Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013."

Transkript

1 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak /38/033 Arild Johansen Styresak 090/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 9/2013 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER De økonomiske resultatene i foretaket er betydelig bedret. Foretaket har hatt positive månedsresultater fra februar og frem til nå, og de siste 3 månedene har foretaket levert bedre resultater enn budsjett. September-resultatet er 2 mill bedre enn budsjett. Dette er en gledelig utvikling som skyldes stor innsats fra hele organisasjonen. Det er selvsagt av stor betydning å sikre et positivt resultat som gir størst mulig investeringsrom i 2014, men det også svært viktig å gå inn i 2014 med en kostnadsfart som reduserer risikoen for økonomiske avvik neste år. Å levere på budsjett resterende måneder i år vil være et godt grunnlag for å kunne lykkes også med de økonomiske resultatene i VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Prosjekt sykehusutbygging Styret i Helse Vest RHF godkjente i møte (sak 11/13 B) idefaserapporten i tråd med vedtaket til styret i Helse Stavanger HF den (sak 059/13 B). Prosjektet er dermed nå gått over i konseptfasen. Det ble arrangert «kick off» for oppstart av konseptfasen. Arrangementet hadde gode foredragsholdere og ble godt mottatt med et stort oppmøte fra brukerrepresentantene. Organiseringen av konseptfasen gjenspeiler oppgavene som skal utføres. Følgende organisering er besluttet for prosjektet: Det er etablert 8 brukergrupper til å arbeide med den videre planleggingen. Figuren nedenfor gir oversikt på hvordan brukergruppene for HFP er organisert. (6 brukergrupper). I tillegg er det opprettet brukergrupper for hovedprogram utstyr (HPU) og overordnet teknisk program (OTP). 2

3 Brukergrupper HFP* - matriseorganisering Lab Rtg. mm Medisinske støttefunksjoner Logistikk service Ikke medisinske støttefunksjoner Opererende fag Intervensjon Brukergruppe personer Brukergruppe personer Brukergruppe personer Brukergruppe personer Det foreslås 6 brukergrupper i oppstart. Leder velges for alle gruppene. Ikke opererende fag Brukergruppe personer * HFP = Hovedfunksjons program Psykiatri Brukergruppe personer Konseptfasen skal også avklare tomteforholdene for de ulike alternativene som utredes. I den anledning er det avholdt nye møter med Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Prosjekt Nye Stavanger DPS Framdriften på prosjektet er fremdeles i henhold til planen og hittil er det ikke informasjon som tilsier at framdriften ikke kan overholdes videre. Byggeledelsen melder om god sikkerhet på arbeidsplassen og ingen uforutsette hendelser. HMSarbeidet utføres i henhold til lov og forskrifter. Byggherre deltar aktivt i dette arbeidet. Det ble avholdt kranselag Dette er en markering på at bygget er tett, og innredningsarbeidet vil nå få en større fremdrift. Det vil være stor aktivitet på bygget i høst/vinter fra alle entreprenører og fagområder og arbeidet vil pågå både utendørs og innendørs. Foretaket har nå undertegnet en avtale med Stavanger kommune om å betale leie i byggeperioden for arealet hvor brakkeriggen er satt opp. I tillegg er det inngått leiekontrakt med Karismasenteret om leie av parkeringsplasser. Pr. utgangen av september var det registrert et forbruk på kr. 60 mill. Alle beregninger og prognoser tilsier at den økonomiske rammen på kr. 195 mill. vil bli overholdt. Styringsgruppemøter avholdes månedlig. Neste styringsgruppemøte er Innovasjon i Helse Stavanger HF Helse- og omsorgsdepartementet har vektlagt behovet for en betydelig satsing på innovasjon i helsesektoren i kommende år for å understøtte utviklingen av bedre og mer effektive helsetjenester. Helse Stavanger HF har som mål å være aktive og synlige innen innovasjonsarbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt. I tråd med Helse Vest RHF sin rapport «Regional innovasjonsprosess», og sak i ledergruppen i Helse Stavanger HF har adm. direktør besluttet at også Helse Stavanger HF skal etablere et dedikert 3

4 innovasjonsmiljø. Innovasjonsarbeidet i Helse Stavanger HF vil bli organisert i en ny enhet Seksjon for innovasjon - som organisatorisk vil bli lagt under Forskningsavdelingen. Seksjonen vil ledes av fagsjef Innovasjon. Anund Rannestad som i dag er Programleder for Helse Stavanger 2.0, er ansatt og tiltrer denne stillingen i år. Totalt vil det være 2 årsverk knyttet til innovasjonsarbeidet i seksjonen. Seksjonen vil finansieres med interne og eksterne midler som i dag er i Helse Stavanger 2.0 og innenfor vedtatte budsjett. I adm. direktørs driftsorienteringer til styret vil det heretter bli en fast omtale av innovasjon i tillegg til en fast omtale av forskning. 2.2 Medarbeidere HMS Prioriterte oppgaver i foregående periode har vært: Arbeidsmiljøkartlegging, Ambulansetjenesten Strand. Arbeidsmiljøkartlegging, Portørseksjonen. Arbeidsmiljøkartlegging, Kjøkken Dalane DMS. HMS grunnkurs for ledere, 35 deltakere. Kurs i AMU-arbeid for nye AMU-medlemmer, 3 deltakere. «Frisk og gravid» - kurs for gravide og ledere. 2 dagers samling for FHVO og HTV i regi av Helse Vest RHF. HMS-forum for divisjonsvise HMS-/kvalitetskoordinatorer og FHVO i regi av BHT. Alor (arbeidsliv og rus) nettverkssamling med fokus: Problematisk spilleatferd i arbeidslivet 1 deltaker fra BHT. Undervisning for lærlinger i helsefag Hva er en god kollega? Risikovurderinger av kjemikalier via stoffkartoteket for enheter. Lystgassmålinger ved fødeavdelingen. Sykefraværsanalyser for enheter. Oppfølging i enkeltsaker fra BHT stor pågang. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling med kommunene Kommunale ø-hjelp-senger (KØH) Den 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helseog omsorgstjenesteloven). Her pålegges kommunene et utvidet ansvar for øyeblikkelig hjelp tilbud på døgnbasis jf Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2012, og det tas sikte på at bestemmelsen om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal tre i kraft 1.januar Kommunenes tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal bli til ved et samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak. De lovpålagte samarbeidsavtalene mellom partene skal regulere tilbudet, og er et overordnet virkemiddel for samarbeidet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Antall senger som skal opprettes i kommunene i opptaksområdet til Helse Stavanger HF, er i størrelsesorden 40 senger totalt. Beregningen har tatt utgangspunkt i historisk forbruk av 4

5 øyeblikkelig hjelp-plasser, og midlene er fordelt etter samme fordelingsnøkkelen som er brukt til utskrivningsklare pasienter og kommunal finansiering. Halvparten av midlene som er trukket ut fra helseforetakene gis som øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet. Hovedkriteriet for å utløse tilskuddet er at kommunene har inngått samarbeidsavtale med helseforetaket, som inneholder forpliktende og konkrete planer om å etablere tilbudet i det året det søkes midler i. Den andre halvparten av midlene som er trukket ut fra helseforetakene overføres direkte fra det regionale helseforetaket/helseforetaket. Helseforetaket og kommunene har p.t. ikke kommet til enighet om hvilke data kommunene skal rapportere i forhold til, eller hvor ofte rapportering skal foregå. Rapporteringen er derfor ikke så ensartet som en kunne ønske. Status i de 18 kommunene som har inngått avtale med Helse Stavanger HF er at det p.t. er etablert 22 av 40 kommunale ø-hjelp senger. Disse fordeler seg som følger: Stavanger kommune Kommunen skal etablere 15 senger innen Pr er det opprettet totalt 6 senger. Sengene er lokalisert med 2 senger på Stavanger legevakt og 4 senger på Stokka sykehjem. Sengene på legevakten, som også benyttes av omkringliggende kommuner, hadde i perioden fra oktober 2012 til september 2013 totalt 261 ø-hjelpsopphold i sengene hvorav 70 var fra andre kommuner. Sengene på Stokka sykehjem har i gjennomsnitt hatt en beleggsprosent på 47. Planen er at kommunen skal trappe opp med ytterligere 4 senger i løpet av høsten, men først når beleggsprosenten har passert 70. De vanligste diagnosene i KØH på Stokka sykehjem har vært: pneumoni (lungebetennelse), KOLS, dehydrering (uttørring), fall, smerter/magesmerter, commotio (hjernerystelse), obstipasjon (forstoppelse) og svimmelhet. Utfordringene kommunen oppgir som utfordringer knyttet til bruk av sengene er: mange ulike aktører, ulike systemer for elektronisk meldingsutveksling samt å sikre kvaliteten og øke bruken av sengene. Hå kommune: Kommunen etablerte 2 senger pr Det var en beleggsprosent i sengene fram til april 2013 på ca. 35. Alle pasientene var innlagt fra hjemmet via fastlege eller legevaktslege. Tilbakemeldingen fra kommunen sier ingenting om pasientgruppen, men at gjennomsnittsalder har vært på ca. 82 år og at liggetid i KØH har holdt seg innenfor 3 døgn. Kommunen har i tillegg til de 2 sengene det er mottatt tilskudd for, opprettet 2 ekstra senger til samme formål. Dette for å kunne gi tilbud til alle som tilfredsstiller kriteriene og kunne ta hensyn til samtidige pasienter. Hå kommune er den eneste kommunen som har mottatt tilskudd fra helseforetaket etter oppstart av tilbudet i henhold til oppfylte kriterier. Eigersund kommune: Kommunen etablerte 2 senger pr Kommunen melder en beleggsprosent på ca prosent av pasientene er innlagt fra legevakt og 40 prosent fra fastleger. Kommunen opplyser at 5

6 antallet pasienter har vært for lite til at enkelte pasientgrupper utmerker seg, men det er pasienter som i utgangspunktet har hatt mange diagnoser der den generelle tilstanden har forverret seg og der disse tidligere ble innlagt i Helse Stavanger HF. Samarbeid om KØH på Jæren Det ble pr etablert 12 interkommunale ø-hjelp senger på Kleppheimen. Sengene fordeles mellom Klepp kommune (2 senger), Gjesdal kommune (2 senger), Time kommune (2 senger) og Sandnes kommune (6 senger). Sengene ble fylt opp i løpet av få dager, men tilbudet har bestått for kort tid til at det foreligger noen konkrete data. Ryfylkekommunene Hjelmeland, Strand og Forsand kommuner er i planleggingsfasen og vil mest sannsynlig etablere til sammen 2 senger innen Det opplyses at Finnøy kommune vil rette seg mot Rennesøy kommune. Øvrige kommuner Randaberg og Sola kommuner vurderer samarbeid med Stavanger kommune. Lund kommune søker seg mot Sørlandet sykehus HF og søker etablering sammen med andre kommuner på Sørlandet i Flekkefjord sykehus. Sokndal, Bjerkreim og Kvitsøy kommuner har foreløpig ikke gitt tilbakemelding på sine planer. Oppfølging av samarbeidsavtalene I overordnet avtale inngått mellom Helse Stavanger HF og kommunene står følgende: Samhandlingsutvalget kan opprette faste eller midlertidige grupper som eksempelvis fagråd, arbeidsgrupper eller nettverk for aktuelle faglige og/eller administrative utfordringer. Mandat og tidsramme for arbeidet fastsettes. Gruppene rapporterer og gir tilrådinger til Samhandlingsutvalget. Gruppene er partssammensatte og følger som hovedregel de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som Samhandlingsutvalget. Med mål om å etterleve inngåtte avtaler har Samhandlingsutvalget på en del områder opprettet fagråd knyttet opp til de ulike samarbeidsavtalene. Fagrådene har i tillegg til å følge opp faglige eller administrative utfordringer også som oppgave å gi tilbakemeldinger dersom avtalene ikke fungerer i henhold til målet om god samhandling for god pasientbehandling, og gi innspill til endringer ved første revisjon. Fagråd er opprettet i tilknytning til avtalene: 2a Psykiatri/Rus, 2d Palliasjon, 7 Forskning, 9 IKT, 10 Forebygging/helsefremming og 11 beredskap/akuttmedisin. Det vil i tillegg bli opprettet en midlertidig arbeidsgruppe som skal gi innspill til endringer i delavtale 8 Jordmortjenester, på bakgrunn av nye Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorgen. Fagrådene/arbeidsgruppene skal rapportere til Samhandlingsutvalget etter oppsatt handlingsplan. Helse Stavanger HFs deltagelse i Intermediæravdelingen ved Stokka sykehjem (IMA) Intermediær avdeling ved Stokka sykehjem er et samhandlingstiltak mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune. Avdelingen er etablert som et prosjekt. Helse Stavanger HF og Stavanger kommune inngikk samarbeidsavtale om driften av avdelingen fra til med mulig forlengelse med fire år om gangen. Etter evalueringen av prosjektperioden ble samarbeidsavtalen 6

7 sett i sammenheng med samhandlingsreformen og prosjektperioden ble forlenget med et år om gangen. Samtidig ble det vedtatt å redusere antall plasser fra 16 til 12 i januar Etter ny evaluering høsten 2012 ble antall senger redusert fra 12 til 8 fra januar I inneværende år bidrar Helse Stavanger HF med kr. 1,5 mill. til driften av intermediæravdelingen. I henhold til samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og Stavanger kommune blir det i høst gjennomført en ny evaluering i samarbeid med kommunen. Omdømmekonferanse I regi av samhandlingsutvalget planlegges en «omdømmekonferanse» i regi av Samhandlingsutvalget. Heldagskonferansen, med tittelen «Sammen skaper vi omdømme og tillit» arrangeres på Sola, Quality Airport Hotel Stavanger torsdag Målgruppen er helsepersonell, administrasjon, politikere, fag- og brukerorganisasjoner, fra både kommuner og helseforetak. Invitasjonen er sendt ut i disse dager. Bortfall av strømtilførsel til Helse Stavanger HFs enheter Dokumentavdelingen, LAR og Psykiatrisk divisjon, Avdeling for unge voksne i Lagårdsveien 78 Mandag ca. kl falt strømmen ut da Lyse sine strømtrafoer i trafokiosken ikke lenger fungerte. Dette medførte at Dokumentavdelingen, LAR og Psykiatrisk divisjon, Avdeling for unge voksne (AUV) var uten tilgang på telefon og PC. Lyse monterte og startet et mobilt strømaggregat i løpet av ettermiddag/kveld. Strømaggregatet viste seg ikke å dekke byggenes strømbehov. Det ble samme kveld koblet opp 400 V aggregat istedenfor 220 V. Det ble opplyst at følgene av dette var at alt elektrisk og elektronisk utstyr sannsynligvis var ødelagt. Først onsdag den ca. kl fikk avdelingene opprettet normal telefon- og nettverksdrift. Konsekvenser av strømproblemene Strømstansen medførte betydelige driftsforstyrrelser for dokumentavdelingen og enhetene i Psykiatrisk divisjon som mistet nærmere 3 arbeidsdager. Av utstyr ble anslagsvis 16 PC-er, 10 dockingstasjoner for laptop, 6 scannere, 1 Canon DR-7090, 3 skrivere/kopimaskiner, 2 rutere i nettverket, over 40 hev-senk pulter og annet utstyr ødelagt eller skadet. Huseier var i møte med Lyse hvor det ble avtalt at Helse Stavanger HF viderefakturerer Lyse for påførte skader. Kreftforeningen og Helse Stavanger HF utreder Vardesenter med blant annet felles likemannstjeneste for kreftpasienter og pårørende ved Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF og Kreftforeningen ble i møte den enig om å opprette en prosjektgruppe som vil danne rammeverket for etablering av Vardesenter ved Helse Stavanger HF. Vardesentrene har som formål å være arena og møteplass for kreftrammede med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring. Det planlegges at Vardesenteret i Helse Stavanger skal lokaliseres i 1.etasje i Internatbygget. Kreftforeningen vil dekke det vesentlig av kostnader ved 7

8 ombyggingen. I statsbudsjettet for 2013 er det øremerket midler til opprettelse og drift av Vardesentre i HF-ene (Helse Vest sin andel 1,2 mill.) Ansatte i Kreftforeningen vil yte tjenester i Vardesenteret sammen med ansatte fra Helse Stavanger HF. I påvente av at et Vardesenter kan stå ferdig ved helseforetaket har en prosjektgruppe bestående av representanter fra Kreftforeningen og helseforetaket utredet og foreslått at det etableres en felles likemannstjeneste for kreftpasienter ved Helse Stavanger HF. Adm. direktør har godkjent at slik likemannstjeneste blir etablert. Grunntanken med likemannstjeneste er at en som har gjennomlevd en kreftsykdom eller har vært pårørende, har erfaringer som kan gi andre pågangsmot og styrke til bedre å takle sykdommen. En slik felles likemannstjeneste basert på Vardesentermodellen planlegges integrert i Vardesenteret. Foreløpig skal deler av dette tilbudet gis i Kreftforeningens nyåpnede lokaler i Laugmannsgata i Stavanger sentrum. Stor beredskapsøvelse Etter ett års planlegging, ble det den gjennomført Storskalaøvelse hvor scenariet var terrorangrep i Risavika havn med mange skadde. For helseforetakets del foregikk øvelsen både i Risavika og internt i Helse Stavanger HF. Formålet med øvelsen var å trene nødetatenes evne til å gjennomføre en koordinert redningsinnsats i væpnede aksjoner. Mål for foretaket var å øve beredskapsplanverk og beredskapsledelse samt håndtere en masseskadesituasjon med over 20 hardt skadde. Samhandling med kommuner og andre foretak var en del av scenariet. Øvelsen er den største som er blitt gjennomført i Rogaland og hovedaktørene i planlegging og gjennomføring var nødetatene politi, brann, helse og hovedredningssentralen. Dessuten deltok følgende i øvelsen: Risavika havn, Skangass, kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Klepp, Helse Vest RHF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest HF, Fylkesmannen i Rogaland, Sivilforsvaret og Heimevernet, frivillige organisasjoner (Røde kors og Norsk folkehjelp) og skoleskipet Gann. Foretakets beredskapsledelse og alle divisjonene deltok i den interne delen av øvelsen. I tillegg deltok totalt 127 markører som var studenter fra Universitetet i Stavanger og foretakets helsefaglærlinger. Observatører og evaluatorer fra ulike sektorer var også til stede under øvelsen. I tillegg deltok Bridge-prosjektet med demonstrasjon av EU-prosjektet som har som formål å utvikle tekniske og organisatoriske løsninger til bruk på skadested i katastrofer. Øvelsen var godt forberedt og ble gjennomført etter plan. Den viste at foretaket vil klare å håndtere en masseskadesituasjon med et godt samarbeide med andre helseforetak og kommunene. En viktig del av øvelsen er evaluering og oppfølging av forbedringstiltak dette arbeidet ble startet umiddelbart etter øvelsen. Evaluering og tiltaksplan planlegges ferdigstilt ultimo desember i år. 2.4 Prosesser Tilsyn Det vises til vedlagte oversikt over tilsynssaker i september Høringsuttalelser 8

9 Det vises til vedlagte oversikt over høringer pr RESULTATER 3.1 Pasientresultater Utskrivningsklare pasienter i Psykiatrisk divisjon Når det gjelder utviklingen i tallet på utskrivningspasienter i psykiatrien viser figuren nedenfor at trenden fortsatt er en nedgang. Antallet er imidlertid fortsatt for høyt. Det kreves et videre aktivt samarbeid med og innsats fra kommunene på det boligsosiale område for å få antallet redusert. Som nevnt i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2013 har Psykiatrisk divisjon, Avd. for unge voksne inngått en avtale med Sandnes kommune om å prøve ut metoden «Housing first» for bostedsløse pasienter med omfattende rusproblemer og psykiske lidelser. Prosjektet starter opp Gj.snitt antall utskrivningsklare pasientdøgn (ikke betalende) per dag i uken - psykiatri Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 2012 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret Varslingen til kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Antall meldinger som er videresendt pr. måned fra juli september

10 Som vist i grafen ovenfor er antall meldinger som blir sendt til Kunnskapssenteret igjen økende etter en periode med nedgang. Tidligere oversikter fra Kunnskapssenteret viste at kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Fra juni måned i inneværende år skal helseforetakene i Helse Vest varsle elektronisk til Statens Helsetilsyn via avvikssystemet Synergi. Hittil i 2013 har Helse Stavanger HF sendt inn 14 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykning fra Statens helsetilsyn. Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Totalt _ Tabellen nedenfor viser at det i 2012 ble det registrert 2853 pasientrelaterte hendelser i Synergi. Til nå i 2013 er det registrert 2158 hendelser, det tilsvarende tallet er 2151 for De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser, som rapporteres, er fall og legemiddelfeil. I påfølgende figur nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Som vist peker trenden på en nedgang i både antall legemiddelfeil og antall fall som er registrert. Dette er svært gledelig og sammenfaller med innsatsen på dette området gjennom Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og det regionale Program for pasientsikkerhet. Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i I 2012 er det meldt om 293 fall i foretaket. Så langt 2013 er det registrert 190 fall. Det tilsvarende tallet for 2012 var

11 Antall legemiddelfeil var i Til nå i 2013 er det registrert 408 legemiddelfeil, mens det i 2012 var 560. «Legemiddel ikke gitt» og «Feil administrering» er de hyppigste oppgitte årsakene til at legemiddelfeil oppstår. 3.2 Medarbeiderresultater Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr. 8. oktober Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi: Skade på fot med suturering av kutt p.g.a. murstein som ble kastet av pasient. Fravær 3 dager. Hodeskade etter å ha slått hodet i mikroskop. Fravær 1 dag. Skade på rygg og knær i forbindelse med forflytning av pasient på båre. Skadede tråkket gjennom et terrassebord. Fravær 5 dager. 11

12 Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for september: 67 stk. 3 skader med fravær - se kommentar under graf. 2 skader med medisinsk behandling Kutt i finger (suturert 4 sting) p.g.a. etterlatt skalpell i oppdekking. Øyeskade (behandlet ved akutt poliklinikk og øyeavdelingen) etter å ha blitt slått med gjenstand. 1 førstehjelpsskade kutt i hodet etter å ha dunket hode mot hjørne av vegg. 11 stikkskader 22 vold trusler 28 vold - skader u/behandling Flere av de framsatte truslene og skadetilfellene forårsaket av vold, er av en alvorlig karakter (flere drapstrusler) og med et alvorlig skadepotensiale. Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til vedlagte Forskernytt oktober Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE 12

13 De ukjente hjertesymptomene En ny kanadisk studie viser at en vesentlig andel pasienter som kommer til akuttmottaket med såkalt akutt koronarsyndrom - som omfatter hjerteinfarkt og ustabil angina - ikke har det symptomet de fleste forbinder med hjerteinfarkt, nemlig brystsmerter. Mens 13,7 prosent av mennene som ble undersøkt, ikke hadde smerter fra brystet, gjaldt det samme for én av fem av kvinnene. Dette kalles også stumme hjerteinfarkt. Sannsynligheten for å få et «stumt» hjerteinfarkt er større dersom du er eldre og har andre tilleggssykdommer som for eksempel diabetes og høyt blodtrykk. Vi kan seinere oppdage «stumme» hjerteinfarkt ved hjelp av EKG (elektrokardiogram) og blodprøver, sier Noreen Butt, overlege ved hjerteavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). På grunn av liknende studier de siste åra, har terskelen for å undersøke kvinner blitt lavere med tiden. Derfor mener Butt at det er viktig med studier som viser kjønnsforskjeller. Dagbladet 19.9 NØYTRALE Samarbeid om sykesenger Det interkommunale samarbeidet mellom Sandnes, Klepp, Gjesdal og Time førte i dag til åpningen av det nye B-sykehuset på Jæren. Varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli (Frp) mener samarbeidet er et steg på vei mot kommunesammenslåing. -Øyeblikkelig hjelp, Jæren B-sykehuset som har fått navnet «Avdeling for Øyeblikkelig hjelp, Jæren» kommer som følge av samhandlingsreformen Stortinget har vedtatt, der flere helsetjenester skal flyttes ut til folket. På avdelingen er det 12 senger. - Her skal vi ta i mot de friskeste pasientene som tidligere måtte reise til Stavanger Universitetssykehus (SUS). Selv om avstandene ikke har så mye å si i regionen, vil denne tjenesten gjøre at de som er ofte inn og ut av sykehuset nå vil slippe flere ulemper, uttaler avdelingsleder Elbjørg Audenbye Myrene. Aftenbladet 2.10 Helse Stavanger mener kritikk av ambulanse- båten er grunnløs Ny ambulansebåt i Ryfylke blir minst like godt som tidligere, mener ledelsen i Helse Stavanger. Ryfylke/Stavanger - Det skal være en god og tilgjengelig ambulansetjeneste i Ryfylke. Jeg reagerer på at nytt anbud på ambulansebåten har ført til uttalelser som at det nå blir farlig å bo i Ryfylke, sier Bård Lilleeng, administrerende direktør i Helse Stavanger. - Dialogen med kommunene har vært svært god i anbudsprosessen, men vi ser at kommunene burde vært flinkere til å kommunisere internt og til innbyggerne i de berørte kommunene. Når det gjelder anbudet, lages det i fellesskap med kommunene. Vi er ferdige fra vår side, og det ligger nå hos samarbeidende kommunene, sier Lilleeng. Aftenbladet 27.9 Angrer på kritikken Hjelmeland-ordfører Trine L. Danielsen mener «Tornerose», som først vant anbudet for ambulansebåt i Ryfylke, fikk mye usaklig kritikk. - Nå når gemyttene har roet seg, mener jeg at anbudet for ambulansebåten egentlig var ganske greit slik det var utformet. Men det nye anbudet vil bli endret slik at vi også får inn legevakt-funksjonen, sier ordfører i Hjelmeland, Trine L. Danielsen. Det vakte sterke reaksjoner i Ryfylke da Helse 13

14 Stavanger valgte å gi anbudet for båtambulansetjenesten i fire ryfylkekommuner til rederiet Gulen Skyssbåtservice og skyssbåten «Tornerose». - Etter å ha snakket med sykehusledelsen, forstår jeg anbudet bedre. Summa sumarum var det forrige egentlig helt greit. Det var mange udokumenterte usakligheter som kom ut da Gulen ble tildelt anbudet, sier Danielsen. Aftenbladet 19.9 Mistanke om sjelden hjerne-sykdom Stavanger Universitetssjukehus har sendt melding til Folkehelseinstituttet om at en pasient mistenkes å ha Creutzfeldt-Jacobs sykdom.- Jeg kan bekrefte at Folkehelseinstituttet har fått en melding om mulig Creutzfeldt-Jacobs sykdom (CJS) fra Stavanger Universitetssjukehus, sier Hans Blystad, assisterende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. - De fleste av disse viser seg ikke å ha sykdommen. Av de en til fem tilfellene som årlig bekreftes som CJS, er alle av den spontane typen (se faktaboks). Disse har ikke sammenheng med kugalskap og regnes derfor ikke som en smittsom sykdom, sier Blystad. Aftenbladet 26.9 SUS frykter legeflukt Stavanger Universitetssjukehus (SUS) frykter at den helprivate nykommeren rekrutterer spesialister som det i dag er mangel på i det offentlige helsevesenet. Kolibri Medical Group, som eies av familien Maaseide, startet opp for fem år siden og har siden da økt omsetningen med om lag 50 prosent hvert år til omsetning opp mot 50 millioner.-vi har i utgangspunktet ingen innvendinger mot at Kolibri etablerer seg som sykehus, men vi har pekt på noen bivirkninger som kan ramme oss, sier Bård Lilleeng, administrerende direktør ved Helse Stavanger/SUS. I et brev til Helse Vest skriver sykehuset: «Dette dokumenteres også ved at de fleste legespesialister som i dag arbeider på Kolibri Medical, er rekruttert fra Helse Stavanger. Ved en utvidelse av private tilbud vil det således kunne medføre kapasitetsutfordringer for Helse Stavanger på rekrutteringsutsatte fagområder.» Aftenbladet 23.9 Still krav til dei private Helsereforma blir Høgres største prestisjesak. Alle skal fritt få velja sjukehus, om det er privat eller offentleg. Behandlinga skal det offentlege betala for. Skal det kunna fungera, må ein stilla krav også til dei private. Bård Lilleeng peikar på det han kallar nokre bivirkningar som kan ramma det offentlege tilbodet når Kolibri får etablera seg som sjukehus. Lilleeng viser til at SUS utdannar spesialistane sine sjølv. Det tar åtte år før ein turnuskandidat er ferdig utdanna som spesialist. Skal dette fungera, må dei private klinikkane også ta på seg nokre av pliktene det offentlege har. I år fekk bare halvparten av dei nyutdanna legane som søkte om det, turnusplass på eit norsk sjukehus. Opnar ein for fleire private, må desse også vera med og sørgja for at vi utdannar fleire spesialistar i landet. LEDER Aftenbladet 25.9 Her opereres pasienter på samlebånd Metoden kalles «fast tracking». Det er fullt fokus i operasjonsstuene ved St. Olavs Hospital. En kvinnelig pasient får utført brystrekonstruksjon. Dette er en av flere typer operasjoner som sykehuset har standardisert slik at flere pasienter kan opereres fortløpende. 14

15 -Vi er i en fase hvor vi effektiviserer og gjør operasjonsgjennomføringen bedre. Da passer det perfekt å komme til Trondheim og se hvordan de gjør det her. Og ikke minst lære mer om fast track. Dette er absolutt nyttig for oss i Stavanger, sier overlege Kristian Tiller ved Stavanger universitetssjukehus. NRK nett 16.9 Bekymringssak mot omstridt fagmiljø I Stavanger ønsker fylkesmannen å se nærmere på virksomheten til tre terapeuter som behandler holdningsasymmetri hos barn. I januar i år sendte seks ansatte ved Stavanger Universitetssjukehus en bekymringsmelding til fylkeslegen i Rogaland. I brevet, undertegnet av to spesialister i barne- og ungdomsfysioterapi og fire barneleger, anklages tre utøvere innen henholdsvis manuellterapi, kiropraktikk og fysioterapi for å utvise «mangelfulle vurdering av differensialdiagnoser, overbehandling, mangelfull kommunikasjon og samarbeid med spesialisthelsetjenesten, samt en økende tendens til det disse fagmiljøene kaller forebyggende behandling av spedbarn». Saken er ennå ikke ferdigbehandlet. Sykepleien 17.9 NEGATIVE Feiloperasjonen av Inger Lise (32) kunne vært unngått Operasjonen kunne vært unngått dersom en fornyet vurdering av vevsprøven var blitt gjort, mener eksperter. Slik etterkontroll foretas i Oslo og Trondheim, men ikke hos Helse Vest. Aftenbladet fortalte lørdag historien om 32 år gamle Inger Lise Larsen fra Kverneland. I fjor fikk hun fjernet livmor, eggledere og lymfeknuter i bekkenet. Operasjonen ble utført ved Haukeland universitetssjukehus. I ettertid viste det seg at hun ikke hadde hatt kreft, bare et forstadium. I dag sliter hun med daglige plager etter operasjonen og kan ikke få flere barn. Grunnen til at Inger Lise er feilbehandlet, var at vevsprøven (biopsien) som ble tatt, ble feiltolket. Dersom prøveresultatet fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) hadde blitt etterprøvd ved Haukeland før operasjonen, ville feilen blitt oppdaget, mener Mette Haase Moen. Aftenbladet 16.9 Helse Stavanger HF vil ha ny anbudsrunde for båtambulansen i Ryfylke Helse Stavanger HF vil lyse ut båtambulansetjenesten påny etter en kjennelse avsagt i Stavanger Tingrett. Kjennelsen ble gitt i forbindelse med en klage fra Rødne Ambulanse AS og gjaldt båtambulansetransport i fire kommuner i Ryfylke. Stavanger Tingrett har i sin kjennelse gitt en såkalt midlertid forføyning etter klage i forbindelse med kontraktprosessen. Tingrettens kjennelse viser til en formaliafeil knyttet til en vedståelsesfrist som del av den avsluttende anbudsprosessen. Helse Stavanger HF tar kjennelsen til følge og vil gå ut med ny anbudsinnbydelse. Dette vil skje i nærmeste framtid, heter det i en pressemelding fra Helse Stavanger. Strandbuen

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling.

Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Drift av nettverk innen kreftomsorg og lindrende behandling. Et vedlegg til Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon mellom Helse Stavanger og kommunene i Helse Stavanger foretaksområde

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål

Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde Kunnskap Samarbeid Trygghet mot felles mål Definisjon Et nettverk av ressurspersoner med definert ansvarsområde og funksjon

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Kommunalt Ø-hjelps tilbud. Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland

Kommunalt Ø-hjelps tilbud. Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland Kommunalt Ø-hjelps tilbud Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland Arbeidsgruppe Kommuneoverlege; Knut Vassbø Bjerkreim kommune Omsorgsleder; Torild Lende Fjermestad, Randaberg kommune Prosjektleder

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Mandat for IKT Samhandlingsgruppe (fagråd) knyttet til delavtale 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt

Mandat for IKT Samhandlingsgruppe (fagråd) knyttet til delavtale 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Mandat for IKT Samhandlingsgruppe (fagråd) knyttet til delavtale 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt 1. Bakgrunn Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom r og regionale helseforetak (delegert

Detaljer

Kartlegging Region Midt- Norge

Kartlegging Region Midt- Norge tilsynet i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal Kartlegging 2006 basert på skademeldinger fra spesialiserte institusjoner i Region Midt- Rapporten er basert på data som er registrert i Meldesentralen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2013. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 2.10.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 2013/38/033 Arild Johansen Styresak 079/13 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Bakgrunn Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige

Detaljer

STYRESAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.01.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristine Breivik SAKA GJELD: Særavtale om etablering og drift av kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud F Erfaringskonferanse 19.05.2015 Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud Litt historie 2009 Helsetorgmodellen blir etablert som samarbeid mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/ Haugesund og 13 av 19 kommunene

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Helse Stavanger 2.0 Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000 innleggelser

Detaljer

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse < kreftforeningen.no Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse Kristin Bang, Kreftforeningen Kreftforeningens hovedmål Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 35/12 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet 27.09.2012 MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 12/6525-1 Møtested: 1902-bygget, 2. etg. Møterom 02M23 Møtedato: 25.09.2012, kl 10.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen Godkjenning

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT En Vestlending en sykehusjournal Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT Pasienten må settes i «sentrum» for dokumentasjonen om egen helse!

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Tana kommune. Finnmarkssykehuset HF Revidert 20.01.2015. Fl N N MARKSSYKEHUSET FINNMARKKU BUOHCCIVIESSU TANA KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Tana kommune og Finnmarkssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 060/13 B Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og kommunene.

Styresak. Sissel Hauge Styresak 060/13 B Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og kommunene. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 17.06.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 060/13 B Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon November-11 Hvilke kommuner? Oktober-11 Tverrfaglig interkommunalt nettverk September-10 Hva er palliasjon? WHO definisjon Palliasjon er en tilnærming

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold «Nytt fra Helsedirektoratet» Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold «Nytt fra Helsedirektoratet» Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Øyeblikkelig hjelp døgnopphold «Nytt fra Helsedirektoratet» Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Nasjonal erfaringskonferanse, Bergen, 25. november 2014 Ingen endring i rammebetingelsene

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fagleder KS - Rune Hallingstad Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Fagleder KS - Rune Hallingstad Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444000 ansatte 11500 politikere 400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer

Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene status og videre utfordringer Svanhild Jenssen Konst. Samhandlingsdirektør Helse Midt-Norge RHF Faglig innhold Øhj tilbudet i kommunene

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer