Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2010/1 PS 2010/2 PS 2010/3 PS 2010/4 RS 2010/1 PS 2010/5 PS 2010/6 PS 2010/7 PS 2010/8 PS 2010/9 PS 2010/10 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport fra kommunalavdeling helse og omsorg Forprosjekt nybygg Båstadlund Arbeids - og Aktivitetssenter Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / /517 Fordeling av vedtatte investeringsmidler /303 Ny fireårig samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om tilskudd 2010 Boligsosialt utviklingsprogram for kommuner - søknadsprosess 2008/1812 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 18:30 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Håkon Magne Knudsen MEDL AP Roy Eilertsen NESTL SV Gerd Berit Odberg LEDER KRF Tove Elisabeth Braaten MEDL AP Jan Magnar Hansen MEDL AP Svein Olav Hansen MEDL AP Egil Lund Pettersen MEDL FRP Helene van Eeden MEDL SP Carl Anders Wingren MEDL R Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra de ansatte møtte Otto Gøperød Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gun Kleve Kommunalsjef Arild Børstad Spes.konsulent Underskrift: Side 3

4 Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Gerd Berit Odberg Utvalgsleder Arild Børstad Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2009/49 PS 2009/50 PS 2009/51 PS 2009/52 RS 2009/27 RS 2009/28 RS 2009/29 PS 2009/53 PS 2009/54 PS 2009/55 PS 2009/56 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Untatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Høring - forslag til endringer i alkoholloven 2009/6434 Høringsnotat - Verdighetsgarantien 2009/974 Statusrapport for kommunalavdeling helse og omsorg 2008/1226 Fradrag for boutgifter i institusjon- endring 2009/6873 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Grand Hotell Serverings - og skjenkebevilling Ankergaarden Pianobar Serverings - og skjenkebevilling Peppes Pizza Halden, Svenskegata 3, 1776 Halden 2008/ / /1471 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 5

6 Side 6

7 PS 2009/49 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Innkallingen enstemmig godkjent Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2009/50 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Følgende meldt forespørsel: Carl Anders Wingren, Rødt Sakslisten ble enstemmig godkjent Vedtak: Sakslisten godkjent PS 2009/51 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent PS 2009/52 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 7

8 RS 2009/27 Høring - forslag til endringer i alkoholloven RS 2009/28 Høringsnotat - Verdighetsgarantien RS 2009/29 Statusrapport for kommunalavdeling helse og omsorg PS 2009/53 Fradrag for boutgifter i institusjon endring Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Reglement for vederlagsberegning for Halden kommune 5 fjerde ledd tredje avsnitt endres til: - For Halden kommune kan fradrag for boutgifter dekkes inntil 3 mnd. - Endringen blir gjeldende i fra PS 2009/54 Søknad om serverings - og skjenkebevilling Grand Hotell Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Jernbanegata 1, AS v/ Per Voldberg gis skjenkebevilling for alkohol gr. 1, 2 og 3 i restaurant, bar, vinstue og møterom innenfor alkohollovens bestemmelser og vedtatt bevillingsreglement for overnattingsgjester og andre gjester til Jernbanegata 1, AS v/ Per Voldberg gis skjenkebevilling på hotellrommet for overnattingsgjester for alkohol gr. 1 og 2 jfr. pkt i merknadene til alkoholloven uten hensyn til begrensningene i skjenketiden fastsatt i alkohollovens 4-4 til Bevillingsinnehaver bes utarbeide en rapport hvor det tas hensyn til Lov om ikke diskriminering av hvor utformingen søkes løst i forhold til prinsippene om universell utforming. Side 8

9 PS 2009/55 Serverings - og skjenkebevilling Ankergaarden Pianobar Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Bakgården Restaurant og Kaffebrenneri v/jørn Nilsen gis serverings og skjenkebevilling for Ankergaarden Pianobar, Svenskegata 3, 1777 Halden for alkohol gr. 1, 2 og 3 med skjenketider innefor bevillingsreglementets bestemmelser til Bevillingsinnehaver bes om å utarbeide en rapport hvor det tas hensyn til Lov om ikke diskriminering av hvor utformingen søkes løst i forhold til prinsippene om universell utforming. PS 2009/56 Serverings - og skjenkebevilling Peppes Pizza Halden, Svenskegata 3, 1776 Halden Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Halden Family Entertainmentsenter AS v/ Rupani Sajjad gis serverings og skjenkebevilling for omsøkt areale for Peppes Pizza Halden, Svenskegata 3, 1776 Halden. Det gis skjenkebevilling for alkohol gr, 1, 2 og 3 innen omsøkte skjenketider kl Skjenkebevillingen gis frem til Bevillingsinnehaver bes om å utarbeide en rapport om hvordan de søker å løse utfordringene i forhold til prinsippene om universell utforming PS 2009/57 Forespørsler Forespørsel fra Carl Anders Wingren, Rødt om kommunens ansvar for brukermedvirkning og selvhjelpsarbeid. Forespørselen ble besvart i møtet av utvalgsleder Gerd Berit Odberg. Side 9

10 PS 2010/1 Godkjenning av innkalling PS 2010/2 Godkjenning av saksliste PS 2010/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 PS 2010/4 Referatsaker Side 11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Fra: Til: Kommunalsjef helse og omsorg Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Statusrapport fra kommunalavdeling helse og omsorg Følgende har vært medsaksbehandlere: Halvard Bø, Marianne Haakestad, Ann Sofie Næss, Eirik Saltnes, Astrid Nordstrand, Arild Børstad Sykehjemmene I jul og nyttår var presset fra sykehuset på utskrivningsklare moderat. Det var også en del bevegelse på våre kommunale plasser. Etter nyttår har presset igjen økt både fra sykehuset og med akuttinnleggelser fra hjemmet. Det har vært nødvendig å benytte korridorplasser på Halden sykehjem og dobbeltrom på Iddebo korttidsavdeling. I tillegg er det benyttet 1 ekstra seng på rehabiliteringsavdelingen. Totalt 7 senger fordelt på Vaterland(4), Søsterveien(2) og Bergheim Bofellesskap(1) brukes som korttidsplasser /avlastningsplasser i tillegg til sengene som er tilgjengelig på sykehjemmene. Det er nå flere som opptar en plass på rehabiliteringsavdelingen, sykehjemmet og Iddebo som er meldt til et annet tilbud. Det gjelder demensplass, sykehjemsplass og omsorgsbolig. Det krever mye innsats fra tjenesten for å få til en rokering til rett omsorgsnivå. Inneliggende i sykehuset Østfold Det har vært påtrykk fra alle avdelinger ved SØ for å ta imot ferdigbehandlede pasienter nå i januar. Vi har hatt gjennomsnittelig pasienter inneliggende. Flere av disse pasientene har alvorlig sykdom og store behov for oppfølging. Det betales ikke for overliggende, da det tilrettelegges for aktuelle tjenester innenfor tidsrammen for ferdigmelding. Det er en utfordring at sykehuset skriver pasienter stadig raskt ut, spesielt ved utskrivelser før helg. Hjemmebaserte tjenester Det er mange hjemmeboende brukere som har redusert funksjonsnivå eller alvorlig sykdom. Det er stort behov for avlastning/korttidsopphold for denne brukergruppen. Enhetene opplever utfordringer med at pasienter fra Sykehuset Østfold er tidligere ferdigbehandlet enn før. Antall brukere i hjemmebaserte tjenester er for tiden stort, og antallet med alvorlige eller kroniske sykdommer har økt. Dette betyr at tjenesten utfordres når det gjelder både bemanning og fag. Halden rehabiliteringssenter Avdelingen har for tiden 11 senger belagt. Det er 4-5 pasienter som venter på annet tilbud (institusjon/omsorgsbolig). De øvrige er rehabiliteringspasienter. I løpet av 2010 skal hele avdelingen i drift, og det planlegges åpnet 5 plasser i april/mai når nytt personale er på plass, og 5 plasser ca. 1.sept. Oppbemanningen skjer gradvis og i tråd med vedtatt budsjettramme, og det blir i disse dager skrevet ny turnus, slik at stillingene kan lyses ut. Nåværende turnus er godkjent til Avdelingslederstillingen er lyst ut internt. Ergoterapitjenesten Fra er alle stillingene besatt. Ca 10 brukere står på venteliste. Tjenesten har kontakt med alle typer brukere, fra barn til eldre, og det er mange vanskelige og krevende saker. Det foregår et omfattende tverrfaglig samarbeid både innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Forebyggende tiltak vektlegges. Det er ofte tidkrevende prosesser, men strategien er å stille riktig diagnose, for å få rett pasient på rett plass. For tiden er det mange henvendelser som gjelder demensutredning. Tjenesten arbeider også med saker innenfor psykiatritjenesten. En ergoterapeut sitter i Rådet for funksjonshemmede, og har brukt mye tid på planleggingen av nye Asak skole. Syn/hørselkontakt Det er etterspørsel etter tjenesten, og det er spesielt brukere med hørselsproblemer som øker. Side 12

13 Fysioterapitjenesten Det er omfattende aktivitet, både i forhold til barn og voksne, og det utføres både kurativ virksomhet og gruppeaktivitet. Det er mange faste brukere, - spesielt funksjonshemmede barn, i systemet. Noen har behov for tjenester gjennom hele livsløpet. Tjenesten prøver å få til et tettere samarbeid med de privatpraktiserende fysioterapeutene. Det lyses nå ut en vakant stilling, slik at alle stillingene er besatt. Det er spesielt barnefysioterapitjenesten som er sårbar. Det planlegges å kunne jobbe mer forebyggende i skolehelsetjenesten, og dette vil nå kunne realiseres. Fysioterapeutene har mange faste brukere og faste avtaler, men prøver å betjene alle institusjoner og bofellesskap der det er behov. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Det har igjen oppstått kloakkproblemer ved gamle Båstadlund, og det haster således med det planlagte nye anlegget. Det er en utfordring å ha aktivitet i 6 forskjellige bygg, både for brukere og personale. Senteret har fast mellom brukere hver dag. Mange nye brukere er på vei inn i et system som allerede har et plassproblem. Det ventes inn ca 7 nye brukere i juni måned. Kommunalt lager for tekniske hjelpemidler Det lyses ut en stilling som sjåfør/altmuligmann ved lageret. Stillingen har ligget innenfor enhetens stillingsramme, men pga omplassering har ressursen vært benyttet annet sted. Det er også opprettet en ekstra 35 % stilling, som vil styrke personellet. De siste 2 ½ årene har det vært etablert en avtale med ASVO om kjøring av hjelpemidler 3 dager pr. uke. Denne er nå sagt opp fra , da sjåførstillingen besettes. Oppgaven med å få hjelpemidler ut til brukerne er viktig. Solheim Dagsenter Dagsenteret har styrket ressursene slik at det kan utvide til full drift i løpet av året. Det er i dag åpent 3 dager pr. uke. Fra 1.mai utvides med en dag til, og fra august med ytterligere en dag. Personal må på plass før driften kan utvide. Behovet for denne type tjeneste er stort. Forebyggende tjenester Prosjekt psykiatri videreføres inn i det nye året. I prosjektet går igjennom alle sidene av den kommunale psykiatritjenesten og ser på hvordan en kan utvikle tjenester som er sterkere og mer robuste, som fremstår som bedre samordnet overfor brukerne og som samarbeider godt både med de øvrige kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten. Fokus de første månedene av 2010 er Konglelundveien boliger for brukere med psykiske lidelser. Når det gjelder Familiens hus lokalisert til St. Joseph, avventes den politiske behandlingen av saken før en eventuelt går videre med detaljplanlegging av prosjektet. Med hensyn til fastlegesituasjonen, er det pr. 18.januar til sammen ledige fastlegeplasser fordelt på 11 fastleger. Kommunen er nå koblet opp mot Norsk helsenett og det arbeides nå med å installere tilpasse nødvendig programvare. Det er i førsteomgang legevakten og kommunelegekontoret som vil dra nytte av dette, men etter hvert vil også andre deler av kommunehelsetjenesten så som sykehjemmene ta i bruk de mulighetene som ligger i nettet. Videre er forberedelsene til at legevakten skal kobles til nytt nødnett i full gang. Dette omfatter både tekniske løsninger og en relativt omfattende opplæringspakke. Legevakten for Aremark og Halden er en av de første legevaktene som kobles inn i nødnettet noe som etter planen skal skje 6.juni. Det er nå lav ( normal ) influensaaktivitet. Hvorvidt det kan komme flere sykdomsbølger, er imidlertid usikkert. I løpet av høsten/vinteren har vi vaksinert ca personer mot svineinfluensa noe som svarer til en vaksinasjonsdekning på 43,5 % som er omtrent som i landet for øvrig. Tilgangen på vaksine er nå god og vi har for øyeblikket snaue vaksinedoser på lager. Det er fortsatt mulig å få satt vaksine ved å henvende seg til vaksinasjonskontoret. Helsesøstertjenesten med hjelp av andre deler av helsetjenesten har nedlagt en kjempeinnsats for å få vaksineringen til å løpe mest mulig knirkefritt. Resultatet er at en har måttet utsette mange av de ordinære arbeidsoppgavene noe en vil måtte slite med langt utover våren. Helsetjenesten i det nye Halden fengsel er nå under oppbygging. Daglig leder er i funksjon og øvrige stillinger er utlyst med søknadsfrister i begynnelsen av februar. De første fangene ventes 1.mars, mens de siste av de 254 plassene sannsynligvis ikke fylles opp før etter sommerferien. Utgiftene knyttet til tjenestene dekkes gjennom tilskudd fra Staten. Barnevernet Mange bekymringsmeldinger på tampen av fjoråret førte til at antall meldinger i 2009 endte på 219 som er det høyeste antall noen gang (207 i 2008). Flere barn mottar tiltak i barneverntjenesten, men andelen plasserte barn utenfor hjemmet er mer stabilt. Tjenesten har fått tilført en ny stilling som nå er under utlysning. Dette vil lette presset på tjenesten. Det er grunn til å tro at tilmeldingen av nye saker fortsetter på dagens nivå, og tjenesten vil derfor møte store utfordringer også i 2010 og fremover. Koordinerende enhet, fag/forvaltning Enheten er i oppstartfasen med å skanne dokumenter direkte inn i fagprogrammet Gerica, som er et felles system for hele pleie- og omsorgstjenesten. Det betyr at innkommende post som dokumenter søknader, epikriser og brev blir Side 2 av 2 Side 13

14 skannet inn på den enkelte bruker og blir en del av dokumentasjonen på samme måte som i Ephorte. De som har tilgang kan da gå inn på dokumentet på sitt arbeidssted. Når dette er på plass blir det mindre papirflyt i helse og omsorg. Resursskrevende brukere Det er flere unge med store bistandsbehov som skal etableres i egen bolig i Dette vil medføre omfattende planlegging. Det arbeides tverrfaglig med disse utfordringene. NAV-Halden Det er utbetalt sosialhjelp til 521 personer i november mot 544 personer i oktober som utgjør en reduksjon på 23 fra forrige måned. Av disse mottakerne var 118 ungdommer. Utbetalt bidrag for samme måned tilsvarer 3,944 mill. Dette er en liten økning ifht forrige periode, dette til tross for en måned med strømutbetaling og juletillegg. Det er viktig å merke seg at mange personer fremdeles vil være registrert som brukere på supplerende sosialhjelp mens de samtidig er i tiltak. Det er fokus på rett ytelse, og det innebærer at flere har mottatt varige ytelser som har vært brukere av tidligere sosialtjenesten, - nå NAV- Halden. NAV Halden har pr. november 33 personer på Kvalifiseringsprogram (KVP), men ytterligere 6 personer er på gang. Det er gjennomført informasjonsmøte med 12 kvinner fra Somalia som vil bli vurdert i KVP programmet. Måltallet for KVP 2009 er 48, det vil ikke bli full måloppnåelse. Årsaken er at NAV-Halden bruker tid på god kvalitet på KVP programmene, noe både representant fra fylkesmannen og staten er svært godt fornøyde med etter en kontroll runde ved NAV-Halden. Kommunalsiden i NAV har stor pågang av søknader om sosialhjelp. Det er viktig å legge inn ekstraytelser som TV lisens, klær, et beløp til lege/ medisiner inn i sosialhjelpssatsen. Da snus forvaltningsfokus til oppfølgingsfokus av den enkelte bruker. NAV- Halden har en 100 % miljøkontakt i videregående skole, denne stillingen deles på 2 personer. En av miljøkontaktene er også prosjektleder for prosjekt fra barnevern til voksenliv. De første flyktingene bosettes i uke 4 og 5. NAV-Halden har fokus på at flere brukere skal bli økonomisk selvhjulpne. Hele virkemiddeleapparatet skal brukes for å snu fokus fra passivitet til aktivitet. Økonomi Kommunalavdelingen endrer sin organisering i Som en konsekvens av dette endres også rapporteringsområdene. Dette innebærer at det ikke lenger rapporteres fra hjemmebaserte tjenester Idd, Sentrum, Karrestad og Halden sykehjem. Nye rapporteringsområder vil være sykehjem som omfatter Halden sykehjem, Karrestad eldresenter, Karrestad sykehjem, Solheim senter og Iddebo sykehjem. Det andre rapporteringsområdet vil være hjemmebaserte tjenester som omfatter ambulerende hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og samlokaliserte boliger. Rapporteringen er dermed i samsvar med ny organisering av kommunalavdelingen. Øvrige områder rapporteres som tidligere. Kommunalavdelingen vil i 2010 styrke økonomikontrollen. Dette gjennomføres ved at økonomiansvaret føres ned i organisasjonen og omfatter alle ledernivåer. Endringen medfører at områdeledere og avdelingsledere innenfor sykehjemsdriften og hjemmebaserte tjenester også ansvarliggjøres for økonomioppfølging i tillegg til enhetslederne. Det er på dette nivået i den daglige driften at kostnader genereres. Ved å ansvarliggjøre lederne oppnås kjennskap til egne budsjetter, en større bevissthet om bruk av ressurser og dermed bedre økonomisk styring. Denne endringen innebærer at opplæring vil bli gitt lederne og at det bygges opp administrative rutiner for oppfølging. Annet Helse- og omsorgsplan er ferdigstilt og skal på høringsrunde før den legges frem for utvalget. Prosjekt for å innføre ny organisasjonsmodell i tråd med Omsorgstrappa er i rute. Arbeidet med differensiering og organisering av tilbudene innenfor pleie og omsorgstjenestene blir en del av denne prosessen. Det er videre iverksatt et prosjekt for å se på kvalitet og effektivitet knyttet til hjemmebaserte tjenester, slik at ny organisasjonsmodell bygger på relevant kunnskap om driften. Prosjektet gjennomføres innen Konklusjon /oppsummering av kommunalavdelingens aktiviteter: - Den krevende plassituasjonen fortsetter på nyåret. - Tiltak med formål å tilpasse driften til økonomiske rammer iverksettes og følges opp. - Nye arbeidsplaner/ turnuser med ressurspooler som skal sikre drift innenfor økonomiske rammer er iverksatt. - Prosess med å innføre ny organisasjonsmodell er i rute. Side 3 av 3 Side 14

15 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: H / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Formannskapet Kommunestyret Råd for funksjonshemmede Utsendte vedlegg Tegninger, kostnadsanslag fra Moth Arkitekter Ikke utsendte vedlegg Forprosjekt nybygg Båstadlund Arbeids - og Aktivitetssenter Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Enhetsleder Ann Sofie Næss, prosjektleder Thor Egil Sæthre, avdelingsleder Jeanne Aravanitis. Sammendrag av saken: Båstadlund Dagsenter er i behov av store utbedringer med bakgrunn i brannkrav. Det er også et stort behov for et generelt vedlikehold. Saken har vært utredet av en arbeidsgruppe som i samarbeide med Moth Arkitekter AS har foreslått riving av gammelt bygg og at et nybygg settes opp på samme tomt. I forslaget inngår at BRA veien dagsenter overføres til Båstadlund Dagsenter. BRA veien dagsenter, BRA- veien 64 foreslås solgt. Eiendommen er eid av Halden Kommune. Bevilgede investeringsmidler for 2009 kr til brannsikkerhetstiltak anbefales benyttet i finansieringen av tiltaket. Rådmannen foreslår et låneopptak på kr inkl. mva for å fullfinansiere et nybygg. Rådmannens innstilling: 1. Det bygges nytt dagsenter på Båstadlund med utgangspunkt i fremlagt forslag fra Moth Arkitekter AS. 2. Det foretas et låneopptak på kr inkl. mva. 3. BRA veien dagsenter, BRA veien 64 overføres til nytt dagsenter på Båstadlund og selges. Salgsinntektene avsettes på kapitalfond til senere bruk. 4. Bevilgede investeringsmidler for 2009 på kr til brannsikkerhetstiltak omdisponeres og benyttes i finansieringen av nybygget. 5. Bygget oppføres i samsvar med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmelser om universell utforming. Saksutredning: Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 5 avdelinger, Båstadlund gammelt bygg, Båstadlund nytt bygg (fra ca. 1990), Nordbrøden, BRA-veien,Edderkoppen og Katoplast. Avdelingene er geografisk plassert på 4 ulike steder. Siden 1.mai 2009 har Edderkoppen vært lokalisert i Rektorboligen ved Rødsberg ungdomsskole. Side 15

16 Det er mellom brukere som benytter tilbudet på Båstadlund hver dag. Alderen er mellom 18 og 77 år. Brukerne er primært psykisk utviklingshemmede, men også andre grupper, som unge funksjonshemmede, har blitt en viktig gruppe. Mange ungdommer er på vei inn som nye brukere, noen er på hospitering og andre har nettopp kommet fra videregående skole. Enkelte brukerne har store bistandsbehov og det er behov for tilrettelegging både fysisk, faglig og aktivitetsmessig. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter skal primært være en arbeidsplass. Aktivitetene er derfor knyttet til industri, skogsarbeid, vedproduksjon og salg,. I tillegg annen type arbeide som rammeverksted, salg av tekstilprodukter, butikksalg m.m. Enkelte av brukerne har behov for helt annen type aktivisering, som bl.a. turgåing, enkle håndarbeidsaktiviteter og sansestimulering. Det gamle bygget på Båstadlund er ble bygget på begynnelsen av 1900 tallet. Bygget er meget dårlig bygningsmessig og det er lite egnet til brukergruppen. Bygget er i 3 etasjer med en grunnflate på 300 kvm. 3.etasje ble stengt for mange år siden, grunnet manglende rømningsveier og brannsikring. Frem til mai i år har det vært aktivitet i 1. og 2.etasje. I 1.etasje var det en industrigruppe, samt en gruppe med unge fysisk funksjonshemmede.i 2.etasje har butikken Edderkoppen hatt tilhold frem til rektorboligen ved Rødsberg Ungdomsskole ble tatt i bruk.. Arealene har samtidig blitt benyttet til produksjon, spiserom og kontorer. Fra 1.mai 2009 ble 2.etasje stengt av Halden Brannvesen og det er nå bare 1.etasje som benyttes. Bygget gamle Båstadlund har lenge slitt med forfall. Det er et bygg uten ventilasjon, varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Taket har lekkasjer på flere steder, flere vinduer er spikret igjen (holder på å falle ut), utvendig panel må skiftes ut/males, det er sjenerende kloakklukt og hyppige oversvømmelser i kjelleren. Bygget er plaget med rotter og andre skadedyr. Dette er ikke akseptabelt for ansatte og brukere. Etter et branntilsyn i 2008, ble det avvik ift brannsikkerheten og det ble bedt om en brannteknisk statusrapport for bygget. Firesafe AS utarbeidet en brannteknisk tilstandsrapport. Rapporten av konkluderte med at bygget hadde store mangler ift brannsikkerheten. Trappevanger måtte oppgraderes, branncelleinndelingen var ikke tilfredsstillende, det er behov for oppgradering av trapperommene, bygningsdeler med krav til brannmotstand må oppgraderes og gjennomføringer må brenntettes, ledelys må monteres i rømningsveier, rømningsveier må etableres. Gjennomføring av de foreslåtte tiltakene i rapporten ville gi et akseptabelt sikkerhetsnivå. Firesafe konkluderte med en kostnad på kr. 740` eks. mva. for å lukke avvikene i rapporten. Rapporten konkluderer imidlertid med at utvendig oppgradering av overflater og fullsprinkling av bygget ville innebære at alle 3 etasjer kunne benyttes. Ettersom bygget har store bygningsmessige mangler, ble det utarbeidet en rapport av fra Offenberg & Grønberg. Det ble estimert en kostnad på kr ` eks.mva.for å utbedre de mest nødvendige mangler. For rehabilitere bygget til dagens standard ble kostnaden vurdert til kr. 8000` ` eks. mva. I denne kostnad ligger ikke tilrettelegging av bygget for brukergruppen psykisk utviklingshemmede, med tanke på heis, tilrettelagt handicaptoalett, stellerom, m.m. Viser her til ny lov av , Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, der loven pålegger arbeidsgivere forpliktelser overfor personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg er Avdeling BRA veien også i behov av oppgradering. Bygget er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for brukergruppen. Dette bygget ble oppført tidlig på 1970-tallet hvor det ble bygget som en vernet bolig innen HVPUomsorgen. Bygget er i 2 etasjer med en grunnflate på ca. 200m2. Bygget har heis, men det er smale dører, trange korridorer, samt at det ikke er tilrettelagt bad/toalett og stellerom for fysisk funksjonshemmede. Her er det aktivisering og sansestimulering som det er mye fokus på, og ikke så mange av aktivitetene er jobbrelaterte. Behov for endring Med bakgrunn i de utbedringer som må gjøres i eksisterende bygg er det vurdert at den beste løsningen er å bygge et helt nytt tilrettelagt bygg. Det er et sterkt ønske om plassering av dette bygget på den gamle Båstadlundtomta, da veldig mange av brukerne bor i nærheten av Båstadlund og de kan komme seg til og fra aktivitetssenteret på egen hånd. Det er vurderes at riving av det gamle bygget, samt selge Bra-veien og på denne måten samle virksomhetene i disse byggene under samme tak vil være den beste løsningen utifra et drifts og brukeraspekt. Et nytt bygg vil kunne tilrettelegges både for de aller svakeste brukerne, med terskelfrie, brede dører, tilpassede toaletter og stellerom, heis, osv., men også for aktivitetene som utføres. Det er en stor utfordring i dag med industijobber hvor tunge paller på opptil 200 kg, skal forflyttes ut/inn, samt inn i bil. Gamle Båstadlund er ikke egnet til dette. Flere nye, unge brukere trenger også andre type aktiviteter enn det Båstadlund i dag kan tilby. Det er derfor et sterkt ønske om et stort aktivitetsom, der det er mulig med ballspill, trampoline, dans og annen fysisk utfoldelse. I tillegg er det viktig å videreutvikle Snoezelen-aktivitetene som er startet opp i BRA-veien. Mange flere brukere enn de som får det i dag, har behov for sansetimulerende aktiviteter. Det bør også vurderes om deler av Båstadlund skal åpnes på kveldstid, slik at disse aktivitetene når ut til flere. Forslag om nytt bygg En gruppe, bestående av avdelingsleder Jeanne Arvanitis, prosjektleder Thor Egil Sæthre og enhetsleder Ann-Sofie Næss, har utarbeidet et forslag til nytt bygg. Gruppen engasjerte arkitekt Ole Jørgen Moth fra Moth arkitekter As. På Side 16

17 bakgrunn av samtaler og befaringer, har arkitekten levert inn et forslag til nytt bygg. (se vedlegg). Firmaet har også utarbeidet et foreløpig prisoverslag på riving av bygg, oppføring av nybygg, utomhusanlegg, samt adm. kostnader (se vedlegg). I tillegg til dette kommer nytt utstyr. For å kunne sette opp et nytt bygg på Båstadlund, er det en forutsetning at det gamle bygget rives. Det er ikke fysisk mulig å sette opp et nytt bygg på gjenværende tomt. Det er også behov for parkeringsplasser til ansatte, publikum, samt busser. Moth Arkitekter AS har gitt følgende kostnadsoverslag på et nybygg på ca 1200 m2 : Rivingsarbeider gammelt bygg Kr Nybygg 1218 m2 Kr Utomhus, anlegg Kr Administrative kostnader Kr Inventar og utstyr Kr % mva. Kr Totalt Kr Til fratrekk Bevilget investering 2009 P 3010 Kr Netto finansieringsbehov Kr Salg av BRA-veien, stipulert til kr avsettes på kapitalfond til senere bruk. Overføring av driften ved BRA veien til nytt bygg ved Båstadlund vurderes i øyeblikket ikke å gi lavere bemanningskostnader da driften er knyttet direkte opp mot enkeltvedtak. Noe omrokkeringer kan gjøres men bekymringsmeldinger fra Tjenestemottakerforeningen, mht. en for dårlig bemanning i Båstadlundsystemet og en økning i antallet brukere i årene fremover tilsier at reduksjoner selv ved samlokalisering ikke kan påregnes. Noen effekter kan imidlertid hentes ut i den daglige driften ved at personalet lettere kan overlappe hverandre, vikarinnleie ved korttidsfravær kan reduseres og personell kan omrokkeres ved behov. Effekten er anslått til en innsparing på variabel lønn ca.kr pr. år. Ved avhending av BRA veien vil kr innspares i driftsutgifter årlig. Alternative løsninger Det har vært vurdert å bygge en 2. etg. over industribygget. Arealet var planlagt benyttet til avlastning. Målet var at avlastninger skulle tilbys deler av den brukergruppen som i dag får tilbud ved Rishaugen Avlastningssenter. Ideen var å oppføre 4 6 rom med felles kjøkkenareal, avlastnings - og oppholdsrom.totalt 296 kvm. Kostnaden for dette ble av arkitekt Moth anslått til kr inkl. mva men eksklusiv inventar. Rådmannen vurderer at denne kostnaden blir for høy sett i forhold til de tilskudd som vil mottas fra Husbanken. Husbanken vil kun gi tilskudd i forhold til denne utbedring og ikke den totalkostnad som ligger i prosjektet. Alternativet vurderes således ikke som aktuelt å realisere. Konklusjon Summert vil en utbedring av eksisterende bygg ha en kostnad på kr inkl. mva. Dette inkluderer ikke tilrettelegging av bygget for brukergruppen psykisk utviklingshemmede, med tanke på heis, tilrettelagt handicaptoalett, stellerom, m.m. Denne utbedring er det ikke gjort et kostnadsanslag på. Et nybygg har et kostnadsanslag på, inklusiv inventar og utstyr kr inkl. mva. Rådmannen vurderer på bakgrunn av de kostnader som er beskrevet at en utbedring av eksisterende bygg ikke kan forsvares. Det vurderes, selv om kostnaden ikke er definert, at en utbedring som også inkluderer heis, stellerom og øvrig tilpasning av bygget etter Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vil overstige kostnadene ved å bygge nytt. Det vurderes også at en slik tilpasning innenfor rammen av et eksisterende bygg ikke vil gi optimale løsninger. Samtidig er vurderingen at tilpasningen av eksisterende bygg til klientene fra BRA veien ikke vil være optimal. Fra arbeidsgruppen er konklusjonen at driften ved BRA veien må videreføres viss kun en utbedring skal gjennomføres. Dette vil igjen medføre at BRA veien også må rehabiliteres. Dette er et bygg som har hatt et manglende vedlikehold gjennom flere år. Bygget er også lite tilpasset brukergruppen som er de tyngste funksjonshemmede innenfor dagsentervirksomheten. Side 17

18 Det vurderes at et nybygg vil være en god løsning både for brukere og ansatte. Flere aktiviteter og ansatte vil være samlet under ett tak, noe som vil gjøre driften mer effektiv og mindre sårbar. Bygget må tilpasses kravene i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om universell utforming. Disse premisser er allerede innarbeidet i det forprosjekt som nå fremlegges. Rådmannen anbefaler at gitt bevilgning i 2009 til brannsikkerhetstiltak kr omdisponeres og benyttes i finansieringen av et nybygg. Det foretas et låneopptak på kr Salg av BRA veien stipulert til kr avsettes på kapitalfond til senere bruk. Det henvises til vedtatt budsjett for 2010 hvor det er bevilget kr til formålet. I økonomiplan er det vedtatt bevilget kr i Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Gun Kleve Side 18

19 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS Tekjøkken Møte 15,6 Lager 7,2 BK Kjøk/spis 33,0 Kontor 12,7 Arb. rom 27,4 WC A HK 5,3 BRA- veien Kontor 12,0 Kontor 12,7 Arb. rom 34,3 nød SALTAK m/ loft til tekn rom. Pers. gard 15,0 Vent. rom 36,5 HK 5,6 Pers. gard 11,8 Aktivitetsrom 78,0 (skråtak - stor takhøyde) C ALLE MÅL KONTROLERES PÅ STEDET. Utsparringsmål beregnes av utforende. "Nye" A Båstadlund arbeids og aktivitets-senter PROSJEKT TEGN. STATUS Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom Forprosjekt Side 19 TEGN.VEDR. moth TEGN.NR. ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m Plan 2. etg. - oppriss nord vest Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: PLAN 2. etg. BTA 420 m2 MÅLESTOKK TEGN SAKSNR. 1:200 0JM DATO ANSV 0JM 14 ORG. FORMAT KONTR A -3 VEDLEGG NR.

20 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS. "N ye " PROSJEKT Båstadlund arbeids og aktivitets-senter Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom TEGN. STATUS Forprosjekt Side 20 TEGN.VEDR. MÅLESTOKK Forside - perspektiver. moth ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: DATO ORG. FORMAT TEGN SAKSNR. 0JM ANSV 0JM TEGN.NR. 10 A -3 KONTR VEDLEGG NR.

21 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS. OMRÅDET: Tomten er på ca m2 Området er regulert til byggeområde - offentlige bygg (merket rödt på) Kommuneplanens arealdel, rullering 2003 vedtatt Tomten har en BYA på 70 %. Dette medförer at vedlagt prosjekt er innenfor vedtatt kommnneplan. Vedlagt prosjekt og eksisterende bygg gir fölgende BYA; (1248/4100) x 100 = 30% 64/304 64/2 64/1 64/95 17 P. pl Evt. vaskehall N Ny innkjøring 64/331 Grønt område Eksist. bygg 64/5 Sansehage 64/ / Nybygg Innkjøring stenges Båstadlundveien 12 P. pl Ny innkjøring 64/13 66/752 64/12 66/751 ALLE MÅL KONTROLERES PÅ STEDET. Utsparringsmål beregnes av utforende. "Nye" 64/26 Båstadlund arbeids og aktivitets-senter Karrestadveien PROSJEKT TEGN. STATUS Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom Forprosjekt TEGN.VEDR. moth TEGN.NR. ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m 66/758 Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: MÅLESTOKK Situasjonsplan. 1:500 TEGN SAKSNR. 0JM DATO ORG. FORMAT A -3 ANSV 0JM 11 KONTR VEDLEGG NR. Side 21

22 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS. Butikk/ Cafè Aktivitetsrom Fasade nord øst. Fasade syd øst mot Båstadlundveien. Arkitektur: Med en så lang og stor bygnings masse ( 58 m) er det meget viktig at arealene blir brutt opp i forskjellige volumer, fasadeutrykk og farger. Fasade syd vest. Administrasjon/ Snoezelen og BRA- veien Lager/produksjon Brannvegg ALLE MÅL KONTROLERES PÅ STEDET. Utsparringsmål beregnes av utforende. "Nye" Båstadlund arbeids og aktivitets-senter Fasade nord vest. PROSJEKT TEGN. STATUS Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom Forprosjekt TEGN.VEDR. moth TEGN.NR. ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA Hovedinngang. m Fasader. Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: MÅLESTOKK DATO ORG. FORMAT TEGN SAKSNR. 1: A -3 0JM ANSV 0JM 12 KONTR VEDLEGG NR. Side 22

23 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS. ALLE MÅL KONTROLERES PÅ STEDET. Utsparringsmål beregnes av utforende. "Nye" Prefab. takstol Hulldekke + påstøp T- profil Møte 15,6 Hvitt rom 15,4 Grønt rom 15,4 Gult rom 15,4 ADM. Kontor 12,0 Kontor 12,0 WC A WC Snoezelen avd. A SANSEHAGE / UTEROM Vaskerom 10,3 Hvile rom 14,9 Stellebenk Kontor 12,7 Bad/ stelle 15, Kaldt loft Snitt A-A Tekn. føringer HOVEDINNG. Arb. rom HK- gruppa 38,5 Båstadlund arbeids og aktivitets-senter Industri 1 40,2 PROSJEKT TEGN. STATUS Kontor 8,5 Kontor 8, gr. prefab takstol Vent. anlegg Port Lager/ varemottak 22,5 Industri 2 40,2 Snitt B-B Nybygg. B B Tekn. føringer Produksjon Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom Forprosjekt BK 3, TEGN.VEDR. Prod. Tekstil 40,2 HK 5,8 Pusserom 18,7 moth TEGN.NR. ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m Lasterampe Lasterampe Port Hulldekke T- profil Støpt dekke Lager 44,2 Overdekket uteservering. Hovedplan/ snitt. Cafè/spiserom 40,0 Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: Kontor 9, MÅLESTOKK TEGN SAKSNR. 0JM Kontor 8,2 Butikk 90,5 HOVEDPLAN BTA 798 m Vent. rom Aktivitets rom Butikk Snitt C-C 1: DATO ANSV C JM 13 ORG. FORMAT KONTR A -3 VEDLEGG NR. Side 23

24 Halden kommune, Enhet rehabilitering & aktivitet. Att: Ann - Sofie Th. Næss Halden Kostnadsoverslag Nye Båstadlund arbeids og aktivitets-senter. Rivearbeider gml. Båstadlund skole Kr: ,- Nybygg 1218 m2 Kr: ,- Utomhus anlegg Kr: ,- Adm. omkostninger 7% Kr ,- Sum eks. mva. Kr ,- 25 % MVA Kr: ,- SUM TOTALKOSTNADER inkl. mva Kr: ,- Evt. investeringsavgift, samt inventar kommer i tillegg. Prisstigning iht. indeks. Kostnadsansoverslaget er gitt uforbindtlig, og bygger på forprosjekt tegn nr: datert Bygningen inneholder store rom med produksjons og butikklokale, samt lager areal i 1. etasje noe som er en medvirkende årsak til at man kan bygge kostnads effektivt. Halden Moth Arkitekter AS Ole-Jørgen Moth (sign) Side 24

25 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Plan for det forebyggende helsearbeidet er utarbeidet og fremlegges til politisk behandling. Planen er en del av kommunalavdeling helse og omsorg sitt totale planverk med helse og omsorgsplanen som hovedplan. Selv om denne planen har sin forankring i helse og omsorg omfatter den all kommunal drift og ansvarliggjør alle kommunalområder i forhold til å arbeide i samsvar med målsettinger og tiltak i planen. Rådmannens innstilling: 1. Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune godkjennes. 2. Planen er førende for alle kommunale tjenesteområder i det forebyggende arbeide. Saksutredning: En plan for forebyggende arbeide i Halden Kommune ble fremlagt for Utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester den Følgende vedtak ble fattet i saken: Vedtak i Utvalg for helse- omsorg og sosiale tjenester Plan for forebyggende arbeid i Halden viser behovet for et tettere tverrfaglig samarbeid. Slik planen foreligger savner utvalget en beskrivelse av flere konkrete tiltak som også er nært knyttet til hovedutvalgets ansvarsområde. Planen sendes av den grunn tilbake for å få med disse tiltakene. Side 25

26 Senere vil planen behandles i hovedutvalget og bli en viktig del i en helhetlig helse og sosialplan og arbeidet med denne bør få sin oppstart høsten Med bakgrunn i dette vedtaket ble arbeidet med en revidert plan startet opp. Fremlagt plan for det forebyggende helsearbeidet tar utgangspunkt i noen viktige premisser for at dette arbeidet skal lykkes. For det første at det forebyggende arbeidet bør knyttes opp mot Østfoldhelsa. Halden Kommune har inngått et forpliktende samarbeid med dette prosjektet fra tidligere. Samarbeidet vil gi den videre drift av det forebyggende arbeidet kompetanse og sikre at driften er i tråd med sentrale føringer. Sentrale føringer i dette arbeidet gis i fremlagt forslag i St.meld. 47 Samhandlingsreformen s. 29: Forebygging er et viktig element i samhandlingsreformen. Med utgangspunkt i de fremtidige helseutfordringene er det behov for å styrke de forebyggende helsetjenestene i kommunen. Målsettingen vil være å benytte og videreutvikle dokumenterte tiltak som reduserer, og til dels motvirker risiko for funksjonstap med bortfall av skole og yrkesliv, og som påvirkere individets egenmestring og reduserer risikoen for sykdomsutvikling. Videre i helse og omsorgsdepartementet budsjett for 2010: Helse og omsorgsdepartementet anbefaler at kommunene i 2010 prioriterer å sikre det forebyggende arbeidet en tydelig organisatorisk plassering i kommunen og en god forankring i plan og budsjettsystemene. Departementet tar således også til orde for systemer som gir oversikt over helsetilstanden og de faktorer som påvirker helsen. Departementet foreslår, slik fremlagt plan også beskriver, at man bør starte arbeidet opp med innsats på noen områder der man kan forvente raske resultater. I fremlag plan foreslås ansettelse av en egen folkehelsekoordinator. Dette anses som meget viktig for at det forebyggende arbeidet skal få den nødvendige forankring i det administrative arbeidet og det nødvendige fokus. Det er for 2010 lagt inn i budsjettet et årsverk til dette arbeide. Ansettelse av en egen koordinator til dette arbeidet er i tråd med de sentrale føringer. Det nye folkehelsebegrepet retter fokus på alle samfunnssektorer som har eierskap til faktorer som påvirket folkehelsen. Det forebyggende arbeidet er således ikke noe som alene skal driftes innenfor hele og omsorg. Andre kommunale driftsområder har også sitt ansvar i dette arbeidet. Dette gjenspeiles også i de forslag til tiltak som foreslås i planen. Østfoldhelsa følger 3 strategier i sitt arbeide, Levende Østfold, Trygge Østfold og Sunne Østfold. Felles for disse strategier er en metode hvor kommunen med bakgrunn i kartlegging fastsetter mål og tiltak. Evaluering av tiltakene inngår som et element for å justere tiltakene. I fremlagt plan foreslås noen fokusområder: - Trygge barn i hjem og nærmiljø - Trygg barnehage - Trygg skole - Trygge idrettslag - Trygg ungdom - Trygge eldre i hjemmet, nærmiljøet, trafikken og på sykehjemmet Konklusjon En helse og omsorgsplan vil fremlegges til behandling i mars Denne Plan for forebyggende helsearbeid er en delplan som viderefører og konkretiserer føringene i kommunalavdelingens helse og omsorgsplan. Fremlagt plan er ikke å forstå som endelig utformet mht. til fokusområder og tiltak. Målsettingen er å ha en levende plan som gjennom samarbeide med Østfoldhelsa, kunnskaper om helsetilstanden i egen kommune skal utvikle seg over tid. Sentralt fokus på veiledning og informasjon til kommunen vil gi det nødvendige grunnlag for å kunne gjennomføre effektive forebyggende tiltak. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Gun Kleve Side 26

27 Plan for forebyggende folkehelsearbeid i Halden kommune 1 I hvilken grad lønner det seg å arbeide forebyggende? 2 Hva kan forebygges i Halden? 3 Hvorfor blir forebyggende folkehelsearbeid nedprioritert? 4 Østfoldhelsas strategier 5 Konklusjon og anbefalinger Referanser ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 27

28 Plan for forebyggende folkehelsearbeid i Halden kommune Det er en etablert sannhet at det er bedre å forebygge enn å reparere. Allikevel settes de fleste ressursene i samfunnet vårt inn på reparasjon og ikke forebygging. Slik er det også i Halden. Temaet for denne planen er hvordan Halden kan gjøres til en foregangskommune når det dreier seg om å forebygge folkehelseproblemer. Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Følgelig kan folkehelsearbeid defineres som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer helse og trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelse er derfor et vidt begrep som strekker seg langt ut over det som tradisjonelt har vært omfattet i helsebegrepet og helsearbeid. Det dette gir en indikasjon på er at løsninger på folkehelseproblemer må søkes i et bredt og tverrsektorielt samarbeid, der også lokalsamfunnet involveres. Planen er disponert som følger. I kapitel 1 argumenteres det kort for at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å drive med forebyggende helsearbeid. I kapitel 2 gis det eksempler på utfordringer Halden har der det er sannsynlig at en forebyggende innsats kan lønne seg på både kort og lang sikt. I kapitel 3 skisseres noen av grunnene til at forebyggende folkehelsearbeid ofte blir nedprioritert. I kapitel 4 presenteres et forslag til hvordan Halden kan bli en forebyggende kommune ved at folkehelsearbeidet organiseres hensiktsmessig, og ved at Halden kommune benytter seg av de mulighetene folkehelsepartnerskapet med fylkeskommunen gir. I kapitel 5 oppsummeres utfordringene knyttet til å få til et effektivt forebyggende helsearbeid og det gis en rekke konkrete anbefalinger. Hovedkonklusjonen er at mulighetene til å få til et godt forebyggende folkehelsearbeid er til stede dersom organiseringen er hensiktsmessig og det er mulig å heve seg over den snevre og innarbeidede tilnærmingen som hittil har preget folkehelsearbeid. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 28

29 1 Lønner det seg å arbeide forebyggende? Det er svært mye forskning som konkluderer med at gode forbyggende tiltak på sikt har god til svært god lønnsomhet. For eksempel Bremnes m. fl. (2006), i en undersøkelse av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av ferdighetsstimulerende førskoletiltak, og der en lang rekke forskningsresultater sammenfattes, konkluderer med at det for hver krone investert i ferdighetsstimulerende førskoletiltak vil være brutto gevinster på 1,4 4,5 kroner, altså en avkastning på 40 til 350 prosent 1. Også innen feltet ungdomskriminalitet er det gjennomført meta-undersøkelser over den relative effekten av programmer og tiltak. Konklusjonen er også her at gode tiltak og tidlig intervenering gir høy samfunnsmessig avkastning på sikt (Sherman et al 1997). Forebyggende tiltak rettet mot barn står i en særstilling fordi fordelene og gevinstene gjerne er større jo lavere ned i aldersgruppene man kommer. Imidlertid kan forebyggende tiltak rettet mot mange aldergrupper være lønnsomme, også for kommuneøkonomien. Tiltak rettet mot eldre, som helsestasjon for eldre, aktivitetstilbud, og ulykkesforebygging, er tiltak det høyst sannsynligvis vil være lønnsomt for kommunen å gjennomføre. Det er selvfølgelig ikke slik at et hvert tiltak vil ha positive effekter, eller at effekten av alle tiltak vil være like god. Etter hvert har vi på mange områder imidlertid også mye kunnskap om hvilke forebyggende tiltak som faktisk er gode. Et eksempel på en presentasjon av slik kunnskap er rapporten om forebyggende innsatser i skolen som ble utgitt av Utdanningsdirektoratet og Sosialog helsedirektoratet i 2006 (Nordahl m. fl. 2006), og som tar for seg programmer for forebygging av problemadferd og utvikling av sosial kompetanse, samt forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Rapporten gir en klar oversikt over hvilke programmer som har god effekt, og under hvilke forutsetninger dette skjer. Dette er kunnskap vi raskt kan nyttiggjøre oss også i Halden kommune. Tilsvarende arbeider Østfoldhelsa aktivt med å kartlegge effektive tiltak. Svaret på spørsmålet om hvorvidt det lønner seg å arbeide forebyggende må være et klart ja, under forutsetning av at man støtter seg til forskning på området om hvilke tiltak som faktisk er gode og effektive. Det som kan problematiseres er hvorvidt det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt også kommer kommuneøkonomien til gode, eller om det er det kommunale forvaltningsnivået som skal finansiere innvesteringene på dette området. 1 Dette er et forsiktig anslag. Forfatterne av rapporten tror de reelle gevinstene ligger enda høyere. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 29

30 2 Hva kan forebygges i Halden? Påstanden i denne planen er at vi i Halden har en lang rekke samfunnsmessige problemer som vi best kan møte med offensive og forebyggende tiltak, og at det vil være store samfunnsøkonomiske gevinster, og i mange tilfeller også svært mye å hente for kommuneøkonomien, ved forebyggende arbeid. Det er flere områder som peker seg ut. Det demografiske fenomenet som gjerne refereres til som eldrebølgen vil etter hvert føre til et økt behov for pleie- og omsorgstjenester i befolkningen. Dette er fordi vi får flere eldre, og flere eldre som lever mange år etter pensjonsalderen. Det er klart at det for samfunnet, kommunen, og enkeltindividet, vil være svært store gevinster forbundet med å holde hjelpe- og omsorgsbehovet for denne gruppen på et så lavt nivå som mulig. Et annet område der Halden har problemer er ungdomskriminalitet der innvandrerungdom er særlig belastet. Bakgrunnen er ofte fattigdom og en vanskelig sosial bakgrunn. Handlingsplan mot ungdomskriminalitet beskriver hvordan tidlige tiltak kan redusere ungdomskriminaliteten. For eksempel er det erfaring for at en styrkning av den oppsøkende delen av helsevesenet gir en kriminalitetsforebyggende effekt på sikt. Halden, og Østfold generelt, gjør det dårlig på nasjonale skoleundersøkelser. I tillegg er det et høyt frafall i videregående skole og det er få som tar høyere utdanning. Lav utdanning gjør mange sårbare i økonomiske nedgangstider, og vil kunne føre til et behov for større sosiale utbetalinger fra Halden kommunes side. Tiltak som retter seg mot de faktorene som gjør at unge ikke mestrer utdanningsløpet tilfredsstillende vil kunne gi store samfunnsøkonomiske gevinster over tid. Tall fra Ungdomsundersøkelsen 2007 viser at mobbing på ungdomsskolene i Halden ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Ca. 4 % oppgir å bli ofte mobbet eller plaget av andre elever. Selv om tallet sett i forhold til landsgjennomsnittet ikke er spesielt foruroligende, er mobbingen allikevel alvorlig for den det gjelder. Fra barnetrinnet mangler vi gode tall, men erfaringsmessig er det slik at det er mer mobbing på barne- enn på ungdomstrinnet. Her vil deltakelse i antimobbe programmer kunne gi gode resultater, og dessuten bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser etter opplæringsloven. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 30

31 Det er flere enn tidligere som sliter med psykisk helse-relaterte lidelser, og økningen gjelder særlig barn og unge. Vi har få eller ingen tiltak rettet mot innvandrerdelen av befolkningen, selv om det er grunner til å tro at den psykiske helsetilstanden for denne gruppen er dårligere enn ellers i befolkningen. Tidlig intervenering, for eksempel ved etableringen av et familiens hus for på et tidlig tidspunkt avdekke hjelpebehov vil kunne ha stor effekt. Det er stadig flere som lider av livsstilsrelaterte sykdommer, og helseforskjeller mellom sosioøkonomiske grupper, etniske grupper, og kjønn øker. Særlig utsatt for helseplager er de svakeste gruppene i samfunnet. Brede, forebyggende tiltak vil kunne avhjelpe dette. Oppramsningen kunne fortsettes, men poenget er at det er mange områder der man vet at forebyggende tiltak kan gi store gevinster, men der en allikevel ikke i tilstrekkelig grad evner å sette i gang konkrete tiltak. Kunnskapen er der, men ikke evnen. Påstanden her er at dette i høy grad skyldes historiske og organisatoriske faktorer. 3 Hvorfor blir forebyggende folkehelsearbeid nedprioritert? I St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge vises det til at det lokale folkehelsearbeidet ofte er prosjektbasert og tilfeldig, og at det generelt er mangel på systematikk, kontinuitet og langsiktighet i arbeidet. I hvert fall en årsak til dette er at tradisjonelt helsearbeid retter seg mot sykdommer og symptomer og ikke mot bakenforliggende forklaringsvariabler. Folkehelse har derfor blitt sett på som helsesektorens ansvar alene, både av dem som arbeider i helsesektoren selv, og i andre sektorer. Erfaringer har vist at satsinger forankret i det lokale helsesystemet, frikoblet fra det øvrige kommunale systemet, ofte blir liggende på siden av ordinær virksomhet. Det nye folkehelsearbeidet passer ikke inn i det organisatoriske apparatet som er bygget opp for å håndtere tradisjonelle sykdommer. Med det nye folkehelsebegrepet rettes fokus mot alle samfunnssektorer som har eierskap til faktorer som påvirker folkehelsen, og det kreves en helt annen type av tverrsektorielle løsninger. Selv om målet er bedre helse i befolkningen, må det forebyggende arbeidet finne sted på alle samfunnsområder; og i kommunen løses i samarbeid mellom alle sektorer, ikke bare helse- og omsorgssektoren. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 31

32 Et eksempel fra Halden kan brukes som case-studie på hvordan og hvorfor folkehelsearbeid ofte er vanskelig å gjennomføre. I Halden ble det rundt årtusenskiftet gjennomført et omfattende prosjektarbeid med deltakelse fra både folkevalgte og næringslivet. Målet med prosjektet var å gjøre Halden til en tryggere kommune og å søke om å bli godkjent i Verdens helseorganisasjons nettverk Safe Communities. Imidlertid gikk arbeidet i stå ved overgangen fra prosjekt til ordinær drift. Siden arbeidet ikke ble definert til kommunens kjerneoppgaver, og siden det stort sett bare var helsesektoren som følte eierskap for prosjektet, var det lett å kutte i trange økonomiske tider. Selv om noen tiltak kom i gang, ble det til slutt aldri sendt noen søknad om å bli en trygg kommune. 4 Følg Østfoldhelsas strategier! Folkehelse er et veldig bredt felt og det finnes derfor også mange forskjellige mulige tilnærmingsmåter. Med bakgrunn i de problemene som ble skissert i forrige kapittel synes det fornuftig å ta utgangspunkt ikke bare i folkehelse som sådan, men også å ta høyde for de problemene vi har hatt til nå med å implementere folkehelsetiltak. Dessuten bør vi som kommune følge statlige føringer og anbefalinger. Folkehelsepolitikkens overordnede mål i Norge er flere leveår med god helse i befolkningen som helhet, og reduserte sosiale forskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper, etniske grupper og mellom kvinner og menn. St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge og St. meld. nr. 20 ( ) Nasjonal Strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Den enkleste måten å få dette til på er ved å tenke nytt i forhold til organisering, og å ta konsekvensen av at vi har inngått en forpliktende partnerskapsavtale med Østfoldhelsa og benytte oss av fordelene og kunnskapen ved dette samarbeidet. Ved en hensiktsmessig organisering unngår vi at folkehelsearbeidet stopper opp slik det har gjort flere ganger tidligere, og ved å benytte oss av den kompetansen som er bygget opp i fylkeskommunen sikrer vi oss at vi følger opp statlige føringer, samtidig som vi får en gjennomtenkt og gjennomprøvd metodikk for effektiv folkehelsejobbing. Både når det gjelder det organisatoriske og når det dreier seg om å etablere et systematisk og godt folkehelsearbeid finnes kunnskapen allerede. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 32

33 Organisering Erfaringer fra fylker og kommuner som lykkes med forebyggende folkehelsearbeid, kjennetegnes ved at arbeidet er godt forankret politisk og administrativt i overordnede plansystemer. Nettopp fordi folkehelse ikke passer inn i den tradisjonelle kommunale organisasjonsformen er denne forankringen avgjørende for at arbeidet skal lykkes. Et hvert felt som ikke tilhører kjerneaktivitetene i en organisasjon vil lett bli nedprioritert ved ressursknapphet, også selv om alle er enige om at feltet er viktigere enn mange av aktivitetene som faktisk blir opprettholdt. For et felt som folkehelse betyr dette rent konkret at kommunestyret bør ta en bevisst beslutning på at det skal jobbes med folkehelse, og at de administrative topplederne i kommunen involveres direkte, for eksempel som deltakere i en styringsgruppe. Dessuten må viktigheten av forebyggende folkehelsearbeid vektlegges tydelig i samfunnsdelen av kommuneplanen og i de forskjellige sektorielle delplanene. For at dette skal ivaretas må Folkehelsekoordinatoren også være aktiv i planarbeidet. Det er nødvendig at det ansettes en egen folkehelsekoordinator som skal drive arbeidet. Tverrsektorielt arbeid er ofte ensbetydende med at ingen føler ansvar. På samme måte som en prosjektleder må en folkehelsekoordinator kunne arbeide på tvers av sektorer og avdelinger. For at folkehelsekoordinatoren skal få gjennomslag for sitt arbeide må vedkommende også ha en viss status i organisasjonen. Slik status kan oppnås ved de krav som stilles til personen som skal inneha stillingen; et høyt lønnsnivå, organisasjonsmessig plassering av stillingen (helst i rådmannens stab), og eget budsjett til løpende utgifter. Helst bør vedkommende kunne legge frem forslag i forberedende utvalgsmøter på eget initiativ, men i samråd med styringsgruppen. Halden kommune er en liten organisasjon i forhold til oppgavene den er pålagt. Hvert tjenesteområde vil derfor føle ressursknapphet overfor oppgavene som skal utføres, og en kan ikke forvente resultater hvis folkehelse uten videre legges til rutineoppgavene. Østfoldhelsas strategier Som kapitelet om utfordringer i Halden viser har vi mange utfordringer, men også mange muligheter til å sette i gang konkrete tiltak som kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster på sikt. Mange gode enkelttiltak kan og bør settes i verk. Selv om det legges en fornuftig organisatorisk ramme rundt folkehelsearbeidet må en allikevel ta tak i innholdet i ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 33

34 folkehelsearbeidet. Det mest nærliggende er at Halden kommune tar utgangspunkt i Østfoldhelsas arbeid. Sekretariatet i Østfoldhelsa har over flere år arbeidet med hvordan folkehelse beste kan fremmes og har kompetanse på dette området. Selv om en kan tenke seg flere tilnærmingsmåter virker det derfor fornuftif å benytte seg av denne kompetansen. Målet for folkehelseprogrammet generelt er å redusere den totale risikobelastningen vi utsettes for og vise at helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og samfunnet. For å få til dette følger Østfoldhelsa blant annet strategiene Levende Østfold, Trygge Østfold og Sunne Østfold. Felles for alle strategiene er en metode bestående av syv steg: 1. Kartlegging. 2. Fastsettelse av mål. 3. Lokale aktivitetsplaner. 4. Gjennomføring. 5. Evaluering. 6. Justering av aktivitetsplanen. 7. Overføringer av erfaringer og anbefalinger om videreføring. Et viktig poeng er at arbeidet skal være fakta- og kunnskapsbasert, og at tiltak eller aktiviteter kontinuerlig skal evalueres i forhold til fastsatte mål. Tiltak som ikke er effektive må justeres eller eventuelt fjernes. Ved samarbeidet med Østfoldhelsa er man med på å bygge opp en kunnskapsbase om hvilke tiltak som fungerer og under hvilke forutsetninger. På den måten legges grunnlaget for et stadig mer effektivt folkehelsearbeid. Det er dessuten et poeng at folkehelse ikke bare er det offentliges ansvar; lokalsamfunnet skal også involveres. I denne planen foreslås det at strategien Trygge Østfold brukes som en innfallsport for å bygge opp et velfungerende forebyggende folkehelsearbeid i Halden kommune. Fordelene med dette valget er at strategien har vist seg å gi lett synlige resultater innen en relativt kort tidsramme. I tillegg kan man bygge på deler av det store og grundige arbeidet som allerede er lagt ned i forbindelse med prosjektet Trygge Halden. Metoden består som sagt av syv steg og vil for strategien Trygge Østfold kunne se ut som følger. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 34

35 1. Kartlegging. Skade- og ulykkesfeller i bo- og nærmiljø samt skadeomfang kartlegges med utgangspunkt i en sjekkliste. Skadeomfanget baseres på tall fra Østfold Skaderegister og andre datakilder. 2. Fastsettelse av mål. Med utgangspunkt i kartleggingen fastsettes en rekke lokale mål. Det må være mulig å kontrollere at målene er nådd. 3. Lokale aktivitetsplaner. Det lages aktivitetsplaner som beskriver tiltakene som skal settes i verk 4. Gjennomføring. Gjennomføringen av de forskjellige tiltakene prioriteres på lik linje med andre arbeidsoppgaver i kommunen. 5. Evaluering. Det foretas en kontinuerlig evaluering av at tiltak settes i gang og virker etter hensikten. Det etableres rapporteringsrutiner som sikrer at skader, ulykker og andre forhold som har betydning for trygghetsskapende arbeid blir registrert på en måte som gjør at de kan brukes i forebyggende og helsefremmende arbeid. Samtidig må det lages rutiner som sikrer at lønnsomheten av denne innsatsen kan vurderes og dokumenteres. 6. Justering av aktivitetsplanen. Planen justeres om nødvendig på bakgrunn av resultatene fra evalueringen. 7. Overføring av erfaringer og anbefalinger om videreføring. Informasjon om resultatene og hvordan de er oppnådd spres til andre gjennom fagtidsskrifter, deltakelse på konferanser og via media. Resultatene danner også grunnlaget for vurderingen om i hvilken form folkehelsearbeidet skal anbefales videreført. Strategien angir en rekke mulige innsatsområder og aktiviteter som dekker hele livsløpet. For eksempel: Trygge barn i hjem og nærmiljø a) Gjør informasjon, sikkerhetskompetanse og sikkerhetsartikler tilgjengelig for foreldre og ansatte som har med barn å gjøre. b) Arranger førstehjelpskurs for småbarnsforeldre. c) Sikre trygge lekeplasser og trafikkområder i nærmiljøet. d) Foreta kvalitetssikring av helsestasjonens sikkerhetsarbeid. e) Organiser Familiens sykkeldag. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 35

36 Trygg barnehage a) Etabler gode rutiner for skaderegistrering og bruk av skadedata (også i skole). b) Organiser gåtrening i trafikken. c) Foreta demonstrasjoner av sikkerhetsartikler og ha sikkerhet som tema i årlig foreldremøter. d) Organiser førstehjelpskurs for barnehageansatte Trygg skole a) Legg inn all skadeforebyggende innsats i undervisningsplanen slik at det sikres rutiner og kontinuitet i arbeidet (skolevei, sykling, hjelm, nærmiljø, refleks, patrulje, buss, følgesvenn, giftige sopper og planter, brann.). b) Sett i gang gå-til-skolen tiltak slik at barn får naturlig mosjon. c) Organiser egne sikkerhetsuker på skolene. d) Engasjere barna til å delta aktivt i sikkerhetsaktviteter (bilbeltetelling, hjelmtelling og lignende). Trygge idrettslag (her hører alle utøvere, trenere, og ledere til målgruppen) a) Skaderegistrering. b) Kurs og opplæring av trenere og ledere i førstehjelp og utstyr. c) Se trygghet og idrett i sammenheng med kommunens planer (idrett og friluft, retningslinjer for tilskudd). d) Alternativ dugnad: Foreldreinnsats for tryggere fritid, refleksorientering, sykkelorientering, transportspolicy til trening/ kamp/ arrangementer. e) Etablering av en idrettens trygghetspris. Trygg ungdom a) Rus- og krimialitetsforebyggende arbeid (etter modell av SLT = samordning av lokale tiltak). b) Bedre bruk av tilgjengelig kompetanse (for eksempel PPT og skolehelsetjenesten) for å forebygge mobbing og selvmord. Målgruppe: Lærere og foreldre i ungdomsskole/ videregående. c) Trafikkatferd øves i forskjellige opplegg (TT, undervisning, øvelser, temadager). ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 36

37 d) Foreldrekontrakter. e) Lærlinger på kurs om trafikkkultur og jobbkjøring. f) Glattkjøringskurs til foreldre med ungdomsskoleelever som passasjerer. Trygge eldre i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken, på sykehjemmet a) Rutiner for registrering og forebygging av fall i sykehjem og hos hjemmeboende med hjelp fra hjemmetjenesten. b) Medisinering sett i forhold til falltendens. c) Fysisk aktivitet: 55+, seniortrim og dans, gågrupper, stavgang, svømming. d) Strøsandtiltak. e) Opplæring av ansatte i hjemmetjenesten i brann- og fallforebyggende samt voldsforebyggende arbeid for praktisk bruk i det enkelte hjem, i sykehjem. f) Informasjonstiltak til målgruppa (i grupper, i det enkelte hjem m.v.) fulgt opp av praktiske tilbud (sikkerhetsartikler). g) Sikkerhetsuke på eldresenteret. h) Tilbud om Sikkerhetskurs 65 + (Vegvesen, NAF, kjøreskoler..). i) Brannforebyggende tiltak. j) Feieren en samarbeidspartner innen forebygging av brannskader og ulykker. En god del av disse aktivitetene har vi allerede, men ved å følge Østfoldhelsas opplegg får vi en bedre ramme rundt arbeidet vi skal gjøre og sikrer en bedre systematisk oppfølging. 5 Konklusjon Det er store samfunnsøkonomiske gevinster ved å arbeide forebyggende. På en lang rekke samfunnsområder kan det lønne seg å satse på forebyggende folkehelsearbeid i Halden. Utfordringen for kommunen ligger i at folkehelsearbeid stiller krav til en tverrsektoriell tilnærming som ikke passer inn i kommuneorganisasjonen slik den ser ut i dag. ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 37

38 Hvis Halden kommune skal lykkes i en ambisiøs satsing på forebyggende helsearbeid er følgende elementer viktige: - Det bør treffes et tydelig politisk vedtak på at vi skal ha en folkehelsekoordinator. - Folkehelsekoordinatoren bør være i fast og full stilling. - Satsingen på folkehelse bør forankres i planverket. - For å symbolisere at folkehelse er en tverrsektoriell oppgave bør avdelingene dele på utgiftene knyttet til å opprette folkehelsekoordinatorstillingen. - Vi bør begynne med å utvikle områder der det fort kan vises til resultater - Vi må få til et tett samarbeid med Østfoldhelsa og benytte oss av dets kompetanse. Det siste punktet er vikig fordi vi ved å knytte arbeidet vårt tett opp mot Østfoldhelsa sikrer at nasjonale føringer følges opp. Dermed øker også sjansen for å få tildelt ekstra midler. Dessuten får vi en klar struktur og metode for hvordan arbeidet skal gjennomføres, og en kunnskapsbasert tilnærming til folkehelsearbeidet der vi nyttiggjør oss nasjonale erfaringer og kompetanse. Dette betyr også at vi får et mye bedre grunnlag for å foreta evalueringer: Hvor flinke er vi; hva og hvordan kan vi bli bedre, hvilke samordningsproblemer mellom enhetene finnes? ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 38

39 Referanser Bremnes, Ragnhild, Torger Falch og Bjarne Strøm (2006): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. SØF-rapport nr. 04/06. Senter for økonomisk forskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Halden kommune (2000): Halden en tryggere kommune. Søknad om godkjenning som trygt lokalsamfunn i Verdens helseorganisasjons nettverk safe communities. Halden kommune (2007): Ungdomsundersøkelsen Nordahl, T., Gravrok, Ø., Knudsmoen, H., Larsen, T.M.B. og Rørnes, K. (red.) (2006) Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergruppen oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problemadferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier. Sherman, L.W., Gottfredson, D., MacKenzie, D.L., Eck, J., Reuter, P., and Bushway, S., eds. (1997): Preventing Crime: What Works, What Doesn't, What's Promising. Report to the U.S. Congress. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice. St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge St. meld. nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller ephorte saksnr: 2010/517-1 Dato: Side 39

40 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Fordeling av vedtatte investeringsmidler 2010 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: I vedtatt investeringsbudsjett for 2010 ligger en ikke spesifisert beløp på kr Med bakgrunn i at dette beløpet ikke er spesifisert legges fordelingen av disse midlene frem til politisk behandling Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for helse og sosial godkjenner fremlagt spesifisering av vedtatte investeringsmidler på kr for Saksutredning: Bakgrunn I Kommunestyrets møte den i PS 2009/108 Budsjett 2010 ble det vedtatt investeringsbudsjett til hovedutvalgets disposisjon med kr Av saken fremkom ikke hvordan midlene var planlagt fordelt og til hvilke tiltak disse skulle benyttes. Det fremmes derfor følgende forslag til fordeling ; IT - Gerica, E -link fase 1 0g 2,Labmodul IT PPS, implementering av PDA i drift Idd -alarmanlegg Iddebo Halden Sykehjem - sykesengsalarmer 2 og 4. avd Halden Sykehjem - forflytningshjelpemidler Rehabilitering og aktivitet, inventar Idd - Iddebo Sykehjem markiser Halden Sykehjem - utvendige persienner Halden Sykehjem - pauserom, utbedring - møbler Side 40

41 Karrestad - utbedring av kjøkken Karrestad Demens Halden Sykehjem - Diverse inventar/utstyr Idd arkivskap Samlokalisering av ambulerende hjemmebaserte tjenester Bergheim dagsenter - videre utbedring/ventilasjon Totalt Investeringene er begrunnet i følgende forhold: IT - Gerica, E -link fase 1 0g 2,Labmodul kr Investeringen er en forutsetning for kunne benytte Gerica mot helsenett i elektronisk samhandling mellom fast leger, sykehus og apotek. Tiltaket er i samsvar med IT-strategi Halden kommune og Strategiplan IT helse og Omsorg med handlingsplaner. IT implementering av PPS,PDA i drift kr Helse og omsorg har pr. i dag lite system/verktøy for håndtering av prosedyrer. Det er derfor behov for å sette dette i system. Praktiske prosedyrer i sykepleiertjenesten (PPS) er en nasjonal løsning og gir ansatte praktiske sykepleieprosedyrer elektronisk. Prosedyrene vil til enhver tid være oppdaterte. PPS gir høy kvalitet og innsparing i bruk av tid på å oppdatere det manuelle prosedyrearkivet. Prosedyrene er integrert i fagprogrammet Gerica. Dette vil kvalitetssikre dokumentasjonen i journalen. I tillegg innføres PDA`er (små håndholdte PC`er) i driften som et rasjonaliseringstiltak. Midlene vil benyttes til implementering av dette i tjenesten. Investeringen er i samsvar med IT-strategi helse og omsorg med handlingsplan. Idd -alarmanlegg Iddebo kr Det har vært problemer med å få levert sendere / mottagere til eksisterende alarmanlegg på Iddebo. Det er bekreftet fra leverandør at de ikke får tak i reservedeler til anlegget dersom noe går i stykker. Smykkesendere fås ikke kjøpt lenger. Dette er en forbruksvare som en er avhengige av å kunne få kjøpe dersom Iddebo skal ha et driftssikkert anlegg. For å sikre videre drift må derfor anlegget skiftes ut. Halden Sykehjem - sykesengsalarmer 2 og 4. avd. kr Nødvendig sykesengealarmer for pasientene slik at de kan ringe på hjelp ved behov. De gamle sykesengealarmene på sykehjemmet som nå er 25 år gamle. Nesten umulig å reparere da deler ikke er tilgjengelig. Nåværende anlegg er kostbare å vedlikeholde. Alarmene henger seg opp og uler, eller ringer ikke i hele tatt. Det er tidligere installert nytt på 1 avdeling. Halden Sykehjem forflytningshjelpemidler kr Nåværende seil- og ståheiser er totalt utslitt, de fleste er fra Trenger nye stå og seilheiser. Halden sykehjem har trange arbeidsforhold i forbindelse med dusj av pasienter. Svært mange av pasientene kan ikke selv stå/sitte under dusjing. Trenger hev og senkbare dusjstoler. Behov for stolvekt, dostoler, krakker på badene, transportbåre til de døde som skal til kapell, Evastol (gåstoler) I tillegg skydd til sengegrinder, trillebord, trykkavlastende puter og madrasser, lenestoler med hjul for å lette pasientforflytning Rehabilitering og aktivitet, inventar kr Det er behov for å oppgradere utstyr, nattbord, men også tekniske hjelpemidler. Avdelingen har ansvaret for å stille med tekniske hjelpemidler til de inneliggende pasientene. Dette er hjelpemidler som blir benyttet i rehabiliteringsprosessen. Innenfor enheten har Korttidslageret behov av vaskemaskin og diverse hyller, verktøy og hjelpemidler. Solheim dagsenter er i behov av diverse utstyr, møbler og utstyr til aktivisering. Idd - Iddebo Sykehjem markiser kr De senere årene har flere markiser løsnet både ut- og innvendig. Markisene er gamle og slitte, fester begynner å løsne på flere steder. Det er blitt gjort noe vedlikehold, men anbefalingen er at markisene er så slitte at de bør skiftes ut. Dersom det skiftes ut ca markiser per år de som er mest forfalne, vil samtlige markiser være skiftet ut i løpet av en 4 års periode. Markisene bidrar til å unngå unødig oppvarming på sommeren. Det er således et tiltak for pasientene, men også et HMS tiltak for personalet. Temperaturmålinger som er gjort viser at sommeren har temperaturer som er høyere enn tillatt. Iflg. ingeniør ved BHT er gode markiser et av de mest effektive tiltakene. Side 41

42 Halden Sykehjem - utvendige persienner kr Utvendige persienner på Halden Sykehjem. Mange er defekte. Nødvendig solavskjerming for pasienter og ansatte Halden Sykehjem - pauserom, diverse utbedring kr Ansatte på Halden Sykehjem har ikke pauserom. Dette er brudd på arbeidsmiljøloven. Problemet er oppstått etter åpning av Haldenklinikken. Tidligere hadde sykehjemmet felles pauserom i kantinen på sykehuset. Sykehjemmet har ikke lenger tilgang til dette arealet. Ansatte benytter derfor vestibyle, her oppstår ofte støy pga stor trafikk til og fra hoveddør. Ingen skjerming for ansatte som stadig blir forstyrret i sin pause. I tillegg er møblene 25 år gamle og totalt utslitt, hullete og falmet. Det er i tillegg behov for arkivskap for å etterkomme sentrale føringer for arkivering. Karrestad - demens oppgradere utstyr og utbedre 2 kjøkken kr Det er gamle og slitte senger på Karrestad. Sengene gir ikke mulighet for riktig arbeidsstilling. Det er behov for å oppgradere kjøkkenet på begge avdelingene. Behov for oppgradering av vegger, benkeplater og innkjøp av nye hvitevarer. Deler av tiltaket er viktig med tanke på hygieneforhold på institusjonens kjøkken. Halden Sykehjem - Diverse inventar/utstyr kr Røykavtekksvifter, pasientene har felles røykerom på hver avdeling. Røyk trekker ut i gangen til sjenanse for øvrige pasienter og ansatte. Røyklukt. Det må installeres to nye røykavtrekk, et på 3. avd og et på 4. avd. I tillegg elektriske utbedringer, møbler legekontor, utemøbler og diverse medisinsk utstyr. Idd arkivskap/multidosetraller kr Behov avarkivskap for å etterkomme sentrale krav om arkivering. Innkjøp av multidosetraller til Iddebo. Samlokalisering av hjemmebaserte tjenester kr I ny organisasjonsmodell skal de ambulerende tjenestene samlokaliseres i Hagegata. Det er behov for oppgradering og tilpasning av arealene i denne forbindelse. Bergheim dagsenter - videre utbedring/ventilasjon kr Aktivitetssenteret for psykisk helse ble sommeren 2009 flyttet fra lokaler som kommunen leide i Nils Ankers gate til underetasjen på Bergheim. Full rehabilitering av lokalene ble beregnet til å koste vel 2 mill. kroner. Det ble i budsjettet for 2009 funnet 0,5 mill. kroner til å gjøre det mest nødvendige opprusting av inngangspartiet, innredning av HC-toalett, maling av veggene, oppboning av gulv og vasking. Det viktigste som står igjen av en oppgradering er montering av ventilasjonsanlegg (da det var snakk om barnehage i lokalene, ga Helsekontoret dispensasjon til å drive et halvt år uten ventilasjonsanlegg), skifting av vinduer og oppussing og opprusting av kjøkkenet. Videre bør rommene innenfor kjøkkenet settes i stand slik at de kan tas i bruk som verksted for senteret. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Gun Kleve Side 42

43 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Halvard Bø Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Ny fireårig samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold inngikk i 2005 en samarbeidsavtale for fireårsperioden 1.juli juni Avtalen ble våren 2009 prolongert ett år. Avtalen er evaluert av Høgskolen i Østfold. Evalueringen konkluderer med at avtalen har utløst en rekke aktiviteter knyttet til bedre pasientlogistikk, og har bidratt til økt fokus på samhandling mellom sykehuset og kommunene. Med bakgrunn i dette har KS Østfold og Sykehuset Østfold utarbeidet forslag til ny samarbeidsavtale. Fundamentet fra den gamle avtalen ligger fast, men det er foreslått at det i tillegg til dagens Administrative samarbeidsutvalg opprettes et Overordnet samarbeidsutvalg med fokus på strategi og utvikling. I tillegg foreslås noen mindre endringer i sammensetningen av Administrativt samarbeidsutvalg. Forslaget til ny avtale er enstemmig anbefalt av styret i KS Østfold og Sykehuset Østfold. Avtalen trer i kraft 1. mai 2010 og gjelder frem til 30. april Rådmannens innstilling: Det inngås ny fireårig samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Sykehuset Østfold for tidsperioden 1. mai 2010 til 30. april Saksutredning: Bakgrunn KS Østfold tok i 2002 initiativ til å etablere prosjektet Helhetlige helsetjenester et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Østfold og SØ for å bidra til mer helhetlige helsetjenester i fylket. Hovedmålet med dette prosjektet var å skape overordnede prinsipper for samhandling. KS Østfold og sykehusledelsen sluttet seg til anbefalingene i prosjektet. Resultatet Side 43

44 ble opprettelse av Administrativt samarbeidsutvalg og inngåelse av en samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. Samarbeidsavtalen ble politisk behandlet i alle kommunene og trådte i kraft 1. juli 2005 med en varighet frem til 30. juni Avtalen i Østfold er prolongert ett år for arbeid med videreutvikling av avtalen. Saken ble sendt til alle rådmenn, pr. brev datert 29. mai 2009, med anbefaling lagt frem som melding for kommunestyre. KS Østfold og Sykehuset Østfold tok ansvar for å gjennomføre en prosess andre halvår Formålet med prosessen var å legge fram ny samarbeidsavtale til behandling i kommunestyrer og styret i Sykehuset Østfold. Det foreligger nå er ny samarbeidsavtale som er enstemmig anbefalt av styret i KS Østfold og Sykehuset Østfold. Avtalen vil være svært viktig med tanke på en videreutvikling av samarbeidet, samt sørge for at kommunene og sykehuset i fylket er godt forbredt i forhold til den forestående samhandlingsreformen. Videreutvikling av samhandling helse i Østfold og samarbeidsavtalen KS Østfold og Sykehuset Østfold har hatt ansvar for å videreutvikle samhandlingen innen helsefeltet i Østfold gjennom en ny samarbeidsavtale. Det er gjennomført flere arbeidsmøter med representanter fra kommunene og sykehuset. I tillegg har det vært drøftinger i rådmannsutvalget og fylkesstyret i KS Østfold, Samhandlingsforum og styret i Sykehuset Østfold. Det skjedde mye når det gjelder fokus på samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten i Regjeringen la frem en Stortingsmelding i juni om samhandlingsreformen. Bygging av nytt Østfoldsykehus ble også vedtatt i juni. KS Østfold og Sykehuset Østfold var derfor av den oppfatning at avtalen burde prolongeres ett år. Det er gitt sterke signaler fra politisk og administrativ ledelse i kommunene og fra ledelsen i Sykehuset Østfold om viktigheten og nytten av dagens samarbeidsavtale. En evaluering fra Høgskolen i Østfold understreket likeledes behovet for at avtalen ligger fast. Det er allikevel nødvendig at utviklingsarbeidet fortsetter og at det ble brukt tid på å gjennomføre nødvendige justeringer slik de fremkommer i forslaget til ny samarbeidsavtale. Ny samarbeidsavtale Samhandlingen mellom Sykehuset Østfold og kommunene skal bygge på et helhetlig syn på tjenester til den enkelte pasient/bruker og til Østfolds befolkning. Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, fokus på forbedring og dialog, god ressursutnyttelse og et formelt overordnet, systematisk og konkret samarbeid til praktisk nytte for pasient/brukerne. Fundamentet fra den gamle avtale ligger fortsatt fast. Følgende større endringer er foreslått: - nytt punkt 4.1 som hjemler et Overordnet samarbeidsutvalg - endring i punkt 4.2 med hensyn til sammensetningen av Administrativt samarbeidsutvalg Overordnet samarbeidsutvalg er et partssammensatt, overordnet strategisk og utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Østfold og de kommuner som har inngått samarbeidsavtalen. Administrerende direktør i Sykehuset Østfold og styret i KS Østfold oppnevner tre representanter hver. Administrativt samarbeidsutvalg er et partsammensatt samarbeidsutvalg mellom Sykehuset Østfold og de kommuner som har inngått avtalen. Utvalget består av fem representanter fra Side 44

45 kommunene og fem representanter fra Sykehuset Østfold. Utvalgets medlemmer oppnevnes av og representerer henholdsvis kommunenes administrative ledelse og administrerende direktør i Sykehuset Østfold. I tillegg foreslås det i den nye avtalen to observatører med tale- og forslagsrett: - brukerrepresentant, utpekt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) - praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (fastlege som er deltidsansatt i sykehuset for å bedre samarbeidet mellom sykehuset og fastlegene) Avtalen trer i kraft 1. mai 2010 gjelder frem til 30. april 2014 Konklusjon Samarbeidsavtalen har vært et godt fundament for videreutvikling av samarbeidsrelasjoner mellom helseforetak og kommunene i Østfold. Avtalen anses av politisk og administrativ ledelse i kommunene og Sykehuset Østfold som et godt virkemiddel. Styret i KS Østfold har enstemmig anbefalt avtalen og rådmannen anser at avtalen er et viktig verktøy for å videreutvikle samarbeidet mellom kommunene og sykehuset. Den sørger også for at kommunene og sykehuset er godt forbredt i forhold til den forestående samhandlingsreformen. Evalueringen fra Høgskolen i Østfold viser at samarbeidsavtalen har utløst en rekke aktiviteter knyttet til bedre pasientlogistikk, og har bidratt til økt fokus på samhandling mellom sykehus og kommunene. Rådmannen mener at avtalen som kommunene i Østfold og Sykehuset i Østfold har levd etter i over fire år, bør ligge fast med de nødvendige endringer som er gjort i forslaget til ny samarbeidsavtale. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gun Kleve Halvard Bø Side 45

46 Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og NN kommune 1. Innledning/lovgrunnlag En av de største utfordringene innen helsetjenesten er å sikre pasientene/ brukerne muligheter for kontinuitet, helhet og medvirkning i tilbudet. Dette krever samarbeid med pasienten/ brukeren og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Denne avtalen bygger på Kommunehelsetjenesteloven, Sosialtjenesteloven, Spesialisthelsetjenesteloven, Psykisk helsevernloven og Pasientrettighetsloven. 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde for samarbeidsavtalen Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunene bygger på et helhetlig syn på tjenester til den enkelte pasient/ bruker og til Østfolds befolkning. Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, fokus på forbedring og dialog, god ressursutnyttelse og et formelt, overordnet, systematisk og konkret samarbeid til praktisk nytte for pasientene/brukerne. Pasientene/ brukerne skal oppleve at tjenestene: er faglig gode er samordnede og helhetlige preges av kontinuitet blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene Både kommunene og sykehuset i Østfold erkjenner at nødvendige endringer og planlegging/ etablering av nytt østfoldsykehus vil bli førende for samhandlingsarbeidet i Østfold i avtaleperioden. 3. Avtalens parter Med parter i denne avtalen forstås Sykehuset Østfold og NN kommune. 4. Samarbeidsformer Samarbeidet skal preges av en løsningsorientert holdning og prinsippet om at avgjørelser tas så nær pasienten/brukeren som mulig. Samarbeidet har to former: samarbeid etter denne avtale samarbeid etter andre avtaler inngått mellom Sykehuset Østfold og enkeltkommuner som skal være forenlig med intensjonene i denne avtalen og ha overføringsverdi 4.1 Overordnet samarbeidsutvalg Overordnet samarbeidsutvalg er et partssammensatt, overordnet strategisk og utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Østfold og de kommuner som har inngått denne samarbeidsavtale. Utvalget skal utrede økonomiske, formelle og andre problemstillinger som følge av ny sykehusstruktur i Østfold (SØ 2015) og andre fremtidige endringer (for eksempel samhandlingsreformen). Utvalget har innstillende myndighet overfor kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. Administrerende direktør i Sykehuset Østfold og styret i KS Østfold oppnevner 3 representanter hver. Utvalget møtes minimum 2 ganger pr. år. Leder for administrativt samarbeidsutvalg (jf. 4.2) er sekretær for utvalget. Leder og nestleder- funksjonen alternerer årlig mellom Sykehuset Østfold og kommunene (er leder fra kommunene her skal leder i adm. samarbeidsutvalg (punkt 4.2) være fra sykehuset og motsatt for nestleder). Partene bærer selv egne kostnader. Side 46

47 Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og NN kommune 4.2 Administrativt samarbeidsutvalg Administrativt samarbeidsutvalg er et partssammensatt samarbeidsutvalg mellom Sykehuset Østfold og de kommuner i Østfold som har inngått denne samarbeidsavtale. Oppgaver Administrativt samarbeidsutvalg har ansvar for å følge opp og ha ansvar for vedlikehold av denne samarbeidsavtalen avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter vedrørende samhandling om pasienter/ brukere opprette kliniske samarbeidsutvalg for ulike områder (jf. 4.3) avgjøre uenighetssaker som ikke kan løses på annet nivå godkjenne rutiner og prosedyrer vedrørende samhandling om felles pasienter etter forslag fra kliniske samarbeidsutvalg eller en eller flere av partene arrangere samhandlingsforum, en felles arena for samhandling i Østfold. (jf. 4.4) fokusere på erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og felles møteplasser bidra til utvikling og spredning av gode modeller for samhandling ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekter i Østfold Sammensetning Utvalget består av 5 representanter fra kommunene og 5 representanter fra Sykehuset Østfold. Det oppnevnes vararepresentanter. Utvalgets medlemmer oppnevnes av og representerer henholdsvis kommunenes administrative ledelse og administrerende direktør i Sykehuset Østfold. Medlemmene er selv ansvarlig for kontakten med dem man representerer. Kommunenes 5 medlemmer representerer regionene/ kommunene slik: Fredrikstad Fredrikstad, Hvaler Halden Aremark, Halden Indre Østfold Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Rømskog Moss Moss, Rygge, Råde, Våler Sarpsborg Rakkestad, Sarpsborg I tillegg oppnevner utvalget 2 observatører med tale- og forslagsrett: Brukerrepresentant utpekt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FF0) Praksiskoordinator (fastlege) i Sykehuset Østfold - lege med koordinerende ansvar for praksiskonsulentene (fastleger) Arbeidsform Utvalget konstituerer seg selv, leder og nestlederfunksjon alternerer årlig mellom Sykehuset Østfold og kommunene (funksjonsperiode for utvalget er fra september - september). Saker fremmes av partene gjennom representantene, som har et selvstendig ansvar for å bringe fram temaer/ saker til behandling. Vedtak forutsetter enstemmighet og forplikter partene. Den administrative ledelse i henholdsvis Sykehuset Østfold og den enkelte kommune har ansvar for at vedtak gjennomføres. Utvalget møtes minimum seks ganger pr. år og møteplan for funksjonsperioden avtales. Utvalget legger frem årsrapport i 1. kvartal. Sekretærfunksjonen tillegges Sykehuset Østfold. Partene bærer ellers egne kostnader. Kliniske samarbeidsutvalg Administrativt samarbeidsutvalg kan opprette faste eller midlertidige kliniske samarbeidsutvalg for aktuelle faglige og/ eller administrative utfordringer. Mandat og tidsramme for arbeidet fastsettes. Kliniske samarbeidsutvalg er partssammensatt og følger som hovedregel de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som administrativt 2 Side 47

48 Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og NN kommune samarbeidsutvalg. Oppnevning skjer etter forslag fra partene og det bør tilstrebes brukerrepresentasjon. Utvalgene rapporterer til administrativt samarbeidsutvalg. Samhandlingsforum Samhandlingsforum har som formål å skape en arena for drøfting av ulike tema som omhandler samhandling, fag- og tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Forumet avholdes to ganger per år i høstsemesteret for sykehusets ledelse og kommunenes administrative og politiske toppledelse, i vårsemesteret for fagpersonell/ andre ledere. Partene har selv et ansvar for å melde inn temaer. 5. Plikt til gjennomføring og forankring Partene forplikter seg til å: gjøre avtalens konsekvenser og beslutninger/ vedtak kjent og iverksatt innenfor eget ansvarsområde medvirke i utviklingsprosesser i overordnet samarbeidsutvalg og bidra i beslutningsprosessene i administrativt samarbeidsutvalg orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen gjelder for gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører annen part opprette én klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne 6. Håndtering av uenighet Uenighet om: Prinsipielle enkeltsaker som hovedregel er partene forpliktet til å løse uenighet så nært pasient/bruker som mulig. Oppnås ikke enighet sender de aktuelle parter en uenighetsprotokoll til administrativt samarbeidsutvalg for drøfting og anbefaling av løsning. Tolkning av denne avtalen saken drøftes i administrativt samarbeidsutvalg og oversendes overordnet samarbeidsutvalg for behandling. 7. Varighet, revisjon og oppsigelse av avtalen Avtalen trer i kraft 1. mai 2010 og gjelder for 4 år, fram til 30. april Avtalen kan sies opp med 6 måneders varsel i avtaleperioden. Dersom avtalen ikke blir sagt opp, forlenges den med ett år ad gangen. Overordnet samarbeidsutvalg har ansvar for å evaluere avtalen årlig ved innhenting av erfaringer gjennom administrativt samarbeidsutvalg og revidere avtalen ved behov. 8. Annet Denne avtalen utstedes/undertegnes i 2 eks. hvorav partene beholder 1 hver. Sted, I Sykehuset Østfold Just Ebbesen administrerende direktør NN kommune NN ordfører 3 Side 48

49 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Håkon Magne Knudsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Utsendte vedlegg 1 Politikameratene 2 Prosjekt utvidet fritidstilbud barn og unge 3 Prosjekt Ungdomsteam 4 Prosjekt ferie for alle 5 Prosjekt Kan møteplass Ikke utsendte vedlegg Barne - og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om tilskudd 2010 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir grunntilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom en egen tilskuddsordning. Gjennom støtteordningen "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" har departementet som målsetting å styrke barns og unges oppvekst- og levekår i et utvalg kommuner. Rådmannens innstilling: Nedenstående prioriterte prosjekter gis midler gjennom Halden Kommune under forutsetning av tildeling fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Tildelt beløp vurderes ut fra gitt tilskudd. 1. Politikameratene 2. Prosjekt utvidet fritidstilbud barn og unge 3. Prosjekt Ungdomsteam 4. Prosjekt Ferie for alle 5. Prosjekt Kan møteplass Saksutredning: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir grunntilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene gjennom en egen tilskuddsordning. Gjennom støtteordningen "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" har departementet som målsetting å styrke barns og unges oppvekst- og levekår i et utvalg kommuner. Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekår for barn, ungdom, særlig ungdom i alderen år, i 23 bykommunene og de 7 utvalgte Oslo-bydelene som omfattes av ordningen. Bevilgningen benyttes til tiltak og prosjekter som retter seg mot barn og ungdom med spesielle behov og mot utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer. Arbeid og innsats som Side 49

50 fremmer integrering er høyt prioritert. Ordningen inneholder en særlig innsats rettet mot barn, unge og familier berørt av fattigdom. Halden kommune er i tråd med statlige føringer særlig opptatt av å fortsatt styrke tiltaksarbeidet mot fattigdom blant barn, unge og familier. I løpet av de siste årene er det i Halden kommune utviklet godt samarbeid mellom NAV,barneverntjeneste og andre aktører. Ungdomsgrupper sammen med barnefamilier er prioritert gjennom tidligere tildelte styrkingsmidler fra Staten og kommunens egne prioriteringer ved årlige budsjettvedtak. Erfaringene er positive og tilbudene er nådd frem til de målgruppene som har vært prioritert i tilskuddsordningen. Halden kommune prioriterer videreføring av arbeidet gjennom vedtatt budsjett 2010 Kommunen har for 2010 avsatt midler som virkemiddel for å bedre oppvekst- og levekårene i kommunen for De aktuelle målgruppene. Halden Kommune har gjennom bekjentgjøring mottatt søknader for Det vises til vedlagte søknader i flg. prioriterte rekkefølge. med forbehold om politisk godkjenning i Hovedutvalg for helse og omsorg i Halden kommune; 1. Politikameratene kr ,- 2. Prosjekt utvidet fritidstilbud barn og unge kr ,- 3. Prosjekt Ungdomsteam kr ,- 4. Prosjekt Ferie for alle kr ,- 5. Prosjekt Kan møteplass kr ,- Som det fremkommer av vedlagte søknader er Halden kommune inne med betydelig egenfinansiering. Vurderingen og prioriteringene er gjort med bakgrunn i Halden Kommunes vedtatte budsjett for 2010 og i nært samarbeid med Halden Kommunes SLT-koordinator. Halden kommune har store levekårsproblem og tverrfaglig og tverretatlig innsats har derfor høy prioritet. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Gun Kleve Side 50

51 Halden kommune Koordinerende enhet, fag / forvaltning Det Konglige Barne- og Likestillingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/42-15 C10 Håkon Magne Knudsen, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn kap. 857 post.73 - Søknad omtilskudd til 2010 Halden kommune er i tråd med statlige føringer særlig opptatt av å fortsatt styrke tiltaksarbeidet mot fattigdom blant barn, unge og familier. I løpet av de siste årene er det i Halden kommune utviklet godt samarbeid mellom NAV/sosialtjenesten barneverntjeneste og andre aktører. Ungdomsgrupper sammen med barnefamilier er prioritert gjennom tildelte styrkingsmidler fra Staten og kommunens egne prioriteringer ved årlige budsjettvedtak. Erfaringene er positive og tilbudene er nådd frem til de målgruppene som har vært prioritert i tilskuddsordningen. Halden kommune prioriterer videreføring av arbeidet gjennom vedtatt budsjett 2010 Kommunen har for 2010 avsatt midler som virkemiddel for å bedre oppvekst- og levekårene i kommunen for de aktuelle målgruppene. Det vises til vedlagte søknader om tilskuddsmidler for 2010 i flg. prioriterte rekkefølge, med forbehold om politisk godkjenning i Hovedutvalg for helse og omsorg i Halden kommune ; 1. Politikameratene kr ,- 2. Prosjekt utvidet fritidstilbud barn og unge kr ,- 3. Prosjekt Ungdomsteam kr ,- 4. Prosjekt Ferie for alle kr ,- 5. Prosjekt Kan møteplass kr ,- Som det fremkommer av vedlagte søknader er Halden kommune inne med betydelig egenfinansiering. Vurderingen og prioriteringene er gjort med bakgrunn i Halden kommunes vedtatte budsjett for 2010 og i nært samarbeid med Halden kommunes SLT-koordinator. Halden kommune har store levekårsproblem og tverrfaglig og tverretatlig innsats har derfor høy prioritet. Med hilsen Øystein Lie enhetsleder/sosialsjef Håkon Magne Knudsen koordinator Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 205, 1752 HALDEN Hagegt E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 51

52 Vedlegg: 1. Søknadskjema - Politikameratene 2. Søknadskjema - Prosjekt utvidet fritidstilbud barn og unge 3. Søknadskjema - Prosjekt Ungdomsteam 4. Søknadskjema - Prosjekt Ferie for alle 5. Søknadskjema - Prosjekt Kan møteplass Side 52 Side 2 av 2

53 Søknadsskjema - UNGDOMSTILTAK Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - for 19 bykommuner 1 Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt over alle tiltakene i prioritert rekkefølge 2 ) Navn på tiltaket Politikameratene Nytt tiltak: Videreføring: (fra hvilket år): 2009 Søker Navn på institusjon/bydel/ kommune/etat/organisasjon etc: Ja Nei X Kommune/bydel: Halden Telefon/faks/mobil/e-post: Tiltakssår: 2010 Tidligere støttet av BLD (fra år): 2007 Prioritet nr... Halden kommune, Forebyggende enhet, barneverntjenesten Adresse: Svenskegata 5, 1776 Halden / / , Kontaktperson: Eirik Saltnes Aktivitet Beskrivelse av tiltaket: Tiltaket består i at fem polititjenestemenn på sin fritid følger opp inntil fem ungdommer som har, eller er i ferd med, å utvikle alvorlige atferdsvansker/ kriminalitet. De har hovedansvaret for en ungdom hver, men bruker gruppen som utgangspunktet for jobbingen. Polititjenestemennene møter ungdommene en kveld pr. uke og er sammen med dem i fem timer. I tillegg er det avsatt en time pr. uke til at polititjenestemennene kan delta i ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter knyttet til ungdommene. Det er en månedlig utgiftsdekning til den enkelte ungdom til bruk til aktiviteter og lignende. Politiet stiller vederlagsfritt kjøretøy og noe annet utstyr til disposisjon. Kommunen stiller lokale til disposisjon, hvor det også er tilgjengelig utstyr til hobby- og fritidsaktiviteter, samt kjøkken for matlaging. Politikameratene skal tilby ungdommene et bredt spekter av aktiviteter fra frilufts- og sportsaktiviteter til mer underholdningspregede aktiviteter som eksempelvis kino, ishockeykamper og spillkvelder. Flere aktiviteter har kommet til i løpet av årene tiltaket har vært etablert. Barneverntjenesten har stått for innkjøp av en del utstyr, som bla har medført at tiltaket bla. har kunnet drive med klatring/ rappelering. I tillegg har tiltaket dette året demontert, reparert og bygd opp igjen to gamle mopeder. I den sammenheng er det inngått avtale med Norske Skog om bruk av egnede verkstedlokaler. Minst like viktig som selve aktiviteten er hvordan deltakerne opptrer ovenfor hverandre, de voksne lederne og andre mennesker de møter. Det vektlegges at deltakerne skal opptre med alminnelig høflighet. Skjer det uheldige episoder i gruppa arbeides det med å løse disse raskt. Mer alvorlige hendelser med enkeltdeltakerne i andre sammenhenger som i hjemmet, skole eller fritid, arbeides det med i samarbeid med de øvrige instansene som er involvert i deltakeren. Formål (jf. rundskrivet) Hva ønskes oppnådd? Hovedmålet er å forhindre at ungdom utvikler kriminalitet og rusproblematikk ved å delta i ulike aktiviteter sammen med positive voksne rollemodeller. Ved at ungdommene er sammen med tydelige voksne som vektlegger positiv opptreden ovenfor andre mennesker, ønsker man å endre uheldige atferds- og samspillsmønstre hos ungdommen. Tiltaket skal samarbeide tett med andre instanser som er i kontakt med ungdommene slik at det blir helhetlig og koordinert arbeid med den enkelte. 1 Bykommunene; Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik 2 Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknader samlet fra kommunen sammen med oversendelsesbrev til Barne- og likestillingsdepartementet innen 10. januar. Side 53

54 Målgruppe Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Ungdom både med norsk og annen kulturell bakgrunn som allerede har, eller er i risikosonen for utvikling av kriminalitet og annen problematikk. Det er et tiltak kun for gutter da erfaringene fra andre kommuner tilsier at tiltaket ikke fungerer med kjønnsblandet gruppe. Kryss av for hvem som nåes av tiltaket: Jenter Gutter X Gutter og jenter Alder X X Omfang, stipulert antall: 5 Samarbeidspartnere (offentlige, næringsliv og/eller frivillige aktører) Politi, SLT- koordinator, skoler, miljøarbeidere i skolene. Lokal bedrift; Norske Skog (bruk av lokaler). Budsjett totalt: Egenandel: Annen finansiering: Andel til investering kr:... Kr: Kr: Kr: Andel til drift kr: Det søkes BLD om kr: Veileder for søknadsprosessen for de 19 bykommunene 3 : 1. Alle søkere skal henvende seg til egen kommune med sine søknader. Kun kommunen skal være avsender av søknader. 2. Alle søknader skal skrives inn i Barne- og likestillingsdepartementets søknadsskjema (dette). 3. Kommunen er ansvarlig for at søknadsskjema brukes av samtlige søkere. Kommunen skal ikke sende fra seg søknader som ikke følger dette skjema. 4. Informasjonen som føres i skjemaet skal være kortfattet, men utførlig nok slik at helheten i tiltaket fremkommer. 5. Dersom det trengs mer plass for å beskrive aktivitet og formål kan kolonnen utvides, slik at søknadsskjemaet blir inntil 2 A4 sider. NB! Ikke bruk vedlegg, men hold all søknadsinformasjonen innenfor skjemaets rammer. Sentral informasjon i søknadsskjemaet: I kolonnene for aktivitet og formål er det viktig å være målrettet og konkret i formuleringene. Beskriv bare det som faktisk skal gjøres. Vær presis. 1. Husk at det som beskrives av aktivitet, skal det senere rapporteres resultater på. 2. Formålene må stå i samsvar med de kriterier som settes i rundskrivet. Vær tydelig i beskrivelsen av tiltaket som fattigdomstiltak eller ungdomstiltak. Kolonnene: NAVN PÅ TILTAKET: 3 De fire største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) skal ikke bruke dette skjema. Side 54

55 Vær tydelig på tiltakets navn. Unngå så langt som mulig å endre navn på tiltak som videreføres. Opplys dersom navneendringer likevel må fortas. SØKER: Den som eier tiltaket er søker. Dersom det er flere like store eiere av tiltaket og kommunen er en av disse, kan kommunen settes som eier og de andre føres som samarbeidsparter i kolonnen lenger ned på skjemaet. PRIORITET NR: Kommunen/bydelen skal her rangere søknaden etter prioritet i rekken av samtlige søknader som kommunen/bydelen sender fra seg. AKTIVITET/FORMÅL/MÅLGRUPPE: Vær konkret, presis og kortfattet. Bruk rundskrivet og vær bevisst på de kriterier som settes der. Sett flere kryss dersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Forøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Senere skal det rapporteres på hvor mange som faktisk deltok. SAMARBEIDSPARTNERE: Ta med alle som det samarbeides med i tiltaket, gjerne i prioritert rekkefølge. BUDSJETT: Egenandel skal oppgis. Andre finansieringskilder skal oppgis. Summen av disse, samt det beløp som det søkes om fra BLD, utgjør budsjett totalt som også skal oppgis. Side 55

56 Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Halden kommune Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt over alle tiltak i prioritert rekkefølge 1 ) Tiltakssår: 2010 Navn på tiltaket: Søker: Prioritet nr:... Prosjekt utvidet fritidstilbud barn og unge Navn på institusjon/bydel/ kommune/etat/organisasjon etc: Halden kommune, forebyggende enhet, familiesenteret Adresse: Osbekkgt. 4, 1776 Halden Nytt tiltak: Videreføring: Ja fra 2009 Nei X Telefon/faks/mobil/e-post: / kristine.rive halden.kommune.no Tidligere støttet av BLD: fra 2007 Kontaktperson: Kristine Rive, koordinator barn og unge 1 Søknadene sendes til kommunen sentralt/bydelen som videresender alle søknader samlet fra kommunen sentralt/bydelen sammen med oversendelsesbrev til Barne- og likestillingsdepartementet innen 10. januar. Side 56

57 Aktivitet: Beskrivelse av tiltaket: Ferie- og fritidstiltak x Arbeidsmarkedstiltak Langsiktige/samordnende tiltak Koordinator barn og unge har ansvar for administrasjon av tiltaket, og samarbeider med miljøarbeidere i familiesenteret (forsterket helsestasjon og miljøkontakter i skolen) ansatte i barneverntjenesten og sosialtjenesten, om å gi utvidet ferie- og fritidstiltak til barn, unge og småbarnfamilier som har begrensede muligheter til opplevelser og deltakelse i ordinære tilbud. Tilbud gis ved tilrettelegging av ulike aktiviteter det er allmenn og/eller spesiell interesse for, praktisk oppfølging og økonomisk støtte for å få gjennomført dette. Rekruttering skjer gjennom daglig arbeid og kjennskap til barn, unge og familier som trenger noe ekstra. Det gis tilbud til familier med barn med sterkt nedsatt funksjonsevne og deres søsken, til minoritetsspråklige, til familier med psykisk sykdom, med rusproblematikk og som har en stram familieøkonomi. Eksempler på tilbud til barnefamilier (foresatte og barn får opplevelser sammen) i 2009: - busstur i juli til Nordens Ark, Lysekil med 15 familier med 14 barn og 3 ansatte. Billetter, busstur og grillmat ble dekket for alle. En vellykket tur, som tidligere år. - 2 uketurer til Skipperstua, Hvaler i sommerferien: barnegruppe med 8 barn + 3 ansatte, 1 ukes ferie for 2 småbarnfamilier, 2 mødre med 4 barn + 1 ansatt. Taxibåt, leie av sommerstedet, leie av redningsvester, mat og diverse ble dekket. - leie av hytte til barnefamilie i sommerferien - årets juleforestilling Et julekvad i gamle Fredrikshald Teater i desember, 134 teaterbilletter hvor 41 familier var til stede, fordelt på 4 kvelder. Alle billetter ble benyttet, og mange positive tilbakemeldinger er gitt. Familiene ble rekruttert fra sosialtjenesten/nav, barneverntjenesten og familiesenteret. Vi kunne delt ut enda flere billetter, tilbudet er blitt mer kjent blant barnefamilier i målgruppen. Eksempler på tilbud til smågrupper (barn/unge sammen med miljøarbeidere) i 2009: - turer til Tusenfryd - fisketurer i nærmiljøet - turer til Eventyrfabrikken, Bowlingsenter og Badeland i Sarpsborg med inneaktivitet - rebusløp i Fredriksten festning, spøkelsesjakt etter Den hvite dame. Eksempler på tilbud til enkeltpersoner (som har kontakt med miljøarbeidere) i 2009: - dekket leiropphold for funksjonshemmet ungdom med ledsager i sommerferien - dekket utgifter til dansekurs, ballett og barneteater - dekket gitarkurs - dekket deltakelse i Norway Cup - dekket kontingenter og utstyr/klær for deltakelse i ulike idrettsforeninger (fotball, basketball, karate, håndball, svømming, riding). Eksempler på kjøp av utstyr i 2009: - bordtennisbord - supplering av diverse spill og aktivitetsmateriell for barn/unge og miljøarbeiderne, hvilket er svært populært - klippekort på helsestudio til bruk for ungdom + miljøarbeider, med mulighet for to par hver gang som en liten gruppe. Det tas utgangspunkt i aktiviteter som barn og unge har lyst til, og hvor de viser at de har evner og anlegg å videreutvikle. Mestring og opplevelser står sentralt. Det har vært en økning i dekning av utgifter til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge som har foresatte med liten betalingsevne, både i antall og type foreninger. Dette vil evt. bli prioritert da det vektlegges aktiviteter som kan vare uten å benytte miljøarbeidere regelmessig over lang tid. Det er mange positive tilbakemeldinger fra brukere og ansatte, miljøarbeidere og samarbeidspartnere, som setter stor pris på tilbud som er gitt og som gjerne vil ha oppfølging av tilbud for sin gruppe og sine familier, barn og unge. Ulike minoritetsspråklige har fått tilbud, flest kosovoalbanere og somaliere, men også vietnamesere, serbere og kurdere. Flere av barna/familiene har fått tilbud over tid. Tiltaket er planlagt å fortsette på samme måte som i 2009, men med en utvidet kontaktflate mot ulike organiserte fritidsarenaer. Siden det har vært økt etterspørsel og noe prisoppgang, søkes om forhøyet beløp. Side 57

58 Formål Tiltaket har til hensikt å gi positive ferie- og fritidsaktiviteter til barn, unge og familier som ellers har sterkt begrensede økonomiske muligheter til å benytte seg av ordinære tilbud. Det vektlegges å finne fram til aktiviteter som barn, unge og familier vil kunne benytte i sitt lokalmiljø på egenhånd senere. Enkelte sommerturer som koster mer, og som mange barn og familier i Norge tar, vil være viktig å kunne arrangere for å unngå stigmatisering. Barn, unge og familier rekrutteres og tilbud formidles gjennom ansatte samarbeidspartnere som har en etablert kontakt med aktuelle brukere, og følges opp videre slik at tiltaket ses helhetlig og i sammenheng med deres tilværelse forøvrig. Nettverksbygging og kunnskap om sitt lokalmiljø står sentralt, samt muligheter til utvikling av ferdigheter og bruk av iboende ressurser. Mål - gruppe: Tiltaket er rettet mot utsatte barn, unge og familier som ikke har lovpålagt rett til ferie- og fritidstilbud gjennom eget lovverk. Kryss av for hvem som nåes av tiltaket: Jenter X Gutter X familier X Alder Under 6 år 6 12 år år Antall barn og unge (stipulert): 28 barn 98 barn 26 ungdommer 67 familier Samarbeidspartnere (offentlige, næringsliv og/eller frivillige aktører) nevn hvilke: Miljøkontaktene i skolen, Familiesenteret Forsterket helsestasjon, Familiesenteret Barneverntjenesten Sosialtjenesten /NAV Fysioterapitjenesten Kari og Jørns Danseloft Ulike idrettsforeninger i Halden Budsjett totalt: Egenandel: Annen finansiering: Andel til investering kr: ,-...(kjøp av utstyr)... Andel til drift kr: ,-... Kr: ,- + lønn ansatte Kr: ,- + lønn ansatte Kr: Det søkes BLD om kr: Kr ,-... Side 58

59 Søknadsskjema - UNGDOMSTILTAK Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - for 19 bykommuner 1 Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen for hvert enkelt tiltak. Navn på Ungdomsteamet tiltaket Søker Halden Kommune Kultur og idrett Nytt tiltak: Ja Nei Kommune/bydel: Halden Kommune Videreføring: (fra hvilket år): 2009 Telefon/faks/mobil/e-post: Tiltakssår: 2010 Tidligere støttet av BLD (fra år): 2008 Prioritet nr... Adresse: Storgata Halden Kontaktperson: Stein Wilhelmsen (Halden Kommune) Aktivitet Formål (jf. rundskrivet) Målgruppe Aktiviteten er en videreføring av prosjektet Ungdomsteamet fra 2009, og vil fortsatt bestå av 2 årsverk. Gjennom teamets etablering av Ungdomshuset, er det nå skapt en god og trygg møteplass for ungdom i sentrum. I tillegg til fortsatt fokus på et bredt spekter av aktiviteter, relasjonsbygging, motarbeidelse av fordommer og rasisme, samt økt inkludering på tvers av religion og kultur, vil temaet i 2010 forsøke i enda større grad å vektlegge oppsøkende arbeid i skole, samt andre sentrale møteplasser hvor ungdom befinner seg. Det vil være viktig å utvikle og promotere det eksisterende tilbud for å både beholde og tiltrekke nye ungdommer, men for å nå ut og yte bistand i ønsket omfang, og gjerne til en enda større andel av marginaliserte grupper, sees feltarbeid på som et viktig arbeid det neste året. Med et mestrings og ressursorientert ungdomsperspektiv, ønsker teamet å være et lavterskeltilbud som både ser, hører og respekterer de unge. For å oppnå dette skal teamet være tilgjengelig for flest mulig i målgruppen, både gjennom skole, nettverk, oppsøkende arbeid og Ungdomshuset / Rockehuset. Gjennom dette og positive aktiviteter, fremmer ungdomsteamet livskvalitet, verdighet og glede, samtidig som det vil være en kanal som ser utviklinger i ulike miljøer, hvor tidlig intervenering i større grad er mulig. Essensielt gjelder samarbeid mellom kommunale etater. Prosjektet vil prioritere reelt samarbeid for å nå målsetningen. Ungdomsteamet jobber generelt med alle ungdommer som faller innenfor målgruppen under, men vil ut fra dette ha spesielt ha fokus på ungdom som er særlig utsatte og sårbare, og som av ulike årsaker lever et liv med større risiko for negativ sosial, psykologisk og helsemessig utvikling enn andre. Kryss av for hvem som nåes av tiltaket: Jenter Gutter Gutter og jenter x Alder 12-15x 16-18x 19-25x Samarbeidspartnere (offentlige, næringsliv og/eller frivillige aktører) Ungdomsskolene, helsestasjon for ungdom, slt, barnevern, politi, BUP. Omfang, stipulert antall: Budsjett totalt: Egenandel: Annen finansiering: Andel til investering kr: Andel til drift kr: Kr: ,- Kr: ,- Kr:0 Det søkes BLD om kr: ,- Veileder for søknadsprosessen for de 19 bykommunene 2 : 1 Bykommunene; Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad, Sandnes, Sarpsborg, Bodø, Sandefjord, Larvik, Ålesund, Arendal, Porsgrunn, Haugesund, Tønsberg, Halden, Moss, Hamar og Gjøvik 2 De fire største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) skal ikke bruke dette skjema. Side 59

60 1. Alle søkere skal henvende seg til egen kommune med sine søknader. Kun kommunen skal være avsender av søknader. 2. Alle søknader skal skrives inn i Barne- og likestillingsdepartementets søknadsskjema (dette). 3. Kommunen er ansvarlig for at søknadsskjema brukes av samtlige søkere. Kommunen skal ikke sende fra seg søknader som ikke følger dette skjema. 4. Informasjonen som føres i skjemaet skal være kortfattet, men utførlig nok slik at helheten i tiltaket fremkommer. 5. Dersom det trengs mer plass for å beskrive aktivitet og formål kan kolonnen utvides, slik at søknadsskjemaet blir inntil 2 A4 sider. NB! Ikke bruk vedlegg, men hold all søknadsinformasjonen innenfor skjemaets rammer. Sentral informasjon i søknadsskjemaet: I kolonnene for aktivitet og formål er det viktig å være målrettet og konkret i formuleringene. Beskriv bare det som faktisk skal gjøres. Vær presis. 1. Husk at det som beskrives av aktivitet, skal det senere rapporteres resultater på. 2. Formålene må stå i samsvar med de kriterier som settes i rundskrivet. Vær tydelig i beskrivelsen av tiltaket som fattigdomstiltak eller ungdomstiltak. Kolonnene: NAVN PÅ TILTAKET: Vær tydelig på tiltakets navn. Unngå så langt som mulig å endre navn på tiltak som videreføres. Opplys dersom navneendringer likevel må fortas. SØKER: Den som eier tiltaket er søker. Dersom det er flere like store eiere av tiltaket og kommunen er en av disse, kan kommunen settes som eier og de andre føres som samarbeidsparter i kolonnen lenger ned på skjemaet. PRIORITET NR: Kommunen/bydelen skal her rangere søknaden etter prioritet i rekken av samtlige søknader som kommunen/bydelen sender fra seg. AKTIVITET/FORMÅL/MÅLGRUPPE: Vær konkret, presis og kortfattet. Bruk rundskrivet og vær bevisst på de kriterier som settes der. Sett flere kryss dersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Forøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Senere skal det rapporteres på hvor mange som faktisk deltok. SAMARBEIDSPARTNERE: Ta med alle som det samarbeides med i tiltaket, gjerne i prioritert rekkefølge. BUDSJETT: Egenandel skal oppgis. Andre finansieringskilder skal oppgis. Summen av disse, samt det beløp som det søkes om fra BLD, utgjør budsjett totalt som også skal oppgis. Side 60

61 Røde Kors Østfold cd(-1 2 Cb, ZUG9 Halden Kommune Postboks Halden Avd. Deres ref. Vår ref. Dato Laurentiu Calenciuc 28. desember 2009 Følgebrev Søknad Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn- søknad om stette for 2010 Vi viser til deres internettsider, og om informasjonen vedrørende søking av midler til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn i Vi sender vedlagt en søknad fra Østfold Røde Kors for støtte til prosjektet "Ferie for alle". Om det er nødvendig med supplerende opplysninger kan dere kontakte undertegnede. Med vennlig hilsen åurentiu Calenciuc Rådgiver, Ferie for alle Røde Kors Østfold Tlf : Mobil : Rode Kors Østfold Røde Kors Post: Vesterheimveien 2, 1712 GRALUM Besøk: Vesterheimveien 2 Fakturering: Østfold Røde Kors, Vesterheimveien 2, 1712 Grålum Tlf: Faks: Web: E-post: Side 61 Bank: Post: Org.nr: NO to

62 Soknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt over alle tiltak i rioritert rekkeføl e' Navn på tiltaket: Søker: Prioritet nr: Aktivitet: Beskrivelse av tiltaket: RØDE KORS Konto: Adresse: Østfold Røde Kors Vesterheimsveien 2, 1712 Grålum Kommune/bydel: HALDEN KOMMUNE Kontaktperson: Laurentiu Calenciuc Tiltakssår: 2010 Nytt tiltak: Videreføring: Tidligere støttet av FERIE FOR ALLE Ja 0 (fra hvilket år): BLD (fra år):2007 Nei X 2001 via Oslo Kommune Navn på institusjon/bydel/ Telefon/faks/mobil/e-post: kommune/etat/organisasjon etc: / ferieforalle redcross.no eller laurentiu.calenciuc redcross.no Ferie- og fritidstiltak X Arbeidsmarkedstiltak fl Langsiktige/samordnende tiltak n Hva har du gjort i ferien? Dette er et spørsmål mange barn i skolealderen blir møt opp med, første skoledag. Ferie for alle (FFA) har bakgrunn og ble startet opp etter levekårsundersøkelsen Sosial Puls 2001 Brister i velferdssamfunnetutført av ECON/Opinion på oppdrag fra Norges Røde Kors. På tross av en generelt sterk inntektsvekst og stor politisk oppmerksomhet rund temaet har det likevel vært en økning i barnefattigdommen siden I 2006 bodde nesten 8 prosent av alle barn i alderen 0 til 17 år i hushold som defineres som fattige etter EUs mål. Dette gjelder over barn. (Kilde: Marjan Nadim og Roy A. Nielsen Barnefattigdom i Norge Omfang, utvikling og geografisk variasjon, FAFO- rapport 2009:38) Manglende ferieopplevelser skaper ofte avstand mellom barna og bidrar til sosial eksklusjon. Ferie for alle (FFA) er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Ansatte i hjelpeapparatet i kommunen (skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og sosialtjenesten) som er i jevnlig kontakt med barn og familier som opplever utfordringer i hverdagen pga økonomien, velger ut familiene som får søke. Våre kriterier for å få innvilget et ferieopphold er: At familien har så lav inntekt (over tid) at den ikke selv kan finansiere ferie At familien har minst ett barn i grunnskolealder At familien ikke har andre relevante tilbud Oppholdene er gratis for gjestene og for hjelpeapparatet og vi legger vekt på friluftsaktiviteter hvor gjestene får prøve ulike utfordrende og morsomme aktiviteter sammen med frivillige. Av aktiviteter som våre gjester kan gjøre kan vi nevne bading, speedbåtkjøring, kanopadling, klatring, aking, gå på ski, snowboard og ikke minst lek og moro sammen med andre barn og voksne. Alt utstyr til aktivitetene får gjestene låne på feriestedene. Ferien arrangeres som en gruppereise med mellom 50 til 60 gjester som reiser sammen med 6 til 8 Røde Kors frivillige som bistår familiene og aktiviserer barna. Ferieoppholdene arrangeres på Røde Kors sentrene Eidene (www.eidene.no) og Merket (www.merket.no) og på Skeikampen Resort (www.skeikam en.no). I tillegg jobber vi sammen med Star Tour om å arrangere et til to opphold i utlandet. I 2009 arrangerte Ferie for alle ferieopphold for 364 personer fra Østlandsfylkene hvorav 87 barn og foreldre fra Østfold. Søknadsmassen har økt i det siste og dessverre måtte vi avvise nesten 2 av 3 søkere som søkte ferieopphold i På tross av den økte søknadsmassen måtte vi avlyse et opphold på grunn av manglende finansiering. I 2010 håper vi at vi kan arrangere vinterferie, 2 påskeferier, 4 sommerferieopphold, høstferie og juleferieopphold for 476 personer fra Østlandsfylkene. Av disse håper vi at så mange som 150 innbyggere er fra Østfold og hvor minst 20 søkere fra Halden kommune. Søknadene sendes til kommunen sentralt/bydelen som videresender alle søknader samlet fra kommunen sentralt/bydelen sammen med oversendelsesbrev til Barne- og likestillingsdepartementet innen 10. januar. Side 62

63 Formål Mål - gruppe: Barneaktivitetene er solid forankret i Røde Kors verdier og strategier. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. I vårt nye hovedprogram står det: "I Norge opplever stadig tiere ensomhet og utestengning fra velferdssamfunnet. Vårt omsorgsarbeid baseres på Røde Kors' humanitære verdier og menneskers behov for trygghet og tilhørighet." Vi lykkes når vi bidrar til trygge og positive oppvekstmiljøer for barn og unge i storbyer og lokalmiljøer, og gir tilbud til barn i vanskelige livssituasjoner. Alle barn har rett til en tilfredsstillende levestandard uansett hvilken familie de blir født inn ifølge artikkel 27 i FNs barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen som Norge har tiltrådt og som er gitt forrang i Menneskerettsloven, understreker barns rett til hvile og fritid og til å delta I lek og fritidsaktiviteter. Barn som lever under vanskelige økonomiske forhold skal således ikke fratas retten til å være barn, og derav muligheten til leke sammen med andre barn gjennom blant annet ferieleire. Ferie for alle ønsker å ivareta barnas rettigheter. Ferie for alle (FFA) gjør at barn fra familier med svak økonomi opplever en kulturell og sosial inkludering, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Barna får muligheten til å reise på ferie sammen med sine foreldre og på lik linje med jevnaldrene. Vi ønsker å bidra til å hindre sosial eksklusjon og å bedre levekårene til økonomisk vanskeligstilte barn og deres familier i Norge ved å gi familier i utsatte situasjoner mulighet for ferieopphold. Ferietilbudet skal bidra til: Nettverksbygging Sosial utvikling og opplevelse av mestring Kulturell inkludering St rkin av familiebånd Målgruppen for ferieoppholdene er barn fra familier som ikke kan finansiere ferie- og fritidsopplevelser på egen hånd. Familiene må ha barn i grunnskolealder og ikke ha andre tilsvarende tilbud. Vi har som mål at 40% av familiene skal ha minoritetsbakgrunn. Kryss av for Jenter Gutter familier Alder Antall barn og unge (stipulert):150 hvem som nåes fra Østfold hvor av ca 100 barn. Av av tiltaket: X X X disse skal minst 20 være fra Halden Samarbeidspartnere (offentlige, næringsliv og/eller frivillige aktører) nevn hvilke: Aktiviteten koordineres fra Østfold Røde Kors i tett samarbeid med de øvrige Røde Kors distriktskontor. Vi samarbeider med hjelpeapparatet i kommunen for å nå dem som kan ha størst glede av dette ferietilbudet. Ansatte i skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og sosialtjenesten som er i jevnlig kontakt med barn og familier som opplever utfordringer i hverdagen pga økonomi, velger ut familiene som får søke. Andre Røde Kors aktiviteter er også i kontakt med barn, ungdom og familier i vanskelige livssituasjoner. Ferie for alle samarbeider med Røde Kors aktiviteter som Flyktningeguiden, Nettverksarbeidet, Aktiviteter på asylmottak o.a. Flere av brukerne av disse tilbudene er også i målgruppa til Ferie for alle, I tillegg markedsfører vi prosjektet til andre hjelpeorganisasjoner som jobber med målgruppen: Homestart, Frelsesarmeen. Frivilligheten er en fellesnevner i alle våre aktiviteter. Det rekrutteres mange nye frivillige til Røde Kors gjennom denne aktiviteten. De frivillige lederne i Ferie for alle har ulik alder, kjønn og bakgrunn, og hjelper til med gjennomføringen av ferieoppholdene. Alle frivillige gjennomgår opplæring og skriver under på en taushetserklæring før de kan være med på aktiviteten. De må også levere politiattest. I 2009 har 53 frivillige bidratt med i underkant av 2650 frivillighetstimer (en frivillig er på vakt i ca 10 timer pr dag, og hele oppholdet som er på 5 dager). Vi regner med at vi klarer å engasjere like mange frivillige i 2010 også. Det private næringsliv bidrar også til dette prosjektet. Møllerbil Gruppen er vår nasjonale hovedsponsor som bidrar med både penger og frivillige som rekrutteres til aktiviteten innad i bedriften. Olav Thon Stiftelsen vil bidra med 2 ferieopphold på Skeikampen Resort. I tillegg er det mange andre privataktører som bidrar økonomisk til ros'ektet. Egenandel: Annen Andel til investering kr: Budsjett totalt: finansierin : Andel til drift kr: Kr: Kr: Kr: Kr: Det søkes BLD om kr: Side 63

64 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arnstein Karlsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Boligsosialt utviklingsprogram for Halden Kommune - søknadsprosess Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Husbanken har invitert Halden kommune til å kunne sende søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Halden kommune ved rådmann har igangsatt søkeprosessen. Det er innvilget midler i fra Husbanken på kr til å utarbeide søknaden Hovedmomentene i søknaden framkommer i vedlegg 1 Boligsosialt utviklingsprogram Programmet vil være et samarbeid over 3 til 5 år og kommunens andel av utgifter dvs. ressurser/direkte vil dreie seg om budsjettårene 2011,2012, 2013 og Hovedmålsetting er å utvikle en forankret, helhetlig boligsosial politisk for alle målgrupper og spesielt de vanskeligstilte. Administrativ og politisk forankring og deltakelse underveis i programmet er vesentlig for å lykkes. Rådmannens innstilling: 1. UHOS stiller seg positive til at Halden kommune sender søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Utgiftene i søknadsprosessen dekkes via innvilget midler fra Husbanken kr UHOS, tar til etterretning at kommunes deltakelse i - Boligsosialt utviklingsprogram - søknaden vil medføre konkrete forpliktelser - via egeninnsats og direkte finansiering. Prosentvis fordeling i tråd med pkt. 9 i søkermal(vedlegg 1). 4. Programmet organiseres via prosjektleder, prosjekt grupper, styrings og referansegrupper. Rådmannen og politiske er delaktig i programmet via styringsgruppe. 5. Hvis søknad innvilges, slik at Program og planfasen kan iverksettes, vil saken og samarbeidsavtalen i sin helhet komme til endelig politisk behandling. Planfasen iverksettes da i november Den endelige økonomiske ramme for egeninnsats, direkte finansiering kommunens utgiftsandel innarbeides i budsjettene for årene 2011, 2012,2013. Saksutredning: Innleding Bakgrunn: Side 64

65 Husbanken har igjennom Boligsosialt utviklingsprogram invitert Halden kommune til å kunne søke om å få delta i programmet. Overordnet mål. med satsningen er at kommunene gjennom et forpliktende og langsiktig partnerskap med Husbanken skal bli dyktigere til å løse sine boligsosiale utfordringer. Programmet skal bl.a. bidra til kompetanseheving, bedre utnyttelse av Husbankens økonomisk virkemidler og øke tilbudet for de mest sårbare gruppene. Husbanken har hovedansvar for selve programmet, mens kommunene har ansvar for den lokale gjennomføring. Selv om kommunen er invitert til å være med i prosjektet, må hver enkelt kommune søke om deltakelse i programmet. Rådmannen er søkerinstans, men det er en forutsetning at prinsippet om å delta i søknadsprosseen er forankret også via politiske vedtak. Vi vedlegger malen for hvordan søknaden skal utformes vedlegg 1. Søknadsfrist er 26.mars Halden kommune har fått tildelt - via Husbanken kr til arbeidet med å sluttføre arbeidet med søknaden. Viktige hensyn og krav prioriteringer og vurderinger: Programfaser: Programfasen er fra 3 til 5 år og programmet er inndelt i fire faser: 1. Foreberedende fase 3 mnd. 2. Planfase 6-8 mnd. 3. Gjennomføringsfasen 36 mnd. 4. Utfasing og videreføring 18 mnd. De som får positivt vedtak om å delta i programmet, går videre til fase 2, planfasen. Fase 2. Planfasen Det inngås samarbeidsavtale mellom kommunen og Husbanken Region øst i oppstart av planfasen. Det gis tilskudd fra Husbanken på inntil 1 mill. kr. Det stilles ikke krav til egenfinansiering fra Kommunen i planfasen. Tilskuddet på inntil 1 mill. kr skal benyttes til o planlegging og etablering av kommunens programdeltakelse o gjennomføring av en foranalyse o utarbeiding av handlingsplan, på bakgrunn av foranalysen Kommunen skal i søknad om deltakelse utarbeide et budsjett som viser bruk av tilskuddet på 1 mill kr. Fase 3. Gjennomføringsfasen Bekreftelse på kommunens økonomiske forpliktelser Husbanken vil kunne gi et årlig tilskudd på 1,5 3 mill. kr. per kommune. Det forventes at kommunen bidrar med både direktemidler og egeninnsats i tre år og dette skal dokumenteres i søknaden. Fordelingsnøkkelen mellom direkte finansiering og egeninnsats fra kommunen fremgår i tabellen. Kommunens egenandel av finansieringen skal være på henholdsvis 30, 40 og 50 % i de tre årene. Behov for investeringsmidler til for eksempel fremskaffelse av utleieboliger tas ikke inn i denne oversikten Mal for fordeling i de forskjellige faser dette er et eks. se ellers pkt. 9 i vedlegg. Finansiering/ Fase Samlet finansiering fra kommunen Forberedende fase - Finansierings fra Husbanken Direkte Egeninnsats Husbanken finansieringsmidler inkl.prosjektlederst. Plan og Ikke krav, Inntil - 1 mill Programfase kommunen avgjør 2010 Gjennomføringsfase 1,5-3 mill.kr pr år År % 20 % 70 % År % 20 % 60 % År % 20 % 50 % Forankring: Det vektlegges at kommunen også er tydelig på at de ønsker å være med på å søke om deltakelse i programmet. På den bakgrunn er det sentralt at politiske vedtak fattes inn i søknadsprosessen. Det vektlegges at hele programmet er tungt administrativt og politisk forankret også underveis i programmet. Derfor vil det framkomme tydelig at rådmannen og politisk ledelse er representert i styringsguppa for programmet. Side 65

66 Vurdering og videre prosess: Rådmannen vil utarbeide endelig søknad i tråd med hovedmomenter i rammen Husbanken legger til grunn for søknaden jfr. vedlegg 1. Det er allerede igangsatt arbeide med grunnmateriale til selve søknaden. Husbanken har nå innvilget kr for å ferdigstille søknaden innen fristen 26.mars Hvis søknad innvilges, slik at Program og planfasen kan iverksettes, vil saken og samarbeidsavtalen i sin helhet komme til endelig politisk behandling. Planfasen iverksettes da i november Det er viktig å understreke at det i programmet skal igangsettes konkrete analyser, prosesser der en spisser kommunens behov, utfordringer, tydeliggjør hovedmålene og tiltakene. Dette er en unik mulighet for Halden kommune å være delaktige i en prosess, som vil sikre framdrift på å kunne dokumentere behov, dagens og framtidens utfordringer. Videre vil programmet kunne sikre kompetanseheving både inn og ut i fra bolig/tjenester. Programmet vil også sette tverrsektorielt samarbeid i fokus, samt å kunne sikre at kommunens ansatte blir enda dyktigere til å utnytte de statelige virkemidler for målgruppene. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Gun Kleve Per Egil Pedersen Side 66

67 Søknadsmal, søknadsprosess, søknadsbehandling Boligsosialt utviklingsprogram Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 12-Jan-10 1 Søknadsmal januar 2010.doc Side 67

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden Rådhus

Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 15:00 Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 09:00 14.10 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 15.05.2017 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.08.2016 Tidspunkt: 13:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 24.02.2014 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Torstein Fosmo AP Francis N. Chagula AP Morten Olafsen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Torstein Fosmo AP Francis N. Chagula AP Morten Olafsen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.05.2016 Utvalg for helse- og velferd Formannskapsalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Liv Aksnes AP Torstein

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Harald Rognes Medlem BFL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jorid Endal Bjørnevold Medlem AP Harald Rognes Medlem BFL Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Solberg Medlem Jorid Endal

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Wiggo Sørlien

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 25.04.2017 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Anne Marie Smistad Kalset NESTL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Anne Marie Smistad Kalset NESTL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 07.12.2016 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Dato: 04.10.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo (meldt forfall) MEDL H Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo (meldt forfall) MEDL H Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 09:30 Halden kommune Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 09:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Aage

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer