!"#$%& Nyfødtikterus i et internasjonalt perspektiv Autismespektreforstyrrelser: Aspergers syndrom Familieorientert nyfødtmedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$%& Nyfødtikterus i et internasjonalt perspektiv Autismespektreforstyrrelser: Aspergers syndrom Familieorientert nyfødtmedisin"

Transkript

1 !"#$%& TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2010; 28(1): 1-32 Nyfødtikterus i et internasjonalt perspektiv Autismespektreforstyrrelser: Aspergers syndrom Familieorientert nyfødtmedisin

2 [!'()*+,-'(. ] Stefan Kutzsche /0*('(1+-22(3('1-314(..('5 Vi er nå inne i et nytt tiår og det blir spennende å se hva dette vil bringe pediatrien. Grensene mellom land og kontinenter hviskes mer og mer ut og problemene for barn i andre verdensdeler kommer nærmere. Barnelegene i Norge har også et ansvar overfor problemer og katastrofer som rammer andre deler av verden. Våre tilsynelatende små bidrag kan nå i løpet av kort tid nå frem og bidra til den store forskjellen. Jordskjelvet på Haiti i januar krever fortsatt vår innsats. Til forskjell fra akuttkatastrofer har vi løpende behov for hjelp til å forebygge og opprettholde god barnehelse i de fattige delene av verden. Et av temaene i dette nummeret av Paidos er udiagnostisert gulsott og kjerneikterus hos nyfødte i den afrikanske og asiatiske befolkningen. Her kan vi bidra med våre erfaringer i utvikling av medisinske programmer for tidlig diagnose og behandling. Vi kan også bidra med veiledning i oppbygning av systemer for diagnostikk og behandlingslinjer. I Norge er andelen minoritetsspråklige barn økende. For oss barneleger er det en forutsetning at vi tilegner oss nødvendig kultursensitivitet og migrasjonsforståelse slik at vi også er forberedt til å møte våre nye pasientgrupper. Utfra samhandlingsreformen forventes det at barnelegen bidra til et enda bedre samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og skole som avgjørende faktorer for å kunne gi alle barn et godt og helhetlig tilbud. Imidlertid kan ikke alle barn nyttiggjøre seg de offentlige tilbudene på samme måte. I dette nummeret av Paidos vil vi spesielt fokusere på barn med problemer innen autisme spektret. Denne typen psykososiale problemer er utredet først på slutten av 80 tallet og nyere forskning og erfaring gir oss barneleger en større forståelse for denne pasientgruppen. Disse pasientene krever en integrert psykososial tilnærming og samhandling mellom helsevesen og samfunnet forøvrig. For oss gjenstår ennå mye nybråttsarbeid. En av de som har satt spor etter seg innen medisinsk nytenkning er vår kollega Dag Skystad som våget å tenke nytt innen behandlingen av cystisk fibrose. Han gikk fra oss nylig og etterlater et minne om en ildsjel og rollemodell. Vår unge kollega Brigt Møll Nilsen var også en hverdagshelt som forlot oss alt for tidlig. Måtte dette nye 10 året fostre riktig mange pediatere som kan være glitrende rollemodeller for den neste generasjonen av pediatere. Og måtte riktig mange av våre kollegaer bli ildsjeler som blir synlige i det daglige virke og den globale sammenhengen. Tiden går fort og snart er påsken her. Ikke glem å gi barna plass og unngå å være overoptimistisk i forhold til psykiske og fysiske prestasjoner både hjemme og i fjellheimen. Gi dere selv og familien nok tid både underveis og i fridagene som ligger foran oss. Jeg ønsker alle en riktig god påskefeiring. Husk å ta med nok klær, solkrem, appelsiner, rosiner og nøtter. Stefan Kutzsche /6' ('*.7(' 7(1999:;*'.(2(3(8-'(.<.3(.:.- Vancouver PAS Pediatric Academic Societies: 1-4 mai Vårmøtet 2010 Elverum juni 2010 AMEE 2010: 4-8 September 2010, Glasgow, UK 2 I PAIDOS

3 [!<..=-2) ] Paidos 2010; 28(1): 1-32 Paidos 2010 Paidos forbeholder seg retten til å oppbevare og publisere artikler og annet stoff også i elektronisk form, for eksempel via internet. Fagpressens redaktørplakat ligger til grunn for utgivelsen. Alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter. Disse samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller Norsk Barnelegeforening sine offisielle synspunkter med mindre dette er presisert. Paidos skal barnemedisin nasjonalt og internasjonalt perspektiv norsk barnemedisin tema Barnelegeforening Redaksjonen mottar med takk alle bidrag fra leserne. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning. ISSN: Norsk Barnelegeforening Redaktør Stefan Kutzsche 2 Redaktøren Stefan Kutzsche 4 Pediatri og pediatere ute og hjemme - Barn ute og hjemme Thor Willy Ruud Hansen 5 Gulsott og kjerne-ikterus hos afrikansk-ættede nyfødte Thor Willy Ruud Hansen 6 Neonatal ikterus i Okhaldhunga, Nepal Erik Bøhler 9 Noen barn er gule Ketil Stjørdal 11 Aspergers syndrom en diagnose innen autismespekteret Berit Eide 14 Støttebehandling ved autismespekterforstyrrelser Bernhard Weidle 16 Psyko-edukative grupper for barn og ungdom med Aspergers syndrom Bernhard Weidle 19 PAIDOS redaksjon 20 Blodprøvetaking hos premature og syke nyfødte Solfrid Steinnes og Stefan Kutzsche 22 Familiesentert nyfødtmedisin i Rhode Island, USA Thor Willy Ruud Hansen 25 Blut ist ein ganz besonderer Saft Rolf Lindemann 26 ABO-blodtypesystemet Ikke alltid samsvar mellom genotype og fenotype Maria Hallerud 27 Bokomtaler 30 Minneord Design Akuttjournalen Arena AS Liv K. Norland Materiellfrister Nr. 02/ april Forsidefoto Oslo Universitetssykehus Ullevål Opplag: 800 Antall utgivelser per år: 4 Paidos på nett Forsidebilde: Lysbehandling ble tatt i bruk tidlig på 50-tallet etter at en jordmor oppdaget at barn som lå i solen ble mindre gule. Lyskassene vi bruker idag er utstyrt med spesielle fototerapilamper. Lysets bølgelengde og intensitet har stor betydning for effekten av behandlingen. Omtrent 5% av alle nyfødte barn blir lysbehandlet. Ved lysbehandling av nyfødte må øynene beskyttes under hele behandlingstiden. Miniaturbilde: Indikasjon for lysbehandling er avhengig av fødselsvekt, postnatalalder i dager og målt serum bilirubinnivå. NR 28(1) 2010 I 3

4 [!2()(' ] Thor Willy Ruud Barneleger er engasjert i barns helse, samme hvor barna befinner seg. Barn i fattige land dør eller får varig svekket helse av tilstander som kunne vært behandlet med enkle midler. Mange norske barneleger har sett et ansvar for disse barna og har arbeidet i kortere eller lengre perioder under andre himmelstrøk. Noen norske barneleger er nettopp nå fullt opptatt i slik virksomhet. I dette nummeret av Paidos refereres en artikkel om økt kjerneikterus-risiko hos afrikansk-ættede nyfødte. Kjerneikterus er i dag en svært sjelden tilstand i Norge, men er en hyppig årsak til cerebral parese i noen afrikanske land. Hemolyse på grunn av glukose-6-fosfat dehydrogenase mangel er en viktig årsaksfaktor. Alvorlig gulsott er sjeldnere hos afrikanske barn enn hos kaukasiere, og betydelig sjeldnere enn hos barn fra Sørøst-Asia. En av de lærdommene du kan ta med deg fra dette nummeret av Paidos er derfor at dersom du her hjemme observerer alvorlig gulsott hos et afrikansk barn, bør du tenke på G-6-PD-mangel som en mulig årsak. I vår del av verden er behandling av gulsott en hverdags-rutine. Fototerapi er vidt tilgjengelig, og vi har råd til å gi intravenøst immunglobulin. Trygt blod til utskiftningstransfusjoner har vi også tilgang til. Ikke noe av dette er nødvendigvis sant i afrikanske land. Ha dette i tankene når du klager over ressurstilgangen i vårt hjørne av verden! Barneleger ute og hjemme Norsk barnemedisin er et lite fag, får vi av og til høre, og det er sant at vi ikke er så mange som driver med pediatri i Norge. Derfor må vi vokte oss for enhver tendens til å bli navlebeskuende. Nettopp fordi vi er få trenger vi å ha kontakt med verden utenfor Norge. I de senere årene har et økende antall kolleger fra andre land valgt å arbeide i norsk barnemedisin. Det skal vi være veldig glade for, og ønske disse kollegene hjertelig velkomne! Det at noen kommer fra andre steder og har erfaringer som avviker fra de hjemlige, kan være et høyst nødvendig korrektiv for vårt miljø. Oppfordringen til de kollegene som har kommet hit fra andre land må være - ikke vær redd for å dele dine erfaringer eller stille kritiske spørsmål! Vi trenger ditt perspektiv for å bli bedre i morgen enn vi er i dag. Men vi trenger også at norske kolleger reiser ut og får med seg ny lærdom og andre perspektiver. I sin tid valgte jeg å skaffe meg en nyfødtmedisinsk utdanning i USA. Det har vært til stor berikelse både i mitt profesjonelle liv og for min familie. Jeg har ingen fullstendig oversikt men vet at noen yngre norske barneleger nå er i andre land for å kvalifisere seg både i nyfødtmedisin og kardiologi. Andre er utenlands i forsknings-øyemed. Det kontaktnettet som bygges på denne måten vil kunne bli til nytte både for våre pasienter, vårt fagmiljø og vår forskning. Derfor denne utfordringen til yngre kolleger - dersom du har interesse og muligheter - reis ut, lær noe nytt, og kom tilbake for å berike oss alle! Med barnslig hilsen Thor Willy Ruud Hansen Leder i Norsk Barnelegeforening 4 I PAIDOS

5 Gulsott og kjerneikterus hos afrikanskættede nyfødte Det er et tilsynelatende paradoks at afrikanske nyfødte har lavere forekomst av gulsott enn andre etniske grupper, men en høy risiko for å utvikle kjerneikterus. I det amerikanske kjerneikterusregisteret utgjør afrikansk-ættede barn 25 % av de rapporterte tilfellene, mens afro-amerikanere bare utgjør 12 % av USAs befolkning. AV THOR WILLY RUUD HANSEN, LEDER NBF, NYFØDTAVDELINGEN, KVINNE- BARNEKLINIKKEN, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS "! #$! %&'())#*! +$,#&! '&-)$($.! (! /#0($%&1! ($! 2#'%*! 3! 4#5$%'%*! 6#,(7($#! 89:!,(1)+'#&#&! ;5$!<%'7=)5!,#!&(1()5>%)'5&#$#?!.#$#'(1)#!5.! A&'())#*#$! #&! $-''(.! *#1$($.! >5&! %**#! 150! (! 1($! B&%)1(1! 1)%*! 1'#**#! 0#,! %>&()%$1)CD''#,#! F%*GB%&'#$! 1H! 0%$.#! %>&()%$1)CD''#,#! 150! #+&5B#(1)CD''#,#! $->E,'#! +'G()*#&! =E-#! $5)! #&! ($.#$! =5*,#B+$)'#&! >5&! %'!,#! 150!.&+BB#! B&5,+1#&#&! 0($,&#! I(*(&+I($! #$$! %$,&#?! #**#&! 1)(**#&!,#'! +'! I#,&#! (! *#G#&#$?! 1H! >5&)*%&($.#$! BH!,#''#!#B(,#0(5*5.(1)#!>#$50#$#'!.K#$1'H&!H! LMNJC,#>#)'! #&! #$! OCI+$,#'! =#05*-'(1)! %$#0(! 150! %>>(1#&#&! =#'#&5P-.5'#!.+''#&?! =505P-.5'#! K#$'#&! 5.! #$! +$,#&.&+BB#! =#'#&5P-.5'#! K#$'#&! 0#,! OC)&505150! J#$! >5&#)500#&! =51! 50'&#$'! 9QR! %G! %>&5C%0#&()%$1)#!.+''#&! 5.! SR! %G! LMNJC,#>#)'! )%$! >5&H&1%)#! #)1'&#0!.+*15''!.K#$$50! %)+''! =#05*-1#?! $5#! #&! 150! #&! 1GD&'! G%$1)#*(.! H! J#$! %$,&#! G(&)$($.10#)%$(10#$!>5&!#)1'&#0!.+*15''!G#,! LMNJC,#>#)'?! #&!.K#$$50!.#$#'(1)! )5I*($.! 0#,! L(*I#&'! J#'! #&! 1D&*(.! G#,! 1%0'(,(.! #)1B&#11K5$! %G! L(*I#&'! 1-$,&50! 5.! LMNJ!A>&(7%$!AC!80($+1:!0+'%1K5$#&!%'!&(1()5! J#'! 1(1'#! #&! 1B#1(#*'! +'>5&,&#$,#! =51! =#'#&5P-.5'#!K#$'#&!0#,!OC($%)'(G#&($.?!>5&,(!,(11#! G(*! =%! '5! B5B+*%1K5$#&! %G! #&-'&57-''#&! 150! =%&! ==G! $5&0%*! 5.!,#>#)'! LMNJ?! 5.!,#! G(*! )+$$#! '#! 1#.! 150! $5&0%*#! G#,! G%$*(.#! '#1'#&!%G!#$P-0>+$)1K5$#$?!0#$!*()#G#*!GD&#! %G! %$(5$C'&%$1B5&'E&#$! 9T9! 8/UVW9T9:! )50I($#&'!0#,!LMNJ!A>&(7%$!AC!.(&!5.1H!E)'! A$,&#! &(1()5>%)'5&#&! 150! 0%$! IE&! =+1)#! BH! #&! 05,#&%'! B&#0%'+&('#'?! >5&,(!,(11#! )%$! =%! E)'! #$'#&5=#B%'(1)! 1(&)+*%1K5$! %G! I(*(&+I($! ATWC+>5&*()#*(.=#'! #&! 0+*(.#$1! =-BB(.#&#! =51! %>&()%$1)#! $->E,'#?! 5.! )%$!.(! '(,*(.! $+,--./0( ,4(546(7,489:94+9(794-:9(;$177<( X(1+#**!(,#$'(>(1#&($.!%G!.+*15''!=51!0E&)=+,#,#! I%&$! )%$! GD&#! G%$1)#*(.?! 5.!,#'! %$I#>%*#1! %'! 0%$!0H*#&!Y/T!#**#&!Y7T!BH!%>&()%$1)CD''#,#! I%&$! >E&!,#! 1)&(G#1! +'! >&%! X#&,(#$#! IE&! B*5''#1! BH! #'! $505.&%0?! 5.!,#! 150!*(..#&!5G#&!Z[CB#&7#$'(*#$!IE&!>E*.#1!0#,! $505.&%0! >5&! #$! $5&1)! I#>5*)$($.?! 0#$! G(! %$%*-1#&#&! >5&! '(,#$! #'!,%'%0%'#&(%*#! 150! J#'! #&! G()'(.! H! ($>5&0#&#! >5&#*,&#$#!.&+$,(.! 50!&(1()5?!5.!,#!IE&!=%!HB#$!,E&!>5&!H!)500#! '(*I%)#!5.!>H!0H*'!I(*(&+I($!=G(1!I%&$#'!1#&!.+*'! Litteratur 1. Watchko JF. Hyperbilirubinemia in African American neonates: clinical issues and current challenges. Semin Fetal Neonat Med (2009) doi: /j.siny. )*+*!!!!"#$%%"&'( -'*+).%/')01%/2' 3"')45"+&'+)2465#*"+)7'/869'#: )*+* $+,--./0( ,4(546(7,489:94+9(794-:9(;$177<( -'*+).%/')01%/2' 3"')45"+&'+)2465#*"+)7'/869'#:!"#$%&'((()*"+),')%"#$%&'+ With the endorsement of:!"#$% &'())*!+,-$./!,0$"*'.1, 2"3'.)*(/,45(36!"#$%&'"%%()(&"*&& +,#-./.$0-&$01&234)("0-& "*&5%$-)"6!!!"#$%%"&'( )*&++,-."#$%&%'($" )*%$$+",-./01* 2-3%'($"(&3"4-&.($" 4-5-&'-"6&%0&"05")'0.$(&3 $+,--./0(705:.-EF($7%GDHD? NR 28(1) 2010 I 5

6 Neonatal ikterus i Okhaldhunga, Nepal Jeg har blitt utfordret til å skrive om neonatal ikterus her på landsbygda i Nepal. De fleste tilfellene av ikterus ser vi hos små premature (i denne settingen betyr det de med gestasjonsalder på 30 + uker, de med gestasjonsalder under uker overlever ikke her). Selv om stadig flere av fødslene her skjer på sykehus er det fremdeles omtrent 90 % som føder hjemme, uten at noen trenet fødselshjelper er til stede. AV ERIK BØHLER, OKHALDHUNGA COMMUNITY HOSPITAL, NEPAL, J#$! '-B(1)#! =(1'5&(#$! #&!,#&>5&! %'! >5&#*,&#$#! >5&,(!,#'!())#!)*%&#&!H!,(#!B.%!B&#0%'+&('#'?!5.! $#,)KE*'! >5&,(! =#&! #&!,#'! *()#! )%*,'! ($$50=+1! #$$! (! LK#$$501$(''*(.! >E,1#*1G#)'! >5&! 1+I)+'%$#! >#''*%.#'! N&#0%'+&#! #&! 0#1'!+'1%''?!5.!>%0(*(#$!=%&!())#!$5)!>(**#&!'(*! 5.1H! +'1%''! >5&! $#5$%'%*#! ($>#)1K5$#&?! 5.!,#'!#&!(!,#$!1('+%1K5$#$!,#!'(*!1*+''!I&($.#1!'(*! 0#$!,%!1#)+$,D&'!'(*!,#=-,&#&($.?!($>#)1K5$!5.! 50!G(!>H&!I#=%$,*#'!.&+$$B&5I*#0#'?!I(*(&+I($C $(GH#'! I#,&#&! 1#.! 5>'#! >5&'! 0#,! '(*1'&#))#*(.! 25'5'#&%B(! =%&! G(! ())#! %**'(,! 0+*(.=#'! >5&! X(! =%&! '5! #$)*#! )+GE1#&?! 5.! I&+)#&! G%$*(.#! 6#$!,%! #&! G(! %G=#$.(.#! %G! 1'&E0>5&1-$($.! >&%! GH&'! *5)%*#! )&%>'G#&)?! 5.!,#$! #&! 1GD&'! /-)#=+1#'! =%&! #.$#!.#$#&%'5&#&! 150! )KE&#1! $H&!,#'! #&! =#*'! $E,G#$,(.?! 0#$!,#! #.$#&! 1#.!,H&*(.! '(*! )5$'($+#&*(.! I&+)! T%&$! 150! (! 45&.#! G(**#! GD&'! *%.'! (! )+GE1#! I#=%$,*#1! =#&! 5>'#! =#**#&! 0#,! ^)%$.%&55! 7%&#^?! 1#! 6#$!,#'!#.$#&!1#.!K5!())#!=G(1!,#!5.1H!'&#$.#&! "$'&%G#$E1'! (00+$5.*5I+*($! '(*! $->E,'#! 0#,! (15(00+$! =#05*-'(1)! ()'#&+1! =%&!G(1'!1#.!#>>#)'(G'!89:?!0#$!#&!,-&'!5.!())#! X#,! I*5,'-B#C+>5&*()#*(.=#'! #&! (0(,*#&'(,! I(*(&+I($C$(GH#'! #'! B&(0D&'! /50! (! 45&.#! #&! ATWC+>5&*()#*(.=#'!,#$! G%$*(.1'#! H&1%)#$?!0#$!,#'!#&!_=#1+1C+>5&*()#*(.=#'!150! WALKING BLOOD BANK 6#$! G(! =%&! #$! ^<%*)($.! T*55,! T%$)^a! 4H&! #$! B%1(#$'! '&#$.#&! I*5,! #&!,#'!,#! BH&E&#$,#! 150! 0H! 1'(**#! 5BB! FG(1!,#'! ())#! =5*,#&?!=%&!G(!#'!&#.(1'#&!5G#&!I*5,'-B#&!>5&!GH&! #.#$!1'%I?!>5&!%**#!1'+,#$'#$#!BH!F#*1#1)5*#$! =#&?! 5.! >5&! %**#! 0#,*#00#$#! %G!,#$! *5)%*#! J#&! >&#0.H&!,#'! 5.1H! $H&! SJELDEN MED RHESUS IMMUNISERING ;#.!=%&!())#!$5#!$E-%)'(.!'%**!BH!B&#G%*#$1#$! (!4#B%*?!0#$!,#'!#&!(**+1'&#&#$,#!%'!&#.(1'#&#'! Prematur jente brakt til sykehuset 20 dager gammel. Underernært, underkjølt, dehydrert og med sannsynlig sepsis. Ikterus sekundært til de andre problemene. Kangaroo care er svært nyttig for premature og andre syke nyfødte der man ikke har gode kuvøser. Her ligger den lille mellom mors bryster, og har god tilgang på mat og varme. Terminbarn som fikk lysbehandling i vår hjemmelagde kuvøse i en periode da vi hadde god strømforsyning. Som å starte livet i solarium. 6 I PAIDOS

7 LURT AV TEMPERATUREN Lysbehandling av nyfødte i morgensola på verandaen utenfor barselrommet. Det er vinter i Nepal, her ved foten av fjellene betyr det en dagtemperatur på grader og samme temperatur inne på sykehuset som ute. For et par dager siden så vi at en to dager gammel gutt som var født her til termin, var ikterisk. Fødselsvekt gram. Klinisk uten andre symptomer. Blodprøver viste at moren hadde blodtype O Rh(D) positiv. Barnet hadde type A Rh(D) positiv, så dette var ABO - uforlikelighet. Analyse av total bilirubin viste bare 216 mmol/l, og Hct 33 %. Derfor ble barnet bare ammet og fulgt opp klinisk. GH&'?! 150! >5&! '(,#$! I#1'H&! %G! Q9Q! B5'#$1(#**#!,5$5&#&?! >5&! '(,#$! ($$#=5*,#&! I%&#! `! 89?S! R:! U()#G#*!>5&#)500#&!,#'!K5!%'!&=#1+1!$#.%'(G#! )G($$#&! >H&! I%&$! 25&! #$! '(,! 1(,#$! G%&! #$! =%,,#!%*G5&*(.!7#&#I&%*!B%&#1#?!'#'&%B*#.(!0#,! %'=#'5'(1)#! I#G#.#*1#&! 5.! 0#$'%*! )50! >5&! H! >H! 0#,(1($#&! '(*!,#0?! 1H!,#! )+$$#! ^I*(! F+$! >5&'%*'#! 5.1H! %'! =+$! $-*(.! =%,,#! GD&'!.&%G(,! (.K#$?! 5.! 1H! =%,,#! >E,'! =#&! '(,*(.#&#?!,#''#! #&! 0E$1'#&#'! G#,! &=#1+1C +>5&*()#*(.=#'!,#&!05&!())#!=%&!>H''!I#=%$,*($.! _+'($#$! =51! 511! 1)%*! GD&#! #$! _=5.%0C ($K#)1K5$! G#,! `]! +)#&1! 1G%$.#&1)%B?! 5.! #$! J#'!#&!G%$1)#*(.!H!05'(G#&#!#'!>%''(.!>%0(*(#!'(*!H! I&+)#!B#$.#&!BH!,#'?!150!%*'1H!#&!'(*!H!>5&I-..#! #'! #)1#0B#*! BH! %'! 1-1'#0#'! 0#,! 1'-))B&(1C I#'%*($.! >5&! =#*1#'K#$#1'#&?! 1D&*(.! (! #'! >%''(.! 6#$!,#! >%''(.#! 0H! 5>'#! B&(5&('#&#! $H'(,#$?! 5.! ^*%! 05&.#$,%.#$! I#)-0&#! 1#.! >5&! 1#.! 1#*G^?! 1#*G! 50!,#'! (!,#$$#! 1%00#$=#$.! #&! #'! *('#! *+&'! /50! 0(1K5$11-)#=+1! )%$! G(!.(! _=5.%0!($K#)1K5$#&!.&%'(1!'(*!,#!>%''(.1'#!150! '&#$.#&!,#'?! >&%! #'! I#.&#$1#'! 25&#*EB(.!.KE&! ())#!,#! 5>>#$'*(.#! UTSKIFTNINGSTRANSFUSJON EKSEMPEL d$!,#*!.&%g(,#! )500#&! %*,&(! '(*! 1G%$.#&1)%B1)5$'&5**! 5.! =%&!,#&>5&! +)K#$'! J#'! >E*.#$,#! #&!,#'! 05'1%''#! %G! #$! 1+)1#11C=(1'5&(#?!0#$!(**+1'&#&#&!$5#$!B&%)'(1)#! B&5I*#0#&a! 25&! #$! 1'+$,! 1(,#$! )50! #$! 05&! =('! 0#,! #$! G#*!'5!,E.$!.%00#*!K#$'#!150!=+$!=%,,#!>E,'! =K#00#?! $D&! ;#$'%! G%&!,-B'! ()'#&(1)! 5.! G(**#! F+$! G%&! G#*! 1(&)+*#&'?! +'#$! E,#0#&! #**#&! J#'! >&#0.())! %'! 05&1! >E&1'#! I%&$! G%&! >&(1)'! 5.! %'! I%&$! $+00#&! '5! =%,,#!,E,,! '5!,%.#&! #''#&! G(1'#! %'! 05&! G%&! A! _=8J:! ;#$'%! G%&! A! _=8J:! B51('(G?! =%,,#! '5'%*! I(*(&+I($! BH! `M! 0.R! 8c! M9M! 005*f*:! 5.! FI! F+$! I*#! 1'&%)1! *%.'! (! *-1?!,#'! I*#!.(''! GD1)#! 5.! >5&I#&#,'! F+$! >())! J#'! >%$'#1! ($.#$! 0#,! _=! $#.%'(G'! I*5,! I*%$'!,#!$%I5#&!5.!1*#)'$($.#&!150!=%,,#!>+*.'!05&! 5.! I%&$!,#! >#0! '(0#$#!,#'! #&! H!.H! >&%!,#&#1! *%$,1I-! '(*! F#**#&! ())#! I*%$'!,#! M]!%$1%''#!BH!1-)#=+1#'!G%&!,#'!$5#$!0#,!_=! (!,5$5&C&#.(1'#&#'! GH&'! G%&! 0+*(.! H! >H! )5$'%)'! X(! 1'5!,#&>5&! +'#$!,5$5&! I*5,! '(*! +'1)(>'$($.?! ($$'(*!,#'! G(1'#! 1#.! %'! #$! %G! GH&#! 1-)#B*#(#&#! =%,,#!#$!_=!$#.%'(G!1E1'#&!150!I5,,#!^I%&#^! #'! B%&! '(0#&1!.%$.#! F+$! I*#! I+,1#$,'! 5.! G(1'#! 1#.! H! GD&#! I*5,'-B#! A! _=8J:! Barnet ble imidlertid tydeligere ikterisk, og total bilirubin ble målt igjen. Nå viste resultatet bare 200 mmol/l. Det var helt klart ikke kompatibelt med klinikken, så jeg sjekket laboratoriets analysemetode. Vi bruker en maskinell fotometrisk test som heter Jendrasuk / Grof method, og analysemaskinen heter D+T Liquicolor. Det står i veilederen at testen skal utføres i romtemperatur. Det hadde våre laboratorieansatte pliktskyldigst gjort. Deres romtemperatur er grader Celcius nå på vinteren. Men veilederen angir også at romtemperatur betyr grader Celcius, og det var ikke bemerket. Da vi varmet opp serum og reagens i vannbad til riktig temperatur og gjentok analysen, steg den angitt verdien for totalbilirubin fra 200 til 375 mmol/l. Altså klar indikasjon for lysbehandling, hydrering og oppfølging. Jeg tror dette er en observasjon som kan være relevant også i laboratorier på andre små, perifere sykehus i land som ikke har ressurser til å varme opp sine rom til romtemperatur om vinteren. /'%$,%&,! 1'E&&#*1#! BH! I*5,B51#&! 150! #&! '(*.K#$.#*(.#! =#&! '(*! I*5,'&%$1>+1K5$! #&! BH! `[]! 0*?! 1H!,#$! 0#$.,#$! I*#! b'1)(>'$($.1'&%$1>+1k5$! I*#!.K5&'! 0#,!,#$! 0#$.,#$! I*5,?! 1(,#$!,#'! G%&! %*'! G(!.&#(,#! H! G#(,#! `! X(! =%,,#! %*'1H! I%&#! `[]! 0*! 150! Deres prognose avhenger mest av om vi får behandlet grunnproblemet, bilirubin-nivået bedrer seg ofte fort med tilstrekkelig hydrering. NR 28(1) 2010 I 7

8 Utskiftningstransfusjon under enkle og mindre sterile forhold enn i Norge. Mange skal lære. (Foto: Erlend Berge) Nirmala, ti måneder gammel. Kernikterus har varige følger. J#'! G%&! ())#! W.!,#'! G(1'#! 1#.! +0+*(.! H! 5BB,&(G#! >*#&#! &=#1+1! $#.%'(G#!,5$5&#&! '(*! H!.(! I*5,! '(*!.K#$'%''! Y&511! %)'(G! =-,&#&($.!5.!>5'5'#&%B(!(!,#$!.&%,!,#'!*5'!1#.!.KE&#?! 1'#.! I(*(&+I($G#&,(#$#! (.K#$! '(*! &+$,'! `[!0.!R!8c!M]]!005*f*:!$#1'#!,%.?!5.!=5*,'! 1#.! 1*()! (! J#''#! #)1'&#0#! G#&,(#&! 150! 0%$! G#'! %'! #''#&! %**! 1%$$1-$*(.=#'! G(*!.(! $#+&5*5.(1)#! 1)%,#&! 150! G#,! )#&$()'#&+1! ;#$'%! G%&! =-B5'5$! 5.! +'#$! 65&5! T#=%$,*($.!0#,!>#$#0%*!=%&!GD&'!I&+)'!>5&!H! E)#! 0#'%I5*(1#&($.#$! %G! I(*(&+I($?! 0#$! 1*()! I#=%$,*($.!=%&!1H!*%$.150!#>>#)'!%'!,#$!=#*1'! IE&!BHI#.-$$#1!'(*!05&!>E&!>E,1#*#$!8S:?!5.!I*#! X#,!+'1)&(G#*1#!G%&!K#$'%!>&#0,#*#1!=-B5'5$!5.! X#,!B5*()*($(1)!)5$'%)'!G#,!'(!0H$#,#&1!%*,#&! G%&!4(&0%*%!>&#0,#*#1!=-B5'5$?!0#,!&#'%&,#&'! +'G()*($.! IH,#!.&5G05'5&(1)! 5.! >($05'5&(1)! 5.!,H&*(.! 6#$! ())#! %'=#'5'(1)#! g''#&*(.#&#! '&%.(1)! (!,#$$#! 1('+%1K5$#$! G%&! %'! ($.#$! %G! >5&#*,&#$#! G(**#! I#$-''#! 1#.! %G! /H!,#'! #&! >%&#! >5&! %'!,#$$#! >%0(*(#$! 50! ())#! 4(&0%*%1! 05&! 1(#&! %'! 0%$$#$! IE&! '%! 1#.! #$! )5$#!$+00#&!'5?!1H!,#!)%$!>H!#$!>&(1)!1E$$!(! Referanser 1. Alcock GS, Liley H. Immunoglobulin infusion for isoimmune haemolytic jaundice in neonates (Cochrain Review) In: Cochrane Library Issue 1, Oxford: Update Software. 2. Siberry GG, Iannone A. The Harriet Lane Handbook. Mosby, Inc. St. Louis, Missouri, USA Alastair JJ, Wood MD. Neonatal hyperbilirubinemia. N Engl J Med 2001:344(8); Se ref I PAIDOS

9 Noen barn er gule Ikterus hos nyfødte byr sjelden på store diagnostiske utfordringer i den norske barnelegeverden. Men en av ti nyfødte i Norge har en annen etnisk bakgrunn, og spesielt mørke barn med afrikansk etnisitet kan utfordre skomakerskjønnet av gulsott. Mange barneleger arbeider også i perioder utenlands, og denne artikkelen gir noe bakgrunnsinformasjon som kan være nyttig ved gulsott hos nyfødte. AV KETIL STJØRDAL, OVERLEGE VED BARNEAVDELINGA VED SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD, REPRESENTANT I DNLF DIAGNOSTIKK 25&=E-#'!+)5$K+.#&'!I(*(&+I($!.(&!1-$*(.!.+*15''! G#,! I(*(&+I($G#&,(#&! 5G#&! 9]]C9Q]! 6E&)#&#! B(.0#$'#&($.! %G! =+,#$! )%$!.KE&#! >5&=E-#'! I(*(&+I($! G%$1)#*(.#&#! H! "! B&%)1(1! #&! 1#*G1%.'! 1)*#&%! $-''(.! H! ($1B(1#&#?! 5.! =H$,>*%'#&! 5.! >5'1H*#&! #&! *('#! B(.0#$'#&'#! 5.! &#*%'(G'! *#''#! H! A$#0(1#&($.! %G! =+,#$!.(&!5.1H!.&+$$*%.!>5&!#'!&(0#*(.!1)KE$$?! 5.!.#$#&#*'!#&!B(.0#$'#&($.!0($,&#!+''%*'!G#,! Y&%$1)+'%$#!0H*#0#'5,#&!%G!I(*(&+I($!#&!(!I&+)! G#,!,#! >*#1'#! $5&1)#! >E,#($1'('+1K5$#&! 150! #'! 1#&+0CI(*(&+I($?! 5.! )%$! I&+)#1! (! G+&,#&($.#$! d&! 0H*($.! G#,! '&%$1)+'%$#! 5.! $5$C($G%1(G#! 0#'5,#&!'(*!H!1'5*#!BH!$H&!=+,#$!#&!0E&)i!"!#$! 1'+,(#! >&%! b/a! BH! 0H*#%BB%&%'#'! T(*(V=#7)! G%&!)5&&#*%1K5$#$!*()#!.5,!0#**50!Y7CG#&,(#&! 5.! 1#&+0I(*(&+I($! =51! %>&5%0#&()%$#&#! 150! =51! )%+)%1#&#! 5.! %1(%'#&! d$! $-#&#! +$,#&1E)#*1#! BH! 1%00#! %BB%&%'! )5$)*+,#&#&! 0#,! %'! '&%$1)+'%$! 0H*($.! #&! 0#&! BH*('#*(.! $H&!,#$!.KE&#1! BH! 1'#&$+0! #$$! (! B%$$%! =51! I%&$! 0#,! 0E&)! B(.0#$'#&($.! (! =+,#$! J#'! #&! H! >5&G#$'#! %'! B&5,+1#$'#&! %G!,#! +*()#! 0H*#%BB%&%'#$#! )%$!,5)+0#$'#&#! %'! 0#'5,#$! #&!G%*(,#&'!5.1H!BH!0E&)#!I%&$!>E&!,#!I#$-''#1! 6%$.#! #&>%&$#! )*($()#&#! )K#$$#&! '(*! j&%0#&1! &#.#*a! L+*15''! 1'%&'#&! 1#$'&%*'! 5.! I&#&! 1#.! B#&(>#&'?! 5.! 1-$*(.! ()'#&+1! (! =H$,>*%'#&! 5.! >5'1H*#&! ($,()#&#&! I(*(&+I($! 5G#&! Q[]! /B#1(#*'! +$,#&! #$)*#! >5&=5*,! =G5&! I*5,B&EG#! BH! 1#&+0I(*(&+I($! #&! 0($,&#! '(*.K#$.#*(.! #**#&! BH*('#*(.?! )%$! #$)*#&#! 0#'5,#&! GD&#! 25&! #)1#0B#*! )%$!,#'! 1#''#1! 5BB! >5&'-$$($.1&#))#&!%G!1#&+0!'(*!H!1%00#$*(.$#! ÅRSAKER T%&$! %G! +*()! #'$(1('#'! #&! +'1%''! >5&! =-B#&I(*(&+I($#0(! (! 4->E,'#! >&%! /E&E1'CA1(%! =%&! =E-#&#! &(1()5! >5&! I#=%$,*($.1'&#$.#$,#!.+*15''! #$$! %$,&#! %G!I(*(&+I($!.(&!E)'!&(1()5!>5&!=-B#&I(*(&+I($#0(! Y5'%*! I(*(&+I($! (! 1#&+0! #&! &#1+*'%'#'! %G! =%1'(.=#'#$!(!B&5,+)1K5$!8,#.&%,#&($.!%G!=#0#:! 5.! #)1)&#1K5$! %G! Y(*1'%$,#&! 0#,! E)'! B&5,+)1K5$! #&! )*%11(1)! (15(00+$(1#&($.! 8+>5&*()#*(.=#'! (! _=#1+1C?! ATWC! 5.! %$,&#! I*5,'-B#%$'(.#$#&:! 5.! ())#C(00+$5*5.(1)! b'i&#,#*1#$! %G!,#! +*()#! Norsk barnelegeforening ønsker at vi gir faglig støtte og bistår i å danne lokale barnelegeforeninger i land der pediatrien som fag står svakt. Fra 2010 representerer Ketil Størdal Norsk Barnelegeforening i Legeforeningens internasjonale utvalg. I to år, fra 2007 til 2009 arbeidet Ketil i Gaborone, Botswana, som generell pediater og ledet landets største nyfødtavdeling med 40 senger. Ketil Stjørdal ble godkjent spesialist i pediatri i 2000, han er idag overlege og medisinsk faglig rådgiver ved barneavdelinga ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. Hans hovedfelt er gastroenterologi, fra har han vært leder for interessegruppa i pediatrisk gastroenterologi. I 2006 disputerte Ketil for den medisinske doktorgrad med temaet gastroøsofageal refluks og relasjonen til astma og kronisk residiverende magesmerter hos barn. NR 28(1) 2010 I 9

10 I*5,.&+BB#$#! G%&(#&#&! 0#,! #'$(1)! N&5.&%0!>5&!H!>5&#I-..#!_=#1+1C(00+$(1#&($.! =%&! &#,+1#&'!,#''#! B&5I*#0#'! I#'-,#*(.! (! &()#! H!)K#$$#!'(*!1($!#.#$!I*5,'-B#?!*%$.'!0($,&#!=%&!,#!'(*.%$.!'(*!&=#1+1!(00+$.*5I+*($!50!,#!#&! &=#1+1! =#05*-'(1)! 1-),50! 5.! =-,&5B1! >#'%*(1! #&!,#&>5&! ($.#$! L*+)51#CMC>51>%'!,#=-,&5.#$%1#?! 150! G(! )K#$$#&!>&%!I(5)K#0(#$1!B#$1+0!(!>E&1'#!1'#.!(! $#,I&-'$($.!%G!.*+)51#!'(*!B#$'51#?!#&!#'!#$P-0! 150! >($$#1! (! %**#! )&5BB#$1! 7#**#&! ($)*+,#&'! >5&!LMNJ!#&!>+$$#'?!0#,!G%&(%I*#!)5$1#)G#$1#&! >5&!#$P-0%)'(G('#'#$?!.K#&$#!)*%11(>(1#&'!(!>#0!.&+BB#&! #''#&!.&%,! %G! U%$.'!,#!>*#1'#!%G!K5&,%1!S]]!0(**(5$#&!0#,!LMNJC 0%$.#*!.H&! *-))#*(.! +G('#$,#!.K#$$50! *(G#'! +'#$! 1-0B'50#&! 6%$.#*! BH! #$P-0#'! )%$!.(! E)'! =#05*-1#! G#,! 5)1-,%'(G'! 1'&#11!150!($>#)1K5$#&?!#$)#*'#!0#,()%0#$'#&! F51!$->E,'#!)%$!0%$.#*!BH!LMNJ!.(!E)'!&(1()5! >5&! %*G5&*(.! WG#&&%1)#$,#! $5)! 1#&! E)'! =#05*-1#! +'! '(*! H! 1B(**#! 0($,&#! &5**#! (!,#$$#! *(G1>%1#$a! F#05*-'(1)! %)'(G('#'! 0H*'! G#,! $(GH#'! %G! 7%&I5)1-=#05.*5I($! =51! $->E,'#! 0#,! 0%$.#*! BH! LMNJ! 1#&! ())#! +'! '(*! H! GD&#! J#&(05'! #&! )5$K+.#&($.1#G$#$! 5>'#!*('#!)5$1#)G#$1#&!>5&!)5$K+.#&($.1#G$#$?! 0#$! 50! %$,&#! G%&(%$'#&! (! $#,I&-'$($.#$! %G! I(*(&+I($! >5&#)500#&! 1%0'(,(.! 8bJNC.*+7+&5$51-*'&%$1>#&%1#:?!)%$!&#1+*'%'#'!I*(!#$! LMNJ!>E*.#&!OCI+$,#'!%&G#.%$.?!>5&#)500#&! (! 5BB'(*! Q[R! %G! I#>5*)$($.#$! (! 1#$'&%*#!,#*#&! %G!A>&()%!5.!6(,'Ck1'#$?!0#$!#&!5.1H!G%$*(.! BH!,#'! 1+I($,(1)#! 4->E,'#!.+''#&! %G!1*()!#'$(1)!5BB&($$#*1#!IE&!,#&>5&!0(1'#$)#1! >5&! +$,#&*(..#$,#! LMNJC0%$.#*! G#,! 0#&! %*G5&*(.#! >5&0#&! >5&! T#=%$,*($.#$! #&!,#$! 1%00#! 150! G#,! %$$#$! +)5$K+.#&'! =-B#&I(*(&+I($#0(l! *-1I#=%$,*($.! j5$k+.#&($.!%g!i(*(&+i($!>5&#.h&!(!*#g#&7#**#$! G(%! #$P-0#'! "! B&505'#&&#.(5$#$! >5&!.#$#'! 150! )5,#&! >5&!,#''#! #$P-0#'! >($$#1! 0+'%1K5$#&! 150! )%$!.(! &#,+1#&'! #)1B&#1K5$! %G! #$P-0#'?! 0+'%1K5$#&! 150! #&! )K#$'! G#,! L(*I#&'1! F51! %>&()%$1)#!$->E,'#!#&!,#'!BHG(1'!=E-!>5&#)501'! %G! 1*()#! /%00#$! 0#,! 0%$.#*! BH! LMNJ! )%$!,#''#! I(,&%! (! +'G()*($.! %G! =-B#&I(*(&+I($#0(! W.1H! (! 1E&E1'CA1(%! #&! bjncg%&(%$'#&! 0#,G(&)#$,#! '(*! '(,*(.! 8Z:! 5.! BEHANDLING - NOEN PRAKTISKE POENG d>>#)'#$! %G! *-1I#=%$,*($.! G#,! =-B#&C I(*(&+I($#0(! #&! %G=#$.(.! %G! 1'&H*($.1,51#$?! %G1'%$,! 0#**50! *-1)(*,#! 5.! I%&$! 5.! =G5&! 1'5&!,#*! %G! =+,5G#&>*%'%! 150! I*(&! T%&$#'! 1)%*! GD&#! %G)*#,,l! #$! 1'5&! I*#(#! =51! B&#0%'+&#!,#))#&! 1'E&&#!,#*#&! %G! =+,#$! 5.! &#,+1#&#&! #>>#)'#$! %G! U-1#'! #&! ())#! 1)%,#*(.! >5&! 0%$$*(.#!.#$('%*(%?! 1*()! 5BB>%'$($.#$! #&! >*#&#! 1'#,#&! (!,#'! 1E&*(.#! J#'! )%$! GD&#! B&%)'(1)! G()'(.! H! 1K#))#!*-1)(*,#$l!,#>#)'#!*-1&E&!5.!.*%11!150! )$%B'!#&!.K#$$501()'(.!BH!.&+$$!%G!1'EG!.KE&! >5'5'#&%B(#$! AG1'%$,#$! $#,! '(*! I%&$#'! IE&! =#**#&! ())#! GD&#! 0#&! #$$! []! 70! >5&! 0%)1(0%*! #>>#)'?! 5.! &#>*#)'#&#$,#! =G(''! 0%'#&(%*#! 50)&($.! I%&$! 5.! *-1)(*,#! E)#&! W0! 0%$! =%&! I#.&#$1#'! '(*.%$.! BH! *-1)%11#&! #**#&! >5'5'#&%B(*%0B#&?! )%$! ($'#&0(''#&#$,#! I#=%$,*($.!,#&! >*#&#! I%&$!,#*#&! BH! *-1)(*,#$! $H&!I(*(&+I($!>($$#1!(!=E-!)5$1#$'&%1K5$!(!-'&#! *%.! %G! W.1H! (! 1%00#$=#$.#&! 0#,!.5,!'(*.%$.!BH!>5'5'#&%B(!I#$-''#1!>*#&#!1'#,#&! ($'#&0(''#&#$,#! I#=%$,*($.!,#&150! $(GH#'! %G! I(*(&+I($! ())#! #&! G#1#$'*(.! =E-#&#! #$$! b'1)(>'$($.1'&%$1>+1k5$! =%&! I*(''! #$! 1K#*,#$! B&51#,-&#! G#,! $5&1)#! $->E,'%G,#*($.#&?! 0#,! #$!G#1#$'*(.!&#,+)1K5$!#''#&!%'!(00+$.*5I+*($! I*#! '%''! (! I&+)! G#,! (00+$0#,(#&'! =#05*-1#! b$,#&! #$)*#! >5&=5*,! )%$! 5.1H! %..&#11(G! I#=%$,*($.! 0#,! >5'5'#&%B(! 5.! (00+$.*5I+*($#&! GD&#! #$! I#,&#! *E1$($.! #$$! I*5,B&5,+)'#&! #&!.#$#&#*'! #$! 0%$.#*G%&#! *5)%*'?! 0#$1! )500#&1(#*'! '(*.K#$.#*(.#! (00+$.*5I+*($#&! jk#&$#()'#&+1!#&!>5&!,#!>*#1'#!$5&1)#!i%&$#*#.#&! #'! '#5&#'(1)! I#.&#B! >&%! *D&#I5)%?! 0#$! #&! E)#$,#! G#,! ATWC+>5&*()#*(.=#'! 5.! '(,*(.! J#11G#&&#! #&! '5)1(1)#! #>>#)'#&! %G! I(*(&+I($! >5&'1%''! #$! H&1%)! '(*!,E,! 5.! %*G5&*(.! Artikkel 28 og 29 i Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til en utdanning som gir dem mulighet for utvikling. Barn har rett til liv og helse, mat og et sted å bo. Barn har rett til utvikling og utdanning som en forutsetning for god helse. Det begynner i nyfødtperioden med retten til adekvat omsorg, sykdomsdiagnostikk og behandling. Foto: Paidos 2010 BARN HAR RETT TIL BESKYTTELSE, HELSE, MAT OG SKOLE. FAKTA OM ETIOPIA Mange barn er feil- og underernærte Ett av ti barn dør før det fyller fem år Barnedødelighet per 1000: millioner barn er foreldreløse 21 prosent av barn mellom 7 og 14 år står utenfor skolen. Bare 3,9 prosent av barn i førskolealder, har en førskole å gå på. Av barn i skolealder som blir skrevet inn på skolen, vil bare 58 prosent av jentene og 55,2 prosent av guttene nå femte klasse. B#&0%$#$'! $#G&5*5.(1)! 1)%,#! (! 1'5&#!,#*#&! %G! #$! G()'(.! 5BB.%G#?!.K#$$50! #$)*#! B&($1(BB#&! Litteratur 1. Bhutani VK et al: Pediatrics. 2000;106:E17 2. Holland L, Blick K. Am J Clin Pathol. 2009; 132: Huang MJ et al. Pediatr Res ;56: Cappellini MD, Fiorelli G. Lancet 2008; 371; Kaplan M et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed ; 90: F Kaplan M et al. Pediatr Res. 2008; 63: Boo NY et al. Pediatr Int. 2009; 51: Sun et al. Acta Paediatr. 2007;96 : Huizing K, Røislien J, Hansen TWR. Acta Paediatr 2008 ;97: I PAIDOS

11 Asperger syndrom en diagnose innen autismespekteret Asperger syndrom har fått navn etter en østerisk barnelege, Hans Asperger, som i 1944 ga ut en artikkel med tittelen De autistiske psykopater i barnealderen. AV BERIT EIDE, SPESIALKONSULENT, REGIONALT FAGMILJØ FOR AUTISME, ADHD, TOURETTES SYNDROM OG NARKOLEPSI, HELSE SØR-ØST HISTORIKK n&#'! >E&! 89\S`:! =%,,#! U#5! j%$$#&! 1)&#G#'! %&'())#*#$! ^!"#$%#$%&'( )*+%#,++'-%'+(./(.))'&#$/( b%g=#$.(.! %G! =G#&%$,&#! 1)&#G! I#..#! 50! I%&$! 5.! +$.#! 0#,! I#1*#)'#,#! j%$$#&1! I#1)&(G#*1#&! *(..#&!'(*!.&+$$!>5&!,#'!150!#&!I*(''!,(%.$51'(1)#! )&('#&(#&! >5&! I%&$#%+'(10#?! 0#$1! I#.&#B#'! A1B#&.#&! 1-$,&50! >E&1'! I*#! *%$1#&'! %G! U5&$%! <($.! (! F+$! 1H! %'! 0#$$#1)#&! 0#,! +*()! )5.$('(G! >+$.#&($.! )+$$#! =%! G%$1)#&! ($$#$!,#! 1%00#!! )K#&$#50&H,#$#?! 5.!! ($'&5,+1#&'#!!"#$$%&'()'*+,$-#"#./($!"#$%&'()*+'#,$(-.*+%/*'0)$1,"*2./341) Retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser!"#"$%%&"'()**+( (, I#.&#B#'! %+'(10#1B#)'#&#'!! (! 1($! I5)! DIAGNOSE A1B#&.#&! 1-$,&50! #&! #$!.K#$$50.&(B#$,#! +'G()*($.1>5&1'-&&#*1#! 5.! #$!,(%.$51#! ($$#$! A+'(10#1B#)'#&#'! ($$I#>%''#&! 5.1H!,(%.$51#$#! I%&$#%+'(10#?! %C'-B(1)! %+'(10#! 5.! NJJC4W/! 8+1B#1(>(1#&'!.K#$$50.&(B#$,#! J#'! #&!(!,%.!#$!,(1)+1K5$!50!=#$1()'10#11(.=#'#$! G#,! H!,#*#! %+'(10#1B#)'#&#'! ($$! (! +*()#!,(%.$51#&?! 5.!,#''#! )%$! I*(! >5&%$,&#'! G#,! $-! &#G(1K5$!%G!,(%.$51#1-1'#0#$#!"VJ!5.!J/6 A+'(10#1B#)'#&>5&1'-&&#*1#&!,#>($#&#1!G#,!)G%C *('%'(G#!%GG()!(!+'G()*($.#$!%Ga 1%0'! >5&#)501'! %G! I#.&#$1#'?! 1'#&#5'-B'! 5.! A+'(10#1B#)'#&#'! 50>%''#&! B#&15$#&! 150! #&! 1GD&'! +*()#?! IH,#! 0='! )5.$('(G#! #G$#&?! ($'#&#11#&! 5.! W.1H! ($$#$! =G#&!,(%.$51#.&+BB#! >($$#&! 0%$! 1'5&#! ($,(G(,+#**#! 25&! H! >H!,(%.$51#$! A1B#&.#&! 1-$,&50!)&#G#1!,#'!%'!0%$!=%&!($'#**(.#$1!($$#$! #**#&!5G#&!$5&0%*50&H,#'!5.!%'!0%$!())#!=%&! =%''! >5&1($)#*1#&! (! J(%.$51#$! I*#!>E&1'!'%''!($$!(!,(%.$51#1-1'#0#'!"VJC9]!(! 9\\S?!5.!>5&'1%''!)%$!,#'!GD&#!G%$1)#*(.!H!>H! >5&1'H#*1#!5.!%)1#B'!>5&!%'!5.1H!0#$$#1)#&!0#,!.5,#! )5.$('(G#! #G$#&! )%$! =%! 1'5&#! B&5I*#0#&! $H&!,#'!.K#*,#&!151(%*!>5&1'H#*1#!5.!($'#&%)1K5$?! ÅRSAK OG FOREKOMST J#'!#&!#$(.=#'!50!%'!%+'(10#1B#)'#&>5&1'-&&#*1#&! 8A/2:! 1)-*,#1! $#G&5I(5*5.(1)#! >5&=5*,?! 0#$! H&1%)#$8#:! #&! ())#! 6%$! G#'! %'!,#'! #&! #$! 1'#&)!.#$#'(1)! >%)'5&?! 5.! 0-#! >5&1)$($.!.H&! +'! BH! H! >($$#! +'! =G(*)#!.#$#&! 150! #&! Sa9!.+''#&aK#$'#&! (! =#*#! 1B#)'#&#'?! 0#,! 1'E&1'! 6%$!&#.$#&!0#,!%'!,#'!)%$!GD&#!#$!1'5&!.&%,! %G! +$,#&,(%.$51'(1#&($.! I*%$'! K#$'#&?!,%!,#! )%$1)K#!(!1'E&&#!.&%,!)50B#$1#&#&!>5&!151(%*#! J#'! =%&!,#! 1(1'#! H&#$#! GD&'! #$! $D&0#1'! #)1B*51(G! E)$($.! (! >5&#)501'! %G! B#&15$#&! 150! >H&! #$!,(%.$51#! ($$#$! 250I5$$#!8Q]][:!%$1*H&!#$!>5&#)501'!BH!M]C Z]!!B&!9]!]]]?!0#$1!#$,%!$-#&#!1'+,(#&!%$'-,#&! >5&#)501'! 5BB! 05'! 9! k)$($.! (! >5&#)501'! 1)-*,#1!%$'%.#*(.!E)'!5BB0#&)150=#'!05'!5.! >H&!#$!,(%.$51#$!A1B#&.#&!1-$,&50!#**#&!NJJC 4W/! NR 28(1) 2010 I 11

12 BEHANDLING J#'! >($$#1! ($.#$! 0#,(1($1)! I#=%$,*($.! >5&! 6%$.#! =%&! #**#&! +'G()*#&! (0(,*#&'(,! '(**#..1*(,#*1#&?! 150! )%$! 5.! IE&! 6%$! &#.$#&! (!,%.! %'! M]CZ]! R! =%&! B1-)(1)#! '(**#..1*(,#*1#&?!0#1'!G%$*(.!#&!%$.1'?!,#B&#1K5$! N#&15$#&! 0#,! A/2?! =#&+$,#&! 5.1H!,#! >*#1'#! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50?! G(*! '&#$.#! =K#*B! 5.! '(*&#''#*#..($.! BH! *(G#'1! +*()#! FG5&! 0-#! =K#*B! 5.! '(*&#''#*#..($.! =G#&! #$)#*'! B#&15$! '&#$.#&! G(*! 6%$! G#'! (!,%.! 0-#?! IH,#! 50! G%$1)#$#! 150! #&! >5&I+$,#'! 0#,!,(%.$51#$?! =G5&,%$! G%$1)#$#! )%$! %&'#! 1#.!5.!=G(*)#!'(*'%)!150!'&#$.1!>5&!H!.KE&#!,#'! 5.! )50B#'%$1#! +'! '(*!,#! ($1'%$1#&! 150! =%&! %$1G%&! >5&! H! -'#! 'K#$#1'#&! J#''#!.K#*,#&!=#*1#1'%1K5$#&?!I%&$#=%.#&?!1)5*#?!NNY?! B&(0D&=#*1#'K#$#1'#$?! 1B#1(%*(1'=#*1#'K#$#1'#$! KARAKTERISTISKE TREKK VED ASPERGER SYNDROM N#&15$#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! =%&?! '&511!.5,#!)5.$('(G#!#G$#&?!1'5&#!>5&1'H#*1#1G%$1)#&! $H&!,#'!.K#*,#&! 151(%*! ($'#&%)1K5$! 5.! 1#.!($$!(!=G5&,%$!%$,&#!0#$$#1)#&!'#$)#&!5.! J#! )%$! =%! G%$1)#&! 0#,! H! 5BB>%''#! 5.! '(*B%11#! 1#.! 151(%*#! &#.*#&! 5.! $5&0#&?! 1D&*(.! Bildet er hentet fra Läkartidningen Historien om Aspergers Syndrom forstyrrelser. multifaktoriell heterogen nevrogen utviklingsforstyrrelse. Literarur: Attwood, T., The complete guide to Aspergers Syndrome (2006). Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers ISBN: B&5I*#0#&! 0#,! H! '5*)#! )5$'#)1'! 5.! >5&1'H! %'!,#'! 150! #&! &()'(.! H!.KE&#! (! #$! 1('+%1K5$?! ())#! 0#,! H! '5*)#! $5$CG#&I%*! )500+$()%1K5$! 150! 0(0())! 5.! )&5BB1B&H)! 5.! >5&1'H! 0#$($.#$! 0#,!,#'!150!I*(&!1%.'?!!1D&*(.!$H&!,#'!I*(&!I&+)'! 05'! #'! 0H*! 5.! 1#''#! B*%$#&! +'! (! 6%$.#! '&#$.#&!=K#*B!'(*!H!5&.%$(1#&#!'(*GD&#*1#$?!5.1H! A$,&#! 1D&'&#))?! 150! ())#! ($$.H&! (!,(%.$51#)&('#&(#$#!0#$!150!#&!1GD&'!G%$*(.#?! #&! 05'5&(1)! )*511#'=#'! 5.! 5G#&1#$1('(G('#'! (! >5&=5*,! '(*! J#'! )%$! GD&#! E)'! 1#$1('(G('#'! )$-''#'! '(*! %**#! 1%$1#&?! 150! *-,#&?! 0%$!5.1H!#$!+$,#&1#$1('(G('#'?!>5&!#)1#0B#*!'(*! N#&15$#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! =%&! 5>'#! #$! #**#&!$5#$!>H!($'#&#11#&!150!,#!I&+)#&!0-#!'(,! BH! 5.! +'G()*#&! 0-#! )+$$1)%B! J#''#! )%$! GD&#!#$!1'-&)#?!0#$!)%$!5.1H!GD&#!'(*!=($,#&! >5&! 151(%*'! 1%0GD&! 0#,! K#G$%*,&#$,#?! 5.! +'.KE&#!#'!05'(G%1K5$1B&5I*#0!(!1)5*#$?!,%!,#! 5>'#!())#!1#&!=#$1()'#$!0#,!H!*D&#!'($.!,#!())#! ASPERGER SYNDROM I ET LIVSLØPS- PERSPEKTIV Diagnostisering J#'!#&!#$(.=#'!50!%'!'(,*(.!,(%.$51'(1#&($.!#&! G()'(.!>5&!H!1#''#!(!G#&)!#.$#,#!'(*'%)!5.!=($,&#! Y(,*(.#! '#.$! BH! A1B#&.#&! 1-$,&50! )%$! GD&#! +$5&0%*! 1EG$&-'0#?! +G%$*(.#! &#%)1K5$#&! BH! 1%$1#($'&-))?! =-B#&%)'(G('#'?! 5G#&,&#G#$! ($'#&#11#! >5&!,#'%*K#&! 5.! &#,+1#&'! ($'#&#11#! >5&! %$,&#! J#'! #&! +*()! B&%)1(1! IH,#! $H&!,#'!.K#*,#&!%G!=G#0!5.!=G5&,%$!+'&#,$($.1%&I#(,#'!.KE&#1?! 5.!,#'! #&! 5.1H! 1'5&#! >5&1)K#**#&! BH! J(%.$51#$! 1#''#1! G%$*(.G(1! (! 1)5*#%*,#&?! 0#$! $5#$! >H&! ())#!,(%.$51#! >E&! (! G5)1#$! d$! 1B#1(#**! +'>5&,&($.! #&!,(%.$51'(1#&($.! %G! G5)1$#!0#,!0(1'%$)#!50!A/2!5.!B1-)(%'&(1)#! d$! 0#&! #$=#'*(.!,(%.$51'(1)! 12 I PAIDOS

13 Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst har som målsetting å bidra til at tjenestene til mennesker med disse diagnosene blir tilrettelagt ut fra individuelle behov, har en helhetlig tilnæring og er preget av langsiktighet og kontinuitet. Det regionale fagmiljøet skal være en pådriver i å samle relevante fagmiljøer for å forbedre og spre kompetanse med fokus på særlig kompetansekrevende tjenester. Vi leder flere fagutviklingsprosjekter og organiserer nettverksamlinger for ulike fagnettverk. I tillegg har fagmiljøet også en samhandlings og meklingsfunksjon, hvilket innebærer at vi tar i mot henvendelser fra personer med en diagnose innen autismespekteret, deres pårørende eller fra hjelpeapparatet og prøver å bistå i saker der det er mangel på tjenester og kompetanse og / eller konflikt mellom personen selv/pårørende og hjelpeapparatet. På denne måten får vi et godt bilde av hvor skoen trykker og på hvilke områder det særlig er behov for styrking av tjenester. B&%)1(1! =%&! GD&'! 0H*1#''($.#$! (! %&I#(,#'! 0#,! H! *%.#! ^7'#0$08%-$09'+( )*+( A&I#(,#'! =%&! GD&'! *#,#'! %G! _#.(5$%*'! >%.0(*KE! >5&! %+'(10#! Barnehage/Tidlig intervensjon /0H! I%&$! 0#,!A1B#&.#&! 1-$,&50! 1)(**#&! 1#.!.K#&$#!+'!G#,!%'!,#!(!*('#$!.&%,!,#*'%&!(!^*%'#!150^! *#)#&?!0#$!=5*,#&!BH!0#,!1(''!G#,!1(,#$!%G!,#! (! *#)#$! 0#$! G#'! ())#! =#*'! LK#$$50! 1'&+)'+&#&'#! 5.! '(*&#''#*%.'#! *#)#%)'(G('#'#&! )%$!,#! '(*#.$#! 1#.!.&+$$*#..#$,#! 151(%*#! 5.! )500+$()%'(G#! >#&,(.=#'#&?! 5.! #'!.5,'! '(*&#''#*%.'!I%&$#=%.#'(*I+,!)%$!,#&>5&!GD&#!%G! Skolealder "!1)5*#%*,#&!#&!,#'!150!&#.#*!())#!,#'!)5$)&#'#! ($$=5*,#'!(!>%.#$#!150!#&!,#'!1'E&1'#!B&5I*#0#'?! 0#$!H!>5&1'H!5.!>5&=5*,#!1#.!'(*!%*'!%$$#'!150! 1)K#&! (! #$! '&%G#*! 6%$.#! 1*('#&! 0#,!H!5BB'&#!^$5&0%*'^!5.!#&!'5'%*'!+'1*(''!$H&!,#! )500#&! FG(1! G%$1)#$#! ())#! I*(&! 5BB,%.#'!5.!.K5&'!$5#!0#,?!)%$!1)5*#G#.&($.! '&#$.#&!H!G('#!=G%!,#!1)%*!.KE&#?!$H&?!0#,!=G#0! )%$! GD&#! '(*! 1'5&! "! '(**#..! '&#$.#&!,#! 5BB*D&($.! (! 151(%*#! >#&,(.=#'#&?!,#! '&#$.#&! H! *D&#!,#'! 150!,#'! ())#! +$,#&G(1#1! 1B#1(>()'! (! #&! +'G()*#'! 1B#1(#**#! 0#'5,#&! 5.! 0%'#&(#**! >5&!,#''#?!150!>5&!#)1#0B#*!'#.$#1#&(#1%0'%*#&!5.! 151(%*#! =(1'5&(#&! 8V%&5*! L&%-:! 5.! jayc)%11#$! 6%$.#! I%&$! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! )*%&#&! 1#.!.%$1)#!I&%!.K#$$50!I%&$#1)5*#$?!0#$!>H&! B&5I*#0#&!(!+$.,5011)5*#$!#**#&!G(,#&#.H#$,#! 1)5*#?!=G5&!)&%G!'(*!#.#$5&.%$(1#&($.!I*(&!1'E&&#?! "!,#$$#! %*,#&#$! +'G()*#&! 0%$.#! 150! ())#! =%&! >H''! $E,G#$,(.! =K#*B! 5.! 1'E''#! B1-)(1)#! G%$1)#&?! 150! %$.1'! "! G#&1'#! >%**! #$,#&!,#! 5BB! 150! 1)5*#G#.&#&#?! 150! 1(''#&! =K#00#! 0#,!,%'%1B(**?! 1$+&!,E.$#'?! 5.! %G! #.#$!,(%.$51#?! =G(*)#! G%$1)#&!,(%.$51#$! ($$#ID&#&!>5&!,#$!#$)#*'#?!5.!())#!0($1'?!=G%! 0%$! )%$!.KE&#! 0#,! G%$1)#$#?! )%$! >5&I-..#! #$! 1*()! N&51K#)'#'! 5%,&*':"&.%9*0( )*+( 6'00'%&'+( 6':(!%5'+8'+( %,0:+*6( *8( 2;,)"08'+'0:'(."#$%6'?! I%1#&'! BH! I5)%! <'8( '+( 0*'( 2'-#( %5'%$'-#=( %G! N#'#&! X#&0#+*#$?! =%&!,#''#! 150! N&51K#)'#'! #&! #'! 1%0%&I#(,! 0#**50! 4#G&5B1-)(%'&(1)! #$=#'! G#,! W1*5! +$(G#&1('#1'11-)#=+1?! 45&,G5**! 1)5*#!5.!%+'(10#1#$'#&!5.!!&#.(5$%*'!>%.0(*KE! >5&! %+'(10#?! AJFJ?! Y5+&#''#1! 1-$,&50! 5.! Arbeid J#'! 1#&! +'! '(*! %'! >*#&'%**#'! %G! 0#$$#1)#&! 0#,! A1B#&.#&!1-$,&50!=%&!B&5I*#0#&!0#,!H!>H!5.! 0#,! #$! +$(G#&1('#'1! #**#&! =E-1)5*#+',%$$($.! #$! %G,#*($.! ($$#$! 4AX! 150! =#'#&! /#$'#&! >5&! -&)#1&#''#'!+',%$$($.!8/gA:!150!K5II#&!0#,!H! )%&'*#..#!%&I#(,1>#&,(.=#'#&!=51!B#&15$#&!0#,! #'! #.$#'! J#'! G(*! >5&#*(..#! #$! G#(*#,#&! 50!B#&15$#&!0#,!A1B#&.#&!1-$,&50!5.!%&I#(,! Bolig J#'!#&!())#!%**'(,!*#''!H!>($$#!#.$#,#!I5'(*I+,! >5&! 0#$$#1)#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! 150! '&#$.#&! j500+$%*#! 'K#$#1'#&! #&! 150! &#.#*! &#''#'! ($$! 05'! B&%)'(1)! I(1'%$,! +'>E&'! %G! >5&1)K#**(.#! B#&15$#&! 150! )500#&! ($$50! N#&15$#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! =K#*B!%G!8$5#$!>H:!B#&15$#&!,#!=%&!'(**('!'(*?!150! )%$! I(1'H!,#0?! >5&! #)1#0B#*! (! )5$'%)'! 0#,! 5>>#$'*(.#! ($1'%$1#&?! '(*! B&%)'(1)!.KE&#0H*! 5.! =%&!,#'!())#!GD&'!'&%,(1K5$!>5&!H!5BB&#''#!#.$#! '(*I+,! >5&! B#&15$#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! #**#&! =E-'>+$.#&#$,#! J#'! G%$*(.1'#! #&!H!>H!'(*,#*'!5015&.1I5*(.!(!I5>#**#1)%B!0#,! B#&15$#&! 0#,! 1'5&#! B1-)(1)#! *(,#*1#&! #**#&! B#&15$#&! 0#,! B1-)(1)! 1#&!%'!,#'!#&!I#=5G!>5&!H!+'G()*#!+*()#!I5>5&0#&?! 1*()! %'! %**#! )%$! >H! #'! ($,(G(,+#*'! '(*&#''#*%.'! '(*I+,?!5.!=%&!1'E''#'!#'%I*#&($.#$!%G!#'!I5'(*I+,! >5&!B#&15$#&!0#,!A1B#&.#&!1-$,&50?!)%*'!6C9m! Referanser: 1. Jørgensen, Ole Sylvester (1996) Hans Asperger & Leo Kanner, Videncenter for Autisme, Danmark 2. Wing, Lorna (1995) The Autistic Spectrum, Constable and Company Ltd. UK 3. RAPPORT, SINTEF Helse (2008) Prevalens av autisme 4. Schølberg, Synnve (2009), Klinisk leder i ACB studien, Folkehelseinstituttet, konferanse om Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser, Helsfyr hotel 5. (Ghaziuddin, Mohammad, 2009) Konferanse om Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser, Rica Hell Hotell 6. Vermeulen, Peter (2008) Jeg er noe helt spesielt! Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom, Universitetsforlaget 7. KAT-kassen (2006) Kirsten Callesen, Anette Møller Nielsen og Tony Attwood CAT-kit.com 8. Gray, Carol (1994) Comic Strip Conversations, Future Horizons Inc 9. Gray, Carol (2000) The New Social Story Book, Future Horizon Inc 10. Kaland, Nils (1996) Sosiale historier som metode ved autisme, Spesialpedagogikk 9, s Nordvoll skole og autismesenter, Dokumentsamling NR 28(1) 2010 I 13

14 Støttebehandling ved autismespekterforstyrrelser Mange foreldre med barn som får en diagnose i autismespekteret har kommentert at diagnoseprosessen var smertefull og tok lang tid, men enda vanskeligere var det at de følte seg mer eller mindre overlatt til seg selv etter at diagnosen var avklart. Oppfølgingen de hadde behov for var ofte mangelfull. Denne artikkelen beskriver tiltak som kan gi støtte til familier med barn med diagnose autismespekterforstyrrelse med høyt funksjonsnivå inklusive Aspergers syndrom. AV BERNHARD WEIDLE, OVERLEGE, BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIKK, ST OLAVS HOSPITAL, TRONDHEIM 3"+'( %''6%( #*( A'( #2'( %*-'( 5+*/$03'( *)( %*6'#2$08( #2.#( 5'*5-'(.+'( 0*#( 4IJJK7?LM( )+*6( 0'':%(.( 3"+'D(?( #2$0&( 6.0,( 5'*5-'( B$#2(!4(.+'(-**&$08()*+(%"55*+#G(.0:(#2.#($%(:$))'+'0#( #*(.( 3"+'G( *)( 3*"+%'DF! 8d0%(*! #p7=%$.#! /(05$! T%&5$CV5=#$! o('=!a0-! 5>!A1B(#1! >5&! Ord og uttrykk: Legge hodet I bløt (Tegning av en gruppedeltaker, publisert med tillatelse). INFORMASJON OG HOLDNINGSENDRING "$>5&0%1K5$! '(*! %**#! (0B*(1#&'#! B%&'#&! #&!,#'!.&+$$*#.#$,#! 5.! 1%$$1-$*(.G(1!,#'! 0#1'! #>>#)'(G#!'(*'%)!150!=%&!%G.KE&#$,#!I#'-,$($.! >5&! %*'! G(,#&#! 25&#*,&#?! 1E1)#$?! I#1'#>5&#*,&#?! 1*#)'?! 1)5*#?! =K#*B#($1'%$1#&! 0H! =K#*B#1! '(*! H! >5&1'H! %'! I%&$#'! =%&! #$! I*(&! 1#$1(I#*! >5&!,#'1! I#=5G! 5.! >5&1'H&! '(*1-$#*%'#$,#! +05'(G#&'#! 5.! +>5&1'H#*(.#! =%$,*($.#&!5.!=5*,$($.#&!BH!#$!I#,&#!0H'#?!)%$! 0%$.#! )5$>*()'1('+%1K5$#&! +$$.H1! #**#&! "$>5&0%1K5$!5.!G#(*#,$($.!#&!>5&+'1#'$($.!>5&! "! /E&CY&E$,#*%.! '(*I-&! TbN!,%.1)+&1!>5&!>5&#*,&#!85.!#G#$'+#*'!#*,&#! +$.,500#&:?!,#&!,#! )%$! ($G('#&#! *D&#&#! 5.! >%.>5*)!>&%!=K#*B#%BB%&%'#'!150!,#!=%&!)5$'%)'! d''#&! GH&! #&>%&($.! >E&#&! ($>5&0%1K5$! '(*! 1)5*#)*%11#$! 5>'#! '(*! I#,&#! ($'#.&#&($.! %G! PEDAGOGIKK OG TILRETTELEGGING /)5*#$! #&! #$!,%.*(.! '&#$($.1%&#$%! >5&! 151(%*! *D&($.! 5.! +'EG($.! %G! 151(%*#! T%&$#'! 1)%*! '&(G#1! (! J#'! IE&!.(1!0+*(.=#'!'(*!H!'&#))#!1#.!'(*I%)#!>&%!151(%*#! %)'(G('#'#&! =G(1! I%&$#'! 5BB*#G#&! 0-#! /)5*#=G#&,%.#$! IE&! '(*B%11#1! I%&$#'1! I#=5G! >5&! 1'&+)'+&#&'! B*%$*#..($.?! >5&+'1(.I%&=#'! 5.! TH,#! B51('(G#! #&>%&($.#&! 5.! B&5I*#0#&!IE&!%$%*-1#&#1!(!=G#&'!#$)#*'!'(*>#**#?! 1*()! %'! 0%$! )%$! *#..#! 5BB! '(*! #'! ($,(G(,+#*'! '(*B%11#'! b'$-''#*1#! %G! 1B#1(#**#! ($'#&#11#50&H,#&! (! +$,#&G(1$($.#$! #&! 5>'#! #$! 1'#&)! TH,#! 1)5*#! 5.! >5&#*,&#$#! )%$! '&#$.#! G#(*#,$($.! 5.! 1'E''#! '(*! >5&!B#,%.5.(1)!'(*&#''#*#..($.!#&!>5&!#)1#0B#*! I#1)&#G#'! (! YdAVVFC1-1'#0#'! 81#! &%00#:! KOMMUNIKASJON 25&! I%&$! 0#,! A/2! #&!,#'! 5>'#! G%$1)#*(.! H! 1)KE$$#! 151(%*#! &#.*#&! 5.! d&>%&($.#$#! G(1#&! %'! '-,#*(.! )500+$()%1K5$! Prinsipper for pedagogisk tilrettelegging: Eksempel TEACCH-systemet Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (Schopler, Mesibov & Hearsey, 1995; Kunce og Mesibov, 1998): formalisert og uformell utredning, forutsigbar ved å bruke faste rutiner og planlagte aktiviteter: suksess interesser Atferdsmessige og emosjonelle behov: atferd eller emosjonelle kriser. 14 I PAIDOS