ÅRSPLAN Dalgård skole. Gruppe C. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2012-2013. Dalgård skole. Gruppe C. Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder"

Transkript

1 ÅRSPLAN Dalgård skole Gruppe C Læring i fellesskapet; faglige utfordringer, daglige gleder C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 1

2 Generell del Personale som er tilknyttet gruppa: Kontaktlærer Gruppe Kontaktinfo Sunniva Strøm C Kirsti Kleppestø C Marthe Eriksen Bollan C Ivar Hallsteinsen, rådgiver C Øvrig personalet på trinnet Funksjon Kontaktinfo Elisabeth Wold Miljøarbeider Aleksander Nordvik Miljøarbeider Kathrine F. Wigum Vernepleier Randi Abrahamsen Miljøarbeider Randi- Robin Nordtømme Miljøarbeider Avdelingsleder/undervisningsinspektør med ansvar for trinne Torbjørn Langaas Lien tlf Tilhørighet areal Gruppe C har tilhørighet i B-arealet. Årsplanens virkeområde Årsplanens hovedinnhold gjelder for hele gruppa. Alle elevene får tilpasset opplæring ut fra funksjonsnivå, behov og utviklingsmuligheter. Innhold og gjennomføring av tilbudet for den enkelte elev er synliggjort i elevens IOP. Målet er å gi elevene like muligheter til å utvikle seg i arbeidet med fagene gjennom variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og organisering av undervisningen. Organisering av elevene På Dalgård skole er grunnlaget for opplæringen at læring skjer i fellesskapet. Vår grunntanke er at i det gode samværet ligger muligheten for kommunikasjon og videre utvikling. Hovedregelen er derfor at undervisningen skjer i gruppe sammen med andre elever. Det er 10 elever i gruppe C, og antall dager på Dalgård varierer fra tre til fem. Vi starter hver dag med samling. Elevene har ulike behov og det er grunnlaget for organiseringen i alle arbeidsøkter. Vi følger som regel hovedtimeplan, men forskyver timen ved svømming, svømmeøkten starter Elevene vil ha to pauser ute i løpet av dagen. Pausene er fra 9.45 til og Spisepause foregår hver dag fra Elevene får gratis frukt på skolen annenhver uke. Vi følger som hovedregel årsplanen gjennom året, men noen tema jobber vi kontinuerlig med gjennom hele året. Det gjelder spesielt områder innenfor sosial samhandling, trivselsregler samt orden og system i egne og skolens saker. Mat og helse vil foregå annenhver uke. Fag - og timefordeling Hele opplæringstilbudet i spesialgruppene regnes som spesialundervisning. For å gi elevene et tilpasset opplæringstilbud ut fra elevenes forutsetninger, er gruppenes fag- og timefordeling tilpasset elevenes forutsetninger. Læreplanen Kunnskapsløftet Denne planen danner fundamentet og rammen for opplæringen. Læreplanens generelle del, læringsplakaten og læreplanene for de enkelte fag er grunnlaget for skolens planlegging av opplæringa ( C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 2

3 Skole-hjem-samarbeid - Foreldremøter minimum to pr år. Innholdet i møtene legges i samhandling med foreldrekontaktene. - Foreldresamtaler minimum to pr år, skjer gjerne gjennom ansvarsgruppemøter. Foreldresamtaler settes opp ved behov. Der det er naturlig vil foreldresamtale avholdes sammen med eleven. - For oss på skolen er kontaktboka et viktig verktøy for kommunikasjon, samt viktige beskjeder fra foreldrene. Kontakt oss gjerne per e-post hvis det skulle være noe, ellers kan dere også kontakte oss på telefon i arbeidstiden. - Foreldrene vil også bli invitert til gruppas samlingsstunder. - Foreldrekontaktene har ansvar for å arrangere sosiale sammenkomster utenom skoletid. Dette kan for eksempel være foreldrekaffe eller avslutning til jul/sommer, nyttårsball. - Foreldrene blir også invitert til skolens sommerfest. - For avgangselever vil det bli avholdt informasjonsmøte om overgangen til videregående skole. Dette avholdes i løpet av høsten. Det arrangeres omvisninger på ulike videregående skoler med elever, foreldre og lærere. Foreldre kan delta på overføringsmøte med Dalgård og den videregående skolen eleven får plass på. - Kontaktlærer kan sende ut ukeplaner og annen informasjon per e-post. De foreldrene som ønsker det, kan gi sin e-postadresse på høstens første foreldremøte. Arbeidsmetoder: - Periodeplaner for hvert enkelt tema, der målsetting og arbeidsmetoder synliggjøres. - Vi vil benytte pedagogisk programvare på data aktivt i undervisningen. Vi tar også i bruk smartboard og bruker digitalt kamera og videokamera aktivt. - Mye av arbeidet organiseres ut fra teacchmetoden. Det vil si at vi prøver å organisere hverdagen så oversiktlig og strukturert som mulig, slik at elevene opplever forutsigbarhet. - Stasjonsundervisning, spesielt i matematikk. Det vil si at elevene blir delt inn i grupper og rullerer mellom forskjellige aktiviteter. - Tegn til tale brukes aktivt i undervisningen, og vi vektlegger at alle skal bruke dette. - Vi bruker også grafiske symboler som pcs-bilder og piktogram. - Modellæring, det vil si at lærer viser hvordan ting skal gjøres, for deretter at elevene skal prøve selv. - Temaundervisning med mappe. Mål i det daglige læringsarbeidet: Faglige mål synliggjøres i fagplanene i Kunnskapsløftet og i de lokale fagplanene. De lokale planene er lagt ut på skolens hjemmeside (http://www.skole.trondheim.kommune.no/dalgard/) I det daglige læringsarbeidet får elever og foreldre informasjon om hva som er målet innenfor de forskjellige fagene gjennom ukepostene, der vi beskriver hvilke tema vi jobber med og hva som er målsettingene for perioden. Vurdering/evaluering av måloppnåelse - Hver av elevene får en egen perm som vil kaller temapermen. Der vil vi sette inn noe av det arbeidet vi har gjort innenfor de forskjellige temaene. - Elevsamtalen vil være viktig for oss i vurdering av måloppnåelse. - Hver enkelt elev har en egen IOP som vil være viktig i evalueringen av måloppnåelse. IOP evalueres to ganger i året, og den vil ligge til grunn for det arbeidet som blir gjort. Av foreldrene forventer vi deltakelse i arbeidet med IOP, i form av ønsker og tanker om viktige arbeidsmål. - Vi forventer at lekser blir fulgt opp. - Elever med leselekser får med seg lesekort. Dette signeres etter hørt lekse. - Elevene får også underveisvurdering i form av daglige tilbakemeldinger. Sosial kompetanse Vi arbeider daglig med å styrke den sosiale kompetansen i gruppa. Ut i fra skolens plattform om læring i fellesskapet, vektlegger vi at opplæringen skal skje i gruppe. Det betyr også at arbeid med sosial kompetanse blir vektlagt automatisk gjennom daglige, naturlige hendelser i løpet av en skoledag. Dalgård skole viderefører respektprogrammet fra i fjor. Respektprogrammet er et skoleutviklingsprogram der elevene skal vise respekt for hverandre, læreren skal vise respekt for den enkelte elev og elevene skal vise læreren respekt. Respektprogrammet har som mål å øke kvaliteten på elevenes læringsmiljø og redusere problematferd i barne- og ungdomskolen. Vi trener på sosialt samspill gjennom fokus på regelleiker og turtaking i alle naturlige situasjoner gjennom dagen. For å øke den sosiale kompetansen bruker vi ellers elementer fra: - Steg for steg og Kari Lamers metoder, som begge omhandler sosial kompetanse. - ART (Agression Replacement Training) C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 3

4 - Webster-Strattons teorier om proaktive strategier og atferdsplaner. - styringsdokument Fysisk aktivitet - Fysisk aktivitet dekkes gjennom svømming, kroppsøving, og dans. I tillegg deltar gruppa i fellesopplegg ved skolen og for gruppene, dvs: - Vinteraktivitetsuke - friidrettsdag - høsttur - Joggedag - skidag i Granåsen - Eliasrunden Kultur Skolens kulturkalender er et årshjul som synliggjør aktiviteter som angår hele eller deler av skolefellesskapet. Se skolens infohefte. Dalgård skole er Redd barna skole, overskuddet fra Dalgårddagen vil gå direkte til Redd barna. - Gruppa vil delta i blant annet bokuke, Dalgårddagen. I tillegg vil gruppene ha felles samlingsstund hver fredag, der alle deltar og har ansvar for kulturelle innslag. - Hver høst har skolen tema Vennskap og trivsel. I år er navnet forandret til God start. Vi blir kjent med hverandre og jobber ekstra med klasseregler. - TV- aksjon - Teaterforestillinger og konserter - Bokuke - Dalgårddag, juni Utsmykking av klasserom - En del av elevene i gruppa skal delta i band Læringsarena for skoledemokratiet - Gruppe C vil ha grupperåd. - Vi jobber aktivt for at elevene skal kunne ta ansvar for å holde det ryddig i garderobe, grupperommet og arealet for øvrig. - Gruppa har ordenselever som tar ekstra ansvar for å hente melk, frukt og rydde etter måltid. - I henhold til gruppas sosiale profil jobber vi med at elevene skal læres opp til å ta ansvar for å skape en god hverdag for hverandre gjennom aktiviteter, både organiserte og mer spontane. Ekskursjoner/turer Ekskursjonene for de enkelte trinn må til vanlig ses i sammenheng med årsplanene for de forskjellige fag. I år vil elevene delta på følgende ekskursjoner: - Høsttur med B-fløy - Ekskursjoner i forbindelse med tema og periodeplaner. - Bibliotekbesøk i forbindelse med bokuka - Jul på Sverresborg - Påskevandring i Byåsen kirke - Vårtur til Lade Fridager Skolen følger Trondheim kommunes skole- og barnehagekalender. Den kan finnes på følgende adresse: C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 4

5 Årsplan for gruppe C, Dalgård skole Uke Tema Norsk /Språk og kommunikasjon God start Gjennom hele året: Daglig kalender Bruk av dagsplan Matematikk KRL Natur Fag Samfunnsfag Kunst og håndverk C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 5 Musikk Mat og helse Kroppsøving/ Friluftsliv faget kroppsøving er bl.a. at elevene skal kunne Engelsk Samarbeid skole-hjem Kulturkalen der/ Annet 36 God start Lese- og måle temperatur i samlingsstund. vekt i forbindelse bevegelser i variert Høsttur 36 skriveopplæring utfra Jobbe med og nedbør Nyheter gjennom hele Målet er å utvikle med oppskrifter miljø og tilrettelagte 37 God start Saml.stunder 37 den enkeltes IOP konkreter i året 38 Male med vannfarger sammenheng Observere og 38 God start i ulike teknikker Aktivt arbeid med med tall og beskrive årstidene Drøfte oppfatninger tegn-til-tale, der elevene lærer tegn for dag, måned, årstid, år, tall. mengde. Spill og pedagogiske program. av rettferdighet 39 God start Høst -Gi respons til andre - Lytte -Uttrykke følelser, meninger og behov -Samhandle med andre gjennom leik -Ta imot beskjed -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. - Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. Gjennom hele året: Anslå antall, foreta opptellinger. Rekketelle på kalenderen. Dato, klokke og temperatur. Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. - Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Gjennom hele året: Arbeid med etikk og moral Samtale om respekt og toleranse, ha respekt for hvarandre og hverandres ulikheter. Respekt for andres tro og religioner. De største religionene som kristendom, islam,jødedom og buddisme. Barns rettigheter og likeverd(fn`s barnekonvensjo n) Motvirke mobbing. Uttrykke følelser, bruke steg for steg Den gyldne regel Gjennom hele året: Beskrive egne observasjoner av vær og skyer og - Bruke sansene og utforske verden i nære miljøet - Gjenkjenne og beskrive noen plantearter - Delta i aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert. - Beskrive noen viktige kjennetegn ved årstiden ved å observere naturen - Bruke sansene bevisst i aktiviteter ute og inne - Gjennom hele året: Utarbeide grupperegler Arbeide med å følge grupperegler Lage plakat til grupperegler Male med vannfarger i ulike teknikker Male med vannfarger i ulike teknikker Marbel art, bruke høstfarger. Gult, brunt, orange og rødt Hver elev har en time i gruppe pr. uke. Alle får synge solo i mikrofon og får øve inn sanger som de liker. Alle får muligheten til å opptre selvtillit, mestringsopplevelse og å prestere i opptreden foran et publikum. Timen har en klar struktur med vekt på avtaler og tydelige forventninger til den enkelte. Vi øver på uttale, begrepsforståelse, stemmebruk og mikrofonteknikk Gjennom hele året: *Praktisere regler for god hygiene *bruke mål og og matlaging * Bidra til trivsel i sammenheng med måltid *Dekke bord *Planlegge og gjennomføre en fest sammen med andre i forbindelse med høytid eller annen markering. Grønnsakssuppe med blåbærpai * Bruke grunnleggende aktiviteter. * Praktisere trygg bruk av sykkel som framkomstmiddel * Bruke småredskap og apparat. * Lage og bruke enkle kart til å orientere seg i naturen. * Bruke ball i leiker og noen ballspill. Uke 34: Tur i nærområdet Uke 35-38: Friidrett på idrettsbanen Gjennom hele året vil vil jobber med: Dag og dato, Farger, tall, dyr, kroppen, presentere seg på engelsk. Trene til joggedagen Joggedag lytte og gi respons Lage bilder av Gronnsakssuppe Ballaktivitet 40 Høst til andre i samtaler, marbel art arbeidt med grove kunstgressbanen under framføringer rundstykker. og ved høytlesing. 41 Høstferie TV-aksjon Aksjonsdag Amnesty 43 Bokuke - Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. - Lytte og gi respons - Finne skjønnlitteratur på biblioteket til egen Lage collage i forbindelse med tvaksjonen Lage ei bok med forside. Kyllingwok med nudler og cupcakes Orientering ute/inne Saml.stund Orientering ute/inne 43 Uke

6 Uke Tema Norsk /Språk og kommunikasjon lesing. - Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur og film Matematikk KRL Natur Fag Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving/ Friluftsliv Engelsk Samarbeid skole-hjem Kulturkalen der/ Annet Uke 44 Bokuke 45 Bokuke Anna Fiske kommer - Bli kjent med Thorbjørn Egner og hans arbeid. 100 årsjubilèet. Lage Torbjørn Egner tegninger. Lage bokmerke og laminere. Kyllingwok med nudler og skolebrød Gymsal: stasjonstrening/ hinderløype Stasjonstrening/ hinderløype Samlingsstund gruppe C Angi dager, måneder og enkle klokkeslett. Arbeide med leire Kyllingwok med nudler med cake pops Stasjonstrening/ hinderløype 47 Arbeide md leire Stasjonstrening/ hinderløype Julebakst Aktiviteter med ball Advent - Bli kjent med ulike julefortellinger. - Bli kjent med ulike rim og regler knyttet til advent og jul. - Lære tegn knyttet til advent og jul. - Telle dager frem til julaften hvor mange har gått og hvor mange har vi igjen? Lage julepynt Aktiviteter med ball 49 - Lage julekort. - Skrive ønskeliste. 50 Advent Juleevangeliet Lage julepynt Lussekatter Aktiviteter med ball Lucia mandag Advent Julegudstjeneste Pakke inn julegaver, lage julekort, merkelapper. Julelunsj Aktiviteter med ball Gang rundt juletre Juleferie Siste skoledag før jul: Skolestart Nytt år Vinter - Gjenkjenne og beskrive geometrisk e figurer som firkant, trekant og - Bruke sansene bevisst ved aktiviteter ute og inne. C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 6 2

7 Uke Tema Norsk /Språk og kommunikasjon 3 Vinter Matematikk KRL Natur Fag Samfunnsfag Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving/ Friluftsliv Engelsk Samarbeid skole-hjem Kulturkalen der/ Annet sirkel. - vi lager vinterdikt. 3 Uke 4 Vinter Nettvett Nettvett - Foreta informasjonssøk for å finne stoff på internett - Bruke datamaskin til tekstskaping Snakke om begrepene samvittighet, etikk og leveregler - Finne frem i digitale medium - Lære om ulike sider på nett som facebook, og hvordan man bruker dem. - Lære om personvern på Internett Nettvett 7 8 Vinterferie Uttrykke egne - Gjenkjenne følelser og de norske 9 meninger gjennom tekst og tegning myntene og bruke dem i kjøp og salg Vinteraktivitets uke Påske 12 - Bli kjent med rim og regler knyttet til påske Påskevandring i Byåsen kirke. Dag avtales senere, og kommer på periodeplan. Lage påskepynt, Påskelunsj. Bake rundstykker, koke egg, dekke og pynte bord. Påske Påskelunsj. Bake rundstykker, koke egg, dekke og pynte bord. 13 Påskeferie Anslå og 14 bestemme antall ved hoderegnin g, bruk av tellematriel l og skriftlige notater Landbruk - Foreta informasjonssøk for å finne stoff på internett - Stille spørsmål, samtale og filosofere C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 7 Samlingsstund fredag gruppe C 16

8 Uke Tema Norsk /Språk og kommunikasjon Landbruk Landbruk Landbruk 17. mai - Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing - besøke biblioteket Matematikk KRL Natur Fag - Doble og halvere.(br uk av tellesnor) rundt naturopplevel ser og menneskets plass i naturen. - Beskrive egne observasjone r fra naturen - Delta i ulike aktiviteter i naturen og fortelle om det som er observert. Samfunnsfag - Forklare hvorfor man feirer 17.mai Kunst og håndverk Musikk Mat og helse Kroppsøving/ Friluftsliv Engelsk Samarbeid skole-hjem Kulturkalen der/ Annet Kulturuke (mellomtr.) Lage 17. mai pynt 20 Uke vi lager sommerdikt Idrettsdag Bli kjent dag 22 Foreldremøter nye 1.trinn 23 - Delta i ulike Dalgårddag 23 Sommer aktiviteter i naturen 24 Pinse Sommer 25 Sommer Sommerfest Siste skoledag fredag C:\Documents and Settings\qjf\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IH21YUA1\Årsplan sp gr C2.docx 8