Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen Forbedringsområder og tiltak for oppfølging Horten videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009. Forbedringsområder og tiltak for oppfølging Horten videregående skole"

Transkript

1 Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009 og tiltak for oppfølging Horten videregående skole

2 Indeksoversikt resultater HVS totalt av 212 = 87.7% MTI 3,9 3,7 Attraktivitet 3,8 3,6 Mål og strategi 3,5 3,4 Ekstern orientering 3,8 3,7 Organisering 3,5 3,2 Samarbeid 3,6 3,3 Fylkesrådmannens ledergruppe Direktørens ledergruppe Virksomhetens 3,2 3,1 ledelse Arbeidsklima 3,7 3,5 Endrings- og 3,5 3,3 utviklingsarbeid Kompetanse og 3,8 3,7 læring Ansvar, myndighet 3,9 3,7 og initiativ Motivasjon 4,0 3,9 HMS fysisk 3,3 3,2 arbeidsmiljø HMS alt i alt 3,6 3,5 Belønningssystemer 2,5 Indeksoversikten viser resultatene for HVS totalt for medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009, der MTI beskriver den totale tilfredshet. Sammenligning med tidligere års resultater er påført fra årene 2007 og 2006.

3 smatrise Utdanning i VFK/ HVS 2009 På bakgrunn av rapport og analyse utarbeidet av B2S as, anbefales Utdanningsavdelingen i VFK å iverksette tiltak innenfor 4 hovedområder: - Endrings- og utviklingsarbeid - Organisering - Samarbeid - HMS arbeid (HMS analyseres av AMU) Ved Horten videregående skole har vi utarbeidet en oppfølgingsplan for arbeid med MTU Resultatet av denne prosessen er samlet i denne oversikten, og viser forbedringsområder og tiltak for hele organisasjonen. Den enkelte leders personlige forbedringstiltak fremkommer ikke direkte i denne oversikten, men er satt, og følges opp av hver enkelt medarbeider og hans leder. Målsetting: Gjennom arbeid med oppfølging av resultater fra MTU 2009, skal vi på en systematisk måte forbedre våre resultater for medarbeidertilfredshet. Metodikken som brukes skal sikre eierskap til både resultater og forbedringstiltak for hele organisasjonen og for det enkelte arbeidsområde. Kvalitetsforbedrende arbeid med medarbeidertilfredshet følger kvalitetshjulets systematikk:

4 og tiltak for oppfølging INNHOLD Lederteamet Avdeling for studiespesialisering VG1 norsk Avdeling for fremmedspråk Avdeling for samfunnsfag Avdeling for studiespesialisering Realfag Avdeling for ID / Kroppsøving Avdeling for Service og Samferdsel Avdeling for Medier og Kommunikasjon Avdeling for Teknologifag Avdeling for Design og Håndverk Avdeling for Helse og Sosialfag Avdeling for Alternativ Opplæring Avdeling for fengselsundervisning Elevtjenesten Horten Ressurs Stab for pedagogisk service Stab for personalforvaltning og drift Fagskolen i Vestfold AMU

5 og tiltak for oppfølging LEREDTEAMET HAR BESLUTTET FØLGENDE OVERORDNEDE FØRINGER FOR HELE ORGANISASJONEN 1) Gjennomgang av leders lederprofil Leder utarbeider personlige tiltak og deler dette med sine medarbeidere. 2) Gjennomgang av lederteamets lederprofil Lederteamet har vektlagt følgende forbedringsområder for teamet internt: a) Prioritere for den enkelte og for hele organisasjonen b) Utøve lederskapet gjennom tilstedeværelse, dialog og medarbeideroppfølging c) Prioritere ledelse av skolens kjerneoppgaver 3) Gjennomgang av skolens lederprofil Lederteamet har vektlagt følgende forbedringsområder for organisasjonen som helhet: a) Prioritere team, dialog, refleksjon og samarbeidsarenaer. Den enkelte medarbeider skal oppleve å bli sett/hørt/lyttet til av sin leder og møte en god samarbeids- og sparringspartner for faglig og personlig utvikling. b) Bygge videre på forhold som gir trygghet, faglig og personlig utvikling og som gir et arbeidsklima preget av glede og positiv innstilling. c) Bygge videre på tidligere satsingsområder med tilbakemelding, kommunikasjon og konfliktløsning. LEREDTEAMET HAR BESLUTTET FØLGENDE OVERORDNEDE TILTAK FOR HELE ORGANISASJONEN 1) ARBEIDSKLIMA a) Alle ledere gjennomfører systematiske Systematisk medarbeideroppfølging oppfølgingssamtaler med sine medarbeidere flere ganger pr år. b) Ledertrening gjennomføres for å sikre mer systematisk medarbeideroppfølging i praksis omkring følgende områder fra MTU: - Jeg får regelmessig anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid - Jeg får konstruktiv kritikk og ærlig tilbakemelding hvis jeg ikke utfører mitt arbeid tilfredsstillende 2) ORGANISERING Klargjøring av oppgaver og ansvar 3) TEAM Medlemmer, mål og møtearenaer 4) ENDRING OG UTVIKLINGSARBEID / HANDLEKRAFT Kvalitetsplattformen i praksis - I min virksomhet er vi flinke til å løse eventuelle konflikter a) Avklaring av forventninger, oppgaver, ansvars- og arbeidsfordeling for stab / linje, hvert ledernivå, elevtjenesten og for kontaktlærer / lærer. b) Evaluering av ny organisasjonsmodell gjennomføres i mai / juni c) Finne samarbeidsgevinster og fjerne tidstyver a) Team defineres (klasseteam, fagteam og arbeidslag) b) Forventninger og mål klargjøres c) Samarbeidsarenaer, møte- og arbeidstid tilrettelegges for hvert team Prioritere, følge opp igangsatte oppgaver, evaluere og korrigere med målsetting om en styrket endringsgrad* *Høy endringsgrad vil si å jobbe systematisk og målrettet med utvikling og forbedring. Endringsgrad er et mål på virksomhetens evne til å jobbe systematisk og strukturert med forbedring (utvikling).

6 AVDELING FOR STUDIESPESIALISERING VG1 NORSK HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Etablere nødvendig samarbeidsarenaer og bruken av disse. Følge opp og videreutvikle klasseteam, fagteam og VG1- team. Tilrettelegge møte- og arbeidstid, samt klargjøring av forventninger og mål. AVDELING FOR FREMMEDSPRÅK HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Synlig og tydelig lederstil - Jeg skal jobbe med å prøve å være mer tydelig som leder. Ta beslutninger og ha reell makt.* - Være mer synlig blant mine. Stikke innom for uformelle samtaler. - Være mer tilgjengelig. Vise hvordan de kan finne min kalender på Outlook. Etablere nødvendige samarbeidsarenaer Opptatt av den faglige og personlige utviklingen til mine medarbeidere - Legge til rette for faglig samarbeid innen språkfagene. - Legge til rette for samarbeid/planlegging på tvers av fag. (samkjøre tema i flere fag) - Diskutere opplegg og metodikk med den enkelte - Være på besøk i klasserommet *ref IAP, hvor avdelingslederne ble sett på som uten mulighet for å kunne påvirke den enkeltes IAP. AVDELING FOR SAMFUNNSFAG HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Ivareta det pedagogisk faglige på en god måte Opptatt av min faglige og personlige utvikling Etablere nødvendige samarbeidsarenaer Fortsette med å invitere eksterne foredragsholdere, samtale med medarbeiderne om temaet Legge til rette for erfaringsdeling Avholde flere faglige avdelingsmøter i neste aktivitetsplan AVDELING FOR STUDIESPESIALISERING REALFAG Ønske om at leder er mer tilgjengelig for uformelle samtaler når situasjoner oppstår i skolehverdagen. Avdelingsleders forslag til tiltak: Personalet installerer Outlook hvor de har tilgang til personalleders avtalekalender.

7 AVDELING FOR IDRETT/KROPPSØVING HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Kommunikasjon Gi all informasjon skriftlig. Merk emnefeltet i e-posten. Besøke klasser i begynnelsen av året, slik at elevene vet hvem de kan henvende seg til med saker angående kroppsøving og idrettsfag. Faglig og personlig utvikling Trygghet og gjensidig respekt Få skolen til å prioritere dette området. Alle medarbeiderne bør få et eksternt kurs pr. år i tillegg til de interne. Spesielt kroppsøvingslærerne trenger faglig påfyll for å klare å stå i jobben. Fortsette med åpen dør, slik som nå. Dette fungerer veldig bra. Sørge for at alle får en IAP med så få resttimer som mulig. Dele en klasse mellom to lærere dersom det er nødvendig for å få ned antall resttimer. Sørge for at alle får en forutsigbar arbeidstid. AVDELING FOR SERVICE OG SAMFERDSEL : Praktiske arbeidsoppgaver i alle programområder Ivareta grunnleggende ferdigheter bedre Bruken av Digitale verktøy Husreglene Faglig og personlig utvikling av medarbeidere Pedagogisk utvikling på avdelingen Nytenkning : Trenger mer plass til å utvikle læringsarenaer for praktiske arbeidsoppgaver. Skal bli en del av tiltakspakken knyttet opp til praktiske læringsarenaer. Spill, nedlasting og chatting hører ikke hjemme i arbeidstiden og vil derfor være viktig å bekjempe for alle lærere og ledere ved SS Bedre samarbeid om oppfølging Deltakelse i Fagforum SS Andre kurs Aktiv bruk av fadderordning Styrking av tiltak rettet mot elever med behov særskilte tiltak i tilrettelegging av undervisningen. SS- undervisningen må yrkesrettes i sterkere grad enn nå. Dette er mulig innenfor gjeldende læreplanverk. Det jobbes hele tiden med å komme fram til konkrete tiltak.

8 AVDELING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Skaper trygghet og gjensidig respekt Gir meg utfordringer i jobben - Medarbeidersamtalen bør struktureres mer. - At avdelingsleder gir anerkjennelse, ros og tillit i forbindelse med godt utført arbeid og god innsats. - Avdelingsleder bør sørge for mer opplæring i skolehverdagen for nye lærere. - Avdelingsleder må være mer tilgjengelig. I alle fall på mobil. - At Holbergprosjektet planlegges skikkelig. - Faglig samarbeid / tverrfaglig samarbeid. - Skape god undervisning gjennom å skaffe relevante og gode foredragsholdere. - Arrangere Medieprisen. TEKNOLOGIAVDELINGEN HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Læreplananalyse/læreplanforståelse /vurdering: Felles forståelse fra VG1 til VG3 Samarbeid Lære oss og dele Kontakt mot industrien Innføre konsekvenspedagogikk Aktivt arbeid i fagteam med disse tema Alle lærere bør undervise på minimum 2 trinn Opprette felles nettsted hvor alle legger ut sine undervisningsopplegg etter tema Utarbeide spørreskjema for industrien Ønsker tilbakemelding om hva de ønsker av skolen Utarbeide klassenes regler sammen med elevene Utarbeide konsekvenser sammen med elevene AVDELING FOR DESIGN OG HÅNDVERKSFAG HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Klasseledelse Organisering Teamarbeid Opparbeide samstemthet på håndtering av regler, innleveringsfrister etc Atferd gir konsekvenser Gi læreren verktøy og muligheter til å la atferd få konsekvenser (f eks ved å ta eleven ut av undervisning for en periode) Konsekvenspedagogikk? Differensiering Store sprik i behov for tilpasset opplæring gjør organisering i grupper nødvendig Parallellegging av fag Bedre avklaring av roller og arbeidsoppgaver Strategier i gjennomføring av undervisning Systematikk Metodikk Vurdering Systematikk

9 HMS Metodikk Fysisk: Individuell tilpasning av arbeidsplasser Psykisk: Verktøy og støtte til å kunne håndtere elevers problematferd AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Delaktighet i virksomhetens mål og strategier Bevisstgjøre, konkretisere hva virksomhetens mål og strategier betyr for HS avdelingen. Konkret arbeid med prioriterte områder i utviklingsplanen, på avdelingsmøter og i teamene. Organisering kjennskap til ansvarsfordeling og hvem gjør hva Avklare i hvilke situasjoner/på hvilke områder personalet er mest usikre Tydeligere info om ansvarsforhold og rutiner HMS arbeid, fysisk arbeidsmiljø Samarbeid Følge opp vernerunder med konkrete tiltak - evaluere Definere områder for samarbeid med andre avd, f.eks DH Felles avd.møter (drøfting/cafédialog) med DH om temaer relatert til prioriterte områder i utviklingsplanen Samarbeidsmøter på tvers av trinn innen HS avd, med temaer som vurderingspraksis, tverrfaglig undervisning/oppgaver, holdninger til og konsekvenser av fravær Endringsgrad Bruke utviklingsplanen og prioriterte områder bevisst når vi definerer og prioriterer forbedringsområder. Sette tidsfrister for og konkretisere hvordan vi kan gjennomføre definerte forbedringstiltak. AVDELING FOR ALTERNATIV OPPLÆRING HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Endring og utviklingsarbeid Samarbeid med andre Umiddelbart starte arbeidet med AO neste år, organisering og innhold Videreføre og utvikle samarbeid med andre avdelinger. Våre elever vil søke seg inn til ulike programråder. Det vil være naturlig å samarbeide med disse områdene som neste skoleår ser ut til å bli HS, DH og SS

10 AVDELING FOR FENGSELSUNDERVISNING HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK 1) KARTLEGGING Viktig område for å kunne innfri forpliktelsene om å tilby opplæring i tråd med rettigheter, ønsker og behov. 2) RUTINER/ORGANISERI NG a) Fengslets kartleggingsskjema forbedres når det gjelder opplysninger skolen trenger, lages som en sisteside som enkelt kan kopieres og legges til skolerådgiver. Opplysningene bør også innbefatte egenvurdering av IKTkompetanse. b) Skolerådgiver kaller inn til samtale alle som ønsker det, eller ut fra inntaksskjemaet ser ut til å være i målgruppen for undervisning/realkomp.vurdering. c) Kartlegging vektlegges som redskap for å fastslå evt. rettigheter til undervisning og/eller realkompetansevurdering, samt ved utarbeidelse av opplæringsplaner inkl. arbeidsplassering. d) Kartlegging av ønsker og behov vil danne grunnlaget for skoleavdelingens planlegging av opplæringstilbudet. e) På Bastøy: alle innsatte på botreningskursene testes på grunnleggende ferdigheter i lesing/skriving og matematikk. Ordningen prøves ut frem mot sommeren, evalueres Testingen legger grunnlaget for invitasjon til norsk/matteundervisning og for å vurdere om innsatte har forutsetninger for å delta i (videregående) opplæring. f) Kartleggeren brukes på alle fengslene ved behov, enten fra lærerens side for å planlegge tilrettelagt undervisning (i samarbeid med den innsatte!) eller dersom innsatte selv ønsker det (uavhengig av deltageles i undervisning). g) Kartleggingen utvides frem mot (etter?) sommeren til også å gjelde engelsk, IKT og migranorsk. h) Kartleggingen vi gjør, og undervisningen vi gir, skal dokumenteres og sendes med den innsatte ved evt. overføring til annet fengsel (godkjennes av den innsatte). Tilsvarende skal vi bli aktive til å etterspørre informasjon dersom innsatte kommer til oss fra annet fengsel og er i målgruppen for undervisning/realkompetansevurdering. a) Rutinebeskrivelser for fremgangsmåter ved alle tenkelige situasjoner; hvordan inntak av elever til opplæring skal foregå, realkompetansevurdering, utlån av pc-er, bruk av nøkkelkjede, melding ved fraværende elever, egenmelding ved sykdom, søknad om permisjon, hvem man kan spørre om hva på fengslene osv osv. 3) HMS a) Vernerunder, og oppfølging. b) Bastøy: innspill om behov for lokaler i nytt bygg. c) Bastøy: opprydding og renholdsrutiner. d) ROS-analyse (Sikkerhetsanalyse) for alle fengslene ( ) e) Førstehjelpskurs, jevnlige repetisjoner.

11 ELEVTJENESTEN HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK FOR ELEVTJENESTEN ENDRING OG UTVIKLINGSARBEID / HANDLEKRAFT ORGANISERING TEAM ARBEIDSKLIMA ARBEIDSKLIMA Utarbeide/utvikle bedre og tydeligere rutiner/dreiebøker, hvor elevoppfølging og samarbeid med foresatte får større fokus. Bidra til å avklare ansvarsfordeling og roller både internt i ET og i organisasjonen slik at det er klare og felles forventinger til hvordan egne og andres jobbpraksis skal utøves (profesjonalitet i forhold til oppdraget vårt). Jobbe med å få til samarbeidsarenaer rundt elever og klasser, hvor forpliktende samarbeid og informasjon mellom alle aktørene ivaretas for å ivareta elevens faglige og personlige utvikling. Systematisk medarbeideroppfølging ved å blant annet gi tydelige tilbakemeldinger, og hvor målstyringssystem med årshjul brukes som verktøy. Bidra til en positiv kultur ved å fremstå med vilje til å være løsningsorienterte, rause og ha godt humør. HORTEN RESSURS HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Ledelse og samarbeid Leder er mer synlig og tydelig i sin lederstil. Leder skal være mer tilstede i undervisningssituasjoner og gi tilbakemeldinger underveis. Ledelse og samarbeid Leder involverer i større grad de ansatte og gir utfordringer og ansvar i forhold til utvikling av senteret. HMS - fysisk arbeidsmiljø/inneklima Påse at gode rutiner blir fulgt og innarbeidet og ha et godt samarbeid med verneombudet om dette. STAB FOR PEDAGOGISK SERVICE HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Samarbeid /team Etablere /videreføre faste møtearenaer: a, fullt PS team b, team Læringssenter /Bibliotek c, arbeidsmøte elevadministrasjon Kunnskapsdeling om funksjoner innad i PS-team med målsetting om å bedre kunne dra nytte av hverandre (effektivisering)

12 STAB FOR PERSONALFORVALTNING OG DRIFT IT-AVDELINGEN HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK 1. Kompetanse og læring 1. Kompetansekartlegging (Ansvar AP) Dette gjøres i forbindelse med medarbeidersamtale og i avdelingsmøte. 2. Kompetanseutvikling - Holde seg oppdatert på nytt utstyr og programvare. Kursing Foredrag Messer 2. HMS - fysisk arbeidemiljø. Problemområder: Høy temperatur i SG Dårlig luftkvalitet i SG Støyende miljø i BG Høy temperatur i BG 1. I henhold til HMS-oppfølging, søkes det om installasjon av varmeveksler for utbedring av temperatur og luftkvalitet. (Ansvar: AP) 2. Det settes opp skap for innbygging av støyende switch evnt. byttes switch med annen type. (Ansvar: AP) 3. Det settes opp utvendig skjerming på vindu i BG for utbedring av temp. (Ansvar: AP) SKOLEKONTORET HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK: MTU: Ekstern orientering Jeg har god kjennskap til hvilke forventninger og krav våre brukere og samarbeidspartnere har til oss Lederteamets overordnede tiltak: ORGANISERING 1. Gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge hva elever og ansatte forventer av oss som skolekontor. 2. På bakgrunn av skolekontorets egen erfaring og med vurdering av spørreundersøkelsen foreslå overfor skolens ledelse hvilke oppgaver som bør utføres av skolekontoret herunder service- og kvalitetsgrad. 3. Kartlegge og iverksette tiltak for å eliminere/redusere tidstyver som ikke er del av jobben alternativt kan utføres av andre. 1. Bidra i prosessen med å avklare endelig organisering av stab PD og stab PS. 2. Gjennomføre et arbeidsseminar for å fordele arbeidsoppgaver med utgangspunkt i en endelig avklaring av stabenes organisering og de arbeidsoppgaver som bestemmes skal utføres av skolekontoret.

13 TEKNISK AVDELING HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK ORGANISERING Klargjøring av oppgaver og ansvar FYSISK ARBEIDSMILJØ A. Kartlegge teamets ansvarsområde og behov for endringer i organisering av vaktmestertjenesten med utgangspunkt i dagens bemanning og ressurstildeling. B. Utarbeide og kvalitetssikre rutiner og retningslinjer for fast og løpende vedlikehold og drift av skolens bygninger og anlegg. A. Rehabilitering av vaktmestertjenestens kontor- og verkstedfasiliteter. TEAM FOR PERSONAL OG ØKONOMI HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK ORGANISERING Klargjøring av oppgaver og ansvar TEAM Medlemmer, mål og møtearenaer C. Avklare ansvars- og arbeidsfordeling internt i teamet. Revidere den enkeltes arbeidsbeskrivelse. D. Utarbeide en ansvarsmatrise som vil gjøre det enklere for ansatte å henvende seg til rett saksbehandler. E. Sluttføre arbeidet med å finne samarbeidsgevinster og fjerne tidstyver. Beskrive og iverksette mulige tiltak. B. Avklare forventninger til og arbeidsmål for teamets arbeid. C. Avklare samarbeidsarenaer, innhold og temaer som behandles i møtene herunder møtetider/-frekvens. AVDELING FOR INNEMILJØ (RENHOLDSAVDELINGEN) HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK ARBEIDSKLIMA MEDARBEIDEROPPFØLGING Bidra til at medarbeiderne føler trygghet og får faglig og personlig utvikling på arbeidsplassen sin. Bidra til at medarbeiderne får den informasjon og tilbakemeldinger de trenger for å gjøre en god jobb.

14 FAGSKOLEN I VESTFOLD HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Utydelig lederstil fra daglig leder FiV Fagskolens mål og strategier må bli bedre kjent Daglig leder blir tydeligere i sin lederstil. Informasjon om hva som er blitt besluttet og hvorfor sendes ansatte som jobber med fagskoleutdanning og distribueres via nettet og på fagmøter. Prosesser med å gjøre kjent uviklingsplanen, strategiplanen og andre planer for FiV iverksettes. Ansatte tas inn i prosesser med å utvikle nye planer og justere eksisterende planer på et tidlig tidspunkt i prosessen. Nettet benyttes aktivt for å informere alle om pågående prosesser.

15 ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK MTU. Analyse og tiltak, ref møte i AMU 3. desember Følgende tiltak ble besluttet sendt til behandling og godkjenning i ledergruppa: Fysisk arbeidsmiljø. 1. Kontorer og klasserom. Rydde og ordensrutiner på kontorarbeidsplasser og i klasserom. Vår 10. I første omgang utarbeide en sjekkliste i oppslags form for felles standard for respektive kontorarb.plasser og klasse-rom. Dag lager utkast og sender til AMU-medlemmer og ledergruppa. Oppfølging av avdelingsledere. Evaluere resultatet etter 2 mnd. Treffe korrigeringstiltak hvis dårlig effekt. Kontormøbler. Utskifting av det eldste/dårligste/slitte/ødelagte etter oppsatt plan (ref. vernerunder). Vår/høst 10. Prioritere SG. 2. Opprydding og systematisering av verkstedene i BG og SG. Vår 10, men avventes til ny teknisk leder har tiltrådd. 3. Lokale målinger av luftkvalitet ved behov/avvik samt plan for periodisk kartlegging. 4. Totalrenovasjon av ventilasjonskanalene.vår/høst 10. Kartlegging av behov Renovasjon Henvendelse rettes til fylkets eiendomsavdeling (ref. tidligere henvendelser, alder på anlegget, historikk/manglende renovasjon, målingsresultater, vernerundeanmerkninger). Kritisk tiltak. HMS-systematikk. 1. Styrke rutinen for avviksmelding og oppfølging. Vår 10. Alle avvik skal meldes inn i QM+. Alle meldinger skal besvares innen 2 dager med forsalg til tiltak. Alle meldinger skal lukkes innen 6 uker hvis mulig vernerunder pr. år med synlig oppfølging. Ansvar og frister. Høst 10. Vernerunde anmeldes til behandling på avdeling i forkant, og resultater og tiltak gjøres kjent i avdelingen. 2 vernerunder pr. år i BG og SG forutsetter økning i antall verneombud og effektivisering av rutinen. Ref. punkt på dagsorden. 3. Verneombudsmøter (verneombud og HMS-ansvarlig). Møteplan. Vår 10. Allerede igangsatt. 4. Fast spalte om HMS/AMU-saker i Ukeinfo. Vår 10. Horten, 10. mai 2010 Lisbeth Eek Svensson Rektor

16 VEDLEGG: Oppfølging av resultat MTU. Framdriftsplan. 04. jan : MTU i lederteam. Resultater, analyse, tiltak. Felles metodikk. (lederteamets ansvar for å treffe egne tiltak internt i gruppa og overordede tiltak overfor organisasjonen), føringer fra ledergruppa, beslutte eventuelle rammer/begrensninger for arbeidet i organisasjonen/ avdelingene. 27. jan : MTU Studierektor/avd.ledere. Resultater, analyse, tiltak. Felles metodikk. 28. jan : AMU-behandling. HMS-tiltak. 04. feb : MTU avdelingsvis. Resultater, analyse, tiltak. Felles metodikk. Hvem beslutter hva? Rektor beslutter personlige tiltak og involverer/informerer ledergruppa. Lederteamet beslutter egne tiltak (internt for gruppa). Lederteamet beslutter overordnede tiltak overfor organisasjonen. Lederteamet beslutter føringer, rammer, begrensninger for gjennomføringen i organisasjonen (tidsbruk, emneområder, prioriterte temaer). Studierektor beslutter personlige tiltak (tilbakemelding fra nærmeste medarbeidere) og diskuterer med rektor. Involverer/informerer avdelingslederne. Avdelingsledere beslutter personlige tiltak (tilbakemelding fra nærmeste medarbeidere) og diskuterer med studierektor. Involverer/informerer avdeling. Avdelingen beslutter tiltak på avdelingsnivå. NB! Noen av aktivitetene på ledeteamnivå kan slås sammen. Metode. Grunnlag Alle nivåer i undersøkelsen må analyseres, slik at prosessen omfatter alle resultater i organisasjonen. Hver enhet må behandle undersøkelsens lokale resultat. Lederteamet har også ansvaret for totalresultatet. ene som besluttes, skal være tiltak som gjelder egen avdeling/enhet og som skal gjennomføres der (bortsett fra overordnede tiltak/føringer fra lederteamet i forhold til totalresultatet). Metode. Leder stiller godt forberedt, og tar hensyn til eventuelle tiltak/føringer fra overordnet ledelse. Leder presenterer resultatet, starter en generell diskusjon (åpent forum) og avdekker eventuell usikkerhet slik at alle forstår resultatet likt. Deretter settes beslutningsprosessen i gang. Hvilke områder skal vi bli bedre på? Hvilke av disse er viktigst for enheten/avdelingen? 1. Bruk en behandlingsform hvor hver medarbeider foreslår sine 3 viktigste. 2. Hver medarbeider får 2 min. på å markedsføre sine forslag før avstemning. Kun markedsføring og konkrete spørsmål for å avklare, ingen diskusjon om riktig eller feil. 3. Sett forslagene opp på flipover-ark. 4. Stem over dem. 5. Ta omkamp hvis flere har likt stemmetall, nå prioritert med 1., 2. og 3. valg (1. = 3 poeng, 2. = 2 poeng, 3. = 1 poeng).

17 6. Området med flest stemmer skal behandles. Nr. 2 og 3 settes opp i plan for senere behandling. Hvilke tiltak skal avdelingen/enheten beslutte for prioritert område? 1. Kan bruke samme prosess eller en idédugnadsfase. 2. Skriv ned alle forslag. 3. Samme type avstemning, eller diskutere fram til konsensus hvis ønskelig/mulig. Avstemning best for videre prioritering. 4. Maks. 3 tiltak som skal iverksettes, gjerne færre. 5. Diskutér hvordan dere skal sikre oppfølging av tiltakene, gi ansvaret til medarbeidere, sett opp en plan (inkludert tiltak som ikke er prioritert i første omgang). 6. Plan oversendes til nærmeste leder. Dag Klevjer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016 Utviklingsplan for Bergen maritime videregående skole og fagskole 2015 16 1. Vurdering kjennetegn Alle e utarbeider mål og konkretiserer målene eleven/studenten skal vurderes mot i sine fag. Dette gjøres

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Lederkriterier i norske domstoler

Lederkriterier i norske domstoler Lederkriterier i norske domstoler Fastsatt av DAs styre 12. og 13. mars 2007 1 Innledning Utvikling av ledelse er et strategisk virkemiddel for å nå de målene som settes i domstolene. Styrking av ledelse

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis

Østfold fylkeskommune. Skoleeier kunnskapsbasert praksis Østfold fylkeskommune Skoleeier kunnskapsbasert praksis 1 Østfold fylkeskommune skoleeier kunnskapsbasert praksis Fylkestinget/de folkevalgte er skoleeier Fylkesrådmannen Tilrettelegger med styringsinformasjon

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Likeverd. Respekt. Tillit. Mot. Rettferd

Likeverd. Respekt. Tillit. Mot. Rettferd Tiltaksplan 2012/13 Tommel opp for likeverd. Du er ok! Likeverd Alle elevar og tilsette ved Ålesund vgs er like mykje verd, uavhengig av karakterar, personlegdom, legning, interesser, språk, hudfarge og

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Nydalen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Nydalen Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring

RAMNESMODELLEN. Vedtatt i SU 06.03.12. Ramnes skole har fokus på trivsel og læring RAMNESMODELLEN Vedtatt i SU 06.03.12 Ramnes skole har fokus på trivsel og læring OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Trygghet for alle, både elever og ansatte. Høyt faglig trykk/nivå slik at elevene får utnyttet

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2012

Virksomhetsplan 2011-2012 Virksomhetsplan 2011-2012 Sammen om mestring, mangfold og miljø Mestring Vi skal hver dag utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som styrker og utvikler den enkeltes faglige og sosiale kompetanse.

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Skolevandring (SKV) i bergensskolen

Skolevandring (SKV) i bergensskolen Skolevandring (SKV) i bergensskolen 1. Hva er skolevandring? 2. Hvorfor innføre SKV? 3. Hvordan ser bergensvarianten av SKV ut? 4. Prosessen videre på egen skole. 5. og noen viktige ting til slutt 1.Hva

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

1. Pedagogisk ledelse

1. Pedagogisk ledelse Virksomhetsplan Skedsmo videregående skole 2017 1 Innledning I et overordnet perspektiv handler kvalitet i skolen om at tre viktig forutsetninger må være tilstede, pedagogikk, struktur og kultur. Mens

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012

Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Hva er utfordringene og hvilken type kompetanse trenger vi? Bjørn Gudbjørgsrud, 5. november 2012 Bakteppe hvor er NAV? Vi leverer bedre tjenester til brukerne våre men fortsatt rom for forbedring Øke overgang

Detaljer

Vår visjon. Ole Vig videregående skole

Vår visjon. Ole Vig videregående skole Vår visjon Ole Vig videregående skole Vår visjon - Skape og dele, gløde og leve Vår visjon bygger på verdiene: Fellesskap - Nærhet ansatte og elever og likeverd - Tilpasset opplæring - Tverrfaglighet -

Detaljer

RUTINEHÅNDBOK FOR PEDAGOGISK PERSONELL NYGÅRD SKOLE

RUTINEHÅNDBOK FOR PEDAGOGISK PERSONELL NYGÅRD SKOLE RUTINEHÅNDBOK FOR PEDAGOGISK PERSONELL NYGÅRD SKOLE Oppdatert 09.02.2012 Side 1 av 7 INNHOLD: 1. Taushetsplikt side 3 2. Overordnet prinsipp for Nygård skole side 3 3. Organisering og ansvarsfordeling

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole Oslo kommune Utdanningsetaten Blindernveien skole STRATEGISK PLAN 2015 SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER Utdanningsetaten i Oslo gir føringer for skolene m.h.t. utviklingsarbeid. Til vanlig kan skolene måle sin

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND

Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael. Mulighetenes OPPLAND Utsnitt fra bildet Skolen i Aten av Rafael Mulighetenes OPPLAND STRATEGI FOR INTERN LÆRING 2012-2015 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1. Innledning... 3 2. Kulturtrekk og verdier... 4 3. Mål... 5 4. En lærende

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever.

Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. SYSTEMDOKUMENT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Tema: Prosedyrer ved rusmistanke hos elever. Godkjent av: Magne Nesvik Gyldig Januar 2012 januar 2014 fra til: Ansvarlig Arne-Petter Gjørøy Saks- Arne-Petter Gjørøy

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Innhold 2 Kort presentasjon av Halden videregående skole Vurdering for læring-satsningen

Detaljer

ved begynnelsen,l deg selv

ved begynnelsen,l deg selv ved begynnelsen,l deg selv Agenda Velkommen og informasjon fra rektor Møte med kontaktlærer - ved begynnelsen,l deg selv Møt opp 'l 'mer. Det er på i 'men det skjer Ta med det du trenger Vær ak'v og bidra

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune

Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune 2014-2016 Innhold 1 Pedagogisk bruk av IKT 3 1.1 Målområde 3 2 Elevenes kompetanseutvikling 4 2.1 Målområde 4 3 Lærernes kompetanseutvikling 5 3.1 Målområde

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer