SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Borras

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 14.06.2012 kl. 10:00. i møterom Borras"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl. 10:00 i møterom Borras Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Orienteringer: Regnskap April Fravær April Legesituasjonen i sommer Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/12 12/2289 KAFFEPAUSEN ALTA AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I NYE LOKALER 82/12 12/981 TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN /12 12/1605 KARENS RORBUER AS -SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PERIODEN Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 43 84/12 12/1840 ONGAJOKSETRA -SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING /12 12/2065 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER - OMSORGSTEKNOLOGI 86/12 12/2093 ETABLERING AV FLYKNINGEGUIDE 87/12 12/2268 SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK 88/12 12/2300 ÅRSRAPPORT FRA VAKTTÅRNPROSJEKTET OG BRUKERUNDERSØKELSE FRA LEGEVAKTA NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR LEGEVAKTMEDISIN 89/12 12/219 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - REVIDERING /12 12/ BUDSJETTREGULERING /12 12/2170 FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2013 Alta, den Ivan Olsen Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 81/12 KAFFEPAUSEN ALTA AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I NYE LOKALER Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/2289 Saksnr.: Utvalg Møtedato 81/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse- og sosial gir med dette serveringsbevilling til Kaffepausen Alta As Org.nr i nye lokaler i Amfi. Som styrer for serveringsbevillingen godkjennes daglig leder Kenneth Svendsen. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert Andre saksdok.: Saksmappe 12/2289 Bakgrunn: Alta kommune har mottatt søkand fra Kaffepausen Alta As om serveringsbevilling i nye lokaler i Alta Amfi. Bedriften har i dag lokaler ved rulletrappen ved siden av Glassmagasinet. De ønsker nå å utvide kafeen og har fått i tillegg leie lokalene hvor Safarie restaturant var tidligere i Amfi. Som styrer for serveringsbevillingen søkes eier og daglig leder og eier Kenneth Svendsen og han har bestått etablererprøve. Høring/merknader: I henhold til politiet og skatt og avgiftsmyndighetene foreligger det ikke noen opplysninger om at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, har gjort seg skyldig i brudd på serveringsloven og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med serveringslovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vurdering: Administrasjonen anbefaler søknaden. Side 3 av 43

4 Sak 82/12 TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/981 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 82/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til Tappeluft opplevelser org.nr Bevilling i gruppe 3 Inne i Serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems. Ute på brostein og plen utenfor serveringsbygget. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. 2. Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Vibeke Danielsen f og som stedfortreder godkjennes Roger Johnsen f Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4.000,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr. skjenketider og mislighold av bevillingen. Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent. Side 4 av 43

5 Sak 82/12 SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert , e-post datert Andre saksdok.:sak 12/981 Bakgrunn: I inneværende bevillingsperiode har Tappeluft Opplevelser As skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 inne og gruppe 2 ute på angitte steder. Tappeluft Opplevelser eies av Trond Olav Olsen og ligger i Tappeluft. Driftskonseptet er restaurant med fokus på utleie for selskap, catering, kurs og konferanse. Det satses på helårsdrift, med kurs/konferanser, julebord, blåturer og private arrangement. Alta kommune har nå mottatt søknad på videreføring og utvidelse av bevillingen for perioden Eier av bygningene tilknyttet driften er Trond Olav Olsen. Som styrer for skjenkebevillingen søkes daglig leder Vibeke Danielsen f ,godkjent og som stedfortreder søkes godkjenning for Roger Johnsen f Begge har bestått kunnskapsprøven i alkohol. Det søkes nå om skjenkebevilling på flere steder, i tillegg til at det søkes om bevilling på store deler av uteområdet og i buss. I dag har de kun skjenking i restaurantbygget og uteområdet rundt denne, samt bussen. Serveringsbygget Restaurant med plass til 120 gjester. Relax avdeling på hems med 20 gjesteplasser. Det søkes om skjenking i gruppe 3. Naust Et restaurert naust, som er innredet med sitteplasser for 12 personer. Det søkes om skjenking i gruppe 3. Aslakbua Grillstue i midten med bord av en båt, og benker man sitter på rundt båten. Sitteplasser til 16 personer. Det søkes om skjenking i gruppe 3 Fyrtårnet I toppen av fyrtårnet ligger en liten intim pub på 5 meter i diameter, med sitteplasser til 28 personer. Det søkes om skjenking i gruppe 3. Side 5 av 43

6 Sak 82/12 Skjenking ute. Det søkes om uteservering/skjenking på brostein, platter og plen utenfor serveringsbygget. Samt på brostein og platt fram til og ved Naust og Aslakbua. Skjenking i Buss: Det søkes om skjenking i gruppe 2 i buss som tilhører bedriften. Bussen skal frakte gjester til og fra Tappeluft. Olsen vil være sjåfør, i tillegg skal en person stå for servering. Bussen er en Neoplaner Sky Liner med 72 sitteplasser fordelt på 2 etasjer. De ønsker å skjenke øl (gruppe 2) til gjestene som skal ut til Tappeluft, og bussen er innredet for dette formålet. Bussen har egen bar, toalett. Dette er en buss som er godkjent for turistkjøring og har sikkerhetseler på alle seter i følge eier. De begrunner søknaden med at de har en kjøretur fra for eksempel Alta på 1,5 time. Søkerne mener at dersom de har skjenkebevilling om bord på bussen vil dette stoppe passasjerene fra å nyte medbrakt, og drikkingen vil skje i mer kontrollerte former. Dette er tips de har fått fra andre som har bevilling på buss. Høring/merknader: I henhold til politiet og skatt og avgiftsmyndighetene foreligger det ikke noen opplysninger om at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, har gjort seg skyldig i brudd på alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Det er innkommet søknad til om bruksendring av naust og båthus til bygningsavdelingen den Denne er ikke ferdigbehandlet når saksframlegget skrives, iflg. bygningsavdelingen blir dette behandlet så raskt som kapasiteten tilsier det. Bygget Fyrtårnet er det søkt byggetillatelse for, men det er ikke ferdigstilt og det vil søkes brukstillatelse når dette står ferdig. Brukstillatelse fra byningsmyndigheten skal foreligge alle bygg som det skal drives servering og eller skjenking i før søknad om servering og skjenkebevilling skal behandles. Dette medfører at søknad om skjenking i Naustet, Aslaksbua og Fyrtårnet ikke blir behandlet nå. Når bruksendring og ferdigstillelse er ferdigbehandlet må det fremmes ny søknad på nevnte bygg. Regelverk: 1-7. Bevilling for salg og skjenking "Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5." Side 6 av 43

7 Sak 82/12 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. "Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling" I henhold til alkohollovens 1-7a, 1.ledd kan kommunen ved behandling av søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning blant annet legge vekt på stedets karakter, beliggenhet, trafikk og ordensmessige forhold. Etter vår vurdering ligger det en forutsetning for å gi bevilling av lokalet der skjenking skal finne sted også er godkjent til slikt bruk, det vises her til merknadene til lovens 4-3, som sier at kommunen kan sette som vilkår at lokalet er godkjent av bygningsmyndigheten. I forhold til skjenking i buss, så er det ingen spesielle regler for dette, men lovens sier blant annet: " Busser er ikke særlig regulert i loven, og bevilling følger derfor av hovedreglene i 1-7 første ledd, første punktum om kommunal bevilling. " Vurdering: Administrasjonen har med bakgrunn i søknaden den behandlet søknaden om skjenkebevilling for serveringsbygget, skjenking på uteområdet og skjenking i buss. Serveringsbygget Dette er en spiserestaurant som kan deles i to stuer. Radic stua med 60 sitteplasser og Veni stua med 60 sitteplasser, samt relaks avdeling på hems med plass til ca 20 sitteplasser. Det søkes om gruppe 3 i dette bygget og administrasjonen innstiller på dette. Skjenking ute: Det søkes om skjenking ute på hele området ned til nedgangen til Aslakbua. Utenfor serveringsbygget er det lagt brostein på fremsiden av hele bygget, med trapp ned til plen som naturlig fører over til platten. Platten strekker seg fra naustet og bort til Aslakbua. Dette området er også inngjerdet med stolper og kjetting. Alkoholloven har som vilkår for all uteservering at serveringen skjer innenfor et avgrenset område. Dette både for at det lettere skal holdes kontroll med skjenkingen, samt at det er lettere for gjestene å vite hvor skjenking kan finne sted. Side 7 av 43

8 Sak 82/12 Med bakgrunn i at konseptet ikke er ferdig utbygd og flere bygg ikke har fått godkjenning av bygningsmyndighetene, ser vi at brosteinsterrassen foran serveringsbygget er en naturlig skjenkeplass nå. Når anlegget er ferdig utbygget og godkjent kan spørsmål om bevilling på hele området vurderes på ny. Dette forutsetter imidlertid en ny søknad om bevilling fra bedriftens side. Administrasjonen innstiller for skjenking ute på brosteinsterrassen utenfor serveringsbygget. Skjenking i buss: Bedriften eier en buss; Neoplaner Sky Liner med 72 sitteplasser fordelt på 2 etasjer. De ønsker å skjenke øl (gruppe2) til gjestene som skal til Tappeluft, og bussen er innredet for dette formålet. Bussen har egen bar, toalett og sikkerhetseler. Førerplassen er ikke fysisk skjermet fra bussen for øvrig. Dette er en buss som er godkjent for turistkjøring og har sikkerhetseler på alle seter i følge eier. Kjøreturen utover til Tappeluft vil ta noe tid, eksempelvis vil det ta ca 1,5 time fra Alta. Bedriften selv mener skjenkebevilling vil forhindre at gjestene nyter medbrakt og på den måten får i seg for mye å alkohol. Bedriften har hat bevilling ved bussen fra og Alta kommune har ikke mottatt noen meldinger om brudd i forhold til alkoholloven vedrørende skjenkingen. Administrasjonen mener det både er forhold som taler for og mot skjenking i buss. På den ene side er formålet med alkoholloven og reglene om bevilling at man ønsker å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Å gi bevilling i buss vil medføre at alkoholen blir lettere tilgjengelig og forbruket kan øke. Administrasjonen ser ikke at det er noen hindre for at bedriften/eier av bussen kan forby inntak av alkohol i bussen, uavhengig av bevillingsspørsmålet. På den andre side er dette snakk om lukkede selskap, der gjestene i all hovedsak vil være voksne. Det er kjent kunnskap at passasjerer på slike turer ofte ønsker å nyte alkohol og at medbrakt alkohol ofte nytes på slike turer. Med bevilling vil skjenking skje i kontrollerte former og eierne vil være ansvarlig for skjenkingen. Det vil likevel være en utfordring å holde tilstrekkelig kontroll i en 2-etasjes buss. Side 8 av 43

9 Sak 82/12 I spørsmål om skjenking i buss er det naturlig å vurdere dette opp mot trafikksikkerhet. For eksempel: Førerens sikkerhet, skjenking i fart, kontinuerlig bruk av bilbelter, Alkohol med vandring i buss, redusert dømmekraft ved ulykker/kritiske situasjoner. Administrasjonen foretok i 2010 en vurdering av de forhold som taler for og mot skjenking i buss, og man så hen til at det andre steder er gitt bevilling til tog og båttrafikk. På den ene side er formålet med alkoholloven og reglene om bevilling at man ønsker å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Å gi bevilling i buss vil medføre at alkoholen blir lettere tilgjengelig og forbruket kan øke. Administrasjonen ser ikke at det er noen hindre for at bedriften/eier av bussen kan forby inntak av alkohol i bussen, uavhengig av bevillingsspørsmålet. På den andre side er dette snakk om lukkede selskap, der gjestene i all hovedsak vil være voksne. Det er kjent kunnskap at passasjerer på slike turer ofte ønsker å nyte alkohol og at medbrakt alkohol ofte nytes på slike turer. Med bevilling vil skjenking skje i kontrollerte former og eierne vil være ansvarlig for skjenkingen. Det vil likevel være en utfordring å holde tilstrekkelig kontroll i en 2-etasjes buss. I spørsmål om skjenking i buss er det naturlig å vurdere dette opp mot trafikksikkerhet. For eksempel: Førerens sikkerhet, skjenking i fart, kontinuerlig bruk av bilbelter, Alkohol med vandring i buss, redusert dømmekraft ved ulykker/kritiske situasjoner. Administrasjonen vurderte i 2010 at vi ved å tillate bevilling ombord på bussen mulig ville skyve grensene i forhold til hva som har vært praksis i Alta kommune. Vår bekymring var at mange flere aktører ville søke bevilling for lignende forhold. Bevilling ble i kommunestyrevedtak av innvilget, med den merknad at den kun gjaldt innenfor kommunegrensene og at skjenkingen fulgte de lokale skjenketidene. Så langt har kommunen ikke motsatt søknader fra andre aktører i forhold til lignende bevilling. Kommunen har ikke gjennomført kontroller av skjenkestedet, men har ikke via formelle eller uformelle kanaler fått informasjon som tilsier at alkoholloven brytes på noen måte i forbindelse med skjenking i bussen. Utefra er en helhetlig vurdering er administrasjonens innstilling at skjenkebevilling i bussen fortsatt innvilges. Side 9 av 43

10 Sak 83/12 KARENS RORBUER AS -SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PERIODEN Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/1605 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 83/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til Karens Rorbuer As, org.nr , Komagfjord. Søknad om skjenking i lasterom avslås. Bevilling innendørs gruppe 3 i følgende lokaler: Inne: Pub, messe, bastu, styrhus og grillstue. Salong og bar på mellomdekk, Styrhus/bestikk Utendørs gjelder skjenking langs skutesiden avgrenset med rekkverk. Nedre dekk m/lasteromsluke avgrenset av båtripa. Masasjebad/stamp med omliggende område, avgrenset med rekkverk av stolper og tau. Lavvo med 25 sitteplasser. Jfr. vedlagt skisse. 2. Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Svein Christoffersen f og som stedfortreder godkjennes Jøran Christoffersen f Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4.000,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr.skjenketider og mislighold av bevillingen. Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent. Side 10 av 43

11 Sak 83/12 SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert Andre saksdok.:sak 12/1605 Bakgrunn: I inneværende bevillingsperiode har Karens Roruer As skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 inne og gruppe 2 ute på angitte steder. Alta kommune har nå mottatt søknad på videreføring av bevillingen for perioden Steder ligger Komagfjord, driftskonseptet består av pub, møterom, grillstue, matservering samt overnatting i båtlugarer og rorbuer. Bygningene består av en ominnredet fangstskute med tilhørende brygge. Et bygg inneholder 3 rorbuer samt en grillstue og Lavvo. Konseptet har i følge søknaden et maritimt preg og vil gjenspeile kystkulturen. Tilbudet rettes mot fastboende, hyttefolk, turister, kurs og konferanser. Det søkes også skjenking i lasterom, dette omsøkte arelet er det ikke gitt brukstillatelse for av bygningsmyndighetene. Det er heller ikke fremmet skriftlig søknad om godkjenning pr Brukstillatelse fra byningsmyndigheten skal foreligge alle bygg som det skal drives serveringog eller skjenking i før søknad om servering og skjenkebevilling skal behandles. Når brukstillatelse forligger ber vi om at ny søknad om skjenking for lasterommet blir fremmet. Eiere av Karen Rorbuer As er Jøran Christoffersen og Frank Steinar Christoffersen Eier av den faste eiendommen er Karens Rorbuer As. Som styrer for bevillingen søkes daglig leder Svein Christoffersen f godkjent og som stedfortreder for styrer søkes Jøran Christoffersen f godkjent. Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Høring/merknader: I henhold til politiet og skatt og avgiftsmyndighetene foreligger det ikke noen opplysninger om at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, har gjort seg skyldig i brudd på alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vurdering: Det er konkretisert i alkoholloven hvilke hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, jfr. al 1-7a. De eksempler som er nevnt i lovteksten er ikke uttømmende men eksempler på hva kommunen ved skjønnsutøvelse kan vektlegge: Side 11 av 43

12 Sak 83/12 antall salgs-eller skjenkesteder stedets karakter beliggenhet og målgruppe trafikk og ordensmessige hensyn hensynet til lokalmiljøet om bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten er egnet til å ha salgs-eller skjenkebevilling I henhold til k-vedtak 31/08 er det ikke satt noen tak på antall bevillinger i Alta kommune. Med denne bakgrunn vil administrasjonen tilrå at søknaden videreføres. Side 12 av 43

13 Sak 84/12 ONGAJOKSETRA -SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/1840 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 84/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til Ongajoksetra AS, org.nr Bevilling i gruppe 3 Inn: Restaurant, badstue, peisestue, samt møterom. Ute: Badestamp og ved grillsted. 2. Bevillingen gjelder frem til Som styrer for bevillingen godkjennes Espen Ottem f og som stedfortreder godkjennes Inger-Line Ø.Ottem f Bevillingsgebyret utgjør minimum kr 4.000,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr. skjenketider og mislighold av bevillingen. Kommunens enkeltvedtak etter alkoholloven 1-8 og kap. 4,4 og 7 kan påklages Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Klage fremmes via helse- og sosialadministrasjonen innen tre uker etter at vedtaket er blitt gjort kjent. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert Andre saksdok.: sak 12/1840 Side 13 av 43

14 Sak 84/12 I inneværende bevillingsperiode har Ongajoksetra A/S hatt alminnelig skjenkebevilling i gruppe 3 for hovedbygg, møterom, badstue, og peisestue utenfor badstue. Det foreligger nå søknad på videreføring av bevillingen. Som styrer for bevillingen søkes eier og daglig leder Espen Ottem f godkjent og som stedfortreder for styrer søkes Inger-Line Ø. Ottem f godkjent. Både styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Høring/merknader: I henhold til politiet og skatt og avgiftsmyndighetene foreligger det ikke noen opplysninger om at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, har gjort seg skyldig i brudd på alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vurdering: Det er konkretisert i alkoholloven hvilke hensyn bevillingsmyndighetene kan legge vekt på ved tildeling av salgs-og skjenkebevillinger, jfr. al 1-7a. De eksempler som er nevnt i lovteksten er ikke uttømmende men eksempler på hva kommunen ved skjønnsutøvelse kan vektlegge: antall salgs- eller skjenkesteder stedets karakter beliggenhet og målgruppe trafikk og ordensmessige hensyn næringspolitiske hensyn hensynet til lokalmiljøet om bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten er egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling I henhold til k-vedtak 32/08 er det ikke satt noen tak på antall bevillinger i Alta kommune. Med denne bakgrunn vil derfor administrasjonen tilrå at søknaden på videreføring av eksisterende skjenkebevilling gruppe 3 innvilges. Side 14 av 43

15 Sak 85/12 SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER - OMSORGSTEKNOLOGI Saksbehandler: Fritz Solhaug Arkiv: 056 Arkivsaksnr.: 12/2065 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 85/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Kommunestyret godkjenner søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler for hovedprosjektet Velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren. Rådmannen gis i oppgave å sikre full finansiering av prosjektstillingen ut Stillingen omgjøres fra prosjektstilling til fast stilling i henhold til k-vedtak 31/10. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad hovedprosjekt Velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren. Andre saksdok.: Mappe Bakgrunn: Forprosjektet Velferdsteknologi i Omsorgssektoren for pleie- og omsorg i Alta kommune går sin gang, jfr. k-sak 16/11 og huhs-sak 5/12. Hovedmålet med prosjektet er å få klarlagt hvilke gevinster en kan få ved bruk av velferdsteknologi samt avdekke hvordan teknologien kan forbedre kvaliteten i tjenestetilbudene ovenfor brukerne, samt øke effektiviteten i pleie- og omsorgstjenesten. Alta kommune fikk i 2011 kr ,- i tilbakeholdte skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjektet. Med bakgrunn i prosjektet er nå ulike arbeidsprosesser kartlagt. Det er særlig tre hovedutfordringer som er fremkommet som kan relateres til prosjektet. Disse er brukere som faller, ensomhet og kongnitiv svikt som problemer med oppmerksomhet, orientering, tidsforståelse, organisering, språk og lignende. En naturlig videreføring av forprosjektet vil være å implementere teknologiske løsninger som kan motvirke nevnte hovedutfordringer. Dette kan gjøres i eksisterende omsorgsboliger og egne boliger, og utprøvingen kan starte høsten 2012 ved at Alta kommune inngår et samarbeidsprosjekt med Visma/Telenor om utprøving av ulike teknologiske løsninger. Dette vil være fra sensorer via kommunikasjon og datainnsamling. Side 15 av 43

16 Sak 85/12 Forprosjektet vil bli etterfulgt av et hovedprosjekt som primært vil bestå i å implementere teknologiske løsninger og modeller i større skala. For øvrig vises det til vedlaget søknad. Det vises også til prosessen vedrørende kommunedelplanen for helse og sosial der utvikling av velferdsteknologi ble vurdert å være et særlig viktig utviklingsområde. Økonomiske konsekvenser: Det er utarbeidet følgende kostnadsplan i henhold til prosjektsøknaden: Kostnadsplan Aktiviteter Organisering/tilrettelegging/prosjektledelse kr Ekstern konsulentbistand kr Kompetanseheving, erfaringsnettverk, kartlegging av eksisterende teknologi kr Innkjøp av teknologiske løsninger kr Drift av teknologiske løsninger, 1. året kr Tilrettelegging/opplæring av personell kr Styrings- og prosjektgruppemøter kr Evaluering av prosjektet, ferdigstille rapport kr Sum kr Finansieringsplan Ekstern finansiering (skjønnsmidler) kr Direkte kommunal finansiering kr Indirekte kommunal finanisering (bruk av egne ressurser) kr Sum kr Vurdering: Ny teknologi åpner for en rekke muligheter. Bedre samhandling mellom bruker og hjelpeapparatet vil i betydelig grad kunne øke livskvaliteten for den enkelte. Andre resultater vil være økt trygghet og opplevelse av bedre mestring for den enkelte. Eldre med betydelige omsorsgbehov vil kunne bo hjemme lengere, noe som også kan utsette behovet for institusjonsplasser. Ny teknologi kan også bidra til at helsepersonell kan utføre en bedre og mer effektiv jobb, og frigjort tid kan brukes til mer direkte brukerkontakt og helsefaglige oppgaver. Side 16 av 43

17 Sak 85/12 Helse og sosialsektoren har en egen fagdataenhet som i tillegg til drift også har fokus på utvikling. Vi har i flere år vært en foregangskommune innen elektronisk samhandling og meldingsutveksling. Gjennom Altamodellen har sektoren hatt et nasjonalt fokus, dette gjelder til dels også innenfor IKT der vi er en samarbeidskommune til Helsedirektoratet. Vi ønsker å fremstå som en foregangskommune og sektorens fagdataenhet vil kunne støtte opp om dette. Samtidig bidrar utviklingen til en betydelig økning i antall ansatte som tar ny teknolig i bruk. Innenfor fagdatasystemet Profil er det nå ca 450 brukere som arbeider i ulike virksomheter som sykehjem, hjemmesykepleie, Vertshuset eldresenter, psykiatrisk enhet, rehabiliteringstjenetsen, bistand og habiliteringstjenesten i barn og unge. Gjennom prosjektmidler har sektoren delvis finansiert en egen stilling med oppgaver som oppfølging, samordning, support, oppdateringer opplæring og utvikling av prosedyrer. Dette har vært ei prosjektstilling i over 3 år. Stillingen ble opprettet av kommunestyret i sak 31/10 men på grunn av manglende finansiering er ikke vedtaket effektuert. Stillingen er delvis finansiert for Stillingen fungerer som systemansvarlig i Alta kommune for Profil. Høsten 2011 ble det gitt opplæring i Profil for ca 140 personer. Alternativt kunne denne opplæringen blitt gjennomført av leverandøren, men ville da gitt en kostnad på ca kr ,-. I tillegg er det klare fordeler med egen lokal opplæring da denne kan tilrettelegges og tilpasset de løpende behov på en fleksibel måte. I løpet av 2012 vil det bli ytterligere flere brukere av Profil. Herav nevnes de private sykehjem i kommunen, samt at flere kommunale virksomheter vurderer tilknytning til Profil. Dette vil sannsynligvis føre til en fordobling av antall ansatte i 2012/2013 som brukere Profil. Stillingen er delvis finansiert i 2012, men må sikres finansiering fra og med Side 17 av 43

18 Sak 86/12 ETABLERING AV FLYKNINGEGUIDE Saksbehandler: Fritz Solhaug Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/2093 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Formannskapet 58/12 Hovedutvalg for Oppvekst og kultur /12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Formannskapet godkjenner at bevilling på kr ,- til Sisa, jfr. k-sak 97/11 benyttes til etablering av Flyktningeguide i Alta kommune. Inntil kr ,- av bevillingen benyttes til etablering av prosjektstilling, jfr. saksfremlegget. Det forutsettes inngåelse av samarbeidsavtale med Røde Kors samt egen samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Sisa. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Ingen Andre saksdok.: Saksmappe 12/2093 Bakgrunn: Kommunestyret fattet i sak 97/11 følgende vedtak: Kommunestyret ønsker at kr ,- av integreringstilskuddet i 2012 skal brukes til å kjøpe tjenester fra Sisa på områder hvor de kan bidra til å sikre bedre integrering. Tilskuddet forutsetter en inngått avtale mellom partene. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale i samråd med politisk ledelse Rådmannens ledermøte har behandlet vedtaket, og en ble enig om følgende prosess: 1. Arbeidsgruppen som arbeidet med tiltak og tjenester for flyktninger i kommunedelplanen arbeider med sikte på å få på plass en samarbeidsavtale. 2. Barn og ungesektoren vurderer om det er tjenester/oppgaver Sisa kan utføre for sektoren, og da spesielt i forbindelse av bosetting av enslige mindreårige. 3. Samarbeidsavtalen behandles av ledermøtet. Side 18 av 43

19 Sak 86/12 Kommunedelplanens arbeidsgruppe for flyktninger/innvandrere samt representant fra NAV har behandlet vedtaket. En viktig målsetting var å finne arbeidsoppgaver Sisa kan gjennomføre, og som kan være et viktig supplement til det øvrige integreringsarbeidet som utføres i Alta kommune. Et utgangspunkt er et tidligere innspill til samarbeidsavtale Sisa har fremmet. Dette utkastet omhandler forhold som drift av Sisa, ulike aktiviteter og prosjekter samt ulike kurs. Kommunedelplanens arbeisgruppe vil ikke tilrå denne form for samarbeidsavtale. Det er nødvendig å avtale arbeidsoppgaver/tjenester som er konkrete, målbare og gjennomførbare. Dette bør være oppgaver/tjenester som i dag i mindre grad utføres i Alta kommune, eller som bør komme i tillegg til dagens tilbud. Oppsummering fra møtet: Kommunen har ansvaret for faglighet og kvalitet i tjenestene Sisa kan bare være et supplement til det kommunale tjenesteapparatet Det foreligger ingen evaluering av hvilken betydning Sisa har hatt i integreringsarbeidet Sisa vurderes å ha begrenset ressurser både når det gjelder bemanning, faglighet og kontinuitet Sisa representerer ikke hele mangfoldet i Alta-samfunnet I ettertid har arbeidsgruppen for flyktninger/innvandrere konkludert med at det er ønskelig at tjenesten flyktningeguide kan organiseres og leveres fra Sisa. Dette tiltaket vil være direkte rettet mot bosatte flyktninger, og tiltaket er konkret og målbart. Flyktningeguide er et tilbud utviklet av Røde Kors og er en form for veiviser for flyktninger inn i lokalsamfunnet. En vellykket integrering skjer gjennom personlig kontakt. Flyktningeguidetjenesten består derfor å koble sammen flyktninger og frivillige, gjerne med felles interesse, utdanning og arbeidserfaring. Tilbudet flyktningeguide har tidligere vært i Alta kommune, men ble av økonomiske årsaker avviklet, jfr. huhs-vedtak 79/05. Høring/merknader: Saken har vært drøftet i møte med styreleder for Sisa. I møtet presenterte styreleder et alternativ ønske for bruk av bevillingen. Administrasjonen opplever innspillet for å være for generelt og lite målbart, og at dette i realiteten vil være et rent driftstilskudd til Sisa og ikke målrettet flyktninge-gruppen. Økonomiske konsekvenser: I helse og sosialsektorens ramme er det for 2012 budsjettert kr i støtte til Sisa. Dette skriver seg delvis fra tidligere husleiestøtte og tidligere opptrappingsmidler for psykiatrien for oppfølging av ulike brukergrupper. Dette beløpet er overført Sisa våren Forutsetningen om bruk av midler fra integreringstilskuddet skal fortrinnsvis komme integreringsarbeidet for bosatte flyktninger. Disse utgjør bare en del av Sisa s målgruppe. Midlene bør derfor knyttes opp mot intgreringsarbeidet for bosatte flyktninger. Tiltaket flyktningeguide retter seg kun mot denne målgruppen. Side 19 av 43

20 Sak 86/12 Vurdering: Tilbudet flyktningeguide er forankret i Røde Kors og drives for tiden på 93 steder i Norge. Ved å samarbeide med Røde Kors får Alta kommune og Sisa tilgang på en betyelig ressurs og kompetanse, herunder nevnes egne kurs for guidene. Røde Kors ønsker å inngå et samarbeid med Alta kommune og Sisa, og er åpen for valg av samarbeidsmodell. Det er nødvendig å etablere en forankring mellom kommunen og Røde Kors. Administrasjonene har vært i dialog med Røde Kors lokalt og styret fattet i sak 14/12 følgende vedtak: Alta Røde Kors ser at Flyktningeguide er innenfor det Røde Kors skal jobbe med og gir sin tilslutning til at det opprettes et flyktningeguide prosjekt i samarbeid med Alta kommune og Sisa. Vi forutsetter at vi skal ha representasjon i styringsgruppen, men ikke arbeidsgiveransvar for den som tilsettes. Flyktningeguide koordinator knyttes opp mot Norges Røde Kors sitt etablerte flyktningeguide konsept. I samråd med Røde Kors foreslår administrasjonen at det opprettes en prosejktstilling i 20 %. Stillingen gis en tilknytning til Røde Kors, for eksempel gjennom medlemskap. Stillingen vil sammen med Sisa utvikle flyktningeguide i Alta kommune. Utgiften på stillingen vil utgjøre ca kr ,- og finansieres av vedtatte bevilling på kr ,- til Sisa, jfr. vedtak 97/11. Følgende økonomisk ramme vil gjelde: Tilskudd til Sisa Kr ,- Finansiering av 20 % prosjektstilling Kr ,- SUM Kr ,- Det opprettes en styringsgruppe med oppgave å sikre etablering og oppfølging av flyktningeguidetilbudet i Alta. Prosessen viser at det ikke er enighet mellom Sisa og administrasjonen angående bruk av midlene. Sisa ønsker at bevillingen uavkortet skal gå til drift. Administrasjonen, samt arbeidsgruppen i kommunedelplanen, ønsker et samarbeid med Røde Kors som er en profesjonell aktør i forhold til etablering av flyktningeguidetilbud. Dette vil sikre at tilbudet blir etablert. Det tas sikte på at tilbudet blir etablert i løpet av sommeren, og administrasjonen vil orientere formannskapet om tilbudet innen utgangen av Side 20 av 43

21 Sak 87/12 SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Saksbehandler: Kenneth Johansen Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 12/2268 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 87/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner Overordnet samarbeidsavtale, samt tjenesteavtalene 1, 3, 5, og 11 som er framforhandlet mellom Alta kommune og Helse Finnmark. 2. Kommunestyrer vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: a. Rådmannen signerer tjenesteavtalene. b. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale Tjenesteavtale nr. 1 Tjenesteavtale nr. 3 Tjenesteavtale nr. 5 Tjenesteavtale nr 11 Andre saksdok.: Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak. Nasjonal veileder. Helse og omsorgsdepartementet. Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell. Helsedirektoratet 02/2012. Side 21 av 43

22 Sak 87/12 Bakgrunn: Samhandlingsreformens formål Samhandlingsreformen trådde i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før og etter behandling i spesialisthelsetjenesten, og til dels i stedet for sykehusbehandling.. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og Helse Finnmark HF (HF). Nye lover og forskrifter Stortinget vedtok 24. juni 2011: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trådte i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i Lov om spesialisthelsetjeneste, Lov om helsepersonell og Lov om helseforetak. Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har delegert til HF å inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene er juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. Det følger av lovens 1. ledd at avtalen som et minimum skal inneholde, sitat; 1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, Side 22 av 43

23 Sak 87/12 rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd, 5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8. samarbeid om jordmortjenester, 9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 10. samarbeid om forebygging og 11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden For fire av disse områdene skulle avtale vært inngått innen , og for de sju øvrige innen Overordnet samarbeidsavtale og de fire første tjenesteavtalene legges fram nå, mens det tas sikte på å legge fram de siste 7 til politisk behandling snarlig. Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen Fylkesstyret i KS Finnmark har i møte, etter initiativ fra kommuner, vedtatt å opprette en forhandlingsgruppe. Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og HF. Gruppa har bestått av Unni Bente Elde (Helse Finnmark), Kenneth Johansen (Alta), Therese Thomassen (Porsanger), Kai M Wold (Hammerfest), Helge Bjøru og Erik Langfeldt (Nordkapp), Roy Arne Andersen (Måsøy), Liv Edel Berg og Bjørnar Bang (Vadsø), Trond Einar Olaussen (Gamvik). KS Finnmark har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. I arbeidet med overordnet samarbeidsavtale og de første 4 tjenesteavtalene har forhandlingsutvalget gjennomført to møter hvor kommunene har fått informasjon om arbeidet, og hvor de har hatt mulighet til å gi sine innspill. Med bakgrunn i forslagene til avtaler har Alta kommune hatt egne forhandlingsmøter med HF for å sikre Altas spesifikke interesser og behov. Alta kommune har siden vinteren 2011 gjennomført fem forhandlingsmøter med HF for å komme fram til endelig avtaletekst. På ett av møtene deltok også ledelsen i Helse Nord RHF. Alta kommune og HF lyktes ikke å bli enige om det første avtalesettet innen fristen 31. januar I juni 2012 kom partene til enighet om et forslag som legges fram for politisk behandling. Overordnet samarbeidsavtale Side 23 av 43

24 Sak 87/12 HF og kommunene i Finnmark har en overordnet samarbeidsavtale. Det vedlagte avtaleforslaget for Alta kommune er i det vesentlige lik disse, med tillegg av punkt 6.5 Samarbeidsforum Alta. Dette sikrer Alta som den mest folkerike kommunen i foretaket en spesifikk årlig møteplass med foretaksledelsen. I tillegg lister avtalen opp de 11 tjenesteområdene det skal inngås avtaler om, samt stadfester bl.a. overordnet samarbeidsorgan i foretaksområdet. De fire første av disse 11 tjenesteavtalene legges med dette fram til behandling. Informasjon om de 4 tjenesteavtalene: Tjenesteavtale nr. 1 Enighet mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Dette er den avtalen som har vært den største utfordringen for Alta kommune og Helse Finnmark å bli enige om. Avtalen omhandler hvilke tiltak den enkelte part skal ha ansvar for i skjæringspunktet mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste. Alta har godt utviklede helsetjenestetilbud innenfor dette området, og har derfor vært en referanse for myndigheten i arbeidet med samhandlingsreformen. Den avtalemessige utformingen av dette samvirket er i hovedsak omhandlet i tjenesteavtale 1. Av samarbeidsområdene som beskrives er svangerskaps-, barsel- og fødselsomsorg. Dette temaet kommer opp påny i neste avtalerunde, da samarbeid om jordmortjenester er temaet i tjenesteavtale 8. Videre omhandler tjenesteavtale 5 bl.a. medisinsk akuttberedskap. For Alta kommune var det viktig å avtale også de tjenestene som er spesifikke for Alta kommune. Disse er listet i punkt 5.6, og stadfester at eksisterende avtaler prolongeres med sikte på gjennomgang/reforhandling inneværende år. Her sikres også dagens sykestuefinansiering ut 2015, samt at det er enighet om å etablere to kommunale øyeblikkelig hjelp plasser i tillegg til de eksisterende 9 sykestueplassene. Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser vil og bli tema i neste avtalesett (Tjenesteavtale 4). Tjenesteavtale nr. 3 - Ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning til innleggelse av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern Avtalen bygger på eksisterende praksis ved henvisning fra kommunehelsetjeneste til spesialisthelsetjeneste. Avtalen understreker hvilke prosedyrer som skal gjøres før og under henvisning og innleggelse av pasient, herunder hvilke opplysninger som skal følge pasienten. Tjenesteavtale nr. 5 - Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Avtalen omhandler de pasientene som antas å ha behov for kommunale tjenester (eks. hjemmesykepleie, sykehjem) etter utskriving fra institusjon. Avtalen skjerper krav til informasjonsutveksling og melding av pasienter som kommunen skal overta etter endt sykehusbehandling. Økonomisk sett er avtalen viktig fordi den legger grunnlaget for når refusjonskrav for utskrivningsklare pasienter fra sykehus kan utløses. Side 24 av 43

25 Sak 87/12 Avtalen forutsetter at det opprettes ett kommunalt kontaktpunkt for spesialisthelsetjenesten vedrørende pasienter til kommunehelsetjenesten. Kommunene har fått gjennomslag for at varselet til kommunene skal komme på dagtid (jfr a) ). Tjenesteavtale nr. 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtalen beskriver plikt om samarbeid og samordning ved planlegging. Her har SI er særskilt ansvar, og det er derfor utarbeidet en tilleggsavtale som skal sikre faglig forsvarlig og helhetlig følgetjeneste for gravide i kommunen i de tilfelle det er lang avstand til fødeavdeling. Denne tilleggsavtalen vil derfor ikke være aktuell for alle kommunene. Evaluering Utarbeidelse av hele avtalestrukturen har vært et forhandlings arbeid, som i perioden oktober 2011 til juni 2012 har fremforhandlet overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler. Det er derfor viktig at det legges opp til en evalueringsprosess som fanger opp eventuelle utilsiktede konsekvenser av avtalene. KS vil ta initiativ til denne evalueringsprosessen, som vil involvere både sentrale fagpersoner fra HF og kommunene. Denne prosessen vil starte opp tidlig på høsten og være ferdig slik at kommunene kan inngå nye reviderte avtaler. Parallelt med evalueringen vil det legges opp til å utarbeide rutiner knyttet til hver enkelt tjenesteavtale. Det blir viktig å få på plass en felles mal for tjenesterutinene slik at de blir enkle å forholde seg til. Rutinene vil bli utarbeidet av fagpersoner representert fra partenes ulike miljø, for fagpersoner i de samme miljø. Slik at også dette er på plass til De eksisterende rutinene vil også bli tilpasset ny mal knyttet til den enkelte tjenesteavtale. Overordnet samarbeidsutvalg vil ha ansvaret for fremdrift og ferdigstillelse i tråd med intensjonen. Høring/merknader: Avtaleutkastene som KS har sendt som forslag til kommunene har blitt formidlet til kommunene med forespørsler om innpill underveis i arbeidet. Endringsforslag og korreksjoner har blitt foretatt fortløpende. Avtalesettet som nå legges fram for Alta kommune omhandler i tillegg en del kommunespesifikke forhold. Økonomiske konsekvenser: Av samhandlingsreformen følger til dels store økonomiske transaksjoner, herunder kommunal medfinansiering av pasienter i spesialisthelsetjenesten, og refusjonsplikt fra kommune til foretak for pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus. De 11 tjenesteavtale, hvorav fire behandles her, omhandler forhold rundt dette direkte og indirekte. Vurdering: Avtalene er relativt like for alle kommunene i Finnmark. Alta har fått inn en viktig tilpasning i overordnet samarbeidsavtale; dialogforum Alta. Foretakssiden har av forståelige grunner Side 25 av 43

26 Sak 87/12 behov for å ha relativt like avtaler med de ulike kommunene når det gjelder praksis rundt for eksempel innleggelse og utskrivning av pasienter. Beredskapsavtalen er mer en intensjonsavtale; samordnede planverk skal utarbeides. Avtalen som skiller seg mest fra de øvrige kommunene i Finnmark, og som har vært mest utfordrende i forhandlingene er tjenesteavtale 1. Alta kommunes utgangspunkt her var at alle sykestueplassene måtte sikres. Fra 2016 pålegges kommunene å etablere egen ø-hjelpsplasser, men disse plassene kan etableres fra Midler vil bli gitt etter søknad fra oppstart fram til 2016, deretter vil det komme som del av rammeoverføringen. For Alta kommune er beløpet 3,508 mill kr/år. Administrasjonen har hele tiden vært av den oppfatning at etablering av kommunale ø-hjelpssenger skulle være i tillegg til de 9 sykestueplassene, ikke veksles inn i sykestueplasser. Foretakssiden signaliserer i styrevedtak (Helse Nord RHF 118/2011) at sykestuefinansieringen i Finnmark skal fases ut fram mot 2015, og kommunale ø-hjelpsplasser skal erstatte sykestueplassene. Alta kommune gikk sterkt i mot dette. Målet var å sikre sykestuene finansiering på dagens nivå, i første omgang fram til 2015, deretter videre i en eller annen form. Videre ønsket kommunen å opprette ø-hjelpsplasser i tillegg til sykestueplassene. Denne uenigheten medførte at ledelsen i Helse Nord deltok i et forhandlingsmøte, og avklarte RHFs standpunkt. Saken har og vært tatt opp i Stortingets spørretime. Da dette ikke løste konflikten fikk administrasjonen anledning til å legge saken fram for sentrale myndigheter, som senere har tilkjennegitt at de mener det skal være spesialisthelsetjeneste ved sykestua i Alta, og bedt partene komme til enighet. I avtaleforslaget som legges fram har Alta fått gjennomslag for at dagens sykestuefinansiering videreføres uendret for 9 døgnplasser fram til I tillegg har man fått aksept for å etablere 2 kommunale ø-hjelpsplasser med statlig finansiering. Den statlige finansieringen/kostnaden pr døgn i kommunal ø-hjelp er satt til 4.330,-. To døgnplasser med 100 % dekning betyr da inntil 3,16 mill ( 2 (plasser) x 365 (dager) x 4.330,- = kr). Alta kommune må med dette jobbe videre med å sikre statlig/foretakets andel av sykestuefinansieringen også etter 2015, samt etablere tiltak for resterende maks overføring fra staten for kommunal ø-hjelp (3.508 mill mill), ca ,- kr. Side 26 av 43

27 Sak 88/12 ÅRSRAPPORT FRA VAKTTÅRNPROSJEKTET OG BRUKERUNDERSØKELSE FRA LEGEVAKTA NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR LEGEVAKTMEDISIN Saksbehandler: Kenneth Johansen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 12/2300 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/12 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial tar rapportene til etteretning. SAKSUTREDNING: Vedlegg: VAKTTÅRNPROSJEKTET Rapport fra 2011 fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Alta kommunale legevakt. Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene. Hovedresultater. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, PasOpp-rapport nr Bakgrunn: Vakttårnprosjektet 2011 Legevakta har siden høsten 2006 vært en av sju legevakter som er med i Vakttårnprosjektet til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Universitetet i Bergen. De sju legevaktene skal utgjøre et representativt utvalg av legevakter i Norge. Type henvendelser, hyppighet av henvendelser, tid for henvendelser m.m. registreres. På bakgrunn av dette lages sammenlikninger mellom de deltagende legevaktene, og en kan følge trender nasjonalt og lokalt. Det utarbeides årlige rapporter for prosjektet, både samlerapport for prosjektet, og en spesifikk rapport for hvert såkalte vakttårn, herunder Alta. Side 27 av 43

28 Sak 88/12 Resultatene viser at pasientene i Alta er noe yngre enn for gruppen samlet. Dette gjelder spesielt for aldersintervallet år hvor andelen henvendelser er ca 5 % høyere enn i resten av gruppen, mens det er tilsvarende lavere for personer over 60 år. Spesielt i aldersgruppen over 80 år er det lavere henvendelsesrate enn ved de øvrige legevaktene, med om lag 40 % lavere rate (4,9 % for Alta mot 8,2 % for resten). Dette skyldes nok hovedsaklig at Alta har en ung befolkning, og en liten eldrepopulasjon. Videre er det en viss overvekt av kvinner som oppsøker legevakta. Aldersgruppen år er 57 % av pasientene kvinner, mens i aldersgruppen over 80 år er hele 67,3 % kvinner. I alderen under 15 år er det en liten overvekt av gutter. Det største avviket, kvinner over 80 år, kan muligens forklares ved at det er flere kvinner i denne aldersgruppen, da kvinner har litt høyere gjennomsnittlig levealder enn menn. Samlet andel av henvendelser av fra kvinner har ligget stabilt i alle år rundt 54 %. I 2011 var det 53,3 %. Alta har over tid hatt høyest henvendelsesrate ved legevakta. Imidlertid gikk denne noe ned i 2011, men er fortsatt litt over de andre i prosjektet. Raten er nå 621 kontakter pr tusen innbyggere, mot 716 i Tre av de andre legevaktene har rater rundt 500 pr tusen innbyggere, mens de to største ligger rundt 350 (sykehusbyer). En årsak til høy henvendelsesrate er at Alta er et sted uten sykehus, mens den viktigste faktoren sannsynligvis ligger i organiseringen av daglegevakta. Daglegevakta er organisert slik at fastlegen som er i vakt i hovedsak håndterer sine egne listepasienter med behov for time samme dag på daglegevakta. Dette for bedre ressursutnyttelse, og det er økonomisk gunstig for kommunen. Disse pasientene kommer til legevakta med lavere terskel enn øvrige legevaktpasienter. En annen viktig organisasjonsmessig faktor som bidrar til høyere henvendelserate er at pasienter der røntgen med noen sannsynlighet blir et utfall av en hastekonsultasjon vises fra de øvrige legesentrene i byen til legevakta. Røntgenenheten er bare operativ på dagtid. I tillegg har turister, studenter og andre uten fastlege noe lavere terskel for å komme til daglegevakta enn de som kan oppsøke sin fastlege. Det er mindre variasjon mellom ukedager i Alta enn ved de andre vakttårna. I praksis er det ingen forskjell mellom dagene i uka, mens de andre har betydelig økning av antallet henvendelser i helg. Dette skyldes i stor grad samme forhold som beskrevet over, nemlig at på ukedagene ser fastlegene noen egne pasienter med behov for ø hjelp, i tillegg til de som faktisk måtte behandles på legevakt. Dette anses som positivt i forhold til ressursutnyttelse; lik bemanning alle ukedager- av beredskapshensyn- harmonerer godt med lik arbeidsmengde alle dager. Prosjektet har også registrert tid på døgnet henvendelsene kommer. Organiseringa med at fastlegene tar egen ø-hjelp på dagtid slår ut også her, og gir Alta en høyere dagandel enn de øvrige. For øvrig er det ønskelig at mest mulig håndteres på dagtid. Drøyt 50 % av henvendelsene kommer på dagtid, knapt 40 % på ettermiddag og kveld, og bare ca 10 % på natt. Side 28 av 43