Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 RAPPORT Tilskudd til likemannsarbeid ordinært Statsbudsjettet 2013 kap. 847 post 70 Organisasjonens navn:debra Norge Beskrivelse av hvordan likemannsarbeidet har vært organisert: Likemennene styrer prioriteringen av sin egen aktivitet og økonomi etter retningslinjer gitt av Sosial og helse dir. og styret i DEBRA Norge. Regnskap og revisjon inngår i foreningens regnskap. (Styret oppnevner kontaktperson overfor likemennene ) Likemennene oppnevner kontaktperson overfor styret og kasserer. Kasserer gir kontaktpersonen tilbakemelding om økonomi status hvert kvartal. Likemennene kommer med ønsker og prioriteringer for neste års aktiviteter i god tid før søknadsfristen for neste års midler. Kontaktperson for likemenn møter på styremøtet i forbindelse med årsmøtet. Beskrivelse av hvordan rekruttering og opplæring/veiledning av likemenn har foregått: Det er ønskelig at DEBRA Norge har 8 likemenn som velges for 4 år av gangen. Styret i DEBRA Norge vurderer hvert år sammensetningen av likemannsgruppen og deltagernes egnethet. Styret har suveren rett til å foreslå forandringer i likemannsgruppen. Kandidater finnes av sittende likemenn og styret i

7 samarbeid, og likemennene utnevnes av styret i DEBRA Norge. Forslaget presenteres årsmøtet for godkjenning. DEBRA Norges likemenn velges blant medlemmene, og skal være personer med eller pårørende av personer med EB.Sammensetningen av likemenn skal forsøksvis gjenspeile alle grupper av medlemmer. Sittende likemenn kan stille til fornyet mandat. For å opprettholde kontinuitet i likemannsarbeidet forskyves valgperioden slik at 2 likemenn er på valg hvert år. Beskrivelse av gjennomførte tiltak Tiltak a) Generelt likemannsarbeid Tidspunkt 2013 Antall deltakere: 6 likemenn Målgruppe Alle medlemmer Program for alle samlinger skal vedlegges Vedlegg a):

8 Beskrivelse av formål, resultatvurdering i forhold til mål og gjennomføring: Telefoner og utreiser til medlemmer fra likemenn. Vi mener at det er viktig at likemenn deltar på årsmøtesamlingen fordi det da er lettere for medlemmene å ta kontakt med likemennene der og senere. På årsmøtet blir forsamlingen informert om og oppfordret til å ta kontakt med likemennene, som er tilgjengelige hele helgen. Likemennenes deltagelse på årsmøtet er viktig fordi de er uformelt tilgjengelig for medlemmene under samlingen. Det er det fora hvor likemennene treffer flest medlemmer. Tiltak b) Utgivelse av debra-nytt Tidspunkt 2013 Antall deltakere Målgruppe Alle medlemmer Program for alle samlinger skal vedlegges Vedlegg b): Beskrivelse av formål, resultatvurdering i forhold til mål og gjennomføring:debra-nytt distribueres via post til alle medlemmene våre og legges ut på hjemmesiden Bladet inneholder tips og råd i hverdagen, referater fra styremøter og andre møter, nyheter innen forskning, bandasjer m.m. Det skrives om erfaringer og bladet fungerer som et informasjonsledd mellom likemenn/styret og medlemmene. debra-nytt utkom 4 ganger inkludert en egen utgave med program og saksliste til årsmmøtet. Tiltak c) Kompetanseutvikling/planleggingsmøte

9 Antall Tidspunkt jan.13 deltakere: 1likemann Målgruppe Styret og likemenn Program for alle samlinger skal vedlegges Vedlegg c): Beskrivelse av formål, resultatvurdering i forhold til mål og gjennomføring: Planleggingshelg hvor styret og likemenn samles for å dele informasjon, evaluere siste års arbeid og legge noen retningslinjer for hvordan vi skal jobbe fremover. Arbeidet pågår over 2 dager og likemenn og styret jobber sammen som hele tiden. Styremedlemmene og likemennene bor langt fra hverandre og dette er den gangen vi kan møtes for å jobbe intensivt sammen og legg ut strategiske retningslijer videre. Disse samlingene er viktige for at vi skal kunne dra sammen og at alle vet hva vi vil satse på det kommende året. Her deler vi erfaringer, kontaktinformasjon og annen ny informasjon for eksempel innenfor behandling og forskning. Her er også et godt forum for opplæring av nye likemenn. Tiltak d) Intenasjonal debra konferanse Tidspunkt september 2013 Antall deltakere: 1likemann Målgruppe Personer med epidermolysis, deres fagfolk, pårørende og andre interessenter Program for alle samlinger skal vedlegges Vedlegg d):

10 Beskrivelse av formål, resultatvurdering i forhold til mål og gjennomføring: Faglig oppdatering for å øke kompetansen. Utveksling av erfaring og få kontakter til gjensidig nytte. Siden EB er en sjelden diagnose, er det viktig å jobbe internasjonalt. Her får vi kjennskap til nye behandlingsregimer og pågående forskning For tiden jobbes det blant annet med å utarbeide kliniske retningslinjer for behandling sv personer med EB. Tiltak e) Seniorsamling Tidspunkt 2013 Antall deltakere Målgruppe Medlemmer 50+ Program for alle samlinger skal vedlegges Vedlegg d): Beskrivelse av formål, resultatvurdering i forhold til mål og gjennomføring: Samlingen ble ikke avviklet pga sykdom. Vurderes i 2014.

11

12

13

14 Styret i debra Norge 2013 har bestått av: Leder: Judith Kristin Asche Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Ruth Bernssen Bø Styremedlem: Anne Marit Hansen Styremedlem: Ingunn Storrø Varamedlem: Heidi Ellingsen Silseth Varamedlem: Kristin Sparby Larsen Valgkomite: Nedzada Orucevic og Heidi Fruen Myrvang Vi har hatt 6 styremøter, inkludert planleggingshelgen januar og behandlet 62 saker. Årsmøte helgen ble avholdt den oktober på Rica Hotel Gardermoen. Stedet ble valgt fordi det ligger nær hovedflyplass for å legge til rette for at flest mulig medlemmer kunne delta. Det deltok 63 medlemmer og dette året kom det en representant fra Finland og 5 fra Sverige. Samarbeidet i Norden er godt og vi ønsker at medlemmene skal bli kjent på tvers av landegrensene. Lørdag ble det holdt foredrag om «Botox ikke bare kosmetikk» ved Ruth Bernssen Bø, sekretær i debra, «Søsken i famile med sjelden diagnose» ved Livø Nyhus pedagog ved Frambu. Foredraget om sømløse klær måtte utgå i siste øyeblikk på grunn av sykdom, istedet fikk vi innlegg fra

15 Thomas Rose Borge, Smith and Nephew, Rine Helen Brekke, Mølnlycke og Stig Karlsen, Polymed Scandie AS. Her fikk vi også en god dialog og erfaringsutveksling. Ruth Bernssen Bø, Ingunn Storrø og Judith Kristin Asche refererte fra den internasjonale debra kongressen i Roma Dette året hadde vi eget opplegg for de yngste under den faglige delen lørdag. 20 stk reiste med buss for å dra til Fetsund Lenser. Friluftsmuseet var universelt utformet slik at alle kunne bli med. De fikk blant annet lære og prøve tømmerfløting. Søndag ble det avholdt årsmøte med valg av styremedlemmer. Se egen protokoll. Vi har sendt ut 4 debra nytt, inkludert en spesialutgave for årsmøtet i I sin nye form har debra nytt blitt et viktig middel i kontakten med våre medlemmer, og vi har utviklet bladet og bruker det mer aktivt for medlemmene. Redaktøren for debra nytt har også ansvaret for vår nettside og oppdaterer den fortløpende. Vi har også en facebook gruppe (debra Norge) med 119 medlemmer der nyheter fra inn og utland blir fortløpende lagt ut. Senter for sjeldne diagnoser Ingunn Storrø og to av våre ungdommer, Sanja Orucevic og Samuel Gombos Aaseth deltok på brukersamlingen til senter for sjeldne diagnoser 8. og 9.november. Dette året har vi jobbet

16 sammen med senteret og helsedirektoratet i forbindelse med refusjonsordningen til personer med EB. Kristin Sparby Larsen som er både likeperson og styremedlem har vært sentral i dette arbeidet. Saken jobbes videre med i Medlemstallene våre har økt til 122 betalende medlemmer i 2013 og vi ser god effekt av at vi har sendt ut medlemskontingenten i eget brev. debra Norden: Vi har en uformell kontakt med de nordiske foreningene på e post. debra Norge inviterte de andre lands medlemmer til helgesamling, oktober Det kom en fra Finland og fem fra Sverige, vi mener det er viktig å ha denne kontakten slik at vi kan utveksle erfaringer. debra International (www.debra international.org): Vi er fortsatt aktive og samarbeider internasjonalt. Som medlem her nyter vi godt av den forskningen på EB som skjer i andre land og vi informerer våre medlemmer om aktivitetene internasjonalt.. Vi har også bidratt med informasjon om Botox i behandling av EB. Leder, et styremedlem og en likeperson deltok på Debra International konferanse og årsmøte i Roma september Styret mener at dette er et meget viktig forum for debra Norge og kommer til å prioritere å sende representanter til dette årlige arrangementet. En likeperson inviterte to representanter fra debra Slovenia

17 hjem til seg, mai I kjølvannet av dette ble det avholdt et møte mellom debra Slovenia og debra Norge hvor også leder av debra Norge deltok. Likepersonsarbeid 2013: Likepersonsarbeidet forløper i stor grad som tidligere år med mye medlemsrettet aktivitet på telefon og kortere reiser. På regnskapstallene kan det se ut som det har vært lav aktivitet blant likepersonene i år, men forklaringen er som tidligere at det for mange av telefonene og korte turer ikke blir søkt om refusjon fra foreningen. En av våre likepersoner har som fast oppgave å besøke og følge opp de nye EB pasientene på Rikshospitalet, på vegne av debra Norge. Likepersonsbesøk (hjem, skole, barnehage, sykehus) Likepersonsstelefon En likeperson var på debra International congress i Roma, Italia Likepersons samling for seniorer ble utsatt til 2014 på grunn av sykdom Økonomi: Regnskapet for 2013 er ikke ferdig hos regnskapfører og revisor. Økonomien varierer imidlertid lite fra år til år. I 2013 har foreningen holdt seg innenfor den økonomiske rammen og forutsetninger gitt av BUF dir. Foreningen har I 2013 drevet mer aktiv inndrivelse/verving I forbindelse med medlemskontigenten, noe som vises I medlemstallet for 2013.

18 Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Senter for sjeldne diagnoser Postboks 4950 Nydalen, O424 Oslo Sentralbord: Org.nr: NO MVA Deres ref.: Vår ref./saksbeh./dir.tlf.: Dato: Juli 2014 Kjære brukerorganisasjoner Neste brukersamling er berammet til mars Den blir på Rica Helsfyr Hotel i Oslo hvor vi har hatt de siste samlingene. Denne brukersamlingen blir annerledes. Målet er at den skal gi et bedre innblikk i hvilke aktører som er på banen innen sjeldenverden, hva de representerer og hva de kan bidra med. Derfor blir du presentert for den nye organisasjonsmodellen for sjeldensentrene i Norge. Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Stein Are Aksnes, vil sammen med Senter

19 for sjeldne diagnoser sin nye leder, Olve Moldestad, presenterer seg, sine visjoner og invitere til et forsatt godt samarbeid. I tillegg ønsker vi at lederen og ungdomsrepresentantene i senterrådet sier ja til å sitte i panelet. Brukerorganisasjonene bør derfor forberede seg på spørsmål til panelet. Resten av dagen blir organisert som work - shop. Dere vil få mer informasjon etter hvert. Nå er det viktigste at dere setter av dagen. Inntil ny og mer informasjon kommer, benytter vi anledningen til å ønske god sommer. Måtte den bli solrik og varm! Med vennlig hilsen Kris Aaseth Elisabeth Daae Kari Bjørklund Anne Undrum

20 Har du bilder, historier eller annet fra debra samlinger, kurs og lignende? Har du bilder så send dem til Eva som skal samle minnene våre, slik at vi kan ta dem fram og mimre. Hun har fått noen bilder, men vil ha enda flere, så ikke nøl med å sende henne bilder, historier eller annet. Bilder dere ønsker å ha selv kan vi/dere selvfølgelig ta kopi av, men det viktigste dere må gjøre er å skrive HVOR NÅR HVEM på bildene. Lurer dere på noe så tar jeg gjerne en prat på telefonen. Ser fram til å få massevis av tilbakemeldinger. Vennlig hilsen Eva Sørum Østbye Kontaktinformasjon: Eva S. Østby MAIL: Haskollvegen 33 Tlf: Lier Mobil:

21 Medlemskontingenten vert sendt ut seinare, utanom debra nytt.

22 Egenandelen for hele hotelloppholdet blir som tidligere år kr 250, for voksne og kr 100, for medlemmer under 16 år. Reisen betales selv. Giro sendes ut etter årsmøtet. Send påmelding på mail til så raskt som mulig og senest innen 20.august. Det er også mulig å melde seg på ved å sende dette skjemaet per post. Om du/dere har noen spørsmål angående påmeldingen er det bare å ta kontakt med Ingunn. Påmeldingsfristen er ute, men det er enda mulig å melde seg på. Vær rask. DEBRA NORGE v/ Ingunn Storrø Knud Graahs gate 4, 0481 Oslo Telefon: E mail:

23 Påmeldingen starter nå, men fristen er 20.august. Bli med og møt nye og gamle venner! PÅMELDING TIL ÅRSMØTET I DEBRA NORGE Navn: Kontaktinformasjon: Mobil: E post: Rom: Dobbeltrom: Familierom: Enkeltrom: Behov for tilrettelegging for: rullestol/ dietter/allergier eller annet Ankomst, dato og cirka klokkeslett:: Avreise, dato og cirka klokkeslett: Middag fredag kveld: Ja Nei: Lunsj og middag lørdag: Ja Nei Lunsj søndag: Ja Nei

24 Returadresse: Judith Kristin Asche Bruveien Stavanger Frist for innsending til neste debra nytt er 30. november 2014 Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring Kris Aaseth S.Sætrevei Sætre