Evaluering av Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen i mai 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen i mai 2013"

Transkript

1 Evaluering av Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen i mai 2013

2 Forord I henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt 8 skal kommunen evaluere krisehåndteringen etter øvelser og uønskede hendelser. Der evalueringen gir grunnlag for det, skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. Denne rapporten tar for seg kommunens beredskapsarbeid fra flommen ble varslet til kriseledelsen ble avsluttet. Siden de høyest varslede prognosene ikke inntraff, ble hendelsen først og fremst en god gjennomgang av egne beredskapsrutiner og samarbeidet med andre aktører i en krise. I august 2012 førte ekstremværet Frida til store ødeleggelser i Nedre Eiker. I etterkant ble det gjennomført en grundig evaluering av kommunens beredskapsarbeid, som resulterte i rapporten Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida august En del av læringspunktene i rapporten etter Frida er allerede innarbeidet i kommunens krisearbeid. Denne rapporten er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter for de etatene/avdelingene som ble sterkest involvert i flommen; Siri Skøien, kommunalsjef tekniske tjenester Truls Bølgen, beredskapskoordinator Cathrina de Lange, beredskapssekretær Mjøndalen 15. november

3 Innholdsfortegnelse 1. Fakta om flommen Varsling Håndteringen av flommen i kommunen Oppsummering av arbeidet i kriseledelsen Informasjon og kommunikasjon Nedre Eiker i fokus Viktige læringspunkter og foreslåtte tiltak

4 1. Fakta om flommen Stor snøsmelting i fjellet og store varslede nedbørsmengder førte til at store deler av Østlandet ble rammet av flom i mai Totalt ble flere hundre mennesker evakuert, og flommen gjorde store skader, blant annet i Kvam i Gudbrandsdalen. Prognosene for Nedre Eiker tilsa at det kunne bli minst 20-årsflom i Drammenselva, det vil si at elva ville bli over 3 meter høyere enn normalt (kote 0, ved Mjøndalen bru), noe som ville resultere i at store deler av Mjøndalen ville bli rammet av flom. I tillegg ble det varslet om store nedbørsmengder som ville medføre flomfare i sidevassdragene. Til sammenligning steg Drammenselva til 2,86 meter under flommen i 2007 og 2,92 i Da unngikk man så vidt å stenge E134. I sine varsler informerte NVE og Fylkesmannen imidlertid om at det var stor usikkerhet knyttet til prognosene for nedbør- og temperatur. Heldigvis holdt flommen seg i det nederste sjiktet av prognosene og elva var på det høyeste ca. 2,6 meter høyere enn normalt. Mandag 27. mai var elva sunket til 2,02 meter og kriseledelsen kunne oppheves. I motsetning til under ekstremværet Frida, var denne flommen varslet fra Meteorologisk Institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannens beredskapsavdeling. Kommunen kunne derfor iverksette sitt beredskapsarbeid, inkludert kontakt og koordinering med eksterne aktører, i god tid før flommen nådde kommunen. 2. Varsling 16. mai mottok kommunen første varsel fra Fylkesmannen i Buskerud (FM) om at vannføringen ville øke i blant annet Drammensvassdraget, men det var ikke ventet vannføringer over nivået for en normal vårflom. Deretter mottok kommunen jevnlig flomvarsler via FM. Varslingen via e-post fra FM fungerte godt siden varsler de mottok fra NVE raskt ble videresendt. Internt i kommunen ble varslene automatisk distribuert videre til alle som var sentrale i krisehåndteringen. Tabellen under viser oversikt over varslene som ble mottatt. Dato Prognose for Drammensvassdraget 16. mai Økende vannføring (melding fra NVE, sendt som varsel til kommunene) 18. mai Ikke over normal vårflom 19. mai Ikke over normal vårflom 20. mai Som maksimum i mai Noe over 2007-nivå 22. mai OBS-varsel om store nedbørsmengder (45 mm) 22. mai Noe over 2007-nivå 23. mai Noe over 2007-nivå (10-20 årsflom) 23. mai Noe over 20-årsflom 24. mai Fortsatt økning (10-15 cm) 25. mai Stabil vannføring, noe under 2007-nivå 26. mai Synkende vannføring 27. mai Synkende vannføring 28. mai Synkende vannføring 29. mai Synkende vannføring 3

5 29. mai Kraftige regnbyger vil føre til noe økende vannføring 31. mai Kraftige regnbyger vil føre til 5-årsflom I varslene fra NVE og Fylkesmannen var det stor usikkerhet knyttet til prognosene for nedbør- og temperatur. Med mer nøyaktige prognoser hadde kommunen unngått å iverksette en del av tiltakene som ble igangsatt. Grafen under viser NVEs målinger ved Mjøndalen bru under flommen. (Kilde: sildre.nve.no) 3. Håndteringen av flommen i kommunen Kommunen ble fra 16. mai holdt orientert om situasjonen i Drammensvassdraget av FM via e-post. Tirsdag 21. mai ble situasjonen første gang behandlet i rådmannens ledergruppe. Selv om prognosene var usikre, ble det besluttet å ta alle forhåndsregler og håndtere situasjonen som om kommunen skulle bli rammet av flom. Informasjon til publikum ble lagt ut på kommunens hjemmesider der det blant annet ble oppfordret til innkjøp av egne pumper. Det ble senere samme dag avholdt et statusmøte hvor viktige aksjonspunkter ble avklart og varsler fra NVE gjennomgått. Siden det på dette tidspunktet også var varslet store nedbørsmengder på yr.no, var det blant annet viktig å få avsjekket at lukene på Årbogen var fjernet, at alle kulverter var sjekket for avfall og kartlegging av vann-nivået i sidebekkene. Etter erfaringer fra Frida ble det også kjørt ut gravemaskiner til kritiske steder i kommunen. Mannskapet på teknisk etat ble satt i beredskap, men gikk fortsatt i vanlig vaktordning. 21. mai ble det også iverksatt daglige rapporteringer til FM om situasjonen i kommunen og tiltak som ble vurdert iverksatt eller var iverksatt. Rapporteringen var en nyttig aktivitet også for kommunens kriseledelse, fordi det førte til at kriseledelsen etter hvert møttes hver dag kl. 9 for interne 4

6 statusoppdateringer. De faste morgenmøtene førte blant annet til at informasjonsarbeidet mot innbyggere og andre berørte ble mer forutsigbart. Onsdag 22. mai kl. 14 valgte rådmannen å formelt etablere kriseledelse. Prognosene tilsa da at flommen ville bli på noe over 2007-nivå (2,86 meter), noe som blant annet ville føre til at E 134 måtte stenges. Det ble opprettet kontakt med blant annet Sivilforsvaret, politiet, Røde Kors og Heimevernet. Det ble avholdt to møter i kriseledelsen denne dagen. Torsdag 23. mai tilsa flomvarselet at elva ville stige til ca. 3 meter. Etter møte i kriseledelsen kl. 9 ble kontakt med vassdragsregulant Energiselskapet Buskerud opprettet, for å høre hvordan de planla å slippe vannet nedover vassdraget. De ble også besluttet å ta kontakt med Statens vegvesen og politi for en beredskapsplan hvis E134 måtte stenges fordi dette ville bli kritisk for blant annet utrykningskjøretøy. Sivilforsvaret, ved distriktssjef Johan Audestad, deltok på møte med kriseledelsen kl. 15 for å orientere om hva de kunne bidra med. Det ble da lagt planer for at Sivilforsvaret skulle fylle sandsekker og bygge flomvoller dagen etter. Kommunens anleggsavdeling er svært viktig i en flomsituasjon, siden mannskapene raskt kan omdirigeres. Dette bildet er fra 23. mai, da byggingen av flomvollen på Sandstranda var i full gang. Her ble det prøvd ut en ny metode som innebar å fylle frest asfaltmasse i presenninger. Denne typen flomvoll var vesentlig raskere å bygge og fjerne enn ved bruk av sandsekker. Kommunen fikk imidlertid ikke testet flomvollen siden vannet aldri kom opp i de høydene som var varslet. Fredag 24. mai deltok lensmann Torill Sorte og seksjonssjef Tore Braaten fra Statens vegvesen på møte i kriseledelsen kl. 9. Det ble lagt planer for å bygge provisoriske veier for at utrykningskjøretøy skulle komme frem hvis E 134 og/eller Rv 283 må stenges. Vegvesenet bestilte skilter slik at eventuell stenging kunne iverksettes på kort varsel. 24. mai stilte Sivilforsvaret med ca. 20 personer for å fylle sandsekker og bygge flomvoller ved blant annet Evja for å beskytte Hatten barnehage og Evjegata 13. 5

7 Kl. 15 samme dag ble det avholdt nytt møte i kriseledelsen. Her deltok lensmann Torill Sorte. I følge prognosene ville flomtoppen inntreffe i midten av uka etter med en vannstand på ca. 3-3,10 meter. Det ble også meldt store nedbørsmengder samtidig med flomtoppen. I følge EB ble imidlertid vassdraget regulert aktivt for å unngå for mye vann på en gang. Teknisk etat vurderte ved hjelp av flomsonekart for 10-årsflom og egne målinger at Vassenga og transformatorstasjonen ikke ville bli berørt ved den varslede vannstanden. Det ble også klart at det trolig ikke ville være behov for å stenge veier i løpet av helgen. Det ble derfor ikke avholdt møter i kriseledelsen i helgen. Tidligere denne dagen deltok kommunalsjef tekniske tjenester Siri Skøien på møte i fylkesmannens beredskapsråd. Beredskapsrådet oppfordret kommunen til å ha fokus på infrastruktur, strøm og samband. I tillegg tilbød mange av aktørene i beredskapsrådet sine tjenester til kommunen, noe det var svært nyttig å få oversikt over i denne hektiske og kritiske situasjonen. Det hadde derfor vært av stor nytte for kommunen å bli innkalt til alle møter i beredskapsrådet som omhandler situasjoner i Nedre Eiker. Under flommen avholdt beredskapsrådet møter fra 21. mai. Mandag 27. mai var elva nede i 2,02 meter og det var klart at prognosen om at elva skulle stige til 3 meter ikke ville inntreffe. Siden det også var god kapasitet i sidebekkene ble det besluttet å avslutte kriseledelsen. Utover i uka sank Drammenselva jevnt og trutt og de store, varslede nedbørsmengdene uteble. Teknisk etat fulgte imidlertid situasjonen nøye resten av uka. Viktige tiltak som ble iversatt under flommen: Bygging av midlertidige flomvoller på Sandstranda (asfalt/presenning), Steinberg, Hatten barnehage (asfalt/presenning og sandsekker) og Drammensveien 73 (asfalt/presenning og sandsekker) Kontroll av alle kulverter og rister i sidebekker Utbedring av kanaltoppen langsetter Åsenkanalen Fjerning av gitteret i overløpet på Årbogen og åpning av bunnventilen slik at vannet kunne renner kontrollert ut. Stigerør i overløpskum ved Shellstasjonen i Mjøndalen Planlegging av stenging av E134 (inkludert omkjøringstrase) og Fv 283 i samarbeid med Statens vegvesen Informasjon til publikum (egne kanaler og media): o Oppfordring om å kjøpe egen pumpe til å ha i beredskap o Oppfordring til alle som bodde langs sidevassdragene om å hjelpe til å holde dem fri for hageavfall, søppel og annet rusk o Generell informasjon om utviklingen og tiltakene kommunen iverksatte (http://nedre-eiker.custompublish.com/vi-foelger-flomsituasjonen-noeye html) Informasjon til media: o Bilder fra flommen ble lagt ut på nettsidene til fri bruk 6

8 3.1 Oppsummering av arbeidet i kriseledelsen Under flommen varslet NVE at det var stor usikkerhet knyttet til prognosene for nedbør- og temperatur. Heldigvis nådde ikke verken vannstanden i Drammenselva eller sidebekkene de verst fryktede høydene. Dermed ble flommen først og fremst en øvelse i kriseledelse. Kriseledelsen besto av personer som var relevant for krisen. Rådmann, ordfører, kommunalsjef teknisk etat, informasjonsansvarlig, kommunelegen og beredskapskoordinator var blant dem som deltok. I tillegg ble viktige eksterne aktører hentet inn. Deltakelsen fra disse var svært viktig for den totale kriseledelsen siden det ga oversikt over tiltak disse planla samt la grunnlaget for et godt samarbeid om konkrete tiltak og informasjon ut mot innbyggerne. Kommunalsjef teknisk etat Siri Skøien deltok i to av fylkesberedskapsrådets møter under flommen. Deltakelsen var svært nyttig, fordi Skøien kunne orientere beredskapsrådet direkte om situasjonen og hvilke behov kommunen hadde for assistanse. Deltakerne i beredskapsrådet tilbød på sin side kommunen bistand på en rekke områder. For kommunen var det svært nyttig å få denne informasjonen direkte fra aktørene slik at man slapp å bruke tid til på å innehente slike opplysninger. Ved en fremtidig krisesituasjon ønsker kommunen derfor å bli kalt inn til alle møter i fylkesberedskapsrådet der krisesituasjoner som angår Nedre Eiker blir behandlet. 3.2 Informasjon og kommunikasjon Kommunens nettside var fungerte som hovedkanal under flommen. Her ble det flere ganger daglig lagt ut oppdatert informasjon. I tillegg ble det lagt ut bilder mediene og andre fritt kunne benytte. Ordfører Bent Inge Bye var svært aktiv i media, og jobbet blant annet med å formidle budskapet om at publikum måtte ta flomvarselet på alvor ved å sikre eiendeler og gå til innkjøp av egne pumper. Samarbeidet med media var godt, og det ble formidlet viktig informasjon både i lokale og nasjonale medier. Ved en fremtidig liknende situasjon må imidlertid kriseledelsen skjermes noe mer, slik at mediekontakten ikke går ut over håndteringen av krisen. 3.3 Nedre Eiker i fokus Situasjonen i Nedre Eiker var hyppig omtalt i både lokale og landsdekkende medier under flommen. Flere TV-medier rapporterte også direkte fra Nedre Eiker under flommen. En årsak til det store fokuset er trolig at media trengte illustrasjonsbilder til sine reportasjer om flommen, og tok derfor turen til Nedre Eiker for å filme og fotografere blant annet flomvollene som ble bygget. I tillegg ba flere medier om flombilder fra kommunens informasjonsavdeling. Medietrykket førte til at ledelsen etter hvert måtte skånes fra mediehenvendelsene for at de skulle kunne jobbe med krisehåndtering. Torsdag 23. mai var både statsminister Jens Stoltenberg, olje- og energiminister Ola Borten Moe og justis- og beredskapsminister Grete Faremo på befaring. Der fikk de blant annet en orientering av direktør i NVE Per Sanderud. Fra kommunen var rådmann, ordfører, kommunalsjef tekniske tjenester og informasjonsrådgiver til stede. Besøket fikk naturlig nok stor mediedekning, blant annet med direkteinnslag på TV2 Nyhetskanalen. 7

9 Kommunalsjef tekniske tjenester Siri Skøien i samtale med olje- og energiminister Ola Borten Moe og justis- og beredskapsminister Grete Faremo under befaringen. Statsminister Jens Stoltenberg, olje- og energiminister Ola Borten Moe og justis- og beredskapsminister Grete Faremo fikk en orientering om flomsonekartet for Nedre Eiker av direktør i NVE Per Sanderud. I bakgrunnen sees ordfører Bent Inge Bye. 8

10 4. Viktige læringspunkter og foreslåtte tiltak Nr. 1. Ved flom bør man gå ut med informasjon om faren ved å oppholde seg i nærheten av vannet. Blant annet kan publikum bli dratt inn i kulverter som er opptil 200 meter lange og det kan være strømførende ledninger i vannet. 2. Det må sjekkes at lokalet for EPS er ledig, eventuelt må tiltak for å gjøre det ledig iverksettes. Det bør inn en klausul i utleiekontrakten om at lokalet kan rekvireres av kommunen/politiet ved en krisesituasjon som for eksempel flom. 3. Mediehenvendelser som kommer via sentralbordet skal settes til informasjonsansvarlig ved en krise. Dette for å skåne ledelsen. Det er viktig å ta en beslutning om når dette skal skje. 4. Siden innbyggerne i kommunen er vant med flom og flomvarsler, er det viktig å være tydelig på at det faktisk er en krise på gang. 5. Vi bør ha bedre oversikt over potensielle forurensningskilder ved en flom, blant annet fra landbruket og Mile. Prøvetaking under flom bør vurderes. 6. Kommunen bør sørge for en kontroll av rasfare når vannet trekker seg tilbake, blant annet gangveien langs elva. 7. Det var i begynnelsen uklart hvem i kommunens kriseledelse som skulle foreta den daglige rapporteringen til FM kl 11. Dette bør inn i kommunens beredskapsplan (overordnet operativ del). 8. FM krever daglig rapportering kl. 11. Det innebærer at kommunens kriseledelse bør ha sitt (morgen)møte senest kl Det var noe uklart hva vi kunne få låne av sambandsutstyr, og av hvem. Dette bør kommunen kartlegge. Og hva kan vi regne med av utstyr hvis en krise rammer mange kommuner i distriktet? 10. Dersom lengre kulverter står åpne bør det bes om vakthold fra for eksempel Sivilforsvaret. 11. Hjelpen fra Sivilforsvaret til å fylle sandsekker og bygge flomvoller var svært nyttig, men krevde koordinering av kommunen. Hvordan kan vi få til at disse klarer seg bedre på egenhånd? Ansvar Informasjonsansvarlig/ Teknisk etat Rådmann Rådmann/ Informasjonsansvarlig/ Teknisk etat Teknisk etat Teknisk etat Rådmann Teknisk etat 12. Bemanningsplaner for en krise som varer over en lengre periode Beredskaps- 9

11 mangler. 13. Kommunene er ikke medlem av Fylkesmannens fylkesberedskapsråd. Ved en krisesituasjon bør imidlertid kommuner som er sterkt involvert i en krise kalles inn sammen med øvrige medlemmer for blant annet informasjonsutveksling. 14. Det er viktig at kalendere i Outlook oppdateres når avtaler gjøres om på, slik at sentralbordet (og andre) vet hvem som er tilgjengelige. 15. I NVEs flomvarsel 23. mai kl 15:30 (mottatt fra FM kl. 15:46) ble det varslet at Drammensvassdraget kunne stige til ca. 3 meter ved Mjøndalen bru noe som ble betegnet som noe over 20-årsflom. NVEs flomsonekart tilsier imidlertid at Drammenselva under en 20- årsflom vil være 3,70 meter. Dette avviket er såpass stort at vi i samarbeid med NVE og Meteorologisk institutt bør finne ut hva det skyldes. rådgiver Alle 10

Folkeakademiet Nedre Eiker 5. feb Flom ekstremvær. Siri M Skøien Kommunalsjef Etat tekniske tjenester

Folkeakademiet Nedre Eiker 5. feb Flom ekstremvær. Siri M Skøien Kommunalsjef Etat tekniske tjenester Folkeakademiet Nedre Eiker 5. feb. 2014 Flom ekstremvær Siri M Skøien Kommunalsjef Etat tekniske tjenester 1 Disposisjon FRIDA Fakta Skadeomfang Hva gjør Nedre Eiker kommune? ELVA Fakta Skadepotensial

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Er det trygt å bo i Buskerud? Anne Cathrine Sverdrup Regionsjef Er det trygt å bo i Buskerud? Flom og skred er naturlige prosesser, og vi må leve med faren for at

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Flomvarsling i Norge Hege Hisdal

Flomvarsling i Norge Hege Hisdal Flomvarsling i Norge Hege Hisdal NVEs flomvarslingstjeneste Bakgrunn Hvordan utføres flomvarslingen (modeller, verktøy, rutiner)? Hvilket ansvar har NVE (myndighet og forskning)? Bakgrunn - Historikk Kanaldirektoratet

Detaljer

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR.

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR. Fylkesmannenes beredskapsstab i Vest-Agder Postboks 513 4605 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 14/365-11/K2-X20/KSL 15.01.2015 Evalueringsrapport Øvelse ekstremvær 9.desember 2014 1. FORBEREDELSER

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

«Frivillig» evakuering!!! 3 boliger og ett gårdsbruk 8 voksne og tre barn Gårdsbruk med 220 sau

«Frivillig» evakuering!!! 3 boliger og ett gårdsbruk 8 voksne og tre barn Gårdsbruk med 220 sau 22.oktober «Frivillig» evakuering!!! 3 boliger og ett gårdsbruk 8 voksne og tre barn Gårdsbruk med 220 sau Kommunen tilbød hotellrom en person tok tilbudet i to netter To personer overnattet på eiendommene

Detaljer

Beredskapsarbeid i Malvik kommune

Beredskapsarbeid i Malvik kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget ba samtidig om å få forslag til prosjektskisse på sitt møte den

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

RAPPORT Beredskapsøvelse - Drammen kommune

RAPPORT Beredskapsøvelse - Drammen kommune RAPPORT 30.11.07 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. KONKLUSJONER OG SAMMENDRAG... 2 3. ØVINGSTEMA... 2 4. KRISESTABEN OG DE MATERIELLE RAMMENE.... 3 5. INFORMASJON... 4 6. ØVINGSMOMENTER... 4 6.1 VARSLINGSRUTINENE...

Detaljer

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015)

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015) Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks (19. juni 2015) 1 Innhold Erstatter to instrukser trådte i kraft19. juni 2015 Formål og virkeområde Fylkesmannens ansvar for å samordne, holde oversikt over og

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Frida Et vilt og vått bekjentskap 6. august 2012. Per Holmen Driftsansvarlig, Nedre Eiker kommune

Frida Et vilt og vått bekjentskap 6. august 2012. Per Holmen Driftsansvarlig, Nedre Eiker kommune Frida Et vilt og vått bekjentskap 6. august 2012 Per Holmen Driftsansvarlig, Nedre Eiker kommune 1 Hva skjedde? Hva har vi gjort? Hva gjør vi? 2 Hva skjedde? Litt fakta. Søndag kveld, OBS varsel blir ikke

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund kommune 16. og 20. desember 2016

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund kommune 16. og 20. desember 2016 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund kommune 16. og 20. desember 2016 Tidsrom for tilsynet: 16. og 20. desember 2016 Kommunens adresse: Eigersund kommune, postboks 580, 4379

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Flom

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TELEMARK. Flom Flom Innledning Bosetting og samferdsel i Telemark har historisk sett tatt utgangspunkt i vassdragene. Dette innebærer at mye bosetting og infrastruktur er plassert i nær tilknytning til disse, med den

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE VAKKER VENNLIG VÅGAL

KVINESDAL KOMMUNE VAKKER VENNLIG VÅGAL KVINESDAL KOMMUNE VAKKER VENNLIG VÅGAL KNABEN SENTRUM og ØYE FEDA BERDSKAPSPLANER OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN I KOMMUNEN BEREDSKAPSPLAN FOR TEKNISK DRIFT, MED TILHØRENDE ÅRLIG REVISJON AV ROS-ANALYSE. TILTAKSKORT,

Detaljer

Ekstremvær og varsling en stor utfordring

Ekstremvær og varsling en stor utfordring Ekstremvær og varsling en stor utfordring John Smits, Fagseminar: Varsling av naturfare, nå og i fremtiden. 21/4 2015 MET I vinden siden1866 Instituttet skal arbeide for at myndigheter, næringslivet, institusjoner

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Flommene i Kvam Håndtering og lærdom.

Flommene i Kvam Håndtering og lærdom. Flommene i Kvam Håndtering og lærdom. Trondheim 24,oktober 2013 Arne Sandbu Adm.sjef Nord-Fron kommune 1 Nord-Fron kommune 5.800 innbyggere plassert midt i Gudbrandsdalen i Oppland fylke. Midt i Peer Gynt

Detaljer

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Rapport Tilsyn i Nome 13. juni 2013 Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å påse at n oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 26. juni

Detaljer

Flom Lillehammer. Sektor for By- og samfunnsutvikling

Flom Lillehammer. Sektor for By- og samfunnsutvikling Store nedbørsmengder 7-8. juli førte til at vassdragene Bæla, Skurva, Åretta (og til dels Mesnaelva) med sidebekker ikke klarte å ta unna vannmassene. Nedbør med påfølgende flom kun tilknyttet vassdrag

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Øvingsdirektiv - Øvelse Sodd Beredskapsøvelse for kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag

Øvingsdirektiv - Øvelse Sodd Beredskapsøvelse for kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag Øvingsdirektiv - Øvelse Sodd 2017 Beredskapsøvelse for kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Tidspunkt for øvelsen... 2 1.2 Deltakere... 2 1.3 Lokalisering av deltakere og øvingsledelse....

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsstaben

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsstaben Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsstaben Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2012/16682-11 FM-B Monica J. Steen 20.12.2012 Oversendelse

Detaljer

Varslingsøvelse Evalueringsrapport

Varslingsøvelse Evalueringsrapport Varslingsøvelse 2016 Evalueringsrapport Innhold 1. Sammendrag 3 1.1 Læringspunkter.........3 2. Bakgrunn...4 3. Øvingsmål..4 4. Gjennomføring av øvelsen.5 5. Evaluering.....6 5.1 Kommunens evne til å motta

Detaljer

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren

Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Ekstremvær og krisehåndtering i samferdselssektoren Eva Hildrum, departementsråd i Samferdseldepartementet Fagkonferanse Øvelse Østlandet, 19. november 2013, Oslo Konferansesenter Ekstremvær og kritisk

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

Rapport fra tilsyn 21.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Tolga kommune

Rapport fra tilsyn 21.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Tolga kommune Fylkesmannen i Hedmark Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 21.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Tolga Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sømna kommune. Tilsynsdato:

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sømna kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Tom Mørkved e-post: fmnotom@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 651 Vår ref:2012/5022 Deres ref: Vår dato: 04.12.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sømna kommune Tilsynsdato:

Detaljer

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt

Evaluering øvelse Birken. Lillehammer kommune. Foto Ole Jacob Reichelt Evaluering øvelse Birken Lillehammer kommune Foto Ole Jacob Reichelt Øvelse Birken var svært relevant. - Mange arrangementer og tilreisende i Lillehammer og regionen hele året - Store og små, internasjonale

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Rapport fra tilsyn 15.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Alvdal kommune

Rapport fra tilsyn 15.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Alvdal kommune Fylkesmannen i Hedmark Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 15.april 2015 med Samfunnssikkerhet og beredskap Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid og etterlevelse

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I VEGÅRSHEI KOMMUNE HENDELSE NOVEMBER 2016 Fylkeslegens møte 1.2.17 Anne-Grete Glemming Kommunalsjef / beredskapskoordinator Vegårshei kommune Presentasjon Kort om hendelsen

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskap og krise i NVE Kari Øvrelid Region Midt 3 NVE s strategi: - ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen og sikre samfunnet mot skred og vassdragsulykker.

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene

Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene Klimatilpasning i Vestfold NVEs rolle og konkret arbeid med problemstillingene Grethe Helgås og Turid Bakken Pedersen, Tønsberg 6. november 2012 Bakgrunn NVEs oppgaver Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan

Detaljer

Tidenes våteste. ( så langt tilbake noen kan huske) Øyvind Brechan Johnsen, Nedre Eiker kommune

Tidenes våteste. ( så langt tilbake noen kan huske) Øyvind Brechan Johnsen, Nedre Eiker kommune Tidenes våteste. ( så langt tilbake noen kan huske) Øyvind Brechan Johnsen, Nedre Eiker kommune Frida kommer til Agder. Eksempelbilder, ikke værvarsel fra 6. august. Målt akkumulert nedbør ved værstasjon

Detaljer

Flom 2014 Lillehammer Status og erfaringer Lillehammer kommune. Sektor for By- og samfunnsutvikling

Flom 2014 Lillehammer Status og erfaringer Lillehammer kommune. Sektor for By- og samfunnsutvikling Flom 2014 Lillehammer Status og erfaringer Lillehammer kommune Flom 2014 - Lillehammer Store nedbørsmengder 7-8. juli førte til at vassdragene Bæla, Skurva, Åretta (og til dels Mesnaelva) med sidebekker

Detaljer

Erfaringer fra flommen 2013 Samfunnsikkerhet i Nord Trøndelag Snåsa 22. august 2013 Rune Støstad

Erfaringer fra flommen 2013 Samfunnsikkerhet i Nord Trøndelag Snåsa 22. august 2013 Rune Støstad Erfaringer fra flommen 2013 Samfunnsikkerhet i Nord Trøndelag Snåsa 22. august 2013 Rune Støstad - Midt i Peer Gynts rike - Rune Støstad Nord-Fron kommune Utdanning Journalistikk Høgskulen i Volda Master

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Gjesdal kommune 5. og 18. september 2017 Tidsrom for tilsynet: 5. og 18. september 2017 Kommunens adresse: Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

Detaljer

Øvelse Orkan konsekvenser av svikt i kritisk infratsruktur

Øvelse Orkan konsekvenser av svikt i kritisk infratsruktur Øvelse Orkan 2012 - konsekvenser av svikt i kritisk infratsruktur Analyse og nasjonal beredskap Seniorrådgiver Hilde Bøhn 1 Agenda Øvelse Orkan 12 Konsekvenser ved bortfall av strøm og ekomtjenester Informasjon

Detaljer

RÅDMANN. VEILEDER I EGENBEREDSKAP Er du uforberedt? Klima og beredskap

RÅDMANN. VEILEDER I EGENBEREDSKAP Er du uforberedt? Klima og beredskap RÅDMANN VEILEDER I EGENBEREDSKAP Er du uforberedt? Klima og beredskap Innhold Innledning...4 Hva er egenberedskap?...5 Klima og egenberedskap...7 Kommunen... 7 Mediene... 7 Forsikring... 7 Kompetanseløftet...8

Detaljer

Rådmannen i Eigersund Plankontoret. Velkommen til Egersund

Rådmannen i Eigersund Plankontoret. Velkommen til Egersund Rådmannen i Eigersund Plankontoret Velkommen til Egersund .er kommunal beredskap dette?!?!?? .eller kanskje dette?!?!?? Rådmannen i Eigersund Plan Eksempel på hendelser på ulike nivåer - Hellelandsvassdraget

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Flom, jord- og flomskred:

Flom, jord- og flomskred: Flom, jord- og flomskred: Hva gjør vi? Hva forventer vi? Endring i varslingsrutiner Hervé Colleuille Seksjonssjef, seksjon for varsling av flom og jordskredfare Hydrologisk avdeling Landsdekkende farevurdering

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram Prosjektbeskrivelse og Planprogram Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Tana kommune 1 Innhold 1. Prosjektbeskrivelse... 2 2. Prosjektet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Rammer for prosjektet...

Detaljer

Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012

Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012 Rapport om Nedre Eiker kommunes håndtering av flommen Frida 6. 7. august 2012 Forord 6. og 7. august 2012 rammet ekstremværet Frida kommunen hardt. Uoffisielle målinger viste at det i løpet av noen timer

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Klimaendringer og klimatilpasning:

Klimaendringer og klimatilpasning: Klimaendringer og klimatilpasning: Eksempel flom i Norge Hege Hisdal Bakgrunn Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Eksempel endrede flomforhold Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn NOU

Detaljer

Samarbeid og felles fokus gir gode løsninger

Samarbeid og felles fokus gir gode løsninger Samarbeid og felles fokus gir gode løsninger Transportforskning 2014 sesjon D: Sikkerhet og beredskap UBC Ullevaal stadion torsdag 5. juni Prosjektleder Bjørn Kristoffer Dolva NATURFARE, infrastruktur,

Detaljer

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef

Ruters beredskapsplan. Strategiforum v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Ruters beredskapsplan Strategiforum 12.09.2013 v/ Jorunn Brunstad Ekberg kvalitets- og beredskapssjef Agenda Bakgrunn for ny beredskapsplan Beredskapsarbeidet til Ruter Målsetting Planverket Organisering

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Grane kommune. Tilsynsdato:

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Grane kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Tom Mørkved e-post: fmnotom@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 651 Vår ref:2011/7145 Deres ref: Vår dato: 06.12.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Grane kommune Tilsynsdato:

Detaljer

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 25 1994 A. NVE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Eirik Traae VASSDRAGSTEKNISK VURDERING AV UTFYLLINGER, LANGS DRAMMENSELVA, FOR G/S-VEIER I NEDRE EIKER KOMMUNE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT BIBLIOTEK

Detaljer

ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER

ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER Beredskapskonferansen 2014 Geir Kaasa Beredskapsleder i Skagerak Nett KDS i Vestfold og Telemark Skagerak Nett AS - nøkkeltall -185 000 kunder -376 ansatte (01.04.2014)

Detaljer

Rapport fra tilsyn 24. mars 2015 med samfunnssikkerhet og beredskap Hamar kommune

Rapport fra tilsyn 24. mars 2015 med samfunnssikkerhet og beredskap Hamar kommune Fylkesmannen Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 24. mars 2015 med samfunnssikkerhet og beredskap Hamar Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid og etterlevelse

Detaljer

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Fredrikstad kommune Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Vedtatt av Bystyret 15.09.2016, sak 83/16 Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Bystyret 2016-09-15 2020-09-15

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

Agder Energi Vannkraft, Temming av flommer

Agder Energi Vannkraft, Temming av flommer Agder Energi Vannkraft, Temming av flommer Ole Morten Egeland, Vassdragteknisk ansvarlig, Otra Knut Nilsen, Vassdragteknisk ansvarlig, Arendalsvassdraget AE Vannkraft Oppgave: Produsere så mye strøm som

Detaljer

Varsel kommer hva gjør vi i kommunen?

Varsel kommer hva gjør vi i kommunen? Varsel kommer hva gjør vi i kommunen? ODDA HORDALAND TROLLTUNGA RINGEDALSVATNET Odda kommune, Tekniske tjenester har kontinuerlig fokus på: Ordinære værmeldinger Nedbør over tid Snømengder Vannføring i

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Søndre Land kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Søndre Land kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Søndre Land kommune Besøksadresse: Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer

Detaljer

Rapport fra tilsyn 2.mars 2016 med samfunnssikkerhet og beredskap Nord-Odal kommune

Rapport fra tilsyn 2.mars 2016 med samfunnssikkerhet og beredskap Nord-Odal kommune Fylkesmannen i Hedmark Samfunnssikkerhet og beredskap Rapport fra tilsyn 2.mars 2016 med samfunnssikkerhet og beredskap Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å kontrollere ns arbeid og etterlevelse

Detaljer

VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall. Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett

VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall. Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett Hvem spør fra hvilket perspektiv? Kommunen som eier, forventning til

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy Kontaktpersoner i kommunen: Monica Buvig

Detaljer

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring

Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring Drifting og Planlegging av veg under et klima i forandring 19.03.2014 Symposium 360 - Lillestrøm Jan Otto Larsen Vegdirektoratet/ Universitetssenteret på Svalbard Innhold Været; en utfordring for bygging

Detaljer

Varsel om ekstreme vêrtilhøve under ekstremvêret ` Cora ` gjeld for:

Varsel om ekstreme vêrtilhøve under ekstremvêret ` Cora ` gjeld for: Helgeland ble søndag 7. januar 2018 rammet av ekstremværet Cora. Denne rapporten oppsummerer forløpet av uværet og skadeomfang. Hensikten med denne rapporten er å samle erfaringer med denne type hendelser.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal

Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Klimatilpassing i Norge Hege Hisdal Agenda Om NOU Klimatilpassing (http://nou-klimatilpassing.no) Hvordan blir klimaet - hva skal vi tilpasse oss? Konsekvenser, Utfordringer, Virkemidler Eksempel NVE,

Detaljer

Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS)

Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS) Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS) ansvar og rolle - Harald M Andreassen - KDS funksjon og rolle Nordlandsnett v/harald M. A. er tildelt funksjonen som KDS Kraftforsyningens distriktssjef - Nordland

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

MINDRE ENDRING KOMMUNEPLAN VEGÅRSHEI, 200-ÅRS FLOMANALYSE

MINDRE ENDRING KOMMUNEPLAN VEGÅRSHEI, 200-ÅRS FLOMANALYSE Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.04.2016 2016/170-8 / 140 Chantal van der Linden 37 17 02 35 chantal.van.der.linden@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for plansaker 03.05.2016 MINDRE

Detaljer

Øvelse Østlandet 2013

Øvelse Østlandet 2013 Øvelse Østlandet 2013 Kamilla Nordvang Beredskapsseksjonen (TBB) Om øvelsen Øvelse Østlandet er en spilløvelse på nasjonalt og regionalt nivå Øvelsen eies og ledes av NVE Større planleggingsgruppe Øvelsen

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune Dato for tilsyn: 2. november 2016 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Ekstremværet Synne 2015 Eigersund kommune Rådmann Ketil Olsen Informasjonssjef Leif E Broch

Ekstremværet Synne 2015 Eigersund kommune Rådmann Ketil Olsen Informasjonssjef Leif E Broch Ekstremværet Synne 2015 Eigersund kommune Rådmann Ketil Olsen Informasjonssjef Leif E Broch V.9.3 Sammen for alle 1 Hvor er vi i Norge? Sammen for alle 2 Suksesskriterier «Me har ikkje heile vede» Vi har

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vågan kommune. Tilsynsdato:

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vågan kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Karsten Steinvik e-post: fmnokst@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 652 Vår ref:2016/8273 Deres ref: Vår dato: 09.05.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vågan kommune

Detaljer

Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne?

Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne? Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne? Et forskningsprosjekt utført av SINTEF, NTNU Samfunnsforskning og NTNU, på oppdrag fra KS 2015 Lov og forskrift Utfordringene har ikke å gjøre

Detaljer