blitt vidareført med nye aktivitetar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "blitt vidareført med nye aktivitetar"

Transkript

1 r

2 2 I 1987 vart det avdekka at LNU dei siste to-tre åra hadde gått med til dels store driftsunderskot. Ved inngangen til 1988 var det klart at det akkumuler to underskotet var på nesten 1,5 mil lionar kroner, og styret sette som mål at dette skulle tjenast inn att i løpet av 3-4 år. Med dette utgangspunktet var det klart at 1988 måtte bli eit år prega av omstilling i LNU. Driftsresultatet måt te betrast med fleire hundre tusen kroner, og dette var ikkje mogeleg utan harde prioriteringar og innspa ringar på alle punkt. Målet for styret var å gjennomføre ein aktivtet i 1988 på omlag same nivå som tidlegare år, slik at LNU kunne spele same rolle som tidlegare som samarbeidspartnar for medlemsor ganisasjonar og styresmakter. Sam stundes skulle dette skje til langt låga re kostnadarenn før. Med årsmeldin ga og rekneskapen som styret her legg fram, meiner vi å kunne doku mentere at omstillingsprosessen i LNU har vore vellukka på begge desse punkta. Rekneskapen viser eit driftsoverskot på kroner, som har vorte nytta til å dekkje inn tidlegare underskot og ekstraordinæ re kostnadar. Samstundes syner årsmeldinga at 1988 har vore eit år med aktivitet på omlag same nivå som tidlegare år. Nærare og betre kontakt og samar beid med medlemsorganisasjonane har vore eit overordna mål for all verksemd i Styret har lagt stor vekt på å trekkje organisasjonane med i politiske debattar, bla. omkring Organisasjonsundersøkinga, Ung domspolitisk program og Verdsung domsfestivalen. Vidare har ein freista å etablere større grad av uformell kontakt mellom folk i LNU og med lemsorganisasjonane. Eit par konkrete saker i året som gjekk ga høve til ei prinsippiell gjenn omdrøfting av LNU si rolle og arbeids delinga mellom LNU og dei einskilde organisasjonane. Styret konkluderte desse diskusjonane med å stadfeste på nytt prinsippet om at LNU skal vere eit arbeidsredskap for medlemsorga nisasjonane, styrt av desse organisa sjonane. Vidare har styret understre ka at utvikling av LNU som ungdomspolitisk plattform for medlemsorgani sasjonane må finne stad gradvis og i samspel med organisasjonane. Dette inneber ôg at medlemsorganisasjo nane syner omtanke ved val av kva for saker dei køyrer gjennom LNU og kva for saker som betre kan løysast ved innsats frå enkeltorganisasjona ne. Året 1988 har ført med seg store prosjekt på alle dei fire sektorane i LNU; nasjonalt, nordisk, internasjo nalt og u-land, slik det går fram av denne årsmeldinga. At aktivitet~ka lenderane pådei ulike sektorane erav ulik storlelk, seier ikkje så mykje om kva for sektor som er høgast priori tert. Det er snarare eit resultat av at arbeidet på enkelte sektorar, spesielt internasjonalt, i stor grad er knytt til konkrete arrangement. Til samanlik ning er nasjonal sektor mest knytt til politiske saker og prosessar, og mindre til datoar og arrangement. Ein må kunne seie at det er nasjonal sektor som har utvikla seg sterkast i året som gjekk. Heile året var det ein debatt innad i LNU og med medlemsorganisasjona ne om det nye Ungdomspolitiske pro grammet, som skal vedtakast av representantskapet i Saka var fleire gonger ute til høyring i organisa sjonane, og dokumentet har utvikla seg mykje frå det første utkastet. Materialet til Organisasjonsunder søkinga vart samla inn på hausten 1986, og to år seinare, hausten 1988 låg rapporten f rå prosjektet føre. Den fekk namnet Ein god nr. 2? og vart opptakt til ein debatt om mål og verke middel i organisasjonane. Denne debatten vil bli ført vidare i 1989, og siktemålet er å utvikle organisasjona ne som fritidstilbod og talerøyr for barn og ungdom. Debatten vil bli ført på fleire plan, på den eine sida internt i organisasjonane og på den andre sida i form av ein debatt om dei ram mevilkâra samfunnet byd frivilleg arbeid i dag. Ein førebels konklusjon på debat ten vart det då representantskapet vedtok atlnuskal ha som hovudopp gåve i 1989 å synleggjere detfrivillege organisasjonarbeidet for barn og unge. Aksjonen motframandhatog rasis me vart gjennomført i oktober i sam arbeid med 15 av medlemsorganisa sjonane. En fremmed er en venn du ikke kjenner, med undertittel Ung dom sier JA til et fargerikt fellesskap var hovudsiagordet for kampanjen. Til skilnad f rå andre LNU-tiltak, var det i denne kampanjen kontakt direk te mellom LNU og lokalavdelingane i dei organisasjonane som deltok. Aksjonspakker med ca pla katar vart sendt ut til lokale einingar, som brukte natta til FNdagen, 24. oktober, til å hengje opp plakatane.. En fremmed er en venn du ikke kjenner gjekk inn i ei rekkje av anti rasistiske utspel frå LNU i 1988, og styret meiner det må vere el hovud oppgåve dei næraste åra, både for LNU ogfordei einskilde organisasjo nane, å halde fram solidaritetsarbei det med våre nye landsmenn og - kvinner. Spesielt børein sjåpå korleis barne- og ungdomsorganisasjonane i større grad kan bli eit tilbod ôg for ungdom med ein annan kulturbak grunn enn den norske.

3 Den andre europeiske konferan sen for ungdomsministrarvart halden i Oslo 1april Iår. LNUsto som arrangør for ein større ungdomskonferanse i Oslo, knytta til ministrane sin konfer anse. Arbeidet på internasjonal sek tor i 1988 var i stor grad knytta til desse to arrangementa, sidan det heile året pågjekk ein prosess for å førebu og følgje opp det politiske inn haldet i konferansane. Betringa i det storpolitiske samar beidsklimaet har naturleg nok ført til eit godt år for ungdomskontakten aust/vest i Europa. Rammeverket har blitt vidareført med nye aktivitetar både i Aust-og Vest-Europa. Spesielt er det gledeleg at ein i år for første gongen har klart å få til eit massear rangement der fleire enn berre ung domspolitikarane påtoppnivå har fått høve til å delta i Rammeverket. Dette erei utvikling som vi måstimulere i åra framover. På nordisk sektor var Ungdom mens Nordisk Råd i Oslo i april det store høgdepunktet. Diskusjonane var denne gongen spesielt knytta til den kulturelle handlingsplanen, som vart vedteken av Nordisk Råd dag ane etter UNR. Det låg ei stund an til at avsnitta om ungdomsarbeidet i hand lingsplanen skulle gå i ein heilt annan retning enn det ungdomsorganisasjo nane i Norden ønskte. Difor blei det i arbeidd ein god del med å endre dette, og det endelege resulta tet er organisasjonane godt nøgde med. Det ligg no an til å gje Nordisk Ungdomskomite større politiske opp gåver, mellom anna knytta til samord ning av Norden sin ungdomspoiitikk i europeiske fora. Studie- og informasjonreisa til dei fem landa i Mellom-Amerika var ho vudaktiviteten på u-landssektoren i året som gjekk. Ein delegasjon med representantar for medlemsorgani sasjonane fekk høve til både å møte eit breidt utval av politiske leiarar og å studere prosjekta som har fått støtte Irå Ungdomskampanjen. Reisa er blitt følgd opp med informasjonstiltak i massemedia og medlemsorganisa sjonar kjem ein delegasjon med ungdomsleiarare Irå Mellom- Amerika på gjenvisitt til LNU. SADCC-prosjektet er blitt ført vida rei 1988, uten at året harført med seg dei store arrangementa. Etter disku sjon hos alle partane har ein kome overeins om ein fireårsplan der ein gjer kulturavtala meir konkret. Ung domsråda f rå SADGO og Norden møttest i Harare i oktober for å arbei de vidare med fireårsplanen. Styret har i 1988 lagt vekt på å følgje opp og vidare utvikle samarbei det med andre organisasjonar og in stitusjonar. Det gjeld det administrati ve samarbeidet med Ungdomskam panjen og Atlantis -Norsk Stiftelse for Ungdomsutveksling, samarbeidet med Kulturdepartementet, Utenriks departementet og Departementet for utviklingshjalp, samt alle dei nasjona le, nordiske og europeiske samar beidsfora som LNU er medlem i. 3

4 4 I arbeidsramma for nasjonal sektor 1988 vart fylgjande hovudsaker trek te opp: - Gjennomføring av kampanje mot rasisme, Velkomen til Noreg - Utarbeiding av ein strategi for barne- og ungdomspolitikk fram mot år 2000 Arbeid for å betre organisasjonane sine arbeidstilhøve Deterogsådesse oppgåvenesom har dominert innsatsen på nasjonal sektor Kampanjen mot rasis mefekkstoroppslutning og represen terte utan tvil eit bidrag i innsatsen mot rasisme i landet vårt. Det var fyrste gongen LNU gjennomførte ein kampanje av eit slikt omfang, der vi vende oss direkte til organisasjonane sine lokalledd. Arbeidet med ein barne- og ung domspolitisk strategi har munna ut I eit omfattande programutkast som fyrste gong blei handsama på repre sentantskapsmøtet i Program met vil bli endeleg handsama på Ungdomstinget Både utarbei dingsprosessen og sjølve program met kan vere med å styrkje LNU som eit barne- og ungdomspolitisk talerø yr, og dermed setje LNU i stand til å nå fram i saker der organisasjonane har eit felles syn. Med omsyn til arbeidet for å betre organisasjonane sine arbeids- tilhø ve, er det mykje som tyder på at 1988 var prega av stagnasjon, eller til og med eit steg attende. Store ned- skje ringar i kommuner og fylker har ram ma løyvingane til frivillege organisa sjonar, og det ser uttil at lokallaga kan gå vanskelege tider i møte. LNU har ikkje istornokgradnåddframn-iedor ganisasjonane sine synspunkt og ar gument, og det er ein klar trong til å prioritere opp denne oppgåva i året som kjem. KAMPANJEN MOT RASISME Kampanjen fekk tittelen En frem med er en venn du ikke kjenner, og blei gjennomført som ein storstila plakataksjon natt til FN- dagen 24. oktober. Ialt plakatar, eller 8 tonn, blei distribuert direkte til lokal ledda i organisasjonane som tok del. Plakataksjonen vart ei avslutning av kampanjen Jatil etfargeriktfelles skap. Hovudbodskapen var å mar kere at ungdom flest har ei positiv haldning til innvandrarar. LNU fekk mange positive og få negative reaksjonar på aksjonen. Kampanjen var mange stader godt synleg iterrenget. Vi må likevel rekne med at ein monaleg del av plakatane aldri blei hengde opp, og at omfanget har variert mykje frå stad til stad. Mediedekninga må oppsummerast som skuffande når ein tek omsyn til omfanget kampanjen hadde. Det er vanskeleg å vurdere den totale effekten av ein kampanje som dette. Hausten 1988 snuddo nok vin den noko i positiv lei og det kom ganske klart fram at det var motstan darane mot rasismesomvarpå offen siven. LNU sin kampanje represen terte i så måte eit positivt bidrag, men var neppe avgjerande. Kampanjen kravde mykje ressur sar og arbeidsinnsats. Plan legginga og organiseringaav arbeidetfungerte godt. Om effekten stod i rimeleg høve til innsatsen er det vanskeleg åavgje re. Det må likevel slåast fast at aksjo nar av denne typen berre kan gjenn omførast unntaksvis og på svært høgt prioriterte område. ORGANISASJONS~ UNDERSØKINGA - EIN GOD NR. 2? Arbeidet med Organisasjonsun dersøkinga frå 1986 vart fullført haus ten Undersøkinga blei gitt ut i boktorm med eit opplag på i alt 5000, og det blei utarbeidd ein foredrags pakke til bruk ved presentasjon av undersøkelsen. Resultata av undersøking er m.a. nytta til å dokumentere den store leiiarinnsatsen som vert lagt ned i dei frivillege organisasjonane, og vidare at leiarmangelen er det problemet lokallaga peikar på som det alvorle gaste dei har. Undersøkinga er dessutan freista brukt til å få igang ein debatt om korleis demokratiet fungerer i våre eigne organisasjonar. Resultata vi ser heilt klart at organisasjonane ikkje ubetinga er den gode skulen i demo krati som vi gjerne vil vere. Det harvore storetterspurnad etter organisasjonsundersøkinga og etter foredragshaldararsom kan presente re resultata. ARBEIDET MED EIT UNGDOMS- POLITISK PROGRAM Hovudsaka på representan skapsmøtet i årvareinførebelsdisku sjon om eit ungdomspolitisk program, med grunnlag i eit forslag til analyse og målsettingarsomvarsendtut. Det var brei semje om dei hovudlinjersom var trekte opp i framlegget, og styret utarbeidde eit nytt framlegg til pro gram med grunnlag i dette, der også konkrete tiltakspunkt var teke med. Det nye framlegget blei sendt organi sasjonane til høyring på tampen av året. Det kan konstaterast ein klarten dens I retning av auka interesse hjå

5 organlsasjonane til å bruke LNU som eit barne- og ungdomspolitisk tale røyr. Handsaminga av det ungdomspolitiske programmet vil være viktig når ein serframover, fordi det vil setje LNU betre i stand til å ta standpunkt I barna- og ungdoms-politiske spørs mål. Programmet vil utgjera ei platt form for vidare arbeid med politiske saker. LNU fekk tilsendt eit framlegg frå Barneombodet om oppretting av eit eige departement for barne-, ung doms- og familiesaker. I ei fråsegn gjekk LNU-styret mot dette framleg get, m.a.fordiein meintedetvillevere umogeleg å lausrive alle typiske bar ne- og ungdomssakorfrå del eksiste rande departementa og at resultatet dermed kunne bli ei sinkande dob belthandsaming. ORGANISA~ SJONANE SINE ARBEIDSVILKÅR Arbeidet for å betre organisasjona ne sine arbeidstilhøve har vore og er inne i ein vanskeleg fase. Den stram me kommuneøkonomien rammar i særleg grad dei ikkje-lovfesta oppgå vane, mellomannatiltakpåkultursek toren. Det syns åhavoreeintendens i 1988 at løyvingane til frivilleg barnaog ungdomsarbeid blei reduserte eller i beste fall ståande uendra. I enkelte kommuner er det også stramma inn på høvet til å nytte kommunale lokale, til dømes skular, til frivillig barne- og ungdomsarbeid. Alt i alt vert det tyngre å drive lokalt frivilleg arbeid, noko som igjen ram mar leiarrekrutteringa. Dette kan lett bli ein vond sirkel det vert vanskeleg å bryte ut av. LNU ga i 1988 ut eit hefte med oversyn over stønadsordningane for frivillige bame- og ungdomsorganisa sjonar i alle fylker. Mot slutten av året vart det igong sett ei undersøking med sikte på å få fram eit oversyn over endringar i stønaden somfylgje av budsjetthand saminga for LNU har i 1988 ikkje gjort nok for å fremje organisasjonane sine Interes ser i høve til fylker og kommuner. Av omsyn til andre nasjonale saker, vart dette arbeidet lagt tilside store delar av året. I lys av at organisasjonane sitt største problem no har si rot i lokale vedtak og beslutningar, er dette ei oppgåve som må opprioriterast. På nasjonalt plan erorganisasjona ne sine rammevilkår mindre i fare. Men også her vil det vare trong for å vare på vakt i tida som kjem. LNU arbeidde i 1988 aktivt i høve til både den administrative og politiske leiinga i Kultur- og vitskaps- departementet og Kyrkje- og undervisningskomitèen når det gjaldt framlegg i statsbudsjet tet som hadde betydning for det frivil hege barne- og ungdomsarbeidet. UTVALET OM FRIVILLEGE OR~ GANISASJONAR Utvalet som har vurdert frivilliege organisasjonar i Noreg, det såkalla Korvaldutvalet, la fram si innstilling i LNU sin leiar, Tor Arne Gang sø, var medlem av utvalet. Utvaletfremjaei lang rekkje forslag til betring av rammevilkåraforfrivillige organisasjonar, mellom anna innfø ring av ein ny såkalla grunnstønads ordning. LNU har lagtvekt pååbruke utvalet sine fram legg aktivt i arbeidet for å fremje barne- og ungdomsorga nisasjonane sine interesser. Utvalet si innstilling blei presentert i eit eige temanummer av Ungdomsnytt hausten STATUS FOR FRIVILLEGE BARNE~OG UNGDOMS~ LEIARAR LNU si organisasjonsundersøking viste klart at mangel på lelarar er barne- og ungdomsorganisasjonane sitt største problem. Det vert stadig vanskelegare å få folk til å ta på seg arbeidskrevjande leiarverv. LNU har også il 988 arbeidd for: - Betre permisjonsordningar i ar beidslivet for tilsette som skal ta del i viktige møter i barne- og ungdomsor ganisasjonane - At skuleelevar si deltaking på slike møter ikkje skal førast som fråver på vitnemålet - At lelarerfaring skal vare mest mulig kompetansegjevande i skule og ar beidsliv. Det viser seg å vare tungt å nå fram i høve til styresmakter og partane i arbeidslivet pådesse punkta. Det kan diverre ikkje konstaterast framsteg i KONTAKTEN MED ORGANISA~ SJONANE Ordninga med halvårlege kon taktmøterharblittførtvidare i I perioden mars blei det arran gert 6 kontaktmøte, der møta vardelt inn etter dei ulike organisasjonstypar (kristne, partipolitiske, student/elev osb.) Kontaktmøta i haust blei haldne i tidsrommet desember. Denne gongen blei møta delt inn etter tema, der organisasjonane sjolve valde kva for møte dei ville ta del i. Alle tema var på ulike måtar retta Inn mot handsa minga av ungdomspolitisk program og Barna- og Ungdomstinget Det var positive reaksjonar på den endra møteforma, og det vert teke sikte på å føre vidare denne i Utover dei faste kontaktmøta er kontakten mellom organisasjonane og LNU svært varierande. Enkelte organisasjonar nyttar LNU sine tilbod ofte, medan andre ikkje let høyre frå seg. TOPPLEIAR~~ SKULERING Også i 1988 vart det gjennomført alt toppleiarkurs i regi av Heitmann PPLU, med 28 deltakarar. Kurset er særskilt lagt til rette for LNU. Det tok opp emne som målsetjing og målana lyse, organisasjonen og omgjevnada ne, rekruttering av medlemerog Ieia rar, leiarutvikling, kommunikasjons teori, organisasjonsdiagnose og pro blemløysingsteknikkar. Målgruppa er sentrale tillitsvalde og tilsette i organisasjonane. Interessen for å ta del på kurset var stor, og det ser ut til at dette kursopplegget klart dekkjer ein behov i organisasjonane. LNU har i 1988 samarbeidd med Heitmann PPLU om utvikling av alt nytt organisasjonsutvikhingsprosjekt 5

6 6 som kan gjennomførast frå 1989, i samband med LNU sin organisa sjonskampanje. Dette vil bli eit pro sjekt som strekkjer seg over 9-12 månader, der tre og tre organ Isasjo nar vil arbeide saman. Prosjektet er kalt Den gode sirkel og ereit såkalla vegvalprosjekt. Føremålet er å klar gjere korleis ein vil at organisasjona ne skal sjå ut om eit visst antal år og klargjere kva for val som må gje rast i dag for at målet kan bli nådd. SAMAR B EI DET MED BARNE~ OG UNGDOMSRÅDA Som tidlegare år vart det arrangert eit seminar for Barne- og ungdoms råda. 12 Barne- og ungdomsråd var representerte. Eit av dei spørsmål som vart drøfta var kva rolle LNU skal spele i høve til Barne- og ungdomsrå da. Det var semje om at det ikkje skulle skipast nokon ny nasjonal struktur for å ta vare på BURa sine kontakt- og koordineringsbehov. Deltakarane på seminaret vart samde om å skipe ei arbeids- gruppe på tre medlemerfor å utvikle arbeidet i og mellom BURa, planlegge BUR konferansen neste år saman med LNU, og drøfte det vidare samarbei det med LNU. Utvalet tok til med arbeidet sitt hausten Styret i LNU harogsågjennomdrøf ta tilhøvet mellom Barne- og Ung domsråda og LNU. Resultatet vart ei prinsippiell avklaring som inneber at LNU ikkje skal vere paraplyforbura, men framleis avgrense seg til å vere paraply for dei landsomfattande bar ne- og ungdomsorganisasjonane. BURa si oppgåve er tilsvarande å samordne samarbeidet mellom orga nisasjonane på fylkesplan. Vi må erkjenne at LNU sin service overforbarne- og Ungdomsråda ikkje har vore god nok. I desember 1988 kom det i gong faste informasjons sendingar til BURa. Den praktiske støtten til Barne- og Ungdomsråda må opprioriterast i 1989, ikkje minst vil det vere viktig å halde fram med å bygge oppgode kanalarforformidling av informasjon. NASJONAL KALENDER Årsmøte I Oslo Barne og ungdomsråd 28. januar lnnleiing frå LNU: Atle Faye Den Internasjonale forbrukardagen 15. mars I Oslo Frå LNU: Atle Faye Lelartrenlngssemlnar UNKF 16. april I Spydeberg lnnleiing frå LNU: Atle Faye Seminar om dlstrlktspolltlkk mai i Vågå, arrangert av NBU og AUF Frå LNU: Målfrid Fuglås Landsmøte I LFK mai i Larvik Frå LNU: Tor Arne Gangsø Landsforeningen mot AIDS Årsmøte 31. mai i Oslo Frå LNU: Kjell Håkon Andersen Landsmøte I Norsk Sko leorkesterforbu nd juni i Fredrikstad. Presentasjon av LNIJ: Janne Gry Brandt. Gjest frå LNU: Dag Endal Landsmøte i Norges Bygdeung domslag 18.-i 9. juniilarvik Frå LNU: Dag Endal Landsmøte I Senterungdommens Landsforbund juni på Nordfjordeid. Frå LNU: Tor Arne Gangsø Ungdommen i det postmoderna samhållet i.-2. september, seminar i Våste rås, Sverige. Frå LNU: Atle Faye Landsmøte i Folkeaksjonen Mot Hasj 4. september i Oslo Helsingstale f rå LNU: Atle Faye Intern presentasjon av organisa sjonsundersøkinga for medlems organisasjonane 7. september, LNU Ved Dag Endal, Unni Fortun og Kristen Ulstein Kommunal ungdomskonferanse I Odda Kommune, 1 7.september Frå LNU: Kristen Ulstein Representantskapsmøte 1. oktober ioslo Hadelandskonferansen (Kultur- og Vitskapsdept.) oktober Frå LNU: Dag Endal, Rune Gustav sen og Tor Arne Gangsø (innleiar) Avslutning for Ja til et fargerikt fellesskap 25. oktober i Oslo Frå LNU: Linda Våge, Inger Marg rethe Nyen, Kristen Ulstein, Rune Gustavsen og Dag Endal BUR-semlnar oktober på Sørmarka. 20 deltakarar frå 12 Barne- og ungdomsråd. Frå LNU: Målt rid Fuglås, Rune Gus tavsen, Janne Gry Brandt, Atle Faye, Tor Arne Gangsø og Dag Endal. Topplelarkurs november på Sermarka 28 deltakarar Frå LNU: Ranveig Tveitnes Kommunal ungdomskonferanse I Bærum Kommune, 5. november Frå LNU: Kristen Ulstein Forbrukarpolitisk seminar 1. desember i Oslo Frå LNU: Atle Faye og Dag Endal Europeisk konferanse I SOS-Rasisme 17.-la. desember i Paris Observatør frå LNU: Rune Gustav sen Årsmøte i Østfold Barne- og Ungdomsråd i Sarpsborg. Frå LNU: Rune Gustavsen

7 1988 har vore elt aktivt år for det nordiske arbeidet i LNU, m.a. med arrangering av Ungdommens Nor disk Råd og diskusjonane kring nor disk kufturen handlingsplan der LNU var aktivt involvert i det førebuande arbeidet. Detvarsærleg pà vårparten atnor disk sektor hadde mange oppgåver. For å klàre alle desse vart sekretari atsansvarot fordelt på tre konsulen tar. Særleg UNR førte med seg mykje administrasjon, og fyrste halvår bruk te LNU anslagsvis over ei halv stilling til nordiske saker. I andre halvåret vart situasjonen meir avklara då den nytilsette u-landskonsulenten gjekk inn som konsulent i nordisk utval med ansvar for å fylgje opp dei nordiske sakene. UNGDOMMENS NORDISK RÅD (UNR) UNR 1988 fant stad på LO-skolen på Sørmarka utanfor Oslo. LNU stod for den praktiske gjennomføringa av arrangementet, delvis i samarbeid med det koordinerande sekretariatet (PNU-Finland). Etterat rammene var lagde, vart heile arrangementet I praksis styrt frå Oslo. Rundt 80 ungdommar f rå helle Nor den diskuterte m.a. Nordisk Ministerråd sitt forslag til ein nordisk kulturell handlingsplan, ungdomsorganisasjo nane si rolle i det nordiske samarbei det, miljøspørsmål og rasismo. Deltakarane fordelte seg med to frå kvar av dei nordiske partipolitiske samarbeidsorganisasjonane, to frå kvar av FNU sine nasjonale avdelin gar, og ein representant fra kvar av dei parti-politiske ungdomsorganisa sjonane der moderpartiet er repre sentert i den nasjonale folkeforsam linga. I tillegg møtte ein representant frå den samiske ungdommen som ob servatør ved organisasjonen Sami nuorra. Det vart utarbeldd elt sluttkommu nike frå konferansen som vart lagt framforpresidietpå Nordisk Råds 35. sesjon tok LNU initiativ til eit ekstra ordinært UNR i samband med Nor disk Råd sin ekstra-ordinære sesjon for miljøspørsmål. DUF sto for arran gementet på vegne av FNU 0gLNU var representert. Årsaka til dette ini tiativet var at miljøspørsmål har vore sentrale på dei siste UNR-sesjonane, og at Nordisk Råd ville komme til åta ei rad Initiativ det var viktig å møte så tidlig som råd. Miljøspørsmål var og blitt dramatisk aktualisert gjennom sommarens algeinnvasjon og soldød. Eit ekstra-ordinært UNR ville difor vise kor alvorleg ungdom I Norden tek det nordiske og internasjonale sam arbeidet om miljøproblom. Sluttdokumentet frå det ekstra-or dinære UNR vart overrekt til Nordisk Råd, saman med eit nordisk miljoma nifest. Dette manifestet har LNU sei nare sendt ut til sine medlemar, med oppmoding om å slutte seg til dei momenta som der blir trekte fram. NORDISK KONTAKTMØTE Kvart år blir det halde to Nordiske Kontaktmøte. Dette er eit forum der del fem nordiske nasjonalkomiteane møtest for å samordne aktivitetar på alle sektorar. Spesielt blir desse møta nytta til å drøfte nordisk innspel i CENYC, EF s Ungdomsforum og Europarådet. Generalsekretæren i CENYG deltek under desse diskusjo nano. Kontaktmøta går på omgang mellom dei fem nordiske landa, og i 1988 var det Island og Finland som var vertskap. NORDISK KULTUR HANDLINGSPLAN Den kulturelle handlingsplanen var eit av del sentrale tema på UNR I I tillegg til spørsmål som kultu ren si rolle idet nordiske samarbeidet, media- og utdanningsspørsmål, trakk ein fram ungdomsorganisasjonane si rolle I det nordiske samarbeidet. Det er positivt at handlingsplanen seier at Nordisk Ungdomskomite skal spele ei meir aktiv politisk rolle, men det er i samband med dette heilt klart eit behov for auka ressursar til komi teen sitt arbeid. Vidare vil UNR arbei de for at dei nordiske samarbeidsor ganisajonane må bli høringsinstansar for Ministerådet i ungdomsspørsmål. 7

8 NORDISK UNGDOMSKOM~TE FNU/FNF~ KONFERANSE NORDISK KALENDER 8 Nordisk ungdomskomite hargjenn omgått til dels store endringar dei siste åra. Frå å vere eit fordelingsor gan for pengar har det vorte eit meir politisk organ som har fått nye og store oppgåver. Etter at FNU I 1987 fekk forhindra at komiteen vart ned lagt, m.a. gjennom press frå nasjonal komiteane, har den kulturelle hand llngspianen for Norden trekt fram tre oppgåverfordetvidare arbeidet. Det gjeld fordeling av organlssjonsstø nad og prosjektstønad, rolla som politisk pådrivar I arbeidet med nor disk politisk samarbeid, og som det same i Norden/Europa samanheng. Diskusjonen om endringa i rolla til Nordisk Ungdomskomite er likevel ikkjeferdig. LNUvil idensamanheng arbeide for at representasjonen i komiteen blir mest mogleg lik det ideelle målet med to representantar rå kvar nasjon, inkludert sjelvstyre områda, derein representant kjemf rå styresmaktene og ein frå dei frivillege ungdomsorganisasjonane. NORDISK KONTAKT KON FERANSE LNU var observatør på den nordis ke kontaktkonferansen i Stockholm. Dette er eit samarbeidsforum for del departementa som har ansvar for ungdomsspørsmål i dei nordiske lan da. Konferansen diskuterte repre sentasjon i og oppgåver for Nordisk Ungdomskomite og skipinga av eit ungdomsforsknlngsorgan. Det skjer mykje interessant og god forskning på ungdoms-spørsmål, men berre ein liten del av dette kjem dei politiske ungdomsorgana til gode. På dette møtet starta ein også ein prosess der ein gjekk gjennom og diskuterte kon taktkonferansen si oppbygging og ar beidsmåtar. NORDISK UNGDOMS~ INFORMASJON LNU deltok på eit seminar om ung domsinformasjon i København, der ein diskuterte moglege formar for samordning mellom dei instansane som driv med ungdomsinformasjon i Norden. LNU harførebels ikkje planarom å gå aktivt inn i arbeidet slik det vart presentert på konferansen, då dette erorganisert på ein måte som blandar saman individuell informasjon og in formasjon ut til organisasjonane. LNU tok del på ein FNU/FNF-kon feranse i Stockholm derein diskuterte om det var mogleg å opprette ein ung domsorganisasjon innanfor FNU/ FNF-systemet idel landa som ikkje alt har det. LNU sitt synspunkt I denne saka var at slike ungdomsorganisa sjonargjeme kan opprettast I del ulike landa, men for LNU sin del erdet ikkje ei oppgåve å skipe nye organisasjo nar. NORDISK UNGDOMSTREFF Nordisk Ungdomstreff skulle i 1988 leggjast til Dombås i slutten av juli. Planleggingsarbeidet van rute utover vinteren og våren, programmet var klart o.s.b., men grunna liten interes se og for lav deltaking måtte heile arrangementet avlysast. Ein bør nofåei grundig vurdering av kva ein vil med Nordisk Ungdoms treff, kva slag program ein skal leggje opp til og kven ein skal ha som mål gruppe. FNU har førebels vedteke å prøve med eit arrangement til, som DUF skal vere ansvarlege for. STUDIETUR TIL SVERIGE For å styrke det svensk-norske samarbeidet mellom ungdomsorga nisasjonar både på lokalt og regionalt plan vardeti 1988 planlagt ein studie turtil Sverige. Dette tilbodet gjaldt or ganisasjonar som både ynskjer å opprette eller styrke samarbeidet med organisasjonar i Sverige. Ny Giv-kampanjen løyvde pengar til pro sjektet, men grunna korte tidsfristar for medlemsorganisasjonane våre vart det vedteke å utsette turen til mars FORENINGEN NORDEN LNU har i 1988 hatt jamnleg kontakt med Foreningen Norden. Forenin gen Norden har ein fast observatør i LNU sitt nordiske utval, medan LNU har rett til å møte med observatørsta tus i hovudstyret til Foreningen Nor den vart det gjennomført ein revisjon av samarbeidsavtalen mel lom Foreningen Norden og LNU, utan at realitetane vart endra. Ungdommens Nordiske Råd mars i Oslo. Frå LNU: Kjell Håkon Andersen, Hege Berg-Nielsen og Kristen Ulstein. Nordisk seminar om ungdomsinformasjon mai i København. Frå LNU : Hege Berg-Nielsen Nordisk Kontaktmøte 11.-i 4.februar på Is land Frå LNU: Tor Arne Gangsø og Dag Endal september i Helsinki Frå LNU: Tor Arne Gangsø, Dag Endal og Knut Røed. Nordisk kontaktkonferanse mai i Helsinki. Frå LNU : Hege Berg-Nielsen Møte med Foreningen Norden 26, ma[ i Oslo. Frå LNU Dag Endal, Tor Arne Gangsø, Elise Sandnes. FNU/FNF-konferanse august i Stockholm. Frå LNU : Anne-Britt øverbø og Ragnar Kvåle FNU ordførar/sekretærmøte mars i Oslo. Frå LNU : Hege Berg-Nielsen, Kjell Håkon Andersen og Elise Sandnes september i Helsinki. Frå LNU : Hege Berg-Nielsen UNR ekstra-ordinær sesjon november i Helsingør. Frå LNU: Ragnar Kvåle. Nordisk samrådingsmøte mellom nasjonalkommiteane 20. november i København. Frå LNU : Tor Arne Gangsø.

9 Q z I som i tidlegare år har LNU konsentrert u-landsarbeldet rundt nokre spesielle tema og prosjekt. Dette er gjort for å oppnå best moge leg informasjons- og skoleringseffekt, i tillegg til politisk påverkingskraft. Dette året låg fokus på Mellom-Ame rika og Det sørlege Afrika, og del po litiske, økonomiske og sosiale tilhøva i desse regionane. STUDIETUR TIL MELLOM- AMERIKA LNU gjennomførte i 1988 ein tre vekers studie- og informasjonstur til Mellom-Amerika for 8 ungdomspoliti karar og ungdomsleiarar. Delegasjo nenvarleiaavu-landskonsulenten og leiar av u-landsutvalet. Elles bestod delegasjonen av representantar frå Noregs Ungdomslag, Arbeidernes Ungdomsfylking, Europeisk Ung dom, Norges Kristelige Studenterfor bund, Unge Norske Katolikkers For bund, Norske 4 H, Senterungdom men og Ungdomskampanjen 85. De legasjonen besøkte Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua og Costa Rica, og hadde samtalar både med regjeringsrepresentantar, oppo sisjonspolitikarar, menneskerettsor ganisasjonar og andre frivillige orga nisasjonar. Itillegg vitjadelegasjonen norske prosjekt som m.a. er støtta av midlarfrå Ungdomskampanjen 85, og dei vitja norske fredskorpsdeltakarar på NORAD-finansierte prosjekt i Ni caragua. Dette siste var spesielt In tressant sidan LNU har markert seg sterkt i debatten om FK til Nicaragua. Før studieturen vart det gjennomført ei førebuingsreise til regionen for å knyte kontaktarogfåein oversikt over kva organisasjonar det kunne vere aktuelt å vitje. For deftakarane vart det arrangert to førebuingsseminar der ein skolerte seg i dei forskjellige landa sin historie, politikk, økonomi og kultur. Etter turen har det vore arrangert to møte der ein har planlagt oppfyljinga av turen. Dette inneber både skriving av rapportar, artiklar, notat o.s.b., I tillegg til utarbeiding av ein serie lysbilete til bruk I foredrags verksemd. Vi vurderer det slik at mykje infor masjon har gått attende til organisa sjonaneetterturen, spesieletdeisom hadde deltakarar med pâ turen. På den andre sida har delegasjonsvitjin ga ikkje ført til noko ekstern informa sjonsverksemd, trass i at dette var eit viktig mål for turen. Dette må sikrast på ein heilt annan måte når ein skal gjennomføre slike prosjekt i framtida. Utbyttet av studieturen var stort for alle deltakarane. Del fekk ei første hands innføring i situasjonen i eit område som sjeldan vert omtala særleg grundig i norske media. Sam stundes er Mellom-Amerika eit særs Interessant område både politisk og kulturelt, og det er eit område som norsk ungdom er opptekne av. Fleire avcieltakaranefekk høve til åvitje pro sjekt som har vore støtta av deira eigen organisasjon, noko som har stor informasjonsverdi tilbake til dei ulike organisasjonane. Samstundes vart det knytta mange og sterke band til ungdomsorganisasjonar I regio nen. Dette har lagt grunnlaget for eit utvida samarbeid i framtida, noko som betyr mykje når det gjeld infor masjon, kunnskap og engasjement for ungdom i begge regionane.

10 10 NORDEN/SADCC~ SAMAR B EI DET har LNU fulgt opp kontakten med ungdomsorganisasjonane i SADCC-regionen, med utgangs punkt i kulturavtalen mellom Norden og SADCC-landa som vart vedteken i Danmark i Gjennom nordiske kontaktmøte utarbeidde LNU saman med dei andre nordiske nasjonalråda ein fire-års plan for det vidare samar beidet. Desse kontaktmeta har vore viktige for å samordne u-landsarbei det i dei nordiske landa, og dci funger te og som førebuingsmøte for kon taktmøte mellom nasjonalråda i Nor den og SADCC som vart halde i Hara re. På dette møtet vart fire-års planen og eit mogleg SADCC ungdomssek retariat diskutert, og linene fram mot neste store konferanse vart trekte opp. Etter dette kontaktmetet reiste dei to representantanefrålnutil Botswana og Angola. Botswana harein rik orga nisasjonsflora med mange av dei same organisasjonane som er med lemer av LNU. Her fekk vi sjansen til å opprette kontakt med ei lang rekkje av desse organ isasjonane, og harslik lagt grunnlaget for eit utvida samar beid mellom botswanske og norske ungdomsorganisasjonar. Reisa til Angola hadde somføremål å skape betre kontakt mellom våre to land på ungdomssida, i tillegg til å skaffe informasjon om stoda i landet. Også i Angola hadde vi ei lang rekkje møte med ungdomsorganisasjonar og p01 itiske leiarar, i tillegg til besøk på bedrifter, ungdomsklubbar og pro sjekt av ymse slag. Reisa til Angola fekk ei opptylgjing allereie på slutten av 1988, då tre ra presentantar f rå JMPLA kom på vlt~ jing til Noreg for å knyte kontaktar og gje informasjon om tilhøva i landet. Del hadde møte med ei rad ungdoms organisasjonar i tillegg til solidaritets organisasjonar og bistandsstyres maktene. NORD/SØR~ KAMPANJEN LNU stod sentralt i arbeidet med Nord/Sør kampanjen, noko som pre ga vår u-landsinformasjon i LNU sat i organisasjonskomiteen og var og representert i arbeidsutvalet for kampanjen. Utvalet som la opp planar og mate riell for ungdomsaksjonar og skule verket vart lagt til LNU, som og hadde sekretariatet for dette. Det vart pro dusert ei mappe som inneheldt fem forskjellige plakatar som illustrerte hovedpunkta i kampanjen, og eittips hefte om mogelege aktivitetar og ak sjonar. Mappene vart produserte i eit opplag på 4500, medan det vart trykt opp nærare plakatar som på ulikt sett illustrerte hovudslagordet Stopp U-hjelpa fra Sør til Nord! LNU tok initiativ til at det skulle lagast eit politisk manifest for Nord! Sørkampanjen forå ha nok0 å byggje vidare på etter at kampanjen var av slutta. Eit utkast vart utarbeidd av LNU, og etter intern diskusjon I dei forskjellige utval og organ vart det oversendt Nord/Sør-kampanjen. Eit ende leg man ifest vart så utarbeidd og overrekt utenriksministeren under avslutninga av kampanjen. VITJONG FRÅ SØR~AFRIKA To representantarfråancyouth og den sør-afrikanske ungdomsrørsla SAYCO kom på vitjing til Noreg og LNU for å møte norske ungdomsor ganisasjonar og informere om situa sjonen inne i Sør-Afrika, og den sørafrikanske ungdommen si rolle i mot standskampen. Vitjinga gav god ut telling i media, m.a. gjennom presse konferanse og med oppslag i Dagsre vyen. FELLES~ KAMPANJEN FOR JORDAS MILJØ OG UTVIKLING På same måte som i Nord/Sørkampanjen har LNU vore represen tert i kampanjeutval og arbeidsutval for Felleskampanjen, og LNU harde!- tatt aktivt gjennom møte og seminar i regi av kampanjen. Den viktigaste ei gen aktiviteten for LNU på dette områ det var gjennomforinga av ei miljø høyring med seks politiske parti. Denne høyringa vart gjennomført i samarbeid med Felleskampanjen og fekk god oppslutnad og ga ein del oppslag i media. Høyringa vart opna med ein pre sentasjon av filmen Crises of Pro gress, produsert av Bob Geldof og eit foredrag av den svenske miljøeksper ten Bjørn Gillberg. I den siste bolken vart dci politiske partia spurde om deira standpunkttil ei rad heilt konkre te miljøspørsmål KONTAKT~ UTVALET FOR FREDSKORPSET LNUsitsentralti Kontaktutvalet, og arbeidet i utvalet harvore ein viktig del av aktiviteten i Ved å vere eit koordinerande organ mellom ung domsorganisasjonane, NORAD/ DUH og Fredskorpssambandet har dette utvalet ein viktig funksjon. Infor masjon og aktivitetar vert samkøyrde og tilbakeført til del ulike ledda. LNU fylgde opp dette arbeidet ved å arrangere eit seminar om personell bistand, kunnskapsoverføring og fredskorpsverksemd for medlemsor ganisasjonane våre. I samarbeid med Fredskorpskontoret og Kontakt utvalget arrangerte LNU også eit se minar i samband med Fredskorpset sitt 25-års jubileum. PROSJ EKT= HANDBOK Gjennom å arbeide med u-lands spørsmål ifleire årog gjennom røyns ler frå Ungdomskampanjen 85 har LNU opparbeidd innsikt i prosjekts pørsmål som vi ynskjer å bruke til å styrke kvaliteten på prosjektarbeidet til medlemsorganisasjonane våre. LNU starta derfor opp arbeidet med å fastlegge rammer og innhold i ei handboksomvilkomeutil989. Boka vil ta for seg både praktiske og teore tiske sider ved prosjektarbeid, med rettleiing i planlegging, finansiering, gjennomføring og oppfylgjing av småskala prosjekt. UNGDOMS~ KAMPANJEN Som tidlegare år hadde LNU også i 1988 ein samarbeidsavtale med Ungdomskampanjen -85. LNU sin u landskonsulent er sekretær for Kam panjerådet og stårfor all sakshandsa ming for rådet, inkludert oppfylgjlng av prosjekta som får støtte. Vidare står LNU for alt rekneskapsarbeid og teknisk administrasjon for kampan jen. Studieturen til Mellom-Amerika vart gjennomført som eit samarbeids prosjekt mellom LNU og Ungdoms kampanjen. Ved utvelgjing av delta karane, ga ein førsteprioritet til nomi nasjonar frå organisasjonar med UKprosjekt i Mellom-Amerika.

11 U~LAN DS~ KALENDER Kontaktutvalget for Fredskorpset januar i Oslo. Seminar om Fredskoipset i samband med 25- års jubileet. Frå LNU Reidar Andestad. 15. juni i Oslo. Seminar om perso nelibistand. Frå LNU Reidar Andestad. Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling. 29. februar I Oslo. Miljøhøring med dei politiske partia. Frå LNU: TorArne Gangsø, Reidar Andestad, Dag Endal og Kristen Ulstein. CENYC/Pan African Youth Move ment februar i Rieke, Italia. Utviklingskonferanse. Frå LNU : Tor-Hugne Olsen og Marianne Solbakken Miljø og Utvikling mars i New Dehli. Stor miljøkonferanse. Frå LNU : Per Morten Kvam Frå JMPLA : Serafim Aloxandre, Arlindo Canema, Adao Alexandre. Nordiske u-iandsmøte januar I Oslo. Frå LNU : Reidar Andestad og Marianne Solbakken. 9. juni i Stockholm. Frå LNU : Reidar Andostad. 24. august i Helsinki. Frå LNU : Marianne Solbakken og Gunnar Andreas Holm 5. oktober i København. Frå LNU : GunnarAndreas HoIm. 7. desember i Oslo. Frå LNU : Tor-Hugne Olsen og Gunnar Andreas Holm. Nord/Sør-kampanjen juni i Madrid. Avslutning av den europeiske Nord-Sør kampan jen. Frå LNU : Tor-Hugne Olsen. Studletur til Mellom-Amerika 22. mai - 3. juni. Førebuingsreise for studieturen. Frå LNU Reidar Andestad. 16. juli -8. august. Studietur til Mellom-Amerika. Frå LNU : Reidar Andestad og Marianne Solbakken. Seminar om global informasjon september i Rauland, Telemark. Frå LNU : Gunnar Andreas Holm. SADCC-samarbeidet mars i Oslo. Vitjing frå ANC Youth og SAYCO. Frå ANC Youth : Lyndall Shope Mafole. Frå SAYCO: Patric Flusk oktober i Harare. Kontakt møte mellom ungdomsråda i Norden og SADCC. Frå LNU : Tor-Hugne Olsen og Gunnar Andreas Holm. 31. oktober november. Vitjing hos ungdomsråda i Botswana og Angola. Frå LNU : Tor-Hugne Olsen og Gunnar Andreas Holm desember. Delegasjonsvitjing f rå det angolanske regjeringspartiet sin ungdomsorganisasjon JMPLA. 11

12 12 z Trass Itrongare budsjett, haraktivi teten på internasjonal sektorvore stor også i Dette gjeld særleg akt i vitetar i regi av dei internasjonale strukturane der LNU har vore godt representert. Internasjonal kalender presenterer både den høge aktivite ten samt ei sterk deltaking frå med lemsorganisasjonane i LNU si inter nasjonale verksemd. TOSI DIIG SAMAR BE~ D I dettosidige samarbeidet, har LNU som målsetjing å dyrke gode samar beidstilhøve med systerorganisasjo nane, og å søkje å knyte utanlandske kontaktar for medlemsorganisasjo nane. Det har vore færre tosidige prosjekt enn vanleg. Dette skuldast at nokre prosjekt er utsett til LNU har i 1988 motteke ein delegasjon frå den sovjetiske nasjonalkomitèen (KMO), og gjennom-ført eit delega sjonsbesøk til den portugisiske nasjo nalkomitéen (CNJ). Delegasjonsbesøket f rå KMO var eit viktig ledd i LNU si prioritering av aust/vest samarbeidet. Under vitjin ga blei det arrangert ei rekkje møter med medlemsorganisasjonar, samt samtalar med LNU-strukturen. Som ein del av delegasjonsbesøket vart det halde eit fellesseminar mellom KMO og LNU, som resulterte i ei felles fråsegn. Denne fråsegna stadfestar ei rekkje konkrete framlegg til betring av kontakta mellom sovjetisk og norsk ungdom som det skal jobbast vidare med. Vitjinga til CNJ, Portugal, var også viktigforlnu. Dette fordi vi harkjent trong til å styrkje kontakten med sør Europa, og ikkje minst fordi Portugal skal vere vert for Europarådet sin 3. Ungdomsministerkonferanse. DET EUROPEISKE UNGDOMSRÅDET (CENYC) LNU legg stor vekt på samarbeidet i Det Europeiske Ungdomsrådet (CENYC), som er ein paraplyorgani sasjon for dci vest-europeiske nasjo nalkomitèane. CENYC er bygt opp av 18 nasjonalkomitèar, og utgjer der med eit viktig forum for handsaming av europeisk ungdomspolitikk. Med lemsland er Belgia, Danmark, For bunds- republikken Tyskland, Irland, Island, Italia, Luxembou rg, Malta, Nederland, Norge, Potugal, Spania, Storbr~ania, Sveits, Sverige og Øs terrike. Hellas er observatør. Gjenn om CENYG kan LNU ta del i ellerfå in formasjon om dei fleste aktivitetar innan det internasjonale ungdomspo litiske samarbeidet. Ved aktiv deltaking på CENYC sine eksekutivkomi témøter i 1988, har LNU hatt gode høve for å påverke organisasjonen si verksemd. Av saker som har stått sentralt i CENYC sitt arbeid i 1988, kan nem nast førebuing til Europarådet sin 2. Ungdomsministerkonferanse, utvik ~inga av Rammeverket for Alleurope isk Ungdoms- og Studentsamarbeid, førebuing og avvikling av Europarå det si Nord/Sør kampanje og Verds ungdomsfestiva!en. Desse hovudsakene har også vore reflektert i emna for CENYC sine seminar som LNU sine medlemsor ganisasjonar har fått tilbod om deltaking i. LNU har i 1988 vore represen tert på 3 CENYC seminar. Vidare har det vore val av ny gene ralsekretær i CENYC. Rachel Kyte frå Brltish Youth Council (BYC) overtok etter Alan Christie. Det har også vore val på ny visepresident i CENYC byrået. Albert Kooiman f rå det neder landske nasjonalrådet p31 skal fylle dette vervet fram til genera~orsamlin ga i Det har dci siste par åra vore ein diskusjon omdetinternesamarbeidet mellom nasjonalkomiteane i CENYC. Diskusjonen vil bli teken opp i full breidde på neste generalforsamling. EFs UNGDOMS~ FORUM LNU har delteke som observatør i EF sitt Ungdomsforum, som i år har hatt 10-års jubileum. Styret vurderer det som viktig å fylgje mcdi den gene relle utviklinga innan EF, og særskilt på ungdomssektoren. Deltaking i møta i EFs Ungdomsforum gjev verdfull informasjon og høve til å legge fram LNU sitt syn på Ungdomsforu met sitt arbeid. Det har oppstått ein diskusjon om medlemskapskriteria i forumet, der observaterane sin sta tus har vore ei omstridd sak. LNU har jobbet for at nasjonalråd med obser vatørstatus framleis skal kunne møte i ungdomsforumet. Vidare har LNU særskilt fylgt arbeidet med ungdom sutveksling innan EF. Vi har i denne samanheng delteke i arbeidsgruppa som handsamar ungdomsutveksling. Dette har vore særskilt interessant ettersom EF i 1988 har vedteke sitt ungdomsutvekslingsprogran, Youth foreurope. LNU harsom ein reaksjon på dette teke initiativ, overfor norske styresmakter, når det gjeld høve til norsk deltaking dette programmet. EUROPARÅDET LNU har gjennom ei rekkje år prio ritert Europarådet sitt arbeid, særleg på ungdomssektoren. Ungdom og ungdomsorganisasjonar har i Eu ro parådet høve til å ta dcli arbeidet med ungdomsspørsmål på like fot med

13 regjeringane, det såkalla Co-mana gement-prinsippet. Dette må karak teriserastsomei unik ordning som har hatt og har stor betydning for utviklin ga av det europeiske ungdomssam arbeidet har LNU hatt leiarver vet i styret for Det Europeiske Ung domsfondet(eyf), ogvore represen tert i den rådgjevande kornitèen for EYF. Ved å ha desse verva har LNU teke på seg ansvar for å prioritere arbeidet med EYF, samstundes som det hargjeve gode høve til å påverke. Vidare har LNU delteke som rådgje var for dei norske regjeringsrepre sentantane i styret for Ungdomssen teret og Europarådet sin nye Steering Committee for Ungdomsspørsmål på regjeringsnivå (tidlegare CAHJE). Hovudsakene i 1988 harvore føre buing til og avvikling av den 2. Ung domsministerkonferansen, endeleg handsaming av framlegg til endring av ungdomsstrukturane, og Europarådet si Nord/Sørkampanje. LNU har i nært samarbeid med Kulturdeparte mentet og Utanriksdepartementet, spela ei aktiv rolle i prosessen fram til endeleg handsaming av dei nye ung domsstrukturane. Trass i kompro missløysing i enkelte saker, er LNU nøgd med dei retningslinene som er vedtekne for ungdomsstrukturane og som vil tre i kraft i Dei nye retningslinene skal forsterke Co management-prinsippet, nok0 som har vore ei hovudsak for LNU. Vidare skal ein rasjonaliserestyringsstruktu rane ved å slå saman styra for Det europeiske Ungdomssenteret og Ungdomsfondet, samt opne fordelta~ king frå såkalle uorganiserr ung dom. Nord/Sør kampanjen blei mar kert av Ungdomssenteret med eit symposium, der LNU deltok. EUROPARÅDETS 2. UNGDOMS. MINISTER~ KONFERANSE har den norske regjeringa vore vert for Europarådet sin 2. Ung domsministerkonferanse. Vidare var LNU vertskapforei samling avdeieu ropeiske ungdomsorganisasjonane for å førebu konferansen. Forebuin gane til konferansen har vore eit sentralt arbeidsområde for LNU. I denne samanheng har LNU teke del som rådgjevar for del norske regje ringsrepresentantane på møte i The Committee of SeniorOfficials respon sible forthe preparations of the Youth Ministers Conference, samt i ei in tern arbeidsgruppe for Ungdoms- og Idrettsavdelinga i Kulturdepartemen tet. Hovudsakene for konferansen var ungdom si deltaking på regionalt, nasjonalt og lokalt niva, og internasjo nalt samarbeid for utvikling av ung domspotitikk. Av underpunkta her kan fylgjande nemnast: Ungdomsutveks ung, ungdomsforskning og informa sjon, styrking av Det europeiske Ung domssenteret og Ungdomsfondot, samt auka høve til deltaking for ung dom utanfor dei tradisjonelle ung domsorganisasjonane. LNU tok del i førebuingane og hadde dermed eit godt høve til å påverke utfallet av kon feransen. LNU kan seie seg nøgd med sluttteksta som inneheld ei rad tilrådingar. Det mest konkrete er framlegget om oppretting av eit felles europeisk ungdomskort. Vidare er vi alt igang med åfylgje opp tilrådingane rå konferansen i forhold til styres maktene. ALLEUROPEISK UNGDOMS. SAMARBEID Det har skjedd ei positiv utvikling siste året innan RammeverketforDet Alleuropeiske Ungdoms- og Studentsamarbeidet (AEYSC). Også i 1988 har dette vore eit prioritert arbeidsfelt for internasjonal sektor. Vi har vore sterkt representert både på dei ved tektsfesta møta, såvel som på dei ulike aktivitetane. Høgdepunktet for arbeidet innan AEYSC, var ein ung domsleir som vart halden i Østerrike og som samla omlag 650 deltakarar frå heile Europa. Dette varden fyrste aktiviteten i sitt slag og vert vurdert som eit stort steg i utviklinga av sam arbeidet. Vidare fekk LNU stø nad for sitt framlegg om å halde to miljøkon feransar i regi av AEYSC, ein i Aust- Europa i 1989 og ein i Noreg Desse konferansane skal vere direk te knyttatil ein Ministerkonferanse for ECE landa for oppfylgjing av Brundt land-kommisjonen for miljø og utvik ling, som skal haldast i Bergen våren DEN 4~ ØSTERSJØ KONFERANSEN vart avhalden i Østersjøkonfer ansen samlar representantar frå nasjonalråda i Danmark, Forbunds republikken Tyskland, Finland, DDR, Island, Noreg, Polen, Sverige og Sovjetunionen og Noreg stifte med ein breidt samansett delegasjon. Tema for konferansen var tryg gingspolitiske og samarbeidsmessi ge tilhøve i Østersjøområdet, ung domsorganisasjonanesi rolle på regi onalt, nasjonalt og lokalt plan og deira innverknad på når det gjeld auka samarbeid og gjensidig forståing i området. GENERALFOR SAMLINGA I FN LNU hadde også i 1988 i oppgåve å nominere to ungdomsobservatorar til Generalforsamlinga i FN. Styret fylgde her dei retningslinene som er trekteoppforåsikre kjønnsmessig og organisasjonsmessig balanse. Det vart ikkje avhalde felles førebu ingsseminar med ungdomsobserva tørane frå andre land denne gongen. Ein har kome fram til at dette er for dyrt sett I høve til utbytet. Ein av ungdomsobservatorane fekk halde det norske Innlegget om ungdomsspørsmål I tredjekomiteen. 13

14 ENTERNASJONAL KALENDER TOSIDIG SAMARBEID Delegasjonsbeszk trå KMO 10.-i 5. oktober Frå KMO: Jakhia Choudrov, Tamara Essepenok, Sergei Gorlov, Galina Simonova 14 UNESCO vart det innført nye vedtekter for Den norske Nasjonalkommisjo nen for UNESCO som mellom anna inneber ein innskrenking når det gjeld talet på representantar i styret. LNU var representert i styret i første halv del av året og har deretter møtt med ein fast representant i nasjonalkom misjonen. Vårt engasjement harførst og fremst vore konsentrert om UNES CO sitt ungdomsprogram. VERDSUNGDOMS~ FESTEVALEN Deltaking på den 13. Verdsung domsfestivalen i Pyongyang i Nord Korea i 1989 har vore ei omstridd sak mellom norske ungdomsorganisasjo nar. Styret valde å fylgje førebuings prosessen for ikkje å miste kontakten med festivalrørsla ogforåfylge utvik linga av planane for den 13. festiva len. i det høvet vart avhalde fleire møte med Den nord-koreanske Ambassaden i Oslo, medlemsorgani sasjonaneog CENYC. LNUtokdelpå det 2. internasjonale fø rebuingsm øtet, men gjorde det klart at vi endå ikkje hadde teke standpunkt til even tuell norsk deltaking. Representantskapet handsama saka på sitt møte på hausten. Etter ein brei diskusjon, vart det vedteke at LNU ikkje skulle delta i ein norsk festivalkomité eller sende ein delega sjon til Pyongyang. Vedtaket opna li kevel for at LNU kan delta med ein observator i ein CENYC-delegasjon. Samstundes gjorde representant skapet det klart at LNU støttar festi valrørsla og ynskjer å. delta i diskusjo nen fram til den 14. festivalen. ANDRE AKTEVETETAR LNU har i 1988 arrangert to møte mellom medlemsorganisasjonane og I -~ utanriksminister Stoltenberg. Desse møta har gitt god respons i organisa sjonane og frammøtet har vore godt. På det første møtet vartemaet situa sjonen i Mellom-Amerika og gjeldskri sa i den tredje verda, og på det andre var hovedtemaet ungdomsutveksling og tilhøvet mellom Noreg og EF. Desse møta har spesiell verdi sidan det er høve til å ta opp alle dagsaktu elle spørsmål organisasjonane er opptekne av, og få utanriksministeren sin kommentar. Gjennom den japanske ambassa den vart LNU invitert til å delta på ein internasjonal ungdomsleir i Tokyo - arrangert av det japanske ungdoms ministeriet. LNU nominerte 5 repre sentantarf rå mmedlemsorganisasjo nane til å delta på den 2 veker lange turen. Målet med leiren var å gje ung domfrå resten avverda eit møte med det japanske samfunnet. Deltakara ne fekk undervisning i samfunnstilhø va i Japan og fekk høve til å ta del i aktivitetar saman med japansk ung dom. LNU hadde også to deltakarar på Forum Juves Y Futur i Barcelona, men styret har vedteke å ikkje fylgje dette prosjektet vidare. ARBEIIDSGRUPPE Det vart opprettaei hurtigarbeidan de arbeidsgruppe med representan tarfrå del politiske ungdomsorganisa sjonane foråfå. utarbeidd eifråsegn til Stortingsmelding 61 om Noreg, EF og europeisk samarbeid. Fråsegna konsentrerer seg om saker som er direkte relatert til ung dom. Hovedsakerer det alleuropeis ke ungdoms- og studentsamarbei det, tilhøvet mellom Europarådet og EF, ungdomsutveksling, utdanning, nord/sør-spørsmål, miljøvern og rus gift. Feilesseminar KMO/LNU 12. oktober på Sørmarka Frå LNU: ørnulf Samuelsen (NIF), Karl E. Schøtt Pedersen (AUF), Frøydis Jaren (AFS), Kathleen Thoresen (4-Fl), Pål Chr. Roland (KrFU), Janne Bjerkan (NSU), Tore Myhre (EU), Sverre Valdal (NU), Henrik Syse (UHL), Anders Waler (UHL), Bjørnhild Stokkvik (NKU), Ranveig Tveitnes (LNUs styre), Dag Endal, Kristen Ulstein, Knut Røed DelegasJonsbesøk til den portu gisiske. nasjonalkomltéen (CNJ) oktober Frå LNU: Ranveig Tveitnes, Atle Faye, Knut Jostein Berglyd DET EUROPEISKE UNGDOMSRÅD (CENYC) Eksekutlvekomitémøte mars i Dublin Frå LNU: Tor Arne Gangsø, Kerstin Holst, Elise Sandnes Ekstraordinært eksekutlvkomitémøte 3. juli Brussel Frå LNU: Kerstin Holst Eksekutlvkomitémøte november i Bonn Frå LNU: Tor Arne Gangsø, Marit Arnstad, Dag Endal CENYC-SEMINAR Preparation for the 2nd Youth Ministers Conference januar Ungdomssenteret i Strasbourg Frå LNU: Tor Arne Gangsø, Dag Endal Tralning needs at National Committees 12.-i 6. november, Ungdomssente ret i Strasbourg Frå LNU: Birgitte Løes, Janne Gry Brandt. Women in East/West work i november i London Frå LNU: Kristin Asdal (N&U), Astrid Helen Kordahl (KrFU) Bente Holst Skjedsvold (NU)

15 EFs UNGDOMS- FORUM Eksekutivkomitémote mars i Bonn Frå LNU: Kerstin Holst Eksekutlvkomjtémøte i.-3. juli i Liége Frå LNU: Harald Furre, Kerstin Holst Eksekutivkomltémøte november i Brussel Frå LNU: Harald Furre Arbeidsgruppe om ungdoms utveksilng io.-i2. juni i Dworp, Belgia Frå LNU: Harald Furre, Kjell Sandvik (Stiftelsen) EUROPARÅDET Meeting of Senior Officials for the preparation of the 2nd Youth Ministers Conference 8.-g. februar i Oslo Frå LNU: Dag Endal Meeting of Senior Officials for the preparation of the 2nd Youth Ministers Conference 9. april i Oslo Frå LNU: Dag Endal 2nd Council of Europe~Conferen ce of Ministers responsible for Youth io.-12. april i Oslo Frå LNU: Tor Arne Gangsø, Marianne Solbakken, Dag Endal Mote i Governing Board for EYF il. mars Ungdomssenteret i Strasbourg Frå LNU: Dag Endal (vald til leiar) juni, Ungdomssenteret i Strasbourg Frå LNU: Dag Endal Mote i Advisory Committee for EYF mai, Ungdomssenteret i Strasbourg (5. mai fellesmøte EYC/EYF) Frå LNU: Kerstin Holst november, Ungdomssentere~ i Strasbourg (8. november fellesmøte EYCIEYF) Frå LNU: Ranveig Tveitnes og Dag Endal Symposium vedr. Ungdoms utveksllng oktober, Ungdomssenteret i Strasbourg Frå LNU: Ragnhlld Torsvik og Mona Dia Symposium vedr. Nord/Sørkampanjen Ungdomssenteret i Strasbourg Frå LNU: Vidar Helgesen (NGS), Raymond Johansen (SU), Elin Rønning (NBU), Hanne Eldby (NSU), Thomas Bartholdsen (UHL) Språkkurs, Italiensk, EYC september Frå LNU: Andreas Gaarder (EU) RAMMEVERKET FOR ALLEUROPEISK UNG DOMS- OG STUDENT- SAMARBEID Konsultativt mote mars i Wien Frå LNU: Erling Rimestad og Elise Sandnes 9.-i i. desember I Zürich Frå LNU: Marit Amstad, Erling Rimestad og Målfrid Fuglås Ungdomsleir juli i Østerrike Frå LNU: Anne-Renée Mauuarin (YFU), Hans Kristian Fjelivære (IOGT), Jørund Ofstad (bot), Tove Kristiane Storm (NUV), Jan Erik Wang (NUV), Margrethe Hjelde (N&U), Trude Radtke Johansen (M&U), Anne Helen Bjømsen (EU), Lars Holm Hansen (EU) Aktivitet: ResponsiblIities to wards the key issues i oktober i Praha Frå LNU: Birgitte Løes Consultative Foilow-Up Group, 16.-i7. oktober i Praha Frå LNU: Birgitte Løes ØSTE RSJØ KONFERANSEN i april i Svendborg, Danmark Frå LNU: Marianne Solbakken, Knut Jostein Berglyd, Birgitte Løes, Margot Kalstad incerti, Jorunn Sandvik, Jorunn Solli, Kirsten bngjerd Værdal VERDENSUNGDOMS FESTIVALEN Det andre internasjonale førobu ingsmøtet i4.-i6. mai i india Frå LNU: Tor Arne Gangsø FNs GENERAL FORSAMLING Frå LNU: Rune Øygard (NBU) og Guro Fjellanger (NUV) ANDRE AKT!VITETAR Ungdomsbelr 26.juli-10. august [Japan Frå LNU: Svein Konstali (KrFU), Kjersti Strømmen (YFU), Gry Heidi Frogner (NMS-U), Jo Petter Ravium (NGS), Liv Karin Slåttebrtekk (IOGT) Forum Juves V Futur, frnebu ingssseminar Ba rcebona, Spania Frå LNU: Atlo Faye, Birgitte Laos 15

16 INTERN INFORMASJON TRYKKSAK~ PRODUKSJON 16 z Det gjekk ut heile 17 store LNU-IN FORMASJON-sendingar til med lemsorganisasjonane Ifjor. Den kraf tige auken i volurnet må sjåast I sam anheng med at del faste publikasjo nane våre Ikkje har kome ut. Dessu tan harvi hatt representantskapsmø ta tettaro på kvarandre I samband med omlegginga til vår-møte frå Vi meinerframlels at desse sendin gane har ei tenleg form og vil halde fast på rutina med LNU-INFORMA SJON I slutten av kvar månad. På Initiativ frå barne- og ungdoms råda I fylka, har vi frå november også etablert faste BUR-NYTT-sendingar. Dermed vonar vi at kommunikasjo nen med barne- og ungdomsråda etterkvart blir meir regulær. UNGDOMSNYTT og LNU-nytt kom ut med &t nummer kvar. Arbeidet med desse publikasjonane har voro nedprioritert av kapasitetsgrunnar. Representantskapet vedtok i okto ber å leggje ned LNU-nytt. Samstun des vart det vedteke å utgi UNG DOMSNYTT i avisformforå korte ned produksjonstida og redusere kostna dane. Det første nummeret i ny form kom ut i desember er det meininga at UNGDOMSNYTT skal kome ut med 8 nummeret. Adresse registeret er gjennomgått og heilt fornya ved årsskiftet. Saman med Norsk Stiftelse for Ungdomsutveksling har LNU inves tert ein del EDB-utstyr, som har vore til stor nytte I LNU sin trykksakproduk sjon. Innkjøpet av elt desk-top-pro gram og ny maskin gjer det no moge leg å lage trykksaker heilt trykkeklare på huset. Røynslene så langt er gode. Utstyret vil kunne spare oss for både tid og pengar, samstundos som vi kan presentere oss meir profesjo nelt enn tidlegare. På sikt er det også meininga at denne maskina skal kunne kommuni sere mot informasjonsbankar utanfor huset - m.a. UNGDATA-prosjektet. PUBLIKASJONAR Skriftserien vart utvida med eit hefte om FYLKESKOMMUNALE STØNADSORDNINGAR. Heftet gjev eit oversyn over kva for retningsliner for stønad til barne- og ungdomsar beid som gjeld i kvart fylke, søknads fristar, stønadstyper o.1.. Meininga var at det skulle vere ei hjelp til krinsar og fylkeslag, og samstundes gi idear til alle som arbeider for og med revi sjon av stønadsordningane. Heftet har vore mykje etlerspurt og er no utgått. Revisjon og nyutgjeving vil bli vurdert. Det fellesnordiske magasinet OUTLOOK kom ut i februar og blei svært godt motteke. Informasjons konsu lenten i LNU var redaktør og ko ordinerte arbeidet i den nordiske re daksjonen. Tema for dette nummeret var Norden/SADCC-samarbeidet. Magasinet blir utgjeve på engelsk og distribuert til organisasjonar og sam arbeidspartnarar internasjonalt. Nes te utgåve kjem ut på nyåret, og i 1989 er det DUF som har det redaksjonelle ansvaret. Ansvaret for RYK OG REIS-pro sjektet og avtalen med Grøndahi & Søn Forlag vart i 1988 overført til Norsk Stiftelse for Ungdomsutveks ung. Boka er no ajourført endå en gong og ny utgåve vil foreligge på nyåret. Rapporten frå Organisasjonsun dersøkinga 86 låg føre i bokform i ok tober. Boka vart på vel 100 sider i A5- format. Førsteopplaget på vart rive bort i løpet av ein månads tid, og ved årsskiftet vart det trykt ytterlegare bøker. Tittelen, EIN GOD NR.2?, spelar på situasjonen fordei idèba serte barne- og ungdomsorganisa sjonane. Rapporten gir eit breidt bile te av korleis det står til med frivilleg barne og ungdomsarbeid på lokalpla net og tek for seg til dømes rekrutte ring, leiarinnsats, medlemsdemokra ti, aktivitet og økonomi.

17 I tfllegg til rapporten EIN GOD NR.2?, som er ført i pennen av Unni Fortun, er det også utarbeidd eit samandrag av resultatafrå undersø kinga og ein foredragspakke med manus, transparentarog kopiorigina lar. EKSTERN INFORMASJON I SAMFUNNS~ KONTAKT Inntrykket når det gjeld det ekster ne informasjonsarbeidet, er at LNU i stendig større grad blirspurde og lytta til. Likevel er det framleis litt att til vi kan seie at vi har skaffa oss den mediastatus vi meiner ungdomssam arbeidet bør ha. Og ein kan ikkje vente at dette kjem av seg sjølv, sjølv om samarbeidet utviklar seg mot større breidde og større djupne. Denne erkjenninga gjer at tilhøvet mellom LNU og massemedia, mellom barne- og ungdomsorganisasjonane og media, og mellom LNU og med lemsorganisasjonane på området mediakontakt, vil stå i fokus i dei næraste par åra. Dersomvitekfoross 1988 ital,fekk vi ca 350 presseklipp totalt. Dette er ein tilbakegang frå i fjor og årsaka er mellom annaat vi ikkje utnytta agurk tida til åfå ut ~tidlaust stoff. Vi hadde 18 NTB-meldingar og melding/opp slag i NRK-Dagsnytt og/eller Dagsre vyen i 7 saker. LNU invitorte pressa til 4 pressekonferansar og 4 arrange ment, men dette ga mindre utteljing enn nokon gong tidlegare. Vi sende ut pressemeldingar i 15 saker. Framand-kampanjen ga størst ut teljing i pressa. Andre store saker var RYK OG REIS, kampen mot utlendin glova og organisasjonsundersøkin ga. Vedtak i representantsskapet om ikkje-samarbeid med det sør-afri kanske konsulatet og mot reklame i skulen vart også mykje sitert. Ei av dei utfordringane vi står over for, er å selje studieturar, arrange ment og delegasjonsvitjingar betre. Ein stordelegasjon påstudieturtil alle landa i Mellom-Amerika må gi oss meir enn eitt einaste oppslag var det første helle drlftsåret for stiftelsen for ungdomsutveksllng, som blel oppretta av LNU Stiftelsen vart formelt registrert hos fylkesmannen i Oslo og Akershus pr. 8. juni 1988 under namnet Atlantls - Norsk Stiftelse for Ungdomsutveks ling. Den nye daglege leiaren for Stiftel sen, Kjell Sandvik, tok til i si stilling 1. februar 1988, og etter dette har tida vore nytta til å etablere administra sjonsapparatet i Rolf Hofmosgt. 18. På slutten av året kan ein konstatere at alle stillingar no erfylde, nye rutinar er blitt etablerte, ein har hatt ein gjen omgang og utvikling av alle program ma, presentasjonsmateriellerprodu sert, og ein ergodt i gang med å køyre inn eit nytt EDB-anlegg. Styret han løpet av året blittfulltallig og er i dag sett saman av desse representantane: Wenche Paulsrud, leiar (til 1/4-90), Dag Endal, nestleiar (til 1/4-89), Bjørn Jaaberg Hansen (til 1/4-90), Tor Arne Gangsø (til 1/4-89), Titti Hartmann (til 1/4-89), Jens Petter Heyerdahl (til 1/4-90), Thomas Rindal (til 1/4-90), Maja Ulbrich (til 1/4-91) Leiaren for Rådet i Stiftelsen, Torill Johnsen, møter som observatør i styret fram til 1/4-91. Paulsrud, Endal, Gangsø og Hey erdahl er oppnemnde frå LNU, Jaa berg Hansen irå Kulturdepartemen tet, Hartmann representerer del tilsette og Rindal og Ulbrich Rådet i Stiftelsen. Styret hadde 6 møter I ar beidsåret. På styremøte 22. september blei det oppnemnt 22 medlemer til Rådet for Stittelson, eit organ som skal ha ein rådgjevande funksjon for styret og administrasjonen. Rådet hadde i 1988 eit ordinært møte og eit introduksjonsmøte. På første møte vart Torill Johnsen valt til leiar og Thomas Rindal til nest leiar i Rådet. Stiftelsen deler økonomikonsulent og sentralbord/resepsjon med LNU og har felles kontorer med LNU. Alle program f rå 1987 er blitt ført vidare: * Au pair * Eurocentres * Arbeidande gjest * Dugnadslelrar hadde ein forførste gongen Au pair-program på USA. Ein fekk og godkjent eit arbeidande gjest-pro gram for grupper. Alle program har hatt auka oppslut ning i året som gjekk harstyret sett i gang arbeidet med ein langsiktig handlingsplan for Stiftelsen. Første versjon av planen, som skal vere rullerande, blirferdig ut på nyåret

18 18 z o~ Styret og Arbeldsutvalet I LNU har I løpet av 1988 hatt el rad politiske sakerfrå alle sektorane til drøfting, og det har vorte vedteke fråsegner i desse spersmåla: * Tilslutning til ein felles protest gjenn om Felleskampanjen mot Narmada prosjektet, eit gigantisk damanlegg i India. * Tilslutning til ein uttale frå Raude Krossen om betre vern for barn i krigssituasjonar. * Initiativ overfor Utenriksdeparte mentet om arrestasjon av SAYCO leiarar i Sør-Afrika, samordna med liknandre initiativ i dei andre nordiske landa. Dessutan tilslutning til ein eu ropeisk postkortaksjon for frigjeving av desse leiarane. * Tilslutning til ein uttale frå Bameom budet til Stortinget om barneulykker * Brev til presidenten i Guatemala om menneskerettssituasjonen, sam band med delegasjonsvitjinga frå LNU. * Støtte tilfelles annonsefråorganisa sjonslivet om den nye utlendingelo ven. * Uttale om ungdomsperspektiver i Europa-debatten, som kommentar til Stortingsmelding nr. 61 om Norge, EF og europeisk samarbeid. * Arbeids- og ansvardeling mellom LNU og organisasjonane, på bak grunn av ein diskusjon om ein homofil leiar i ein av medlemsorganisasjona ne. * Tilslutning til felles ungdomsfråsegn om at midlarfrå Departementet for ut viklingshjelp, som var øyremerka mil jearbeid i utviklingsland, hadde blitt nytta til Felleskampanjen her i landet. * Framlegg til eit Nord/sør-manifest frâ Nord/sør-kampanjen til styres maktene ved avslutning av kampan jen. Etter interne drøftingar i kampan jeorganisasjonane, vart ein ny ver sjon av manifestet vedteke. * Statsbudsjettet 1989 med vekt på løyvingar til ungdomsarbeid og stat slotteria. * Arbeidsdeling og samarbeid mellom LNU og barne- og ungdomsråda på fylkesplan. * Nei til Barneombodet sin ide om eit eige departement for barne-, ung doms- og familiesaker. * Nei til reklame på skulebygg. * Kommentartil innstillingafrå Utvalet om dei frivillege organisasjonar, NOU 1988; 17 (ikkje avslutta i 1988) * Ein norsk modell for ungdomsinfor masjon. * Støtte til å opprette eit nytt senterfor ungdomsforskning * Støtte til ein uttale om tiltak for vern om ozonlaget. * Innspel til handlingsplanen for barn og unge 1989, som blir lagt fram i samband med statsbudsjettet. * Rapport til CENYG med ei vurdering av norsk ungdomspolitikk. * Innspel til slutt-teksten f rå Ung domsministerkonferansen i Oslo z 0 Norge Blindeforbunds Ungdom og Sosialdemokratisk Studentforbund varttekneoppsom medlemerilnu i ) Medlemstal ikkje oppgitt til Kulturdepartementet 2) Student- og elevorganisasjonane har ei annaformformedlemskapenn dei andre organisasjonane. Del får sine statstilskott frå Kyrkje- og under visningsdepartementet Talformedlemerog lager hentafrå organisasjonane sine søknadar til Kultur- og vitenskapsdepartementet om statstilskott for Det vil seie. at tala er f rå eit tidspunkt il 988 som organisasjonane sjø Ive fastset. Styret vil til representantskapet peike på at det no sannsynlegvis er nokre organisasjonar som ikkje fyller medlemskapskrava til LNU når det gjeld medlemstalet. Det vil bli teke opp som eiga sak under møtet for å finne fram til ein praksis ein kan følgje i slike høve.

19 MEDLEMSORGANISASJONAR: Medlemer Medlemer Lag: Landsrådet (LNU) hadde desse 60 medlemsorganisasjonane: under 25 år: totalt: AFS-Norge Internasjonal Ungdomsutvekslng (AFS) ANSA- Sambandet for Norske Studenter I utlandet 2) Arbeidernes Ungdomsfylklng (AUF) Blå Kors Ungdomsforbund (BKU) Den Norske Santalmisjons Barne- og ungdomsavdellng (DNS-BU) Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap (DNLI-BU) Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (NMU-mi) Det Norske Misjonsselskaps Ungdomsorganisasjon (NMSU) Det Norske Totalavholdsselskap Barneforbund (DNTB) 1) Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund (DNTU) Det Vestlandske lndremisjonsforbunds Bame- og Ungdomsavdeling (DVI BUA) Distriktshøgskolestudentenes Landsforbund (DHL) 2) Europeisk Ungdom (EU) Framfylkingen Folkeaksjonen Mot Hasj (FMH) Frelsesarmeens Ungdom (FA-U) IOGT s Juniorforbund (IOGT-J) Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) Landslaget for Norges Lærarstudenter (LNL) 2) Liberale Folkepartis Ungdom (LFU) 1) Motorførernes Avholdsforbuncj (MA-U) Natur og Ungdom (N&U) Noregs Ungdomslag (NU) Norges Barna- og Ungdomskorforbund (NOBU) Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 993 1, Norges Bygdeungdomslag (NBU) Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU) Norges Gymnasiastsamband (NGS) 2) Norges Handikapforbunds Ungdom (NHU) Norges KFUK-speidere Norges KFUM-speidere Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKSS) Norges KFUK-KFUM Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) 1) Norges Konservative Studenterforbund (NKSF) Norges Musikkorps forbund (NMF) Norges Sjakkforbunds Ungdom (NSFU) Norges Speiderforbund (NSF) Norges Unge Venstre (NUV) Norsk Frilynt Ungdomsforbund (NFU) Norsk Folkehjelp Sanitet- og Ungdomsutvalg Norsk Målungdom (NMU-må) Norsk Skoleorkestetjorbund (NSOF) Norsk Studentunion (NSU) 2) Norsk Søndagsskoleunion (NSSU) Norske Baptisters Ungdomsforbund (NBUF) Norske 4H Rød Ungdom (RU) 1) Senterungdommens Landsforbund (SUL) Sosialdemokratisk Studentforbund (SSF) , Sosialistisk Ungdom (SU) Ungdom Mot Atomvåpen (UMA) Unge Høyres Landsforbund (UHL) Unge Norske Katolikkers Forbund (UNKF) Unge Pionerer (UP) 1) Youth for Understanding (YFU) Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes Interesseorganisasjon (YLI) 2) OBSERVATØRAR Norges Kristelige Studentforbund (NKS) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom (FFOU) LOs Ungdomsutvalg

20 20 STYRET: Fram til representantskapsmøtet 1. oktober 1988 haddestyretog arbeids utvalet denne samansetjinga: Tor Arne Gangsø, NU, leiar Marianno Solbakken, NMU-mI, nestieiar Alle Faye, NMU-må Erling Rimestad, AUF Kerstin Holst, EU Ranveig Tveitnes, DNTU Hege Berg-Nleisen, NUV Trygve Rønningen, NMF Marit Ribe, NSF Morten Henriksen, NKSF (til april 1988) Målfrid Fuglås, Norske 4 H Kjell Håkon Andersen, DNLI-BU Per Morten Kvam, SUL lngermargrethe Nyerivardeitilsette sin representant fram til april 1988, då Ellse Sandnes tok over. Kristen Ulstein fekk dette vervet frå august Etter representantskapsmøtet 1. ok tober har styret hatt desse medleme ne: Tor Arne Gangsø, NU, leiar Marianne Solbakkon, NMU-mi, nestleiar Atle Faye, NMU-må Ranveig Tveitnes, DNTU Hege Berg-Nleisen, NUV Marit Ribe, NSF Kjeil Håkon Andersen, DNLI-BUA Målfrid Fuglås, 4 H Erling Rimestad, AUF Elisabeth Aspaker, UHL Marit Arnstad, SUL Vidar Helgesen, NGS Sigrid Hjørnegård, NBU Kristen Ulstein, representant f rå del tilsette Arbeidsutvallet Tor Arne Gangsø, NU Marlanne Solbakken, NMU-mi Atle Faye, NMU-må Hege Berg-Nleisen, NUV Kerstin Holst, EU Arbeidsutvalet har hatt desse medle mene etter 1. oktober: Tor Arne Gangsø, NU Marianne Soibakken~ NMU-ml Marit Arnstad, SUL Elisabeth Aspaker, UHL Målfrid Fuglås, 4 H FASTE UTVAL: har LNU hatt fire faste utval under styret. Desse har vore sett saman av styremedlemer og nominerte personar frå organisasjo nane. Nasjona[t utv&: Atle Faye, NMU-må (lelar fram til 1. oktober) Målfrld Fuglås, 4 H (le lar etter 1. oktober) Marit Ribe, NSF Sig rid Hjørnegård (frå 1. oktober) Margrete Sunde, FMH Janne Gry Brandt, NSOF Rune Gustavsen, NUV Morten Henriksen, NKSF (til april 1988) Nord~sk utval: Hege Berg-Nieisen, NUV (utvalsleiar til 1. oktober) Marlanne Solbakken, NMU-mi (medlem og leiar frå 1. oktober) Kjell Håkon Andersen, DNLI-BUA Ragnar Kvåle, SUL Anne Britt øvrebø, NMF idun Bratberg, 4 H Trygve Renningen, NMF (til 1. oktober) Margot Kalstad lncerti (observatørfrå Foreningen Norden) hiternasjonalt utv&: Kerstin Holst (medlem og leiar fram til 1. oktober) Marit Arnstad (medlem og lelar frå 1. oktober) Ranveig Tveitnes, DNTU Erling Rimestad, AUF Birgitte Løes, 4 H Knut Jostein Bergiyd, KrFU Harald Furre, UHL Kjersti Lie Holtar (til 1. oktober) U~andsutvaIet: Marlanne Soibakken, NMU (leiar og medlem fram til 1. oktober) Elisabeth Aspaker, UHL (medlem og blar f rå 1. oktober) Vidar Helgesen, NGS Tor-Hugne Olsen, NUV Jorunn Haaland, NGU (fram til 1. oktober) Judy Velle, NMU-mi (f rå 1. oktober) Elisebeth Grarnstad, NMS (1 rå 1, oktober) KontroNkomit~en: Arne Dale, KrFU Svein inge Thorstvedt, DNLI Kirsten Tegle Bryne, NBU Valgkomité: Trond Heileland, UHL Arne Lyngstad, DNTU Anne Beate Tjentland, NMS Asbjøm Hauane, NBU Geir Rilse, MA-U Nere Skomedal, KFUM-sp. Målfrid Fuglås, 4H REPRESENTANT SKAPSMØTET Representanskapsmøtet vart hal de på Apolioniasenteret i Oslo den 1. oktober. Til stades var ca. 120 delta karar. Av desse var 96 utsendingar f rå 52 medlemsorganisasjonar. På grunn av fråfall av styremedle mer i månadane før møtet, vart det halde suppleringsval til styret. Vidar Helgesen, NGS; Sigrid Hjømegård, NBU; Marit Arnstad, SUL og Elisa beth Aspaker, UHL blei vaide inn som nye i styret. Ungdomspolitisk program var ho vudsak på møtet. Fra styret låg det føre eit framlegg til dokumentasjon, analyse og målsetjingar i program met. Pågrunnlag avdettevartdetein brei debattt om barne- og ungdomspolitikk. i samband med arbeidsramma var det ein særskilt debatt om LNU si eventuelle deltaking i Verdsung domsfestivalen i Pyongyang. Debat ten konkluderte med at LNU ikkje skal delta med ein nasjonal delegasjon på den 13. festivalen i Pyongyang, heller ikkje i det nasjonale førebuingsarbei det. Derimot skal LNU delta aktivt i arbeidet fram mot den 14. festivalen. Representantskapet vedtok reso lusjonar på desse tema: * Boikott av det sør-afrikanske konsu latetiosbo * Betre studiefinansiering Elles vedtok møtet arbeidsramme for 1989, langtidsplan for og nokre mindre endringar i vedtektene for LNU.

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 320 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Monica Pedersen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 320 Saksmappe: 2016/ /2016 Sakshandsamar: Monica Pedersen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 320 Saksmappe: 2016/1944-23816/2016 Sakshandsamar: Monica Pedersen Dato: 03.10.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 99/16 Komité for drift og forvaltning 18.10.2016 Uttale

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/2858-3 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

St.meld. nr. 10 ( )

St.meld. nr. 10 ( ) St.meld. nr. 10 (2001-2002) Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 8. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 10 2 1 Opprettinga av blei oppretta

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland

Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Ungdom og informasjon Spørjeundersøking i Hordaland Februar 2007 Om undersøkinga Undersøkinga er gjennomført av arbeidslaget AUD (Analyse, utgreiing og dokumentasjon) på oppdrag frå Europakontoret. Datainnsamlinga

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer