Kompetanseutvikling i barnehagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutvikling i barnehagen"

Transkript

1 Kompetanseutvikling i barnehagen BRO ASCHEHOUG

2 Tenk fremover! TENK FRAMOVER! Kompetanseheving i barnehagen er viktig og langsiktig arbeid. Godt planlagt etterutdanning for alle ansatte vil bidra til et sterkere fagmiljø og bedre kvaliteten på tilbudet til barn og foreldre. Det forutsetter at kompetansehevingen baseres på barnehagens visjoner, verdigrunnlag og pedagogiske plattform, og rettes mot felles langsiktige mål. Ta kontakt så kan vi bidra til bevisst og strategisk bruk av barnehagens verdifulle planleggingstid. Liv Odner Fagansvarlig Mobnr Tlf Vigdis Dahl Kurskonsulent Mobnr Tlf

3 BESTILLINGSINFORMASJON Heldagskurs (6 timer): kr ,- for inntil 40 deltakere, deretter kr 200,- pr. ekstra person Halvdagskurs (3 timer): kr ,- for inntil 40 deltakere, deretter kr 100,- pr. ekstra person Pris for veiledning etter avtale Pris for kursrekker, veiledning og opplæringsprosjekter etter avtale I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter for kursholder/veileder (Prisene gjelder for 2014) Vi forutsetter at barnehagen/barnehageeier har ansvaret for det praktiske. Ta kontakt for mer informasjon om temaer, kursholdere, og hvordan dere ønsker å tilrettelegge og gjennomføre kompetanseheving i barnehagen! BroAschehoug Sehestedsgt. 3 postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Tlf

4 Innhold Innhold Fagdager 6 Barndommens egenverdi 7 Lek først 7 Kom skal vi leke! 8 Du och jag Alfred! 9 Sammenheng barnehage - skole 10 Danning / Barnehagens samfunnsmandat 11 Om danning og læring i barnehagen 11 Danning i en relasjonell virkelighet 12 Medvirkning 13 Voksenrollen - utfordringer og muligheter 13 Medvirkning og deltakelse i praksis 14 Muligheter og medvirkning for de yngste 15 De yngste barna i barnehagen 16 Liten i barnehagen 16 Omsorg Tilknytning Trøst 17 Likestilling og likeverd 18 Spidermankjole! 18 Får guttene riktig oppmerksomhet i barnehagen? 19 Positiv selvoppfatning 20 Vennskap og sosial kompetanse i barnehagen 21 Barn med særskilte behov 22 Innenfor eller utenfor 22 Når vi ser at barn har det vanskelig 23 Når barns atferd gjør deg bekymret 24 Barna som utfordrer oss 26 4

5 Et godt språkmiljø for alle barn 27 Språk i barnehagen 27 Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? 28 Språklek i barnehagen 30 Kropp, bevegelse og helse 31 Sprell levende! 31 Barn og seksualitet 32 Seksuelle overgrep mot barn 33 Kosthold i barnehagen 34 Natur, miljø og teknologi 35 Friluftsbarn! 35 Småtroll i naturen! 36 Litt om natur og litt om miljø, men aller mest om teknikk og eksperiment 37 Lær å lage fotofortellinger sammen med barna 38 Nettbrett i barnehagen 39 Antall, rom og form 40 Matematikk i barnehagen 40 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon 41 God ledelse i barnehagen 41 Om ledelse og kloke valg 42 Voksenrollen i endring og utvikling 43 Veiledning i praksis 44 Tydelig og effektiv ledelse 46 Det er deg det kommer an på! 48 Assistentens tause kunnskap 49 Personalutvikling 50 Tydelighet er omsorg / Den vanskelige samtalen / Klart lederskap 51 Kommunikasjon med foreldre 52 5

6 FAGDAGER fag i fokus De yngste barna og barnehagelivet 16. juni Liten i barnehagen. Hva vet vi og hvordan bør vi jobbe? May Britt Drugli Omsorg, trøst og tilknytning. Kjernebegreper i arbeidet med de yngste. Trine Klette Tidlig innsats Når barn sviktes. Forebyggende barnevern og tverretatlig samarbeid 22. september Omsorgssvikt eller atferdsproblemer? Forebyggende tverrfaglig samarbeid. Hvordan benytter vi oss av hverandres kompetanse? Therese Rieber-Mohn Om å se og fange opp barn i utsatte livssituasjoner. Om å jobbe tverretatlig i et samhandlingsperspektiv. Emilie Kinge Tidlig innsats Barn med særskilte behov (dato kommer) Relasjonsarbeid, samarbeid mellom hjem og institusjoner og tilrettelegging i hverdagen. (Innledere kommer) Alle våre fagdager holdes på Rica Hotel Helsfyr i Oslo. Få konferansekode for rimelig overnatting. 6 For mer informasjon gå inn på eller ring

7 Barndommens egenverdi Lek / Barndommens egenverdi LEK FØRST --det andre kommer etterpå Lek og vennskap er det viktigste i barnehagen! Men hvor tydelig er det i barnehagepedagogikken? Vi vet at: - sammenhengen mellom lek og vennskap er svært viktig, men % av barna står utenfor leken - lek oppfattes ofte som noe som bare kommer av seg selv, men tilrettelegging for lek er faktisk en krevende oppgave - barn har både glede og nytte av voksne som deltar i lek på kvalifiserte måter, men mange barnehageansatte deltar ikke i leken - mange voksne mangler språk for hva det vil si å stimulere barnas lek - barn avbrytes ofte i leken: er avbrudd den nye kompetansen? Hvordan lek nedprioriteres med de beste hensikter Et språk for lek ny glosebok for de ansatte Fra snakking til handling Å lede og bli ledet i lekens tegn Praksis som fremmer og praksis som hemmer leken Hjemmelekser oppfølging i barnehagen Hvordan lede en barnegruppe til vennskap? Voksne som deltar i leken er ikke rare og fjollete de utøver et fag som kompetente barnehageansatte! Lær mer, bli inspirert og hjelp barna inn i de viktigste skapene i barnehagen vennskapet og fellesskapet! 7

8 Lek / Barndommens egenverdi KOM SKAL VI LEKE! Lek, vennskap og fellesskap er viktige elementer i barnas hverdag. Men hvordan jobber vi for å skape et godt lekemiljø i barnehagen? Hva er de voksnes ansvar, og har vi nok kunnskap om leken? Tilrettelegger vi for lek for lekens egen verdi eller tenker vi lek som metode - kan vi gjøre begge deler? Alle barn har rett til å ha en venn i barnehagen og til å føle tilhørighet i barnegruppen! Hva er lekekompetanse? om parallellek, rollelek, konstruksjonslek og akademisk lek Hva gjør vi med barn som ikke leker? Må de voksne leke? Å jobbe forebyggende mot mobbing = å stimulere til lek og vennskap Hva gjør vi og hvordan gjør vi det? De voksnes ansvar som rollemodeller Tid til lek; hvordan sikrer vi at arbeidet rundt leken blir systematisk og langsiktig? Hvordan synliggjør vi arbeidet med leken i barnehagens planer, og hvordan vurderer og evaluerer vi? Lekemiljøet i barnehagen den 3 pedagogen? Er innelek pedagogisk tilrettelagt lek, mens utelek er lufting? De voksnes holdinger til deltakelse i uteleken: hva er teori og hva er praksis? Bruk av SOL-modellen og SØT-modellen: pedagogisk verktøy for refleksjon, utvikling og endring av praksis Temalek/prosjektarbeid; matematisk språk, dramalek, rollelek, utelek, samling, sang og musikk i samarbeid på tvers, der alle ansatte er involvert 8 Kursholder: Cathrine Vedstesen

9 Barndommens egenverdi DU OCH JAG ALFRED! --om voksenrollen i barnehagen Hvem husker vel ikke dette gripende og bekreftende utsagnet fra Emil til Alfred mens de badet sammen i tjernet i Katthult en deilig sommerdag? Hva barn lærer av voksne er i stor grad avhengig av hvilken relasjon de har til de voksne. Alfred kunne ha lært Emil hva som helst fordi han var en viktig person for Emil og fordi de hadde gjensidig respekt for hverandre. Å jobbe i barnehage handler i stor grad om det å være klar over egen påvirkning på barna. Fremmer eller hemmer min atferd barnas positive utvikling? Hovedvekten av vår atferd er ubevisst. Det er viktig å være bevisste på våre egne holdninger og verdier i møte med barna. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? For å lykkes som gode rollemodeller i barnehagen er det nødvendig å ha en god tilbakemeldingskultur i personalet. Lojaliteten skal alltid ligge hos barna. Det handler om å gi hyggelige tilbakemeldinger når medarbeidere bidrar til positiv utvikling hos barn, og det handler om å si fra til hverandre når vår atferd ikke bidrar til positiv utvikling for barna. Kurset handler om: Yrkesrollen i barnehagen Kommunikasjon Voksenrollen i lek, under måltider, i utetiden og i garderoben Voksenrollen og rammeplanen Voksenrollen ved sykdom i personalet hvordan mestre stress og tenke løsningsfokusert så dette ikke går ut over barna? Å gi barn positiv mestringserfaring Systematisk evaluering av praksis Mål for kurset: Å reflektere rundt egen yrkesutførelse Å bli en god voksen rollemodell Å handle mer bevisst i relasjonene til barn Kursholder: Lars R. Grimstad 9

10 Barndommens egenverdi SAMMENHENG BARNEHAGE - SKOLE --utfordringer og muligheter Barnehagen utgjør grunnmuren i utdanningssystemet, og leken er grunnlaget for læringen som skjer der. Skolen er mer opptatt av læringsmål og læringsutbytte. Samfunnsoppdrag, barnesyn og læringssyn kan være forskjellige. Nyere nasjonale føringer understreker at samarbeidet og sammenhengen mellom barnehagen og skolen skal styrkes. Hvordan kan vi arbeide for at barnet opplever sammenheng, medvirkning og mestring fra barnehagetiden og videre inn i skoletiden? Er det viktigste ved samarbeidet det at skolen skal ha nytte av det? Kan barnehagens praksis og tradisjoner være til hinder for samarbeidet? Hvordan opplever barnet overgangen mellom barnehagen og skolen? Hvordan sikre sammenheng i læringsinnholdet fra rammeplan til læreplan? Hvilke motsetninger ligger i barnehagens og skolens læringssyn? Hvordan påvirker nyere styringssignaler barnehagen og samarbeidet med skolen? Drøfting av samarbeid, sammenheng og overgang ved hjelp av eksempler Overlevering av informasjon fra barnehage til skole; etiske og juridiske spørsmål - kartlegging - drøfting gjennom eksempler Kursholder tar for seg likheter og ulikheter mellom barnehagens og skolens syn på barndom og lek, på læring og omsorg, samt på profesjon, kultur og tradisjoner. Målet med kurset er å gi deltakerne et grunnlag for å gjøre gode valg og sikre at samarbeidet, sammenhengen og overgangen blir best mulig for barnet og samtidig skjer i samsvar med forventninger og føringer, både formelle og faglige. 10 Kursholder: Sigurd Aukland

11 Danning / Barnehagens samfunnsmandat Danning / Barnehagens samfunnsmandat OM DANNING OG LÆRING I BARNEHAGEN Barnehagens formålsparagraf og samfunnsmandat er endret de siste årene. Også barnesynet er endret, og hvilken betydning har det for voksenrollen i barnehagen? Hvordan møter vi nye krav og forventninger til det pedagogiske arbeidet i barnehagen? Hva er danning, og hva innebærer det å arbeide med danningsprosesser med barna i barnehagen? Oppdragelse kontra danning hva er forskjellen? Danning handler om refleksjon og undring Hva vet vi om barns læring, og hvilken bevissthet har barn om egen læring? Hvordan fremme læring i barnehagen uten å bli skolsk Fra lek til læring...? Voksenrollens betydning for å fremme/hemme lærings- og danningsprosesser i barnehagen Om demokrati barns forståelse av egen evne til å medvirke Om prosjektarbeid slik barn lærer best Sentrale begreper - lek - omsorg - læring Kursholder: Hege Cecilie Eikseth 11

12 Danning / Barnehagens samfunnsmandat DANNING I EN RELASJONELL VIRKELIGHET Danning handler om at mennesker har et aktivt og bevisst forhold til verden rundt seg. Det handler om å ta egne valg om selvstendig tenkning, toleranse, demokrati og ikke minst medvirkning. De voksne har kanskje ikke alltid rett, og sannheten er noe som kan diskuteres..? Hva er en danningsprosess og hvilken betydning har relasjoner mellom barn og voksne i denne? Hvilke utfordringer og muligheter har barnehagen som danningsarena? Refleksjon over egen praksis og handlingsmønstre Hvordan kan man som voksen gi barn mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv? Å anerkjenne det som er vanskelig, verdsette det som virker, og se mulighetene i fremtiden Læringsteorier 12 Kursholder: Kenneth Dirchsen

13 Medvirkning Medvirkning VOKSENROLLEN --utfordringer og muligheter Dette kurset handler om relasjonen mellom barn og voksne og inviterer til refleksjon over egen voksenrolle. Kurset tar utgangspunkt i situasjoner som man opplever i det daglige; både suksesshistoriene og utfordringene! Ved å koble egne praksishistorier med teoretisk refleksjon finner vi en relevant inngang til å kunne forstå barns handlinger og reaksjoner og ikke minst den voksnes egen rolle og ansvar i relasjonen. I voksenrollen: når sier du JA eller NEI og er et JA et JA og et NEI et NEI? Hva skjer når vi møter motstand hos barnet eller når kommunikasjonen ender i konflikt? Når er du som voksen startblokk og når er du stoppekloss for den gode relasjonen med barnet? Hvordan sier man JA samtidig som man sier i fra og gir tydelig beskjed? Ideer og refleksjoner knyttet til samhandling mellom barn og voksne Kommunikasjon, relasjons-kompetanse og tilbakemeldingskultur Å si JA som voksen handler om mer enn pedagogiske verktøy det handler om å ville relasjonen og si JA til hele barnet. Kursholder: Kenneth Dirchsen 13

14 Medvirkning MEDVIRKNING OG DELTAKELSE I PRAKSIS Å arbeide med barns medvirkning i barnehagen handler om den tilstedeværelsen den voksne viser i samspill med barn. Det er den voksnes ansvar å skape tilknytning til barnet, både fysisk og psykisk. Danning og medvirkning kan sees som gjensidige prosesser. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for barns allsidige utvikling. Kurset skal inspirere til refleksjon over egen pedagogisk praksis og bidra til å synliggjøre at barns medvirkning ikke er et tema ved siden av, men en del av hele barnehagehverdagen. De yngste barna i barnehagen medvirker de, og på hvilken måte? De voksnes definisjonsmakt; hva formidler barna av ønsker og behov og hvordan møter vi voksne dette i praksis, gjør vi det vi sier vi skal gjøre? Den enkelte ansatte og barnehagens pedagogiske grunnsyn trenger vi å vite noe om dette i arbeidet med barns medvirkning? Hvordan jobbe systematisk med hele personalgruppen for å skape en kultur i barnehagen der barns medvirkning står i høysetet? Stille barn medvirker de? 14 Kursholder: Cathrine Vedstesen

15 Medvirkning muligheter OG MEDVIRKNING FOR DE YNGSTE Hva er hovedfokuset vårt på småbarnsavdelingen? Hvordan kan vi legge til rette for medvirkning når det gjelder barn fra null til tre år? Vi får stadig ny kunnskap om de yngste barna i barnehagen. Dette kurset vil friske opp tidligere kunnskap, og gi innsikt i ny teori om småbarnspedagogikk. Kursholder er til daglig pedagogisk leder på en småbarnsavdeling, og knytter teori til praksis gjennom eksempler fra hverdagen. En bedre forståelse av små barns væremåte vil åpne for nye muligheter og berike hverdagen på en småbarnsavdeling. Samarbeid med foreldrene er særlig viktig for barn i denne aldersgruppen. Kurset tar opp hvordan involvering og samarbeid bidrar til at alle parter får en bedre forståelse av små barns væremåte og hverdagslivet i barnehagen. Barnesyn og barns utvikling Tilknytningsatferd Den forpliktende rammen Identitetsdannelse Omsorg Temperament Samspillsvilkår Selvfølelse Små barns lek og kultur Kursholder: Chantal Prell-Hutmacher 15

16 De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen LITEN I BARNEHAGEN 85 % av landets ettåringer går nå i barnehage. Er dagens barnehagetilbud godt nok for dem? Er pedagogikk og rammebetingelser tilrettelagt i forhold til de yngste barnas behov? Hva sier den seneste forskningen om små barns behov, og om pedagogiske forutsetninger for et godt barnehagetilbud for de yngste barna?. Hva er barnehagekvalitet for små barn? Hvordan kan vi sikre de minste et godt tilbud? Små barns grunnleggende behov hvordan dekkes de i barnehagen? Norsk og internasjonal barnehageforskning: - grunnmur for videre utvikling - funn fra effektforskningen Kjernebegreper: omsorg, emosjonell utvikling og tilknytning Å begynne i barnehagen: kvalitet på oppstart og tilvenning for de yngste Det viktige foreldresamarbeidet 16 Kursholder: May Britt Drugli

17 De yngste barna i barnehagen OMSORG TILKNYTNING TRØST Omsorg i barndommen er avgjørende for utvikling av tillit og trygghet, og for utvikling av evne til egenomsorg og evne til å gi omsorg til andre. Dette kurset handler om hvilke faktorer som spiller inn på de voksnes omsorgsevne og barns omsorgsbehov i barnehagen. Vi får også en utdyping av begrepene tilknytning og trøst. Barns utvikling av trygg tilknytning er avhengig av at god omsorg og trøst har en sentral plass i hverdagen og oppveksten deres. Omsorgsbehov og omsorgsevne Tilknytning som medfødt biologisk drift og psykologisk trang Barns indre arbeidsmodeller Barns tilknytningsstrategier Trøst: sensitivitet, aksept og tid Om å trøste og å bli trøstet avledning er ikke trøst Kursholder: Trine Klette 17

18 Likestilling og likeverd Likestilling og likeverd SPIDERMANKJOLE! --om gutter, jenter og muligheter i barnehagen Det første vi spør vordende eller nybakte foreldre om er: Er det gutt eller jente?. Selv om vi liker å tenke på Norge som et svært likestilt land vil svaret på dette spørsmålet få stor betydning for barnets sosiale liv og muligheter senere i livet. Dette kurset handler om gutter og jenters forutsetninger for å lære; om hvordan omgivelsenes forskjellige forventinger til gutter og jenter har betydning for hva de lærer, og ikke minst: hvordan barn selv opplever og lærer å være gutt og jente. Gutter og jenter i barnehagehistorikken Lek Gutter, jenter og læring Barns forståelse av kjønn Personalets forventninger til gutter og jenter Markedskrefter og kjønn 18 Kursholder: Rasmus Kleppe

19 Likestilling og likeverd FÅR GUTTENE RIKTIG OPPMERKSOMHET I BARNEHAGEN? --om den voksnes ansvar som rollemodell og veileder Det skal være mulig å fly som en ørn, slåss som en løve og gå som en panter i natten. Da blir livet verdt å leve! Barnehagen skal legge til rette for spennende opplevelser og lærerike situasjoner også for guttene. Men hvordan gjør vi det? Hvordan være en god voksenmodell for guttene som både kan og vil, men som kan trenge litt hjelp av og til..? Har vi en barnehagekultur som gir barnet muligheter til å definere seg selv? Og hvilke utfordringer gir dette i forhold til barnehageledelse og personalutvikling? Er det plass til guttene i barnehagens kultur? Hvordan forholder vi oss til kravet om likestilling, som er et nasjonalt satsingsområde i barnehagen? Aktiviteter og metodikk i et likestillingsperspektiv Barnehagen som GUTTAS arena Hvordan kan vi våge å sette i gang gutteaktivitetene? Hvordan kan vi utvikle guttetekke, utstråling, få et romsligere fang? Har barnehagen en kultur for at man som voksen ikke alltid strekker til? Kurset kan også tilpasses et lederperspektiv. Kursholder: Knut Rune Johansson 19

20 Likestilling og likeverd POSITIV SELVOPPFATNING Å ha en positiv oppfatning av seg selv er helt grunnleggende i et godt barneliv. Hvilken rolle spiller vi voksne i barns utvikling av positiv selvoppfatning? Hvilket ansvar hviler på oss som jobber med barn, og hvordan kan vi legge til rette for at barn får en god selvfølelse og et godt selvbilde? På dette kurset setter vi fokus på voksenrollen og ansvaret for å skape en arena som innbyr til situasjoner og samspill hvor barn kan utvikle en positiv selvoppfatning, både som individ og i fellesskapet. Dette er arbeid som for hvert enkelt barn har stor betydning både her-og-nå, og på lang sikt. Gode tilbakemeldinger hva er forskjellen på anerkjennelse og ros? Om å skape positive forventninger, se etter det som virker og arbeide videre med det Dokumentasjon fortell de gode historiene om barn og til barn! Ta tak i konflikten, er det barnet som er problemet? Sonen for nærmeste utvikling hva klarer du nesten! Om å bygge stillaser Hvilke dører kan vi voksne åpne eller lukke i forhold til barns utvikling av positiv selvoppfatning? 20 Kursholder: Kenneth Dirchsen

21 Likestilling og likeverd VENNSKAP OG SOSIAL KOMPETANSE I BARNEHAGEN Sosial kompetanse handler om hvordan vi har det inni oss, hvordan vi er mot hverandre og hvordan vi vokser og utvikler oss. Kan vi jobbe systematisk og strukturert med noe som er så nært, personlig og intuitivt? Selvfølelse og egenverd som utgangspunkt for arbeidet med sosial kompetanse Hvordan sette konkrete rammer og målsettinger for arbeidet? Idébank med aktiviteter og ideer til systematisk arbeid Hvordan involvere barna som aktive deltakere? Om å jobbe fra det enkle til det komplekse Om å ta alle sansene i bruk Kursholder: Randi Lauvland Sundby 21

22 Barn med særskilte behov Lek / Barn med særskilte behov INNENFOR ELLER UTENFOR --om vennskap og utenforskap i barnehagen Lek kan være utfordrende for alle barn generelt, og for noen barn spesielt. I barnehagen kan vi ofte oppleve konflikter i barnegruppen og at barn hindres og forstyrres i leken. De voksne i barnehagen må ha god kunnskap om lek for å lese og forstå samspillet i barnegruppen. Det er den voksnes ansvar å sikre at barna har like muligheter for å delta i leken og på denne måten legge til rette for å etablere og vedlikeholde vennskap. Kurset handler om utfordringer og muligheter for personalet i barnehagen, og presenterer strategier voksne kan benytte for å endre barns muligheter til lek ved å veilede barn ut av konfliktene og inn i leken. Kursholder kommer også inn på barn som opplever omsorgssvikt og traumer og deres muligheter til å leke. Hvor ble det av «lett som en lek»? Den høye terskelen, den usynlige inngangen Når er barn innenfor og når er de utenfor? Konfliktmodell eller samarbeidsmodell? Når alle gjør det verre - og når alle gjør det bedre Bråk, konflikter og virring eller muligheter til å leke? Barn med atferdsvansker eller barn som vil leke? Alle barn skal oppleve trygghet og tilhørighet i fellesskapet! 22

23 Barn med særskilte behov NÅR VI SER AT BARN HAR DET VANSKELIG Barn som i en kortere eller lengre periode befinner seg i en vanskelig livssituasjon, er ekstra sårbare. Hvordan kan vi styrke de voksnes bevissthet i forhold til de signaler barna viser oss i form av endringer i atferd, generell utvikling eller hvordan de fungerer emosjonelt? Hva innebærer det for barn å befinne seg i en risikosituasjon og/eller bli utsatt for omsorgssvikt? Kurset har et forebyggende fokus, der hensikten er å komme inn med tiltak overfor barn og foreldre på et tidlig tidspunkt, for å sikre barna optimale muligheter for god utvikling. Innhold og metodikk er nyttig kunnskap om relasjoner med barn, og kan brukes i samspill med alle barn som gir oss ekstra utfordringer i hverdagen. Innføring i tilknytningsteori Normalutvikling og skjevutvikling i et relasjonelt perspektiv Ulike former for omsorgssvikt, omfang og forklaringsmodell Barn i kjente risikogrupper Hvordan kunnskap om nevrobiologi og stressnivå kan lære oss noe om hvordan og hvorfor barn strever med å regulere sine følelsesmessige reaksjoner Hvorfor møter barn de voksne i barnehagen på ulike måter avhengig av tidligere erfaringer? Hvordan kan de voksne trene seg på å forstå barnas atferd og uttrykk? Hvilke overlevelsesstrategier bruker barn som er i en risikosituasjon for å mestre hverdagen sin? Overlevelsesstrategier hos voksne, foreldre og profesjonelle Mål, metoder og tiltak i arbeid med barna i barnehagen Arbeid med foreldre i forebyggende fase Utfordrende samtaler med foreldre. Kursholder: Charlotte U. Johannessen 23

24 Barn med særskilte behov NÅR BARNS ATFERD GJØR DEG BEKYMRET --- atferdsproblematikk i et løsningsorientert perspektiv Mange barn viser atferd som gjør de voksne bekymret. Hva forteller denne bekymringen oss, og hvordan kan vi håndtere den? Personalet i barnehagen har god kompetanse om barns utvikling. Hvordan kan vi benytte denne kompetansen for å hjelpe barn til å sette ord på hvordan de har det? Hvordan snakke med barn om vanskelige tema? Konsentrasjonsproblemer, tristhet, tilbaketrekning, uro og sinne hos barn stiller store pedagogiske krav til personalet, samtidig som vi ofte stiller oss spørsmålet om det er grunn til bekymring for omsorgssituasjonen for barnet. Kurset gir et innblikk i ulike former for atferdsavvik, hvilke årsaker disse kan ha, og hvordan vi kan møte barna på en god måte. Hva er atferdsproblemer? - definisjoner, ulike oppfatninger Omsorgssvikt eller atferdsproblemer - likheter og forskjeller - det utagerende barnet og det stille barnet Tegn på omsorgssvikt - ulike former - barn av psykisk syke foreldre - når mamma eller pappa drikker - vold i nære relasjoner - barn som er utsatt for seksuelle overgrep Samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner det barn ikke vet har de vondt av - tilpasning av samtalen til utviklingsnivå - barnebøker hvordan bruke disse? 24

25 Barn med særskilte behov Foreldresamarbeid hvordan presentere en bekymring for foreldre? - observasjon - dokumentasjon - samarbeid etter at bekymringen er presentert - foreldre fra andre kulturer en ekstra utfordring? Forebyggende tverrfaglig samarbeid - hvordan benytter vi oss av andres kompetanse? Meldeplikt og opplysningsplikt for offentlig ansatte Kurset tar utgangspunkt i heftet Når barns atferd gjør deg bekymret samarbeid med barnevernet til barnets beste, Pedlex 2010, og veilederen Til barnets beste samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten, Barneog likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Kursholder: Therese Rieber-Mohn 25

26 Barn med særskilte behov barna SOM UTFORDRER OSS Kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte: De som strever med temperament, følelser og reaksjoner, og som ofte kommer i konflikt med sine omgivelser. Det handler like mye om de stille barna, de innagerende, som ofte sliter med konsentrasjon, oppmerksomhet og utholdenhet. Vi har prøvd alt, sier vi ofte om disse barna, men har vi det? Disse barna er spesielt utsatt og spesielt sårbare ettersom de ofte påkaller vår irritasjon og vår kritikk, mens de mer enn andre trenger vår innsikt og forståelse. Hvordan kan vi hjelpe barn til økt selvinnsikt, selvforståelse og selvrespekt? Hvordan kan vi hjelpe barn til å tenke, reflektere og undre seg over det som skjer i samhandling med andre? Hvordan kan vi ta barnet med på å utvikle ideer og forslag til løsninger på det som oppleves vanskelig for dem? Hvordan stiller vi gode spørsmål som hjelper barn videre, og unngår spørsmål som stopper dem? Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn og ikke bare til dem? Hvordan se hele barnet med samtalen som utgangspunkt Dette temaet kan utvides til to kursdager, med fordypning i kommunikasjon og relasjoner med barn. 26 Kursholder: Emilie Kinge

27 Et godt språkmiljø for alle barn Et godt språkmiljø for alle barn SPRÅK I BARNEHAGEN --utvikling, kartlegging og stimulering Kurset gir en generell innføring i språkarbeid i barnehagen. Hva er typiske trekk ved språkutviklingen ved forskjellige aldre? Hvordan oppdage barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling? Hvordan legge til rette for god språkutvikling hos alle barn? Våren 2013 utga Utdanningsdirektoratet veilederen Språk i barnehagen Mye mer enn bare prat, og kurset tar utgangspunkt i områdene i denne veilederen. Kursdeltakerne vil få en solid innføring i barnehagebarns språkutvikling og hvordan jobbe med språkkartlegging og språkstimulering i barnehagen. «Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver, og barna skal møte og være del av et rikt og variert språkmiljø der.» For å få til et best mulig språkarbeid i barnehagen er det viktig at hele personalgruppa involveres. Kurset kan derfor tilpasses både pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Kursholder: Helle Ibsen 27

28 Et godt språkmiljø for alle barn HVORDAN SKAPE ET SPRÅKSTIMULERENDE MILJØ FOR MINORITETSSPRÅKLIGE BARN? Barn har i dag svært ulik bakgrunn når de møter barnehagen. Mange barn i Norge vokser opp med et annet morsmål enn norsk. Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolkningen gir oss store utfordringer i hvordan vi i barnehagen møter enkeltbarn og deres familier. Vi må oppmuntre barn med to- og flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk. Hvordan rekke alt vi må gjøre og ikke minst hva vi har lyst til å gjøre! - om prioriteringer Generell språkutvikling Flerspråklig utvikling, morsmålets betydning, grammatiske likheter/ ulikheter Språkstimulering i hverdagen Bruk av det fysiske miljøet Temabasert jobbing Språkkista som metode Ordbank, nøkkelord, overbegreper, underbegreper, verb Forslag til aktiviteter, sanger, bøker Tema Meg selv Dokumentasjon - overgang barnehage skole Foreldresamarbeid 28

29 Et godt språkmiljø for alle barn Dette kurset presenterer praktiske verktøy for språkstimulering i barnehagen. Metode og materiell er utarbeidet i barnehagen og basert på enkle hjelpemidler og utnyttelse av barnehagens daglige gjøremål og nærmiljø. Materiellet har fått tittelen Språkkista og er gitt ut på GAN Aschehoug. Kurset kan tilpasses for barnehagelærere og lærere i småskole i samme målgruppe med fokus på sammenheng mellom barnehage og skole. Kursholder: Nina Indseth Bråthen 29

30 Et godt språkmiljø for alle barn SPRÅKLEK I BARNEHAGEN --til glede og lyst Å leke med språket er gøy og på samme tid er det svært viktig i et forebyggende perspektiv. Forskning vektlegger viktigheten av forebygging og tidlig stimulering. Systematisk språklek stimulerer barns ord- og begrepsforråd, samt deres bevissthet om språket. Morsomme språkleker gir barna glede ved å bruke språket, og barn som i utgangspunktet strever med språket vil få et mye bedre grunnlag for en god start på lesing og skriving. Hvorfor språklek? Kort om TRAS Språkforståelse og bevisst bruk av hverdagssamtalen Språk og sosial utvikling Språk og lesing/skriving Litt om barn som strever med språk Hva er språklig bevissthet? Betydningen av struktur og systematikk Praktiske ideer og eksempler på arbeid med språklig bevissthet Kurset inneholder morsomme ideer og konkrete forslag til systematisk språkstimulering. Ellen Strand kan også holde kurs om språkutvikling og språkarbeide. 30 Kursholder: Ellen Strand

31 Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse SPRELL LEVENDE! Barn har en sterk trang til bevegelse og aktivitet, helt fra fødselen av. Å få utfolde seg fritt i trygge omgivelser er viktig for deres utvikling. Barn må gripe verden før de kan begripe den. De trenger mye erfaring i å mestre, og de må være i stand til å skape kontakt med andre på en god måte. Å sanse og å oppleve er viktig for å lære. Varierte motoriske aktiviteter styrker barns utvikling, både fysisk, kognitivt og emosjonelt. Barna skal erfare at det er mange ulike måter å bruke kroppen på. De skal lære seg å bruke den, kontrollere den, og kjenne på egne grenser. Slik blir de tryggere på seg selv og egne evner, og lærer å ta initiativ ved hjelp av egen nysgjerrighet og kreativitet. Tips og ideer til daglig bruk i barnehagen Innføring i barns normalmotoriske utvikling Fokus på barnets initiativ Hvordan tilby spennende og varierte motoriske aktiviteter Hvordan være aktive sammen, med utfordringer for både barn og voksne Varierte bevegelsesopplevelser i tidlige barneår fremmer økt mestringsopplevelse og trygghet gjennom hele oppveksten, og aktive babyer og småbarn forblir glade i aktivitet også senere i livet. Kurset kan tilpasses den enkelte barnehage, kommune, foreldremøte eller personalmøte. Kurset kan også holdes i barnehagen, med personalet og barnegruppa sammen. Barn og fysisk aktivitet hører sammen! Kursholder: Hege Heiestad 31

32 Kropp, bevegelse og helse BARN OG SEKSUALITET Noen kaller det doktorleker og noen kaller det mor-og-far-leker, men hvordan reagerer vi når barn leker seksuelle leker? Og hvordan reagerer vi hvis vi ser at et barn tar på seg selv i tide og utide? Når barn leker slike leker sammen, er dette et viktig steg i barnets seksuelle utvikling. De utforsker lyst, grenser og kontroll. Kurset legger vekt på kunnskap og trygghet i forhold til tema som er knyttet til barn og seksualitet. Hva skal til for at jeg som voksen skal kunne ha et avslappet forhold til barns utforsking av seg selv og hverandre? Barn og seksuell utvikling Hva er viktig for barn å vite om seksualitet? Hvordan formidle dette til barn på en naturlig og god måte både for den voksne og for barnet? Kurset kan også tilpasses foreldremøte. 32 Kursholder: Margrete Wiede Aasland

33 Kropp, bevegelse og helse SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN Hvis bare noen hadde sagt til meg: Jeg ser at du ikke har det så bra hvordan har du det egentlig? De voksne må ha sett og forstått at noe var galt! Dette er dessverre et svært vanlig utsagn fra voksne som ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hvis du som voksen får en urofølelse og tenker her er det noe som ikke stemmer da er det som regel grunn til bekymring, og seksuelle overgrep kan være en av årsakene. Vi har lov til å være bekymret for barn, du trenger ikke vite for å melde videre. Det er verre for barnet om du ikke gjør noe i det hele tatt. For å tørre å spørre må du ha kunnskap. Når du har kunnskap kan du få trygghet. Over 5 % av alle barn utsettes for seksuelle overgrep og slike overgrep foregår i alle samfunnslag. Dette angår alle som jobber med barn! Hva er seksuelle overgrep? Omfang og om hvem som begår seksuelle overgrep Hvilke signaler kan barn gi? Hvordan snakker vi med barn om dette? Hvordan forebygge og få barn til å sette sine egne grenser? Hva gjør du når du er bekymret for om barnet utsettes for seksuelle overgrep? Kursholder: Margrete Wiede Aasland 33

34 Kropp, bevegelse og helse KOSTHOLD I BARNEHAGEN Hva barn spiser og drikker i barnehagen har stor innflytelse både på barnets hverdag og på barnets helse på sikt. Et barn som har et sunt kosthold vokser og trives, har nok energi til lek, holder seg friskere og har de beste forutsetningene for utvikling og læring. Barnehagens ansvar er å tilby sunne måltider slik at barna tilegner seg sunne vaner, gode holdninger og kunnskap om kosthold. Dette forutsetter kunnskap om kosthold blant de ansatte. Kurset vil gi barnehageansatte et kunnskapsløft om kostholdet til barnehagebarn. Kurset inneholder både relevant kostlære og praktiske råd. Hvorfor er maten viktig? Kostholdet til de aller minste Kostholdet fra 1 år Det sunne måltidet Hvordan lage et balansert varmt eller kaldt måltid Valg av matvarer Mat på aktive dager Matpakken Kresne barn Kurset kan tilpasses som praktisk workshop, matpakkekurs og til foreldremøter. 34 Kursholder: Lise von Krogh

35 Natur, miljø og teknologi Natur, miljø og teknologi FRILUFTSBARN! Har du lyst til å lære å dissekere fisk? Eller sette småkrypfeller? Lage mat fra naturen, i naturen? Dette er kurset for barnehagen som ønsker spennende opplevelser, inspirasjon og ideer til arbeid med barn, natur og friluftsliv. Hovedfokuset på kurset er natur- og friluftsaktiviteter med barna, primært knyttet til fagområdene natur, miljø og teknologi samt kropp, bevegelse og helse. Kursene blir i sin helhet holdt utendørs og har en god miks av praktiske aktiviteter og faglig input: learning by doing! Tema fra de andre fagområdene trekkes inn, og det legges vekt på barnets opplevelser og den voksens rolle gjennom undring, refleksjon og kreative aktiviteter. Innholdet kan i stor grad tilpasses barnehagens behov, for eksempel hvordan man kan gjøre det beste ut av de forskjellige årstidene eller naturen i nærmiljøet. Naturen som læringsmiljø for alle fag og fagområder Kjenn ditt nærmiljø! Ulike former for studie av den lokale flora og fauna Bevegelsesglede i naturen Praktiske friluftslivsaktiviteter som padling, fisking, surring, snarefangst, bålfyring, orientering, skilek, mat fra naturen o.l. Den engasjerte voksne! Den lille forskeren i naturen. Spennende eksperiment og masse undring Mat tilberedt ute; mange måter å gjøre det på! Begrepsutvikling, konkretisering og forståelse gjennom faglige problemstillinger og aktiviteter i naturen Refleksjon rundt naturen som læringsarena Kursholder: Inger Wallem Anundsen og Kari Wallem Bøe 35

36 Natur, miljø og teknologi SMÅTROLL I NATUREN! Ut på tur, aldri sur med de minste! Er ikke det bare stress? Hva kan man finne på med de minste ute? Og hva er naturopplevelse for en liten kropp? Dette og mye annet er tema på småtroll-kursene! Alle våre kurs blir i sin helhet holdt utendørs og har en god miks av praktiske aktiviteter og faglig input, learning by doing! Innholdet tilpasses etter ønske, årstid og geografi. Dette kurset gir inspirasjon til nye og spennende måter å jobbe med de yngste på! Naturen som læringsmiljø for alle fagområder Begrepsutvikling gjennom natur- og friluftsaktiviteter Sanse- og naturopplevelser som utgangspunkt for læring Refleksjon rundt voksenrollen, egne verdier og holdninger Den voksne som medoppdager og medopplever Bevegelsesglede i naturen Mat og måltid i naturen med de små Praktiske utfordringer knyttet til naturaktivitet og uteliv med små barn 36 Kursholder: Inger Wallem Anundsen og Kari Wallem Bøe

37 Natur, miljø og teknologi LITT OM NATUR OG LITT OM MILJØ, MEN ALLER MEST OM TEKNIKK OG EKSPERIMENT Barnehagen skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. De skal lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen. Personalet må ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger. De må stimulere barna til å oppleve med alle sanser, og iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien. Vi skal gi barna opplevelser og erfaringer, og forståelse for hvordan ting virker. Vi lærer best gjennom fysisk erfaring, gjennom handling og aktivitet, samtidig som vi lytter og ser. Naturen som læringsarena - maurtua en egen verden - orientering for barn Miljø - søppel resirkulering sanseløype - brannvern og førstehjelp med barn Teknikk - spikking, barktrykk, hvordan virker oppvaskmaskinen? - matlaging på tur Voksenrollen - engasjement, nysgjerrighet, å jobbe uten fasit - mestre fra uhu til aha Eksperimentering - ballongraketter, bomber, vulkaner eller en liten virvelstrøm...? - kastekim, lyttekim og optiske illusjoner Kurset kan tilpasses; ute og/eller inne, foredrag og/eller praktiske øvelser. Gled deg til en dag fylt av gøyale eksperimenter som kan brukes i barnehagen! Kursholder: Irene M. Torgersen 37

38 Natur, miljø og teknologi LÆR Å LAGE FOTOFORTELLINGER SAMMEN MED BARNA --et morsomt, praktisk og matnyttig kurs om IKT i barnehagen! La barna erfare at digitale verktøy er mye mere enn dataspill. Ta dem med inn i en kreativ og lærerik aktivitet med digitale verktøy som ett av elementene. Uavhengig av forkunnskap vil du på dette kurset lære hvordan dere kan ha felles aktiviteter i barnehagen med IKT på dagsorden, og hvordan aktivitetene forankres i fagområdene i Rammeplanen. Kurset vil gi inspirasjon og det lille ekstra puffet som skal til for å komme i gang. Det gir konkrete ideer til måter å jobbe med IKT i barnehagen, og har fokus på metodisk tilnærming. Gjennom forelesning og praktisk gruppearbeid lærer deltakerne å bruke digitalkamera og lage spennende fotofortellinger på pc ved hjelp av Photo Story (gratis programvare fra Microsoft). Med kurset følger også et innholdsrikt kompendium med detaljerte illustrasjoner og trinn-for-trinn forklaringer. På denne måten kan deltakerne ta med kompetansen hjem og fortsette å trene og lære etter kurset. Vi garanterer at du vil få lyst til å jobbe videre med dette! Kurset er for hele personalgruppen (maks 30 deltakere) og holdes i barnehagen. Tidsramme er 4-6 timer. 38 Kursholder: Even Øiestad

39 Natur, miljø og teknologi Nettbrett i barnehagen --praktisk og kreativ bruk Bruk av nettbrett som pedagogisk hjelpemiddel er på full fart inn i barnehagen. Utfordringene og mulighetene slåss om å stå først i køen. På en morsom og kreativ måte får du kunnskap om hvordan barnehagen kan bruke nettbrettene til både lek og utvikling. Essensen i nettbrett er «Apper», små dataprogrammer som både underholder og gir læring. På Appstore (for ipad) og Google Play (for Android) kan du velge mellom tusenvis av disse. Hvor finner du de gode appene? Hvordan bruke nettbrettet i det pedagogiske arbeidet? Hvordan håndterer du bruk av mange nettbrett på en effektiv måte? Gjennom forelesning og gruppearbeid lærer du det helt grunnleggende om hvordan et nettbrett virker og du får svar på spørsmålene over. Gjennom praktiske eksempler og øvelser blir du veiledet i mange bruksområder for nettbrettet i din barnehage. Kurset tilpasses den type nettbrett din barnehage benytter (ipad og/eller Android) Kurset er for hele personalgruppen (maks 30 deltakere) og holdes i barnehagen. Tidsramme er 3-6 timer. Kursholder: Even Øiestad 39

40 Antall, rom og form Antall, rom og form MATEMATIKK I BARNEHAGEN --lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter Du kan tro du kan og du kan tro du ikke kan. I begge tilfeller har du rett. - Henry Ford Barn tror de kan, og det de ikke kan, vil de gjerne lære! De er på oppdagelsesferd hver dag. De søker etter redskaper og kunnskap som kan hjelpe dem å sortere, kategorisere og systematisere sin egen hverdag. Hvordan møter vi barnas undring og spørsmål i hverdagen, og hvordan kan vi skape en stemning og et miljø som gjør barna nysgjerrige, ivrige og kunnskapsrike? Matematikk er språk, og utvikling av språklige begreper er nødvendig for all videre utvikling. Når de voksne i barnehagen bevisst bruker de matematiske begrepene sammen med barna, kan leken gi barna matematisk erfaring og kunnskap. Kurset handler om: Innblikk i grunnleggende matematiske begreper Gjennomgang av de sentrale matematiske områdene i Rammeplanen: problemløsning, geometri, telling og antall Hvordan skape et miljø som inspirerer barn og voksne til å se og tenke matematikk i hverdagen? Hvordan skape et miljø som gir både barn og voksne mestringsfølelse og selvtillit i forhold til matematikk? Miljøet i og rundt barnehagen består av rekvisitter og materiell, hvordan bruker vi dette i matematisk lek med barn? Fokus på den voksnes rolle som forutsetning for å lykkes i å skape et undrende og utforskende miljø i barnehagen Innføring i bruk av observasjonsmateriellet MIO, et nyttig verktøy i hverdagen Hvordan kan vi benytte ulikt materiell, som for eksempel Snakkepakken? 40 Kursholder: Cathrine Vedstesen

41 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon GOD LEDELSE I BARNEHAGEN Hva må du som leder ha kjennskap til og kunnskap om for å drive godt lederskap i barnehagen? Hvordan kan du være en inspirator og beholde gode medarbeidere? Hvordan møte nye krav og forventninger utenfra i en kunnskapsbedrift der kvalitet og utvikling er knyttet til medarbeidernes kompetanse? Framtidens barnehage trenger trygge og tydelige ledere som ikke bare har kunnskap om barn, barnehager og gjeldende styringsdokumenter, men som også kan lede og veilede medarbeidere og reflektere over egen praksis. Dagens og framtidens ledere i barnehagen må ha endringskompetanse, kunne lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning. Kjennetegn ved barnehagen som organisasjon og hva det betyr for din lederrolle Lederen som administrator, personalleder, entreprenør og pedagogisk leder Hva er lærende organisasjoner og hvordan kan vi utvikle barnehagen som lærende organisasjon? Hvordan lede team som skaper resultater? Konflikter løsninger Lederkurset kan bygges ut og også inneholde karttlegging av personlighet (NEO PI-R / NEO FFI), som er gode verktøy for å sette personlige lederutviklingsmål. Vi skreddersyr ulike lederutviklings-program når det gjelder innhold og rammer, tilpasset den aktuelle målgruppen og i samarbeid med bestiller. Kursholder: Hege Cecilie Eikseth 41

42 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Om ledelse og kloke valg --endring, læring og refleksjon i barnehagen Endringer er noe alle ledere må forholde seg til som en del av lederoppgaven. Men endringer handler ikke bare om å lære noe nytt og implementere det i hverdagen. Det handler også om å lære og lære om å skape rom og kultur for refleksjon. Det handler om å ta kloke valg sammen med en personalgruppe hvor både personlighet og faglighet setter sitt preg på motivasjon og gjennomføring. I dette kurset vil disse berøringspunktene legge grunnlaget for refleksjon over egen praksis og gi innblikk i nyttige tilnærminger til ledelse og konkret arbeid med endringer Læring i organisasjonen Å skape kultur for endring i organisasjonen Endringens psykologi Det personlige lederskap Endringer i teori og praksis 42 Kursholder: Kenneth Dirchsen

43 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon voksenrollen I ENDRING OG UTVIKLING I barnehagen skal vi først og fremst møte barna, men vi skal også møte hverandre og mange ulike foreldre. Vi skal være gode rollemodeller og bidra til å gi barna en god barndom. Vi skal være nysgjerrige sammen med barna og gi dem lærelyst. Nysgjerrighet blir løftet fram som en av Norges viktigste ressurser i framtiden hvordan stimulerer vi nysgjerrighet og forskertrang? Og hvordan bidrar vi til god selvfølelse? I den nye barnehagelærerutdanningen er faglig improvisasjon som arbeidsmetode blitt løftet fram med et eget avsnitt. Hva vil det si å improvisere i det daglige arbeidet i barnehagen? Blir resultatet like bra ved improvisasjon som ved detaljert planlegging? I møte med barna - samfunnsmandatet i praksis - improvisasjon - medvirkning, verdier og anerkjennelse - å være rollemodell I møte med kollegaer - å være raus - kultur, nærvær og å velge holdning - tilbakemeldinger I møte med foreldre - en skjev maktfordeling - profesjonalitet - respekt og ydmykhet Kursholder: Pia Katarina Halvorsen 43

44 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon VEILEDNING I PRAKSIS En veileder lykkes hvis hun/han klarer å hjelpe den enkelte til å trekke verdier og teoretisk kunnskap til den praktiske hverdagen. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver. Barnehagens mål, visjoner og samfunnsmandat skal synes i alle ledd. En kunnskapsbedrift som barnehagen er avhengig av de menneskelige ressursene for å sikre kvaliteten i alt som foregår i virksomheten. Alle organisasjoner lærer, men noen lærer mer enn andre. Hvordan og hvorfor kan veiledning bidra til at din organisasjon blir endringsvillig og lærende? Som leder og veileder blir din oppgave å gjøre andre gode, men hvordan gjør du det? Kurset handler om: Hva er veiledning? - to sentrale begreper: veileder veisøker - konsultasjon, supervisjon, rådgivning Veileders innramming av samtalen - kroppsspråk - aktiv lytting - hvordan stille spørsmål - å lytte med munnen full av ord Ulike veiledningsmetoder - reflekterende team - arbeids-ark - gjennomgripende dybdespørsmål Den nødvendige samtalen Hvordan kan veiledning bidra til å belyse dine mål og muligheter i arbeidssammenheng? 44

45 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Kurset kan utvides med undervisning på nett (webinar) i forkant og/eller etterkant av selve kursdagen. Tidsramme og pris etter avtale. FØR: Treff kursholderen på nett og gjennomgå hovedtema som skal dekkes. Deltakerne får en arbeidsoppgave som de utfører og tar med til kursdagen. Arbeidsoppgaven jobbes videre med der. ETTER: Treff kursholderen på nett og få opp-følging og veiledning om veien videre. På denne måten får deltakerne mer tid til utdyping og konkretisering, samt fordelen av repetisjon og god oppfølging. Kursholder: Hege Cecilie Eikseth 45

46 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon TYDELIG OG EFFEKTIV LEDELSE Å lede er ikke det samme som å dominere, men å motivere folk slik at de jobber mot et felles mål. - Daniel Goleman Av en leder forventes tydelighet, forutsigbarhet og ikke minst evnen til å etablere mål og lede avdelingen til målet. Ingen ansatte skal behøve å være i tvil om hvilke forventninger du som leder har til personalet og hvilke mål dere jobber mot. Tydelige forventninger krever tydelige tilbakemeldinger, både når forventninger innfris og når de ikke innfris. Dette kurset presenterer teknikker på tilbakemeldinger som vil gjøre deg som leder mer tydelig og effektiv. Situasjonsbestemt ledelse handler om at lederen og personalet påvirker hverandre gjensidig. Personalets vilje og evne til å jobbe mot oppsatte mål påvirker din lederstil. Først når du klarer å tilpasse din lederstil til dine ansattes behov har du mulighet til å utøve effektiv ledelse. Vi har mange måter å kommunisere på og det er viktig å velge den riktige kommunikasjons formen ut fra hva du vil si, og hvem du vil si det til. Effektive ledergrep kan blant annet være å bruke suksesshistoriene til å bygge positive relasjoner i personalet; en stammekultur, et fellesskap. Dessuten handler effektive ledergrep om å kjenne til personalets sterke sider, og anvende disse til det beste for dem selv og for barnehagen. 46

47 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Forventningsavklaring Tilbakemeldingskultur Mål Situasjonsbestemt ledelse Kommunikasjon Effektive ledergrep God tilbakemeldingskultur er et element i dette kurset. Dette temaet kan også trekkes ut og tilpasses som eget halvdagskurs for hele personalgrupper i barnehagen eller alle barnehageansatte i kommunen/nettverket, da med hovedfokus på relasjonell tilbakemeldingskultur. Kursholder: Lars R. Grimstad 47

48 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon Det er deg det kommer an på! --kontaktskapende kommunikasjon Kurset presenterer en kommunikasjonsmodell basert på et humanistisk menneskesyn som tar utgangspunkt i våre verdier. Modellen er kjent som Ikkevoldskommunikasjon (IVK) eller giraffspråket. Du vil lære om modellen, reflektere over eget språk og øve deg på å bruke kontaktskapende kommunikasjon. Kontaktskapende kommunikasjon gir oss et godt grunnlag for å etterkomme Rammeplanens krav om å reflektere over egen praksis og kultur, og fremme og begrunne verdimessige standpunkter knyttet til oppdragelse og danning. Hvordan snakker vi med barn? Hvordan roser vi og hvordan setter vi grenser? I hvilken grad bidrar vi til at barna lærer å sette ord på følelser og til at de blir kjent med seg selv? Hvordan håndterer vi konflikter i barnehagen? Reflekterer vi nok over hvilke ord vi bruker og om språket vårt stemmer overens med våre verdier og verdiene i Rammeplanen? 48 Kursholder: Pia Katarina Halvorsen

49 Pedagogisk ledelse barnehagen som lærende organisasjon ASSISTENTENS TAUSE KUNNSKAP Dette er et 3-timers kurs for assistenter der man møtes rundt en praksisfortelling som ligner egen virkelighet. Deltakerne får muligheten til å reflektere, analysere og se strukturer rundt sin egen yrkesrolle. Deltakerne får tilsendt et case og noen spørsmål de skal svare på før de kommer på kurset. Kurset består av litt teori, jobbing med case i smågrupper og gjennomgang i plenum. Mål for kurset er å styrke assistentenes selvfølelse i forhold til egen kunnskap i yrkesrollen. Slik kan de stå sterkere i hverdagens utfordringer, og være mer bevisste på å bruke de erfaringene og den kompetansen de faktisk har. Kursholder: Trine Parmer 49

Kompetanseutvikling i barnehagen

Kompetanseutvikling i barnehagen Kompetanseutvikling i barnehagen BRO ASCHEHOUG Tenk fremover! TENK FRAMOVER! Kompetanseheving i barnehagen er viktig og langsiktig arbeid. Godt planlagt etterutdanning for alle ansatte vil bidra til et

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE KATALOG 2015. Kurs og kompetanseheving i barnehagen BARNEHAGE

BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE KATALOG 2015. Kurs og kompetanseheving i barnehagen BARNEHAGE ASCHEHOUG Kurs og kompetanseheving i barnehagen BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE KATALOG 2015 BARNEHAGE BARNEHAGE GRUNNSKOLE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE SFO VIDEREGÅENDE BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE KATALOG 2016. Kurs og kompetanseheving i barnehagen BARNEHAGE

BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE ASCHEHOUG BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE KATALOG 2016. Kurs og kompetanseheving i barnehagen BARNEHAGE ASCHEHOUG Kurs og kompetanseheving i barnehagen BARNEHAGE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE KATALOG 2016 BARNEHAGE BARNEHAGE GRUNNSKOLE GRUNNSKOLE SFO VIDEREGÅENDE SFO VIDEREGÅENDE BARNEHAGE SFO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

1 ÅRIG HANDLINGSPLAN Fagavdeling barnehage

1 ÅRIG HANDLINGSPLAN Fagavdeling barnehage 1 ÅRIG HANDLINGSPLAN 2014-2015 - Fagavdeling barnehage 1 INNHOLD SATSNINGSOMRÅDER side Barns medvirkning 3 Den gode barnehagen IKT, motorisk fysisk aktivitet 3 Foreldremedvirkning 4 Tverrfaglig samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

... et innblikk i utviklingsarbeid i sju Bærumsbarnehager i perioden 2011-2014

... et innblikk i utviklingsarbeid i sju Bærumsbarnehager i perioden 2011-2014 ... et innblikk i utviklingsarbeid i sju Bærumsbarnehager i perioden 2011-2014 BÆRUM KOMMUNE Prosjektet Små barn i barnehagen Et av målene i Bærum kommunes handlingsprogram for 2011 2014 var Barnehagen

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 KVALITETSPLAN 2011-2015 Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 SIDE 2 Innhold Innledning 4 Språkmiljø

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage «Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid med barnehager fra

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA

TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN FOR SOMMERLY BARNEHAGE SA TEMAPLAN: Planen gjelder fra 2013 2018 og inkluderer alle ansatte i Sommerly barnehage. Det vil være et gjennomgående tema pr. år, som er særlig relatert til kvalitetsmålene.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Voksenrollen og foreldrestøttende arbeid. Den blå appelsin Kanvas barnehage. Dagens viktigste spørsmål. Barnehagens formålsparagraf

Voksenrollen og foreldrestøttende arbeid. Den blå appelsin Kanvas barnehage. Dagens viktigste spørsmål. Barnehagens formålsparagraf Voksenrollen og foreldrestøttende arbeid Alta kommune 24.08.2016 Den blå appelsin Kanvas barnehage Dagens viktigste spørsmål Hvorfor jobber du i barnehage? Hva slags barnehageansatt ønsker du å være? «I

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

FAGLIG DEL

FAGLIG DEL FAGLIG DEL 15.08.2017-14.08.2018 RESPEKT MOT SAMARBEID KVALITET HUMOR OG GLEDE SERVICE 1 Styringsdokumentene som er førende for driften finner du på hjemmesiden vår www.snomyra.barnehage.no Lov om barnehager

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer