DE ANSATTES SYN. Vi sendte ut i alt 89 spørreskjemaer. 34 til medlemmer av Norges Helse- og Sosialforbund, 55 til medlemmer av Norsk Kommuneforbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DE ANSATTES SYN. Vi sendte ut i alt 89 spørreskjemaer. 34 til medlemmer av Norges Helse- og Sosialforbund, 55 til medlemmer av Norsk Kommuneforbund."

Transkript

1 KAPITTEL 6: HOVSETERHJEMMET II DE ANSATTES SYN I dette kapitlet skal vi redegjøre for resultatene av en spørreundersøkelse blant medlemmene av Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund på Hovseterhjemmet i Oslo. Det private selskapet Nor overtok både bygning, pasienter og personale fra Oslo kommune. Personalet kan derfor foreta en direkte sammenlikning mellom kommunal og privat drift Gjennomføring av spørreundersøkelsen Vi sendte ut i alt 89 spørreskjemaer. 34 til medlemmer av Norges Helse- og Sosialforbund, 55 til medlemmer av Norsk Kommuneforbund. Vi fikk i alt 47 svar. Det gir en svarprosent på 53, som må sies å være bra på en slik type undersøkelse. Svarprosenten blant NHS medlemmer var 65, for NKFs medlemmer 45. Denne forskjellen skyldes blant annet at NKF har flere fremmedspråklige medlemmer enn NHS. Blant dem som ikke svarte, var det svært mange fremmedspråklige. Vår metode egnet seg dessverre dårlig til å fange opp de denne gruppen ansattes syn på utviklingen. Nesten alle som har svart (91 prosent) har 75 prosent stilling eller høyere. Denne undersøkelsen viser derfor først og fremst det synet de norskspråklige ansatte med høy stillingsbrøk har på utviklingen. I denne gruppa har vi en svært tilfredsstillende svarprosent. Spørreskjemaet er gjengitt som vedlegg i rapporten. 6.2 Syn på konkurranseutsetting Vår metode kan kritiseres for svakheter når det gjelder representativitet. Vi har spurt medlemmer av fagforeninger som har klare standpunkter mot privatisering, og vi har spurt en gruppe som ved tvang er ført over fra en arbeidsgiver til en annen. Det kan medføre at de ansatte er forutinntatte og negativt innstilt til ny utfører og lar svarene bli preget av det. Men, som vi vil se nedenfor, de ansatte hadde ikke noe entydig negativt syn på konkurranseutsettingen. Gruppens svar vil derfor i langt mindre grad enn man (fra et metodisk ståsted) kunne «frykte», være ideologisk farget. 63

2 På direkte spørsmål om medarbeidernes holdning til konkurranseutsettingen før det endelige vedtaket ble fattet, deler de ansatte seg. En relativt stor gruppe var positive, en omtrent like stor gruppe var negative, mens bare et mindretall holdt seg nøytrale Tabell 6.1. Holdning til konkurranseutsettingen før vedtaket ble fattet. Ubesvarte utelatt. (N=37) Holdning Andel i prosent Svært positiv/positiv 35 Nøytral/ingen mening 24 Negativ/Svært negativ 41 Sum 100 Dette kan tolkes på flere måter. Dels vet vi at en del ansatte i helsesektoren ønsker seg nye arbeidsgivere av prinsipielle grunner eller fordi de ønsker seg nye krefter inn i eldreomsorgen. Dels kan det tolkes som et mer konkret uttrykk for misnøye med måten Hovseterhjemmet var blitt drevet på under kommunal ledelse. Det fins mange indikasjoner på en slik misnøye. De tillitsvalgte gir for eksempel uttrykk for at de hadde betydelige problemer med å nå fram med ønsker overfor den gamle ledelsen og bydelsadministrasjonen. («Å skaffe et spann med maling var like vanskelig som å bygge et nytt hus») De syntes også det var lang tjenestevei, også via fagforeningen på bydelsnivå. Oslo kommunes holdning ved overdragelsen var at de ansatte hadde rett og plikt til å følge over ved virksomhetsoverdragelser. (Senere har Høyesterett avvist kommunens tolkning av arbeidsmiljølovens regler på dette punktet i en annen sak). I utgangspunktet var det derfor snakk om tvang. Men kommunen tilbød de ansatte fortrinnsrett til andre kommunale stillinger de ville søke på. Da Nor vant anbudet var det mellom 10 og 20 som sa opp stillingene. Men bare en sluttet. Vi har spurt de ansatte hvorfor de valgte fortsatt jobb på Hovseter framfor å ta i mot kommunens tilbud om «fortrinnsrett» ved søknad på ny kommunal stilling. Tabell 6.2. Begrunnelser for å velge fortsatt jobb ved Hovseterhjemmet. Prosent av alle (N=46) Begrunnelse Andel Ønsket å beholde arbeidsplassen 37 Ønsket å beholde kollegene 50 Ønsket å prøve en ny arbeidsgiver 28 Tvilte på Oslo kommunes tilbud om jobb 4 Annet 22 (Summen overstiger 100 fordi det var anledning til å avgi flere svar.) 64

3 Vi ser altså at det klart dominerende svaret er at man ønsket å beholde arbeidsplassen og kollegene. Det synes altså klart viktigere å beholde arbeidsplassen som sådan og kollegene enn å beholde kommunen som arbeidsgiver. Men vi ser også av tabellen over at en fjerdedel av de spurte oppgir som en begrunnelse for å fortsette ved Hovseterhjemmet at de ønsket en ny arbeidsgiver. Det var altså et betydelig andel av de ansatte som var positive til det som skjedde. Hvordan har selve prosessen påvirket de ansattes syn på konkurranseutsetting? Hva slags oppfatning har de spurte til konkurranseutsettingen og privat drift av sykehjem nå. Det framgår av tabellen under. Tabell 6.3. Holdning til konkurranseutsettingen i dag. Ubesvart utelatt. (N=36) Holdning Andel i prosent Mer positiv enn før 31 Som før 47 Mer negativ enn før 22 Sum 100 En studie av bakgrunnstallene viser at de som var positive i utgangspunktet i gjennomsnitt er blitt mer negative enn før, mens de som var negative i utgangspunktet er blitt mer positive enn før. Dette går fram av tabellen under Tabell 6.4. Holdning til konkurranseutsettingen i dag etter tidligere holdning. Ubesvart utelatt (N=37) Holdning før Holdning nå Positiv Negativ Mer positiv Som før Mer negativ Sum En mulig tolkning av disse svarene er at endringene ble noe mindre enn både skeptikere og entusiaster hadde forestilt seg. En slik tolkning bekreftes av andre tall: For det er nemlig slik at de som var positive til konkurranseutsettingen i utgangspunktet fortsatt har en mer positiv vurdering av utviklingen i kvalitet og arbeidsforhold enn de som var negative fra starten. De ansattes holdning til privatisering av eldreomsorgen er derimot helt tydelig. Spørsmålet ble stilt slik: «Totalt sett, foretrekker du at sykehjem drives i offentlig regi, i privat regi eller har det ingen betydning om det drives i offentlig eller privat regi?» 65

4 Svarene er slik: Tabell 6.5. Syn på hvem som bør drive eldreomsorg. Ubesvart utelatt (N=32) Andel Offentlig regi 75 Privat regi 9 Ingen betydning 16 Sum 100 Disse svarene står i motsetning til de mer vennlige holdningene til konkurranseutsetingen som vi viste i svarene over. Forklaringen på dette kan være ett av to; enten har en del av svarerne tolket det siste spørsmålet i retning av at eldreomsorgen skal være et offentlig ansvar (mens driften kan gjøres av private) eller så har den positive holdningen mange hadde til konkurranseutsettingen endret seg gjennom de erfaringene de nå har fått. Det kan også være slik at en del ansatte så på selve konkurranseutsettingen som en positiv prosess, så lenge det fortsatt var håp om at de ansatte/kommunen skulle nå fram med sitt anbud. 6.3 Dårligere kvalitet Vi har bedt de spurte ta stilling til hvordan de vurderer utviklingen av en rekke forhold knyttet til kvalitet, arbeidsmiljø og arbeidsforhold etter at det private selskapet Nor overtok driften av Hovseterhjemmet fra Oslo kommune. I gjennomsnitt mener de ansatte at kvaliteten på tjenestene er blitt dårligere etter at den private utføreren overtok Hovseterhjemmet. Det går fram av tabellen under: Tabell 6.6. De ansattes syn på noen sider ved kvalitetsutvikling etter privatisering. Prosent Beboernes tilfredshet Samlet kvalitet på tilbudet Muligheter til forsvarlig jobb Pårørendes tilfredshet Forbedret Som før Forverret Sum N (For full spørsmålsformulering. Se vedlegg 1, spørsmål 53,52, 38 og 54) Vi ser altså at på de viktigste kvalitetsmålene er det en utbredt oppfatning at tilbudet til beboerne er forverret etter at den private utføreren overtok driften. Nærmere 60 prosent av de som svarer sier at beboernes og de pårørendes tilfredshet er forverret, mens mer enn hver tredje ansatte mener at samlet kvalitet på tilbudet er gått ned og at muligheten til å utføre jobben/faget på en forsvarlig måte er blitt forverret. Ettersom arbeidstakere misliker å si at kvaliteten på arbeidet deres svekkes og ettersom det kommunale Hovseterhjemmet hadde et dårlig rykte blant pleiepersonell i Oslo, er dette et tydelig signal. 66

5 Figuren under viser gjennomsnittlig vurdering av alle kvalitetsmålene i undersøkelsen. Indeksen som er brukt i denne figuren og videre i dette kapitlet varierer i prinsippet mellom 2,0 (som vil bety at alle har svart «sterkt forverret») og +2,0 (som betyr at alle har svart «sterkt forbedret»): Hvis de spurte i gjennomsnitt svarer at et forhold er «som før» gir det 0,0. Figur 6.1 Vurdering av kvalitetsutvikling etter privatiseringen. Alle spurte Nye metoder Fysiske behov Sosiale behov Aktivitetstilbud Kulturelle behov Total kvalitet Forsvarlig jobb Beboers tilfredshet Pårørendes tilfredshet -0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 Forverret Forbedret Vi ser at misnøyen gjelder de fleste sider ved kvaliteten, med ett viktig unntak. De ansatte mener den nye utførerens vilje og evne til å ta i bruk nye metoder i omsorgen er bedre enn kommunens. Men det kan se altså ut til at de ansatte mener Nors vilje er bedre enn evnen. I et åpent spørsmål om prosessen antyder flere av de spurte at årsaken til kvalitetsreduksjonen er innsparingskravene som fulgte med den nye utføreren: Blant kommentarene finner vi slike som: «Det virker som om de nye eierne kun er interessert i å tjene penger» «Hvordan kan noen tro at Nor kan drive billigere uten at det går på bekostning av beboere og pleiere?» «I privat regi er det bare penger som teller. Nedskjæring av personalet var det første de gjorde, noe som i høyeste grad påvirker kvaliteten for både personal og beboer» 67

6 «Flere arbeidsoppgaver med samme personale som før. Hvordan skal tilbudet til de eldre blir bedre da?» 6.4 Arbeidsmiljø: Forverringer Medlemmene av NHS og NKS ved Hovseterhjemmet har opplevd klare endringer i arbeidsforhold og arbeidsmiljø etter at Nor overtok. På en del viktige områder oppfatter de ansatte en forverring av arbeidsforholdene. Det framgår av tabellen under: Tabell 6.7. Syn på noen sider ved arbeidsmiljø etter privatisering. Prosent Turnus Tempo Tilpasset Pensjon Organisering arbeidstid Forbedret Som før Forverret Sum N Som det framgår, syns en stor gruppe av de ansatte at arbeidsforholdene er forverret når det gjelder tempo og organisering av arbeidet, turnusordninger og mulighet til å tilpasse arbeidstiden samt pensjonssystemet. Noen av disse faktorene henger naturlig sammen, som tempo/organisering av arbeidet og turnussystemer/ tilpasset arbeidstid. Statistiske analyser viser en høy korrelasjon mellom disse settene variabler. Vi ser altså at mange ansatte uttrykker klar misnøye med den nye utførerens overordnede organisering av arbeidet. For øvrig sier 91 prosent av de spurte at de pr. mars 2001 ikke hadde mottatt ansettelsesbevis fra den nye arbeidsgiveren. I tillegg er det forvirring og misnøye med den nye pensjonsordningen. Mange uttrykker at de har fått dårlig informasjon om det nye systemet og har derfor ikke svart på spørsmålet. Blant dem som har svart, er det betydelig misnøye. Vi ser likevel at et flertall av de som svarer, mener den nye pensjonsordningen er bedre eller like god som den gamle. Som vi viser på annet sted i denne rapporten, er dette ikke riktig. Pensjonsordningen er blitt dårligere. 6.5 Arbeidsmiljø: Forbedringer På noen andre arbeidsmiljøområder er de ansatte mer positive til endringene. Det framgår av følgende tabell: 68

7 Tabell 6.8. Ansattes syn på noen sider ved arbeidsmiljø. Prosent Lønn Egne initiativ Interessante oppgaver Forbedret Som før Forverret Sum N (For full spørsmålsformulering, se vedlegg. Spørsmål nr. 19, 30 og 29) Av denne tabellen går det fram at hver tredje ansatte synes det er blitt en bedring når det gjelder muligheten til å ta egne initiativ og få interessante oppgaver i jobben. Disse to variablene henger sammen og på liknende spørsmål om «variasjon i arbeidet» og «bestemme hvordan arbeidet skal gjøres» får vi omtrent de samme resultatene. Også disse variablene har høy korrelasjon, slik at de ansatte åpenbart oppfatter dette som sider av samme sak; dvs. egen kontroll over den konkrete arbeidssituasjonen. Når det gjelder lønn, er det en drøy tredel som melder om forbedringer. Vi har også stilt et mer konkret spørsmål om lønnsøkninger. Her er det noen færre som har svart, men svarene antyder at 15 prosent av de ansatte har fått lønnsøkninger på over 1000 kr. pr. måned, mens drøyt 20 prosent har mindre lønnsøkninger. Her fins det en feilkilde. Før overføringen til Nor ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger i Oslo kommune. Lønnsøkningen gjaldt formelt fra 1. juni, men ble ikke utbetalt før på høsten. Det er grunn til å tro at enkelte kan ha tenkt på denne lønnsøkningen når de svarte på spørsmålet. Det er også positive reaksjoner blant NHS- og NKF-medlemmene når det gjelder den nye ledelsens «faglige kunnskap og kompetanse» og når det gjelder «samarbeidet mellom kolleger». 6.6 Arbeidsmiljø: Delte meninger. På en del viktige arbeidsmiljøområder deler de ansatte seg i to grupper, en som opplever forbedringer og en annen som rapporterer om forverringer. Det framgår av tabellen under: Tabell 6.9. Ansattes syn på noen arbeidsmiljøforhold. Ubesvart utelatt. Prosent Motivering Ledelse Sosialt Trivsel Trygghet Kommunikasjon miljø Forbedret Som før Forverret Sum N (For full spørsmålsformulering, se vedlegg. Spørsmål nr. 41, 40, 44, 32, 21 og 42) 69

8 Som vi ser er det klare uenigheter blant de ansatte om det sosiale miljøet, trivselen på jobben og jobbtryggheten er blitt dårligere etter at Nor overtok. Disse variablene henger nøye sammen, blant annet fordi de fanger opp ulike sider ved det samme arbeidsmiljøforholdet.. Også når det gjelder et knippe variabler knyttet mer direkte til forholdet mellom den nye ledelsen og de ansatte, som for eksempel «kommunikasjon med ledelsen» og den nye ledelsens «evne til å motivere» og «evne til å lede de ansatte», er det stor uenighet blant de ansatte. De ulike synene uttrykkes i svarene på et åpent spørsmål. De positive ansatte sier for eksempel: «Færre ledere kortere tjenestevei» «Ansatte på alle nivå blir tatt med i råd og utvalg» Andre ansatte er imidlertid skuffet over den nye ledelsens evne til å motivere medarbeiderne, informere og lede institusjonen. I deres svar heter det blant annet at: «Ledelsen er veldig ovenfra og ned. Dårlig kommunikasjon» «Dårlig kommunikasjon for å få rettet opp feil med lønninger» «Fått svært lite informasjon» De tillitsvalgte roser den nye ledelsen for å trekke dem med og høre på dem. Disse resultatene gir grunnlag for å antyde at privatiseringen på noen spørsmål har splittet personalet i to grupper; en som synes utviklingen har vært positiv og en som synes utviklingen har vært negativ. Om dette skyldes eller har ført til - sosiale gruppedannelser blant personalet vet vi ikke. Men det er verdt å merke seg at hjelpepleiergruppen er klart mer kritisk til utviklingen enn de andre, mer sammensatte yrkesgruppene. En del svar virker ellers noe selvmotsigende. De ansatte sier at muligheten til videreutdanning er blitt bedre. Derimot er antall dager på kurs blitt dårligere. Dette bør vel tolkes som en forventning om bedre etterutdanning i framtida, men at dette ikke er kommet i gang ennå. 6.7 Lønn og syn på kvalitet og arbeidsmiljø Vi har laget indekser for de ansattes syn på kvalitetsutvikling og syn på utvikling i lønns- og arbeidsforhold. Indeksen er ganske enkelt gjennomsnittet av de spurtes 70

9 vurdering av enkeltspørsmålene på de ulike områdene. Indeksen kan også variere fra 2,0 (svarer «klart forverret» på alle spørsmål) til 2,0 (svarer «klart forbedret» på alle spørsmål). 0 betyr altså at de spurte i gjennomsnitt ikke ser noen klare endringer. Vi har så brukt disse indeksene for å sammenlikne oppfatningene blant ulike grupper ansatte ved Hovseterhjemmet. Analysen viser små eller ingen sammenhenger mellom de fleste bakgrunnsvariabler (som alder, kjønn, erfaring osv) og synet på utviklingen i kvalitet og arbeidsmiljø etter privatiseringen. Det fins to unntak. Hjelpepleiergruppen er noe mer negativ til utviklingen i kvalitet og arbeidsmiljø enn de «øvrige» ansatte. I tillegg har vi har funnet svært klare forskjeller i syn på kvalitet og arbeidsforhold mellom gruppa som har fått økt lønn etter den private overtakelsen og gruppa som ikke har fått økt lønn etter at Norsk Omsorg og Rehabilitering overtok driften av sykehjemmet. Tabell 6.10 Syn på kvalitet og arbeidsforhold etter lønnsutvikling (N=34) Lønn Andel av ansatte Syn på kvalitet Syn på arbeidsforhold Økt 33 +0, Som før ,3 Vi ser altså at de ansatte ved Hovseterhjemmet deler seg i to tydelige grupper; de som har fått økt lønn og som synes at både kvalitet og arbeidsforhold er blitt bedre på den ene siden - og de som ikke har fått økt lønn og som synes at både kvalitet og arbeidsforhold er blitt dårligere enn de var i kommunen Sammenhengen er påfallende sterk. Det er et sjikt på Hovseterhjemmet som har fått lønnsøkning og som synes både arbeidsmiljø og kvalitet er blitt forbedret. På den andre siden har vi et flertall som ikke har fått lønnsøkning og som synes forholdene er blitt forverret. Sammenhengen mellom lønn og vurdering kan ha to forklaringer. Enten kan det være slik at den delen av personalet som har fått lønnsøkning er blitt fornøyd og positiv. Eller så kan det være slik at den delen av personalet som var positiv til endringene, har vært fornøyde og positive og derfor fått lønnstillegg. Datamaterialet viser at det ikke er slik at de som var positive til privatisering i større utstrekning enn de negative har fått lønnsøkning. Det kan tyde på at de som har fått lønnsøkning er blitt mer positive til utviklingen i privat regi. Det er i og for seg naturlig de som har fått økt lønn sier at arbeidsforholdene er blitt bedre. Men det er mer påfallende at de som har fått lønnsøkning også synes kvaliteten er blitt bedre, mens de som ikke har fått økt lønn synes kvaliteten er blitt vesentlig dårligere. 71

10 Tabell Syn på kvalitetsutvikling etter holdning og lønnsutvikling (N=34) Holdning til Økt lønn Lønn som før konkurranseutsetting Positiv +0,6-0,3 Negativ +0,3-0,6 Vi ser altså at disse variablene virker sammen. De som i utgangspunktet var positive til anbudet, er mer positive til kvalitetsutviklingen enn de som i utgangspunktet var negative. Men effekten av økt lønn er kraftigere. De som var positive til anbud, men ikke har fått høyere lønn, synes kvaliteten er blitt dårligere. Denne tydelige sammenhengen mellom vurdering av kvalitet og belønning er av interesse, særlig hvis man ser dette i forhold til det faktisk eksisterende individualiserte lønnssystemet på Hovseterhjemmet. 72

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF VEDLEGG 2 SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF DEL 1: BESVARES AV ALLE 1. Hvilket kjønn har du? (sett ett kryss) Mann Kvinne 2. Når er du født? (årstall) 3. Hvilken stilling har du? (sett ett kryss)

Detaljer

Denne rapporten består av dette sammendraget, en innledning og tre deler

Denne rapporten består av dette sammendraget, en innledning og tre deler SAMMENDRAG Denne rapporten består av dette sammendraget, en innledning og tre deler Den første delen (som består av kapittel 2) presenterer internasjonale erfaringer, i all hovedsak fra Sverige. Den andre

Detaljer

Bestemor på anbud. - lønner det seg?

Bestemor på anbud. - lønner det seg? Bestemor på anbud - lønner det seg? For hvem? -Samfunnet? -Investorene? -Brukerne? Anbud eller sjekk? Anbudssystemer - Konkurranseutsetting - Spare penger Sjekksystemer - Stykkprisfinansiering - Valgfrihet

Detaljer

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Ann Cecilie Bergene Forskningsleder og seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

FRA KOMMUNAL TIL PRIVAT DRIFT

FRA KOMMUNAL TIL PRIVAT DRIFT KAPITTEL 5: HOVSETERHJEMMET I FRA KOMMUNAL TIL PRIVAT DRIFT 1. oktober 2000 ble driften av Hovseterhjemmet overført fra Oslo kommune til det kommersielle Norsk Omsorg og Rehabilitering AS. I tråd med regelverket

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

Åpenhet i Bergen kommune

Åpenhet i Bergen kommune Åpenhet i Bergen kommune Ansatteundersøkelse 10. 31. januar 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 10. 31. januar 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

2. Om kvalitetssystemet til Oslo Kommune

2. Om kvalitetssystemet til Oslo Kommune Memo TIL: NHO SERVICE FRA: Oslo Economics EMNE: KVALITET I SYKEHJEM DATO: 22. mars 2013 1. Innledning På oppdrag fra NHO Service har Oslo Economics tidligere utarbeidet en analyse av kvalitet og kostnader

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Medarbeiderundersøkelsen 2010 Noen funn Seminar i R5 16.04.10 Jan Lervik, Difi Populasjonen 2591 av 4132 deltok i undersøkelsen 1344 kvinner, 1247 menn 2259 medarbeidere (87%), 332 ledere (13%) Svarprosent:

Detaljer

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig?

Lønnssamtalen. Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Lønnssamtalen Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Hvorfor er lønnssamtalen viktig? Akademikerne fikk i hovedoppgjøret i staten i 2010 gjennomslag for sitt krav om en lokal lønnssamtale. I Hovedtariffavtalen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

BEMANNING OG KARRIERE

BEMANNING OG KARRIERE KAPITTEL 10 BEMANNING OG KARRIERE Vi vil i dette kapitlet analysere våre funn i forholdet til mandatets punkt om å Sammenlikne og vurdere bemanningsplaner, karrieremuligheter, likelønn m.v. i kommunale

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Problemstillinger Hva preger ytringsbetingelsene i kommunesektoren? Oppmuntres eller begrenses ansatte til å bruke sin ytringsfrihet? Benyttes

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport SNF rapport nr. 20/2008 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport Særtrykk av sammendrag Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet

Detaljer

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Knowledge creating results--- Spørreundersøkelse blant ansatte i staten Knowledge creating results--- Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Spørreundersøkelse blant ansatte i staten

Detaljer

KOMMERSIELLE SYKEHJEM I NORGE

KOMMERSIELLE SYKEHJEM I NORGE KAPITTEL 3 KOMMERSIELLE SYKEHJEM I NORGE Denne rapporten skal sammenlikne privat og kommunal sykehjemsdrift. Men privat sykehjemsdrift er ikke noe entydig begrep. Det er derfor nødvendig å definere hva

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/208 Saksbehandler: Hege Askestad Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Hva mener aktive Internett-brukere

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2007 Arkivsaksnr.: 08/19052 Forslag til vedtak: Formannskapet tar resultatene fra brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene i 2007 til orientering.

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: 22 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 1. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 51% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 51% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 216 OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

En til en kontakt er viktig for meg Personsentrert omsorg i fokus

En til en kontakt er viktig for meg Personsentrert omsorg i fokus Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester i Østfold Sarpsborg 23. november 2016 En til en kontakt er viktig for meg Personsentrert omsorg i fokus Resultater fra et intervensjonsprosjekt

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 57% Barnehagerapport Antall besvarelser: 41 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 62% Bydel/eierrapport Antall besvarelser: 172 BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Svarprosent: 62% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer