ÅRSMELDING Namsenvassdragets Grunneierforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2006. Namsenvassdragets Grunneierforening"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2006 Namsenvassdragets Grunneierforening Styret har i år 2006 bestått av : Leder : Tom Riise-Hanssen pers.vara Mathias Melhus Nestleder : Sigbjørn Amundsen pers.vara Ola Fuglår Kasserer : Odd Erling Hasfjord pers.vara Berit Glømmen Sekretær : Morten Risvik pers.vara Anders Seem Styremedl. : Håvard Ødegård pers.vara Bjørg Himo Grong Fritidssenter har hatt sekretariatsfunksjonen og ført regnskapet. Regnskapet er revidert av Aasbø Revisjon AS. Møtevirksomhet: Det har i 2006 vært avholdt 3 styremøter og behandlet 17 saker. Ordinært årsmøte er også avholdt. I tillegg har NVGF vært delaktige i følgende arrangement/møter, enten som arrangør eller som deltaker: Møter i lakseutvalget for Namsenvassdraget Møter i lakserådet for Namdalen Flere møter i arbeidsgruppen for mer villaks (storlaks) til Namsenvassdraget Flere arbeidsmøter med Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø. Ulike tema/saker. Lakseseminar på Stjørdal, Hell Hotell, 16 og 17. januar 2006 Ørekytmøte på Steinkjer, Statens Hus, fredag 10. februar 2006 Laksebørsmøte på Steinkjer, Statens Hus, fredag 10. februar 2006 Laksemøte (rømt oppdrettslaks) på Stjørdal, Værnes flystasjon, torsdag 16. mars 2006 Møte med Overhalla kommune, sammen med Bjøra elveierlag, tirsdag 21. mars 2006 Årsmøte og fagdag i Norske Lakselver i Bodø, 23 og 24. mars 2006 Møte i samråd med Mattilsynet/KLV på Namsos, mandag 8. mai Tema: Desinfisering og forebygging av gyrosmitte i elvene rundt Namsenfjorden Opplæringskurs for oppdatering av hjemmesidene på internett, Trondheim, tirsdag 13. juni 2006 Møte med ordførerne i Namsskogan og Overhalla, torsdag 15. juni Tema: Stopp i laksefiske i Namsen i 2008 hva gjør vi? Møte med sjølaksefiskerne i Namsenfjorden og representanter fra de andre elvene som sokner til Namsenfjorden, tirsdag 7. november Tema: Felles utfordringer og mulige samarbeidstiltak. Møte med Mattilsynet på Namsos, fredag 17. november Tema: Tiltak for å få mer storlaks opp i Namsenvassdraget hva kan vi gjøre og hva kan vi ikke gjøre? Årsmelding NVGF

2 Møte med NINA i Trondheim, torsdag 23. november Tema: Tiltak for å få mer storlaks opp i Namsenvassdraget. Møte med DN i Trondheim, torsdag 23. november Tema: Tiltak for å få mer storlaks opp i Namsenvassdraget. Møte i Lakseutvalget for Namsenvassdraget, onsdag 29. november Presenterer arbeidsgruppen for mer storlaks opp i Namsenvassdraget. Medlemsmøte i NVGF, torsdag 7. november Tema: Nye fiskeregler fram mot Årsmøte i Nord-Trøndelag grunneigar og sjølaksefiskarlag, onsdag 13. desember Presenterer arbeidsgruppen for mer storlaks opp i Namsenvassdragete. Møte i Namdal Lakseråd, fredag 15. desember Presenterer arbeidsgruppen for mer storlaks opp i Namsenvassdraget. Avslutningsvis, under punktet møtevirksomhet, vil styret i NVGF oppfordre medlemslagene i NVGF å invitere styret/sekretariatet i NVGF til sine respektive årsmøter. Dette for å lære hverandre bedre å kjenne og også som en medlemsservice fra NVGF til sine medlemmer. Medlemskap: Pr. dato har NVGF 33 valdsamarbeid som medlemmer, og dette innbefatter 319 rettighetshavere. Vi har fått to utmeldinger som vil tre i kraft i En av disse er allerede på tur inn som medlem igjen (generasjonsskiftesak). Vi har pr. dato registrert 413 rettighetshavere totalt i vassdraget og dette gir oss en organisasjonsprosent på 77. Følgende valdsamarbeid, som vi kjenner til, er ikke medlemmer i NVGF pr. dato: Valdsamarbeid Valdkontakt Tlf. Ant. Elstad laksevald Elg Elstad 4 Rosset laksevald Harald Rossetnes 4 Gartland laksevald Paul Fornes 7 Leksås valdsamarbeid Asle Kjerkol 5 Storem valdsamarbeid Per Olav Rian 5 Furuneset valdsamarbeid Anstein Berg 2 Grytøya laksevald Marit og Reidar Kvaløseter 1 Råbakken laksevald*** Pål Tore Råbakken 1 Høylandet elveierlag Eystein Fiskum 64 Sum ikkemedlemmer 93 *** Inngår i Kråkholten/Sandmoen valdsamarbeid På sikt er styrets ønske/målsetting 100% oppslutning blant rettighetshaverne langs vassdraget. Vi har dialog med flere av valdsamarbeidene ovenfor, når det gjelder medlemskap, men vi er ikke helt i mål med dette. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med sine kolleger ovenfor, og prøve å få de med som medlemmer i NVGF. Det er viktig at valdsamarbeidene gir beskjed til sekretariatet i NVGF, straks det blir ny valdkontakt i valdsamarbeidene. Dette for at informasjonen som blir sendt ut skal komme til riktig mottaker. Vi håper også at medlemmene våre vil ta i bruk våre hjemmesider på internett (www.namsenvassdraget.no), hvor det etter hvert vil bli lagt ut en god del medlemsinformasjon. Årsmelding NVGF

3 Fangststatistikk - utvikling: Nedenfor ser vi en framstilling av total fangst i kg. av laks og sjøaure i Namsenvassdraget for perioden 1976 til Kg. Total fangst i kg. av laks og sjøørret i Namsenvassdraget Som vi ser av søylediagrammet, har vi hatt to meget gode fangssesonger i 2000 og 2001, hvor det ble tatt over 40 tonn i Namsenvassdraget. I 2002 fikk vi en halvering av fangsten, mens i 2003 passerte fangstene 30 tonn igjen. I 2004 ble fangsten på knapt 24 tonn og i 2005 er vi igjen over 30 tonn. Litt nedtur ble det da vi i 2006 endte på knapt 23 tonn totalt. I antall ble det tatt i 2006 (tall i parentes er fra 2005): sjøørret (2.446), smålaks (7.902), mellomlaks (1.749) og 589 storlaks (1.000). Nedenfor følger en prosentvis framstilling av andel små-, mellom- og storlaks (antall fisk) i Namsenvassdraget i perioden 1993 til NAMSENVASSDRAGET Prosentvis fordeling av ant. smålaks, mellomlaks og storlaks fra år til år % under 3 kg % mellom 3-7 kg % over 7 kg Årsmelding NVGF

4 Som vi ser av søylediagrammet, domineres fangstene av smålaks. Storlaksandelen har vært relativt stabilt lav de siste årene, med variasjon mellom 10 15%. Vi hadde helst sett at prosentandelen storlaks hadde vær høyere. Utviklingen i gjennomsnittsvekt på laks ser vi i diagrammet nedenfor. Kg. Gjennomsnittsvekt på laks i Namsenvassdraget 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Vi ser at gjennomsnittsvekta lå på knapt 5 kg i midten av 80-åra, mens i 2006 er gjennomsnittsvekta nede på ca. 3,5 kg. (under 3 kg. i 2005). Dette henger selvfølgelig sammen med andelen små-, mellom- og storlaks fra år til år, som er presentert i diagrammet ovenfor. Ser vi på trenden i utviklingen av gjennomsnittsvekta på laks i Namsenvassdraget fra midten på 80-tallet og fram til i dag, så er den nedadgående. NB! Det hevdes fra flere at større andel av smålaksen meldes inn i dag enn hva som var tilfelle tidligere. Status driftsplan: Driftsplanen for vassdraget ble endelig vedtatt på ekstraordinært årsmøte mandag 23. september Utfordringene nå, er å ta tak i de tiltakene man har foreslått i planen, og gjennomføre de. Her har vi store og interessante utfordringer foran oss. Vi ser allerede nå at driftsplanen er ambisiøs og at vi sliter litt med ekstern finansiering og gjennomføring av alle tiltakene. Nye utfordringer dukker også opp under veis. Andre viktige saker: Gyrodactylus Salaris: De siste årene er det jobbet aktivt med forebyggende arbeid i forhold til spredning av gyro til vassdraget. Både NVGF og sykdomsutvalget (Mattilsynet) har deltatt i dette arbeidet. Eget desinfiseringsprogram er på plass og det har vært jobbet opp mot de næreste smittekildene (Steinkjerelvene og Vefsna) til vassdraget. Sammen med FM i Nord-Trøndelag har man stilt krav, både til ansvarlige parter i Vefsnvassdraget og til Mattilsynet (tidligere Statens dyrehelsetilsyn) om å få gode desinfiseringsordninger på plass i Vefsna. NVGF deltok på en befaring i Vefsna, sommeren 2006, sammen med Mattilsynet på Namsos, FM i Nord-Trøndelag og Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø. Konklusjonen fra denne turen var at desinfiseringsordningen i Vefsna ikke er tilfredsstillende. Årsmelding NVGF

5 I 2006 hadde vi 13 offisielle desinfiseringsstasjoner i Namsenvassdraget og 13 lokale stasjoner. Dette arbeidet er viktig og må videreføres i samarbeid med Mattilsynet. Ny laksebørs for Namsenvassdraget: I 2006 fikk vi endelig organisert en felles laksebørs for Namsenvassdraget. Hensikten med laksebørsen er på mange måter tosidig. Den skal være verktøyet som rettighetshaverne bruker for å rapportere sine fangster inn til myndighetene og den skal fungere som en informasjonskilde overfor fiskerne i vassdraget, når det gjelder når og hvor det tas fisk i vassdraget. Tidligere hadde vi en børs i Overhalla og en børs i Grong, noe som gjorde det hele litt uoversiktlig. Den nye børsen hadde noen barnesykdommer men i det store og hele fungerte den greit. Det tas sikte på å gjøre børsen enda bedre til sesongen Vi håper at både fiskere og rettighetshavere i framtiden blir enda flinkere til å melde fangstene inn på børsen, slik at den blir det verktøy den er tenkt å være. Hjemmesider på internett: Gjennom 2006 ble det jobbet mye med å få NVGF på internett. Nærmest som en liten førjulsgave til våre medlemmer, og andre, ble hjemmesidene (www.namsenvassdraget.no) lagt ut på nettet like før jul i Sidene vil hele tiden være under utvikling og vi håper de vil bli flittig brukt, både av NVGFs medlemmer og av andre interesserte. Flertallsvedtak, obligatorisk organisering og bruksordning: I forbindelse med lokal forvaltning og myndighetsoverføring fra stat/fylke/kommune til rettighetshaverne, kommer kravet om obligatorisk organisering. Dette skal behandles i St.prop. 32, som er til behandling i stortinget i disse dager. Dagens rettighetshaverorganisering bygger på frivillighet, men dette fungerer ofte ikke i praksis. Vi ser det samme selv når det gjelder medlemskap og viljen til å være med å finansiere fellestiltak i vassdraget. Styret i NVGF har så langt orientert seg litt om hvilke prosesser som må startes/gjennomføres for å fylle kravene fra myndighetene og hva som er mest hensiktsmessig for oss selv. I skrivende stund har det vært kontakt med jordskifteretten på Steinkjer, i forbindelse med bruksordning for Namsenvassdraget. Arbeidsgruppen for mer villaks (storlaks) opp i Namsenvassdraget: Med bakgrunn i det arbeidet som er gjort i Trondhjemsfjorden vedrørende oppleie av kilnotretter og medlemsmøte i NVGF den 17. november 2005, ble det våren/forsommeren 2006 oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på mulige tiltak som skal gi oss mer villaks (storlaks) til Namsenvassdraget. Både arbeidsgruppen og styret for øvrig, har gjort en meget god jobb i forbindelse med dette arbeidet, men det står fortsatt en god del igjen før vi er i mål. Vi har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet vårt, både fra DN, NINA, FM og KLV. Bistand/hjelp til våre medlemmer: I 2006 har sekretariatet til NVGF bistått to medlemslag med planlegging, prosjektering og utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering til diverse tiltak knyttet til valdsamarbeidene/elveierlagene. Styret i NVGF ser det som svært positivt at valdsamarbeidene er aktive og tar tak i utfordringer på valdene. Gjennom deres medlemskap i NVGF, er det naturlig at NVGF bistår i slikt arbeid. Årsmelding NVGF

6 NVGFs økonomiske situasjon: Styret i NVGF synes der er riktig å gi noen kommentarer i årsmeldingen for 2006 om den økonomiske situasjonen i grunneierforeningen (vil også bli inngående kommentert under gjennomgangen av regnskapet for 2006). NVGF har i 2006 et underskudd på drifta på ca kroner. Dette er ikke bra, det er styrets ansvar og det vil få konsekvenser for arbeidet videre. Hvorfor har det blitt sånn? Styret vil på ingen måte fraskrive seg noe ansvar eller unnskylde seg, men vil prøve å gi en kortfattet forklaring på hvorfor det har blitt som det har blitt. Styret i NVGF har ikke hatt gode nok rutiner for budsjettkontroll og ikke hatt god nok løpende kontroll over utgifter og inntekter. Dette har man tatt konsekvensene av og i styremøte den 8. februar 2007 vedtok styret nye rutiner for den økonomiske styringen av foreningen. Dette vil være med å sikre at ikke det samme skal kunne gjenta seg et senere år. Som dere ser i årsmeldingen, har NVGF hatt et meget aktivt år i Vi har vært aktive i mange store saker, både av eget initiativ og på oppfordring av andre. Vi kan vel si at vi har villet mer enn hva vi har hatt penger til. Når så økonomistyringen ikke har vært på plass, har vi havnet i denne situasjonen. Hvorfor ble det i underskudd? o Inntektene sviktet med ca i forhold til budsjettert. Hovedsakelig pga. manglende ekstern finansiering fra kommunene og annet næringsliv langs vassdraget. o Utgiftene ble ca større enn budsjettert. Hovedsakelig pga. større utgifter på drift av laksetrappene, arbeidsgruppen for mer villaks (storlaks) til Namsenvassdraget, hjemmesidene på internett, laksebørsen og div. møter/samlinger og kurs. Til slutt vil styret i NVGF takke alle samarbeidsparter for godt samarbeid i året som har gått og oppfordrer alle medlemmer i NVGF om å ta kontakt med styret hvis det er saker/ utfordringer de mener grunneierforeningen bør engasjere seg i. Grong 19.april Tom Riise Hanssen (s) Sigbjørn Amundsen (s) Morten Risvik (s) Odd Erling Hasfjord (s) Håvard Ødegård (s). Grong Fritidssenter v/ragnar Holm sekretariat Årsmelding NVGF