ÅRSPLAN Dalgård skole. Gruppe C. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2012-2013. Dalgård skole. Gruppe C. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder"

Transkript

1 ÅRSPLAN Dalgård skole Gruppe C Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 1

2 Generell del Personale som er tilknyttet gruppa: Kontaktlærer Gruppe Kontaktinfo Sunniva Strøm C Kirsti Kleppestø C Marthe Eriksen Bollan C Ivar Hallsteinsen, rådgiver C Øvrig personalet på trinnet Funksjon Kontaktinfo Elisabeth Wold Miljøarbeider Aleksander Nordvik Miljøarbeider Kathrine F. Wigum Vernepleier Randi Abrahamsen Miljøarbeider Randi- Robin Nordtømme Miljøarbeider Avdelingsleder/undervisningsinspektør med ansvar for trinne Torbjørn Langaas Lien tlf Tilhørighet areal Gruppe C har tilhørighet i B-arealet. Årsplanens virkeområde Årsplanens hovedinnhold gjelder for hele gruppa. Alle elevene får tilpasset opplæring ut fra funksjonsnivå, behov og utviklingsmuligheter. Innhold og gjennomføring av tilbudet for den enkelte elev er synliggjort i elevens IOP. Målet er å gi elevene like muligheter til å utvikle seg i arbeidet med fagene gjennom variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og organisering av undervisningen. Organisering av elevene På Dalgård skole er grunnlaget for opplæringen at læring skjer i fellesskapet. Vår grunntanke er at i det gode samværet ligger muligheten for kommunikasjon og videre utvikling. Hovedregelen er derfor at undervisningen skjer i gruppe sammen med andre elever. Det er 10 elever i gruppe C, og antall dager på Dalgård varierer fra tre til fem. Vi starter hver dag med samling. Elevene har ulike behov og det er grunnlaget for organiseringen i alle arbeidsøkter. Vi følger som regel hovedtimeplan, men forskyver timen ved svømming, svømmeøkten starter Elevene vil ha to pauser ute i løpet av dagen. Pausene er fra 9.45 til og Spisepause foregår hver dag fra Elevene får gratis frukt på skolen annenhver uke. Vi følger som hovedregel årsplanen gjennom året, men noen tema jobber vi kontinuerlig med gjennom hele året. Det gjelder spesielt områder innenfor sosial samhandling, trivselsregler samt orden og system i egne og skolens saker. Mat og helse vil foregå annenhver uke. Fag - og timefordeling Hele opplæringstilbudet i spesialgruppene regnes som spesialundervisning. For å gi elevene et tilpasset opplæringstilbud ut fra elevenes forutsetninger, er gruppenes fag- og timefordeling tilpasset elevenes forutsetninger. Læreplanen Kunnskapsløftet Denne planen danner fundamentet og rammen for opplæringen. Læreplanens generelle del, læringsplakaten og læreplanene for de enkelte fag er grunnlaget for skolens planlegging av opplæringa ( C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 2

3 Skole-hjem-samarbeid - Foreldremøter minimum to pr år. Innholdet i møtene legges i samhandling med foreldrekontaktene. - Foreldresamtaler minimum to pr år, skjer gjerne gjennom ansvarsgruppemøter. Foreldresamtaler settes opp ved behov. Der det er naturlig vil foreldresamtale avholdes sammen med eleven. - For oss på skolen er kontaktboka et viktig verktøy for kommunikasjon, samt viktige beskjeder fra foreldrene. Kontakt oss gjerne per e-post hvis det skulle være noe, ellers kan dere også kontakte oss på telefon i arbeidstiden. - Foreldrene vil også bli invitert til gruppas samlingsstunder. - Foreldrekontaktene har ansvar for å arrangere sosiale sammenkomster utenom skoletid. Dette kan for eksempel være foreldrekaffe eller avslutning til jul/sommer, nyttårsball. - Foreldrene blir også invitert til skolens sommerfest. - For avgangselever vil det bli avholdt informasjonsmøte om overgangen til videregående skole. Dette avholdes i løpet av høsten. Det arrangeres omvisninger på ulike videregående skoler med elever, foreldre og lærere. Foreldre kan delta på overføringsmøte med Dalgård og den videregående skolen eleven får plass på. - Kontaktlærer kan sende ut ukeplaner og annen informasjon per e-post. De foreldrene som ønsker det, kan gi sin e-postadresse på høstens første foreldremøte. Arbeidsmetoder: - Periodeplaner for hvert enkelt tema, der målsetting og arbeidsmetoder synliggjøres. - Vi vil benytte pedagogisk programvare på data aktivt i undervisningen. Vi tar også i bruk smartboard og bruker digitalt kamera og videokamera aktivt. - Mye av arbeidet organiseres ut fra teacchmetoden. Det vil si at vi prøver å organisere hverdagen så oversiktlig og strukturert som mulig, slik at elevene opplever forutsigbarhet. - Stasjonsundervisning, spesielt i matematikk. Det vil si at elevene blir delt inn i grupper og rullerer mellom forskjellige aktiviteter. - Tegn til tale brukes aktivt i undervisningen, og vi vektlegger at alle skal bruke dette. - Vi bruker også grafiske symboler som pcs-bilder og piktogram. - Modellæring, det vil si at lærer viser hvordan ting skal gjøres, for deretter at elevene skal prøve selv. - Temaundervisning med mappe. Mål i det daglige læringsarbeidet: Faglige mål synliggjøres i fagplanene i Kunnskapsløftet og i de lokale fagplanene. De lokale planene er lagt ut på skolens hjemmeside (http://www.skole.trondheim.kommune.no/dalgard/) I det daglige læringsarbeidet får elever og foreldre informasjon om hva som er målet innenfor de forskjellige fagene gjennom ukepostene, der vi beskriver hvilke tema vi jobber med og hva som er målsettingene for perioden. Vurdering/evaluering av måloppnåelse - Hver av elevene får en egen perm som vil kaller temapermen. Der vil vi sette inn noe av det arbeidet vi har gjort innenfor de forskjellige temaene. - Elevsamtalen vil være viktig for oss i vurdering av måloppnåelse. - Hver enkelt elev har en egen IOP som vil være viktig i evalueringen av måloppnåelse. IOP evalueres to ganger i året, og den vil ligge til grunn for det arbeidet som blir gjort. Av foreldrene forventer vi deltakelse i arbeidet med IOP, i form av ønsker og tanker om viktige arbeidsmål. - Vi forventer at lekser blir fulgt opp. - Elever med leselekser får med seg lesekort. Dette signeres etter hørt lekse. - Elevene får også underveisvurdering i form av daglige tilbakemeldinger. Sosial kompetanse Vi arbeider daglig med å styrke den sosiale kompetansen i gruppa. Ut i fra skolens plattform om læring i fellesskapet, vektlegger vi at opplæringen skal skje i gruppe. Det betyr også at arbeid med sosial kompetanse blir vektlagt automatisk gjennom daglige, naturlige hendelser i løpet av en skoledag. Dalgård skole viderefører respektprogrammet fra i fjor. Respektprogrammet er et skoleutviklingsprogram der elevene skal vise respekt for hverandre, læreren skal vise respekt for den enkelte elev og elevene skal vise læreren respekt. Respektprogrammet har som mål å øke kvaliteten på elevenes læringsmiljø og redusere problematferd i barne- og ungdomskolen. Vi trener på sosialt samspill gjennom fokus på regelleiker og turtaking i alle naturlige situasjoner gjennom dagen. For å øke den sosiale kompetansen bruker vi ellers elementer fra: - Steg for steg og Kari Lamers metoder, som begge omhandler sosial kompetanse. - ART (Agression Replacement Training) C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 3

4 - Webster-Strattons teorier om proaktive strategier og atferdsplaner. - styringsdokument Fysisk aktivitet - Fysisk aktivitet dekkes gjennom svømming, kroppsøving, og dans. I tillegg deltar gruppa i fellesopplegg ved skolen og for gruppene, dvs: - Vinteraktivitetsuke - friidrettsdag - høsttur - Joggedag - skidag i Granåsen - Eliasrunden Kultur Skolens kulturkalender er et årshjul som synliggjør aktiviteter som angår hele eller deler av skolefellesskapet. Se skolens infohefte. Dalgård skole er Redd barna skole, overskuddet fra Dalgårddagen vil gå direkte til Redd barna. - Gruppa vil delta i blant annet bokuke, Dalgårddagen. I tillegg vil gruppene ha felles samlingsstund hver fredag, der alle deltar og har ansvar for kulturelle innslag. - Hver høst har skolen tema Vennskap og trivsel. I år er navnet forandret til God start. Vi blir kjent med hverandre og jobber ekstra med klasseregler. - TV- aksjon - Teaterforestillinger og konserter - Bokuke - Dalgårddag, juni Utsmykking av klasserom - En del av elevene i gruppa skal delta i band Læringsarena for skoledemokratiet - Gruppe C vil ha grupperåd. - Vi jobber aktivt for at elevene skal kunne ta ansvar for å holde det ryddig i garderobe, grupperommet og arealet for øvrig. - Gruppa har ordenselever som tar ekstra ansvar for å hente melk, frukt og rydde etter måltid. - I henhold til gruppas sosiale profil jobber vi med at elevene skal læres opp til å ta ansvar for å skape en god hverdag for hverandre gjennom aktiviteter, både organiserte og mer spontane. Ekskursjoner/turer Ekskursjonene for de enkelte trinn må til vanlig ses i sammenheng med årsplanene for de forskjellige fag. I år vil elevene delta på følgende ekskursjoner: - Høsttur med B-fløy - Ekskursjoner i forbindelse med tema og periodeplaner. - Bibliotekbesøk i forbindelse med bokuka - Jul på Sverresborg - Påskevandring i Byåsen kirke - Vårtur til Lade Fridager Skolen følger Trondheim kommunes skole- og barnehagekalender. Den kan finnes på følgende adresse: C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 4

5 Årsplan for gruppe C, Dalgård skole Uke Tema Norsk /Språk og kommunikasjon God start Gjennom hele året: Daglig kalender Bruk av dagsplan Matematikk KRL Natur Fag Samfunnsfag Kunst og håndverk C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 5 Musikk Mat og helse Kroppsøving/ Friluftsliv faget kroppsøving er bl.a. at elevene skal kunne Engelsk Samarbeid skole-hjem Kulturkalen der/ Annet 36 God start Lese- og måle temperatur i samlingsstund. vekt i forbindelse bevegelser i variert Høsttur 36 skriveopplæring utfra Jobbe med og nedbør Nyheter gjennom hele Målet er å utvikle med oppskrifter miljø og tilrettelagte 37 God start Saml.stunder 37 den enkeltes IOP konkreter i året 38 Male med vannfarger sammenheng Observere og 38 God start i ulike teknikker Aktivt arbeid med med tall og beskrive årstidene Drøfte oppfatninger tegn-til-tale, der elevene lærer tegn for dag, måned, årstid, år, tall. mengde. Spill og pedagogiske program. av rettferdighet 39 God start Høst -Gi respons til andre - Lytte -Uttrykke følelser, meninger og behov -Samhandle med andre gjennom leik -Ta imot beskjed -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. - Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. Gjennom hele året: Anslå antall, foreta opptellinger. Rekketelle på kalenderen. Dato, klokke og temperatur. Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. - Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Gjennom hele året: Arbeid med etikk og moral Samtale om respekt og toleranse, ha respekt for hvarandre og hverandres ulikheter. Respekt for andres tro og religioner. De største religionene som kristendom, islam,jødedom og buddisme. Barns rettigheter og likeverd(fn`s barnekonvensjo n) Motvirke mobbing. Uttrykke følelser, bruke steg for steg Den gyldne regel Gjennom hele året: Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og - Bruke sansene og utforske verden i nære miljøet - Gjenkjenne og beskrive noen plantearter - Delta i aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert. - Beskrive noen viktige kjennetegn ved årstiden ved å observere naturen - Bruke sansene bevisst i aktiviteter ute og inne - Gjennom hele året: Utarbeide grupperegler Arbeide med å følge grupperegler Lage plakat til grupperegler Male med vannfarger i ulike teknikker Male med vannfarger i ulike teknikker Marbel art, bruke høstfarger. Gult, brunt, orange og rødt Hver elev har en time i gruppe pr. uke. Alle får synge solo i mikrofon og får øve inn sanger som de liker. Alle får muligheten til å opptre selvtillit, mestringsopplevelse og å prestere i opptreden foran et publikum. Timen har en klar struktur med vekt på avtaler og tydelige forventninger til den enkelte. Vi øver på uttale, begrepsforståelse, stemmebruk og mikrofonteknikk Gjennom hele året: *Praktisere regler for god hygiene *bruke mål og og matlaging * Bidra til trivsel i sammenheng med måltid *Dekke bord *Planlegge og gjennomføre en fest sammen med andre i forbindelse med høytid eller annen markering. Grønnsakssuppe med blåbærpai * Bruke grunnleggende aktiviteter. * Praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel * Bruke småredskap og apparat. * Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i naturen. * Bruke ball i leiker og noen ballspill. Uke 34: Tur i nærområdet Uke 35-38: Friidrett på idrettsbanen Gjennom hele året vil vil jobber med: Dag og dato, Farger, tall, dyr, kroppen, presentere seg på engelsk. Trene til joggedagen Joggedag lytte og gi respons Lage bilder av Gronnsakssuppe Ballaktivitet 40 Høst til andre i samtaler, marbel art arbeidt med grove kunstgressbanen under framføringer rundstykker. og ved høytlesing. 41 Høstferie TV-aksjon Aksjonsdag Amnesty 43 Bokuke - Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. - Lytte og gi respons - Finne skjønnlitteratur på biblioteket til egen Lage collage i forbindelse med tvaksjonen Lage ei bok med forside. Kyllingwok med nudler og cupcakes Orientering ute/inne Saml.stund Orientering ute/inne 43 Uke

6 Uke Tema Norsk /Språk og kommunikasjon lesing. - Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur og film Matematikk KRL Natur Fag Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving/ Friluftsliv Engelsk Samarbeid skole-hjem Kulturkalen der/ Annet Uke 44 Bokuke 45 Bokuke Anna Fiske kommer - Bli kjent med Thorbjørn Egner og hans arbeid. 100 årsjubilèet. Lage Torbjørn Egner tegninger. Lage bokmerke og laminere. Kyllingwok med nudler og skolebrød Gymsal: stasjonstrening/ hinderløype Stasjonstrening/ hinderløype Samlingsstund gruppe C Angi dager, måneder og enkle klokkeslett. Arbeide med leire Kyllingwok med nudler med cake pops Stasjonstrening/ hinderløype 47 Arbeide md leire Stasjonstrening/ hinderløype Julebakst Aktiviteter med ball Advent - Bli kjent med ulike julefortellinger. - Bli kjent med ulike rim og regler knyttet til advent og jul. - Lære tegn knyttet til advent og jul. - Telle dager frem til julaften hvor mange har gått og hvor mange har vi igjen? Lage julepynt Aktiviteter med ball 49 - Lage julekort. - Skrive ønskeliste. 50 Advent Juleevangeliet Lage julepynt Lussekatter Aktiviteter med ball Lucia mandag Advent Julegudstjeneste Pakke inn julegaver, lage julekort, merkelapper. Julelunsj Aktiviteter med ball Gang rundt juletre Juleferie Siste skoledag før jul: Skolestart Nytt år Vinter - Gjenkjenne og beskrive geometrisk e figurer som firkant, trekant og - Bruke sansene bevisst ved aktiviteter ute og inne. C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 6 2

7 Uke Tema Norsk /Språk og kommunikasjon 3 Vinter Matematikk KRL Natur Fag Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving/ Friluftsliv Engelsk Samarbeid skole-hjem Kulturkalen der/ Annet sirkel. - vi lager vinterdikt. 3 Uke 4 Vinter Nettvett Nettvett - Foreta informasjonssøk for å finne stoff på internett - Bruke datamaskin til tekstskaping Snakke om begrepene samvittighet, etikk og leveregler - Finne frem i digitale medium - Lære om ulike sider på nett som facebook, og hvordan man bruker dem. - Lære om personvern på Internett Nettvett 7 8 Vinterferie Uttrykke egne - Gjenkjenne følelser og de norske 9 meninger gjennom tekst og tegning myntene og bruke dem i kjøp og salg Vinteraktivitets uke Påske 12 - Bli kjent med rim og regler knyttet til påske Påskevandring i Byåsen kirke. Dag avtales senere, og kommer på periodeplan. Lage påskepynt, Påskelunsj. Bake rundstykker, koke egg, dekke og pynte bord. Påske Påskelunsj. Bake rundstykker, koke egg, dekke og pynte bord. 13 Påskeferie Anslå og 14 bestemme antall ved hoderegnin g, bruk av tellematriel l og skriftlige notater Landbruk - Foreta informasjonssøk for å finne stoff på internett - Stille spørsmål, samtale og filosofere C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 7 Samlingsstund fredag gruppe C 16

8 Uke Tema Norsk /Språk og kommunikasjon Landbruk Landbruk Landbruk 17. mai - Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing - besøke biblioteket Matematikk KRL Natur Fag - Doble og halvere.(br uk av tellesnor) rundt naturopplevel ser og menneskets plass i naturen. - Beskrive egne observasjone r fra naturen - Delta i ulike aktiviteter i naturen og fortelle om det som er observert. Samfunnsfag - Forklare hvorfor man feirer 17.mai Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving/ Friluftsliv Engelsk Samarbeid skole-hjem Kulturkalen der/ Annet Kulturuke (mellomtr.) Lage 17. mai pynt 20 Uke vi lager sommerdikt Idrettsdag Bli kjent dag 22 Foreldremøter nye 1.trinn 23 - Delta i ulike Dalgårddag 23 Sommer aktiviteter i naturen 24 Pinse Sommer 25 Sommer Sommerfest Siste skoledag fredag C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 8

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN 2012-2013. 2. trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 2. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Gunn- Elin Burchard 2A Gunn-elin.burchard@trondheim.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole

ÅRSPLAN trinn. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole 3. trinn Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder Generell del Personale i respektive klasser Kontaktlærer Klasse Kontaktinfo Trude Fostervold 3A Trude.fostervold@trondheim.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole. Gruppe B. Hei, her er jeg

ÅRSPLAN 2012-2013. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole. Gruppe B. Hei, her er jeg ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole Gruppe B Hei, her er jeg Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder 1 Generell del Personale som er tilknyttet gruppa: Kontaktlærer Gruppe Kontaktinfo Terese

Detaljer

Årsplan 1. trinn Nypvang skole

Årsplan 1. trinn Nypvang skole Årsplan 1. trinn 2012-2013 Nypvang skole Periode Fag Overordnet mål Læringsaktiviteter/ arbeidsmåter Elevmedvirkning/ Læringsarenaer/ utflukter Samarbeid hjem/skole Hele året Norsk Se sammenhengen mellom

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. Dalgård skole. Gruppe F

ÅRSPLAN 2012-2013. Dalgård skole. Gruppe F ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole Gruppe F Læring i fellesskapet; flige utfordringer, dlige gleder C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\BC617KKW\Årsplan2012og2013.docx

Detaljer

2009-201 0 FØRSTEKLASSETEAMET:

2009-201 0 FØRSTEKLASSETEAMET: 2009-201 0 FØRSTEKLASSETEAMET: 1A: Sindre Lefstad Kvam 1B: Eva Kvaløy Olsen Margret Drevvatne Olsen: spesialpedagog Heidi Iversen: assistent Connie Rønning: lærling Skoleruta: Skolestart 20. august Høstferie

Detaljer

2012-2013 FØRSTEKLASSETEAMET:

2012-2013 FØRSTEKLASSETEAMET: 1.klasse BBU 2012/ 2013 2012-2013 FØRSTEKLASSETEAMET: Kontaktlærer: Anne-Lise Skånseng Lærer/spesialpedagog: Gunn Grøtheim Spesialpedagog: Margret Drevvatne Olsen Andrespråkslærer: Hilde Lande Assistent:

Detaljer

ÅRSPLAN Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole. Gruppe E

ÅRSPLAN Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole. Gruppe E ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole Gruppe E Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder 1 Generell del Personale som er tilknyttet gruppa: Kontaktlærer Gruppe Kontaktinfo Helge Jørn Strøm

Detaljer

2011-2012 FØRSTEKLASSETEAMET:

2011-2012 FØRSTEKLASSETEAMET: 1.klasse BBU 2011/ 2012 2011-2012 FØRSTEKLASSETEAMET: 1A: Anita Einvik Rasmussen 1B: Kari-Anne Hatten Timelærer: Eva Kvaløy Olsen Assistent: Aud Solheim Skoleruta: Skolestart: 22. august Høstferie for

Detaljer

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012

Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 Årsplan 3. TRINN SKOLEÅRET 2011/2012 1 Innledning På trinnet har vi felles rutiner. Gode rutiner er viktig for å få til en så smidig skoledag som mulig. Alle elever og voksne har ansvar for fellesskapet.

Detaljer

HALVÅRSPLAN- Vår 2017 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1-2

HALVÅRSPLAN- Vår 2017 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1-2 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Januar Uke 1-2 Vinter Natur, teknikk og miljø Disse ukene skal barna lære om vinterens spesielle kjennetegn. De skal blant annet lære om vinterdyr, prosessen fra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Barna har det gøy med fysisk aktivitet og lek. Vi Samarbeide med andre i ulike aktiviteter

Detaljer

FØRSTEKLASSETEAMET:

FØRSTEKLASSETEAMET: 1.klasse BBU 2017/ 2018 2017-2018 FØRSTEKLASSETEAMET: 1A: Anita Einvik Rasmussen 1B: Monica Starheim Norsk 2: Anne-Lise Skånseng Spes.ped: Anne-Lise Skånseng og Kari Kvalø Assistenter: Heidi Iversen g

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2012 / 2013 Kari-Anne Hatten Anita einvik rasmussen Eva kvaløy olsen Aud solheim 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk: 1 t Samfunnsfag: 1,5

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Samarbeide med andre i ulike aktiviteter Barna har det gøy med fysisk aktivitet og

Detaljer

ÅRSPLAN 2011-2012. Dalgård skole. Gruppe B. Grupperegler laget av elevene i gruppe B.

ÅRSPLAN 2011-2012. Dalgård skole. Gruppe B. Grupperegler laget av elevene i gruppe B. ÅRSPLAN 2011-2012 Dalgård skole Gruppe B Grupperegler laget av elevene i gruppe B. 1. Vi sier fine ting til hverandre. 2. Vi rekker opp hånda når vi vil si noe. 3. Vi har det trivelig sammen og er venner.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

PERIODEPLAN 2. TRINN

PERIODEPLAN 2. TRINN PERIODEPLAN 2. TRINN UKE 33-36 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August August Uke 34 Nye venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom barn og voksne. Kunne samarbeide

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen

Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen Læringsplan for gruppe E: uke 1-13 Tema: Tidsreisen Læringsmål for perioden: Norsk - Lytte til og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing. - Uttrykke egne tekstopplevelser

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011. Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011 Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Årsplan for 3. klasse 2011-2012

Årsplan for 3. klasse 2011-2012 LÆRERE OG ASSISTENTER I 3.KLASSE Kato Johansen Sindre Lefstad Kvam Eva Kvaløy Olsen Heidi Iversen Astrid Ovid HOVEDSATSNINGSOMRÅDER Faglige hovedsatsning: Lesing og skriving Lesekvart Tallene 0 1000 Mathletics

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan for 3. klasse 2009/ 2010

Årsplan for 3. klasse 2009/ 2010 Øystein Nilsen Tommy Nygård Gunn Grøtheim Sissel Einvik Toril Lundberg Britt Ovid Elisabeth Hollup Strøm Lærere og assistenter i 3. klasse Skoleåret 2009 / 2010 HOVEDSATSNINGSOMRÅDER Faglige hovedsatsning:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2010 / 2011 Eva Kvaløy Olsen Sindre Lefstad Kvam Heidi Iversen Mildon Stefansen MARGRET DREVVATNE OLSEN FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1 t Engelsk:

Detaljer

LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2017/2018

LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2017/2018 Abildsø Skole Aktivitetsskolen LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2017/2018 INNLEDNING Det er Rammeplanen som skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Rammeplanen forutsettes at

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 5-7 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE : UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2011 / 2012

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2011 / 2012 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2011 / 2012 LINDA EINVIK LAILA HALLVIG BRITT OVID TOVE SALTNES RANDI NYGÅRD GUNN GRØTHEIM FREDRIK THORBERGSEN 1 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk: 5 t Naturfag: 1

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 Skolens pedagogiske plattform danner grunnlag for skolens årsplan. Skolen skal vise eleven kompetanse, trivsel og respekt. Plattformen beskriver hvordan vi viser eleven

Detaljer

2007/2008. Årsplan for 1. klasse 2007/2008

2007/2008. Årsplan for 1. klasse 2007/2008 FØRSTEKLASSETEAMET: 1A: Tommy Nygård 1B: Øystein Nilsen Gunn Grøtheim/Hanne Julie Nygård Berg, timelærer Margret Drevvatne Olsen, spesiallærer Britt Ovid, Heidi Strand, assistenter Skoleruta: Skolestart

Detaljer

LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2016/2017

LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2016/2017 Abildsø Skole Aktivitetsskolen LOKAL PLAN AKTIVITETSSKOLEN ABILDSØ 2016/2017 INNLEDNING Det er Rammeplanen som skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen. Rammeplanen forutsettes at

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: KUNST OG KULTUR PRAKTISK INFORMASJON: HUSK festen vår onsdag 26.november kl. 18.00. Det blir en skikkelig talentpresentasjon

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN

PERIODEPLAN 1. TRINN PERIODEPLAN 1 TRINN UKE 48-50 Ormestad skole Navn: PERIODE 1: UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Halvårsplan høst 2017

Halvårsplan høst 2017 Halvårsplan høst 2017 Periode og tema August Uke 31-33 Nye venner Satsingsområde og kurs og faste aktiviteter innenfor de satsningsområdene Satsingsområde: Sosial kompetanse Vi skal ha fokus på vennskap

Detaljer

2015-2016 FØRSTEKLASSETEAMET:

2015-2016 FØRSTEKLASSETEAMET: 1.klasse BBU 2015/ 16 2015-2016 FØRSTEKLASSETEAMET: 1A: Laila Hallvig 1B: Wenche Einvold Timelærer: Tove Saltnes Spes.ped: Gunn Grøtheim Assistenter: Aud Solheim, Ronny Johansen, Anne Lise Strand/ Heidi

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag !

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag ! Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 2015-2016! Uke Hovedtema: Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: August Trafikksikkerhet og refleksbruk Underveisvurdering Observasjon.

Detaljer

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51

NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 2-4 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Halvårsplan for Voll barnehage, avd. Nor`stuggu. Høst 2013

Halvårsplan for Voll barnehage, avd. Nor`stuggu. Høst 2013 Halvårsplan for Voll barnehage, avd. Nor`stuggu. Høst 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2015. Aktivitetene i barnehagen skal bidra

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

2010-2011 FØRSTEKLASSETEAMET:

2010-2011 FØRSTEKLASSETEAMET: 1.klasse BBU 2010/ 2011 2010-2011 FØRSTEKLASSETEAMET: 1A: Linda Einvik 1B: Laila Hallvig Timelærer: Anita Rasmussen Norsk 2: Tove Saltnes Assistent: Britt Ovid Assistent: Aud Solheim Praksiselev: Christina

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2017/2018 Læreverk: Vi i verden 4 UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler 34 føre en enkel dialog om samvittighet,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Målområdet: Natur, teknikk og miljø

Målområdet: Natur, teknikk og miljø Målområdet: Natur, teknikk og miljø Konstruksjon (Fri aktivitet) Mål og innhold med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanene til de respektive fagene - Bygge med enkle geometriske grunnformer - Taktil

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36

PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 PERIODEPLAN 6. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: VENNSKAP PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Årsplan 1.trinn 2012/2013

Årsplan 1.trinn 2012/2013 Årsplan 1.trinn 2012/2013 1 Innledning Åsveien skoles framtidsbilde er: Trygge elever med lyst til å lære. På første trinn skal elevene bli trygge på de voksne og på hverandre. De skal føle tilhørighet

Detaljer

BREIDALIKK SFO positiv fritid PERIODEPLAN

BREIDALIKK SFO positiv fritid PERIODEPLAN BREIDALIKK SFO positiv fritid PERIODEPLAN Tema MÅNED August Bli kjent august Mål Bli kjent med hverandre og SFO. Bli kjent med personalet Bli kjent med rutiner Kjenne trygghet og fellesskap som en gruppe.

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering 34

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering 34 Turn/ håndball Friidrett LEKPREGEDE AKTIVITETER TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan i kroppsøving 7. trinn 2016 17 Uke 34 skal kunne samarbeide samarbeidstrening gjøre

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-1 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA : VÆR OG VIND PRAKTISK INFORMASJON: Denne perioden skal vi jobbe med bokstavene P, K og Æ. Vi begynner med orddiktat

Detaljer

Halvårsplan for 1. og 2.steg hausten 2016

Halvårsplan for 1. og 2.steg hausten 2016 Halvårsplan for 1. og 2.steg hausten 2016 Periode Fag Mål/innhald Arbeidsmåtar/ materiell August- veke 33-35 Bli kjende med kvarandre. Lære om bokstavane -s- og -i-. (Frå veke 35). Blyantgrep. Forme bokstavane

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole. Gruppe D

ÅRSPLAN 2012-2013. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder. Dalgård skole. Gruppe D ÅRSPLAN 2012-2013 Dalgård skole Gruppe D Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder 1 Generell del Personale som er tilknyttet gruppa: Anne Helmersen Myhra Kontaktlærer anne-helmersen.myhra@trondheim.kommune.no

Detaljer

O jul med din glede. Periode plan for

O jul med din glede. Periode plan for O jul med din glede Periode plan for november til desember 2016 Mål for perioden: Hvordan gleder vi andre? Barnehagen skal være en motvekt til den travle førjulstiden mange opplever. Et sted der vi vil

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE Velkommen til første trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Solstua. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre her på Solstua. Kursene

Detaljer

AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER AV ÅRET:

AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER AV ÅRET: På SFO følger vi områdene i kvalitetsplanen for SFO-er i Elverum kommune. Årsplanen viser hvilke temaer vi særlig har fokus på. Dette blir utdypet mer på månedsbrev og månedsplan. AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING

ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING ÅRSPLAN I KRLE FOR 4. TRINN 2016/2017 Læreverk: Vi i verden 4 Faglærer: Anne Marte Urdal UKE MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 33 fortelle om filosofen Sokrates Filosofi og etikk Samtaler Muntlig og

Detaljer