Evaluering av Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen i mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen i mai 2013"

Transkript

1 Evaluering av Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen i mai 2013

2 Forord I henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt 8 skal kommunen evaluere krisehåndteringen etter øvelser og uønskede hendelser. Der evalueringen gir grunnlag for det, skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. Denne rapporten tar for seg kommunens beredskapsarbeid fra flommen ble varslet til kriseledelsen ble avsluttet. Siden de høyest varslede prognosene ikke inntraff, ble hendelsen først og fremst en god gjennomgang av egne beredskapsrutiner og samarbeidet med andre aktører i en krise. I august 2012 førte ekstremværet Frida til store ødeleggelser i Nedre Eiker. I etterkant ble det gjennomført en grundig evaluering av kommunens beredskapsarbeid, som resulterte i rapporten Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida august En del av læringspunktene i rapporten etter Frida er allerede innarbeidet i kommunens krisearbeid. Denne rapporten er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter for de etatene/avdelingene som ble sterkest involvert i flommen; Siri Skøien, kommunalsjef tekniske tjenester Truls Bølgen, beredskapskoordinator Cathrina de Lange, beredskapssekretær Mjøndalen 15. november

3 Innholdsfortegnelse 1. Fakta om flommen Varsling Håndteringen av flommen i kommunen Oppsummering av arbeidet i kriseledelsen Informasjon og kommunikasjon Nedre Eiker i fokus Viktige læringspunkter og foreslåtte tiltak

4 1. Fakta om flommen Stor snøsmelting i fjellet og store varslede nedbørsmengder førte til at store deler av Østlandet ble rammet av flom i mai Totalt ble flere hundre mennesker evakuert, og flommen gjorde store skader, blant annet i Kvam i Gudbrandsdalen. Prognosene for Nedre Eiker tilsa at det kunne bli minst 20-årsflom i Drammenselva, det vil si at elva ville bli over 3 meter høyere enn normalt (kote 0, ved Mjøndalen bru), noe som ville resultere i at store deler av Mjøndalen ville bli rammet av flom. I tillegg ble det varslet om store nedbørsmengder som ville medføre flomfare i sidevassdragene. Til sammenligning steg Drammenselva til 2,86 meter under flommen i 2007 og 2,92 i Da unngikk man så vidt å stenge E134. I sine varsler informerte NVE og Fylkesmannen imidlertid om at det var stor usikkerhet knyttet til prognosene for nedbør- og temperatur. Heldigvis holdt flommen seg i det nederste sjiktet av prognosene og elva var på det høyeste ca. 2,6 meter høyere enn normalt. Mandag 27. mai var elva sunket til 2,02 meter og kriseledelsen kunne oppheves. I motsetning til under ekstremværet Frida, var denne flommen varslet fra Meteorologisk Institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannens beredskapsavdeling. Kommunen kunne derfor iverksette sitt beredskapsarbeid, inkludert kontakt og koordinering med eksterne aktører, i god tid før flommen nådde kommunen. 2. Varsling 16. mai mottok kommunen første varsel fra Fylkesmannen i Buskerud (FM) om at vannføringen ville øke i blant annet Drammensvassdraget, men det var ikke ventet vannføringer over nivået for en normal vårflom. Deretter mottok kommunen jevnlig flomvarsler via FM. Varslingen via e-post fra FM fungerte godt siden varsler de mottok fra NVE raskt ble videresendt. Internt i kommunen ble varslene automatisk distribuert videre til alle som var sentrale i krisehåndteringen. Tabellen under viser oversikt over varslene som ble mottatt. Dato Prognose for Drammensvassdraget 16. mai Økende vannføring (melding fra NVE, sendt som varsel til kommunene) 18. mai Ikke over normal vårflom 19. mai Ikke over normal vårflom 20. mai Som maksimum i mai Noe over 2007-nivå 22. mai OBS-varsel om store nedbørsmengder (45 mm) 22. mai Noe over 2007-nivå 23. mai Noe over 2007-nivå (10-20 årsflom) 23. mai Noe over 20-årsflom 24. mai Fortsatt økning (10-15 cm) 25. mai Stabil vannføring, noe under 2007-nivå 26. mai Synkende vannføring 27. mai Synkende vannføring 28. mai Synkende vannføring 29. mai Synkende vannføring 3

5 29. mai Kraftige regnbyger vil føre til noe økende vannføring 31. mai Kraftige regnbyger vil føre til 5-årsflom I varslene fra NVE og Fylkesmannen var det stor usikkerhet knyttet til prognosene for nedbør- og temperatur. Med mer nøyaktige prognoser hadde kommunen unngått å iverksette en del av tiltakene som ble igangsatt. Grafen under viser NVEs målinger ved Mjøndalen bru under flommen. (Kilde: sildre.nve.no) 3. Håndteringen av flommen i kommunen Kommunen ble fra 16. mai holdt orientert om situasjonen i Drammensvassdraget av FM via e-post. Tirsdag 21. mai ble situasjonen første gang behandlet i rådmannens ledergruppe. Selv om prognosene var usikre, ble det besluttet å ta alle forhåndsregler og håndtere situasjonen som om kommunen skulle bli rammet av flom. Informasjon til publikum ble lagt ut på kommunens hjemmesider der det blant annet ble oppfordret til innkjøp av egne pumper. Det ble senere samme dag avholdt et statusmøte hvor viktige aksjonspunkter ble avklart og varsler fra NVE gjennomgått. Siden det på dette tidspunktet også var varslet store nedbørsmengder på yr.no, var det blant annet viktig å få avsjekket at lukene på Årbogen var fjernet, at alle kulverter var sjekket for avfall og kartlegging av vann-nivået i sidebekkene. Etter erfaringer fra Frida ble det også kjørt ut gravemaskiner til kritiske steder i kommunen. Mannskapet på teknisk etat ble satt i beredskap, men gikk fortsatt i vanlig vaktordning. 21. mai ble det også iverksatt daglige rapporteringer til FM om situasjonen i kommunen og tiltak som ble vurdert iverksatt eller var iverksatt. Rapporteringen var en nyttig aktivitet også for kommunens kriseledelse, fordi det førte til at kriseledelsen etter hvert møttes hver dag kl. 9 for interne 4

6 statusoppdateringer. De faste morgenmøtene førte blant annet til at informasjonsarbeidet mot innbyggere og andre berørte ble mer forutsigbart. Onsdag 22. mai kl. 14 valgte rådmannen å formelt etablere kriseledelse. Prognosene tilsa da at flommen ville bli på noe over 2007-nivå (2,86 meter), noe som blant annet ville føre til at E 134 måtte stenges. Det ble opprettet kontakt med blant annet Sivilforsvaret, politiet, Røde Kors og Heimevernet. Det ble avholdt to møter i kriseledelsen denne dagen. Torsdag 23. mai tilsa flomvarselet at elva ville stige til ca. 3 meter. Etter møte i kriseledelsen kl. 9 ble kontakt med vassdragsregulant Energiselskapet Buskerud opprettet, for å høre hvordan de planla å slippe vannet nedover vassdraget. De ble også besluttet å ta kontakt med Statens vegvesen og politi for en beredskapsplan hvis E134 måtte stenges fordi dette ville bli kritisk for blant annet utrykningskjøretøy. Sivilforsvaret, ved distriktssjef Johan Audestad, deltok på møte med kriseledelsen kl. 15 for å orientere om hva de kunne bidra med. Det ble da lagt planer for at Sivilforsvaret skulle fylle sandsekker og bygge flomvoller dagen etter. Kommunens anleggsavdeling er svært viktig i en flomsituasjon, siden mannskapene raskt kan omdirigeres. Dette bildet er fra 23. mai, da byggingen av flomvollen på Sandstranda var i full gang. Her ble det prøvd ut en ny metode som innebar å fylle frest asfaltmasse i presenninger. Denne typen flomvoll var vesentlig raskere å bygge og fjerne enn ved bruk av sandsekker. Kommunen fikk imidlertid ikke testet flomvollen siden vannet aldri kom opp i de høydene som var varslet. Fredag 24. mai deltok lensmann Torill Sorte og seksjonssjef Tore Braaten fra Statens vegvesen på møte i kriseledelsen kl. 9. Det ble lagt planer for å bygge provisoriske veier for at utrykningskjøretøy skulle komme frem hvis E 134 og/eller Rv 283 må stenges. Vegvesenet bestilte skilter slik at eventuell stenging kunne iverksettes på kort varsel. 24. mai stilte Sivilforsvaret med ca. 20 personer for å fylle sandsekker og bygge flomvoller ved blant annet Evja for å beskytte Hatten barnehage og Evjegata 13. 5

7 Kl. 15 samme dag ble det avholdt nytt møte i kriseledelsen. Her deltok lensmann Torill Sorte. I følge prognosene ville flomtoppen inntreffe i midten av uka etter med en vannstand på ca. 3-3,10 meter. Det ble også meldt store nedbørsmengder samtidig med flomtoppen. I følge EB ble imidlertid vassdraget regulert aktivt for å unngå for mye vann på en gang. Teknisk etat vurderte ved hjelp av flomsonekart for 10-årsflom og egne målinger at Vassenga og transformatorstasjonen ikke ville bli berørt ved den varslede vannstanden. Det ble også klart at det trolig ikke ville være behov for å stenge veier i løpet av helgen. Det ble derfor ikke avholdt møter i kriseledelsen i helgen. Tidligere denne dagen deltok kommunalsjef tekniske tjenester Siri Skøien på møte i fylkesmannens beredskapsråd. Beredskapsrådet oppfordret kommunen til å ha fokus på infrastruktur, strøm og samband. I tillegg tilbød mange av aktørene i beredskapsrådet sine tjenester til kommunen, noe det var svært nyttig å få oversikt over i denne hektiske og kritiske situasjonen. Det hadde derfor vært av stor nytte for kommunen å bli innkalt til alle møter i beredskapsrådet som omhandler situasjoner i Nedre Eiker. Under flommen avholdt beredskapsrådet møter fra 21. mai. Mandag 27. mai var elva nede i 2,02 meter og det var klart at prognosen om at elva skulle stige til 3 meter ikke ville inntreffe. Siden det også var god kapasitet i sidebekkene ble det besluttet å avslutte kriseledelsen. Utover i uka sank Drammenselva jevnt og trutt og de store, varslede nedbørsmengdene uteble. Teknisk etat fulgte imidlertid situasjonen nøye resten av uka. Viktige tiltak som ble iversatt under flommen: Bygging av midlertidige flomvoller på Sandstranda (asfalt/presenning), Steinberg, Hatten barnehage (asfalt/presenning og sandsekker) og Drammensveien 73 (asfalt/presenning og sandsekker) Kontroll av alle kulverter og rister i sidebekker Utbedring av kanaltoppen langsetter Åsenkanalen Fjerning av gitteret i overløpet på Årbogen og åpning av bunnventilen slik at vannet kunne renner kontrollert ut. Stigerør i overløpskum ved Shellstasjonen i Mjøndalen Planlegging av stenging av E134 (inkludert omkjøringstrase) og Fv 283 i samarbeid med Statens vegvesen Informasjon til publikum (egne kanaler og media): o Oppfordring om å kjøpe egen pumpe til å ha i beredskap o Oppfordring til alle som bodde langs sidevassdragene om å hjelpe til å holde dem fri for hageavfall, søppel og annet rusk o Generell informasjon om utviklingen og tiltakene kommunen iverksatte (http://nedre-eiker.custompublish.com/vi-foelger-flomsituasjonen-noeye html) Informasjon til media: o Bilder fra flommen ble lagt ut på nettsidene til fri bruk 6

8 3.1 Oppsummering av arbeidet i kriseledelsen Under flommen varslet NVE at det var stor usikkerhet knyttet til prognosene for nedbør- og temperatur. Heldigvis nådde ikke verken vannstanden i Drammenselva eller sidebekkene de verst fryktede høydene. Dermed ble flommen først og fremst en øvelse i kriseledelse. Kriseledelsen besto av personer som var relevant for krisen. Rådmann, ordfører, kommunalsjef teknisk etat, informasjonsansvarlig, kommunelegen og beredskapskoordinator var blant dem som deltok. I tillegg ble viktige eksterne aktører hentet inn. Deltakelsen fra disse var svært viktig for den totale kriseledelsen siden det ga oversikt over tiltak disse planla samt la grunnlaget for et godt samarbeid om konkrete tiltak og informasjon ut mot innbyggerne. Kommunalsjef teknisk etat Siri Skøien deltok i to av fylkesberedskapsrådets møter under flommen. Deltakelsen var svært nyttig, fordi Skøien kunne orientere beredskapsrådet direkte om situasjonen og hvilke behov kommunen hadde for assistanse. Deltakerne i beredskapsrådet tilbød på sin side kommunen bistand på en rekke områder. For kommunen var det svært nyttig å få denne informasjonen direkte fra aktørene slik at man slapp å bruke tid til på å innehente slike opplysninger. Ved en fremtidig krisesituasjon ønsker kommunen derfor å bli kalt inn til alle møter i fylkesberedskapsrådet der krisesituasjoner som angår Nedre Eiker blir behandlet. 3.2 Informasjon og kommunikasjon Kommunens nettside var fungerte som hovedkanal under flommen. Her ble det flere ganger daglig lagt ut oppdatert informasjon. I tillegg ble det lagt ut bilder mediene og andre fritt kunne benytte. Ordfører Bent Inge Bye var svært aktiv i media, og jobbet blant annet med å formidle budskapet om at publikum måtte ta flomvarselet på alvor ved å sikre eiendeler og gå til innkjøp av egne pumper. Samarbeidet med media var godt, og det ble formidlet viktig informasjon både i lokale og nasjonale medier. Ved en fremtidig liknende situasjon må imidlertid kriseledelsen skjermes noe mer, slik at mediekontakten ikke går ut over håndteringen av krisen. 3.3 Nedre Eiker i fokus Situasjonen i Nedre Eiker var hyppig omtalt i både lokale og landsdekkende medier under flommen. Flere TV-medier rapporterte også direkte fra Nedre Eiker under flommen. En årsak til det store fokuset er trolig at media trengte illustrasjonsbilder til sine reportasjer om flommen, og tok derfor turen til Nedre Eiker for å filme og fotografere blant annet flomvollene som ble bygget. I tillegg ba flere medier om flombilder fra kommunens informasjonsavdeling. Medietrykket førte til at ledelsen etter hvert måtte skånes fra mediehenvendelsene for at de skulle kunne jobbe med krisehåndtering. Torsdag 23. mai var både statsminister Jens Stoltenberg, olje- og energiminister Ola Borten Moe og justis- og beredskapsminister Grete Faremo på befaring. Der fikk de blant annet en orientering av direktør i NVE Per Sanderud. Fra kommunen var rådmann, ordfører, kommunalsjef tekniske tjenester og informasjonsrådgiver til stede. Besøket fikk naturlig nok stor mediedekning, blant annet med direkteinnslag på TV2 Nyhetskanalen. 7

9 Kommunalsjef tekniske tjenester Siri Skøien i samtale med olje- og energiminister Ola Borten Moe og justis- og beredskapsminister Grete Faremo under befaringen. Statsminister Jens Stoltenberg, olje- og energiminister Ola Borten Moe og justis- og beredskapsminister Grete Faremo fikk en orientering om flomsonekartet for Nedre Eiker av direktør i NVE Per Sanderud. I bakgrunnen sees ordfører Bent Inge Bye. 8

10 4. Viktige læringspunkter og foreslåtte tiltak Nr. 1. Ved flom bør man gå ut med informasjon om faren ved å oppholde seg i nærheten av vannet. Blant annet kan publikum bli dratt inn i kulverter som er opptil 200 meter lange og det kan være strømførende ledninger i vannet. 2. Det må sjekkes at lokalet for EPS er ledig, eventuelt må tiltak for å gjøre det ledig iverksettes. Det bør inn en klausul i utleiekontrakten om at lokalet kan rekvireres av kommunen/politiet ved en krisesituasjon som for eksempel flom. 3. Mediehenvendelser som kommer via sentralbordet skal settes til informasjonsansvarlig ved en krise. Dette for å skåne ledelsen. Det er viktig å ta en beslutning om når dette skal skje. 4. Siden innbyggerne i kommunen er vant med flom og flomvarsler, er det viktig å være tydelig på at det faktisk er en krise på gang. 5. Vi bør ha bedre oversikt over potensielle forurensningskilder ved en flom, blant annet fra landbruket og Mile. Prøvetaking under flom bør vurderes. 6. Kommunen bør sørge for en kontroll av rasfare når vannet trekker seg tilbake, blant annet gangveien langs elva. 7. Det var i begynnelsen uklart hvem i kommunens kriseledelse som skulle foreta den daglige rapporteringen til FM kl 11. Dette bør inn i kommunens beredskapsplan (overordnet operativ del). 8. FM krever daglig rapportering kl. 11. Det innebærer at kommunens kriseledelse bør ha sitt (morgen)møte senest kl Det var noe uklart hva vi kunne få låne av sambandsutstyr, og av hvem. Dette bør kommunen kartlegge. Og hva kan vi regne med av utstyr hvis en krise rammer mange kommuner i distriktet? 10. Dersom lengre kulverter står åpne bør det bes om vakthold fra for eksempel Sivilforsvaret. 11. Hjelpen fra Sivilforsvaret til å fylle sandsekker og bygge flomvoller var svært nyttig, men krevde koordinering av kommunen. Hvordan kan vi få til at disse klarer seg bedre på egenhånd? Ansvar Informasjonsansvarlig/ Teknisk etat Rådmann Rådmann/ Informasjonsansvarlig/ Teknisk etat Teknisk etat Teknisk etat Rådmann Teknisk etat 12. Bemanningsplaner for en krise som varer over en lengre periode Beredskaps- 9

11 mangler. 13. Kommunene er ikke medlem av Fylkesmannens fylkesberedskapsråd. Ved en krisesituasjon bør imidlertid kommuner som er sterkt involvert i en krise kalles inn sammen med øvrige medlemmer for blant annet informasjonsutveksling. 14. Det er viktig at kalendere i Outlook oppdateres når avtaler gjøres om på, slik at sentralbordet (og andre) vet hvem som er tilgjengelige. 15. I NVEs flomvarsel 23. mai kl 15:30 (mottatt fra FM kl. 15:46) ble det varslet at Drammensvassdraget kunne stige til ca. 3 meter ved Mjøndalen bru noe som ble betegnet som noe over 20-årsflom. NVEs flomsonekart tilsier imidlertid at Drammenselva under en 20- årsflom vil være 3,70 meter. Dette avviket er såpass stort at vi i samarbeid med NVE og Meteorologisk institutt bør finne ut hva det skyldes. rådgiver Alle 10

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Er det trygt å bo i Buskerud? Anne Cathrine Sverdrup Regionsjef Er det trygt å bo i Buskerud? Flom og skred er naturlige prosesser, og vi må leve med faren for at

Detaljer

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR.

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR. Fylkesmannenes beredskapsstab i Vest-Agder Postboks 513 4605 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 14/365-11/K2-X20/KSL 15.01.2015 Evalueringsrapport Øvelse ekstremvær 9.desember 2014 1. FORBEREDELSER

Detaljer

Flomvarsling i Norge Hege Hisdal

Flomvarsling i Norge Hege Hisdal Flomvarsling i Norge Hege Hisdal NVEs flomvarslingstjeneste Bakgrunn Hvordan utføres flomvarslingen (modeller, verktøy, rutiner)? Hvilket ansvar har NVE (myndighet og forskning)? Bakgrunn - Historikk Kanaldirektoratet

Detaljer

Frida Et vilt og vått bekjentskap 6. august 2012. Per Holmen Driftsansvarlig, Nedre Eiker kommune

Frida Et vilt og vått bekjentskap 6. august 2012. Per Holmen Driftsansvarlig, Nedre Eiker kommune Frida Et vilt og vått bekjentskap 6. august 2012 Per Holmen Driftsansvarlig, Nedre Eiker kommune 1 Hva skjedde? Hva har vi gjort? Hva gjør vi? 2 Hva skjedde? Litt fakta. Søndag kveld, OBS varsel blir ikke

Detaljer

Flommene i Kvam Håndtering og lærdom.

Flommene i Kvam Håndtering og lærdom. Flommene i Kvam Håndtering og lærdom. Trondheim 24,oktober 2013 Arne Sandbu Adm.sjef Nord-Fron kommune 1 Nord-Fron kommune 5.800 innbyggere plassert midt i Gudbrandsdalen i Oppland fylke. Midt i Peer Gynt

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Flom

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Flom Flom Innledning Bosetting og samferdsel i Telemark har historisk sett tatt utgangspunkt i vassdragene. Dette innebærer at mye bosetting og infrastruktur er plassert i nær tilknytning til disse, med den

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

«Frivillig» evakuering!!! 3 boliger og ett gårdsbruk 8 voksne og tre barn Gårdsbruk med 220 sau

«Frivillig» evakuering!!! 3 boliger og ett gårdsbruk 8 voksne og tre barn Gårdsbruk med 220 sau 22.oktober «Frivillig» evakuering!!! 3 boliger og ett gårdsbruk 8 voksne og tre barn Gårdsbruk med 220 sau Kommunen tilbød hotellrom en person tok tilbudet i to netter To personer overnattet på eiendommene

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Flom 2014 Lillehammer Status og erfaringer Lillehammer kommune. Sektor for By- og samfunnsutvikling

Flom 2014 Lillehammer Status og erfaringer Lillehammer kommune. Sektor for By- og samfunnsutvikling Flom 2014 Lillehammer Status og erfaringer Lillehammer kommune Flom 2014 - Lillehammer Store nedbørsmengder 7-8. juli førte til at vassdragene Bæla, Skurva, Åretta (og til dels Mesnaelva) med sidebekker

Detaljer

Ekstremvær og varsling en stor utfordring

Ekstremvær og varsling en stor utfordring Ekstremvær og varsling en stor utfordring John Smits, Fagseminar: Varsling av naturfare, nå og i fremtiden. 21/4 2015 MET I vinden siden1866 Instituttet skal arbeide for at myndigheter, næringslivet, institusjoner

Detaljer

Tidenes våteste. ( så langt tilbake noen kan huske) Øyvind Brechan Johnsen, Nedre Eiker kommune

Tidenes våteste. ( så langt tilbake noen kan huske) Øyvind Brechan Johnsen, Nedre Eiker kommune Tidenes våteste. ( så langt tilbake noen kan huske) Øyvind Brechan Johnsen, Nedre Eiker kommune Frida kommer til Agder. Eksempelbilder, ikke værvarsel fra 6. august. Målt akkumulert nedbør ved værstasjon

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene

Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene Grethe Helgås og Turid Bakken Pedersen, Tønsberg 6. november 2012 Bakgrunn NVEs oppgaver Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan

Detaljer

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Eva Hildrum, departementsråd i Samferdseldepartementet Fagkonferanse Øvelse Østlandet, 19. november 2013, Oslo Konferansesenter Ekstremvær og kritisk

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Ekstremværet Synne 2015 Eigersund kommune Rådmann Ketil Olsen Informasjonssjef Leif E Broch

Ekstremværet Synne 2015 Eigersund kommune Rådmann Ketil Olsen Informasjonssjef Leif E Broch Ekstremværet Synne 2015 Eigersund kommune Rådmann Ketil Olsen Informasjonssjef Leif E Broch V.9.3 Sammen for alle 1 Hvor er vi i Norge? Sammen for alle 2 Suksesskriterier «Me har ikkje heile vede» Vi har

Detaljer

Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012

Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012 Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012 Forord 6. og 7. august 2012 rammet ekstremværet Frida kommunen hardt. Uoffisielle målinger viste at det i løpet av noen timer

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskap og krise i NVE Kari Øvrelid Region Midt 3 NVE s strategi: - ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen og sikre samfunnet mot skred og vassdragsulykker.

Detaljer

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Agenda Om NOU Klimatilpassing (http://nou-klimatilpassing.no) Hvordan blir klimaet - hva skal vi tilpasse oss? Konsekvenser, Utfordringer, Virkemidler Eksempel NVE,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS)

Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS) Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS) ansvar og rolle - Harald M Andreassen - KDS funksjon og rolle Nordlandsnett v/harald M. A. er tildelt funksjonen som KDS Kraftforsyningens distriktssjef - Nordland

Detaljer

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring 19.03.2014 Symposium 360 - Lillestrøm Jan Otto Larsen Vegdirektoratet/ Universitetssenteret på Svalbard Innhold Været; en utfordring for bygging

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Erfaring fra arbeidet med interkommunal ROS i Midt-Gudbrandsdal Ringebu kommune, Bente Indergård og Jan Magne Langseth

Erfaring fra arbeidet med interkommunal ROS i Midt-Gudbrandsdal Ringebu kommune, Bente Indergård og Jan Magne Langseth MØTEREFERAT Dato: 4.11.2013 Samordnings- og beredskapsstaben Møtet innkalt av Asbjørn Lund Referent Gro Taraldsen Møtedato 24. oktober 2013 Møtetid 10.00 14.30 Møtested Statens hus, Lågen Møteleder Asbjørn

Detaljer

Varsel kommer hva gjør vi i kommunen?

Varsel kommer hva gjør vi i kommunen? Varsel kommer hva gjør vi i kommunen? ODDA HORDALAND TROLLTUNGA RINGEDALSVATNET Odda kommune, Tekniske tjenester har kontinuerlig fokus på: Ordinære værmeldinger Nedbør over tid Snømengder Vannføring i

Detaljer

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag 1 av 5 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

September 2014. Lille Mannen

September 2014. Lille Mannen Mannen 1294 moh September 2014 Lille Mannen 2.oktober 10-40.000 m 3 2.oktober Pressemelding Rauma kommune/åtb Dokumenterte store bevegelser 9 mm over 7 dager Beregnet volum 10-40.000 m 3 Når ikke ned til

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Ekstremværrapport. met.info. Hendelse: Mons, 30-31.12.2014. Rapportert av Gunnar Noer, Hanne Sigrund Byhring, Håvard Larsen

Ekstremværrapport. met.info. Hendelse: Mons, 30-31.12.2014. Rapportert av Gunnar Noer, Hanne Sigrund Byhring, Håvard Larsen met.info 20/2014 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Tromsø 13.02.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Mons, 30-31.12.2014 Rapportert av Gunnar Noer, Hanne Sigrund Byhring, Håvard Larsen Sammendrag En mild og fuktig

Detaljer

Klima og transport resultater fra FoU prosjekt i Statens vegvesen

Klima og transport resultater fra FoU prosjekt i Statens vegvesen Klima og transport resultater fra FoU prosjekt i Statens vegvesen Gordana Petkovic, Statens vegvesen Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 Innhold Tidligere sårbarhetsutredninger

Detaljer

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses

Kongsberg Your Extreme. Fra Disney princesses Kongsberg Your Extreme Fra Disney princesses Ved å automatisere innhenting og masseutsendelse av informasjon i en nødsituasjon kan en befolkning effektivt informeres med personlig tilpasset varsling og

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Beredskap og kart/geodata. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Beredskap og kart/geodata Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kart bidrar til bedre kommunikasjon Beredskap og Kartverket Samfunnet er helt avhengig av ferske og kvalitetssikrede geodata for å kunne forebygge og

Detaljer

ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER

ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER Beredskapskonferansen 2014 Geir Kaasa Beredskapsleder i Skagerak Nett KDS i Vestfold og Telemark Skagerak Nett AS - nøkkeltall -185 000 kunder -376 ansatte (01.04.2014)

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Flom- og skredfare i arealplanleggingen Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Allmenne, velkjente metoder for å håndtere farer 1. Skaff deg kunnskap om farene hvor,

Detaljer

MØTEREFERAT Dato: 25.03.2015

MØTEREFERAT Dato: 25.03.2015 MØTEREFERAT Dato: 25.03.2015 Møte med beredskapskontaktene Samordnings- og beredskapsstaben Møtet innkalt av Asbjørn Lund Referent Lisbeth Berntsen Huse Møtedato 25.03.2015 Møtetid Møtested Statens Hus

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall. Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett

VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall. Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett Hvem spør fra hvilket perspektiv? Kommunen som eier, forventning til

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Planverk og risikoanalyse i forhold til fremtidige utsikter CTIF konferanse 15. september 2011

Planverk og risikoanalyse i forhold til fremtidige utsikter CTIF konferanse 15. september 2011 Planverk og risikoanalyse i forhold til fremtidige utsikter CTIF konferanse 15. september 2011 Turid Bakken Pedersen NVEs oppgaver NVEs farekartlegging Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse

Detaljer

Øvelse Østlandet 2013

Øvelse Østlandet 2013 Øvelse Østlandet 2013 Kamilla Nordvang Beredskapsseksjonen (TBB) Om øvelsen Øvelse Østlandet er en spilløvelse på nasjonalt og regionalt nivå Øvelsen eies og ledes av NVE Større planleggingsgruppe Øvelsen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Arealbruk i områder områder med f lomfare flomfare Tharan Fergus Seksjon for a real areal og sikring

Arealbruk i områder områder med f lomfare flomfare Tharan Fergus Seksjon for a real areal og sikring Arealbruk i områder med flomfare Tharan Fergus Seksjon for areal og sikring Arealbruk i områder med flomfare Arealbruk i områder med flomfare regelverk Flomsikring og flomsikre bygg - utfordringer Reglementet

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Kartlegging av fare og risiko etter Flomdirektivet

Kartlegging av fare og risiko etter Flomdirektivet Kartlegging av fare og risiko etter Flomdirektivet Eli K. Øydvin, NVE Fagtreff Vannforeningen 14. april 2008 Kartlegging langs vassdrag - NVE NVE: Tatt ansvar for flomfarekartlegging langs vassdrag 2 Etter

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

Status på aktuelle tiltak innanfor ekomsikkerheit og -beredskap

Status på aktuelle tiltak innanfor ekomsikkerheit og -beredskap Status på aktuelle tiltak innanfor ekomsikkerheit og -beredskap IKT-forum, Bergen 13. mars 2013 Alexander Iversen senioringeniør Seksjon for sikkerheit og beredskap Post- og teletilsynet 1 Regelverk knytt

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Skred og flaum som tema i kommunale planar førebygging i høve til dagens og framtidas klima Toralf Otnes NVE Region Vest Skredtyper Foto: Tv2 Nyhetene Foto: Terje

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Håndtering av overvann. Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006

Håndtering av overvann. Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006 Håndtering av overvann Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006 Innhold Nedbør og flom Transport av vannet Fordrøyning Flomveier Eventuelt Flom i utlandet.. Og her hjemme.. Problem eller ressurs? I mange år

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Konsekvenser av EUs flomdirektiv

Konsekvenser av EUs flomdirektiv Konsekvenser av EUs flomdirektiv Norges vassdrags- og energidirektorat Marianne Myhre 16. oktober 2008 Dagens tema EUs flomdirektiv Internasjonalt og i Norge Flomdirektivets tre hovedelementer (konsekvenser):

Detaljer

FRIDA et uventet, vått damebesøk

FRIDA et uventet, vått damebesøk FRIDA et uventet, vått damebesøk Ekstremværet «Frida» ble varslet for Sørlandet av DNMI på morgenen 6.8. Flom i forbindelse med ekstremværet «Frida» ble varslet av NVE for Sørlandet 6.8 kl. 0915, og forsterket

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging?

Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging? Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging? Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 25. oktober 2013 Olav Østebø Ass. Ambulansesjef Beredskapskoordinator Helse Stavanger HF. Rogaland politidistrikt Øvingsutvalget

Detaljer

REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE

REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE REFERAT FRA KONTAKTMØTE MED BEREDSKAPSANSVARLIGE Tid: torsdag 20. mars Møte innkalt av: Asbjørn Lund Sted: Statens Hus, Lillehammer Møtereferat: Lisbeth B. Huse Møtetid: 10 1430 Møteleder: Asbjørn Lund

Detaljer

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015

Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Vær, vind og strøm Skagen Race 2015 Nils Melsom Kristensen Først værsituasjonen... 2 Situasjonen i dag 06UTC (08:00) 3 Varsel 12.05.2015 12UTC (14:00) 4 Varsel 13.05.2015 00UTC (02:00) 5 Varsel 13.05.2015

Detaljer

Regional og lokal forebygging mot flom og skred. Stein Nordvi Regionsjef NVE Region Øst

Regional og lokal forebygging mot flom og skred. Stein Nordvi Regionsjef NVE Region Øst Regional og lokal forebygging mot flom og skred Stein Nordvi Regionsjef NVE Region Øst Regiontjenesten Forebygging av mot flom og skred; Planlegger og utfører sikringstiltak mot flom, erosjon og skred

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

RAPPORT ETTER FLOM VED SSK 23. NOVEMBER 2014

RAPPORT ETTER FLOM VED SSK 23. NOVEMBER 2014 Vår dato Vår referanse 28-01-2015 14/09295 Deres dato Deres referanse 26.11.2014 2014/6116 Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 Kristiansand RAPPORT ETTER FLOM VED SSK 23. NOVEMBER 2014

Detaljer

Beredskap og klimatilpassing. Energidagene 2011 Ingvild Vaggen Malvik Forsyningssikkerhet

Beredskap og klimatilpassing. Energidagene 2011 Ingvild Vaggen Malvik Forsyningssikkerhet Beredskap og klimatilpassing Energidagene 2011 Ingvild Vaggen Malvik Forsyningssikkerhet Forsyningssikkerhet Kraftsystemets evne til å sikre kontinuerlig forsyning i alle situasjoner. 2 NVE som beredskapsmyndighet

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Akutt forurensning til vann etter. Effekter og myndighetenes håndtering av saken

Akutt forurensning til vann etter. Effekter og myndighetenes håndtering av saken Akutt forurensning til vann etter brann Effekter og myndighetenes håndtering av saken Hva var det egentlig i haugen? 80-90 % hardplast 5-8 % metaller 0,01 % kondensatorer 0,2 % kretskort 0,025 % batterier

Detaljer

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Hege Hisdal Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn - NVEs oppgaver Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Flom Skred NOU 2010:10

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014

Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014 RAPPORT Evaluering av forebygging og håndtering av flommen på Vestlandet høsten 2014 Juni 2015 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-365-2

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Ingen.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Ingen. SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231 Arkiv: 611 X10 Øvelse NIVLHEIM uke 40 2015 - evaluering... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Ingen. Andre

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Søndag 23. november 2014 kl. 19.30

Søndag 23. november 2014 kl. 19.30 Søndag 23. november 2014 kl. 19.30 Sårbart eller robust? Sårbart: Flere funksjoner satt ut av spill Hele virksomheten truet Kostnad på 26. mill Ca. 6.000 m2 ble flomskadet Flere måneder før alle lokaler

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Da Oslo-vannet skulle kokes. Vannforeningen 25. august 2008 Sigurd Grande Produksjonsdirektør Beredskapsleder

Da Oslo-vannet skulle kokes. Vannforeningen 25. august 2008 Sigurd Grande Produksjonsdirektør Beredskapsleder Da Oslo-vannet skulle kokes Vannforeningen 25. august 2008 Sigurd Grande Produksjonsdirektør Beredskapsleder 1 Da Oslo-vannet skulle kokes Opptakten til hendelsen: Fredag 05.10. mottok VAV melding fra

Detaljer

RAPPORT. Kommuneundersøkelsen. Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene

RAPPORT. Kommuneundersøkelsen. Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene RAPPORT Kommuneundersøkelsen 2016 Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2016 ISBN: Grafisk produksjon: 978-82-7768-380-5

Detaljer

Flom, jord- og flomskred:

Flom, jord- og flomskred: Flom, jord- og flomskred: Hva kan egentlig varsles? Hervé Colleuille Seksjonssjef, seksjon for varsling av flom og jordskredfare Hydrologisk avdeling Varsling Foto: Kjernehelseinstitutt.no Mål: Bidra til

Detaljer

Hva skal jeg snakke om

Hva skal jeg snakke om Hva skal jeg snakke om Forventninger til NVE`s bistand ved kriser? Raset akuttfasen Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet Bistand til kommunen etter akuttfasen Berging og uthenting av verdier Planlegging

Detaljer