HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER"

Transkript

1 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2010 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, ny melding til Stortinget om mat og landbrukspolitikken og revisjon av rovviltmeldingen har satt sitt preg på arbeidet. Det er nå vel ti år siden forrige Stortingsmelding om mat og landbrukspolitikken ble laget. Østfold Bondelag har prioritert arbeidet med ny Stortingsmelding høyt, både internt i Bondelaget og mot politiske beslutningstagere. Norge og verden står over for store utfordringer mht. produksjon og forsyning av mat i åra som kommer. Befolkningsvekst, press på arealer og klimaendringer legger ekstra trykk på behovet for en melding med ambisjoner på matområdet. Arbeidet vil fullføres i 2011 og Østfold Bondelag vil følge arbeidet tett. Østfold Bondelag har også prioritert arbeidet med revisjonen av rovviltforliket i år. Rovviltsituasjonen har blitt ytterligere forverret i Østfold opplever en situasjon for ulv, som gjør at konsekvensene for bygdebefolkningen klart blir forverret mht. livskvalitet og næringsutøvelse. Kombinasjonen av helnorske ulverevir og flere norsk-svenske grenserevir gir en svært høy belastning for Østfold. Ledermøtet ble avholdt i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag Bondelag. Det ble tre gode dager med friske diskusjoner, utveksling av både politiske, organisatoriske og faglige utfordringer og erfaringer. Vi fikk også et godt innblikk i Nord-Trøndersk næringsutvikling langs Den Gyldne Omvei. Tusen takk til Nord-Trøndelag Bondelag for et flott ledermøte. Jeg vil få takke alle tillitsvalgte på lokal og fylkesnivå, samt de ansatte i Østfold Bondelag for arbeidet i 2010! Bjørn Gimming Leder Østfold Bondelag Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 1

2 BONDESANGEN All kultur er dyrken - først og fremst av jord, det er moderstyrken. Først bak plogen gror samfunnslivet frem, bygd og by og hjem, første bonden var hele landets far. Jord, du er vår moder. Overalt ennu skifter livets goder. Trofast bliver du. Ligger hvor du lå, byder hvor vi gå årvisst enn i dag - åndens underlag. Sterk som havets bølge, Norges bondestand. Sine fedre følge, tro mot Gud og land. Bølg til tegn derpå, blad og aks og strå, bølg fra støl til strand om vårt fedreland. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 2

3 INNHOLD HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER... 1 BONDESANGEN... 2 INNHOLD... 3 Årsmøte i Østfold Bondelag... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag... 4 DET POLITISKE ARBEIDET I FYLKESLAGET... 5 Landbruk på dagsorden Styrets Arbeid... 7 ORGANISATORISK ARBEID - VI FÅR NORGE TIL Å GRO Arrangementer, prosjekter og satsinger Meldinger fra felles utvalg Utmerkelser og priser MELDINGER Medlemsoversikt og lokallagsledere Meldinger fra samarbeidsorganisasjoner Styret, utsendinger m.m REGNSKAP Regnskap Balanse Noter Revisors beretning VEDLEGG Innspill til jordbruksforhandlingene 2010 fra Østfold Bondelag Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 3

4 Årsmøte i Østfold Bondelag Østfold Bondelags årsmøte for 2010 ble gjennomført onsdag 17. mars i Trøgstadhallen, Skjønhaug. Leder Bjørn Gimming åpnet årsmøtet, ønsket utsendinger og gjester velkommen. Det var 53 stemmeberettigede, 17 gjester og 4 ansatte i salen. Ordfører Tor Melvold i Trøgstad ønsket årsmøtet velkommen til kommunen. Han viste til at landbruket er kommunenes viktigste næring. Han ba om at Bondelaget skulle fortsette å være en viktig demokratisk drivkraft i Norge. Som ordfører satte han pris på henvendelser for lokalt næringsliv, og ga støtte og honnør til Bondelagets engasjementet for levedyktig landbruk over hele landet. Årsmelding og regnskap ble presentert og behandlet, før leder Bjørn Gimming fikk ordet og holdt leders tale. Fra Norges Bondelag var det styremedlem Svein Guldal fra Buskerud som gjestet årsmøtet. Han holdt et engasjerende innlegg, som høstet både latter og applaus. Innledningene ble avsluttet med en aktiv generaldebatt. Utfordringer for enkeltbønder og landbruket i Østfold og hele Norge ble diskutert. Innsatsprisen 2009 ble tildelt Kurt Øraas, kokk og daglig leder av restauranten Curtisen på Festningen i Halden. Prisen var et diplom og et bilde Årsmøtet godkjente arbeidsplan og budsjett for arbeidsåret 2010/2011. Valgkomiteens innstilling til styre og andre tillitsverv ble behandlet. Bjørn Gimming ble valgt til leder for andre året på rad Prisen som årets lokallag ble utdelt til Trøgstad Bondelag. Premien var på kr 5 000,- og et bordflagg Årsmøtet i Norges Bondelag Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt juni på Lillehammer. Delegater fra Østfold var: Bjørn Gimming, Rolf Øyvind Thune, Ole Johannes Egeland, Ellen Skauen Ruud, Berit Ullestad, Wenche W. Gunnarstorp, Per Ludvig Spydevold, Harald Karlsen-Moum og Heidi Kirkeby. Årsmøte var preget av arbeidet med ny landbruksmelding. Jens Stoltenberg og Lars Peder Brekk besøkte årsmøte og snakket om viktigheten av norsk matproduksjon. Delegatene fra Østfold hadde innspill til generaldebatten med følgende temaer: Gimming innledet om det generelle bilde i landbrukspolitikken, Thune tok opp problematikken rundt rovdyr og viktigheten av byrdefordelingene og Spydevold innledet om problematikken rundt de nye endringene i jordloven og 10 års leiekontrakter. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 4

5 DET POLITISKE ARBEIDET I FYLKESLAGET Landbruk på dagsorden 2010 Vi har fortsatt vårt politiske arbeid under denne satsingen også i Dette for å få til en helhetlig satsing. Det overordna målet har vært å sikre politisk grunnlag for en landbrukspolitikk som styrker verdiskapingen i hele landet, og en Inntektsutvikling som reduserer forskjellene mellom jordbruket og andre grupper. Politisk aktivitet Det ble gjennomført et møte med Østfoldbenken på Stortinget 19.april. Her var tema jordbruksforhandlingene, med fokus på Østfoldlandbrukets utfordringer. I juni samarbeidet vi med Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Østfold Fylkeskommune om en fagtur for fylkespolitikerne i Østfold (SNM komiteen) Høsten 2010 har Østfold Bondelag hatt møter med sentrale Østfoldpolitikere på Stortinget i AP, SP og KrF. Temaene har variert, men har hatt spesielt fokus på rovvilt og ny landbruksmelding. Som forberedelse til kommunevalget i 2011 har Østfold Bondelag invitert seg selv til møter med fylkespartiene for å diskutere innholdet i partiprogrammene, og da spesielt innen fagområde landbruk. De fleste fylkespartiene har ønsket å møte oss. Kjærlighet til norsk mat I forbindelse med jordbruksforhandlingene valgte Østfold Bondelag i år å inngå et samarbeid med et reklamefirma for å utvikle nytt aksjonsmateriell. Resultatet ble nytt aksjonsmateriell og nye aksjonsplaner. I tillegg laget vi facebook gruppen Ja vi elsker norsk frokost hvor vi gjennom arbeidsåret har lagt ut forskjellige politiske budskap. Det ble også laget en filmsnut med fokus på den norske frokosten. Informasjon og kommunikasjon Østfold Bondelag har i 2010 arbeidet målrettet og strategisk når det gjelder informasjon og kommunikasjon. Styret har laget en kommunikasjonsplan som gjennomgås på alle styremøtene. Målet er at Bondelaget skal klare å spre kunnskap og skape positive bilder i media. Østfold Bondelag har prioritert å ha høy aktivitet på nettsidene i arbeidsåret, samt at mange av lokallagene har gjort en stor jobb når det gjelder innhenting av telefonnr til sine medlemmer. Det betyr at vi på en enkel måte, via SMS og nettsidene, raskt kan nå ut til våre medlemmer. Det har gjennom arbeidsåret blitt produsert både kronikker og leserinnlegg som har kommet på trykk i lokalavisene i Østfold og i Nationen. Jordbruksforhandlingene 2010 Høringsprosessen Denne ble innledet av fylkesleder på møtet med lokallagene i januar. Gjennom hele januar og deler av februar har det blitt jobbet gjennom medlemsmøter og i studieringer lokalt. Den endelige høringsuttalelsen var basert på fylkesstyrets, korn-, grønt- og miljøutvalgenes holdninger og innspill. I tillegg kommer innspillene fra 16 lokallag, det ble også gjennomført møte med samvirke og fagorganisasjonene fra disse kom det inn 17 innspill. Østfold Bondelag deltok også i Fylkeskommunens høringsmøte i forhold til deres innspill til jordbruksforhandlingene. Endelig høringsuttalelse er vedlagt bakerst i årsmeldingen. Forhandlingsprosessen For å kunne sikre rekruttering og videreutvikle næringa, er det helt nødvendig at det kommer et inntektsløft nå, uttalte leder i Østfold Bondelag, Bjørn Gimming, da kravet til jordbrukets forhandlingsutvalg ble overlevert Staten. Det var stor forventning knyttet til det moderate kravet fra faglaga, og med dette også en forventning om at vi skulle bli møtt med forståelse fra Statens side. Felles for Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 5

6 kommentarene var henvisning til et rettferdig og nødvendig krav, der det i tillegg ble utvist stor grad av moderasjon. et utgjorde kroner pr årsverk i landbruket. Dette tallet baserer seg på en generell lønnsutvikling i tillegg til at det er satt av kroner pr årsverk til tetting av inntektsgapet i forhold til andre yrkesgrupper. Statens tilbud kom tre dager på overtid. Avtalen Resultatet endte med en inntekstramme på 950 mill kroner. Dette skulle gi grunnlag for en inntektsvekst på om lag kr per årsverk i 2011 når inntektsfradraget er inkludert. Til tross for lav inntekstramme valgte Norges Bondelag å inngå en avtale med følgende hovedsaker: Gjennomslaget for kravet om prosenttoll for melk, en klar styrking av fraktordning for kjøtt, og ikke minst opprydding i Statens forslag om omfordelinger mellom bønder. Til sammen betyr dette at man klarte å løfte alle produksjoner inntektsmessig sett i forhold til Statens tilbud, særlig for korn ble det oppnådd store forbedringer sett i forhold til hva som lå i Statens tilbud. Vi fikk ikke gjennomslag for vårt forslag om investeringsfond. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 6

7 Styrets Arbeid Styret har i arbeidsåret avholdt 12 styremøter og 5 arbeidsutvalgsmøter, i tillegg til en rekke drøftinger pr. telefon. I tillegg har styret hatt et felles AU- møte med de andre fylkene på Østlandet. Styret har behandlet 87 saker og arbeidsutvalget har behandlet 23 saker. I tillegg til styremøtene, har styret prioritert å delta på lokallagenes årsmøter og vært aktivt ute i mediabilde. Styrets medlemmer har også prioritert å delta på mange eksterne møter gjennom arbeidsåret. Styret har arbeidet spesielt med: Rovvilt Østfold Bondelag har, i samarbeid med Utmarksavdelingen, jobbet spesielt med å dokumentere tap utover tap, sett i forhold til sau, som påføres Østfoldlandbruket som følge av den rovviltstammen vi nå har. Dette gjelder særlig tap av utmarksinntekt, men også tap av inntekter rundt jakt, og kobling mot utleie av husvære. Det er her snakk om tap av utmarksinntekt som når opp i flere millioner per ulverevir. Dette vil videre føre til verdireduksjoner på gårder, der utmarksinntekten i utgangspunktet utgjør en betydelig verdi. I november la jord-, skog-, og utmarksorganisasjonene i Østfold frem et felles opprop med hovedfokus på det nye rovviltforliket. Uttalelsen hadde fokus på bestandsmål, byrdefordeling, tap av livskvalitet og at det innføres nødvergerett for ulv. Oppropet ble sendt bredt ut til departementer, organisasjoner og media. I desember valgte Østfold Bondelag å slutte seg til grasrotaksjonen La bygda leve, Jens. Det ble produsert bannere med budskap og Østfold Bondelag var representert på aksjonsdagen i Oslo. Til sammen var det flere hundre Østfoldinger tilstedet. Østfold Bondelag har i arbeidsåret fulgt tett opp om Rovvilt nemndas arbeid i region 4. Ny stortingsmelding om mat og landbruk Den nye stortingsmeldingen har vært en gjennomgående sak under flere styremøter i arbeidsåret. Østfold Bondelag avleverte en uttalelse i mars med fokus på økt matproduksjon og mulighetene innen tjenesteproduksjon. På årsmøte i Norges Bondelag var ny landbruksmelding et sentralt tema, hvor Østfold Bondelag satte fokus på inntektsmuligheter, økt matproduksjon, rovvilt og mulighet for å gjøre landbruket uavhengig av fossilt brensel. Vann og miljø Også i 2010 har arbeidet med vannkvalitet og miljø vært et gjennomgående tema. I Østfold er det nå tre vannområder hvor Østfold Bondelag er representert i ulike styrer og utvalg. Det ferskeste vannområdet er vannområde Glomma sør for Øyern, i tillegg har vi Haldenvassdraget og Morsa. Østfold Bondelag har avgitt et høringssvar til Fylkesmannen når det gjelder ny forskrift om miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa. Styret i Østfold Bondelag opprettholdt da sin støtte til forskriften som lå til grunn. I tillegg har Østfold Bondelag blitt invitert til å holde ulike innledninger om temaer i forskjellige anledninger. Østfold er et fylke som har vært tidlig ute når det gjelder implementering av EU s vanndirektiv. Samarbeidsavtale med LHMS Østfold Bondelag har i arbeidsåret hatt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det har blitt utarbeidet en felles plan for HMSarbeidet i landbruket, hvor en har fordelt ansvar og arbeidsoppgaver i forbindelse med dette arbeidet. Arbeidsplanen har oppstart i Det er blitt gjennomført mange kurs i praktisk HMS-arbeid i 2010, i alt 11 kurs med til sammen 277 deltakere. Kontakt med Østfold Fylkeskommune I 2010 fikk Østfold Fylkeskommune overført en del arbeidsoppgaver innen arbeidsfeltet landbruk. De fikk blant annet ansvar for fordeling av offentlige midler, slike som kompetanse, likestilling og rekruttering, midler som blir fremforhandlet gjennom jordbruksoppgjøret hvert år. I Østfold er denne potten på kr ,-. Fylkeskommunen har Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 7

8 også overtatt vannregionmyndigheten og skal avlevere høringsinnspill til jordbruksforhandlingene. Østfold Bondelag har prioritert samarbeidet med fylkeskommunen høyt, og hatt fokus både på opplæring og informasjon. Det er blitt utarbeidet en handlingsplan for bruk av midlene kompetanse, likestilling og rekruttering. Vi har bidratt i arbeidet med utarbeidelsen av landbruksdelen for strategien for næring i Østfold Fylkeskommune. Jordloven I 2009 ble det endring i jordloven samt i konsesjons- og boplikten. Østfold Bondelag mottok mange henvender i 2010 angående disse endringene. Vi hadde dette oppe som tema på lokallagsledermøte i september, hvor vår samarbeidsadvokat Marthe Reier informerte om endringene. Østfold Bondelag har også tatt opp endringene i jordloven med Norges Bondelag, da spesielt med tanke på 10 års leiekontrakt. Fornyingsutvalget Norges Bondelag satte ned en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for fornying av arbeidsmåter i Norges Bondelag. Både administrasjonen, lokallagene og styret i Østfold Bondelag har kommet med innspill til Fornyingsutvalget. Selve høringen på rapporten blir behandlet i Rekruttering Styret har i arbeidsåret hatt fokus på rekruttering til landbruket. Vi har hatt et møte med naturbruksskolene i fylket, Tomb videregående skole og Kalnes videregående skole, hvor vi diskuterte rekruttering og landbruksutdanning. Det er en utfordring at ungdom i dag ikke automatisk har rett til å ta både en agronomutdannelse og en studiekompetanse. Bondelaget har tatt opp dette både med Norges Bondelag og fylkestingspolitikere/stortingsbenken. Nettbonden Akershus Bondelag har i løpet av 2010 bestemt seg for å trekke seg ut av samarbeidet med Nettbonden, siden Bondelaget sentralt har fått nye nettsider. Styret i Østfold Bondelag har vedtatt å opprettholde Nettbonden og har valgt å se seg om etter andre samarbeidspartnere å drifte siden med. Styret mener at Nettbonden nå er så bra utviklet som informasjonsside for Østfoldlandbruket, at det ville være feil å legge ned nettstedet. I tillegg har Østfold Bondelag uttalt seg om følgende saker: Regelverket for husdyrgjødsel. Ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader. Kulturminneplan (FK). Høringsuttalelse knyttet til opprettelse av landskapsverområdet Værner, kloster Rygge. Evaluering av Innovasjon Norge. Framtida for Østfold Landbruksselskap. Forksrift om miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyern, Haldenvassdraget og Morsa. Henvendelser fra Norges Bondelag som er besvart Tidspunkt for årsmøte. Forslag til Askeladdprisen. Forslag til NB ang. årets vervepremie. Innspill til høring på evaluering av IN. Møter og arrangementer som styremedlemmene har deltatt på Rovviltnemdas nemndsmøter. Samvirkets Temakonferanse. Møte med Vegvesenet Kornkonferansen. Østfoldkonferansen. Bioforsk- konferansen. Seminar ang. rekruttering til landbruket. Kurs, landbrukspolitikk på høyere nivå. Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning. Møte ang. villsvin. Rovviltsamling i Norges Bondelag. Årsmøte Nei Til EU. Regionsmøter i forkant av Landbruksmeldingen. Biogasskonferanse for Østfold. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 8

9 Oppstartskonferanse for Vannområde Glomma Sør. Informasjonsmøte i Praktisk HMSarbeid. Seminar om Naturmangfoldsloven. Seminar om regionalisering. Seminar om vannkvalitet og mat. Advokatsamling. Landbrukspolitisk møte i Vestfossen. Landbrukspolitisk møte i Rakkestad. Kurs i korn kraftfôrpolitikken. Proteinmøte. Nasjonal IPT samling Nyskapingskonferansen Møter i Østfold reiselivsforum Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 9

10 ORGANISATORISK ARBEID - VI FÅR NORGE TIL Å GRO Vervekampanje Det er blitt gjennomført en vervekampanje i Norges Bondelag i Kampanjen varte fra 1.oktober til 1.desember. Østfold Bondelag satte seg et mål om 50 nye medlemmer, og resultatet ved kampanjens slutt viste 59 nye medlemmer. Lokallagene gjorde jobben, og de skal ha ros for at målsettingen vår ble nådd. Informasjon Vi har i løpet av 2010 sendt ut 11 Orienteringer til lokallagslederne. Denne kanalen bruker vi til å spre informasjon om hva som skjer i Bondelaget, dagsaktuelle temaer, planlagte aktiviteter og møter. Vi har i meldingsåret ikke sendt ut eget brev til alle medlemmer. Bondelaget på nett har vært prioritert også i 2010, her har vi lagt inn stoff ganske så bredt, dvs. alle samarbeidende organisasjoner har blitt oppfordret til å komme med aktuelt stoff til nettsiden. Parallelt med nettbonden har vi også publisert på Det er naturlig nok ressurskrevende å legge ut nyhetsstoff i to kanaler, men et høyt antall besøk har gjort at dette er prioritert. Vi kan presentere følgende tall fra nettsidene våre: Fra januar til og med desember 2010 ble det publisert ca 205 saker på Bondelaget.no, mens vi alene har produsert 296 saker på nettbonden i løpet av Akershus Bondelag har trukket seg ut av samarbeidet med felles landbruksportal Nettbonden. Disse to nettsidene til sammen utgjør over 500 nyhetssaker som har blitt lagt ut på nettet. Tidligere har vi vurdert bruken og nytteverdien av som bredere og at den favner videre i landbruksfamilien enn hva gjør. Derfor er det stort sett bondelagsrelaterte saker som har blitt lagt ut på bondelagets nettsider, mens vi på nettbonden legger ut alt som kan tenkes å være av interesse for den store landbruksfamilien med venner. Ingen flere lokallag har kommet seg på nett i løpet av 2010, men de fem lagene vi har er: Sarpsborg, Askim, Skiptvet, Trøgstad og Onsøy. Alle har egne sider inn under Bondelaget.no/ostfold. Den Grønne Skolen Vi prioriterer samarbeidet mellom skolene og landbruket høyt. Her spiller lokallagene en viktig rolle, ikke minst ved gjennomføring av Landbruksspillet. Her har vi en unik mulighet til å gi barn og unge informasjon om produksjon av norsk mat, og å danne gode relasjoner til landbruket. Skolekontaktene i de lokale bondelagene er viktige pådrivere i dette arbeidet, særlig gjennom tilrettelegging av gårdsbesøk og gjennomføring av Landbruksspillet. Som et ledd i denne satsingen ble det gjennomført en egen kurskveld for lokale tillitsvalgte i januar 2010, hvor den grønne skolen var ett av hovedtemaene. Aktive lokallagsmidler Østfold Bondelag disponerer hvert år en økonomisk pott kalt Aktive lokallagsmidler. Spesielt tiltak rettet mot forbrukere, barn, politikere eller andre opinionsdannere prioriteres i tillegg til de faste tiltakene Åpen Gård, slippdager og Hamnehagan. Det siste året har det vært en gledelig oppgang i antall søknader, flere lokallag søker nå om midler, og dette er positivt. Det søkes på tiltak som Åpen Gård, slippdager, bygdedager, medlemsmøter og andre typer møter. Veldig mange lokallag er flinke til å dra i gang aktiviteter og det skjer mye bra i lokallaga i Østfold. De lokallagene som har mottatt støtte i 2010 er; Trøgstad, Idd, Eidsberg, Østfold BU, Berg, Degernes, Råde og Aremark. Skattekurs Årets skattekurs for regnskapsførere ble arrangert på Quality Hotell og Badeland i Sarpsborg den 01. og 02. desember Østfold Bondelag er ansvarlig for den tekniske gjennomføringen, mens Norges Bondelag, med avdelingen for Regnskap, Juridisk Service står for det faglige innholdet. I alt 89 deltakere deltok på årets kurs, som blant annet tok opp følgende temaer; Skatteopplegget for 2010 Aktuelle dommer og uttalelser Aktuelle saker Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 10

11 Innovasjon Norge Vedlikeholdsbegrepet Beskatning av bolig Alderspensjon Skattekontorets time Åpen post Innledere fra Norges Bondelag var Elling Bjerke og Rune T. Rydlandsholm. Det er kun regnskapsførere som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag som har anledning til å delta på våre skattekurs. Temadagen ble tradisjon tro arrangert i samarbeid med Akershus Bondelag. I tillegg våre egne regnskapsførere, deltok også en del regnskapsførere fra andre fylker på samme kurs. Vi var på Quality Hotell Mastemyr i Kolbotn. Datoen var 9. november 2010, og til sammen 96 regnskapsførere fordelt på tre ulike temaer deltok på kursdagen. Det faglige ansvaret er fordelt mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet, og følgende tre kursalternativer ble tilbudt deltakerne; MVA muligheter og fallgruver ved Terje Bakke, Ernst & Young. Daglig ledelse av regnskapskontoret ved Endre Jørgensen, Vekstra. Elektronisk registering ved Øyvind Kvam og Jan Inge Tjøsvoll fra Brønnøysundregisteret. Ledermøte i Østfold Bondelag 2010 Fra 19. til 21. november var rundt 50 tillitsvalgte fra Østfold Bondelag på ledermøte til Steinkjer i Nord-Trøndelag. Etter å ha vært vertskap for andre fylkeslag ved to anledninger de siste årene, var det endelig Østfold sin tur til å få reise litt. Østfold-delegasjonen dro i samlet flokk av gårde fra Rygge Flyplass tidlig fredag morgen, og ankom Trondheim og Værnes etter vel en times flytur. Vi ble godt mottatt av Nord-trønderne og vi fikk oppleve mange gode diskusjoner både i plenum og rundt bordene når vi jobbet i grupper. Vi hadde felles ledersamling med trønderne hele fredagen og halve lørdagen, mens vi kjørte eget opplegg med bare østfoldingene lørdag ettermiddag og hele søndagen. interessant og gav oss alle et godt innblikk i hvordan ting kan organiseres innenfor feltet tilleggsnæringer og IPT. Vi takker Nord- Trønderne for kjempefin mottagelse og gode kollegiale diskusjoner av både faglig og sosial karakter! Fra Norges Bondelag fikk vi besøk av leder Nils T. Bjørke og ass. næringspolitisk sjef, Astrid Solberg. Begge holdt engasjerende og gode innledninger under fellesprogrammet. I tillegg var følgende personer innledere på samlingen: Jonny Ødegård fra Norske Felleskjøp. Fredmund Sandvik, tidligere leder i Tine. Bjørn Gimming, leder i Østfold Bondelag Trine Hasvang Vaag, leder i Nord-Trøndelag Bondelag. Karin Søraunet, ordfører i Vikna kommune. På årets samling var 21 av 25 lokallag i Østfold Bondelag representert. Møter og kurs Det har i arbeidsåret blitt gjennomført 3 lokallagsledermøter med forskjellige temaer. Møtene har vært godt besøkt. Møtet i mai dreide seg i all hovedsak om jordbruksforhandlingene. Temaer på de andre samlingene som kan nevnes er; Nye regler i landbruket, biogass, organisasjonsarbeid, praktisk HMS - arbeidskurs, Stortingsmelding på landbruk, kjedemaktutvalget, rovdyr, rekruttering og kompetanse, omdømmebygging, vannforvaltning, miljø, verveaksjon. Det er blitt gjennomført kurs for lokale tillitsvalgte i valgkomitè- arbeid i forbindelse med lokallagsledermøte i september. Gjennom hele turen var det et hektisk program, og vi fikk se og oppleve mye gjennom mange gårdsbesøk. Spesielt Den Gylne Omvei var Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 11

12 KORNPRODUSENTER! VI ER KJØPER AV KORN FRA HELE ØSTFOLD MOTTAK AV KORN: HALDEN KORNSILO, HALDEN SANDESUND KORNSILO, SARPSBORG MOTTAK AV ØKOLOGISK KORN: HALDEN KORNSILO SANDESUND KORNSILO LEIERENSING AV SÅKORN HALDEN KORNSILO VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL VÅRE ANLEGG. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 12

13 Arrangementer, prosjekter og satsinger Åpen Gård og Slippdager Det arrangerers Åpen Gård og Slippdager i lokallagene hvert år. Så langt vi kan se har det blitt avholdt 5-6 Åpen Gård-lignende arrangementer i 2010, samt en Slippdag. Inn på tunet Østfold Bondelag har, på oppfordring fra Fylkesmannen og Innovasjon Norge, startet et eget IPT-prosjekt. Dette har som målsetting å ivareta og bygge nettverk for gruppen av kommende, nystartede Inn på Tunet-bønder i Østfold. Mange potensielle IPT-bønder trenger tilbud om kursing og faglig oppdatering for å få svar på noen av de spørsmålene de sitter med. Vi har i 2010 arrangert to fagkvelder for nettverksgruppen, som ved utgangen av 2010 teller et sted mellom 40 og 50 navn. I tillegg har prosjektleder deltatt på flere regionale og landsdekkende konferanser, for å øke fagkunnskapen på IPT i prosjektet. Leder for styringsgruppa i prosjektet har vært Ellen Skauen Ruud, styremedlem i Østfold Bondelag, mens prosjektleder har vært Anne Guro Syversen, Østfold Bondelag. Prosjektleder har under hele året hatt god dialog med Fylkesmannens Landbruksavdeling, som innehar stor og bred kunnskap om IPT gjennom flere av sine ansatte. Østfold Bondelag vil søke å videreføre dette prosjektet også i 2011, nå med mer vekt på kurstilbud og videreutvikling av nettverksgruppen. Hamnehagan Østfold Bondelag har i mange år hatt ansvar for å gjennomføre Hamnehagan under Momarkedet. Den august viste Østfoldlandbruket seg fram fra sin beste side i Hamnehagan, og hovedfokus i år var økologisk mat og matproduksjon. Onsdag var dagen dette virkelig ble markert, men det var gledelig å se at økologiske produkter ble profilert gjennom hele arrangementet. Mange organisasjoner og enkeltpersoner bidro til at Hamnehagan også i år ble et vellykket arrangement. Alle som deltar på stand eller med aktiviteter viser et stort engasjement, og gjør sitt beste for at de besøkende skal få et spennende tilbud. Hamnehagan er først og fremst en møteplass mellom produsenter og forbrukere. Vi håper at arrangementet kan bidra til å bevisstgjøre de besøkende på bondens arbeid, og hvorfor bondens innsats er så viktig. Østfold Bondelag har gjennom de siste årene etablert Hamnehagan som en populær og viktig arena under Momarkedet. Publikum er og blir sultne på opplevelser med en nærhet til landbruksnæringa, og 2010 var intet unntak. Regional Matkultur Prosjektet Regional Matkultur er nå etablert som forening med nytt styre og vedtekter. I 2010 har Østfold og Akershus Bondelag vært representert ved Ole Johannes Egeland. I det nye styret er rådgiver i Østfold Bondelag, Karoline Fjeldstad, 1.vara. Regional Matkultur har 90 medlemmer fra Østfold, Oslo og Akershus, og det arbeides for å fremme tilgjengelighet og synlighet av lokal mat i serveringsbransjen. Lill-Ann Gundersen i Norges Vel har ledet det treårige prosjektet, og tar nå over sekretariatet for den nyopprettede foreningen. Gode tilbakemeldinger fra medlemmene førte til at det ble besluttet å gå videre fra prosjekt til forening. Dette vil gi enda et bedre grunnlag for arbeidet med å legge til rette for lokale spesialiteter og tradisjonsmat. Formålet til Regional Matkultur er å være et godt nettverk og virkemiddel for å fremme økt volum, økt omsetning, samt økt tilgjengelighet og synlighet av lokal mat. Det Norske Måltid 2010 Det Norske Måltid ble også i år gjennomført, delfinalen for det norske måltid - jakten på smaken av Norge i Oslo/Akershus og Østfold foregikk på Matstreiffestivalen i Oslo 30. september. Det var åpen juryering med kåring av fylkesvinnere og tildeling av hederlig omtale. Hvert fylke kåret vinnere i tre kategorier: Råvare sjø, råvare land og produkt. Vinnerne gikk automatisk til den nasjonale finalen som ble avholdt i Stavanger i oktober. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 13

14 Resultatet fra Østfold: Råvare sjø: Dypvannstorsk fra Fjordfisk AS Råvare land: Livèchebryst fra Nortura Marked Beste produkt: Bearnaise fra Ek Gårdskjøkken Hederlig omtale: Økologisk egg fra Runar Sørli Proteinprosjekt Østfold Bondelag i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Sør Øst har driftet et proteinprosjekt, med fokus på økt dyrking av proteinvekster. Det er blitt gjennomført vekstforsøk, markdager og et fagmøte på temaet. Østfold Bondelag er eier av prosjektet, mens Norsk Landbruksrådgivning Sør Øst er prosjektleder for prosjektet. Frukt og bær På oppfordring fra Fylkesmannens Landbruksavdeling er det gjort et forprosjekt for å se på interessen og muligheten for økt frukt og bærproduksjon i Østfold. I forprosjektet er det konkludert med at det er markedsmuligheter og dyrkingsinteresser. Det ligger dermed til rette for en økt produksjon i Østfold. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant spisesteder som støtter denne konklusjonen. Videre er det avholdt et interessemøte blant dyrkerne, der Frukt og Bærrådgivingen Øst redegjorde rundt dyrkingsteknikk og investeringsbehov. Østfold Bondelag vil i samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling, Forsøksringen, industrien og distribusjonsleddene se på et mulig hovedprosjekt innenfor dette området. Prosjektleder har vært Nina Glomsrud Saxrud, Østfold Bondelag i samarbeid med Hege Aae hos Fylkesmannens Landbruksavdeling. Heidi Kirkeby, Østfold Bondelag har vært leder av styringsgruppa. eksisterende prosjekter innenfor det grønne reiselivet. Østfold Bondelag har søkt Innovasjon Norge og Utviklingsmidler for grønt reiseliv, for å sette i gang en satsing på dette området. Prosjektet er særlig tenkt rettet inn mot kompetansehevende tiltak gjennom arbeidslag. Vi har per d.d. ikke mottatt svar på søknaden. Nyskapingskonferansen I samarbeid med Innovasjon Norge, Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold ble det i april 2010 arrangert en nyskapingskonferanse på Berby herregård i Halden. Konferansen hadde næringsutvikling og gründervirksomhet som tema. Rundt 70 deltakere var med på konferansen. Østfold Bondelag var teknisk arrangør av konferansen. Biogass Østfold 2015 Østfold Bondelag er med i en arbeidsgruppe satt ned av Østfoldforskning som skal se på mulighetene for biogass i Østfold. I denne sammenheng er landbruket ønsket som en leverandør av husdyrgjødsel og mottaker av biorest. Østfold Bondelag har også hatt en sentral rolle i: Fagkonferansen; Kvinnelige gründere i landbruket. Markens Grøde i Rakkestad Økonomioppfølgingsprosjekt i regi av Innovasjon Norge. Bondens Marked i Fredrikstad i samarbeid med Opplev Fredrikstad Stubbefolkmat i regi av Fylkesmannen og Norges Vel Grønt reiseliv og lokal mat Østfold Bondelag har gjennom flere år deltatt aktivt i Partnerskapets samarbeid rundt mulighetene for økt satsing på lokal mat og grønt reiseliv. I samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge og Østfold Bondelag ble det gjort en utredning på utfordringer og muligheter. Rapporten konkluderte med at det var et grunnlag for å satse videre, og at det er viktig at næringa sjøl har eierskap og hånden på rattet i et mulig prosjekt. Østfold Bondelag har fulgt opp dette med flere dialogmøter med reiselivsnæringa og Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 14

15 Meldinger fra felles utvalg Miljøutvalget i Østfold og Akershus Utvalgets medlemmer: - Rolf Øyvind Thune (leder) Ø - Øivind Brandsrud Ø - Christian Foss Ø - Jens Anstensrud (vara) Ø - Einar Korvald A - Ingrid Strømstad A - Jon Ansten Johansen A - Karoline Fjeldstad (sekretær) Utvalget har avholdt to møter i 2010, et i januar og et i november. Det er blitt arrangert et fagmøte. Utvalget har i året som har gått jobbet med flere sentrale temaer, miljøutfordringene i fylkene er store og ved innføring av EU s Vanndirektiv har fokuset på vassdragsforurensing bare økt. Utvalget har også hatt opp dette med bioenergi og spesielt biogass som eget tema. Utvalget leverte et høringsinnspill til fylkene og til Norges Bondelag i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Innspillet hadde fokus på RMP, økt behov for forskningsmidler, bioenergi, SMIL-ordningen, husdyrgjødsel og behovet for økt grasproduksjon. Utvalget arrangerte i samarbeid med Kornutvalget et åpent fagmøte den 3.februar på Bondestua i Rakkestad. Det var ca 60 fremmøtte. Innledningene på møte var; kostnadseffektive tiltak i forbindelse med oppfølging av Vanndirektivet, Mykotoksinproblematikken i kornproduksjonen og det økende problemet med resistente ugrasarter. Grøntutvalget i Østfold og Akershus Utvalgets medlemmer: - Bente Roer (leder) Ø - Sveinung Grimsby Ø - Lars-Gunnar Molvig Ø - Jens E. Kase Ø - Anders Nordlund A - Sigurd Enger A - Hans Kristian Raanaas A - Karoline Fjeldstad (sekretær) Utvalget har avholdt 2 ordinære møter i 2010, samt hatt kontakt pr. telefon og e-post. Utvalget har jobbet med mange saker i arbeidsåret. Næringen står ovenfor store utfordringer, det kreves stadig endringer i driftsapparatet og dyrkingsmetoder. Saker som har vært oppe i utvalget har vært utfordringen med PCN, problemer med levering av potetavrens til stivelsesproduksjon (Tapiokasaken), beiteskader, mangel på bekjempelsesmetoder for skadegjørere, uforutsigbar pris på varene og konsekvensen av at det kom mye nedbør sommeren2010. Utvalget leverte et høringsinnspill til fylkeslagene og Norges Bondelag i forbindelse med jordbruksforhandlingene med fokus på plantevern, behov for økte inntekter, avlingsskadeerstatning, regionalt miljøprogram, økologisk produksjon og utfordringen med potetavrens og settepotetproblematikken. Kornutvalget Utvalgets medlemmer - Kari Wetlesen (leder) A - Ole Johannes Egeland Ø - Jon Arne Hersleth Ø - Ole Kraggerud Ø - Amund Sandholt A - Svein Bjerke A - Hanne Eriksen (sekretær) Det ble avholdt tre ordinære møter i kornutvalget i Hovedtema har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, åpne kornmøter, kornkvalitet, og faglig oppdatering. Den 18. oktober orienterte Sindre Flø fra Norske felleskjøp om kornsesongen 2010 og den 13. desember innledet Jonny Ødegård fra Norske felleskjøp om korn og kraftfôrpolitikk. Leder av kornutvalget i 2009 har vært Kari Wetlesen. Medlemmer av Kornutvalget har deltatt på kornkonferansen 2010 og kurs i korn- og kraftfôrpolitikk i regi av Norges Bondelag og Norske Felleskjøp. Kornutvalget avholdt sammen med miljøutvalget vinteren 2010 to åpne korn- og miljømøter. Disse ble arrangert i henholdsvis Skedsmo og Rakkestad 2 og 3. februar. Rundt 70 personer møtte opp hver av kveldene for å høre om: kostnadseffektivitet av tiltak i landbruket oppfølging av vanndirektivet v. Karen Refsgaard Nilf, Hva gjøres i kornbransjen for å møte mykotoksin Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 15

16 problematikken. Øivind Juel, Felleskjøpet og Resistente ugrasarter et problem i norsk kornproduksjon v. Kjell Wærnhus, Bioforsk. Møteleder i Akershus var Kari Wetlesen, leder av felles kornutvalg for Østfold og Akershus og møteleder i Østfold var Ole Johannes Egeland. Utmerkelser og priser Innsatsprisen 2009 Østfold Bondelag deler hvert år ut en innsatspris til en eller flere, som på en eller annen måte har lagt ned en mangeårig og/eller enestående innsats for Østfoldlandbruket. Innsatsprisen for 2009 gikk til Kurt Øraas, mangeårig kokk og daglig leder ved restauranten Curtisen på Festningen i Halden. Trude Svenneby delte ut prisen på vegne av Østfold Bondelag. Styrets begrunnelse var som følger; Kurt Øraas tildeles Innsatsprisen 2009 for sin mangeårige innsats som matambassadør for lokale råvarer og produsenter i Østfold. Med innlevelse og stolthet bringes matglede og lokale spesialiteter, ikke bare til Østfoldinger, men også ute i Europa. Gjennom sin fortellerglede og kokkeglede fremmer han Østfolds råvarer og Østfoldlandbruket på en ypperlig måte. Prisen var et diplom og et bilde. Årets lokallag Fylkesstyret ønsket å sette mer fokus på aktiviteten i lokallagene, uavhengig av økning i medlemstall, og nedsatte en jury bestående av to personer fra fylkesstyret og en fra administrasjonen. Juryen fikk mandat til å vurdere lokallagenes aktiviteter, og lokallagene ble oppfordret til å nominere seg selv i form av en søknad til Østfold Bondelag. Premien for årets lokallag ble delt ut til Trøgstad Bondelag, og var på kr 5 000,- og et bordflagg. Juryens begrunnelse for at Trøgstad fikk prisen Årets Lokallag 2010 var som følger: Trøgstad Bondelag har jobbet godt og fått til en stabil medlemsutvikling/medlemspleie gjennom målretta arbeid for medlemmenes beste gjennom mange år. Laget leverer et variert tilbud til sine medlemmer ved å arrangere medlemsmøter og åpne møter, kursvirksomhet og god informasjonsflyt gjennom egen nettside og sms-varsling. Spranget i valg av temaer gjenspeiler lagets vilje til å favne bredt, og gir lagets nesten 300 medlemmer varierte tilbud å velge mellom. Laget samarbeider godt med andre lag og med andre aktører i egen kommune. Laget har også vært flinke til å profilere egen næring overfor allmennheten. BU-prisen Den fylkesvise BU-prisen i Østfold gikk til Brødrene Ringstad i fra Rakkestad. Juryens begrunnelse lød som følger: Bedriften har vist evnen til å gå mot strømmen, og styrke sin forretningsdrift gjennom en spesialiseringsstrategi. Dette har gitt en betydelig økt omsetning og en solid sysselsettingseffekt. Bedriften har hatt et sterkt fokus på bruk av lokale råvarer, hvorav en betydelig andel er økologisk. Ringstad har også et godt samarbeid med andre foredlingsbedrifter i regionen. Juryen besto av: Ivar G. Karlsen, Innovasjon Norge (leder), Bjørn Gimming, Østfold Bondelag, Egil Holmsen, landbrukskontoret i Rygge, Råde og Moss og Lajla Myrvang-Ek Sukkebråten, Østfold Bonde- og Småbrukarlag. Årets lokallag, Trøgstad Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 16

17 MELDINGER Medlemsoversikt og lokallagsledere (pr 1.nov.2010) Lokallag Lokallagsledere 2010/2011 Telefon Mobil antall antall Idd Odd Arild Gjerlaug, Stokkebru, 1765 Halden Berg Per Øyvind Mo, Rokke, 1763 Halden Jeløy Øivind Christoffersen, Nesvn. 370, 1514 Moss Sarpsborg Per Ludvig Spydevold, Spydevold, 1730 Ise Borge Harald Karlsen-Moum, R. Amundsensv. 224, 1658 Torp Glemmen Håkon Strand, Strandbråten 2, 1615 Fredrikstad Kråkerøy Lars Håkon Wennersberg, Wennersberg gård, 1675 Kråkerøy Onsøy Jan Egil Ek, Ekvn. 28, 1621 Gressvik Rolvsøy Kjell Ringstad, Ringstadbakken 5, 1667 Rolvsøy Torsnes Gustav Thorsø Mohr, Thorsøvn. 97, 1634 Gamle Fredrikstad Hvaler Wiggo Elvestad, Svanekil, 1680 Skjærhallen Aremark Anders Smådahl, 1798 Aremark Marker Øyvind Brandsrud, Askerud søndre, 1870 Ørje Rømskog Elin Taraldrud Skogheim, 1950 Rømskog Trøgstad Halvor Lysaker, Kongerud, 1859 Slitu Spydeberg Edvard Tunby, Tunby, 1820 Spydeberg Askim Lars Holene, Revaug, 1815 Askim Eidsberg Svend Arild Uvaag, Raanaas, 1880 Eidsberg Skiptvet Tor Jacob Solberg, Dyrbekkvn. 203, 1816 Skiptvet Rakkestad Arthur Knutsen, Bodal, 1890 Rakkestad Degernes Svein Iver Gjøby, Gjøby, 1892 Degernes Råde Arnt Johannes Hermansen, Hovland, 1640 Råde Rygge Berit Ullestad, Otterstad, 1580 Rygge Våler & Svinndal Kay Armann Ellefsæter, N. Fledsberg, 1592 Våler i Østfold Hobøl Simen Gjølsjø, Tønnerød, 1827 Hobøl Dir. medlem ØB 4 5 SUM

18 Meldinger fra samarbeidsorganisasjoner Østfold Bygdekvinnelag Styret har bestått av Liv Ragni Skinnes Kjos, Anne Stamsås, Marit Gorseth, Else Aakeberg, Marie Herrebrøden, Anna Grønnerød, Leoni Johansen, Anne Grethe Strømnes (ØBU) og Ole Johannes Egeland (ØB). Vara er Ida-Marie Ruud, Astri Kjelsås og Sidsel Lie. Ansatt sekretær er Lisbeth Myhrvold Olsen (20 %). 34 lokallag har vært i aktivitet. Våler BK ble lagt ned i mai etter et hvileår. Vi har medlemmer. Dette er en økning på 39. Årets verveaksjon ga oss mange nye medlemmer. Styret har hatt 9 møter. I februar hadde vi en meget vellykket inspirasjonskveld i Rakkestad med 350 damer fra hele fylket. Ellers har vi hatt kretsmøter, hjemmesidekurs og ledermøte. Vi deltok på Smaalensmarken på Borgarsyssel, Sarpsborg, Markens Grøde i Rakkestad, i Hamnehagan på Momarkedet, Mysen og på Bondens Marked i Fredrikstad. Vi viste fram Løkendrakten, informerte om virksomheten og solgte bøkene våre. Lokale bygdekvinnelag la ned mye arbeid i forbindelse med disse arrangementene. På Smaalensmarken ble det stekt flatbrødog lefse, kinna smør, det var vevutstilling og salg av vafler og sveler. På Markens Grøde var Løkendrakt, mens Rakkestad og Degernes BK solgterømmegrøt, sild og poteter. I Hamnehagan var det tilberedning og salg av 2-retters middag og vevutstilling. På Bondens marked var det salg av havrevafler, havrekjeks og sveler. Ellers er lokallagene engasjert i bygdedager og lignende. Mange lag hjalp til med NBUstemnet i Trøgstad. 23 lokallag har engasjert seg i tiltak knyttet til Prosjekt mat og verdiskaping. ØBK fikk i år kr ,- til dette (mot tidligere kr ,-) fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Mesteparten ble brukt i barne- og ungdomsskolen. Lokallagene lærte elevene å lage tradisjonsmat basert på lokale råvarer. Noen midler ble brukt til sunn mat på leksekafe og til kurs for småbarnsforeldre i rask og næringsrik middagsmat. Resten gikk til Hamnehagan, der vi fokuserte på tradisjonsmat, lokale og økologiske råvarer. Vi sendte innspill til Departementet om ny landbruks- og matmelding. Til NBKårsmøtet sendte vi en uttalelse om kjedemakt. Deler herfra kom med i uttalelsen fra årsmøtet om saken. På årsmøtet hadde vi innlegg om beredskapslagring av korn. Ganefart ble arrangert for 3. gang. Dette er en kåring av beste spisested langs vei og vann. Kriterier er bruk av lokale råvarer, tradisjonsmat, lokal kultur og spesielt i år, tilknytning til lokalt reiseliv. 9 spisesteder i Østfold meldte seg på. Regionvinner for Akershus/Oslo/Østfold ble Marchè på Kløfta. Østfoldbunaden Løkendrakten selger fortsatt bra. I arbeidet med herrebunad nærmer vi oss nå et ferdig utkast. Bøkene våre, Oppskrifter og råd i krisetider, Fra Oldemors kjøkken og Drikke fra Østfold, gir også noen inntekter. Hjemmesiden vår oppdateres jevnlig. Ellers har vi fått en del bra presseoppslag på virksomheten vår. Dessuten har mange av lokallagene blitt mye flinkere til å skaffe seg media-dekning. På årsmøtet i NBK ble Solveig Homstvedt tildelt I-farta-prisen. Landbrukets HMS- tjeneste Landbruket setter i fellesskap fokus på helse, miljø og sikkerhet. Bønder anbefales å sette Ingen ulykke på min gård som et mål for HMS-arbeidet på sitt bruk. Det legges dessuten sterk vekt på å sikre at alle bønder har nødvendig HMS-kompetanse innen utgangen av Det er derfor satt ambisiøse mål om å gjennomføre mange kurs i Praktisk HMS-arbeid fram mot I Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 18

19 Østfold ble det kurset 337 personer + 4 avgangsklasser i ungdomsskolen i I 2011 satses det på en stor vervekampanje i LHMS. Klar felles strategi med Bondelaga for å få til aktiv HMS ute på gårdene. Landbrukets HMS-tjeneste har følgende medlemstilbud: Startpakke med helsekontakt og gårdsbesøk innen 6 måneder fra innmelding. Medlemskontakt årlig (individuelt gårdsbesøk minst hvert 3. år, helsekontakt minst hvert 3. år og faglig tilbud som kurs, fagdrypp etc.) Hjelp ved kriser som ikke faktureres medlemmet (LHMS har også en budsjettpost som skal dekke krisehjelp til ikke-medlemmer) Kurs og andre tilleggstjenester som faktureres særskilt. Landbrukets HMS-tjeneste har avtale med Ringvoll og Høyden BHT om helsetjenester, med arbeidshelseundersøkelser på Ringvoll Senter på Greåker/Hobøl. Region Østfold drives godt, og antallet medlemmer har økt i Det er 531 ( i 2010) medlemmer per rådgivere er knyttet til regionen: Randi Finstad Sand og Anlaug Wennevold. Regiongruppa består av Karl Torstein Torp (leder), Per Joleik Obrestad (Distriktsleder i LHMS), Tore Unnerud, Børre Børresen, Randi Finstad Sand, Gunhild Alnes- Jørgensen (Daglig leder av BHT), Nina Glomsrud Saxsrud (organisasjonssjef i Østfold Bondelag), Lajla Myrvang Ek- Sukkebråten, (leder i Østfold Bonde og Småbrukarlag)og Anlaug Wennevold. Utmarksavdelingen Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) ble etablert i Hensikten med arbeidet er å ivareta grunneiernes interesser i utmark og kulturlandskap ved å drive aktiv forvaltning og utvikle utmarksnæringa. UAØ bistår eierorganisasjonene i noen næringspolitiske saker. Det arbeides med temaene vilt- og fiskeforvaltning, friluftsliv, kulturlandskap og bortfeste av tomter. UAØ ble etablert i 1989 av (i parentes er oppført nåværende representanter i styret) Havass Skog BA (Petter Asbjørn Aarnæs, leder), Akershus Bondelag (Kari Wetlesen, nestleder), Østfold Bondelag (Bjørn Gimming), Viken skog BA (Nils Bjørn Vistad og Eirik Molatt), Østfold Utmarkslag (Mette Berg) og Akershus Grunneierlag (Leif Taaje). Ansatte har vært Turid Rikheim, Jørn Daltorp (fødselspermisjon fra 1.8.) og Øystein Toverud. For løpende nyheter og informasjon, se vår nettside Vi bistår eierorganisasjonene med noe næringspolitisk arbeid, bl.a. innenfor rovdyrforvaltning. Innenfor viltsektoren har vi avsluttet arbeidet med ny driftsplan for bever i Askim og startet en i Fredrikstad. Det er rullert driftsplaner i Ullensaker (bever), Rødenes Øst (elg). For øvrig er det foretatt noe aldersanalyse av elg. Vi har hatt sekretæransvaret for elgregionen som dekker Ullensaker, Nes, Sørum, Fet og Skedsmo mellom E6 og Glomma/Vorma. Vi har utarbeidet elgstatistikk på bakgrunn av sett elg i Akershus og en spesiell for Østmarka og Vestfjella. Innenfor fiskesektoren har Utmarksavdelingen flyttet ørret med elektrisk fiskeapparat i 2 områder. Det er utviklet fiskeregler spesielt for gjedde. Det er holdt 3 temamøter om gjedde. Vi har utviklet nye fiskeregler som tar hensyn til langsiktig forvaltning av gjedde. Videre er vi faglig sekretær for flere overbygninger i Haldenvassdraget og Glommavassdraget. Status for edelkrepsen i rødlista ble endret fra hensynskrevende til sterkt truet i november I 2010 har UAØ foretatt et uttynningsfiske av signalkreps i Øymarksjøen og også et prøvefiske i Rødenessjøen og Hobøl i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).Videre er det også foretatt et prøvefiske etter kreps i Trøgstad. UAØ har etter oppdrag fra Mattilsynet hatt ansvar for å drifte 15 burforsøk i Akershus og Østfold for å sjekke krepsepest. Det er under Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 19

20 utarbeidelse en forvaltningsplan for kreps i Aurskog-Høland og en driftsplan for kreps i Hemnessjøen. UAØ er representant for grunneierne i en sentralt oppnevnt arbeidsgruppe for edelkreps. Turismeutvikling: UAØ sin største satsing for tida er turismeutvikling. Det er innen temaene fisketurisme og naturbasert turisme. I 2010 var 25 fisketurismeprodukter ferdig for salg med et resultat på ca gjestedøgn. I tillegg kommer en del som bare er knyttet til feriehus. For 2011 er 5 nye (3 i Østfold og 2 i Akershus) vertskap med i katalogen mens en har gitt seg. I 2010 er det foretatt 20 (10 i hvert fylke) befaringer på overnattingssteder i tillegg til 25 potensielle vertskap som har ringt hvorav 13 har fått veiledning på telefon og gjennom informasjonshefte.. Prosjektet har fått mye presseomtale. Interregprosjektet som kalles Grenseløs fiskedestinasjon, har til nå hatt kontakt og besøkt ca 260 bønder som vurderer å leie ut ledige husvære. Se for øvrig Utmarksavdelingen blir også benyttet i andre landsdeler for å dele sine erfaringer i arbeidet med utvikling av fisketurisme. Innenfor naturbasert turisme har vi satset på å utvikle aktivitetene sykling, vandring og fuglekikking og knytte dette til mulig næringsutvikling på de ulike gardsbruk. Det er lagt vekt på å få fram kommersielle produkter og vi prøver de i salg for To konkret selskap prøver våre produkter for Dette kan skape grunnlag for flere produkter for 2012 Tomtefeste: Utmarksavdelingen har gitt ut tidsskriftet «Bortfestenytt» 2 ganger i «Bortfestenytt» har nå 300 abonnenter over hele Norge. I tillegg har vi hjulpet enkeltgrunneiere med spørsmål om tomtefeste til selvkost. Vi har brukt noe tid på å utvikle et dataverktøy for bortfestere.. Kulturlandskap og plansaker: UAØ har på grunn av kapasitetsmangel i 2010 prioritert arbeid innen turisme. Dette har bidratt til redusert satsing på dette feltet. Østfold Bygdeungdomslag Styret i Østfold Bygdeungdomslag har i 2010 bestått av: Leder: Marianne Torgrimsby Org. nestleder: Ingvild Østby B.P. nestleder: Annette Raakil Sekretær: Marthe K. Molteberg Tevlingsleder: Hans Petter Kjærsund Aktivitetsleder: Carl C. Grydeland Verveansvarlig: Hans Jørgen Hystad Info: Lill-Mari Ellingsen Redaktør: Anne-Grethe Strømnes ØBK: Anna Grønnerød ØB: Rolf Øyvind Thune 1. vara: Martin L. Grimstad Øvrige varaer: Karoline Stenerud og Thomas Lundeby Grunnet dårlig økonomi har vi valgt å gå vekk i fra å ha en ansatt som sekretær, og heller ha en sekretær i styret i tillegg til en ekstern regnskapsfører. Vi er i overkant av 1000 medlemmer, som er noe mer enn Noe av grunnen til medlemsøkingen er landsstevnet 2010 som var i Østfold. På de fleste festene kommer det mange deltakere, dørene må ofte stenges. Interessen for bussen har også vært ganske stor. Dette er en stor utgiftspost for ØBU, men vi ser at verdien av å ha en buss som frakter medlemmer trygt til og fra fest er veldig stor. Generelt er aktiviteten i Østfold Bygdeungdomslag bra. Grenseløst, landsstevne 2010, ble arrangert i Østfold. Vi fikk uvurderlig hjelp fra bygdekvinnelaget og bondelaget. Tusen takk! Det ble lagt ned utallige dugnadstimer for å arrangere et slikt arrangement, vi er heldige som har et så oppegående fylke når det blant annet gjelder bygdekvinnelag og bondelag. Mange ressurser og dugnadstimer fra aktive ØBUere ble brukt til landsstevnet. Aktiviteten ellers i fylket har derfor vært noe preget av dette. Litt mindre aktivitet enn normalt. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 20

TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag

TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag Refereres i styremøte: Behandles i styremøte: Oppdatert: 16.sep.2010 NÅR HVA SKJER HVOR HVEM DELTAR JANUAR 7. Møte hos ØFK, forberedelse til JBF kl 10-12 Fylkeshuset

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 Styret i Eidsberg bondelag har i dette arbeidsåret bestått av : Leder: Nestleder/leder av skoleutvalg: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Leder av aktivitetskomité:

Detaljer

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder: Verveansvarlig / El-verkskontakt: Representant i viltnemda:

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2012. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2012. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2012 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.10 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer!

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! Desember ØBU-informen 2014 www.ostfoldbu.org Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! ØBU Morstongveien 25 1850 Mysen obu@ostfoldbu.org NBU Postboks 9377- Grønnland 0135 Oslo Tlf 22 05 48 00

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Årsmelding 2009 Fisketurismeprosjektet. i Østfold og Akershus

Årsmelding 2009 Fisketurismeprosjektet. i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 11 82 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2009 Fisketurismeprosjektet i Østfold og Akershus Innledning: Utmarksavdelingen

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag. Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte. Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier

Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag. Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte. Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier 1. Åpning v/ leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg

Detaljer

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Pr februar 2011 Vi får Norge til å gro! Fylkesstyret 2010-2011 Kjell A Sølverød, leder Tone Edland, nestleder Synne Vahl Rogn Olav S. Nordbø Jon Midtbø Borghild

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Tid og sted: Ørens meieri, fredag 31. oktober kl. 19.00 Sakliste: 1) Åpning ved leder 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Valg av møteleder 4) Valg

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag 1 av 6 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 07.05.2015 Vår dato: 03.07.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, Trondheim Telefon Sak 14/01274

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 Studieforbundet næring og samfunn Østfold Morstongveien 29, 1859 Slitu Lisbeth Svendsby,mobil 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@bsfstudie.no kontordager: onsdager tlf. 69 89

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010 bilder fra TILBAKE ETTER SOMMERFERIE Trøgstad Bondelag har begynt å virke igjen etter en lang sommer. Vedlagt dette medlemsskrivet er innkalling til årsmøte der vi håper å se

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Representanter Styringsgruppa

Representanter Styringsgruppa Representanter Styringsgruppa Styringsgruppa Representant Stilling E-post Aurskog-Høland Jan Mærli Ordfører jan.maerli@ahk.no Eidsberg Erik Unaas Ordfører erik.unaas@eidsberg.kommune.no Eidsvoll Terje

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Sendeliste Ørje 2015-05-29 Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 29. mai 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Rømskog Spa Til stede: Politisk representant Næringslivsrepresentant Akershus

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Villreinfangsten som verdesarv

Villreinfangsten som verdesarv Villreinfangsten som verdesarv Årsmelding 2007 www.villreinfangsten.no Årsmelding 2007 Generelt Året 2007 var et viktig år for prosjektet Villreinfangsten som verdensarv. Det faglige arbeidet er videreført

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold

Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold Flå 29/4/2015 Pål Sindre Svae Utmarksavdelingen Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info.

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ledersamling på Eid 23 oktober 2012-10-23 Velkommen fra leder i Eid Sau og Geit Arve Dal Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ønsker en person som

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00)

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00) 1 av 7 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2013 Vår dato: 29.04.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Kartverksveien 7 Telefon Sak 12/01670 Som medlemmer møtte:,,

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Kjærlighet til norsk mat

Kjærlighet til norsk mat Kortversjon av kommunikasjonsstrategien Kjærlighet til norsk mat Kjærlighet til norsk mat er Norges Bondelag sitt hovedbudskap i kommunikasjonen om mat og matproduksjon. Dette handler om å produsere mat

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 18:25 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: Hvervagutua, Ottestad Dato og tid: kl 10:00 fredag 10. januar og lørdag 11. januar 2014 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 9 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 31.05.2012 Vår dato: 01.06.2012 Møtetid 13:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30

Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Referat: ØRU styremøte 30. oktober 2009 kl 09.00 13.30 Dagsorden: Sak nr. 99/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 100/09 Referat fra styremøte 25. sep 2009 Sak nr. 101/09 Referat rådmannsmøte 15. okt 2009

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015 Studieforbundet Næring og Samfunn Morstongveien 29, 1859 Slitu Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no Turid Eibakk, mob

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer