INNHOLD. Materialgjenvunnet 39 % Energigjenvunnet 32 % Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: 29 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Materialgjenvunnet 39 % Energigjenvunnet 32 % Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: 29 %"

Transkript

1

2 TOTAL MENGDE HUSHOLDNINGS- AVFALL I BIR*): TONN Farlig avfall til behandling og gjenvinning: 625 tonn Restavfall totalt: tonn Avfall til materialgjenvinning: tonn Restavfall Forbrenning Kildesortert avfall På et eller annet tidspunkt går produkter over til å bli boss. Avisen er ferdiglest. Syltetøyglasset er tømt. Men det ender ikke der! Bosset har nemlig Så lenge det blir levert dit det skal verdi Vaskemiddelet er skylt vekk. Kjøttdeigen er stekt. Og bare glasset, flasken eller pakningen er igjen. etter at det er blitt kastet. Det får ny stjernestatus. Materialgjenvunnet 39 % Materialgjenvinning Energigjenvinning Energigjenvunnet 32 % Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet: 29 % Fra avfall til nye produkter eller ren energi INNHOLD Introduksjon 1 BIR konsern 2 Årsberetning 9 Regnskap og noter 17 Todelt konsern 35 Lovpålagte renovasjonstjenester 36 Avfallsmengder og gjenvinning 43 Tjenester i fri konkurranse 49 Miljørapport 57 Avfallstatistikk 64 Synet på avfall har endret seg radikalt på få år. Fra ordet «miljø», med assosiasjoner til natur, utslipp og påvirkning, oppsto som begrep og bevegelse på 1980-tallet, har også avfall endret innhold og betydning. Fra å være kun et restprodukt og et problem med negativ verdi, er avfall i dag blitt så mye mer. Noe avfall er giftig eller smittebærende, og må håndteres med nødvendige krav til sikkerhet og forsvarlig behandling. Annet avfall består av ulike materialer som hver for seg kan inngå som råstoff i ny produksjon. Store deler av avfallet er ikke egnet for slik materialgjenvinning, men utgjør like fullt en ressurs som energikilde til produksjon av strøm og fjernvarme. Avfall er blitt et produkt i seg selv, en vare det handles med, en vare som flyttes over kommunegrenser og landegrenser på vei mot resirkulering og ny bruk, eller annen forsvarlig behandling. Uansett karakter ville det i dag vært utenkelig å dumpe avfallet i fjorden eller usikret i naturen. Likevel er det ikke mer enn en generasjon siden dette var både lovlig og vanlig avfallshåndtering. Ressursperspektiv og forsvarlig håndtering er gjeldende stikkord for moderne avfallsbehandling. I dag er avfallspolitikkens overordnede målsetting å minimere avfallets potensielle miljøbelastning, og samtidig legge til rette for utnyttelse av avfallets positive egenskaper. I gjennomføringen av disse målsettingene spiller avfallsselskapene en viktig rolle, enten de yter lovpålagte renovasjonstjenester, eller driver i konkurransemarkedet. Kundene er på sin side opptatt av det samme. Både privathusholdninger og bedrifter viser i holdning og handling at de ønsker avfallstjenester som sikrer høy gjenvinning og god ressursutnyttelse. Gjennom et velfungerende kildesorterings- og innsamlingssystem og tilgang til miljøriktige foredlings- og behandlingstjenester ivaretar BIR* kundenes interesser. Ved å ta vare på materialene i avfallet for gjenvinning til nye produkter, og beholde restavfallet for lokal energiutnyttelse, sikrer BIR kundene miljøvennlig avfallshåndtering og høy gjenvinningsgrad. *) Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap

3 VISJON: BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. Gjenbruk BIR Privat AS BIR Transport AS PRODUKTERS LIVSSYKLUS: Råvare Produksjon Varehandel Forbruker Etterbruksfasen Avfall Kunde Oppsamling Innsamling Sortering Behandling Materialer Energi Deponi Material- og energigjenvinning BIR Bedrift AS TH Paulsen AS BIR Avfallsbehandling AS Rekom AS BKK Varme AS Mjelstad Miljø AS BIR KONSERN Problemløser og verdiskaper I nyere tid har avfall endret karakter fra å være et verdiløst restprodukt det gjaldt å kvitte seg med på enkleste og billigste måte, til å være alt fra handelsvare til farlig avfall med særskilte krav til ansvarlig håndtering. Samtidig har det vokst fram en ny bransje som yter tjenester langs hele kjeden av oppgaver knyttet til avfallshåndteringen. Fra møtet med kunden som leverer avfallet fra seg, via innsamling, transport, sortering og behandling, har det utviklet seg nye behov og oppgaver som dekkes av dagens mange aktører i avfallsbransjen. Gjennom sin visjon har BIR forankret konsernets strategiske Deponiet tar imot sortert næringsavfall som er uegnet til forbrenning, og er en etterspurt og lønnsom tjeneste. målsetting til å være et ledende avfallsselskap med virksomhet innen alle deler av avfallets verdikjede. BIR-konsernets port, men som «inngangsbillett» har dette området stor betydning Effektiv drift og tilstedeværelse i det konkurranseutsatte markedet 3 det i konkurranse med andre tilbydere. Det er hard konkurranse og små marginer innen oppsamling og trans- 2 oppgaver er knyttet til utvikling og tilrettelegging av innsamlingssystemer og behandlingstilbud som gir høyest mulig Gjennom sorteringsvirksomheten tar en vare på den verdifulle delen for å kunne være aktør senere i kjeden. kommer også husholdningskundene til gode gjennom et sterkt BIR, bredde i tjenestetilbudet og stabil, lav renovasjonspris. material- og energigjenvinning til konkurransedyktige vilkår. av avfallet. Ved å være til stede i hele verdikjeden for avfallsstrømmen, BIRs behandlingsanlegg (energigjenvinningsanlegg og deponi) er er konsernet i posisjon til å hente ut forretningsmessige fordeler som kommer kundene til gode gjennom stabilt renovaheters strengeste miljøkrav. blant landets mest moderne, og oppfyller EUs og norske myndigsjonsgebyr, bredt tjenestetilbud og konkurransedyktige priser. Siden 2002 har BIR vært organisert som et konsern der eiendomsdrift og fellestjenester er plassert i morselskapet, og hvor datterselskapene til sammen gir et komplett tjenestetilbud innen avfallshåndtering. Konsernet har en tydelig todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver (monopol) og konkurranseutsatte tjenester. Innenfor det første området ligger utførelsen av de lovpålagte renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfallet fra privatkundene i BIRs ni eierkommuner. Det er BIR Privat AS i samarbeid med BIR Transport AS som utfører disse tjenestene (for eierkommunene). BIR Avfallsbehandling AS, BIR Bedrift AS og Bossug AS utgjør sammen med sine datterselskap og samarbeidspartnere den konkurranseutsatte delen av konsernet. Disse tilbyr alle sine ulike tjenester i bedriftsmarke- BIRs historie går tilbake til den tiden nattmannen stod for all renovasjonen, og avfall stort sett var «menneskelig avfall». Nattmannens oppgave var å tømme kagger, og ble av den grunn lagt til den tiden av døgnet hvor virksomheten var til så lite sjenanse som mulig. Emballasje var stort sett et ukjent begrep, og matrester gikk for det meste til dyrefõr. Det var derfor lite avfall i dagens forstand å ta hånd om da Bergens Renovationsvæsen ble stiftet i Man hadde imidlertid skjønt sammenhengen mellom avfall og smittefare, og hvordan sykdommer spres. På denne bakgrunn oppsto behovet for organisert avfallsinnsamling, og selskapet som er forløperen til dagens BIR, ble etablert. Retura AS Bossug AS Retura Vest AS FIGUREN VISER VERDIKJEDEN FOR AVFALLSHÅNDTERING OG HVOR SELSKAPENE I BIR HAR SIN VIRKSOMHET Alle BIRs selskaper dekker ett eller flere av de ulike virksomhetsområdene i kjeden. Avfallshåndteringen starter ved kunden, i det avfallet kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. I dagens energimarked oppnås stadig bedre priser på fjernvarme og strøm, og ved høyere energiutnyttelse gir forbrenningsanlegget både miljøriktig avfallsbehandling og god økonomi. BIR KONSERN NØKKELTALL FOR SELSKAPENE I BIR BIR AVFALLS- BIR PRIVAT AS BIR TRANSPORT AS BEHANDLING AS BIR BEDRIFT AS MJELSTAD MILJØ AS TH PAULSEN AS BOSSUG AS RETURA VEST AS SUM : : : = Brutto omsetning (inkl. interne transaksjoner) 2 = Resultat etter skatt 3 = Antall ansatte per BIR eies av kommunene Askøy (6,74 %), Bergen (80,00 %), Fusa (1,33 %), Kvam (0,33 %), Os (4,74 %), Osterøy (2,54 %), Samnanger (0,88 %), Sund (1,83 %) og Vaksdal (1,60 %).

4 2005 oppsummert JANUAR MARS JULI SEPTEMBER BIR KONSERN Kvam er fra 1. januar med som ny eier og samarbeidspart i Restavfall fra Hardanger gir varme til bergenserne. «Returløftet», en allianse mellom avfallsselskapene i Norges sju største byer, bryter forhandlingene med Returkartong All innsamlet drikkekartong holdes på lager i påvente av ny avtale. 27 kilo reklame blir samlet av «innstikk» i Bergens Tidende i 2004 felles rutiner for mottakskontroll i BIR. 4 Saken blir fulgt opp av Dagens Næringsliv. Behandlingstid for skriftlige henvendelser 5 Fører til dialog mellom Bergens Tidende og går ned igjen til under tre uker Arbeid med å utvikle en egen avfallsplan BIR og til samarbeid med Bergen kommune Innføring av pliktig hytterenovasjon i 2003 for Bergen sentrum starter om flere returpunkt i sentrum. førte til mangedobling av kundehenvendelsene og økt behandlingstid. sikt, og fjerning av avfallsbeholdere i sen- Plan for flere returpunkt i sentrum på kort Bystyret i Bergen vedtar BIRs avfallsplan trumsgatene på lang sikt Ella Miljøbil, det rullende miljøklasserommet, starter høstsesongen Dermed er planen godkjent av alle BIRs eierkommuner. 48 skoler i BIR-området får besøk i løpet av høsten. APRIL JUNI Politiet må stenge gjenvinningsstasjonen i Åsane noen timer for å unngå trafikkaos Stasjonen er liten og upraktisk. BIR har kjøpt tomt for ny stasjon. Søndagsåpen gjenvinningsstasjon prøves ut i Samnanger Positive tilbakemeldinger fra kundene. Rekordoppslutning om «Hold Norge rent»-aksjonen i BIR-området I løpet av tre uker samler 350 påmeldte dugnadslag inn 40 tonn boss. Renovatør Trude Aldal i BIR Transport består eksamen i gjenvinningsfaget Blir den første kvinnelige gjenvinningsoperatøren i BIR. Styret i BIR sier ja til å planlegge utvidelse av energigjenvinningsanlegget Dagens anlegg er i ferd med å nå full kapasitetsutnyttelse. Historisk sus over generalforsamlingen Aksjonærene i tildeles utbytte for første gang. BIR Bedrift vinner kontrakt for Bergen Havn om ansvar for all renovasjon Norsk Gjenvinnings innsigelser får ikke gjennomslag. Ett år siden innføring av betaling ved gjenvinningsstasjonene Bruken av stasjonene er ikke blitt negativt påvirket. BIR kjøper gjenvinningsstasjonen på Askøy Inkluderes i BIRs program for oppgradering. Ny pumpestasjon ferdig på Mjelstad Miljø Sørger for at sigevannet fra deponiet kommer ut på forsvarlig dyp i Osterfjorden. Siste ledd i serviceopplæring av ledere og mellomledere gjennomføres Viktig for å utvikle BIR som servicebedrift. Regn og flom fører til ødeleggelser ved enkelte av BIRs anlegg Vei i Rådalen må settes i stand igjen. Overløp av sigevann ved Mjelstad Miljø. BIR Bedrifts datterselskap TH Paulsen vinner kontrakten om sortering av papir fra husholdningskunder Med moderne sorteringsanlegg kan selskapet gi lavere pris enn konkurrentene med eldre anlegg. OKTOBER DESEMBER BIRs eierkommuner mottar påpekning fra Konkurransetilsynet BIRs eiere nedsetter en arbeidsgruppe som skal utrede saken før det gis svar i Ny avtale med Returkartong om leveringsbetingelser for drikkekartong Medfører gjennombrudd for «Returløftet». Byrådet i Bergen foreslår salg av BIR Saken får oppmerksomhet i media, men spørsmålet utsettes til neste budsjettperiode. Arbeidet med ny gjenvinningsstasjon for innbyggerne i Bergen sør starter opp Ny stasjon på Espehaugen i Fana skal stå klar sommeren Fylkesmannen i Hordaland påpeker manglende kontrollrutiner ved Mjelstad Miljø En prosjektgruppe får i oppdrag å etablere Bossug AS inngår avtale nr. 50 i Bergen Puddefjorden borettslag, Røde Kors sykehjem, Hansaparken, Møllegårdene og Tømmervågen borettslag er blant utbyggerne som velger bossug som avfallsløsning. Robert Langfjord Skålevik i BIR Transport blir første lærling som tar fagprøve som gjenvinningsoperatør Ved utgangen av 2005 har BIR elleve medarbeidere med bestått fagprøve i gjenvinningsfaget. BIR arrangerer folkemøte i Åsane om ny gjenvinningsstasjon på Hylkje Alle er enige om at bydelen trenger et nytt tilbud, men bygging på Hylkje møter motstand fra naboene. Randi Weber blir leder for BIR Privats gjenvinningsstasjon i Åsane Hun blir dermed BIRs første kvinnelige arbeidsleder. Os kommune inngår avtale med BIR om direkte fakturering av kundene Viktig for å få tettere bånd til kundene. Os er den nest siste av BIRs eierkommuner som inngår slik samarbeidsavtale. Julesekken deles ut til alle BIR-kunder for andre år på rad Blir positivt mottatt av kundene, ni av ti bruker sekken. BIR KONSERN

5 Kompetanse satt i system Mot fremtidens avfallsbehandling BIR KONSERN 6 Fokus på medarbeidere og utvikling av den menneskelige kapitalen er blitt et stadig viktigere konkurransefortrinn. For å beholde og tiltrekke nøkkelkompetanse i de kommende årene vil det være avgjørende for BIR å være en attraktiv virksomhet. For å videreutvikle BIR til en attraktiv virksomhet arbeides det målrettet innenfor følgende strategiske fokusområder: 1 Medarbeiderutvikling 1 Seniorpolitikk 1 Utvikling av bedriftskultur For at BIR skal være en ledende bedrift i forhold til endringer i markedet, vil vi satse på å tilrettelegge for utvikling av medarbeidernes kompetanse. Medarbeiderutvikling Kompetansekartleggingen som startet i 2003 er nå ferdig, og vi kan i 2006 begynne på kartleggingen av hvilke kompetansebehov BIR vil ha i fremtiden. I 2005 fikk BIR ni nye fagarbeidere i gjenvinningsfaget herav en lærling og åtte praksiskandidater. I 2006 vil elleve nye gjennomføre sine praktiske prøver. BIR har innført en mal for å kvalitetssikre hvordan prosjekter gjennomføres. I den forbindelse har vi hatt opplæring i prosjektstyring for to grupper. En tredje gruppe vil få opplæring våren 2006, og det vil bli gitt opplæring i MS Project. I desember startet vi med dataopplæring for mellomlederne og for noen av saksbehandlerne. Vi startet med Excel og fortsetter i 2006 med deler av Office-pakken. I 2006 har vi laget en opplæringsplan som omfatter blant annet kurs i lov- og avtaleverk, introduksjonsseminar og hvordan man skal gå fram ved innkjøp. Seniorpolitikk I juni 2005 ble det avholdt et lederseminar om seniorpolitikk. På seminaret deltok også representanter for Trygdeetaten, Senter for Seniorpolitikk (SSP) og busselskapet Gaia. Konklusjonen ble at hvert selskap selv skal styre sin egen seniorpolitikk, med hovedvekt på å redusere uttaket av Avtalefestet pensjon (AFP). Selskapenes tiltak for å beholde arbeidstakere i jobb skal være av individuell karakter. Det skal også avholdes et motiveringsseminar for ansatte som nærmer seg 60 år. I november 2005 ble det avholdt et seminar for alle ansatte i konsernet i aldersgruppen år. 28 ansatte deltok. Målet med seminaret var å motivere de ansatte som nærmer seg AFP-alder til å foreta et bevisst valg i forhold til når de kunne tenke seg å gå ut av arbeidslivet. Det har vært satt i verk enkelte individuelle seniorpolitiske tiltak i konsernet. Tiltakene har bestått i å redusere stillingsprosent mot full avlønning, og deling av stilling for ansatte som ønsket å trappe ned, men ikke ta ut full AFP. For 2006 er det ønskelig å få satt i gang arbeidet med milepælsamtaler for ansatte fra rundt 55 år. Samtalene er ment å være et supplement til medarbeidersamtalene, med vekt på hvordan arbeidstakeren ser sin fremtidige rolle i bedriften. Innholdet i samtalene kan flettes inn som en del av den ordinære medarbeidersamtalen. Bedriftskultur Ledelsesplattformen som ble utviklet av konsernledergruppen høsten 2004 ble implementert i organisasjonen i løpet av Høsten 2005 hadde alle lederne i BIR vært gjennom et utviklingsprogram. Lederne vil i 2006 få tilbud om coaching og individuell oppfølging i henhold til dette utviklingsprogrammet. Hele konsernet gjennomførte i 2005 en medarbeiderundersøkelse kalt MTM (MedarbeiderTilfredshetsMonitorering). I de fleste selskaper fikk man ut avdelingsrapporter som dannet grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplaner. Disse tiltaksplanene skal benyttes som ledelsesverktøy, og arbeides videre med i Målet med undersøkelsen var en tilfredshetsindeks på 70, mens resultatet ble 66. Dette er vi nokså fornøyde med, men resultatet gir også noe å strekke oss etter og arbeide videre med. Alle ansatte gjennomgikk i løpet av 2005 en omfattende serviceopplæring. I denne opplæringen var BIRs fem servicekjennetegn sentrale, samt ulike roller vi inntar i møte med kunden. Det ble lagt stor vekt på deltakermedvirkning, og alle fikk gjennom «BIR-spillet» trening i å takle ulike situasjoner som kan oppstå i arbeidssituasjonen. Filmen «Servicehelter i BIR» ble laget sommeren Ansatte medvirker i filmen hvor servicekjennetegnene fremstilles slik de praktiseres i ulike hverdagssituasjoner. BIRs servicekjennetegn 1 Stolt 1 Imøtekommende 1 Løsningsorientert 1 Profesjonell 1 Miljøriktig BIR skal være et ledende avfallsselskap innen service, miljø og gjenvinning. Vi arbeider innenfor to hovedområder: 1 Vi skal gi våre innbyggere et godt utbygd tjenestetilbud. 1 BIR skal være en tjenesteleverandør foretrukket av næringslivet. BIR har siden 2002 gjennom konsernetablering med egne atskilte selskap vært organisert for å ivareta disse to områdene. For å oppnå et godt miljø er det vesentlig å realisere produsentansvaret. Produsentansvar innebærer at et produkts miljømessige kostnader tillegges produktet. Fullt produsentansvar innebærer blant annet full kostnadsdekning for det arbeidet BIR utfører på vegne av produsentenes såkalte returselskap, og vil fremme avfallsreduksjon, økt gjenvinning og høyere servicegrad for kundene. For å oppnå et mer rettferdig betalingssystem, hvor det som kunden faktisk bruker er det som legges til grunn for betalingen (Kundeorientert renovasjon), er BIR i ferd med å innføre dataregistrert bosstømming (BossIT) for våre hentetjenester. Målet er at slik tømmeregistrering iverksettes fra årsskiftet 2007/2008. For å oppnå høy gjenvinning er et tilgjengelig returtilbud en avgjørende faktor. Avfallsmengden inn til gjenvinningsstasjonene øker raskt. BIR er derfor i ferd med å gjennomføre en kraftig oppgradering og utviding av våre elleve gjenvinningsstasjoner. Dette er vårt tiltak for å oppnå kundeorientert renovasjon for våre bringetjenester. Det er utviklet en egen mal for utforming av stasjonene med henblikk på å øke kundeservice og sikkerhet. Totalt vil BIR frem til 2009 investere for nærmere 250 mill. kroner i oppgradering og nybygging av gjenvinningsstasjoner. Bergen sentrum er regelmessig preget av forsøpling og avfallsbeholdere som står synlig og hindrer ferdsel. Avfallsløsninger må integreres i byutviklingen, og vakuumteknologi med skjulte installasjoner må aktivt tas i bruk for å skape fremtidsrettede avfallsløsninger. Det er med stor tilfredshet vi registrerer at Bergen kommune har tatt initiativ til å utvikle en forpliktende avfallsplan for de sentrumsnære strøkene i Bergen. Effektive behandlingsanlegg og gode nedstrømsløsninger er avgjørende for å oppnå lave kostnader og derved være konkurransedyktig. Innsamling og transport av avfall gir lave fortjenestemarginer, men er et nødvendig virkemiddel for kundeservice og kundekontakt. Behandlingsanleggene vil i fremtiden bli større og mer kostnadseffektive, og behandling av avfall vil enten gi materialer eller energi som sluttprodukt. Kommuner på Vestlandet som i dag ikke er tilknyttet BIR har alle deponi. Fra 2009 vil det ikke bli tillatt å deponere organisk materiale. Sammen med innskjerping av avfallsdisponeringen i forbindelse med bygge- og rivningsarbeider, vil dette gi store mengder organisk avfall som fra 2009 vil stå uten behandlingstilbud. Utnyttelse av avfallsenergi til fjernvarme gir redusert behov for oljefyring og derigjennom lavere luftforurensning og betydelig positiv miljøgevinst i Bergen sentrum. Dette bidrar til å oppfylle BIR sin strategiske målsetting om miljøriktig avfallsbehandling, men også Bergen kommunes forpliktelse om å redusere utslipp av miljøgasser. Utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarmenettet slik at også Bergen sentrum får tilgang på vannbåren varme, samt utvidelse av forbrenningsanleggets kapasitet, vil bidra i svært positiv retning. Det er viktig at avfall til forbrenning kanaliseres til lokale anlegg og at avfallseksport reduseres. Rammebetingelsene må derfor harmoniseres i de nordiske landene for å gi like konkurransevilkår. Det er med tilfredshet vi registrerer at det i Sverige foreslås å innføre skatt på forbrenning av husholdningsavfall fra 2006, slik det alt er i Norge. Det er også med stor tilfredshet vi registrerer at store deler av norsk næringsliv går sammen om å fremme fornybar energi. Vi håper at de politiske myndighetene vil foreslå nye virkemidler som både kan sikre mer fornybar energiproduksjon, og norsk tilbud for avfallsbehandling. Konkurransefortrinnet til BIR vil bli forsterket når energiprisene i fremtiden trolig blir høyere enn det vi tradisjonelt har vært vant med. Det er derfor naturlig og nødvendig at BIR utvider sin geografiske interessesfære gjennom strukturelle endringer, eller i form av tjenestesalg til andre selskap. Avfallsbehandling er en del av samfunnets infrastruktur, og er i ferd med å bli en del av samfunnets energiforsyning. Det forventes betydelige strukturendringer i avfallsbransjen, og om noen år vil det trolig kun være plass for tre til fire landsdekkende aktører. Det er viktig at BIR er aktivt med i denne prosessen, enten som selvstendig enhet, eller som del av en større enhet med nødvendig kapitalbase. Steinar Nævdal ADMINISTRERENDE DIREKTØR BIR KONSERN 7

6 Årsberetning ÅRSBERETNING For BIR-konsernet har 2005 vært et konsolideringsår hvor målet har vært å videreutvikle bedriftens servicekultur for på den måten å skape verdier for samfunnet og bedriften. Samtidig fortsetter arbeidet med å opprettholde kostnadseffektiv og miljøriktig drift. Et viktig resultat av dette er blant annet at renovasjonsprisen har vært nominelt uendret siden er etablert for å eie og forvalte datterselskap som skal 8 sørge for oppsamling, innsamling, transport og behandling av samt å utbetale utbytte til eierne. husholdningsavfall og næringsavfall. skal dessuten 9 ivareta renovasjonsforpliktelsene som eierkommunene har etter forurensingsloven. Selskapets hovedkontor ligger i Bergen. Fra 2004 til 2005 økte den konsoliderte omsetningen i konsernet med 28 mill. kroner til 405 mill. kroner, mens resultat etter skatt ble redusert med 4,1 mill. kroner til 9,4 mill. kroner. Selskapene innen lovpålagte oppgaver hadde en nedgang i omsetningen fra 2004 til 2005 med 5,6 mill. kroner til 338,4 mill. kroner, mens resultatet etter skatt ble redusert med 7,1 mill. kroner til 0,7 mill. kroner. Den konkurranseutsatte delen av konsernet økte omsetningen fra 2004 til 2005 med 33,5 mill. kroner til 369,5 mill. kroner, mens resultatet etter skatt økte med 4,9 mill. kroner til 22,6 mill. kroner. 25 skal holdes lavt og stabilt, og ikke øke utover generell lønnsog prisstigning. Miljøriktige tjenester BIR skal gi kundene tjenlige og miljøriktige avfallstjenester som tilrettelegger for god kildesortering og økt material- og energigjenvinning. Verdiøkning BIR har som målsetting å oppnå verdiøkning på selskapet, Strategigjennomføring Styret og administrasjonen har rullert strategiplanen, og fortsatt implementeringen av denne. Balansert målstyring benyttes som implementeringsverktøy. Det har i 2005 vært lagt spesiell vekt på å videreutvikle BIR til en servicevirksomhet. VEKST OG GEBYR % Lønnsvekst industriarbeider Vekst i konsumprisindeks Standard renovasjonsgebyr (1 670 kroner siden 2001) 21,55 ÅRSBERETNING Visjon og strategiske mål Visjon BIR skal være et ledende avfallsselskap innen kundeservice, miljøriktige tjenester og gjenvinning av materialer og energi. Stabil renovasjonspris Gjennom overvåking av, og kontroll med produksjonskostnadene skal de lovpålagte tjenestene til enhver tid være konkurransedyktige. Styret har som mål at avfallsgebyret ,32 14,65 10,77 8,62 6,66 4,87 5,56 4,3 2,06 1,0 1,0 1,0 1,0 1,

7 ÅRSBERETNING Resultatregnskap - konsern Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede, og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Driftsinntekter BIR konsern hadde i 2005 en omsetning på 405 mill. kroner. Dette er en økning på 28,0 mill. kroner i forhold til året før. Økningen kommer både som følge av god drift i oppkjøpt virksomhet, og fortsatt vekst innen øvrige virksomhetsområder. Driftskostnader Driftskostnadene i konsernet økte med 30,9 mill. kroner, fra 310,5 mill. kroner i 2004 til 341,4 mill. kroner i Økningen skyldes kostnader som følge av oppkjøpt virksomhet i 2004 og økt aktivitet. Driftsresultat Driftsresultatet ble redusert med 3,0 mill. kroner, fra 66,5 mill. kroner i 2004 til 63,5 mill. kroner i Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper Andel underskudd fra BKK Varme AS var 13,1 mill. kroner i 2005 mot 11,5 mill. kroner i Økningen skyldes tilbakeføring av utsatt skatt fra tidligere år. Egenkapitalmetoden er benyttet for å beregne BIR-konsernets andel av underskuddet. Netto finanskostnader Netto finanskostnader ble redusert med 1,7 mill. kroner i 2005, fra 46,2 i 2004 til 44,5 mill. kroner i Årsresultat Konsernets årsresultat etter skatt ble 9,4 mill. kroner i 2005, mot 13,5 mill. kroner i Andel av underskudd i BKK Varme AS er da hensyntatt. 25 RESULTATUTVIKLING I BIR KONSERN Resultat etter minoritetsinteresser (i tusen kroner) EBITDA margin (i prosent) ,25 21, , , , Disponering av årsresultat Med bakgrunn i årets resultat vil styret foreslå at det utbetales et utbytte på 30 prosent av resultat etter skatt i konkurranseutsatte selskap. Dette utgjør 7,0 mill. kroner. Resterende overskudd i, 13,5 mill. kroner overføres til annen egenkapital. Fri egenkapital utgjør etter dette 16,4 mill. kroner. Prinsippendringer Konsernet og har endret regnskapsprinsipp vedrørende behandling av pensjon. Årsak til endringen er ønske om større forutsigbarhet i pensjonskostnadene. Tidligere år ble estimatavvik ført over resultat det året avviket oppstod. Fra og med 2005 blir estimatendringer og -avvik amortisert over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for avvik som ved årets begynnelse overstiger 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Virkning av prinsippendring medfører redusert forpliktelse med 6,5 mill. kroner i konsernet, og økt forpliktelse med 1,0 mill. kroner i. Inngående balanse er korrigert tilsvarende. Konsernet og morselskapet har endret prinsipp vedrørende klassifisering av varekostnader og annen driftskostnad. Fra og med 2005 er det kun kostnader i tilknytning til innkjøpte varer og tjenester for videresalg, samt sluttbehandlingsavgifter, som klassifiseres som varekostnad. Tidligere ble kostnader i tilvirkningsprosessen behandlet som varekostnad. Videre har konsernet endret prinsipp vedrørende beregning av sluttbehandlingsavgift for deponi til staten. Denne blir nå inkludert i omsetning og varekostnad. Sammenlignbare resultattall er omarbeidet for alle de tre prinsippendringene. Kontantstrøm, investeringer, balanse og likviditet Kontantstrøm Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i 2005 vært 73,8 mill. kroner (65,8 i 2004). Netto kontantstrøm for investeringsaktiviteten var på -92,5 mill. kroner (-88,5 i 2004) mens finansieringsaktivitetene bidro med en netto kontantstrøm på -13,3 mill. kroner (28,6 i 2004). Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -32,0 mill. kroner (5,8 i 2004). Den negative kontantstrømmen i perioden skyldes store investeringer innen lovpålagte renovasjonstjenester. KONSERNETS KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER (i tusen kroner) Investering i aksjer Per eier aksjer direkte og indirekte i følgende selskap: 1 BIR Privat AS (100 %) 1 BIR Transport AS (100 %) 1 BIR Avfallsbehandling AS (100 %) 1 BIR Bedrift AS (100 %) 1 Mjelstad Miljø AS (100 %) 1 TH Paulsen AS (100 %) 1 Retura Vest AS (50 %) 1 Bossug AS (50 %) 1 BKK Varme AS (49 %) 1 Rekom AS (11 %) 1 Retura AS (12 %) BIR deltok i tre emisjoner i 2005 med følgende beløp, BIRs andeler: 1 BKK Varme AS: 7,4 mill. kroner 1 BIR Bedrift AS: 1,8 mill. kroner 1 Retura AS: 0,4 mill. kroner Investering i utstyr I løpet av 2005 investerte BIR 51,9 mill. kroner i eiendommer/ tekniske installasjoner, og 32,7 mill. kroner i biler, maskiner og utstyr. Balanse BIR-konsern sin totalkapital utgjorde 923,6 mill. kroner ved årsslutt. Langsiktig gjeld var på 597,3 mill. kroner, og egenkapitalen 76,5 mill. kroner. Dette gir en egenkapitalandel for BIR-konsern på 8,3 prosent. har en egenkapitalandel på 11,9 prosent. Likviditet Selskapets likviditet er god. Opparbeidet likviditetsreserve er i 2005 benyttet til investeringer. Risiko Finansiell BIRs resultat vil påvirkes lite av renteutviklingen i de neste tre årene. Årsaken er at totalt 520 mill. kroner av konsernets netto lånegjeld på 597,3 mill. kroner er bundet i to store avdragsfrie obligasjonslån som har fast rente frem til utgangen av Operativ risiko BIRs energigjenvinningsanlegg er både et behandlingsmottak for restavfall og en stor energiprodusent. BIR har garantert en årlig energileveranse på 200 GWh/år overfor BKK Varme AS. BIRs operative risiko er i all hovedsak knyttet til energigjenvinningsanlegget. Anlegget er skadeforsikret, og forsikringen trer i kraft hvis en driftsstans varer lenger enn 14 dager. Forsikringssummen er begrenset oppad til 75 mill. kroner. Markedsrisiko Markedsrisikoen for BIR er begrenset fordi 58,3 prosent av konsernets inntekter er knyttet til å forvalte og utføre eierkommunenes lovpålagte renovasjonsoppgaver. Omdømme Som offentlig miljøbedrift er BIR spesielt eksponert for omdømmerisiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet både internt og eksternt. Derfor må bedriften ha spesiell oppmerksomhet på både egne og innleverte avfallsmengder, samt utslipp fra de ulike virksomhetene. BIR har etablert system for oppfølging og kontroll av avvik innenfor kundeservice, utslipp og avfallsmottak. Det arbeides likevel stadig med forbedringer for tettere oppfølging innen enkelte deler av konsernet. De senere år har det vært fokusert på offentlige bedrifter som både driver monopol og konkurranseutsatt virksomhet. For å ivareta behovet for integritet ved offentlige anbud der BIRs datterselskap er tilbydere, er det etablert en egen anbudsinstruks som trer i kraft i slike situasjoner. Dette styrker også selskapets troverdighet. Konkurransetilsynet har gjennom brev til eierne av bedt disse vurdere å splitte opp selskapet, og gjøre endringer i prosessen for anbudsutlysninger for å sikre konkurransen i det lokale avfallsmarkedet. Konklusjon forventes å foreligge innen utgangen av Konkurransetilsynet har også rettet henvendelse til selskapet TH Paulsen AS vedrørende anbud som selskapet har gitt til BIR Privat AS. Henvendelsen er besvart fra virksomheten, og det forventes en avklaring i løpet av våren/sommeren ÅRSBERETNING 11

8 ÅRSBERETNING Organisasjon og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2005 hadde BIR-konsernet 261 fast ansatte. Gjennomsnittsalderen i konsernet er 44,9 år. Sammenlignbare tall for 2004 var 248 fast ansatte, og en gjennomsnittsalder på 48,5 år. Rekruttering og likestilling Kvinneandelen var på 12,6 prosent i konsernet som helhet, og 41,7 prosent i konsernledelsen. Kvinneandelen er 25 prosent i konsernstyret, og 38 prosent i styrene til BIRs datterselskap. Det er et mål for styret å øke kvinneandelen både i virksomheten og i styrende organer ved rekruttering til ledige stillinger og verv. Medarbeiderutvikling Som ledd i utviklingen av servicekulturen i BIR, har styret initiert et opplæringsprogram. Samtlige ansatte og alle som utfører tjenester for BIR, har gjennomført obligatorisk opplæring i kundeservice. Opplæringen startet i 2004 og ble fullført i Styret har også vedtatt et lederutviklingsprogram som startet i 2004 og ble sluttført i Seniorpolitikk Styret vedtok i 2004 retningslinjer for seniorpolitikken i BIR. Dette er en del av BIRs arbeidsgiverpolitikk. I 2005 ble det gjennomført samling for ansatte mellom 58 og 61 år samt ulike individuelle seniorpolitiske tiltak. Styret ønsker å redusere uttak av AFP (avtalefestet pensjon). Seniorpolitiske tiltak kan benyttes for å redusere virksomhetenes kostnader i forbindelse med denne avtaleforpliktelsen. Tiltak vurderes av, og tilpasses til, den enkelte virksomhet i BIR. Arbeidsmiljø BIRs virksomhet skal utføres på en slik måte at det oppstår færrest mulige skader på mennesker, miljø og materiell. BIR har tradisjonelt hatt et høyt langtids sykefravær. Derfor har selskapet gjennom mange år arbeidet aktivt for å redusere sykefraværet, blant annet gjennom individuell oppfølging av sykemeldte og bruk av aktiv sykemelding. Styret er fornøyd med den positive utviklingen de siste årene. Fra 17,2 prosent sykefravær i 2000, har fraværet sunket til 10,5 prosent i I fjor var langtidsfraværet 5,9 prosent, og korttidsfraværet 4,6 prosent. Antall fraværsskader ble redusert i 2005 sammenlignet med Det var også en nedgang i antall fraværsdager som skadene medførte sammenlignet med året før, 173 dager i 2005, mot 276 dager i To hendelser var av en så alvorlig karakter at de ble rapportert til Arbeidstilsynet og politiet. Ytre miljø BIR Avfallsbehandling AS Avfallsforbrenning gir belastninger på ytre miljø. Styret kan med tilfredshet konstatere at utslippene til luft og vann fra energigjenvinningsanlegget (forbrenningsanlegget) ligger godt innenfor konsesjonsgrensene. BKK Varme AS BKK Varme AS utnytter varmeenergien fra BIR Avfallsbehandling AS sitt energigjenvinningsanlegg i Rådalen. En betydelig andel av bygningsmassen i Bergen sentrum baserer sin oppvarming på oljefyrte kjeler. Forutsatt at fjernvarmen erstatter olje, reduserer denne utslipp tilsvarende tonn CO 2. Mjelstad Miljø AS Deponiet på Mjelstad kan ved uforutsette hendelser gi belastninger på ytre miljø. Det er i 2005 investert i ny fangdam som skal redusere muligheten for oversvømmelser ved ekstreme nedbørsmengder. Som et av svært få deponi her i landet, har selskapet etablert et etterdriftsfond. Det er et mål at etterdriftsfondet i løpet av deponiets driftstid skal oppnå en kapitalbase på minimum 20 mill. kroner. Øvrige deler av konsernet For BIRs øvrige aktiviteter anser styret at faren for skader på det ytre miljø er begrenset ALDERS- OG KJØNNSFORDELING I BIR KONSERN Det psykososiale arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt, Fjernvarme og dette bekreftes gjennom de klimaundersøkelser som er Utnyttelse av avfallsenergi gir redusert behov for oljefyring, % Menn gjennomført. mindre luftforurensning og betydelig positiv miljøgevinst i Kvinner Bergen sentrum i tråd med politiske målsettinger for byen. Totalt fast ansatte Samtidig oppfylles BIRs strategiske målsetting om miljøriktig Kundeorientert renovasjon SYKEFRAVÆR I BIR KONSERN avfallsbehandling. Antall I tråd med regjeringens intensjoner, ønsker BIR et betalingssystem hvor det som kunden faktisk bruker av en BIR-tjeneste Langtidsfravær 100 BKK Varme AS har søkt om utvidet konsesjon for fjernvarme Korttidsfravær i Bergen sentrum. Ferdig utbygd vil fjernvarmenettet gi en er det som legges til grunn for betalingen (Kundeorientert 82 % samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 100 mill. kroner per år. renovasjon). Målet er å oppnå: ,6 Utvidelsen er ikke økonomisk forsvarlig uten tilgang på mer rettferdig gebyrfordeling varme produsert ved hjelp av avfallsenergi økt kildesortering og materialgjenvinning ,5 Utvidelse av energigjenvinningsanlegget 1 lavere selvkost og økt verdiskaping gjennom 44 Energigjenvinningsanleggets (forbrenningsanleggets) tekniske strategisk kontroll med avfallsstrømmen kapasitet ble fullt utnyttet i Målet er å innføre kundeorientert renovasjon innen utgangen 30 7,7 7,4 7,5 av Avfallsforbrenning med energigjenvinning er et av de statlige ,9 6 tiltakene for å fremskaffe alternative energikilder. Forbudet ,6 13 4,2 mot deponering av nedbrytbart (organisk) avfall fra 2009 innføres for å redusere miljøbelastningene ved deponering av Bedre tilbud i Bergen sentrum ,6 0 2, år år år år år 3 2,1 avfall på åpne fyllinger. Denne endringen vil gi tilgang på mer organisk avfall til forbrenning. Endringer i byggeforskriftene 0 gir også føringer når det gjelder sluttdisponering av bygg- og rivningsavfall, noe som vil kreve ytterligere ny kapasitet. Utvikling Gjennom en utvidelse av energigjenvinningsanlegget har BIR mulighet for å tilby behandling av restavfall fra større deler av Hordaland. Styret vedtok i 2005 å gå videre med planleggingen av en slik utvidelse. Et utvidet energigjenvinningsanlegg kan være på plass innen Utredning av biogassanlegg Bruk av matavfall til dyrefôr blir ikke tillatt etter Da vil det være behov for nye behandlingsmuligheter for dette avfallet. BIR er i gang med å utrede ulike behandlingsformer. Etablering av et biogassanlegg, på egen hånd eller i samarbeid med andre, er et sannsynlig alternativ. Det kan også være aktuelt å vurdere om behandling av slam og matavfall kan ses i sammenheng. Gjennom å løse de to ulike oppgavene samtidig, oppnås en synergieffekt som kan bidra positivt til etableringen av et biogassanlegg. AVFALLSMENGDER OG GJENVINNINGSGRAD INNEN LOVPÅLAGT RENOVASJON Tonn Avfallsmengde håndtert Total gjenvinningsgrad flere returpunkt og bossug Renovasjon i bymessige strøk byr på spesielle utfordringer. Tilgang på gode kildesorteringsløsninger, og visuell forsøpling som følge av avfallsbeholdere på gaten, er noen av disse. Gjennom eget bystyrevedtak knyttet til behandling av BIRs avfallsplan for har Bergen kommune forpliktet seg til at man i samarbeid med BIR skal finne fram til nye steder for flere returpunkt i Bergen sentrum. Gjennom BIR sitt deleide datterselskap Bossug AS, kan BIR tilby avfallshåndtering basert på skjulte oppsamlingstanker som tømmes ved hjelp av vakuum. Vanlige avfallsbeholdere blir overflødige der bossug er valgt som avfallsløsning. Bakgrunnen for etableringen av selskapet i 2003, var å bidra til et ryddigere sentrum i Bergen. Dagens problemer med beholdere som ikke trekkes bort fra gatene etter tømming, vil forsvinne der bossug innføres. Styret mener det er viktig at det vedtas en overordnet plan for de sentrumsnære strøkene i Bergen hvor det inngår at vakuumteknologi tas aktivt i bruk for å etablere fremtidsrettede avfallsløsninger. En slik utbygging krever tilknytningsplikt både fra privat- og bedriftskunder. 80% 65% ÅRSBERETNING

9 ÅRSBERETNING Rammebetingelser Fjernvarme Verdien av fjernvarme og avfallsforbrenning som alternativ energikilde vil gjøre seg enda sterkere gjeldende i årene som kommer. Styret mener derfor at det må gis incentivordninger for å fremme utbygging av fjernvarme. Synspunktet fremmes stadig mot politiske myndigheter gjennom de interesseorganisasjoner BIR er medlem i. Avfall til forbrenning/energigjenvinning Styret mener det er viktig at avfall både ut fra miljøhensyn, men ikke minst hygieniske årsaker, må kanaliseres til lokale forbrenningsanlegg. Styret vil arbeide for at rammebetingelser i form av statlige avgifter harmoniseres i de nordiske landene for å gi like ramme- og konkurransevilkår. «Returløftet» «Returløftet» er et samarbeidsprosjekt mellom renovasjonsselskapene i byene Fredrikstad, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Prosjektet er etablert for å få produsentene til å dekke en større del av innsamlings- og gjenvinningskostnadene slik de skal etter forurensningsloven. I 2005 ble det inngått en ny avtale som innebærer at de aller fleste kommuner får doblet vederlaget for drikkekartong som leveres til Hurum fabrikker for gjenvinning. Emballasjeprodusentene/-brukerne og avfallsselskapene skal samarbeide om å utvikle bedre og billigere måter å samle inn drikkekartong og annen emballasje. Det neste målet for «Returløftet» blir å oppnå bedre finansiering av plastinnsamlingen, slik at BIR kan gi kundene et bredere leveringstilbud for plast. Fremtidsutsikter Avfallsbransjen står foran store strukturendringer de nærmeste årene. Styret ønsker at BIR skal være en aktiv deltager og bidragsyter i denne utviklingen. For å ivareta eiernes investeringer i energigjenvinningsanlegg og fjernvarmenett, er det nødvendig å utvikle BIR til en avfalls- og energivirksomhet. Dette vil gi et miljømessig positivt bidrag til å oppfylle lokale Kyoto-forpliktelser og ivareta regionens behov for avfallsbehandling. BIRs eierandel i BKK Varme AS er av vesentlig strategisk betydning. Gjennom sitt medeierskap har BIR innflytelse på levering og salg av fjernvarmen, og kan sikre høyest mulig energiutnyttelse av avfallet. Styret imøteser med interesse utviklingen av nye prosjekter hvor fjernvarme kan inngå som et naturlig element, både som energikilde og som del av virksomhetens miljøprofil. Takk til ansatte Styret ønsker å takke samtlige ansatte for positiv endringsog innsatsvilje, samt godt utført arbeid i året vi har lagt bak oss. Stadige endringer i rammebetingelsene og utvidelse av organisasjonen, medfører et stort behov for fleksibilitet hos de ansatte for at bedriften skal lykkes. Styret i BIR kan konstatere at organisasjonen har den nødvendige fleksibiliteten, og derved er godt forberedt for den videre utviklingen av selskapet. STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Liv Røssland STYRELEDER Albrigt Sangolt NESTLEDER Kjersti Toppe STYREMEDLEM ÅRSBERETNING Hans Edvard Seim STYREMEDLEM Espen Sandøy ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Gustav Bahus STYREMEDLEM Svein Austrud ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Geir Dale STYREMEDLEM Steinar Nævdal ADMINISTRERENDE DIREKTØR

10 BIR konsern Resultatregnskap BIR konsern Beløp i hele tusen kroner Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 3, Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetenes andel ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER Overføringer Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte Avgitt netto konsernbidrag til datterselskap Resultat per aksje i kroner 406

11 Eiendeler Egenkapital og gjeld BIR konsern BIR konsern Beløp i hele tusen kroner Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Goodwill Konsesjonsrettigheter Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Beløp i hele tusen kroner Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Finansielle anleggsmidler 0 0 Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Aksjer i andre selskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Fremtidige energileveranser Annen uopptjent inntekt Sum avsetning for forpliktelser OMLØPSMIDLER Fordringer Annen langsiktig gjeld Kundefordringer Gjeld til kredittinstitusjoner Andre fordringer Øvrig langsiktig gjeld Sum fordringer Sum annen langsiktig gjeld Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 31. desember 2005, 20. april 2006 Liv Røssland STYRELEDER Albrigt Sangolt NESTLEDER Kjersti Toppe STYREMEDLEM Hans Edvard Seim STYREMEDLEM Espen Sandøy ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Gustav Bahus STYREMEDLEM Svein Austrud ANSATTEVALGT STYREMEDLEM Geir Dale STYREMEDLEM Steinar Nævdal ADMINISTRERENDE DIREKTØR

12 Kontantstrømoppstilling Noter BIR konsern Beløp i hele tusen kroner Note 1: Regnskapsprinsipper OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Betalbar skatt Gevinst ved salg av aksjer og anleggsmidler Avskrivninger Tilført fra årets virksomhet Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling Endring avsetning for andre forpliktelser Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter INVESTERINGSAKTIVITETER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Investeringer i aksjer Salg av aksjer (salgssum) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter FINANSIERINGSAKTIVITETER for av- og nedskrivninger. Varige driftsmidler med begrenset Innbetaling av egenkapital I morselskapet er datterselskaper og tilknyttede selskaper vurdert levetid avskrives planmessig. Avskrivninger foretas fra og med Utbetaling av utbytte etter kostmetoden. det året de tas i bruk. Påkostninger som vesentlig øker drifts Opptrekk av nye lån 0 0 middelets verdi eller levetid balanseføres. Utgifter forbundet Nedbetaling av langsiktig gjeld med normalt vedlikehold og reparasjoner antas å påløpe jevnt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter over anleggsmiddelets levetid og blir løpende kostnadsført Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskapene BIR Privat AS, BIR Transport AS, BIR Avfallsbehandling AS, BIR Bedrift AS, Tor Henning Paulsen AS (datterselskap av BIR Bedrift), Mjelstad Miljø AS, Retura Vest AS (50 prosent datterselskap av BIR Bedrift AS) og Bossug AS. Metoder for konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskap hvor eier direkte eller indirekte mer enn 50 prosent av aksjekapitalen eller har kontrollerende eierinteresse. Regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper for hele konsernet. Konsernregnskapet viser konsernets økonomiske stilling og resultat når selskapene betraktes som en regnskapsmessig enhet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskapene i konsernet er avstemt og eliminert. Tilknyttet selskap er definert som selskap der eier mellom 20 og 50 prosent og har betydelig eierinnflytelse. BKK Varme AS er et tilknyttet selskap og regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Etter egenkapitalmetoden vurderes investeringen til investors andel av egenkapitalen, og andel av resultat inntekts-/ kostnadsføres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Minoritetsinteresser Minoritetens andel av resultatet etter skatt er vist på egen linje etter konsernets årsresultat. Minoritetens andel av egenkapitalen er vist på egen linje som spesifikasjon av konsernets egenkapital. Bruk av estimater Ved utarbeidelsen av regnskapet vil det benyttes forutsetninger og estimater som vil påvirke regnskapsførte verdier av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger vedrørende betingede forpliktelser. Faktiske tall kan avvike fra de opprinnelige estimater. Inntektsføringsprinsipp Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrige gjeldsposter er klassifisert som kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost redusert Nedskrivninger Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler vurderes når det foreligger indikasjoner på varig verdifall for eiendelene. Nedskrivning foretas i den grad gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Med gjenvinnbart beløp menes det høyeste beløp av fremtidig diskontert kontantstrøm og estimert netto salgspris. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer bokføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap.