INNHOLD. Materialgjenvunnet 39 % Energigjenvunnet 32 % Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: 29 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Materialgjenvunnet 39 % Energigjenvunnet 32 % Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: 29 %"

Transkript

1

2 TOTAL MENGDE HUSHOLDNINGS- AVFALL I BIR*): TONN Farlig avfall til behandling og gjenvinning: 625 tonn Restavfall totalt: tonn Avfall til materialgjenvinning: tonn Restavfall Forbrenning Kildesortert avfall På et eller annet tidspunkt går produkter over til å bli boss. Avisen er ferdiglest. Syltetøyglasset er tømt. Men det ender ikke der! Bosset har nemlig Så lenge det blir levert dit det skal verdi Vaskemiddelet er skylt vekk. Kjøttdeigen er stekt. Og bare glasset, flasken eller pakningen er igjen. etter at det er blitt kastet. Det får ny stjernestatus. Materialgjenvunnet 39 % Materialgjenvinning Energigjenvinning Energigjenvunnet 32 % Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: 29 % Fra avfall til nye produkter eller ren energi INNHOLD Introduksjon 1 BIR konsern 2 Årsberetning 9 Regnskap og noter 17 Todelt konsern 35 Lovpålagte renovasjonstjenester 36 Avfallsmengder og gjenvinning 43 Tjenester i fri konkurranse 49 Miljørapport 57 Avfallstatistikk 64 Synet på avfall har endret seg radikalt på få år. Fra ordet «miljø», med assosiasjoner til natur, utslipp og påvirkning, oppsto som begrep og bevegelse på 1980-tallet, har også avfall endret innhold og betydning. Fra å være kun et restprodukt og et problem med negativ verdi, er avfall i dag blitt så mye mer. Noe avfall er giftig eller smittebærende, og må håndteres med nødvendige krav til sikkerhet og forsvarlig behandling. Annet avfall består av ulike materialer som hver for seg kan inngå som råstoff i ny produksjon. Store deler av avfallet er ikke egnet for slik materialgjenvinning, men utgjør like fullt en ressurs som energikilde til produksjon av strøm og fjernvarme. Avfall er blitt et produkt i seg selv, en vare det handles med, en vare som flyttes over kommunegrenser og landegrenser på vei mot resirkulering og ny bruk, eller annen forsvarlig behandling. Uansett karakter ville det i dag vært utenkelig å dumpe avfallet i fjorden eller usikret i naturen. Likevel er det ikke mer enn en generasjon siden dette var både lovlig og vanlig avfallshåndtering. Ressursperspektiv og forsvarlig håndtering er gjeldende stikkord for moderne avfallsbehandling. I dag er avfallspolitikkens overordnede målsetting å minimere avfallets potensielle miljøbelastning, og samtidig legge til rette for utnyttelse av avfallets positive egenskaper. I gjennomføringen av disse målsettingene spiller avfallsselskapene en viktig rolle, enten de yter lovpålagte renovasjonstjenester, eller driver i konkurransemarkedet. Kundene er på sin side opptatt av det samme. Både privathusholdninger og bedrifter viser i holdning og handling at de ønsker avfallstjenester som sikrer høy gjenvinning og god ressursutnyttelse. Gjennom et velfungerende kildesorterings- og innsamlingssystem og tilgang til miljøriktige foredlings- og behandlingstjenester ivaretar BIR* kundenes interesser. Ved å ta vare på materialene i avfallet for gjenvinning til nye produkter, og beholde restavfallet for lokal energiutnyttelse, sikrer BIR kundene miljøvennlig avfallshåndtering og høy gjenvinningsgrad. *) Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap

3 VISJON: BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. Gjenbruk BIR Privat AS BIR Transport AS PRODUKTERS LIVSSYKLUS: Råvare Produksjon Varehandel Forbruker Etterbruksfasen Avfall Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Behandling Materialer Energi Deponi Material- og energigjenvinning BIR Bedrift AS TH Paulsen AS BIR Avfallsbehandling AS Rekom AS BKK Varme AS Mjelstad Miljø AS BIR KONSERN Problemløser og verdiskaper I nyere tid har avfall endret karakter fra å være et verdiløst restprodukt det gjaldt å kvitte seg med på enkleste og billigste måte, til å være alt fra handelsvare til farlig avfall med særskilte krav til ansvarlig håndtering. Samtidig har det vokst fram en ny bransje som yter tjenester langs hele kjeden av oppgaver knyttet til avfallshåndteringen. Fra møtet med kunden som leverer avfallet fra seg, via innsamling, transport, sortering og behandling, har det utviklet seg nye behov og oppgaver som dekkes av dagens mange aktører i avfallsbransjen. Gjennom sin visjon har BIR forankret konsernets strategiske Deponiet tar imot sortert næringsavfall som er uegnet til forbrenning, og er en etterspurt og lønnsom tjeneste. målsetting til å være et ledende avfallsselskap med virksomhet innen alle deler av avfallets verdikjede. BIR-konsernets port, men som «inngangsbillett» har dette området stor betydning Effektiv drift og tilstedeværelse i det konkurranseutsatte markedet 3 det i konkurranse med andre tilbydere. Det er hard konkurranse og små marginer innen oppsamling og trans- 2 oppgaver er knyttet til utvikling og tilrettelegging av innsamlingssystemer og behandlingstilbud som gir høyest mulig Gjennom sorteringsvirksomheten tar en vare på den verdifulle delen for å kunne være aktør senere i kjeden. kommer også husholdningskundene til gode gjennom et sterkt BIR, bredde i tjenestetilbudet og stabil, lav renovasjonspris. material- og energigjenvinning til konkurransedyktige vilkår. av avfallet. Ved å være til stede i hele verdikjeden for avfallsstrømmen, BIRs behandlingsanlegg (energigjenvinningsanlegg og deponi) er er konsernet i posisjon til å hente ut forretningsmessige fordeler som kommer kundene til gode gjennom stabilt renovaheters strengeste miljøkrav. blant landets mest moderne, og oppfyller EUs og norske myndigsjonsgebyr, bredt tjenestetilbud og konkurransedyktige priser. Siden 2002 har BIR vært organisert som et konsern der eiendomsdrift og fellestjenester er plassert i morselskapet, og hvor datterselskapene til sammen gir et komplett tjenestetilbud innen avfallshåndtering. Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver (monopol) og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor det første området ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfallet fra privatkundene i BIRs ni eierkommuner. Det er BIR Privat AS i samarbeid med BIR Transport AS som utfører disse tjenestene (for eierkommunene). BIR Avfallsbehandling AS, BIR Bedrift AS og Bossug AS utgjør sammen med sine datterselskap og samarbeidspartnere den konkurranseutsatte delen av konsernet. Disse tilbyr alle sine ulike tjenester i bedriftsmarke- BIRs historie går tilbake til den tiden nattmannen stod for all renovasjonen, og avfall stort sett var «menneskelig avfall». Nattmannens oppgave var å tømme kagger, og ble av den grunn lagt til den tiden av døgnet hvor virksomheten var til så lite sjenanse som mulig. Emballasje var stort sett et ukjent begrep, og matrester gikk for det meste til dyrefõr. Det var derfor lite avfall i dagens forstand å ta hånd om da Bergens Renovationsvæsen ble stiftet i Man hadde imidlertid skjønt sammenhengen mellom avfall og smittefare, og hvordan sykdommer spres. På denne bakgrunn oppsto behovet for organisert avfallsinnsamling, og selskapet som er forløperen til dagens BIR, ble etablert. Retura AS Bossug AS Retura Vest AS FIGUREN VISER VERDIKJEDEN FOR AVFALLSHÅNDTERING OG HVOR SELSKAPENE I BIR HAR SIN VIRKSOMHET Alle BIRs selskaper dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden, i det avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. I dagens energimarked oppnås stadig bedre priser på fjernvarme og strøm, og ved høyere energiutnyttelse gir forbrenningsanlegget både miljøriktig avfallsbehandling og god økonomi. BIR KONSERN NØKKELTALL FOR SELSKAPENE I BIR BIR AVFALLS- BIR PRIVAT AS BIR TRANSPORT AS BEHANDLING AS BIR BEDRIFT AS MJELSTAD MILJØ AS TH PAULSEN AS BOSSUG AS RETURA VEST AS SUM : : : = Brutto omsetning (inkl. interne transaksjoner) 2 = Resultat etter skatt 3 = Antall ansatte per BIR eies av kommunene Askøy (6,74 %), Bergen (80,00 %), Fusa (1,33 %), Kvam (0,33 %), Os (4,74 %), Osterøy (2,54 %), Samnanger (0,88 %), Sund (1,83 %) og Vaksdal (1,60 %).

4 2005 oppsummert JANUAR MARS JULI SEPTEMBER BIR KONSERN Kvam er fra 1. januar med som ny eier og samarbeidspart i Restavfall fra Hardanger gir varme til bergenserne. «Returløftet», en allianse mellom avfallsselskapene i Norges sju største byer, bryter forhandlingene med Returkartong All innsamlet drikkekartong holdes på lager i påvente av ny avtale. 27 kilo reklame blir samlet av «innstikk» i Bergens Tidende i 2004 felles rutiner for mottakskontroll i BIR. 4 Saken blir fulgt opp av Dagens Næringsliv. Behandlingstid for skriftlige henvendelser 5 Fører til dialog mellom Bergens Tidende og går ned igjen til under tre uker Arbeid med å utvikle en egen avfallsplan BIR og til samarbeid med Bergen kommune Innføring av pliktig hytterenovasjon i 2003 for Bergen sentrum starter om flere returpunkt i sentrum. førte til mangedobling av kundehenvendelsene og økt behandlingstid. sikt, og fjerning av avfallsbeholdere i sen- Plan for flere returpunkt i sentrum på kort Bystyret i Bergen vedtar BIRs avfallsplan trumsgatene på lang sikt Ella Miljøbil, det rullende miljøklasserommet, starter høstsesongen Dermed er planen godkjent av alle BIRs eierkommuner. 48 skoler i BIR-området får besøk i løpet av høsten. APRIL JUNI Politiet må stenge gjenvinningsstasjonen i Åsane noen timer for å unngå trafikkaos Stasjonen er liten og upraktisk. BIR har kjøpt tomt for ny stasjon. Søndagsåpen gjenvinningsstasjon prøves ut i Samnanger Positive tilbakemeldinger fra kundene. Rekordoppslutning om «Hold Norge rent»-aksjonen i BIR-området I løpet av tre uker samler 350 påmeldte dugnadslag inn 40 tonn boss. Renovatør Trude Aldal i BIR Transport består eksamen i gjenvinningsfaget Blir den første kvinnelige gjenvinningsoperatøren i BIR. Styret i BIR sier ja til å planlegge utvidelse av energigjenvinningsanlegget Dagens anlegg er i ferd med å nå full kapasitetsutnyttelse. Historisk sus over generalforsamlingen Aksjonærene i tildeles utbytte for første gang. BIR Bedrift vinner kontrakt for Bergen Havn om ansvar for all renovasjon Norsk Gjenvinnings innsigelser får ikke gjennomslag. Ett år siden innføring av betaling ved gjenvinningsstasjonene Bruken av stasjonene er ikke blitt negativt påvirket. BIR kjøper gjenvinningsstasjonen på Askøy Inkluderes i BIRs program for oppgradering. Ny pumpestasjon ferdig på Mjelstad Miljø Sørger for at sigevannet fra deponiet kommer ut på forsvarlig dyp i Osterfjorden. Siste ledd i serviceopplæring av ledere og mellomledere gjennomføres Viktig for å utvikle BIR som servicebedrift. Regn og flom fører til ødeleggelser ved enkelte av BIRs anlegg Vei i Rådalen må settes i stand igjen. Overløp av sigevann ved Mjelstad Miljø. BIR Bedrifts datterselskap TH Paulsen vinner kontrakten om sortering av papir fra husholdningskunder Med moderne sorteringsanlegg kan selskapet gi lavere pris enn konkurrentene med eldre anlegg. OKTOBER DESEMBER BIRs eierkommuner mottar påpekning fra Konkurransetilsynet BIRs eiere nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede saken før det gis svar i Ny avtale med Returkartong om leveringsbetingelser for drikkekartong Medfører gjennombrudd for «Returløftet». Byrådet i Bergen foreslår salg av BIR Saken får oppmerksomhet i media, men spørsmålet utsettes til neste budsjettperiode. Arbeidet med ny gjenvinningsstasjon for innbyggerne i Bergen sør starter opp Ny stasjon på Espehaugen i Fana skal stå klar sommeren Fylkesmannen i Hordaland påpeker manglende kontrollrutiner ved Mjelstad Miljø En prosjektgruppe får i oppdrag å etablere Bossug AS inngår avtale nr. 50 i Bergen Puddefjorden borettslag, Røde Kors sykehjem, Hansaparken, Møllegårdene og Tømmervågen borettslag er blant utbyggerne som velger bossug som avfallsløsning. Robert Langfjord Skålevik i BIR Transport blir første lærling som tar fagprøve som gjenvinningsoperatør Ved utgangen av 2005 har BIR elleve medarbeidere med bestått fagprøve i gjenvinningsfaget. BIR arrangerer folkemøte i Åsane om ny gjenvinningsstasjon på Hylkje Alle er enige om at bydelen trenger et nytt tilbud, men bygging på Hylkje møter motstand fra naboene. Randi Weber blir leder for BIR Privats gjenvinningsstasjon i Åsane Hun blir dermed BIRs første kvinnelige arbeidsleder. Os kommune inngår avtale med BIR om direkte fakturering av kundene Viktig for å få tettere bånd til kundene. Os er den nest siste av BIRs eierkommuner som inngår slik samarbeidsavtale. Julesekken deles ut til alle BIR-kunder for andre år på rad Blir positivt mottatt av kundene, ni av ti bruker sekken. BIR KONSERN

5 Kompetanse satt i system Mot fremtidens avfallsbehandling BIR KONSERN 6 Fokus på medarbeidere og utvikling av den menneskelige kapitalen er blitt et stadig viktigere konkurransefortrinn. For å beholde og tiltrekke nøkkelkompetanse i de kommende årene vil det være avgjørende for BIR å være en attraktiv virksomhet. For å videreutvikle BIR til en attraktiv virksomhet arbeides det målrettet innenfor følgende strategiske fokusområder: 1 Medarbeiderutvikling 1 Seniorpolitikk 1 Utvikling av bedriftskultur For at BIR skal være en ledende bedrift i forhold til endringer i markedet, vil vi satse på å tilrettelegge for utvikling av medarbeidernes kompetanse. Medarbeiderutvikling Kompetansekartleggingen som startet i 2003 er nå ferdig, og vi kan i 2006 begynne på kartleggingen av hvilke kompetansebehov BIR vil ha i fremtiden. I 2005 fikk BIR ni nye fagarbeidere i gjenvinningsfaget herav en lærling og åtte praksiskandidater. I 2006 vil elleve nye gjennomføre sine praktiske prøver. BIR har innført en mal for å kvalitetssikre hvordan prosjekter gjennomføres. I den forbindelse har vi hatt opplæring i prosjektstyring for to grupper. En tredje gruppe vil få opplæring våren 2006, og det vil bli gitt opplæring i MS Project. I desember startet vi med dataopplæring for mellomlederne og for noen av saksbehandlerne. Vi startet med Excel og fortsetter i 2006 med deler av Office-pakken. I 2006 har vi laget en opplæringsplan som omfatter blant annet kurs i lov- og avtaleverk, introduksjonsseminar og hvordan man skal gå fram ved innkjøp. Seniorpolitikk I juni 2005 ble det avholdt et lederseminar om seniorpolitikk. På seminaret deltok også representanter for Trygdeetaten, Senter for Seniorpolitikk (SSP) og busselskapet Gaia. Konklusjonen ble at hvert selskap selv skal styre sin egen seniorpolitikk, med hovedvekt på å redusere uttaket av Avtalefestet pensjon (AFP). Selskapenes tiltak for å beholde arbeidstakere i jobb skal være av individuell karakter. Det skal også avholdes et motiveringsseminar for ansatte som nærmer seg 60 år. I november 2005 ble det avholdt et seminar for alle ansatte i konsernet i aldersgruppen år. 28 ansatte deltok. Målet med seminaret var å motivere de ansatte som nærmer seg AFP-alder til å foreta et bevisst valg i forhold til når de kunne tenke seg å gå ut av arbeidslivet. Det har vært satt i verk enkelte individuelle seniorpolitiske tiltak i konsernet. Tiltakene har bestått i å redusere stillingsprosent mot full avlønning, og deling av stilling for ansatte som ønsket å trappe ned, men ikke ta ut full AFP. For 2006 er det ønskelig å få satt i gang arbeidet med milepælsamtaler for ansatte fra rundt 55 år. Samtalene er ment å være et supplement til medarbeidersamtalene, med vekt på hvordan arbeidstakeren ser sin fremtidige rolle i bedriften. Innholdet i samtalene kan flettes inn som en del av den ordinære medarbeidersamtalen. Bedriftskultur Ledelsesplattformen som ble utviklet av konsernledergruppen høsten 2004 ble implementert i organisasjonen i løpet av Høsten 2005 hadde alle lederne i BIR vært gjennom et utviklingsprogram. Lederne vil i 2006 få tilbud om coaching og individuell oppfølging i henhold til dette utviklingsprogrammet. Hele konsernet gjennomførte i 2005 en medarbeiderundersøkelse kalt MTM (MedarbeiderTilfredshetsMonitorering). I de fleste selskaper fikk man ut avdelingsrapporter som dannet grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplaner. Disse tiltaksplanene skal benyttes som ledelsesverktøy, og arbeides videre med i Målet med undersøkelsen var en tilfredshetsindeks på 70, mens resultatet ble 66. Dette er vi nokså fornøyde med, men resultatet gir også noe å strekke oss etter og arbeide videre med. Alle ansatte gjennomgikk i løpet av 2005 en omfattende serviceopplæring. I denne opplæringen var BIRs fem servicekjennetegn sentrale, samt ulike roller vi inntar i møte med kunden. Det ble lagt stor vekt på deltakermedvirkning, og alle fikk gjennom «BIR-spillet» trening i å takle ulike situasjoner som kan oppstå i arbeidssituasjonen. Filmen «Servicehelter i BIR» ble laget sommeren Ansatte medvirker i filmen hvor servicekjennetegnene fremstilles slik de praktiseres i ulike hverdagssituasjoner. BIRs servicekjennetegn 1 Stolt 1 Imøtekommende 1 Løsningsorientert 1 Profesjonell 1 Miljøriktig BIR skal være et ledende avfallsselskap innen service, miljø og gjenvinning. Vi arbeider innenfor to hovedområder: 1 Vi skal gi våre innbyggere et godt utbygd tjenestetilbud. 1 BIR skal være en tjenesteleverandør foretrukket av næringslivet. BIR har siden 2002 gjennom konsernetablering med egne atskilte selskap vært organisert for å ivareta disse to områdene. For å oppnå et godt miljø er det vesentlig å realisere produsentansvaret. Produsentansvar innebærer at et produkts miljømessige kostnader tillegges produktet. Fullt produsentansvar innebærer blant annet full kostnadsdekning for det arbeidet BIR utfører på vegne av produsentenes såkalte returselskap, og vil fremme avfallsreduksjon, økt gjenvinning og høyere servicegrad for kundene. For å oppnå et mer rettferdig betalingssystem, hvor det som kunden faktisk bruker er det som legges til grunn for betalingen (Kundeorientert renovasjon), er BIR i ferd med å innføre dataregistrert bosstømming (BossIT) for våre hentetjenester. Målet er at slik tømmeregistrering iverksettes fra årsskiftet 2007/2008. For å oppnå høy gjenvinning er et tilgjengelig returtilbud en avgjørende faktor. Avfallsmengden inn til gjenvinningsstasjonene øker raskt. BIR er derfor i ferd med å gjennomføre en kraftig oppgradering og utviding av våre elleve gjenvinningsstasjoner. Dette er vårt tiltak for å oppnå kundeorientert renovasjon for våre bringetjenester. Det er utviklet en egen mal for utforming av stasjonene med henblikk på å øke kundeservice og sikkerhet. Totalt vil BIR frem til 2009 investere for nærmere 250 mill. kroner i oppgradering og nybygging av gjenvinningsstasjoner. Bergen sentrum er regelmessig preget av forsøpling og avfallsbeholdere som står synlig og hindrer ferdsel. Avfallsløsninger må integreres i byutviklingen, og vakuumteknologi med skjulte installasjoner må aktivt tas i bruk for å skape fremtidsrettede avfallsløsninger. Det er med stor tilfredshet vi registrerer at Bergen kommune har tatt initiativ til å utvikle en forpliktende avfallsplan for de sentrumsnære strøkene i Bergen. Effektive behandlingsanlegg og gode nedstrømsløsninger er avgjørende for å oppnå lave kostnader og derved være konkurransedyktig. Innsamling og transport av avfall gir lave fortjenestemarginer, men er et nødvendig virkemiddel for kundeservice og kundekontakt. Behandlingsanleggene vil i fremtiden bli større og mer kostnadseffektive, og behandling av avfall vil enten gi materialer eller energi som sluttprodukt. Kommuner på Vestlandet som i dag ikke er tilknyttet BIR har alle deponi. Fra 2009 vil det ikke bli tillatt å deponere organisk materiale. Sammen med innskjerping av avfallsdisponeringen i forbindelse med bygge- og rivningsarbeider, vil dette gi store mengder organisk avfall som fra 2009 vil stå uten behandlingstilbud. Utnyttelse av avfallsenergi til fjernvarme gir redusert behov for oljefyring og derigjennom lavere luftforurensning og betydelig positiv miljøgevinst i Bergen sentrum. Dette bidrar til å oppfylle BIR sin strategiske målsetting om miljøriktig avfallsbehandling, men også Bergen kommunes forpliktelse om å redusere utslipp av miljøgasser. Utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarmenettet slik at også Bergen sentrum får tilgang på vannbåren varme, samt utvidelse av forbrenningsanleggets kapasitet, vil bidra i svært positiv retning. Det er viktig at avfall til forbrenning kanaliseres til lokale anlegg og at avfallseksport reduseres. Rammebetingelsene må derfor harmoniseres i de nordiske landene for å gi like konkurransevilkår. Det er med tilfredshet vi registrerer at det i Sverige foreslås å innføre skatt på forbrenning av husholdningsavfall fra 2006, slik det alt er i Norge. Det er også med stor tilfredshet vi registrerer at store deler av norsk næringsliv går sammen om å fremme fornybar energi. Vi håper at de politiske myndighetene vil foreslå nye virkemidler som både kan sikre mer fornybar energiproduksjon, og norsk tilbud for avfallsbehandling. Konkurransefortrinnet til BIR vil bli forsterket når energiprisene i fremtiden trolig blir høyere enn det vi tradisjonelt har vært vant med. Det er derfor naturlig og nødvendig at BIR utvider sin geografiske interessesfære gjennom strukturelle endringer, eller i form av tjenestesalg til andre selskap. Avfallsbehandling er en del av samfunnets infrastruktur, og er i ferd med å bli en del av samfunnets energiforsyning. Det forventes betydelige strukturendringer i avfallsbransjen, og om noen år vil det trolig kun være plass for tre til fire landsdekkende aktører. Det er viktig at BIR er aktivt med i denne prosessen, enten som selvstendig enhet, eller som del av en større enhet med nødvendig kapitalbase. Steinar Nævdal ADMINISTRERENDE DIREKTØR BIR KONSERN 7

6 Årsberetning ÅRSBERETNING For BIR-konsernet har 2005 vært et konsolideringsår hvor målet har vært å videreutvikle bedriftens servicekultur for på den måten å skape verdier for samfunnet og bedriften. Samtidig fortsetter arbeidet med å opprettholde kostnadseffektiv og miljøriktig drift. Et viktig resultat av dette er blant annet at renovasjonsprisen har vært nominelt uendret siden er etablert for å eie og forvalte datterselskap som skal 8 sørge for oppsamling, innsamling, transport og behandling av samt å utbetale utbytte til eierne. husholdningsavfall og næringsavfall. skal dessuten 9 ivareta renovasjonsforpliktelsene som eierkommunene har etter forurensingsloven. Selskapets hovedkontor ligger i Bergen. Fra 2004 til 2005 økte den konsoliderte omsetningen i konsernet med 28 mill. kroner til 405 mill. kroner, mens resultat etter skatt ble redusert med 4,1 mill. kroner til 9,4 mill. kroner. Selskapene innen lovpålagte oppgaver hadde en nedgang i omsetningen fra 2004 til 2005 med 5,6 mill. kroner til 338,4 mill. kroner, mens resultatet etter skatt ble redusert med 7,1 mill. kroner til 0,7 mill. kroner. Den konkurranseutsatte delen av konsernet økte omsetningen fra 2004 til 2005 med 33,5 mill. kroner til 369,5 mill. kroner, mens resultatet etter skatt økte med 4,9 mill. kroner til 22,6 mill. kroner. 25 skal holdes lavt og stabilt, og ikke øke utover generell lønnsog prisstigning. Miljøriktige tjenester BIR skal gi kundene tjenlige og miljøriktige avfallstjenester som tilrettelegger for god kildesortering og økt material- og energigjenvinning. Verdiøkning BIR har som målsetting å oppnå verdiøkning på selskapet, Strategigjennomføring Styret og administrasjonen har rullert strategiplanen, og fortsatt implementeringen av denne. Balansert målstyring benyttes som implementeringsverktøy. Det har i 2005 vært lagt spesiell vekt på å videreutvikle BIR til en servicevirksomhet. VEKST OG GEBYR % Lønnsvekst industriarbeider Vekst i konsumprisindeks Standard renovasjonsgebyr (1 670 kroner siden 2001) 21,55 ÅRSBERETNING Visjon og strategiske mål Visjon BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. Stabil renovasjonspris Gjennom overvåking av, og kontroll med produksjonskostnadene skal de lovpålagte tjenestene til enhver tid være konkurransedyktige. Styret har som mål at avfallsgebyret ,32 14,65 10,77 8,62 6,66 4,87 5,56 4,3 2,06 1,0 1,0 1,0 1,0 1,

7 ÅRSBERETNING Resultatregnskap - konsern Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Driftsinntekter BIR konsern hadde i 2005 en omsetning på 405 mill. kroner. Dette er en økning på 28,0 mill. kroner i forhold til året før. Økningen kommer både som følge av god drift i oppkjøpt virksomhet, og fortsatt vekst innen øvrige virksomhetsområder. Driftskostnader Driftskostnadene i konsernet økte med 30,9 mill. kroner, fra 310,5 mill. kroner i 2004 til 341,4 mill. kroner i Økningen skyldes kostnader som følge av oppkjøpt virksomhet i 2004 og økt aktivitet. Driftsresultat Driftsresultatet ble redusert med 3,0 mill. kroner, fra 66,5 mill. kroner i 2004 til 63,5 mill. kroner i Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper Andel underskudd fra BKK Varme AS var 13,1 mill. kroner i 2005 mot 11,5 mill. kroner i Økningen skyldes tilbakeføring av utsatt skatt fra tidligere år. Egenkapitalmetoden er benyttet for å beregne BIR-konsernets andel av underskuddet. Netto finanskostnader Netto finanskostnader ble redusert med 1,7 mill. kroner i 2005, fra 46,2 i 2004 til 44,5 mill. kroner i Årsresultat Konsernets årsresultat etter skatt ble 9,4 mill. kroner i 2005, mot 13,5 mill. kroner i Andel av underskudd i BKK Varme AS er da hensyntatt. 25 RESULTATUTVIKLING I BIR KONSERN Resultat etter minoritetsinteresser (i tusen kroner) EBITDA margin (i prosent) ,25 21, , , , Disponering av årsresultat Med bakgrunn i årets resultat vil styret foreslå at det utbetales et utbytte på 30 prosent av resultat etter skatt i konkurranseutsatte selskap. Dette utgjør 7,0 mill. kroner. Resterende overskudd i, 13,5 mill. kroner overføres til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør etter dette 16,4 mill. kroner. Prinsippendringer Konsernet og har endret regnskapsprinsipp vedrørende behandling av pensjon. Årsak til endringen er ønske om større forutsigbarhet i pensjonskostnadene. Tidligere år ble estimatavvik ført over resultat det året avviket oppstod. Fra og med 2005 blir estimatendringer og -avvik amortisert over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for avvik som ved årets begynnelse overstiger 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Virkning av prinsippendring medfører redusert forpliktelse med 6,5 mill. kroner i konsernet, og økt forpliktelse med 1,0 mill. kroner i. Inngående balanse er korrigert tilsvarende. Konsernet og morselskapet har endret prinsipp vedrørende klassifisering av varekostnader og annen driftskostnad. Fra og med 2005 er det kun kostnader i tilknytning til innkjøpte varer og tjenester for videresalg, samt sluttbehandlingsavgifter, som klassifiseres som varekostnad. Tidligere ble kostnader i tilvirkningsprosessen behandlet som varekostnad. Videre har konsernet endret prinsipp vedrørende beregning av sluttbehandlingsavgift for deponi til staten. Denne blir nå inkludert i omsetning og varekostnad. Sammenlignbare resultattall er omarbeidet for alle de tre prinsippendringene. Kontantstrøm, investeringer, balanse og likviditet Kontantstrøm Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2005 vært 73,8 mill. kroner (65,8 i 2004). Netto kontantstrøm for investeringsaktiviteten var på -92,5 mill. kroner (-88,5 i 2004) mens finansieringsaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på -13,3 mill. kroner (28,6 i 2004). Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -32,0 mill. kroner (5,8 i 2004). Den negative kontantstrømmen i perioden skyldes store investeringer innen lovpålagte renovasjonstjenester. KONSERNETS KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER (i tusen kroner) Investering i aksjer Per eier aksjer direkte og indirekte i følgende selskap: 1 BIR Privat AS (100 %) 1 BIR Transport AS (100 %) 1 BIR Avfallsbehandling AS (100 %) 1 BIR Bedrift AS (100 %) 1 Mjelstad Miljø AS (100 %) 1 TH Paulsen AS (100 %) 1 Retura Vest AS (50 %) 1 Bossug AS (50 %) 1 BKK Varme AS (49 %) 1 Rekom AS (11 %) 1 Retura AS (12 %) BIR deltok i tre emisjoner i 2005 med følgende beløp, BIRs andeler: 1 BKK Varme AS: 7,4 mill. kroner 1 BIR Bedrift AS: 1,8 mill. kroner 1 Retura AS: 0,4 mill. kroner Investering i utstyr I løpet av 2005 investerte BIR 51,9 mill. kroner i eiendommer/ tekniske installasjoner, og 32,7 mill. kroner i biler, maskiner og utstyr. Balanse BIR-konsern sin totalkapital utgjorde 923,6 mill. kroner ved årsslutt. Langsiktig gjeld var på 597,3 mill. kroner, og egenkapitalen 76,5 mill. kroner. Dette gir en egenkapitalandel for BIR-konsern på 8,3 prosent. har en egenkapitalandel på 11,9 prosent. Likviditet Selskapets likviditet er god. Opparbeidet likviditetsreserve er i 2005 benyttet til investeringer. Risiko Finansiell BIRs resultat vil påvirkes lite av renteutviklingen i de neste tre årene. Årsaken er at totalt 520 mill. kroner av konsernets netto lånegjeld på 597,3 mill. kroner er bundet i to store avdragsfrie obligasjonslån som har fast rente frem til utgangen av Operativ risiko BIRs energigjenvinningsanlegg er både et behandlingsmottak for restavfall og en stor energiprodusent. BIR har garantert en årlig energileveranse på 200 GWh/år overfor BKK Varme AS. BIRs operative risiko er i all hovedsak knyttet til energigjenvinningsanlegget. Anlegget er skadeforsikret, og forsikringen trer i kraft hvis en driftsstans varer lenger enn 14 dager. Forsikringssummen er begrenset oppad til 75 mill. kroner. Markedsrisiko Markedsrisikoen for BIR er begrenset fordi 58,3 prosent av konsernets inntekter er knyttet til å forvalte og utføre eierkommunenes lovpålagte renovasjonsoppgaver. Omdømme Som offentlig miljøbedrift er BIR spesielt eksponert for omdømmerisiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet både internt og eksternt. Derfor må bedriften ha spesiell oppmerksomhet på både egne og innleverte avfallsmengder, samt utslipp fra de ulike virksomhetene. BIR har etablert system for oppfølging og kontroll av avvik innenfor kundeservice, utslipp og avfallsmottak. Det arbeides likevel stadig med forbedringer for tettere oppfølging innen enkelte deler av konsernet. De senere år har det vært fokusert på offentlige bedrifter som både driver monopol og konkurranseutsatt virksomhet. For å ivareta behovet for integritet ved offentlige anbud der BIRs datterselskap er tilbydere, er det etablert en egen anbudsinstruks som trer i kraft i slike situasjoner. Dette styrker også selskapets troverdighet. Konkurransetilsynet har gjennom brev til eierne av bedt disse vurdere å splitte opp selskapet, og gjøre endringer i prosessen for anbudsutlysninger for å sikre konkurransen i det lokale avfallsmarkedet. Konklusjon forventes å foreligge innen utgangen av Konkurransetilsynet har også rettet henvendelse til selskapet TH Paulsen AS vedrørende anbud som selskapet har gitt til BIR Privat AS. Henvendelsen er besvart fra virksomheten, og det forventes en avklaring i løpet av våren/sommeren ÅRSBERETNING 11

8 ÅRSBERETNING Organisasjon og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2005 hadde BIR-konsernet 261 fast ansatte. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 44,9 år. Sammenlignbare tall for 2004 var 248 fast ansatte, og en gjennomsnittsalder på 48,5 år. Rekruttering og likestilling Kvinneandelen var på 12,6 prosent i konsernet som helhet, og 41,7 prosent i konsernledelsen. Kvinneandelen er 25 prosent i konsernstyret, og 38 prosent i styrene til BIRs datterselskap. Det er et mål for styret å øke kvinneandelen både i virksomheten og i styrende organer ved rekruttering til ledige stillinger og verv. Medarbeiderutvikling Som ledd i utviklingen av servicekulturen i BIR, har styret initiert et opplæringsprogram. Samtlige ansatte og alle som utfører tjenester for BIR, har gjennomført obligatorisk opplæring i kundeservice. Opplæringen startet i 2004 og ble fullført i Styret har også vedtatt et lederutviklingsprogram som startet i 2004 og ble sluttført i Seniorpolitikk Styret vedtok i 2004 retningslinjer for seniorpolitikken i BIR. Dette er en del av BIRs arbeidsgiverpolitikk. I 2005 ble det gjennomført samling for ansatte mellom 58 og 61 år samt ulike individuelle seniorpolitiske tiltak. Styret ønsker å redusere uttak av AFP (avtalefestet pensjon). Seniorpolitiske tiltak kan benyttes for å redusere virksomhetenes kostnader i forbindelse med denne avtaleforpliktelsen. Tiltak vurderes av, og tilpasses til, den enkelte virksomhet i BIR. Arbeidsmiljø BIRs virksomhet skal utføres på en slik måte at det oppstår færrest mulige skader på mennesker, miljø og materiell. BIR har tradisjonelt hatt et høyt langtids sykefravær. Derfor har selskapet gjennom mange år arbeidet aktivt for å redusere sykefraværet, blant annet gjennom individuell oppfølging av sykemeldte og bruk av aktiv sykemelding. Styret er fornøyd med den positive utviklingen de siste årene. Fra 17,2 prosent sykefravær i 2000, har fraværet sunket til 10,5 prosent i I fjor var langtidsfraværet 5,9 prosent, og korttidsfraværet 4,6 prosent. Antall fraværsskader ble redusert i 2005 sammenlignet med Det var også en nedgang i antall fraværsdager som skadene medførte sammenlignet med året før, 173 dager i 2005, mot 276 dager i To hendelser var av en så alvorlig karakter at de ble rapportert til Arbeidstilsynet og politiet. Ytre miljø BIR Avfallsbehandling AS Avfallsforbrenning gir belastninger på ytre miljø. Styret kan med tilfredshet konstatere at utslippene til luft og vann fra energigjenvinningsanlegget (forbrenningsanlegget) ligger godt innenfor konsesjonsgrensene. BKK Varme AS BKK Varme AS utnytter varmeenergien fra BIR Avfallsbehandling AS sitt energigjenvinningsanlegg i Rådalen. En betydelig andel av bygningsmassen i Bergen sentrum baserer sin oppvarming på oljefyrte kjeler. Forutsatt at fjernvarmen erstatter olje, reduserer denne utslipp tilsvarende tonn CO 2. Mjelstad Miljø AS Deponiet på Mjelstad kan ved uforutsette hendelser gi belastninger på ytre miljø. Det er i 2005 investert i ny fangdam som skal redusere muligheten for oversvømmelser ved ekstreme nedbørsmengder. Som et av svært få deponi her i landet, har selskapet etablert et etterdriftsfond. Det er et mål at etterdriftsfondet i løpet av deponiets driftstid skal oppnå en kapitalbase på minimum 20 mill. kroner. Øvrige deler av konsernet For BIRs øvrige aktiviteter anser styret at faren for skader på det ytre miljø er begrenset ALDERS- OG KJØNNSFORDELING I BIR KONSERN Det psykososiale arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt, Fjernvarme og dette bekreftes gjennom de klimaundersøkelser som er Utnyttelse av avfallsenergi gir redusert behov for oljefyring, % Menn gjennomført. mindre luftforurensning og betydelig positiv miljøgevinst i Kvinner Bergen sentrum i tråd med politiske målsettinger for byen. Totalt fast ansatte Samtidig oppfylles BIRs strategiske målsetting om miljøriktig Kundeorientert renovasjon SYKEFRAVÆR I BIR KONSERN avfallsbehandling. Antall I tråd med regjeringens intensjoner, ønsker BIR et betalingssystem hvor det som kunden faktisk bruker av en BIR-tjeneste Langtidsfravær 100 BKK Varme AS har søkt om utvidet konsesjon for fjernvarme Korttidsfravær i Bergen sentrum. Ferdig utbygd vil fjernvarmenettet gi en er det som legges til grunn for betalingen (Kundeorientert 82 % samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 100 mill. kroner per år. renovasjon). Målet er å oppnå: ,6 Utvidelsen er ikke økonomisk forsvarlig uten tilgang på mer rettferdig gebyrfordeling varme produsert ved hjelp av avfallsenergi økt kildesortering og materialgjenvinning ,5 Utvidelse av energigjenvinningsanlegget 1 lavere selvkost og økt verdiskaping gjennom 44 Energigjenvinningsanleggets (forbrenningsanleggets) tekniske strategisk kontroll med avfallsstrømmen kapasitet ble fullt utnyttet i Målet er å innføre kundeorientert renovasjon innen utgangen 30 7,7 7,4 7,5 av Avfallsforbrenning med energigjenvinning er et av de statlige ,9 6 tiltakene for å fremskaffe alternative energikilder. Forbudet ,6 13 4,2 mot deponering av nedbrytbart (organisk) avfall fra 2009 innføres for å redusere miljøbelastningene ved deponering av Bedre tilbud i Bergen sentrum ,6 0 2, år år år år år 3 2,1 avfall på åpne fyllinger. Denne endringen vil gi tilgang på mer organisk avfall til forbrenning. Endringer i byggeforskriftene 0 gir også føringer når det gjelder sluttdisponering av bygg- og rivningsavfall, noe som vil kreve ytterligere ny kapasitet. Utvikling Gjennom en utvidelse av energigjenvinningsanlegget har BIR mulighet for å tilby behandling av restavfall fra større deler av Hordaland. Styret vedtok i 2005 å gå videre med planleggingen av en slik utvidelse. Et utvidet energigjenvinningsanlegg kan være på plass innen Utredning av biogassanlegg Bruk av matavfall til dyrefôr blir ikke tillatt etter Da vil det være behov for nye behandlingsmuligheter for dette avfallet. BIR er i gang med å utrede ulike behandlingsformer. Etablering av et biogassanlegg, på egen hånd eller i samarbeid med andre, er et sannsynlig alternativ. Det kan også være aktuelt å vurdere om behandling av slam og matavfall kan ses i sammenheng. Gjennom å løse de to ulike oppgavene samtidig, oppnås en synergieffekt som kan bidra positivt til etableringen av et biogassanlegg. AVFALLSMENGDER OG GJENVINNINGSGRAD INNEN LOVPÅLAGT RENOVASJON Tonn Avfallsmengde håndtert Total gjenvinningsgrad flere returpunkt og bossug Renovasjon i bymessige strøk byr på spesielle utfordringer. Tilgang på gode kildesorteringsløsninger, og visuell forsøpling som følge av avfallsbeholdere på gaten, er noen av disse. Gjennom eget bystyrevedtak knyttet til behandling av BIRs avfallsplan for har Bergen kommune forpliktet seg til at man i samarbeid med BIR skal finne fram til nye steder for flere returpunkt i Bergen sentrum. Gjennom BIR sitt deleide datterselskap Bossug AS, kan BIR tilby avfallshåndtering basert på skjulte oppsamlingstanker som tømmes ved hjelp av vakuum. Vanlige avfallsbeholdere blir overflødige der bossug er valgt som avfallsløsning. Bakgrunnen for etableringen av selskapet i 2003, var å bidra til et ryddigere sentrum i Bergen. Dagens problemer med beholdere som ikke trekkes bort fra gatene etter tømming, vil forsvinne der bossug innføres. Styret mener det er viktig at det vedtas en overordnet plan for de sentrumsnære strøkene i Bergen hvor det inngår at vakuumteknologi tas aktivt i bruk for å etablere fremtidsrettede avfallsløsninger. En slik utbygging krever tilknytningsplikt både fra privat- og bedriftskunder. 80% 65% ÅRSBERETNING

9 ÅRSBERETNING Rammebetingelser Fjernvarme Verdien av fjernvarme og avfallsforbrenning som alternativ energikilde vil gjøre seg enda sterkere gjeldende i årene som kommer. Styret mener derfor at det må gis incentivordninger for å fremme utbygging av fjernvarme. Synspunktet fremmes stadig mot politiske myndigheter gjennom de interesseorganisasjoner BIR er medlem i. Avfall til forbrenning/energigjenvinning Styret mener det er viktig at avfall både ut fra miljøhensyn, men ikke minst hygieniske årsaker, må kanaliseres til lokale forbrenningsanlegg. Styret vil arbeide for at rammebetingelser i form av statlige avgifter harmoniseres i de nordiske landene for å gi like ramme- og konkurransevilkår. «Returløftet» «Returløftet» er et samarbeidsprosjekt mellom renovasjonsselskapene i byene Fredrikstad, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Prosjektet er etablert for å få produsentene til å dekke en større del av innsamlings- og gjenvinningskostnadene slik de skal etter forurensningsloven. I 2005 ble det inngått en ny avtale som innebærer at de aller fleste kommuner får doblet vederlaget for drikkekartong som leveres til Hurum fabrikker for gjenvinning. Emballasjeprodusentene/-brukerne og avfallsselskapene skal samarbeide om å utvikle bedre og billigere måter å samle inn drikkekartong og annen emballasje. Det neste målet for «Returløftet» blir å oppnå bedre finansiering av plastinnsamlingen, slik at BIR kan gi kundene et bredere leveringstilbud for plast. Fremtidsutsikter Avfallsbransjen står foran store strukturendringer de nærmeste årene. Styret ønsker at BIR skal være en aktiv deltager og bidragsyter i denne utviklingen. For å ivareta eiernes investeringer i energigjenvinningsanlegg og fjernvarmenett, er det nødvendig å utvikle BIR til en avfalls- og energivirksomhet. Dette vil gi et miljømessig positivt bidrag til å oppfylle lokale Kyoto-forpliktelser og ivareta regionens behov for avfallsbehandling. BIRs eierandel i BKK Varme AS er av vesentlig strategisk betydning. Gjennom sitt medeierskap har BIR innflytelse på levering og salg av fjernvarmen, og kan sikre høyest mulig energiutnyttelse av avfallet. Styret imøteser med interesse utviklingen av nye prosjekter hvor fjernvarme kan inngå som et naturlig element, både som energikilde og som del av virksomhetens miljøprofil. Takk til ansatte Styret ønsker å takke samtlige ansatte for positiv endringsog innsatsvilje, samt godt utført arbeid i året vi har lagt bak oss. Stadige endringer i rammebetingelsene og utvidelse av organisasjonen, medfører et stort behov for fleksibilitet hos de ansatte for at bedriften skal lykkes. Styret i BIR kan konstatere at organisasjonen har den nødvendige fleksibiliteten, og derved er godt forberedt for den videre utviklingen av selskapet. STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Liv Røssland STYRELEDER Albrigt Sangolt NESTLEDER Kjersti Toppe STYREMEDLEM ÅRSBERETNING Hans Edvard Seim STYREMEDLEM Espen Sandøy ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Gustav Bahus STYREMEDLEM Svein Austrud ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Geir Dale STYREMEDLEM Steinar Nævdal ADMINISTRERENDE DIREKTØR

10 BIR konsern Resultatregnskap BIR konsern Beløp i hele tusen kroner Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 3, Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER Overføringer Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte Avgitt netto konsernbidrag til datterselskap Resultat per aksje i kroner 406

11 Eiendeler Egenkapital og gjeld BIR konsern BIR konsern Beløp i hele tusen kroner Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Konsesjonsrettigheter Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Beløp i hele tusen kroner Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Finansielle anleggsmidler 0 0 Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Aksjer i andre selskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Fremtidige energileveranser Annen uopptjent inntekt Sum avsetning for forpliktelser OMLØPSMIDLER Fordringer Annen langsiktig gjeld Kundefordringer Gjeld til kredittinstitusjoner Andre fordringer Øvrig langsiktig gjeld Sum fordringer Sum annen langsiktig gjeld Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 31. desember 2005, 20. april 2006 Liv Røssland STYRELEDER Albrigt Sangolt NESTLEDER Kjersti Toppe STYREMEDLEM Hans Edvard Seim STYREMEDLEM Espen Sandøy ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Gustav Bahus STYREMEDLEM Svein Austrud ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Geir Dale STYREMEDLEM Steinar Nævdal ADMINISTRERENDE DIREKTØR

12 Kontantstrømoppstilling Noter BIR konsern Beløp i hele tusen kroner Note 1: Regnskapsprinsipper OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Betalbar skatt Gevinst ved salg av aksjer og anleggsmidler Avskrivninger Tilført fra årets virksomhet Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling Endring avsetning for andre forpliktelser Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Investeringer i aksjer Salg av aksjer (salgssum) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter FINANSIERINGSAKTIVITETER for av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler med begrenset Innbetaling av egenkapital I morselskapet er datterselskaper og tilknyttede selskaper vurdert levetid avskrives planmessig. Avskrivninger foretas fra og med Utbetaling av utbytte etter kostmetoden. det året de tas i bruk. Påkostninger som vesentlig øker drifts Opptrekk av nye lån 0 0 middelets verdi eller levetid balanseføres. Utgifter forbundet Nedbetaling av langsiktig gjeld med normalt vedlikehold og reparasjoner antas å påløpe jevnt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter over anleggsmiddelets levetid og blir løpende kostnadsført Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskapene BIR Privat AS, BIR Transport AS, BIR Avfallsbehandling AS, BIR Bedrift AS, Tor Henning Paulsen AS (datterselskap av BIR Bedrift), Mjelstad Miljø AS, Retura Vest AS (50 prosent datterselskap av BIR Bedrift AS) og Bossug AS. Metoder for konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskap hvor eier direkte eller indirekte mer enn 50 prosent av aksjekapitalen eller har kontrollerende eierinteresse. Regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper for hele konsernet. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når selskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskapene i konsernet er avstemt og eliminert. Tilknyttet selskap er definert som selskap der eier mellom 20 og 50 prosent og har betydelig eierinnflytelse. BKK Varme AS er et tilknyttet selskap og regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Etter egenkapitalmetoden vurderes investeringen til investors andel av egenkapitalen, og andel av resultat inntekts-/ kostnadsføres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Minoritetsinteresser Minoritetens andel av resultatet etter skatt er vist på egen linje etter konsernets årsresultat. Minoritetens andel av egenkapitalen er vist på egen linje som spesifikasjon av konsernets egenkapital. Bruk av estimater Ved utarbeidelsen av regnskapet vil det benyttes forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsførte verdier av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelige estimater. Inntektsføringsprinsipp Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige gjeldsposter er klassifisert som kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost redusert Nedskrivninger Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på varig verdifall for eiendelene. Nedskrivning foretas i den grad gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Med gjenvinnbart beløp menes det høyeste beløp av fremtidig diskontert kontantstrøm og estimert netto salgspris. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer bokføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap.

13 Noter Note 2: Segmentinntekter (beløp i hele tusen) Betalingsmidler Betalingsmidler vurderes til markedsverdi og omfatter kontanter, tidbundne bankinnskudd og andre likvidplasseringer. Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er mer enn 50 prosent sannsynlig at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved beregning av oppgjørsverdi. Finansielle instrumenter BIR har inngått rentebytteavtaler for å oppnå ønsket rentebindingstid på innlånssiden. Inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene resultatføres over avtalenes løpetid. Skatt Skattekostnaden inkluderer betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes etter gjeldsmetoden. Ved beregningen hensyntas midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt skattemessige underskudd til fremføring. Utsatt skatteforpliktelse neddiskonteres ikke. Utsatt skattefordel som ikke kan utlignes, blir balanseført dersom anvendelsen av skattefordelen kan sannsynliggjøres ved fremtidig inntjening. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført, er skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte mot investering i balansen. Resultat per aksje Resultat per aksje beregnes ved å dividere periodens resultat med et veid gjennomsnitt av antall aksjer for perioden. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen viser den samlede kontantstrøm fordelt på operasjonell drift, investerings- og finansieringsaktiviteter. Oppstillingene viser de enkelte aktiviteters virkning på likviditetsbeholdningen. Prinsippendringer Sluttbehandlingsavgift deponi Fra og med 2005 vises sluttbehandlingsavgift deponi (fiskalavgift) til staten som en del av omsetningen. Sammenligningstall er oppdatert. Varekostnad Kjøp av varer og tjenester beregnet på videresalg presenteres i resultatregnskapet som varekostnad. Dette inkluderer kjøpte transporttjenester og avgift for behandling av avfall. Tidligere ble kostnader knyttet til tilvirkningsprosessen presentert som varekostnad. Prinsippendring innebærer reklassifisering fra varekostnad til annen driftskostnad. Fra og med 2005 inkluderes også sluttbehandlingsavgift til staten for behandling av avfall. Sammenligningstall er oppdatert. Pensjonskostnader har delegert all virksomhet knyttet til betjening av eierkommunenes ansvar for renovasjon i henhold til forurensingsloven til Opptjente pensjonsrettigheter for konsernets ansatte er sikret datterselskapet BIR Privat AS. sine ordinære salgsinntekter består i hovedsak av tjenester knyttet til administrasjonstjenester gjennom pensjonsavtale i Vital ASA. Brutto pensjonsforpliktelse overfor datterselskaper. Konsernintern omsetning utgjør for kroner. er nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter basert på aktuarmessige beregninger og antatt fremtidig lønns- og pensjonsvekst. Pensjonsmidlene er vurdert til markedsverdi. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad minus forventet avkastning på pensjonsmidlene) er inkludert i lønnskostnadene. 22 Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet. BIR Privat AS Brutto pensjonskostnad omfatter verdien av årets opptjente og BIR Transport AS er ikke skattepliktige for pensjonsrettigheter, rentekostnad på brutto pensjonsforpliktelse og amortisering av urealiserte gevinster og tap. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i, og avvik fra, beregningsforutsetningene (estimatendringer og - avvik) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som ved årets begynnelse overstiger 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelse/forskuddsbetalt pensjon er klassifisert som langsiktig gjeld/fordring i balansen. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Tidligere ble estimatavvik ført over resultat det året avviket oppstod. Fra 2005 er det kun estimatavvik utover korridor som føres over resultat. Virkning av endring utgjør i kroner i økt forpliktelse per Virkning på konsernet er redusert forpliktelse med kroner. Endring er ført i inngående balanse og sammenligningstall er oppdatert. BIR konsern Salgsinntekt Inntekter fra lovpålagt virksomhet Salg av energi Sum salgsinntekter Utleie av eiendom Annet Sum annen driftsinntekt Sum omsetning

14 Noter Note 3: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv (beløp i hele tusen) Note 4: Andre driftskostnader (beløp i hele tusen) BIR konsern BIR konsern Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjoner Innleid personale Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Spesifikasjon av annen driftskostnad Etterbetaling av sluttbehandlingsavgift Leie av utstyr Husleie og andre kostnader eiendom Kjøp og reparasjon av driftsmateriell Markedsføring, annonser og informasjon Opplæring Annet Sum andre driftskostnader BIR konsern Ytelser til ledende personer Styret Bedriftsforsamling Adm. dir. Styret Bedriftsforsamling Lønn/honorar Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Det er ikke gitt lån eller stilt garanti til fordel for daglig leder, styremedlemmer eller andre nærstående personer. Det eksisterer ingen bonusavtale, opsjonsavtale eller avtale om sluttvederlag til adm.dir. eller medlemmer av styret. BIR konsern Revisjonshonorar Revisjonsrelaterte tjenester Skatt- og avgiftsrådgivning Honorar til revisor for andre tjenester Sum Alle tall er eks. merverdiavgift. Ernst & Young AS er revisor for hele BIR-konsernet.

15 Noter Note 5: Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (beløp i hele tusen) Note 6: Finansielle anleggsmidler (beløp i hele tusen) Tomter Bygninger og annen eiendom Anskaffelseskost per Tilgang Avgang Anskaffelseskost per Akkumulerte avskrivninger per Akkumulerte nedskrivninger per Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Avskrivningssats 0 % 3-7 % 14 % % 33 % Biler Maskiner og annet utstyr Inventar og IT Sum varige driftsmidler Balanseført Datterselskap i Forretningskontor Eierandel Stemmeandel verdi 2005 BIR Bedrift AS Bergen 100 % 100 % BIR Privat AS Bergen 100 % 100 % BIR Transport AS Bergen 100 % 100 % BIR Avfallsbehandling AS Bergen 100 % 100 % Mjelstad Miljø AS Osterøy 100 % 100 % Tor Henning Paulsen AS* Bergen 100 % 100 % Bossug AS Bergen 50 % 50 % 100 Retura Vest AS* Bergen 50 % 50 % *Datterselskap av BIR Bedrift AS. Selskapene Bossug AS og Retura Vest AS er inkludert i konsernregnskapet på grunn av bestemmende innflytelse. Tilknyttet selskap BKK Varme AS Bergen 49 % 49 % BIR konsern Anskaffelseskost per Anskaffelseskost på kjøpstidspunkt Tilgang Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Avgang Goodwill Anskaffelseskost per Inngående balanse Tilgang/avgang i perioden Akkumulerte avskrivninger per Avskrivning goodwill -72 Akkumulerte nedskrivninger per Andel årets resultat Balanseført verdi per Balanse per BIR konsern Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Avskrivningssats 0 % 3-7 % 14 % % 33 % Andre aksjer Rekom AS Bergen 11 % 11 % 249 Retura AS Oslo 12 % 12 % 658 I posten maskiner og annet utstyr er det balanseført driftsmidler med kroner som ikke er tatt i bruk. Disse er ikke avskrevet i Driftsmidlene skal brukes til registrering av tømmedata. Videre innholder posten balanseført delelager med kroner. Årlig leiebeløp for areal knyttet til deponi er kroner. Leieavtalen gjelder fram til 1. juli 2025 uten rett til oppsigelse for begge parter. Immaterielle eiendeler Konsesjonsrettigheter Goodwill Sum immaterielle eiendeler Anskaffelseskost per Tilgang 0 Avgang 0 Anskaffelseskost per Akkumulerte avskrivninger per Akkumulerte nedskrivninger per Balanseført verdi per Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær* Lineær Avskrivningssats 3 % 20 % *Avskrives over forventet brukstid på konsesjon.

16 Noter Note 7: Aksjer og aksjonærinformasjon (beløp i hele tusen) Note 9: Pensjoner (beløp i hele tusen) Morselskapets aksjekapital består av aksjer pålydende kroner. Morselskapet er 100 prosent eiet av ni kommuner. Aksjene gir like rettigheter. OVERSIKT OVER AKSJONÆRER PER Eiere Aksjer Andel Askøy kommune ,74 % Bergen kommune ,00 % Fusa kommune 665 1,33 % Kvam herad 166 0,33 % Os kommune ,74 % Osterøy kommune ,54 % Samnanger kommune 440 0,88 % Sund kommune 920 1,83 % Vaksdal kommune 805 1,60 % ,00 % Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 364 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom Vital Forsikring ASA BIR konsern Sikret Sikret ordning AFP Totalt ordning AFP Totalt Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av estimatavvik Administrasjonskostander Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad før pensjonsløfte Endring pensjonsløfte datterselskaper Netto pensjonskostnad Note 8: Egenkapital (beløp i hele tusen) Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital per Prinsippendring *) Sikret Sikret Egenkapital per ordning AFP Totalt ordning AFP Totalt 29 Utbytte Årets resultat Egenkapital per BIR konsern Aksjekapital Overkursfond Annen EK Andel EK minoritet Sum Egenkapital per Prinsippendring *) Egenkapital per Utbytte Årets resultat Egenkapital per *) Konsernet har gjennomført prinsippendring vedrørende pensjon. Se note 1. Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse før pensjonsløfte Pensjonsløfte datterselskaper Netto pensjonsforpliktelse BIR konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av estimatavvik Administrasjonskostander Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad før pensjonsløfte Endring pensjonsløfte datterselskaper -548 Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse før pensjonsløfte Pensjonsløfte datterselskaper Netto pensjonsforpliktelse ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,50 % 5,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,50 % 6,75 % Forventet lønnsregulering 3,00 % 3,50 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,00 % 3,00 % Uttakstilbøyelighet AFP-ordning % % har inngått avtale med BIR Privat AS, BIR Avfallsbehandling AS og BIR Transport AS om at BIR AS skal dekke den aktuarmessige underdekningen for datterselskapene frem til Opptjening for ansatte i de respektive datterselskaper fra og med er reflektert som forpliktelse i døtre.

17 Noter 2005 Note 10: Obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner og øvrig langsiktig gjeld (beløp i hele tusen) Note 13: Skatter (beløp i hele tusen) BIR konsern BIR konsern Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Obligasjonslån VNR N Obligasjonslån VNR N Sum Stort Forfall Rentesats Rente bundet til Lån Den norske Bank mars ,06 % 3. april 2006 Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Avstemming nominell til faktisk skattekostnad Ordinært resultat før skatt x 28 % Andel av resultat fra ikke-skattepliktige selskap x 28 % Andel av resultat i tilknyttede selskap x 28 % Permanente forskjeller x 28 % Sum skattekostnad Ubenyttet trekkreserve Forfall Rentesats Obligasjonslån VNR N feb ,75 % Obligasjonslån VNR N des ,15 % Obligasjonslån er avdragsfrie. Rente betales etterskuddsvis årlig Gjeld som forfaller senere enn fem år etter balansetidspunkt utgjør kr gjorde en rentebytteavtale sommeren Dette ble gjort for å rentesikre obligasjonslån Inntekter knyttet til denne avtalen blir regnskapsført over obligasjonslånets løpetid. Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet. BIR Privat AS og BIR Transport AS er ikke skattepliktige for 2005, og vil være unntatt skatteplikt så lenge de driver virksomhet som ikke har som formål å gå med overskudd. Skatt er derfor ikke innarbeidet i sel- 31 Note 11: Bankinskudd (beløp i hele tusen) 30 skapsregnskapet for selskapene. BIR konsern Beregnet skattekostnad for BIR Privat AS og BIR Transport AS i 2005 gitt skatteplikt, kan tilnærmingsvis beregnes ved å multiplisere «Ordinært resultat før skattekostnad» med nominell Bundne skattetrekksmidler skattesats. BIR har inngått konsernkontoavtale som innebærer at de deltagende konsernselskapene er solidarisk ansvarlige for de trekk som andre selskap i konsernet har gjennomført. Oversikt over skatteeffekten på midlertidige forskj Fordringer Anleggsmidler Pensjoner Avsetninger god regnskapsskikk Korreksjonsskatt Fremførbart underskudd Sum utsatt skatt Endring i utsatt skatt i balansen utgjør kroner hvorav kroner er relatert til resultatført skattekostnad. Resterende endring på kroner gjelder skatteeffekt på konsernbidrag ført direkte i balanse. Totalt BIR konsern Innskudd Innestående på konsernkontosystem Note 12: Konsernmellomværende (beløp i hele tusen) Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Fordring konsernbidrag og utbytte Sum Gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Konsernbidrag Sum Note 14: Finansposter (beløp i hele tusen) BIR konsern Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader

18 Noter 2005 Revisjonsberetning Note 15: Pantstillelser og garantier har i sammenheng med transportløyve stilt garanti overfor Hordaland Fylkeskommune på kroner. Garantien er dekket gjennom avtale med bank. har i sammenheng med løyve for eksport av spesialavfall stilt garanti overfør Statens Forurensingstilsyn på kroner. Garantien er dekket gjennom avtale med bank. Lån til er garantert av eierne i. Garantiprovisjonen er på 40 punkter. har ikke kassekredittkonto. har stilt selvskyldnerkausjon overfor BIR Privat AS, BIR Transport AS og BIR Avfallsbehandling AS vedrørende deres garantier overfor tollvesenet på henholdsvis , og kroner har stilt selvskyldnerkausjon for Bossug AS vedrørende selskapets kassekredittkonto på kroner. Videre har BIR AS stilt selvskyldnerkausjon vedrørende bankgarantier på henholdsvis og kroner for Bossug AS. har stilt selvskyldnerkausjon på kroner for Mjelstad Miljø AS vedrørende lån opptatt av selskapet. BIR Bedrift AS har i sammenheng med transportløyver stilt garanti overfor Hordaland Fylkeskommune på kroner. Garantien er dekket gjennom avtale med bank. BIR Bedrift AS har stilt sikkerhet for lån og kassekreditt ved å pantsette fordringer, driftstilbehør og motorvogner for inntil 29 mill. kroner. I tillegg er aksjer i datterselskapet Tor Henning Paulsen AS pantsatt. Kassekredittkonto har positiv saldo per BIR Bedrift AS har i tillegg stilt selvskyldner kausjon for gjeld i datterselskaper med kroner. Etterdrift av Mjelstad Miljø AS sitt deponi skal ivaretas av en egen stiftelse. Mjelstad Miljø AS har kostnadsført kroner i påvente av årets krav til innbetaling til Stiftelsen Restdeponis Etterdriftsfond. Note 16: Forskuddsbetaling Det ble i år 2000 inngått en avtale mellom og BKK Varme AS som gjør BIR ansvarlig for fremtidige energileveranser tilsvarende 200 GWh per år i 35 år. har mottatt vederlag på 120 mill. kroner for dette som periodiseres over kontraktens levetid basert på nominelle beløp. Ved utgang år 2005 utgjør periodisert forskuddsbetaling kroner. Tilsvarende tall ved utgang år 2004 var kroner

19 Todelt konsern KONSERNBAKGRUNN Siden 2002 har BIR vært organisert som et konsern der eiendomsdrift og fellestjenester er plassert i morselskapet, og hvor datterselskapene til sammen gir et komplett tjenestetilbud innen avfallshåndtering. Organiseringen er ikke ulik mange andre aksjeselskap i et konsern. Det som er spesielt for BIR, er at konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfallet. Det er BIR Privat AS i samarbeid med BIR Transport AS som utfører disse tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Avfallsbehandling AS, BIR Bedrift AS og Bossug AS utgjør den andre delen av konsernet. Disse tilbyr alle sine ulike tjenester i bedriftsmarkedet i konkurranse med andre tilbydere. KONSERNBAKGRUNN Fellestjenester, konsern Steinar Nævdal Administrerende direktør Lovpålagte renovasjonstjenester Tjenester i fri konkurranse Trygve Danielsen Økonomisjef Laila Mjanger IT-sjef Kjersti Kildahl Informasjonssjef Birte Aasen Personalsjef Oddrun Konglevoll Kvalitetssjef BIR Privat AS Steinar Nævdal Daglig leder BIR Transport AS Stein Bratland Daglig leder BIR Avfallsbeh. AS BIR Bedrift AS Bossug AS Asbjørn Ravnanger Daglig leder Eivind Fykse Daglig leder Morten Straume Daglig leder Ingrid Hitland Markedssjef Toralf Igesund Forvaltn. og utvikl. sjef Lars Hille Biosjef Mjelstad Miljø AS TH Paulsen AS Retura Vest AS Einar Håland Eivind Fykse Victor Salomonsen Daglig leder Daglig leder Daglig leder

20 LOVPÅLAGTE RENOVASJONSTJENESTER 36 BIR Privat AS BIR Privat eies 100 prosent av. Selskapet har 58 fast ansatte og sju kontraktsansatte. BIR Privat AS ble etablert i 2002 og inngår i BIR-konsernet. Alt ansvar eierkommunene har for alle lovpålagte plikter knyttet til husholdningsavfall, er delegert til BIR Privat. Selskapet er ansvarlig for innsamling og behandling av restavfall, papir, papp, glass-/metallemballasje, plast, sortert grovavfall samt mottak av farlig avfall fra privathusholdningene. BIR Privat driver også elleve gjenvinningsstasjoner for mottak av sortert grovavfall i BIR-området. Det bor mennesker i regionen, noe som utgjør 6,7 prosent av befolkningen i Norge, og 69 prosent av innbyggerne i Hordaland. Kvam herad kom inn som den niende eierkommunen i 2004, og BIR Privat har overtatt alle renovasjonsordninger her fra 1. januar Kundeorientert renovasjon BIR Privat har gjennom flere år arbeidet målrettet med økt kundefokus og markedstenkning. Utvikling av nye tilbud og fornying av tjenestene er samlet under prosjektet Kundeorientert renovasjon. Samtidig må selskapet ivareta den lovpålagte forvaltningsoppgaven som blant annet skal ivareta likebehandling av kundene. Det legges vekt på å gi kundene størst mulig frihet til å velge hvilke tjenester de ønsker, innenfor lovpålagte rammebetingelser. BIR Privat har et samfunnsansvar, og fokuserer også på at tjenestene skal være miljøriktige. I tillegg skal driften være kostnadseffektiv for å sikre et lavest mulig gebyr. I 2005 har det innenfor kundeorientert renovasjon vært arbeidet spesielt med gjenvinningsstasjoner og BossIT dataregistrert bosstømming. Nye gjenvinningsstasjoner Gjenvinningsstasjonene blir en stadig viktigere del av BIRs kundetilbud. Avfallsmengdene som kundene leverer til stasjonene øker, og dette stiller nye krav til hvordan denne typen avfallsmottak organiseres. BIR har som langsiktig mål at alle gjenvinningsstasjonene skal være utformet etter en felles modell, der kundevennlighet, god trafikkflyt og sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte. Som et ledd i dette bygges det ny gjenvinningsstasjon på Espehaugen i Fana. Det er også etablert et prosjekt for ny gjenvinningsstasjon i Åsane. I tillegg ble det i 2005 startet planlegging av nye gjenvinningsstasjoner på Askøy og Dale, samt i Vaksdal kommune. Gjenvinningsstasjonen på Espehaugen skal stå ferdig i juli 2006, og vil bli en av landets største og mest moderne. Denne stasjonen vil være den tredje som BIR bygger etter den nye modellen. Den første, gjenvinningsstasjonen i Samnanger, stod ferdig våren Den nye stasjonen i Os er klar i april Når stasjonen på Espehaugen åpner, vil driften ved gjenvinningsstasjonen i Rådalen bli avviklet. De nye gjenvinningsstasjonene på Hylkje, Askøy og i Vaksdal er planlagt ferdige i Mye av det som leveres til gjenvinningsstasjonene er fullt brukbare ting som kan være til nytte for andre. Til nå har det blant annet av sikkerhetsmessige grunner ikke vært tillatt for kundene å lete etter ting i containerne. Nå planlegger BIR byttehaller i tilknytning til nybygde gjenvinningsstasjoner. Den første hallen kommer på den nye gjenvinningsstasjonen på Espehaugen. Oppgraderinger og lengre åpningstider I tillegg til arbeidet med nye gjenvinningsstasjoner, er tilbudet forbedret ved de stasjonene som ennå ikke skal bygges om. Det er satt fokus på ryddighet, renhold og kundeveiledning ved stasjonene, samt kompetanseutvikling hos de ansatte. Ved gjenvinningsstasjonen i Salhusveien er mannskapsbrakker og andre installasjoner flyttet, slik at stasjonen kan ta imot flere biler og besøkende. Det har også vært arbeidet med å bedre tilgjengeligheten for kundene. Dette har resultert i forslag om endring av åpningstidene som vil bli gjennomført i De nye åpningstidene er mer i samsvar med kundenes behov, og flere av stasjonene vil nå ha kveldsåpent, i tillegg til utvidet åpningstid på lørdager. Åpningstidene vil bli mest mulig felles, slik at kundene lettere kan orientere seg om når stasjonene er åpne. Gjenvinningsstasjonen i Samnanger har som et ledd i arbeidet med økt tilgjengelighet holdt åpent søndag ettermiddag siden våren Dette har vært svært populært, og ført til stor økning i bruken av stasjonen. Brukerbetaling BIR har hatt brukerbetaling ved gjenvinningsstasjonene siden 1. juli Det var en del negative reaksjoner før betalingen ble innført, men nå har svært få kunder innvendinger mot ordningen. Det er også lite som tyder på at ordningen har hatt negativ innvirkning på bruken av gjenvinningsstasjonene. Tvert imot er det en positiv utvikling ved at en større del av innlevert avfall nå er sortert og går til materialgjenvinning, mens andelen restavfall blir mindre. BossIT dataregistrert avfallsinnsamling BIR arbeider for at kundene også skal ha valgfrihet når det gjelder hvor ofte de ønsker tømming av avfallsbeholderne hjemme (restavfall og papir). For å oppnå dette har BIR startet prosjektet BossIT som skal registrere all innsamling elektronisk. Systemet vil gi følgende elektroniske data tilbake til BIR: 1 Hvem sin beholder som ble tømt med tid og stedsangivelse 1 Tømmestatus (tømt/ikke tømt) 1 Innveid mengde 1 Beholderoversikt 1 Kjørerute 1 Avviksrapportering 1 GPS-statistikk 1 Kunde- og fakturastatistikk Dette vil gjøre det mulig å tilby kundene fleksibel prissetting, basert på antall tømminger som utføres. I tillegg vil systemet gi BIR nye muligheter for oversikt og oppfølging av avfallsstrømmen. Den nye løsningen vil sannsynligvis bli testet i Kvam kommune høsten Per 31. desember 2005 var alle bossbeholdere (for restavfall og papir) i følgende kommuner ferdig merket med databrikke og strekkode: Fusa, Kvam, Vaksdal, Os, Askøy og deler av Bergen (Laksevåg). Gjenstående kommuner er da resten av Bergen, Osterøy, Samnanger og Sund. Nødvendige kontrakter for bilutstyr og IT-utstyr ble inngått i Montering av utstyr på biler samt installasjon av nødvendig utstyr skal gjennomføres i Ny eierkommune 2005 var det første året der Kvam herad var aktiv kunde i BIR. Alle husstander i Kvam har fått nye bossbeholdere merket med databrikke og strekkode, og alle har fått egen papirbeholder. BIR har doblet tallet på returpunkt for glass og metall i kommunen, og det er satt ut et returpunkt for plast og to mottak for farlig avfall. Deponiet i Kvam ble lagt ned ved årsskiftet I den forbindelse ble innsamlingen av matavfall avsluttet. BIR Privat overtok også all saksbehandling og fakturering av renovasjonstjenestene i Kvam. I 2005 utførte BIR Privat disse administrative tjenestene på vegne av Samnanger, Sund, Vaksdal, Fusa, og for siste halvår også for Osterøy kommune. Det er dessuten inngått avtale om å overta disse oppgavene for Askøy og Os fra BIR Privat står dessuten for all saksbehandling vedrørende renovasjon i Bergen kommune, men her har ikke BIR Privat overtatt kundefaktureringen. Kundebehandling BIR Privat har i 2005 hatt fokus på serviceopplæring og kundebehandling. Alle medarbeidere, mellomledere og ledere har gjennomgått et opplæringsprogram innen kundebehandling og service. Det er satt fokus på å redusere saksbehandlingstider og effektivisere behandlingen av kundehenvendelser på telefon og e-post. I løpet av 2005 ble det behandlet i overkant av 1000 saker. Av disse ble to prosent påklagd og sendt til behandling i BIRs klagenemnd. Kundesenteret besvarte omlag samtaler. Gjennomsnittlig svarprosent var 96 prosent, og gjennomsnittlig ventetid var på 18 sekunder. Dette er godt innenfor målsettingen om å besvare 80 prosent av henvendelsene innen 30 sekunder. Videre har kundesenteret også håndtert i underkant av henvendelser per e-post. Kundeklager Det ble totalt registrert inn 1281 kundeklager i Kvam kommune hadde den høyeste klageprosenten med syv klager per 1000 innbygger. Dette kan forklares med at 2005 var første driftsåret i Kvam, og kundene her skulle forholde seg til nye forskrifter og ordninger. Minst klageandel hadde Os med under én prosent. Flest klager ble registrert i vinterhalvåret. Dette skyldes i stor grad klage på manglende tømming som følge av vær- og føreforhold. BIR Privat har et «Total kvalitetssystem» der alle klager registreres og følges opp. Kundeundersøkelser I 2005 gjennomførte BIR tre kundeundersøkelser. Den ene var en omdømmemåling som målte kundenes generelle oppfatning av BIR. De to andre undersøkelsene ga svar på hva folk syns om distribusjonen av julesekken, og om innføringen av betaling på gjenvinningsstasjonene. Omdømmemålingen skal gjennomføres jevnlig for å måle kundetilfredshet og omdømme over tid. Årets undersøkelse ga jevnt over positive resultater, og viser at privatkundene i LOVPÅLAGTE RENOVASJONSTJENESTER 37

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer