Kristiansand kommune Songdalen kommune Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014"

Transkript

1 Kristiansand kommune Songdalen kommune Årsrapport 2014

2 Innhold 1 Innledning Interkommunal satsing FoU-prosjekter Etikk Liverpool Care Pathway Traumebevisst omsorg Velferdsteknologi og e-helse Kols Forebyggende hjemmebesøk Pasientsikkerhetsprogrammet Pasientsikkerhet i sykehjem Fagutvalg kompetansedeling Faggruppe «Legemiddelliste mellom nivåene» E-læring geriatrisk rehabilitering Alderspsykiatri/demensutredning og behandling «Effekt av dagaktivitetstilbud for personer med demens» ECOD-studien Interkommunale fagnettverk Lindrende omsorg Demens Aktiv omsorg og mestring Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi i Agder Rehabilitering Øvrig kompetanseutvikling ABC studiemodellen Etisk refleksjonsveiledning Fag og- prosedyredager «Student følger pasient» Tidlig identifisering av livstruende tilstander (TILT) Forprosjekt kartlegging av ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang for beboere i sykehjem og mottakere av hjemmetjenester Videreutdanninger Videreutdanning i Avansert Sykepleie i kommunehelsetjenesten Master i helsevitenskap Master i psykisk helsearbeid Kommunal virksomhet USHT Songdalen kommune Hverdagsrehabilitering Frivillighet Songdalstunet et aktivt møtested Demens Lindrende omsorg Videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger, og studenter Ressursgrupper Ressurspersoner Andre kompetanseutviklingstiltak Etisk refleksjon Legemiddelhåndtering... 27

3 3.2 USHT Kristiansand kommune Kommunal fagstab Diabetes Rus og psykisk helse Kols Lindrende omsorg og behandling Smittevern Hverdagsrehabilitering Demens Demensomsorgens ABC, Kristiansand kommune Dagtilbud til personer med tidlig demensdebut E-læringskurs i helsepedagogikk Hukommelsesteam Hospiteringsordninger Prosedyrebruk Rekruttering Ernæring... 37

4 1 Innledning Årsrapporten er en oppsummering av gjennomføringen av tiltakene i felles Virksomhetsplan for Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vest-Agder (Songdalen og Kristiansand kommune). Virksomhetsplanen bygger på Helsedirektoratets (H.dir) overordnede strategi samt strategiplan for 2014 for USHT Vest-Agder. Begge sentrene har et felles ansvar for interkommunale kompetansehevende tiltak. Hovedmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Delmål: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er: 1) Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder 2) Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3) Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4) Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene Utviklingssentrenes mandat omhandler både en interkommunal og en kommunal satsing. Lokal strategiplan viser fordeling av hovedsatsningsområder der Utviklingssentrene ivaretar pådriverrollen i Vest-Agder fylke. Hovedsatsningsområde i Vest-Agder for USHT Songdalen: Lindrende omsorg Demens Aktiv omsorg Etikk Hovedsatsningsområde i Vest-Agder for USHT Kristiansand: KOLS Rus / psykisk helse Velferdsteknologi Kilde: SSB 2013 Vest-Agder totalt Vest-Agder uten Kristiansand Kristiansand kommune Innbyggere Sykehjemsplasser Mottakere av hjemmetjenester Totalt antall mottakere av sykehjem eller hjemmetjenester

5 1. Interkommunal satsing Øvrige kommuner i fylket er både målgruppe og samarbeidspartnere for Utviklingssentrene. Den interkommunale satsingen omhandler både inkludering i, og spredning av fag- og kompetansehevingstiltak gjennom blant annet FoU-prosjekter, interkommunale fagnettverk, kompetanseutvikling, og videreutdanninger. 2.1 FoU-prosjekter Et av delmålene for utviklingssentrene er å tilrettelegge for forskning og utvikling i omsorgstjenestene Etikk Delmål 3 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen Professor Åshild Slettebø m.fl. ved Universitetet i Agder gjennomførte en før og etter undersøkelse iht. kommuner som nylig har fått status som etikkkommune, samt en evaluering av de kommunene i Aust og Vest-Agder som er etikk-kommuner i regi av KS sitt etiske kompetansehevingsprogram. Prosjektet ble avsluttet i 2013 og resultatene forelå våren 2014 i form av en rapport og artikkel som spres nasjonalt. Finansiering Praksisprosjektmidler Universitetet i Agder Tidsperiode Resultat Spredning Vitenskapelig artikkel Prosjektrapport Artikkel: «Nursing Ethics» 8. April 2014: Evaluation of ethical reflections in community healthcare: A mixed-methods study Lokal nettside: Prosjektrapport NursEthics_EEKAVA_2 014.pdf Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester på Agder. KS Samarbeidsorganet (kommunene på Agder, SSHF, UiA) 2

6 2.1.2 Liverpool Care Pathway Delmål 3 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen og USHT Kristiansand Implementeringsprosjekt av tiltakspakke som kvalitetssikrer omsorgen for døende personer og deres pårørende. Liverpool Care Pathway er et lisensiert produkt som forvaltes av kompetansesenter for lindrende behandling, Vest. Prosjektet innebærer undervisning av helsepersonell på sykehjem og i noen kommuner også hjemmetjeneste. Prosjektleder 50%: USHT Songdalen Prosjektmedarbeider 20% : USHT Kristiansand Finansiering Helsedirektoratet Tidsperiode For å sikre forankring er det inngått avtaler med hver deltakerkommune om implementering av tiltakspakken. 13 av 15 kommuner i Vest-Agder deltar. Aktivitet Opplæring av ressurspersoner i hver kommune som skal videreføre implementeringsprosessen, informasjon til ledere, undervisning for studenter på videreutdannelse i lindrende omsorg, sykehjemsleger og fastleger, samt veiledning og oppfølging av ressurspersoner underveis i hele prosjektperioden. Aktivitetsplan Songdalen Aktivitetsplan Kristiansand Aktivitetsplan LCP Songdalen.pdf Aktivitetsplan Kristiansand.pdf Nasjonal nettside: utviklingssenter.no Lokal nettside: Spredning Presentasjon i Referansegruppe for USHT Vest-Agder Tema på nettverkssamling i interkommunalt fagnettverk i lindrende omsorg Vest-Agder og Aust-Agder og kommunalt ressursnettverk i lindring Kristiansand Undervisning på etter- og videreutdanning i lindrende omsorg ved UiA Artikkel i tidsskriftet «Fagbladet» nummer 1, 2015 Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Kommuner i Vest-Agder Nasjonalt kompetansesenter for lindrende behandling, Helse-Vest 3

7 2.1.3 Traumebevisst omsorg Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Metoden «Traumebevisst omsorg» er bevisstgjørende for hvordan helsepersonell møter mennesker med psykiske lidelser eller rus-problematikk. Hensikten er å gi helsepersonell økt kompetanse til bedre å kunne forstå og håndtere den enkelte brukers atferd i ulike situasjoner. Målet er at den enkelte helsearbeider i større grad skal kunne styrke pasientens selvbilde og selvtillit. Finansiering Fylkesmannen i Vest-Agder via «Kompetanseløftet 2015» Tidsperiode Aktivitet og spredning : Helsepersonell i to kommuner fikk undervisning, opplæring og veiledning i traumebasert omsorg 2014: Evaluering av prosjektet, fokusgruppeintervju av deltakerne og utarbeidelse av rapport 2014: Interkommunal fagdag presentasjon av prosjekt og resultat Prosjektrapport publisert: kristiansand.kommune.no/utviklingssenter Fagartikkel sendt til fagtidsskriftet «Sykepleien» for publisering 2015 Resultat - Bedret opplevelse av teamfølelse - Opplevd økning i kompetanse - Redusert antall innleggelser på sykehus Ressurssenter for Vold og Traumatisk stress (RVTS). Enhet for livsmestring (tidl. MUT) Songdalen kommune Traumebevissthet i helse - og omsorgstjenesten i Vest-Agder.pd Velferdsteknologi og e-helse Mulighetsrommet Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand «Mulighetsrommet» som visningsmiljø for velferdsteknologiske løsninger ble etablert i 2013 på Kongens senter i Kristiansand kommune. Her vises hjelpemidler som kan bidra til for at folk kan bo trygt og godt hjemme lenger - «Mulighetsrommet» er arena for kompetanseheving hos potensielle brukere, pårørende og ansatte i kommunen gjennom å: - tilby kurs, informasjonsmatriell, visning og demonstrasjon av teknologi. - - å vise teknologiske løsninger for soverom, stue, kjøkken og bad knyttet opp mot utfordringer ved kognitiv svikt, fall, ensomhet og brann. - - være arena for dialog med aktuelle leverandører i markedet. Finansiering Fylkesmannen, helsedirektoratet og egenfinansiering Kristiansand kommune 4

8 Tidsperiode Aktivitet og spredning Antall besøkende på «Mulighetsrommet i fra okt 2013 til okt 2014: ca 650 (ansatte i kommunene i Knutepunktet Sørlandet, politikere, studenter, elever, interesseorganisasjoner, Kristiansandsregion brann og redning (KBR) og ulike leverandører av velferdsteknologi). Samtlige av disse har fått en introduksjon av begrepet velferdsteknologi og teknologien på Mulighetsrommet. Publisering på nettside: kristiansand.kommune.no/utviklingssenter Publisering på nasjonal nettside: utviklingssenter.no Brosjyre og Prosjektrapport Reportasje NRK/Sørlandet og reportasje Sørnett En kartlegging blant besøkende på Mulighetsrommet, viser at opprettelsen av Mulighetsrommet har vært svært nyttig og blant annet ført til kompetanseheving og kjennskap til velferdsteknologi. Både brukere, pårørende, kommunens ansatte og ulike leverandører har vist stor interesse for Mulighetsrommet. Denne formen for kunnskapsoppbygging kan være en av flere viktige forutsetninger for å lykkes med implementering av velferdsteknologi i kommunen. Resultat I en videreutvikling av Mulighetsrommet er målet å avklare om visningsmiljøet kan videreutvikles til arena for følgende: 1. Økt kompetanse og kjennskap blant kommunens ledere og ansatte når det gjelder behov og muligheter for bruk av velferdsteknologi 2. Dialog med leverandører og utbyggere for å øke bruken av velferdsteknologi, og gjøre bruk av metoder for innovative offentlige anskaffelser. 3. Inspirere brukere og pårørende til bruk av velferdsteknologi som kan gi trygghet, bedre livskvalitet og egenmestring. Knutepunkt Sørlandet: Etableringen av Mulighetsrommet er et samarbeid med kommunene i Knutepunktet Sørlandet og USHT Vest- Agder, Kristiansand kommune. Det er et etablert lignende visningsmiljø to andre steder i Agder (Lyngdal og Kvinesdal), og flere er under planlegging. Gjennom «Fagutvalget for E-helse- og velferdsteknologi i Agder» skal man sikre erfarings- og kunnskapsdeling i hele Agder (se pkt 2.2.5). 5

9 «Samspill»-et prosjekt om varslings- og lokaliseringsteknologi Delmål 1og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Finansiering Tidsperiode Prosjektet «Samspill» er et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Målsettingen er å utvikle praksisnære tjenestemodeller og forskningsbasert kunnskap om organisering av trygghetstjenester for personer med kognitiv svikt/ demens. Prosjektet ønsker å utvikle kunnskap om hvordan bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi (dør-alarm, fall-alarm, bevegelsessensorer, GPS, osv.) kan integreres som en del av kommunenes operative pleie- og omsorgstjenester. Det er også ønskelig og utforske hvordan brukerne og deres pårørende, offentlige aktører og private leverandører kan samhandle slik at teknologien kan bidra til effektiv tjenesteutforming og imøtekomme brukernes behov. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet. Regionale Forskningsfond Hovedstaden, Oslofjordfondet og Agderfondet og egenfinansiering Kristiansand kommune Det er fra perioden februar juni 2014, foretatt behovskartlegging og erfaringsinnhenting i valgte områder i kommunen. Kartleggingen skal gi Kristiansand kommune et kunnskapsgrunnlag for å velge hvor og hvilken teknologi som skal prøves ut fra høsten Aktivitet og spredning Ut i fra kartleggingen, er det besluttet å prøve ut varlings- og lokaliseringsteknologi i omsorgssentre og hjemmetjenesten. Teknologien som skal prøves ut er lokaliseringsteknologi (GPS) og teknologi med påminnelsesfunksjoner (medisindispensere). I tillegg vil det også fokuseres på erfaringsspredning av teknologi som allerede er i bruk i enkelte omsorgssentre og soner i kommunen. Dette er teknologi som bevegelsessensorer og døralarmer Link til Prosjektrapport om funn i kartleggingen. Resultat Pågående prosjekt Kommunene som samarbeider i prosjektet er Oslo, Skien, Drammen og Kristiansand. Oslo kommune er prosjektleder FoU partnere i prosjektet er SINTEF og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH) 6

10 Digitale læringsarena for pårørende til personer med demens. Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Hovedmål for prosjektet er å designe, utvikle og evaluere en ny brukervennlig og adaptiv digital læringsarena for målgruppen. Arenaen vil fremme egenmestring hos pårørende med demens gjennom å tilby informasjon, opplæring og hjelp som er brukervennlig og tilgjengelig, og som kan tilpasses den enkelte. Hensikten med prosjektet er å å gi pårørende kunnskap og virkemidler som kan gjøre hverdagen lettere både for personer med demens og de pårørende selv. Lenke til prosjekt Finansiering Norsk forskningsråd og Kristiansand kommune Tidsperiode Aktivitet Fagkoordinatorene i demens og KOLS er delaktige i prosjektet fra USHT Kristiansand. Det har vært gjennomført fokusgruppeintervju med pårørende i Kristiansand kommune juni og en workshop i november. Dette for å få kunnskap om hva som er pårørende ønsker av ulike typer informasjon og hvordan en slik arena kan utformes. Arbeidet videre er å finne ut hvordan læringsarenaen skal bygges opp og hvilke temaer den skal inneholde. Seniornett Norge prosjekteier og representant for sluttbrukerne av den digitale læringsarenaen. er Norsk Regnesentral, Røyken kommune, Aurskog Høland kommune, Amendor og Diakonhjemmet Høyskole. Norsk Regnesentral har prosjektledelsen Off phd - Gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste Delmål 1, 3 og 4 Ansvarlig: Kristiansand kommune Forskningen skal bidra direkte til utvikling av effektive og behovstilpassede helse- og omsorgstjenester som er bærekraftige over tid. Dette skal oppnås gjennom å innføre, tilpasse og videreutvikle metodikk for gevinstrealisering. Prosjektet kan gjøre offentlig sektor bedre rustet til å møte framtidas utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet på en kunnskapsbasert, strategisk og systematisk måte. Prosjektet er svært relevant for kommunens pågående og framtidige satsing og veivalg som gjelder forventet økt bruk av nye og velferdsteknologiske løsninger innen helse- og omsorgstjenester. Det kan bidra til å sikre at denne 7

11 utviklingen i større grad er styrt av behov hos brukere og ansatte, og i mindre grad leverandør- og teknologidrevet. Resultater fra forskningen forventes å ha stor overføringsverdi til andre kommuner. Finansiering Norsk forskningsråd og egenfinansiering Kristiansand kommune Tidsperiode Phd-kandidat ansatt fra høsten Aktivitet og planlagt spredning Resultatene fra forskningsarbeidet vil fortløpende bli lagt fram for fagpersonell og ledelsen i sektoren for som innspill til hvordan gevinstrealisering ved økt bruk av teknologi i tjenesteutøvelse kan optimaliseres. publisering av artikler i tidsskrift og på konferanser formidle erfaringer og resultater i nettverket European Innovation Partnership (EIP) som Kristiansand kommune er en del av. bidra med erfaringer fra Kristiansand kommune på nasjonale konferanser initiert av for eksempel KS eller Helsedirektoratet. formidling gjennom dagspresse, fagblader og populærvitenskapelige tidsskrift. Erfaring og kunnskap fra prosjektet er relevant for spredning på regionale og nasjonale arrangement i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. dele forskningen på ulike regionale arenaer, som blant annet fagutvalget for ehelse og velferdsteknologi, fagdager lokalt og arrangement i regi av brukerorganisasjoner. Universitetet i Agder Kols United 4 Health Delmål 1,3 og 4 Ansvarlig USHT Kristiansand United 4 Health er et EU- prosjekt som består i å teste ut hjemmemonitorering for brukere med kols-diagnose, 170 pasienter skal inkluderes. SSHF v/forskningsenheten og Universitetet i Ager v/ senter for ehelse og omsorgsteknologi er prosjektansvarlig Utprøvingen startet i Kristiansand kommune i februar USHT Kristiansand har en sentral rolle i dette prosjektet, med særlig ansvar for både utvikling av tiltaket gjennom deltakelse i helsefaglig gruppe, og for opplæring i nært samarbeid med lungeavdelingen på SSHF. Opplæringstiltakene som gjelder kols vil inkludere O2-kontakter, fagpersonell og ledere i begge fylker. USHT Kristiansand, fagkoordinator 8

12 kols har en 20 % stilling i prosjektet Utviklingen av hjemmebasert monitorering for kronisk syke pasienter forventes å bli en del av kommunenes helsetjeneste framover, og prosjektet utfordrer kommunene i å etablere kommunikasjonsmottak for ulike typer varslinger og målinger (telemedisinske senter). Lenkenk til nettside: Finansiering Helsedirektoratet, RUP (Regionale utviklingsprosjekt), EU-midler, Verdikt (Norsk forskningsråd) samt egenfinansiering Kristiansand kommune Tidsperiode Aktivitet Resultat Opplæringstiltak: fagdag kols 27. januar, 1. september og 15. september med over 200 deltakere fra hele Agder. Opprette telemedisinsk sentral for oppfølging av pasientene - Inngått samarbeidsavtaler for interkommunalt samarbeid - Opprettet to telemedisinsk sentraler i Kristiansand og Lister - Telemedisinsk sentral i Kristiansand kommune er organisert sammen med ØHD avdeling - Pasienter inkluderes fra helsenettverk Lister og Knutepunktet Sørlandet Totalt 40 pasienter inkludert per januar 2015 fra 6 ulike kommuner Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF), Universitet i Agder, USHT og alle kommunene på Agder, Telemedisins senter i Tromsø og de internasjonale partnerne fra 33 land Behandlingslinje Kols - ( POP-prosjekt= Prosjekt Optimale Pasientforløp). Delmål 1og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand Utarbeidet en behandlingslinje for personer med kols på Agder, med oppdaterte prosedyrer og informasjon om tilbud til personer med kols. For å sikre et likeverdig tilbud Finansiering Helsedirektoratet og egenfinansiering Kristiansand kommune Tidsperiode Januar desember

13 Aktivitet og spredning Innhentet informasjon om hva en behandlingslinje bør inneholde av informasjon, med hjelp av spørreskjema til ansatte på sykehjem og hjemmesykepleie i Kristiansand kommune Distribueret informasjonen om behandlingslinjen til ansatt på sykehusene og kommunen i Agder. 200 personer i kommunen har fått undervisning om behandlingslinjen Behandlingslinjen publisert på Sørlandets sykehus helseforetak (SSHF) Kristiansand og Arendal Forebyggende hjemmebesøk Delmål 1, 3 og 4 Ansvarlig: USHT Kristiansand og USHT Songdalen Prosjekteier: Utviklingssenteret i Aust-Agder Et treårig utviklingsarbeid med overordnet målsetting om økt kunnskap om forebyggende arbeid innen eldreomsorgen for å utvikle en metodikk med fokus på forebyggende hjemmebesøk til eldre. Hensikten med prosjektet er å utvikle og teste ut et verktøy for systematisk utførelse av forebyggende hjemmebesøk, der målet er å utsette behov for helsetjenester. Det er ansatt 2 prosjektledere i 50% stilling i henholdsvis Aust-Agder og Vest-Agder, samt prosjektmedarbeidere i til sammen 100% stilling Finansiering Helsedirektoratet Tidsperiode Aktivitet Hjemmebesøk til 78-åringer i to bydeler i Kristiansand og hele årskullet i Songdalen tre årskull til sammen (2012,2013 og 2014). Målgruppen i Kristiansand var 78 åringer som ikke fra før hadde omfattende helsetjenester, slik som hjemmesykepleie i to soner: en øst- og en sone vest for byen. Bakgrunnen for valget av soner var at disse sonene kunne være noe ulike ut fra sosioøkonomiske hensyn og således kunne representere ulike perspektiv. De forebyggende hjemmebesøkene ble gjennomført som beskrevet for prosjektet for øvrig. I Kristiansand kommune har det pr blitt tilbudt forebyggende hjemmebesøk til 174 personer og 116 personer har takket ja til besøk. Spredning og videreføring Publisert nasjonal nettside: utviklingssenter.no Songdalen kommune gjennomfører f.o.m forebyggende hjemmebesøk som driftstiltak med en 20 % stilling. Sluttrapport Friskere liv med forebygging.pdf 10

14 Kristiansand kommune viderefører prosjektet med en prosjektleder i 50 % stilling for siste delen av prosjektet, samt for en videreføring av arbeidet med helsefremmende tilbud til eldre ut Det skal utarbeides en modell og en anbefaling for forebyggende hjemmebesøk. I tillegg skal andre helsefremmende tiltak rettet mot eldre vurderes, eksempelvis gruppetilbud slik som «Lyst på livet». Innsamlede data er planlagt å inngå i et forskningsprosjekt ved Senter for Omsorgsforskning Sør, som også har bistått underveis i prosessen. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuner i Aust-Agder: Arendal, Grimstad og Lillesand. Kommuner i Vest-Agder: Songdalen og Kristiansand Pasientsikkerhetsprogrammet Delmål 1 og 3 Ansvarlig: USHT Kristiansand, Songdalen og Grimstad Innsatsområdet «Samstemming av legemiddellister og LMG i hjemmetjenesten»: spredning gjennom fylkesvise læringsnettverk fra Samarbeid mellom Utviklingssentrene på Agder (Grimstad, Songdalen, Kristiansand) og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Finansiering Fylkesmannen i Vest-Agder og Aust-Agder, via «Kompetanseløftet 2015» Tidsperiode 2014 Aktivitet og spredning Resultat og videreføring - Presentasjon på Fylkeslegens kommunelegesamling med informasjon om Pasientsikkerhetsprogrammet og innsatsområdet for å bidra til fastlegers deltakelse i innsatsområdet - Fylkeslegene har distribuert informasjon til alle kommuneoverleger og fastleger, og Helse- og omsorgsledere - Tre fagdager/ læringsnettverk 8. september 2014, 3. november 2014 og 12. januar 2015 med lokale og nasjonale forelesere. - Medlem av det nasjonale fagrådet i pasientsikkerhetsprogrammet, der noe av representantens mandat er å fremme det kommunale perspektivet i programmet. - Innlegg i Arienssonutvalget som har mandat å komme med NOU om hvordan en skal unngå uheldige hendelser i helse og omsorgstjenestene. Tallene for læringsnettverk i LMG sykehjem: 11 av 15 kommuner har deltatt på læringsnettverk, 21 institusjoner og 24 team. For hjemmetjeneste: 5 kommuner deltar, 3 kommuner avsluttet etter 1. læringsnettverk, tilsammen 8 team. Publisert kristiansand.kommune.no/utviklingssenter Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Songdalen har gjennomført innsatsområdet for alle beboere i sykehjem og brukere av hjemmetjenesten. 11

15 Kristiansand fortsetter implementeringen av innsatsområdet stegvis i Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Sekretariatet i Pasientsikkerhetsprogrammet Pasientsikkerhet i sykehjem Delmål 1 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen Doktorgradsprosjekt ved stipendiat Kathrine Cappelen (HiT), som inngår som en del av forskningsprosjekt ved UiS «Quality and safety in Elderly Care Services». Hensikten var todelt: rette fokus mot pasientsikkerhet i sykehjem i lys av Samhandlingsreformer, og å bidra til at krav og kvalitet på pasientsikkerhet skal være de samme på alle nivå i helsetjenesten og overganger mellom nivåene. Finansiering Senter for omsorgsforskning, Sør Tidsperiode Aktivitet 2013: Måling av sikkerhetskultur i sykehjem ved hjelp av spørreskjema 2014: Prosjekt, planlegging av oppfølgingsundersøkelse Resultat Prosjekt i Senterbladet 2014/2015 Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuner i Aust-Agder: Arendal, Grimstad og Lillesand. Kommuner i Vest-Agder: Songdalen og Mandal Fagutvalg kompetansedeling Utviklingssentrene på Agder deltok i 2013 i den OSS-nedsatte faggruppen «Kompetanseutveksling» som skulle gi anbefaling om modeller og systemer som bedre kan sikre et forutsigbart kvalitetssystem for kompetansedeling mellom sykehus og kommuner med utgangspunkt i deltavtalene 6 og 7. På bakgrunn av anbefalingene i rapporten vedtok OSS i desember 2013 å nedsette «Fagutvalg for kompetansedeling». Alle 3 Utviklingssentrene på Agder er representert sammen med representanter fra de 5 kommuneregionene, SSHF og UiA. Fagutvalget har ansvar for systematisk samarbeid og samhandling om: 1: Gjensidig Personellutveksling (Hospitering og kombinasjonsstillinger) 2: Felles opplæringstiltak (Kurs og undervisning, elæring Læringsportalen) 3: Pasientforløp (Behandlingslinje eller pasientforløp) 4: Nettverk (Forskningsnettverk, Interkommunale fagnettverk) 12

16 Fagutvalget har hatt to møter i Det er nedsatt to arbeidsgrupper som har arbeidet med systematisering av gjensidig hospitering og felles opplæringstiltak. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av felles nettressurs på SSHFs samhandlingsside. Utviklingen av modell for kompetansedeling på nettsiden er betydelig forsinket grunnet SSHFs omlegging av sine nettsider Faggruppe «Legemiddelliste mellom nivåene» Utviklingssentrene på Agder deltar i den OSS-nedsatte, partssammensatte faggruppen som har til formål å redusere uønskede hendelser med legemidler og bidra til systemforbedring, gode rutiner og økt pasientsikkerhet. Faggruppen startet sitt arbeid i 2013 og fortsetter i Arbeidet bygger på Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder om riktig legemiddelbruk, delavtale 1,3 og 5 og fastlegeforskriften og foregår parallelt med utviklingen av elektronisk meldingsutveksling mellom nivåene. Det har vært gjennomført ett møte i faggruppen i Det vurderes om faggruppens arbeid med justert mandat i 2015 kan overføres til Medisinsk Fagutvalg E-læring geriatrisk rehabilitering Helsenettverk Lister mottok i 2013 tilskudd fra Helsedirektoratet for å utvikle et e- læringsprogram med utgangspunkt i geriatrisk rehabilitering. USHT Songdalen deltok i arbeidsgruppen. E-læringspakken var ferdigstilt i august 2014, og er tilgjengelig på nettsiden til Fagutvalg kompetansedeling samhandling Alderspsykiatri/demensutredning og behandling I forbindelse med delavtale 1 «oppgave og ansvarsfordeling» som er inngått mellom SSHF og kommunene på Agder nedsatte Regionssammenslutningen Knutepunkt Sør og SSHF i 2013 en arbeidsgruppe ledet av USHT Songdalen. Arbeidet skulle tydeliggjøre oppgavefordeling i de ulike fasene i pasientforløpet med særskilt vekt på tidlig diagnostisering og pasienter med utfordrende adferd samt komme med anbefalinger om hvordan det vil være hensiktsmessig å jobbe videre med disse områdene. Rapport med anbefalinger ble lagt frem i mai 2013, og det ble besluttet å videreføre arbeidet med konkretisering av tiltak, og ny arbeidsgruppe ledet av Songdalen USHT har jobbet med dette i Resultatet vil bli lagt frem i «Effekt av dagaktivitetstilbud for personer med demens» ECODstudien Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har igangsatt en landsomfattende kvantitativ studie der man skal sammenligne effekten for brukere og pårørende som har tilbud om tilrettelagt dagtilbud for personer med demens med en kontrollgruppe som ikke har slikt tilbud. Studien startet i 2013 og vil gå over 4 år. Prosjektleder er post doc Anne Marie Mork Rokstad. USHT Songdalen har bidratt med å rekruttere og kartlegge deltakere fra kommuner i Agderfylkene, og viderefører dette i Fagkonsulent ved USHT Songdalen har vært intern koordinator av arbeidet i samarbeid med forskerne. 13

17 2.2 Interkommunale fagnettverk Kommunene i Vest-Agder deltar i interkommunale fagnettverk som hovedsakelig jobber med erfaringsutveksling og spredning av kunnskap innen ulike fagområder. Fagnettverkene består av representanter fra samtlige kommuner i Vest-Agder samt representant fra UiA og relevante avdelinger på Sørlandet sykehus HF. Nettverkene fungerer som arena for samhandling og kompetanseoverføring mellom kommunene, SSHF, og UiA. Et vesentlig delmål er å oppnå større grad av kunnskapsbasert praksis i omsorgstjenesten. Nettverkene har samling 3-4 ganger i året. I tillegg arrangerer nettverkene inntil 2 fagdager pr. år Lindrende omsorg Delmål: 1, 3 og 4 Ansvarlig: USHT Songdalen Aktivitet i 2014 Fokuset er rettet både mot den gamle døende pasient og kreftpasienten. Nettverket er tverrfaglig. Nettverkssamlingene består dels av fag- og forskningsformidling, ofte med eksterne forelesere, og dels av erfaringsutveksling gjennom kasuistikkpresentasjoner og uformell samtale. Medlemmene i fagnettverket trekkes aktivt inn i de ulike prosjekt som utviklingssenteret driver, slik som LCP og smertekartlegging. Hovedtema på samlingene i 2014: 12.mars: Presentasjon fra alle kreftkoordinatorer i Vest-Agder 1-2.april: Felles samling med ressurssykepleiernettverk lindrende omsorg, SSHF, relevante tema innen smertebehandling 3.september: Presentasjon fra alle deltakerkommuner om LCP 29.oktober: Fagdag om kreft og forebygging og smertekartlegging hos personer med demens 12.november: Etisk refleksjonsveiledning og organisering av refleksjonsgrupper, SSHF og KS Informasjon om nettverkets aktiviteter finnes her. Annet Det er utarbeidet et kursopplegg for helsefagarbeidere og assistenter, bestående av ulike temaer tilknyttet omsorg ved livets slutt Demens Delmål: 1 og 3 Ansvarlig USHT Songdalen Ansvarsområde Fokus er satsingsområdene i den nasjonale Demensplan Fagnettverksmøter og seminarer planlegges i samarbeid mellom USHT Kristiansand, USHT Songdalen og Alderspsykatrisk avdeling på SSHF. 14

18 Aktivitet i 2014 Fagnettverksmøte 8/4 Tema: Miljøbehandling for personer med utfordrende adferd. Fagnettverksmøtet 9/10 ble utsatt pga avlysning fra forelesere. Temaene flyttes til Fagnettverk innen lindrende omsorg arrangerte åpen fagdag 29.oktober med temaet kreft og forebygging og smertekartlegging hos personer med demens. Dette var relevant tema for ansatte innen demensomsorgen, invitasjon ble sendt til fagnettverk demens. Annet Informasjon om nettverkets aktiviteter finnes her Aktiv omsorg og mestring Delmål: 1 og 3 Ansvarlig: USHT Songdalen Ansvarsområde Fokus er utviklingsarbeid som påvirkes av sentrale føringer jfr. St. meld 47( ) Samhandlingsreformen og Meld.St. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ). Hovedtema i 2014 og i 2015 er og vil være ulike aspekter ved kommunal rehabilitering. Kommunal pasient og pårørendeopplæring vil være et aktuelt tema senere da LMS v/sykehuset planlegger å overføre oppgaver til kommunen i tråd med samhandlingsreformen og gjeldende delavtaler. Fra 2015 er navnet endret til fagnettverk for aktiv mestring. Fagnettverksmøtene planlegges i samarbeid mellom fagkonsulent ved USHT Songdalen og fagutviklingssykepleier i Mandal kommune. Fagseminarene planlegges i samarbeid med fagnettverk aktiv mestring i Aust-Agder. Aktivitet i 2014 Fagnettverksmøte 24/2 Tema: Helsefremming og forebygging Åpent fagseminar 7/4 Arrangert av fagnettverkene i Aust-Agder og Vest-Agder. Tema: Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Hva skjer i praksis? Fagnettverksmøte 4/9 Tema: Velferdsteknologi i Vest-Agder. Informasjon om konkrete prosjekter Fagnettverksmøte 10/11 Tema: e-læringsprogrammet i Geriatrisk Rehabilitering utarbeidet i Lister Helsenettverk. Informasjon om USHT. Plan for videre fokus og arbeid i nettverket. Informasjon om aktiviteten i fagnettverk aktiv mestring fins her. Annet Det er utarbeidet et tverrfaglig kursopplegg i rehabilitering.. 15

19 2.2.4 Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi i Agder Delmål: 1 og 3 Ansvarsområde Ansvarlig: USHT Kristiansand OSS har nedsatt et fagutvalg for ehelse- og velferdsteknologi som har i mandat å sikre erfaringsspredning og kunnskapsbygging innen feltet i begge Agder-fylkene. USHT i begge Agder-fylkene har fast plass i utvalget sammen med representanter fra de 5 andre kommuneregionene, SSHF, ansattrepresentant og brukerrepresentant. Fagutvalget har en tett kontakt med blant annet UiA om kompetansetiltak og regionale fag- og strategisamlinger. Aktivitet i 2014 På innspill fra fagutvalget ble det igangsatt et 5 poengs videreutdanning i velferdsteknologi på UiA, hvor kurset ble fullbooket våren Representanter fra USHT deltok på det første innføringskurset i velferdsteknologi Kommunene er også aktivt inne og bidrar både i programkomiteen, gjennomførelsen og med presentasjoner på den årlig e-helse uka på UiA i Grimstad Østre Agder og Lister ble fra 2014 deltagere i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Erfaringsdeling fra Velferdsteknologiprogrammet skjer da også gjennom Fagutvalget. Annet Kristiansand har hatt ledelsen av utvalget siden det startet i I 2014 vil lederskapet videreføres enda tydeligere som en del av USHT sitt mandat, noe som forsterkes ved at USHT i 2013 fikk egen midler til nettverksarbeid i fylkene knyttet til formidling og spredning av nye metoder og nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi I løpet av de senere år har det blitt en betydelig økt aktivitet på Agder innen ehelse og velferdsteknologi-prosjekter. Behovet for koordinering av arrangementer, fagdager, konferanser og interkommunale/regionale prosjekter innen denne tematikken er derfor økende Rehabilitering Fagutvikling innen rehabilitering er et satsingsområde for Kristiansand kommune, både for å oppnå mål med den store omleggingsprosessen kommunen har gjennomført i 2013, og på grunn av store endringer i ansvars- og oppgavefordeling med SSHF Fagutvalg for rehabilitering Det er opprettet et Fagutvalg for rehabilitering i regi av RS i Knutepunktet som har i oppdrag å tydeliggjøre hva som er kommunenes og hva som er spesialisthelsetjenestens ansvarsområder for rehabiliteringstjenester, samt vurdere hensiktsmessig modell for samhandling/koordinering innen rehabiliteringsfelt. Fagutvalget er et rådgivende organ for RS i Knutepunktet, og arbeider på oppdrag for RS. Fagutvalget er tverrfaglig sammensatt, med 16

20 representanter fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, samt brukerrepresentanter. Fagutvalget ledes fra Kristiansand kommune Samhandling i rehabiliteringsfeltet Knutepunkt Sørlandet har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til prosjektet Samhandling i rehabiliteringsfeltet, i samarbeid med SSHF. Prosjektet er tredelt på områdene kartlegging, kompetanse og særskilte pasientgrupper, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Prosjektet skal gi anbefalinger for å sikre god samhandling innen rehabiliteringsfeltet. Prosjektet ferdigstilles i mars ( I prosjektet skal man blant annet lage plan for kompetanseheving innen rehabilitering). Prosjektet skal følges opp ved at det er opprettet en ny fagkoordinatorstilling for rehabilitering i Kristiansand USHT, med oppstart våren Øvrig kompetanseutvikling ABC studiemodellen Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC er en stor satsning i fylket. Opplæringspakken er utviklet og administreres på landsbasis av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Ansvar for koordinering av Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC i Vest-Agder er delt mellom USHT Songdalen og Kristiansand. ABC-kontakt i Kristiansand kommune har ansvar for oppfølging i egen kommune (se punkt 3.2.9). Delmål: 3 Tema Finansiering Aktivitet Ansvarlig: for ABC studiemodellen Vest-Agder (minus Kristiansand kommune): USHT Songdalen Kompetanseutvikling gjennom Demensomsorgens ABC, ABC Miljøbehandling og Eldreomsorgens ABC. De fleste deltakerne i Vest-Agder holder på med Demensomsorgens ABC, mange startet på ABC Miljøbehandling høsten 2014, noen deltakere har lest de fleste permene i Eldreomsorgens ABC. Planlegging av fagseminarer for de 14 kommunene skjer i samarbeid med de respektive kommunenes ABC-kontakter. Fagseminarene blir arrangert for hhv. Listerregionen (6 kommuner) og Lindesnesregionen sammen med 3 Knutepunkt-kommuner (8 kommuner). Deltakerne skal ha tilbud om to fagseminarer pr perm, dvs. ca. ett fagseminar pr halvår. Siden det er svært mange deltakere, er det i 2014 arrangert flere fagseminarer med samme tema. Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder via Kompetanseløftet 2015 Kommunene søker Kompetanseløftet for dekning av studiematerialet. Datoer for fagseminarer i ABC-studiemodellen: 23/4, 24/4, 20/5, 23/9, 24/9 og 25/9. Samlet antall deltakere på alle 6 seminarer:386. ABC-kontaktene i 14 kommuner. Kompetansetjeneste for Aldring og helse Fylkesmannen i Vest-Agder, ABC-kontakt i Kristiansand (samarbeid om enkelte fagseminarer og/eller forelesere) 17

21 2.3.2 Etisk refleksjonsveiledning Fra januar 2014 var etikkansvarlig i Songdalen ansatt i 20 % stilling i KS tilknyttet prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Interkommunalt arbeid i etikk ble ivaretatt gjennom den funksjonen Fag og- prosedyredager Delmål 3 Oppfølging av «Praksisprosjektet» som ble avsluttet i Samarbeidsorganet (SO) mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder er ansvarlig for tiltaket. Det arrangeres 2 prosdeyredager årlig på tre lokalisasjoner i Agderfylkene, der trening i praktiske prosedyrer inngår. USHT er medarrangør. Finansiering «Praksisprosjektmidler» Universitetet i Agder, Omfang g 2015 Aktivitet Fag- og prosedyredager Flekkefjord 17. og 18.september 2014 Fag- og prosedyredager Arendal 14. og 15.oktober 2014 Fag- og prosedyredager Kristiansand 20. og 21. oktober 2014 Resultat Evaluering Grimstad Evaluering Kristiansand Evaluering Flekkefjord Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder. Kommuner i Aust-Agder: Arendal, Grimstad og Lillesand. Kommuner i Vest-Agder: Songdalen og Kristiansand. SSHF, Universitetet i Agder «Student følger pasient» Delmål 2 og 3 Oppfølging av «Praksisprosjektet» som ble avsluttet i Samarbeidsorganet (SO) mellom SSHF, UiA og kommunene på Agder er ansvarlig for tiltaket. Det er utviklet en ny praksis for sykepleiestudenter som er i sykehuspraksis der studentene minimum følger en pasient fra sykhus til sykehjem. Hensikten er at studentene får erfaring med samhandling mellom behandlingsnivåene og får innblikk i de erfaringer pasientene gjør. Studenten skal få innblikk i hvordan overføring av pasient foregår, fra avdelingen der de er student og til kommunal institusjon 18

22 Finansiering «Praksisprosjektmidler» Universitetet i Agder, Omfang 2014 og 2015 Aktivitet Resultat Sykehjem som mottar mange pasienter fra sykhusene i Agder deltar i praksisordningen. Det er gjennomført én praksisperiode på sykehus der studentene deltok i praksisordningen, som er gjort obligatorisk. Praksisveiledere på sykehus og i sykehjem samt studenter evaluerer fortløpende erfaringene med overflytningene. Praksisordningen fortsetter i 2015 og skal evalueres etter siste praksisperiode høsten Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder. Kommuner i Aust-Agder: Arendal og Grimstad Kommuner i Vest-Agder: Kristiansand og Flekkefjord SSHF (SSA,SSF og SSK), Universitetet i Agder Tidlig identifisering av livstruende tilstander (TILT) Delmål 3 Ansvarlig: USHT Songdalen, Kristiansand og Grimstad Finansiering TILT er et systematisk scoringssystem for å oppdage symptomer på akutt kritisk sykdom, utarbeidet ved Sørlandet sykehus Kristiansand og basert på scoringssystemet Modified Early Warning Score (MEWS). Kompetanseløftet 2015, Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder Informasjon om TILT og TILT-kurs.pdf Tidsperiode Aktivitet Tilpasning og kvalitetssikring av kompendium med kurve Etablering av tverrfaglig / interkommunal arbeidsgruppe Arbeidsmøter Planlegging av fire fagdager i TILT for 2015 Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Agder. Farsund kommune, Arendal kommune, Songdalen kommune, Kristiansand kommune Kommuneleger i Songdalen, Grimstad og Kristiansand kommuner. SSHF, Universitetet i Agder Forprosjekt kartlegging av ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang for beboere i sykehjem og mottakere av hjemmetjenester Helsedirektoratet ønsker å kartlegge dagens praksis innen ernæring og legemiddelgjennomgang. Kartleggingen er en del av et forprosjekt hvor vi undersøker om og i 19

23 hvilken grad Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, IS-1580 og Veileder om legemiddelgjennomganger, IS-1998 er tatt i bruk. Begge utviklingssentrene har gjennomført kartleggingen i kommunene på vegne av Helsedirektoratet. 2.4 Videreutdanninger UiA er ansvarlig for gjennomføring av videreutdanninger på oppdrag fra Utviklingssentrene i Agder. Fylkesmannen i de to Agder-fylkene har gitt økonomisk støtte til disse tiltakene via kompetanseløftet. Utviklingssentrene har deltatt aktivt i utarbeidelsen av fagplan for studiene, og utviklingssentrene i de to fylkene er representert i referansegruppene Videreutdanning i Avansert Sykepleie i kommunehelsetjenesten Lister kompetanse sammen med kommunesammenslutningen i Lindesnes tok i 2012 initiativ til utvikling av en videreutdanning i avansert sykepleie og utarbeidet en skisse sammen med UiA til utdanningsprogram. Studiet ble finansiert via Kompetanseløftet 2015 etter søknad fra Utviklingssentrene. Videreutdanningen er desentralisert med 30 studiepoeng fordelt på fire semestre, med oppstart januar Hensikten med studiet er å imøtekomme de faglige utfordringer som ligger i Samhandlingsreformen. Det er totalt 51 studenter på studiet som hittil har god evaluering. Oversikt over deltakere pr. kommune.xlsx Master i helsevitenskap I forbindelse med omlegging av masterstudiet i helsevitenskap var USHT fra begge fylker aktivt inne med bidrag. Studiet hadde oppstart høsten Det vil bli aktuelt med fortsatt tett kontakt om innhold i studiet. Ansatte i utviklingssentrene og andre fagpersoner i vertskommunene bidrar med undervisning på delemner i studiet Master i psykisk helsearbeid Kristiansand har deltatt i utarbeidelse av ny modul for rehabilitering av rusavhengige i studieplan for master psykisk helsearbeid. I tillegg deltok Kristiansand kommune i programevaluering av masterstudiet i psykisk helsearbeid. 20

24 3.0 Kommunal virksomhet USHT ene er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester også i egne kommuner. 3.1 USHT Songdalen kommune Det er etablert egen FoU-stab bestående av FoU-leder, fagutviklingskonsulenter, og fagpersoner med engasjement tilknyttet spesifikke prosjekter. I tilknytning til dette har vi et fagbibliotek og et moderne undervisningslokale Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er et satsingsområde i hele Norge. Våren 2013 ble det nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og omsorgsarbeider som utviklet en metode for hverdagsrehabilitering i Songdalen (Songdalen-modellen). De utarbeidet brosjyre og andre nødvendige dokumenter, og tilegnet seg nødvendig kompetanse for å kunne kartlegge brukere og gjennomføre hverdagsrehabilitering. Oppstart med «kick-off-seminar» for alle ansatte i september 2013, og fremlegg av en foreløpig oppsummering i juni 2014 under veiledning av fagkonsulentene i USHT. Lederteamet i Helse- og omsorgstjenesten besluttet å videreføre hverdagsrehabilitering i ordinær drift med noen justeringer fra høsten Brosjyren Frivillighet I 2014 er det registrert ca 75 personer i frivillig tjeneste på Songdalstunet. Det er stor variasjon i hva de frivillige bidrar med, og hvor ofte de kommer. En satsning innen Demensfyrtårnet har vært rekruttering av frivillige som ruslevenner til beboere på Songdalstunet, se pkt I 2014 ble det igangsatt arbeid med å skriftliggjøre systematikk og suksesskriterier i rekruttering, opplæring og oppfølging av alle de frivillige. Dette inkluderer arbeids- og ansvarsfordelingen mellom Frivilligsentralen og kommunen og en synliggjøring av hvor stor ressurs de frivillige yter og hva det kreves av Helse-og omsorgstjenesten. Det er lagt planer for å lage brosjyre med praktisk informasjon til frivillige medarbeidere Songdalstunet et aktivt møtested Delmål 1 Finansiering Motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekking, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap. Styrke fellesskap mellom generasjonene. Hoved-målgruppe: Yngre eldre. Helse- og omsorgsenheten, Songdalen kommunes gavemiddelfond og Helsedirektoratet (tilskudd) 21

25 Tidsperiode fortsetter i 2015 Aktivitet Resultat/ Spredning -Igangsatt arbeid med å utarbeide og implementere årshjul for læring, aktivitet og kultur, slik at det blir en naturlig del av kulturen på Songdalstunet og for hjemmeboende personer i målgruppen. -Styrket samarbeidet med Frivilligsentralen i Songdalen. -Lagt planer for videreføring med bred brukerdeltakelse i utarbeiding av tilbudet. - Igangsatt ukentlige Torsdagstreff med ulike temaer: Strikkekafe, Sangkveld med nogo attåt, Film/litteraturkveld, og videreført Hyggetreff med dans. - Kurs: matkurs for menn, datakurs, kurs i å lage juledekorasjoner. - Trimgruppe, temafester, julaften for de som ikke har familie, - Investert i nytt lydanlegg og for å vise film, samt informasjonsskjerm For tidlig å spre erfaringer. Planen er å spre kunnskap gjennom fagnettverk aktiv mestring og øvrige kontaktpunkter Utviklingssenteret har i Vest-Agder. Frivilligsentralen i Songdalen, samt flere av de frivillige organisasjonene. Kulturkonsulenten Kulturskolen og Biblioteket Demens USHT Songdalen er ett av tre demensfyrtårn for sykehjem i Norge Kompetanseheving i demens (Delmål 3) Kontinuerlige oppgaver: Følge opp deltakere i ABC-studiemodellen. Rekruttere nye deltakere til Demensomsorgens ABC og til ABC Miljøbehandling. Nye deltakere i 2014: 11 deltakere startet med Demensomsorgens ABC, 6 deltakere startet med ABC-miljøbehandling Faglige veiledning til ansatte i forhold til enkeltbrukere med demensdiagnose. Bistand ved saker hjemlet i Pasient- og brukerrettighetslovens kap 4 A. Opplæring Støtte og veiledning ved behov for å skrive vedtak i henhold til pas.- og brukerrettighetslovens kap 4 A. Nytt i 2014: Igangsatt tverretatlig ressursgruppe for ansatte i håndtering av brukeres utfordrende adferd. Gjelder både personer med utviklingshemming og personer med demens. Igangsatt tverretatlig ressursgruppe for ansatte innen rus og psykiske lidelser. 22

26 Undervisningsoppdrag for frivillige organisasjoner; Røde Kors lokalt og regionalt, Nasjonalforeningens aktivitetsvennkurs og demensuka (kampanjeuke) Ruslevenner til beboere med demens Delmål 1 Ansvarlig Finansiering Fagkonsulent/spes.ergoterapeut Demensfyrtårn Ruslevenner på Songdalstunet. Rekruttere, beholde og følge opp frivillige som bidrar til aktiv hverdag for personer med demens. Sørge for gode samarbeidsrutiner med ledelse og ansatte i bo-enhetene samt Frivilligsentralen og frivillige organisasjoner. Demensfyrtårn. Arbeidsinnsats fra ansatte i bo-enhetene på Songdalstunet og fra leder for Frivilligsentralen i Songdalen. Tidsperiode Aktivitet i 2014 Jevnlige samarbeidsmøter med ruslegruppen som startet i Justering av oppgavene. Rekruttering av 7 nye ruslevenner til beboere i bofellesskap. Opplæring, oppfølging og samarbeidsmøter. Inspirasjonstur til Oslo november 2014 med 23 frivillige som ukentlig er aktive på Songdalstunet. Besøk hos Kirkens bymisjon, og Oslo museum; informasjon om møter med minner-prosjektet. Arbeid med å skriftliggjøre systematikk og suksesskriterier i rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige til personer med ulik grad av demens er igangsatt. Arbeids- og ansvarsfordelingen mellom Frivilligsentralen og kommunens ansatte skal synliggjøres, samt hvor stor ressurs de frivillige yter og hvilken innsats det kreves av helse-og omsorgstjenesten. Videreføres i Resultat/ spredning Antallet ruslevenner i 2013: 8 Antallet ruslevenner i 2014: 15 Spredning av erfaringer skjer gjennom fagnettverk for demens i Vest-Agder, og gjennom foredrag/informasjon i ulike fora. Lenke til prosjekt og rapport Frivilligsentralen i Songdalen kommune. Ledelsen i Helse- og omsorgsenheten i Songdalen kommune. 23

27 Personsentrert omsorg for beboere med demens. Delmål 1 og 3 Ansvarlig Beskrivelse Fagkonsulent/spes.ergoterapeut demens Personsentrert omsorg som verdigrunnlag, samt praktisk bruk av miljøbehandlingsprinsipper og aktiv omsorg for beboere med demens på Songdalstunet (både beboere i institusjon og omsorgsboliger) Tiltaksplan: Hensikt: Fokus på trivsel og livskvalitet, redusere/forebygge uro, redusere behov for medisiner, forebygge/hindre bruk av tvangstiltak. Kompetanseutvikling for ansatte Aktivitetsplan for hver beboer Systematisk bruk av Livshistorieopplysninger Samarbeid med pårørende og frivillige Vurdere bruk av VIPS som metode i fagmøter Systematisk bruk av kartleggingsverktøy på sykehjem som anbefales av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i forhold til adferd/angst/depresjon/planlegging av miljøtiltak osv. Finansiering Demensfyrtårn-midler. Arbeidsinnsats fra ledere og ansatte i bo-enhetene på Songdalstunet. Midler til aktiviteter/utstyr kan søkes til gavemiddelfondet i Songdalen kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen (TV-aksjons-midler) Tidsperiode Aktivitet , mulig forlengelse Internundervisning om personsentrert omsorg og miljøbehandling. Formell og uformell veiledning om prinsippene og tenkemåten i personsentrert omsorg og miljøbehandling. Faglig støtte til gruppelederes innsats med aktiv omsorgs-prosjekter Alle aktuelle beboere i langtidsgruppa og i bofellesskap har fått utarbeidet «Livshistorieskjema». Planlagt inspirasjonsseminar for ansatte på Loftet (bofellesskapet) i januar Avdelingsledere og gruppeledere i Helse-og omsorgsenheten. Veiledning av professor Åshild Slettebø, Omsorgsforskning sør Dagtilbud og avlastningsordninger Oppfølging av samarbeidet med Inn på tunet-virksomheten i Songdalen gjennom månedlige veiledningssamtaler med ansatte. Inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å delta i prosjekt «Aktivitetsvenn» for hjemmeboende personer med demens. Oppstart i