Grue kommune Kriseplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grue kommune Kriseplan"

Transkript

1 Grue kommune Kriseplan Behandlet i kommunestyret Sist revidert/ajourført april

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kommunal kriseplan i fredstid Hva bør planen omfatte Kriseledelse Etablerring av kriseledelse Fullmakt til kriseledelsen Sted for etablering av kriseledelsen Kriseledelsens ansvar/oppgaver Operativ sentral 4 2. Plan direkte underlagt kriseledelsen Plan for informasjon Ansvarlig personell pressetjeneste Pressetjenestens hovedoppgaver Ansvarlig personell publikumstjeneste Publikumstjenestens hovedoppgaver Sted for etablering av info-avdeling Oppgaver for info-avdeling Ansvarlig personell IKT-tjeneste: IKT-tjenestens hovedoppgaver Aktuelle media som kan benyttes til informasjon Evakueringsplan Ansvarlig personell Sted for evakueringsavd Oppgaver for evakueringsavd Ressursoversikt ved evakuering Aktuelle innkvarteringessteder Transportmidler Forpleining Senger, sengetøy, klær Aktuelt personell utenfor kommunal tjeneste Sambandsplan Ansvarlig personell Sted for etablering av samband Oppgaver for sambandsavdelingen Forsyningsplan/ressurs Ansvarlig personell Grue beredskapsråd Operative planer Redningsressurser Frivillige organisasjoner Varslingsliste Internkontroll Revisjon av beredskapsplan. 18 2

3 1 Kommunal kriseplan i fredstid Kommunen skal ha kriseplaner for i fredstid å være i stand til rakst å kunne takle krisesituasjoner på et lavest mulig nivå ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen skal: - Være en oppslagsbok som skal veilede til rett beslutning og hvilke tiltak som bør iverksettes. - Vise hvilke ressurser kommunen rår over og som kan settes inn. - Være oppdatert og ajour. 1.1 Hva bør en kriseplan omfatte? - Plan for etablering av kriseledelse i kommunen. - Plan for informasjon til befolkning og media. - Plan for evakuering av befolkning. - Plan for samband og kommunikasjon i krisesituasjoner. - Plan for forsyning til kommunen i krise - Redningsressurser (liste over diverse instanser som disp. redningsressurser). - Frivillige organisasjoner. - Varslingsliste for innkalling av nøkkelpersonell. - Operative fagplaner ved de aktuelle enheter i kommunen. - Internkontroll av beredskaps- og kriseplan 1.2 Kriseledelse Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører og/eller rådmann, eller den rådmannen bemyndiger, beslutte at det skal etableres en kriseledelse i kommunen. Kriseledelse utgjøres av følgende (kommunestyrevedtak K. 51/1998): Tittel Navn Tlf. arbeid Tlf privat Mobil: Ordfører Herdis Bragelien E-post: Rådmann Kari Andreassen E-post: Enhetsle der landbruk og teknikk Enhetsle der helse og familie Ivar Solberg E-post: Per O. Bukkemoen E-post: 3

4 Leder for informasjonsavdelingen, personalleder Bjarne Korbøl og rådmannens beredskapssekretær, førstekonsulent Hans Kalleberg, deltar i kriseledelsens møter. Andre enhetsledere, IT-ansvarlige og andre konsultative kontakter kan innkalles som rådgivere etter behov og krisesituasjon Fullmakt til kriseledelsen Kommunestyret delegerer fullmakt til kriseledelsen ved ordfører og rådmann til å fatte avgjørelser som avviker fra vedtatt budsjett. Rådmannen og enhetsledere i kriseledelsen kan i en krisesituasjon beordre overtid og annet arbeid på ansatte Sted for etablering av kriseledelsen A Grue rådhus, 2. etg. Kommunestyresalen Tlf Formannskapssalen Tlf. (foreløpig ikke installert) Festsal og vestibyle reserveres. B Brannstasjonen (avgjøres ut av situasjonen) Tlf (Fax ) C Gruehallen (avgjøres ut av situasjonen) Tlf Kriseledelsens ansvar/ oppgaver 1. Lede og samordne arbeidet i krisesituasjoner. 2. Ta avgjørelser i h.h.t. instruks og fullmakter. 3. Beslutte å iverksette nødvendige tiltak etter samråd med skadestedsledelsen. 4. Ha oversikt over ressurser i kommunen og prioritere disse. 5. Holde kontakt med skadestedsledelse evt. lokal redningssentral LRS. (*). 6. Holde fylkesmannen godt og løpende orientert om situasjonen i kommunen. 7. Operativt sørge for/ opprette sambandsforbindelser med og mellom de forskjellige redningsenheter. 8. Føre logg over hendelsesforløpet. (*) (LRS: Hvert politidistrikt i landet utgjør en lokal redningssentral (LRS), og det er politiet som avgjør når LRS skal opprettes. Når politiet oppnevner LRS, overtar politiet ansvaret for aksjonen) Operativ sentral Med operativ sentral menes samleplass for materiell/ personell ved krisesituasjoner. A. Gruehallen. B. Brannstasjonen (avgjøres ut fra situasjonen) 4

5 2. Planer direkte underlagt kriseledelsen 2.1 Plan for informasjon Plan for informasjon i krisesituasjoner, store ulykker, katastrofer. Planen er direkte underlagt kriseledelsen Ansvarlig personell med spesielt ansvar for pressetjeneste: L e d e r : N. l e d e r Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Mobil Bjarne Korbøl Personalleder E-post: Turid Bjerkestrand Økonomileder Epost: Kjell I. Pettersson Enhetsl. sosial E-post: Torbjørn Øveråsen Næringssjef E-post: Staben opprettes og økes etter behov og situasjon: John Stømner Berit S. Gjedtjernet Fagansv. skatt Førstesekretær Informasjonslederen er kriseledelsens rådgiver i forhold til intern og ekstern kommunikasjon, men det presiseres at det er ordføreren som skal informere media. - Ved spesielle behov økes staben med egnet fagpersonell Pressetjenestens hovedoppgaver: Å holde løpende kontakt med media og sørge for at media får all tilgjengelig informasjon. 5

6 Å produsere pressemeldinger for alle medier. Å arrangere pressekonferanser/ intervju med kriseledelse. Medieovervåking. Føre logg. 6

7 2.1.3 Ansvarlig personell publikumstjeneste: Le de r: N. le de r: Navn Ingunn Langmoen Ellinor Taihaugen Eva Skytteren Anne Berit Ekåsen Stilling Fagansvarlig servicetorget Servicemedarbeider Servicemedarbeider Servicemedarbeider Felles e-postadresse: Staben opprettes og økes etter behov og situasjon. Ivar Westerbakk Førstekonsulent Stein Sorknes Landbruksveileder Samtalepartnere for dem som føler angst og usikkerhet: Aarny S Teien Sosialkonsulent Inger Øieroset Sosialkonsulent Publikumstjenestens hovedoppgaver: Gi publikum informasjon på tidligst mulig tidspunkt under krisen. Å være samtalepartner for dem som føler angst og usikkerhet Sted for etablering av info-avdeling: Publikumstjeneste: Servicetorget, to inngående linjer på tlf og tlf.nr , og Informasjonsledelsen og pressetjenesten: Festsalen Servicetorget Oppgaver for info-avdeling 1. Sørge for informasjonsflyt mellom skadestedsledelse og kriseledelse. 2. Innhente situasjonsopplysninger og samordne situasjonsoversikt. 3. Informere til befolkningen. 4. Informere om forventede situasjoner til rette instanser. 5. Gi informasjon om helsemessige og sosiale forhold, energi, kommunikasjon, varehandel m.m. 6. Informere media, utarbeide pressemeldinger, arrangere pressekonferanser m.m. 7

8 7. Informere alle operative enheter og egne ansatte. 8. Gi situasjonsrapporter til fylkesmannen og eventuelt andre. 9. Føre logg Ansvarlig personell IKT-tjeneste: Le de r: N. le de r: Navn Bjørn Ingmar Berg Ole Erik Walmann Stilling Fagleder IKT Konsulent Felles e-postadresse: IKT-tjenestens hovedoppgaver: Sørge for at det til en hver tid er et operativt system for info via kommunens hjemmeside og at øvrige telefoner og datasystem er operativt Aktuelle media som kan benyttes til informasjon vedr. kriser, ulykker, katastrofer. Tlf. Avis er: Radi o/t V: Glåmdalen Flisa E-post: (fax) Kongsvinger (fax) Østlendingen Flisa (fax) Elverum (fax) NRK, Hedmark E-post: Elverum (fax) P 5 Solungen AS Flisa Radio Glåmdal Kongsvinger (fax) Radio Kongsvinger Kongsvinger (fax) Radio Sentrum Kongsvinger E-post: (fax) NRK 1 og Oslo (fax NRK 1) (fax NRK 2) 8

9 Serv icetorg et: Ann et: TV Oslo Bergen Kommunens hjemmeside: Via postkasser. Via skolene, informasjon til elevene. Informasjonsmøter i forsamlingslokaler. Ved plakatoppslag, løpesedler. Ved å oppsøke husstander. Ved høyttalerbiler. 2.2 Evakueringsplan Plan for evakuering av personer fra truede områder ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen er direkte underlagt kriseledelsen Ansvarlig personell: Leder: Nestleder: Enhetsleder helse og familie Per O. Bukkemoen Førstekonsulent Inger Aasen Politiet har normalt ansvar for evakuering. Det må derfor opprettes et samarbeid mellom politiet og kommunens kriseledelse v/leder. I tillegg kan det være behov for fagpersonell/ stab ut fra hendelsens omfang Sted for etablering av evakueringsavd. Fastsettes av lensmann, eventuelt i samarbeid med kriseledelsen Oppgaver for evakueringsavdelingen. 1. Registrere aktuelle evakueringssteder og samleplasser. 2. Oversikt over evakueringsområder. (Hvor stort område som skal evakueres, hvem bor/er i området mm) 3. Informere befolkningen i evakueringsområdet. 4. Sørge for at det ikke oppstår panikksituasjoner. 5. Registrere navn med mer på personer som evakueres og hvor de evakueres, også de som flytter privat. 6. Skaffe transportmidler. 7. Kontrollere at området er tømt og etablere vakthold. 8. Sørge for at skadde personer og personer med psykiske problemer kommer til behandling og får omsorg (helse, prest og andre org.) 9. Sørge for forpleining og klær ved behov Ressursoversikt ved evakuering A. Politiet B. FIG-gruppen/ Hedmark Sivilforsvarsdistrikt C. Glåmdal Interkommunale brannvesen IKS (opprettes fra ) D. Grue Røde Kors Hjelpekorps E. Grue Sanitetsforening, Grue HV vetaranforening, og andre frivillige organisasjoner, idrettslag o.l. 9

10 2.2.5 Aktuelle innkvarteringssteder:. Overnattingssteder, skoler, forsamlingslokaler og lignende. Jfr. plan om helsemessig og sosial beredskap Transportmidler NETT-buss (NSB-bilruter Kongsvinger), Grue Taxi, drosjesentralen, ambulanse, forsvaret Forpleining Forretninger og overnattingssteder Senger, sengetøy, klær Kommunegården, Grue Sanitetsforening, Sivilforsvaret, Heimevernet 05 Opplandske HV i Glåmdal, overnattingsstedene. Det er inngått samarbeidsavtaler om omsorgsberedskap datert med Grue Sanitetsforening og Grue Finnskog sanitetsforening. Grue Sanitetsforening s disponible beredskapsmateriell framgår av vedlegg til avtalen Aktuelt personell utenfor kommunal tjeneste Grue Sanitetsforening og Grue Finnskog Sanitetsforening (jfr. punkt 2.2.8), Kvinners Frivillige Beredskap, FIG-gruppen, sivilforsvaret, Heimevernet 05 Opplandske HV i Glåmdal, Røde Kors, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. 2.3 Sambandsplan Plan for opprettelse/ drift av samband mellom kriseledelse og viktige operative enheter/ skadestedsledelse ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen er direkte underlagt kriseledelsen. Radiosamband via brannvesenets eget interne samband er reserveplan i tilfelle brudd på tlf eller IT Ansvarlig personell Leder: Varabrannsjef Per Ivar Bekk. Nestleder: Oppsynsmann Ivar Hoff I tillegg kan det være behov for fagpersonell/ stab ut fra hendelsens omfang Sted for etablering av sambandsavdeling. Samme sted som kriseledelsen (rådhuset) Oppgaver for sambandsavdelingen. 1. Koordinerende ansvar for sambandet. 2. Ha oversikt over disponible frekvensområder/ basestasjoner og aktuelle felleskanaler. 3. Ha oversikt over disponibelt sambandsmateriell. 4. Ha oversikt over dekningsområder (kart over dekningsområder). 5. Raskt bygge opp funksjonelt sambandsnett med sambandskart. 6. Utplassere link/ rele-stasjoner ved behov. 10

11 2.4 Forsyning og rasjonering Anskaffelse av materiell, mat, klær m.m. ved kriser, store ulykker, katastrofer. Alle nettselskap er pålagt å utarbeide planer for rasjonering av elektrisk kraft i h.h.t. forskrift av Det er utarbeidet planer i samarbeid med Eidsiva Energi AS (april 2009). Planer for strømrasjonering framgår av egen beredskapsplan Ansvarlig personell Om nødvendig oppnevnes personell av rådmannen eller en av kriseledelsens medlemmer. 11

12 3. Grue beredskapsråd Beredskapsrådet har som oppgave å drøfte og samordne beredskapstiltak mellom ulike myndigheter og drøfte det kommunale beredskapsarbeid på generell basis. Direktoratet for sivilt beredskap i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund har i utarbeidet et Normalreglement for kommunenes beredskapsarbeid. Selv om dette dokument er fra 1989, er det fortsatt gjeldende. I henhold til reglementet skal kommunen ha et beredskapsråd som skal være kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål. Beredskapsrådet har følgende sammensetning, endret i kommunestyrets møte : Tittel Navn Tlf. arbeid Tlf privat Mobil: Ordfører Rådmann Enhetsleder landbruk og teknikk Enhetsleder helse og familie Kommuneleg en Glåmdal Interkom. Brannvesen IKS (GB IKS) Glåmdal innterkom. vann- og avløpsselsk. (GIVAS IKS) Lensmannen i Grue Hedmark Sivilforsvarsd istrikt Forsvaret, Opplandske heimevernsdis trikt 05 Herdis Bragelien Kari Andreassen Ivar Solberg Per O. Bukkemoen Terje Christiansen Marit Hermansen Brannsjef Bjørn Pedersen Daglig leder Thomas Trømborg E-post: E-post: E-post: E-post: Legevakt: E-post: E-post: E-post: Arne Johan Sigstad E-post: Sivilforsv.insp. Thore Nylænder E-post: Major Jon Ivar Bergersen, Skotterud

13 4. Operative planer Oversikt over innsatsplaner som skal benyttes ved krisesituasjoner, større ulykker, katastrofer. Planene er en svært viktig del av beredskapsplanene. Planene er direkte underlagt den enkelte enhet. Kriseledelsen skal ha oversikt over planene. Pr. dato er ikke alle planene oppdatert. ANSVAR: Enhet for landbruk og teknikk Glåmdal interkomm. vann og avløpsselskap (GIVAS IKS) Glåmdal Brannvesen IKS, (GB IKS) 3.1 PLANER/ ANSVARSOMRÅDER: Skogbruk Jordbruk Flomplan ajourført april 2009 Vann/avløp. Veg/drift. Brann/ redning MERKNADER: Skogbrann Flom Flom, vegbrudd, ras, tilsyn. Ressursoversikter Anleggsmaskiner transportører m.m. Ressursoversikter Anleggsmaskiner transportører m.m. Branner, trafikkulykker, farlig gods, flom, ras, forurensn. av drikkevann. 3.2Enhet helse og familie Enhet for omsorgstjenesten Enhet for sosiale tjenester 3.3Enhet for oppvekst Plan for helsemessig og sosial beredskap Smittevernsplan (under rev. 2009) Atomberedskapspl. Kontaktgruppe ved kriser PU-tjeneste Sykehjem. omsorgsboliger. Hjemmetjeneste. Helse- og sosialplan Skoler Barnehager Dekker lovområdet. Epidemier. Evakuering, ressurstilgang. Evakuering, ressurstilgang. Operativ del. Barnevern Samleplan ved evakuering, alternative 13

14 3.4Andre interne/ eksterne Kultur Politi/ lensmann HV i Glåmdal FIG Ambulanse Røde Kors Kirken undervisningslokaler. Sikring av kultur- og fornminner. 14

15 5. Redningsressurser Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser i kommunen Instanser eller redningsressurstyper: Kontaktperson Telefon arbeid Privat Enhet for landbruk og teknikk Anleggsmaskiner/transportsmatr. (Se enhetens operative planer) Glåmdal interkomm. vann- og avløpsselskap IKS (GIVAS IKS) Brannstasjonen, Kirkenær Glåmdal Brannvesen IKS (GB IKS) Enhetsleder Ivar Solberg, Flisa Oppsynsm. Ivar Hoff, Kirkenær Skogbr. Steinar Ausland, Lunderseter Daglig leder Thomes Trømborg, Kongsvinger E-post: E-post: E-post: E-post: Vakthavende befal (110) Overbefalsvakt, (vaktbefal) Kongsvinger Brannsjef Bjørn Pedersen, K.vinger E-post: Varabrannsjef Per Ivar Bekk, Grinder e-pst: Åsnes brannvern FIG-gruppen (Sivilforsvaret) Brannsj. Tore Skjøthaug, Flisa Leder Håvard Knashaug, Arneberg (vaktsentral) E-post: Hedmark Sivilforsvarsdistrikt, Hamar Forsvaret, Opplandske heimevernsdistrikt 05 Lensmannen i Grue (rekvirent til HV) Fylkesmannen i Hedmark Postboks Hamar (rekvirent til forsvaret) N-leder Øystein Bjerke, Kirkenær Kontaktperson Grue, sivilf.inspektør Thore Nylænder, Kongsvinger Major Jov Ivar Bergersen, Skotterud Lensm. Arne Johan Sigstad, Elverum Beredskapsavd. Knut Anders Fossum Rådgiver Johan Neby RådgiverErik Haugen Rådg. Espen Bertnsen (110-sentral) Vakttelefon E-post: E-post: (Varslingstlf) E-psot: Kontaktperson Telefon - arbeid Privat 15

16 Apotek I Kirkenær Mattilsynet, DK Øst-Hedmark Kontor Kongsvinger Storhusholdning/innkvartering: Apoteker Bjørg Lorentzen Reseptar Hilde Årnes Gulbrandsen Seksjonssjef Kongsvinger, Harald Øverby Beredskapstlf.: E-post: Kommunegarden, hovedkjøkken Skaslien Gjestgiveri Finnskogen Turist og Villmarksenter Finnskogtoppen Helsesenter Opaker Gård AS Finnskogen Kro og Motell Bjørn Eriksen Elin Skaslien Kjell Magne Nordvi Aino Sorknes Charlotte Omst.Mohn Eva Neby

17 6. Frivillige organisasjoner Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes-/katastrofesituasjon Organisasjon: Kontaktpersoner: Telefon Grue Røde kors hjelpekorps Jan-Børre Olsen Norsk folkehjelp, avd. Grue Leder Ingar Fjørtoft Instruktør Øistein Skoglund Instr. Lene Willoch Grue idrettslag Berit Telle Grinder idrettslag Christin Ødegården Namnå idrettslag Marina Seigerud Moe Grue Finnskog idrettslag Jørn Skaslien Vestsiden Ungdomslag Åge Skyrud Bygdekvinnelaga i Grue Sigrid Holmen Grue Bondelag Arne Rønaasen Grue Sanitetsforening Anne D. Woll Grue Finnskog Sanitetsforening Asbjørg Kulblik Grinder og Tjura Bondekv.lag Ragnhild Q Haarstad Kvinners Frivillige Beredskap Randi Hagen

18 7. Varslingsliste Etat/virksomhet/st Privatadresse Tlf privat arbeid mobil illing Ordfører 2265 Namnå Varaordfører 2264 Grinder Rådmann Nygata Kongsv. Beredskapssekr Tyrsveg Kirkenær etær Personalleder og informasjonsled er 2256 Grue Finnskog 2230 Skotterud Fagansvarlig IT 2260 Kirkenær Økonomileder Enhetsleder teknikk og landbruk Skogbrukssjef Enhetsleder helse- og familie Enhetsleder omsorgstjeneste n Enhetsleder sosiale tjenester Kommunelege I Terje Christiansen/ Marit Hermansen Enhetsleder oppvekst NAV Grue (fra ) Daglig leder Eva Aurdal Skriverveg Flisa 2260 Kirkenær Namnå Parkv Kongsv Tobøl Kirkenær 2265 Namnå (legevakt) 2260 Kirkenær Kirkenær Løkkegt. 30, 2213 K.vinger Soknepresten 2260 Kirkenær Fylkesmannen i Hedmark P.boks Hamar (Varslingstlf) (fax) Eidsiva Energi AS 2270 Flisa

19 Telenor (kundeserv) 19

20 8. Internkontroll av beredskaps- og kriseplan Plan for å sikre at kommunens beredskapsplan er funksjonell og ajourført. Definisjon Med internkontroll menes i denne sammenheng systematiske tiltak som er nødvendig for å sikre og dokumentere at beredskapsplanleggingen samsvarer med kommunens egen målsetting og krav stilt av andre myndigheter. Elementene I internkontrollsystemet inngår det ulike elementer som griper inn i hverandre, gir føringer og som stadig må vurderes og revideres. Mål Kartlegging Organisering Korrigering Planer og tiltak Oppfølging Kartlegging I beredskapsplanleggingen må en ha følere ute for å ha et grunnlag for revisjon av risiko- og sårbarhetsanalysen. Til dels vil de enkelte fagmiljøene fange opp endringer i tiden, til dels vil en få sentrale føringer og ikke minst vil en kunne få signaler fra beredskapsrådets medlemmer om endringer i tiden. Mål Det skal for beredskapsarbeidet utarbeides overordnet mål, hovedmål og arbeidsmål. Det overordnede målet vedtas årlig politisk. På bakgrunn av dette utarbeides det av rådmannen et eller flere hovedmål med beredskapsplanleggingen i kommunen. Når det gjelder arbeidsmål skal hver enkelt virksomhetsenhet hvert år utarbeide mål som enten begrenser risikoen, er skadeforebyggende eller som gir krisehåndteringen et positivt svar. Organisering Rådmannen eller den det er delegert til: Påse at internkontrollsystemet følges opp. Planer og tiltak Hver virksomhetsenhet skal på bakgrunn av den overordnede kriseplanen utarbeide sine kriseplaner. Hver avdelingsleder skal kontinuerlig påse at avdelingens/ virksomhetens kriseplan er oppdatert. Hver virksomhetsenhet skal årlig rapportere måloppnåelse på bakgrunn av sine arbeidsmål til etatsleder som igjen innrapporterer til rådmannen. 20

21 Hver enkelt etatsleder skal årlig innrapportere økonomibehov for å gjennomføre de enkelte enheter sine arbeidsmål i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan. Rådmannen skal ha planer for hvor mange og hvem i organisasjonen som skal inneha kunnskap om beredskapsplanlegging, kriseplaner, kriseinformasjon og kriseledelse. Dette for at en til en hver tid har personer i organisasjonen som er oppdatert på området. Oppfølging og korrigering For at beredskapsarbeidet ikke skal bli nedprioritert og planene foreldet må de revideres og prøves ut kontinuerlig. Gjøre mål Beredsk apsrådet møtes Krisele delsen møtes ROSanalyse n vurdere s/rev. Overor dnet mål vedtas politisk Tiltak innarb. neste års budsj. Øvelse partallår Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des X X X X X X Det skrives en rapport etter hver øvelse eller reell krise. Denne oversendes til beredskapsrådets medlemmer. Disse gir råd i forhold til forbedringstiltak. Beredskapsrådets møte søkes lagt primo november. 21

22 9. Revisjon av beredskapsplan for Grue kommune D at o: Ju ni 01 Ju ni 01 Ju ni 01 De s. 01 De s. 01 M ai 04 N ov.0 5 M ars 07 M ars 08 Ap ril 09 Feil/ mangler Rettelse Rettet Varslingstlf. Fylkesman. s 9 Nytt nr HK s 11 HK Sideregister Opprettet HK Informasjon personell Oppsplittet avdelingen HK Nytt telefonisystem i kommunen Innarbeidet i hele planen HK Ajourført punkt 4, 5 og 6 Bladsidene byttet i alle permene HK Ajourført hele planen Skiftet alle sider HK Rev. infoavd. samt ajourføring Skiftet alle sider (endret reg.) HK Ajourført hele planen Skiftet alle sider HK Ajourført hele planen Skiftet alle sider HK 22

23 23

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Behandlet i kommunestyret 06.11.2000. Revidert etter kommunestyrevedtak 26.10.2009 Ajourført av kriseledelsen, siste gang 09.04.2015. Oppdatert med bakgrunn i kommunens ROS-analyse.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lunner kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lunner kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lunner kommune www.fylkesmannen.no/oppland 2 Dato for tilsyn: 15. november 2012 Tilsynsgruppe: rådgiver Berit Myhren

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 28.03.2011 Tidspunkt: Kl. 16.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy Kontaktpersoner i kommunen: Monica Buvig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført?

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført? Vestfold Samlet status Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført? Er følgende forhold vurdert i kommunens helhetlige ROS? Har kommunen i sin helhetlige ROS vurdert

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidssted Telefon arb. Mob.telefon Privatadresse Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger Herredshuset 32

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30

vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30 vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ivar Lingaas Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune 12-13. mai 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5528 Haugesund Kontaktperson i

Detaljer

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE 7. Telefon og adreelister àjour 30.11.06 mindre rettinger 27.09.11 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidted Telefon arb. Mob.telefon Privatadree Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR.

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR. Fylkesmannenes beredskapsstab i Vest-Agder Postboks 513 4605 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 14/365-11/K2-X20/KSL 15.01.2015 Evalueringsrapport Øvelse ekstremvær 9.desember 2014 1. FORBEREDELSER

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/1353- Liv Inger Nerhagen, 62 46 46 35 140/X20 30.04.2012 4449/2012 STOR-ELVDAL KOMMUNE

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/1353- Liv Inger Nerhagen, 62 46 46 35 140/X20 30.04.2012 4449/2012 STOR-ELVDAL KOMMUNE Stor-Elvdal kommune Rådmannen Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/1353- Liv Inger Nerhagen, 62 46 46 35 140/X20 30.04.2012 4449/2012 STOR-ELVDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN PLAN FOR HÅNDTERING

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 27.08.2012 Tidspunkt: Kl. 18.30 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Tirsdag 26.04.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.40 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.25

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.25 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: 16.30 Slutt: 18.25 Til stede på møtet Medlemmer: Fung. utvalgsleder Bente Fanavoll

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19.

v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Per Guttorm Haarstad

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.08.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18.

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18.15 Følgende medlemmer møtte: Niels. F. Rolsdorph Gunn Elin Krav Bakke

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 23. august 2013 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, postboks 24, 4159 Rennesøy Tidsrom for tilsynet: 2013

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hamarøy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hamarøy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf:755 31 685 75 53 16 85 Vår ref:2014/943 2014/943 Deres ref: Vår dato:05.05.2014 02.05.2014 Deres dato: Endelig rapport Tilsyn

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 15.03.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Roman Drazkowski Kaja Sillerud

Detaljer

Hovedbudskapet etter 22/7: Vi må bli bedre på risikoerkjennelse. Vi må ha større læringsevne Vi må ha større gjennomføringsevne

Hovedbudskapet etter 22/7: Vi må bli bedre på risikoerkjennelse. Vi må ha større læringsevne Vi må ha større gjennomføringsevne 1 Hovedbudskapet etter 22/7: Vi må bli bedre på risikoerkjennelse Vi må ha større læringsevne Vi må ha større gjennomføringsevne Vi må bli bedre på samhandling og koordinering Vi må utnytte tilgjengelig

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19.

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok IJtvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.06.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00-19.10 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 01.11.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Vestre Toten kommune Dato for tilsyn: 2. november 2016 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr VEDLEGG TIL SAK 09/1489 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) BEREDSKAPSRÅDET KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE LEBESBY KOMMUNE VEDTATT 14.12.2009 I ARKIVSAK

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.08.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer