Utvikle en ny spørring/rapport med analyse av innbetalinger fordelt på postnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikle en ny spørring/rapport med analyse av innbetalinger fordelt på postnummer"

Transkript

1 Notat Fra: Miljødirektoratet Til: Samrådsmøte for Statens fiskefond Dato: 12. februar 2015 Statens fiskefond fiskeravgift Oppfølgingspunkter fra samrådsmøtet i 2014 Spørreundersøkelse vedrørende frafallet fra 2012 til 2013 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og NINA Lillehammer har høsten 2014 gjennomført en spørreundersøkelse som har sett på endringene i laksefisket og fiskerdeltagelsen. Resultatene av denne undersøkelsen blir presentert på samrådsmøtet i Utvikle en ny spørring/rapport med analyse av innbetalinger fordelt på postnummer Det er utviklet en rapport som viser innbetalingene fordelt på postnummer. Se på fordelingsnøkkelen av lokale tilskuddsmidler til Fylkesmannen på fylkesmannssamling/fiskeforvaltersamling i mai 2014 Temaet ble tatt opp på fiskeforvaltersamlingen, men det ble ikke ytret ønske om å endre fordelingsnøkkelen. Vi bruker derfor samme fordelingsnøkkel i Dialog med SNO om en evt. kontroll av betalt fiskeravgift i utvalgte vassdrag i 2014 En kontrollaksjon krever økonomiske midler, og Miljødirektoratet valgte å prioritere spørreundersøkelsen i Utarbeide informasjonsmateriell om plikter og rettigheter knyttet til kontroll av fiskeravgift som sendes til Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund Informasjonsmateriell om plikter og rettigheter knyttet til kontroll av fiskeravgift ble sendt per e-post til Norske Lakseelver og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Vurdere en utlodding blant de som betaler fiskeravgift på Internett Miljødirektoratet har ikke gjennomført en utlodding blant de som betaler fiskeravgift på Internett i Innføring av en evt. avgift for fiske etter anadrome laksefisk med stang i sjøen

2 Dette er diskutert flere ganger, og Miljødirektoratet har ikke fremmet forslag om innføring av en slik avgift. Informasjonstiltak i forbindelse med betalingsløsningen på Internett, e-post med påminnelse om årets fiskeravgift og nettsak Det ble sendt ut to påminnelser på e-post om betaling av fiskeravgift i løpet av sesongen Det ble også publisert en nettsak om fiskeravgiften som lå på forsiden av Miljødirektoratet sine nettsider gjennom hele fiskesesongen (http://www.miljodirektoratet.no/no/nyheter/nyheter/2014/juli-2014/husk-a-betalefiskeravgiften/). Miljødirektoratet vil også i forkant av årets fiskesesong publisere en nettsak om fiskeravgiften, og tar gjerne mot innspill til vinklinger fra samrådsmøtet. Innbetalinger 2014 Sorteringene av innbetalingene er foretatt manuelt ut fra kontoutdrag. Fordelingen på avgiftstype vil derfor kunne avvike noe fra virkeligheten. Oversikten viser antall innbetalinger Avgiftstype Enkeltperson Familie Sjø, før 1. juli Sjø, etter 1. juli Sum Ant. fiskere Totalt antall innbetalinger i 2014 var , og beregnet antall fiskere er Antall fiskere per familiekort er satt til 2,512 personer, dette i henhold til antall familiemedlemmer registrert på miljodir.no. Beregnet antall fiskere per familiekort i perioden er satt til 2,486 personer, og i 2013 er den satt til 2,462 personer. Oversikten viser innbetalinger (1.000 kr.) Avgiftstype Enkeltperson Familie Sjø, før 1. juli Sjø, etter 1. juli Sum Innbetalingene i 2014 har tilført Statens fiskefond 14,418 mill. kroner. Fiske i vassdrag utgjør 97 prosent, og fiske med faststående redskap i sjøen utgjør 3 prosent av inntektsgrunnlaget i 2014.

3 Oversikten viser innbetalinger fordelt på betalingsmåte inatur.no miljodir.no SMS bank/post, giro, nettbank Netthandel Av alle innbetalinger i 2014 ble 86,5 prosent gjort med netthandel og mobilportal. Andelen som betaler gjennom netthandel har økt betydelig siden implementeringen i 2005, og vi ser en stadig økning fra år til år. I 2013 var andelen 82 prosent. De som betaler via betalingsløsningen på Internett blir lagret i en database, og før neste fiskesesong får de via en e-post påminnelse om betaling av fiskeravgiften. Sørvisen vi kan gi de som benytter seg av denne tjenesten er god, både ved tapt kvittering og ved andre spørsmål og problemer. Øvrige innbetalinger Vi har ikke mulighet til å skille på innbetalinger som skjer fra skranke i bank, skranke på posten, egen nettbank eller telegiro. Øvrige innbetalinger utgjør 13,5 prosent av totale innbetalinger i 2014.

4 Fondskapitalen Oversikten viser beregning av kapital i Statens fiskefond (1.000 kr.) 2014 Regnskap Saldo per uar Innbetalinger Refusjon 2014 (utbetalinger fra fondet) Saldo per 31. desember Vi fikk en inntektssvikt på omtrent 0,6 mill. kroner i 2014, noe som har medført redusert fondskapital. Oversikten viser utvikling i fondskapital (1.000 kr.) Kontantbeholdning Statens fiskefond Disponering av Fiskefondet 2014 forslag for 2015 Bevilgning (1.000 kr.) Formål Prop. 1 S 2015 Innspill RNB Kap post 01 Administrasjon m.v Merverdiavgift som føres under Finansdepartementet Kap post 21 Prosjekt, utgreiinger Merverdiavgift som føres under Finansdepartementet Kap post 70 Tilskudd til fiskeformål Sum under kap Tilskuddsforvaltning i Miljødirektoratet (kap ) Fiskeforskning, NINA (kap ) Totalsum Bevilgningen for 2015 (Prop. 1 S) er beregnet ut fra antall innbetalinger i 2013 og satser som er noe høyere enn de som er gjeldende fra og med Dersom vi tar utgangspunkt i antall innbetalinger i 2014, samt gjeldende satser blir beregnet innbetaling til Statens fiskefond 14,8 mill. kroner i Dette er 0,9 mill. kroner lavere enn bevilgning for Fondskapitalen er på et minimumsnivå, og Miljødirektoratet vil ifm. RNB 2015 gi innspill på å redusere post 21 med minimum 0,9 mill. kroner.

5 Forslag til disponering av bevilgning for 2015 med budsjett og tidligere disponering (1.000 kr.) Disponert Budsjett Disponert Budsjett Bevilgning kap Tilskuddsforvaltning i Miljødirektoratet* Administrasjon fiskeravgift Driftsmidler og prosjekter Fagråd Skagerakkysten Informasjon/Villaksportalen FoU/overvåking 110 Råd og samlinger Diverse Merverdiavgift som føres under Finansdep. 71 Sum disponert Bevilgning kap Fangststatistikk, lakseregister Gytebestandsmål Midtveisrapport 125 Tana 800 Sjøørret/sjørøye, FoU/overvåking Beredskap ekstraordinære reguleringer 200 Diverse Merverdiavgift som føres under Finansdep. 219 Sum disponert Bevilgning kap Lokale tilskudd, FM Fisketrapper, fiskeforsterkning Tilskudd organisasjoner Sum disponert Fiskeforskning NINA (kap )* Sum Fiskefondet *Beløpene er fastsatt i Prop. 1 S (budsjettproposisjonen) vedtatt av Stortinget. Vi legger frem forslag om å redusere post 21 med 0,9 mill. kroner som følge av sviktende innbetalinger og lav fondskapital. Reduksjonen er tatt fra gytebestandsmål og FoU/overvåking, og vil bli dekt inn av ekstratildelingen på Miljødirektoratets kap Vi ønsker å drøfte om det er behov for å redusere post 21 ytterligere i 2015 for å ta høyde for en evt. større inntektssvikt. Til informasjon har Miljødirektoratet en annen tilskuddspost ( ) på 7,8 mill. kroner som i hovedsak går til FoU og overvåking. Denne tilskuddsordningen er lyst ut via søknadssenteret i samme skjema som fiskefondsmidlene.

6 Disponering av fiskefondsmidlene i forhold til lokale tiltak 2014/2015 Til orientering kan nevnes det som står i St.prp. nr 1 (budsjettproposisjonen): I fordelinga av fondsmidlane, fråtrekt nødvendige driftsutgifter, er målet at minst 50 pst. av midlane går til tiltak som er initiert lokalt. Andre tiltak som er meinte å gi effekt for eit avgrensa område, eit bestemt vassdrag eller fjordområde, og der lokale aktørar deltek i stor grad, blir rekna som lokale tiltak, sjølv om dei er initierte og administrerte av offentleg forvaltning, organisasjonar eller institusjonar på sentralt nivå. Oversikt over bevilgning til lokale tiltak (1.000 kr.) Kap Bevilgning Tilskuddsforvaltning i Miljødirektoratet Administrasjon av fiskeravgiften Kap Bevilgning Kap Bevilgning Sum disponibelt % til lokale tiltak, jf. St.prp Disponert til lokale tiltak 2014 og forslag for 2015 (1.000 kr.) Kap Fagråd Skagerakkysten Kap Andre lokale tiltak FoU Kap Lokale tilskudd FM Fisketrapper, fiskeforsterkning Lokale tiltak av de sentrale tilskudd Sum lokale tiltak

7 Forslag budsjett 2016 Årsavgiftene for fiske etter anadrom laksefisk ble sist endret i For 2016 foreslår Miljødirektoratet ingen endring i satsene for fiske i vassdrag. For fiske med faststående redskap i sjø foreslår Miljødirektoratet å innføre en redskapsavgift. Vi legger foreløpig til grunn at avgiftssatsen for redskapsavgift vil gi minst samme inntekt som dagens løsning med fiskeravgift for fiske med faststående redskap i sjø, og bruker dagens avgiftssatser som grunnlag for budsjett / / /2016 Enkeltperson Familie Sjø, før 1. juli Sjø, etter 1. juli Med utgangspunkt i antall innbetalinger i 2014, vil vi foreslå å budsjettere med følgende inntekter for Årsavgift Antall innbetalinger Sum inntekt (1.000 kr.) Enkeltperson Familie Sjø, før 1. juli Sjø, etter 1. juli Vi har en fondskapital per uar 2015 på 1,063 mill. kroner. Vi foreslår en refusjon (budsjett) for 2016 tilsvarende forventet inntekt. Refusjoner (budsjett) Statens fiskefond 2016 (1.000 kr.) Formål Kap post 01 Administrasjon m.v Merverdiavgift som føres under Finansdepartementet Kap post 21 Prosjekt, utgreiinger Merverdiavgift som føres under Finansdepartementet Kap post 70 Tilskudd til fiskeformål Sum under kap Tilskuddsforvaltning i Miljødirektoratet (kap ) Fiskeforskning, NINA (kap ) øremerket i St.prp Totalsum

8 Redskapsavgift Antall redskaper registrert i 2014 Krokgarn Kilenot Totalt Enkel Dobbel Totalt Utgangspunkt for beregning av avgiftssats per redskap Inntekt 2014 kr Antall redskaper registrert Utgangspunkt for redskapsavgift kr. 392 Miljødirektoratet ønsker i møtet å drøfte avgiftssats og evt. differensiert avgift på enkel og dobbel kilenot/krokgarn samt evt. differensiert avgift på sesongstart. Utvidet adgang til dispensasjon fra kravet om å betale fiskeravgift Miljødirektoratet har fått en del henvendelser vedrørende dispensasjon fra kravet om å betale fiskeravgift i forbindelse med arrangement som har til formål å øke interessen for laksefiske. Her tilbys det gjerne å prøve laksefiske gratis, men kravet om å betale fiskeravgift er fortsatt der. Per i dag har vi ikke adgang til å gi dispensasjon ved slike anledninger. En utvidet dispensasjonsadgang kan innføres uten en formell høring, men det er en fordel dersom det kommer en anbefaling fra samrådsmøtet om dette. Miljødirektoratet ønsker i møtet å drøfte en utvidet adgang til dispensasjon fra kravet om å betale fiskeravgift i forbindelse med arrangement som har til formål å øke rekruttering til laksefiske. Betalingstjenester Miljødirektoratets betalingstjeneste på Internett har blitt godt mottatt. Vi opplever at brukerne er fornøyde og andelen som betaler på nett er økende. Vi har fokus på å holde betalingsløsningen så enkel og brukervennlig som mulig og oppdaterer nettsidene med informasjon om fiskeravgiften.

9 For kunder som betaler via nettbank, har vi laget et fiskeravgiftskort som ligger på våre nettsider. Kortet kan skrives ut og kvitteringsoblaten fra nettbanken kan limes på kortet. Vi har fått flere henvendelser med ønske om muligheten for å kjøpe fiskeravgift i presang. Når fiskesesongen 2014 var over laget vi et gavekort på fiskeravgift for 2015 som ble lagt ut på nettsidene. Betalingstjenesten på Internett ble stengt og det kom opp en melding med link til gavekortet. Gavekortet ble fjernet fra nettsidene da betalingsløsningen åpnet igjen i januar 2015.