Grunnundersøkelser som grunnlag for valg av løsning Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnundersøkelser som grunnlag for valg av løsning Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg"

Transkript

1 Grunnundersøkelser som grunnlag for valg av løsning Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg Fagdag mindre avløp Tynset, Guro Randem Hensel, NIBIO

2 Riktig løsning på riktig sted - tilfredsstillende grunnundersøkelser viktig! 2 1 3

3 Behov for grunnundersøkelser? Forurensningsforskriften 12-10; Dokumentasjon av rensegrad Infiltrasjon i grunnen krever dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene Resultater av grunnundersøkelse Dokumentasjonen skal gjennomføres av nøytral fagkyndig Skal det infiltreres i grunnen, skal det gjennomføres grunnundersøkelser

4 Grunnundersøkelser kan være omfattende Hva omfatter en grunnundersøkelse? Klarlegging av jordmassenes dannelsesmåte. Er den klarlagt, har en normalt også klarlagt mye om jordmassenes lagdeling i grunnen Kornstørrelsesfordeling og lagringsfasthet Berggrunn og oppsprekningsgrad. Jorddekke over fjell Grunnvann. Hvordan dannes grunnvannet og hva betyr nydannelse av grunnvann for grunnvannsnivået Sigevann. Vil sigevann gi et temporært hengende grunnvann? Klarlegging av hvordan vann strømmer i jord Lokale forhold Potensielle forurensingskonflikter Muligheter for å benytte stedlige jordmasser som rensemedium?

5 Grunnundersøkelser og valg av avløpsløsning Grunnundersøkelser gjennomføres for å få valgt den avløpsløsning som er best egnet for den aktuelle plassen Selv om det gjennomføres grunnundersøkelser, er det ikke sikkert at det vil bli bygget et infiltrasjonsanlegg eller et anlegg med sluttbehandling i stedlige jordmasser - grunnundersøkelsen vil avklare muligheter for å utnytte stedegne løsmasser for rensing av avløpsvann Grunnundersøkelser vil vise byggherren og myndighetene at det er gjennomført en vurdering for å få valgt den avløpsløsningen som et best egnet på den aktuelle lokaliteten/eiendommen

6 Grunnundersøkelser og detaljeringsgrad danne grunnlag for valg av avløpsløsning for den gitte eiendommen/lokaliteten renseanlegg skal kunne lokaliseres, dimensjoneres og prosjekteres på bakgrunn av grunnundersøkelsen så detaljert som den enkelte lokalitet krever for å kunne gi en forsvarlig anbefaling mht. renseløsning egnede jordmasser for infiltrasjon krever detaljerte undersøkelser i felt med nøyaktig lokalisering av filterflaten finstoffholdige jordmasser krever som oftest mindre detaljer med hensyn til lokalisering av selve renseanlegget, men hensiktsmessig utslipp av renset vann må vurderes ved feltbefaring lokale drikkevannskilder, eller andre brukerinteresser, setter strengere krav til detaljnivå i undersøkelsene

7 Sentrale egenskaper til jordmasser for vurdering av infiltrasjonsmuligheter Vannledningsevne (m/døgn) Infiltrasjonskapasitet (liter/m 2 og døgn) Hydraulisk kapasitet (m 3 /døgn) Mektighet og utbredelse av gode rensemasser (m) Lagringsfasthet; L (liten) M (middels) S (stor) Jordmassenes renseevne Oppholdstid og transportvei i jordmassene

8 Metoder - Overflatekartlegging

9 Overflatekartlegging

10 Metoder Inspeksjonsbor og skovelbor

11

12 Metoder Sjakting med gravemaskin

13 Lokaliteter for sjakting/boring Minimum 3 lokaliteter i hver ende av planlagt grøft, og nedstrøms infiltrasjonsområdet

14 Renseareal

15 Profilbeskrivelse Kornstørrelsesfordeling Lagringsfasthet Liten (L): - VIKTIG!! lett å grave opp med spade Middels (M): fast, men kan graves med en kraftig spade Stor (S): meget vanskelig å grave med spade Fuktighetsforhold og grunnvannsnivå Mulig infiltrasjonsdyp Jordsmonnstype Jernutfellinger Eventuelle andre opplysninger av betydning

16 Jordprofil med infiltrasjonsdyp Primært ønskelig å etablere filteret så høyt opp i jordprofilet som mulig, og så høyt opp i terrenget som mulig!

17 Metoder - kornfordelingsanalyse Summasjon (%) S i l t S a n d G r u s Leir Fin Middels Grov Fin Middels Grov Fin Middels Grov Stein 0,001 0,01 0, Partikkeldiameter (mm) PRØVE: , Åsenveien 1, Ås kommune Lokalitet cm

18 Metoder - Infiltrasjonstest Måler vannmengde per tidsenhet som infiltrerer i en grop med gitt bunn- og sideveggareal Målingene omregnes til hydraulisk ledningsevne, m/døgn (infiltrasjonskapasitet) Nivårør Påfyllingshull Sylinder med gradert målestokk Mest aktuell i relativt finkornige jordarter som er i grenseland mht. infiltrasjon og man er usikker på den hydrauliske ledningsevnen Kran Stativ med justerbare ben Infiltrasjonsgropa må fuktes (30 min til 2 timer) for å få til måling som representerer vannmettet strømning Testen tar tid å utføre og man må ha tilgang på vann Nivåslange Nivåplate ca. 30 cm 25 cm Tilførselsslange Porøs svamp Vannivå ved bløting 20 cm Vannivå ved måling 10 cm Stedlige jordmasser Stedlige jordmasser

19 Infiltrasjonstest

20 Forurensing av lokale drikkevannskilder

21 Vannledningsvene og dybde under terreng Morene har ofte lav vannledningsevne og lav hydraulisk kapasitet Etablerer filteret så høyt opp i jordprofilet som mulig, og så høyt opp i terrenget som mulig!

22 Karttjenester hos NGU (

23

24

25

26

27

28

29 Løsmassekart. Kilde: ngu.no

30 Kart over infiltrasjonsevne. Kilde: ngu.no

31 Bergrunnskart. Kilde: ngu.no

32 Kart over undersøkte område Inntegning av avløpsanlegg Infiltrasjonsfilter skal lokaliseres som anvist på kartet Slamavskiller og pumpekum anbefales lokalisert som anvist på kartet. Kummer må lokaliseres slik at de er tilgjengelige for tømming

33 Utstyr for grunnundersøkelse Inspeksjonsbor Skovelbor Spade Liten spade Tommestokk Kompass Stigningsmåler Prøveposer, merkelapper og merkepenn Målebånd (50 meter) Infiltrometer med nødvendig utstyr Notat blokk Kart Fotoapparat

34 Krav til kompetanse Sentral forskrift setter krav til at det skal gjennomføres grunnundersøkelse ved etablering av renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen Den ansvarlige for grunnundersøkelsen må ha kompetanse til å gjennomføre tilstrekkelige undersøkelser til at anbefalt anleggstype kan dokumenteres tilfredsstillende ved søknad om utslipp Den ansvarlige må som et minimum ha kunnskap om separate avløpsløsninger, samt ha kompetanse til å vurdere om anbefalt avløpsløsning er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet Informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium, samt risiko for forurensning skal kunne dokumenteres ved søknad om utslipp Krav til hydrogeologisk kompetanse må vurderes ut fra omfanget av, og kompleksiteten ved området som skal undersøkes Kommunene kan sette spesifikke krav til kompetanse for ansvarlige foretak som skal gjennomføre grunnundersøkelser

35

36 Norsk Vann rapport 178/2010 Ligger som pdf-fil på Kan bestilles i papirversjon hos Norsk Vann

37 Dimensjonering av infiltrasjonsanlegg

38 Infiltrasjonsanlegg Slamavskiller Pumpekum Infiltrasjonsfilter (grøfter eller basseng)

39

40

41

42 VA/Miljø-Blad 59, Lukkede infiltrasjonsanalegg Høst 2016: Mer informativt og tydeligere bedre forklaring av begreper Infiltrasjonsanlegg skal støtbelastes - selvfall til èn grøft kan unntaksvis benyttes Tydeligere i forhold til nedsetting av peilerør i filteret og alarm for høyt vannivå i pumpekum Endring i fordeling flere hull i infiltrasjonsrør, høyere overtrykk ved innløp filter og mindre volum per pumpestøt Større gradering i fht. infiltrasjonsareal Presisering av viktighet av tilstrekkelig hydraulisk kapasitet! Bruk av infiltrasjonskammer og biomoduler vurdert Presisering av nedskalering ved biologisk forbehandling Drift og vedlikehold av infiltrasjonsanlegg

43 Sentrale egenskaper til jordmasser for vurdering av infiltrasjonsmuligheter Vannledningsevne (m/døgn) Løsmassenes kornfordeling og lagringsfasthet er viktige faktorer mht. ledningsevne - stipuleres eller måles i felt ved infiltrasjonstest Infiltrasjonskapasitet (liter/m 2 og døgn) Jordas kapasitet til å motta slamavskilt avløpsvann, bestemmes ut fra jordmassenes kornfordeling og vanngjennomtrengelighet. Et mål på mengden avløpsvann som kan infiltreres i en gitt jordart, (ref. VA/Miljø-Blad 59) et dimensjoneringskriterium Hydraulisk kapasitet (m 3 /døgn) Mengden vann som kan strømme gjennom en gitt jordart over en tidsperiode - beregnes. Dersom den hydrauliske kapasiteten overskrides, vil grunnvannsstanden stige som en følge av at jordmassene ikke greier å ta unna tilførte vannmengder

44 Sentrale egenskaper til jordmasser for vurdering av infiltrasjonsmuligheter (forts.) Egenskaper som rensemedium Jordmassene evne til å holde tilbake forurensningskomponenter i avløpsvannet er av avgjørende betydning må vurderes av den som gjennomfører feltarbeid med grunnundersøkelser Mektighet og utbredelse av gode rensemasser (m) Tykkelsen og utbredelse på jordmassene som er egnet som rensemedium og resipient for slamavskilt avløpsvann er avgjørende for hvordan anlegget dimensjoneres og utformes (resultat av grunnundersøkelse) Lagringsfasthet; L (liten) M (middels) S (stor) Lagringsfastheten har stor betydning for vanngjennomtrengeligheten i den aktuelle jordarten. Stor lagringsfasthet gir lav vanngjennomtrengelighet Oppholdstid i jordmassene (døgn) Infiltrert vanns oppholdstid i jordmassene er av avgjørende for tilbakeholdelse av forurensningskomponenter må vurderes eller beregnes ut fra lokale forhold

45 Kornfordelingskurve Summasjon (%) S S i l t S a n d G r u s Leir Fin Middels Grov Fin Middels Grov Fin Middels Grov Stein 0,001 0,01 0,1 d = d60 / d10 d60 Partikkeldiameter (mm) God sortert jordart: S0 < 6 D50 = Md Dårlig sortert jordart: S0 mellom 6 og 30 Usortert jordart: S0 > 30

46 Infiltrasjonsdiagram Innfiltrasjonsdiagram 100 Sotreringsgrad ,01 0,10 1,00 10,00 100,00 Middelkornstørrelse (mm) Dersom S0 < 5: Vannledningsevnen (meter per døgn) ved Hazens formel K = (d10) 2 x 1000

47

48 Dimensjonering av filterflate Jordmassenes plassering i infiltrasjonsdiagrammet bestemmes (felt 1-4) Vannledningsevnen (m/døgn) beregnes/stipuleres Infiltrasjonskapasiteten (liter/m 2 og døgn) bestemmes ut fra felt i infiltrasjonsdiagrammet og målt/stipulert vannledningsevne infiltrasjonskapasiteten er et dimensjoneringskriterie for å bestemme størrelsen på filterflaten (m 2 ) Jordmassenes hydrauliske kapasitet (m 3 per døgn) beregnes ut fra formel (vannledningsevne, mektighet, lengde av grøft/filter og terrengets helning) VIKTIG! Beregnet hydraulisk kapasitet > dimensjonerende vannmengde Hydraulisk kapasitet er avgjørende for HVORDAN infiltrasjonsfilteret utformes!

49 Hydraulisk kapasitet

50 Hydraulisk kapasitet Beregning av den hydrauliske kapasiteten til jordmassene: Q = K x M x L x I hvor Q = Hydraulisk kapasitet, m 3 per døgn K = Hydraulisk vannledningsevne, meter per døgn M = Mektighet av egnede løsmasser, meter L = Lengden av infiltrasjonsfilteret, meter I = Terrengets helningsretning, prosent (målt, beregnet, stipulert) (avklart i felt) (tilgjengelig areal/område) (målt i felt/på kart) Eksempel: Q = 5 m/døgn * 0,3 m * 20 m * 0,06 => 1,8 m 3 /døgn Løsmassenes egenskaper som rensemedium: Evne til å holde tilbake forurensning Vurdering av risiko for forurensning: Kartlegging/registrering av lokale drikkevannskilder, resipienter med brukerinteresser eller annet vurdere potensielle forurensningskonflikter!

51 Bygging av infiltrasjonsanlegg/infiltrasjonsfilter Slamavskiller Pumpekum Infiltrasjonsfilter

52 Slamavskiller VA/Miljø-blad 48, Slamavskiller Kammerinndeling opphevet høst 2013

53 Pumpekum/støtbelaster Støtbelastning gir bedre fordeling enn selvfall Infiltrasjonsanlegg skal generelt støtbelastes ved èn infiltrasjonsgrøft kan selvfall unntaksvis benyttes Støtbelasteren skal gi en jevn fordeling over filterflaten og redusere faren for gjentetting i rør og hull

54 Pumpekum - separat kum eller med integrert pumpesump Sårbart ved pumpesvikt da vannivå i hele kummen stiger Separat pumpekum anbefales for totalavløp dersom integrert pumpesump, er det spesielt viktig med fungerende alarm for høyt vannivå!

55

56 Pumpekum Pumpe i pumpekummen støtbelaster infiltrasjonsfilteret slik at det oppnås jevn fordeling av slamavskilt avløpsvann i hele filteret Pumpekummen skal være tett og skal ikke ha sikkerhetsoverløp Pumpe, pumpekum og røropplegg skal være laget av korrosjonsbestandig materiale slik at det tåler avløpsvann og gasser som dannes i dette miljøet Koplingsbokser og andre elektriske komponenter skal IKKE monteres i pumpekummen - vannfaste krympestrømper må benyttes! Pumpekummen skal ha alarm som viser høyt vannivå Det anbefales å benytte lys som varselsignal. Dette lyssignal skal monteres slik at funksjonsvik umiddelbart registreres Alarmlampe bør monteres på yttervegg, lett synlig for både anleggseier og servicepersonell Pumpekum skal nedsettes forskriftsmessig. Produsentens leggeanvisning skal følges

57

58

59 Infiltrasjonsfilter Lokale grunnforhold avgjør hvordan infiltrasjonsfilteret kan utformes: løsmasser, areal, mektighet, utstrekning, terrenghelning, topografi, forurensningskonflikter, brukerinteresser Støtbelastning anbefales - pumpe muliggjør optimal lokalisering av filteret Viktig å utnytte de stedlige løsmassene optimalt Generell anbefaling å lokalisere infiltrasjonsfilteret så høyt opp i terrenget som mulig og så høyt opp i jordprofilet som mulig Minimum 50 cm fra filterflate (bunn filter) til høyeste grunnvannsstand, tette jordmasser eller fjell Filteret skal alltid etableres på tvers av terrenghelningen (dvs langs med kotene) Viktig at jordmassene nedstrøms filteret forblir urørte - renseareal

60

61

62 Dyp Dyp med fordelingslag og infiltrasjonsrør Grunn Jordhaug

63 Bygging av infiltrasjonsfilter

64 Bygging av infiltrasjonsfilter Filterflate: Grøftebunnen (filterflaten) skal være plan og horisontal Det er viktig at området nedstrøms infiltrasjonsfilteret forblir urørt Det er viktig at filterflaten ikke ligger åpen over lengre tid i byggeperioden slik at det regner på den utgravde filterflaten, samt at det ikke kjøres med tungt utstyr på filterflaten Det anbefales å etablere filteret i en tørr periode Fordelingslag: Fordelingslaget legges oppå filterflaten (grøftebunnen) Laget skal ligge horisontalt (ved pumping) og ha en tykkelse på 25 cm Fordelingslaget skal bestå av et grovt, støvfritt materiale Minste diameter skal være 12 mm og største diameter 22 mm (for eksempel mm pukk) Alternativet til pukk er lettklinker (eks. Filtralite mm) eller naturgrus

65

66

67 Bygging av infiltrasjonsfilter Manifoldrør og infiltrasjonsrør: Fordelingssystemet skal bestå av et manifoldrør (ved 3 eller flere infiltrasjonsrør) med diameter 110 mm og infiltrasjonsrør med diameter 32 mm Rørene skal bestå av trykkrør. Det anbefales å benytte stive rør som infiltrasjonsrør Infiltrasjonsrørenes lengde avhenger av filterets utforming Infiltrasjonsrørene legges oppå den horisontale pukkoverflaten med innbyrdes avstand på cm Det skal bores opp 6 mm hull i infiltrasjonsrørene (32 mm trykkrør). NB! Ny borebeskrivelse, ref. miljøblad 59, 2016 Rørene skal ha tette endestykker og dekkes med minimum 5 cm pukk av samme kvalitet som de underliggende massene Hele pukkoverflaten skal dekkes med VA-matte eller fiberduk (masseseparerende og vanngjennomtrengelig)

68 Bygging av infiltrasjonsfilter Fordelingsprinsipp trykkfordeling (miljøblad 59, 2016):

69 Bygging av infiltrasjonsfilter Fordelingsprinsipp selvfall (miljøblad 59, 2016):

70

71

72 Bygging av infiltrasjonsfilter

73 Bygging av infiltrasjonsfilter Peilerør: Det skal settes ned ett peilerør i infiltrasjonsfilteret Røret lokaliseres slik at det ikke er til hinder for eventuell bruk av området Det anbefales at røret plasseres i utløpsenden av filteret Røret kan bestå av grunnavløpsrør med diameter 75 eller 110 mm De nedre 25 cm av røret skal perforeres med minimum 20 hull Diameter på disse hullene skal være 8 mm Det er spesielt viktig at det er hull i den aller nederste delen av røret Det skal ikke være ters på rørenden som er ned i filteret Røret skal (minimum) ha høyde ca. 0,5 meter over terrengoverflaten og påmonteres tett endestykke, f.eks. en ters uten pakning slik at det er lett å kontrollere om det eventuelt står vann i fordelingslaget Røret skal forankres slik at det ikke kan trekkes opp av filteret.

74 74

75

76 Bygging av infiltrasjonsfilter Overdekking: Infiltrasjonsfilteret overdekkes med lokale eller tilkjørte jordmasser til en tykkelse på minimum 0,5 meter I den nedre halvdel av overdekningen skal det ikke være stein større enn 15 cm Terrengoverflaten der infiltrasjonsfilteret etableres vil komme tilbake til tilnærmet samme nivå som eksisterende terrengnivå for dype infiltrasjonsfiltre, men vil heves noe i fht. eksisterende terreng for grunne filtre og overflatefiltre Anlegget må ikke skades av ferdsel ikke kjøre over med tunge kjøretøy Frostisolering: Infiltrasjonsanlegg må etableres slik at det er frostfritt Det kan benyttes jordmasser, plater av ekstrudert polystyren eller Isolonskum (og eventuelt varmekabler) Ansvarlig utførende må vurdere behovet for isolering ut fra lokale forhold

77

78

79

80

81

82

83 Bygging av infiltrasjonsfilter Prøvetakingsrør: Ingen utløpskum for infiltrasjonsanlegg Et prøvetakingsrør satt ned i grunnvannssonen nedstrøms infiltrasjonsfilteret kan etableres Røret anbefales satt ned meter nedstrøms infiltrasjonsfilteret Røret bør være minimum 160 mm i diameter, settes minimum cm ned i bakken og skal omfylles med pukk både under og på sidene av røret De nedre 50 cm av røret skal perforeres med minimum hull Diameter på disse hullene skal være 8 mm Det er spesielt viktig at det er hull i den aller nederste delen av røret Det skal ikke være ters på rørenden som er ned i pukken Røret bør ha høyde ca. 0,5 meter over terrengoverflaten og påmonteres tett endestykke, f.eks. en ters uten pakning slik at det er lett å åpne lokket og ta ut en prøve fra røret (suges opp) NB! Prøvetakingstidspunkt

84 Jordhauginfiltrasjonsanlegg Etableres der jordmassene har tilfredsstillende sammensetning, men begrenset mektighet Oppbygd filter med tilkjørt sandlag (30-50 cm) Klasse 2 sand støpesand eller pussesand Pumpe skal benyttes for optimal fordeling Viktig med stabile sidekanter og god overdekning Tradisjonelt infiltrasjonsfilter med fordelingslag og sprederør over tilkjørt sandlag Terrenget heves vesentlig der filteret etableres

85

86

87

88

89 Biologisk forbehandling før infiltrasjon

90 Biologisk forbehandling før infiltrasjon muliggjør infiltrasjon i mer marginale jordmasser foruten fare for gjentetting ved stor belastning, er faren for å overstige infiltrasjonskapasiteten og jordas hydrauliske kapasitet tilstede ved stor belastning på et begrenset areal nedskalering av filterflaten krever derfor grundige forundersøkelser hvor bl.a. undergrunnsjord og avstand til grunnvannet blir undersøkt

91 Biologisk forbehandling før infiltrasjon

92

93

Grunnundersøkelser og planlegging av infiltrasjonsanlegg

Grunnundersøkelser og planlegging av infiltrasjonsanlegg Grunnundersøkelser og planlegging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Feil anlegg i fht, lokale grunnforhold - forurensning av nærmiljøet

Detaljer

Bygging av infiltrasjonsanlegg og krav til dokumentasjon

Bygging av infiltrasjonsanlegg og krav til dokumentasjon Bygging av infiltrasjonsanlegg og krav til dokumentasjon KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjonsanlegg Har stor utbredelse både i Norge og andre land

Detaljer

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg

Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Vedlegg 4 Bioforsk Jord og miljø 1432 Ås Frederik A. Dahls vei 20 Tel.: 03 246/92 49 63 10 Fax: 63 00 94 10 jord@bioforsk.no Beskrivelse av infiltrasjonsanlegg Grunt infiltrasjonsanlegg for gråvann fra

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.xxx, bnr. xxx, i xxxx kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendommen.

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Tegnforklaring. VA plan. "Kvammslia nedre" Ivar Vognild

Tegnforklaring. VA plan. Kvammslia nedre Ivar Vognild --- - - - Tegnforklaring VA plan "Kvammslia nedre" Ivar Vognild Kvamslia Nedre Gnr. 233, bnr. 1 i Oppdal kommune Vedlegg: C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Det er gjennomført befaring

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)

Infiltrasjonsanlegg som renseløsning - mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) Vol.2 Nr.25 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av grunt infiltrasjonsanlegg. Vannet renner fra bolig/hytte til slamavskiller og videre til pumpekum for støtbelastning ut i infiltrasjonsgrøfter etablert

Detaljer

Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg. Overflatekartlegging: Sjakting med gravemaskin: Generell kommentar:

Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg. Overflatekartlegging: Sjakting med gravemaskin: Generell kommentar: Gnr. bnr. i kx* kommune Vedlegg: C Dokumentasjonav rensegradog beskrivelseav anlegg Det er gjennomført befaring og grunnundersøkelse på gnr.m, bnr. k#, kommune for å vurdere best egnet avløpsløsning på

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO

Infiltrasjonsanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO Infiltrasjonsanlegg Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Infiltrasjonsanlegg Infiltrasjonsanlegg består av følgende anleggskomponenter: Slamavskiller Pumpekum/støtbelaster,

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. bnr. i Nøtterøy koune for å vurdere best egnet avløpsløsning på eiendoen. Resultater

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

Biofilteranlegg for gråvann Tett tank for toalettavløp

Biofilteranlegg for gråvann Tett tank for toalettavløp Biofilteranlegg for gråvann Tett tank for toalettavløp Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Biofilteranlegg for gråvann Biofilteranlegg for gråvann består av følgende anleggskomponenter:

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer

Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse

Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse Feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbaserte renseanlegg i spredt bebyggelse Fagtreff Vannforeningen Ås, 8. september 2014 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Typer av renseløsninger

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Solør Renovasjon IKS

Solør Renovasjon IKS Grunnundersøkelser - dokumentasjon 105-6 I ÅSNES KOMMUNE Test ref.: 2012-043 Dato: 19.07.2012 Rev.: A Solør Renovasjon IKS Dokumentasjonen er utarbeidet med bakgrunn i befaring og grunnundersøkelser på

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Renseløsninger Slamavskiller med direkte utslipp Infiltrasjonsanlegg Sandfilteranlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - Typer av renseløsninger Det finnes en meny av ulike separate

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt

Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Avløpsløsninger for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Molde 27. mai 2009 Renseløsninger Infiltrasjonsanlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg Minirenseanlegg Filterbedanlegg

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS

Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune. Anders W. Yri, Asplan Viak AS Infiltrasjonsanlegg for inntil 2 boligenheter i Tromsø kommune Anders W. Yri, Asplan Viak AS Leksjonens innhold: Innføring om infiltrasjonsanlegg Renseprosesser i anleggene Hva skal grunnundersøkelse for

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Drift og vedlikehold av renseanlegg 12-13 i avløpsforskriften Renseanlegg

Detaljer

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Vedlegg: C Dokuentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Det er gjennoført synfaring og grunnundersøking på gnr., bnr., fnr. i Vågå koune for å vurdere best egna avløpsløysing på eigedo. Resultat

Detaljer

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 21 2015 Tøfstølhøvda og Agnbrokkvegen hyttefelt i Etnedal kommune. Plan for vann- og avløpsløsninger i hyttefeltene Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Guro

Detaljer

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen

Store infiltrasjonsanlegg. Driftsassistansen Knut Robert Robertsen Store infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen Store Infiltrasjonsanlegg Driftsassistansen 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI

Detaljer

Sandfilteranlegg WC til tett tank Slamavskiller til sjø

Sandfilteranlegg WC til tett tank Slamavskiller til sjø Sandfilteranlegg WC til tett tank Slamavskiller til sjø Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Kurskompendium: Vedlegg 1, side 88-93 Sandfilteranlegg Sandfilteranlegg består av følgende anleggskomponenter:

Detaljer

Hyllebakkatn hyttefelt i Etnedal kommune Plan for vann og avløpsløsninger i hyttefeltet

Hyllebakkatn hyttefelt i Etnedal kommune Plan for vann og avløpsløsninger i hyttefeltet Hyllebakkatn hyttefelt i Etnedal kommune Plan for vann og avløpsløsninger i hyttefeltet Søknad om rammetillatelse for utslipp av avløpsvann GURO RANDEM HENSEL [NIBIO miljø og naturressurser] TITTEL: Hyllebakkatn

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg

Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 155 2009 Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg Forundersøkelse, befaring og detaljundersøkelse ved planlegging av mindre renseanlegg Mæhlum,

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Filterbedanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO

Filterbedanlegg. Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg Guro Randem Hensel, NIBIO Filterbedanlegg Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Filterbedanlegg konstruert våtmark Filterbedanlegg består av følgende anleggskomponenter: Slamavskiller Pumpekum, eventuelt

Detaljer

Søknad om utslipp av avløpsvann fra Skåletjednet hyttefelt, del SYD, i Etnedal kommune. Guro Randem Hensel Jens Chr. Køhler

Søknad om utslipp av avløpsvann fra Skåletjednet hyttefelt, del SYD, i Etnedal kommune. Guro Randem Hensel Jens Chr. Køhler Søknad om utslipp av avløpsvann fra Skåletjednet hyttefelt, del SYD, i Etnedal kommune Guro Randem Hensel Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 87/2005 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor:

Detaljer

Vann- og avløpsplan for Bjødnalabben hyttegrend i Etnedal kommune

Vann- og avløpsplan for Bjødnalabben hyttegrend i Etnedal kommune Vann- og avløpsplan for Bjødnalabben hyttegrend i Etnedal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. SØKNAD OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN.. 2 1. INNLEDNING.. 3 2. SØKER.. 3 3. ORIENTERING OM HYTTEOMRÅDET.. 3 4. SØKNADENS

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 081/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/506 12/3254 M40, Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan

Detaljer

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor?

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Eksempler fra Hamar, Stange og Løten kommuner. 24.5.2016 Ane Christensen Tange, Løten kommune Innhold Forurensningsloven

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Vedtatt av kommunestyret 29. august 2012 Tekniske bestemmelser for mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende Innledning

Detaljer

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 18.08.2015 AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18.08.2015 Kunde: Stutarhaugen Vel og Tor Arne

Detaljer

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Lars Westlie Hydrogeolog Ingeniør fra Høyskolen i Telemark 1992 Naturforvaltning og hydrogeologi Jordforsk Forsker 1992 2001, Utvikle renseløsninger, generell hydrogeologi

Detaljer

Perstølen hytteområde i Etnedal kommune

Perstølen hytteområde i Etnedal kommune Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 43 2007 Perstølen hytteområde i Etnedal kommune Planer for vann- og avløpsløsninger Søknad om utslipp av avløpsvann Jens Chr. Køhler Bioforsk Jord og miljø Sett inn bilde her

Detaljer

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger Verktøy for planlegging, gjennomføring og oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløpsanlegg, Hamar, 21.01.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Fusjon fra 1. juli

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 NATURBASERTE AVLØPSANLEGG Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg

Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Status VA/Miljø-Blader og uttestingsnormer for dokumentasjon av renseeffekt mindre avløpsanlegg Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø VA/Miljø-Blader

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Grunnundersøkelser for infiltrasjon mindre avløpsanlegg

Norsk Vann. Rapport. Grunnundersøkelser for infiltrasjon mindre avløpsanlegg Norsk Vann Rapport 178 2010 Grunnundersøkelser for infiltrasjon mindre avløpsanlegg Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg

Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 155 2009 Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg Forundersøkelse, befaring og detaljundersøkelse ved planlegging av mindre renseanlegg Mæhlum,

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)

Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) Utvalg for tekniske saker 31.08.11 sak 38/11 Vol.2 Nr.24 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av liggende slamavskiller med tre kammer. Pilene viser vannets strømningsvei gjennom kummen. Hovedmengden flyteslam

Detaljer

Avløpsløsning for Sangefjell

Avløpsløsning for Sangefjell Tiliatech AS Postboks 97, Bekkelagshøgda 1109 Oslo Org. nr: 987 532 238 MVA Konto nr: 2711 21 13016 Tlf. 91 351 499 Avløpsløsning for Sangefjell Renseanlegget på Steintippen må bygges om for å tilfredsstille

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen

Infiltrasjonsanlegg. Funksjon og utforming. Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Funksjon og utforming Knut Robert Robertsen Infiltrasjonsanlegg Vannforeningen februar 2017 Knut Robert Robertsen NGU 1981 1986 Jordforsk / Bioforsk 1986 1990 GEOfuturum / COWI 1990-2003

Detaljer

Djupedalslia hyttefelt i Etnedal kommune Kartlegging og vurdering av vann og avløpsløsninger i hyttefeltet

Djupedalslia hyttefelt i Etnedal kommune Kartlegging og vurdering av vann og avløpsløsninger i hyttefeltet NIBIO RAPPORT Djupedalslia hyttefelt i Etnedal kommune Kartlegging og vurdering av vann og avløpsløsninger i hyttefeltet Søknad om rammetillatelse for utslipp av avløpsvann GURO RANDEM HENSEL [NIBIO miljø

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Det er gjennomført synfaring og grunnundersøking på gnr., bnr. i Etne kommune for å vurdere kva som er den best eigna avløpsløysinga på eigedommen. Etne

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Gnr. 115, bnr. 3 i Tingvoll kommune A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært

Detaljer

MINDRE AVLØPSANLEGG 19.04.2012

MINDRE AVLØPSANLEGG 19.04.2012 1 MINDRE AVLØPSANLEGG 19.04.2012 Aerob Med surstoff (oksygen). De fleste organismene, mennesker inkludert, lever i aerobt miljø - dvs. vi trenger oksygen for å drive våre biologiske prosesser. Motsetning:

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Mars 2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle avløpsløsninger i spredt

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding?

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Avløpsløsninger i spredt bebyggelse status og aktuelle løsninger Behov for opprydding? Vannseminar Stjørdal, 20.04.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløp i spredt bebyggelse mindre avløpsanlegg Aktuelle

Detaljer

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 10.08.2014 VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Rapport nr.: Oppdrag

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Sonekart for spredt avløp

Sonekart for spredt avløp Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 8 2006 Sonekart for spredt avløp Kystsonen i Sarpsborg kommune Håkon Borch, Guro Randem Hensel, Jens Christian Køhler Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Hovedkontor Frederik

Detaljer

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan

Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune. VA plan Slåtteli seter gnr.34/2 i Nore og Uvdal kommune VA plan Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Tor Olav Røysgård VA plan Slåtteli seter Prosjektansvarlig hos o.giver: Tor Olav Røysgård Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

N OTAT Lunner kommune v/kari - Anne Steffensen Gorseth Kopi til: Joakim Lystad Fra: Petter D. Jenssen Dato:

N OTAT Lunner kommune v/kari - Anne Steffensen Gorseth Kopi til: Joakim Lystad Fra: Petter D. Jenssen Dato: N OTAT Til: Lunner kommune v/kari - Anne Steffensen Gorseth Kopi til: Joakim Lystad Fra: Petter D. Jenssen Dato: 19. 04. 2017 Utredning - prosjekteringsrapport Rensing av gråvann for gnr. 22, bnr. 93,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 082/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/507 12/3255 M40 Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan -

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger?

Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger? Separate avløpsløsninger og nødvendige feltvurderinger. Hvilke feltvurderinger kreves gjennomført for ulike renseløsninger? Av Jørgen Ove Myrre og Lars Westlie Jørgen Ove Myrre er ansatt BraVA rådgivning

Detaljer

By skog og Ringsstad hyttefelt i Søndre-Land kommune

By skog og Ringsstad hyttefelt i Søndre-Land kommune Rapport Vol. 3 Nr. 26 2008 By skog og Ringsstad hyttefelt i Søndre-Land kommune Planer for vann- og avløpsløsninger Søknad om rammetillatelse for utslipp av avløpsvann Jens Chr. Køhler Bioforsk Jord og

Detaljer

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: Henrik Hyseth VA - plan Brattstølen

Detaljer

Notat. Sammendrag: Innledning: Sak: Dokumentasjon av renseeffekt Vera Compact F1

Notat. Sammendrag: Innledning: Sak: Dokumentasjon av renseeffekt Vera Compact F1 Notat Sak: Dokumentasjon av renseeffekt Vera Compact F1 Til: Vera Miljø v/geir Larsen Fra: Bioforsk Jord og miljø v/guro Randem Hensel Dato: 19. juni 2006 Sammendrag: Renset vann fra gråvannsfilteranlegget

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

TYNSET KOMMUNE. Hvordan står det til i Tynset Kommune? Tynset kommune har tidligere gjort en klassifisering av avløpsanleggene i tre kategorier

TYNSET KOMMUNE. Hvordan står det til i Tynset Kommune? Tynset kommune har tidligere gjort en klassifisering av avløpsanleggene i tre kategorier TYNSET KOMMUNE Opprydding i spredt avløp Målsetningen med prosjektet er å forhindre og redusere forurensning og oppnå bedre vannkvalitet i vann og vassdrag. Norge har forpliktet seg til å forbedre vannmiljøet

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460 Innhold Forklaring av dimensjoneringsprogrammet... 3 Værdata... 3 Gjentaksintervall... 3 Klimafaktor... 3 Nedslagsfelt... 4 Vis nedbørsdata... 4 Beregne nødvendig Fordrøyningsvolum... 4 Maks tillatt utslippsmengde...

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan

Nedre Aasberg - del av eiendommen. Vann- og avløpsplan Nedre Aasberg - del av eiendommen Gnr. 96/1 i Hol kommune Vann- og avløpsplan Oppdragsgiver: Ingrid Aasberg Formell oppdragstittel: Nedre Aasberg januar 2016 Prosjektansvarlig hos o.giver: Øystein Landsgård

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD

UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på ei-tdommen Gn.. bnr festenr/seksjonsnr i 4Prii kommune Navn: Adresse: Postnummer: ittri ay Boligforrnål

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

hvor tema infiltrasjon av avløpsvann

hvor tema infiltrasjon av avløpsvann Infiltrasjon av avløpsvann Av Trond Mæhlum og Guro Randem Hensel Trond Mæhlum og Guro Randem Hensel er forskere ved Bioforsk Jord og miljø, Ås. Momenter fra innlegg på flere fagtreff i Norsk vannforening

Detaljer

ODIN GVR-1. Monteringsinstruks ODIN GVR-1gråvannsanlegg.

ODIN GVR-1. Monteringsinstruks ODIN GVR-1gråvannsanlegg. Monteringsinstruks ODIN GVR-1gråvannsanlegg ODIN GVR-1 SALG OG SERVICE Sørkilen 8 - Postboks 30-1620 Gressvik Tlf. 69 36 17 70 - Fax. 69 37 17 71 e-post: epost@odin-miljo.no www.odin-miljo.no NEDGRAVING-

Detaljer

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Dag Erik Håvimb Rådgiver Prosjekt Opprydding spredt avløp Utgangspunktet: EUs vanndirektiv Mål om god økologisk tilstand hos de fleste vannforekomster

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg Molde kommune, 2016 Utgave 1 1 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike godkjente

Detaljer