Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 14.10.2013 Tidspunkt:"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Dato: Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste Saksnr PS 13/16 PS 13/17 RS 13/11 RS 13/12 RS 13/13 Innhold Intern høring - forslag til detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum Referatsaker Nyhetsbrev - eldrerådet Husleieloven - høringsnotat om endringer Offentlig høring av planprogram - Kommunedelplan Klima og energi Bodø, 7. oktober 2013 Leder Nils Bøe Rita Hustad sekretær Side2

3 Notat til oppfølging Byplankontoret Marvin Jakob Johansen Thor Arne Tobiassen Tor Åseng Kyrre Dahl Hans Henrik Nordhus Bjørn Håvard Stamnes Vesa Jäntti Trond Mikkelsen Dato: Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /1096 Arkivkode:...L12 Byteknikk Eiendomskontoret Byggesakskontoret Samfunnskontoret Kulturkontoret Teknisk avdeling Geodata Helsekontoret Intern høring - forslag til detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum I samsvar med byplansjefens vedtak legges dette planforslaget ut til offentlig ettersyn og sendes til høring. Planforslaget er fremmet av Boarch arkitekter as på vegne av Nordlandsmuseet. Planområdet ligger i Bodø sentrum, vest for Solparken og sør for Domkirken. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Nordlandsmuseet innenfor rammen av vedtatt fredning etter Kulturminneloven. Museet og museumskvartalet ble fredet i Planforslaget gir mulighet for en utvidelse mot sør som underordner seg hovedbygget. Et mellombygg med heis og trapp gir mulighet for universelt tilpasset atkomst. Side 3

4 Planforslaget sendes med dette til intern høring. Fristen er 11. oktober Med hilsen Knut Kaspersen Arkitekt Notatet er elektronisk godkjent. Vedlegg 1 Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum 2 Forslag til plankart, plan ID 1306, På bakken 3 Forslag til plankart plan ID 1306, under bakken 4 Forslag til planbestemmelser 5 Forslag til planbeskrivelse 6 Risiko- og sårbarhetsanalyse Intern høring - forslag til detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum 2 av 2 Side4

5 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /1096 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: VEDTAK Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan for Nordlandssykehuset, Sentrum, ut til offentlig ettersyn og sende det til høring. Planforslaget er vist på kart med plan ID 1306, merket Bodø kommune datert (På bakken/under bakken), med planbestemmelser sist datert og planbeskrivelse sist datert Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens 12-11, jf Sammendrag Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Nordlandsmuseet og tilpasning til påtrengende behov innenfor rammen av vedtatt fredning etter Kulturminneloven. Kommuneplanens arealdel viser planområdet som offentlig bygning og friområde. Fredningsvedtaket omfatter både bygningen og museumskvartalet. Tiltakshaver er Nordlandsmuseet, og forslagsstiller er Boarch arkitekter AS. Planforslaget er basert på et skisseprosjekt som Boarch har laget, og som er drøftet med regional kulturminnemyndighet, Nordland fylkeskommune. De stiller seg positiv til forslaget. Planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for byutviklingen. Oppstart av planarbeidet er lovlig annonsert og berørte parter er varslet på forskriftsmessig måte. Planforslaget er utført i samsvar med avtaler gjort i oppstartsmøte Planen har nødvendig planfaglig kvalitet. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Saksopplysninger Bakgrunn og planforslag Tiltakshaver for denne planen er Nordlandsmuseet, og planlegger er Boarch arkitekter as. Hensikten med planen er å legge til rette for tilbygg til museumsbygget. Museumsbygget med arealet rundt innbefattet fortau er fredet (2011). I fredningsvedtaket er det forutsatt at fredningen ikke skal være til hinder for videre museumsdrift, og derfor tillatt med en mindre utbygging på sørsiden av hovedbygningen. Planforslaget er utformet på grunnlag av et skisseprosjekt som Boarch har laget. I henhold til skisseprosjektet skal foreslått utbygging inneholde kontorer, fotomagasin og fotolaboratorium, samt arkiv og arbeidsplasser. Nybygg planlegges i en etasje over bakken og en underetasje, og med et mellombygg med trapp og heis som forbinder dette med hovedbygningen. Det planlegges egen inngang som Side5

6 skal være universelt utformet, mens dagens hovedinngang og hovedfasade opprettholdes uten inngrep. Reguleringsplanen legger også til rette for en annen underetasje for magasin som eventuelt kan sammenbygges med parkeringsanlegg under terreng i Rådhusparken/Solparken. Den viktigste utfordring i planarbeidet er å fastsette rammer som sikrer vernet og vernebestemmelsene. Andre forhold det er lagt vekt på er bruk og utforming av utearealet og forholdet til Solparken og parken rundt Domkirka. Det har også vært lagt til rette for god tilgjengelighet for funksjonshemmede ved lokalisering av parkering og inngang. Planstatus og rammebetingelser Planområdet inngår i kommunedelplanen for Bodø sentrum (2010), og er disponert til offentlig bygning og friområde. Det er gjort fredningsvedtak etter Kulturminneloven den Området er ikke regulert, og utbygging som foreslått utløser krav om detaljreguleringsplan. Planprosess Oppstartmøte ble avholdt Det ble avklart at planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Dette framgår av møtereferatet. Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Avisa Nordland , og det ble også utsendt brev til berørte parter, naboer og offentlige instanser. I tillegg er det avholdt informasjonsmøte Frist for innspill var Det har også vært avholdt flere møter med regional vernemyndighet, Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland, med bakgrunn i at planområdet er fredet etter Kulturminneloven. Det er mottatt en positiv uttalelse til prosjektet i forbindelse med varsel om oppstart. Det er i forslaget til planbeskrivelse gitt mer utførlig informasjon om planforslaget og planarbeidet. Byplansjefens vurdering og konklusjon Vurdering Planforslaget er utformet med utgangspunkt i skisseprosjektet til Boarch, hvor hovedutfordringen har vært å løse utvidelsesbehovet til Nordlandsmuseet innenfor de rammer fredningsbestemmelsene setter. Regional kulturminnemyndighet har i sitt innspill gitt aksept for at prosjektet kan gjennomføres. Byplan slutter seg til denne vurderingen, og mener planforslaget gir rammer som sikrer fredningen og fredningsbestemmelsene. Byplan er svært positiv til at Nordlandsmuseet som en viktig institusjon i Bodø gis rammer for videre utvikling og tilpasning til moderne og framtidsrettet drift. Konklusjon Byplansjefen finner at planforslaget er tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnede planer og mål for byutviklingen. Planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. BODØ KOMMUNE Annelise Bolland Byplansjef Knut Kaspersen Arkitekt 2 av 3 Side6

7 Vedlegg: Vedlegg 1: Forslag til plankart, på bakken, sist revidert Vedlegg 2: Forslag til plankart, under bakken, sist revidert Vedlegg 2: Forslag til planbestemmelser, sist revidert Vedlegg 3: Forslag til planbeskrivelse, sist revidert Vedlegg 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert av 3 Side7

8 Side8

9 Side9

10 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDLANDMUSEET, SENTRUM, GNR 138, BNR 258. PLAN ID 1306 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær 1 GENERELT 1.0 Formål Reguleringsplanens skal legge til rette for tilbygg til eksisterende museumsbygning for fortsatt bruk av området som museum. 1.1 Planavgrensning Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med plan ID Planområdets arealformål Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven 12-5: -nr. 1 Bebyggelse og anlegg Museum Annet uteoppholdsareal -nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Fortau Annen veigrunn grøntareal Hensynssoner jfr pbl Bevaring kulturmiljø Side 1 av 4 Side10

11 2 FELLES BESTEMMELSER Krav til ytterligere detaljering Med søknad om tillatelse skal det sendes inn utomhusplan som dokumenterer oppfyllelse av gjeldende krav for utbygging. Støy støyskjerming Støygrenser fastsatt i Miljøverndepartementets veileder T-1442 gjelder for området. Dessuten gjelder utfyllende bestemmelser i kommunedelplan for Bodø sentrum, 2.3: Retningslinje: I utbyggingsområder som ligger i områder berørt av flere støykilder (som vegtrafikk- og flystøy) er det anbefalt en reduksjon av utendørs støygrense med 3dB, jfr. veileder til T I slike områder kreves det støyrapport på reguleringsplannivå som dokumenterer at støykravene gitt i veileder til T-1442 er oppfylt. Støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på bygningen skal utarbeides. Utredningen skal foreligge ved søknad om rammetillatelse for bebyggelsen. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til luftskifte som fremkommer av teknisk forskrift. Før bygninger tas i bruk skal det foreligge dokumentasjon på at krav til innendørs støynivå er ivaretatt. Energi Innen planområdet skal det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. I hht. bystyrets vedtak i sak 11/31, den , har alle innenfor konsesjonsområdet tilknytningsplikt til fjernvarmenettet. Dette forhold dokumenteres i byggesak. Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten der det kan dokumenteres at alternativ til tilknytning til fjernvarmeanlegg vil være miljømessig bedre. Universell utforming Uteområder og atkomst til og i bygninger skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Parkering De til enhver tid gjeldende parkeringskrav legges til grunn. Någjeldende krav: 2 sykkelplasser og 1 biloppstillingsplass pr. 100 m 2 kontordel. Krav til bevaring av vegetasjon Eksisterende vegetasjon og grøntområde er fredet. Skjøtsel skal utføres. Estetikk Ved utformingen av bebyggelsen skal den estetiske utformingen tillegges stor vekt. Utformingen skal sees i sammenheng med den tilstøtende bebyggelsen og ta hensyn til disse. Forholdet til den fredede bygningen skal spesielt ivaretas og være godkjent av antikvariske myndigheter før rammetillatelse kan gis. Materialkvaliteten i tilbygget skal være høy. Side 2 av 4 Side11

12 Tiltak i anleggsfasen Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det utarbeides en egen plan for anleggsfasen med tiltak for å minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige veier, bilparkering, støv og støy. Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 gjøres gjeldende. Plan for håndtering av problemer samt informasjonstiltak skal godkjennes av Byteknikk. Varslingsplikt etter Kulturminneloven Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner 8. Sametinget skal ha særskilt varsel Nr. 1 Bebyggelse og anlegg Museum 3. OMRÅDER FOR AREALBRUKSFORMÅL Innhold I områdene kan det oppføres bygninger i tilknytning til museum. Grad av utnytting Maksimal utnyttelse er 100 % BYA, beregnet innen område regulert til museum, og som gjelder for bakkeplan. Under bakken er maksimal utnyttelse 100 % BYA. Byggehøyder Innen området kan det oppføres bygninger med maksimal gesimshøyde som eksisterende bygnings hovedfløy. Forbindelsesbygg kan oppføres i forlengelse av eksisterende bygnings tverrfløy. Annet uteoppholdsareal Området skal parkmessig behandles. Området er del av fredningsområdet og utforming skal godkjennes av kulturvernmyndighet Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Fortau Fortau er offentlige og skal opparbeides som vist på planen og i henhold til kommunalteknisk norm. Fortauet er del av fredningsområdet og utforming skal godkjennes av kulturvernmyndighet. Annen veigrunn grøntareal Området skal parkmessig behandles. Området er del av fredningsområdet og utforming skal godkjennes av kulturvernmyndighet. Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og skilting skal godkjennes av Byteknikk, men underordnet fredningsbestemmelsene. Side 3 av 4 Side12

13 4. HENSYNSSONER Innenfor områder avsatt som hensynssoner gjelder følgende: Området er fredet etter kulturminneloven og fredningsvedtaket skal følges. Utforming og tiltak skal være godkjent av antikvariske myndigheter før rammetillatelse kan gis. 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER a) Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal være godkjent av kulturvernmyndighet og Byteknikk før det kan gis rammetilletelse. b) Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at avtale om tilknytning til fjernvarme er inngått, eller det skal være dokumentert alternativ energiløsning. c) Plan for tiltak i anleggsfasen, jfr. 2, skal være godkjent før igangsettingstillatelse. d) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal offentlige trafikkområder og vann/avløp være opparbeidet i henhold til tillatelsen. e) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal uteområder være opparbeidet i henhold til tillatelsen GJ Side 4 av 4 Side13

14 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJRE EGULERINGSPLAN FOR NORDLANDMUSEET, SENTRUM, BODØ KOMMUNE PLAN ID 1306 Utarbeidet av BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324, 8001 Bodø Telefon Telefax august 2013 Side 1 av 29 Side14

15 Innhold Innhold Sammendrag Bakgrunn Hensikten med planen Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Tidligere vedtak i saken Utbyggingsavtaler Krav om konsekvensutredning? Planprosessen Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende planer Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet... 8 Avgrensning og størrelse på planområdet Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Stedets karakter Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder Landbruk Trafikkforhold Barns interesser Universell tilgjengelighet Teknisk infrastruktur Grunnforhold Stabilitetsforhold Ledninger Evt. rasfare Side 2 av 29 Side15

16 5.15 Støyforhold Luftforurensing Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Reguleringsformål Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål Bebyggelse og anlegg Museum Annet uteoppholdsareal Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Fortau Annen veigrunn grøntareal Bebyggelsens plassering og utforming Bebyggelsens høyde Grad av utnytting Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer Antall boliger, leilighetsfordeling Boligmiljø/ bokvalitet Parkering Tilknytning til infrastruktur Trafikkløsning Kjøreatkomst Utforming av veger Krav til samtidig opparbeidelse Varelevering Tilgjengelighet for gående og syklende Miljøoppfølging Universell utforming Uteoppholdsareal Privat og felles uteoppholdsareal Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal Lekeplasser Side 3 av 29 Side16

17 Begrunnelse for evt avvik fra vedtekter/normer Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon Offentlige friområder Atkomst og tilgjengelighet Sesongbruk Andre uteoppholdsarealer Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse Landbruksfaglige vurderinger Kollektivtilbud Kulturminner Sosial infrastruktur Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett Plan for avfallshenting/ søppelsug Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Rekkefølgebestemmelser Konsekvensutredning Virkninger/konsekvenser av planforslaget Overordnede planer Landskap Stedets karakter Byform og estetikk Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Uteområder Trafikkforhold Barns interesser Sosial infrastruktur Universell tilgjengelighet Energibehov energiforbruk ROS Teknisk infrastruktur Økonomiske konsekvenser for kommunen Konsekvenser for næringsinteresser Side 4 av 29 Side17

18 8.19 Interessemotsetninger Avveining av virkninger Innkomne innspill Merknader Annet Avsluttende kommentar Foto forside: Nordlandsmuseet sett fra øst, fra Torvgaten. Foto: Gisle Jakhelln, juni 2011 Side 5 av 29 Side18

19 1 Sammendrag Nordlandsmuseet har i svært mange år søkt å få gjennomført en utvidelse av museumsbygningen fra 1903 i Bodø sentrum. Dette planforslaget legger til rette for et mindre tilbygg mot Rensåsgaten. Museumsbygningen og kvartalet er fredet. Forslag til tilbygg er drøftet med antikvarisk myndighet og vil kunne imøtekomme bestemmelsene i fredningsvedtaket. Planforslaget endrer ingen ytre forhold i området ut over å legge til rette for tilbygget. 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen Hensikt med detaljplan er å legge til rette for tilbygg til museumsbygget mot sør. Museumsbygget er fredet (2011). Et tilbygg er nødvendig for å gi adgang for rullestolbrukere. Nordlandsmuseet har et påtrengende behov for kontorarbeidsplasser, og i tillegg behov for større formidlingsarealer og tidsmessige publikumsfasiliteter, bl.a. med universell utforming. Det har vært arbeidet i mange år med å få realisert en utvidelse. I fredningsvedtaket er det forutsatt at fredningen ikke skal være til hinder for videre museumsdrift, og derfor tillatt med mindre utbygging på sørsiden av bygningen. Nåværende forslag har ivaretatt disse rammene, og har vært drøftet med kulturvernavdelingen i fylkeskommunen, hvor det er gitt positive tilbakemeldinger, se pkt. 9.1 nedenfor. Forslått utvidelse skal inneholde kontorer, fotomagasin og laboratorium, samt arkiv og arbeidsplasser. Det planlegges en egen inngang som skal være universelt utformet, mens dagens hovedinngang og hovedfasade opprettholdes uten inngrep. Innvendig i eksisterende bygg planlegges ombygginger. Nybygg planlegges i én etasje over bakken, og én underetasje, og med et mellombygg med heis/trapp som binder byggene sammen. I tillegg skal reguleringsplanen tilrettelegge for en mulig annen underetasje for magasin som eventuelt kan sammenbygges med parkeringsanlegg under terreng i Solparken. Detaljreguleringen er derfor utformet med flere plannivå. Den viktigste utfordringen i planarbeidet har vært å fastsette rammer som sikrer vernet og vernebestemmelsene. Andre forhold som har vært lagt vekt på er bruk og utforming av utearealet og forholdet til Solparken og parken rundt Domkirken. Det har også vært lagt til rette for god tilgjengelighet for funksjonshemmede ved lokalisering av parkering og inngang. 2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Denne planen er utarbeidet av BOARCH arkitekter a.s etter oppdrag fra Nordlandsmuseet. Eiendommen Prinsens gate 116, gnr. 138/258, eies av Nordlandsmuseet. Dette omfatter også fortau mot Torvgata. Fortau mot Prinsens gate og Professor Schyttes gate inngår i planområdet og eies av Bodø kommune. 2.3 Tidligere vedtak i saken Det er ikke tidligere fremmet forslag til detaljregulering av planområdet. Side 6 av 29 Side19

20 2.4 Utbyggingsavtaler I forbindelse med annonsering om oppstart av planarbeidet er det også annonsert oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Nordlandsmuseet og Bodø kommune. Det er foreløpig ikke inngått utbyggingsavtale for byggeprosjektet. 2.5 Krav om konsekvensutredning? Kommunen har i møte avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning: «Begrunnelse: Da forslag til detaljregulering innebærer endring av overordnet plan, skal det vurderes etter forskriftens 4. Her er det punkt a, mulig konflikt med fredet kulturminne, og punkt c, forholdet til viktig friområde, som er de aktuelle kriteriene. Forholdet til det fredede museumsbygget er det gjennom fredningsbestemmelsene gitt klare føringer for, hvor det tillates utbygging på museets bakside. Antikvarisk myndighet har gjennom disse bestemmelsene nødvendig vurderingsgrunnlag og styringsrett, og forholdet vil bli ivaretatt gjennom den ordinære planbehandlingen med tilhørende planmateriale. Tomta rundt museumsbygget inngår i vernet, slik at også dette forholdet ivaretas i vernebestemmelsene. Ut fra dette vurderer Byplan at de aktuelle kriteriene etter 4 er oppfylt uten at det stilles krav om konsekvensutredning med tilhørende planprogram.» 3 Planprosessen 3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram Oppstartmøte ble holdt hos Byplan. Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Avisa Nordland og det ble også utsendt brev til berørte parter, naboer og offentlige instanser, inkludert barnetalspersonen. Det ble angitt frist for kommentarer til Informasjonsmøte var annonsert sammen med annonsering om oppstart planarbeid. Brev ble også utsendt berørte parter. Informasjonsmøte ble holdt hos BOARCH arkitekter a.s, Sjøgaten 21, Bodø. Det har vært avholdt flere møter med regional kulturvernmyndighet, Kulturminner i Nordland, Nordland fylkeskommune, med bakgrunn i at planområdet er fredet etter Lov om kulturminner. Skisseprosjektet har således vært gjennomgått i flere faser. Det er også mottatt en positiv uttalelse til prosjektet i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, se pkt. 9.1 nedenfor. 4 Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordnede planer Kommuneplanen: Bybebyggelse nåværende. Kommunedelplaner: Kommunedelplan Bodø sentrum (2010), Offentlig bygning og Friområde. Andre føringer: Fredningsvedtak, Side 7 av 29 Side20

21 4.2 Gjeldende reguleringsplaner Ikke regulert 4.3 Tilgrensende planer Reguleringsplan for Plysjbyen Pågående planarbeid: Under oppstart Solparken/Rådhusparken. 5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5.1 Beliggenhet Prinsens gate 116 ligger sentralt i Bodø sentrum. Nordlandsmuseets lokalisering i Bodø sentrum Nordlandsmuseet, Prinsens gate 116 med Domkirken, Rådhuset og sentrum mot nord, Solparken østenfor Side 8 av 29 Side21

22 Sett fra krysset Prinsens gate/torvgaten, fra nordøst. Foto: Gisle Jakhelln, juni 2011 Nordlandsmuseet har sin hovedadkomst fra Prinsens gate, fra nord, fra sentrum. Den henvender seg mot Domkirken og mot Rådhuset nordenfor. Museet knytter seg til aksen fra Nedre Torv, Torvet, Rådhuset og opp mot den videregående skolen. Avgrensning og størrelse på planområdet Planområdet avgrenses av kvartalet med tilliggende fortausareal i tråd med avgrensingen av fredningsområdet. Planområdet er på 3,94 daa. 5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Planområdet er i dag museum med tilstøtende fortau. Museumsbygningen er omkranset av park. 5.3 Stedets karakter Struktur og estetikk/ byform Museumsbygningen ligger midt i kvartalet begrenset av Prinsens gate mot nord, Torvgaten mot øst, Rensåsgaten mot syd og Professor Schyttes gate mot vest. Østenfor ligger Solparken og sammen med Domkirkens og Rådhusplassens grøntområder danner museumskvartalet et markant parkområde i sentrum. Eksisterende bebyggelse Nordlandsmuseet er en direkte fortsettelse av Nordland Fiskerimuseum som ble grunnlagt i Museet var opprinnelig et samtidsmuseum som viste moderne fiskeredskaper og fiskeprodukter. Formålet var å fremme forståelsen for og kunnskapen om moderne fiskeri og produktutvikling. Museumsbygning var ferdig i 1903 (innviet i 1904). Bygningen er tegnet av ingeniør Ole Aarnseth, adjunkt og senere overlærer ved Bodø høyere allmenskole. Ole Aarnseth bestyrte også muséet i en rekke år. Side 9 av 29 Side22

23 Museumsbygningen er oppført i tegl fra Bodø teglverk, utvendig pusset. Taket er tekket med skifer på dobbelt lag tro, som var vanlig. Det interessante i denne forbindelse er at det ligger never på hele taket. Neveren er russisk bjørkenever, sibirsk bjørk, og flakene er sydd sammen med bast to og to lag. Dette er et minne fra siste fase av Pomorhandelen, handelsruten mellom Norge og Kolahalvøya. 5.4 Landskap Topografi og landskap Tomten oppleves som flat, men det er et visst terrengfall fra nord mot syd. Rensåsgaten ligger ca. 1 m lavere enn platået hvor museumsbygningen står. Prinsens gate ligger også noe lavere enn platået. Solforhold Det er gode solforhold i alle retninger. Lokalklima Planområdet er ikke spesielt utsatt for vind, og ligger noe skjermet for de sterkeste vindene fra vestsektoren. Estetisk og kulturell verdi Museumsbygningen er et fint eksempel på nyklassisisme med renessansepreg, som det den gang skulle være for denne type representative offentlige kulturinstitusjoner. 5.5 Kulturminner og kulturmiljø Ved brev av fra Riksantikvaren informertes Nordlandsmuseet om at det var vedtatt fredning av Prinsens gate 116 museumsbygningen, gnr. 138, bnr. 258, Bodø kommune, med hjemmel i Lov om kulturminner 15 og 19, jf. 22: Omfanget av fredningen Fredningen etter 15 omfatter museumsbygningens eksteriør og interiør i hovedinngang/vestibyle i 1. etasje, samt rom med tørrakvarium i kjelleretasjen. Fredningen etter 19 omfatter også museumskvartalet. Avgrensing av kvartalet som inngår i fredningsforslaget er vist på vedlagt kart, datert Fredningsområdet strekker seg ut til og med fortauskanten. Området som omfattes av fredningen er avmerket på kartet nedenfor. Side 10 av 29 Side23

24 Formålet med fredningen Formålet med fredningen av Prinsens gate 116, er å bevare en bygningshistorisk og kulturhistorisk verdifull bygning. Bygningen er et betydningsfullt innslag i Bodø bys arkitektur og et viktig element i Bodøs offisielle byrom. Museet er det nest eldste i Nord Norge, og bygningen er Bodøs eldste. Samspillet med Bodø domkirke, Bodø rådhus og selve Rådhusplassen med Post og telegrafbygningen er vesentlig. Fredningen av bygningens eksteriør skal sikre bygningens opprinnelig arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning med dekor, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet er videre å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er ansett for å være mest kulturhistorisk interessant. Fast inventar skal bevares som en integrert del av interiøret. Fredningen av kvartalet rundt bygningen har som formål å bevare og sikre bygningens virkning i det eksisterende bygningsmiljø. Virkningen av bygningen i det arkitektoniske miljøet er avhengig av at det fredete arealet ikke bebygges og at eksisterende bruk eller tilsvarende bruk søkes opprettholdt. Fredningsbestemmelser [ ] 6. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer som kan forandre områdets karakter eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Dette gjelder alle former for bebyggelse, anlegg og utvidelse av vei eller parkeringsplass, oppsetting av gjerder, skilt, endring av beplantning eller belegg, planering, utfylling og andre inngrep. Side 11 av 29 Side24

25 Det kan gjøres unntak for mindre utbygging på sørsiden av bygningen (jf. punkt 7). 7. Fredningen skal ikke være til hinder for videre museumsdrift. Det kan i den forbindelse gjøres unntak fra fredningsbestemmelsene for mindre utbygging på museets bakside (sørsiden av bygningen), med formål å sikre bedre tilgjengelighet. En eventuell utbygging må ikke være i strid med fredningens formål. Alle endringer må omsøkes og være godkjent av forvaltningsmyndigheten før tiltaket settes i gang. 5.6 Naturverdier Tomten er park med museumsbygning og har vært slik fra Parken har vegetasjon av bjørk, plantet langs ytterkantene, mot fortauene, for øvrig er det gressdekke og grusede gangveier. 5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder Nordlandsmuseet er et viktig element i byens kulturliv. Uteområdet inngår som en fortsettelse av parkområdet Solparken, Rådhusparken og Domkirkens grøntområde. 5.8 Landbruk Ikke relevant 5.9 Trafikkforhold Kjøreatkomst Det er i dag biladkomst til museet primært fra øst, fra Torvgaten. Det er også adkomst fra nord, fra Prinsens gate. Vegsystem Prinsens gate 116 ligger midt i gatestrukturen i Bodø sentrum. Det er stadig diskusjoner i Bodø kommune om Torvgaten og/eller Prinsens gate skal ha begrenset bilkjøring. Prinsens gate er vedtatt av kommunen som viktig sykkeltrasé. Trafikkmengde Det foreligger ikke trafikktellinger for de tilstøtende gatene, men dette vil bli gjennomført i nær fremtid av Bodø kommune for arbeidet med reguleringsplan for tilstøtende parkeringskjellere. Det er liten trafikkmengde i gatenettet rundt Nordlandsmuseet. Det er minst trafikk i Rensåsgaten. Ulykkessituasjon Teknisk avdeling, Bodø kommune, har ikke ulykkesstatistikk for området. Trafikksikkerhet for myke trafikanter Det er fortau langs alle tilstøtende gater, bortsett fra mot Rensåsgaten. Det er oppmerkede gangfelt i alle gatekryss. Kollektivtilbud Side 12 av 29 Side25

26 Bybussen har nærmeste holdeplasser ved krysset Dronningens gate/torvgaten, ca. 220 m unna Barns interesser Museet er en viktig ressurs i undervisningen. Den sentrale plasseringen er gunstig for god kontakt Sosial infrastruktur Skolekapasitet Ikke aktuelt tema. Barnehagedekning Ikke aktuelt tema Universell tilgjengelighet Det er i dag ikke tilgjengelighet for rullestolbrukere. Dette er en av grunnene til at det planlegges tilbygg og at denne reguleringsplanen fremmes Teknisk infrastruktur Vann og avløp Tilknyttet kommunalt nett i tilstøtende gategrunn Trafo Trafo for strømlevering ligger i kjelleren i Domkirken. Kart over kraftlinjer i området med nettstasjon i Domkirken. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m Side 13 av 29 Side26

27 Reguleringsbestemmelsene krever at det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. I hht. kommunedelplanen har alle innenfor konsesjonsområdet tilknytningsplikt til fjernvarmenettet Grunnforhold Stabilitetsforhold Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen. Bodø kommune foretar for tiden undesøkelser i tilgrensende områder, Solparken og Rådhusparken, med tanke på anlegg av parkering under bakken. Det regnes med at tomten har fast «Bodøleire» med mulige rygger av fjell. Ledninger Kart over ledningstraseer er vist over. Evt. rasfare Det er ikke rasfare i planområdet Støyforhold Planområdet ligger i gul flystøysone. Det er lite støy fra biltrafikk. Her er lite gjennomgangstrafikk Luftforurensing Ingen spesielle forhold Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) Her er ingen relevante sikkerhet eller fareområder. Det vises til vedlagt ROS analyse Næring 5.19 Analyser/ utredninger Side 14 av 29 Side27

28 6 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Området reguleres til museumsformål, som i dag Reguleringsformål Over bakken Under bakken Sum Bebyggelse og anlegg Museum 1,15 3,10 4,25 Annet uteoppholdsareal 2,27 0,84 3,11 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Fortau 0,41 0,41 Annen veigrunn grøntareal 0,11 0,11 Totalt 3,94 3,94 7,88 daa 6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål Bebyggelse og anlegg Museum Den eksisterende museumsbygningen er fredet og beholdes uten endringer. Planen legger til rette for tilbygg på sydsiden av museumsbygningen, slik fredningsvedtaket gir anledning til. Reguleringsplan for Nordlandsmuseet Sentrum, bakkenivå. Side 15 av 29 Side28

29 Planforslaget legger også til rette for at utbygging skal kunne gjøres under bakken for utnyttelse til magasiner og utstillingsarealer for museet. Reguleringsplan for Nordlandsmuseet Sentrum, under bakken Annet uteoppholdsareal Uteområdet beholdes i utgangspunktet slik det er i dag, slik fredningsbestemmelsene angir. Gangveier arronderes i forhold til nybygget og mulig ny adkomst fra Rensåsgaten. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Fortau Fortauene innen planområdet inngår i fredningen. En oppgradering til kommunens norm vil sannsynligvis kunne godkjennes av antikvarisk myndighet. Rensåsgaten har fortau bare på sydsiden. På grunn av den beskjedne trafikken i Rensåsgaten gjøres ingen endringer til dette i planforslaget Annen veigrunn grøntareal Området, mellom Torvgaten og fortauet langs Torvgatens vestside, inngår i fredningen. Området skal parkmessig vedlikeholdes. Side 16 av 29 Side29

30 6.3 Bebyggelsens plassering og utforming Situasjonsplan. Tilbygg mot syd. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Situasjonsplan Museumsbygningen og tomten er fredet. Det er nødvendig og naturlig å beholde dagens hovedinngang som den fremtidige hovedinngangen. Herved ivaretas bygningens henvendelse mot sentrum og mot Bodø domkirke, Bodø rådhus og Rådhusplassen med Post og telegrafbygningen. Tilbygg på baksiden, mot Rensåsgaten, kan tillates etter nærmere søknad til antikvarisk forvaltningsmyndighet, i h.h.t. fredningsbestemmelsene. Etter møter med Nordland fylkes kulturvernsjef og synes dette som en mulig løsning. Opplevelsen av museumsbygningen i det grønne området ivaretas, som fredningen tilsier, ved å legge et tilbygg mot baksiden, mot Rensåsgaten, mot syd. Adkomst for rullestolbrukere vil være fra østsiden til nytt heis /trappetårn mellom den gamle bygningen og tilbygget. Bygging av 30 m rampe unngås på denne måten og ivaretar antikvariske myndigheters krav om at hovedfasaden mot nord beholdes uforstyrret. Serviceadkomst vil være mulig fra Rensåsgaten og vil ikke forstyrre publikums adkomst fra Prinsens gate. Etter som Rensåsgaten ligger lavere enn inngangen til dagens bygning får vi full høyde til verkstedlokale lagt mot syd. Dagens sideinngang mot Torvgaten beholdes. Side 17 av 29 Side30

31 Tilbygget er utformet i et moderne uttrykk som bakteppe til den gamle bygningen, med en nøytral vegg, sett fra nord. Nybygget søker ikke å videreføre stilen til den gamle bygningen, men angir tydelig at dette er en bygning fra vår tid. Fasadene vil være i glassmateriale og taket får sedumdekke (grønne planter). Dette er en moderne bygning som gjenspeiles både i hovedform og i materialbruk. Nybygget er lagt med en avstand på 3,8 m fra den eksisterende bygningen. Herved ivaretas mest mulig av den gamle fasaden. Tilbyggets er bygget sammen med den gamle bygningen via et heis og trappehus i glass i forlengelse av midtrisalitten/tverrfløyen. Trapp /heishuset følger den eksisterende takflaten, men utføres i glass. Tilbygget er utformet i forhold til den gamle bygningen og ivaretar målestokken i området. Materialkvaliteten i tilbygget vil være høy, slik reguleringsbestemmelsene krever. Plan 1. etg. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Side 18 av 29 Side31

32 Plan 2. etg. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Plan kjeller/underetasje. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Side 19 av 29 Side32

33 Oversikt. Perspektiv fra øst. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Perspektiv fra nordvest. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Perspektiv fra nordøst. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Side 20 av 29 Side33

34 Perspektiv fra sydøst. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Fasade syd. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Utbygging under bakken I forbindelse med Bodø kommunes utbygging av underjordisk garasjeanlegg under Rådhusplassen og endring av overflatene både for Rådhusplassen og Solparken vil en utbygging av underjordiske anlegg for Nordlandsmuseet også være mulig. På egen tomt vil det kunne bli plass til utstillingslokaler og plass for magasiner. Reguleringsplanen gir mulighet for en maksimal utbygging på ca m 2 på ett plan. Plan 2. underetasje. Mulig delutbygging i sammenheng med parkeringsanlegg under Rådhusparken med biladkomst via det nye parkeringsanlegget. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Side 21 av 29 Side34

35 Biladkomst til magasinarealene vil være fra det kommunale parkeringsanlegget Bebyggelsens høyde Reguleringsbestemmelsene gir mulighet for at det kan oppføres tilbygg med maksimal gesimshøyde som eksisterende bygnings hovedfløy. Forbindelsesbygg kan oppføres i forlengelse av eksisterende bygnings tverrfløy. Skisseprosjektet viser en gesimshøyde som ligger under den eksisterende museumsbygningens. Oversikt fra nordøst. Bodø alders og sykehjem i bakgrunnen. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s. Fasade vest. Skisseprosjekt BOARCH arkitekter a.s Grad av utnytting Reguleringsbestemmelsene angir en maksimal utnyttelse på 100 % BYA, beregnet innen område regulert til museum, og som gjelder for bakkeplan. Under bakken er maksimal utnyttelse også 100 % BYA. Skisseprosjektet viser et bruttoareal på 614 m 2 BTA for tilbygget. Dagens museumsbygg er på m 2 BTA medregnet kjeller. Tilbygget er vist med 276 m 2 BYA. Dagens museumsbygning har 397 m 2 BYA. Side 22 av 29 Side35

36 6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer Fellesadministrasjonen samles i tilbygget med kontorplass til 15 ansatte og fleksible arbeidsplasser for to i fotoverkstedet i kjeller. Dette gir muligheter til å utnytte fagkompetansen og kapasiteten på en bedre måte enn i dag med to administrasjonslokaler. Tiltaket blir kostnadsbesparende i forhold til driftssituasjonen og vil effektivisere driften i stor grad. De nye lokalene vil samle fellesadministrasjonen i tråd med tankene som ligger bak konsolideringen og bidra til økt samhold og faglig utvikling både for hovedkontoret og hos enhetene i kommunene Antall boliger, leilighetsfordeling Det er ingen boenheter innen planområdet. 6.4 Boligmiljø/ bokvalitet Ikke relevant. 6.5 Parkering Kommunens vedtekter krever at parkering skal dekkes på egen tomt med 1 bilplass pr. 100 m 2 kontorer. Dette tilsvarer 3 plasser. Herav skal 70 % være under bakken eller i parkeringshus. Vedtektene gir anledning til annen løsning, som valgt her. Parkering dekkes på annet fellesområde innen 250 m avstand. Det er avsatt 2 p plasser for rullestolbrukere på østsiden av bygningen. Besøkende kan parkere i gaten for inntil 2 timer. Busser vil parkere i gaten. 6.6 Tilknytning til infrastruktur El, vann og avløp knyttes til eksisterende nett i tilstøtende gater, se pkt over. 6.7 Trafikkløsning Kjøreatkomst Biladkomst er fra tilstøtende gater. For besøkende vil dette være fra Prinsens gate mens ansatte vil benytte adkomst fra Rensåsgaten Utforming av veger Ingen endringer i forhold til dagens situasjon Krav til samtidig opparbeidelse Reguleringsbestemmelsene krever: Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal offentlige trafikkområder og vann/avløp være opparbeidet i henhold til tillatelsen. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal uteområder være opparbeidet i henhold til tillatelsen Varelevering Vil være fra Rensåsgaten. Ved en fremtidig utbygging under bakken vil dette også skje via det tilstøtende parkeringsanlegget under Rådhusparken. Side 23 av 29 Side36

37 6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende Dagens gatenett med fortau gir god adkomst. Prinsens gate er i kommunens planer hovedtrafikkåre for syklister Felles atkomstveger, eiendomsforhold 6.8 Planlagte offentlige anlegg 6.9 Miljøoppfølging Miljøtiltak Taket på tilbygget planlegges anlagt som sedumtak. Herved vil den delen av grøntarealet som blir nedbygget bli erstattet Universell utforming Adkomst for rullestolbrukere vil være fra østsiden til nytt heis /trappetårn mellom den gamle bygningen og tilbygget. Herfra er det heisadkomst til alle etasjer og med fri adkomst for rullestolbrukere til alle rom innen bygningen Uteoppholdsareal Privat og felles uteoppholdsareal Arealet rundt bygningen og tilbygget er park. Her vil det være sittegrupper og plass til opphold. Solparken ligger rett øst for planområdet og har gode oppholdssoner. Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal Uteoppholdsarealet er totalt på 2,3 daa. Lekeplasser Ikke relevant. Begrunnelse for evt avvik fra vedtekter/normer Ingen avvik. Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon Uteområdet er fredet sammen med bygningen. Eksisterende vegetasjon vil bli tatt hånd om gjennom skjøtsel. Offentlige friområder Solparken ligger rett øst for planområdet. Atkomst og tilgjengelighet Området har åpen adkomst og har full tilgjengelighet. Sesongbruk Ingen begrensninger for bruk gjennom året. Andre uteoppholdsarealer Parken rundt domkirken, Solparken og Rådhusparken ligger i tilknytning til planområdet. Side 24 av 29 Side37

38 Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse Reguleringsbestemmelsene krever at det ved søknad om tillatelse skal sendes inn utomhusplan som dokumenterer oppfyllelse av gjeldende krav for utbygging Landbruksfaglige vurderinger Ikke relevant 6.13 Kollektivtilbud Bybussen har nærmeste holdeplasser ved krysset Dronningens gate/torvgaten, ca. 220 m unna Kulturminner Hele planområdet er fredet. Tiltak må godkjennes av antikvarisk myndighet før gjennomføring Sosial infrastruktur Ikke relevant Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett Tilknyttes eksisterende anlegg Plan for avfallshenting/ søppelsug Nedsenket avfallsbeholdere planlegges etablert med tømming fra Rensåsgaten Avbøtende tiltak/ løsninger ROS Ingen spesielle tiltak Rekkefølgebestemmelser Reguleringsbestemmelsene har flere punkter vedr. rekkefølge: Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal være godkjent av kulturvernmyndighet og Byteknikk før det kan gis rammetillatelse. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at avtale om tilknytning til fjernvarme er inngått, eller det skal være dokumentert alternativ energiløsning. Plan for tiltak i anleggsfasen, jfr. 2, skal være godkjent før igangsettingstillatelse. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal offentlige trafikkområder og vann/avløp være opparbeidet i henhold til tillatelsen. Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal uteområder være opparbeidet i henhold til tillatelsen. 7 Konsekvensutredning Det kreves ikke konsekvensutredning for planforslaget. Det vises til pkt. 2.5 foran. Side 25 av 29 Side38

39 8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 8.1 Overordnede planer Området er i gjeldende kommunedelplan regulert til Offentlig bygning og Friområde. Ved gjennomføring av planen vil friområdet/parkarealet bli noe redusert, fra 2,3 daa til 1,9 daa. 8.2 Landskap Ingen endringer. 8.3 Stedets karakter Ingen vesentlige endringer. Tilbygget vil fremheve den bestående bygningens klassisistiske arkitektur og markere at museet er en del av vår tid. 8.4 Byform og estetikk Som foregående punkt. 8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi Området er fredet, og planen endrer ikke på dette. 8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven Naturverdier Området rundt bygningen er bypark med plantede trær av bjørk og med gressplen. Denne situasjonen vil ikke endres. Biologisk mangfold Som foregående punkt. Verdifull vegetasjon Ingen spesielle arter. Viltinteresser Ingen. Økologiske funksjoner osv Ingen spesielle forhold ut over å være en grønn lunge i byen. Taket på tilbygget planlegges anlagt som sedumtak. Herved vil den delen av grøntarealet som blir nedbygget bli erstattet. 8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk Parken rundt museumsbygningen er et grøntareal i sammenheng med tilstøtende parkområder. Områdene er åpne for publikum. Planforslaget endrer ikke disse forholdene. Side 26 av 29 Side39

40 8.8 Uteområder Som foregående punkt. 8.9 Trafikkforhold Vegforhold Ingen endringer i dagens situasjon. Trafikkøkning/reduksjon Utbyggingen vil generere svært liten økning i biltrafikk. Kollektivtilbud Ingen endringer i dagens situasjon Barns interesser RPR for barn og planlegging Planforslaget imøtekommer ønsket om tilretteleggelse for barn og ungdom gjennom større tilgjengelighet til museet. Tilretteleggelse for universell utforming er en av hovedgrunnene for utarbeidelsen av planforslaget. Museet er et viktig besøkssted for skoleklasser og også for barn og ungdom utenom skoletiden. Barnetalspersonen har mottatt melding om oppstart av planarbeidet og vil også bli kontaktet i forbindelse med offentlig utlegging av planforslaget Sosial infrastruktur Ikke relevant Universell tilgjengelighet Det vises til pkt foran Energibehov energiforbruk Energibehovet er ikke beregnet, men økningen vil være beskjeden og regnes dekket fra bestående nettstasjon, cfr. pkt 8.16 nedenfor ROS Ingen spesielle forhold. Det vises til vedlagt ROS analyse Jordressurser/landbruk 8.16 Teknisk infrastruktur Vann og avløp Ingen endringer i forhold til dagens system. Trafo Side 27 av 29 Side40

41 Nordlandsmuseet får sin forsyning fra nettstasjonen i Domkirken. Den er 50 % belastet i dag og det regnes ikke med kapasitetsproblemer for tilbygget til museet. Annet 8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen En utbygging av området vil isolert sett ikke påføre Bodø kommune utgifter. Før det kan gis rammetillatelse for bygge og anleggsarbeider innenfor området, skal evt. utbyggingsavtale være inngått for alle fortau og evt. ledningsanlegg som skal bygges som offentlige og overtas av Bodø kommune Konsekvenser for næringsinteresser Ingen kjente forhold Interessemotsetninger Ingen kjente forhold. Under det åpne orienteringsmøtet fremkom ingen interessemotsetninger, og heller ikke som kommentarer til annonseringen ved oppstart av planarbeidet Avveining av virkninger Som del av arbeidet med skisseprosjektet har annen plassering av tilbygget vært utredet. Et alternativ med plassering av tilbygget vestenfor dagens bygning gav dårligere løsninger for logistikk både inne i bygningen og utenfor. Adkomst for rullestolbrukere til hovedinngangen via en rampe har også vært utredet, men ble forkastet i forhold til bygningsantikvariske forhold. 9 Innkomne innspill 9.1 Merknader I forbindelse med annonsering av oppstart planarbeid er det mottatt kommentarer fra Nordlandsnett AS, : Utbyggingen berører ikke eksisterende strømnett. Nordland fylkeskommune, : Planfaglig innspill: Generelle kommentarer til planarbeidet generelt. Kulturminnefaglig innspill: Vi mener at prosjektet, slik vi er kjent med at det foreligger, kan gjennomføres, da vi ikke anser det å være i strid med fredningsformålet. Tilbygget underordner seg eksisterende bygning, og er en løsning som bidrar til å opprettholde symmetrien på hovedfasaden. Adkomsten for funksjonshemmede legges til nybygget, og man unngår en rampe tilknyttet hovedtrappa. Videre er det vesentlig at man oppnår gode løsninger innen universell utforming også når det gjelder tilgang til alle innvendige fasiliteter, bl.a. gjennom nye heisløsninger. Side 28 av 29 Side41

42 9.2 Annet Fylkeskommunen har ikke blitt gjort kjent med påtenkt materialbruk på tilbygget. Vi vil påpeke at det bør få en så høy materialkvalitet som mulig. Det bør stilles krav til dette i reguleringsplanens bestemmelser. Vi minner om at tiltaket fordrer dispensasjon fra kulturminnelovens 15 og 19, jf. kulturminnelovens 15a. Tiltakshaver må søke om dette hit før byggearbeider igangsettes. Vår kommentar: Tas til etterretning. 10 Avsluttende kommentar Bodø, Rev : pkt. 5.3, og Gisle Jakhelln BOARCH arkitekter a.s Side 29 av 29 Side42

43 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324, 8001 Bodø Telefon Telefax RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i forbindelse med detaljreguleringsplan for Nordlandsmuseet Sentrum, Bodø kommune. Plan ID Analysen bygger på sjekkliste fra Fylkesmannen i Nordland, kommunal- og beredskapsavdelingen, datert Natur- og miljøforhold Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering Jord-/leire-/løsmasseskred Nei Flatt område Kvikkleire, ustadige grunnforhold Nei Fast «Bodøleire» Steinras, steinsprang Nei Ikke fjellpartier i nærheten Is-/snøskred Nei Flatt område. Kjente historiske skred, utbredelse Nei Flomfare Nei Ikke elver i området Springflo Nei Bebyggelsen ligger høyt over sjøen Flomsonekart, historiske flomnivå Nei Kommentert over Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Nei Bybebyggelsen rundt skjermer mot de høyeste vindstyrkene. Mye nedbør Store snømengder Nei Nei Radon Ikke undersøkt Annet C:\ephorte\PDFConverterTemp\EPHORTE\ DOCX Side43

44 ROS-ANALYSE DETALREGULERINGSPLAN FOR NORDLANDSMUSEET SENTRUM, BODØ KOMMUNE 2 Drikkevann o.a. biologiske ressurser Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - oppdrettsanlegg m.m. vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc. Nei Vanntilførsel fra kommunens nett. Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering Brann/eksplosjon ved industrianlegg Nei Ingen industrianlegg i nærheten. Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei Som over Olje-/gassanlegg Nei Som over Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. industrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Høyspentledninger Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Som over Side44

45 ROS-ANALYSE DETALREGULERINGSPLAN FOR NORDLANDSMUSEET SENTRUM, BODØ KOMMUNE 3 Infrastruktur Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? - hendelser på veg - hendelser på jernbane - hendelser på sjø/vann - hendelser i luften Nei Lite gjennomgangstrafikk i tilgrensende gater. Stor avstand til jernbane og sjø. Ligger ikke i innflyvningssone. Veger med mye transport av farlig gods Nei Kommentert over Ulykkesbelastede veger Nei Kommentert over Gul flystøysone. Begrenser ikke Støysoner ved infrastruktur Nei museumstiltak. Strategiske / sårbare objekter Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør ha en grundig vurdering Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering Sykehus/helseinstitusjon Nei Ikke i nærheten Sykehjem/omsorgsinstitusjon Nei Ikke i nærheten Skole/barnehage Nei Ligger godt utenfor planområdet Flyplass Nei Ikke i nærheten Viktig vei/jernbane Nei Ikke i nærheten Jernbanestasjon/bussterminal Nei Ikke i nærheten Havn Nei Ikke i nærheten Vannverk/kraftverk Nei Ikke i nærheten Undervannsledninger/kabler Nei Som over Bru/Demning Nei Som over Vurdert av BOARCH arkitekter a.s Gisle Jakhelln siv.ark. mnal Side45

46 PS13/17Referatsaker Side46

47 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6064 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/11 Eldrerådet Nyhetsbrev - eldrerådet Sammendrag Første utgave av nyhetsbrev Bodø kommune eldreråd. Ansvarlig redaktører er Nils Bøe og Kirsti M. Jørgensen Saksbehandler: Rita Hustad Trykte vedlegg: <skal fylles ut> Utrykte vedlegg: <skal fylles ut> <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side47

48 Nyhetsbrev Nr Årgang 1 Bodø kommunale eldreråd ansvarlige redaktører: Nils Bøe og Kirsti M. Jørgensen Nyhetsbrev 1/ Side48

49 Leder Nils Bøe, eldrerådsleder Eldrerådet i Bodø presenterer her vårt første Nyhetsbrev. Formålet er å fortelle hva som skjer i Bodø på «eldrefronten». Det skjer store endringer i eldreomsorgen og verken Avisa Nordland eller andre gir oss lesbare nyheter om dette, unntatt når det skjer skandaler. Det er frustrerende at AN ikke ønsker å være lokalavis for eldre i Bodø. Mange av oss har «det skrevne ord» som eneste informasjonskanal. Sikkert mange med meg savner den tida da vi hadde to lokalaviser. Avisa unnskylder seg med at de skal dekke 8 kommuner. Derfor dekker de nesten ingenting unntatt lokalstoff fra Fauske. Lofoten med sine innbyggere har hele 3 lokalaviser, som alle går meget godt. Vi har gjort mange henvendelser med pressemeldinger og oppringninger uten hell. Siden eldre antakelig er AN s mest trofaste lesere, tror jeg at avisa sager på den greinen de sitter på. Behovet for en regionavis etter riksavismodell er diskutabel. Bodø kommunale eldreråd MÅL OG MENING (fra vedtektene). Eldrerådet er et rådgivende utvalg for kommunen. Vi skal forelegges alle saker av interesse for de eldre i kommunen og har rett til å gi uttalelse til disse. Eldrerådet har rett til å uttale seg om planer og budsjett som er under arbeid i etatene i den utstrekning dette berører de eldres situasjon. Vi håper at eldre som ønsker orientering eller trenger å lese om det som skjer i eldreomsorgen i Bodø finner nyttig informasjon i våre kommende nyhetsbrev. Vi tar sikte på 2 utgaver i 2013 og 4 i 2014 som et forsøk. Vi har også laget en trykksak som du også finner i Tusenhjemmet. Den viser hvem vi er og våre oppgaver i byen vår. Her finner du også alle våre adresser og telefoner og oppfordring til kontakt med oss hvis du trenger vår hjelp. For de som har internett holder vi på å etablere en hjemmeside på kommunens portal. Nyhetsbrevet sendes institusjonene og legges ut først og fremst på Tusenhjemmet. Videre distribusjon får gå seg til underveis. I vår funksjon er vi avhengige av samarbeid og god kontakt med interesseorganisasjonene for eldre. Vi hører gjerne fra dere og møter gjerne på medlemsmøter for orientering. Etatene plikter å oversende alle saker hvor eldre kan være berørt til eldrerådet for uttalelser før avgjørelser blir tatt. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen. Eldrerådet skal gi informasjon om sin virksomhet. Eldrerådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta eldres interesse i kommunen på tvers av partigrenser. 2 Nyhetsbrev 1/2013 Side49

50 Tusenhjemmet og Bodø eldreråd Inviterer til FN S INTERNASJONALE ELDREDAG OKTOBER KL I kultursal Lofoten i Tusenhjemmet Tema: «Vi eldre vil være med å forme framtida». Eldre vil fortsatt være aktiv i samfunnslivet og ta i bruk sin kompetanse og sine ressurser. Velkomst ved leder i Eldrerådet Nils Bøe Åpning ved ordfører Ole Henrik Hjartøy Kulturinnslag ved Andrej Stepanov og solist Elisabeth Misvær Innlegg om dagens tema; aldersdiskriminering, dagens holdninger til eldre, status i Bodø rådmann Rolf Kåre Jensen; langtidsplaner og økonomi for eldreomsorg og dagens tema i Bodø kommune. Bjørn Inge Furunes; Velferdsteknologi for trygghet, mestring i dagliglivet og omsorg. Kaffe og bløtkake (gratis) Tusenhjemmet som overflødighetshorn for eldre Telepensjonistene Bodø, Saltens gave til Tusenhjemmet ved siste utvidelse. Nyhetsbrev 1/ Side50

51 Aksjon om sykehjemsplasser De svakeste eldre som av medisinske grunner har behov for 24 timers pleie og omsorg, har i dag ikke lovfestet rett til nødvendig hjelp og en verdig omsorg. Mange av de svakeste eldre blir derfor nedprioritert på grunn av økonomiske forhold i vårt rike land. Pensjonistforbundet og mange av våre interesseorganisasjoner for eldre samt eldreråd har sendt inn krav til Helse og sosialdepartementet og politiske organer, samt foretatt avisinnlegg og vært tilstede på politiske møter i forbindelse med valget. I Bodø kommune har vi nettopp fått avslørt at hele 38 eldre står i kø for sykehjemsplass. Dette er både en umenneskelig og uverdig situasjon. I vår by har både opposisjon (tidligere styrende) og nåværende posisjon medvirket til situasjonen og skandalen som er oppstått. I stedet for å skylde på hverandre, bør de gå sammen om å løse denne situasjonen. Den sittende regjering har lovet nye sykehjemsplasser innen Ifølge Kommunal rapport er det de siste fem år bygget kun 69 nye sykehjemsplasser. De svakeste i vårt samfunn skal ikke bli nedprioritert grunnet økonomiske diskusjoner mellom kommunene og regjering, eller innad i kommunen. Dette er politikernes ansvar å sørge for. Nils 4 Nyhetsbrev 1/2013 Side51

52 Sølvsuper Helse- og velferdssenter Sølvsuper er antagelig den satsningen i Bodø kommune i den senere tid som i størst grad angår den eldre befolkningen i kommunen. Prosjektet skulle bli krumtappen i Bodø s satsing i samhandlingsreformen. I planlegging av etableringen av Sølvsuper ble Eldrerådet invitert inn i en arbeidsgruppe. Vi ville gjerne være en samarbeidspartner i denne prosessen, og meldte oss på med stor iver. Vi beklager at Eldrerådet ikke i større grad ble brukt som ressurs i prosessen fram mot åpning av Sølvsuper. Vi beklager videre sterkt at denne institusjonen ikke blir gjennomført etter intensjon og plan, men starter opp med redusert drift når den åpner. Kirsti Det vi imidlertid har opplevd, er at Eldrerådet ikke er blitt fortløpende orientert i løpet av prosessen, og har knapt blitt innkalt til møter (bare blitt innkalt til ett møte) Kirsti M. Jørgensen Nyhetsbrev 1/ Side52

53 Målsetting; Økt selvstendighet/ helse og tilfredshet hos brukere av hjemmetjenesten, mer tilfredse medarbeidere samt redusert behov for hjemmetjenester. Bakgrunn; Som et resultat av både Samhandlingsreformen samt økte behov for hjemmetjenester, er det behov for å effektivisere rehabiliteringen slik at man på sikt vil få både en bedre hverdag for eldre som har behov for hjemmetjeneste (klare seg selv i størst mulig grad) og samtidig redusere kommunens utgifter. Initiativet kom fra Danmark, og flere kommuner i Norge har startet et slikt prosjekt. Bodø Kommune er blant Prosjektet Lengst mulig i eget liv i eget hjem de som har kommet lengst i prosessen. Status; Mørkved Rehabiliteringssenter er utpekt som det første innen kommunen hvor dette prøves ut. Et tverrfaglig team er etablert for å gi potensielle brukere et best mulig tilbud. Man har øremerket noen pasienter med stort potensial for klare seg selv i eget hjem med minimum av hjelp fra hjemmetjenesten. Dette har vært gjennomført med meget godt resultat, og prosjektet går nå videre hvor målsettingen er å gjøre dette til en normal prosedyre hvor pasienter som er utskrevet fra sykehus vil få tilbud om å være i eget hjem og klare seg selv med nødvendig støtte fra hjemmetjenesten i stedet for å bli innlagt på sykehjem. Per Hetty Prosjektet Forebyggende hverdags rehabilitering i hjemmetjenesten Målsetting; Øke kunnskapen om primærog sekundærforebyggende arbeid innen eldreomsorgen med fokus mot forebyggende hjemmebesøk til eldre, samt å videreutvikle eksisterende verktøy og metodikk som Bodø kommune bruker i primærforebyggende hjemmebesøk. Bakgrunn; Prosjektet er landsomfattende og har fokus på hverdagsrehabilitering og hverdags mestring. Bakgrunnen er den omstilling kommunene må gjøre i forbindelse med Samhandlingsreformen og de nye lovpålagte oppgavene som er nedfelt i Folkehelseloven, Helse- og Omsorgstjenesteloven samt Pasient- og Brukerrettighetsloven. For å være mest mulig forebyggende er det viktig å være i kontakt med de eldre før de kommer i en situasjon hvor de trenger hjelp. Men siden ingen ønsker kontakt med hjemmetjenesten så lenge de føler seg friske, må hjemmetjenesten ta kontakt med hver enkelt og kartlegge et evt fremtidig behov. Status; I samarbeid med Vågan Kommune og Vestvågøy Kommune, samt Universitetet i Nordland og Senter for Omsorgsforskning Nord er prosjektet nå godt i gang. Det vil bli sendt brev til alle som fyller 80 år i løpet av 2013 hvor man anmoder om å besøke den enkelte og informere om kommunale tilbud, og gi råd om kosthold, fysisk aktivitet/ balanse, fallulykker, ensomhet og trivsel. Besøket vil bli gjort av to-tre personer som har tilstrekkelig kunnskap innen disse fagområdene. Ut i fra dette vil det bli utarbeidet en plan for å hjelpe den enkelte i den grad det er nødvendig. Beboeren vil dermed også lettere få tilgang til hjelpeapparatet hvis et slikt behov oppstår i fremtiden. Per Hetty 6 Nyhetsbrev 1/2013 Side53

54 Samarbeidsforum mellom de største nordnorske byer Harstads eldreråd har tatt initiativ for at store nordnorske byer kan organisere et samarbeid. Vi har blitt enige om: Formål: Samarbeidsforum mellom eldrerådene i de største nordnorske kommuner har som formål: Å styrke egen kompetanse innen for eldrepolitikk generelt og helseog omsorgstjenestene spesielt. Å hjelpe hverandre når det oppstår viktige endringer i organiseringen ved å stå samlet ovenfor nordnorske fylker og staten. Mål: samarbeidet organiseres som Faste konferanser årlig i tidsrom met 1.4 til Konferansen rul leres mellom deltakende kommun er Et system for organisert samarbeid i enkelte saker når behov mellom de årlige møter utvikles underveis. Samarbeidsforumet ble vedtatt 14 mars Nils Nyhetsbrev 1/ Side54

55 Mobilisering for frivillighetsarbeid Eldrerådet i Bodø kommune har diskutert og fremmet forslag om at Kommunen bør sette i gang mobilisering av frivillighetsressursene snarest for å møte nye behov som utviklingen av framtidens omsorg krever. Både prosjektene Lengst mulig i eget liv - i eget hjem, Hverdagsrehabilitering, innføring av Velferdsteknologi og mange andre fornyinger som er på gang i Bodø vil med fordel kunne suppleres med styrking av frivillig innsats. Det er særlig den direkte medmenneskelige kontakt og innsats, i tillegg til kommunens profesjonelle hjelp og støtte, som trengs for å motvirke ensomhet og tomrom for noen/mange eldre. I tillegg trengs styrking av dagens innsats på dette området. Inntrykk etter møte med flere sykehjem, er at pårørendes- og frivilliges innsats har et stort utviklingspotensiale i Bodø kommunes institusjoner. Grovt sett ser det ut som om frivilligheten øker med avstand fra bykjernen. Allerede i møte med Mørkved sykehjem viser deg seg at den frivillige innsatsen er betydelig. Her strekker også personalet seg ekstra i fritiden sin for at trivselstiltakene skal kunne gjennomføres. Tverlandet sykehjem har stor og forbilledlig aktivitet og kontakt med lokalmiljøets eldre og frivillige, til fordel for beboerne på sykehjemmet. Deres ukeplaner er imponerende. Samme modell benyttes også på Furubakken sykehjem (Misvær). Bodø kommune har inntatt en lederrolle i innføringen av prosjektet «Lengst mulig i eget liv i eget hjem». En av forutsetningene for at alle skal kunne nyte godt av tilbudet (særlig blant de aller eldste), er at all fritid utenom den offentlige omsorgen ikke fører til ensomhet i eget hjem. Noen har ikke lengre familie og slekt i nærheten som stiller opp når det trengs, og har kanskje ikke venner og tilhørighet i nærmiljøet. De har ikke deltatt i aktivitetene som tilbys eldre. Etter samtaler med lederne for Frivillighetssentralen og Røde Kors får jeg konsensus på at det er viktig at det nå settes i gang med ny rekruttering i en mobiliseringsform. Det ansees både nyttig og nødvendig at det gjøres plass for pårørende og frivillige i den nye framtida som vi kan se for oss ved implementeringsfasen og driften etter Samarbeidsreformen. Jeg tror også det er viktig at prosjektet får overordnet styring gjennom kommunen. Dette gjelder ikke minst kvalifisering av frivillige unge og eldre hjelpere, og tildeling av legitimasjonskort. Både Frivillighetssentralen og Røde kors har systemer for både opplæring og legitimasjon. Eldrerådet vil kunne bidra med deltakelse i markedsføring av prosjektet i skoler, offentlige møter, eldreorganisasjoner m.m. Pårørende kan ha en særlig posisjon i omsorgen, men mine erfaringer fra Lofoten viste at denne gruppen kunne omfatte pårørende, slekt, venner og naboer. Ved slik rekruttering viste det seg mye enklere i Lofoten å få til bredere samarbeid om trivselstilbud til alle beboerne på sykehjem. Etter min oppfatning kommer den frivillige innsatsen innenfor Samarbeidsreformen til å være avgjørende for graden av hvor vellykket den nye omsorgsmodellen kommer til å fungere for alle innenfor målgruppen. Særlig vil jeg peke på de store unyttede ressurssene som utdanningsentret Bodø representerer. Her kan vi tilby framtidens ansatte i sosial og helsetjenestene verdifull praktisk erfaring, hold- Forts. neste side 8 Nyhetsbrev 1/2013 Side55

56 ninger og trening i det som er valgt som deres framtidige yrker, som supplement til teoretisk kunnskap. Med dette sendes forslag om frivillighetsmobilisering, innen Bodø kommunes eldreomsorg og andre omsorgsektorer, til HS avdelingen for behandling. Eldrerådet anbefaler at frivillighetsmobiliseringen ikke blir stor og dyr, men at HS-avdelingen avtaler et rammeopplegg og en tidsplan innenfor Samhandlingsreformen. Videre at prosessen settes i gang i samarbeid med Frivillighetssentralen og Bodø Røde Kors og de rådsorganer som deltok i dialogmøtet snarest. Nils Bøe Eldrerådet Innlegg i Bystyret om Tusenhjemmet v/ellen Kjellmo Lengst mulig i eget hjem i, i eget liv, lyser det mot oss fra en stor plakat når vi kommer inn i Rådhuset. Dette har vært og skal være mottoet for eldrepolitikken framover. Det er ikke noe annet vi eldre ønsker. Men vi vet at ensomhet og inaktivitet er kanskje den farligste tilstand for eldre, og det som gjør at mange havner i institusjon før en reint fysisk trenger det. Det er viktig for ens helse og selvhjulpenhet at en har noe å gå til, har noe å gjøre, kan treffe andre mennesker, kort sagt delta i det samfunnet vi er en del av. Tusenhjemmet er et slikt sted der man: Treffer andre mennesker Kan delta i ulike kulturaktiviteter Kan utføre frivillig arbeid Kan være sosialt engasjert Kan vedlikeholde både hodet og kroppen Derfor besøker Tusenhjemmet hver måned. Kommunen bruker selv Tusenhjemmets lokaler til: Aktiv hverdag, med diverse undergrupper Frivillighetssentralen Sorggrupper Helsesøstertjenesten Helse og trivselskurs osv Tusenhjemmet er stort sett drevet på frivillighet og genererer 10 årsverk i frivillig arbeid pr år. Det er så lett å regne i årsverk. Jeg skulle ønske jeg kunne la lagt fram hva Tusenhjemmet betyr i livsår for Bodøs eldre. Tusenhjemmet har et driftsbudsjett på ca 3mill pr år. Av det står Tusenhjemmet selv for ca 40 %. I alle år har praksis vært at Tusenhjemmet har levert et driftsbudsjett, Forts. neste side Nyhetsbrev 1/ Side56

57 Forts. fra side 9 og så har kommunen gitt tilskudd ut i fra det. Budsjett blei levert for 2013 til reglementert tid, men først 2 mnd inn i driftsåret kom reduksjonen på I dette året har Tusenhjemmet hatt store vedlikeholdsutgifter. Jeg nevner: Sårt tiltrengt utvendig maling, pålegg om branntetting, utbedring av en lekkasje som huset har slitt med et par år, også noe innvendig oppgradering. Den eldste delen av Tusenhjemmet er jo blitt mange år etter hvert, og det er nå vedlikeholdet kommer. At denne nedskjæringen kom to måneder inn i dette budsjettåret skjønner man blir vanskelig når aktiviteter og vedlikehold er lagt ut fra helt andre premisser. Vi tror at kommunen på denne måten sager av den greina den sitter på. Det man yter til aktivitet og trivsel for eldre, vil man tjene inn i redusert omsorg i form av hjemmehjelp og sykehjemsplasser. Det er mye som går i stå dersom frivillighet reduseres. Regjeringen har nettopp annonsert å styrke frivillig sektor. Tusenhjemmet er en bidragsyter nettopp til frivillig sektor, men man trenger midler til også det i året = pr måned er mye penger på et lite budsjett og vil kunne bety: Reduserte aktivitets- og kulturtilbud Permitteringer av stab Reduserte åpningstider Å utsette sårt tiltrengt vedlikehold. Tusenhjemmets regnskap for 1 kvartal viser et underskudd på ,- Dette er en direkte følge av redusert tilskudd og en alvorlig situasjon for Tusenhjemmet. At man nå reint teknisk prøver å bortforklare det som har vært praksis i alle år og viser til en driftsavtale som aldri har fungert, kjøper vi ikke. Så jeg ber kommunen ikke kutte der hvor midlene er små fra før. La Tusenhjemmet leve til livsinnhold og til å oppfylle intensjonene om et verdig og innholdsrikt liv for oss som har vært produktive medborgere et langt liv. At kommunen leter etter penger i hver en krok, skjønner vi, men den går neppe konkurs for VELFERDSTEKNOLOGI FALLDETEKTOR Når noen går ut, GPS BEVEGELSESDETEKTORa UTVIDET TRYGGHETSALARM Bevegelse, røyk, varme, GPS (sporing), døråpner, mobiltelefon SMARTHUS INNSTALLASJON Komfyr, røykvarsler, oversvømmelser 10 Nyhetsbrev 1/2013 Side57

58 Bodø eldreråd til tjeneste Nils Bøe leder Årnesveien 16A 8012 Bodø Tlf Ansvar: organisering Kvalvåg, 8030 Bodø Tlf Ansvar: deltakelse: prosjektgruppe Sølvsuper helse- og velferdssenter, og «Kvinnestemmerett jubileum 2013.» Inger Johanne Jentoft nestleder Sulitjelmaveien 24D, 8007 Bodø Tlf Ansvar: deltakelse i «Driftsrådet for Tusenhjemmet» og «Den kulturelle spaserstokken». Ellen Kjellmo Per Hetty Reinslettveien 23b, 8013 Bodø Tlf Ansvar: deltakelse i prosjektet «Lengst mulig i eget liv i eget hjem» og «Utviklingsprogram for forebyggende hjemmebesøk». Nedre Lagård terasse Bodø Tlf Ansvar: følge opp våre saker politisk. Lagårdveien Bodø Tlf Ansvar: deltaker i NAV s brukergruppe Odd Paulsen Audun Spjell Helliesens gate 17, 8005 Bodø Tlf Rådmannskontoret, Bodø kommune Tlf Ansvar: mottar og tilrettelegger innspill til eldrerådet, kommunen og møtevirksomheten Ansvar: Følge opp våre saker politisk og delta i forprosjekt «Kommunedelplan for Nyhetsbrev Tverlandet Ali Horori Vibeke Nikolaisen 1/ tettsted» sekretær Side58

59 Etter feiringen av 100 årsdagen for kvinners stemmerett, besøkte disse to politiske dronningene Telepensjonistene og fortalte om sine opplevelser som foregangskvinner i politikken. Sara Johanessen (Ap) og Gunhild Støver (H) ga et glitrende tilbakeblikk fra en helt annen tidsperiode. 12 Nyhetsbrev 1/2013 Side59

60 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /6328 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede /5 Ruspolitisk råd /12 Eldrerådet Komitè for levekår Husleieloven - høringsnotat om endringer Det vises til vedlagte høringsuttalelse med frist , som administrasjonen har avgitt i forhold til forslag til endringer i husleieloven. Videre høringsnotat fra Kommunal- og regionaldepartementet, og kopi av de lovparagrafene som administrasjonen har gitt uttalelse på. Konklusjon Saken fremlegges til orientering. Evt. andre innspill som følge av denne sak vil bli videresendt til Kommunal- og regionaldepartementet. Saksbehandler: Randi Høiem Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Vedlegg 1 Uttalelse fra Bodø kommune 2 Husleieloven - paragrafer berørt i uttalelsen 3 Høringsnotat fra Kommunal- og regionaldepartementet Side60

61 Side61

62 Side62

63 Side63

64 Side64

65 Side65

66 Side66

67 Side67

68 Side68

69 Side69

70 Side70

71 Side71

72 Side72

73 Side73

74 Side74

75 Side75

76 Side76

77 Side77

78 Side78

79 Side79

80 Samfunnskontoret Navn Adresse Poststed Dato: Saksbehandler:...Asgeir Jordbru Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /5154 Arkivkode:... Offentlig høring av planprogram - Kommunedelplan Klima og energi Bodø bystyre vedtok 12.september 2013 oppstart av rullering av kommunedelplan klima og energi. I samme møte vedtok bystyret at forslag til planprogram skulle legges ut til offentlig høring. Forslag til planprogram kan leses på Bodø kommunes sine internettsider: Forslaget til planprogram er også lagt ut i trykt format på Bodø bibliotek, servicetorget Postgården, servicetorget Herredshuset og servicetorget Misvær. For å spare pair sendes ikke planprogrammet ut til alle adressatene. De av mottakerne av dette brev som ønsker en papirkopi bes å henvende seg til kontaktperson, se kontaktinfo nedenfor. Høringsinnspill bes sendt skriftlig per post eller e-post til Bodø kommune, merket saksnummer 2013/5154 innen høringsfristen 9.november Kontaktperson: Plankoordinator Asgeir Jordbru, e-post: Telefon: Med hilsen Asgeir Jordbru plankoordinator Vedlegg 1 Adresseliste Samfunnskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 BODØ Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Prinsens gate 113 A Telefax: Side80

PLAN ID. Side 1 av 29

PLAN ID. Side 1 av 29 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJRE EGULERINGSPLAN FOR NORDLANDMUSEET, SENTRUM, BODØ KOMMUNE PLAN ID 1306 Utarbeidet av BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324, 8001 Bodø Telefon 75 50 61 70 Telefax 75

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALET OG SJEKKLISTE NOTODDEN KOMMUNE (Versjon 26.7.2012) Side 1 av 8

KRAV TIL PLANMATERIALET OG SJEKKLISTE NOTODDEN KOMMUNE (Versjon 26.7.2012) Side 1 av 8 (Versjon 26.7.2012) Side 1 av 8 Hensikten med dokumentet Hensikten med dette dokumentet er å bidra til at reguleringsplaner utføres og framstilles på en ensartet måte, med et oversiktlig faglig innhold,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORSK JEKTEFARTSMUSEUM, BODØSJØEN PLAN ID 2014020 PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORSK JEKTEFARTSMUSEUM, BODØSJØEN PLAN ID 2014020 PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORSK JEKTEFARTSMUSEUM, BODØSJØEN PLAN ID 2014020 Forslag til planbestemmelser 7.12.2015 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sjøgata Vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 08.07.2008 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 15.07.2008

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt Planbestemmelser Utarbeidet av: Arkitekt: Sara Ezeta Vedtatt av Steigen kommunestyre: 11.12.2012 29.10.2012 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV AKSLA HYTTEFELT Plan id: 18482010003 Forslagstiller:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN FOR BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE, SENTRUM, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN FOR BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE, SENTRUM, BODØ KOMMUNE 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN FOR BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE, SENTRUM, BODØ KOMMUNE Sist revidert 12.08.2013 Dato for siste behandling i PNM komiteen den 05.09.2013 (mindre reguleringsendring)

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15 Vår saksbehandler Kristine Tønnesen -24 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Østmarkveien 15,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM. formannskapssekretær REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FRIDTJOF NANSENS VEI 11, BODØ AIRPORT HOTEL, SENTRUM Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr. formannskapssekretær

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18 Alternativ 2 Planen er datert 20.05.2009 sist revidert 07.10.2010 Bestemmelsene er datert 20.05.2009, sist revidert 21.01.2011

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Plan datert: 20.05.2011 Kommunestyrets vedtak: 15.12.2011 Sist revidert:

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

o_f Torg o Torg Museu 0, ,M1 %-BYA=100 Tegnforklaring Reguleringsplan PBL 2008 12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Linjesymbol

o_f Torg o Torg Museu 0, ,M1 %-BYA=100 Tegnforklaring Reguleringsplan PBL 2008 12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Linjesymbol Tegnforklaring Reguleringsplan PBL 2008 12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Linjesymbol Museum 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Fortau RpGrense RpFormålGrense Planlagt bebyggelse

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer