Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen"

Transkript

1 RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth Aksel Robert Haugen Karoline Dedorsson Catrin Nylænde-Haugen Thor Håkon Ramberg Thor Øystein Myrvold Jeanette Myrvold Jansson Bjørn Erik Lauritzen Sigbjørn Gløtta FO Lars Erik Ottosson Varamedlem Jørn Ola Trandem Sigbjørn Gløtta Bjarte Norheim Følgende fra administrasjonen møtte: Behandlede saker: 43/15-58/15 ordfører Lars Erik Ottosson Karoline Dedorsson

2 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 43/15 13/57 DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS - NY SELSKAPSAVTALE PS 44/15 13/415 HØRING EIERSTRATEGI INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS PS 45/15 13/406 REGIONALPARK HALDENKANALEN -EVALUERING PS 46/15 14/18 INNKJØPSSAMARBEID PS 47/15 15/260 IKT-SAMARBEID PS 48/15 15/132 LOKALER BANKTJENESTER PS 49/15 14/309 BREDBÅNDSKOMMUNIKASJON PS 50/15 15/166 KOMMUNENS UTVALGSSTRUKTUR PS 51/15 15/277 TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN I RØMSKOG 2014/2015 PS 52/15 15/258 OPPFØLGING AV FORVALTNIGSREVISJON BYGGESAK PS 53/15 13/461 KLAGESAK - BALLØKKE - HAUKENES PS 54/15 13/85 Side 2 av 13

3 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK PS 55/15 15/293 BOSETTING AV FLYKTNINGER PS 56/15 15/291 KOMMUNEREFORMEN NY INVITASJON TIL UTREDNING PS 57/15 15/276 HØRING-ENKELTE ENDRINGER I INNDELINGSLOVEN OG KOMMUNELOVEN PS 58/15 15/139 FYRINGSANLEGG Side 3 av 13

4 43/15 DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS - NY SELSKAPSAVTALE Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) godkjennes. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) godkjennes. Side 4 av 13

5 44/15 HØRING EIERSTRATEGI INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Saken oversendes Kommunestyre. Det ble fremsatt følgende fellesforslag: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt Saken utsettes. 45/15 REGIONALPARK HALDENKANALEN -EVALUERING Rømskog kommunene gir sin tilslutning til evalueringsutvalgets anbefalinger og oppretter lokal forankringsgruppe. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å sette sammen denne etter de anbefalinger som rapporten gir. Enstemmig vedtatt. Rømskog kommunene gir sin tilslutning til evalueringsutvalgets anbefalinger og oppretter lokal forankringsgruppe. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å sette sammen denne etter de anbefalinger som rapporten gir. 46/15 INNKJØPSSAMARBEID Side 5 av 13

6 1. Samarbeidsavtalen med Marker og Aremark kommuner sies opp. 2. Det inngås samarbeidsavtale om felles innkjøpskontor for Indre Østfold med Eidsberg kommune fra den dato det ikke påløper økonomiske forpliktelser ifht nåværende avtale med Marker og Aremark kommuner. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Samarbeidsavtalen med Marker og Aremark kommuner sies opp. 2. Det inngås samarbeidsavtale om felles innkjøpskontor for Indre Østfold med Eidsberg kommune fra den dato det ikke påløper økonomiske forpliktelser ifht nåværende avtale med Marker og Aremark kommuner. 47/15 IKT-SAMARBEID 1. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem nye avtaler for IKT-samarbeid fra Når slik avtale inngås, sies samarbeidsavtalen med Marker kommune opp. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle frem nye avtaler for IKT-samarbeid fra Når slik avtale inngås, sies samarbeidsavtalen med Marker kommune opp. 48/15 LOKALER BANKTJENESTER 1. Foajeen i kulturhuset bygges om for å kunne gi plass til ny minibank med innskuddsautomat. Side 6 av 13

7 2. Kommunens utleie av bankbokser opphører fra Administrasjonen bes om å kontakte Høland og Setskog Sparebank for å få en vurdering av muligheten for drift av minibank. Det ble fremsatt følgende forslag fra Sp: Nytt pkt 1: Lokal minibank ønskes i kommunens inngangsparti, hvor den gamle stod. Enstemmig vedtatt. Det ble fremsatt følgende forslag fra Krf: Nytt pkt 2: Kommunens pris på utleie av bankbokser tredobles, med forbehold om at det ikke er i strid med leiekontraktene. Enstemmig vedtatt. 1. Lokal minibank ønskes i kommunens inngangsparti, hvor den gamle stod. 2. Kommunens pris på utleie av bankbokser tredobles, med forbehold om at det ikke er i strid med leiekontraktene. 49/15 BREDBÅNDSKOMMUNIKASJON 1. Rømskog kommune inngår et samarbeid med Romerike Bredbånd AS om fiberutbygging i kommunen. 2. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å inngå konkret avtale med Romerike Bredbånd AS med forutsetning om at minimum 90 % av husstandene skal gis mulighet for tilknytning og til lik pris for alle, kr pr husstand for legging av kabel til tomtegrensen. I tillegg må husstanden dekke legging av kabel fra tomtegrensen og inn til huset. 3. Anleggsbidraget begrenses til max kr Rømskog kommunes økonomiske andel av prosjektet dekkes over investeringsbudsjettet. Enstemmig vedtatt. Side 7 av 13

8 1. Rømskog kommune inngår et samarbeid med Romerike Bredbånd AS om fiberutbygging i kommunen. 2. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å inngå konkret avtale med Romerike Bredbånd AS med forutsetning om at minimum 90 % av husstandene skal gis mulighet for tilknytning og til lik pris for alle, kr pr husstand for legging av kabel til tomtegrensen. I tillegg må husstanden dekke legging av kabel fra tomtegrensen og inn til huset. 3. Anleggsbidraget begrenses til max kr Rømskog kommunes økonomiske andel av prosjektet dekkes over investeringsbudsjettet. 50/15 KOMMUNENS UTVALGSSTRUKTUR 1. Ungdomsrådets oppgaver legges til brukermøte i Ungdomsfabrikken. 2. Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen og benevnes Brukerutvalg. Utvalget får 5 medlemmer, hvorav 3 er foreslått av Rømskog pensjonistforening. 3. Antallet medlemmer i Utvalg for oppvekst og omsorg, Planutvalget og Utvalg for utvikling reduseres fra 7 til 5 medlemmer. 4. Viltnemdas oppgaver legges til Utvalg for Utvikling. 5. Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer har 4 medlemmer, hvorav arbeidsgivers 2 representanter oppnevnes administrativt. De ansattes representanter er hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. 6. Rømskog kommunes forliksråd er felles med Marker kommune. Det velges 2 medlemmer fra Rømskog kommune. 7. Kommunens delegasjonsreglement og utvalgsreglement endres tilsvarende fra neste valgperiode. 8. Det bevilges kr til innkjøp av nettbrett til disposisjon for kommunestyrets medlemmer fra Tilfeldige utgifter formannskapet. Det ble fremsatt følgende forslag fra Ap og Krf: Pkt 3 strykes. Det ble fremsatt følgende forslag fra Frp: Pkt 8. vedrørende innkjøp av nettbrett strykes. Formannskapets innstilling pkt 1, 2, 4, 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt. Pkt 3 For: 5 stemmer (Frp og Sp) Mot: 8 stemmer (Ap og Krf) Side 8 av 13

9 Pkt 8 For: 11 stemmer (Sp 4, Krf 4 og Ap 3) Mot 2 (Ap og Frp) 1. Ungdomsrådets oppgaver legges til brukermøte i Ungdomsfabrikken. 2. Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slås sammen og benevnes Brukerutvalg. Utvalget får 5 medlemmer, hvorav 3 er foreslått av Rømskog pensjonistforening. 3. Viltnemdas oppgaver legges til Utvalg for Utvikling. 4. Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer har 4 medlemmer, hvorav arbeidsgivers 2 representanter oppnevnes administrativt. De ansattes representanter er hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. 5. Rømskog kommunes forliksråd er felles med Marker kommune. Det velges 2 medlemmer fra Rømskog kommune. 6. Kommunens delegasjonsreglement og utvalgsreglement endres tilsvarende fra neste valgperiode. 7. Det bevilges kr til innkjøp av nettbrett til disposisjon for kommunestyrets medlemmer fra Tilfeldige utgifter formannskapet. 51/15 TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN I RØMSKOG 2014/2015 UTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORGS INNSTILING TIL KOMMUNESTYRET: Tilstandsrapporten for grunnskolen for skoleåret 2014/2015 tas til orientering. Utvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Tilstandsrapporten for grunnskolen for skoleåret 2014/2015 tas til orientering. 52/15 OPPFØLGING AV FORVALTNIGSREVISJON BYGGESAK KONTROLLUTVALGET INNSTILLING: Oppfølging av rapport om «Byggesaksbehandling», Rømskog kommune, tas til orientering. Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Side 9 av 13

10 Innstilling/Vedtak: Oppfølging av rapport om «Byggesaksbehandling», Rømskog kommune, tas til orientering. 53/15 KLAGESAK - BALLØKKE - HAUKENES 1.RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Klagen tas til følge. Det bygges ikke ballbinge på kommunens tomt; gnr 67 brnr 77. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Klagen tas til følge. Det bygges ikke ballbinge på kommunens tomt; gnr 67 brnr /15 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK UTVALG FOR UTVIKLINGS VEDTAK: Rømskog kommune vil med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 gi tillatelse til gjennomføring av nasjonalt Enduroløp den 4. og 5. desember En forutsetter at politiets godkjenning av løpet og forholdet til berørte parter, inkludert naboer er avklart. Enstemmig vedtatt Rømskog kommune vil med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 gi tillatelse til gjennomføring av nasjonalt Enduroløp den 4. og 5. desember En forutsetter at politiets godkjenning av løpet og forholdet til berørte parter, inkludert naboer er avklart. Side 10 av 13

11 55/15 BOSETTING AV FLYKTNINGER RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Rømskog kommune bosetter 10 flyktninger årlig i perioden Økonomiske og administrative konsekvenser tas med i økonomiplanarbeidet Det ble fremsatt følgende forslag fra Sp: 1. Rømskog kommune bosetter 2 barnefamilier, inntil 10 personer i Økonomiske og administrative konsekvenser tas med i økonomiplanarbeidet. For:Enstemmig. Det ble fremsatt følgende forslag fra Frp: Kommunestyret i Rømskog utsetter saken til nytt kommunestyre er konstituert. For 1 Frp 1. Rømskog kommune bosetter 2 barnefamilier, inntil 10 personer i Økonomiske og administrative konsekvenser tas med i økonomiplanarbeidet. 56/15 KOMMUNEREFORMEN NY INVITASJON TIL UTREDNING RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Rømskog kommune takker ja til å delta i utredningen sammen med Aurskog-Høland og Nes kommuner. 4 stemmer mot (Sp) Rømskog kommune takker ja til å delta i utredningen sammen med Aurskog-Høland og Nes kommuner. Side 11 av 13

12 57/15 HØRING-ENKELTE ENDRINGER I INNDELINGSLOVEN OG KOMMUNELOVEN 1. Rømskog kommune støtter forslagene til endringer i Inndelingsloven og Kommuneloven. Forslagene til endringer vil gjøre disse to lovene til hensiktsmessige redskap for kommunesammenslåing og grenseendring mellom kommuner. 2. Rømskog kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved kommunesammenslåing legges til grunn for lovendringene. Enstemmig vedtatt 1. Rømskog kommune støtter forslagene til endringer i Inndelingsloven og Kommuneloven. Forslagene til endringer vil gjøre disse to lovene til hensiktsmessige redskap for kommunesammenslåing og grenseendring mellom kommuner. 2. Rømskog kommune anbefaler at alternativ 2 for behandling av ROBEK-status ved kommunesammenslåing legges til grunn for lovendringene. 58/15 FYRINGSANLEGG 1. Det utarbeides en kravspesifikasjon for tilbudskonkurranse som legger grunnlaget for å levere et velfungerende SD-anlegg og et EOS. I tillegg skal det her være med kravspesifikasjon for konvertering av oljekjele til bio-olje. 2. Den eksisterende oljekjelen konverteres slik at den kan fyres med bio-olje. 3. Det installeres et SD anlegg. 4. Det installeres et EOS anlegg. Enstemmig vedtatt 1. Det utarbeides en kravspesifikasjon for tilbudskonkurranse som legger grunnlaget for å levere et velfungerende SD-anlegg og et EOS. I tillegg skal det her være med kravspesifikasjon for konvertering av oljekjele til bio-olje. Side 12 av 13

13 2. Den eksisterende oljekjelen konverteres slik at den kan fyres med bio-olje. 3. Det installeres et SD anlegg. 4. Det installeres et EOS anlegg. Side 13 av 13