Godkjenning av innkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av innkalling"

Transkript

1 Adresse: Kolstadgata 1 SAK 1, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Godkjenning av innkalling Vedtektene definerer fristen for å kalle inn til årsmøte til å være minst fire uker før den avholdes, som i dette tilfellet ville vært 17. august Innkallinga ble tilgjengeliggjort 13 dager før denne fristen. Vedtektene spesifiserer videre at årsmøtet skal avholdes innen medio («midten av») desember hvert år. Det har vært forsøkt årsmøte på vårdelen, noe som Styret i utgangspunktet ønsket å gjøre i Flyttinga av lokale til Frivillighetshuset har dog tatt mye ressurser, og da lokalet er en sentral del av drifta til KANDU, var det en nødvendighet å flytte møtet til over sommeren slik at lokalet kunne være mer klargjort. Innkallinga ble publisert på nettsida vår, og promotert på sosiale medier. Innkalling ble også sendt via e-post i form av nyhetsbrev. Innkallinga følger presedens med publisering kun via digitale medier. Med unntak av vedtektsendringer er det ikke innkommet andre saker til behandling på årsmøtet enn det som er påkrevd i tråd med vedtektene fra andre enn Styret. Det foreslås følgende agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Godkjenning av regnskap for Økonomistatus Budsjett Orienteringer a) Orientering fra Styret b) Orientering fra Kontrollkomiteen c) Orientering fra Valgkomiteen 7. Arbeidsprogram 8. Langtidsprogram 9. Vedtektsendringer 10. Valg 11. Eventuelt a) Innvilgelse av æresmedlemskap til Vegard Skjefstad Vedtaksforslag: Innkallinga godtas og møtet regnes som gyldig innkalt. Sakslista vedtas. Side 1 av 3

2 Adresse: Kolstadgata 1 VEDLEGG A - FØRSTEINNKALLING Til: Medlemmer av KANDU i 2014 Kontrollkomiteen Styret Valgkomiteen Innkalling til KANDUs generalforsamling 2013 Oslo, 4. august 2014 KANDU inviterer alle medlemmer til årets generalforsamling som holdes klokka 14:00 søndag 14. september i KANDUs lokaler i Frivillighetshuset. På årsmøtet kan alle medlemmer diskutere saker, komme med forslag og være med på å vedta hva organisasjonen skal gjøre i tiden som kommer. Lørdag 13. september blir det også sosial aktivitet på samme sted mer informasjon kommer. Hva skjer? Generalforsamlinga holdes hvert år og er det øverste organet i organisasjonen. Generalforsamlinga kan fatte vedtak i alle saker innenfor de reglene som er fastsatt i vedtektene. Når og hvor Møtet holdes i KANDUs lokaler i Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo. Tidspunkt for møtet er kl 14. Hvem kan delta Personer som er medlem av KANDU kan delta på møtet. For å få stemmerett på, må du ha vært medlem og betalt kontingent minimum 10 dager før møtet, med mindre du er fritatt for innbetaling av kontingent. Lang reisevei? Hvis du har lang reisevei kan du søke KANDU om å få dekket deler eller hele reisekostnaden. Ta kontakt med kontoret på for mer informasjon. Saker som behandles Generalforsamlingen skal alltid ta opp følgende saker: Godkjenning av innkalling Valg av møteledelse og referatunderskrivere Regnskap Budsjett for kommende år Årsberetninger Arbeidsprogram Side 2 av 3

3 Adresse: Kolstadgata 1 Valg Stille til valg? KANDU trenger alltid aktive medlemmer som ønsker å gjøre en real innsats. I tillegg til de som hjelper til med enkeltarrangement skal vi besette Styret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen. Ta kontakt med snarest mulig om du ønsker å stille til valg. En nominasjon må være sendt innen 20 dager før møtet holdes for å ha rett til å stille, men valgkomiteen kan også foreslå personer etter denne fristen. Andre saker Dersom det er saker som ikke står på listen over som du mener bør tas opp, må dette meldes senest 20 dager før møtet holdes - og sendes til Sakspapirer Sakspapirer er tilgjengelig på og vil fortløpende bli oppdatert. Side 3 av 3

4 SAK 2, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Konstituering Konstituering er det punktet som sørger for at møtet kan gjennomføres. Dette er kombinasjon av de tidligere sakene Valg av møteledelse og Valg av referatunderskrivere. 2.1 Valg av møteledelsen Møteledelsen skal være en nøytral part som har mål om å få møtet i havn i god tid, sørge for muligheten til balanserte debatter og eventuelt sette «strek» for debatt som glir ut. Møteledelsen består av en eller to personer som referenter og en til to møteledere (ordstyrer). I tillegg skal to personer utgjøre tellekorpset. Kjartan Lindøe har vært ordstyrer på generalforsamlingene våre i mange år. Han har erfaring fra verv i blant annet Hyperion. Mikal Kvamsdal har vært generalsekretær i Hyperion og har nå avslutta en periode som generalsekretær i Unge Venstre. Vedtaksforslag: Kjartan Lindøe og Mikal Kvamsdal er møteledere for generalforsmalinga. Habiba Elisabeth Stray er referent for generalforsamlinga. Martin Torp og Kontrollkomiteen utgjør tellekorps for generalforsamlinga Valg av referatunderskrivere To referatunderskrivere skal bekrefte at innholdet i referatet tilsvarer realiteten som ble diskutert og vedtatt på generalforsamlinga. Vedtaksforslag: Ida Marie Munkerud og Mikal Kvamsdal er referatunderskrivere for Generalforsamlinga Møteregler Møtereglene skal sørge for at generalforsamlinga blir gjennomført på en ryddig og rettferdig måte. Reglene som foreslått er en oppdatering av de reglene som har vært brukt siden Vedtaksforslag: Møtereglene vedtas. Side 1 av 2

5 Forslag til møteregler for generalforsamlinga 1. Alle deltakerne har tale- og forslagsrett. Kun KANDUs medlemmer som er innmeldt minst ti dager før møtet, og som har betalt kontingenten, har stemmerett. Personer som er fritattt for innbetaling av kontingent (gratismedlemskap) må ha vært medlem i minimum ti dager for å ha stemmerett. 2. Generalforsamlinga skal velge ordstyrer(e), eventuell bisitter, referenter, tellekorps og to personer til å godkjenne protokollen. Ordstyrer og bisitter kan ikke ha stemmerett. 3. Tegning til innlegg skjer ved å rekke opp 1-en finger. 1. Tegning til replikk skjer ved å rekke opp 2-to fingre. 2. Det må også fremvises personlig nummer (utdelt), for taleliste. 4. Innlegg skal ikke vare mer enn 2-to minutter. 5. Til hvert hovedinnlegg kan det gis inntil 2-to replikker, samt 1-en svarreplikk i etterkant av replikkene. Taletid per replikk er maks 1-ett minutt. Det er ikke replikk på replikk. 6. Saksopplysninger og forslag til dagsorden tas øyeblikkelig etter pågående replikkveksling. Saksopplysninger skal kun inneholde fakta, statistikk eller lignende. 7. Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremkommet, foreslår vedkommende at strek settes. Alle forslag må være innkommet før strek settes. Oppheving av strek kan vedtas med absolutt flertall. 8. Alle forslag som fremmes skal fremsettes skriftlig og undertegnet på forslagsark for å kunne bli referert fra ordstyrer før votering. 9. Forslag til øyeblikkelig avslutning av debatt kan fremmes, men må vedtas med 2/3 flertall. 10. Ved all votering skal dørene være lukket. 11. Det voteres ved håndsopprekking, med mindre et stemmeberettiget medlem krever skriftlig avstemning ( 8-10) 12. Personvalg skal foregå etter følgende prosedyre: 1. Valgkomiteen offentliggjør sin innstilling i sin helhet. 2. Presentasjon av kandidatene. 3. Valgtale fra kandidatene. 4. En støttetaler per kandidat dersom begge kandidatene har dette. 5. En kandidat er valgt dersom kandidaten får minst 50% av stemmene (absolutt flertall). 13. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall, hvis ikke annet er bestemt i vedtekter eller forretningsorden. Simpelt flertall oppnås når et alternativ har flere stemmer enn de andre. Blanke stemmer teller ikke. 14. Diskusjoner foregår i møtesalen, ikke i sosiale media, e-post o.l. 15. Personlig angrep og usømmelig ordbruk skal ikke tiltales av ordstyrer. Dersom vedkommende ikke retter seg etter ordstyrers henstilling, kan ordstyrer bortvise vedkommende. Berusede personer har ikke adgang til generalforsamlinga. Møtereglene er endra etter første publisering. Side 2 av 2

6 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann Østerdal Ulvestad Godkjenning av rekneskap for 2013 I 2013 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, eit statsautorisert rekneskapsbyrå, har stått for sjølve bokføringa av reknskapen i tråd med gjeldande rekneskapsstandardar. Dagleg økonomiarbeid har vore gjort av kasserar Andreas-Johann Østerdal Ulvestad. Under dagleg økonomiarbeid er det innhenting og kvalitetssikring av bilag, kontering, bankkontakt, føring av skuggerekneskap, systematisering, arkivering, fakturering, oppfølging og meir. Som vanleg har KANDU assistert The Gathering sitt økonomiteam med kompetanse, råd og andre ressursar. Sponsorkontaktar i The Gathering og TG-leiinga har hatt tilgang til eit delt dokument (via google docs) som viser status for alle TG-tilknytta faktura, i hovudsak sponsorar. På denne måten har dei vore i stand til å sjølv styre purringer på sponsorar. Rekneskapen vår er delt inn i to avdelinger; The Gathering og KANDU. Kostnadar som må fordelast på fleire år er bokføyrd under KANDU, og The Gathering er eit reint arrangementrekneskap. Merk at særs mykje av utgiftane som brukast til KANDU kjem The Gathering til gode, til dømes via innkjøp av utstyr, tilgjengeleggjering av lokale, arrangering av helgemøter, administrasjonsressursar og meir. Ei tredje avdeling, HOVE-festivalen, eksisterer og som ei teneste til frivillige som vil arbeide på HOVE under KANDU-namnet. Denne avdelinga går i null, og presenterast ikkje i regnskapen. Over dei neste sidane vil det bli presentert rekneskap for dei to ulike avdelingane samt budsjettnoter. Rekneskapen er endeleg og godkjent av Brønnøysundregistra. Rekneskapen er føyrd etter gjeldande rekneskapsstandardar og det er krevd høg kvalitet for bilag og dokumentering av inntekter og utgifter. KANDU har for tredje år på rad sendt rekneskapen til revisjon hjå Signare Audit and Advisory ved revisor Simen Jagland. Revisor krevd avskriving av sponsormidlar frå tidlegare TG som ikkje lengre er sett på som realistisk å kreve inn, og rekneskapen er godkjend. Forslag til vedtak: Generalforsamlinga tek regnskapen til orientering og innvilger Styret ansvarsfridom. Side 1 av 6

7 Prosjektrekneskap for KANDU 2013 Inntekter Generelle inntekter Budsjett 2013 Kontroll Note Medlemskontigent kr kr Frifond nasjonal kr kr Hyperion Oslo kr kr Utleieordning kr kr Prosjektstøtte kr - kr Momskompensasjon kr kr Andre inntekter kr kr The Gathering SUM Inntekter kr kr kr kr Utgifter Kontor- og lokaledrift Budsjett 2013 Kontroll Note Lokale, leie og renhold -kr kr Forsikring -kr Vedlikehold av lokale -kr kr Telefoni -kr kr Porto og bud -kr kr Rekvisita -kr kr SUM -kr kr Organisasjonsdrift Møte- og reisekostnadar -kr kr Medlemskontingent Hyperion++ -kr kr SUM -kr kr Administrasjon Rekneskap og anna administrasjon -kr kr Revisjon -kr SUM -kr kr Aktiviteter -kr KANDU-Chillout -kr Digital kultur -kr Informasjonsarbeid -kr Utleieordning -kr Aktivitetskveld -kr The Gathering -kr kr SUM -kr kr Utstyr Investering, utstyr -kr kr Vedlikehold, utstyr -kr kr SUM -kr kr Finansposter Finanskostnadar -kr kr Finansinntekter kr kr Uforutsette kostnadar -kr kr Avskrivninger -kr kr SUM -kr kr SUM Utgifter -kr kr Resultat kr kr Side 2 av 6

8 Noter/kommentarer til regnskapen for KANDU Offentleg støtte Vi får ein god del inntekter frå Hyperion, Hyperion Oslo og Hyperion Øst. Dette erinntekter som føyrer med seg ein god del arbeid for oss med tanke på rapportering, sannsynleggjering av medlemskap og liknande. Vi betalar og kontingent (post 1.3.2) kvart år, og både inntektane og utgiftene som følge av dette vil variere frå år til år. 1. Prosjektstøtte KANDU søkte ikkje om prosjektmidler i Momskompensasjon KANDU deltek i ei støtteordning som kompenserer organisajonar for innføyringa av meirverdiavgift. Denne støtteordninga er utforma slik at KANDU får god uttelling, og det er ikkje basert på reell meirverdiavgift då vi er plassert i ei tildelingsgruppe for kulturorganisasjoner og dermed har forenkla tildeling. Det understrekast at dette ikkje er refusjon for meirverdiavgift (som er innbakt i postane på TG13), men ei støtteordning. 3. Andre inntekter Denne posten dekker diverse inntekter som til dømes Grasrotandelen. Alle som speler på Norsk Tipping kan knyte opp KANDU til spelekontoen sin, og vi vil då få 5% av det dei speler for. Vi har sidan starten i 2009 gått frå 28 spelarar til Kontor- og lokaledrift I perioda har vi starta arbeidet med å bytte kontorlokale. Dette har kosta ein god del, og medføyrer auka kostnadar. 5. Organisasjonsdrift Vi har i perioda avhalde eitt større helgemøter med TG-leiinga. Desse møta er viktig bidrag frå KANDU til TG då det set gode rammer kor ein kan diskutere viktige spørsmål. 6. Administrasjon Jamfør vedtak på generalforsamlinga i 2013 er revisjon skilt ut som eiga budsjettpost. 7. Chillout Avrekning for uteståande forskot er ikkje gjort, og vil bli lagt til rekneskapen for Digital Kultur Det har i perioda vore behov for å fornye ein del utstyr i Digital Kultur-parken, blant anna opptrykk av nye bileter. 9. Investering i utstyr I perioda har vi starta arbeidet med å skifte ut gamle skjermer, gått til investering av utstyr til bruk på stand med meir. 10. Avskrivninger Utstyr som har større verdi og blir kjøpt inn anten i TG- eller KANDU-budsjettet må skrivast ned over tid. Til dømes, kjøper vi ei datamaskin til 9.000kr som er forventa å vere brukande til formålet den er kjøpt inn til i tre år, betalar ein 9.000kr med ein gong men rekneskapsfører berre 3.000kr kvart år tre år på rad. Svitsjene kjøpt i 2010 er etter dette rekneskapsåret endeleg nedbetalt. Side 3 av 6

9 Prosjektrekneskap for KANDU, kapittel 9 The Gathering 2013 Rekneskapen for The Gathering 2012 er føyrd i pennen av Ocon Regnskap AS, som er statsautoriserte rekneskapsførarar med særskild god erfaring innan frivillig sektor og arrangementverksemd. Dagleg økonomiarbeid er gjort av økonomiansvarleg for TG13 Andreas-Johann Østerdal Ulvestad og han sitt crew. Rekneskapen er føyrd etter norsk standard Meirverdiavgift reknast etter avtale mellom KANDU og Skatt Øst med bakgrunn i endringa i merverdiavgiftslova som KANDU lobba gjennom. Post Budsjett Kontroll Differanse Note Felles:Sponsorer Kontant Felles:Sponsorer Hardware kr kr kr kr kr Felles:Magasin Felles:Billettsalg kr kr kr Felles:Momsrefusjon kr kr Felles:KANDUs medlemsavgift -kr kr Felles:Sovetelt Felles:Restaurant/Special Projects -kr kr kr kr kr Felles:Markedsføring TG13 -kr kr kr Felles:Hallandel Felles:Forsikringer Felles:Adgangssystemer -kr kr kr kr kr kr kr kr Felles:Radioer Felles:Telefoniløsning Felles:Sponsorsupport Felles:Merchandising -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Felles:Switcher -kr kr Felles:T-skjorter Felles:Organizer/Chiefs-samling Felles:Studietur Felles:Samling fag/kompetanse Felles:Sikingspott Felles:Frikjøp Sum -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Post Budsjett Kontroll Differanse Note Crewombud:Motellrom -kr kr Crewombud:Crewtiltak -kr kr 835 kr Crewombud:Crewfellestiltak Sum -kr kr kr kr kr kr Side 4 av 6

10 Post Budsjett Kontroll,00 Note Core:Chillout kr kr Core:Core:Kontorrekvisita -kr kr kr Core:Logistikk:Forbruksmateriale -kr kr kr Core:Logistikk:Transport/porto -kr kr kr Core:Logistikk:Creweffekter -kr kr kr Core:Møtekostnader -kr kr Core:Logistikk:Hotellopphold gjester -kr kr kr Core:Logistikk:Erstatningspliktig -kr kr 998 kr Core:Crewcare:Sosialiseringstiltak -kr kr kr Core:Crewcare:Mat og drikke -kr kr kr Core:Crewcare:Bestikk,service -kr kr kr Sum -kr kr kr Post Budsjett Kontroll,00 Note Deltakerombud:Motellrom -kr kr kr Deltakerombud:Deltakerpleie -kr kr kr Deltakerombud:Generelle utgifter -kr kr Sum -kr kr kr Post Budsjett Kontroll,00 Note Economy:Lys og forbruksmatriell -kr kr kr 50 Economy:Reise -kr kr Economy:Motellrom -kr kr kr Sum -kr kr kr 750 Post Budsjett Kontroll,00 Note Info:Forbruksmateriell -kr kr kr Info:Generelle utgifter -kr kr kr Info:Motellrom -kr kr kr Info:Møte/sosialiseringsutgifter -kr kr kr Info:Desk-stand -kr kr Info:App -kr kr kr Info:Systems:SMS -kr kr kr Sum -kr kr kr Post Budsjett Kontroll,00 Note Prosjektkoordinator:Reiseutgifter -kr kr Prosjektkoordinator:Motellrom -kr kr kr Prosjektkoordinator:Systemer -kr kr kr Sum -kr kr kr 701 Post Budsjett Kontroll,00 Note Security:Kursing, drift, rekvista -kr kr kr Security:Reiseutgifter -kr kr kr Security:Motellrom -kr kr kr Security:Politivakthold -kr kr kr Sum -kr kr kr Side 5 av 6

11 Post Budsjett Kontroll,00 Note Tech:Reiskostnader -kr kr kr Tech:Motellrom -kr kr kr Tech:Møte/workshops Tech:Materiell -kr kr kr kr kr kr 770 Tech:Internett -kr kr kr Sum -kr kr kr Post Budsjett Kontroll,00 Note Event:Generelle utgifter Event:Motellrom Event:Møte og reisekostnader Event:Forbruksmateriell (Dekor, forbruk) -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Event:Entertainment -kr kr kr Arena:Sceneteknikk -kr kr kr Creativia:Giveaways -kr kr kr 728 Creativia:Premier Game:Premier Broadcast Unit:HDTV-Produksjonsutstyr Sum Totalt Resultat -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Noter 1. Kontingent kan ikke føres som utgift, jf "oppblåsning av regnskapet". Kontingent er derfor trukket fra billettinntektene. 2. Momsrefusjon er innkorporert "over fjøla" på de fleste poster. 3. (Hele) Posten ble ikke brukt, delvis grunna overskridelse på internett. 4. Premietur for TG12 (Toronto). 5. Varer ble ikke produsert, og mesteparten ble refundert til deltakerne. 6. Prisøkning på motellet 7. Frafall av sponsor på dette punktet ga høyere kostnader Side 6 av 6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD Økonomistatus 2014 Økonomien har hittil i 2014 vært preget av romslig likviditet. Organisasjonen brukte i 2013 mindre penger enn forventa til flytteprosessen til nytt lokale, noe som medførte at en del kostnader ble flytta over til KANDU har i perioda utlyst og ansatt en organisasjonssekretær som har ansvar for administrasjon og daglig økonomiarbeid. Arbeidet med å dokumentere prosesser og overføre oppgaver til denne personen er godt i dag, og allerede nå foretas det meste av daglig økonomiarbeid av organisasjonssekretæren. Regnskapet blir også i 2014 ført av Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå med spesielt fokus på frivillige organisasjoner og derunder ungdomsarrangementer. Regnskapet for 2013 er revidert av revisor og det er avtale om at også 2014-regnskapet skal revideres. Budsjettet ble på styremøte 12. september 2014 revidert for å ta høyde for periodisering av kostnader som kom i 2014 og som var forventet å komme i Vedtaksforslag: Generalforsamlinga tar den økonomiske beretningen til orientering Side 1 av 9

23 Budsjettkontroll per 11. september 2014 Inntekter Generelle inntekter Budsjett 2014 Hittil i fjor Kontroll Medlemskontigent kr kr kr Frifond nasjonal kr kr - kr Hyperion Oslo og Akershus kr kr - kr Utleieordning kr kr - kr Prosjektstøtte kr - kr - kr Andre inntekter kr kr Momskompensasjon kr kr - kr Andre inntekter kr kr - kr The Gathering SUM Inntekter kr kr kr Utgifter Kontor- og lokaledrift Budsjett 2014 Hittil i fjor Kontroll Lokale, leie og renhold -kr kr kr Forsikring -kr Vedlikehold av lokale -kr kr kr Telefoni -kr Porto og bud Rekvisita SUM Organisasjonsdrift Budsjett Møte- og reisekostnadar Medlemskontingent Hyperion++ SUM -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Administrasjon Rekneskap og anna administrasjon Revisjon SUM -kr kr kr kr kr kr kr kr Aktiviteter -kr KANDU-Chillout -kr kr Digital kultur -kr kr Informasjonsarbeid -kr kr Utleieordning -kr kr Aktivitetskveld -kr kr The Gathering SUM -kr kr kr Utstyr Investering, utstyr Vedlikehold, utstyr SUM -kr kr kr kr kr kr kr kr kr Finansposter Finanskostnadar -kr kr kr Finansinntekter kr Uforutsette kostnadar -kr kr Avskrivninger -kr kr kr SUM -kr kr kr SUM Utgifter Resultat -kr kr kr kr kr kr Side 2 av 9

24 Regnskapsrapport, The Gathering 2014 Det understrekes at dette bare er et midlertidig resultat som kan endres i positiv og negativ retning i løpet av året. Regnskapet for The Gathering 2014 er ført i pennen av Ocon Regnskap AS, som er statsautoriserte regnskapsførere med spesielt god erfaring innen frivillig sektor og arrangementvirksomhet. Daglig økonomiarbeid er gjort av økonomiansvarlig for TG14, Andreas-Johann Østerdal Ulvestad og hans crew. Regnskapet er ført etter norsk standard Merverdiavgift beregnes etter avtale mellom KANDU og Skatt Øst med bakgrunn i endringen i merverdiavgiftsloven som KANDU lobbet gjennom. Interne justeringer er ikke gjort. For eksempel hører ikke alt som er ført på Felles:Motellrom hjemme på denne posten, en del skal fordeles på andre motellposter nedover. Videre er det forventa mindre inntekter og utgifter i tida som kommer. Sponsormidlene kan ikke ventes å øke det presenteres tall for fakturerte inntekter, ikke bare hva som er kommet inn på konto (kontantprinsipp). Kapittel Budsjett Kontroll Diff Felles kr kr kr Crewombod -kr kr kr Core Deltakarombod Economy Event Info -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Prosjektkoordinator -kr kr Security Tech Resultat -kr kr kr kr kr kr kr kr fortsetter på neste side Side 3 av 9

25 ...fortsatt fra forrige side Side 4 av 9

26 Pnr Post Budsjett Kontroll 800 Felles:Sponsorar Kontant kr kr Felles:Sponsorar Kontant Forventede kr Felles:Sponsorer Hardware 803 Felles:Frikjøp -kr kr Felles:Magasin 805 Felles:Billettsal kr kr Felles:Momsrefusjon kr Felles:KANDUs medlemsavgift hentes direkte av salg 808 Felles:Motell, samla kr kr Felles:Sovetelt -kr kr Felles:Special Projects -kr kr Felles:Felles marknadsføyring -kr Felles:Felles marknadsføyring neste år -kr kr Felles:Hallandel -kr kr Felles:Forsikringer -kr kr Felles:Adgangssystemer -kr kr Felles:Samband -kr kr Felles:Telefoni -kr kr Felles:Utstyrsfornying -kr kr Felles:Sponsorsupport -kr kr Felles:Merchandising kr Felles:T-skjorter deltakarar -kr kr Felles:Organizer/Chiefs-samling -kr kr Felles:Pre-kickoff -kr Felles:Sikringspott -kr kr Sum kr ,00 kr ,68 Post Budsjett Kontroll 840 Crewombod:Motellrom -kr Crewombod:Sosiale Tiltak -kr kr Crewombod:Crewtiltak på TG -kr kr Crewombod:Crewfellestiltak før/etter TG -kr Sum kr ,00 kr ,21 Post Budsjett Kontroll 850 Core:Chillout+Organer fakt. Kostnadar kr Core:Core:Kontorrekvisita -kr kr Core:Logistikk:Forbruksmateriale -kr kr Core:Logistikk:Transport/porto -kr kr Core:Logistikk:Creweffekter -kr kr Core:Møtekostnadar -kr Core:Logistikk:Hotellopphald gjester -kr Core:Logistikk:Erstatningspliktig -kr Core:Crewcare:Sosialiseringstiltak -kr kr Core:Crewcare:Mat og drikke -kr kr Core:Crewcare:Bestikk,service -kr kr Sum kr ,00 kr ,03 Side 5 av 9

27 Post Budsjett Kontroll 870 Deltakerombod:Motellrom -kr Deltagerombod:Generelle utgifter -kr kr Deltagerombod:Buss -kr kr Deltagerombod:Møteutgifter -kr Deltakerombod:Deltakarpleie -kr kr Sum kr ,00 kr ,35 Post Budsjett Kontroll 880 Economy:Forbruksmatriell -kr kr Economy:Reise -kr Economy:Motellrom -kr Sum kr ,00 kr ,79 Post Budsjett Kontroll 900 Info:Forbruksmateriell -kr kr Info:Generelle utgifter -kr Info:Motellrom -kr Info:Møte-, kurs- og sosialiseringsutgifter -kr kr Info:Desk-stand -kr kr Info:App -kr kr Info:Systems:SMS -kr Sum kr ,00 kr ,78 Post Budsjett Kontroll 920 Prosjektkoordinator:Reiseutgifter -kr Prosjektkoordinator:Motellrom -kr Prosjektkoordinator:Systemer -kr Sum kr ,00,00 Post Budsjett Kontroll 930 Security:Kursing, drift, rekvista -kr kr Security:Reiseutgifter -kr kr Security:Sikringsutstyr -kr Security:Motellrom -kr kr Security:Politivakthald -kr Sum kr ,00 kr ,89 Post Budsjett Kontroll 950 Tech:Reisekostnadar -kr kr Tech:Motellrom -kr kr Tech:Møte/workshops -kr kr Tech:Materiell -kr kr Tech:Vedlikehald infrastruktur -kr kr Tech internett, transit -kr kr Tech:Internett. Fiberleige -kr kr Sum kr ,00 kr ,78 Side 6 av 9

28 970 Event:Forbruksmateriell 971 Event:Motellrom 972 Event:Møte og reisekostnadar 973 Event:Produksjon 974 Event:Opplæring 975 Event:Entertainment 976 Event:Creativia:Premier 977 Event:Game:Premier 978 Event:Game:Lounge Sum Totalt Resultat Post Budsjett Kontroll -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr ,00 kr ,38 kr ,00 kr ,47 kr ,00 kr ,47 Side 7 av 9

29 Noter/kommentarer til økonomikontrollen 1. Kontantkassa er ikkje endeleg avstemt, som medfører at kontantsal på The Gathering (dagsbillettar o.l.) ikkje er med i omsetningstala. 2. All internavrekning er ikkje gjort endå, kostnadar vil bli flytta på i dei tilfella at det er ein faktura som skal fordelast på fleire postar. 3. Det må forventast at politivakthald blir fakturert, men faktura er ikkje motteke til no. 4. Posten Felles:Momsrefusjon vil ikkje bli aktivert då det er redusert meirverdiavgift generelt over «heile fjøla» for meirverdiavgiftkostnadar i kvar post. Prosentandelen vil variere frå år til år. I år er det trukke av 12% av meirverdiavgift som er betalt, då 12% av inntektene våre er MVA-pliktige. 5. Revisor kjem sannsynlegvis til å pålegge KANDU avskriving av ein del inntekter som tidlegare er bokføyrd, som tap. Dette er i hovudsak sponsorinntekter. Det er ikkje tatt høgde for dette i oversikta som er her. Side 8 av 9

30 Historisk resultatutvikling, The Gathering Da The Gathering er et årlig arrangement og ledelsen for et år ikke er ansvarlig for aktivitetene til den forrige ledelsen, har man tillatt en viss form for flytende drift av resultaten på den måte at overskudd og underskudd blitt dekket av KANDUs egenkapital. For å få en oversikt over den langsiktige økonomien for The Gathering som avdeling er det utarbeidet en helhetlig oversikt som er gjengitt under. Arrangement Resultat Akkumulert resultat The Gathering 2007:still puzzled? kr kr The Gathering 2008:optimus prime kr kr The Gathering 2009:fire and ice -kr kr The Gathering 2010:submerged -kr kr The Gathering 2011:partly cloudy -kr kr The Gathering 2012:At the end of the Universe kr kr The Gathering 2013:Singularity -kr kr Side 9 av 9

31 SAK 5, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ØSTERDAL ULVESTAD Budsjett 2015 Styret ønsker å fortsatt legge til rette for jevnlig aktivitet i våre nye lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen. Lokalene skal kunne brukes av både The Gathering og KANDU for aktivitetskvelder, lager, kontor og møter. De ulike TG-crewene har de siste årene stadig oftere brukt våre lokaler til møter og arbeidshelger, og vi ønsker å fortsatt legge til rette for dette framover. Lokalene vil også kunne lånes ut til små datatreff, eller brukes til kurs, spillkvelder, eller andre aktiviteter medlemmene ønsker. Styret ønsker å videreføre innsatsen på medlemstilbud innen Chillout. Vi mener at Chillout er et bra alternativt tilbud for deltakere på The Gathering og en god promotør for KANDUs tilbud.. Styret ønsker også å videreføre helgemøter med TG-ledelsen, ettersom disse har vist seg å bedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom organene. Det er i budsjettet foreslått en økning for lokale for å dekke de kostnadene som er i nytt lokale, herunder at det nå har blitt en arbeidsplass som medfører visse krav til HMS. Samtidig er budsjettpostene som er knytta til dette slått sammen til en post for å synliggjøre den reelle kostnaden. Det er tatt høyde for videreføring av revisjon av regnskapet vårt. Dette mener Styret er det eneste forsvarlige i lys av at vi har en såpass stor økonomi. Vi foreslår som vanlig en stor pott satt av til generell fordeling av aktiviteter, uten spesifikk øremerking. Dette åpner også for at endringer av arbeidsprogrammet har mer effekt. Arbeidet knytta til forvaltning av organisasjonen som søknader om midler, rapportering, regnskap og lignende krever vesentlig arbeidsinnsats. Det er lagt inn budsjettmidler for å videreføre de to deltidsstillingene som generalforsamlinga i 2013 vedtok. Vedtaksforslag: Det vedlagte budsjettet blir vedtatt Side 1 av 2

32 Inntekter Generelle inntekter Budsjett 2014 Budsjettforslag A Medlemskontingent kr kr Statsstøtte, nasjonalt kr kr Statsstøtte, lokale midler kr kr Utleieordninga kr kr Prosjektstøtte kr - kr Andre inntekter The Gathering kr kr kr SUM Inntekter kr kr Utgifter Kontor- og lokaledrift Budsjett 2014 Budsjettforslag A Lokale Forsikring Infrastruktur (telefoni, porto, rekvisita) SUM -kr kr kr kr kr kr kr kr Organisasjonsdrift Møte- og reisekostnadar -kr kr Medlemskontingent Hyperion++ -kr kr SUM -kr kr Administrasjon Rekneskap og anna administrasjon -kr kr Revisjon -kr kr SUM -kr kr Aktiviteter -kr kr KANDU-Chillout Digital kultur Informasjonsarbeid Utleieordning Aktivitetskveld -kr SUM -kr kr The Gathering Utstyr Investering, utstyr -kr kr Vedlikehold, utstyr -kr kr SUM -kr kr Finansposter Finanskostnadar -kr kr Finansinntekter kr kr Uforutsette kostnadar -kr kr Avskrivninger -kr kr SUM -kr kr SUM Utgifter -kr kr Resultat -kr kr Side 2 av 2

33 SAK 6a, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Orienteringer: Styret sin orientering Dette dokumentet er Styret sin orientering for arbeidsåret Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten i organisasjonen og hvilken retning den p.t. holder. Vedtaksforslag: Generalforsamlinga tar Styret sin beretning til orientering Side 1 av 5

34 Styrets sammensetning i perioden Leder Marcus Sæthershagen Nestleder Martin Torp Styremedlemmer Varamedlemmer Simen Olsen (konstituert sekretær) Andreas-Johann Østerdal Ulvestad (konstituert kasserer) Peder Hulthin Per Escild Hadland Svein-Thomas I. Tvedt 1. Elling Klepp 2. Karl Fredrik Haugland 3. Niklas myklebost KANDU har fått flotte nye lokaler! De to siste lokalene vi har hatt; på henholdsvis Brynseng og Alexander Kiellands plass, har begge vært mørke og lite gjennomførte. Vi har forsøkt å gjennomføre regelmessige aktiviteter begge plasser, men de har ikke vært bra nok tilrettelagt. KANDU ønsket derfor å flytte, og en snøball begynte å rulle. KANDU ble initiativtaker for å starte Frivillighetshuset på Tøyen. Lokalet vårt er svært nær kollektivknutepunktet Tøyen T, og det tar få minutter å gå til busstasjon, togstasjon og lignende. Vi deler etasje med blant annet Hyperion N4F og i bygget har man paraplyorganisasjonen LNU (Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner), Elevorganisasjonen, Wikimedia Norge og mange andre. Vi er allerede i diskusjoner med flere av disse for samarbeid. Vi har tatt lederskapet for å bygge opp syvende etasje i bygget til et lokale som passer til seriøse møter og konferanser samt festlige aktivitetskvelder. Det vil bli litt retrogaming, litt moderne, behagelige steder å sitte og diskutere, filmrom som kan brukes til demovisninger med mer. Vi ser fram til et råflott lokale som står helt ferdig om noen få måneder. Vi må samtidig innrømme at hele flytteprosessen har tatt veldig mye kapasitet bort fra aktivitetsskaping. Det at vi fremdeles ikke har et permanent lager i bygget i påvente av at andre leietakere skal flytte ut og avklaringer med blant annet Oslo kommune gjør at vi fremdeles er litt ad-hoc. Styrearbeid Styret har hatt møter en fast dag hver måned samt flere møter ved behov. Vi har forsøkt å involvere eksterne parter via nettjenester som Skype og Google Hangout med varierende suksess. Styret har i perioden arbeidet aktivt med å redusere innflytelse i driften av The Gathering. Blant tiltakene kan vi nevne overgang til treårige avtaler fra faste leverandører slik at de følger leieperioden til Vikingskipet, at TG-ledelsen og Styret sammen diskuterer seg fram til gode retningslinjer for arrangementet med mer. Styret har ikke hatt ønske om å tre inn i enkeltsaker, Side 2 av 5

35 og har bare gjort dette ved absolutt behov. KANDU i media Det har blitt oppretta ei mediegruppe med ansvar for all kontakt med media. Denne mediegruppa har vært leda av Simon Eriksen Valvik, og har blant annet kontakta journalister for korreksjoner ved faktafeil i saker som omhandler datamiljøet og datatreff. Endelig eget kontor KANDU har i mange år delt kontor med ulike organisasjoner og bedrifter. Det er et stort steg i positiv retning at vi nå har fått et helt eget rom som er vårt kontor. Her har vi til enhver tid to PCplasser som er tilgjengelig med stasjonære datamaskiner, telefon og mer, og tilgjengelig for bruk. Vi har også mulighet til å reservere ulike konferansesaler og møterom i Frivillighetshuset til møter, samlinger og lignende. Allerede har det blitt brukt til mange møter i TG-systemet og ikke minst for møter i KANDU. Det er også personer i TG-systemet som har meldt at de ønsker å ha muligheten til å ha semi-fast arbeidsdag på kontoret. To ansatte på kontoret! På generalforsamlinga i 2013 ble det diskutert om organisasjonen har blitt såpass stor at det er for mye å legge alt på frivillige skuldre. Det ble lagt inn budsjettmidler for ansettelser, og vi kan med glede informere om at vi har fått to nye ansatte! Begge arbeider en dag i uka (torsdager), som da har blitt fast kontordag med bemanna telefon og tilgjengelighet. Dette betyr naturligvis ikke at Styret skal slutte å gjøre ting, men at Styret kan fokusere på andre ting og at organisasjonen vokser. De ansatte blir fulgt opp av ledelsen; styreleder, nestleder og kasserer. Aktivitetsansvarlig Irene Irene legger nå plan for en rekke aktiviteter i høst og vinter. Målet er at vi skal ha et variert tilbud alt fra spillkvelder til kurs, utstillinger og annet som Styret prioriterer. Organisasjonssekretær Ida Ida har som ansvar å sørge for daglig drift av kontoret. Dette innebærer mottak av digital post og sneglepost, refundering av utlegg og betaling av regninger og mer. Spesifikt er det en stor avlastning for Kasserer, som følger opp økonomioppgavene. Representasjon KANDU har vært representert på ulike arrangement gjennom året. Vi har også hatt et kort møte med Kronprinsen. Side 3 av 5

36 Utleieordninga Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Utleieordninga har blitt ytterligere styrka i tida som har gått, og det er inngått treårige leieavtaler med flere datatreff. Inntektene går til vedlikehold og nyinnkjøp. Det skal nå utarbeides nye prislister hvor noe utstyr vil bli satt ned i pris. Medlemsrekruttering KANDU hadde i 2013 hele medlemmer. Som perioden før, har en også denne perioden gjennom aktivitet i lokalene og andre medlemstilbud rekruttert medlemmer som ikke stammer fra deltakelse på The Gathering. Chillout I år var Chillout på The Gathering et samarbeid mellom KANDU og Hyperion N4F, som ikke hadde egen stand. Chillout hadde Nerf arena, Nerd swim og andre lavterskelaktiviteter og konkurranser på standen. Målet med Chillout var å fokusere på KANDUs medlemstilbud og gjøre deltakerne klar over deres medlemskap i organisasjonen. The Gathering Transylvania Det var rekordmange personer som kjøpte billett til The Gathering Av disse var det 86 utenlandske personer, 182 personer med Creative-billett og 634 besøkende. Fjerninga av depositumet for besøkende har medført en økning sett mot tidligere år. Styrets inntrykk av TG14 er at det har vært et særs godt og mangfoldig aktivitetstilbud. Det ble tatt valg om å ikke fokusere på e-sport, og heller ha fokus på kreativitet og deltakerinitierte spillkonkurranser samt foredrag. Det arbeides aktivt med å få sponsorer som ikke bare stiller ut et produkt, men som også skaper aktivitet for deltakerne. Eksempler på sponsorer som gjør mye ut av seg og aktiviserer deltakerne er Komplett og Forsvaret. Ledelsen for The Gathering 2014 har bestått av: Core-organizer: Vegard Skjefstad Event-organizer: Guro Faller Info-organizer: Simon Eriksen Valvik Sikkerhet-organizer: Harald M. Christiansen Tech-organizer: Peter Blakstad Crewombud: Mats Frøiland Deltakerombud: Sondre Langenes Økonomiansvarlig: Andreas-Johann Østerdal Ulvestad Side 4 av 5

37 Det var totalt 393 personer i crew, noe som var en oppgang på 37 personer fra året før. 112 av disse var førsteårscrew mens 75 personer hadde TG14 som sitt andre år. 85 (22%) var kvinner. Hovedcrew Antall TG14 Antall TG13 Endring Core Crewombud Event Info Sikkerhet Tech Økonomi KANDU m/chillout Merk at en del av 15 personer av endringen i Event er at mentorer er tatt inn i crewlista på TG14. Merk også at oversikten ovenfor ikke tar høyde for personer som er registrert i mer enn en gruppe. År Antall personer Endring ,40% ,02% ,80% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Side 5 av 5

38 Kontrollkomiteen Adresse: Kolstadgata 1, N-0652 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Rapport til generalforsamingen 2014 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2014 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger Kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. Kontrollkomiteens oppgaver er definert i vedtektenes 7-1. Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektenes bokstav og ånd, at generalforsamlingens vedtak blir satt ut i livet, at organisasjonen følger god forretningsorden, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte. Kontrollkomiteen skal framlegge en egen rapport på hver ordinære generalforsamling om sitt arbeid og hvordan organisasjonen har fungert foregående år. I tillegg gir 7-3 kontrollkomiteen rett til å foreta bindende tolkninger av organisasjonens vedtekter KONTROLLKOMITEENS ARBEID SIDEN FORRIGE GENERALFORSAMLING Kontrollkomiteen har i tråd med organisasjonens sedvane også i denne perioden hatt en flat struktur. Siden forrige ordinære generalforsamling har Kontrollkomiteen avholdt 8 møter og behandlet 18 saker. Kontrollkomiteen har i tillegg hatt løpende kontakt. Den 26. august måtte Andreas Lindrupsen trekke seg fra Kontrollkomiteen, fordi han takket ja til vervet koordinator for TG15-ledergruppen. Det presiseres likevel at Lindrupsen har vært aktiv og deltagende i komiteens arbeid frem til han trakk seg. Kontrollkomiteen har ved flere anledninger stilt spørsmål til Styret. Komiteen har fått tilfredsstillende svar på disse. Organisasjonen i tiden etter forrige ordinære generalforsamling 1. STYRETS ARBEID I denne perioden har bytte av lokale tatt mye tid for styret. Derfor kan arbeidsprogrammet fremstå som i liten grad oppfylt i perioden mellom forrige ordinære generalforsamling og denne. Kontrollkomiteen understreker imidlertid at arbeidet med nytt lokale har sitt klare fundament i flere av arbeidsprogrammets punkter og over tid vil gagne organisasjonen mer enn det midlertidig lavere aktivitetsnivået. Kontrollkomiteen mener fremdeles at arbeidsprogrammets punkt seks (Digital kultur skal i rampelyset) og ni (Kompetanseheving og internkursing) i liten grad er oppfylt. Styret har for punkt ni erkjent at dette ikke har blitt oppfylt. Vedrørende punkt seks har Styret forklart overfor Kontrollkomiteen at rettigheter har vært en utfordring, men Kontrollkomiteen bemerker at dette i så fall har blitt dårlig kommunisert på styremøter. I løpet av perioden har Styret ansatt en aktivitetsansvarlig og organisasjonssekretær. I tillegg har det også i denne perioden vært interne gnisninger, både mellom enkeltmedlemmer i Styret, og Styret og TGs ledergruppe, som har tatt en del tid. Kontrollkomiteen mener Styret bruker mye tid på å diskutere trivielle saker, og mindre tid på å jobbe med å oppfylle generalforsamlingens vedtak. Kontrollkomiteen opplever at mange i Styret hovedsaklig har interesse for The Gathering, og ikke øvrig drift av organisasjonen. 2. AVHOLDELSE AV EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Kontrollkomiteen ble kort tid etter ordinær generalforsamling kontaktet av Styret med informasjon om at organisasjonens vedtekter ikke gjenspeilet at KANDU er en medlemsforening i Hyperion, men kunne fremstå som en egen landsdekkende organisasjon. Dette kunne igjen få konsekvenser for organisasjonens statsstøtte. Kontrollkomiteen var derfor enig med Styret i å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i tråd med vedtektenes 8-6, for å få endret dette punktet i vedtektene. I tråd med vedtektens 5-4 skal styrets protokoller være tilgjengelig for medlemmene, dette har ikke vært praksis i denne perioden. Dette har ved flere anledninger vært påpekt av komiteen. Side 1 av 6

39 Kontrollkomiteen Adresse: Kolstadgata 1, N-0652 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Rapport til generalforsamingen GJENNOMFØRINGEN AV THE GATHERING 2014 Kontrollkomiteen er svært fornøyd med måten The Gathering 2014 ble gjennomført på, spesielt vil vi fremheve at Ledergruppen hadde jevnlige møter og Kontrollkomiteen mottok kort tid etter møtene gode referater, og at det er inngått flere flerårige avtaler om viktig infrastruktur for arrangementet. 4. VALGKOMITEENS ARBEID FREM MOT GENERALFORSAMLINGEN 2014 Kontrollkomiteen har registrert at Valgkomiteens arbeid frem mot generalforsamlingen 2014 til en viss grad har vært preget av uklarheter rundt vedtektene og krav og frister rundt valgbarhet og nominasjon. Det har også vært dårlig kommunikasjon. Kontrollkomiteen registrerer imidlertid at Styret i sitt forslag til arbeidsprogram for neste periode legger opp til å i samråd med neste valgkomité hindre at slike situasjoner oppstår i fremtiden. TOTALVURDERING Kontrollkomiteen er av den oppfatning av at organisasjonen drives med sunn økonomi, innenfor lovens rammer og at vedtektenes bokstav og ånd blir fulgt. Som tidligere nevnt bærer styrets arbeid preg av å være arbeid for fremtiden. Det vil si at aktivitetsnivået har falt etter nyttår, da Styret på det tidspunktet har brukt mye energi på flytting, ansettelser og lignende. Organisasjonens største og viktigste arrangement var også i 2014 utsolgt, og så vidt Kontrollkomiteen er kjent med gjennomført på en god måte. Vi bemerker imidlertid at økonomien på skrivende tidspunkt ikke er sluttført. Oslo 13. september 2014 Vetle Halvorsen Jens Ådne J. Rydland Vedlegg: Kontrollkomiteens tolkninger av organisasjonens vedtekter i perioden. Side 2 av 6

40 Kontrollkomiteen Adresse: Kolstadgata 1, N-0652 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Rapport til generalforsamingen 2014 TOLKNING AV VEDTEKTENES 2-3 Med hjemmel i vedtektenes 7-3 kan kontrollkomiteen foreta bindende tolkninger av organisasjonens vedtekter. Kontrollkomiteen har på sitt møte 9. januar 2014 tolket vedtektenes 2-3 som omhandler disiplinærtiltak, og hvordan retten til å forsvare seg muntlig og skriftlig skal benyttes. Kontrollkomiteen er av den mening at det vil være dårlig bruk av tillitsvalgte og andre medlemmers tid at forslag om disiplinærtiltak som åpenbart vil bli avvist skal tas opp til full behandling, med muntlige og skriftlige forsvar fra den det gjelder. Kontrollkomiteen tolker vedtektenes bokstav og ånd, slik at retten til å forsvare seg muntlig og skriftlig gjelder i saker hvor styret mener det er grunnlag for å starte en prosess som kan føre til vedtak om disiplinærtiltak. Kontrollkomiteen mener videre at det er dårlig organisasjonsskikk å bruke mye tid på behandling av disiplinærtiltak som åpenbart ikke kan føre frem. Kontrollkomiteens tolkning er enstemmig Side 3 av 6

41 Kontrollkomiteen Adresse: Kolstadgata 1, N-0652 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Rapport til generalforsamingen 2014 TOLKNING AV VEDTEKTENES 9-1 Med hjemmel i vedtektenes 7-3 kan kontrollkomiteen foreta bindende tolkninger av organisasjonens vedtekter. Kontrollkomiteen har på telefonmøte 2. september 2014 tolket vedtektenes 9-1 som omhandler valgbarhet. I arbeidet med tolkning av vedtektene har komiteen sett på både bokstav og ånd i vedtektene. 9-1 sier ganske enkelt at «Kun stemmeberettigede medlemmer kan stille til valg i organisasjonens verv.», og hvem som er stemmeberettiget på generalforsamlingen er definert av 2-2 som sier at for å være stemmeberettiget må man ha vært medlem i minimum 10 dager, og at eventuell kontingent må være betalt. Kontrollkomiteen tolker derfor vedtektene slik at for å kunne stille til valg må man ha vært medlem i minimum 10 dager, og at dette også gjelder når det er Valgkomiteen som nominerer personen. Kontrollkomiteens tolkning er enstemmig Side 4 av 6

42 Kontrollkomiteen Adresse: Kolstadgata 1, N-0652 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Rapport til generalforsamingen 2014 TOLKNING AV VEDTEKTENES 9-2 Med hjemmel i vedtektenes 7-3 kan kontrollkomiteen foreta bindende tolkninger av organisasjonens vedtekter. Kontrollkomiteen har på sitt møte 12. august 2014 tolket vedtektenes 9-2 som omhandler nominasjoner og valgbarhet. I arbeidet med tolkning av vedtektene har komiteen sett på både bokstav og ånd i vedtektene. Første setning av vedtektene, tilsier at kandidater som ønsker å stille til verv, må gi beskjed til valgkomiteen innen 20 dager før generalforsamlingen avholdes. Etter vedtektenes bokstav, skulle dette medføre at det ikke var mulig å foreslå/nominere andre personer enn seg selv. Kontrollkomiteen kan ikke se at dette er i tråd med hverken organisasjonens sedvane eller vedtektenes ånd. Kontrollkomiteen tolker derfor vedtektene slik at alle medlemmer av KANDU har rett til å nominere andre medlemmer til ulike verv i organisasjonen. Andre setning i paragrafen går ut på at valgkomiteen kan fremme andre kandidater til verv under generalforsamlingen. Kontrollkomiteen har sett på denne ordlyden og finner det klart at både vedtektenes bokstav og ånd her mener komiteen som helhet ikke enkeltmedlemmer i komiteen. Kontrollkomiteen tolker derfor vedtektene til at for at valgkomiteen skal kunne fremme kandidater under generalforsamlingen må dette gjøres vedtak med ordinært flertall i komiteen. Kontrollkomiteens tolkning er enstemmig Side 5 av 6

Orienteringer: Styret sin orientering

Orienteringer: Styret sin orientering SAK 6a, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN Orienteringer: Styret sin orientering Dette dokumentet er Styret sin orientering for arbeidsåret 2013-2014. Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD Økonomistatus 2014 Økonomien har hittil i 2014 vært preget av romslig likviditet. Organisasjonen brukte i 2013 mindre penger enn forventa til

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2014

Godkjenning av rekneskap for 2014 Sak 3, forberedt av kasserer Andreas-Johann Østerdal Ulvestad Godkjenning av rekneskap for 2014 I 2014 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, eit statsautorisert rekneskapsbyrå, har stått for sjølve

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kk@kandu.no KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2014 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger rapport til generalforsamlingen. s oppgaver er definert i vedtektenes 7-1. s oppgave er å kontrollere at organisasjonen

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2011

Godkjenning av regnskap for 2011 SAK 3, FORBEREDT AV JENS ÅDNE RYDLAND Godkjenning av regnskap for 2011 I 2011 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå, har stått for selve bokføringa av regnskapet

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2010

Godkjenning av regnskap for 2010 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2011 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Økonomistatus 2011. Generalforsamlinga 2011. Sak 4, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Økonomistatus 2011. Generalforsamlinga 2011. Sak 4, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2011 Sak 4, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2008

Godkjenning av regnskap for 2008 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2009 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Godkjenning av regnskap for 2009

Godkjenning av regnskap for 2009 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2010 Sak 3, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Regnskap for 2007. Generalforsamlinga Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Regnskap for 2007. Generalforsamlinga Sak 5, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Nettside http://www.kandu.no Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) Postadresse: Postboks 4268 Nydalen,N-0401 Oslo E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga Sak 5,

Detaljer

I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden.

I 2008 har KANDU hatt en solid og stabil økonomi. Vår oppsparte egenkapital har gjort det mulig å ha god likviditet gjennom hele perioden. Nettside http://www.kandu.no Besøksadresse: Østensjøvegen, N-0667 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) Postadresse: Postboks 4268 Nydalen,N-0401 Oslo E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga Sak 6,

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater.

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater. Møtet settes 13:26 Sak 1. Godkjenning av innkalling Forberedt av Marcus Sæthershagen Innkallinga godtas med merknad om for sen formell innkallelse og styret instrueres til å forbedre dette til neste korsvei.

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av innkalling Nettside: Org.nr.: http://kandu.no NO 988 148 245 MVA (VAT) Generalforsamlingen 2015 Sak 1 - Godkjenning av innkalling Kolstadgata 1 N-0652 Oslo E-post: kontoret@kandu.no SAK 1, FORBEREDT AV MARCUS SÆTHERSHAGEN

Detaljer

Protokoll fra styremøte 01. desember 2014

Protokoll fra styremøte 01. desember 2014 Tilstede Fra Styret: Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Svein Thomas I. Tvedt, Niklas Myklebost, Peder Andreas H. Hulthin, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen og Elling Klepp (per Skype) Fra Kontrollkomiteen:

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 5, FØREBUDD AV KASSERAR ANDREAS-JOHANN ØSTERDAL ULVESTAD OG GENERALSEKRETÆR FREDRIK VAAHEIM

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 5, FØREBUDD AV KASSERAR ANDREAS-JOHANN ØSTERDAL ULVESTAD OG GENERALSEKRETÆR FREDRIK VAAHEIM SAK 5, FØREBUDD AV KASSERAR ANDREAS-JOHANN ØSTERDAL ULVESTAD OG Budsjett for 2016 GENERALSEKRETÆR FREDRIK VAAHEIM KANDU sine lokalar i Frivillighetshuset på Tøyen er stadig oftare brukt til møter og samlingar

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV KASSERER ANDREAS-JOHANN Ø. ULVESTAD OG GENERALSEKRETÆR FREDRIK VAAHEIM

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV KASSERER ANDREAS-JOHANN Ø. ULVESTAD OG GENERALSEKRETÆR FREDRIK VAAHEIM SAK 4, FORBEREDT AV KASSERER ANDREAS-JOHANN Ø. ULVESTAD OG GENERALSEKRETÆR FREDRIK VAAHEIM Økonomistatus 2015 I 2015 har organisasjonen gått til vesentlige investeringer. Styret har godkjent investeringer

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Tilstede. Protokoll fra styremøte 19. januar 2015

Tilstede. Protokoll fra styremøte 19. januar 2015 Tilstede Fra Styret : Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Ann-Mari Nesmo, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen, Svein Thomas I. Tvedt, Mats O. Bristol, Niklas Myklebost, og Simon E. Valvik Fra Kontrollkomiteen

Detaljer

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Vedtekter for. Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Vedtatt av Generalforsamlinga 2014, 14. september 2014 1. NAVN, FORMÅL OG OPPGAVER 2. MEDLEMSKAP 3. KONTINGENT 4. ORGANIASJON OG LEDELSE 5. STYRET 6. VALGKOMITEEN

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Org.nr.: NO MVA (VAT) E post:

Org.nr.: NO MVA (VAT) E post: Protokoll fra S02 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Møtetid: 16:35 Møtested: Kolstadgata 1, Oslo Møtedato: 16.01.16-17.01.16 Tilstede Marcus Sæterhagen Bjørn Petter Kysnes Andreas-Johann Ø. Ulvestad Elling

Detaljer

KANDU STYREMØTE Åpent referat (B-referat) Dato: 24. Juni 2006 kl. 1200 Sted: lokalene på Brynseng

KANDU STYREMØTE Åpent referat (B-referat) Dato: 24. Juni 2006 kl. 1200 Sted: lokalene på Brynseng KANDU STYREMØTE Åpent referat (B-referat) Dato: 24. Juni 2006 kl. 1200 Sted: lokalene på Brynseng KANDU - styremøte 24.6.06 Innkalt: Styret, Kontrollkomitéen, Valgkomitéen, Teknisk driftsgruppe, Arbeidsgruppa

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG JENS ÅDNE RYDLAND

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG JENS ÅDNE RYDLAND SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG JENS ÅDNE RYDLAND Økonomistatus 2013 Økonomien har hittil i 2013 vært preget av romslig likviditet som har gjort det mulig å gjennomføre tiltak og ha aktiviteter

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Økonomistatus Generalforsamlinga Sak 4, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad

Økonomistatus Generalforsamlinga Sak 4, forberedt av Andreas-Johann Ulvestad Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr. NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2010 Sak 4, forberedt av Andreas-Johann

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 03. August 2015

Protokoll fra styremøte 03. August 2015 Tilstede Fra Styret: Andreas-Johann Ø. Ulvestad, Ann-Mari Nesmo, Karl Fredrik Haugland, Marcus H. Sæthershagen, Svein Thomas I. Tvedt, Mats O. Bristol, Niklas Myklebost, Peder Andreas H. Hulthin Fra Kontrollkomiteen:

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Generalforsamling 13. desember 2008 Brynseng, Oslo

Generalforsamling 13. desember 2008 Brynseng, Oslo Generalforsamling 13. desember 2008 Brynseng, Oslo Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Valg av signaturberettigede til protokollen 4. Årsrapporter a)

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling

Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH) -24. ordinære Generalforsamling Norsk Forum for kvalitet i helsetjenesten FORSLAG GENERALFORSAMLING I NFKH 6. JUNI 2016 SAKSLISTE 1. Åpning og konstituering av møtet Sigrid J. Askum 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter angående

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer 2015

Forslag til vedtektsendringer 2015 Forslag til vedtektsendringer 2015 For at forslaget skal være gyldig så må forslagene sendes til styret@volvox.no innen 10. september kl 17.00. Vedtektene finner du her, og lenger ned i dokumentet. Det

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Orienteringer: Styret sin orientering

Orienteringer: Styret sin orientering Sak 6A, forberedt av Marcus Sæthershagen Orienteringer: Styret sin orientering Dette dokumentet er Styrets sin orientering for arbeidsåret 2015. Orienteringen inneholder hovedpunktene for aktiviteten i

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer