Evaluering av Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen i mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen i mai 2013"

Transkript

1 Evaluering av Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen i mai 2013

2 Forord I henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt 8 skal kommunen evaluere krisehåndteringen etter øvelser og uønskede hendelser. Der evalueringen gir grunnlag for det, skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. Denne rapporten tar for seg kommunens beredskapsarbeid fra flommen ble varslet til kriseledelsen ble avsluttet. Siden de høyest varslede prognosene ikke inntraff, ble hendelsen først og fremst en god gjennomgang av egne beredskapsrutiner og samarbeidet med andre aktører i en krise. I august 2012 førte ekstremværet Frida til store ødeleggelser i Nedre Eiker. I etterkant ble det gjennomført en grundig evaluering av kommunens beredskapsarbeid, som resulterte i rapporten Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida august En del av læringspunktene i rapporten etter Frida er allerede innarbeidet i kommunens krisearbeid. Denne rapporten er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter for de etatene/avdelingene som ble sterkest involvert i flommen; Siri Skøien, kommunalsjef tekniske tjenester Truls Bølgen, beredskapskoordinator Cathrina de Lange, beredskapssekretær Mjøndalen 15. november

3 Innholdsfortegnelse 1. Fakta om flommen Varsling Håndteringen av flommen i kommunen Oppsummering av arbeidet i kriseledelsen Informasjon og kommunikasjon Nedre Eiker i fokus Viktige læringspunkter og foreslåtte tiltak

4 1. Fakta om flommen Stor snøsmelting i fjellet og store varslede nedbørsmengder førte til at store deler av Østlandet ble rammet av flom i mai Totalt ble flere hundre mennesker evakuert, og flommen gjorde store skader, blant annet i Kvam i Gudbrandsdalen. Prognosene for Nedre Eiker tilsa at det kunne bli minst 20-årsflom i Drammenselva, det vil si at elva ville bli over 3 meter høyere enn normalt (kote 0, ved Mjøndalen bru), noe som ville resultere i at store deler av Mjøndalen ville bli rammet av flom. I tillegg ble det varslet om store nedbørsmengder som ville medføre flomfare i sidevassdragene. Til sammenligning steg Drammenselva til 2,86 meter under flommen i 2007 og 2,92 i Da unngikk man så vidt å stenge E134. I sine varsler informerte NVE og Fylkesmannen imidlertid om at det var stor usikkerhet knyttet til prognosene for nedbør- og temperatur. Heldigvis holdt flommen seg i det nederste sjiktet av prognosene og elva var på det høyeste ca. 2,6 meter høyere enn normalt. Mandag 27. mai var elva sunket til 2,02 meter og kriseledelsen kunne oppheves. I motsetning til under ekstremværet Frida, var denne flommen varslet fra Meteorologisk Institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannens beredskapsavdeling. Kommunen kunne derfor iverksette sitt beredskapsarbeid, inkludert kontakt og koordinering med eksterne aktører, i god tid før flommen nådde kommunen. 2. Varsling 16. mai mottok kommunen første varsel fra Fylkesmannen i Buskerud (FM) om at vannføringen ville øke i blant annet Drammensvassdraget, men det var ikke ventet vannføringer over nivået for en normal vårflom. Deretter mottok kommunen jevnlig flomvarsler via FM. Varslingen via e-post fra FM fungerte godt siden varsler de mottok fra NVE raskt ble videresendt. Internt i kommunen ble varslene automatisk distribuert videre til alle som var sentrale i krisehåndteringen. Tabellen under viser oversikt over varslene som ble mottatt. Dato Prognose for Drammensvassdraget 16. mai Økende vannføring (melding fra NVE, sendt som varsel til kommunene) 18. mai Ikke over normal vårflom 19. mai Ikke over normal vårflom 20. mai Som maksimum i mai Noe over 2007-nivå 22. mai OBS-varsel om store nedbørsmengder (45 mm) 22. mai Noe over 2007-nivå 23. mai Noe over 2007-nivå (10-20 årsflom) 23. mai Noe over 20-årsflom 24. mai Fortsatt økning (10-15 cm) 25. mai Stabil vannføring, noe under 2007-nivå 26. mai Synkende vannføring 27. mai Synkende vannføring 28. mai Synkende vannføring 29. mai Synkende vannføring 3

5 29. mai Kraftige regnbyger vil føre til noe økende vannføring 31. mai Kraftige regnbyger vil føre til 5-årsflom I varslene fra NVE og Fylkesmannen var det stor usikkerhet knyttet til prognosene for nedbør- og temperatur. Med mer nøyaktige prognoser hadde kommunen unngått å iverksette en del av tiltakene som ble igangsatt. Grafen under viser NVEs målinger ved Mjøndalen bru under flommen. (Kilde: sildre.nve.no) 3. Håndteringen av flommen i kommunen Kommunen ble fra 16. mai holdt orientert om situasjonen i Drammensvassdraget av FM via e-post. Tirsdag 21. mai ble situasjonen første gang behandlet i rådmannens ledergruppe. Selv om prognosene var usikre, ble det besluttet å ta alle forhåndsregler og håndtere situasjonen som om kommunen skulle bli rammet av flom. Informasjon til publikum ble lagt ut på kommunens hjemmesider der det blant annet ble oppfordret til innkjøp av egne pumper. Det ble senere samme dag avholdt et statusmøte hvor viktige aksjonspunkter ble avklart og varsler fra NVE gjennomgått. Siden det på dette tidspunktet også var varslet store nedbørsmengder på yr.no, var det blant annet viktig å få avsjekket at lukene på Årbogen var fjernet, at alle kulverter var sjekket for avfall og kartlegging av vann-nivået i sidebekkene. Etter erfaringer fra Frida ble det også kjørt ut gravemaskiner til kritiske steder i kommunen. Mannskapet på teknisk etat ble satt i beredskap, men gikk fortsatt i vanlig vaktordning. 21. mai ble det også iverksatt daglige rapporteringer til FM om situasjonen i kommunen og tiltak som ble vurdert iverksatt eller var iverksatt. Rapporteringen var en nyttig aktivitet også for kommunens kriseledelse, fordi det førte til at kriseledelsen etter hvert møttes hver dag kl. 9 for interne 4

6 statusoppdateringer. De faste morgenmøtene førte blant annet til at informasjonsarbeidet mot innbyggere og andre berørte ble mer forutsigbart. Onsdag 22. mai kl. 14 valgte rådmannen å formelt etablere kriseledelse. Prognosene tilsa da at flommen ville bli på noe over 2007-nivå (2,86 meter), noe som blant annet ville føre til at E 134 måtte stenges. Det ble opprettet kontakt med blant annet Sivilforsvaret, politiet, Røde Kors og Heimevernet. Det ble avholdt to møter i kriseledelsen denne dagen. Torsdag 23. mai tilsa flomvarselet at elva ville stige til ca. 3 meter. Etter møte i kriseledelsen kl. 9 ble kontakt med vassdragsregulant Energiselskapet Buskerud opprettet, for å høre hvordan de planla å slippe vannet nedover vassdraget. De ble også besluttet å ta kontakt med Statens vegvesen og politi for en beredskapsplan hvis E134 måtte stenges fordi dette ville bli kritisk for blant annet utrykningskjøretøy. Sivilforsvaret, ved distriktssjef Johan Audestad, deltok på møte med kriseledelsen kl. 15 for å orientere om hva de kunne bidra med. Det ble da lagt planer for at Sivilforsvaret skulle fylle sandsekker og bygge flomvoller dagen etter. Kommunens anleggsavdeling er svært viktig i en flomsituasjon, siden mannskapene raskt kan omdirigeres. Dette bildet er fra 23. mai, da byggingen av flomvollen på Sandstranda var i full gang. Her ble det prøvd ut en ny metode som innebar å fylle frest asfaltmasse i presenninger. Denne typen flomvoll var vesentlig raskere å bygge og fjerne enn ved bruk av sandsekker. Kommunen fikk imidlertid ikke testet flomvollen siden vannet aldri kom opp i de høydene som var varslet. Fredag 24. mai deltok lensmann Torill Sorte og seksjonssjef Tore Braaten fra Statens vegvesen på møte i kriseledelsen kl. 9. Det ble lagt planer for å bygge provisoriske veier for at utrykningskjøretøy skulle komme frem hvis E 134 og/eller Rv 283 må stenges. Vegvesenet bestilte skilter slik at eventuell stenging kunne iverksettes på kort varsel. 24. mai stilte Sivilforsvaret med ca. 20 personer for å fylle sandsekker og bygge flomvoller ved blant annet Evja for å beskytte Hatten barnehage og Evjegata 13. 5

7 Kl. 15 samme dag ble det avholdt nytt møte i kriseledelsen. Her deltok lensmann Torill Sorte. I følge prognosene ville flomtoppen inntreffe i midten av uka etter med en vannstand på ca. 3-3,10 meter. Det ble også meldt store nedbørsmengder samtidig med flomtoppen. I følge EB ble imidlertid vassdraget regulert aktivt for å unngå for mye vann på en gang. Teknisk etat vurderte ved hjelp av flomsonekart for 10-årsflom og egne målinger at Vassenga og transformatorstasjonen ikke ville bli berørt ved den varslede vannstanden. Det ble også klart at det trolig ikke ville være behov for å stenge veier i løpet av helgen. Det ble derfor ikke avholdt møter i kriseledelsen i helgen. Tidligere denne dagen deltok kommunalsjef tekniske tjenester Siri Skøien på møte i fylkesmannens beredskapsråd. Beredskapsrådet oppfordret kommunen til å ha fokus på infrastruktur, strøm og samband. I tillegg tilbød mange av aktørene i beredskapsrådet sine tjenester til kommunen, noe det var svært nyttig å få oversikt over i denne hektiske og kritiske situasjonen. Det hadde derfor vært av stor nytte for kommunen å bli innkalt til alle møter i beredskapsrådet som omhandler situasjoner i Nedre Eiker. Under flommen avholdt beredskapsrådet møter fra 21. mai. Mandag 27. mai var elva nede i 2,02 meter og det var klart at prognosen om at elva skulle stige til 3 meter ikke ville inntreffe. Siden det også var god kapasitet i sidebekkene ble det besluttet å avslutte kriseledelsen. Utover i uka sank Drammenselva jevnt og trutt og de store, varslede nedbørsmengdene uteble. Teknisk etat fulgte imidlertid situasjonen nøye resten av uka. Viktige tiltak som ble iversatt under flommen: Bygging av midlertidige flomvoller på Sandstranda (asfalt/presenning), Steinberg, Hatten barnehage (asfalt/presenning og sandsekker) og Drammensveien 73 (asfalt/presenning og sandsekker) Kontroll av alle kulverter og rister i sidebekker Utbedring av kanaltoppen langsetter Åsenkanalen Fjerning av gitteret i overløpet på Årbogen og åpning av bunnventilen slik at vannet kunne renner kontrollert ut. Stigerør i overløpskum ved Shellstasjonen i Mjøndalen Planlegging av stenging av E134 (inkludert omkjøringstrase) og Fv 283 i samarbeid med Statens vegvesen Informasjon til publikum (egne kanaler og media): o Oppfordring om å kjøpe egen pumpe til å ha i beredskap o Oppfordring til alle som bodde langs sidevassdragene om å hjelpe til å holde dem fri for hageavfall, søppel og annet rusk o Generell informasjon om utviklingen og tiltakene kommunen iverksatte (http://nedre-eiker.custompublish.com/vi-foelger-flomsituasjonen-noeye html) Informasjon til media: o Bilder fra flommen ble lagt ut på nettsidene til fri bruk 6

8 3.1 Oppsummering av arbeidet i kriseledelsen Under flommen varslet NVE at det var stor usikkerhet knyttet til prognosene for nedbør- og temperatur. Heldigvis nådde ikke verken vannstanden i Drammenselva eller sidebekkene de verst fryktede høydene. Dermed ble flommen først og fremst en øvelse i kriseledelse. Kriseledelsen besto av personer som var relevant for krisen. Rådmann, ordfører, kommunalsjef teknisk etat, informasjonsansvarlig, kommunelegen og beredskapskoordinator var blant dem som deltok. I tillegg ble viktige eksterne aktører hentet inn. Deltakelsen fra disse var svært viktig for den totale kriseledelsen siden det ga oversikt over tiltak disse planla samt la grunnlaget for et godt samarbeid om konkrete tiltak og informasjon ut mot innbyggerne. Kommunalsjef teknisk etat Siri Skøien deltok i to av fylkesberedskapsrådets møter under flommen. Deltakelsen var svært nyttig, fordi Skøien kunne orientere beredskapsrådet direkte om situasjonen og hvilke behov kommunen hadde for assistanse. Deltakerne i beredskapsrådet tilbød på sin side kommunen bistand på en rekke områder. For kommunen var det svært nyttig å få denne informasjonen direkte fra aktørene slik at man slapp å bruke tid til på å innehente slike opplysninger. Ved en fremtidig krisesituasjon ønsker kommunen derfor å bli kalt inn til alle møter i fylkesberedskapsrådet der krisesituasjoner som angår Nedre Eiker blir behandlet. 3.2 Informasjon og kommunikasjon Kommunens nettside var fungerte som hovedkanal under flommen. Her ble det flere ganger daglig lagt ut oppdatert informasjon. I tillegg ble det lagt ut bilder mediene og andre fritt kunne benytte. Ordfører Bent Inge Bye var svært aktiv i media, og jobbet blant annet med å formidle budskapet om at publikum måtte ta flomvarselet på alvor ved å sikre eiendeler og gå til innkjøp av egne pumper. Samarbeidet med media var godt, og det ble formidlet viktig informasjon både i lokale og nasjonale medier. Ved en fremtidig liknende situasjon må imidlertid kriseledelsen skjermes noe mer, slik at mediekontakten ikke går ut over håndteringen av krisen. 3.3 Nedre Eiker i fokus Situasjonen i Nedre Eiker var hyppig omtalt i både lokale og landsdekkende medier under flommen. Flere TV-medier rapporterte også direkte fra Nedre Eiker under flommen. En årsak til det store fokuset er trolig at media trengte illustrasjonsbilder til sine reportasjer om flommen, og tok derfor turen til Nedre Eiker for å filme og fotografere blant annet flomvollene som ble bygget. I tillegg ba flere medier om flombilder fra kommunens informasjonsavdeling. Medietrykket førte til at ledelsen etter hvert måtte skånes fra mediehenvendelsene for at de skulle kunne jobbe med krisehåndtering. Torsdag 23. mai var både statsminister Jens Stoltenberg, olje- og energiminister Ola Borten Moe og justis- og beredskapsminister Grete Faremo på befaring. Der fikk de blant annet en orientering av direktør i NVE Per Sanderud. Fra kommunen var rådmann, ordfører, kommunalsjef tekniske tjenester og informasjonsrådgiver til stede. Besøket fikk naturlig nok stor mediedekning, blant annet med direkteinnslag på TV2 Nyhetskanalen. 7

9 Kommunalsjef tekniske tjenester Siri Skøien i samtale med olje- og energiminister Ola Borten Moe og justis- og beredskapsminister Grete Faremo under befaringen. Statsminister Jens Stoltenberg, olje- og energiminister Ola Borten Moe og justis- og beredskapsminister Grete Faremo fikk en orientering om flomsonekartet for Nedre Eiker av direktør i NVE Per Sanderud. I bakgrunnen sees ordfører Bent Inge Bye. 8

10 4. Viktige læringspunkter og foreslåtte tiltak Nr. 1. Ved flom bør man gå ut med informasjon om faren ved å oppholde seg i nærheten av vannet. Blant annet kan publikum bli dratt inn i kulverter som er opptil 200 meter lange og det kan være strømførende ledninger i vannet. 2. Det må sjekkes at lokalet for EPS er ledig, eventuelt må tiltak for å gjøre det ledig iverksettes. Det bør inn en klausul i utleiekontrakten om at lokalet kan rekvireres av kommunen/politiet ved en krisesituasjon som for eksempel flom. 3. Mediehenvendelser som kommer via sentralbordet skal settes til informasjonsansvarlig ved en krise. Dette for å skåne ledelsen. Det er viktig å ta en beslutning om når dette skal skje. 4. Siden innbyggerne i kommunen er vant med flom og flomvarsler, er det viktig å være tydelig på at det faktisk er en krise på gang. 5. Vi bør ha bedre oversikt over potensielle forurensningskilder ved en flom, blant annet fra landbruket og Mile. Prøvetaking under flom bør vurderes. 6. Kommunen bør sørge for en kontroll av rasfare når vannet trekker seg tilbake, blant annet gangveien langs elva. 7. Det var i begynnelsen uklart hvem i kommunens kriseledelse som skulle foreta den daglige rapporteringen til FM kl 11. Dette bør inn i kommunens beredskapsplan (overordnet operativ del). 8. FM krever daglig rapportering kl. 11. Det innebærer at kommunens kriseledelse bør ha sitt (morgen)møte senest kl Det var noe uklart hva vi kunne få låne av sambandsutstyr, og av hvem. Dette bør kommunen kartlegge. Og hva kan vi regne med av utstyr hvis en krise rammer mange kommuner i distriktet? 10. Dersom lengre kulverter står åpne bør det bes om vakthold fra for eksempel Sivilforsvaret. 11. Hjelpen fra Sivilforsvaret til å fylle sandsekker og bygge flomvoller var svært nyttig, men krevde koordinering av kommunen. Hvordan kan vi få til at disse klarer seg bedre på egenhånd? Ansvar Informasjonsansvarlig/ Teknisk etat Rådmann Rådmann/ Informasjonsansvarlig/ Teknisk etat Teknisk etat Teknisk etat Rådmann Teknisk etat 12. Bemanningsplaner for en krise som varer over en lengre periode Beredskaps- 9

11 mangler. 13. Kommunene er ikke medlem av Fylkesmannens fylkesberedskapsråd. Ved en krisesituasjon bør imidlertid kommuner som er sterkt involvert i en krise kalles inn sammen med øvrige medlemmer for blant annet informasjonsutveksling. 14. Det er viktig at kalendere i Outlook oppdateres når avtaler gjøres om på, slik at sentralbordet (og andre) vet hvem som er tilgjengelige. 15. I NVEs flomvarsel 23. mai kl 15:30 (mottatt fra FM kl. 15:46) ble det varslet at Drammensvassdraget kunne stige til ca. 3 meter ved Mjøndalen bru noe som ble betegnet som noe over 20-årsflom. NVEs flomsonekart tilsier imidlertid at Drammenselva under en 20- årsflom vil være 3,70 meter. Dette avviket er såpass stort at vi i samarbeid med NVE og Meteorologisk institutt bør finne ut hva det skyldes. rådgiver Alle 10