MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 28/06 03/993 REHAB./OMBYGG.UTLEIGEBUSTADAR HAUGSNESET, LERKEVEGEN, GYMNASVEGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 28/06 03/993 REHAB./OMBYGG.UTLEIGEBUSTADAR HAUGSNESET, LERKEVEGEN, GYMNASVEGEN"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: Tid: SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 28/06 03/993 REHAB./OMBYGG.UTLEIGEBUSTADAR HAUGSNESET, LERKEVEGEN, GYMNASVEGEN /06 06/297 VAKSINASJONSPROGRAMMET - PNEUMOKOKKVAKSINE FOR BARN FØDDE I 2005/ /06 06/333 NY EIGENANDEL PÅ FYSIOTERAPI FRÅ /06 06/310 OMGJERING AV ENGASJEMENT TIL FAST STILLING /06 03/972 OS VASSVERK- LOKALISERING AV NYTT RENSEANLEGG - EKSTERN KVALITETSSIKRING /06 05/1790 LEGEVAKT - TELEFONSENTRAL & HJELPEPERSONALE /06 04/850 RØDE KORS-OVERTAKING AV TOMT KOLSKOGHEIANE /06 05/2055 BUSTADFELT HJELLE - KOMMUNAL MEDVERNAD- FERDIGSTILLING AV HOVUDANLEGG 36/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE -MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT /06 06/2 POLITISK KVARTER /06 06/3 NÆRINGSLIVETS KVARTER 559 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Rådmann

3 Sak 28/06 MØTEBOK REHAB./OMBYGG.UTLEIGEBUSTADAR HAUGSNESET, LERKEVEGEN, GYMNASVEGEN Saksbehandlar: Birgit Nora Holsen Arkiv: 613 &47 Arkivsaksnr.: 03/993 Saksnr.: Utval Møtedato 77/03 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /06 Os Formannskap /06 Os Formannskap Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at det vert løyvd ekstra midlar for å kunne gjennomføra rehabilitering av utleigebustadane på Haugsneset i samsvar med beskrivelsen. Samla sum ekstra kostnad vert kr Kommunestyret godkjenner at det vert løyvd midlar for å kunne gjennomføra rehabilitering av utleigebustadane i Gymnasvegen i samsvar med beskrivelsen. Samla kostnad ca. kr Kommunestyret bed adminstrasjonen arbeide vidare med finasieringa av tiltaket. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 28/06 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Saka går attende til administrasjonen for ytterlegare utgreiing. Vedtak: Saka vert utsett og går attende til administrasjonen for ytterlegare utgreiing. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstilling frå formannskapet. Vedtak: 1.Kommunestyret godkjenner at det vert løyvd kr til rehabilitering av utleigebustadane på Haugsneset. Prosjektet vert finansiert ved bruk av unytta lån til omsorgsbustader. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Bustader Haugsneset - vert auka med kr Post * Unytta lån vert auka med kr *Jfr. konto Omsorgsbustader. 2. Kommunestyret godkjenner at det vert løyvd kr til utleigebustane i Lerkevegen i samband med rehabilitering og ombygging til livsløpstandard. Prosjektet vert finansiert ved bruk av unytta lån til omsorgsbustader og tilskot (20%) frå Husbanken. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Bustader Lerkevegen vert auka med kr Post Øyremerkte overføringar frå staten vert auka med kr Post *Unytta lån vert auka med kr *Jfr. konto Omsorgsbustader. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som framlegg frå administrasjonen. Vedtak: 1.Kommunestyret godkjenner at det vert løyvd kr til rehabilitering av utleigebustadane på Haugsneset. Prosjektet vert finansiert ved bruk av unytta lån til omsorgsbustader. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Bustader Haugsneset - vert auka med kr Post * Unytta lån vert auka med kr *Jfr. konto Omsorgsbustader. 2. Kommunestyret godkjenner at det vert løyvd kr til utleigebustane i Lerkevegen i samband med rehabilitering og ombygging til livsløpstandard. Prosjektet vert finansiert ved bruk av unytta lån til omsorgsbustader og tilskot (20%) frå Husbanken. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Side 4 av 39

5 Sak 28/06 Post Bustader Lerkevegen vert auka med kr Post Øyremerkte overføringar frå staten vert auka med kr Post *Unytta lån vert auka med kr *Jfr. konto Omsorgsbustader. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner at det vert henta inn tilbod på rehabilitering av følgjande utleigebustader slik som skissert i saksutgreiinga: a. Lerkevegen, Søfteland b. Haugsneset c. Gymnasvegen. Kommunebygg Os A.S. får i oppdrag å førestå prosjektet. 2. Kommunestyret må ta endeleg avgjerd om eventuell rehabilitering etter at det er kome inn tilbod frå entrepenør og vi har fått godkjent søknad på lån og tilskot i Husbanken. Side 5 av 39

6 Sak 28/06 Vedlegg: 5 Saksopplysningar: godkjende Kommunestyret at det vart løyvd kr til rehabilitering av utleigebustadane på Haugsneset. Prosjektet skulle finansierast ved bruk av unytta lån til omsorgsbustader. Vi hadde den gongen også eit vedtak som omfatta rehabilitering av Lerkevegen på Søfteland. Det vart bestemt at vi skulle starte opp med Lerkevegen og så ta Haugsneset når Lerkevegen var ferdig rehabilitert. Lerkevegen sto ferdig til sommarferien Då vi fekk eit kostnadsoverslag for Haugsneset frå Nordgren og Frønsdal, som hadde ansvaret for rehbiliteringa i Lerkevegen, låg dette noko høgare enn den summen vi hadde fått til prosjektet. Ved gjennomgang av pristilbodet saman med Os bygg og eigedom As (OBE) og arkitekt for prosjektet frå ABO, fann vi at vi kunne redusere på nokon av punkta, men vi klarar likevel ikkje å halde oss innafor ramma på kr pr. seksjon. Ein seksjon består av 2 bustadeiningar horisontalt og den realistiske kostnaden pr. seksjon vil vere på ca. kr ,- eks.m.v.a. Eit anna moment som gjer at prisen truleg er for låg, er at vi ikkje veit om bygget fyller dei branntekniske krava som gjeld i dag. Dette veit vi ikkje før dei har starta opp med riving av tak. Dagens branntekniske krav vil fordyre prosjektet ytterlegare. Etter møte mellom Os bygg og eigedom AS, arkitekten og bustadkontoret kom OBE med fire alternativ til vidareføring av prosjektet: 1. Det vert søkt om utviding av ramma for å kunne gjennomføra rehabiliteringa i samsvar med beskrivinga 2. Stoppa prosessen, vurdera om det er verdt å rehabilitera bustadene, evnt. sal av dei og nytta salssum pluss løyvde midlar til eit nytt prosjekt for 12 bustadeiningar 3. Rehabilitera ein seksjon ( 2 bustadeiningar) for å sjå omfang og reell kostnad og event. justera omfanget for dei resterande seksjonane. 4. Redusert prosjekt tilsvarande enkelt vedlikehald og utbetringar. Konklusjonen frå vår side er at BOF søkjer om utvida ramme for prosjektet. OBE meiner det ikkje er tilrådeleg å redusera kostnadane i og med usikre tilhøve ved branntryggleik og eventuelle soppangrep.( sjå vedlegg 4) Rehabiliteringa, som er tidlegare beskrive, er absolutt eit minimum av det som bør utførast. Bustdane er frå 1973/74 og det har vore minimalt med vedlikehald i perioden fram til idag. Nordgren og Frønsdal har ikkje fått tilsagn på å utføra rehabiliteringsarbeidet, dei har berre kome med eit kostnadsoverslag etter oppdrag frå OBE. Rehabiliterings- og ombyggingsprosjekt som overstig 1.7 mill. må ut på anbud etter Lov om offentlige anskaffelser. Ei slik utlysing vil forsinka prosjektet noko, men kan resultera i eit lavere pristilbod. BOF, ved bustadkontoret, ber om at det vert løyvt kr i ekstra midlar for å kunne gjennomføra rehabiliteringa i samsvar med beskrivelsen. Gymnasvegen. Når det gjeld Gymnasvegen så hastar det med å kome i gang med rehabilitering av gangvegen til bustadane i 2. etasje og bodane. Gangvegen forvitrar. ( sjå vedlegg 5) OBE har måtta setja Side 6 av 39

