert om dette også var tilfelle for "Mud Lab". Overtrykk i borekabin ble ikke overvåket i sentralt kontrollrom.

7 7 Rammeforskriften 3 om bruk av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten, jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger 6 a, jf. IEC avsnitt 8.3, 8.4 og 8.5. Ref også IMO MODU Code 1989 avsnitt Leidere Mangler med leidere i pongtong og søyle Flere av leiderne i en kolonne og pongtong manglet ryggbøyler og hvileplattformer. Rekkverkene på noen av hvileplattformene hadde ikke grind eller sperrebøyle. Rammeforskriften 3,om bruk av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten, jf. Sdirs byggeforskrift 14 om faste atkomstmidler, leidere, rekkverk etc. utenfor innredning kapitlene 3.6 og Forbedringspunkter Innfesting av rør og kabler Forbedringspunkt: Innfesting av rør og kabler var enkelte steder mangelfull. I "shaker area" ble det observert korrodert rørsupport. Det var enkelte steder benyttet plaststrips for festing av kabler på kabelgater. Rammeforskriften 3 om bruk av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten, jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger 6a om elektriske anlegg og 6b om maskinsystemer Preservering Forbedringspunkt: Mangelfulle rutiner for preservering. Det ble observert mangelfull oppbevaring og lagring av gummipakninger, ventiler og elektromotorer, ref. L4-MODU-INN-D-WI-110N. Rutiner for preservering var ikke innlagt i vedlikeholdsstyringssystemet. Aktivitetsforskriften 45 om vedlikehold og 47 om vedlikeholdsprogram

8 Evakueringsveier Forbedringspunkt: Mangler med merking av evakueringsveier. Det ble registret manglende skilting/merking av evakueringsveier og enkelte plasser manglet disse også maling. Rammeforskriften 3 om bruk av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten, jf. Sdirs forskrift 4. juli 2007 nr. 853 om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger (redningsforskriften) 19 om merking av evakueringsveier 6 Andre kommentarer 6.1 Løst utstyr i kontrollrom og nødstoppfunksjoner Det ble registrert mangelfull sikring av løst utstyr i bokhyller over kontrollpulter i kontrollrommet. Enkelte steder i anlegget manglet beskyttelse av nødstoppfunksjoner. Dette er forhold som bør ivaretas for å hindre utilsiktet aktivering av nødfunksjoner eller andre funksjoner. 6.2 Statoil revisjon innen vedlikehold Det ble informert om at Statoil i uke 2 hadde gjennomført en revisjon av vedlikeholdsstyringssystemet om bord. Vi ba om at rapporten etter denne revisjonen oversendes Ptil når den er klar. 6.3 Tilsyn innen elektro Det ble informert om at direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde gjennomført tilsyn om bord i juli I denne forbindelse var det gitt forhåndsvarsel om pålegg med frist til for tilbakemelding på varselet. Vi ber om informasjon om eventuelt pålegg som er gitt med kopi av internt avvik i Synergi som viser etablerte tiltak og status. 7 Deltakere fra Petroleumstilsynet Svein Harald Glette, prosessintegritet (oppgaveleder) Kjell- Gunnar Dørum, prosessintegritet Ole Jørgen Melleby, HMS styring 8 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføring av tilsynet: SUT- søknad med tilhørende avvikslister Technical barriers against major accidents, L3-MODU-ALL-TO-PR-006 med vedlegg A og B, rev. 0 Bow tie, L3-MODU-ALL-HSE-PR-027, rev. 0 Synergi , intern avviksbehandling

9 9 Bow tie for DFU 09 og DFU 12 Oversikt over rapporterte hendelser i 2012 og 2013 Diverse jobbkort og diverse Synergirapporter fra hendelser Standard rutiner BMSU Avviksoversikt for DSB Diverse organisasjonskart Cause & effect diagram, overall ESD system, Docs P&I Diagram Fuel oil system, 828-PR , rev. z Trykkluftsystem for stenging av hurtigstengeventiler, , rev. 1 DSB, Hazardous area, , rev. 10z Odfjell MODU Audit plan 2013 Intern revisjonsrapport, I-02-12, # Intern revisjonsrapport, Master's Review DSB, I Statoil Audit Report, Environment, DSB 2011 Statoil Audit report, Well Control topside, DSB 2011 Evaluation of impact from LQ extension on Deepsea Bergen QRA/EPA Quantitative Risk Analysis, Main Report Quantitative Risk Analysis, Fire and Explosions, Technical Note No. 3 Quantitative Risk Analysis, Design Accidental Load, Technical Note No. 8 DnV Type Approval Certificate No. F-20542, FRP Grating, Chinagrate Composte Structures ( Nantong) Co., Ltd, Ellingsen Nor Instrument. Test Certificate for Safety/ Relief Valves, tag no , calibrated date, og tag no ,cal.date Odfjell Drilling, Company Management System, Lagring av gummi produkter, L4- MODU-INN-D-WI-100N, rev 1 Maintenance Programme, L3-MODU-ALL-TO-PR-009, rev 2 Inventory Management, L3-MODU-ALL-SCM-PR-018, rev 1 Viking, Certificate of Re-Inspection, Certificate no: , dated, PM504532, Pressure Switch 020, Bilge Autostart, Thrust Room Aft Port Vedlegg A Oversikt over deltakere fra Odfjell.