Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.09:00 17:30 Saksnr til og frå: 036/12-047/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei innkalla i skriv datert og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside og i Telen. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Margaret Nordbø Varamedlemmer Arvid Særsland Andre Rådmann Rune Engehult Leiargruppa Revisor Anna: Strategikonferanse knytt til økonomiplan Innkalling og sakliste blei godkjent. Sven Tore Løkslid foreslo at innkomen interpellasjon blei teke etter ordinær sakliste. Saksliste blei godkjent. Interpellasjon: Interpellasjon frå Olav Tho (SP) om nasjonale turistvegar;. Ordførar svarte på interpellasjonen. Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Trine Kahrs Audun Dølen Sven Tore Løkslid

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 036/12 GODKJENNING AV MØTEBOK 037/12 REFERATSAKER 038/12 KJØP AV BUSTAD - ØVSTEBØ 039/12 SØKNAD FRÅ RUSSMARKEN VA AS OM BRUK AV REFUSJON FOR DEKKING AV KOSTNADER VED UTBYGGING AV AVLØPSANLEGG - GODKJENNING AV PLANAR OG FORELØPIG BEREKNING AV REFUSJON 040/12 ÅRSMELDING OG -REKNESKAP HJARTDAL KOMMUNE /12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR /12 SAMHANDLINGSREFORMA - AVTALER 043/12 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE OG UTVAL 044/12 TILSETTINGSREGLEMENT - HJARTDAL KOMMUNE 045/12 PERMISJONSREGLEMENT 046/12 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI - PROSJEKTMANDAT

3 036/12: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå K-styret blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-036/12 VEDTAK: Møteboka frå K-styret blei godkjent slik ho låg føre. 037/12: REFERATSAKER RÅDMANNEN TILRÅR Referatsakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-037/12 VEDTAK: Referatsakene blei teke til etterretning slik dei låg føre. 038/12: KJØP AV BUSTAD - ØVSTEBØ RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommune kjøper ein bueining i Hjartdal burettslag/notodden Boligbyggelag sitt prosjekt på Øvstebø. 2. Innskotet, kr ,- blir finansiert frå disposisjonsfondet. 3. Bustaden skal brukast som utleigebustad med maksimal butid på 2 år, men mogelegheit til utviding til 3 år dersom det ikkje står folk på venteliste. 4. Rådmannen blir gjeve mynde til å fastsette husleiga Formannskapet Olav Tho fremma forslag til endring av pkt. 3: utviding med eit år om gongen dersom det ikkje er Omforent forslag til nytt pkt. 5. Det er ei målsetting at bueininga skal seljast vidare.

4 Rådmannen si tilråding i pkt. 1,2 og 4 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding i pkt. 3 med endringsforslaget til Olav Tho blei samrøystes vedteke. Omforeina forslag til nytt pkt. 5 blei samrøystes vedteke. FOR-034/12 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune kjøper ein bueining i Hjartdal burettslag/notodden Boligbyggelag sitt prosjekt på Øvstebø. 2. Innskotet, kr ,- blir finansiert frå disposisjonsfondet. 3. Bustaden skal brukast som utleigebustad med maksimal butid på 2 år, med mogelegheit til utviding med eit år om gongen. 4. Rådmannen blir gjeve mynde til å fastsette husleiga. 5. Det er ei målsetting at bueininga skal seljast vidare. Olaf Bekkhus stilte spørsmål ved sin habilitet da han er hovedentreprenør for bustadprosjektet. Olaf Bekkhus blei samrøystes erklært inhabil. 16 av 17 tilstades. Formannskapet si tilråding blei vedteke med 13 mot 3 stemmer. KOM-038/12 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune kjøper ein bueining i Hjartdal burettslag/notodden Boligbyggelag sitt prosjekt på Øvstebø. 2. Innskotet, kr ,- blir finansiert frå disposisjonsfondet. 3. Bustaden skal brukast som utleigebustad med maksimal butid på 2 år, med mogelegheit til utviding med eit år om gongen. 4. Rådmannen blir gjeve mynde til å fastsette husleiga. 5. Det er ei målsetting at bueininga skal seljast vidare. 039/12: SØKNAD FRÅ RUSSMARKEN VA AS OM BRUK AV REFUSJON FOR DEKKING AV KOSTNADER VED UTBYGGING AV AVLØPSANLEGG - GODKJENNING AV PLANAR OG FORELØPIG BEREKNING AV REFUSJON RÅDMANNEN TILRÅR: Hjartdal kommunestyret har handsama søknad datert 28. mai 2012 om bruk av refusjon for dekking av kostnader ved utbygging av avløpsanlegg. Søknaden er handsama etter plan og bygningsloven 18-8 og er ei foreløpig godkjenning av refusjonsbeløp. Hjartdal kommunestyre godkjenner planane for tiltaket, kostnadsoverslaget og forslaget til fordeling.

5 1. Planar Denne utbygginga har lang tidshorisont. Kommunestyret godkjenner derfor at detaljplanlegging innafor det enkelte hyttefelt vert anten gjort av utbyggjar eller ved ny detaljreguleringsplan i samband med fortetting av hyttefelta, avhengig av kva som skjer fyrst. 2. Kostnadsoverslag Kommunestyret har ingen merknad til at delar av investeringsbehovet vert tatt inn over bruk av refusjon/anleggsbidrag, tilknytingsavgift og årsavgift. 3. Fordeling Kommunestyret har vurdert dei eigedomane utbyggjar meiner er refusjonspliktige og funnet at eigedomane gjennom tiltaket får oppfylt sin eigen forplikting etter pbl 18-1 og at dei lovleg kan krevjast knytta til anlegget. Kommunestyret fastset fylgjande inndekning av andel av total investeringskostnad ved bruk av refusjon: Alle refusjonspliktige tilkoblet hovedledningsanlegget kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Solheimsbeite kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Russmarken kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Lislimarken kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Gvålsheia/Langhaug kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Bitringsnatten kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Røyslia/Landsverk kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Nøttingen kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Haugestøl/Hotellet kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Måsåfjell kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Langetjønn/Løkjestul kr ,- Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent kom fram Utval for plan og byggesaker Handsaming Inger Øya Grøgård stilte spørsmål om eigen habilitet. Far hennar er grunnneigar i Solheimsbeitet. Utvalet sa Inger Øya Grøgård habil. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke.

6 POB-070/12 TILRÅDING: Hjartdal kommunestyret har handsama søknad datert 28. mai 2012 om bruk av refusjon for dekking av kostnader ved utbygging av avløpsanlegg. Søknaden er handsama etter plan og bygningsloven 18-8 og er ei foreløpig godkjenning av refusjonsbeløp. Hjartdal kommunestyre godkjenner planane for tiltaket, kostnadsoverslaget og forslaget til fordeling. 1. Planar Denne utbygginga har lang tidshorisont. Kommunestyret godkjenner derfor at detaljplanlegging innafor det enkelte hyttefelt vert anten gjort av utbyggjar eller ved ny detaljreguleringsplan i samband med fortetting av hyttefelta, avhengig av kva som skjer fyrst. 2. Kostnadsoverslag Kommunestyret har ingen merknad til at delar av investeringsbehovet vert tatt inn over bruk av refusjon/anleggsbidrag, tilknytingsavgift og årsavgift. 3. Fordeling Kommunestyret har vurdert dei eigedomane utbyggjar meiner er refusjonspliktige og funnet at eigedomane gjennom tiltaket får oppfylt sin eigen forplikting etter pbl 18-1 og at dei lovleg kan krevjast knytta til anlegget. Kommunestyret fastset fylgjande inndekning av andel av total investeringskostnad ved bruk av refusjon: Alle refusjonspliktige tilkoblet hovedledningsanlegget kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Solheimsbeite kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Russmarken kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Lislimarken kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Gvålsheia/Langhaug kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Bitringsnatten kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Røyslia/Landsverk kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Nøttingen kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Haugestøl/Hotellet kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Måsåfjell kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Langetjønn/Løkjestul kr ,- Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent kom fram. Utval for plan og bygg si tilråding blei delt ut. Inger Øya Grøgård stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er dotter til grunneigar i Solheimsbeitet. Inger Øya Grøgård blei samrøystes erklært habil.

7 Heidi Hovde Skårnes stilte spørsmål ved sin habilitet da ho er hytteeigar ved Langetjønn. Heidi Hovde Skårnes blei samrøystes erklært habil. Utval for plan og bygg si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-039/12 VEDTAK: Hjartdal kommunestyret har handsama søknad datert 28. mai 2012 om bruk av refusjon for dekking av kostnader ved utbygging av avløpsanlegg. Søknaden er handsama etter plan og bygningsloven 18-8 og er ei foreløpig godkjenning av refusjonsbeløp. Hjartdal kommunestyre godkjenner planane for tiltaket, kostnadsoverslaget og forslaget til fordeling. 1. Planar Denne utbygginga har lang tidshorisont. Kommunestyret godkjenner derfor at detaljplanlegging innafor det enkelte hyttefelt vert anten gjort av utbyggjar eller ved ny detaljreguleringsplan i samband med fortetting av hyttefelta, avhengig av kva som skjer fyrst. 2. Kostnadsoverslag Kommunestyret har ingen merknad til at delar av investeringsbehovet vert tatt inn over bruk av refusjon/anleggsbidrag, tilknytingsavgift og årsavgift. 3. Fordeling Kommunestyret har vurdert dei eigedomane utbyggjar meiner er refusjonspliktige og funnet at eigedomane gjennom tiltaket får oppfylt sin eigen forplikting etter pbl 18-1 og at dei lovleg kan krevjast knytta til anlegget. Kommunestyret fastset fylgjande inndekning av andel av total investeringskostnad ved bruk av refusjon: Alle refusjonspliktige tilkoblet hovedledningsanlegget kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Solheimsbeite kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Russmarken kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Lislimarken kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Gvålsheia/Langhaug kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Bitringsnatten kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Røyslia/Landsverk kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Nøttingen kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Haugestøl/Hotellet kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Måsåfjell kr ,- Alle refusjonspliktige tilkoblet feltutbygging Langetjønn/Løkjestul kr ,- Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent kom fram.

8 040/12: ÅRSMELDING OG -REKNESKAP HJARTDAL KOMMUNE 2011 RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsmeldinga for Overskotet kr ,61på driftsrekneskapet blir disponert ved å avsette tilsvarande beløp til Disposisjonsfondet. 3. Følgjande ikkje budsjetterte investeringar i 2011 godkjennast: a) Sauland Barnehage kr ,- til sikringstiltak b) Gvammen Vassverk, vasssrensing kr ,80 c) Gvammen Vassverk, ledningsnett kr ,00 3. Underskotet på kr i investeringsrekneskapen dekkast gjennom eit låneopptak på kr ,53, avdragstid 20 år med like store avdrag pr. år. 4. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsrekneskapen for Formannskapet Rådmannen la fram endra tilråding (sendt ut på e-post ) 1. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsmeldinga for Overskotet kr ,61på driftsrekneskapet blir disponert slik: a) til opprusting av toalett og garderobar Sauland skule kr (planlagt,men ikkje gjennomført i 2011) b) til Disposisjonsfond kr ,16 3. Følgjande ikkje budsjetterte investeringar i 2011 godkjennast: a) Sauland Barnehage kr ,- til sikringstiltak b) Gvammen Vassverk, vassrensing kr ,80 c) Gvammen Vassverk, ledningsnett kr ,00 3. Underskotet på kr i investeringsrekneskapen dekkast gjennom eit låneopptak på kr ,53, avdragstid 20 år med like store avdrag pr. år. 4. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsrekneskapen for 2011 Rådmannen si endra tilråding blei samrøystes vedteke. TILRÅDING: 1. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsmeldinga for Overskotet kr ,61på driftsrekneskapet blir disponert slik: a) til opprusting av toalett og garderobar Sauland skule kr (planlagt,men ikkje gjennomført i 2011) b) til Disposisjonsfond kr ,16 3. Følgjande ikkje budsjetterte investeringar i 2011 godkjennast: d) Sauland Barnehage kr ,- til sikringstiltak e) Gvammen Vassverk, vassrensing kr ,80 f) Gvammen Vassverk, ledningsnett kr ,00 4. Underskotet på kr i investeringsrekneskapen dekkast gjennom eit låneopptak på kr ,53, avdragstid 20 år med like store avdrag pr. år. 5. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsrekneskapen for 2011

9 Brev frå revisor blei delt ut. Audun Dølen (AP) fremma følgjande endringsforslag til pkt. 2 i formannskapet si tilråding: b) til Disposisjonsfond kr ,16 c) til kartlegging/forstudie av vassforsyningsproblematikken i Nordbygda i Hjartdal kr ,- d)til å rydde,pusse opp og å gje dei kommunale tomtene i Tuddal ny look inntil kr ,- Formannskapet si tilråding pkt. 1,2a,3,4 og 5 blei samrøystes vedteke. Formannskapet si tilråding til pkt. 2b blei satt opp mot forslaget frå Audun Dølen. Forslaget til Audun Dølen blei samrøystes vedteke. KOM-040/12 VEDTAK: 1. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsmeldinga for Overskotet kr ,61på driftsrekneskapet blir disponert slik: a) til opprusting av toalett og garderobar Sauland skule kr (planlagt,men ikkje gjennomført i 2011) b) til Disposisjonsfond kr ,16 c) til kartleggingg/forstudie av vassforsyningsproblematikken i Nordbygda i Hjartdal kr ,- d) til å rydde,pusse opp og å gje dei kommunale tomtene i Tuddal ny look inntil kr ,- 3. Følgjande ikkje budsjetterte investeringar i 2011 godkjennast: a) Sauland Barnehage kr ,- til sikringstiltak b) Gvammen Vassverk, vassrensing kr ,80 c) Gvammen Vassverk, ledningsnett kr ,00 4. Underskotet på kr i investeringsrekneskapen dekkast gjennom eit låneopptak på kr ,53, avdragstid 20 år med like store avdrag pr. år. 5. Hjartdal kommunestyre godkjenner årsrekneskapen for /12: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR KONTROLLUTVALET TILRÅR: 1. Hjartdal kommunestyre godkjenner plan for selskapskontroll slik den ligg føre. 2. Hjartdal kommunestyre delegerar kontrollutvalet mynde til å foreta endringar i planen i løpet av planperioden. Kontrollutvalet si tilråding blei samrøystes vedteke.

10 KOM-041/12 VEDTAK: 1. Hjartdal kommunestyre godkjenner plan for selskapskontroll slik den ligg føre. 2. Hjartdal kommunestyre delegerar kontrollutvalet mynde til å foreta endringar i planen i løpet av planperioden. 042/12: SAMHANDLINGSREFORMA - AVTALER RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 2. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 3. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 4. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om jordmortjenester 5. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 6. Kommunestyre sluttar seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. RENF-007/12 TILRÅDING: 1. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 2. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 3. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 4. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om jordmortjenester 5. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 6. Kommunestyre sluttar seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Utval for levekår og kultur Tilrådinga frå utval for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne samrøystes vedteke.

11 LOK-021/12 TILRÅDING: 1. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 2. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 3. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 4. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om jordmortjenester 5. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 6. Kommunestyre sluttar seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner Utval for levekår og kultur si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-042/12 VEDTAK: 1. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis 2. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt 3. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper 4. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om jordmortjenester 5. Kommunestyre sluttar seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer 6. Kommunestyre sluttar seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner 043/12: REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE OG UTVAL AD-HOC-UTVALET TILRÅR: Reglement for kommunestyre og utval blir vedteke slik det ligg føre Formannskapet Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til reglementet: Pkt. 1.18: Interpellasjonar og spørsmål blir teke etter ordinær sakliste. Pkt 2.1: Umiddelbart etter at kommunestyret sine møte vert sett,. Sven Tore Løkslid sine endringsforslag blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke.

12 FOR-033/12 TILRÅDING: Reglement for kommunestyre og utval blir vedteke slik det ligg føre. Bjørg Inger Flatland (Krf) fremma følgjande endringsforslag til pkt. 1.19; Vervet som saksordførar bør på omgang mellom medlemmene i kommunestyret, men skal vere frivillig Vervet som saksordførar skal primært fordelast mellom medlemmene i formannskapet, leiarane i hovudutvala og gruppeleiarane Audun Dølen bad om at gruppemøte. Olav Tho bad om at gruppeleiarane møttest. Ordføraren innvilga ønskje om gruppemøte/gruppeleiarmøte. Ordføraren la fram omforeina tillegg knytt til pkt i reglementet. Det er det organ som tilrår overfor kommunestyret som vel saksordførar (settast inn etter ordet frivillig Bjørg Inger Flatland trekte sitt forslag. Det omforeina tilleggsforslaget til pkt i reglementet blei samrøystes vedteke. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-043/12 VEDTAK: Reglement for kommunestyre og utval blir vedteke slik det ligg føre. 044/12: TILSETTINGSREGLEMENT - HJARTDAL KOMMUNE RÅDMANNEN TILRÅR: Tilsettingsreglement for Hjartdal kommune blir vedtatt slik det ligg føre Administrasjonsutval Inger Øya Grøgård fremma forslag om endring av pkt Og det politiske nivået ved ordførar skal orienterast. Bjørg-Inger Flatland fremma forslag om tillegg til pkt. 1.0 (mellom 1. og 2 setning) - Ved ledig stilling i rådmannen si leiargruppe, skal administrasjonsutvalet orienterast. Sven Tore Løkslid foreslo at saka blir sendt tilbake til administrasjonen for vurdering av pkt. 1.0 og 1.2.

13 Forslaget frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. ADM-006/12 VEDTAK: Saka blir sendt tilbake til administrasjonen for vurdering av pkt. 1.0 og Administrasjonsutval Rådmannen fremma forslag til endring av pkt. 2.0:Tilsettingsutval endrast til intervjugruppe. Intervjugruppe: Ved tilsetting skal det normalt vere ei intervjugruppe på tre medlemmer. Rådmannen sitt endringsforslag blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. ADM-011/12 TILRÅDING: Tilsettingsreglement for Hjartdal kommune blir vedtatt slik det ligg føre. Administrasjonsutvalet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-044/12 VEDTAK: Tilsettingsreglement for Hjartdal kommune blir vedtatt slik det ligg føre. 045/12: PERMISJONSREGLEMENT RÅDMANNEN TILRÅR: Permisjonsreglementet blir vedteke slik det ligg føre Administrasjonsutval Omforent forslag: Endring av pkt. 5.0 e) Ved eige bryllup, konfirmasjon og barnedåp av eigne barn.. Omforent forslag: Tillegg til: Pkt. 6.4 Tal på dagar blir vurdert ut frå eksamensform Endringsforslaga til pkt. 5.0 og 6.4 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. ADM-012/12 TILRÅDING: Permisjonsreglementet blir vedteke slik det ligg føre.

14 Audun Solberg (Krf) fremma følgjande endringsforslag til permisjonsreglementet sin del 5, pkt. 8.0: Det vert ikkje utanfor kommunen blir endra til: Arbeidstakar som har jobba i kommunen samanhengande i minimum 12 år, bør som hovudregel få innvilga permisjon utan løn i inntil 1 år. Det gjeld også for overgang til fast stilling. Audun Solberg sitt forslag til endring av permisjonsreglementet sin del 5, pkt 8 falt med 3 mot 14 stemmer. Administrasjonsutvalet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-045/12 VEDTAK: Permisjonsreglementet blir vedteke slik det ligg føre. 046/12: ARBEIDSGJEVARSTRATEGI - PROSJEKTMANDAT RÅDMANNEN TILRÅR Kommunestyret vedtar prosjektmandatet for utvikling av arbeidsgjevarstrategi for Hjartdal kommune slik det ligg føre Administrasjonsutval Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. ADM-013/12 TILRÅDING: Kommunestyret vedtar prosjektmandatet for utvikling av arbeidsgjevarstrategi for Hjartdal kommune slik det ligg føre. Administrasjonsutvalet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-046/12 VEDTAK: Kommunestyret vedtar prosjektmandatet for utvikling av arbeidsgjevarstrategi for Hjartdal kommune slik det ligg føre.

15 Olav Listul søkte om permisjon frå resten av møtet pga utanbygs arbeidsoppdrag. Permisjon blei innvilga. 16 av 17 til stades.

16

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 13.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 08:45 Saksnr til og frå: 069/12-070/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 29.05.2012 Møtestad: Hjartdal sjukeheim/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.00 sjukeheimen. Frå 18.00 til 20.30 på kommunehuset Saksnr

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 14:30 Saksnr til og frå: 064/13-070/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Saksnr til og frå: 021/13-031/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:15 Saksnr til og frå: 004/10-011/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:00 Saksnr til og frå: 036/11-041/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 12.45 Saksnr til og frå: 026/16-035/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 24.02.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 21.00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.02.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:15 Saksnr til og frå: 001/13-007/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.10.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 16.30 Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Saksnr til og frå: 062/13-068/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:30 16:00 Saksnr til og frå: 007/15-011/15 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 021/14-030/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Saksnr til og frå: 031/15-040/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:35 Saksnr til og frå: 011/13-021/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 11.03.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/09-012/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.13:00 13:30 Saksnr til og frå: 001/13-004/13 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.03.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.35 15.40 Saksnr til og frå: 016/16-022/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Nils Olav Hovde

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.04.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00-17:45 Saksnr til og frå: 013/09-018/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer