!"#$%& Nyfødtikterus i et internasjonalt perspektiv Autismespektreforstyrrelser: Aspergers syndrom Familieorientert nyfødtmedisin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$%& Nyfødtikterus i et internasjonalt perspektiv Autismespektreforstyrrelser: Aspergers syndrom Familieorientert nyfødtmedisin"

Transkript

1 !"#$%& TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2010; 28(1): 1-32 Nyfødtikterus i et internasjonalt perspektiv Autismespektreforstyrrelser: Aspergers syndrom Familieorientert nyfødtmedisin

2 [!'()*+,-'(. ] Stefan Kutzsche /0*('(1+-22(3('1-314(..('5 Vi er nå inne i et nytt tiår og det blir spennende å se hva dette vil bringe pediatrien. Grensene mellom land og kontinenter hviskes mer og mer ut og problemene for barn i andre verdensdeler kommer nærmere. Barnelegene i Norge har også et ansvar overfor problemer og katastrofer som rammer andre deler av verden. Våre tilsynelatende små bidrag kan nå i løpet av kort tid nå frem og bidra til den store forskjellen. Jordskjelvet på Haiti i januar krever fortsatt vår innsats. Til forskjell fra akuttkatastrofer har vi løpende behov for hjelp til å forebygge og opprettholde god barnehelse i de fattige delene av verden. Et av temaene i dette nummeret av Paidos er udiagnostisert gulsott og kjerneikterus hos nyfødte i den afrikanske og asiatiske befolkningen. Her kan vi bidra med våre erfaringer i utvikling av medisinske programmer for tidlig diagnose og behandling. Vi kan også bidra med veiledning i oppbygning av systemer for diagnostikk og behandlingslinjer. I Norge er andelen minoritetsspråklige barn økende. For oss barneleger er det en forutsetning at vi tilegner oss nødvendig kultursensitivitet og migrasjonsforståelse slik at vi også er forberedt til å møte våre nye pasientgrupper. Utfra samhandlingsreformen forventes det at barnelegen bidra til et enda bedre samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og skole som avgjørende faktorer for å kunne gi alle barn et godt og helhetlig tilbud. Imidlertid kan ikke alle barn nyttiggjøre seg de offentlige tilbudene på samme måte. I dette nummeret av Paidos vil vi spesielt fokusere på barn med problemer innen autisme spektret. Denne typen psykososiale problemer er utredet først på slutten av 80 tallet og nyere forskning og erfaring gir oss barneleger en større forståelse for denne pasientgruppen. Disse pasientene krever en integrert psykososial tilnærming og samhandling mellom helsevesen og samfunnet forøvrig. For oss gjenstår ennå mye nybråttsarbeid. En av de som har satt spor etter seg innen medisinsk nytenkning er vår kollega Dag Skystad som våget å tenke nytt innen behandlingen av cystisk fibrose. Han gikk fra oss nylig og etterlater et minne om en ildsjel og rollemodell. Vår unge kollega Brigt Møll Nilsen var også en hverdagshelt som forlot oss alt for tidlig. Måtte dette nye 10 året fostre riktig mange pediatere som kan være glitrende rollemodeller for den neste generasjonen av pediatere. Og måtte riktig mange av våre kollegaer bli ildsjeler som blir synlige i det daglige virke og den globale sammenhengen. Tiden går fort og snart er påsken her. Ikke glem å gi barna plass og unngå å være overoptimistisk i forhold til psykiske og fysiske prestasjoner både hjemme og i fjellheimen. Gi dere selv og familien nok tid både underveis og i fridagene som ligger foran oss. Jeg ønsker alle en riktig god påskefeiring. Husk å ta med nok klær, solkrem, appelsiner, rosiner og nøtter. Stefan Kutzsche /6' ('*.7(' 7(1999:;*'.(2(3(8-'(.<.3(.:.- Vancouver PAS Pediatric Academic Societies: 1-4 mai Vårmøtet 2010 Elverum juni 2010 AMEE 2010: 4-8 September 2010, Glasgow, UK 2 I PAIDOS

3 [!<..=-2) ] Paidos 2010; 28(1): 1-32 Paidos 2010 Paidos forbeholder seg retten til å oppbevare og publisere artikler og annet stoff også i elektronisk form, for eksempel via internet. Fagpressens redaktørplakat ligger til grunn for utgivelsen. Alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter. Disse samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller Norsk Barnelegeforening sine offisielle synspunkter med mindre dette er presisert. Paidos skal barnemedisin nasjonalt og internasjonalt perspektiv norsk barnemedisin tema Barnelegeforening Redaksjonen mottar med takk alle bidrag fra leserne. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning. ISSN: Norsk Barnelegeforening Redaktør Stefan Kutzsche 2 Redaktøren Stefan Kutzsche 4 Pediatri og pediatere ute og hjemme - Barn ute og hjemme Thor Willy Ruud Hansen 5 Gulsott og kjerne-ikterus hos afrikansk-ættede nyfødte Thor Willy Ruud Hansen 6 Neonatal ikterus i Okhaldhunga, Nepal Erik Bøhler 9 Noen barn er gule Ketil Stjørdal 11 Aspergers syndrom en diagnose innen autismespekteret Berit Eide 14 Støttebehandling ved autismespekterforstyrrelser Bernhard Weidle 16 Psyko-edukative grupper for barn og ungdom med Aspergers syndrom Bernhard Weidle 19 PAIDOS redaksjon 20 Blodprøvetaking hos premature og syke nyfødte Solfrid Steinnes og Stefan Kutzsche 22 Familiesentert nyfødtmedisin i Rhode Island, USA Thor Willy Ruud Hansen 25 Blut ist ein ganz besonderer Saft Rolf Lindemann 26 ABO-blodtypesystemet Ikke alltid samsvar mellom genotype og fenotype Maria Hallerud 27 Bokomtaler 30 Minneord Design Akuttjournalen Arena AS Liv K. Norland Materiellfrister Nr. 02/ april Forsidefoto Oslo Universitetssykehus Ullevål Opplag: 800 Antall utgivelser per år: 4 Paidos på nett Forsidebilde: Lysbehandling ble tatt i bruk tidlig på 50-tallet etter at en jordmor oppdaget at barn som lå i solen ble mindre gule. Lyskassene vi bruker idag er utstyrt med spesielle fototerapilamper. Lysets bølgelengde og intensitet har stor betydning for effekten av behandlingen. Omtrent 5% av alle nyfødte barn blir lysbehandlet. Ved lysbehandling av nyfødte må øynene beskyttes under hele behandlingstiden. Miniaturbilde: Indikasjon for lysbehandling er avhengig av fødselsvekt, postnatalalder i dager og målt serum bilirubinnivå. NR 28(1) 2010 I 3

4 [!2()(' ] Thor Willy Ruud Barneleger er engasjert i barns helse, samme hvor barna befinner seg. Barn i fattige land dør eller får varig svekket helse av tilstander som kunne vært behandlet med enkle midler. Mange norske barneleger har sett et ansvar for disse barna og har arbeidet i kortere eller lengre perioder under andre himmelstrøk. Noen norske barneleger er nettopp nå fullt opptatt i slik virksomhet. I dette nummeret av Paidos refereres en artikkel om økt kjerneikterus-risiko hos afrikansk-ættede nyfødte. Kjerneikterus er i dag en svært sjelden tilstand i Norge, men er en hyppig årsak til cerebral parese i noen afrikanske land. Hemolyse på grunn av glukose-6-fosfat dehydrogenase mangel er en viktig årsaksfaktor. Alvorlig gulsott er sjeldnere hos afrikanske barn enn hos kaukasiere, og betydelig sjeldnere enn hos barn fra Sørøst-Asia. En av de lærdommene du kan ta med deg fra dette nummeret av Paidos er derfor at dersom du her hjemme observerer alvorlig gulsott hos et afrikansk barn, bør du tenke på G-6-PD-mangel som en mulig årsak. I vår del av verden er behandling av gulsott en hverdags-rutine. Fototerapi er vidt tilgjengelig, og vi har råd til å gi intravenøst immunglobulin. Trygt blod til utskiftningstransfusjoner har vi også tilgang til. Ikke noe av dette er nødvendigvis sant i afrikanske land. Ha dette i tankene når du klager over ressurstilgangen i vårt hjørne av verden! Barneleger ute og hjemme Norsk barnemedisin er et lite fag, får vi av og til høre, og det er sant at vi ikke er så mange som driver med pediatri i Norge. Derfor må vi vokte oss for enhver tendens til å bli navlebeskuende. Nettopp fordi vi er få trenger vi å ha kontakt med verden utenfor Norge. I de senere årene har et økende antall kolleger fra andre land valgt å arbeide i norsk barnemedisin. Det skal vi være veldig glade for, og ønske disse kollegene hjertelig velkomne! Det at noen kommer fra andre steder og har erfaringer som avviker fra de hjemlige, kan være et høyst nødvendig korrektiv for vårt miljø. Oppfordringen til de kollegene som har kommet hit fra andre land må være - ikke vær redd for å dele dine erfaringer eller stille kritiske spørsmål! Vi trenger ditt perspektiv for å bli bedre i morgen enn vi er i dag. Men vi trenger også at norske kolleger reiser ut og får med seg ny lærdom og andre perspektiver. I sin tid valgte jeg å skaffe meg en nyfødtmedisinsk utdanning i USA. Det har vært til stor berikelse både i mitt profesjonelle liv og for min familie. Jeg har ingen fullstendig oversikt men vet at noen yngre norske barneleger nå er i andre land for å kvalifisere seg både i nyfødtmedisin og kardiologi. Andre er utenlands i forsknings-øyemed. Det kontaktnettet som bygges på denne måten vil kunne bli til nytte både for våre pasienter, vårt fagmiljø og vår forskning. Derfor denne utfordringen til yngre kolleger - dersom du har interesse og muligheter - reis ut, lær noe nytt, og kom tilbake for å berike oss alle! Med barnslig hilsen Thor Willy Ruud Hansen Leder i Norsk Barnelegeforening 4 I PAIDOS

5 Gulsott og kjerneikterus hos afrikanskættede nyfødte Det er et tilsynelatende paradoks at afrikanske nyfødte har lavere forekomst av gulsott enn andre etniske grupper, men en høy risiko for å utvikle kjerneikterus. I det amerikanske kjerneikterusregisteret utgjør afrikansk-ættede barn 25 % av de rapporterte tilfellene, mens afro-amerikanere bare utgjør 12 % av USAs befolkning. AV THOR WILLY RUUD HANSEN, LEDER NBF, NYFØDTAVDELINGEN, KVINNE- BARNEKLINIKKEN, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS "! #$! %&'())#*! +$,#&! '&-)$($.! (! /#0($%&1! ($! 2#'%*! 3! 4#5$%'%*! 6#,(7($#! 89:!,(1)+'#&#&! ;5$!<%'7=)5!,#!&(1()5>%)'5&#$#?!.#$#'(1)#!5.! A&'())#*#$! #&! $-''(.! *#1$($.! >5&! %**#! 150! (! 1($! B&%)1(1! 1)%*! 1'#**#! 0#,! %>&()%$1)CD''#,#! F%*GB%&'#$! 1H! 0%$.#! %>&()%$1)CD''#,#! 150! #+&5B#(1)CD''#,#! $->E,'#! +'G()*#&! =E-#! $5)! #&! ($.#$! =5*,#B+$)'#&! >5&! %'!,#! 150!.&+BB#! B&5,+1#&#&! 0($,&#! I(*(&+I($! #$$! %$,&#?! #**#&! 1)(**#&!,#'! +'! I#,&#! (! *#G#&#$?! 1H! >5&)*%&($.#$! BH!,#''#!#B(,#0(5*5.(1)#!>#$50#$#'!.K#$1'H&!H! LMNJC,#>#)'! #&! #$! OCI+$,#'! =#05*-'(1)! %$#0(! 150! %>>(1#&#&! =#'#&5P-.5'#!.+''#&?! =505P-.5'#! K#$'#&! 5.! #$! +$,#&.&+BB#! =#'#&5P-.5'#! K#$'#&! 0#,! OC)&505150! J#$! >5&#)500#&! =51! 50'&#$'! 9QR! %G! %>&5C%0#&()%$1)#!.+''#&! 5.! SR! %G! LMNJC,#>#)'! )%$! >5&H&1%)#! #)1'&#0!.+*15''!.K#$$50! %)+''! =#05*-1#?! $5#! #&! 150! #&! 1GD&'! G%$1)#*(.! H! J#$! %$,&#! G(&)$($.10#)%$(10#$!>5&!#)1'&#0!.+*15''!G#,! LMNJC,#>#)'?! #&!.K#$$50!.#$#'(1)! )5I*($.! 0#,! L(*I#&'! J#'! #&! 1D&*(.! G#,! 1%0'(,(.! #)1B&#11K5$! %G! L(*I#&'! 1-$,&50! 5.! LMNJ!A>&(7%$!AC!80($+1:!0+'%1K5$#&!%'!&(1()5! J#'! 1(1'#! #&! 1B#1(#*'! +'>5&,&#$,#! =51! =#'#&5P-.5'#!K#$'#&!0#,!OC($%)'(G#&($.?!>5&,(!,(11#! G(*! =%! '5! B5B+*%1K5$#&! %G! #&-'&57-''#&! 150! =%&! ==G! $5&0%*! 5.!,#>#)'! LMNJ?! 5.!,#! G(*! )+$$#! '#! 1#.! 150! $5&0%*#! G#,! G%$*(.#! '#1'#&!%G!#$P-0>+$)1K5$#$?!0#$!*()#G#*!GD&#! %G! %$(5$C'&%$1B5&'E&#$! 9T9! 8/UVW9T9:! )50I($#&'!0#,!LMNJ!A>&(7%$!AC!.(&!5.1H!E)'! A$,&#! &(1()5>%)'5&#&! 150! 0%$! IE&! =+1)#! BH! #&! 05,#&%'! B&#0%'+&('#'?! >5&,(!,(11#! )%$! =%! E)'! #$'#&5=#B%'(1)! 1(&)+*%1K5$! %G! I(*(&+I($! ATWC+>5&*()#*(.=#'! #&! 0+*(.#$1! =-BB(.#&#! =51! %>&()%$1)#! $->E,'#?! 5.! )%$!.(! '(,*(.! $+,--./0( ,4(546(7,489:94+9(794-:9(;$177<( X(1+#**!(,#$'(>(1#&($.!%G!.+*15''!=51!0E&)=+,#,#! I%&$! )%$! GD&#! G%$1)#*(.?! 5.!,#'! %$I#>%*#1! %'! 0%$!0H*#&!Y/T!#**#&!Y7T!BH!%>&()%$1)CD''#,#! I%&$! >E&!,#! 1)&(G#1! +'! >&%! X#&,(#$#! IE&! B*5''#1! BH! #'! $505.&%0?! 5.!,#! 150!*(..#&!5G#&!Z[CB#&7#$'(*#$!IE&!>E*.#1!0#,! $505.&%0! >5&! #$! $5&1)! I#>5*)$($.?! 0#$! G(! %$%*-1#&#&! >5&! '(,#$! #'!,%'%0%'#&(%*#! 150! J#'! #&! G()'(.! H! ($>5&0#&#! >5&#*,&#$#!.&+$,(.! 50!&(1()5?!5.!,#!IE&!=%!HB#$!,E&!>5&!H!)500#! '(*I%)#!5.!>H!0H*'!I(*(&+I($!=G(1!I%&$#'!1#&!.+*'! Litteratur 1. Watchko JF. Hyperbilirubinemia in African American neonates: clinical issues and current challenges. Semin Fetal Neonat Med (2009) doi: /j.siny. )*+*!!!!"#$%%"&'( -'*+).%/')01%/2' 3"')45"+&'+)2465#*"+)7'/869'#: )*+* $+,--./0( ,4(546(7,489:94+9(794-:9(;$177<( -'*+).%/')01%/2' 3"')45"+&'+)2465#*"+)7'/869'#:!"#$%&'((()*"+),')%"#$%&'+ With the endorsement of:!"#$% &'())*!+,-$./!,0$"*'.1, 2"3'.)*(/,45(36!"#$%&'"%%()(&"*&& +,#-./.$0-&$01&234)("0-& "*&5%$-)"6!!!"#$%%"&'( )*&++,-."#$%&%'($" )*%$$+",-./01* 2-3%'($"(&3"4-&.($" 4-5-&'-"6&%0&"05")'0.$(&3 $+,--./0(705:.-EF($7%GDHD? NR 28(1) 2010 I 5

6 Neonatal ikterus i Okhaldhunga, Nepal Jeg har blitt utfordret til å skrive om neonatal ikterus her på landsbygda i Nepal. De fleste tilfellene av ikterus ser vi hos små premature (i denne settingen betyr det de med gestasjonsalder på 30 + uker, de med gestasjonsalder under uker overlever ikke her). Selv om stadig flere av fødslene her skjer på sykehus er det fremdeles omtrent 90 % som føder hjemme, uten at noen trenet fødselshjelper er til stede. AV ERIK BØHLER, OKHALDHUNGA COMMUNITY HOSPITAL, NEPAL, J#$! '-B(1)#! =(1'5&(#$! #&!,#&>5&! %'! >5&#*,&#$#! >5&,(!,#'!())#!)*%&#&!H!,(#!B.%!B&#0%'+&('#'?!5.! $#,)KE*'! >5&,(! =#&! #&!,#'! *()#! )%*,'! ($$50=+1! #$$! (! LK#$$501$(''*(.! >E,1#*1G#)'! >5&! 1+I)+'%$#! >#''*%.#'! N&#0%'+&#! #&! 0#1'!+'1%''?!5.!>%0(*(#$!=%&!())#!$5)!>(**#&!'(*! 5.1H! +'1%''! >5&! $#5$%'%*#! ($>#)1K5$#&?! 5.!,#'!#&!(!,#$!1('+%1K5$#$!,#!'(*!1*+''!I&($.#1!'(*! 0#$!,%!1#)+$,D&'!'(*!,#=-,&#&($.?!($>#)1K5$!5.! 50!G(!>H&!I#=%$,*#'!.&+$$B&5I*#0#'?!I(*(&+I($C $(GH#'! I#,&#&! 1#.! 5>'#! >5&'! 0#,! '(*1'&#))#*(.! 25'5'#&%B(! =%&! G(! ())#! %**'(,! 0+*(.=#'! >5&! X(! =%&! '5! #$)*#! )+GE1#&?! 5.! I&+)#&! G%$*(.#! 6#$!,%! #&! G(! %G=#$.(.#! %G! 1'&E0>5&1-$($.! >&%! GH&'! *5)%*#! )&%>'G#&)?! 5.!,#$! #&! 1GD&'! /-)#=+1#'! =%&! #.$#!.#$#&%'5&#&! 150! )KE&#1! $H&!,#'! #&! =#*'! $E,G#$,(.?! 0#$!,#! #.$#&! 1#.!,H&*(.! '(*! )5$'($+#&*(.! I&+)! T%&$! 150! (! 45&.#! G(**#! GD&'! *%.'! (! )+GE1#! I#=%$,*#1! =#&! 5>'#! =#**#&! 0#,! ^)%$.%&55! 7%&#^?! 1#! 6#$!,#'!#.$#&!1#.!K5!())#!=G(1!,#!5.1H!'&#$.#&! "$'&%G#$E1'! (00+$5.*5I+*($! '(*! $->E,'#! 0#,! (15(00+$! =#05*-'(1)! ()'#&+1! =%&!G(1'!1#.!#>>#)'(G'!89:?!0#$!#&!,-&'!5.!())#! X#,! I*5,'-B#C+>5&*()#*(.=#'! #&! (0(,*#&'(,! I(*(&+I($C$(GH#'! #'! B&(0D&'! /50! (! 45&.#! #&! ATWC+>5&*()#*(.=#'!,#$! G%$*(.1'#! H&1%)#$?!0#$!,#'!#&!_=#1+1C+>5&*()#*(.=#'!150! WALKING BLOOD BANK 6#$! G(! =%&! #$! ^<%*)($.! T*55,! T%$)^a! 4H&! #$! B%1(#$'! '&#$.#&! I*5,! #&!,#'!,#! BH&E&#$,#! 150! 0H! 1'(**#! 5BB! FG(1!,#'! ())#! =5*,#&?!=%&!G(!#'!&#.(1'#&!5G#&!I*5,'-B#&!>5&!GH&! #.#$!1'%I?!>5&!%**#!1'+,#$'#$#!BH!F#*1#1)5*#$! =#&?! 5.! >5&! %**#! 0#,*#00#$#! %G!,#$! *5)%*#! J#&! >&#0.H&!,#'! 5.1H! $H&! SJELDEN MED RHESUS IMMUNISERING ;#.!=%&!())#!$5#!$E-%)'(.!'%**!BH!B&#G%*#$1#$! (!4#B%*?!0#$!,#'!#&!(**+1'&#&#$,#!%'!&#.(1'#&#'! Prematur jente brakt til sykehuset 20 dager gammel. Underernært, underkjølt, dehydrert og med sannsynlig sepsis. Ikterus sekundært til de andre problemene. Kangaroo care er svært nyttig for premature og andre syke nyfødte der man ikke har gode kuvøser. Her ligger den lille mellom mors bryster, og har god tilgang på mat og varme. Terminbarn som fikk lysbehandling i vår hjemmelagde kuvøse i en periode da vi hadde god strømforsyning. Som å starte livet i solarium. 6 I PAIDOS

7 LURT AV TEMPERATUREN Lysbehandling av nyfødte i morgensola på verandaen utenfor barselrommet. Det er vinter i Nepal, her ved foten av fjellene betyr det en dagtemperatur på grader og samme temperatur inne på sykehuset som ute. For et par dager siden så vi at en to dager gammel gutt som var født her til termin, var ikterisk. Fødselsvekt gram. Klinisk uten andre symptomer. Blodprøver viste at moren hadde blodtype O Rh(D) positiv. Barnet hadde type A Rh(D) positiv, så dette var ABO - uforlikelighet. Analyse av total bilirubin viste bare 216 mmol/l, og Hct 33 %. Derfor ble barnet bare ammet og fulgt opp klinisk. GH&'?! 150! >5&! '(,#$! I#1'H&! %G! Q9Q! B5'#$1(#**#!,5$5&#&?! >5&! '(,#$! ($$#=5*,#&! I%&#! `! 89?S! R:! U()#G#*!>5&#)500#&!,#'!K5!%'!&=#1+1!$#.%'(G#! )G($$#&! >H&! I%&$! 25&! #$! '(,! 1(,#$! G%&! #$! =%,,#!%*G5&*(.!7#&#I&%*!B%&#1#?!'#'&%B*#.(!0#,! %'=#'5'(1)#! I#G#.#*1#&! 5.! 0#$'%*! )50! >5&! H! >H! 0#,(1($#&! '(*!,#0?! 1H!,#! )+$$#! ^I*(! F+$! >5&'%*'#! 5.1H! %'! =+$! $-*(.! =%,,#! GD&'!.&%G(,! (.K#$?! 5.! 1H! =%,,#! >E,'! =#&! '(,*(.#&#?!,#''#! #&! 0E$1'#&#'! G#,! &=#1+1C +>5&*()#*(.=#'!,#&!05&!())#!=%&!>H''!I#=%$,*($.! _+'($#$! =51! 511! 1)%*! GD&#! #$! _=5.%0C ($K#)1K5$! G#,! `]! +)#&1! 1G%$.#&1)%B?! 5.! #$! J#'!#&!G%$1)#*(.!H!05'(G#&#!#'!>%''(.!>%0(*(#!'(*!H! I&+)#!B#$.#&!BH!,#'?!150!%*'1H!#&!'(*!H!>5&I-..#! #'! #)1#0B#*! BH! %'! 1-1'#0#'! 0#,! 1'-))B&(1C I#'%*($.! >5&! =#*1#'K#$#1'#&?! 1D&*(.! (! #'! >%''(.! 6#$!,#! >%''(.#! 0H! 5>'#! B&(5&('#&#! $H'(,#$?! 5.! ^*%! 05&.#$,%.#$! I#)-0&#! 1#.! >5&! 1#.! 1#*G^?! 1#*G! 50!,#'! (!,#$$#! 1%00#$=#$.! #&! #'! *('#! *+&'! /50! 0(1K5$11-)#=+1! )%$! G(!.(! _=5.%0!($K#)1K5$#&!.&%'(1!'(*!,#!>%''(.1'#!150! '&#$.#&!,#'?! >&%! #'! I#.&#$1#'! 25&#*EB(.!.KE&! ())#!,#! 5>>#$'*(.#! UTSKIFTNINGSTRANSFUSJON EKSEMPEL d$!,#*!.&%g(,#! )500#&! %*,&(! '(*! 1G%$.#&1)%B1)5$'&5**! 5.! =%&!,#&>5&! +)K#$'! J#'! >E*.#$,#! #&!,#'! 05'1%''#! %G! #$! 1+)1#11C=(1'5&(#?!0#$!(**+1'&#&#&!$5#$!B&%)'(1)#! B&5I*#0#&a! 25&! #$! 1'+$,! 1(,#$! )50! #$! 05&! =('! 0#,! #$! G#*!'5!,E.$!.%00#*!K#$'#!150!=+$!=%,,#!>E,'! =K#00#?! $D&! ;#$'%! G%&!,-B'! ()'#&(1)! 5.! G(**#! F+$! G%&! G#*! 1(&)+*#&'?! +'#$! E,#0#&! #**#&! J#'! >&#0.())! %'! 05&1! >E&1'#! I%&$! G%&! >&(1)'! 5.! %'! I%&$! $+00#&! '5! =%,,#!,E,,! '5!,%.#&! #''#&! G(1'#! %'! 05&! G%&! A! _=8J:! ;#$'%! G%&! A! _=8J:! B51('(G?! =%,,#! '5'%*! I(*(&+I($! BH! `M! 0.R! 8c! M9M! 005*f*:! 5.! FI! F+$! I*#! 1'&%)1! *%.'! (! *-1?!,#'! I*#!.(''! GD1)#! 5.! >5&I#&#,'! F+$! >())! J#'! >%$'#1! ($.#$! 0#,! _=! $#.%'(G'! I*5,! I*%$'!,#!$%I5#&!5.!1*#)'$($.#&!150!=%,,#!>+*.'!05&! 5.! I%&$!,#! >#0! '(0#$#!,#'! #&! H!.H! >&%!,#&#1! *%$,1I-! '(*! F#**#&! ())#! I*%$'!,#! M]!%$1%''#!BH!1-)#=+1#'!G%&!,#'!$5#$!0#,!_=! (!,5$5&C&#.(1'#&#'! GH&'! G%&! 0+*(.! H! >H! )5$'%)'! X(! 1'5!,#&>5&! +'#$!,5$5&! I*5,! '(*! +'1)(>'$($.?! ($$'(*!,#'! G(1'#! 1#.! %'! #$! %G! GH&#! 1-)#B*#(#&#! =%,,#!#$!_=!$#.%'(G!1E1'#&!150!I5,,#!^I%&#^! #'! B%&! '(0#&1!.%$.#! F+$! I*#! I+,1#$,'! 5.! G(1'#! 1#.! H! GD&#! I*5,'-B#! A! _=8J:! Barnet ble imidlertid tydeligere ikterisk, og total bilirubin ble målt igjen. Nå viste resultatet bare 200 mmol/l. Det var helt klart ikke kompatibelt med klinikken, så jeg sjekket laboratoriets analysemetode. Vi bruker en maskinell fotometrisk test som heter Jendrasuk / Grof method, og analysemaskinen heter D+T Liquicolor. Det står i veilederen at testen skal utføres i romtemperatur. Det hadde våre laboratorieansatte pliktskyldigst gjort. Deres romtemperatur er grader Celcius nå på vinteren. Men veilederen angir også at romtemperatur betyr grader Celcius, og det var ikke bemerket. Da vi varmet opp serum og reagens i vannbad til riktig temperatur og gjentok analysen, steg den angitt verdien for totalbilirubin fra 200 til 375 mmol/l. Altså klar indikasjon for lysbehandling, hydrering og oppfølging. Jeg tror dette er en observasjon som kan være relevant også i laboratorier på andre små, perifere sykehus i land som ikke har ressurser til å varme opp sine rom til romtemperatur om vinteren. /'%$,%&,! 1'E&&#*1#! BH! I*5,B51#&! 150! #&! '(*.K#$.#*(.#! =#&! '(*! I*5,'&%$1>+1K5$! #&! BH! `[]! 0*?! 1H!,#$! 0#$.,#$! I*#! b'1)(>'$($.1'&%$1>+1k5$! I*#!.K5&'! 0#,!,#$! 0#$.,#$! I*5,?! 1(,#$!,#'! G%&! %*'! G(!.&#(,#! H! G#(,#! `! X(! =%,,#! %*'1H! I%&#! `[]! 0*! 150! Deres prognose avhenger mest av om vi får behandlet grunnproblemet, bilirubin-nivået bedrer seg ofte fort med tilstrekkelig hydrering. NR 28(1) 2010 I 7

8 Utskiftningstransfusjon under enkle og mindre sterile forhold enn i Norge. Mange skal lære. (Foto: Erlend Berge) Nirmala, ti måneder gammel. Kernikterus har varige følger. J#'! G%&! ())#! W.!,#'! G(1'#! 1#.! +0+*(.! H! 5BB,&(G#! >*#&#! &=#1+1! $#.%'(G#!,5$5&#&! '(*! H!.(! I*5,! '(*!.K#$'%''! Y&511! %)'(G! =-,&#&($.!5.!>5'5'#&%B(!(!,#$!.&%,!,#'!*5'!1#.!.KE&#?! 1'#.! I(*(&+I($G#&,(#$#! (.K#$! '(*! &+$,'! `[!0.!R!8c!M]]!005*f*:!$#1'#!,%.?!5.!=5*,'! 1#.! 1*()! (! J#''#! #)1'&#0#! G#&,(#&! 150! 0%$! G#'! %'! #''#&! %**! 1%$$1-$*(.=#'! G(*!.(! $#+&5*5.(1)#! 1)%,#&! 150! G#,! )#&$()'#&+1! ;#$'%! G%&! =-B5'5$! 5.! +'#$! 65&5! T#=%$,*($.!0#,!>#$#0%*!=%&!GD&'!I&+)'!>5&!H! E)#! 0#'%I5*(1#&($.#$! %G! I(*(&+I($?! 0#$! 1*()! I#=%$,*($.!=%&!1H!*%$.150!#>>#)'!%'!,#$!=#*1'! IE&!BHI#.-$$#1!'(*!05&!>E&!>E,1#*#$!8S:?!5.!I*#! X#,!+'1)&(G#*1#!G%&!K#$'%!>&#0,#*#1!=-B5'5$!5.! X#,!B5*()*($(1)!)5$'%)'!G#,!'(!0H$#,#&1!%*,#&! G%&!4(&0%*%!>&#0,#*#1!=-B5'5$?!0#,!&#'%&,#&'! +'G()*($.! IH,#!.&5G05'5&(1)! 5.! >($05'5&(1)! 5.!,H&*(.! 6#$! ())#! %'=#'5'(1)#! g''#&*(.#&#! '&%.(1)! (!,#$$#! 1('+%1K5$#$! G%&! %'! ($.#$! %G! >5&#*,&#$#! G(**#! I#$-''#! 1#.! %G! /H!,#'! #&! >%&#! >5&! %'!,#$$#! >%0(*(#$! 50! ())#! 4(&0%*%1! 05&! 1(#&! %'! 0%$$#$! IE&! '%! 1#.! #$! )5$#!$+00#&!'5?!1H!,#!)%$!>H!#$!>&(1)!1E$$!(! Referanser 1. Alcock GS, Liley H. Immunoglobulin infusion for isoimmune haemolytic jaundice in neonates (Cochrain Review) In: Cochrane Library Issue 1, Oxford: Update Software. 2. Siberry GG, Iannone A. The Harriet Lane Handbook. Mosby, Inc. St. Louis, Missouri, USA Alastair JJ, Wood MD. Neonatal hyperbilirubinemia. N Engl J Med 2001:344(8); Se ref I PAIDOS

9 Noen barn er gule Ikterus hos nyfødte byr sjelden på store diagnostiske utfordringer i den norske barnelegeverden. Men en av ti nyfødte i Norge har en annen etnisk bakgrunn, og spesielt mørke barn med afrikansk etnisitet kan utfordre skomakerskjønnet av gulsott. Mange barneleger arbeider også i perioder utenlands, og denne artikkelen gir noe bakgrunnsinformasjon som kan være nyttig ved gulsott hos nyfødte. AV KETIL STJØRDAL, OVERLEGE VED BARNEAVDELINGA VED SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD, REPRESENTANT I DNLF DIAGNOSTIKK 25&=E-#'!+)5$K+.#&'!I(*(&+I($!.(&!1-$*(.!.+*15''! G#,! I(*(&+I($G#&,(#&! 5G#&! 9]]C9Q]! 6E&)#&#! B(.0#$'#&($.! %G! =+,#$! )%$!.KE&#! >5&=E-#'! I(*(&+I($! G%$1)#*(.#&#! H! "! B&%)1(1! #&! 1#*G1%.'! 1)*#&%! $-''(.! H! ($1B(1#&#?! 5.! =H$,>*%'#&! 5.! >5'1H*#&! #&! *('#! B(.0#$'#&'#! 5.! &#*%'(G'! *#''#! H! A$#0(1#&($.! %G! =+,#$!.(&!5.1H!.&+$$*%.!>5&!#'!&(0#*(.!1)KE$$?! 5.!.#$#&#*'!#&!B(.0#$'#&($.!0($,&#!+''%*'!G#,! Y&%$1)+'%$#!0H*#0#'5,#&!%G!I(*(&+I($!#&!(!I&+)! G#,!,#! >*#1'#! $5&1)#! >E,#($1'('+1K5$#&! 150! #'! 1#&+0CI(*(&+I($?! 5.! )%$! I&+)#1! (! G+&,#&($.#$! d&! 0H*($.! G#,! '&%$1)+'%$#! 5.! $5$C($G%1(G#! 0#'5,#&!'(*!H!1'5*#!BH!$H&!=+,#$!#&!0E&)i!"!#$! 1'+,(#! >&%! b/a! BH! 0H*#%BB%&%'#'! T(*(V=#7)! G%&!)5&&#*%1K5$#$!*()#!.5,!0#**50!Y7CG#&,(#&! 5.! 1#&+0I(*(&+I($! =51! %>&5%0#&()%$#&#! 150! =51! )%+)%1#&#! 5.! %1(%'#&! d$! $-#&#! +$,#&1E)#*1#! BH! 1%00#! %BB%&%'! )5$)*+,#&#&! 0#,! %'! '&%$1)+'%$! 0H*($.! #&! 0#&! BH*('#*(.! $H&!,#$!.KE&#1! BH! 1'#&$+0! #$$! (! B%$$%! =51! I%&$! 0#,! 0E&)! B(.0#$'#&($.! (! =+,#$! J#'! #&! H! >5&G#$'#! %'! B&5,+1#$'#&! %G!,#! +*()#! 0H*#%BB%&%'#$#! )%$!,5)+0#$'#&#! %'! 0#'5,#$! #&!G%*(,#&'!5.1H!BH!0E&)#!I%&$!>E&!,#!I#$-''#1! 6%$.#! #&>%&$#! )*($()#&#! )K#$$#&! '(*! j&%0#&1! &#.#*a! L+*15''! 1'%&'#&! 1#$'&%*'! 5.! I&#&! 1#.! B#&(>#&'?! 5.! 1-$*(.! ()'#&+1! (! =H$,>*%'#&! 5.! >5'1H*#&! ($,()#&#&! I(*(&+I($! 5G#&! Q[]! /B#1(#*'! +$,#&! #$)*#! >5&=5*,! =G5&! I*5,B&EG#! BH! 1#&+0I(*(&+I($! #&! 0($,&#! '(*.K#$.#*(.! #**#&! BH*('#*(.?! )%$! #$)*#&#! 0#'5,#&! GD&#! 25&! #)1#0B#*! )%$!,#'! 1#''#1! 5BB! >5&'-$$($.1&#))#&!%G!1#&+0!'(*!H!1%00#$*(.$#! ÅRSAKER T%&$! %G! +*()! #'$(1('#'! #&! +'1%''! >5&! =-B#&I(*(&+I($#0(! (! 4->E,'#! >&%! /E&E1'CA1(%! =%&! =E-#&#! &(1()5! >5&! I#=%$,*($.1'&#$.#$,#!.+*15''! #$$! %$,&#! %G!I(*(&+I($!.(&!E)'!&(1()5!>5&!=-B#&I(*(&+I($#0(! Y5'%*! I(*(&+I($! (! 1#&+0! #&! &#1+*'%'#'! %G! =%1'(.=#'#$!(!B&5,+)1K5$!8,#.&%,#&($.!%G!=#0#:! 5.! #)1)&#1K5$! %G! Y(*1'%$,#&! 0#,! E)'! B&5,+)1K5$! #&! )*%11(1)! (15(00+$(1#&($.! 8+>5&*()#*(.=#'! (! _=#1+1C?! ATWC! 5.! %$,&#! I*5,'-B#%$'(.#$#&:! 5.! ())#C(00+$5*5.(1)! b'i&#,#*1#$! %G!,#! +*()#! Norsk barnelegeforening ønsker at vi gir faglig støtte og bistår i å danne lokale barnelegeforeninger i land der pediatrien som fag står svakt. Fra 2010 representerer Ketil Størdal Norsk Barnelegeforening i Legeforeningens internasjonale utvalg. I to år, fra 2007 til 2009 arbeidet Ketil i Gaborone, Botswana, som generell pediater og ledet landets største nyfødtavdeling med 40 senger. Ketil Stjørdal ble godkjent spesialist i pediatri i 2000, han er idag overlege og medisinsk faglig rådgiver ved barneavdelinga ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. Hans hovedfelt er gastroenterologi, fra har han vært leder for interessegruppa i pediatrisk gastroenterologi. I 2006 disputerte Ketil for den medisinske doktorgrad med temaet gastroøsofageal refluks og relasjonen til astma og kronisk residiverende magesmerter hos barn. NR 28(1) 2010 I 9

10 I*5,.&+BB#$#! G%&(#&#&! 0#,! #'$(1)! N&5.&%0!>5&!H!>5&#I-..#!_=#1+1C(00+$(1#&($.! =%&! &#,+1#&'!,#''#! B&5I*#0#'! I#'-,#*(.! (! &()#! H!)K#$$#!'(*!1($!#.#$!I*5,'-B#?!*%$.'!0($,&#!=%&!,#!'(*.%$.!'(*!&=#1+1!(00+$.*5I+*($!50!,#!#&! &=#1+1! =#05*-'(1)! 1-),50! 5.! =-,&5B1! >#'%*(1! #&!,#&>5&! ($.#$! L*+)51#CMC>51>%'!,#=-,&5.#$%1#?! 150! G(! )K#$$#&!>&%!I(5)K#0(#$1!B#$1+0!(!>E&1'#!1'#.!(! $#,I&-'$($.!%G!.*+)51#!'(*!B#$'51#?!#&!#'!#$P-0! 150! >($$#1! (! %**#! )&5BB#$1! 7#**#&! ($)*+,#&'! >5&!LMNJ!#&!>+$$#'?!0#,!G%&(%I*#!)5$1#)G#$1#&! >5&!#$P-0%)'(G('#'#$?!.K#&$#!)*%11(>(1#&'!(!>#0!.&+BB#&! #''#&!.&%,! %G! U%$.'!,#!>*#1'#!%G!K5&,%1!S]]!0(**(5$#&!0#,!LMNJC 0%$.#*!.H&! *-))#*(.! +G('#$,#!.K#$$50! *(G#'! +'#$! 1-0B'50#&! 6%$.#*! BH! #$P-0#'! )%$!.(! E)'! =#05*-1#! G#,! 5)1-,%'(G'! 1'&#11!150!($>#)1K5$#&?!#$)#*'#!0#,()%0#$'#&! F51!$->E,'#!)%$!0%$.#*!BH!LMNJ!.(!E)'!&(1()5! >5&! %*G5&*(.! WG#&&%1)#$,#! $5)! 1#&! E)'! =#05*-1#! +'! '(*! H! 1B(**#! 0($,&#! &5**#! (!,#$$#! *(G1>%1#$a! F#05*-'(1)! %)'(G('#'! 0H*'! G#,! $(GH#'! %G! 7%&I5)1-=#05.*5I($! =51! $->E,'#! 0#,! 0%$.#*! BH! LMNJ! 1#&! ())#! +'! '(*! H! GD&#! J#&(05'! #&! )5$K+.#&($.1#G$#$! 5>'#!*('#!)5$1#)G#$1#&!>5&!)5$K+.#&($.1#G$#$?! 0#$! 50! %$,&#! G%&(%$'#&! (! $#,I&-'$($.#$! %G! I(*(&+I($! >5&#)500#&! 1%0'(,(.! 8bJNC.*+7+&5$51-*'&%$1>#&%1#:?!)%$!&#1+*'%'#'!I*(!#$! LMNJ!>E*.#&!OCI+$,#'!%&G#.%$.?!>5&#)500#&! (! 5BB'(*! Q[R! %G! I#>5*)$($.#$! (! 1#$'&%*#!,#*#&! %G!A>&()%!5.!6(,'Ck1'#$?!0#$!#&!5.1H!G%$*(.! BH!,#'! 1+I($,(1)#! 4->E,'#!.+''#&! %G!1*()!#'$(1)!5BB&($$#*1#!IE&!,#&>5&!0(1'#$)#1! >5&! +$,#&*(..#$,#! LMNJC0%$.#*! G#,! 0#&! %*G5&*(.#! >5&0#&! >5&! T#=%$,*($.#$! #&!,#$! 1%00#! 150! G#,! %$$#$! +)5$K+.#&'! =-B#&I(*(&+I($#0(l! *-1I#=%$,*($.! j5$k+.#&($.!%g!i(*(&+i($!>5&#.h&!(!*#g#&7#**#$! G(%! #$P-0#'! "! B&505'#&&#.(5$#$! >5&!.#$#'! 150! )5,#&! >5&!,#''#! #$P-0#'! >($$#1! 0+'%1K5$#&! 150! )%$!.(! &#,+1#&'! #)1B&#1K5$! %G! #$P-0#'?! 0+'%1K5$#&! 150! #&! )K#$'! G#,! L(*I#&'1! F51! %>&()%$1)#!$->E,'#!#&!,#'!BHG(1'!=E-!>5&#)501'! %G! 1*()#! /%00#$! 0#,! 0%$.#*! BH! LMNJ! )%$!,#''#! I(,&%! (! +'G()*($.! %G! =-B#&I(*(&+I($#0(! W.1H! (! 1E&E1'CA1(%! #&! bjncg%&(%$'#&! 0#,G(&)#$,#! '(*! '(,*(.! 8Z:! 5.! BEHANDLING - NOEN PRAKTISKE POENG d>>#)'#$! %G! *-1I#=%$,*($.! G#,! =-B#&C I(*(&+I($#0(! #&! %G=#$.(.! %G! 1'&H*($.1,51#$?! %G1'%$,! 0#**50! *-1)(*,#! 5.! I%&$! 5.! =G5&! 1'5&!,#*! %G! =+,5G#&>*%'%! 150! I*(&! T%&$#'! 1)%*! GD&#! %G)*#,,l! #$! 1'5&! I*#(#! =51! B&#0%'+&#!,#))#&! 1'E&&#!,#*#&! %G! =+,#$! 5.! &#,+1#&#&! #>>#)'#$! %G! U-1#'! #&! ())#! 1)%,#*(.! >5&! 0%$$*(.#!.#$('%*(%?! 1*()! 5BB>%'$($.#$! #&! >*#&#! 1'#,#&! (!,#'! 1E&*(.#! J#'! )%$! GD&#! B&%)'(1)! G()'(.! H! 1K#))#!*-1)(*,#$l!,#>#)'#!*-1&E&!5.!.*%11!150! )$%B'!#&!.K#$$501()'(.!BH!.&+$$!%G!1'EG!.KE&! >5'5'#&%B(#$! AG1'%$,#$! $#,! '(*! I%&$#'! IE&! =#**#&! ())#! GD&#! 0#&! #$$! []! 70! >5&! 0%)1(0%*! #>>#)'?! 5.! &#>*#)'#&#$,#! =G(''! 0%'#&(%*#! 50)&($.! I%&$! 5.! *-1)(*,#! E)#&! W0! 0%$! =%&! I#.&#$1#'! '(*.%$.! BH! *-1)%11#&! #**#&! >5'5'#&%B(*%0B#&?! )%$! ($'#&0(''#&#$,#! I#=%$,*($.!,#&! >*#&#! I%&$!,#*#&! BH! *-1)(*,#$! $H&!I(*(&+I($!>($$#1!(!=E-!)5$1#$'&%1K5$!(!-'&#! *%.! %G! W.1H! (! 1%00#$=#$.#&! 0#,!.5,!'(*.%$.!BH!>5'5'#&%B(!I#$-''#1!>*#&#!1'#,#&! ($'#&0(''#&#$,#! I#=%$,*($.!,#&150! $(GH#'! %G! I(*(&+I($! ())#! #&! G#1#$'*(.! =E-#&#! #$$! b'1)(>'$($.1'&%$1>+1k5$! =%&! I*(''! #$! 1K#*,#$! B&51#,-&#! G#,! $5&1)#! $->E,'%G,#*($.#&?! 0#,! #$!G#1#$'*(.!&#,+)1K5$!#''#&!%'!(00+$.*5I+*($! I*#! '%''! (! I&+)! G#,! (00+$0#,(#&'! =#05*-1#! b$,#&! #$)*#! >5&=5*,! )%$! 5.1H! %..&#11(G! I#=%$,*($.! 0#,! >5'5'#&%B(! 5.! (00+$.*5I+*($#&! GD&#! #$! I#,&#! *E1$($.! #$$! I*5,B&5,+)'#&! #&!.#$#&#*'! #$! 0%$.#*G%&#! *5)%*'?! 0#$1! )500#&1(#*'! '(*.K#$.#*(.#! (00+$.*5I+*($#&! jk#&$#()'#&+1!#&!>5&!,#!>*#1'#!$5&1)#!i%&$#*#.#&! #'! '#5&#'(1)! I#.&#B! >&%! *D&#I5)%?! 0#$! #&! E)#$,#! G#,! ATWC+>5&*()#*(.=#'! 5.! '(,*(.! J#11G#&&#! #&! '5)1(1)#! #>>#)'#&! %G! I(*(&+I($! >5&'1%''! #$! H&1%)! '(*!,E,! 5.! %*G5&*(.! Artikkel 28 og 29 i Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til en utdanning som gir dem mulighet for utvikling. Barn har rett til liv og helse, mat og et sted å bo. Barn har rett til utvikling og utdanning som en forutsetning for god helse. Det begynner i nyfødtperioden med retten til adekvat omsorg, sykdomsdiagnostikk og behandling. Foto: Paidos 2010 BARN HAR RETT TIL BESKYTTELSE, HELSE, MAT OG SKOLE. FAKTA OM ETIOPIA Mange barn er feil- og underernærte Ett av ti barn dør før det fyller fem år Barnedødelighet per 1000: millioner barn er foreldreløse 21 prosent av barn mellom 7 og 14 år står utenfor skolen. Bare 3,9 prosent av barn i førskolealder, har en førskole å gå på. Av barn i skolealder som blir skrevet inn på skolen, vil bare 58 prosent av jentene og 55,2 prosent av guttene nå femte klasse. B#&0%$#$'! $#G&5*5.(1)! 1)%,#! (! 1'5&#!,#*#&! %G! #$! G()'(.! 5BB.%G#?!.K#$$50! #$)*#! B&($1(BB#&! Litteratur 1. Bhutani VK et al: Pediatrics. 2000;106:E17 2. Holland L, Blick K. Am J Clin Pathol. 2009; 132: Huang MJ et al. Pediatr Res ;56: Cappellini MD, Fiorelli G. Lancet 2008; 371; Kaplan M et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed ; 90: F Kaplan M et al. Pediatr Res. 2008; 63: Boo NY et al. Pediatr Int. 2009; 51: Sun et al. Acta Paediatr. 2007;96 : Huizing K, Røislien J, Hansen TWR. Acta Paediatr 2008 ;97: I PAIDOS

11 Asperger syndrom en diagnose innen autismespekteret Asperger syndrom har fått navn etter en østerisk barnelege, Hans Asperger, som i 1944 ga ut en artikkel med tittelen De autistiske psykopater i barnealderen. AV BERIT EIDE, SPESIALKONSULENT, REGIONALT FAGMILJØ FOR AUTISME, ADHD, TOURETTES SYNDROM OG NARKOLEPSI, HELSE SØR-ØST HISTORIKK n&#'! >E&! 89\S`:! =%,,#! U#5! j%$$#&! 1)&#G#'! %&'())#*#$! ^!"#$%#$%&'( )*+%#,++'-%'+(./(.))'&#$/( b%g=#$.(.! %G! =G#&%$,&#! 1)&#G! I#..#! 50! I%&$! 5.! +$.#! 0#,! I#1*#)'#,#! j%$$#&1! I#1)&(G#*1#&! *(..#&!'(*!.&+$$!>5&!,#'!150!#&!I*(''!,(%.$51'(1)#! )&('#&(#&! >5&! I%&$#%+'(10#?! 0#$1! I#.&#B#'! A1B#&.#&! 1-$,&50! >E&1'! I*#! *%$1#&'! %G! U5&$%! <($.! (! F+$! 1H! %'! 0#$$#1)#&! 0#,! +*()! )5.$('(G! >+$.#&($.! )+$$#! =%! G%$1)#&! ($$#$!,#! 1%00#!! )K#&$#50&H,#$#?! 5.!! ($'&5,+1#&'#!!"#$$%&'()'*+,$-#"#./($!"#$%&'()*+'#,$(-.*+%/*'0)$1,"*2./341) Retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser!"#"$%%&"'()**+( (, I#.&#B#'! %+'(10#1B#)'#&#'!! (! 1($! I5)! DIAGNOSE A1B#&.#&! 1-$,&50! #&! #$!.K#$$50.&(B#$,#! +'G()*($.1>5&1'-&&#*1#! 5.! #$!,(%.$51#! ($$#$! A+'(10#1B#)'#&#'! ($$I#>%''#&! 5.1H!,(%.$51#$#! I%&$#%+'(10#?! %C'-B(1)! %+'(10#! 5.! NJJC4W/! 8+1B#1(>(1#&'!.K#$$50.&(B#$,#! J#'! #&!(!,%.!#$!,(1)+1K5$!50!=#$1()'10#11(.=#'#$! G#,! H!,#*#! %+'(10#1B#)'#&#'! ($$! (! +*()#!,(%.$51#&?! 5.!,#''#! )%$! I*(! >5&%$,&#'! G#,! $-! &#G(1K5$!%G!,(%.$51#1-1'#0#$#!"VJ!5.!J/6 A+'(10#1B#)'#&>5&1'-&&#*1#&!,#>($#&#1!G#,!)G%C *('%'(G#!%GG()!(!+'G()*($.#$!%Ga 1%0'! >5&#)501'! %G! I#.&#$1#'?! 1'#&#5'-B'! 5.! A+'(10#1B#)'#&#'! 50>%''#&! B#&15$#&! 150! #&! 1GD&'! +*()#?! IH,#! 0='! )5.$('(G#! #G$#&?! ($'#&#11#&! 5.! W.1H! ($$#$! =G#&!,(%.$51#.&+BB#! >($$#&! 0%$! 1'5&#! ($,(G(,+#**#! 25&! H! >H!,(%.$51#$! A1B#&.#&! 1-$,&50!)&#G#1!,#'!%'!0%$!=%&!($'#**(.#$1!($$#$! #**#&!5G#&!$5&0%*50&H,#'!5.!%'!0%$!())#!=%&! =%''! >5&1($)#*1#&! (! J(%.$51#$! I*#!>E&1'!'%''!($$!(!,(%.$51#1-1'#0#'!"VJC9]!(! 9\\S?!5.!>5&'1%''!)%$!,#'!GD&#!G%$1)#*(.!H!>H! >5&1'H#*1#!5.!%)1#B'!>5&!%'!5.1H!0#$$#1)#&!0#,!.5,#! )5.$('(G#! #G$#&! )%$! =%! 1'5&#! B&5I*#0#&! $H&!,#'!.K#*,#&!151(%*!>5&1'H#*1#!5.!($'#&%)1K5$?! ÅRSAK OG FOREKOMST J#'!#&!#$(.=#'!50!%'!%+'(10#1B#)'#&>5&1'-&&#*1#&! 8A/2:! 1)-*,#1! $#G&5I(5*5.(1)#! >5&=5*,?! 0#$! H&1%)#$8#:! #&! ())#! 6%$! G#'! %'!,#'! #&! #$! 1'#&)!.#$#'(1)! >%)'5&?! 5.! 0-#! >5&1)$($.!.H&! +'! BH! H! >($$#! +'! =G(*)#!.#$#&! 150! #&! Sa9!.+''#&aK#$'#&! (! =#*#! 1B#)'#&#'?! 0#,! 1'E&1'! 6%$!&#.$#&!0#,!%'!,#'!)%$!GD&#!#$!1'5&!.&%,! %G! +$,#&,(%.$51'(1#&($.! I*%$'! K#$'#&?!,%!,#! )%$1)K#!(!1'E&&#!.&%,!)50B#$1#&#&!>5&!151(%*#! J#'! =%&!,#! 1(1'#! H&#$#! GD&'! #$! $D&0#1'! #)1B*51(G! E)$($.! (! >5&#)501'! %G! B#&15$#&! 150! >H&! #$!,(%.$51#! ($$#$! 250I5$$#!8Q]][:!%$1*H&!#$!>5&#)501'!BH!M]C Z]!!B&!9]!]]]?!0#$1!#$,%!$-#&#!1'+,(#&!%$'-,#&! >5&#)501'! 5BB! 05'! 9! k)$($.! (! >5&#)501'! 1)-*,#1!%$'%.#*(.!E)'!5BB0#&)150=#'!05'!5.! >H&!#$!,(%.$51#$!A1B#&.#&!1-$,&50!#**#&!NJJC 4W/! NR 28(1) 2010 I 11

12 BEHANDLING J#'! >($$#1! ($.#$! 0#,(1($1)! I#=%$,*($.! >5&! 6%$.#! =%&! #**#&! +'G()*#&! (0(,*#&'(,! '(**#..1*(,#*1#&?! 150! )%$! 5.! IE&! 6%$! &#.$#&! (!,%.! %'! M]CZ]! R! =%&! B1-)(1)#! '(**#..1*(,#*1#&?!0#1'!G%$*(.!#&!%$.1'?!,#B&#1K5$! N#&15$#&! 0#,! A/2?! =#&+$,#&! 5.1H!,#! >*#1'#! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50?! G(*! '&#$.#! =K#*B! 5.! '(*&#''#*#..($.! BH! *(G#'1! +*()#! FG5&! 0-#! =K#*B! 5.! '(*&#''#*#..($.! =G#&! #$)#*'! B#&15$! '&#$.#&! G(*! 6%$! G#'! (!,%.! 0-#?! IH,#! 50! G%$1)#$#! 150! #&! >5&I+$,#'! 0#,!,(%.$51#$?! =G5&,%$! G%$1)#$#! )%$! %&'#! 1#.!5.!=G(*)#!'(*'%)!150!'&#$.1!>5&!H!.KE&#!,#'! 5.! )50B#'%$1#! +'! '(*!,#! ($1'%$1#&! 150! =%&! %$1G%&! >5&! H! -'#! 'K#$#1'#&! J#''#!.K#*,#&!=#*1#1'%1K5$#&?!I%&$#=%.#&?!1)5*#?!NNY?! B&(0D&=#*1#'K#$#1'#$?! 1B#1(%*(1'=#*1#'K#$#1'#$! KARAKTERISTISKE TREKK VED ASPERGER SYNDROM N#&15$#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! =%&?! '&511!.5,#!)5.$('(G#!#G$#&?!1'5&#!>5&1'H#*1#1G%$1)#&! $H&!,#'!.K#*,#&! 151(%*! ($'#&%)1K5$! 5.! 1#.!($$!(!=G5&,%$!%$,&#!0#$$#1)#&!'#$)#&!5.! J#! )%$! =%! G%$1)#&! 0#,! H! 5BB>%''#! 5.! '(*B%11#! 1#.! 151(%*#! &#.*#&! 5.! $5&0#&?! 1D&*(.! Bildet er hentet fra Läkartidningen Historien om Aspergers Syndrom forstyrrelser. multifaktoriell heterogen nevrogen utviklingsforstyrrelse. Literarur: Attwood, T., The complete guide to Aspergers Syndrome (2006). Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers ISBN: B&5I*#0#&! 0#,! H! '5*)#! )5$'#)1'! 5.! >5&1'H! %'!,#'! 150! #&! &()'(.! H!.KE&#! (! #$! 1('+%1K5$?! ())#! 0#,! H! '5*)#! $5$CG#&I%*! )500+$()%1K5$! 150! 0(0())! 5.! )&5BB1B&H)! 5.! >5&1'H! 0#$($.#$! 0#,!,#'!150!I*(&!1%.'?!!1D&*(.!$H&!,#'!I*(&!I&+)'! 05'! #'! 0H*! 5.! 1#''#! B*%$#&! +'! (! 6%$.#! '&#$.#&!=K#*B!'(*!H!5&.%$(1#&#!'(*GD&#*1#$?!5.1H! A$,&#! 1D&'&#))?! 150! ())#! ($$.H&! (!,(%.$51#)&('#&(#$#!0#$!150!#&!1GD&'!G%$*(.#?! #&! 05'5&(1)! )*511#'=#'! 5.! 5G#&1#$1('(G('#'! (! >5&=5*,! '(*! J#'! )%$! GD&#! E)'! 1#$1('(G('#'! )$-''#'! '(*! %**#! 1%$1#&?! 150! *-,#&?! 0%$!5.1H!#$!+$,#&1#$1('(G('#'?!>5&!#)1#0B#*!'(*! N#&15$#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! =%&! 5>'#! #$! #**#&!$5#$!>H!($'#&#11#&!150!,#!I&+)#&!0-#!'(,! BH! 5.! +'G()*#&! 0-#! )+$$1)%B! J#''#! )%$! GD&#!#$!1'-&)#?!0#$!)%$!5.1H!GD&#!'(*!=($,#&! >5&! 151(%*'! 1%0GD&! 0#,! K#G$%*,&#$,#?! 5.! +'.KE&#!#'!05'(G%1K5$1B&5I*#0!(!1)5*#$?!,%!,#! 5>'#!())#!1#&!=#$1()'#$!0#,!H!*D&#!'($.!,#!())#! ASPERGER SYNDROM I ET LIVSLØPS- PERSPEKTIV Diagnostisering J#'!#&!#$(.=#'!50!%'!'(,*(.!,(%.$51'(1#&($.!#&! G()'(.!>5&!H!1#''#!(!G#&)!#.$#,#!'(*'%)!5.!=($,&#! Y(,*(.#! '#.$! BH! A1B#&.#&! 1-$,&50! )%$! GD&#! +$5&0%*! 1EG$&-'0#?! +G%$*(.#! &#%)1K5$#&! BH! 1%$1#($'&-))?! =-B#&%)'(G('#'?! 5G#&,&#G#$! ($'#&#11#! >5&!,#'%*K#&! 5.! &#,+1#&'! ($'#&#11#! >5&! %$,&#! J#'! #&! +*()! B&%)1(1! IH,#! $H&!,#'!.K#*,#&!%G!=G#0!5.!=G5&,%$!+'&#,$($.1%&I#(,#'!.KE&#1?! 5.!,#'! #&! 5.1H! 1'5&#! >5&1)K#**#&! BH! J(%.$51#$! 1#''#1! G%$*(.G(1! (! 1)5*#%*,#&?! 0#$! $5#$! >H&! ())#!,(%.$51#! >E&! (! G5)1#$! d$! 1B#1(#**! +'>5&,&($.! #&!,(%.$51'(1#&($.! %G! G5)1$#!0#,!0(1'%$)#!50!A/2!5.!B1-)(%'&(1)#! d$! 0#&! #$=#'*(.!,(%.$51'(1)! 12 I PAIDOS

13 Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst har som målsetting å bidra til at tjenestene til mennesker med disse diagnosene blir tilrettelagt ut fra individuelle behov, har en helhetlig tilnæring og er preget av langsiktighet og kontinuitet. Det regionale fagmiljøet skal være en pådriver i å samle relevante fagmiljøer for å forbedre og spre kompetanse med fokus på særlig kompetansekrevende tjenester. Vi leder flere fagutviklingsprosjekter og organiserer nettverksamlinger for ulike fagnettverk. I tillegg har fagmiljøet også en samhandlings og meklingsfunksjon, hvilket innebærer at vi tar i mot henvendelser fra personer med en diagnose innen autismespekteret, deres pårørende eller fra hjelpeapparatet og prøver å bistå i saker der det er mangel på tjenester og kompetanse og / eller konflikt mellom personen selv/pårørende og hjelpeapparatet. På denne måten får vi et godt bilde av hvor skoen trykker og på hvilke områder det særlig er behov for styrking av tjenester. B&%)1(1! =%&! GD&'! 0H*1#''($.#$! (! %&I#(,#'! 0#,! H! *%.#! ^7'#0$08%-$09'+( )*+( A&I#(,#'! =%&! GD&'! *#,#'! %G! _#.(5$%*'! >%.0(*KE! >5&! %+'(10#! Barnehage/Tidlig intervensjon /0H! I%&$! 0#,!A1B#&.#&! 1-$,&50! 1)(**#&! 1#.!.K#&$#!+'!G#,!%'!,#!(!*('#$!.&%,!,#*'%&!(!^*%'#!150^! *#)#&?!0#$!=5*,#&!BH!0#,!1(''!G#,!1(,#$!%G!,#! (! *#)#$! 0#$! G#'! ())#! =#*'! LK#$$50! 1'&+)'+&#&'#! 5.! '(*&#''#*%.'#! *#)#%)'(G('#'#&! )%$!,#! '(*#.$#! 1#.!.&+$$*#..#$,#! 151(%*#! 5.! )500+$()%'(G#! >#&,(.=#'#&?! 5.! #'!.5,'! '(*&#''#*%.'!I%&$#=%.#'(*I+,!)%$!,#&>5&!GD&#!%G! Skolealder "!1)5*#%*,#&!#&!,#'!150!&#.#*!())#!,#'!)5$)&#'#! ($$=5*,#'!(!>%.#$#!150!#&!,#'!1'E&1'#!B&5I*#0#'?! 0#$!H!>5&1'H!5.!>5&=5*,#!1#.!'(*!%*'!%$$#'!150! 1)K#&! (! #$! '&%G#*! 6%$.#! 1*('#&! 0#,!H!5BB'&#!^$5&0%*'^!5.!#&!'5'%*'!+'1*(''!$H&!,#! )500#&! FG(1! G%$1)#$#! ())#! I*(&! 5BB,%.#'!5.!.K5&'!$5#!0#,?!)%$!1)5*#G#.&($.! '&#$.#&!H!G('#!=G%!,#!1)%*!.KE&#?!$H&?!0#,!=G#0! )%$! GD&#! '(*! 1'5&! "! '(**#..! '&#$.#&!,#! 5BB*D&($.! (! 151(%*#! >#&,(.=#'#&?!,#! '&#$.#&! H! *D&#!,#'! 150!,#'! ())#! +$,#&G(1#1! 1B#1(>()'! (! #&! +'G()*#'! 1B#1(#**#! 0#'5,#&! 5.! 0%'#&(#**! >5&!,#''#?!150!>5&!#)1#0B#*!'#.$#1#&(#1%0'%*#&!5.! 151(%*#! =(1'5&(#&! 8V%&5*! L&%-:! 5.! jayc)%11#$! 6%$.#! I%&$! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! )*%&#&! 1#.!.%$1)#!I&%!.K#$$50!I%&$#1)5*#$?!0#$!>H&! B&5I*#0#&!(!+$.,5011)5*#$!#**#&!G(,#&#.H#$,#! 1)5*#?!=G5&!)&%G!'(*!#.#$5&.%$(1#&($.!I*(&!1'E&&#?! "!,#$$#! %*,#&#$! +'G()*#&! 0%$.#! 150! ())#! =%&! >H''! $E,G#$,(.! =K#*B! 5.! 1'E''#! B1-)(1)#! G%$1)#&?! 150! %$.1'! "! G#&1'#! >%**! #$,#&!,#! 5BB! 150! 1)5*#G#.&#&#?! 150! 1(''#&! =K#00#! 0#,!,%'%1B(**?! 1$+&!,E.$#'?! 5.! %G! #.#$!,(%.$51#?! =G(*)#! G%$1)#&!,(%.$51#$! ($$#ID&#&!>5&!,#$!#$)#*'#?!5.!())#!0($1'?!=G%! 0%$! )%$!.KE&#! 0#,! G%$1)#$#?! )%$! >5&I-..#! #$! 1*()! N&51K#)'#'! 5%,&*':"&.%9*0( )*+( 6'00'%&'+( 6':(!%5'+8'+( %,0:+*6( *8( 2;,)"08'+'0:'(."#$%6'?! I%1#&'! BH! I5)%! <'8( '+( 0*'( 2'-#( %5'%$'-#=( %G! N#'#&! X#&0#+*#$?! =%&!,#''#! 150! N&51K#)'#'! #&! #'! 1%0%&I#(,! 0#**50! 4#G&5B1-)(%'&(1)! #$=#'! G#,! W1*5! +$(G#&1('#1'11-)#=+1?! 45&,G5**! 1)5*#!5.!%+'(10#1#$'#&!5.!!&#.(5$%*'!>%.0(*KE! >5&! %+'(10#?! AJFJ?! Y5+&#''#1! 1-$,&50! 5.! Arbeid J#'! 1#&! +'! '(*! %'! >*#&'%**#'! %G! 0#$$#1)#&! 0#,! A1B#&.#&!1-$,&50!=%&!B&5I*#0#&!0#,!H!>H!5.! 0#,! #$! +$(G#&1('#'1! #**#&! =E-1)5*#+',%$$($.! #$! %G,#*($.! ($$#$! 4AX! 150! =#'#&! /#$'#&! >5&! -&)#1&#''#'!+',%$$($.!8/gA:!150!K5II#&!0#,!H! )%&'*#..#!%&I#(,1>#&,(.=#'#&!=51!B#&15$#&!0#,! #'! #.$#'! J#'! G(*! >5&#*(..#! #$! G#(*#,#&! 50!B#&15$#&!0#,!A1B#&.#&!1-$,&50!5.!%&I#(,! Bolig J#'!#&!())#!%**'(,!*#''!H!>($$#!#.$#,#!I5'(*I+,! >5&! 0#$$#1)#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! 150! '&#$.#&! j500+$%*#! 'K#$#1'#&! #&! 150! &#.#*! &#''#'! ($$! 05'! B&%)'(1)! I(1'%$,! +'>E&'! %G! >5&1)K#**(.#! B#&15$#&! 150! )500#&! ($$50! N#&15$#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! =K#*B!%G!8$5#$!>H:!B#&15$#&!,#!=%&!'(**('!'(*?!150! )%$! I(1'H!,#0?! >5&! #)1#0B#*! (! )5$'%)'! 0#,! 5>>#$'*(.#! ($1'%$1#&?! '(*! B&%)'(1)!.KE&#0H*! 5.! =%&!,#'!())#!GD&'!'&%,(1K5$!>5&!H!5BB&#''#!#.$#! '(*I+,! >5&! B#&15$#&! 0#,! A1B#&.#&! 1-$,&50! #**#&! =E-'>+$.#&#$,#! J#'! G%$*(.1'#! #&!H!>H!'(*,#*'!5015&.1I5*(.!(!I5>#**#1)%B!0#,! B#&15$#&! 0#,! 1'5&#! B1-)(1)#! *(,#*1#&! #**#&! B#&15$#&! 0#,! B1-)(1)! 1#&!%'!,#'!#&!I#=5G!>5&!H!+'G()*#!+*()#!I5>5&0#&?! 1*()! %'! %**#! )%$! >H! #'! ($,(G(,+#*'! '(*&#''#*%.'! '(*I+,?!5.!=%&!1'E''#'!#'%I*#&($.#$!%G!#'!I5'(*I+,! >5&!B#&15$#&!0#,!A1B#&.#&!1-$,&50?!)%*'!6C9m! Referanser: 1. Jørgensen, Ole Sylvester (1996) Hans Asperger & Leo Kanner, Videncenter for Autisme, Danmark 2. Wing, Lorna (1995) The Autistic Spectrum, Constable and Company Ltd. UK 3. RAPPORT, SINTEF Helse (2008) Prevalens av autisme 4. Schølberg, Synnve (2009), Klinisk leder i ACB studien, Folkehelseinstituttet, konferanse om Tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser, Helsfyr hotel 5. (Ghaziuddin, Mohammad, 2009) Konferanse om Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser, Rica Hell Hotell 6. Vermeulen, Peter (2008) Jeg er noe helt spesielt! Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom, Universitetsforlaget 7. KAT-kassen (2006) Kirsten Callesen, Anette Møller Nielsen og Tony Attwood CAT-kit.com 8. Gray, Carol (1994) Comic Strip Conversations, Future Horizons Inc 9. Gray, Carol (2000) The New Social Story Book, Future Horizon Inc 10. Kaland, Nils (1996) Sosiale historier som metode ved autisme, Spesialpedagogikk 9, s Nordvoll skole og autismesenter, Dokumentsamling NR 28(1) 2010 I 13

14 Støttebehandling ved autismespekterforstyrrelser Mange foreldre med barn som får en diagnose i autismespekteret har kommentert at diagnoseprosessen var smertefull og tok lang tid, men enda vanskeligere var det at de følte seg mer eller mindre overlatt til seg selv etter at diagnosen var avklart. Oppfølgingen de hadde behov for var ofte mangelfull. Denne artikkelen beskriver tiltak som kan gi støtte til familier med barn med diagnose autismespekterforstyrrelse med høyt funksjonsnivå inklusive Aspergers syndrom. AV BERNHARD WEIDLE, OVERLEGE, BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIKK, ST OLAVS HOSPITAL, TRONDHEIM 3"+'( %''6%( #*( A'( #2'( %*-'( 5+*/$03'( *)( %*6'#2$08( #2.#( 5'*5-'(.+'( 0*#( 4IJJK7?LM( )+*6( 0'':%(.( 3"+'D(?( #2$0&( 6.0,( 5'*5-'( B$#2(!4(.+'(-**&$08()*+(%"55*+#G(.0:(#2.#($%(:$))'+'0#( #*(.( 3"+'G( *)( 3*"+%'DF! 8d0%(*! #p7=%$.#! /(05$! T%&5$CV5=#$! o('=!a0-! 5>!A1B(#1! >5&! Ord og uttrykk: Legge hodet I bløt (Tegning av en gruppedeltaker, publisert med tillatelse). INFORMASJON OG HOLDNINGSENDRING "$>5&0%1K5$! '(*! %**#! (0B*(1#&'#! B%&'#&! #&!,#'!.&+$$*#.#$,#! 5.! 1%$$1-$*(.G(1!,#'! 0#1'! #>>#)'(G#!'(*'%)!150!=%&!%G.KE&#$,#!I#'-,$($.! >5&! %*'! G(,#&#! 25&#*,&#?! 1E1)#$?! I#1'#>5&#*,&#?! 1*#)'?! 1)5*#?! =K#*B#($1'%$1#&! 0H! =K#*B#1! '(*! H! >5&1'H! %'! I%&$#'! =%&! #$! I*(&! 1#$1(I#*! >5&!,#'1! I#=5G! 5.! >5&1'H&! '(*1-$#*%'#$,#! +05'(G#&'#! 5.! +>5&1'H#*(.#! =%$,*($.#&!5.!=5*,$($.#&!BH!#$!I#,&#!0H'#?!)%$! 0%$.#! )5$>*()'1('+%1K5$#&! +$$.H1! #**#&! "$>5&0%1K5$!5.!G#(*#,$($.!#&!>5&+'1#'$($.!>5&! "! /E&CY&E$,#*%.! '(*I-&! TbN!,%.1)+&1!>5&!>5&#*,&#!85.!#G#$'+#*'!#*,&#! +$.,500#&:?!,#&!,#! )%$! ($G('#&#! *D&#&#! 5.! >%.>5*)!>&%!=K#*B#%BB%&%'#'!150!,#!=%&!)5$'%)'! d''#&! GH&! #&>%&($.! >E&#&! ($>5&0%1K5$! '(*! 1)5*#)*%11#$! 5>'#! '(*! I#,&#! ($'#.&#&($.! %G! PEDAGOGIKK OG TILRETTELEGGING /)5*#$! #&! #$!,%.*(.! '&#$($.1%&#$%! >5&! 151(%*! *D&($.! 5.! +'EG($.! %G! 151(%*#! T%&$#'! 1)%*! '&(G#1! (! J#'! IE&!.(1!0+*(.=#'!'(*!H!'&#))#!1#.!'(*I%)#!>&%!151(%*#! %)'(G('#'#&! =G(1! I%&$#'! 5BB*#G#&! 0-#! /)5*#=G#&,%.#$! IE&! '(*B%11#1! I%&$#'1! I#=5G! >5&! 1'&+)'+&#&'! B*%$*#..($.?! >5&+'1(.I%&=#'! 5.! TH,#! B51('(G#! #&>%&($.#&! 5.! B&5I*#0#&!IE&!%$%*-1#&#1!(!=G#&'!#$)#*'!'(*>#**#?! 1*()! %'! 0%$! )%$! *#..#! 5BB! '(*! #'! ($,(G(,+#*'! '(*B%11#'! b'$-''#*1#! %G! 1B#1(#**#! ($'#&#11#50&H,#&! (! +$,#&G(1$($.#$! #&! 5>'#! #$! 1'#&)! TH,#! 1)5*#! 5.! >5&#*,&#$#! )%$! '&#$.#! G#(*#,$($.! 5.! 1'E''#! '(*! >5&!B#,%.5.(1)!'(*&#''#*#..($.!#&!>5&!#)1#0B#*! I#1)&#G#'! (! YdAVVFC1-1'#0#'! 81#! &%00#:! KOMMUNIKASJON 25&! I%&$! 0#,! A/2! #&!,#'! 5>'#! G%$1)#*(.! H! 1)KE$$#! 151(%*#! &#.*#&! 5.! d&>%&($.#$#! G(1#&! %'! '-,#*(.! )500+$()%1K5$! Prinsipper for pedagogisk tilrettelegging: Eksempel TEACCH-systemet Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (Schopler, Mesibov & Hearsey, 1995; Kunce og Mesibov, 1998): formalisert og uformell utredning, forutsigbar ved å bruke faste rutiner og planlagte aktiviteter: suksess interesser Atferdsmessige og emosjonelle behov: atferd eller emosjonelle kriser. 14 I PAIDOS

15 +'#$! I&+)! %G! 0#'%>5&#&! >+$.#&#&! b$$.h! #$,&($.#&! (! 5BB&($$#*(.#! 6%$.#! I%&$! '&#$.#&!#)1'&%!'(,!'(*!I#%&I#(,#*1#!%G!($$=5*,#'! I(,&%! '(*! H! *#''#! J#'! 1%00#!.K#*,#&! ^(0B*(1(''#! Y%$)#&! #**#&! +'1%.$!150!^,+!I+&,#!,%!=%!1)KE$'?!%'!q^!#&! *('#! T%&$! 0#,! A/2! 1)KE$$#&! 5>'#! ())#! =#$1()'#$! 0#,! ^10%**! J#'! =K#*B#&!,#&150! 0%$! 1$%))#&! BH! #$! )5$)&#'! 0H'#! 5.! 50!,#'! 150! #&! 25&,(! I%&$%! (! +'.%$.1B+$)'#'!=%&!#$!0#&!&(.(,!'#$)#0H'#!#&!,#'!G()'(.!H!I&+)#!.5,!'(,!BH!)500+$()%1K5$! STØTTESAMTALER b$.,500#&! 0#,! A1B#&.#&1r! 1-$,&50! =%&! 5>'#! B1-)(1)#! 65II($.?! #B(15,#&! 0#,! >5&G(&&($.?! %..&#1K5$1+'I&+,,?! $#,1%''! 1'#0$($.1*#(#?! 1B#1(#**#! 0%'G%$#&! 5.! B+I#&'#'1B&5I*#0%'())! I*%$'! %$$#'! 1#)1+%*('#'! 5.! B#&15$*(.! =-.(#$#?! )%$!.KE&#! I#=%$,*($.! /B#1(#*'! (! '#$H&#$#! )%$! B1-)5*5.(1)#! G%$1)#&! b$.,500#$#! '&#$.#&!,%! =K#*B! 0#,! 15&'#&($.! %G! B&5I*#0%'())#$! 5.!.5,#! 5.! )5$)&#'#! I%&$#'1!($'#&#11#50&H,#&!.(&!5>'#!#$!.5,!1'%&'! #'! T#=%$,*#&#$! =%&! &5**#$! 150! ^'5*)^?!,#&!=%$f=+$!)%$!>5&0(,*#!+$.,500#$1! 5BB*#G#*1#! %G! #$! 1('+%1K5$! '(*! 50.(G#*1#$! BH!,#$!#$#!1(,#$!5.!&#%*('#'15&(#$'#&#!+$.,500#$! FK#*B! 0#,! (,#$'('#'11BE&10H*! 8^=G%! #&! 0#.! 5.! =G%! #&! A1B#&.#&1! 1-$,&50^:?! '5*)$($.! %G! &#*%1K5$#&!5.!15&'#&($.!(!,#!>5&G(&&#$,#!($$'&-))! SOSIAL TRENING "$'#&G#$1K5$#&! 5.!.&+BB#'(*'%)! >5&! H! I#,&#! 151(%*(1#&($.! 5.! 151(%*#! >#&,(.=#'#&! >5&! I%&$! 0#,! %+'(10#1B#)'#&>5&1'-&&#*1#&! =%&! G(1'! G%&(#&#$,#! &#1+*'%'#&! 8A''o55,?! Q]]]l! _5.#&1?! Q]]]?! _=#%?! Y&#$($.! %G! 151(%*#!>#&,(.=#'#&!)&#G#&!,(&#)'#?!=-BB(.#!5.! 0H*&#''#,#! "0B*#0#$'#&($.! %G! *D&'#!>#&,(.=#'#&!(!,%.*(.*(G#'!#&!5>'#!G%$1)#*(.! "! /E&CY&E$,#*%.! =%&! T%&$#C! 5.! +$.,501B1-)(%'&(1)! )*($())! (! 1%0%&I#(,! 0#,! Y&5$,1*#''#$! =%I(*('#&($.11#$'#&! '(*I+,'! 1%0'%*#.&+BB#&! >5&! +$.,50! 0#,! A1B#&.#&1! J#'! #&! +'G()*#'! +*()#! '#)$())#&! >5&! H! I#,&#! )500+$()%1K5$1>#&,(.=#'#&! >5&! #)1#0B#*! )5.$('(G! %>>#)'(G! '&#$($.! 8jAY:! 5.! ^! /51(%*#! jayc! )%11#$! #&! #'! =K#*B#0(,,#*! Ord og uttrykk: Kjøpe katta i sekken (Tegning av en gruppedeltaker, publisert med tillatelse). Språk Mange av oss har et konkret språk. Det betyr at man oppfatter ordene veldig bokstavelig. Det er vanskelig å forstå att ett ord kan bety flere forskjellige ting. Ofte forstår andre ikke hva vi mener, selv om vi snakker så tydelig. Det kommer av at andre mennesker ikke tenker likedan som oss. Vi tenker mer konkret og sier hva vi mener. Det kan også være vanskelig å forstå hva andre mener med det de sier. De anvender ofte språket på et vis at man må regne ut, hva de tenker. Det er veldig rart for oss. Fra Gunilla Gerland s hefte: Det er lurt å spørre. >5&! H! I#,&#! #G$#$! '(*! H!.K#$)K#$$#! #.$#! 5.! 9\\m:!#&!#$!0#'5,#!>5&!H!E)#!151(%*!>5&1'H#*1#!.K#$$50! G(1+#**#! J#'! #&! )5&'#! >5&'#**($.#&! 150! I#1)&(G#&!,%.*(.,%.1#! 5.! >5&! I%&$#'! B&5I*#0%'(1)#! J#! )%$! %$G#$,#1! G#,! B&5I*#0%'>#&,! #**#&! (! 1('+%1K5$#&! 150! #&! G%$1)#*(.#! >5&! I%&$#'! '(*! '&511!>5&!'(*&#''#*#..($.?!>5&!H!*D&#!$-#!151(%*#! >#&,(.=#'#&! #**#&! &+'($#&! 5.! >5&! H! >5&I#&#,#! I%&$#'!BH!+G#$'#,#!1('+%1K5$#&!#**#&!>&%0'(,(.#! F(1'5&(#$#! 1)%*! =K#*B#! '(*! H! >5&1'H! 151(%*#!1%00#$=#$.!5.!.(!>5&1*%.!'(*!B%11#$,#! J#! *%.#1! 1%00#$! 0#,! I%&$#'! #''#&!,#>($#&'#! &#.*#&! 5.! &#B#'#&#1?!.K#&$#! *()#! >E&! MODIFISERT KOGNITIV TERAPI d.$#! )*($(1)#! #&>%&($.#&! '(*1(#&! %'! )5.$('(G! '#&%B(! #&! #$! I#=%$,*($.10#'5,#! 150! 0#,! $5#$! '(*B%1$($.#&! #&! G#*#.$#'! '(*! I&+)! =51! =E-'>+$.#&#$,#! B#&15$#&! 0#,! %+'(10#1B#)'#&! J#$$#! '#&%B(>5&0#$! 0#,! )5$)&#'#! 5BB.%G#&! 150! '#1'#1! +'! (! B&%)'(1)! =G#&,%.! (! >5&0! %G! =K#00#EG#*1#&! 1-$#1! H! 0E'#!I#=5G#'!>5&!)*%&'!,#>($#&'#!1'&%'#.(#&!>5&! T#=%$,*($.#$! >5&+'1#''#&! $E,G#$,(.#!'(*B%1$($.#&!I*%$'!%$$#'!1'E&&#!G#)'! BH! 05'(G%1K5$1%&I#(,#'! 8>5&! #)1#0B#*! G#,! H! I&+)#!($'#&#11#50&H,#$#:!5.!BH!)5$)&#'(1#&($.! UTREDNING OG BEHANDLING AV KOMORBIDE TILSTANDER /%0'(,(.! >5&#)501'! %G! %$,&#! '(*1'%$,#&! AJFJ?! %$.1'*(,#*1#&?! WVJ?! '(71fY5+&#''#1! 1-$,&50?!,#B&#1K5$! 5.! 1EG$>5&1'-&&#*1#&! #&! &#*%'(G! =-BB(.! =51! B#&15$#&! 0#,! T#=%$,*($.! %G!,(11#! '(*1'%$,#$#! )%$!.KE&#! H!+'&#,#!5.!I#=%$,*#!'(**#..1B&5I*#0#&!'(*!I%&$! Referanser: 1. Attwood, T., Strategies for improving the social integration of children with Asperger syndrome. Autism, 4(1), Gray, C., Social Stories and Comic Strip Conversations with students with Asperger Syndrome and High Functioning. Autism. I: E. Schopler, G. Mesibov & L. Kunce (Eds.), Asperger Syndrome or High Functioning Autism?, New York: Plenum Press. 3. Martinsen H et al., Barn og ungdommer med Asperger syndrom. Bind 1) Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. 4. Rhea, P.,2003. Promoting social communication in high functioning individuals with Autistic spectrum disorders. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 12, Rogers, S.J., Interventions that facilitate socialization in children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30(5), NR 28(1) 2010 I 15

16 Psyko-edukative grupper for barn og ungdom med Aspergers syndrom Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Trondheim i samarbeid med Trondsletten habiliteringssenter tilbyr samtalegrupper for ungdom med Aspergers syndrom. Fra 2000 og til i dag har 70 barn og ungdommer deltatt i programmet, fordelt på 9 grupper med mellom 7-10 deltakere. Hver gruppe gikk over ett år og deltakerne møttes for ca. 2 timer på ettermiddag / kveldstid en gang per måned utenom skoleferiene. Foreldrene møtte samtidig for å utveksle erfaringer. AV BERNHARD WEIDLE, OVERLEGE, BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK KLINIKK, ST OLAVS HOSPITAL, TRONDHEIM J#'! 1'5&#! >*#&'%**#'! >+**>E&'#!.&+BB#$#! 8\9! R:! 5.!,#! >*#1'#! +$.,500#$#! 0E''#! &#.#*0#11(.! 85BB0E'#>&#)G#$1! mz! Y(*I%)#0#*,($.! >&%! +$.,500#$#! 5.! >5&#*,&#! +''&-)'! 1B5$'%$'! 5.! (!#G%*+#&($.11)K#0%!G%&!.#$#&#*'!1GD&'!B51('(G! (! XH&#! #&>%&($.#&! ($,()#&#&! %'! 1%0'%*#.&+BB#&! 5BB*#G#1! 150! #'! $-''(.! '(*I+,! >5&!+$.,50!0#,!A1B#&.#&1!1-$,&50!5.!,#&#1! I#=5G! #&!,#'! G()'(.! %'! 1*()#! 1%0'%*#.&+BB#&! 5&.%$(1#&#1! %G! '#&%B#+'#&! 0#,! #&>%&($.! >&%! '(*&#''#*#..($.! 5.! I#=%$,*($.! %G! 0#$$#1)#&! BAKGRUNN d$! I#'-,#*(.! %$,#*! %G! I%&$! 5.! +$.,50! 0#,! A1B#&.#&1!1-$,&50!=%&!E)'!&(1()5!>5&!+'G()*($.!%G! B1-)(1)#!B&5I*#0#&!150!%$.1'?!,H&*(.!1#*G'(**('?! #051K5$#**#! >5&1'-&&#*1#&?! %'>#&,1>5&1'-&&#*1#&! 5.!,#B&#1K5$! 8Y%$'%0?! b$.,501h&#$#! 5.!#'!E$1)#!50!G#$$1)%B!1%0'(,(.!0#,!#$!1'#&)! %G1*E&($.1%$.1'!(!#$!s$#1'#$C$5&0%*^!'(*GD&#*1#! 0%$.#! =G5&! %$$#&*#,#1!,#! #&! 1%00#$*(.$#'! 0#,! "! +$.,501H&#$#! I*(&!,#'! >*#&#! 5.! >*#&#! +1)&#G$#! 5.! +1-$*(.#! &#.*#&! H! >5&=5*,#! 1#.! /%0'(,(.! 5BB*#G#&! 0%$.#! %'! >5&1'H#*1#1G%$1)#$#!'&#$.#&!,#!5>'#!=K#*B!'(*!H! '5*)#! 151(%*#! 1('+%1K5$#&! 5.! )5$G#$1K5$#&! 5.! '(*!H!I#%&I#(,#!'#0%!150!(,#$'('#'?!1#*GI(*,#!5.! d$! 0H'#! BH! H! =K#*B#! +$.,500#&! 0#,! A1B#&.#&1! 1-$,&50! )%$! GD&#!.K#$$50! I&+)! n! I#,&#! 151(%*! >+$.#&($.?! )500+$()%1K5$1>#&,(.=#'#&?! 1#*G'(**('! 5.! (,#$'('#'! #&! >#**#1! 0H*! >5&!.&+BB#'(*'%)! >5&! 0#$$#1)#&! 0#,! 6#'5,#&?! '#)$())#&! 5.! B#,%.5.(1)#! B&($1(BB#&! 5G#&*%BB#&! =G#&%$,&#! (! )&#G#&!,(&#)'#?! =-BB(.#! 5.! 0H*&#''#,#! L&+BB#&! 0#,! ($'#&G#$1K5$#&! #$!.%$.! B#&! 0H$#,! =%&! 1%$$1-$*(.G(1! 0($,&#! BHG(&)$($.1)&%>'! BH! +'G()*($.! %G! 151(%*#! A**()#G#*! )%$! )G%*('%'(G#! >5&%$,&($.#&!150!I#,&($.!%G!1#*G'(**(''!5BB$H1!(! #'!'(,11)K#0%!0#,!0H$#,*(.#!.&+BB#0E'#&!150! 6%$.#!I%&$!0#,!A1B#&.#&1!1-$,&50!5BB*#G#&! 1G()'! 5.! %GG(1$($.! (! &#*%1K5$#&! 0#,! 1($#! s$5&0%*#^! n! 1$%))#! 50! 1($#! B&5I*#0#&! 5.!,#*#! '%$)#&! 50! 1'-&)#&! 5.! G%$1)#*(.=#'#&! (! #$! B51('(G! 5.! %)1#B'#&#$,#! X5)1$#! 0#,! A1B#&.#&1! 1-$,&50! >&#0=#G#&! 1#*G! I#'-,$($.#$! %G! H! I*(! >5&1'H''?! H! )+$$#! )K#$$#! 1#.! (.K#$! (! %$,&#! 5.! ())#! H! 5BB*#G#! 25&! 5&.%$(1#&($.! %G!.&+BB#$#! 5G#&>E&'#! G(! 1'&%'#.(#&! >5&! B#,%.5.(1)! '(*&#''#*#..($.! >5&! YdAVVFC1-1'#0#'! 8/7=5B*#&?! 6#1(I5G?! 3! F#%&1#-?! 9\\[:! >5)+1#&#&! BH! B&($1(BB#&! >5&! 1'&+)'+&#&'! X(! =%&! ($'#.&#&'!YdAVVF!1-1'#0#'!150!1'&%'#.(!(!GH&'! %&I#(,#!BH!>E*.#$,#!0H'#a 1. Forstå autisme J#! ($G5*G#&'#! '#&%B#+'#&! =%,,#! #&>%&($.! 0#,!,(%.$51'())!#**#&!B#,%.5.(1)!'(*&#''#*#..($.!>5&! Ord og uttrykk: Legge hodet I bløt (Tegning av en gruppedeltaker, publisert med tillatelse). 16 I PAIDOS

17 2. Forstå det individuelle barnet ved hjelp av både formalisert og uformell utredning "!,#!'(*>#**#&!,#&!($.#$!%G!'#&%B#+'#$#!)K#$'#!'(*! +$.,500#$!>&%!'(,*(.#&#!+'&#,$($.!I*#!>%0(*(#$! ($G('#&'!'(*!#$!1%0'%*#!0#,!#$!%G!.&+BB#*#,#&$#! 3. Forutsigbarhet og forståelig struktur ved bruk av faste rutiner og planlagte aktiviteter 4E-#! B*%$*#..($.! %G!,#'%*K#&?! #$! 5G#&1()'*(.! 50.(G#*1#! 5.! #$! 1'&+)'+&! 0#,! >%1'#! &+'($#&! >5&! %**#!.&+BB#0E'#&! I*#! G#)'*%.'a! /%00#! &50?! 1%00#! +)#,%.! 5.! )*5))#1*#''?! >%1'#! 1(''#B*%11#&! 0#,! $%G$#1)(*'?! 1%00#! 0E'#C! 5.! )500+$()%1K5$11'&+)'+&?! 1%00#! B%+1#5&.%C A**#!,#'%*K#&!I*#!$E-#!.K#$$50.H''!5.!G+&,#&'! (! >5&=5*,! '(*!.&+BB#$1! >5&G#$'#,#! I#=5G! >5&! #$'-,(.=#'?!'-,#*(.=#'?!1'&+)'+&?!>5&+'1(.I%&=#'?! &%00#&?! &#.#*I+$,#'=#'! 5.! 0+*(.=#'#&! >5&! 4. Klare instruksjoner og forventninger _#.*#&! >5&! 1%0'%*#$#! (!.&+BB#$! I*#!,&E>'#'! 5.! _#.*#$#! I*#! G(1'! 5.!.K#$'%''! 0+$'*(.! 5.! (! 1)&(>'*(.! >5&0! 81#! J(11#!&#.*#$#!)+$$#!G#,!I#=5G!1+BB*#&#1!0#,! G%&! $E,G#$,(.! 0#,! +$$'%)! >&%! &#.*#$#?! +'! 1)&(>'*(.! ($G('%1K5$! 0#,! B&5.&%00#'! >5&! 1%00#$)501'#$! 150! BH0($$#*1#! (! +)#$! >E&! 5. Strukturere tiltak og oppgaver X(1+#**! 1'E''#! I*#! %$G#$,'! (! X(! I&+)'#!#'!,5)+0#$')%0#&%!>5&!H!G(1#!1)&(>'*(.#! ($1'&+)1K5$#&! 5.! 0%'#&(%*#&! 150!,#*'%)#&$#! *%.#'!BH!0E'#$#!#**#&!=%,,#!0#,!8>5&!#)1#0B#*! 6. Motivere ved å bruke særinteresseområder X(! 5BB0+$'&#'! '(*! H! +'G#)1*#! ($>5&0%1K5$! 50! '#0%!,#*'%)#&$#!G%&!5BB'%''!%G!5.!.%!%$*#,$($.! J#!1%00#!B&($1(BB#&!5.!1'&%'#.(#&!I*#!%$G#$,'! >5&! H! 0E'#!,#*'%)#&$#1! %'>#&,10#11(.#! 5.! #051K5$#**#! U()#0%$$1&#*%1K5$#$! (! 1#.! 1#*G! 1)%B#'! #'! %G1*%BB#'! 5.! '&-.'! L&+BB#*#,#&$#! I(1'5! 0#,! =K#*B! '(*! 5BB>%'$($.! 5.! '5*)$($.! %G! 151(%*#! &#.*#&! 5.! G#,! I#=5G! >5&! =H$,'#&($.! %G! +%)1#B'%I#*! %'>#&,! #**#&! "!'(**#..!G%&!&#)&#%1K5$1%)'(G('#'#&!150! *#)?! '#.$($.?! )5$)+&&%$1#&?! 5&,1B(**?! G('1#&?!.H'#&! 5.! *(.$#$,#! #$! >%1'!,#*! %G! "$$=5*,#'! I*#! G%*.'! IH,#! >5&! H! +$,#&=5*,#! 5.! 1*%BB#! %G?! 0#$!5.1H!>5&!H!E)#!>5&1'H#*1#!5.!I(,&%! '(*! 151(%*! '&#$($.! 8^0H*&#''#'! XH&!($'#$1K5$!G%&!H!.KE&#!1%0*($.#$#! %''&%)'(G#! 5.1H! >5&! +$.,500#$#?! ())#! I%&#! '(*! #'! B*()'*EB! I%1#&'! BH! 05'(G%1K5$!.K#$$50! 25&! #)1#0B#*! I&+)'#! G(! ())#! 1%0*($.#$#! '(*! +$,#&G(1$($.! 50! A1B#&.#&1! 1-$,&50?! (! 1'#,#'! )50! ($>5&0%1K5$! 50!,#''#!'#0%!($$!150!#$!$%'+&*(.!,#*! %G!'#0%#&!+$.,500#$#!G%&!5BB'%''!%G! MÅLSETTING X(! E$1)#'! H! *%.#! #$! 5&.%$(1%'5&(1)! &%00#! >5&! #$! 1%0'%*#.&+BB#! >5&! +$.,50! 0#,!A1B#&.#&1! 1-$,&50! 5.!,#&#1!>5&#*,&#!>5&!H!'&#>>#!%$,&#!0#,! >#**#1!B&5I*#0%'())?!>5&!H!,#*#!'%$)#&?! X(! E$1)#'! G(,#&#! H! B&EG#! +'! 1%0'%*#.&+BB#&!150!#$!0#'5,#!>5&!H! =K#*B#!+$.#!0#,!A1B#&.#&1!1-$,&50!5.!1%0*#! #&>%&($.#&! 50! 1*()#! 151(%*#!.&+BB#&! G(*! GD&#! %''&%)'(G#!>5&!,#*'%)#&$#?!50!+$.,500#$#!5.!,#&#1! >5&#*,&#! G(*! GD&#! 05'(G#&'! >5&! H!,#*'%! (! &#.#*0#11(.#!.&+BB#0E'#&!5.!50!05'(G%1K5$#$! (((:! X(! E$1)#'! H! ($$=#$'#! ($>5&0%1K5$! 50!,#*'%)#&$#1!5BB*#G#*1#!5.!#&>%&($.#&!>5&!I#,&#! PRAKTISK GJENNOMFØRING /(,#$! >#I&+%&! Q]]]! I*#!,#'!.K#$$50>E&'! #$!.&+BB#! 0#,! Z! C! 9]!,#*'%)#&#! =G#&'! H&! 0#,! +$$'%)!%G!Q]]`!=G5&!,#'!())#!G%&!$5)!BH0#*,'#! 6E'#=-BB(.=#'! G%&! #$!.%$.! B#&! *#,#'! 0E'#$#! 8.&+BB#*#,#&! 5.! &#>#&#$':?! #$! '&#,K#!,#*'5)!,#*G(1! (! +$.,500#$#1?!,#*G(1! (! "$$=5*,#'!(!B&5.&%00#'!I*#!+'G()*#'!(!1%01B(**! 0#**50!,#*'%)#&$#1! ($'#&#11#&! 5.! E$1)#&! 5.!.&+BB#*#,#&$#1! b$.,500#$#1! #.$#!>5&1*%.!'(*!'#0%!f!%)'(G('#'!I*#!($$I-.,!1H! >&#0'!,#!G%&!.K#$$50>E&I%&#?!)+$$#!'(*B%11#1! >*#&'%**#'1! ($'#&#11#&! 5.! G%&! >5&#$*(.! 0#,!.&+BB#$1! W0!,#*'%)#&$#! 1#*G! ())#! =%,,#! >5&1*%.! '(*! '#0%! #**#&! %)'(G('#'#&?! 1+BB*#&'#!.&+BB#*#,#&$#! 0#,! >5&1*%.! 150! L&+BB#*#,#&! 5.! 5&,1'-&#&! 05,+*#&'#! )5$G#&1%1K5$#$! %G=#$.(.! %G!,#*'%)#&$#1! Regler for samtalene i gruppen. Reglene ble aktiv brukt W&,1'-&#&! B%11#'! BH! %'! 4H&!1%0'%*#$!1'5BB#'!5BB!#**#&!())#!)50!(!.%$.! I*#!,#*'%)#&$#! 5BB0+$'&#'! '(*! H! )500#! 0#,! )500#$'%&#&!(!>5&0!%G!#$!&+$,#!=G5&!%**#!>())! =5G#,>5)+1! &#)&#%1K5$1%)'(G('#'#&! 150! *#)! 5.! 150! G%&! +$,#&=5*,#$,#?! 0#$! )+$$#! 1%0'(,(.! I(,&%! '(*! E)'! >5&1'H#*1#! 5.! 151(%*! '&#$($.! 8^0H*&#''#'! X(! 1B(*'#! 1B(**?! '#.$#'?! =%,,#! )5$)+&&%$1#&?! >5&'%*'#! G('1#&! #**#&!.H'#&! Ord og uttrykk: Gape over for mye (Tegning av en gruppedeltaker, publisert med tillatelse). NR 28(1) 2010 I 17

18 %G! 1%0'%*#.&+BB#$#! 150!.K#$1(,(.#! 1'E''#! 5.! Tegneseriehelten G. Nial. (Tegning av en gruppedeltaker, publisert med tillatelse). FORELDREGRUPPENE 25&#*,&#$#! >())! '(*,#*'! #'! &50! =G5&!,#! )+$$#! 5BB=5*,#! 1#.! (! +$,#&!.&+BB#0E'#$#! >5&! H! +'G#)1*#! XH&'! )5$1#B'! G%&! H! 5BB0+$'&#!>5&#*,&#$#!'(*!1#*G=K#*B!5.!.K#$1(,(.! L#$#&#*'! G%&!,(1)+1K5$#$#! 1'-&'! %G! >5&#*,&#$#?! 0#$! #$! g''#&*(.#&#! ($>5&0%1K5$! I*#! '(*B%11#'! >5&#*,&#$#1! I#=5G! 5.!,#! I*#! 5BB0+$'&#'! '(*! H! '%! 5BB! %**#! B&5I*#01'(**($.#&!,#! 0H''#! 2#**#1!'#0%!150!)50!5BB!(!%**#!.&+BB#$#!G%&! I#)-0&($.#&! >5&! +$.,500#$#1! >&#0'(,(.#! +'G()*($.?! =H$,'#&($.! %G! #051K5$#**#! )&(1#&! 5.!+'%.#&($.?!5BB,&%.#*1#1B&5I*#0#&!=K#00#! 5.!BH!1)5*#$?!#.$#'#!>&('(,1%)'(G('#'#&?!>5&=5*,! '(*! 1E1)#$?! &#%)1K5$#&! >&%! 1*#)'! 5.! G#$$#&! 5.! DELTAKELSE OG DROP-OUT J#!>*#1'#!($G('#&'#!>5&#*,&#$#!+''&-)'#!($'#&#11#! G(1'#! ($.#$!.#$+($! ($'#&#11#?! 0#$! *5'! 1#.! 05'(G#&#!'(*!H!.KE&#!#'!>5&1E)!5.!,#*'%!(!,#'!0($1'#! )*%&'!+''&-))!>5&!%'!,#!())#!E$1)#'!H!,#*'%?!$5#$! )+$$#! ())#!,#*'%! %G! B&%)'(1)#! J#'! 1'5&#!>*#&'%**#'!>+**>E&'#!.&+BB#$#!8\9!R:!5.!,#! >*#1'#! +$.,500#$#! 0E''#! &#.#*0#11(.! 8'5'%*! BRUKERUNDERSØKELSE "! #$! I&+)#&+$,#&1E)#*1#! 150! ($)*+,#&'#!,#! >E&1'#! S!.&+BB#$#! %$.%! 0%K5&('#'#$! 8ZM?[! R! %G!,#*'%)#&$#:!5.!$#1'#$!%**#!>5&#*,&#!8\[!R:! 25&#*,&#.&+BB#$#! >+$.#&'#! 1'5&'! 1#''! 1GD&'! b'1%.$! 150! ^G(! =%&! +''&-))! >5&! %'!,#! )*%&'#! 1#.!.5,'! +'#$! '(*1'#,#GD&#*1#! %G! >%.>5*)! =G#&!.%$.?! 0#$! %'!,#'! G%&! I&%! 0#,! ($>5&0%1K5$?! G#(*#,$($.! 5.! >5&#*,&#! I#1)&#G!,#'! H! )+$$#! '&#>>#! %$,&#! +$,#&1'&#)#'! 1B#1(#*'! %'!,#! >E*'#! 1#.! ^>5&! #$!.%$.1!1)-*,^!>5&1'H''?!'&#$.'#!())#!H!>5&)*%&#!1H! 0-#?!>())!+'G#)1*#'!$-''(.#!#&>%&($.#&!5.!)+$$#! UTVIKLING AV IDENTITET OG SELVTILLIT NH! 1BE&10H*#'! FN.+( :"( *A%'+/'+#( '0:+$08'+( $( "08:*66'0%(.#)'+:( O( 2*-:0$08( O(.0:+'( '0:+$08'+( $( -;5'#(./( 5'+$*:'0( 6':( %.6#.-'8+"55'0F! 1G%&'#! MQ! R! %G! >5&#*,&#$#! %'!,#! =%,,#! 5I1#&G#&'! >5&%$,&($.#&! =51! +$.,500#$!1($?!150!5>'#1'!I#,&#!(,#$'('#'!5.! 1#*G'(**('!5.!%$>E&'#!#)1#0B*#&!150!^M9;+(%'8( $&&'(0*'(./(P(%0.&&'(*6(!%5'+8'+($(:.8G(0*'( %*6();+(/.+(#.A"G(A-'(8-.:()*+(P(/Q+'(%.66'0( 6':(.0:+'("08:*66'+()*+();+%#'(8.08D(N.::'( );-'-%'(./(P(2.(F&*66'#(29'6F('--'+(:'#(&.0( /$+&'(%*6(2.0(2.+()P##(;&#()*+%#P'-%'(*8(.&%'5#( )*+(%$0('8'0(-$/%%$#".%9*0FD! J#$! #''#&! GH&! 0#$($.! 0#1'! I#'-,$($.1>+**#! #$,&($.! 150! )50! (! )KE*#G%$$#'! %G!.&+BB#B&51#11#$?! G%&! 1'-&)#'! (,#$'('#'! 5.! 1#*G'(**('! L&+BB#1%0*($.#$#! I(,&5! '(*! #$! %*0($$#*(..KE&($.! %G!,#'! H! =%! A1B#&.#&1! 1-$,&50! 1*()! %'! 0%$! 5.1H! *#''#&#! I#1'#0'#! 1#.! >*#&#! >5&! H! ($>5&0#&#! )*%11#$! 50!,(%.$51#! #''#&!,(1)+1K5$#&! 50!,#''#! F51! >*#&#!,#*'%)#&#!.%! >5&#*,&#! '(*I%)#0#*,($.! 50! %'! sa1b#&.#&5&,#'^! ())#! )500#$'%&#&!%G!'-B#$a(FN.0(/$-($&&'(*))'0#-$8( $00+;66'(.#(2.0(2.+(!%5'+8'+%(%,0:+*6G(6'0( 2.0(/.+(-'##'#(*/'+(*55:.8'-%'0(.#(:'#(/.+(%P( 6.08'(.0:+'(6':(%.66'(:$.80*%'FD 25&! $5#$! %G! +$.,500#$#! G%&!.&+BB#$!,#$! #$#1'#! &#.#*0#11(.#! 151(%*#! %)'(G('#'#$! 0#,! K#G$%*,&#$,#! +'#$50! 25&#*,&#$#! +''&-)'#!'%))$#0*(.=#'!>5&!0+*(.=#'#$!'(*!H!'&#>>#! %$,&#!0#,!*()$#$,#!B&5I*#0#&!5.!'(*!H!+'G#)1*#! #&>%&($.#&! 5.! ($>5&0%1K5$! 0#,! =G#&%$,&#! 5.! FREMTIDEN X%&(.=#'! >5&!.&+BB#$#! G%&!,#>($#&'! >5&! #''! NH!I%).&+$$!%G!,#!B51('(G#!#&>%&($.#$#!E$1)#'! #$!&#))#!%G!,#*'%)#&$#!5.!,#!>*#1'#!>5&#*,&#!%'!.&+BB#$! 1)+**#! G(,#&#>E&#1! BH! #$! #**#&! %$$#$! 5.! =%,,#! ())#! )%B%1('#'! '(*! >*#&#!.&+BB#&! 1%0'(,(.?! 0H''#! #$! G(,#&#>E&($.! %G!.&+BB#$! >5&! %'!.&+BB#0#,*#00#$#! )+$$#! =5*,#! )5$'%)'! #G#$'+#*'! 0#,! 5&.%$(1%1K5$1=K#*B! >&%! %+'(10#>5&#$($.#$! *-)'#,#1! ())#! 0#,!,#! >E&1'#! Q]]SC!.&+BB#$! =%&! (0(,*#&'(,!)5$'($+#&'!(!&#.(!%G!>5&#*,&#$#!0#,! I#.&#$1#'! 5&.%$(1%1K5$1=K#*B! >&%! TbN! (! >5&0! %G! #$! I#=%$,*#&! >&%! TbN! 150! #&! '(*! 1'#,#! BH! +$.,500#$#1!.&+BB#0E'#&!150!5I1#&G%'E&!>5&! H!0#.*#!G#,!#G#$'+#**#!)5$>*()'#&!5.!.(!I(1'%$,! G#,! %$,&#! %'>#&,10#11(.#! #**#&! #051K5$#**#! B&5I*#0#&?!0#$!+'#$!H!($G5*G#&#!1#.!(!0E'#$#! >5&! 25&#*,&#$#! =%&! >5&,#*'! %$1G%&#'! >5&! ($$)%**($.! 5.! B&5.&%0! 1#.! (! 0#**50! BH! W&.%$(1#&($.! 5.! 1'&+)'+&#$! >E*.#&! 1%00#! 0%*! 150! (!,#$! 5BB&($$#*(.#!.&+BB#$?! 0#,! 0H$#,*(.#! 0E'#&! (! 1%00#! J#$$#!.&+BB#$! #&! >5&'1%''! (! %)'(G('#'?! 5.! =%&! 5.1H! #)1(1'#&#&! '&#! J#'! )%$! 1#!+'!150!,#*'%)#&$#!=%&!I*(''!151(%*(1#&'!'(*!#$! 05,#**! >5&!.&+BB#%)'(G('#'! 150! )%$!.(!,#0! Referanser 1. Molde Jensen, T., & Weidle, B., Videreføring av en samtalegruppe for ungdom med Aspergers syndrom. I Steindal, K. (red.): Autismeenheten, rapport nr. 2. Oslo: Autismeenheten. 2. Schopler, E., Mesibov, G.B., & Hearsey, K., Structured teaching in the TEACCH system. In Schopler, E. & Mesibov, G.B. (eds.). Learning and cognition in autism. Current issues in autism, New York: Plenum Press. 3. Steindal, K., Refleksjoner fra samtalegruppe i Oslo-området for voksne personer med Asperger syndrom. Autisme i dag, 26(1), Tantam, D., Psychological disorder in adolescents and adults with Asperger syndrome. Autism, 4(1), Weidle, B., Bolme, B., & Hoeyland, A.L., Are peer Referanser support groups for adolescents with Aspergers syndrome helpful? Clin Child Psychol Psychiatry,11, I PAIDOS

19 [!>'(7(.,*70-. ] PAIDOS redaksjon Stefan Kutzsche (Redaktør) Overlege ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, Kvinne Barn Klinikken. Bakgrunn: Cand. med 1983, spesialist i anestesiologi 1991, barnesykdommer Doktorgrad i neonatologi Master i helseadministrasjon Flerkulturell pedagogikk, UiO, Student ved School of Health Education, Universitetet i Maastricht. Arbeidet som anestesilege/ barneanestesiolog, barneintensiv/nyfødtintensivlege ved Ullevål Universitetssykehus og som lege i redningstjenesten i Finnmark. Tidligere stipendiat ved Pediatrisk Forskningsinstitutt Rikshospitalet. Undervist som amanuensis ved UiTø og som klinisk stipendiat ved UiO. Tidligere forman i Utvalget for utenlandsmedisinere og lisenssaker ved UiO og sjeflege i SNLA. Kristin Hodnekvam Overlege/enhetsleder, Barne- og Ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HF, Skien. Bakgrunn: Cand med UiO 1979, spesialist i pediatri Ansatt ved Barneavdelingen i Telemark i mange år, i tillegg arbeidet ved Rikshospitalet og som kommunelege i Sandefjord. Avdelingsoverlege ved Barneavdelingen i Telemark fra Avdelingssjef (enhetlig ledelse) fra Klinikksjef for samlet Barne- og Ungdomsklinikk (pediatri, BUP og HABU) fra Ansatt ved Barneklinikken Ullevål Universitetssykehus, seksjon endokrinologi, fra Nestleder NBF Leder NBF Nå tilbake på Sykehuset Telemark som vaktgående overlege og leder for legeenheten. Chandra S. Devulapalli Overlege ved Vestre Viken HF Ringerike sykehus, Hønefoss. Bakgrunn: Cand med 1986, India. Spesialist i barnesykdommer Doktorgradsstipendiat ved Ullevål Universitetssykehus. Doktorgrad i barnelungemedisin Deltatt i prosjektet miljø og barneastmastudien ved Ullevål. Arbeidserfaring som barnelege ved ulike sykehus i hele Norge, fagsjef i pediatri. Aktiv forsker i 10 år med mange publikasjoner i internasjonale tidskrifter. Initiativetaker og webredaktør av nettsider om astma og allergi hos barn. Reviewer for bl.a. Lancet og BMJ. Ingvild Heier Lege i spesialisering, OUS Kirkeveien, Barneklinikken. Ingvild har studert medisin i Würzburg, Tyskland. Hun er nå i endspurten med PhD-graden innen immunologi. Hun er spesielt interessert i immunologiske problemstillinger men også engasjert i samfunn og helse. Medlem av Kvalitetsutvalget i Barnelegeforeningen fra høsten 2007 og jobber med å utarbeide foreldreinformasjonsskriv. Torkil Benterud Medisinsk embetseksamen Torkil har studert i Rostock og ved Freie Universität Berlin. Han er ansatt ved Kvinne barn klinikken Oslo Universitetssykehus Ullevål siden Han har arbeidet i to og et halvt år i anestesien og jobber av og til med Røde Kors. Svært interessert i internasjonal barnehelse, har besøkt og sett nærmere på helsevesenet i bl.a. Sudan og Yemen. NR 28(1) 2010 I 19

20 Blodprøvetaking hos premature og syke nyfødte Nyfødte barn føler smerte like mye som eldre barn og voksne. Hos fosteret er smertebaner og kortikale/subkortikale smertesentre som er ansvarlig for formidling av smerteopplevelsen allerede velutviklet fra uke 20, og det nevrokjemiske systemet som vi vet korrelerer med smerteledning er intakt og funksjonell (Anand & Hickey, 1987). Det er sannsynlig at fosteret kan føle smerte fra uke 20 og har sikker smertefølelse fra uke 26 (Glover & Fisk, 1999). AV SOLFRID STEINNES, FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER VED NYFØDT INTENSIV AVDELINGEN, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, KIRKEVEIEN OG STEFAN KUTZSCHE, REDAKTØR PAIDOS 2E&! 1*+''#$! %G!,#'! H&=+$,&#! G%&!,#'! /#$#&#! (! 9mZQ! >&#00#'! $#G&5%$%'50#$! N%+*! d0(*! 2*#7=1(.! 89mSZC9\Q\:! (,##$! 50! %'! I%&$! ())#!)+$$#!)K#$$#!10#&'#!>5&,(!$#&G#I%$#$#!#&! G%&!*#,#$,#!(!0%$.#!H&!5.!)(&+&.(!C!($)*+,#&'! HB#$! =K#&'#)(&+&.(! =51! I%&$! I*#! +'>E&'! '(*!,#*1! /-1'#0(1)! 1'&#11! &#1B5$1! =51! 1H&I%&#! $->E,'#! I%&$! =%&! #$! $#.%'(G! #>>#)'! BH! I%&$#'1! J5)+0#$'#&I%&#! >-1(5*5.(1)#! 5.! B1-)(1)#! >5&%$,&($.#&! ($)*+,#&#&! E)'! B&5,+)1K5$! %G! j5&'(15*! #&! #'! 1'&#11=5&05$! 5.! #$! %)1#B'#&'! 0%&)E&! >5&! A$,&#! >5&%$,&($.#&! #&! E)'! =K#&'#C! 5.! &#1B(&%1K5$1>&#)G#$1?! &#,+1#&'! %&'#&(#**! 5)1-.#$?! =+,>*+1=($.?! 5BB)%1'! 5.! 7-%$51#?!>5&%$,&($.#&!(!I%&$#'1!GH)#$=#'1C!5.! 1EG$0E$1'#&?!E)'!1)&()($.?!5.!!&#,+1#&'!!&#1B5$1! 5G#&>5&! /'&#11! )%$! 5.1H! >E&#! '(*! E)'! 10#&'#1'(0+*(!)%$!G#,!1#$#&#!10#&'#5BB*#G#*1#! +'G(1#! #$! >5&1'#&)#'! 1'&#11&#1B5$1! 8A$%$,?! T*5,B&EG#'%)($.! #&!,#$! =-BB(.1'#! ($G%1(G#! 5.!10#&'#>+**#!B&51#,-&#$!B&#0%'+&#!5.!1-)#! $->E,'#! +'1#''#1! j%b(**d&! B&EG#'%)($.! =D*1'()):! #&! >5&'1%''!,#$! 0#1'! %$G#$,'#! 0#'5,#$! >5&! 4E,G#$,(.#! 1'())! 5.! )*#00($.! +'.KE&! 10#&'#>+**#! 1'(0+*(! =51! j%b(**d&! =D*B&EG#! #&! I*%$'!,#! =-BB(.1'#! 10#&'#>+**#! B&51#,-&#$#! 8/(05$1! #'! X#$#)%$-*#&($.! #&!,5)+0#$'#&'! 150! #$! 0($,&#! 10#&'#>+**! 5.! 0#&! #>>#)'(G! Prosedyre ved skalleveneteknikk som smertelindring (Anand et al 2001) og trøtt (Storm og Fremming 2002) minutter Åpen venøs prøvetaking prosedyre. 20 I PAIDOS

PAIDOS. Nyfødtikterus i et internasjonalt perspektiv Autismespektreforstyrrelser: Aspergers syndrom Familieorientert nyfødtmedisin

PAIDOS. Nyfødtikterus i et internasjonalt perspektiv Autismespektreforstyrrelser: Aspergers syndrom Familieorientert nyfødtmedisin PAIDOS T I D S S K R I F T FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2010; 28(1): 1-32 Nyfødtikterus i et internasjonalt perspektiv Autismespektreforstyrrelser: Aspergers syndrom Familieorientert nyfødtmedisin [ redaktoren

Detaljer

Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte

Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte Kategori: [ ] Gyldig fra: 05.04.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Barne- og ungdomsklinikken Skjema Dok. eier: Ingunn Finne Dok. ansvarlig: Hallvard Reigstad Ref. nr.: 02.5.2.4.1.14.3.12-13

Detaljer

Vurdering av nyfødtes risiko for gulsott før utskrivning 1. Ved utskrivning fra barselavdeling bør alle nyfødte vurderes med tanke på sin risiko for

Vurdering av nyfødtes risiko for gulsott før utskrivning 1. Ved utskrivning fra barselavdeling bør alle nyfødte vurderes med tanke på sin risiko for Vurdering av nyfødtes risiko for gulsott før utskrivning 1. Ved utskrivning fra barselavdeling bør alle nyfødte vurderes med tanke på sin risiko for å utvikle alvorlig gulsott. Slik risikovurdering er

Detaljer

Autismespekterforstyrrelser og aldring vandring i et ennå ukjent landskap? Michael B. Lensing (miclen@ous-hf.no) www.autismeenheten.

Autismespekterforstyrrelser og aldring vandring i et ennå ukjent landskap? Michael B. Lensing (miclen@ous-hf.no) www.autismeenheten. Autismespekterforstyrrelser og aldring vandring i et ennå ukjent landskap? Michael B. Lensing (miclen@ous-hf.no) www.autismeenheten.no Våre små søsken har blitt voksne og begynner å bli gamle Heller ikke

Detaljer

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/

Påmelding: Påmeldingen er bindende og gjøres elektronisk på våre nettsider https://nordvoll.osloskolen.no/veiledning-og-kurs/kurs/kurs/ Nordvollkursene Våren 2016 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 https://nordvoll.osloskolen.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Marcus D. Hansen & Mari Østgaard

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Marcus D. Hansen & Mari Østgaard Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment Marcus D. Hansen & Mari Østgaard ( 3-8.Sykehusenes oppgaver, Lov om spesialisthelsetjeneste) «Pasient og pårørende opplæring er i følge spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Behandling og koding av nyfødte. Årsmøte DRG- forum, 10. mars 2014 Hans Jørgen Guthe Nyfødtavd. Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus

Behandling og koding av nyfødte. Årsmøte DRG- forum, 10. mars 2014 Hans Jørgen Guthe Nyfødtavd. Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus Behandling og koding av nyfødte Årsmøte DRG- forum, 10. mars 2014 Hans Jørgen Guthe Nyfødtavd. Barneklinikken Haukeland Universitetssykehus Nyfødte, nasjonalt perspekgv 60 867 barn født i 2012 59 818 svangerskap

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnevern Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Behandling av gulsott hos nyfødte594 8

Behandling av gulsott hos nyfødte594 8 Behandling av gulsott hos nyfødte594 8 Sammendrag Bakgrunn. Undersøkelse og behandling av gulsott er blant de vanligste tiltakene i nyfødtmedisinen. Tilstanden er fysiologisk, men graden av gulsott kan

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien

Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Forskning innenfor barneog ungdomspsykiatrien Hva vektlegges? og hvilke funn har man gjort? NHS-konferanse Psykisk helse Oslo 14.10.04 Forskningssjef Sonja Heyerdahl Regionsentre for barn og unges psykiske

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold.

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Innledning: Glenne regionale senter for autisme har som ansvar å tilby spesialiserte

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for skole. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for skole Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Autismespekterforstyrrelser. Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Kenneth Larsen Rådgiver Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Autismespekterforstyrrelser Gruppe lidelser kjennetegnet ved kvalitative

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet?

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign SINTEF Helse - Arbeidsfysiologi SmartWear Fysisk aktivitet Helse og arbeid Produktutvikling

Detaljer

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag

Nye rutiner for svangerskapsprøver. Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Nye rutiner for svangerskapsprøver Line Nilsen Nygård Laboratoriekonsulent, Noklus Sør-Trøndelag Hva er nytt? Nye rutiner for påvisning av Rh(D) Nye rutiner for påvisning av svangerskapsdiabetes Nye rutiner

Detaljer

Dersom HT bestemmer seg for å gjøre dette vedtaket, vil jeg bli nødt til å gå til rettslige skritt i denne saken.

Dersom HT bestemmer seg for å gjøre dette vedtaket, vil jeg bli nødt til å gå til rettslige skritt i denne saken. Helseminister Jonas Gahr Støre Vedr. svarbrev til Helsetilsynet av 23.06.2013. Som du sikkert kjenner til har Helsetilsynet fremmet en tilsynssak mot meg som lege, da de mener mitt arbeide er uforsvarlig,

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom

Studieplan. Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom Høgskolen i Harstad 2008/2009 Studieplan for Spes. ped. AD/HD, Tourette og Asperger Studieplan Spesialpedagogikk - AD/HD, Tourette og Asperger syndrom 10 studiepoeng Høgskolen i Harstad Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge:

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: En kontrollert behandlingsstudie gjennomført innenfor polikliniske rammer i Helse Midt-Norge. Robert Valderhaug, dr.philos. Psykologspesialist

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON PØRREKJEMA OR KONTROLLPERON oktober 2007 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Attføring ykmeldt Arbeidsledig Uføretrygdet Annet

Detaljer

Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag

Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag Nedgangen i spedbarnsdødeligheten i Norge over 40 år et eksempel på sykehusmedisinens bidrag Grytten J, Monkerud L, Skau I, Eskild A, Sørensen R, Saugstad OD Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI,

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak

Konferanse om skolevegringsatferd. Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Konferanse om skolevegringsatferd Risikofaktorer, Kartlegging og tiltak Arrangører: NevSom, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, Regionalt fagmiljø for autisme,

Detaljer

Epileptiske anfall eller autistiske symptomer? - sykepleierens rolle

Epileptiske anfall eller autistiske symptomer? - sykepleierens rolle Epileptiske anfall eller autistiske symptomer? - sykepleierens rolle Epilepsisykepleier Merete K Kleiven Kompetansesenter for epilepsi og autisme Epilepsi og autisme, OUS Nasjonal behandlingstjeneste for

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Innføringskurs om autisme

Innføringskurs om autisme 1 Innføringskurs om autisme Diagnostisering og utredning av autisme 2 Utredning av barn med utviklingsforstyrrelser Grundig anamnesne Medisinsk/somatisk undersøkelser Observasjon i barnehage/skole/hjemme

Detaljer

UTKAST TIL VIRKSOMHETSPLAN 2012

UTKAST TIL VIRKSOMHETSPLAN 2012 UTKAST TIL VIRKSOMHETSPLAN 2012 KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK: MÅLGRUPPE TILTAK DELTAGERE MÅL NARKOLEPSI HFene i regionen og brukerforeningen ADHD Lage en regional oversikt over hvilke

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST

Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste - NAST Hvordan opplever mødre tidlig hjemreise med sitt premature barn? Masteroppgave i psykisk helsearbeid Grete Rønning Bakgrunn Mai 2012 prosjektet; Nyfødt

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen - St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune. InnoMed. NSF FLU Fagmøte i Bergen 10.

Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen - St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune. InnoMed. NSF FLU Fagmøte i Bergen 10. KOLS Heim Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen - St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune og InnoMed NSF FLU Fagmøte i Bergen 10. juni 2010 Synnøve Sunde Prosjektleder synnove.sunde@stolav.no Bakgrunn

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Autismespektervansker

Autismespektervansker Helse Midt 24.10.11 Genetiske syndromer og autismespektervansker Autismespektervansker Britta Nilsson Psykolog/Sekjsonsleder Oslo universitetssykehus Tre barn med autismespekterforstyrrelse Daniel barneautisme.

Detaljer

Samarbeid med foreldre til syke nyfødte barn - en balanse mellom nærhet og avstand

Samarbeid med foreldre til syke nyfødte barn - en balanse mellom nærhet og avstand Samarbeid med foreldre til syke nyfødte barn - en balanse mellom nærhet og avstand Barnesykepleierforbundets vårseminar 3. mars 2010 Førsteamanuensis Liv Fegran Disposisjon Synet på det premature barnet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 Regionalt fagmiljø for autisme,adhd, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst VIRKSOMHETSPLAN 2012 KOMPETANSEUTVIKLING OG KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK MÅLGRUPPE TILTAK DELTAGERE MÅL NARKOLEPSI HFene

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Asperger syndrom fremtid som diagnose?

Asperger syndrom fremtid som diagnose? Asperger syndrom fremtid som diagnose? v/psykologspesialist Niels Petter Thorkildsen Innlegg på årsmøte i Autismeforeningen / Akershus lokallag Februar 2013 Utgangspunkt Diagnosemanualer og kriterier er

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT.

SKOLEN ER I EN OMBYGNINGSFASE OG VI OPPFORDRER STERKT TIL Å REISE HIT KOLLEKTIVT. NORDVOLLKURSENE Våren 2015 Nordvoll skole og autismesenter Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo Tlf. 23 14 26 60 www.nordvoll.gs.oslo.no Oslo kommune Velkommen til kurs på Nordvoll skole & autismesenter Nordvoll

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2014. Gratulerer med godkjenningen på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for

Detaljer

Tidlige tegn på autisme

Tidlige tegn på autisme Tidlige tegn på autisme Kenneth Larsen Teamleder Glenne regionale senter for autisme Studier viser at tidlig innsats er av avgjørende betydning for barn med autisme (Lovaas, 1987; Sheinkopf og Siegel,

Detaljer

Metoder for å stryke mestring og forebygge traumer hos barn og unge på sykehus

Metoder for å stryke mestring og forebygge traumer hos barn og unge på sykehus Metoder for å stryke mestring og forebygge traumer hos barn og unge på sykehus Psykologisk arbeid med angst, smerte, søvn og prosedyrer Ragnhild Fretland og Maren Østvold Lindheim Avdeling for barn og

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD?

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Lisbet Grut, seniorforsker Øystein Dale, seniorforsker, avdeling Helse 1 , avd. Helse Avdeling Helse bidrar til å løse samfunnsutfordringer gjennom

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Samarbeid med pårørende

Samarbeid med pårørende Samarbeid med pårørende Ellen Kathrine Munkhaugen Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Ellmun@ous-hf.no Disposisjon Kort om RFM Samarbeid med pårørende Når

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU

LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE. Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU LEK I FREMTIDENS BARNEHAGE Maria Øksnes Program for lærerutdanning, NTNU FNS BARNEKONVENSJON Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31). GENERELL KOMMENTAR

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

HABU. www.habu.no. PIH Program Intensivert Habilitering Prosjekt egenledelse TIOBA Ungdomskurs

HABU. www.habu.no. PIH Program Intensivert Habilitering Prosjekt egenledelse TIOBA Ungdomskurs HABU Tverrfaglig utredning og oppfølging av barn og unge 0-18 år 34,9 stillinger Arendal og Kristiansand Tverrfaglig fagstab: psykolog, spesialpedagog, lege, vernepleier, logoped, fysioterapeut, sosionom,

Detaljer

Nevrokognitiv fungering og ADHD symptomer hos 3-åringer

Nevrokognitiv fungering og ADHD symptomer hos 3-åringer Nevrokognitiv fungering og ADHD symptomer hos 3-åringer med hovedvekt på språklige ferdigheter Nina Rohrer-Baumgartner, psykolog, PhD uxronb@sunnaas.no Veiledere: Heidi Aase, PhD, avdelingsdirektør ved

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert RAADS-R Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert Det kommer til å ta en halv til en time å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Ta en pause om du blir sliten og fortsett når du har hvilt deg litt.

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Intervensjoner for ASF og overgang til skole

Intervensjoner for ASF og overgang til skole Intervensjoner for ASF og overgang til skole Alvdis Roulund Glenne regionale senter for autisme Kenneth Larsen Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Intervensjoner»

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Mari Østgaard & Marcus D. Hansen

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Mari Østgaard & Marcus D. Hansen Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment Mari Østgaard & Marcus D. Hansen ( 3-8.Sykehusenes oppgaver, Lov om spesialisthelsetjeneste) «Pasient og pårørende opplæring er i følge spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Ellen Katrine Kallander, PhD- stipendiat, FOU avdeling psykisk helsevern, Ahus film

Ellen Katrine Kallander, PhD- stipendiat, FOU avdeling psykisk helsevern, Ahus film Marit Hilsen, Post Doc, Region senteret for barn og unge psykiske helse Øst og Sør Ellen Katrine Kallander, PhD- stipendiat, FOU avdeling psykisk helsevern, Ahus film Har du følt deg: Frisk, sprek eller

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012

AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012 AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012 Margreth Grotle, dr.philos/fysioterapeut FORMI, Oslo Universitetssykehus, Ullevål FORMI John-Anker

Detaljer

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD

NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN. Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD NILLE LAUVÅS OG ROLF M. B. LINDGREN Etter sjokket Traumatisk stress og PTSD Om forfatteren: Om boken: «Dette er en bok som har sitt utgangspunkt i en sterk personlig beretning fra en kvinne som kom tett

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM) Helse Sør-Øst ligger ved Oslo universitetssykehus HF, Kvinneog barneklinikken, i Barneavdeling for

Detaljer

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Perinatalkurs Bodø, April 2014 Claus Klingenberg Barneavdelingen UNN Hepatitt B Ledende årsak til kronisk hepatitt, cirrhose, leversvikt og kreft i leveren i

Detaljer

Universitetssykehuset

Universitetssykehuset Psykisk utviklingshemming. Avd. overlege Arve Kristiansen Avdeling for spesialisert habilitering. Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad Narvik 26. mars 2009 Medisinske betegnelser (ICD-10) Mental retardasjon.

Detaljer

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas, Atle Moen Nyfødtavdelingen OUS

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas, Atle Moen Nyfødtavdelingen OUS Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas, 2009-2014 Atle Moen Nyfødtavdelingen OUS Hva er et helseatlas? Verktøy for å sammenligne bruk av helsetjenester mellom geografiske områder Beskriver hvilken behandling

Detaljer

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen

Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Vivian D. Nilsen Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogisk hjelp historikk og begrepsdefinisjoner... 13 Introduksjon... 13 Et tilbakeblikk i barnehagehistorien... 14 Asyl- og daghjem et sosialtiltak for barn... 14 Barnehagen

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Familieorientert nyfødtmedisin tidlig innsats overfor prematurfødte barn betydningen av familien i oppfølgingen

Familieorientert nyfødtmedisin tidlig innsats overfor prematurfødte barn betydningen av familien i oppfølgingen Familieorientert nyfødtmedisin tidlig innsats overfor prematurfødte barn betydningen av familien i oppfølgingen Kåre S. Olafsen Psykologspesialist dr. philos. Åsebråten BUK, Sykehuset Østfold; Spedbarnsnettverket,

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Avnavling av terminfødte barn og blodgass-analyse

Avnavling av terminfødte barn og blodgass-analyse Avnavling av terminfødte barn og blodgass-analyse Jørg Kessler Kurs i fosterovervåkning (Kurs nr. 31891) Referansegruppen for fosterovervåking under fødsel Golden 60 minutes of newborn s life Rådgivning

Detaljer

Jubileumskonferanse. Habilitering av barn i historisk perspektiv. Tromsø 21.sept.2011

Jubileumskonferanse. Habilitering av barn i historisk perspektiv. Tromsø 21.sept.2011 Jubileumskonferanse. Habilitering av barn i historisk perspektiv. Tromsø 21.sept.2011 Levealder i Norge Omkring år kvinner menn 1900 50 år 50 år 2000 80 år 76 år En økning på omkring 60% på hundre år!

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

Vær oppmerksom på gapet

Vær oppmerksom på gapet Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. En helhetlig oppfølging: nye retningslinjer for behandling av HS En helhetlig oppfølging:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer