Kristiansand kommune Songdalen kommune Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014"

Transkript

1 Kristiansand kommune Songdalen kommune Årsrapport 2014

2 Innhold 1 Innledning Interkommunal satsing FoU-prosjekter Etikk Liverpool Care Pathway Traumebevisst omsorg Velferdsteknologi og e-helse Kols Forebyggende hjemmebesøk Pasientsikkerhetsprogrammet Pasientsikkerhet i sykehjem Fagutvalg kompetansedeling Faggruppe «Legemiddelliste mellom nivåene» E-læring geriatrisk rehabilitering Alderspsykiatri/demensutredning og behandling «Effekt av dagaktivitetstilbud for personer med demens» ECOD-studien Interkommunale fagnettverk Lindrende omsorg Demens Aktiv omsorg og mestring Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi i Agder Rehabilitering Øvrig kompetanseutvikling ABC studiemodellen Etisk refleksjonsveiledning Fag og- prosedyredager «Student følger pasient» Tidlig identifisering av livstruende tilstander (TILT) Forprosjekt kartlegging av ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang for beboere i sykehjem og mottakere av hjemmetjenester Videreutdanninger Videreutdanning i Avansert Sykepleie i kommunehelsetjenesten Master i helsevitenskap Master i psykisk helsearbeid Kommunal virksomhet USHT Songdalen kommune Hverdagsrehabilitering Frivillighet Songdalstunet et aktivt møtested Demens Lindrende omsorg Videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger, og studenter Ressursgrupper Ressurspersoner Andre kompetanseutviklingstiltak Etisk refleksjon Legemiddelhåndtering... 27

3 3.2 USHT Kristiansand kommune Kommunal fagstab Diabetes Rus og psykisk helse Kols Lindrende omsorg og behandling Smittevern Hverdagsrehabilitering Demens Demensomsorgens ABC, Kristiansand kommune Dagtilbud til personer med tidlig demensdebut E-læringskurs i helsepedagogikk Hukommelsesteam Hospiteringsordninger Prosedyrebruk Rekruttering Ernæring... 37

4 1 Innledning Årsrapporten er en oppsummering av gjennomføringen av tiltakene i felles Virksomhetsplan for Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vest-Agder (Songdalen og Kristiansand kommune). Virksomhetsplanen bygger på Helsedirektoratets (H.dir) overordnede strategi samt strategiplan for 2014 for USHT Vest-Agder. Begge sentrene har et felles ansvar for interkommunale kompetansehevende tiltak. Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Utviklingssentrenes mandat omhandler både en interkommunal og en kommunal satsing. Lokal strategiplan viser fordeling av hovedsatsningsområder der Utviklingssentrene ivaretar pådriverrollen i Vest-Agder fylke. Hovedsatsningsområde i Vest-Agder for USHT Songdalen: Lindrende omsorg Demens Aktiv omsorg Etikk Hovedsatsningsområde i Vest-Agder for USHT Kristiansand: KOLS Rus / psykisk helse Velferdsteknologi Kilde: SSB 2013 Vest-Agder totalt Vest-Agder uten Kristiansand Kristiansand kommune Innbyggere Sykehjemsplasser Mottakere av hjemmetjenester Totalt antall mottakere av sykehjem eller hjemmetjenester

5 1. Interkommunal satsing Øvrige kommuner i fylket er både målgruppe og samarbeidspartnere for Utviklingssentrene. Den interkommunale satsingen omhandler både inkludering i, og spredning av fag- og kompetansehevingstiltak gjennom blant annet FoU-prosjekter, interkommunale fagnettverk, kompetanseutvikling, og videreutdanninger. 2.1 FoU-prosjekter Et av delmålene for utviklingssentrene er å tilrettelegge for forskning og utvikling i omsorgstjenestene Etikk Delmål 3 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen Professor Åshild Slettebø m.fl. ved Universitetet i Agder gjennomførte en før og etter undersøkelse iht. kommuner som nylig har fått status som etikkkommune, samt en evaluering av de kommunene i Aust og Vest-Agder som er etikk-kommuner i regi av KS sitt etiske kompetansehevingsprogram. Prosjektet ble avsluttet i 2013 og resultatene forelå våren 2014 i form av en rapport og artikkel som spres nasjonalt. Finansiering Praksisprosjektmidler Universitetet i Agder Tidsperiode Resultat Spredning Vitenskapelig artikkel Prosjektrapport Artikkel: «Nursing Ethics» 8. April 2014: Evaluation of ethical reflections in community healthcare: A mixed-methods study Lokal nettside: Prosjektrapport NursEthics_EEKAVA_2 014.pdf Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester på Agder. KS Samarbeidsorganet (kommunene på Agder, SSHF, UiA) 2

6 2.1.2 Liverpool Care Pathway Delmål 3 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen og USHT Kristiansand Implementeringsprosjekt av tiltakspakke som kvalitetssikrer omsorgen for døende personer og deres pårørende. Liverpool Care Pathway er et lisensiert produkt som forvaltes av kompetansesenter for lindrende behandling, Vest. Prosjektet innebærer undervisning av helsepersonell på sykehjem og i noen kommuner også hjemmetjeneste. Prosjektleder 50%: USHT Songdalen Prosjektmedarbeider 20% : USHT Kristiansand Finansiering Helsedirektoratet Tidsperiode For å sikre forankring er det inngått avtaler med hver deltakerkommune om implementering av tiltakspakken. 13 av 15 kommuner i Vest-Agder deltar. Aktivitet Opplæring av ressurspersoner i hver kommune som skal videreføre implementeringsprosessen, informasjon til ledere, undervisning for studenter på videreutdannelse i lindrende omsorg, sykehjemsleger og fastleger, samt veiledning og oppfølging av ressurspersoner underveis i hele prosjektperioden. Aktivitetsplan Songdalen Aktivitetsplan Kristiansand Aktivitetsplan LCP Songdalen.pdf Aktivitetsplan Kristiansand.pdf Nasjonal nettside: utviklingssenter.no Lokal nettside: Spredning Presentasjon i Referansegruppe for USHT Vest-Agder Tema på nettverkssamling i interkommunalt fagnettverk i lindrende omsorg Vest-Agder og Aust-Agder og kommunalt ressursnettverk i lindring Kristiansand Undervisning på etter- og videreutdanning i lindrende omsorg ved UiA Artikkel i tidsskriftet «Fagbladet» nummer 1, 2015 Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Kommuner i Vest-Agder Nasjonalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse-Vest 3

7 2.1.3 Traumebevisst omsorg Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Metoden «Traumebevisst omsorg» er bevisstgjørende for hvordan helsepersonell møter mennesker med psykiske lidelser eller rus-problematikk. Hensikten er å gi helsepersonell økt kompetanse til bedre å kunne forstå og håndtere den enkelte brukers atferd i ulike situasjoner. Målet er at den enkelte helsearbeider i større grad skal kunne styrke pasientens selvbilde og selvtillit. Finansiering Fylkesmannen i Vest-Agder via «Kompetanseløftet 2015» Tidsperiode Aktivitet og spredning : Helsepersonell i to kommuner fikk undervisning, opplæring og veiledning i traumebasert omsorg 2014: Evaluering av prosjektet, fokusgruppeintervju av deltakerne og utarbeidelse av rapport 2014: Interkommunal fagdag presentasjon av prosjekt og resultat Prosjektrapport publisert: kristiansand.kommune.no/utviklingssenter Fagartikkel sendt til fagtidsskriftet «Sykepleien» for publisering 2015 Resultat - Bedret opplevelse av teamfølelse - Opplevd økning i kompetanse - Redusert antall innleggelser på sykehus Ressurssenter for Vold og Traumatisk stress (RVTS). Enhet for livsmestring (tidl. MUT) Songdalen kommune Traumebevissthet i helse - og omsorgstjenesten i Vest-Agder.pd Velferdsteknologi og e-helse Mulighetsrommet Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand «Mulighetsrommet» som visningsmiljø for velferdsteknologiske løsninger ble etablert i 2013 på Kongens senter i Kristiansand kommune. Her vises hjelpemidler som kan bidra til for at folk kan bo trygt og godt hjemme lenger - «Mulighetsrommet» er arena for kompetanseheving hos potensielle brukere, pårørende og ansatte i kommunen gjennom å: - tilby kurs, informasjonsmatriell, visning og demonstrasjon av teknologi. - - å vise teknologiske løsninger for soverom, stue, kjøkken og bad knyttet opp mot utfordringer ved kognitiv svikt, fall, ensomhet og brann. - - være arena for dialog med aktuelle leverandører i markedet. Finansiering Fylkesmannen, helsedirektoratet og egenfinansiering Kristiansand kommune 4

8 Tidsperiode Aktivitet og spredning Antall besøkende på «Mulighetsrommet i fra okt 2013 til okt 2014: ca 650 (ansatte i kommunene i Knutepunktet Sørlandet, politikere, studenter, elever, interesseorganisasjoner, Kristiansandsregion brann og redning (KBR) og ulike leverandører av velferdsteknologi). Samtlige av disse har fått en introduksjon av begrepet velferdsteknologi og teknologien på Mulighetsrommet. Publisering på nettside: kristiansand.kommune.no/utviklingssenter Publisering på nasjonal nettside: utviklingssenter.no Brosjyre og Prosjektrapport Reportasje NRK/Sørlandet og reportasje Sørnett En kartlegging blant besøkende på Mulighetsrommet, viser at opprettelsen av Mulighetsrommet har vært svært nyttig og blant annet ført til kompetanseheving og kjennskap til velferdsteknologi. Både brukere, pårørende, kommunens ansatte og ulike leverandører har vist stor interesse for Mulighetsrommet. Denne formen for kunnskapsoppbygging kan være en av flere viktige forutsetninger for å lykkes med implementering av velferdsteknologi i kommunen. Resultat I en videreutvikling av Mulighetsrommet er målet å avklare om visningsmiljøet kan videreutvikles til arena for følgende: 1. Økt kompetanse og kjennskap blant kommunens ledere og ansatte når det gjelder behov og muligheter for bruk av velferdsteknologi 2. Dialog med leverandører og utbyggere for å øke bruken av velferdsteknologi, og gjøre bruk av metoder for innovative offentlige anskaffelser. 3. Inspirere brukere og pårørende til bruk av velferdsteknologi som kan gi trygghet, bedre livskvalitet og egenmestring. Knutepunkt Sørlandet: Etableringen av Mulighetsrommet er et samarbeid med kommunene i Knutepunktet Sørlandet og USHT Vest- Agder, Kristiansand kommune. Det er et etablert lignende visningsmiljø to andre steder i Agder (Lyngdal og Kvinesdal), og flere er under planlegging. Gjennom «Fagutvalget for E-helse- og velferdsteknologi i Agder» skal man sikre erfarings- og kunnskapsdeling i hele Agder (se pkt 2.2.5). 5

9 «Samspill»-et prosjekt om varslings- og lokaliseringsteknologi Delmål 1og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Finansiering Tidsperiode Prosjektet «Samspill» er et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Målsettingen er å utvikle praksisnære tjenestemodeller og forskningsbasert kunnskap om organisering av trygghetstjenester for personer med kognitiv svikt/ demens. Prosjektet ønsker å utvikle kunnskap om hvordan bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi (dør-alarm, fall-alarm, bevegelsessensorer, GPS, osv.) kan integreres som en del av kommunenes operative pleie- og omsorgstjenester. Det er også ønskelig og utforske hvordan brukerne og deres pårørende, offentlige aktører og private leverandører kan samhandle slik at teknologien kan bidra til effektiv tjenesteutforming og imøtekomme brukernes behov. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet. Regionale Forskningsfond Hovedstaden, Oslofjordfondet og Agderfondet og egenfinansiering Kristiansand kommune Det er fra perioden februar juni 2014, foretatt behovskartlegging og erfaringsinnhenting i valgte områder i kommunen. Kartleggingen skal gi Kristiansand kommune et kunnskapsgrunnlag for å velge hvor og hvilken teknologi som skal prøves ut fra høsten Aktivitet og spredning Ut i fra kartleggingen, er det besluttet å prøve ut varlings- og lokaliseringsteknologi i omsorgssentre og hjemmetjenesten. Teknologien som skal prøves ut er lokaliseringsteknologi (GPS) og teknologi med påminnelsesfunksjoner (medisindispensere). I tillegg vil det også fokuseres på erfaringsspredning av teknologi som allerede er i bruk i enkelte omsorgssentre og soner i kommunen. Dette er teknologi som bevegelsessensorer og døralarmer Link til Prosjektrapport om funn i kartleggingen. Resultat Pågående prosjekt Kommunene som samarbeider i prosjektet er Oslo, Skien, Drammen og Kristiansand. Oslo kommune er prosjektleder FoU partnere i prosjektet er SINTEF og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) 6

10 Digitale læringsarena for pårørende til personer med demens. Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Hovedmål for prosjektet er å designe, utvikle og evaluere en ny brukervennlig og adaptiv digital læringsarena for målgruppen. Arenaen vil fremme egenmestring hos pårørende med demens gjennom å tilby informasjon, opplæring og hjelp som er brukervennlig og tilgjengelig, og som kan tilpasses den enkelte. Hensikten med prosjektet er å å gi pårørende kunnskap og virkemidler som kan gjøre hverdagen lettere både for personer med demens og de pårørende selv. Lenke til prosjekt Finansiering Norsk forskningsråd og Kristiansand kommune Tidsperiode Aktivitet Fagkoordinatorene i demens og KOLS er delaktige i prosjektet fra USHT Kristiansand. Det har vært gjennomført fokusgruppeintervju med pårørende i Kristiansand kommune juni og en workshop i november. Dette for å få kunnskap om hva som er pårørende ønsker av ulike typer informasjon og hvordan en slik arena kan utformes. Arbeidet videre er å finne ut hvordan læringsarenaen skal bygges opp og hvilke temaer den skal inneholde. Seniornett Norge prosjekteier og representant for sluttbrukerne av den digitale læringsarenaen. er Norsk Regnesentral, Røyken kommune, Aurskog Høland kommune, Amendor og Diakonhjemmet Høyskole. Norsk Regnesentral har prosjektledelsen Off phd - Gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste Delmål 1, 3 og 4 Ansvarlig: Kristiansand kommune Forskningen skal bidra direkte til utvikling av effektive og behovstilpassede helse- og omsorgstjenester som er bærekraftige over tid. Dette skal oppnås gjennom å innføre, tilpasse og videreutvikle metodikk for gevinstrealisering. Prosjektet kan gjøre offentlig sektor bedre rustet til å møte framtidas utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet på en kunnskapsbasert, strategisk og systematisk måte. Prosjektet er svært relevant for kommunens pågående og framtidige satsing og veivalg som gjelder forventet økt bruk av nye og velferdsteknologiske løsninger innen helse- og omsorgstjenester. Det kan bidra til å sikre at denne 7

11 utviklingen i større grad er styrt av behov hos brukere og ansatte, og i mindre grad leverandør- og teknologidrevet. Resultater fra forskningen forventes å ha stor overføringsverdi til andre kommuner. Finansiering Norsk forskningsråd og egenfinansiering Kristiansand kommune Tidsperiode Phd-kandidat ansatt fra høsten Aktivitet og planlagt spredning Resultatene fra forskningsarbeidet vil fortløpende bli lagt fram for fagpersonell og ledelsen i sektoren for som innspill til hvordan gevinstrealisering ved økt bruk av teknologi i tjenesteutøvelse kan optimaliseres. publisering av artikler i tidsskrift og på konferanser formidle erfaringer og resultater i nettverket European Innovation Partnership (EIP) som Kristiansand kommune er en del av. bidra med erfaringer fra Kristiansand kommune på nasjonale konferanser initiert av for eksempel KS eller Helsedirektoratet. formidling gjennom dagspresse, fagblader og populærvitenskapelige tidsskrift. Erfaring og kunnskap fra prosjektet er relevant for spredning på regionale og nasjonale arrangement i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. dele forskningen på ulike regionale arenaer, som blant annet fagutvalget for ehelse og velferdsteknologi, fagdager lokalt og arrangement i regi av brukerorganisasjoner. Universitetet i Agder Kols United 4 Health Delmål 1,3 og 4 Ansvarlig USHT Kristiansand United 4 Health er et EU- prosjekt som består i å teste ut hjemmemonitorering for brukere med kols-diagnose, 170 pasienter skal inkluderes. SSHF v/forskningsenheten og Universitetet i Ager v/ senter for ehelse og omsorgsteknologi er prosjektansvarlig Utprøvingen startet i Kristiansand kommune i februar USHT Kristiansand har en sentral rolle i dette prosjektet, med særlig ansvar for både utvikling av tiltaket gjennom deltakelse i helsefaglig gruppe, og for opplæring i nært samarbeid med lungeavdelingen på SSHF. Opplæringstiltakene som gjelder kols vil inkludere O2-kontakter, fagpersonell og ledere i begge fylker. USHT Kristiansand, fagkoordinator 8

12 kols har en 20 % stilling i prosjektet Utviklingen av hjemmebasert monitorering for kronisk syke pasienter forventes å bli en del av kommunenes helsetjeneste framover, og prosjektet utfordrer kommunene i å etablere kommunikasjonsmottak for ulike typer varslinger og målinger (telemedisinske senter). Lenkenk til nettside: Finansiering Helsedirektoratet, RUP (Regionale utviklingsprosjekt), EU-midler, Verdikt (Norsk forskningsråd) samt egenfinansiering Kristiansand kommune Tidsperiode Aktivitet Resultat Opplæringstiltak: fagdag kols 27. januar, 1. september og 15. september med over 200 deltakere fra hele Agder. Opprette telemedisinsk sentral for oppfølging av pasientene - Inngått samarbeidsavtaler for interkommunalt samarbeid - Opprettet to telemedisinsk sentraler i Kristiansand og Lister - Telemedisinsk sentral i Kristiansand kommune er organisert sammen med ØHD avdeling - Pasienter inkluderes fra helsenettverk Lister og Knutepunktet Sørlandet Totalt 40 pasienter inkludert per januar 2015 fra 6 ulike kommuner Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF), Universitet i Agder, USHT og alle kommunene på Agder, Telemedisins senter i Tromsø og de internasjonale partnerne fra 33 land Behandlingslinje Kols - ( POP-prosjekt= Prosjekt Optimale Pasientforløp). Delmål 1og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Utarbeidet en behandlingslinje for personer med kols på Agder, med oppdaterte prosedyrer og informasjon om tilbud til personer med kols. For å sikre et likeverdig tilbud Finansiering Helsedirektoratet og egenfinansiering Kristiansand kommune Tidsperiode Januar desember

13 Aktivitet og spredning Innhentet informasjon om hva en behandlingslinje bør inneholde av informasjon, med hjelp av spørreskjema til ansatte på sykehjem og hjemmesykepleie i Kristiansand kommune Distribueret informasjonen om behandlingslinjen til ansatt på sykehusene og kommunen i Agder. 200 personer i kommunen har fått undervisning om behandlingslinjen Behandlingslinjen publisert på Sørlandets sykehus helseforetak (SSHF) Kristiansand og Arendal Forebyggende hjemmebesøk Delmål 1, 3 og 4 Ansvarlig: USHT Kristiansand og USHT Songdalen Prosjekteier: Utviklingssenteret i Aust-Agder Et treårig utviklingsarbeid med overordnet målsetting om økt kunnskap om forebyggende arbeid innen eldreomsorgen for å utvikle en metodikk med fokus på forebyggende hjemmebesøk til eldre. Hensikten med prosjektet er å utvikle og teste ut et verktøy for systematisk utførelse av forebyggende hjemmebesøk, der målet er å utsette behov for helsetjenester. Det er ansatt 2 prosjektledere i 50% stilling i henholdsvis Aust-Agder og Vest-Agder, samt prosjektmedarbeidere i til sammen 100% stilling Finansiering Helsedirektoratet Tidsperiode Aktivitet Hjemmebesøk til 78-åringer i to bydeler i Kristiansand og hele årskullet i Songdalen tre årskull til sammen (2012,2013 og 2014). Målgruppen i Kristiansand var 78 åringer som ikke fra før hadde omfattende helsetjenester, slik som hjemmesykepleie i to soner: en øst- og en sone vest for byen. Bakgrunnen for valget av soner var at disse sonene kunne være noe ulike ut fra sosioøkonomiske hensyn og således kunne representere ulike perspektiv. De forebyggende hjemmebesøkene ble gjennomført som beskrevet for prosjektet for øvrig. I Kristiansand kommune har det pr blitt tilbudt forebyggende hjemmebesøk til 174 personer og 116 personer har takket ja til besøk. Spredning og videreføring Publisert nasjonal nettside: utviklingssenter.no Songdalen kommune gjennomfører f.o.m forebyggende hjemmebesøk som driftstiltak med en 20 % stilling. Sluttrapport Friskere liv med forebygging.pdf 10

14 Kristiansand kommune viderefører prosjektet med en prosjektleder i 50 % stilling for siste delen av prosjektet, samt for en videreføring av arbeidet med helsefremmende tilbud til eldre ut Det skal utarbeides en modell og en anbefaling for forebyggende hjemmebesøk. I tillegg skal andre helsefremmende tiltak rettet mot eldre vurderes, eksempelvis gruppetilbud slik som «Lyst på livet». Innsamlede data er planlagt å inngå i et forskningsprosjekt ved Senter for Omsorgsforskning Sør, som også har bistått underveis i prosessen. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuner i Aust-Agder: Arendal, Grimstad og Lillesand. Kommuner i Vest-Agder: Songdalen og Kristiansand Pasientsikkerhetsprogrammet Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand, Songdalen og Grimstad Innsatsområdet «Samstemming av legemiddellister og LMG i hjemmetjenesten»: spredning gjennom fylkesvise læringsnettverk fra Samarbeid mellom Utviklingssentrene på Agder (Grimstad, Songdalen, Kristiansand) og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Finansiering Fylkesmannen i Vest-Agder og Aust-Agder, via «Kompetanseløftet 2015» Tidsperiode 2014 Aktivitet og spredning Resultat og videreføring - Presentasjon på Fylkeslegens kommunelegesamling med informasjon om Pasientsikkerhetsprogrammet og innsatsområdet for å bidra til fastlegers deltakelse i innsatsområdet - Fylkeslegene har distribuert informasjon til alle kommuneoverleger og fastleger, og Helse- og omsorgsledere - Tre fagdager/ læringsnettverk 8. september 2014, 3. november 2014 og 12. januar 2015 med lokale og nasjonale forelesere. - Medlem av det nasjonale fagrådet i pasientsikkerhetsprogrammet, der noe av representantens mandat er å fremme det kommunale perspektivet i programmet. - Innlegg i Arienssonutvalget som har mandat å komme med NOU om hvordan en skal unngå uheldige hendelser i helse og omsorgstjenestene. Tallene for læringsnettverk i LMG sykehjem: 11 av 15 kommuner har deltatt på læringsnettverk, 21 institusjoner og 24 team. For hjemmetjeneste: 5 kommuner deltar, 3 kommuner avsluttet etter 1. læringsnettverk, tilsammen 8 team. Publisert kristiansand.kommune.no/utviklingssenter Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Songdalen har gjennomført innsatsområdet for alle beboere i sykehjem og brukere av hjemmetjenesten. 11

15 Kristiansand fortsetter implementeringen av innsatsområdet stegvis i Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Sekretariatet i Pasientsikkerhetsprogrammet Pasientsikkerhet i sykehjem Delmål 1 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen Doktorgradsprosjekt ved stipendiat Kathrine Cappelen (HiT), som inngår som en del av forskningsprosjekt ved UiS «Quality and safety in Elderly Care Services». Hensikten var todelt: rette fokus mot pasientsikkerhet i sykehjem i lys av Samhandlingsreformer, og å bidra til at krav og kvalitet på pasientsikkerhet skal være de samme på alle nivå i helsetjenesten og overganger mellom nivåene. Finansiering Senter for omsorgsforskning, Sør Tidsperiode Aktivitet 2013: Måling av sikkerhetskultur i sykehjem ved hjelp av spørreskjema 2014: Prosjekt, planlegging av oppfølgingsundersøkelse Resultat Prosjekt i Senterbladet 2014/2015 Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuner i Aust-Agder: Arendal, Grimstad og Lillesand. Kommuner i Vest-Agder: Songdalen og Mandal Fagutvalg kompetansedeling Utviklingssentrene på Agder deltok i 2013 i den OSS-nedsatte faggruppen «Kompetanseutveksling» som skulle gi anbefaling om modeller og systemer som bedre kan sikre et forutsigbart kvalitetssystem for kompetansedeling mellom sykehus og kommuner med utgangspunkt i deltavtalene 6 og 7. På bakgrunn av anbefalingene i rapporten vedtok OSS i desember 2013 å nedsette «Fagutvalg for kompetansedeling». Alle 3 Utviklingssentrene på Agder er representert sammen med representanter fra de 5 kommuneregionene, SSHF og UiA. Fagutvalget har ansvar for systematisk samarbeid og samhandling om: 1: Gjensidig Personellutveksling (Hospitering og kombinasjonsstillinger) 2: Felles opplæringstiltak (Kurs og undervisning, elæring Læringsportalen) 3: Pasientforløp (Behandlingslinje eller pasientforløp) 4: Nettverk (Forskningsnettverk, Interkommunale fagnettverk) 12

16 Fagutvalget har hatt to møter i Det er nedsatt to arbeidsgrupper som har arbeidet med systematisering av gjensidig hospitering og felles opplæringstiltak. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av felles nettressurs på SSHFs samhandlingsside. Utviklingen av modell for kompetansedeling på nettsiden er betydelig forsinket grunnet SSHFs omlegging av sine nettsider Faggruppe «Legemiddelliste mellom nivåene» Utviklingssentrene på Agder deltar i den OSS-nedsatte, partssammensatte faggruppen som har til formål å redusere uønskede hendelser med legemidler og bidra til systemforbedring, gode rutiner og økt pasientsikkerhet. Faggruppen startet sitt arbeid i 2013 og fortsetter i Arbeidet bygger på Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder om riktig legemiddelbruk, delavtale 1,3 og 5 og fastlegeforskriften og foregår parallelt med utviklingen av elektronisk meldingsutveksling mellom nivåene. Det har vært gjennomført ett møte i faggruppen i Det vurderes om faggruppens arbeid med justert mandat i 2015 kan overføres til Medisinsk Fagutvalg E-læring geriatrisk rehabilitering Helsenettverk Lister mottok i 2013 tilskudd fra Helsedirektoratet for å utvikle et e- læringsprogram med utgangspunkt i geriatrisk rehabilitering. USHT Songdalen deltok i arbeidsgruppen. E-læringspakken var ferdigstilt i august 2014, og er tilgjengelig på nettsiden til Fagutvalg kompetansedeling samhandling Alderspsykiatri/demensutredning og behandling I forbindelse med delavtale 1 «oppgave og ansvarsfordeling» som er inngått mellom SSHF og kommunene på Agder nedsatte Regionssammenslutningen Knutepunkt Sør og SSHF i 2013 en arbeidsgruppe ledet av USHT Songdalen. Arbeidet skulle tydeliggjøre oppgavefordeling i de ulike fasene i pasientforløpet med særskilt vekt på tidlig diagnostisering og pasienter med utfordrende adferd samt komme med anbefalinger om hvordan det vil være hensiktsmessig å jobbe videre med disse områdene. Rapport med anbefalinger ble lagt frem i mai 2013, og det ble besluttet å videreføre arbeidet med konkretisering av tiltak, og ny arbeidsgruppe ledet av Songdalen USHT har jobbet med dette i Resultatet vil bli lagt frem i «Effekt av dagaktivitetstilbud for personer med demens» ECODstudien Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har igangsatt en landsomfattende kvantitativ studie der man skal sammenligne effekten for brukere og pårørende som har tilbud om tilrettelagt dagtilbud for personer med demens med en kontrollgruppe som ikke har slikt tilbud. Studien startet i 2013 og vil gå over 4 år. Prosjektleder er post doc Anne Marie Mork Rokstad. USHT Songdalen har bidratt med å rekruttere og kartlegge deltakere fra kommuner i Agderfylkene, og viderefører dette i Fagkonsulent ved USHT Songdalen har vært intern koordinator av arbeidet i samarbeid med forskerne. 13

17 2.2 Interkommunale fagnettverk Kommunene i Vest-Agder deltar i interkommunale fagnettverk som hovedsakelig jobber med erfaringsutveksling og spredning av kunnskap innen ulike fagområder. Fagnettverkene består av representanter fra samtlige kommuner i Vest-Agder samt representant fra UiA og relevante avdelinger på Sørlandet sykehus HF. Nettverkene fungerer som arena for samhandling og kompetanseoverføring mellom kommunene, SSHF, og UiA. Et vesentlig delmål er å oppnå større grad av kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten. Nettverkene har samling 3-4 ganger i året. I tillegg arrangerer nettverkene inntil 2 fagdager pr. år Lindrende omsorg Delmål: 1, 3 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen Aktivitet i 2014 Fokuset er rettet både mot den gamle døende pasient og kreftpasienten. Nettverket er tverrfaglig. Nettverkssamlingene består dels av fag- og forskningsformidling, ofte med eksterne forelesere, og dels av erfaringsutveksling gjennom kasuistikkpresentasjoner og uformell samtale. Medlemmene i fagnettverket trekkes aktivt inn i de ulike prosjekt som utviklingssenteret driver, slik som LCP og smertekartlegging. Hovedtema på samlingene i 2014: 12.mars: Presentasjon fra alle kreftkoordinatorer i Vest-Agder 1-2.april: Felles samling med ressurssykepleiernettverk lindrende omsorg, SSHF, relevante tema innen smertebehandling 3.september: Presentasjon fra alle deltakerkommuner om LCP 29.oktober: Fagdag om kreft og forebygging og smertekartlegging hos personer med demens 12.november: Etisk refleksjonsveiledning og organisering av refleksjonsgrupper, SSHF og KS Informasjon om nettverkets aktiviteter finnes her. Annet Det er utarbeidet et kursopplegg for helsefagarbeidere og assistenter, bestående av ulike temaer tilknyttet omsorg ved livets slutt Demens Delmål: 1 og 3 Ansvarlig USHT Songdalen Ansvarsområde Fokus er satsingsområdene i den nasjonale Demensplan Fagnettverksmøter og seminarer planlegges i samarbeid mellom USHT Kristiansand, USHT Songdalen og Alderspsykatrisk avdeling på SSHF. 14

18 Aktivitet i 2014 Fagnettverksmøte 8/4 Tema: Miljøbehandling for personer med utfordrende adferd. Fagnettverksmøtet 9/10 ble utsatt pga avlysning fra forelesere. Temaene flyttes til Fagnettverk innen lindrende omsorg arrangerte åpen fagdag 29.oktober med temaet kreft og forebygging og smertekartlegging hos personer med demens. Dette var relevant tema for ansatte innen demensomsorgen, invitasjon ble sendt til fagnettverk demens. Annet Informasjon om nettverkets aktiviteter finnes her Aktiv omsorg og mestring Delmål: 1 og 3 Ansvarlig: USHT Songdalen Ansvarsområde Fokus er utviklingsarbeid som påvirkes av sentrale føringer jfr. St. meld 47( ) Samhandlingsreformen og Meld.St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Hovedtema i 2014 og i 2015 er og vil være ulike aspekter ved kommunal rehabilitering. Kommunal pasient og pårørendeopplæring vil være et aktuelt tema senere da LMS v/sykehuset planlegger å overføre oppgaver til kommunen i tråd med samhandlingsreformen og gjeldende delavtaler. Fra 2015 er navnet endret til fagnettverk for aktiv mestring. Fagnettverksmøtene planlegges i samarbeid mellom fagkonsulent ved USHT Songdalen og fagutviklingssykepleier i Mandal kommune. Fagseminarene planlegges i samarbeid med fagnettverk aktiv mestring i Aust-Agder. Aktivitet i 2014 Fagnettverksmøte 24/2 Tema: Helsefremming og forebygging Åpent fagseminar 7/4 Arrangert av fagnettverkene i Aust-Agder og Vest-Agder. Tema: Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Hva skjer i praksis? Fagnettverksmøte 4/9 Tema: Velferdsteknologi i Vest-Agder. Informasjon om konkrete prosjekter Fagnettverksmøte 10/11 Tema: e-læringsprogrammet i Geriatrisk Rehabilitering utarbeidet i Lister Helsenettverk. Informasjon om USHT. Plan for videre fokus og arbeid i nettverket. Informasjon om aktiviteten i fagnettverk aktiv mestring fins her. Annet Det er utarbeidet et tverrfaglig kursopplegg i rehabilitering.. 15

19 2.2.4 Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi i Agder Delmål: 1 og 3 Ansvarsområde Ansvarlig: USHT Kristiansand OSS har nedsatt et fagutvalg for ehelse- og velferdsteknologi som har i mandat å sikre erfaringsspredning og kunnskapsbygging innen feltet i begge Agder-fylkene. USHT i begge Agder-fylkene har fast plass i utvalget sammen med representanter fra de 5 andre kommuneregionene, SSHF, ansattrepresentant og brukerrepresentant. Fagutvalget har en tett kontakt med blant annet UiA om kompetansetiltak og regionale fag- og strategisamlinger. Aktivitet i 2014 På innspill fra fagutvalget ble det igangsatt et 5 poengs videreutdanning i velferdsteknologi på UiA, hvor kurset ble fullbooket våren Representanter fra USHT deltok på det første innføringskurset i velferdsteknologi Kommunene er også aktivt inne og bidrar både i programkomiteen, gjennomførelsen og med presentasjoner på den årlig e-helse uka på UiA i Grimstad Østre Agder og Lister ble fra 2014 deltagere i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Erfaringsdeling fra Velferdsteknologiprogrammet skjer da også gjennom Fagutvalget. Annet Kristiansand har hatt ledelsen av utvalget siden det startet i I 2014 vil lederskapet videreføres enda tydeligere som en del av USHT sitt mandat, noe som forsterkes ved at USHT i 2013 fikk egen midler til nettverksarbeid i fylkene knyttet til formidling og spredning av nye metoder og nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi I løpet av de senere år har det blitt en betydelig økt aktivitet på Agder innen ehelse og velferdsteknologi-prosjekter. Behovet for koordinering av arrangementer, fagdager, konferanser og interkommunale/regionale prosjekter innen denne tematikken er derfor økende Rehabilitering Fagutvikling innen rehabilitering er et satsingsområde for Kristiansand kommune, både for å oppnå mål med den store omleggingsprosessen kommunen har gjennomført i 2013, og på grunn av store endringer i ansvars- og oppgavefordeling med SSHF Fagutvalg for rehabilitering Det er opprettet et Fagutvalg for rehabilitering i regi av RS i Knutepunktet som har i oppdrag å tydeliggjøre hva som er kommunenes og hva som er spesialisthelsetjenestens ansvarsområder for rehabiliteringstjenester, samt vurdere hensiktsmessig modell for samhandling/koordinering innen rehabiliteringsfelt. Fagutvalget er et rådgivende organ for RS i Knutepunktet, og arbeider på oppdrag for RS. Fagutvalget er tverrfaglig sammensatt, med 16

20 representanter fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, samt brukerrepresentanter. Fagutvalget ledes fra Kristiansand kommune Samhandling i rehabiliteringsfeltet Knutepunkt Sørlandet har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til prosjektet Samhandling i rehabiliteringsfeltet, i samarbeid med SSHF. Prosjektet er tredelt på områdene kartlegging, kompetanse og særskilte pasientgrupper, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Prosjektet skal gi anbefalinger for å sikre god samhandling innen rehabiliteringsfeltet. Prosjektet ferdigstilles i mars ( I prosjektet skal man blant annet lage plan for kompetanseheving innen rehabilitering). Prosjektet skal følges opp ved at det er opprettet en ny fagkoordinatorstilling for rehabilitering i Kristiansand USHT, med oppstart våren Øvrig kompetanseutvikling ABC studiemodellen Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC er en stor satsning i fylket. Opplæringspakken er utviklet og administreres på landsbasis av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Ansvar for koordinering av Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC i Vest-Agder er delt mellom USHT Songdalen og Kristiansand. ABC-kontakt i Kristiansand kommune har ansvar for oppfølging i egen kommune (se punkt 3.2.9). Delmål: 3 Tema Finansiering Aktivitet Ansvarlig: for ABC studiemodellen Vest-Agder (minus Kristiansand kommune): USHT Songdalen Kompetanseutvikling gjennom Demensomsorgens ABC, ABC Miljøbehandling og Eldreomsorgens ABC. De fleste deltakerne i Vest-Agder holder på med Demensomsorgens ABC, mange startet på ABC Miljøbehandling høsten 2014, noen deltakere har lest de fleste permene i Eldreomsorgens ABC. Planlegging av fagseminarer for de 14 kommunene skjer i samarbeid med de respektive kommunenes ABC-kontakter. Fagseminarene blir arrangert for hhv. Listerregionen (6 kommuner) og Lindesnesregionen sammen med 3 Knutepunkt-kommuner (8 kommuner). Deltakerne skal ha tilbud om to fagseminarer pr perm, dvs. ca. ett fagseminar pr halvår. Siden det er svært mange deltakere, er det i 2014 arrangert flere fagseminarer med samme tema. Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder via Kompetanseløftet 2015 Kommunene søker Kompetanseløftet for dekning av studiematerialet. Datoer for fagseminarer i ABC-studiemodellen: 23/4, 24/4, 20/5, 23/9, 24/9 og 25/9. Samlet antall deltakere på alle 6 seminarer:386. ABC-kontaktene i 14 kommuner. Kompetansetjeneste for Aldring og helse Fylkesmannen i Vest-Agder, ABC-kontakt i Kristiansand (samarbeid om enkelte fagseminarer og/eller forelesere) 17

21 2.3.2 Etisk refleksjonsveiledning Fra januar 2014 var etikkansvarlig i Songdalen ansatt i 20 % stilling i KS tilknyttet prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Interkommunalt arbeid i etikk ble ivaretatt gjennom den funksjonen Fag og- prosedyredager Delmål 3 Oppfølging av «Praksisprosjektet» som ble avsluttet i Samarbeidsorganet (SO) mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder er ansvarlig for tiltaket. Det arrangeres 2 prosdeyredager årlig på tre lokalisasjoner i Agderfylkene, der trening i praktiske prosedyrer inngår. USHT er medarrangør. Finansiering «Praksisprosjektmidler» Universitetet i Agder, Omfang g 2015 Aktivitet Fag- og prosedyredager Flekkefjord 17. og 18.september 2014 Fag- og prosedyredager Arendal 14. og 15.oktober 2014 Fag- og prosedyredager Kristiansand 20. og 21. oktober 2014 Resultat Evaluering Grimstad Evaluering Kristiansand Evaluering Flekkefjord Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder. Kommuner i Aust-Agder: Arendal, Grimstad og Lillesand. Kommuner i Vest-Agder: Songdalen og Kristiansand. SSHF, Universitetet i Agder «Student følger pasient» Delmål 2 og 3 Oppfølging av «Praksisprosjektet» som ble avsluttet i Samarbeidsorganet (SO) mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder er ansvarlig for tiltaket. Det er utviklet en ny praksis for sykepleiestudenter som er i sykehuspraksis der studentene minimum følger en pasient fra sykhus til sykehjem. Hensikten er at studentene får erfaring med samhandling mellom behandlingsnivåene og får innblikk i de erfaringer pasientene gjør. Studenten skal få innblikk i hvordan overføring av pasient foregår, fra avdelingen der de er student og til kommunal institusjon 18

22 Finansiering «Praksisprosjektmidler» Universitetet i Agder, Omfang 2014 og 2015 Aktivitet Resultat Sykehjem som mottar mange pasienter fra sykhusene i Agder deltar i praksisordningen. Det er gjennomført én praksisperiode på sykehus der studentene deltok i praksisordningen, som er gjort obligatorisk. Praksisveiledere på sykehus og i sykehjem samt studenter evaluerer fortløpende erfaringene med overflytningene. Praksisordningen fortsetter i 2015 og skal evalueres etter siste praksisperiode høsten Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder. Kommuner i Aust-Agder: Arendal og Grimstad Kommuner i Vest-Agder: Kristiansand og Flekkefjord SSHF (SSA,SSF og SSK), Universitetet i Agder Tidlig identifisering av livstruende tilstander (TILT) Delmål 3 Ansvarlig: USHT Songdalen, Kristiansand og Grimstad Finansiering TILT er et systematisk scoringssystem for å oppdage symptomer på akutt kritisk sykdom, utarbeidet ved Sørlandet sykehus Kristiansand og basert på scoringssystemet Modified Early Warning Score (MEWS). Kompetanseløftet 2015, Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder Informasjon om TILT og TILT-kurs.pdf Tidsperiode Aktivitet Tilpasning og kvalitetssikring av kompendium med kurve Etablering av tverrfaglig / interkommunal arbeidsgruppe Arbeidsmøter Planlegging av fire fagdager i TILT for 2015 Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder. Farsund kommune, Arendal kommune, Songdalen kommune, Kristiansand kommune Kommuneleger i Songdalen, Grimstad og Kristiansand kommuner. SSHF, Universitetet i Agder Forprosjekt kartlegging av ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang for beboere i sykehjem og mottakere av hjemmetjenester Helsedirektoratet ønsker å kartlegge dagens praksis innen ernæring og legemiddelgjennomgang. Kartleggingen er en del av et forprosjekt hvor vi undersøker om og i 19

23 hvilken grad Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, IS-1580 og Veileder om legemiddelgjennomganger, IS-1998 er tatt i bruk. Begge utviklingssentrene har gjennomført kartleggingen i kommunene på vegne av Helsedirektoratet. 2.4 Videreutdanninger UiA er ansvarlig for gjennomføring av videreutdanninger på oppdrag fra Utviklingssentrene i Agder. Fylkesmannen i de to Agder-fylkene har gitt økonomisk støtte til disse tiltakene via kompetanseløftet. Utviklingssentrene har deltatt aktivt i utarbeidelsen av fagplan for studiene, og utviklingssentrene i de to fylkene er representert i referansegruppene Videreutdanning i Avansert Sykepleie i kommunehelsetjenesten Lister kompetanse sammen med kommunesammenslutningen i Lindesnes tok i 2012 initiativ til utvikling av en videreutdanning i avansert sykepleie og utarbeidet en skisse sammen med UiA til utdanningsprogram. Studiet ble finansiert via Kompetanseløftet 2015 etter søknad fra Utviklingssentrene. Videreutdanningen er desentralisert med 30 studiepoeng fordelt på fire semestre, med oppstart januar Hensikten med studiet er å imøtekomme de faglige utfordringer som ligger i Samhandlingsreformen. Det er totalt 51 studenter på studiet som hittil har god evaluering. Oversikt over deltakere pr. kommune.xlsx Master i helsevitenskap I forbindelse med omlegging av masterstudiet i helsevitenskap var USHT fra begge fylker aktivt inne med bidrag. Studiet hadde oppstart høsten Det vil bli aktuelt med fortsatt tett kontakt om innhold i studiet. Ansatte i utviklingssentrene og andre fagpersoner i vertskommunene bidrar med undervisning på delemner i studiet Master i psykisk helsearbeid Kristiansand har deltatt i utarbeidelse av ny modul for rehabilitering av rusavhengige i studieplan for master psykisk helsearbeid. I tillegg deltok Kristiansand kommune i programevaluering av masterstudiet i psykisk helsearbeid. 20

24 3.0 Kommunal virksomhet USHT ene er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester også i egne kommuner. 3.1 USHT Songdalen kommune Det er etablert egen FoU-stab bestående av FoU-leder, fagutviklingskonsulenter, og fagpersoner med engasjement tilknyttet spesifikke prosjekter. I tilknytning til dette har vi et fagbibliotek og et moderne undervisningslokale Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er et satsingsområde i hele Norge. Våren 2013 ble det nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og omsorgsarbeider som utviklet en metode for hverdagsrehabilitering i Songdalen (Songdalen-modellen). De utarbeidet brosjyre og andre nødvendige dokumenter, og tilegnet seg nødvendig kompetanse for å kunne kartlegge brukere og gjennomføre hverdagsrehabilitering. Oppstart med «kick-off-seminar» for alle ansatte i september 2013, og fremlegg av en foreløpig oppsummering i juni 2014 under veiledning av fagkonsulentene i USHT. Lederteamet i Helse- og omsorgstjenesten besluttet å videreføre hverdagsrehabilitering i ordinær drift med noen justeringer fra høsten Brosjyren Frivillighet I 2014 er det registrert ca 75 personer i frivillig tjeneste på Songdalstunet. Det er stor variasjon i hva de frivillige bidrar med, og hvor ofte de kommer. En satsning innen Demensfyrtårnet har vært rekruttering av frivillige som ruslevenner til beboere på Songdalstunet, se pkt I 2014 ble det igangsatt arbeid med å skriftliggjøre systematikk og suksesskriterier i rekruttering, opplæring og oppfølging av alle de frivillige. Dette inkluderer arbeids- og ansvarsfordelingen mellom Frivilligsentralen og kommunen og en synliggjøring av hvor stor ressurs de frivillige yter og hva det kreves av Helse-og omsorgstjenesten. Det er lagt planer for å lage brosjyre med praktisk informasjon til frivillige medarbeidere Songdalstunet et aktivt møtested Delmål 1 Finansiering Motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekking, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap. Styrke fellesskap mellom generasjonene. Hoved-målgruppe: Yngre eldre. Helse- og omsorgsenheten, Songdalen kommunes gavemiddelfond og Helsedirektoratet (tilskudd) 21

25 Tidsperiode fortsetter i 2015 Aktivitet Resultat/ Spredning -Igangsatt arbeid med å utarbeide og implementere årshjul for læring, aktivitet og kultur, slik at det blir en naturlig del av kulturen på Songdalstunet og for hjemmeboende personer i målgruppen. -Styrket samarbeidet med Frivilligsentralen i Songdalen. -Lagt planer for videreføring med bred brukerdeltakelse i utarbeiding av tilbudet. - Igangsatt ukentlige Torsdagstreff med ulike temaer: Strikkekafe, Sangkveld med nogo attåt, Film/litteraturkveld, og videreført Hyggetreff med dans. - Kurs: matkurs for menn, datakurs, kurs i å lage juledekorasjoner. - Trimgruppe, temafester, julaften for de som ikke har familie, - Investert i nytt lydanlegg og for å vise film, samt informasjonsskjerm For tidlig å spre erfaringer. Planen er å spre kunnskap gjennom fagnettverk aktiv mestring og øvrige kontaktpunkter Utviklingssenteret har i Vest-Agder. Frivilligsentralen i Songdalen, samt flere av de frivillige organisasjonene. Kulturkonsulenten Kulturskolen og Biblioteket Demens USHT Songdalen er ett av tre demensfyrtårn for sykehjem i Norge Kompetanseheving i demens (Delmål 3) Kontinuerlige oppgaver: Følge opp deltakere i ABC-studiemodellen. Rekruttere nye deltakere til Demensomsorgens ABC og til ABC Miljøbehandling. Nye deltakere i 2014: 11 deltakere startet med Demensomsorgens ABC, 6 deltakere startet med ABC-miljøbehandling Faglige veiledning til ansatte i forhold til enkeltbrukere med demensdiagnose. Bistand ved saker hjemlet i Pasient- og brukerrettighetslovens kap 4 A. Opplæring Støtte og veiledning ved behov for å skrive vedtak i henhold til pas.- og brukerrettighetslovens kap 4 A. Nytt i 2014: Igangsatt tverretatlig ressursgruppe for ansatte i håndtering av brukeres utfordrende adferd. Gjelder både personer med utviklingshemming og personer med demens. Igangsatt tverretatlig ressursgruppe for ansatte innen rus og psykiske lidelser. 22

26 Undervisningsoppdrag for frivillige organisasjoner; Røde Kors lokalt og regionalt, Nasjonalforeningens aktivitetsvennkurs og demensuka (kampanjeuke) Ruslevenner til beboere med demens Delmål 1 Ansvarlig Finansiering Fagkonsulent/spes.ergoterapeut Demensfyrtårn Ruslevenner på Songdalstunet. Rekruttere, beholde og følge opp frivillige som bidrar til aktiv hverdag for personer med demens. Sørge for gode samarbeidsrutiner med ledelse og ansatte i bo-enhetene samt Frivilligsentralen og frivillige organisasjoner. Demensfyrtårn. Arbeidsinnsats fra ansatte i bo-enhetene på Songdalstunet og fra leder for Frivilligsentralen i Songdalen. Tidsperiode Aktivitet i 2014 Jevnlige samarbeidsmøter med ruslegruppen som startet i Justering av oppgavene. Rekruttering av 7 nye ruslevenner til beboere i bofellesskap. Opplæring, oppfølging og samarbeidsmøter. Inspirasjonstur til Oslo november 2014 med 23 frivillige som ukentlig er aktive på Songdalstunet. Besøk hos Kirkens bymisjon, og Oslo museum; informasjon om møter med minner-prosjektet. Arbeid med å skriftliggjøre systematikk og suksesskriterier i rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige til personer med ulik grad av demens er igangsatt. Arbeids- og ansvarsfordelingen mellom Frivilligsentralen og kommunens ansatte skal synliggjøres, samt hvor stor ressurs de frivillige yter og hvilken innsats det kreves av helse-og omsorgstjenesten. Videreføres i Resultat/ spredning Antallet ruslevenner i 2013: 8 Antallet ruslevenner i 2014: 15 Spredning av erfaringer skjer gjennom fagnettverk for demens i Vest-Agder, og gjennom foredrag/informasjon i ulike fora. Lenke til prosjekt og rapport Frivilligsentralen i Songdalen kommune. Ledelsen i Helse- og omsorgsenheten i Songdalen kommune. 23

27 Personsentrert omsorg for beboere med demens. Delmål 1 og 3 Ansvarlig Beskrivelse Fagkonsulent/spes.ergoterapeut demens Personsentrert omsorg som verdigrunnlag, samt praktisk bruk av miljøbehandlingsprinsipper og aktiv omsorg for beboere med demens på Songdalstunet (både beboere i institusjon og omsorgsboliger) Tiltaksplan: Hensikt: Fokus på trivsel og livskvalitet, redusere/forebygge uro, redusere behov for medisiner, forebygge/hindre bruk av tvangstiltak. Kompetanseutvikling for ansatte Aktivitetsplan for hver beboer Systematisk bruk av Livshistorieopplysninger Samarbeid med pårørende og frivillige Vurdere bruk av VIPS som metode i fagmøter Systematisk bruk av kartleggingsverktøy på sykehjem som anbefales av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i forhold til adferd/angst/depresjon/planlegging av miljøtiltak osv. Finansiering Demensfyrtårn-midler. Arbeidsinnsats fra ledere og ansatte i bo-enhetene på Songdalstunet. Midler til aktiviteter/utstyr kan søkes til gavemiddelfondet i Songdalen kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen (TV-aksjons-midler) Tidsperiode Aktivitet , mulig forlengelse Internundervisning om personsentrert omsorg og miljøbehandling. Formell og uformell veiledning om prinsippene og tenkemåten i personsentrert omsorg og miljøbehandling. Faglig støtte til gruppelederes innsats med aktiv omsorgs-prosjekter Alle aktuelle beboere i langtidsgruppa og i bofellesskap har fått utarbeidet «Livshistorieskjema». Planlagt inspirasjonsseminar for ansatte på Loftet (bofellesskapet) i januar Avdelingsledere og gruppeledere i Helse-og omsorgsenheten. Veiledning av professor Åshild Slettebø, Omsorgsforskning sør Dagtilbud og avlastningsordninger Oppfølging av samarbeidet med Inn på tunet-virksomheten i Songdalen gjennom månedlige veiledningssamtaler med ansatte. Inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å delta i prosjekt «Aktivitetsvenn» for hjemmeboende personer med demens. Oppstart i

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015

Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Kristiansand kommune Songdalen kommune 27.02.2015 Virksomhetsplan 2015 Innhold... 1 1. Innledning... 1 2 Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.2 Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder

Kompetanse og samhandling i Vest-Agder HELSE OG SOSIAL AVDELING Kompetanse og samhandling i Vest-Agder Rosfjord 18 05 17 Kl Program 09.30 Kaffe og rundstykker 10.00-10.05 Velkommen 10.05-10.15 Åpning 10.15-10.45 Innledning om USHT-ordningen

Detaljer

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 01.02.2016. Årsrapport 2015. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 01.02.2016 Årsrapport 2015 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2015-2016... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 2.2 USHT

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Orientering fra USHT Vest-Agder

Orientering fra USHT Vest-Agder Orientering fra USHT Vest-Agder Agenda Om USHT og vertskommuneansvar Ny leder Interkommunale fagnettverk ABC opplæring Fagdager Vest-Agder Samarbeidsformer Kompetanseløft velferdsteknologi Prosjektdeltakelse

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2012 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA U Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER FOR KOMMUNENE I HELSE FONNA Målet er gode helse- og omsorgstjenester som setter pasienter,

Detaljer

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen

Rekruttering, kvalitet og kompetanse Anne J. Kittelsen Rekruttering, kvalitet og kompetanse 18.09.2012 Anne J. Kittelsen Disposisjon Litt om utviklingssentret Overordnet strategi Nettsider Handlingsplaner Forskning Fagutvikling Rekruttering Bakgrunn/Historie

Detaljer

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 12.01.2015. Årsrapport 2014. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 12.01.2015 Årsrapport 2014 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 3 2 Satsingsområder 2014... 3 2.1 USHT Aust-Agder i 2014...

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Kristiansand kommune ehelse og velferdsteknologi

Kristiansand kommune ehelse og velferdsteknologi Kristiansand kommune ehelse og velferdsteknologi 04.09.2014 Gro Anita Fosse Prosjektleder Helse- og sosialdirektør Stab Virksomhet helsefremming og innovasjon Virksomhet oppfølgingstjenester Virksomhet

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2013. Årsrapport 2012. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2013 Årsrapport 2012 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Søkt

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad helsehus (USH) Trondheim kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Åfjord kommune (UHT) Kommunene 25 kommuner i Sør-Trøndelag med

Detaljer

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015

ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 ABC-opplæringen Demensplan 2015 Kompetanseløftet 2015 Betty Sandvik Døble 16.09.2015 Flere enn 20 000 deltakere er registrert i opplæringen i Demensplan 2015 2014 2015-1 2015-2 20386 19862 19250 ABC deltakere

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013

Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013 Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Revidert nov.2012 1 Virksomhetsbeskrivelse 2012-2013(rev.) Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Litt om Kristiansand og Agder Kristiansand: 85 000 innbyggere Vertskommune sykehus og universitet

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Varslings- og lokaliseringsteknologi

Varslings- og lokaliseringsteknologi Varslings- og lokaliseringsteknologi Gro Anita Fosse Fagkoordinator velferdsteknologi, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Kristiansand/Vest-Agder 03.06. 2015 Samspill Høsten 2013 godkjente

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Nasjonal faglig retningslinje om demens Bergen 20.11.2014 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert Årsrapport Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 10.02.2017 Årsrapport 2016 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Målsetting... 3 2 Satsingsområder 2016-2017... 3 2.1 USHT Aust-Agder... 4 3 Fag-

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre?

Kristiansund kommune. 7-stjerna, S. sunnmøre? Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre? Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt Søkt tilskudd med fylkesmannen

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Bakteppe «Samhandlingsreformen», St meld 47, Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Retningslinjer

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 733 79 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

Regional samarbeidsstruktur for helsetjenesteutvikling og helseinnovasjon på Agder

Regional samarbeidsstruktur for helsetjenesteutvikling og helseinnovasjon på Agder Regional samarbeidsstruktur for helsetjenesteutvikling og helseinnovasjon på Agder Østre Agder: 92 000 Setesdalsregionen: 7000 Region Kristiansand: 139 000 Lindesnesregionen 26 000 Listerregionen: 40 000

Detaljer

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter

Samhandlingsorganer Østre Agder og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Østre Agder. Samhandlingsprosjekter Samhandlingsorganer og Sørlandet sykehus Beslutningsorganer Samhandlingsprosjekter 2012 Formaliserte beslutningsorganer i Beslutningsarena Medlemmer Funksjon Møtefrekevens Leder Styringsgruppe for Ordførerne

Detaljer

7-stjerna, S. sunnmøre

7-stjerna, S. sunnmøre Kristiansund kommune 7-stjerna, S. sunnmøre 25.04.2017 Brit Steinnes Krøvel Finansiering Helsedirektoratet Ålesund kommune Kristiansund kommune Molde kommune? i dialog 7- stjerna? kommer til å ta kontakt

Detaljer

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune

Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune HANDLINGSPLAN 2010 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag (USH), Verdal bo og helsetun, Omsorg og velferd, Verdal kommune Satsningsområde Mål Tiltak Etisk kompetanseheving Hovedmål: Styrke den etiske

Detaljer

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling

Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling Velkommen til læringsnettverk i lindrende behandling 1 Hovedmål for ordningen Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Mandat Etablere et forutsigbart, strukturert system som ivaretar gjensidig kompetanseutveksling

Detaljer

Fra medikamentskrin til LCP og

Fra medikamentskrin til LCP og Fra medikamentskrin til LCP og håndbok. i lindring Et pilotprosjekt i Hol Kommune i samarbeid med Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buskerud 2014-2015 Prosjektleiar Rita O. Nestegard Innhold: Medikamentskrin

Detaljer

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tingparken Tirsdag 31. januar 2012 Saksliste felles møte 1. Godkjenning av referat 2. Godkjenning av innkalling 3. Elin Loga: prosjektet med behandlingslinjer for geriatrisk

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Per-Christian Wandås Fagkonferansen på Storefjell, 11.11.2017 Likeverdige helse og omsorgstjenester NOU 2016: På lik linje Kompetanse

Detaljer

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Søgne

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem. Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem Handlingsplan FoU-avdelingen 2013 Innhold 1. Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 4 3. Pådriver for fag- og tjenesteutvikling

Detaljer

«Et friskere liv med forebygging»

«Et friskere liv med forebygging» «Et friskere liv med forebygging» Et prosjekt i Agder i regi av helsedirektoratet Ved prosjektleder Vest Agder: Trygve Waldeland Forebyggende hjemmebesøk i Agder Midler fra helsedirektoratet til utviklingssentrene

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Rapport publisert 15.01.2014. Årsrapport 2013. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Rapport publisert 15.01.2014. Årsrapport 2013. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Rapport publisert 15.01.2014 Årsrapport 2013 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innhold 1 Bakgrunn og målsetting... 4 2 Satsingsområder 2012-2013... 4 2.1 Utviklingssenter

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Implementering av lokaliseringsteknologi (GPS). Morten Thorgersen, Oslo kommune, Helseetaten Tone Øderud, SINTEF Drammen

Implementering av lokaliseringsteknologi (GPS). Morten Thorgersen, Oslo kommune, Helseetaten Tone Øderud, SINTEF Drammen Implementering av lokaliseringsteknologi (GPS). Morten Thorgersen, Oslo kommune, Helseetaten Tone Øderud, SINTEF Drammen 16.01.18 Om Samspill prosjekt: "Samspill - Samhandling og tjenesteutforming ved

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Glemmen sykehjem, Fredrikstad Handlingsplan FoU-avdelingen 2011 Innhold 1. Glemmen sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold... 3 2. Visjon og hovedmål... 3 2.1 Visjon... 3 2.2. Hovedmål... 4 3.

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Kommunehelsesamarbeidet sområdet Samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig kompetanseutveksling Handlingsplan 2015-2018 Innledning Planen beskriver hvordan FoU-nettverket vil videreføre og utvikle

Detaljer

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Forebygging og rehabilitering i en brytningstid Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Del 2: Rehabilitering og forebygging hva er nytt? Fra Til Sen innsats Tidlig innsats Behandling Tidlig oppsporing

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Telemedisin Agder - TELMA Eirik Abildsnes, MD PhD Kristiansand kommune

Telemedisin Agder - TELMA Eirik Abildsnes, MD PhD Kristiansand kommune Telemedisin Agder - TELMA Eirik Abildsnes, MD PhD Kristiansand kommune Foto i presentasjonen: Erling Hægeland T E L M A Felles telemedisinsk løsning på Agder Avstandsoppfølging Personer med kronisk sykdom

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Bakgrunn - Senter for ehelse og omsorgsteknologi Vår visjon «Ordningen» med Off. Ph.D. Utfordringer Mulige prosjekter Veien videre 28.11.2013 ehealth, UiA, 2013 1

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015

Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Innspill til Helsedirektoratet fra Kristiansand kommune ifm. videre arbeid med tildelt oppdrag. 4.9.2015 Lederperspektivet NYE KRAV hva er nytt/ukjent? Utfordringsbildet og kunnskapsgrunnlaget HVORFOR?

Detaljer

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4

N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 August 2014 N Y H E I T S B R E V 2 2 0 1 4 S A K E R A V I N- T E R E S S E : P r o s j e k t k o o r d i - n a t o r H e r b j ø r g D a l e n e B j e r k e g å r o v e r i n y s t i l l i n g 1 5. s

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS

HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS HANDLINGSPLAN 2016 FYRTÅRN PSYKISK HELSE OG RUS St.meld 26 Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet påpeker at psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge.

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege

Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer. Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege Demensplan 2020 Statlige føringer og retningslinjer Jo Kåre Herfjord, ass. fylkeslege 27.10.16 2006: Mestring, muligheter og mening Omsorgsplan 2015 2007: Glemsk, men ikke glemt Demensplan 2015 2011:

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune

Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Handlingsplan 2009 Undervisningssykehjemmet i Nord-Trøndelag Verdal bo og helsetun, omsorg og velferd, Verdal kommune Prosjekt/ aktivitet Lindrende behandling Demensomsorgen Innhold Samarbeids - partnere

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis Strategiske grep ved implementering Noen erfaringer fra Bærum kommune Berit Skjerve leder UHT Kristin Skutle spesialrådgiver Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Akershus,

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale 7 fremforhandlet 22.05.2012 Arendal kommune!!)1 \.! \\ \41211\\911\ \\\\111 \\ 2010113725 15 ND Gee Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning,

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Invitasjon Læringsnettverk i forbedringsarbeid Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 1 Forord Omsorgskonferansen 2013 hadde tema Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller kvardagsaktivitet.

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet

Omsorgsplan Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet Omsorgsplan 2020 Konkretisering av tiltak v/ Helsedirektoratet MELDINGENS HOVEDSAKER: sfelleskap stjeneste somgivelser et innovasjonsprogram 2020 2 sfellesskap KONKRETISERING AV TILTAK Tema for presentasjonen

Detaljer

Revidert 24.februar 2016

Revidert 24.februar 2016 Kristiansand kommune Songdalen kommune Revidert 24.februar 2016 Årsrapport 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 INTERKOMMUNAL SATSING... 5 2.1 FoU-prosjekter... 5 2.1.1 Liverpool Care Pathway... 5 2.1.2 Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» Grimstad kommune 2. Kontaktperson: Inger Johanne Bolstad 3. E-post: inger.johanne.bolstad@grimstad.kommune.no 4. Telefon: 958 35 668 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no

Et samarbeid mellom USHT og SiV Kontaktperson: Sidsel Riisberg Paulsen Sidsel.riisberg.paulsen@sfjkom.no Oversikt over satsingsområdene 2014 Pr september 2014 Forskning og fagutviklingsprosjekter i USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Prosjekt/tiltak Aktører Målgruppe Tidsperspektiv 2014

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med?

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? 26. september 2013 Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen Presentasjon av Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Spredningsarbeid

Detaljer