HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER"

Transkript

1 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2010 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, ny melding til Stortinget om mat og landbrukspolitikken og revisjon av rovviltmeldingen har satt sitt preg på arbeidet. Det er nå vel ti år siden forrige Stortingsmelding om mat og landbrukspolitikken ble laget. Østfold Bondelag har prioritert arbeidet med ny Stortingsmelding høyt, både internt i Bondelaget og mot politiske beslutningstagere. Norge og verden står over for store utfordringer mht. produksjon og forsyning av mat i åra som kommer. Befolkningsvekst, press på arealer og klimaendringer legger ekstra trykk på behovet for en melding med ambisjoner på matområdet. Arbeidet vil fullføres i 2011 og Østfold Bondelag vil følge arbeidet tett. Østfold Bondelag har også prioritert arbeidet med revisjonen av rovviltforliket i år. Rovviltsituasjonen har blitt ytterligere forverret i Østfold opplever en situasjon for ulv, som gjør at konsekvensene for bygdebefolkningen klart blir forverret mht. livskvalitet og næringsutøvelse. Kombinasjonen av helnorske ulverevir og flere norsk-svenske grenserevir gir en svært høy belastning for Østfold. Ledermøtet ble avholdt i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag Bondelag. Det ble tre gode dager med friske diskusjoner, utveksling av både politiske, organisatoriske og faglige utfordringer og erfaringer. Vi fikk også et godt innblikk i Nord-Trøndersk næringsutvikling langs Den Gyldne Omvei. Tusen takk til Nord-Trøndelag Bondelag for et flott ledermøte. Jeg vil få takke alle tillitsvalgte på lokal og fylkesnivå, samt de ansatte i Østfold Bondelag for arbeidet i 2010! Bjørn Gimming Leder Østfold Bondelag Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 1

2 BONDESANGEN All kultur er dyrken - først og fremst av jord, det er moderstyrken. Først bak plogen gror samfunnslivet frem, bygd og by og hjem, første bonden var hele landets far. Jord, du er vår moder. Overalt ennu skifter livets goder. Trofast bliver du. Ligger hvor du lå, byder hvor vi gå årvisst enn i dag - åndens underlag. Sterk som havets bølge, Norges bondestand. Sine fedre følge, tro mot Gud og land. Bølg til tegn derpå, blad og aks og strå, bølg fra støl til strand om vårt fedreland. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 2

3 INNHOLD HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER... 1 BONDESANGEN... 2 INNHOLD... 3 Årsmøte i Østfold Bondelag... 4 Årsmøtet i Norges Bondelag... 4 DET POLITISKE ARBEIDET I FYLKESLAGET... 5 Landbruk på dagsorden Styrets Arbeid... 7 ORGANISATORISK ARBEID - VI FÅR NORGE TIL Å GRO Arrangementer, prosjekter og satsinger Meldinger fra felles utvalg Utmerkelser og priser MELDINGER Medlemsoversikt og lokallagsledere Meldinger fra samarbeidsorganisasjoner Styret, utsendinger m.m REGNSKAP Regnskap Balanse Noter Revisors beretning VEDLEGG Innspill til jordbruksforhandlingene 2010 fra Østfold Bondelag Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 3

4 Årsmøte i Østfold Bondelag Østfold Bondelags årsmøte for 2010 ble gjennomført onsdag 17. mars i Trøgstadhallen, Skjønhaug. Leder Bjørn Gimming åpnet årsmøtet, ønsket utsendinger og gjester velkommen. Det var 53 stemmeberettigede, 17 gjester og 4 ansatte i salen. Ordfører Tor Melvold i Trøgstad ønsket årsmøtet velkommen til kommunen. Han viste til at landbruket er kommunenes viktigste næring. Han ba om at Bondelaget skulle fortsette å være en viktig demokratisk drivkraft i Norge. Som ordfører satte han pris på henvendelser for lokalt næringsliv, og ga støtte og honnør til Bondelagets engasjementet for levedyktig landbruk over hele landet. Årsmelding og regnskap ble presentert og behandlet, før leder Bjørn Gimming fikk ordet og holdt leders tale. Fra Norges Bondelag var det styremedlem Svein Guldal fra Buskerud som gjestet årsmøtet. Han holdt et engasjerende innlegg, som høstet både latter og applaus. Innledningene ble avsluttet med en aktiv generaldebatt. Utfordringer for enkeltbønder og landbruket i Østfold og hele Norge ble diskutert. Innsatsprisen 2009 ble tildelt Kurt Øraas, kokk og daglig leder av restauranten Curtisen på Festningen i Halden. Prisen var et diplom og et bilde Årsmøtet godkjente arbeidsplan og budsjett for arbeidsåret 2010/2011. Valgkomiteens innstilling til styre og andre tillitsverv ble behandlet. Bjørn Gimming ble valgt til leder for andre året på rad Prisen som årets lokallag ble utdelt til Trøgstad Bondelag. Premien var på kr 5 000,- og et bordflagg Årsmøtet i Norges Bondelag Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt juni på Lillehammer. Delegater fra Østfold var: Bjørn Gimming, Rolf Øyvind Thune, Ole Johannes Egeland, Ellen Skauen Ruud, Berit Ullestad, Wenche W. Gunnarstorp, Per Ludvig Spydevold, Harald Karlsen-Moum og Heidi Kirkeby. Årsmøte var preget av arbeidet med ny landbruksmelding. Jens Stoltenberg og Lars Peder Brekk besøkte årsmøte og snakket om viktigheten av norsk matproduksjon. Delegatene fra Østfold hadde innspill til generaldebatten med følgende temaer: Gimming innledet om det generelle bilde i landbrukspolitikken, Thune tok opp problematikken rundt rovdyr og viktigheten av byrdefordelingene og Spydevold innledet om problematikken rundt de nye endringene i jordloven og 10 års leiekontrakter. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 4

5 DET POLITISKE ARBEIDET I FYLKESLAGET Landbruk på dagsorden 2010 Vi har fortsatt vårt politiske arbeid under denne satsingen også i Dette for å få til en helhetlig satsing. Det overordna målet har vært å sikre politisk grunnlag for en landbrukspolitikk som styrker verdiskapingen i hele landet, og en Inntektsutvikling som reduserer forskjellene mellom jordbruket og andre grupper. Politisk aktivitet Det ble gjennomført et møte med Østfoldbenken på Stortinget 19.april. Her var tema jordbruksforhandlingene, med fokus på Østfoldlandbrukets utfordringer. I juni samarbeidet vi med Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Østfold Fylkeskommune om en fagtur for fylkespolitikerne i Østfold (SNM komiteen) Høsten 2010 har Østfold Bondelag hatt møter med sentrale Østfoldpolitikere på Stortinget i AP, SP og KrF. Temaene har variert, men har hatt spesielt fokus på rovvilt og ny landbruksmelding. Som forberedelse til kommunevalget i 2011 har Østfold Bondelag invitert seg selv til møter med fylkespartiene for å diskutere innholdet i partiprogrammene, og da spesielt innen fagområde landbruk. De fleste fylkespartiene har ønsket å møte oss. Kjærlighet til norsk mat I forbindelse med jordbruksforhandlingene valgte Østfold Bondelag i år å inngå et samarbeid med et reklamefirma for å utvikle nytt aksjonsmateriell. Resultatet ble nytt aksjonsmateriell og nye aksjonsplaner. I tillegg laget vi facebook gruppen Ja vi elsker norsk frokost hvor vi gjennom arbeidsåret har lagt ut forskjellige politiske budskap. Det ble også laget en filmsnut med fokus på den norske frokosten. Informasjon og kommunikasjon Østfold Bondelag har i 2010 arbeidet målrettet og strategisk når det gjelder informasjon og kommunikasjon. Styret har laget en kommunikasjonsplan som gjennomgås på alle styremøtene. Målet er at Bondelaget skal klare å spre kunnskap og skape positive bilder i media. Østfold Bondelag har prioritert å ha høy aktivitet på nettsidene i arbeidsåret, samt at mange av lokallagene har gjort en stor jobb når det gjelder innhenting av telefonnr til sine medlemmer. Det betyr at vi på en enkel måte, via SMS og nettsidene, raskt kan nå ut til våre medlemmer. Det har gjennom arbeidsåret blitt produsert både kronikker og leserinnlegg som har kommet på trykk i lokalavisene i Østfold og i Nationen. Jordbruksforhandlingene 2010 Høringsprosessen Denne ble innledet av fylkesleder på møtet med lokallagene i januar. Gjennom hele januar og deler av februar har det blitt jobbet gjennom medlemsmøter og i studieringer lokalt. Den endelige høringsuttalelsen var basert på fylkesstyrets, korn-, grønt- og miljøutvalgenes holdninger og innspill. I tillegg kommer innspillene fra 16 lokallag, det ble også gjennomført møte med samvirke og fagorganisasjonene fra disse kom det inn 17 innspill. Østfold Bondelag deltok også i Fylkeskommunens høringsmøte i forhold til deres innspill til jordbruksforhandlingene. Endelig høringsuttalelse er vedlagt bakerst i årsmeldingen. Forhandlingsprosessen For å kunne sikre rekruttering og videreutvikle næringa, er det helt nødvendig at det kommer et inntektsløft nå, uttalte leder i Østfold Bondelag, Bjørn Gimming, da kravet til jordbrukets forhandlingsutvalg ble overlevert Staten. Det var stor forventning knyttet til det moderate kravet fra faglaga, og med dette også en forventning om at vi skulle bli møtt med forståelse fra Statens side. Felles for Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 5

6 kommentarene var henvisning til et rettferdig og nødvendig krav, der det i tillegg ble utvist stor grad av moderasjon. et utgjorde kroner pr årsverk i landbruket. Dette tallet baserer seg på en generell lønnsutvikling i tillegg til at det er satt av kroner pr årsverk til tetting av inntektsgapet i forhold til andre yrkesgrupper. Statens tilbud kom tre dager på overtid. Avtalen Resultatet endte med en inntekstramme på 950 mill kroner. Dette skulle gi grunnlag for en inntektsvekst på om lag kr per årsverk i 2011 når inntektsfradraget er inkludert. Til tross for lav inntekstramme valgte Norges Bondelag å inngå en avtale med følgende hovedsaker: Gjennomslaget for kravet om prosenttoll for melk, en klar styrking av fraktordning for kjøtt, og ikke minst opprydding i Statens forslag om omfordelinger mellom bønder. Til sammen betyr dette at man klarte å løfte alle produksjoner inntektsmessig sett i forhold til Statens tilbud, særlig for korn ble det oppnådd store forbedringer sett i forhold til hva som lå i Statens tilbud. Vi fikk ikke gjennomslag for vårt forslag om investeringsfond. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 6

7 Styrets Arbeid Styret har i arbeidsåret avholdt 12 styremøter og 5 arbeidsutvalgsmøter, i tillegg til en rekke drøftinger pr. telefon. I tillegg har styret hatt et felles AU- møte med de andre fylkene på Østlandet. Styret har behandlet 87 saker og arbeidsutvalget har behandlet 23 saker. I tillegg til styremøtene, har styret prioritert å delta på lokallagenes årsmøter og vært aktivt ute i mediabilde. Styrets medlemmer har også prioritert å delta på mange eksterne møter gjennom arbeidsåret. Styret har arbeidet spesielt med: Rovvilt Østfold Bondelag har, i samarbeid med Utmarksavdelingen, jobbet spesielt med å dokumentere tap utover tap, sett i forhold til sau, som påføres Østfoldlandbruket som følge av den rovviltstammen vi nå har. Dette gjelder særlig tap av utmarksinntekt, men også tap av inntekter rundt jakt, og kobling mot utleie av husvære. Det er her snakk om tap av utmarksinntekt som når opp i flere millioner per ulverevir. Dette vil videre føre til verdireduksjoner på gårder, der utmarksinntekten i utgangspunktet utgjør en betydelig verdi. I november la jord-, skog-, og utmarksorganisasjonene i Østfold frem et felles opprop med hovedfokus på det nye rovviltforliket. Uttalelsen hadde fokus på bestandsmål, byrdefordeling, tap av livskvalitet og at det innføres nødvergerett for ulv. Oppropet ble sendt bredt ut til departementer, organisasjoner og media. I desember valgte Østfold Bondelag å slutte seg til grasrotaksjonen La bygda leve, Jens. Det ble produsert bannere med budskap og Østfold Bondelag var representert på aksjonsdagen i Oslo. Til sammen var det flere hundre Østfoldinger tilstedet. Østfold Bondelag har i arbeidsåret fulgt tett opp om Rovvilt nemndas arbeid i region 4. Ny stortingsmelding om mat og landbruk Den nye stortingsmeldingen har vært en gjennomgående sak under flere styremøter i arbeidsåret. Østfold Bondelag avleverte en uttalelse i mars med fokus på økt matproduksjon og mulighetene innen tjenesteproduksjon. På årsmøte i Norges Bondelag var ny landbruksmelding et sentralt tema, hvor Østfold Bondelag satte fokus på inntektsmuligheter, økt matproduksjon, rovvilt og mulighet for å gjøre landbruket uavhengig av fossilt brensel. Vann og miljø Også i 2010 har arbeidet med vannkvalitet og miljø vært et gjennomgående tema. I Østfold er det nå tre vannområder hvor Østfold Bondelag er representert i ulike styrer og utvalg. Det ferskeste vannområdet er vannområde Glomma sør for Øyern, i tillegg har vi Haldenvassdraget og Morsa. Østfold Bondelag har avgitt et høringssvar til Fylkesmannen når det gjelder ny forskrift om miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa. Styret i Østfold Bondelag opprettholdt da sin støtte til forskriften som lå til grunn. I tillegg har Østfold Bondelag blitt invitert til å holde ulike innledninger om temaer i forskjellige anledninger. Østfold er et fylke som har vært tidlig ute når det gjelder implementering av EU s vanndirektiv. Samarbeidsavtale med LHMS Østfold Bondelag har i arbeidsåret hatt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det har blitt utarbeidet en felles plan for HMSarbeidet i landbruket, hvor en har fordelt ansvar og arbeidsoppgaver i forbindelse med dette arbeidet. Arbeidsplanen har oppstart i Det er blitt gjennomført mange kurs i praktisk HMS-arbeid i 2010, i alt 11 kurs med til sammen 277 deltakere. Kontakt med Østfold Fylkeskommune I 2010 fikk Østfold Fylkeskommune overført en del arbeidsoppgaver innen arbeidsfeltet landbruk. De fikk blant annet ansvar for fordeling av offentlige midler, slike som kompetanse, likestilling og rekruttering, midler som blir fremforhandlet gjennom jordbruksoppgjøret hvert år. I Østfold er denne potten på kr ,-. Fylkeskommunen har Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 7

8 også overtatt vannregionmyndigheten og skal avlevere høringsinnspill til jordbruksforhandlingene. Østfold Bondelag har prioritert samarbeidet med fylkeskommunen høyt, og hatt fokus både på opplæring og informasjon. Det er blitt utarbeidet en handlingsplan for bruk av midlene kompetanse, likestilling og rekruttering. Vi har bidratt i arbeidet med utarbeidelsen av landbruksdelen for strategien for næring i Østfold Fylkeskommune. Jordloven I 2009 ble det endring i jordloven samt i konsesjons- og boplikten. Østfold Bondelag mottok mange henvender i 2010 angående disse endringene. Vi hadde dette oppe som tema på lokallagsledermøte i september, hvor vår samarbeidsadvokat Marthe Reier informerte om endringene. Østfold Bondelag har også tatt opp endringene i jordloven med Norges Bondelag, da spesielt med tanke på 10 års leiekontrakt. Fornyingsutvalget Norges Bondelag satte ned en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for fornying av arbeidsmåter i Norges Bondelag. Både administrasjonen, lokallagene og styret i Østfold Bondelag har kommet med innspill til Fornyingsutvalget. Selve høringen på rapporten blir behandlet i Rekruttering Styret har i arbeidsåret hatt fokus på rekruttering til landbruket. Vi har hatt et møte med naturbruksskolene i fylket, Tomb videregående skole og Kalnes videregående skole, hvor vi diskuterte rekruttering og landbruksutdanning. Det er en utfordring at ungdom i dag ikke automatisk har rett til å ta både en agronomutdannelse og en studiekompetanse. Bondelaget har tatt opp dette både med Norges Bondelag og fylkestingspolitikere/stortingsbenken. Nettbonden Akershus Bondelag har i løpet av 2010 bestemt seg for å trekke seg ut av samarbeidet med Nettbonden, siden Bondelaget sentralt har fått nye nettsider. Styret i Østfold Bondelag har vedtatt å opprettholde Nettbonden og har valgt å se seg om etter andre samarbeidspartnere å drifte siden med. Styret mener at Nettbonden nå er så bra utviklet som informasjonsside for Østfoldlandbruket, at det ville være feil å legge ned nettstedet. I tillegg har Østfold Bondelag uttalt seg om følgende saker: Regelverket for husdyrgjødsel. Ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader. Kulturminneplan (FK). Høringsuttalelse knyttet til opprettelse av landskapsverområdet Værner, kloster Rygge. Evaluering av Innovasjon Norge. Framtida for Østfold Landbruksselskap. Forksrift om miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyern, Haldenvassdraget og Morsa. Henvendelser fra Norges Bondelag som er besvart Tidspunkt for årsmøte. Forslag til Askeladdprisen. Forslag til NB ang. årets vervepremie. Innspill til høring på evaluering av IN. Møter og arrangementer som styremedlemmene har deltatt på Rovviltnemdas nemndsmøter. Samvirkets Temakonferanse. Møte med Vegvesenet Kornkonferansen. Østfoldkonferansen. Bioforsk- konferansen. Seminar ang. rekruttering til landbruket. Kurs, landbrukspolitikk på høyere nivå. Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning. Møte ang. villsvin. Rovviltsamling i Norges Bondelag. Årsmøte Nei Til EU. Regionsmøter i forkant av Landbruksmeldingen. Biogasskonferanse for Østfold. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 8

9 Oppstartskonferanse for Vannområde Glomma Sør. Informasjonsmøte i Praktisk HMSarbeid. Seminar om Naturmangfoldsloven. Seminar om regionalisering. Seminar om vannkvalitet og mat. Advokatsamling. Landbrukspolitisk møte i Vestfossen. Landbrukspolitisk møte i Rakkestad. Kurs i korn kraftfôrpolitikken. Proteinmøte. Nasjonal IPT samling Nyskapingskonferansen Møter i Østfold reiselivsforum Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 9

10 ORGANISATORISK ARBEID - VI FÅR NORGE TIL Å GRO Vervekampanje Det er blitt gjennomført en vervekampanje i Norges Bondelag i Kampanjen varte fra 1.oktober til 1.desember. Østfold Bondelag satte seg et mål om 50 nye medlemmer, og resultatet ved kampanjens slutt viste 59 nye medlemmer. Lokallagene gjorde jobben, og de skal ha ros for at målsettingen vår ble nådd. Informasjon Vi har i løpet av 2010 sendt ut 11 Orienteringer til lokallagslederne. Denne kanalen bruker vi til å spre informasjon om hva som skjer i Bondelaget, dagsaktuelle temaer, planlagte aktiviteter og møter. Vi har i meldingsåret ikke sendt ut eget brev til alle medlemmer. Bondelaget på nett har vært prioritert også i 2010, her har vi lagt inn stoff ganske så bredt, dvs. alle samarbeidende organisasjoner har blitt oppfordret til å komme med aktuelt stoff til nettsiden. Parallelt med nettbonden har vi også publisert på Det er naturlig nok ressurskrevende å legge ut nyhetsstoff i to kanaler, men et høyt antall besøk har gjort at dette er prioritert. Vi kan presentere følgende tall fra nettsidene våre: Fra januar til og med desember 2010 ble det publisert ca 205 saker på Bondelaget.no, mens vi alene har produsert 296 saker på nettbonden i løpet av Akershus Bondelag har trukket seg ut av samarbeidet med felles landbruksportal Nettbonden. Disse to nettsidene til sammen utgjør over 500 nyhetssaker som har blitt lagt ut på nettet. Tidligere har vi vurdert bruken og nytteverdien av som bredere og at den favner videre i landbruksfamilien enn hva gjør. Derfor er det stort sett bondelagsrelaterte saker som har blitt lagt ut på bondelagets nettsider, mens vi på nettbonden legger ut alt som kan tenkes å være av interesse for den store landbruksfamilien med venner. Ingen flere lokallag har kommet seg på nett i løpet av 2010, men de fem lagene vi har er: Sarpsborg, Askim, Skiptvet, Trøgstad og Onsøy. Alle har egne sider inn under Bondelaget.no/ostfold. Den Grønne Skolen Vi prioriterer samarbeidet mellom skolene og landbruket høyt. Her spiller lokallagene en viktig rolle, ikke minst ved gjennomføring av Landbruksspillet. Her har vi en unik mulighet til å gi barn og unge informasjon om produksjon av norsk mat, og å danne gode relasjoner til landbruket. Skolekontaktene i de lokale bondelagene er viktige pådrivere i dette arbeidet, særlig gjennom tilrettelegging av gårdsbesøk og gjennomføring av Landbruksspillet. Som et ledd i denne satsingen ble det gjennomført en egen kurskveld for lokale tillitsvalgte i januar 2010, hvor den grønne skolen var ett av hovedtemaene. Aktive lokallagsmidler Østfold Bondelag disponerer hvert år en økonomisk pott kalt Aktive lokallagsmidler. Spesielt tiltak rettet mot forbrukere, barn, politikere eller andre opinionsdannere prioriteres i tillegg til de faste tiltakene Åpen Gård, slippdager og Hamnehagan. Det siste året har det vært en gledelig oppgang i antall søknader, flere lokallag søker nå om midler, og dette er positivt. Det søkes på tiltak som Åpen Gård, slippdager, bygdedager, medlemsmøter og andre typer møter. Veldig mange lokallag er flinke til å dra i gang aktiviteter og det skjer mye bra i lokallaga i Østfold. De lokallagene som har mottatt støtte i 2010 er; Trøgstad, Idd, Eidsberg, Østfold BU, Berg, Degernes, Råde og Aremark. Skattekurs Årets skattekurs for regnskapsførere ble arrangert på Quality Hotell og Badeland i Sarpsborg den 01. og 02. desember Østfold Bondelag er ansvarlig for den tekniske gjennomføringen, mens Norges Bondelag, med avdelingen for Regnskap, Juridisk Service står for det faglige innholdet. I alt 89 deltakere deltok på årets kurs, som blant annet tok opp følgende temaer; Skatteopplegget for 2010 Aktuelle dommer og uttalelser Aktuelle saker Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 10

11 Innovasjon Norge Vedlikeholdsbegrepet Beskatning av bolig Alderspensjon Skattekontorets time Åpen post Innledere fra Norges Bondelag var Elling Bjerke og Rune T. Rydlandsholm. Det er kun regnskapsførere som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag som har anledning til å delta på våre skattekurs. Temadagen ble tradisjon tro arrangert i samarbeid med Akershus Bondelag. I tillegg våre egne regnskapsførere, deltok også en del regnskapsførere fra andre fylker på samme kurs. Vi var på Quality Hotell Mastemyr i Kolbotn. Datoen var 9. november 2010, og til sammen 96 regnskapsførere fordelt på tre ulike temaer deltok på kursdagen. Det faglige ansvaret er fordelt mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet, og følgende tre kursalternativer ble tilbudt deltakerne; MVA muligheter og fallgruver ved Terje Bakke, Ernst & Young. Daglig ledelse av regnskapskontoret ved Endre Jørgensen, Vekstra. Elektronisk registering ved Øyvind Kvam og Jan Inge Tjøsvoll fra Brønnøysundregisteret. Ledermøte i Østfold Bondelag 2010 Fra 19. til 21. november var rundt 50 tillitsvalgte fra Østfold Bondelag på ledermøte til Steinkjer i Nord-Trøndelag. Etter å ha vært vertskap for andre fylkeslag ved to anledninger de siste årene, var det endelig Østfold sin tur til å få reise litt. Østfold-delegasjonen dro i samlet flokk av gårde fra Rygge Flyplass tidlig fredag morgen, og ankom Trondheim og Værnes etter vel en times flytur. Vi ble godt mottatt av Nord-trønderne og vi fikk oppleve mange gode diskusjoner både i plenum og rundt bordene når vi jobbet i grupper. Vi hadde felles ledersamling med trønderne hele fredagen og halve lørdagen, mens vi kjørte eget opplegg med bare østfoldingene lørdag ettermiddag og hele søndagen. interessant og gav oss alle et godt innblikk i hvordan ting kan organiseres innenfor feltet tilleggsnæringer og IPT. Vi takker Nord- Trønderne for kjempefin mottagelse og gode kollegiale diskusjoner av både faglig og sosial karakter! Fra Norges Bondelag fikk vi besøk av leder Nils T. Bjørke og ass. næringspolitisk sjef, Astrid Solberg. Begge holdt engasjerende og gode innledninger under fellesprogrammet. I tillegg var følgende personer innledere på samlingen: Jonny Ødegård fra Norske Felleskjøp. Fredmund Sandvik, tidligere leder i Tine. Bjørn Gimming, leder i Østfold Bondelag Trine Hasvang Vaag, leder i Nord-Trøndelag Bondelag. Karin Søraunet, ordfører i Vikna kommune. På årets samling var 21 av 25 lokallag i Østfold Bondelag representert. Møter og kurs Det har i arbeidsåret blitt gjennomført 3 lokallagsledermøter med forskjellige temaer. Møtene har vært godt besøkt. Møtet i mai dreide seg i all hovedsak om jordbruksforhandlingene. Temaer på de andre samlingene som kan nevnes er; Nye regler i landbruket, biogass, organisasjonsarbeid, praktisk HMS - arbeidskurs, Stortingsmelding på landbruk, kjedemaktutvalget, rovdyr, rekruttering og kompetanse, omdømmebygging, vannforvaltning, miljø, verveaksjon. Det er blitt gjennomført kurs for lokale tillitsvalgte i valgkomitè- arbeid i forbindelse med lokallagsledermøte i september. Gjennom hele turen var det et hektisk program, og vi fikk se og oppleve mye gjennom mange gårdsbesøk. Spesielt Den Gylne Omvei var Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 11

12 KORNPRODUSENTER! VI ER KJØPER AV KORN FRA HELE ØSTFOLD MOTTAK AV KORN: HALDEN KORNSILO, HALDEN SANDESUND KORNSILO, SARPSBORG MOTTAK AV ØKOLOGISK KORN: HALDEN KORNSILO SANDESUND KORNSILO LEIERENSING AV SÅKORN HALDEN KORNSILO VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL VÅRE ANLEGG. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 12

13 Arrangementer, prosjekter og satsinger Åpen Gård og Slippdager Det arrangerers Åpen Gård og Slippdager i lokallagene hvert år. Så langt vi kan se har det blitt avholdt 5-6 Åpen Gård-lignende arrangementer i 2010, samt en Slippdag. Inn på tunet Østfold Bondelag har, på oppfordring fra Fylkesmannen og Innovasjon Norge, startet et eget IPT-prosjekt. Dette har som målsetting å ivareta og bygge nettverk for gruppen av kommende, nystartede Inn på Tunet-bønder i Østfold. Mange potensielle IPT-bønder trenger tilbud om kursing og faglig oppdatering for å få svar på noen av de spørsmålene de sitter med. Vi har i 2010 arrangert to fagkvelder for nettverksgruppen, som ved utgangen av 2010 teller et sted mellom 40 og 50 navn. I tillegg har prosjektleder deltatt på flere regionale og landsdekkende konferanser, for å øke fagkunnskapen på IPT i prosjektet. Leder for styringsgruppa i prosjektet har vært Ellen Skauen Ruud, styremedlem i Østfold Bondelag, mens prosjektleder har vært Anne Guro Syversen, Østfold Bondelag. Prosjektleder har under hele året hatt god dialog med Fylkesmannens Landbruksavdeling, som innehar stor og bred kunnskap om IPT gjennom flere av sine ansatte. Østfold Bondelag vil søke å videreføre dette prosjektet også i 2011, nå med mer vekt på kurstilbud og videreutvikling av nettverksgruppen. Hamnehagan Østfold Bondelag har i mange år hatt ansvar for å gjennomføre Hamnehagan under Momarkedet. Den august viste Østfoldlandbruket seg fram fra sin beste side i Hamnehagan, og hovedfokus i år var økologisk mat og matproduksjon. Onsdag var dagen dette virkelig ble markert, men det var gledelig å se at økologiske produkter ble profilert gjennom hele arrangementet. Mange organisasjoner og enkeltpersoner bidro til at Hamnehagan også i år ble et vellykket arrangement. Alle som deltar på stand eller med aktiviteter viser et stort engasjement, og gjør sitt beste for at de besøkende skal få et spennende tilbud. Hamnehagan er først og fremst en møteplass mellom produsenter og forbrukere. Vi håper at arrangementet kan bidra til å bevisstgjøre de besøkende på bondens arbeid, og hvorfor bondens innsats er så viktig. Østfold Bondelag har gjennom de siste årene etablert Hamnehagan som en populær og viktig arena under Momarkedet. Publikum er og blir sultne på opplevelser med en nærhet til landbruksnæringa, og 2010 var intet unntak. Regional Matkultur Prosjektet Regional Matkultur er nå etablert som forening med nytt styre og vedtekter. I 2010 har Østfold og Akershus Bondelag vært representert ved Ole Johannes Egeland. I det nye styret er rådgiver i Østfold Bondelag, Karoline Fjeldstad, 1.vara. Regional Matkultur har 90 medlemmer fra Østfold, Oslo og Akershus, og det arbeides for å fremme tilgjengelighet og synlighet av lokal mat i serveringsbransjen. Lill-Ann Gundersen i Norges Vel har ledet det treårige prosjektet, og tar nå over sekretariatet for den nyopprettede foreningen. Gode tilbakemeldinger fra medlemmene førte til at det ble besluttet å gå videre fra prosjekt til forening. Dette vil gi enda et bedre grunnlag for arbeidet med å legge til rette for lokale spesialiteter og tradisjonsmat. Formålet til Regional Matkultur er å være et godt nettverk og virkemiddel for å fremme økt volum, økt omsetning, samt økt tilgjengelighet og synlighet av lokal mat. Det Norske Måltid 2010 Det Norske Måltid ble også i år gjennomført, delfinalen for det norske måltid - jakten på smaken av Norge i Oslo/Akershus og Østfold foregikk på Matstreiffestivalen i Oslo 30. september. Det var åpen juryering med kåring av fylkesvinnere og tildeling av hederlig omtale. Hvert fylke kåret vinnere i tre kategorier: Råvare sjø, råvare land og produkt. Vinnerne gikk automatisk til den nasjonale finalen som ble avholdt i Stavanger i oktober. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 13

14 Resultatet fra Østfold: Råvare sjø: Dypvannstorsk fra Fjordfisk AS Råvare land: Livèchebryst fra Nortura Marked Beste produkt: Bearnaise fra Ek Gårdskjøkken Hederlig omtale: Økologisk egg fra Runar Sørli Proteinprosjekt Østfold Bondelag i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Sør Øst har driftet et proteinprosjekt, med fokus på økt dyrking av proteinvekster. Det er blitt gjennomført vekstforsøk, markdager og et fagmøte på temaet. Østfold Bondelag er eier av prosjektet, mens Norsk Landbruksrådgivning Sør Øst er prosjektleder for prosjektet. Frukt og bær På oppfordring fra Fylkesmannens Landbruksavdeling er det gjort et forprosjekt for å se på interessen og muligheten for økt frukt og bærproduksjon i Østfold. I forprosjektet er det konkludert med at det er markedsmuligheter og dyrkingsinteresser. Det ligger dermed til rette for en økt produksjon i Østfold. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant spisesteder som støtter denne konklusjonen. Videre er det avholdt et interessemøte blant dyrkerne, der Frukt og Bærrådgivingen Øst redegjorde rundt dyrkingsteknikk og investeringsbehov. Østfold Bondelag vil i samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling, Forsøksringen, industrien og distribusjonsleddene se på et mulig hovedprosjekt innenfor dette området. Prosjektleder har vært Nina Glomsrud Saxrud, Østfold Bondelag i samarbeid med Hege Aae hos Fylkesmannens Landbruksavdeling. Heidi Kirkeby, Østfold Bondelag har vært leder av styringsgruppa. eksisterende prosjekter innenfor det grønne reiselivet. Østfold Bondelag har søkt Innovasjon Norge og Utviklingsmidler for grønt reiseliv, for å sette i gang en satsing på dette området. Prosjektet er særlig tenkt rettet inn mot kompetansehevende tiltak gjennom arbeidslag. Vi har per d.d. ikke mottatt svar på søknaden. Nyskapingskonferansen I samarbeid med Innovasjon Norge, Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold ble det i april 2010 arrangert en nyskapingskonferanse på Berby herregård i Halden. Konferansen hadde næringsutvikling og gründervirksomhet som tema. Rundt 70 deltakere var med på konferansen. Østfold Bondelag var teknisk arrangør av konferansen. Biogass Østfold 2015 Østfold Bondelag er med i en arbeidsgruppe satt ned av Østfoldforskning som skal se på mulighetene for biogass i Østfold. I denne sammenheng er landbruket ønsket som en leverandør av husdyrgjødsel og mottaker av biorest. Østfold Bondelag har også hatt en sentral rolle i: Fagkonferansen; Kvinnelige gründere i landbruket. Markens Grøde i Rakkestad Økonomioppfølgingsprosjekt i regi av Innovasjon Norge. Bondens Marked i Fredrikstad i samarbeid med Opplev Fredrikstad Stubbefolkmat i regi av Fylkesmannen og Norges Vel Grønt reiseliv og lokal mat Østfold Bondelag har gjennom flere år deltatt aktivt i Partnerskapets samarbeid rundt mulighetene for økt satsing på lokal mat og grønt reiseliv. I samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge og Østfold Bondelag ble det gjort en utredning på utfordringer og muligheter. Rapporten konkluderte med at det var et grunnlag for å satse videre, og at det er viktig at næringa sjøl har eierskap og hånden på rattet i et mulig prosjekt. Østfold Bondelag har fulgt opp dette med flere dialogmøter med reiselivsnæringa og Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 14

15 Meldinger fra felles utvalg Miljøutvalget i Østfold og Akershus Utvalgets medlemmer: - Rolf Øyvind Thune (leder) Ø - Øivind Brandsrud Ø - Christian Foss Ø - Jens Anstensrud (vara) Ø - Einar Korvald A - Ingrid Strømstad A - Jon Ansten Johansen A - Karoline Fjeldstad (sekretær) Utvalget har avholdt to møter i 2010, et i januar og et i november. Det er blitt arrangert et fagmøte. Utvalget har i året som har gått jobbet med flere sentrale temaer, miljøutfordringene i fylkene er store og ved innføring av EU s Vanndirektiv har fokuset på vassdragsforurensing bare økt. Utvalget har også hatt opp dette med bioenergi og spesielt biogass som eget tema. Utvalget leverte et høringsinnspill til fylkene og til Norges Bondelag i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Innspillet hadde fokus på RMP, økt behov for forskningsmidler, bioenergi, SMIL-ordningen, husdyrgjødsel og behovet for økt grasproduksjon. Utvalget arrangerte i samarbeid med Kornutvalget et åpent fagmøte den 3.februar på Bondestua i Rakkestad. Det var ca 60 fremmøtte. Innledningene på møte var; kostnadseffektive tiltak i forbindelse med oppfølging av Vanndirektivet, Mykotoksinproblematikken i kornproduksjonen og det økende problemet med resistente ugrasarter. Grøntutvalget i Østfold og Akershus Utvalgets medlemmer: - Bente Roer (leder) Ø - Sveinung Grimsby Ø - Lars-Gunnar Molvig Ø - Jens E. Kase Ø - Anders Nordlund A - Sigurd Enger A - Hans Kristian Raanaas A - Karoline Fjeldstad (sekretær) Utvalget har avholdt 2 ordinære møter i 2010, samt hatt kontakt pr. telefon og e-post. Utvalget har jobbet med mange saker i arbeidsåret. Næringen står ovenfor store utfordringer, det kreves stadig endringer i driftsapparatet og dyrkingsmetoder. Saker som har vært oppe i utvalget har vært utfordringen med PCN, problemer med levering av potetavrens til stivelsesproduksjon (Tapiokasaken), beiteskader, mangel på bekjempelsesmetoder for skadegjørere, uforutsigbar pris på varene og konsekvensen av at det kom mye nedbør sommeren2010. Utvalget leverte et høringsinnspill til fylkeslagene og Norges Bondelag i forbindelse med jordbruksforhandlingene med fokus på plantevern, behov for økte inntekter, avlingsskadeerstatning, regionalt miljøprogram, økologisk produksjon og utfordringen med potetavrens og settepotetproblematikken. Kornutvalget Utvalgets medlemmer - Kari Wetlesen (leder) A - Ole Johannes Egeland Ø - Jon Arne Hersleth Ø - Ole Kraggerud Ø - Amund Sandholt A - Svein Bjerke A - Hanne Eriksen (sekretær) Det ble avholdt tre ordinære møter i kornutvalget i Hovedtema har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, åpne kornmøter, kornkvalitet, og faglig oppdatering. Den 18. oktober orienterte Sindre Flø fra Norske felleskjøp om kornsesongen 2010 og den 13. desember innledet Jonny Ødegård fra Norske felleskjøp om korn og kraftfôrpolitikk. Leder av kornutvalget i 2009 har vært Kari Wetlesen. Medlemmer av Kornutvalget har deltatt på kornkonferansen 2010 og kurs i korn- og kraftfôrpolitikk i regi av Norges Bondelag og Norske Felleskjøp. Kornutvalget avholdt sammen med miljøutvalget vinteren 2010 to åpne korn- og miljømøter. Disse ble arrangert i henholdsvis Skedsmo og Rakkestad 2 og 3. februar. Rundt 70 personer møtte opp hver av kveldene for å høre om: kostnadseffektivitet av tiltak i landbruket oppfølging av vanndirektivet v. Karen Refsgaard Nilf, Hva gjøres i kornbransjen for å møte mykotoksin Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 15

16 problematikken. Øivind Juel, Felleskjøpet og Resistente ugrasarter et problem i norsk kornproduksjon v. Kjell Wærnhus, Bioforsk. Møteleder i Akershus var Kari Wetlesen, leder av felles kornutvalg for Østfold og Akershus og møteleder i Østfold var Ole Johannes Egeland. Utmerkelser og priser Innsatsprisen 2009 Østfold Bondelag deler hvert år ut en innsatspris til en eller flere, som på en eller annen måte har lagt ned en mangeårig og/eller enestående innsats for Østfoldlandbruket. Innsatsprisen for 2009 gikk til Kurt Øraas, mangeårig kokk og daglig leder ved restauranten Curtisen på Festningen i Halden. Trude Svenneby delte ut prisen på vegne av Østfold Bondelag. Styrets begrunnelse var som følger; Kurt Øraas tildeles Innsatsprisen 2009 for sin mangeårige innsats som matambassadør for lokale råvarer og produsenter i Østfold. Med innlevelse og stolthet bringes matglede og lokale spesialiteter, ikke bare til Østfoldinger, men også ute i Europa. Gjennom sin fortellerglede og kokkeglede fremmer han Østfolds råvarer og Østfoldlandbruket på en ypperlig måte. Prisen var et diplom og et bilde. Årets lokallag Fylkesstyret ønsket å sette mer fokus på aktiviteten i lokallagene, uavhengig av økning i medlemstall, og nedsatte en jury bestående av to personer fra fylkesstyret og en fra administrasjonen. Juryen fikk mandat til å vurdere lokallagenes aktiviteter, og lokallagene ble oppfordret til å nominere seg selv i form av en søknad til Østfold Bondelag. Premien for årets lokallag ble delt ut til Trøgstad Bondelag, og var på kr 5 000,- og et bordflagg. Juryens begrunnelse for at Trøgstad fikk prisen Årets Lokallag 2010 var som følger: Trøgstad Bondelag har jobbet godt og fått til en stabil medlemsutvikling/medlemspleie gjennom målretta arbeid for medlemmenes beste gjennom mange år. Laget leverer et variert tilbud til sine medlemmer ved å arrangere medlemsmøter og åpne møter, kursvirksomhet og god informasjonsflyt gjennom egen nettside og sms-varsling. Spranget i valg av temaer gjenspeiler lagets vilje til å favne bredt, og gir lagets nesten 300 medlemmer varierte tilbud å velge mellom. Laget samarbeider godt med andre lag og med andre aktører i egen kommune. Laget har også vært flinke til å profilere egen næring overfor allmennheten. BU-prisen Den fylkesvise BU-prisen i Østfold gikk til Brødrene Ringstad i fra Rakkestad. Juryens begrunnelse lød som følger: Bedriften har vist evnen til å gå mot strømmen, og styrke sin forretningsdrift gjennom en spesialiseringsstrategi. Dette har gitt en betydelig økt omsetning og en solid sysselsettingseffekt. Bedriften har hatt et sterkt fokus på bruk av lokale råvarer, hvorav en betydelig andel er økologisk. Ringstad har også et godt samarbeid med andre foredlingsbedrifter i regionen. Juryen besto av: Ivar G. Karlsen, Innovasjon Norge (leder), Bjørn Gimming, Østfold Bondelag, Egil Holmsen, landbrukskontoret i Rygge, Råde og Moss og Lajla Myrvang-Ek Sukkebråten, Østfold Bonde- og Småbrukarlag. Årets lokallag, Trøgstad Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 16

17 MELDINGER Medlemsoversikt og lokallagsledere (pr 1.nov.2010) Lokallag Lokallagsledere 2010/2011 Telefon Mobil antall antall Idd Odd Arild Gjerlaug, Stokkebru, 1765 Halden Berg Per Øyvind Mo, Rokke, 1763 Halden Jeløy Øivind Christoffersen, Nesvn. 370, 1514 Moss Sarpsborg Per Ludvig Spydevold, Spydevold, 1730 Ise Borge Harald Karlsen-Moum, R. Amundsensv. 224, 1658 Torp Glemmen Håkon Strand, Strandbråten 2, 1615 Fredrikstad Kråkerøy Lars Håkon Wennersberg, Wennersberg gård, 1675 Kråkerøy Onsøy Jan Egil Ek, Ekvn. 28, 1621 Gressvik Rolvsøy Kjell Ringstad, Ringstadbakken 5, 1667 Rolvsøy Torsnes Gustav Thorsø Mohr, Thorsøvn. 97, 1634 Gamle Fredrikstad Hvaler Wiggo Elvestad, Svanekil, 1680 Skjærhallen Aremark Anders Smådahl, 1798 Aremark Marker Øyvind Brandsrud, Askerud søndre, 1870 Ørje Rømskog Elin Taraldrud Skogheim, 1950 Rømskog Trøgstad Halvor Lysaker, Kongerud, 1859 Slitu Spydeberg Edvard Tunby, Tunby, 1820 Spydeberg Askim Lars Holene, Revaug, 1815 Askim Eidsberg Svend Arild Uvaag, Raanaas, 1880 Eidsberg Skiptvet Tor Jacob Solberg, Dyrbekkvn. 203, 1816 Skiptvet Rakkestad Arthur Knutsen, Bodal, 1890 Rakkestad Degernes Svein Iver Gjøby, Gjøby, 1892 Degernes Råde Arnt Johannes Hermansen, Hovland, 1640 Råde Rygge Berit Ullestad, Otterstad, 1580 Rygge Våler & Svinndal Kay Armann Ellefsæter, N. Fledsberg, 1592 Våler i Østfold Hobøl Simen Gjølsjø, Tønnerød, 1827 Hobøl Dir. medlem ØB 4 5 SUM

18 Meldinger fra samarbeidsorganisasjoner Østfold Bygdekvinnelag Styret har bestått av Liv Ragni Skinnes Kjos, Anne Stamsås, Marit Gorseth, Else Aakeberg, Marie Herrebrøden, Anna Grønnerød, Leoni Johansen, Anne Grethe Strømnes (ØBU) og Ole Johannes Egeland (ØB). Vara er Ida-Marie Ruud, Astri Kjelsås og Sidsel Lie. Ansatt sekretær er Lisbeth Myhrvold Olsen (20 %). 34 lokallag har vært i aktivitet. Våler BK ble lagt ned i mai etter et hvileår. Vi har medlemmer. Dette er en økning på 39. Årets verveaksjon ga oss mange nye medlemmer. Styret har hatt 9 møter. I februar hadde vi en meget vellykket inspirasjonskveld i Rakkestad med 350 damer fra hele fylket. Ellers har vi hatt kretsmøter, hjemmesidekurs og ledermøte. Vi deltok på Smaalensmarken på Borgarsyssel, Sarpsborg, Markens Grøde i Rakkestad, i Hamnehagan på Momarkedet, Mysen og på Bondens Marked i Fredrikstad. Vi viste fram Løkendrakten, informerte om virksomheten og solgte bøkene våre. Lokale bygdekvinnelag la ned mye arbeid i forbindelse med disse arrangementene. På Smaalensmarken ble det stekt flatbrødog lefse, kinna smør, det var vevutstilling og salg av vafler og sveler. På Markens Grøde var Løkendrakt, mens Rakkestad og Degernes BK solgterømmegrøt, sild og poteter. I Hamnehagan var det tilberedning og salg av 2-retters middag og vevutstilling. På Bondens marked var det salg av havrevafler, havrekjeks og sveler. Ellers er lokallagene engasjert i bygdedager og lignende. Mange lag hjalp til med NBUstemnet i Trøgstad. 23 lokallag har engasjert seg i tiltak knyttet til Prosjekt mat og verdiskaping. ØBK fikk i år kr ,- til dette (mot tidligere kr ,-) fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Mesteparten ble brukt i barne- og ungdomsskolen. Lokallagene lærte elevene å lage tradisjonsmat basert på lokale råvarer. Noen midler ble brukt til sunn mat på leksekafe og til kurs for småbarnsforeldre i rask og næringsrik middagsmat. Resten gikk til Hamnehagan, der vi fokuserte på tradisjonsmat, lokale og økologiske råvarer. Vi sendte innspill til Departementet om ny landbruks- og matmelding. Til NBKårsmøtet sendte vi en uttalelse om kjedemakt. Deler herfra kom med i uttalelsen fra årsmøtet om saken. På årsmøtet hadde vi innlegg om beredskapslagring av korn. Ganefart ble arrangert for 3. gang. Dette er en kåring av beste spisested langs vei og vann. Kriterier er bruk av lokale råvarer, tradisjonsmat, lokal kultur og spesielt i år, tilknytning til lokalt reiseliv. 9 spisesteder i Østfold meldte seg på. Regionvinner for Akershus/Oslo/Østfold ble Marchè på Kløfta. Østfoldbunaden Løkendrakten selger fortsatt bra. I arbeidet med herrebunad nærmer vi oss nå et ferdig utkast. Bøkene våre, Oppskrifter og råd i krisetider, Fra Oldemors kjøkken og Drikke fra Østfold, gir også noen inntekter. Hjemmesiden vår oppdateres jevnlig. Ellers har vi fått en del bra presseoppslag på virksomheten vår. Dessuten har mange av lokallagene blitt mye flinkere til å skaffe seg media-dekning. På årsmøtet i NBK ble Solveig Homstvedt tildelt I-farta-prisen. Landbrukets HMS- tjeneste Landbruket setter i fellesskap fokus på helse, miljø og sikkerhet. Bønder anbefales å sette Ingen ulykke på min gård som et mål for HMS-arbeidet på sitt bruk. Det legges dessuten sterk vekt på å sikre at alle bønder har nødvendig HMS-kompetanse innen utgangen av Det er derfor satt ambisiøse mål om å gjennomføre mange kurs i Praktisk HMS-arbeid fram mot I Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 18

19 Østfold ble det kurset 337 personer + 4 avgangsklasser i ungdomsskolen i I 2011 satses det på en stor vervekampanje i LHMS. Klar felles strategi med Bondelaga for å få til aktiv HMS ute på gårdene. Landbrukets HMS-tjeneste har følgende medlemstilbud: Startpakke med helsekontakt og gårdsbesøk innen 6 måneder fra innmelding. Medlemskontakt årlig (individuelt gårdsbesøk minst hvert 3. år, helsekontakt minst hvert 3. år og faglig tilbud som kurs, fagdrypp etc.) Hjelp ved kriser som ikke faktureres medlemmet (LHMS har også en budsjettpost som skal dekke krisehjelp til ikke-medlemmer) Kurs og andre tilleggstjenester som faktureres særskilt. Landbrukets HMS-tjeneste har avtale med Ringvoll og Høyden BHT om helsetjenester, med arbeidshelseundersøkelser på Ringvoll Senter på Greåker/Hobøl. Region Østfold drives godt, og antallet medlemmer har økt i Det er 531 ( i 2010) medlemmer per rådgivere er knyttet til regionen: Randi Finstad Sand og Anlaug Wennevold. Regiongruppa består av Karl Torstein Torp (leder), Per Joleik Obrestad (Distriktsleder i LHMS), Tore Unnerud, Børre Børresen, Randi Finstad Sand, Gunhild Alnes- Jørgensen (Daglig leder av BHT), Nina Glomsrud Saxsrud (organisasjonssjef i Østfold Bondelag), Lajla Myrvang Ek- Sukkebråten, (leder i Østfold Bonde og Småbrukarlag)og Anlaug Wennevold. Utmarksavdelingen Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) ble etablert i Hensikten med arbeidet er å ivareta grunneiernes interesser i utmark og kulturlandskap ved å drive aktiv forvaltning og utvikle utmarksnæringa. UAØ bistår eierorganisasjonene i noen næringspolitiske saker. Det arbeides med temaene vilt- og fiskeforvaltning, friluftsliv, kulturlandskap og bortfeste av tomter. UAØ ble etablert i 1989 av (i parentes er oppført nåværende representanter i styret) Havass Skog BA (Petter Asbjørn Aarnæs, leder), Akershus Bondelag (Kari Wetlesen, nestleder), Østfold Bondelag (Bjørn Gimming), Viken skog BA (Nils Bjørn Vistad og Eirik Molatt), Østfold Utmarkslag (Mette Berg) og Akershus Grunneierlag (Leif Taaje). Ansatte har vært Turid Rikheim, Jørn Daltorp (fødselspermisjon fra 1.8.) og Øystein Toverud. For løpende nyheter og informasjon, se vår nettside Vi bistår eierorganisasjonene med noe næringspolitisk arbeid, bl.a. innenfor rovdyrforvaltning. Innenfor viltsektoren har vi avsluttet arbeidet med ny driftsplan for bever i Askim og startet en i Fredrikstad. Det er rullert driftsplaner i Ullensaker (bever), Rødenes Øst (elg). For øvrig er det foretatt noe aldersanalyse av elg. Vi har hatt sekretæransvaret for elgregionen som dekker Ullensaker, Nes, Sørum, Fet og Skedsmo mellom E6 og Glomma/Vorma. Vi har utarbeidet elgstatistikk på bakgrunn av sett elg i Akershus og en spesiell for Østmarka og Vestfjella. Innenfor fiskesektoren har Utmarksavdelingen flyttet ørret med elektrisk fiskeapparat i 2 områder. Det er utviklet fiskeregler spesielt for gjedde. Det er holdt 3 temamøter om gjedde. Vi har utviklet nye fiskeregler som tar hensyn til langsiktig forvaltning av gjedde. Videre er vi faglig sekretær for flere overbygninger i Haldenvassdraget og Glommavassdraget. Status for edelkrepsen i rødlista ble endret fra hensynskrevende til sterkt truet i november I 2010 har UAØ foretatt et uttynningsfiske av signalkreps i Øymarksjøen og også et prøvefiske i Rødenessjøen og Hobøl i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).Videre er det også foretatt et prøvefiske etter kreps i Trøgstad. UAØ har etter oppdrag fra Mattilsynet hatt ansvar for å drifte 15 burforsøk i Akershus og Østfold for å sjekke krepsepest. Det er under Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 19

20 utarbeidelse en forvaltningsplan for kreps i Aurskog-Høland og en driftsplan for kreps i Hemnessjøen. UAØ er representant for grunneierne i en sentralt oppnevnt arbeidsgruppe for edelkreps. Turismeutvikling: UAØ sin største satsing for tida er turismeutvikling. Det er innen temaene fisketurisme og naturbasert turisme. I 2010 var 25 fisketurismeprodukter ferdig for salg med et resultat på ca gjestedøgn. I tillegg kommer en del som bare er knyttet til feriehus. For 2011 er 5 nye (3 i Østfold og 2 i Akershus) vertskap med i katalogen mens en har gitt seg. I 2010 er det foretatt 20 (10 i hvert fylke) befaringer på overnattingssteder i tillegg til 25 potensielle vertskap som har ringt hvorav 13 har fått veiledning på telefon og gjennom informasjonshefte.. Prosjektet har fått mye presseomtale. Interregprosjektet som kalles Grenseløs fiskedestinasjon, har til nå hatt kontakt og besøkt ca 260 bønder som vurderer å leie ut ledige husvære. Se for øvrig Utmarksavdelingen blir også benyttet i andre landsdeler for å dele sine erfaringer i arbeidet med utvikling av fisketurisme. Innenfor naturbasert turisme har vi satset på å utvikle aktivitetene sykling, vandring og fuglekikking og knytte dette til mulig næringsutvikling på de ulike gardsbruk. Det er lagt vekt på å få fram kommersielle produkter og vi prøver de i salg for To konkret selskap prøver våre produkter for Dette kan skape grunnlag for flere produkter for 2012 Tomtefeste: Utmarksavdelingen har gitt ut tidsskriftet «Bortfestenytt» 2 ganger i «Bortfestenytt» har nå 300 abonnenter over hele Norge. I tillegg har vi hjulpet enkeltgrunneiere med spørsmål om tomtefeste til selvkost. Vi har brukt noe tid på å utvikle et dataverktøy for bortfestere.. Kulturlandskap og plansaker: UAØ har på grunn av kapasitetsmangel i 2010 prioritert arbeid innen turisme. Dette har bidratt til redusert satsing på dette feltet. Østfold Bygdeungdomslag Styret i Østfold Bygdeungdomslag har i 2010 bestått av: Leder: Marianne Torgrimsby Org. nestleder: Ingvild Østby B.P. nestleder: Annette Raakil Sekretær: Marthe K. Molteberg Tevlingsleder: Hans Petter Kjærsund Aktivitetsleder: Carl C. Grydeland Verveansvarlig: Hans Jørgen Hystad Info: Lill-Mari Ellingsen Redaktør: Anne-Grethe Strømnes ØBK: Anna Grønnerød ØB: Rolf Øyvind Thune 1. vara: Martin L. Grimstad Øvrige varaer: Karoline Stenerud og Thomas Lundeby Grunnet dårlig økonomi har vi valgt å gå vekk i fra å ha en ansatt som sekretær, og heller ha en sekretær i styret i tillegg til en ekstern regnskapsfører. Vi er i overkant av 1000 medlemmer, som er noe mer enn Noe av grunnen til medlemsøkingen er landsstevnet 2010 som var i Østfold. På de fleste festene kommer det mange deltakere, dørene må ofte stenges. Interessen for bussen har også vært ganske stor. Dette er en stor utgiftspost for ØBU, men vi ser at verdien av å ha en buss som frakter medlemmer trygt til og fra fest er veldig stor. Generelt er aktiviteten i Østfold Bygdeungdomslag bra. Grenseløst, landsstevne 2010, ble arrangert i Østfold. Vi fikk uvurderlig hjelp fra bygdekvinnelaget og bondelaget. Tusen takk! Det ble lagt ned utallige dugnadstimer for å arrangere et slikt arrangement, vi er heldige som har et så oppegående fylke når det blant annet gjelder bygdekvinnelag og bondelag. Mange ressurser og dugnadstimer fra aktive ØBUere ble brukt til landsstevnet. Aktiviteten ellers i fylket har derfor vært noe preget av dette. Litt mindre aktivitet enn normalt. Årsmelding, Østfold Bondelag 2010 Side 20