7 Sak 28/06 opp ekstra støttepilarar for å sikra gangbrua. Årsaka til dette er at den byggningsmessige konstruksjonen er dårlig frå starten av. Vatnet legg seg på overflata og sprenger i stykker Siporexen med den følge at det vert rustangrep på dekkarmeringa. Det fell stykker av Siporexen og det er bare eit tidsspørsmål før nokon vert skada. Det er heller ikkje forskriftsmessige rømmningsvegar frå andre etasje. Det er og kome fleire klagar frå dei som leiger husvære i Gymnasvegen. Overflatevatn renner ned i bodane, det luktar mugg og det er uråd å oppbevare gjenstandar i bodane fordi dei vert fuktige og luktar vondt. Fleire leigtakarar har truga med å sett husleiga på sperra konto til noko vert gjort. Det har vore gjort eit overslag over kva kostnadane vert ved ei rehabilitering. ( sjå vedlegg 5) No må ein i tillegg ta høgde for den prisauken som har vore sidan hausten Med eit tilegg i prisen på ca ,. vert samla sum for utbetringa på kr Birgit N. Holsen Saksbehandlar Side 7 av 39

8 Sak 29/06 MØTEBOK VAKSINASJONSPROGRAMMET - PNEUMOKOKKVAKSINE FOR BARN FØDDE I 2005/2004 Saksbehandlar: Jorunn Solberg Arkiv: G16 Arkivsaksnr.: 06/297 Saksnr.: Utval Møtedato 29/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune tilbyr gratis pneumokokkvaksine til barn fødde i 2005 og Vaksinasjonen vil starte opp så snart det er praktisk mogeleg i høve til m.a. tilgjengeleg vaksine. Finansiering av tiltaket vil ein komme attende til i samband med disponering av eit eventuelt budsjettoverskot for Os, Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

9 Sak 29/06 Vedlegg: Informasjonsskriv frå Folkehelseinstituttet Saksopplysningar: Som det går fram av informasjonsskrivet frå Folkehelseinstituttet vil alle barn fødde frå og med 2006 få tilbod om gratis vaksine mot infeksjonar sim skuldast pneumokokkbakteriar. Desse bakteriane kan føre til hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning hos små barn, særleg dei under 2 år, og må ikkje forvekslast med meningokokkbakteriar som også kan gje hjernehinnebetennelse. Vaksinen vil bli tilboden som ein del av vaksinasjonsprogrammet. Dei som er frå to år og nedover, fødde i 2005 og 2004, vil i utgangspunktet ikkje få gratis vaksine, men vil kunne få tilbodet gjennom fastlegen, då er prisen pr vaksinasjon kr 600,-. Alt etter alder skal barnet ha 1, 2 eller 3 doser vaksine. Det er rekna med at vaksinen skal vere tilgjengeleg for alle frå Dersom alle barn fødde i 2005 og 2004 får og tek imot tilbod om vaksinasjon, vil dette føre til følgjande kostnader for kommunen : Fødselsdato 1/1 30/ = 114 barn skal ha 1 vaksinedose til kr 600 = kr Fødselsdato 1/7 31/ = 112 barn skal ha 2 vaksinedoser til kr 600 = kr Fødselsdato 1/1 30/ = 96 barn skal ha 2 vaksinedoser til kr 600 = kr Fødselsdato 1/7 31/ = 116 barn skal ha 3 vaksinedoser til kr 600 = kr Rekvisita ( sprøyter o.l ) kr 2000 Samla materiellutgifter kr Sidan denne vaksineringa kjem utanom vaksinasjonsprogrammet, fører det til trong for ekstra bemanning og ekstra rom. Os helsestasjon har tre konsultasjonsrom. Desse er i bruk heile veka i ordinær arbeidstid til aldersbestemt helseundersøking og vaksinasjon. All vaksinasjon utanom vaksinasjonsprogrammet må derfor leggjast etter arbeidstid. Dersom dette skal gjerast med vanleg utsending av informasjon og tilbod, oppsetting av timar etter foreldra sitt behov, arbeid med avbestillingar, rettleiing m.m. i tillegg til sjølve vaksinasjonen, kjem ein fort opp i 3 kvart årsverk for å gjennomføre vaksinasjonen for tilsaman 438 barn dersom alle tek mot tilbodet, i alt 878 vaksinasjonar. Alternativet er å gjennomføre det som ein massevaksinasjon, der eit tal barn blir kalla inn kvar ettermiddag utan fast time, og der vaksinasjon blir utført fortløpande. I det tilfellet vil det truleg likevel vere behov for minst 1/3 årsverk for å gjennomføre programmet. Som nemnt ovanfor, er helsestasjonen oppteken i ordinær arbeidstid, og dersom dei som nå er tilsette skal påleggjast arbeid utover ordinær tid, må det reknast med overtidsbetaling. Overslag over lønskostnader, gjennomsnittstal : Ordinær løn inkludert sosiale kostnader, 1/3 årsverk kr Overtid kr I alt kr Kostnadsoverslag for heile tiltaket, dersom alle aktuelle tek mot tilbodet kr Finansiering må ein komme attende til i samband med disponering av eit eventuelt budsjettoverskot for Side 9 av 39

10 Sak 30/06 MØTEBOK NY EIGENANDEL PÅ FYSIOTERAPI FRÅ Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 06/333 Saksnr.: Utval Møtedato 30/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune vedtek ny eigendel på kr. 50,- pr. undersøking for pasientar som tidlegare har hatt rett til gratis behandling hos fysioterapeut på grunn av sjukdom jfr. stortingsvedtak. Vedtaket gjeld frå 1. mars d.å. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 30/06 Vedlegg: Saksopplysningar: Stortinget har vedteke ny eigendel på kr. 50,- pr. undersøking eller behandling for pasientar som tidlegare har hatt rett til gratis behandling hos fysioterapeut på grunn av sin sjukdom. Dette omfattar hovudsakleg pasientgrupper som tradisjonelt blir behandla av kommunen sine fastløna fysioterapeutar. Det er berre barn under 12 år og personar med godkjent yrkesskade som slepp å betale eigendel. Norsk Fysioterapeutforbund seier seg lei for dette. Pasientar som er på sjukeheim eller har buform med heildøgns omsorg og pleie, skal heller ikkje betala eigendel. Pasienter som er på sykehjem eller har boform med heldøgns omsorg og pleie, skal ikke betale egenandel. I Rikstrygdeverkets rundskriv Fysioterapeut fremkommer følgende: Trygden yter ikke dekning for behandling av beboere i alders- og sykehjem. Korttidsopphold er likestilt med opphold av lengre varighet. Kommunen har ansvaret for å dekke utgifter til fysioterapi. Begrunnelsen for dette er at disse beboerne/pasientene betaler et vederlag etter Forskrift om vederlag for opphold i institusjon til kommunen. For langtidsopphold betaler beboeren 75 til 85 prosent av sin inntekt i vederlag, og for korttidsopphold en døgnsats. Dette vederlaget skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner mv., samt helsetjenester som kommunen organiserer etter lov om helsetjenester i kommunen 1-3 andre ledd. Disse helsetjenestene omfatter fysioterapi. ( sitat frå: spørsmål og svar om eigendel) Bebuarar på Luranetunet må betala eigendel. Det skal betalast eigendel uavhengig av driftsform, dvs. at dersom kommunen sine fastløna fysioterapeutar behandlar pasientar som takstforskrifta har fastsett eigendel for, må kommunen etablera rutinar slik at eigendelar kan innkrevjast. I statsbudsjettet er det lagt opp til at fastlønstilskotet for 2006 vil bli redusert under tilvising til denne nye eigendelen. Tilskotet blir fastsett etter at takstoppgjeret er gjennomført til våren. Fastlønstilskotet er kr ,- pr. 1/1 stilling, totalt for fysioterapitenesta kr ,- pr. år. Dersom kommunen ikkje krev kr. 50,- i eigenbetaling for behandling av honorartakstpasientane, vil kommunen tapa pengar på fysioterapitenesta ut frå ordninga i dag. Det vil òg bli ein forskjell på behandlingstilbodet dersom innbyggjarane i kommunen må betala eigendel på kr. 50,- hos dei privatpraktiserande og ikkje hos dei kommunalt tilsette fysioterapeutane. Fram til no har kommunefysioterapeutane krevd eigendel ved bassengtrening og ved psykiatrisk / psykosomatisk fysioterapi, men ikkje for honorartakstpasientar. Reell auke ved innføring av eigendel blir ca. kr. 7000,- pr.mnd. Eit usikkert moment er mogleg reduksjon i eigendel ved basseng med opning av Os Bad. Side 11 av 39

12 Sak 30/06 Aldersfordeling fysioterapi Henvisninger Alder Kjenneteikn i fysioterapitenesta er at dei fleste tilviste brukarane er i aldersgruppa 0-15 år, og frå 55 år og oppover med ein stor del i aldersgruppa 75 år og oppover. Konsekvensar: Færre tilvisingar frå PLOM. Mange er lite motiverte for trening, sjølv om behovet er stort. Dette fører til fleire og tyngre pas. i open omsorg, og større trong for institusjonsplassar. Pas. vil avslutta behandlinga tidlegare, før det er medisinsk forsvarleg. Pas. vil ikkje ha nødvendig trening / behandling. Vil råka dei svakaste og minst ressurssterke Organisering / kostnad ved innkreving av eigendel Vidare konsekvens: Rehabiliteringsbudsjettet vil ikkje gå i balanse utan innkreving av eigendel. Det igjen er avhengig av nedanfor nemnde faktorar. Usikre moment: Kor mykje vert fastlønstilskotet redusert?( Takstoppgjeret i juni 06) Har reduksjonen tilbakeverkande kraft, gjeldande frå ? Vert eigendel fjerna igjen? Skal diskuterast i samband med revidert nasjonalbudsjett. Kostnadar for fakturering Barbara Træland Einingsleiar Side 12 av 39

13 Sak 31/06 MØTEBOK OMGJERING AV ENGASJEMENT TIL FAST STILLING Saksbehandlar: Eva K. Røttingen Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 06/310 Saksnr.: Utval Møtedato 31/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os Formannskap godkjenner at engasjementstilling som prosjektingeniør vert omgjort til fast stilling som ingeniør med arbeidsstad f.t. kommunalteknisk eining. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 31/06 Saksopplysningar: Kommunalteknisk eining har dei siste åra hatt ansvar for mange prosjekt innanfor veg, vatn og avløp. Det var ikkje mogeleg å gjennomføra alle prosjekta innanfor fastsette tidsrammer med den faste bemanninga i eininga. I 2004 vart det difor oppretta ei mellombels stilling som prosjektingeniør i 2 år. Stillinga har vore løna på dei aktuelle investeringsprosjekta vedkomande har arbeidd med, slik at lønsutgiftene ikkje har belasta driftsbudsjettet. Den som er tilsett i denne prosjektstillinga har hatt ansvar for gjennomføring m.a. av følgjande prosjekt: VA-anlegg i Hegglandsdalen, VA-/veganlegg Ådnadalen Ulven, trafikksikring/opprusting veganlegg. Dette engasjementet går ut i mai i år. Eininga har i dag 5 faste ingeniørstillingar. Ut frå noverande og framtidige oppgåver vurderer vi det slik at det er behov for å omgjera engasjementstillinga til fast stilling. Alternativet vil vera å leiga inn eksterne konsulentar. Rådmannnen gjer difor framlegg om å oppretthalda bemanninga på eininga ved å omgjera engasjementet til ei fast stilling som vert finansiert på aktuelle investeringsprosjekt. Den faste stillinga vil verta lyst ut på vanleg måte. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Arne Håkon Rød Einingsleiar Side 14 av 39

15 Sak 32/06 MØTEBOK OS VASSVERK- LOKALISERING AV NYTT RENSEANLEGG - EKSTERN KVALITETSSIKRING Saksbehandlar: Håkon Østgulen Arkiv: M16 Arkivsaksnr.: 03/972 Saksnr.: Utval Møtedato 239/05 Os Forvaltningsstyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /06 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre tek rapport frå Cowi a/s, kvalitetssikring av teknisk løysing og økonomisk ramme for alt.3 Skogafjellet, datert 23.januar 2006 til orientering. Kommunestyrets grunngjeving for vedtak i sak 76/05 om å etablera det nye renseanlegget på Skogen står ved lag. Kommunestyret godkjenner at det vert bygd nye VA- leidningar i den nye gangvegen langs riksvegen, frå Storestraumen til Ulvenskiftet. Avtale med Statens vegvesen vert å godkjenna når anbod mv. ligg føre. Nødvendige budsjettjusteringar må vurderast i samband med forprosjekt og detaljprosjektering av vassrenseanlegg og ved framlegging av avtale med Statens vegvesen om framføring av ny vasstilførsle / ny kloakkleidning i gangvegen langs E- 39, når denne er klar (fordeling vatn/kloakk). Etter dette kan kommunalteknisk eining gå vidare med prosjektet, med utlysing av prosjekteringsarbeida og oppretting av avtale med grunneigar (ar). Os, Lars Atle Skorpen Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 32/06 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Gustav Bahus (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg frå FrP/H: Før prosjektet vert realisert med lokalisering Skogen, skal det gjennom ei ekstern kvalitetssikring i høve teknisk løysing og økonomisk ramme. Framlegg til vedtak saman med FrP/H sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det nye vassrenseanlegget vert plassert på Skogen i samsvar med tilrådinga frå Kommunalteknisk eining. Grunngjevinga for vedtaket er at området på Skogen ligg sentralt plassert i trykklinja. Det er mogleg å etablera eit nytt reintvassbasseng i nærleiken av anlegget og dette alternativet gjev den mest rasjonelle vassverksdrifta i framtida. Før prosjektet vert realisert med lokalisering Skogen, skal det gjennom ei ekstern kvalitetssikring i høve teknisk løysing og økonomisk ramme. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det nye vassrenseanlegget vert plassert på Skogen i samsvar med tilrådinga frå Kommunalteknisk eining. Grunngjevinga for vedtaket er at området på Skogen ligg sentralt plassert i trykklinja. Det er mogleg å etablera eit nytt reintvassbasseng i nærleiken av anlegget og dette alternativet gjev den mest rasjonelle vassverksdrifta i framtida. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Gustav Bahus (Frp) fremja forslag om å ta ut dei siste to setningane. Haldor Fosse (SV) fremja følgjande tillegg til framlegg til vedtak: og vert handsama etter plan- og bygningslova på vanleg måte. Framlegg til vedtak, med tillegg, minus dei to siste setningane, vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det nye vassrenseanlegget vert plassert på Skogen i samsvar med tilrådinga frå Kommunalteknisk eining og vert handsama etter plan- og bygningslova på vanleg måte. Side 16 av 39

17 Sak 32/06 Vedlegg: 1. Rapport frå Cowi a/s, datert Tabell investeringskost. vedlegg 1 m/ påteikning frå K.E Saksopplysningar: Saka om lokalisering av det nye vassrenseanlegget vart handsama av kommunestyre i møte Det vart gjort slikt vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det nye vassrenseanlegget vert plassert på Skogen i samsvar med tilrådinga frå Kommunalteknisk eining. Grunngjevinga for vedtaket er at området på Skogen ligg sentralt plassert i trykklinja. Det er mogleg å etablera eit nytt reintvassbasseng i nærleiken av anlegget og dette alternativet gjev den mest rasjonelle vassverksdrifta i framtida. Før prosjektet vert realisert med lokalisering Skogen, skal det gjennom ei ekstern kvalitets-sikring i høve teknisk løysing og økonomisk ramme. Kvalitetssikringa er utført av Cowi a/s og rapporten vart motteke , jfr. vedlegg 1. I samband med kvalitetssikringsarbeidet, og for å forsikra oss om at kommunalteknisk eining tolka kommunestyrevedtaket rett, hadde vi eit møte med ordførar den Notat frå dette møte er teke inn i rapporten. Den eksterne gjennomgangen skulle kvalitetssikra det beslutningsgrunnlaget kommunestyret fatta sitt vedtak på, når det gjeld lokalisering til Skogafjellet og ikkje gå nærare inn på dei andre alternativa på nytt. Kvalitetssikring - rapport frå Cowi a/s, datert Det vert vist til rapporten, vedlegg 1, med slik inndeling: 1.0 Bakgrunn 2.0 Grunnlagsmateriale for arbeidet 3.0 Alternativ 3 - Anlegg i Skogafjellet 3.1 Vurdering av tekniske løysingar 3.2 Kostnader 4.0 Oppsummering Kommunalteknisk eining har gått gjennom rapporten og ønskjer å koma med nokre opplysningar under punkta 3 og Vurdering av tekniske løysinger. Råvassleidning til renseanlegg og reintvassleidning / kloakkleidning ut frå anlegg. I Cowi sin rapport er rekna med leidningsgrøfter i kombinasjon med vegvesenets gangvegprosjekt langs E- 39. I sak til Kommunestyre var det rekna med sjøleidning til Skogavika sør og leidningar i grøft og borhol herifrå til renseanlegg, men under andre forhold var det i saka nemd : Det pågår drøftingar mellom Statens vegvesen og Os kommune om å leggja VA- leidningar i den nye gangvegen mellom Storestraumen og Ulvenskiftet. Når det gjeld spørsmål om leidningsføring i den nye gangvegen kan vi opplysa: Planprossessen til vegvesenet og tidskjema for tilbodsinnhenting og anleggsstart har gjort at kommunen har måtta iverksett prosjekteringsarbeid for nye VA- leidningar for å gjera det muleg å få desse etablert i samband med vegbygginga. Dei aktuelle anlegga er: Side 17 av 39

18 Sak 32/06 Ny kloakkleidning frå Gåsakilen / Storestraumen til Ulvenskiftet til erstatning for den gamle som vi har hatt mange brot og driftsproblem med. Ny kloakkpumpestasjon v /Gåsakilen for å kunna realisera planlagd utbygging i desse områda, og betra kloakkeringssituasjonen frå Søftelandsområdet. Ny råvasssleidning frå Storestraumen til nytt renseanlegg i Skogafjellet. Det pågår arbeid med rullering av hovudplanane for vatn og avlaup og den aktuelle kvalitetssikringa av vassrenseanlegg Skogen, men her kunne ein ikkje venta - det måtte gå parallelle prossessar dersom samordning av anlegga skulle vera muleg. Prosjekteringsarbeida vert finansiert av løyvde midlar på postar for kloakkutbetring og vassutbetring og i delegert vedtak om dette, er det føresett at det skal leggjast fram eiga sak om kva som skal byggjast når entreprenørtilboda og framlegg til avtale med vegvesenet er klar. Det vil då bli vedteke endeleg finansiering med fordeling på investeringspostar for vatn og kloakk. Det er pr. i dag kommunalteknisk eining si meining at det må leggjast leidningar i det nye veganlegget uavhengig av om det nye renseanlegget vert plassert på Skogen eller ikkje. Deler av leidningsføring vil gå som terrenggrøft. Her har vi vore i kontakt med grunneigar på Skogen og Hetleflåt og reknar med at endelege avtalar kan opprettast når vedtak er gjort. I forhold til heilskapen og den einskilde grunneigar er det etablert kontakt mellom kommunen og vegvesenet om forhold kring grunnspørsmål. Der leidningar vert liggjande i framtidig veggrunn er det vegvesenet står for grunnavtalar. Tomtetekniske arbeid, og spørsmål om det er naturleg å etablera kloakkpumpestajon for avlaup frå vassreinseanlegget og / eller for sanering og utbygging av framtidige område vert vurdert i samband med det vidare planleggingsarbeidet. Vi skal her ha nær kontakt med grunneigar,i samsvar med føresetnader for det tilbodet kommunen har fått om lokalisering av anlegg på Skogen. Cowi a/s har tatt med kostnader for antatt pumpestajon og ekstra sprenging og fyllingarsbeid på tomt, noko som utgjer kr ,- ( ). Vi har rekna rekna med å klara oss utan pumpestasjon, men det kan henda at det utifrå andre vurderingar, ma sanering av avlaup, kan bli vald kloakkpumpestasjon. Finansieringa bør då gå på avlaupsbudsjettet. 3.2 Kostnader Cowi a/s har kome fram til høgare kostnadar for alt. 3 Skogafjellet enn det KE har rekna med Kommunalteknisk eining har ikkje merknader til dei tala Cowi har kome fram til, og som framgår av tabell i rapporten, slik : Investering og årskostnad Cowi a/s K.E 1. Investering mill kr. ( 2006/7) a) renseanlegg b) Nødv. infrastruktur Årskostnad(2006/7) mill kr. pr/år Antatt investering i løpet av dei Side 18 av 39

19 Sak 32/06 neste år, mill kr. 4. Sum investering, mill kr Sum årskostnader i 20- årsperioden, mill kr Investeringskostnader : Vi lyt her gjera greie for ein reknefeil som var gjort i underlaget for sak 03/972: Det hadde snike seg inn ein summeringsfeil i grunnlaget for vedlegg 3, slik at vi i det vedlegget, og i ei samlikning i saka, side 5 har operert med kr. 40,3 mill i investeringskostnad, men årskostnaden er, og var, utrekna etter rett beløpet. Investeringskostnaden til K.E som Cowi har sett opp til 42,3 mill framkjem soleis: Korrekt summerte investeringskostnader K.E : -fradrag for inntaksleidning alle : Investeringskostnad K.E iflg. Cowi Kr mill Kr. 1.7 mill Kr mill Det vert elles vist til vedlegg 2 der vi har gjort påteikning på vedlegg 1, Investeringskostnader der avvika mellom kommunen sine tal og Cowi sine tal vonleg kjem fram. Korleis skilnaden på 5,7 mill fordeler seg er vist i vedlegg 2. Tek ein vekk meirkostnaden med å føra leidningen over land (ca. kr. 3,9 mill ) og dei før nemde kostnadane med kloakkpumpestasjon og sprenging/fylling på tomt ( ca. 0,9 mill) vert skilnaden mindre enn 1 mill. Etter eininga si vurdering lyt vi, slik vi ser det, leggja leidningar i gangvegen i alle fall og det må justerast opp budsjett / fordelast kostnader på vatn/avlaup i gangvegprosjektet for å få sikrare tal. Årskostnader Differansen mellom Cowi sine tal og K.E sine tal viser auke i årskostnaden på kr ,- pr. år. Vi har, som nemd ovanfor, ikkje noko å merka til tala. Vi vil likevel nemna at årskostnadar, totalt sett på vassektoren, har med dei samla investeringar og drifta av anlegga å gjera. Inntektene til vassverket fordeler seg på årsgebyr ( ca. 80%) og tilkoblingsgebyr ( ca. 20%). I tider med stor byggjeverksemd kjem større del av inntektene ved tilkoblingsgebyrer. Ved å forenkla med å seia at dei ekstra årskostnadane vert å dekka av eksisterande abonnentar vil ein kunna rekna ut forventa auke i gebyra som følgje av dei oppgitte årskostnadane: Dette er gjengitt i etterfølgjande tabell: Auke i kostnad/gebyrer K.E sine tal Cowi sine tal Årskostnad for heile prosjektetr (mil kr.) Auke i vassgebyr pga. prosjektet i kr.( 4308 ab i 2005) Oppsummering Side 19 av 39

20 Sak 32/06 Etter det vi kan sjå er konsulenten samd i dei vurderingane som låg til grunn for stadvalet når det gjeld framtida og tekniske løysing for alternativet i Skogafjellet. Men det vert påvist at investeringskostnader og årskostnader vil liggja høvisvis 5,7 mill og 0,4 mill høgre enn det som låg til grunn til for kommunestyrevedtaket Det vert vist til dei opplysningar og merknader vi har gjort greie for i utgreiinga ovanfor. Vi likar ikkje at kostandane aukar, men det er betre å føreta justeringar no enn seinare. Generellt sett er det slik at både Cowi a/s sine tal og våre tal ville måtta bli kontrollerte og evt. justerte før igangsetjing av anleggsarbeida. Vi vil til sist nema at det er beredskapsmessige fordelar med å ha viktig leidningsnett på land, der dette er muleg. Med tilvising til ovanståande vert saka lagt fram for kommunestyret med framlegg om at kvalitetssikringsrapporten frå Cowi a/s vert teke til orientering og at det vert gjeve klarsignal for å gå vidare med prosjektet. Os, Håkon Østgulen Side 20 av 39

21 Sak 33/06 MØTEBOK LEGEVAKT - TELEFONSENTRAL & HJELPEPERSONALE Saksbehandlar: Lars Atle Skorpen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 05/1790 Saksnr.: Utval Møtedato 33/06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Primærtilråding Os kommune etablerar ei ordning med sjukepleiar som hjelpepersonale for legevaktlegane i tida på kvardagar og dei 7,5 travlaste timane på helge- og høgtidsdagar. Legevakttelefonen skal bemannast med dette hjelpepersonalet når dei er på vakt, medan behandlingsavdelinga ved sjukeheimen held fram med telefontenesta utanom desse tidene. Det vert søkt etablert ei ordning med automatisert telefoninformasjon om kven som har legevakt på dagtid, for å avlasta behandlingsavdelinga på dagtid på kvardagar. Årleg kostnad med sjukepleiar som hjelpepersonale er rekna til om lag brutto kr ,-. Ein reknar med oppstart av den nye ordninga per den Kostnaden for 2006 blir dermed om lag kr ,-. Kostnaden for 2006 skal dekkast inn av årsoppgjersdisposisjonar for Kostnad for seinare år skal arbeidast inn i økonomiplanen frå Sekundærtilråding Os kommune etablerar ei ordning med sjukepleiar som hjelpepersonale for legevaktlegane i tida på kvardagar og dei 7,5 travlaste timane på helge- og høgtidsdagar. Hjelpepersonalet ved legevakta (sjukepleiar) bemannar legevaktstelefonen når dei er på vakt. Os kommune inngår ein avtale med Hjelp 24 om drift av legevakttelefonen i dei tidsromma hjelpepersonalet ved legevakten ikkje er på vakt, slik at behandlingsavdelinga blir permanent avlasta frå denne oppgåva. Årleg kostnad med sjukepleiar som hjelpepersonale er rekna til om lag brutto kr ,-. Årleg kostnad for drift av legevaktstelefonen via Hjelp 24 til dei tider der hjelpepersonalet ved legevakta ikkje er på plass er vurdert til om lag kr ,- per år. Samla kostnad for hjelpepersonale og Hjelp 24 blir her ca kr ,- per år. Ein reknar med oppstart av den nye ordninga per den Kostnaden for 2006 blir dermed om lag kr ,- for hjelpepersonalet og ca kr ,- for avtalen med Hjelp24, til saman kr ,-. Kostnaden for 2006 skal dekkast inn av årsoppgjørsdisposisjonar for Kostnad for seinare år skal arbeidast inn i økonomiplanen frå Alternativ tilråding Os kommune etablerar ei ordning med sjukepleiar som hjelpepersonale for legevaktlegane i tida på kvardagar og dei 7,5 travlaste timane på helge- og høgtidsdagar. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

22 Sak 33/06 Hjelpepersonalet ved legevakta bemannar ikkje legevakttelefonen i det heile. Denne tenesta vert sett ut til Hjelp 24 til ei samla kostnad på om lag kr ,- per år for døgnkontinuerleg drift. Årleg kostnad med sjukepleiar som hjelpepersonale er rekna til om lag brutto kr ,-. Årleg kostnad for drift av legevaktstelefonen via Hjelp 24 i døgnkontinuerleg drift er om lag kr ,- per år. Samla kostnad for hjelpepersonale og Hjelp 24 blir her ca kr ,- per år. Ein reknar med oppstart av den nye ordninga per den Kostnaden for 2006 blir dermed om lag kr ,- for hjelpepersonalet og ca kr ,- for avtalen med Hjelp24, til saman kr ,-. Kostnaden for 2006 skal dekkast inn av årsoppgjørsdisposisjonar for Kostnad for seinare år skal arbeidast inn i økonomiplanen frå Os den 15. februar 2006 Lars A Skorpen Rådmann Side 22 av 39

23 Sak 33/06 Vedlegg: 1. Brev frå tillitsvald for Den norske lægeforening i Os dat Brev til Helsetilsynet i Hordaland 3. Brev frå einingsleiar på Luranetunet dat Brev til formannskapet frå fleire tilsette på behandlingsavdelinga. Saksopplysningar: Bakgrunn for saka I over 5år har legane ved legevakta i Os argumentert godt for behovet for hjelpepersonale til stades på legevakten, særleg i dei travlaste periodane på ettermiddag/kveld på kvardagar og på dagtid i helgene. Minst like lenge har det vore ytra ønskje om å endra organiseringa av legevakttelefonen, slik at den dobbeltfunksjonen vedkommande sjukepleiar har på behandlingsavdelinga kan reduserast til noko meir teneleg. Hjelpepersonale. Det er fleire årsaker til at legane ønskjer seg hjelpepersonale ved legevakta, særleg i dei travlaste periodane. Dei fleste argumenta er med i brev frå tillitsvald for legane (vedlegg 1) og i brev frå Os kommune til Helsetilsynet (vedlegg 2). Rådmannen oppsummerer argumenta i to hovudgrupper; servicenivå og tryggleik. Med hjelpepersonale på vakt i dei tradisjonelt travlaste periodane vil ein kunna auka graden av service til dei innbyggjarane som vender seg til legevakta betydeleg. Mykje av det arbeidet legevaktlegen i dag nyttar tid til, kan gjerast av hjelpepersonalet, slik at legen kan nytta meir tid til reint medisinske aktivitetar. Ventetida blir kortare på venterommet, behandlingstid per person går ned og omfanget og kvaliteten på arbeidet som kan gjennomførast ved legevakta går opp. Eit anna viktig element i dette er at det framleis kan vera bemanna ved legevakta, om legen sjølv blir kalla ut på akutte saker. I dag står det i praksis tomt, og dei som møter opp til avtalt tid møter stengt dør. Alt dette vil vera godt for innbyggjarane i Os. Os kommune er ansvarleg for det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet til legane på legevakta. På same måte som samfunnet har endra seg dramatisk i dei siste ti-åra, har den praktiske kvardagen for legane på vakt også endra seg, i stor grad til det verre. I dag har vi mange fleire situasjonar som gjer legane utrygge når dei skalutøva tenesta. Dette var riktig ille før, då legane i større grad reiste heim til folk og kunne havna i situasjonar der dei blei utsette for fysisk eller psykisk trugsmål eller handling. Men også no, når dei fleste møter opp på legevakta, opptrer slike situasjonar oftare og oftare. Om legevakta vert utført ved eit fastlegekontor eller ved Luranetunet er situasjonen den same, legen er åleine og næraste person er i praksis langt vekke. Legane i Os ber kommunen som arbeidsgjevar, å respektera at denne fysiske og psykiske belastninga må takast på alvor. Vi har ein parallell til dette ved sosialtenesta på rådhuset, der det er gjennomført fysiske og praktiske rutinar for å redusera omfanget av stress knytt til potensiale for utagerande framferd frå innbyggjarar. Frå legane sin ståstad kan ein nok i denne samanhangen ønskja seg bemanning av hjelpepersonalet i heile legevakttida. Det er etter rådmannen sin vurdering ikkje realistisk å få til no, men eit spørsmål å koma attende til i sak om geografisk lokalisering av legevakta i høve til ambulansestasjon, brannstasjon, etc. Legevakttelefonen. Legevakttelefonen har gjennom åra hatt ulik organisering. I moderne tid frå slutten av syttitalet har telefonen først vore bemanna med ambulansepersonalet til Os Røde Kors ved stasjonen i Oshaugen, før den etter nokre år blei flytta til sjukeheimen på Lurane. Dei siste åra er telefonen betjent av sjukepleiar ved behandlingsavdelinga. Kombinasjonen av auka trafikk Side 23 av 39

24 Sak 33/06 på legevakttelefonen og auka kompleksitet i diagnosar ved behandlingsavdelinga gjer at det ikkje lenger er ei tilfredstillande løysing å ha telefonen her, med den bemanninga behandlingsavdelinga har no. Den største utfordringa kring den løysing vi har i dag, er den tidsmessige konflikten som er mellom oppdraga. Det er ikkje lenger mogleg å gje ein god helsefagleg service til dei som ringer på telefonen (og dermed kanskje bidra til at færre treng møta opp ved legevakta) og samstundes gje eit adekvat tilbod til dei ulike sjukdomsbilda som for tida er ved avdelinga. Avdelinga har gjennom åra utvikla eit teneleg tilbod for særleg sjuke pasientar, også med fokus på dei som er i siste fase i livet. Alle forstår at ein ikkje kan gje naudsynt merksemd til ein som skal døy, samstundes som telefonen ringjer heile tida. Også pårørande treng ekstra merksemd frå kvalifisert personale i ein slik tid. Einingsleiar opplyser om at fleire sjukepleiarar har slutta ved avdelinga, då dei ikkje opplever at det er mogleg å gje eit fagleg og verdig tilbod til begge hovudgrupper, slik situasjonen er no. (vedlegg 3). Det er eit spørsmål om legevakttelefonen skal fjernast heilt frå behandlingsavdelinga, eller om det finst kombinasjonsalternativ som kan gjera tilhøva gode nok for neste periode. Hjelp 24, eit privat firma som alt driv tryggleiksalarmane og bedriftshelsetenesten for Os kommune, sel ei teneste der dei driftar legevakttelefon for fleire norske byar/kommunar. Dei kan levera tenesta 24 timar i døgeret, eller for kortare periodar. Os kommune har motteke tilbod frå Hjelp 24 om 24 timars drift av vår legevakttelefon for om lag kr ,- per år. Rådmannen kjenner ikkje til at andre private leverandørar kan selgja denne tenesta i Noreg no. Den største belastninga på legevakta er på dagtid, på ettermiddag/kveld på kvardagane og på dagtid i helg/høgtid. På dagtid på kvardagar er det stort sett informasjon om kven av fastlegane som har dagvakt, og kva telefonnr ein skal nytta for å oppnå kontakt med dei som er etterspurde. Denne tenesta bør kunna automatiserast i nokon grad. Dette vil avlasta behandlingsavdelinga vesentleg på dagtid. Det er likevel inga tvil om at dei tilsette ved behandlingsavdelinga ønskjer fritak for denne tenesta (vedlegg 4). På ettermiddag/kveld på kvardagar og på dagtid i helg/høgtid kan ein svara på vakttelefonen ved legevakta, om ein har sjukepleiarar som tilsette. Det betyr at ein får ein dobbeltfunksjon for hjelpepersonalet ved legevakta når den funksjonen er bemanna. Dette vil avlasta behandlingsavdelinga vesentleg i desse tidsperiodane. Om natta, frå på kvardagane og noko lenger i helgene, kan ein kansje framleis leva med at telefonen blir bemanna med sjukepleiar ved behandlingsavdelinga, sjølv om dette er langt frå ei ideell løysing. Alternativet til dette vil vera at Hjelp 24 bemannar telefonen når hjelpepersonalet ikkje er på vakt, mot ein kostnad kommunen ikkje har fått tilbod på, men som er vurdert til kring kr per år. Dette kjem i tilfelle i tillegg til dei kostnadene kommunen får til bemanning med hjelpepersonale. Den ideelle løysinga, om ein kun tek faglege omsyn i saka, vil vera 24 timars ekstern drift av legevakttelefonen via Hjelp 24, bemanning på legevakta med hjelpepersonale i heile opningstida ( helg) og kun intern normal drift ved behandlingsavdelinga. Når ein legg økonomiske og kost/nytte vurderingar til grunn i tillegg, meiner rådmannen at ein i neste periode må kunne klara seg med noko som er litt dårlegare enn det ideelle, men likevgel langt betre enn situasjonen i dag. Side 24 av 39

25 Sak 33/06 Ei ordning med hejlpepersonale på vakt i dei travlaste tidene, som samtidig svarar telefonen i vaktperioden, der ein automatiserer dagtidsbehovet og beheld telefonen om natta på behandlingsavdelinga, vil vera mykje betre enn i dag, til ein kostnad som kan handsamast i den økonomiske situasjonen kommunen er i no, på driftssida. Om ein kan nytta noko meir midlar, kan behandlingsavdelinga få fritak for dette arbeidet ved at Hjelp 24 tek ansvaret deler av døgeret, når hjelpepersonalet ikkje er på vakt. Rådmannen trur ein vil sjå store endringar i legevaktstenesta på mellomlang sikt. Ei mogleg endring er at det kjem ei løysing på finansieringa av interkommunalt legevaktsamarbeid, samstundes som vegen til Bergen står ferdig. Då blir reisetida til legevakt innan Bergen kraftig nedkorta. Ei annan mogleg løysing er at veksten i Os kommune blir så stor at det raskt blir naudsynt med ein eigen permanent bemanna legevakt i kommunen. Alle dei tre framlegga til vedtak gjev ei betring i tilhøva. Skilnaden ligg i kva pengar ein kan sjå føre seg å nytta til føremålet, sett opp i mot andre behov. Velet står mellom å nytta kr ,-, kr ,- eller kr ,- til dette årleg i tida som kjem. Det finst signal på at nokre av dei kostnadane vi har i dag innan dette tenesteområdet kan reduserast kraftig om ein legg om tenesta i den retning denne saka legg opp til. Legane meiner at behovet for innleige av utanlandske legar kan falla bort, ved at lokale/regionale legar vil ta del i ein ordning der ein har personale med seg. Får vi det til, kan reise og overnattingskostnadar reduserast med kring kr ,- per år. Einingsleiar ved Lurane meiner at dersom Hjelp 24 tek over legevakttelefonen heile døgeret, kan ein spara inn tilsvarande 0,6 årsverk ved Lurane, tilsv kr ,-. Rådmannen har tru på at slike innsparingar kan realiserast på noko sikt, om alle tilhøve klaffar. Rådmannen vel likevel ikkje å leggja desse innsparingspotensiala inn som føresetnader i dei økonomiske kalkylane i saka, då det trass alt heftar noko usikkert ved dei. Får ein det til, får det bli ei positiv overrasking, og frigjorte midlar får gå inn i ordinær omdinsponering. I beste fall vil denne innsparinga føra til at dei tre alternativa får ein kostnadsreduksjon for primæralternativet frå kr ,- til kr , for sekundæralternativet frå kr ,- til kr ,- og for det alternative framlegget frå kr ,- til kr ,-. Lars A Skorpen Rådmann Side 25 av 39

26 Sak 34/06 MØTEBOK RØDE KORS-OVERTAKING AV TOMT KOLSKOGHEIANE Saksbehandlar: Øyvind Tøsdal Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 04/850 Saksnr.: Utval Møtedato 33/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /06 Os kommunestyre /06 Eigedomsutval /06 Os Formannskap /06 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap godkjenner at Os Røde Kors utan vederlag får overta areal i Kolskogen mellom E-39 og den gamle Oskraft-eigedommen slik det er vist på kart datert og søkt om i brev av og Os Røde Kors lyt betala alle kostnader med oppmåling og tinglysing. Os formannskap ber ordførar/administrasjonen gå i forhandlingar med Os Røde Kors om leige av areal til den kommunale legevakten i det framtidige Røde Kors Huset i Kolskogen. Os, Terje Søviknes Ordførar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

27 Sak 34/06 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Terje Hermansen (A) kom med følgjande framlegg: Ut frå ei samla vurdering, vedtek Os kommunestyre at ny brannstasjon vert plassert i Holtbrekka ved Kvernaelva. Os kommune forhandlar vidare med Tor Lars Hatvik om kjøp av parsell av gnr. 52, bnr. 18. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøpet. Eigedomsutvalet får i oppdrag å gjennomføra kjøp av eigedomen der Os Industrimekaniske AS held til i dag. Føresetnaden er at prisen skal avspegla marknadsverdien framfor teknisk verdi. Føremålet med kjøpet er å sikra arealet til offentlege føremål. Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande framlegg: Os kommunestyre ber administrasjonen henta inn tilbod med totalentreprise for bygging av ny brannstasjon med eventuelle tilleggsareal for andre aktørar, basert på arealbehova framkomen i adhocutvalet sin rapport frå november Tilbod må hentast inn for alle dei tre aktuelle lokaliseingsalternativa Holtbrekka, Os Nærinspark og Os Industrimekaniske. Kommunestyret vil ta stilling til endeleg lokalisering av brannstasjonen når samla tilbod for nøkkelferdig anlegg føreligg. Følgjande kriterium vil bli vurdert: Pris, funksjonalitet, estetikk og materialkvalitetar i høve lågast mogeleg drifts- og vedlikehaldskostnad. I endeleg sak til kommunestyret må alle kostnadselementa med nytt anlegg føreliggja og kvalitetssikrast, inklusiv endeleg framforhandla tomtekostnadar, utomhusareal, parkering, vegtilskomst og estimerte drifts- og vedlikehaldskostnader. Lokaliseringsalternativa må også vurderast ut i frå falgeleg omsyn, inklusiv potensiale for framtidig utviding av bygningsmasse. Frp sitt utsetjingsframlegg fekk 4 røyster som saman med ordføraren si dobbeltrøyst gjev 5 røyster og fleirtal. Tvs, og administrasjonen sitt framlegg vart dermed ikkje røysta over. Vedtak: Os kommunestyre ber administrasjonen henta inn tilbod med totalentreprise for bygging av ny brannstasjon med eventuelle tilleggsareal for andre aktørar, basert på arealbehova framkomen i adhocutvalet sin rapport frå november Tilbod må hentast inn for alle dei tre aktuelle lokaliseingsalternativa Holtbrekka, Os Nærinspark og Os Industrimekaniske. Kommunestyret vil ta stilling til endeleg lokalisering av brannstasjonen når samla tilbod for nøkkelferdig anlegg føreligg. Følgjande kriterium vil bli vurdert: Pris, funksjonalitet, estetikk og materialkvalitetar i høve lågast mogeleg drifts- og vedlikehaldskostnad. I endeleg sak til kommunestyret må alle kostnadselementa med nytt anlegg føreliggja og kvalitetssikrast, inklusiv endeleg framforhandla tomtekostnadar, utomhusareal, parkering, vegtilskomst og estimerte drifts- og vedlikehaldskostnader. Lokaliseringsalternativa må også vurderast ut i frå falgeleg omsyn, inklusiv potensiale for framtidig utviding av bygningsmasse. Behandling i Eigedomsutval i møte Behandling i utvalet: Utvalet drøfta seg fram til føljgande konklusjon: Slik Eigedomsutvalet ser det, ligg det å gje vekk areal utanom mandatet til utvalet. Side 27 av 39

28 Sak 34/06 Eigedomsutvalet ber om at administrasjonen innhentar dokumentasjon frå Os Røde Kors om eigedomstilhøvet til tomta i Kolskogen. Saka om gratis tomt til Os Røde Korts, vert sendt til formannskapet for avgjerd. Vedtak: Slik Eigedomsutvalet ser det, ligg det å gje vekk areal utanom mandatet til utvalet. Eigedomsutvalet ber om at administrasjonen innhentar dokumentasjon frå Os Røde Kors om eigedomstilhøvet til tomta i Kolskogen. Saka om gratis tomt til Os Røde Korts, vert sendt til formannskapet for avgjerd. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Espen Aspenes (FrP) er ugild i denne saka. Innstilling frå formannskapet: Os kommunestyre ber administrasjonen henta inn tilbod med totalentreprise for bygging av ny brannstasjon med eventuelle tilleggsareal for andre aktørar, basert på arealbehova framkomen i adhocutvalet sin rapport frå november Tilbod må hentast inn for alle dei tre aktuelle lokaliseingsalternativa Holtbrekka, Os Nærinspark og Os Industrimekaniske. Kommunestyret vil ta stilling til endeleg lokalisering av brannstasjonen når samla tilbod for nøkkelferdig anlegg føreligg. Følgjande kriterium vil bli vurdert: Pris, funksjonalitet, estetikk og materialkvalitetar i høve lågast mogeleg drifts- og vedlikehaldskostnad. I endeleg sak til kommunestyret må alle kostnadselementa med nytt anlegg føreliggja og kvalitetssikrast, inklusiv endeleg framforhandla tomtekostnadar, utomhusareal, parkering, vegtilskomst og estimerte drifts- og vedlikehaldskostnader. Lokaliseringsalternativa må også vurderast ut i frå falgeleg omsyn, inklusiv potensiale for framtidig utviding av bygningsmasse. Jostein Bondevik (Krf) kom med tilleggsframlegg at adhocutvalet si utgreiing og konklusjon skal følgja saksutgreiinga vidare. Dette innspelet vert å senda vidare til administrasjonen. Formannskapet sitt utsetjingsframlegg vart vedteke mot 12 røyster (5A, 2SV, 1V, 3Tvs, 1Sp) Vedtak: Os kommunestyre ber administrasjonen henta inn tilbod med totalentreprise for bygging av ny brannstasjon med eventuelle tilleggsareal for andre aktørar, basert på arealbehova framkomen i adhocutvalet sin rapport frå november Tilbod må hentast inn for alle dei tre aktuelle lokaliseingsalternativa Holtbrekka, Os Nærinspark og Os Industrimekaniske. Kommunestyret vil ta stilling til endeleg lokalisering av brannstasjonen når samla tilbod for nøkkelferdig anlegg føreligg. Følgjande kriterium vil bli vurdert: Pris, funksjonalitet, estetikk og materialkvalitetar i høve lågast mogeleg drifts- og vedlikehaldskostnad. I endeleg sak til kommunestyret må alle kostnadselementa med nytt anlegg føreliggja og kvalitetssikrast, inklusiv endeleg framforhandla tomtekostnadar, utomhusareal, parkering, vegtilskomst og estimerte drifts- og vedlikehaldskostnader. Lokaliseringsalternativa må også vurderast ut i frå falgeleg omsyn, inklusiv potensiale for framtidig utviding av bygningsmasse. Side 28 av 39

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016

Investeringsplan for vatn og avlaup for perioden Gebyr for 2016 SAKSGANG Styre, utval, m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 30.11.2015 184/15 PJR Saksbeh Arkivsaknr Arkiv Per Jan Ryland 15/623-2 K1-151, K2- Q14, K2-M10, K2-M30 Investeringsplan for vatn og avlaup

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

2 av 8

2 av 8 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 15:00-16:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2004 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Ordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 14.02.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 05/1345 Unntatt

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Strategi- og utviklingsleiar Guttorm Rimstad Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2014/365 8004/2016 / Q66 SER / NORAND 16.11.2016 MELDING OM VEDTAK Fiber

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 2/09 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET - KULTUR 5

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 2/09 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET - KULTUR 5 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 04.02.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 2/09

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/09 09/80 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 6/09 08/1890 UØNSKA DELTID

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/09 09/80 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 6/09 08/1890 UØNSKA DELTID OS KOMMUNE Personalavdelinga Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/09 09/80 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 27.01.2016 Ref. nr.: 15/43233 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 07/16 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte torsdag 21.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer