Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft"

Transkript

1 Kommunesektoren er som øvrig norsk arbeidsliv preget av stor mobilitet. Spørsmålet er hvordan kommunenes arbeidsgiverpolitikk kan møte konkurransen om arbeidstakere med høy verdi på et eksternt arbeidsmarked. Er det i ferd med å bli slik at de ansatte velger arbeidsplass og leder, og ikke omvendt? Noen arbeidsplasser sliter med stor personalgjennomtrekk og prekær underbemanning, mens andre er stabile og nærmest selvrekrutterende. Hva skiller disse miljøene? Hvilke faktorer virker motiverende og demotiverende på arbeidskraften? Hvor viktig er lønn i forhold til andre personalpolitiske tiltak? Noen vil kanskje bli overrasket over å finne høyt arbeidstempo, gode faglige utviklingsmuligheter, effektive tjenestelinjer, dyktige ledere, stolte arbeidstakere og tilfredse brukere av kommunale tjenester. En hører oftere om det motsatte. Mange vil derfor si at sektoren har fått et rykte den ikke fortjener. Men den som står sektoren nær, vil se at ryktene kan være nyanserte, og at det skjelnes mellom gode og dårlige tjenestesteder. De kommunene og bydelene som lykkes best i rekrutteringsarbeidet, har iverksatt langsiktige tiltak for å beholde nøkkelpersonell og engasjere personalet. Avdelinger som er attraktive for de ansatte, får et renommé som også er attraktivt for jobbsøkende. Forskningsstiftelsen Fafo Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo Fafo-rapport 337 ISBN ISSN Leif E. Moland og Marit Egge Kommunal sektor bedre enn sitt rykte? Kommunal sektor bedre enn sitt rykte? Leif E. Moland og Marit Egge Kommunal sektor bedre enn sitt rykte? Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft

2

3 Leif E. Moland og Marit Egge Kommunal sektor bedre enn sitt rykte? Strategier for å rekruttere og beholde arbeidskraft Fafo-rapport 337

4 Forskningsstiftelsen Fafo 2000 ISBN ISSN Omslag: Agneta Kolstad Omslagsillustrasjon: Studenter ved Westerdals Reklameskole Trykk: Centraltrykkeriet AS 2

5 Innhold Forord... 5 Sammendrag og oppsummering... 9 Kapittel 1 Innledning Bakgrunn Tilnærming Problemstillinger Design og metode Kapittel 2 Trivsel og savn knyttet til bosted Seks forhold som påvirker trivsel Betydning av trivsel og savn knytte til bosted Oppsummering Kapittel 3 Bevegelser i arbeidsmarkedet Gjennomstrømninger på det norske arbeidsmarkedet Endringer innen kommunal sektor Utvalgsundersøkelsen og stillingsendringer Hvilket bilde tegner ledere og tillitsvalgte av bemanningssituasjonen? Yrkesdeltakelsen blant kommunalt ansatte Utviklingstrekk Oppsummering Kapittel 4 Kommunal image og rammebetingelser for endring Rykte som fortjent? Vekst, endring og utvikling av en strategisk arbeidsgiverpolitikk Oppsummering Det gode arbeid. Motivasjonsfaktorer Motivasjonsfaktorer Sluttplaner og jobbønsker Oppsummering

6 Kapittel 6 Lederens og lederskapets betydning Behovet for ledere i lederstillinger Om å ta vare på lederne Rekruttering til lederstillinger Oppsummering Kapittel 7 Lønn som virkemiddel Markedstilpasset lønn for enkeltgrupper? Holdninger til og erfaringer med strategiske lønnssystemer Ekstraordinære tiltak Oppsummering Kapittel 8 Kompetanseutvikling som virkemiddel Oppdatering eller opplæring? Hindringer Utdanning til glede eller nytte? Utbytte Organisering og stimuleringstiltak Kompetanseheving: lim eller springbrett? Oppsummering Kapittel 9 Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte? Ønsket stillingsstørrelse Tiltak for å motvirke reduserte stillinger Er det mulig å øke stillingsprosenten til de mange deltidsansatte? Organisering av tjenestene Ansatte kan ha flere arbeidsforhold Oppsummering Litteratur Vedlegg 1 Tabeller Vedlegg 2 Arbeidsgiverpolitikk og planmessig personalarbeid

7 Forord I tittelen spør vi om kommunal sektor er bedre enn sitt rykte. Svaret på dette spørsmålet er selvsagt avhengig av hvilke assosiasjoner den enkelte får til temaet. Den som kjenner dårlig til kommunal sektor, vil kanskje bli overrasket over høyt arbeidstempo, mange små og til dels «grå» stillinger, ledere som jobber overtid uten kompensasjon osv. Om dette er bra eller ikke, avhenger av øynenes som ser. Hva med de faglige utviklingsmulighetene, effektive tjenestelinjer, dyktige ledere, stolte arbeidstakere og tilfredse brukere? Eller tjenesteenheter med betydelig underbemanning, usikre ledere og ingen som vil ta tillitsverv? Den som selv jobber i kommunal sektor vil ofte tro at de utenfor ikke ser hvor hardt de arbeider, og hvilke resultater de egentlig kan fremvise. Mange vil nok si at sektoren har fått et rykte den ikke fortjener. Men den som står sektoren nær vil se at ryktene kan være nyanserte og at det skjelnes mellom gode og dårlige tjenestesteder. Ryktene er finmaskede og de er slettes ikke bare negative. Kanskje er det synd at positive rykter er så vanskelig å spre utenfor den indre krets? Rapporten er en av flere som er utarbeidet på oppdrag av Kommunenes Sentralforbund og Program for storbyrettet forskning, og den inngår i oppdragsgivers satsing på arbeidsgiverutvikling under programmet «Kampen om kompetent arbeidskraft». Prosjektets referansegruppe har bestått av Olepetter Roald, seksjonsleder/ spesialrådgiver i KS (leder), Svein Blix, rådmann i Bodø kommune, Roar Hammerstad, rådmann i Hole kommune, Anne Marie Lervik, personalsjef i Lørenskog kommune, Signe Pape, spesialkonsulent i KS, og Ola Ellestad, fagsjef i Oslo kommune. Kjell-Torgeir Skjetne, seksjonssjef i KS, Brit Eirin Bøe Olssøn, prosjektrådgiver i KS, og Tor Dølvik, spesialrådgiver i Oslo kommune, har ivaretatt den løpende kontakten mellom Fafo og oppdragsgiver. Underveis har vi også hatt et godt og interessant samarbeid med Per-Harald Rødvei i Nordlandsforskning, som har skrevet søsterrapporten Kommunene og den kompetente arbeidskraften (..) fra det samme programmet, og hans kollega Nils Finstad. I sluttfasen har også Åsmund A. Seip, Axel West Pedersen og Bente Bakken ved Fafo bidratt med innsiktsfulle kommentarer. Takk også til Rolf K. Andersen og Gerda Engan fra Opinion AS som har hatt ansvaret for gjennomføringen av spørreunder- 5

8 søkelsen. Vi vil rette en spesiell takk til alle ledere, tillitsvalgte og ansatte i kommuner og bydeler som har stilt opp og latt oss bli kjent med både gode og mindre gode forhold på sin arbeidsplass. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid mellom Marit Egge og Leif E. Moland. Egge har skrevet kapittel 2, 5 og 8. Kapittel 4 er skrevet i fellesskap, mens de øvrige kapitlene står for Molands regning. Fafo, august 2000 Leif E. Moland og Marit Egge 6

9 «Der vi har klart å skape gode fagmiljøer hvor de ansatte trives, går rekrutteringen av seg selv. Hvis de ikke trives, hjelper det ikke å gi høyere lønn.» (Administrasjonssjef) «Vi er riktignok idealister og har ikke tatt denne jobben for lønna. Jeg jobber fortsatt på det faglige og idealistiske grunnlaget jeg hadde da jeg var ung. Jeg er glad i yrket mitt og vil ikke noe annet. Men når det er sagt: Jeg synes vi kunne blitt verdsatt høyere, også lønnsmessig. Jeg vil heller ikke at døtrene mine skal velge samme yrke. Har du først tatt en utdanning som vår, er du låst. Jeg visste ikke nok den gangen jeg begynte.» (Høyskoleutdannet, tillitsvalgt fra pleie- og omsorgssektoren) «Vi har noen virksomheter som er selvrekrutterende. De har gode opplæringsplaner som inkluderer alle, og: de har ledere som tar seg tid til å lede og som er flinke til å skape tilhørighet.» (Etatsleder) «Hvis en sosionom er bosatt med barn her i bygda, og vedkommende har fått jobb på sosialkontoret, kan du regne med hun blir. I en slik situasjon kan hun ikke gi seg til å pendle. For henne betyr det praktiske mer enn lønna. På den annen side er det selvsagt nedbrytende for saksbehandlerne å se at de ikke har noe særlig mer å rutte med enn klientene.» (Sosialsjef) 7

10 8

11 Sammendrag og oppsummering Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS) og Program for storbyrettet forskning, og den inngår i oppdragsgivers satsing med programmet «Kampen om kompetent arbeidskraft». I denne formuleringen ligger blant annet kommunale arbeidsgiveres oppfatning av at det foregår en kamp om de kompetente arbeidstakerne. Denne vil og må kommunene være med på for å klare å yte de tjenester og den myndighetsutøvelse de er satt til. Når KS har ønsket en analyse av kommunenes rekrutteringsevne, har vi konsentrert denne om trekk ved bemanningssituasjonen som kan påvirkes av den lokale arbeidsgiverpolitikken. Hovedspørsmålet er hva lokale myndigheter og arbeidsgivere kan oppnå gjennom ulike tiltak for a) å styrke rekrutteringen, b) å holde på arbeidskraften og c) bedre å nyttiggjøre seg arbeidskraften. Dernest hvordan myndighetene, arbeidsgiverne og fagforbundene sentralt kan følge opp dette arbeidet. I rapporten beskriver vi bemanningssituasjonen i sektoren og hvilke områder som utmerker seg rekrutteringsmessig positive og negative. I noen miljøer er underbemanningen prekær, mens andre er selvrekrutterende. Vi går gjennom et bredt spekter av faktorer som skiller disse arbeidsplassene. De kommunene og bydelene som lykkes best i rekrutteringsarbeidet, har iverksatt langsiktige tiltak for å beholde nøkkelpersonell og engasjere personalet. Avdelinger som er attraktive for de ansatte, får et renommé som er attraktivt for jobbsøkende også. Vi gjennomgår en rekke faktorer som virker motiverende og demotiverende på arbeidskraften. Ledelsens og den enkelte leders håndtering av disse faktorene er ganske vesentlig for både rekrutteringssituasjonen og for virksomhetenes drift. Lederskapsspørsmålet er derfor viet stor plass. Datagrunnlag For å belyse spørsmålene som er reist, baserer vi oss dels på data som er innhentet i forbindelse med dette prosjektet, og dels på andre undersøkelser og offisiell statistikk. Vi har gjennomført cirka 75 dybdeintervjuer med ledere og tillitsvalgte i åtte kommuner og fire av Oslos bydeler. Mange av disse var gruppeintervjuer med flere deltakere. I tillegg er det foretatt telefonintervjuer med 865 ansatte i de samme 9

12 kommunene og bydelene. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden mai til september Bemanningssituasjonen i kommunal sektor Deler av offentlig sektor har de siste åra i økende grad fått problemer med å rekruttere og holde på kvalifisert arbeidskraft. Tidligere gjaldt dette først og fremst en del distriktskommuner som ikke klarte å dekke behovet for høyere kompetanse på avgrensede fagområder. I dag har dette i varierende grad spredt seg også til mindre og større byer. Det gjelder flere sektorer og langt flere yrkesgrupper. Sysselsettingen i kommunene, målt i årsverk, har fra 1992 til 1999 økt med cirka 18 prosent. Dette er likevel ikke nok til å dekke arbeidskraftbehovet. En rekke reformer har overført nye oppgaver til kommunene og fordrer ny kompetanse på både etablerte og nye fagområder. Tilbudet skal økes både i omfang, kvalitet og geografisk tilgjengelighet. Dersom effektivitet og arbeidstidsordninger holdes på dagens nivå, vil kommunene ha behov for mellom og nye arbeidstakere bare innenfor pleie- og omsorgssektoren de nærmeste åra. I tillegg til det rekrutteringsbehovet som følger av nye mål for tjenestene, kommer det løpende behovet for å kompensere tapet av ansatte som forlater sektoren eller reduserer sin tilknytning til fordel for annen virksomhet eller trygd. Dette gjelder årlig tolv prosent av arbeidskraften eller cirka arbeidstakere. En rekke arbeidslivsreformer bidrar til at et fullt livsverk består av færre år og timer i aktivt arbeid enn tidligere. Dette forsterker ytterligere behovet for nyrekruttering i tiden som kommer. I henhold til Statistisk sentralbyrås (SSB) fremskrivninger vil tilgangen på nye yrkesutøvere med visse utdanninger i flere år fremover ikke være tilstrekkelig til å dekke kommunenes etterspørsel. Konkurransen om en begrenset arbeidskraft (som følge av forhold som ligger utenfor den enkelte kommunes kontroll) vil med andre ord øke. Kommunene blir derfor nødt til å rasjonalisere driften, slik det påpekes i Handlingsplanen for helse- og sosialpersonell (Sosial- og helsedepartementet 1999). Alternativet er politiske beslutninger om å redusere tilbudet. Personalgjennomtrekk Arbeidslivet er generelt preget av stor mobilitet. Kommunesektoren som sådan skiller seg ikke fra andre deler av arbeidsmarkedet. I så måte er ikke den så medieomtalte gjennomtrekken i kommunesektoren noe særfenomen. Tre av fire arbeidstakere forblir i samme stilling fra et år til et annet. Halvparten av den siste firedelen går til 10

13 ny stilling hos samme arbeidsgiver, mens de resterende forlater sektoren helt (pensjon, permisjon, annet arbeidsområde osv). Bare to tre prosent skifter arbeidsgiver innen sektoren. Det er betydelige forskjeller på hvordan personalstrømmen varierer yrkesgruppene og kommunene imellom. Gjennomtrekken er størst i pressområdene. Det vil si i Oslo og deler av Akershus samt i og rundt Bergen og Trondheim. I tillegg har Finnmark stor personalgjennomtrekk. Blant kommunene i vårt utvalg bekreftes den landsomfattende trenden. Men vi har også bydeler og kommuner som har klart å oppnå lavere personalgjennomtrekk enn en kunne forvente. Utfordringene til arbeidsgiver Samtidig som Stortinget vedtar nye velferdstjenester som krever økt arbeidsinnsats, er vi i ferd med å få en arbeidsstyrke a) som er for liten til å utføre de samlede oppgaver, b) hvor færre er interessert i å jobbe i velferdsstatens yrker, og c) hvor antall utførte årsverk per arbeidstaker blir mindre som følge av reduksjoner av normalårsverket og at antall år som heltidsarbeidende reduseres. Størrelsen på ungdomskullene setter også begrensninger for veksten i pleie- og omsorgstjenestene. Dette tilsier at løsninger må finnes uten at en kan basere seg på en kvantitativ vekst i arbeidsstyrken. Ansvaret for å sette en rimelig standard på velferdstjenestene og følge opp med tilstrekkelige rammebetingelser ligger hos Stortinget. Her ligger også ansvaret for at utdanningskapasiteten er tilpasset behovene. I dette ligger også utformingen av en tempoplan for reformer som både påvirker kommunenes arbeidskraftbehov (mengde og kompetanse) og som stiller krav til omorganiseringer av tjenestene. For å løse morgendagens velferdsoppgaver må arbeidskraften være tilgjengelig med tilstrekkelig volum og riktig kompetanse. Arbeidet med å beholde, nyttiggjøre og rekruttere arbeidskraft med ønsket kompetanse må rettes mot flere hold samtidig. I figuren på neste side trekker vi frem fem innsatsområder som henger nært sammen. Disse er: Skape attraktive arbeidsplasser for å beholde attraktiv arbeidskraft (stabiliserende personalpolitikk) Bedre nyttiggjøring av arbeidskraften (økt yrkesdeltakelse, rett person på rett plass og rett kompetanse til rett funksjon) Ulike rekrutteringstiltak, systematisere belønningssystemet Utdanningens innhold (relevant kompetanse) Rekrutteringsgrunnlaget 11

14 Fra personalforvaltning til strategisk arbeidsgiverpolitikk. For å beholde, nyttiggjøre og rekruttere arbeidskraft Karrieremuligheter Stillingsstørrelse Helt yrkesliv Turnus Deltakelse og mobilitet Klarhet og Helhetlig personalpolitikk A r b eidsmiljø verdsetting og ilj ø fag m Tilstrekkelig/ riktig bemanning?... attraktive arbeidsgivere... Veiledning, opplæring Introduksjonsopplegg Ekstern utdanning Prosjektarbeid Rekrutteringstiltak Lønn, stipend Import Frynsegoder Kampanjer, annonser... et sted å bo et sted å arbeide Relevant kompetanse De tre første kan sortere under begrepet «strategisk arbeidsgiverpolitikk». Kommunale arbeidsgivere må ruste seg til å møte unge arbeidstakere som stiller betingelser for å jobbe. Samtidig må de forholde seg til at en økende andel av deres erfarne medarbeidere har fått høy verdi på det eksterne arbeidsmarkedet. Den attraktive arbeidskraften har økte valgmuligheter. Er det i ferd med å bli slik at de ansatte velger arbeidsplass og leder og ikke omvendt? Arbeidsgiverne må derfor i langt større grad enn tidligere strekke seg for å imøtekomme arbeidskraftens ønsker. Til gjengjeld må arbeidskraften kunne brukes mer strategisk for å nå virksomhetsmål. Dette stiller økte krav både til arbeidsgivere og arbeidstakere. Her står oppvurdering av nøkkelpersoner og tydeliggjøring av nøkkelfunksjoner sentralt. Deler av rekrutteringsproblematikken i kommunesektoren er et nasjonalt og regionalt ansvar. Dette gjelder særlig de to siste punktene i listen over; kompetansens relevans og rekrutteringsgrunnlaget. Rekrutteringsgrunnlag Erfaring Teori/praksis Bredde/fordypning Aktualitet (reformkunnskap) Ungdomskull Antall studenter Lokalt rykte/nasjonal image 12

15 Paradokset underbemanning og samtidig undersysselsetting Ti prosent av de spurte i denne undersøkelsen ønsker å jobbe mer, og mange flere er villige til å jobbe mer dersom arbeidsgiver ber om det. Samtidig har kommuner og bydeler et underskudd på arbeidskraft med samme kompetanse. Dette synliggjør at en del av det omtalte bemanningsproblemet handler om organiseringen av tjenestene og disponeringen av personalet. Deltidsandelen blant kvinner har lenge vært stor. Men det er relativt nytt at deltidsandelen blant menn øker, og tendensen er så klar at det vil få konsekvenser for arbeidsgiver. Enten må det settes inn tiltak for å motvirke dette, eller så må arbeidet med å rekruttere flere «hoder» til å gjøre samme stykke arbeid intensiveres. Siden tilgangen på nye rekrutter er begrenset, forsterkes behovet for tiltak som kan bidra til at den enkelte enten jobber mer eller mer rasjonelt. Attraktive arbeidsplasser Nøkkelpersonell med leder og/eller faglig ansvar, unge arbeidstakere, eldre arbeidstakere og småbarnsforeldre har ulike krav og forventninger til arbeidsgiver. Faktorene som virker motiverende og demotiverende i arbeidet og behovene for støtte, veiledning og så videre, varierer tilsvarende. Dermed må arbeidsgiver strekke seg i flere retninger, skal han ha håp om å trekke til seg og beholde arbeidskraften. Attraktive arbeidsplasser og miljøer med høy trivselsfaktor har betydelige innslag av disse momentene: Faglig stimulerende oppgaver som er interessante, ikke bare «viktige» Godt arbeidsmiljø, rimelig arbeidspress, mulighet til å gjøre en god jobb. Ikke fremstå som «taper» i forhold til kvalitetsnormer på grunn av underbemanning Faglig og sosial støtte og tilbakemelding fra ledere og kolleger Tydelige ledere og klart formulerte oppgaver Kunne kombinere jobb med private forpliktelser For oppfatning av yrkets, sektorens og egen status tillegges samfunnets omtale og eventuelle anerkjennelse, samt en rettferdig avlønning, også stor verdi På spørsmål om hva arbeidsgiver må satse på for å redusere gjennomtrekken, eller dersom deltidsansatte skal være villige til å øke stillingsandelen, nevnes oftest 13

16 følgende: Økt vekt på faglig utvikling i arbeidet og gjennom intern opplæring, økt lønn og redusert arbeidspress (flere ansatte på jobb). Disse forholdene har ett fellesstrekk: De er kostnadskrevende og de forutsetter planmessige investeringer og tålmodige arbeidsgivere. Mange kommuner har i økonomiske nedgangstider benyttet «ostehøvelprinsippet», hvor bevilgningene reduseres litt for alle virksomheter, samtidig som de ansvarlige setter sin lit til at hver enkelt ansatt kan greie å løpe litt fortere også til neste år. Økt produksjon per ansatt hvor de ansatte bærer store deler av kostnadene, er ikke uttrykk for effektivisering, snarere tvert imot. Fysisk slitasje, utbrenthet og sykmeldinger vil over tid kunne redusere produktiviteten, tappe kommunene for ressurser som ikke lenger er like fornybare som tidligere, og skade kommunenes anseelse. I stedet er utfordringen å øke investeringene i sine menneskelige ressurser og sørge for inndekning gjennom en produktivitetsvekst som følge av økt kompetanse, bedre organisering av tjenestene og bedre disponering av arbeidskraften. Lønn og høye boutgifter Lønn er viktig, både for kjøpekraftens del og som symbol på samfunnets og arbeidsgivers verdsetting. Lønn kan være viktig for å trekke til seg og beholde «de beste», og lønn er sannsynligvis viktig for å sikre rekrutteringen til utdanningsinstitusjonene som leverer kandidater til sektoren. Tilfeldige lønnstiltak ser imidlertid ikke ut til å ha ønsket effekt. Få av dagens ansatte oppgir lav lønn som grunn for at de er i ferd med å slutte. Men siden den attraktive arbeidskraften kan bevege seg utenfor det kommunale arbeidsmarkedet, er det en økende utfordring for kommunesektoren å kunne tilby konkurransedyktig lønn. Den mest nærliggende måten å gjøre dette på er ved a) å øke både lønnspotten og hele budsjettrammen, b) å omdisponere lønnsmidlene gjennom lønnsoppgjørene, c) å tjene inn lønnsøkninger gjennom produktivitetsgevinster. Herunder ligger også en mulig omdisponering av lønnsmidler som følger av «rett kompetanse til rett funksjon». Høye boutgifter utgjør et rekrutteringshinder for sentralt beliggende kommuner og de fleste bydelene i Oslo. Den arbeidskraften kommunene etterspør, er med enkelte unntak dyr å produsere. Unge i etableringsfasen med store studielån (uten kapitalmidler) må enten gis et rimelig botilbud eller en lønn til å betjene kostnadene forbundet med å bo i pressområder. Dette utgjør et her og nå-problem for rekrutteringen til ubesatte stillinger. Men mer alvorlig er de langsiktige effektene av en bolig- og/eller lønnspolitikk som forteller de unge at de bør la være å velge en utdanning og karriere innenfor velferdsstaten(kommunen) dersom de ønsker å få endene til å møtes. 14

17 Rykte som fortjent? Har kommunene et dårlig rykte som arbeidsplass? Er dette i tilfelle ufortjent? Og har det eventuelt en negativ effekt på kommunenes evne til å rekruttere og beholde arbeidskraften? Vi kan slå fast at mange kommuner og mange av «velferdsstatens yrker» har et image-problem. For det første blir Kommune-Norges samlede image av mange sett på som et vesentlig rekrutteringshinder, særlig i forhold til unge arbeidstakere, blant annet fordi dette bildet harmonerer dårlig med dagens ungdomskultur. For det andre oppleves et grått image og stigmatisering knyttet til en elendighetsbeskrivelse som dårlig «indremedisin» for de ansatte. For det tredje underkommuniseres positive sider ved kommunale arbeidsplasser. De fleste ansatte er glad i jobben og tilfreds med arbeidsplassen. Her har myndighetene og sentrale aktører i kommunesektoren en pedagogisk oppgave foran seg, ikke minst med sikte på å sikre rekruttering til utdanningen av kandidater innenfor «velferdsstatens yrker». Men hva kan den enkelte, lokale arbeidsgiver gjøre med dette? Godt rykte og selvrekrutterende miljøer er ofte et biprodukt av målrettet arbeid med de grunnleggende organisasjonsspørsmålene og en helhetlig personalpolitikk som vektlegger flere av de faktorene som skaper mening og trivsel. Blant de som er «innenfor», er ryktebørsen finstemt, og det skilles mellom enheter innen én og samme kommune. Driver et distrikt innenfor en kommune eller bydel godt, blir det fort kjent. Resultatet kan være at den ene enheten kan ha flere søkere uten å ha utlyst noen stilling, mens naboenheten knapt får søkere til sine utlyste stillinger. De lokale arbeidsmarkedene for de ulike yrkesgruppene er så godt kjent for de oppdaterte jobbsøkerne at få i dag lar seg imponere av kampanjer eller gode annonsetekster alene. Vernepleierne vet hvordan arbeidssituasjonen er i de ulike bokollektivene i regionen og holder seg unna de mest turbulente stedene. Sosionomene kjenner tilsvarende de fleste sosialkontorenes renommé osv. Når lønn ikke er nok, og andre lokkemidler «gjennomskues», har de rekrutteringsansvarlige kun én vei å gå: Den lange veien for å gjøre arbeidsplassen til et attraktivt sted å jobbe. Deretter kan en oppnå et renommé som er attraktivt for jobbsøkende. I tråd med det som tidligere er nevnt om å oppvurdere betydningen av nøkkelpersoner og tydeliggjøre nøkkelfunksjoner, er det rimelig at arbeidsgiver legger betydelig vekt på rekruttering, utvikling og ivaretakelse av ledere som forstår disse mekanismene. Dette inkluderer også organisasjonens behov for internt synlige toppledere. 15

18 Oppsummering av hovedfunn Trivsel og savn knyttet til bosted (Kapittel 2) Bostedsidentitet og kultur I hvilken grad kommunen skal ha en aktiv urbaniseringspolitikk som innebærer en sentralisering, er mange steder et brennbart politisk tema både i distriktene og de sentralt beliggende kommunene. I distriktskommunene fremhever tilhengerne at et pulserende kommunesenter vil være attraktivt i en rekrutteringssammenheng. Sentralt beliggende kommuner vipper i spenningsfeltet mellom rurale verdier og urbant levesett, og de hadde til dels sterke motforestillinger mot å utvikle bystruktur. I byene «florerer» kulturtilbudet uten at det spesielt fremheves som viktig mens det fremheves og ønskes i større grad i distriktene. Folk i byene får i større grad tilfredsstilt sitt behov for natur enn folk i distriktene får tilfredsstilt sitt behov for kultur. Sterk kultursatsing blir begrunnet med kulturens kommunikative kraft; og dermed nyttig i et fremtidsrettet arbeidsmarked som blir spådd å være langt mer formidlingsfokusert. Både i distriktskommuner og i sentralt beliggende kommuner blir verdien av et godt organisasjons- og idrettsmiljø som grunnlag for bosetting vektlagt. I enkelte kommuner har dette vært bevisst politikk i år. Mye av det som er virksomt i dag hviler derfor på strukturer som er bygget opp gjennom lang tid. Stedstilknytning vektlegges sterkere i distriktene enn i sentralt beliggende kommuner og blir ytterligere forsterket av det å ha barn. Oppvekstmiljø og boligpriser Godt oppvekstmiljø er et gode i seg selv og regnes som en vesentlig attraksjon ved bostedet, uavhengig av om man har omsorgsansvar. Ansatte i distriktskommunene fremhever oftest oppvekstmiljøet, mens ansatte i byene gjør det i mindre grad. Mye tyder på at oppvekstmiljøet for barn mange steder er bedre ivaretatt enn oppvekstmiljøet for ungdom. Dette kan ha betydning for om utdannet arbeidskraft ønsker å flytte tilbake til hjemstedet og jobbe i kommunen etter endt utdanning. De yngste arbeidstakerne bor i størst grad i byene. Andelen synker når de får barn, og øker tilsvarende i distriktskommunene. Den mest iøynefallende årsaken synes å være lavere boligpriser, men også attraksjonen ved et trygt oppvekstmiljø er sannsynligvis med på å påvirke valget. Beliggenhet ser ut til å være selve magneten for bosetting, men koster i form av høye boligpriser. Boligmarkedet både pris og struktur er et hinder for allsidig bosetting og rekruttering. I vekstkommuner kan det medføre et ensidig befolknings- 16

19 grunnlag og representere store hindringer for ungdom som vil flytte tilbake. Flere etatsledere med rekrutteringsansvar etterlyser politisk og administrativ tilrettelegging av boliger til de som ønsker å jobbe i kommunen Arbeidsmarked Ensidig arbeidsmarked er et vesentlig rekrutteringshinder i distriktene, blant annet fordi ektefelle ikke får jobb, mens et variert arbeidsmarked på den andre siden kan medføre en «lekkasje» til privat sektor. Bevegelser i arbeidsmarkedet (Kapittel 3) Hovedstrømninger Kommunesektoren er, som arbeidsmarkedet for øvrig, preget av stor mobilitet. Det er betydelige forskjeller på hvordan personalstrømmen varierer yrkesgruppene og kommunene imellom. Avhengig av en videre utbygging eller nedbygging av deler av velferdstilbudet, vil det i de kommende åra være underskudd/overskudd på visse typer arbeidskraft. Syttifem prosent av de ansatte forblir i samme stilling fra ett år til et annet. Tolv prosent går over i ny stilling i samme kommune, tre prosent går til andre kommuner, mens fem seks prosent går over til andre sektorer. De siste fire fem prosentene går over i pensjon, permisjon, utdanning eller annen virksomhet utenfor det registrerte arbeidsmarkedet. Alle sektorer er interne arbeidsmarkeder. Dette gjelder ikke minst kommunal sektor. Arbeidstakere med høy utdanning er mer mobile enn arbeidstakere med lavere utdanning. Med unntak av ingeniørene avtar ansienniteten med økende utdanning. Regionale forskjeller Oslo og Akershus er den regionen med størst netto tilflytting av arbeidstakere. Her utgjør innflytterne cirka to femdeler av netto sysselsettingsvekst. Oslo og Finnmark hadde i 1995 størst personalgjennomtrekk. Tallene for både avgang og tilgang ligger cirka fire prosent over landsgjennomsnittet. Akershus følger deretter. I utvalgsundersøkelsen har bydelene i Oslo flest arbeidstakere som er i ferd med å slutte i jobben. To av de minste kommunene har færrest arbeidstakere med flytteplaner. Yrkesmessige forskjeller Rådmenn og økonomisjefer, vernepleiere og hjelpepleiere er mest stabile. Størst intern mobilitet (innen kommunen) finner vi blant yngre arbeidstakere og blant assisterende avdelingssykepleiere og førskolelærere. Blant ansatte i de tekniske yrkene og blant vernepleiere og hjelpepleiere er det svært få som går over til en annen, kommunal arbeidsgiver. 17

20 Flest ut av kommunesektoren finner vi blant førskolelærerne, hvor 17 prosent forlot kommunesektoren mellom 1998 og Deretter følger sosialkuratorene. Ti prosent av sykepleierne forlot sektoren og befinner seg dermed midt på treet blant yrkesgruppene. Kompetansevinner med slagside Som en følge av reformene har kommunene fått flere oppgaver. Sektoren er tilført mer personell, og den har fått flere ansatte med høyere formalkompetanse. Slik vil kommunene lett fremstå som kompetansevinnere i statistikkene. Et av kjernespørsmålene i arbeidet for å utvikle effektive og kvalitativt gode tjenester, er om kommunene klarer å trekke til seg og/eller utvikle og beholde arbeidskraft med attraktiv kompetanse. Vi har ikke tallmateriale som sier noe om i hvilken grad kommunene trekker til seg ledere og fagpersonell med høy realkompetanse fra andre sektorer. Men vi stiller likevel spørsmål om det er slik at mens kommunesektoren avgir personell i alle slags erfarings- og kompetansevalører, så mottar den overveiende personell med liten erfaring? Inntrykket fra dybdeintervjuene er at kommunene mister ledere og fagfolk til høyere forvaltningsnivåer og andre sektorer, mens de overveiende rekrutterer etterfølgere fra egne rekker, ofte ved intern beordring. Generelt beskriver kommunene rekrutteringssituasjonen som vanskelig. Men den er gjennomgående ikke like kritisk som det en kan få inntrykk av når mediene trekker frem eksempler fra de kommunene og sykehusene hvor bemanningsproblemene virkelig har tårnet seg opp. Forventninger om full bemanning og romslig økonomi er det få som har. En mulig konsekvens er at det utvikles kommunale arbeidsplasser hvor man er vant til ikke å nå mål eller til å redusere antall klare og etterprøvbare mål. Ledere og fagfolk ser tiltak de gjerne vil ha iverksatt for å bedre effektiviteten og tjenestekvaliteten, men som blir liggende på grunn av manglende ressurser. Ansatte møter daglig kunder, klienter og pasienter med tjenestebehov og til tider også tjenestevedtak de ikke kan innfri. Dette gjør det vanskelig for kommunene å fremstå som attraktive arbeidsplasser, selv om oppgavene kommune kan tilby ofte har høyt meningsinnhold og er både faglig relevante og interessante. Kommunal image og rammebetingelser for endring (Kapittel 4) Nyanser i grått? Kommune-Norges image blir sett på som et vesentlig rekrutteringshinder særlig i forhold til unge arbeidstakere, fordi dette harmonerer dårlig med dagens ungdomskultur. Det er også knyttet bekymring til hvilken virkning et «grått» image har innad. Mange ansatte og ledere opplever det som problematisk at folk utenfor sektoren ikke vet nok om hvordan det drives innenfor. Det er derfor en pedagogisk ut- 18

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Presters arbeidsmiljø meningsfull jobb med vanskelige rammer

Presters arbeidsmiljø meningsfull jobb med vanskelige rammer Prosjektrapport nr. 1/2002 Presters arbeidsmiljø meningsfull jobb med vanskelige rammer Jan-Erik Hallandvik og Bjørg Elida Romedal Tittel Forfattere Presters arbeidsmiljø Meningsfull jobb med vanskelige

Detaljer

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 Fafo 2012

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg Prest i Bjørgvin En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme Ida Marie Høeg KIFO Notat nr 3/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...8 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...9 4.0 KOMPETANSEUTVIKLING...20

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer