Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen Forbedringsområder og tiltak for oppfølging Horten videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009. Forbedringsområder og tiltak for oppfølging Horten videregående skole"

Transkript

1 Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009 og tiltak for oppfølging Horten videregående skole

2 Indeksoversikt resultater HVS totalt av 212 = 87.7% MTI 3,9 3,7 Attraktivitet 3,8 3,6 Mål og strategi 3,5 3,4 Ekstern orientering 3,8 3,7 Organisering 3,5 3,2 Samarbeid 3,6 3,3 Fylkesrådmannens ledergruppe Direktørens ledergruppe Virksomhetens 3,2 3,1 ledelse Arbeidsklima 3,7 3,5 Endrings- og 3,5 3,3 utviklingsarbeid Kompetanse og 3,8 3,7 læring Ansvar, myndighet 3,9 3,7 og initiativ Motivasjon 4,0 3,9 HMS fysisk 3,3 3,2 arbeidsmiljø HMS alt i alt 3,6 3,5 Belønningssystemer 2,5 Indeksoversikten viser resultatene for HVS totalt for medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2009, der MTI beskriver den totale tilfredshet. Sammenligning med tidligere års resultater er påført fra årene 2007 og 2006.

3 smatrise Utdanning i VFK/ HVS 2009 På bakgrunn av rapport og analyse utarbeidet av B2S as, anbefales Utdanningsavdelingen i VFK å iverksette tiltak innenfor 4 hovedområder: - Endrings- og utviklingsarbeid - Organisering - Samarbeid - HMS arbeid (HMS analyseres av AMU) Ved Horten videregående skole har vi utarbeidet en oppfølgingsplan for arbeid med MTU Resultatet av denne prosessen er samlet i denne oversikten, og viser forbedringsområder og tiltak for hele organisasjonen. Den enkelte leders personlige forbedringstiltak fremkommer ikke direkte i denne oversikten, men er satt, og følges opp av hver enkelt medarbeider og hans leder. Målsetting: Gjennom arbeid med oppfølging av resultater fra MTU 2009, skal vi på en systematisk måte forbedre våre resultater for medarbeidertilfredshet. Metodikken som brukes skal sikre eierskap til både resultater og forbedringstiltak for hele organisasjonen og for det enkelte arbeidsområde. Kvalitetsforbedrende arbeid med medarbeidertilfredshet følger kvalitetshjulets systematikk:

4 og tiltak for oppfølging INNHOLD Lederteamet Avdeling for studiespesialisering VG1 norsk Avdeling for fremmedspråk Avdeling for samfunnsfag Avdeling for studiespesialisering Realfag Avdeling for ID / Kroppsøving Avdeling for Service og Samferdsel Avdeling for Medier og Kommunikasjon Avdeling for Teknologifag Avdeling for Design og Håndverk Avdeling for Helse og Sosialfag Avdeling for Alternativ Opplæring Avdeling for fengselsundervisning Elevtjenesten Horten Ressurs Stab for pedagogisk service Stab for personalforvaltning og drift Fagskolen i Vestfold AMU

5 og tiltak for oppfølging LEREDTEAMET HAR BESLUTTET FØLGENDE OVERORDNEDE FØRINGER FOR HELE ORGANISASJONEN 1) Gjennomgang av leders lederprofil Leder utarbeider personlige tiltak og deler dette med sine medarbeidere. 2) Gjennomgang av lederteamets lederprofil Lederteamet har vektlagt følgende forbedringsområder for teamet internt: a) Prioritere for den enkelte og for hele organisasjonen b) Utøve lederskapet gjennom tilstedeværelse, dialog og medarbeideroppfølging c) Prioritere ledelse av skolens kjerneoppgaver 3) Gjennomgang av skolens lederprofil Lederteamet har vektlagt følgende forbedringsområder for organisasjonen som helhet: a) Prioritere team, dialog, refleksjon og samarbeidsarenaer. Den enkelte medarbeider skal oppleve å bli sett/hørt/lyttet til av sin leder og møte en god samarbeids- og sparringspartner for faglig og personlig utvikling. b) Bygge videre på forhold som gir trygghet, faglig og personlig utvikling og som gir et arbeidsklima preget av glede og positiv innstilling. c) Bygge videre på tidligere satsingsområder med tilbakemelding, kommunikasjon og konfliktløsning. LEREDTEAMET HAR BESLUTTET FØLGENDE OVERORDNEDE TILTAK FOR HELE ORGANISASJONEN 1) ARBEIDSKLIMA a) Alle ledere gjennomfører systematiske Systematisk medarbeideroppfølging oppfølgingssamtaler med sine medarbeidere flere ganger pr år. b) Ledertrening gjennomføres for å sikre mer systematisk medarbeideroppfølging i praksis omkring følgende områder fra MTU: - Jeg får regelmessig anerkjennelse eller ros for godt utført arbeid - Jeg får konstruktiv kritikk og ærlig tilbakemelding hvis jeg ikke utfører mitt arbeid tilfredsstillende 2) ORGANISERING Klargjøring av oppgaver og ansvar 3) TEAM Medlemmer, mål og møtearenaer 4) ENDRING OG UTVIKLINGSARBEID / HANDLEKRAFT Kvalitetsplattformen i praksis - I min virksomhet er vi flinke til å løse eventuelle konflikter a) Avklaring av forventninger, oppgaver, ansvars- og arbeidsfordeling for stab / linje, hvert ledernivå, elevtjenesten og for kontaktlærer / lærer. b) Evaluering av ny organisasjonsmodell gjennomføres i mai / juni c) Finne samarbeidsgevinster og fjerne tidstyver a) Team defineres (klasseteam, fagteam og arbeidslag) b) Forventninger og mål klargjøres c) Samarbeidsarenaer, møte- og arbeidstid tilrettelegges for hvert team Prioritere, følge opp igangsatte oppgaver, evaluere og korrigere med målsetting om en styrket endringsgrad* *Høy endringsgrad vil si å jobbe systematisk og målrettet med utvikling og forbedring. Endringsgrad er et mål på virksomhetens evne til å jobbe systematisk og strukturert med forbedring (utvikling).

6 AVDELING FOR STUDIESPESIALISERING VG1 NORSK HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Etablere nødvendig samarbeidsarenaer og bruken av disse. Følge opp og videreutvikle klasseteam, fagteam og VG1- team. Tilrettelegge møte- og arbeidstid, samt klargjøring av forventninger og mål. AVDELING FOR FREMMEDSPRÅK HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Synlig og tydelig lederstil - Jeg skal jobbe med å prøve å være mer tydelig som leder. Ta beslutninger og ha reell makt.* - Være mer synlig blant mine. Stikke innom for uformelle samtaler. - Være mer tilgjengelig. Vise hvordan de kan finne min kalender på Outlook. Etablere nødvendige samarbeidsarenaer Opptatt av den faglige og personlige utviklingen til mine medarbeidere - Legge til rette for faglig samarbeid innen språkfagene. - Legge til rette for samarbeid/planlegging på tvers av fag. (samkjøre tema i flere fag) - Diskutere opplegg og metodikk med den enkelte - Være på besøk i klasserommet *ref IAP, hvor avdelingslederne ble sett på som uten mulighet for å kunne påvirke den enkeltes IAP. AVDELING FOR SAMFUNNSFAG HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Ivareta det pedagogisk faglige på en god måte Opptatt av min faglige og personlige utvikling Etablere nødvendige samarbeidsarenaer Fortsette med å invitere eksterne foredragsholdere, samtale med medarbeiderne om temaet Legge til rette for erfaringsdeling Avholde flere faglige avdelingsmøter i neste aktivitetsplan AVDELING FOR STUDIESPESIALISERING REALFAG Ønske om at leder er mer tilgjengelig for uformelle samtaler når situasjoner oppstår i skolehverdagen. Avdelingsleders forslag til tiltak: Personalet installerer Outlook hvor de har tilgang til personalleders avtalekalender.

7 AVDELING FOR IDRETT/KROPPSØVING HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Kommunikasjon Gi all informasjon skriftlig. Merk emnefeltet i e-posten. Besøke klasser i begynnelsen av året, slik at elevene vet hvem de kan henvende seg til med saker angående kroppsøving og idrettsfag. Faglig og personlig utvikling Trygghet og gjensidig respekt Få skolen til å prioritere dette området. Alle medarbeiderne bør få et eksternt kurs pr. år i tillegg til de interne. Spesielt kroppsøvingslærerne trenger faglig påfyll for å klare å stå i jobben. Fortsette med åpen dør, slik som nå. Dette fungerer veldig bra. Sørge for at alle får en IAP med så få resttimer som mulig. Dele en klasse mellom to lærere dersom det er nødvendig for å få ned antall resttimer. Sørge for at alle får en forutsigbar arbeidstid. AVDELING FOR SERVICE OG SAMFERDSEL : Praktiske arbeidsoppgaver i alle programområder Ivareta grunnleggende ferdigheter bedre Bruken av Digitale verktøy Husreglene Faglig og personlig utvikling av medarbeidere Pedagogisk utvikling på avdelingen Nytenkning : Trenger mer plass til å utvikle læringsarenaer for praktiske arbeidsoppgaver. Skal bli en del av tiltakspakken knyttet opp til praktiske læringsarenaer. Spill, nedlasting og chatting hører ikke hjemme i arbeidstiden og vil derfor være viktig å bekjempe for alle lærere og ledere ved SS Bedre samarbeid om oppfølging Deltakelse i Fagforum SS Andre kurs Aktiv bruk av fadderordning Styrking av tiltak rettet mot elever med behov særskilte tiltak i tilrettelegging av undervisningen. SS- undervisningen må yrkesrettes i sterkere grad enn nå. Dette er mulig innenfor gjeldende læreplanverk. Det jobbes hele tiden med å komme fram til konkrete tiltak.

8 AVDELING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Skaper trygghet og gjensidig respekt Gir meg utfordringer i jobben - Medarbeidersamtalen bør struktureres mer. - At avdelingsleder gir anerkjennelse, ros og tillit i forbindelse med godt utført arbeid og god innsats. - Avdelingsleder bør sørge for mer opplæring i skolehverdagen for nye lærere. - Avdelingsleder må være mer tilgjengelig. I alle fall på mobil. - At Holbergprosjektet planlegges skikkelig. - Faglig samarbeid / tverrfaglig samarbeid. - Skape god undervisning gjennom å skaffe relevante og gode foredragsholdere. - Arrangere Medieprisen. TEKNOLOGIAVDELINGEN HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Læreplananalyse/læreplanforståelse /vurdering: Felles forståelse fra VG1 til VG3 Samarbeid Lære oss og dele Kontakt mot industrien Innføre konsekvenspedagogikk Aktivt arbeid i fagteam med disse tema Alle lærere bør undervise på minimum 2 trinn Opprette felles nettsted hvor alle legger ut sine undervisningsopplegg etter tema Utarbeide spørreskjema for industrien Ønsker tilbakemelding om hva de ønsker av skolen Utarbeide klassenes regler sammen med elevene Utarbeide konsekvenser sammen med elevene AVDELING FOR DESIGN OG HÅNDVERKSFAG HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Klasseledelse Organisering Teamarbeid Opparbeide samstemthet på håndtering av regler, innleveringsfrister etc Atferd gir konsekvenser Gi læreren verktøy og muligheter til å la atferd få konsekvenser (f eks ved å ta eleven ut av undervisning for en periode) Konsekvenspedagogikk? Differensiering Store sprik i behov for tilpasset opplæring gjør organisering i grupper nødvendig Parallellegging av fag Bedre avklaring av roller og arbeidsoppgaver Strategier i gjennomføring av undervisning Systematikk Metodikk Vurdering Systematikk

9 HMS Metodikk Fysisk: Individuell tilpasning av arbeidsplasser Psykisk: Verktøy og støtte til å kunne håndtere elevers problematferd AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Delaktighet i virksomhetens mål og strategier Bevisstgjøre, konkretisere hva virksomhetens mål og strategier betyr for HS avdelingen. Konkret arbeid med prioriterte områder i utviklingsplanen, på avdelingsmøter og i teamene. Organisering kjennskap til ansvarsfordeling og hvem gjør hva Avklare i hvilke situasjoner/på hvilke områder personalet er mest usikre Tydeligere info om ansvarsforhold og rutiner HMS arbeid, fysisk arbeidsmiljø Samarbeid Følge opp vernerunder med konkrete tiltak - evaluere Definere områder for samarbeid med andre avd, f.eks DH Felles avd.møter (drøfting/cafédialog) med DH om temaer relatert til prioriterte områder i utviklingsplanen Samarbeidsmøter på tvers av trinn innen HS avd, med temaer som vurderingspraksis, tverrfaglig undervisning/oppgaver, holdninger til og konsekvenser av fravær Endringsgrad Bruke utviklingsplanen og prioriterte områder bevisst når vi definerer og prioriterer forbedringsområder. Sette tidsfrister for og konkretisere hvordan vi kan gjennomføre definerte forbedringstiltak. AVDELING FOR ALTERNATIV OPPLÆRING HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Endring og utviklingsarbeid Samarbeid med andre Umiddelbart starte arbeidet med AO neste år, organisering og innhold Videreføre og utvikle samarbeid med andre avdelinger. Våre elever vil søke seg inn til ulike programråder. Det vil være naturlig å samarbeide med disse områdene som neste skoleår ser ut til å bli HS, DH og SS

10 AVDELING FOR FENGSELSUNDERVISNING HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK 1) KARTLEGGING Viktig område for å kunne innfri forpliktelsene om å tilby opplæring i tråd med rettigheter, ønsker og behov. 2) RUTINER/ORGANISERI NG a) Fengslets kartleggingsskjema forbedres når det gjelder opplysninger skolen trenger, lages som en sisteside som enkelt kan kopieres og legges til skolerådgiver. Opplysningene bør også innbefatte egenvurdering av IKTkompetanse. b) Skolerådgiver kaller inn til samtale alle som ønsker det, eller ut fra inntaksskjemaet ser ut til å være i målgruppen for undervisning/realkomp.vurdering. c) Kartlegging vektlegges som redskap for å fastslå evt. rettigheter til undervisning og/eller realkompetansevurdering, samt ved utarbeidelse av opplæringsplaner inkl. arbeidsplassering. d) Kartlegging av ønsker og behov vil danne grunnlaget for skoleavdelingens planlegging av opplæringstilbudet. e) På Bastøy: alle innsatte på botreningskursene testes på grunnleggende ferdigheter i lesing/skriving og matematikk. Ordningen prøves ut frem mot sommeren, evalueres Testingen legger grunnlaget for invitasjon til norsk/matteundervisning og for å vurdere om innsatte har forutsetninger for å delta i (videregående) opplæring. f) Kartleggeren brukes på alle fengslene ved behov, enten fra lærerens side for å planlegge tilrettelagt undervisning (i samarbeid med den innsatte!) eller dersom innsatte selv ønsker det (uavhengig av deltageles i undervisning). g) Kartleggingen utvides frem mot (etter?) sommeren til også å gjelde engelsk, IKT og migranorsk. h) Kartleggingen vi gjør, og undervisningen vi gir, skal dokumenteres og sendes med den innsatte ved evt. overføring til annet fengsel (godkjennes av den innsatte). Tilsvarende skal vi bli aktive til å etterspørre informasjon dersom innsatte kommer til oss fra annet fengsel og er i målgruppen for undervisning/realkompetansevurdering. a) Rutinebeskrivelser for fremgangsmåter ved alle tenkelige situasjoner; hvordan inntak av elever til opplæring skal foregå, realkompetansevurdering, utlån av pc-er, bruk av nøkkelkjede, melding ved fraværende elever, egenmelding ved sykdom, søknad om permisjon, hvem man kan spørre om hva på fengslene osv osv. 3) HMS a) Vernerunder, og oppfølging. b) Bastøy: innspill om behov for lokaler i nytt bygg. c) Bastøy: opprydding og renholdsrutiner. d) ROS-analyse (Sikkerhetsanalyse) for alle fengslene ( ) e) Førstehjelpskurs, jevnlige repetisjoner.

11 ELEVTJENESTEN HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK FOR ELEVTJENESTEN ENDRING OG UTVIKLINGSARBEID / HANDLEKRAFT ORGANISERING TEAM ARBEIDSKLIMA ARBEIDSKLIMA Utarbeide/utvikle bedre og tydeligere rutiner/dreiebøker, hvor elevoppfølging og samarbeid med foresatte får større fokus. Bidra til å avklare ansvarsfordeling og roller både internt i ET og i organisasjonen slik at det er klare og felles forventinger til hvordan egne og andres jobbpraksis skal utøves (profesjonalitet i forhold til oppdraget vårt). Jobbe med å få til samarbeidsarenaer rundt elever og klasser, hvor forpliktende samarbeid og informasjon mellom alle aktørene ivaretas for å ivareta elevens faglige og personlige utvikling. Systematisk medarbeideroppfølging ved å blant annet gi tydelige tilbakemeldinger, og hvor målstyringssystem med årshjul brukes som verktøy. Bidra til en positiv kultur ved å fremstå med vilje til å være løsningsorienterte, rause og ha godt humør. HORTEN RESSURS HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Ledelse og samarbeid Leder er mer synlig og tydelig i sin lederstil. Leder skal være mer tilstede i undervisningssituasjoner og gi tilbakemeldinger underveis. Ledelse og samarbeid Leder involverer i større grad de ansatte og gir utfordringer og ansvar i forhold til utvikling av senteret. HMS - fysisk arbeidsmiljø/inneklima Påse at gode rutiner blir fulgt og innarbeidet og ha et godt samarbeid med verneombudet om dette. STAB FOR PEDAGOGISK SERVICE HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Samarbeid /team Etablere /videreføre faste møtearenaer: a, fullt PS team b, team Læringssenter /Bibliotek c, arbeidsmøte elevadministrasjon Kunnskapsdeling om funksjoner innad i PS-team med målsetting om å bedre kunne dra nytte av hverandre (effektivisering)

12 STAB FOR PERSONALFORVALTNING OG DRIFT IT-AVDELINGEN HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK 1. Kompetanse og læring 1. Kompetansekartlegging (Ansvar AP) Dette gjøres i forbindelse med medarbeidersamtale og i avdelingsmøte. 2. Kompetanseutvikling - Holde seg oppdatert på nytt utstyr og programvare. Kursing Foredrag Messer 2. HMS - fysisk arbeidemiljø. Problemområder: Høy temperatur i SG Dårlig luftkvalitet i SG Støyende miljø i BG Høy temperatur i BG 1. I henhold til HMS-oppfølging, søkes det om installasjon av varmeveksler for utbedring av temperatur og luftkvalitet. (Ansvar: AP) 2. Det settes opp skap for innbygging av støyende switch evnt. byttes switch med annen type. (Ansvar: AP) 3. Det settes opp utvendig skjerming på vindu i BG for utbedring av temp. (Ansvar: AP) SKOLEKONTORET HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK: MTU: Ekstern orientering Jeg har god kjennskap til hvilke forventninger og krav våre brukere og samarbeidspartnere har til oss Lederteamets overordnede tiltak: ORGANISERING 1. Gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge hva elever og ansatte forventer av oss som skolekontor. 2. På bakgrunn av skolekontorets egen erfaring og med vurdering av spørreundersøkelsen foreslå overfor skolens ledelse hvilke oppgaver som bør utføres av skolekontoret herunder service- og kvalitetsgrad. 3. Kartlegge og iverksette tiltak for å eliminere/redusere tidstyver som ikke er del av jobben alternativt kan utføres av andre. 1. Bidra i prosessen med å avklare endelig organisering av stab PD og stab PS. 2. Gjennomføre et arbeidsseminar for å fordele arbeidsoppgaver med utgangspunkt i en endelig avklaring av stabenes organisering og de arbeidsoppgaver som bestemmes skal utføres av skolekontoret.

13 TEKNISK AVDELING HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK ORGANISERING Klargjøring av oppgaver og ansvar FYSISK ARBEIDSMILJØ A. Kartlegge teamets ansvarsområde og behov for endringer i organisering av vaktmestertjenesten med utgangspunkt i dagens bemanning og ressurstildeling. B. Utarbeide og kvalitetssikre rutiner og retningslinjer for fast og løpende vedlikehold og drift av skolens bygninger og anlegg. A. Rehabilitering av vaktmestertjenestens kontor- og verkstedfasiliteter. TEAM FOR PERSONAL OG ØKONOMI HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK ORGANISERING Klargjøring av oppgaver og ansvar TEAM Medlemmer, mål og møtearenaer C. Avklare ansvars- og arbeidsfordeling internt i teamet. Revidere den enkeltes arbeidsbeskrivelse. D. Utarbeide en ansvarsmatrise som vil gjøre det enklere for ansatte å henvende seg til rett saksbehandler. E. Sluttføre arbeidet med å finne samarbeidsgevinster og fjerne tidstyver. Beskrive og iverksette mulige tiltak. B. Avklare forventninger til og arbeidsmål for teamets arbeid. C. Avklare samarbeidsarenaer, innhold og temaer som behandles i møtene herunder møtetider/-frekvens. AVDELING FOR INNEMILJØ (RENHOLDSAVDELINGEN) HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK ARBEIDSKLIMA MEDARBEIDEROPPFØLGING Bidra til at medarbeiderne føler trygghet og får faglig og personlig utvikling på arbeidsplassen sin. Bidra til at medarbeiderne får den informasjon og tilbakemeldinger de trenger for å gjøre en god jobb.

14 FAGSKOLEN I VESTFOLD HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK Utydelig lederstil fra daglig leder FiV Fagskolens mål og strategier må bli bedre kjent Daglig leder blir tydeligere i sin lederstil. Informasjon om hva som er blitt besluttet og hvorfor sendes ansatte som jobber med fagskoleutdanning og distribueres via nettet og på fagmøter. Prosesser med å gjøre kjent uviklingsplanen, strategiplanen og andre planer for FiV iverksettes. Ansatte tas inn i prosesser med å utvikle nye planer og justere eksisterende planer på et tidlig tidspunkt i prosessen. Nettet benyttes aktivt for å informere alle om pågående prosesser.

15 ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) HAR BESLUTTET FØLGENDE TILTAK MTU. Analyse og tiltak, ref møte i AMU 3. desember Følgende tiltak ble besluttet sendt til behandling og godkjenning i ledergruppa: Fysisk arbeidsmiljø. 1. Kontorer og klasserom. Rydde og ordensrutiner på kontorarbeidsplasser og i klasserom. Vår 10. I første omgang utarbeide en sjekkliste i oppslags form for felles standard for respektive kontorarb.plasser og klasse-rom. Dag lager utkast og sender til AMU-medlemmer og ledergruppa. Oppfølging av avdelingsledere. Evaluere resultatet etter 2 mnd. Treffe korrigeringstiltak hvis dårlig effekt. Kontormøbler. Utskifting av det eldste/dårligste/slitte/ødelagte etter oppsatt plan (ref. vernerunder). Vår/høst 10. Prioritere SG. 2. Opprydding og systematisering av verkstedene i BG og SG. Vår 10, men avventes til ny teknisk leder har tiltrådd. 3. Lokale målinger av luftkvalitet ved behov/avvik samt plan for periodisk kartlegging. 4. Totalrenovasjon av ventilasjonskanalene.vår/høst 10. Kartlegging av behov Renovasjon Henvendelse rettes til fylkets eiendomsavdeling (ref. tidligere henvendelser, alder på anlegget, historikk/manglende renovasjon, målingsresultater, vernerundeanmerkninger). Kritisk tiltak. HMS-systematikk. 1. Styrke rutinen for avviksmelding og oppfølging. Vår 10. Alle avvik skal meldes inn i QM+. Alle meldinger skal besvares innen 2 dager med forsalg til tiltak. Alle meldinger skal lukkes innen 6 uker hvis mulig vernerunder pr. år med synlig oppfølging. Ansvar og frister. Høst 10. Vernerunde anmeldes til behandling på avdeling i forkant, og resultater og tiltak gjøres kjent i avdelingen. 2 vernerunder pr. år i BG og SG forutsetter økning i antall verneombud og effektivisering av rutinen. Ref. punkt på dagsorden. 3. Verneombudsmøter (verneombud og HMS-ansvarlig). Møteplan. Vår 10. Allerede igangsatt. 4. Fast spalte om HMS/AMU-saker i Ukeinfo. Vår 10. Horten, 10. mai 2010 Lisbeth Eek Svensson Rektor

16 VEDLEGG: Oppfølging av resultat MTU. Framdriftsplan. 04. jan : MTU i lederteam. Resultater, analyse, tiltak. Felles metodikk. (lederteamets ansvar for å treffe egne tiltak internt i gruppa og overordede tiltak overfor organisasjonen), føringer fra ledergruppa, beslutte eventuelle rammer/begrensninger for arbeidet i organisasjonen/ avdelingene. 27. jan : MTU Studierektor/avd.ledere. Resultater, analyse, tiltak. Felles metodikk. 28. jan : AMU-behandling. HMS-tiltak. 04. feb : MTU avdelingsvis. Resultater, analyse, tiltak. Felles metodikk. Hvem beslutter hva? Rektor beslutter personlige tiltak og involverer/informerer ledergruppa. Lederteamet beslutter egne tiltak (internt for gruppa). Lederteamet beslutter overordnede tiltak overfor organisasjonen. Lederteamet beslutter føringer, rammer, begrensninger for gjennomføringen i organisasjonen (tidsbruk, emneområder, prioriterte temaer). Studierektor beslutter personlige tiltak (tilbakemelding fra nærmeste medarbeidere) og diskuterer med rektor. Involverer/informerer avdelingslederne. Avdelingsledere beslutter personlige tiltak (tilbakemelding fra nærmeste medarbeidere) og diskuterer med studierektor. Involverer/informerer avdeling. Avdelingen beslutter tiltak på avdelingsnivå. NB! Noen av aktivitetene på ledeteamnivå kan slås sammen. Metode. Grunnlag Alle nivåer i undersøkelsen må analyseres, slik at prosessen omfatter alle resultater i organisasjonen. Hver enhet må behandle undersøkelsens lokale resultat. Lederteamet har også ansvaret for totalresultatet. ene som besluttes, skal være tiltak som gjelder egen avdeling/enhet og som skal gjennomføres der (bortsett fra overordnede tiltak/føringer fra lederteamet i forhold til totalresultatet). Metode. Leder stiller godt forberedt, og tar hensyn til eventuelle tiltak/føringer fra overordnet ledelse. Leder presenterer resultatet, starter en generell diskusjon (åpent forum) og avdekker eventuell usikkerhet slik at alle forstår resultatet likt. Deretter settes beslutningsprosessen i gang. Hvilke områder skal vi bli bedre på? Hvilke av disse er viktigst for enheten/avdelingen? 1. Bruk en behandlingsform hvor hver medarbeider foreslår sine 3 viktigste. 2. Hver medarbeider får 2 min. på å markedsføre sine forslag før avstemning. Kun markedsføring og konkrete spørsmål for å avklare, ingen diskusjon om riktig eller feil. 3. Sett forslagene opp på flipover-ark. 4. Stem over dem. 5. Ta omkamp hvis flere har likt stemmetall, nå prioritert med 1., 2. og 3. valg (1. = 3 poeng, 2. = 2 poeng, 3. = 1 poeng).

17 6. Området med flest stemmer skal behandles. Nr. 2 og 3 settes opp i plan for senere behandling. Hvilke tiltak skal avdelingen/enheten beslutte for prioritert område? 1. Kan bruke samme prosess eller en idédugnadsfase. 2. Skriv ned alle forslag. 3. Samme type avstemning, eller diskutere fram til konsensus hvis ønskelig/mulig. Avstemning best for videre prioritering. 4. Maks. 3 tiltak som skal iverksettes, gjerne færre. 5. Diskutér hvordan dere skal sikre oppfølging av tiltakene, gi ansvaret til medarbeidere, sett opp en plan (inkludert tiltak som ikke er prioritert i første omgang). 6. Plan oversendes til nærmeste leder. Dag Klevjer