Oslopakke 2. Mulighetsstudie: Framkommelighet for kollektivtransport RV190/E6,Bjørvika - Skedsmokorset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslopakke 2. Mulighetsstudie: Framkommelighet for kollektivtransport RV190/E6,Bjørvika - Skedsmokorset"

Transkript

1 Oslopakke 2 Mulighetsstudie: Framkommelighet for kollektivtransport RV190/E6,Bjørvika - Skedsmokorset

2 FORORD Denne rapporten tar for seg mulighetene for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken langs Rv190/E6 på strekningen Bjørvika- Skedsmokorset. Strekningen er delt i tre parseller: 1 Bjørvika-Lodalen/Ekebergtunnelen-Helsfyr 2 Helsfyr-Karihaugen 3 Karihaugen-Skedsmokorset I mulighetsstudien er det skissert ulike løsninger og tiltak for parsellene. Oppdragsgiver for utredningen er Statens vegvesen Region Øst v/ Oslopakke 2-sekretariatet, med Helge Gidske Naper som prosjektleder. Samarbeidsgruppen Frem Strategi, i regi av Oslopakke 2 samarbeidet har vært prosjektgruppe. Følgende personer har deltatt fra denne gruppen: Solveig Renestøl (Samferdselsetaten), Jan Spørck (SL), Tone Norløff (OS), Olav Fosli (Oslopakke 2 sekretariatet) Siv.ing. Edel Hovland Nordang har vært oppdragsleder hos Norconsult med samfunnsgeograf Espen Utne som oppdragsmedarbeider. Siv.ing. Ivar Skyberg og samfunnsgeograf Knut Magne Galta er trukket inn som ressurspersoner. Sandvika 13. mars N:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN 4 2 DAGENS SITUASJON KOLLEKTIVTRAFIKKEN FREMKOMMELIGHETEN 4 3 PLANER OG UTVIKLINGSTREKK KOLLEKTIVTRANSPORT BOLIG- OG NÆRINGSUTVIKLING OSLOPAKKENE NTP KAPASITETSMESSIG BALANSE FORSINKELSER 7 4 ARBEIDSFORM 9 5 DELSTREKNING 1, BJØRVIKA - HELSFYR SITUASJONSBESKRIVELSE VURDERTE TILTAK PÅ DELSTREKNING TOSIDIG KOLLEKTIVFELT I BISPEGATA TOSIDIG KOLLEKTIVFELT I DYVEKES VEI UTBEDRE KRYSSET DYVEKES VEI KONOWS GATE BISPEGATA OG DYVEKES VEI GJØRES OM TIL REN KOLLEKTIVGATE OMKJØRING PÅ RING 3 OG SVARTDALSTUNNELEN KOLLEKTIVTUNNEL FRA HELSFYR TIL LODALEN (MOT SENTRUM) BUSSRAMPER VED LODALSBRUA OVERKJØRBAR REFUGE FØR VÅLERENGATUNNELEN (MOT SENTRUM) FELTUTVIDELSE PÅ VESTSIDEN AV STRØMSVEIEN NORD FOR VÅLERENGATUNNELEN GJØRE OM ETT AV FELTENE (FRA SENTRUM) I VÅLERENGATUNNELEN TIL KOLLEKTIVFELT KOLLEKTIVFELT FRA VÅLERENGATUNNELEN TIL HELSFYR (FRA SENTRUM) KONTROLL/OVERVÅKNING AV BUSSATKOMSTER PÅ HELSFYR 28 6 DELSTREKNING 2, HELSFYR KARIHAUGEN SITUASJONSBESKRIVELSE VURDERTE TILTAK PÅ DELSTREKNING TILFARTSKONTROLL VED TEISENKRYSSET ETABLERE KOLLEKTIVFELT BRYNSENG KNUTEPUNKT 36 7 DELSTREKNING SITUASJONSBESKRIVELSE VURDERTE TILTAK PÅ DELSTREKNING SAMBRUKSFELT? KOLLEKTIVFELT PÅ STREKNINGEN HOLDEPLASS FOR EKSPRESSBUSSER VED HVAMKRYSSET 41 8 NYTTEKOSTNADSVURDERINGER FORUTSETNINGER ALTERNATIVER (TILTAKSPAKKER) OG BYGGEKOSTNADER NYTTEKOSTNADSBEREGNINGER 45 9 GJENNOMFØRING VALG AV TILTAK GJENNOMFØRING I PERIODEN GJENNOMFØRING I PERIODEN ETTER KILDER 50 VEDLEGG 51 N:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc 3

4 1 BAKGRUNN Det er antatt at transportetterspørselen fram til 2025 vil øke med drøyt 30 prosent. Håndtering av en slik vekst krever en betydelig innsats for å utvikle et effektivt transporttilbud. Det er i dag betydelige forsinkelser inn mot sentrum spesielt i rushperioden om morgenen. Samtidig er det i ferd med å realiseres planer for flere titalls tusen nye beboere og arbeidstakere i området. Økt vegtrafikk med kødannelser i oslotrafikken, medfører forsinkelser for bussene. Utfordringen er å gjøre forsinkelsene minst mulig. 2 DAGENS SITUASJON 2.1 Kollektivtrafikken Området ved Bjørvika og sentralstasjonen er landets mest trafikkerte kollektivknutepunkt. De fleste Oslorettede SL bussene kjører innom området. Som det fremgår av Kollektivbetjeningen av Bjørvikabyen og Oslo S (2006), lider buss og trikk i Oslo sentrum sterkt av nedsatt kjørefart og dårlig punktlighet. Registreringer i 2005 viste at Rv 190 i verste rushperiode hadde en forsinkelse på 0,5 til 2 minutt per kilometer. 2.2 Fremkommeligheten PROSAMS årlige registreringer av kjøretid med bil i rushtidsperiodene viser at framkommelighetsproblemene på Rv190 og E6 er størst i morgenrush. Bussene kjører i stor grad sammen med den øvrige trafikken, og møter dermed de samme problemene. Gjennomsnittshastighet (km/t): Ettermiddagsrush: E6 Bispelokket Skedsmovollen Morgenrush: E6 Skedsmovollen Bispelokket Tallene viser at farten inn til byen på morgenen er lavere enn ut på ettermiddagen (Prosamrapport 143). Målsettingen for Oslopakke 2 er å øke gjennomsnittshastigheten for buss og trikk med 20%. Fremkommeligheten må bedres for å oppnå flyt i kollektivtrafikken. FREM 2005 og 2006 har bidratt til at kollektivtrafikken går stadig raskere og mer presist. Mellom Helsfyr og sentrum er det tre kollektivstrenger: Strømsveien, Dyvekes vei og Ekebergtunnelen. Det er flest busser i Strømsveien, nest mest i Dyvekes vei og færrest på Rv. 190 Ekebergtunnelen. Bussrutene i planområdet fremgår under kapittel for hver delstrekning samt under kapittel Trikkelinje 18 og 19 til Ljabru trafikkerer Schweigaardsgate og Oslo gate. Krysset Bispegata/Oslo gate er likevel ikke noe utpreget kollektivknutepunkt. Lokaliseringen er så nær sentrum at de fleste som skal bytte transportmiddel, trolig velger å gjøre det i sentrum. Skedsmokorset, Olavsgaard, Helsfyr er de viktigste kollektivknutepunktene mellom Helsfyr og Skedsmokorset. Når utbyggingen av Bjørvika skrider frem, vil Dronning Eufemias gate bli et viktig omstigningspunkt. N:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc 4

5 3 PLANER OG UTVIKLINGSTREKK 3.1 Kollektivtransport Statens vegvesen Region østs ekspressbussplan fremhever at fremkommelighetstiltak er særlig viktig inn mot Oslo og gjennom Oslo. Signalprioritering og utforming av holdeplasser er også viktige virkemidler. Det er et mål at ekspressbussene skal sikres en køfri framkommelighet fram til Oslo Bussterminal. Terminalen har nådd kapasitetsgrensen. Økt antall busser kan kreve at en del busser flyttes ut til en ny gateterminal i Schweigaards gate eller lignende. Dette medfører at flere SL- busser samt enkelte av ekspressbussene må pendle gjennom Oslo. Det forutsetter god fremkommelighet. I evalueringen av effekten av enkelttiltakene i Frem prosjektet, er det registrert hastighetsøkninger på opp til 10 %. Rapporten viser imidlertid at forsinkelsene er blitt større på strekninger der det ikke er gjennomført tiltak. Tallene viser at det må gjøres inngrep for at forsinkelsene ikke skal bli enda større. 3.2 Bolig- og næringsutvikling Relevante planer Reguleringsplan for Bjørvika, Bispevika og Lohavn ( ) Reguleringsplan for E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen ( ): Reguleringsplan for Kværnerbyen ved Lodalsbrua Bebyggelsesplan med KU for Kulturhistorisk museum ved Bispegata/Oslo gate Ny bydel i Bjørvika Bystyret har vedtatt at Oslo skal være en fjordby med en framtidig sjøside med høy boligandel. Kommuneplanens arealstrategi går ut på å konsentrere utvikling av bolig og næring til indre by og langs sjøsiden med kort avstand til transporttilbud. Det kan øke kollektivandelene, forutsatt at kollektivsystemene utvikles i tråd med denne strategien. Figur 1: Linjestruktur, regionale busslinjer, driftskonsept 2015 (På nett mot 2015, Oslopakke 2) Stor-Oslo Lokaltrafikk planlegger å gjøre flere av sine busser til pendellinjer. Det gjør at de kjører lengre strekninger og blir mer utsatt for forsinkelser. En forutsetning for at slike linjer skal fungere, er at rutetiden kan holdes. Konfliktene med annen trafikk må dempes for at bussene kan kjøre uhindret. Utbyggingen i Bjørvika krever økt kapasitet og bedre betjening. Et mål for mulighetsstudien vil være å foreslå løsninger som fører bussene raskere frem og som samtidig betjener nye utbyggingsområder. Det vil også kunne stabilisere regulariteten, noe både passasjerene og driftsøkonomien vil kunne nyte godt av. Den nye bydelen ved Bjørvika skal i størst mulig grad betjenes kollektivt, og det fordrer god fremkommelighet Bilde 1:Den nye bydelen ved Bjøvika ( Kollektivbetjeningen av Bjørvikabyen og Oslo S, Samferdselsetaten). N:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc 5

6 Figur 3: Reguleringsplan for Bjørvika Så lenge det er byggearbeider i Bjørvika, vil situasjonen være noe spesiell for kollektivtrafikken i området. Byggestart på Bjørvika-utbyggingen førte til mer kø i Ekebergtunnelen. Trafikken økte i Dyvekes vei og kollektivtrafikken opplevde økt forsinkelse. Bygging av kollektivfeltet mot sentrum i Dyvekes vei har vært et positivt fremkommelighetstiltak. Skedsmo og Ullensaker Skedsmokorset er endepunktet for mulighetsstudien. Det bygges ny firefelts veg på Husebyjordet mellom Skedsmovollen og Skedsmokorset (E6). To av feltene skal være kollektivfelt, slik at det blir kollektivfelt i begge retninger på den 600 m lange strekningen. Kostnadene på 31 mill. kroner er finansiert gjennom Oslopakke 2. Figur 2: Bjørvikaplanen Befolkningsutviklingen påvirker reisemengden. 43 % av den sysselsatte delen av befolkningen i Ullensaker jobber i Oslo. Når Ullensaker kommune anslår en befolkningsvekst på (36 %) i perioden , vil det åpenbart virke inn på trafikken. I Skedsmo anslås veksten til mellom 1996 og 2010, 36 % jobber i Oslo (Fylkesdelplan). N:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc 6

7 3.3 Oslopakkene Oslopakke 2 Blant prosjektene finansiert av Oslopakke 2-midler er Olavsgaard og Hvam bussterminal. Det er bygd ny plattform og dagens plattformer er utvidet. Terminalområdet er pusset opp og det er flere parkeringsplasser. Kollektivfeltet langs Rv. 120 i begge retninger fra Skedsmovollen til Trondheimsveien, samt ny bussterminal i krysset med Trondheimsveien, gang- og sykkelveier og støyskjerming er Oslopakke 2-prosjekt. Denne rapporten er et innspill for NTP-perioden og Statens vegvesen Region øst sitt handlingsprogram for perioden Oslopakke 3 Oslopakke 3 er en plan for videre utbygging av vegnett og kollektivtrafikk finansiert med bompenger, dagens billettavgift og statlige bevilgninger. Oslopakke 3 skal gå over 20 år og har en økonomisk ramme på 53.4 milliarder kroner. 3.4 NTP kapasitetsmessig balanse 3.5 Forsinkelser PROSAM-rapport 146 er fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2005 og Målingene er foretatt med GPS og følger utviklingen av forsinkelsene på hovedvegnettet i rushtiden. Det er utført 7 registreringer hver rushperiode (7-9 og 15-17) tirsdager og onsdager. Mange busser deler veg med biltrafikken, derfor gir rapporten en indikasjon på bussenes forsinkelser også. Spesielt gjelder dette strekninger på E6 og Rv. 190 hvor det ikke foreligger forsinkelsesdata for busstrafikk. I nyttekostnadsberegningene er forsinkelsesdata fra PROSAMrapport 146 benyttet for Rv190 og E6. For de øvrige veiene er forsinkelsesdata innhentet fra SVRØ. I forbindelse utarbeidelse av Oslopakke 3, er det utført trafikkberegninger for dagens og fremtidig situasjon (2028). Figurene på neste side viser trafikkbelastninger i morgenrush. Figurene viser høye belastninger i dagens situasjon med ytterligere forverring i fremtidig situasjon. På siste del av planstrekningen (ikke med på figurene), fra Karihaugen til Skedsmokorset, vil også at situasjonen forverres i fremtidig situasjon, slik de fleste hovedvegene innenfor planstudien er konstant overbelastet. Der forsinkelsene er størst, vil tiltakene ha størst effekt. Det er for øvrig nyttekostnadsberegningene som gir grunnlag for prioritering av tiltak, ikke forsinkelsen i seg selv. Store forsinkelser kan kreve dyre tiltak, slik at steder med store forsinkelse likevel ikke blir prioritert. Videre utvikling av hovedvegnettet baseres på et prinsipp om kapasitetsmessig balanse. Faste strukturer på hovedvegnettet utgjør kritiske snitt som setter grenser for trafikkøkning i bykorridorene. Hvis inngående løp i Vålerengatunnelen defineres som et kritisk snitt i dagens vegnett, bør det ikke bygges ut mer kapasitet i korridoren inn mot tunnelen enn det som lar seg avvikle innenfor praktisk kapasitet i tunnelen. Det er viktig å unngå at Vålerengatunnelen får en så stor trafikkbelastning at det blir konstant dårlig trafikkavvikling. Skal tunnelens praktiske kapasitetsreserve utnyttes, må det skje forbedringer i kryssene ved Helsfyr og Ring 3, som utveksler stor trafikk av/på Strømsveien inn mot Vålerengatunnelen. Dette kan aktualisere struping av trafikken før det kritiske snittet. I tillegg vil ITS gi info om forsinkelser, reisetider og alternative veger direkte til bilistene. På den måten kan det kritiske snittet avlastes, med økt fremkommelighet som resultat. N:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc 7

8 DAGENS Morgenrush Tidvis overbelastning Konstant overbelastning Figur 4: Belastinger i morgenrush dagens situasjon ("Oslopakke 3. Foreløpige vurderinger av virkninger") REFERANSE 2028 Morgenrush Tidvis overbelastning Konstant overbelastning Figur 5: Belastinger i morgenrush 2028 med O3 Lokalt ("Oslopakke 3. Foreløpige vurderinger av virkninger") N:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc 8

9 4 ARBEIDSFORM Det ble tidlig i planprosessen gjennomført en idédugnad. Følgende personer deltok på idédugnaden: Navn Solveig Renestøl Sindre Hognestad Øystein Tandberg Petter Skjelsbæk Helge Gidske Naper Jan Spørck Knut Magne Galta Ivar Skyberg Espen Utne Edel H. Nordang Virksomhet Samferdselsetaten Statens vegvesen Region øst, seksjon kollektiv Statens vegvesen Region øst, seksjon planlegging Samferdselsetaten Statens vegvesen Region øst Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s. Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Norconsult AS Det ble arbeidet i grupper med følgende problemstillinger: Hvordan bør planområdets begrenses? Mangler det tiltak i verktøykassa, evt. hvilke? Tegn på utdelte kart de fysiske tiltakene gruppa mener er de optimale Ut fra resultatene på idédugnaden, er det arbeidet videre med: Uttegning og beskrivelse av tiltak med konsekvenser Kostnadsoverslag for tiltak Valg av videreføring av tiltakspakker Nyttekostnadsanalyser N:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc 9

10 5 DELSTREKNING 1, BJØRVIKA - HELSFYR Kontroll/overvåkning av bussatkomster Mulig feltutvidelse Tunnel fra fotoboks ned til Galgebergforbindelsen; i så fall med krysstiltak i St. Halvards gate overkjørbar refuge Holdeplass Helsfyr: overgang til T-bane og lokale busslinjer Tosidig kollektivfelt el. ren kollektivgate Utvidelse til 3 felt, derav ett kollektivt Ett av 3 felt mot nord blir kollektivt Rundkjøring el. signalprioritert kryss Trikkespor til/fra Kværnerbyen Alt. kollektivrute når kollektivfelt på Ring 3 mellom Teisen og Ryen er etablert Ekebergtunnelen Bussramper : Figur 6: Oversiktskisse for tiltak som kom frem under idédugnaden på Delstrekning 1, Bjørvika Helsfyr (Kart: Gule Sider) N:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc 10

11 5.1 Situasjonsbeskrivelse Mellom Helsfyr og Bjørvika er det i hovedsak tre kollektivstrenger: Strømsveien, Dyvekes vei og Ekebergtunnelen. I Strømsveien og Dyvekes vei er det en blanding av Sporsveisbusser og SLbusser. I Ekebergtunnelen er det i hovedsak SL-busser og flybusser/langdistansebusser. I kapittel 12.1 er det en oversikt over hvilke busser som kjører de ulike traseene. Seks busser trafikkerer Dyvekes vei med totalt ca. 280 avganger i hver retning per dag. Det går ca. 290 busser i hver retning i Strømsveien/Schweigaards gate (linje 37 og i tillegg 401, 411 og 421). Ekebergtunnelen trafikkeres av 25 ulike SL-ruter samt ekspress- og flybusser, i alt 261 inn og 245 busser ut av byen. Totalt er det 73 busser/time som går Ekebergtunnelen retning mot sentrum i morgenrushet. Disse kommer fra Helsfyr og har endestasjon Jernbanetorget eller Bussterminalen. Av disse er 48 SL-busser og 25 er flybusser eller fjernbusser. 34 av SL-bussene tar av mot hotell Opera, passerer Oslo S på sydsiden og går til Jernbanetorget. 39 busser kjører over Bispelokket, Nylandsveien og til bussterminalen. Noen av bussene benytter alternative ruter ved kø i Ekebergtunnelen. I hovedsak benyttes da Strømsveien og videre Schweigaards gate eller St. Halvards gate (gjelder kun SLbussene). Valg av alternativ kjørerute er opp til hver enkelt sjåfør. Ca. 80 % av SL-bussene som har rute gjennom Ekebergtunnelen er utstyrt med sender og har mulighet til å åpne bommen i Strømsveien. 5.2 Vurderte tiltak på delstrekning 1 Under idédugnaden 16. oktober 2007 ble følgende tiltake foreslått: Tosidig kollektivfelt i Bispegata Tosidig kollektivfelt i Dyvekes vei Utbedre krysset Dyvekes vei Konows gate Bispegata og Dyvekes veg omgjøres til ren kollektivgate Omkjøring på Ring 3 og Svartdalstunnelen Kollektivtunnel fra Helsyr til Lodalen (mot sentrum) Bussramper ved Lodalsbrua Overkjørbar refuge like før Vålerengatunnelen (mot sentrum) Feltutvidelse på vestsiden av Strømsveien nord for Vålerengatunnelen (mot sentrum) Gjøre ett av de tre feltene (fra sentrum) i Vålerengatunnelen til kollektivfelt Kollektivfelt fra Vålerengatunnelen til Helsfyr T-banestasjon (fra sentrum) Kontroll/overvåkning av bussatkomster på Helsfyr Tilfartskontroll Hovedutfordringen har vært å finne løsninger som skal gi bedre fremkommelighet for buss, kortere reisetid og høyere regularitet. I tillegg bør løsningene gi: Akseptabel avvikling av trafikken for øvrig Betjene nye utviklingsområder langs kollektivstrengen (Bjørvika, Kværnerbyen) Av de tre hovedtraseene er det flest busser i Strømsveien, nest mest i Dyvekes vei og færrest på Rv. 190 Ekebergtunnelen. Trikkelinjene 18 og 19 til Ljabru trafikkerer Schweigaardsgate og Oslo gate. Krysset Bispegata/Oslo gate er likevel ikke noe utpreget kollektivknutepunkt. Lokaliseringen er så nær sentrum at de fleste som skal bytte transportmiddel, trolig velger å gjøre det i sentrum. Forsinkelsene er betydelige på Rv. 190, og aktualiserer alternative ruter spesielt inn mot Bjørvika/Bispelokket om morgenen. Gjennomsnittlig forsinkelse for biltrafikken fra bomstasjonen til Bispelokket var 17,5 min. i 2006 (PROSAM-rapport 146). Gjennomsnittlig hastighet for biltrafikken fra bomstasjonen til Bispelokket i morgenrushet oversteg aldri 30 km/t i 2006 (PROSAM-rapport 146). n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

12 5.3 Tosidig kollektivfelt i Bispegata biltrafikk vest for Oslo gate. Trafikken vil da bestå av lokale og regionale busser, atkomsttrafikk til bebyggelsen samt sykkeltrafikk. Kollektivtrafikken vil trolig dominere bruken av gata. I gjeldende reguleringsplan (Bjørvikaplanen) ligger kollektivholdeplassen ved krysset Bispegata/Oslogate. Holdeplassen har ikke god nok kapasitet og er for liten for tiltenkt kollektivtrafikk (kilde: bebyggelsesplan for nytt Kulturhistorisk museum (KHM)). Det antas at det i fremtiden skal gå trikk i Bispegata med forbindelse inn i Oslo gate (sør) for trikk til Ljabru. Det er antatt at det i morgenrushet vil gå 12 trikker pr. time og 26 lokalbusser pr. time mot sentrum i Bispegata i 2015 (Delrapport- Trafikale vurderinger, bebyggelsesplan med KU for kulturhistorisk museum, 2007). Hvis regionale SL-busser skal kjøre Bispegata, kan det bli 72 busser pr. time mot sentrum. Holdeplassløsningen vil være kapasitetsbegrensende for hvor mange kollektivlinjer som kan trafikkere Bispegata. Bjørvikaplanen tilfredsstiller ikke hensynet til holdeplasstandard og kapasitet. I bebyggelsesplanen er det innarbeidet holdeplass foran museet med egen holdeplass for trikk og egen holdeplass for buss (parallelle holdeplasser) med høyere standard og kapasitet. I bebyggelsesplan for nytt kulturhistorisk museum foreslås nedenforstående gateløsning. Den har en parallell holdeplass foran museet og innsnevring fra 4 til 2 felt øst for Sporgata. Planen ventes lagt ut til offentlig ettersyn tidlig i Bilde 2: Bispegata sett fra krysset med Oslo gate i øst, her er det planlagt kollektivgate Beskrivelse av strekning Trafikkvolum (ÅDT) Ca (2006) Forsinkelser Ukjent, redusert i morgenrush retning vest i Dyvekes vei Skiltet hastighet 50 km/t Målpunkt langs traseen Nytt kulturhistorisk museum Overganger Trikk Ljabru Problempunkt Holdeplass, automatisk freda kulturminner, svingradius for trikk Bispegata vil med utbygget Bjørvika bli en hovedakse for kollektivtrafikken og i tillegg være sykkeltrase med oppmerkede sykkelfelt. Gata er i reguleringsplanen forutsatt stengt for Figur 7: Foreslått vegløsning Bispegata (Bebyggelsesplan med KU for Kulturhistorisk museum, delrapport Trafikale vurderinger s.25) n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

13 Løsningsforslag I Bjørvikareguleringen er Bispegata regulert som kollektivgate frem til Oslo gate, det er derfor ikke vurdert tiltak vest for Oslo gate i denne mulighetsstudien. Tegning 01 viser en utvidelse av gatetverrsnittet mellom Oslo gate og St. Halvards gate. Bispegata utvides langs nordsiden og tverrsnittet for vegen foreslås med følgende bredder: 2,5 m fortau, 1,5 m sykkelfelt, 3,25 m kollektivfelt og 3,25 m kjørefelt (bygges med samme tverrsnitt begge retninger). Utvidelsen er ca. 5 m bred, og ligger innenfor tilgjengelige veiarealer. Kryssløsning Bispegata x Oslo gate må løses når utforming av kollektivgate i Bispegata vest for Oslo gate er fastlagt. Forgjengerkryssing over Bispegata ved Oslogate er slik planen nå viser for lang. Dette kan løses ved at det anlegges en trafikkøy i krysset. Tiltaket aktualiseres ytterligere om det kombineres med tosidig kollektivfelt i Dyvekes vei og utbedret kryss ved Konows gate. Andre vurderte løsninger Midtrabatt langs hele strekningen mellom Oslo gate og St. Halvards gate. Må ses i sammenheng med kryss ved Oslo gate samt videreføring av vegen i Dyvekes veg. Trafikale konsekvenser Fremkommelighet for buss Fremkommelighet for biltrafikk Tilgjengelighet for gående og syklende Betjening av knutepunkt Trafikksikkerhet Arealmessige konsekvenser Svært bra Som i dag Regulerte sykkelfelt, fortau Ikke noe knutepunkt, men trikk i Oslo gate Bra, trafikken separeres. Lange fotgjengerkryssinger krever midtrabatt/refuge. Tiltaket kan være veldig vanskelig å få gjennomført selv om arealene er regulert til veiareal. Byantikvaren er interessert å utvide ruinparken og under gaten er det mye historiske masser som krever spesiell behandling ved bygging. Ikke-prissatte konsekvenser Landskap/bybilde Nærmiljø (støy/luft/barriere) Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser Ubetydelig konsekvens Trolig flere busser, også pga. nytt KHM Ingen kjente naturelementer av stor verdi, men vegetasjon med lokale kvaliteter. Nærmeste vernede kulturminne er Hallvardskatedralen sør i Minneparken, den berøres ikke. Ikke relevant Bilde 3: Skråfoto som viser kryssene Dyvekes vei x St.Halvardsgate og Bispegata x Oslo gate (Gule sider) n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

14 Kostnadsberegning Et overslag over kostnader for strekningen (+/- 40 %) er vist i tabellen nedenfor. Post Mengde Enhet Enhetspris Kostnad Kjørefelt, nybygging 140 m mill.kr Sidearealer / rabatter / fortau/sykkelfelt 140 m mill.kr Ombygging 2 signalanlegg 1 RS mill.kr Trafikkulemper 1 RS mill.kr Spesifiserte kostnader 7.0 mill.kr Prosjektering, rigg/drift, moms, uforutsett 60 % 4.2 mill.kr Grunnerverv, inkl. nødvendig prosess. 0 m mill.kr Sum (avrundet) 11.2 mill.kr 5.4 Tosidig kollektivfelt i Dyvekes vei Signalanleggene i begge kryssene må ombygges. Det er her tatt inn kostnad for flytting for endringer kun pga dette tiltaket, ikke en full ombygging av kryssene. Bilde 4: Dyvekes vei ut av sentrum Beskrivelse av strekning Trafikkvolum (ÅDT) Forsinkelser 61 sekund i morgenrush/13 sekund i ettermiddagsrush (Lodalen Dyvekes bro) Skiltet hastighet 50 og 40 km/t Målpunkt langs traseen Kulturhistorisk museum v/oslo gate Overganger Trikk i Oslo gate Problempunkt Dyvekes bru Tiltak på strekningen er særlig aktuelt for å bedre fremkommeligheten i ettermiddagsrushet. Forsinkelsestallene for Dyvekes vei er fra målinger i september For omkringliggende vegnett er det 1,04 minutters forsinkelse for biltrafikken mellom Bispelokket og n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

15 Ekebergtunnelen (øst) i ettermiddagsrushet. Det er en betydelig forverring fra 0,17 min i 2005 (PROSAM-rapport 146). Dyvekes vei går vest-øst i Lodalen, mellom Bispegata ved St. Halvards gate og Konows gate/lodalsbrua. Dyvekes vei er ca. 690 meter lang. Da Vålerengatunnelen sto ferdig i 1989, gikk trafikken til sentrum på Dyvekes vei. Da var årsdøgntrafikken (ÅDT) kjt/døgn (Innst.S.nr.178 ( )). Dyvekes vei ble avlastet i 1995 da Ekebergtunnelen sto ferdig. Bispegata har ÅDT på ca kjt/døgn (2006). Oslogate, øst for området, har ÅDT på ca kjt/døgn. Kollektivfeltet mot sentrum mellom Lodalen holdeplass og Dyvekes bro holdeplass (krysset Bispegata/St. Hallvards gate) ble tatt i bruk i november Ved avslutning av kollektivfeltet mot sentrum, gis bussene kan prioritet og bilene holdes igjen ved hjelp av signalprioritering. Gjennomsnittlig reisetid mot sentrum på strekningen Lodalen holdeplass-dyvekes bro er redusert fra 6.18 minutt til 2.59 minutt i morgenrushet (07-10). Med nytt kollektivfelt ut av byen i Dyvekes vei og med rushtidsstenging for privatbiler i Oslo gate vil traséen være gunstig for busser som kjører Vålerengatunnelen til Helsfyr. I en utredning av ulike tiltak i Gamlebyen/Lodalen (Statens vegvesen 2005), går det frem at Dyvekes vei delvis fungerer som overløp for Ekebergtunnelen. Normalt varierer kølengdene i Dyvekes vei fra dag til dag og kølengden er også varierende innenfor rushperioden. I ettermiddagsrushet er det også kø inn mot T-krysset med Konows gate. Det får konsekvenser for de 22 bussene som hver time som kjører østover Dyvekes vei. 16 av disse kommer fra Oslo gate, mens 6 busser kommer fra jernbanetorget og sørsiden av Oslo S. 6 SL-busser kjører av til Svartdalstunnelen. De resterende kjører videre Konows gate eller Valhallveien (Statens vegvesen 2005). Løsningsforslag Det foreslås å anlegge tosidig kollektivfelt langs hele Dyvekes vei, bortsett fra 80m fra kryss ved Konows gate mot sentrum (se tegning 01 og 02). For Dyvekes bru kan tiltaket løses i to varianter. Variant A (som vist på tegninger) benytter de to eksisterende bruene, med enveis trafikk på hver bru. Tilstanden for bruene må sjekkes. Variant B forutsetter å bygge en ny bro som har nok bredde til alle feltene i begge retninger. Fortau er opprettholdt langs sørsiden av veien, og veien utvides mot nord. Det er forutsatt følgende feltbredder: 1.3 m sykkelfelt m kollektivfelt m kjørefelt m kjørefelt m kollektivfelt m sykkelfelt Dersom det skal etableres tosidig kollektivfelt fra krysset ved Konows gate må brua utvides, et tiltak som vil være relativt kostbart. Det anses imidlertid som lite sannsynlig at det står kø langs hele Dyvekes vei fra St. Halvards gate. Det er derfor valgt å starte kollektivfelt mot vest 80 m etter krysset, slik at ombygging av bru unngås. Etablering av kollektivfelt vil sikre robust fremkommelighet i begge retninger. Tiltaket krever en utvidelse av vegarealene over 250 m, samt opparbeidelse av nytt vegareal på nordre Dyvekes bro og ombygging av kryss ved St. Halvards gate. Tiltak i krysset ved Konows gate er beskrevet i eget kapittel. Andre vurderte løsninger Ren kollektivgate, se kapittel 5.6. Trafikale konsekvenser variant A Fremkommelighet for buss Fremkommelighet for biltrafikk Tilgjengelighet for gående og syklende Betjening av knutepunkt Trafikksikkerhet Arealmessige konsekvenser Trafikale konsekvenser variant B Fremkommelighet for buss Fremkommelighet for biltrafikk Tilgjengelighet for gående og syklende Betjening av knutepunkt Trafikksikkerhet Arealmessige konsekvenser Meget bra Uendret Bra langs strekningen, lange kryssinger ved St. Halvards gate Ingen knutepunkt Kanskje en forbedring, pga separering av buss og bil, men mer kompleks kryssløsning Noe grunnerverv Meget bra Uendret Bra Ingen knutepunkt Kanskje en forbedring, separering av buss og bil Noe grunnerverv n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

16 Ikke-prissatte konsekvenser Landskap/bybilde Nærmiljø (støy/luft/barriere) Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser Kostnadsberegning Variant A: Bredere veg gir mer gråareal. Økt trafikk kan gi økt støy og luftforurensning. Ingen kjente naturelementer av stor verdi, men vegetasjon med lokale kvaliteter. Nærmeste vernede kulturminne er Hallvardskatedralen sør i Minneparken, den ligger ved Bispegata og berøres ikke. Ikke relevant Et overslag over kostnader for strekningen (+/- 40 %) er vist i tabellen. Post Mengde Enhet Enhetspris Kostnad Kjørefelt, nybygging 600 m mill.kr Rehabilitering nordre bru 65 m mill.kr Sidearealer / rabatter / fortau/sykkelfelt 750 m mill.kr Støttemurer 250 m mill.kr Ombygging kryss St. H.gt./signalanlegg 1 RS mill.kr Trafikkulemper 1 RS mill.kr Spesifiserte kostnader 37.0 mill.kr Prosjektering, rigg/drift, moms, uforutsett 60 % 22.2 mill.kr Grunnerverv, inkl. nødvendig prosess. 730 m mill.kr Sum (avrundet) 62.9 mill.kr Kostnadsberegning Variant B: Et overslag over kostnader for strekningen (+/- 40 %) er vist i tabellen. Post Mengde Enhet Enhetspris Kostnad Kjørefelt, nybygging 600 m mill.kr Sidearealer / rabatter / fortau/sykkelfelt 750 m mill.kr Støttemurer 250 m mill.kr Ombygging kryss St. H.gt/Signalanlegg 1 RS mill.kr Riving eks. bruer 1 RS mill.kr Ny Dyvekes bru, b=20m, l=65m 65 m mill.kr Trafikkulemper 1 RS mill.kr Spesifiserte kostnader 54.5 mill.kr Prosjektering, rigg/drift, moms, uforutsett 60 % 32.7 mill.kr Grunnerverv, inkl. nødvendig prosess. 730 m mill.kr Sum (avrundet) 90.1 mill.kr n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

17 5.5 Utbedre krysset Dyvekes vei Konows gate kombinert med et lite effektivt kjøremønster. Skal det bygges østgående kollektivfelt i Dyvekes vei, må krysset utbedres for å lede bussene effektivt videre. I ettermiddagsrushet er det registrert kø i Dyvekes vei inn mot T-krysset med Konows gate. Kølengdene varierer fra dag til dag og varierer også innenfor rushperioden. Dyvekes vei fungerer delvis som overløp for Ekebergtunnelen. I rapporten Kapasitet for buss i Vaterland Bussterminal og Schweigaardsgate står det at: Toveis busstrafikk i denne traseen vil kreve endret kryssutforming Konows gate riksvei 190 og endret vikepliktsregulering, og hinderfri kjøring til/fra broen over Lodalen. Skal kollektivfelt ut fra sentrum etableres, bør det også gjøres noe med krysset Konows gate/dyvekes vei. Det anbefales å bygge om krysset og å gi kollektivtrafikken prioritet ved aktiv signalprioritering. Tar man fremtidig trafikkvekst og økt bruk av Dyvekes veg som busstrase i betraktning, må effektive kryssløsninger for bussene gis prioritet. Aktiv signalprioritering bidrar til redusert kjøretid og forsinkelse. Løsningsforslag Signalprioritert T-kryss, se tegning 02. Aktiv signalprioritering (APS) basert på GPS-teknologi. Bilde 5: T-krysset Konows gate/dyvekes vei. Beskrivelse av strekning Trafikkvolum (ÅDT) ÅDT i Konows gate Forsinkelser - Skiltet hastighet 50 km/t Målpunkt langs traseen For bussene: påkjøring rv. 190 Overganger - Problempunkt Stigningsforhold ned mot Lodalsbrua Som det fremgår av bildet over, har utgående trafikk svingeforbud mot venstre og vikeplikt. Bussene som skal inn i Vålerengatunnelen må vente på tur, kjøre opp Konows gate og snu i rundkjøringa før de kan svinge ned mot Lodalsbrua. Det er altså en konflikt med øvrig trafikk For at bussene skal kunne prioriteres i krysset, må kollektivfelt mot øst forlenges helt inn mot Konows gate. Dette medfører et inngrep i eiendommer langs vegen, med etablering av støttemurer og omlegging av gang- og sykkelveg. Sykkelfelt avsluttes ca 50 tidligere (før krysset) i forhold til dagens sykkelfelt, med overgang til fortau og videre i gang- og sykkelveg etter krysset. Inn- og utkjøring til eiendom 233/267 (garasje) blir fremdeles via gang- og sykkelveg, men blir mindre god med tanke på sikt. Dette kan forbedres ved et større inngrep i terrenget, slik at avkjøring kommer mer vinkelrett på gang- og sykkelveg. Dette vurderes evt. i videre detaljering av tiltaket. Andre vurderte løsninger Utvidelse av bru mot nord vil kunne gi bedre tilpasning av et nytt T-kryss, og inngrep i terreng/eiendom mot sør kan unngås. Bratt stigning på rampe ned til Lodalen vanskeliggjør imidlertid en utvidelse av krysset mot nord (dette vil gi enda brattere rampe), og løsningen er dessuten kostbar. Rundkjøring, men det krever større areal, noe som trolig fører til utfordringer med stigningsforhold ned mot Lodalen. n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

18 Trafikale konsekvenser 5.6 Bispegata og Dyvekes vei gjøres om til ren kollektivgate Fremkommelighet for buss Forbedring i ettermiddagsrush Fremkommelighet for biltrafikk Må vente i krysset når bussen blir prioritert Tilgjengelighet for gående og syklende Sykkelfelt avsluttes 50m før kryss, må benytte forholdsvis smalt fortau over en strekning på 50 m Betjening av knutepunkt - Trafikksikkerhet Forverring for myke trafikanter Arealmessige konsekvenser Arealinngrep i eiendom langs Dyvekes vei. Ikke-prissatte konsekvenser Landskap/bybilde Nærmiljø (støy/luft/barriere) Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser Utvidelse av trafikkareal, ny mur i forlengelse av eksisterende. Uendret Ingen kjente naturelementer av stor verdi. Ingen Ingen relevans Kostnadsberegning Et overslag over kostnader for strekningen (+/- 40 %) er vist i tabellen. Post Mengde Enhet Enhetspris Kostnad Kjørefelt, nybygging 50 m ,3 mill.kr Sidearealer / rabatter / fortau/sykkelfelt 25 m ,3 mill.kr Støttemurer 40 m ,2 mill.kr Signalanlegg 1 RS ,0 mill.kr Trafikkulemper 1 RS ,3 mill.kr Spesifiserte kostnader 3,1 mill.kr Prosjektering, rigg/drift, moms, uforutsett 60 % 1,9 mill.kr Grunnerverv, inkl. nødvendig prosess. 80 m ,3 mill.kr Sum (avrundet) 8,4 mill.kr Innsnevring av Dyvekes vei ved Dyvekes bro mot sentrum, slutt på kollektivfelt Beskrivelse av strekning Trafikkvolum (ÅDT) 5500 (Bispegata 2006) Forsinkelser Ukjent Skiltet hastighet 50 km/t i Bispegata, 40 og 50 i Dyvekes vei Målpunkt langs traseen Kulturhistorisk museum Overganger Ljabrutrikken Problempunkt Dyveke bro Fordelen med å gjøre Bispegata og Dyvekes vei til kollektivgate, er at traseen vil føre bussene (alternativt trikkene) rett inn til nye Bjørvika på en svært effektiv måte uten store forsinkelser. Fra Lodalsbrua er denne vegstrekningen også den korteste, ca 1100 meter til rundkjøringa ved n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

19 Sørenga. Fra Lodalsbrua (og Kværnerbyen) via Dyvekes vei og Bispegata vil bussene ledes rett inn i hovedgata i nye Bjørvika, Dronning Eufemias gate. Kollektivtrafikken vil dermed kunne betjene nye beboere og nytt næringsliv på en god måte. Person- og lastebiler må da finne alternative veger. Løsningsforslag Tiltaket vil åpne for muligheten til at flere busslinjer flyttes over fra Ekebergtunnelen. Dette vil gi noe avlasting av trafikken i Ekebergtunnelen, men samtidig vil biltrafikken som i dag går i Dyvekes vei overføres til Ekebergtunnelen og St.Halvards gate. Etablering av ren kollektivgate krever alternative kjøreveger til boliger og næringsliv langs traseen, samt for gjennomgangtrafikk. En positiv side ved løsningen, er at arealinngrep i sideområdene langs Dyvekes vei ikke blir nødvendig. Andre vurderte løsninger I utgangspunktet er løsningen tenkt som buss + gang-/sykkelveg i Dyvekes vei og buss + trikk + gang-/sykkelveg i Bispegata. En kunne også tenke seg trikk opp til Kværnerbyen. Det foregår utredning vedrørende kollektivtilknytning til ny boligbebyggelse i Kværnerbyen. Blant aktuelle løsninger er bybane/busstrase via Dyvekes vei. På nåværende stadium er busstrase via Dyvekes vei anbefalt løsning. Ikke-prissatte konsekvenser Landskap/bybilde Nærmiljø (støy/luft/barriere) Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser Nesten uendret, sannsynligvis noe mer grøntareal Færre, men flere større kjøretøy. Mer trafikk på alternative kjøreveger. Ingen kjente naturelementer av stor verdi, men vegetasjon med lokale kvaliteter. Nærmeste vernede kulturminne er Hallvardskatedralen sør i Minneparken, den berøres ikke. Ingen relevans. Kostnadsberegning Det er ikke gjennomført en kostnadsberegning for dette alternativet. Arbeidene med ombyggingen vil i hovedsak omfatte oppmerking og skilting, samt etablering av grøntarealer. Skal en skinneløsning etableres, må den legges på nordsiden av rundkjøringene under Lodalsbrua før banen dreies opp i Dyvekes vei. I en ren kollektivgateløsning kan trikk og buss få hvert sitt spor inn mot sentrum, mens trikk og buss trolig må dele felt mot øst. Trafikale konsekvenser Fremkommelighet for buss Fremkommelighet for biltrafikk Tilgjengelighet for gående og syklende Betjening av knutepunkt Trafikksikkerhet Arealmessige konsekvenser Svært bra Nytt kjøremønster, andre atkomster, omveg til/fra sentrum, større ulemper ved økt belastning på andre veger må utredes på detaljnivå. Svært bra, mulighet for forbedringer Ingen knutepunkt Bedre i Bispegata og Dyvekes vei, sikkerheten kan endres på alternative veger Ingen kjente, kan derimot frigjøre areal n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

20 5.7 Omkjøring på Ring 3 og Svartdalstunnelen Svartdalstunnelen ble åpnet i Ved å lede trafikk fra Ryen inn i tunnelsystemet, ble flere veger i Ekebergskråningen avlastet for trafikk. PROSAM-rapport 146 viser 5,52 min. forsinkelse for biltrafikken gjennom Svartdalstunnelen og Ekebergtunnelen til Bispelokket i 2006 i forhold til normalkjøring i Trolig er forsinkelsen primært i nederste del av Svartdalstunnelen og Ekebergtunnelen retning Bispelokket. Om ettermiddagen er det 2,18 min forsinkelse fra Bispelokket til Tunnelåpning Svartdalstunnelen oppe ved Ryen. Fra Ryen til Teisen er forsinkelsen 2,17 min i morgenrushet, fra Teisen til Ryen om ettermiddagen er forsinkelsen 4,23 min. Gjennomsnittlig reisetid Lodalen holdeplass-dyvekes bro i retning mot sentrum er redusert fra 6.18 minutt til 2.59 minutt i morgenrushet (07-10). Løsningsforslag Forsinkelsene mellom Ryen og Bispelokket tyder på at det er lite å hente dersom bussene skal bruke Ekebergtunnelen. For at en omkjøring skal være hensiktsmessig, bør bussene ta av fra Svartdalstunnelen til Konows gate og ned Dyvekes vei. Omkjøring via Svartdalstunnelen kan derimot være et alternativ for busstrafikk dersom et nytt kollektivfelt i sørkorridoren etableres. Ut fra Svartdalstunnelen kjører man ned Konows gate mot Dyvekes vei mot sentrum. Beskrivelse av strekning Trafikale konsekvenser Fremkommelighet for buss Fremkommelighet for biltrafikk Tilgjengelighet for gående og syklende Betjening av knutepunkt Trafikksikkerhet Arealmessige konsekvenser Mindre god fra Ryen til Bispelokket Uendret Uendret Bedre på Ryen, Helsfyr knutepunkt blir ikke betjent Ubetydelig Ingen Trafikkvolum (ÅDT) i Svartdalstunnelen, på Ring 3 (E6) mellom Ryen og Strømsveien Forsinkelser Betydelig på strekningen Svartdalstunnelen-Ekebergtunnelen- Bispelokket: 5,52 min Ryen-Bispelokket. Skiltet hastighet 50 og 70 km/t i Svartdalstunnelen, 80 på Ring 3, målt 28 km/t Ryen- Bispelokket i 2006 og 39 km/t i morgenrushet mellom Teisen og Ryen Målpunkt langs - traseen Overganger T-bane linje 4 Problempunkt Ikke innom Helsfyr Ikke-prissatte konsekvenser Landskap/bybilde Ingen Nærmiljø (støy/luft/barriere) Ubetydelige konsekvenser Naturmiljø Ingen Kulturmiljø Ingen Naturressurser Ingen Kostnadsberegning Det er ikke gjennomført en kostnadsberegning for dette alternativet. n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

21 5.8 Kollektivtunnel fra Helsfyr til Lodalen (mot sentrum) I 2006 ble det registrert en forsinkelse på 3,35 min i Vålerengatunnelen. Tallet for 2005 var 2,10 min. Kapasiteten er sprengt i rush. Det er noe av grunnen til at det i Oslopakke 2 og Frem 2005/2006 ble foreslått tilfartskontroll av biltrafikk ved Helsfyr for å redusere kø for busstrafikken. Aller helst burde bussene unnlate å kjøre Vålerengatunnelen for å unngå trafikken som hoper seg opp (spesielt i morgenrushet). En egen kollektivtunnel fra Helsfyr retning sentrum vil gi store tidsbesparelser for bussene. Dersom bussene som trafikkerer Strømsveien også ledes ned i en slik busstunnel, vil det ha positive miljøeffekter for Vålerenga som bydel og spesielt langs Strømsveien. Løsningsforslag Det er vurdert en løsning med enveis tunnel for sørgående busser mellom Helsfyr og St. Halvards gate, se tegning 03. Traséen starter etter påkjøringsrampe ved Helsfyr og dukker under Ensjøveien vest for Strømsveien. Gang-/sykkelvegen følger denne traseen i dag, og må legges om. Den kan på første del av strekningen sideforskyves, videre mot rundkjøring ved Ensjøveien kan den legges på kulverttaket til busstraséen. Tunnelen må legges bratt for å komme under jernbanetraséen som krysser under Strømsveien. Traséen legges i kulvert ca 150 m før rundkjøring ved Ensjøveien, deretter anslås det at traséen ligger i fjell. Tunnelen munner ut i Kværnerveien øst for St Halvards gate. Tunnelen vil bli ca 1000 meter lang, derav 200 meter totalt med kulvert. I tillegg må det etableres murer i nedføringssonen. Bilde 6: Ut av Vålerengatunnelen mot sør er det ofte kø, spesielt i morgenrushet Beskrivelse av strekning Trafikkvolum (ÅDT) i Vålerengatunnelen Forsinkelser 3,35 min. i Vålerengatunnelen 2006 Skiltet hastighet 60 km/t i Vålerengatunnelen, 70 på Lodalsbrua, målt gjennomsnitt 13 km/t for biltrafikken i morgenrush på Rv. 190 i Målpunkt langs - traseen Overganger - Problempunkt Kryssing av jernbanespor For å komme under jernbanespor blir stigningen bratt, i underkant av 10 %. Dette er over grenseverdien for hovedveier. Da vegen er enveis og med fall i kjøreretning, samt at det kun skal kjøre busser i traséen, vurderes det som akseptabelt. Under utløpet av Vålerengatunnelen i Lodalen ligger NSBs lokomotivstall. Ny busstunnel ligger her på samme høyde som Vålerengatunnelen, og antas derfor ikke å komme i konflikt med denne. Det antas at grunnforholdene er gode i området, dette basert på Norconsults kjennskap til området ved bygging av Vålerengatunnelen. Det er imidlertid alltid usikkerheter rundt grunnforhold og dybder til fjell, og det er behov for ytterligere detaljering og datainnsamling for å sikre en gjennomførbar løsning. Bussen vil med påkobling på St. Halvards gate kunne kjøre både i retning Bispegata eller inn i Schweigaardsgate. Det må ses på kryssutbedringer, spesielt om bussene skal mot Vaterland. Andre vurderte løsninger En annen løsning kan være en avkjøring i tunnel fra Vålerengatunnelen. Da vil ikke tunnelen bli mer enn ca. 300 meter lang. Ulempen er at bussene ikke unngår biltrafikken i Vålerengatunnelen og at besparelsen i forhold til å kjøre Dyvekes vei trolig blir minimal. n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

22 Hensikten med en kollektivtunnel må være å unngå biltrafikk, og da gir ikke en slik løsning stor nok effekt. Vi har også vurdert om det er mulig å lage et nytt kjørefelt (kollektivfelt el. sambruksfelt) mot sør i Vålerengatunnelen. En tunnelutvidelse fra 2 til 3 felt er mulig å gjennomføre, men vil måtte kreve at hele tunnelløpet sperres av i flere måneder (ca mnd.) mens anleggsarbeidet pågår. Dagens tunnel er 650 meter lang med liten overdekning. Alternativet vurderes som uaktuelt da en stengning vil føre til store konsekvenser for trafikkavviklingen. Videre kan det være aktuelt å bygge en toveis busstunnel, der tunnelen splittes slik at nordgående løps utløp kommer ved avkjøring til Helsfyr retning ut av byen. Trafikale konsekvenser Fremkommelighet for buss Fremkommelighet for biltrafikk Tilgjengelighet for gående og syklende Betjening av knutepunkt Trafikksikkerhet Arealmessige konsekvenser Bra, men utbedring av flaskehalser etter tunnelen må vurderes Noe bedre når bussene kjører en annen trase Uendret situasjon såfremt det etableres en alternativ gs-veg parallelt med Rv190 der ny tunnel føres ned. Uendret Bra Avhengig av tunnelpåslag Kostnadsberegning Et overslag over kostnader for strekningen (+/- 40 %) er vist i tabellen. Fjelltunnel, enkelt løp 800 m mill.kr Kulvert Helsfyr 150 m mill.kr Geotekn. tiltak /spunt Helsfyr 150 m mill.kr Støttemurer Helsfyr 240 m mill.kr Omlegging gs-veg mill.kr Støyskjermer 100 m mill.kr Kulvert Lodalen inkl.tiltak jernbane 50 m mill.kr Geotekn. tiltak Lodalen 50 m mill.kr Trafikkulemper 1 RS mill.kr Spesifiserte kostnader mill.kr Prosjektering, rigg/drift, moms, uforutsett 60 % 79.4 mill.kr Grunnerverv, inkl. nødvendig prosess. 300 m mill.kr Sum (avrundet) mill.kr Ikke-prissatte konsekvenser Landskap/bybilde Nærmiljø (støy/luft/barriere) Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser Avhengig av tunnelpåslag, neppe store konsekvenser Økt busstrafikk i St. Halvards gate, negative konsekvenser for Gamlebyen skole. Ingen kjente naturelementer av stor verdi. Avhengig av tunnelpåslag Ingen relevans n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

23 5.9 Bussramper ved Lodalsbrua Beskrivelse av strekning Trafikkvolum (ÅDT) på nordgående rampe Forsinkelser 3,35 min. mot sør i Vålerengatunnelen 2006, 5,4 sek. i Vålerengatunnelen mot nord Skiltet hastighet 50 km/t på rampene Målpunkt langs traseen Overganger - Problempunkt Stigningsforhold, svingradier, jernbane Undersøkelser viser at forsinkelsene nordover på Lodalsbrua er begrensede. Tall for 2005 og 2006 viser at forsinkelsen for biltrafikken mellom Ekebergtunnelen (øst) og Vålerengatunnelen (øst) om ettermiddagen var 0.09 min. (5,4 sek.) (PROSAM-rapport 146). Forsinkelsene om ettermiddagen er foreløpig størst på strekningen mellom Bispelokket og Ekebergtunnelen (øst). Det største fremkommelighetsproblemet er inn mot byen om morgenen. I morgenrushet er det kø gjennom Ekebergtunnelen, og videre over Lodalsbrua og gjennom Vålerengatunnelen. Atkomsten til Dyvekes vei er ok i dag når man først kommer til avkjøringsfeltet mot vest på Lodalsbrua. Med fremtidig trafikkvekst og økt bruk av Dyvekes veg som busstrase, vil det kreves effektive atkomstløsninger, slik at bussene raskt kan komme seg fra/til Lodalsbrua og Dyvekes vei. Løsningsforslag Det er i denne mulighetsstudien ikke sett på en omprosjektering av kryssystemet for Lodalsbrua. Studien har begrenset seg til enkle tiltak som ikke krever større ombygginger. For busstrafikk mot sentrum i morgenrushet, vil en forlengelse av avkjøringsfeltet over Lodalsbrua bedre situasjonen noe. Aller helst burde det gjøres parallelt med en feltutvidelse i Vålerengatunnelen, men kan også etableres uavhengig av det. Andre vurderte løsninger Det er tidligere presentert en løsning der krysset Konows gate/dyvekes vei utformes lik at bussene prioriteres for å kunne foreta venstresving for å komme seg ned i rundkjøringene mot Lodalsbrua. For å redusere kjørelengden for bussene er det i tillegg vurdert en separat bussrampe som kjører av mellom kryss ved Dyvekes vei og rundkjøring i Konows gate (se tegning 02). Det er sett på en løsning der rampen etableres i eksisterende gs-veg ned mot Kværnerbyen og rampe til Rv GS-vegen må legges parallelt med kollektivrampa. Rampen vil få en svært bratt stigning (14% over 50 m), og dette vurderes som uforsvarlig, spesielt med tanke på passasjerene. Det må etableres et signalanlegg som stopper biltrafikk fra øst. En stor ulempe er dessuten at bussene må krysse gs-vegen. Alternativet er ikke tatt med videre i mulighetsstudien. Trafikale konsekvenser Fremkommelighet for buss Raskere forbindelse Lodalsbrua - Konows gate Fremkommelighet for biltrafikk Forbedring, raskere av-/påkjøring Tilgjengelighet for gående og Uendret syklende Betjening av knutepunkt - Trafikksikkerhet Uendret Arealmessige konsekvenser Utvidelse bruareal Ikke-prissatte konsekvenser Landskap/bybilde Nærmiljø (støy/luft/barriere) Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser Kostnadsberegning utvidelse bru Få endrede ramper i eksisterende trafikkareal. Ingen kjente Ingen kjente naturelementer av stor verdi. Ingen, stort sett eksisterende trafikkareal. Ingen relevans Et overslag over kostnader for strekningen (+/- 40 %) er vist i tabellen Post Mengde Enhet Enhetspris Kostnad Kjørefeltutvidelse på bru (4m bru) 120 m mill.kr Trafikkulemper 1 RS mill.kr Spesifiserte kostnader 9.7 mill.kr Prosjektering, rigg/drift, moms, uforutsett 60 % 5.8 mill.kr Grunnerverv, inkl. nødvendig prosess. 0 m mill.kr Sum (avrundet) 15.5 mill.kr n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc

24 5.10 Overkjørbar refuge før Vålerengatunnelen (mot sentrum) måten kjøre forbi anslagsvis 200 meter med kø. Skilting/atkomstkontroll må på plass for å unngå at personbiltrafikk også benytter snarvei. I tillegg er det viktig med god skilting for trafikk fra rundkjøring ved Ensjøveien. Trafikale konsekvenser Fremkommelighet for buss Bedre for sørgående før Vålerengatunnelen Fremkommelighet for biltrafikk Litt forverret situasjon, må flette med busser fra høyre Tilgjengelighet for gående og Ingen konsekvenser syklende Betjening av knutepunkt - Trafikksikkerhet Uvanlig kjøremønster kan skape usikre situasjoner. Arealmessige konsekvenser Ingen konsekvenser, deler av trafikkøy gjøres kjørbar Ikke-prissatte konsekvenser Bilde 7: Skråfoto som viser dagens situasjon (Gulesider.no) Beskrivelse av strekning Trafikkvolum (ÅDT) på Rv. 190, før rundkjøringa/fly-over, etter, i Vålerengatunnelen. Forsinkelser 3,35 min morgenrush (Helsfyr Vålerengatunnelen øst). Skiltet hastighet 50 km/t i avkjøringa mot Vålerenga, målt gjennomsnitt 10 km/t i morgenrush på Rv. 190 i Målpunkt langs traseen Vålerenga, Etterstad, Ensjø. Overganger - Problempunkt Landskap/bybilde Nærmiljø (støy/luft/barriere) Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser Kostnadsberegning Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring Ingen endring Et overslag over kostnader for strekningen (+/- 40 %) er vist i tabellen. Post Mengde Enhet Enhetspris Kostnad Kjørefelt, ombygging og skilting/oppmerking 30 m mill.kr Trafikkulemper 1 RS mill.kr Spesifiserte kostnader 0.9 mill.kr Prosjektering, rigg/drift, moms, uforutsett 60 % 0.5 mill.kr Sum (avrundet) 1.4 mill.kr Løsningsforslag Etablering av overkjørbar refuge (i prinsippet reduksjon av størrelsen på refugen, og kun tillate busstrafikk gjennom feltet) kan være et billig tiltak som kan realiseres innen et kort tidsrom. Bussene må da kjøre i avkjøringsfelt mot Vålerenga, men kjøre parallelt med Rv. 190 via ny trase over rabatten og inn på sørgående atkomst like før tunnelen. Bussene kan på denne n:\500\68\ \dok\mulighetsstudie_ doc