Grue kommune Kriseplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grue kommune Kriseplan"

Transkript

1 Grue kommune Kriseplan Behandlet i kommunestyret Sist revidert/ajourført april

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kommunal kriseplan i fredstid Hva bør planen omfatte Kriseledelse Etablerring av kriseledelse Fullmakt til kriseledelsen Sted for etablering av kriseledelsen Kriseledelsens ansvar/oppgaver Operativ sentral 4 2. Plan direkte underlagt kriseledelsen Plan for informasjon Ansvarlig personell pressetjeneste Pressetjenestens hovedoppgaver Ansvarlig personell publikumstjeneste Publikumstjenestens hovedoppgaver Sted for etablering av info-avdeling Oppgaver for info-avdeling Ansvarlig personell IKT-tjeneste: IKT-tjenestens hovedoppgaver Aktuelle media som kan benyttes til informasjon Evakueringsplan Ansvarlig personell Sted for evakueringsavd Oppgaver for evakueringsavd Ressursoversikt ved evakuering Aktuelle innkvarteringessteder Transportmidler Forpleining Senger, sengetøy, klær Aktuelt personell utenfor kommunal tjeneste Sambandsplan Ansvarlig personell Sted for etablering av samband Oppgaver for sambandsavdelingen Forsyningsplan/ressurs Ansvarlig personell Grue beredskapsråd Operative planer Redningsressurser Frivillige organisasjoner Varslingsliste Internkontroll Revisjon av beredskapsplan. 18 2

3 1 Kommunal kriseplan i fredstid Kommunen skal ha kriseplaner for i fredstid å være i stand til rakst å kunne takle krisesituasjoner på et lavest mulig nivå ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen skal: - Være en oppslagsbok som skal veilede til rett beslutning og hvilke tiltak som bør iverksettes. - Vise hvilke ressurser kommunen rår over og som kan settes inn. - Være oppdatert og ajour. 1.1 Hva bør en kriseplan omfatte? - Plan for etablering av kriseledelse i kommunen. - Plan for informasjon til befolkning og media. - Plan for evakuering av befolkning. - Plan for samband og kommunikasjon i krisesituasjoner. - Plan for forsyning til kommunen i krise - Redningsressurser (liste over diverse instanser som disp. redningsressurser). - Frivillige organisasjoner. - Varslingsliste for innkalling av nøkkelpersonell. - Operative fagplaner ved de aktuelle enheter i kommunen. - Internkontroll av beredskaps- og kriseplan 1.2 Kriseledelse Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører og/eller rådmann, eller den rådmannen bemyndiger, beslutte at det skal etableres en kriseledelse i kommunen. Kriseledelse utgjøres av følgende (kommunestyrevedtak K. 51/1998): Tittel Navn Tlf. arbeid Tlf privat Mobil: Ordfører Herdis Bragelien E-post: Rådmann Kari Andreassen E-post: Enhetsle der landbruk og teknikk Enhetsle der helse og familie Ivar Solberg E-post: Per O. Bukkemoen E-post: 3

4 Leder for informasjonsavdelingen, personalleder Bjarne Korbøl og rådmannens beredskapssekretær, førstekonsulent Hans Kalleberg, deltar i kriseledelsens møter. Andre enhetsledere, IT-ansvarlige og andre konsultative kontakter kan innkalles som rådgivere etter behov og krisesituasjon Fullmakt til kriseledelsen Kommunestyret delegerer fullmakt til kriseledelsen ved ordfører og rådmann til å fatte avgjørelser som avviker fra vedtatt budsjett. Rådmannen og enhetsledere i kriseledelsen kan i en krisesituasjon beordre overtid og annet arbeid på ansatte Sted for etablering av kriseledelsen A Grue rådhus, 2. etg. Kommunestyresalen Tlf Formannskapssalen Tlf. (foreløpig ikke installert) Festsal og vestibyle reserveres. B Brannstasjonen (avgjøres ut av situasjonen) Tlf (Fax ) C Gruehallen (avgjøres ut av situasjonen) Tlf Kriseledelsens ansvar/ oppgaver 1. Lede og samordne arbeidet i krisesituasjoner. 2. Ta avgjørelser i h.h.t. instruks og fullmakter. 3. Beslutte å iverksette nødvendige tiltak etter samråd med skadestedsledelsen. 4. Ha oversikt over ressurser i kommunen og prioritere disse. 5. Holde kontakt med skadestedsledelse evt. lokal redningssentral LRS. (*). 6. Holde fylkesmannen godt og løpende orientert om situasjonen i kommunen. 7. Operativt sørge for/ opprette sambandsforbindelser med og mellom de forskjellige redningsenheter. 8. Føre logg over hendelsesforløpet. (*) (LRS: Hvert politidistrikt i landet utgjør en lokal redningssentral (LRS), og det er politiet som avgjør når LRS skal opprettes. Når politiet oppnevner LRS, overtar politiet ansvaret for aksjonen) Operativ sentral Med operativ sentral menes samleplass for materiell/ personell ved krisesituasjoner. A. Gruehallen. B. Brannstasjonen (avgjøres ut fra situasjonen) 4

5 2. Planer direkte underlagt kriseledelsen 2.1 Plan for informasjon Plan for informasjon i krisesituasjoner, store ulykker, katastrofer. Planen er direkte underlagt kriseledelsen Ansvarlig personell med spesielt ansvar for pressetjeneste: L e d e r : N. l e d e r Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Mobil Bjarne Korbøl Personalleder E-post: Turid Bjerkestrand Økonomileder Epost: Kjell I. Pettersson Enhetsl. sosial E-post: Torbjørn Øveråsen Næringssjef E-post: Staben opprettes og økes etter behov og situasjon: John Stømner Berit S. Gjedtjernet Fagansv. skatt Førstesekretær Informasjonslederen er kriseledelsens rådgiver i forhold til intern og ekstern kommunikasjon, men det presiseres at det er ordføreren som skal informere media. - Ved spesielle behov økes staben med egnet fagpersonell Pressetjenestens hovedoppgaver: Å holde løpende kontakt med media og sørge for at media får all tilgjengelig informasjon. 5

6 Å produsere pressemeldinger for alle medier. Å arrangere pressekonferanser/ intervju med kriseledelse. Medieovervåking. Føre logg. 6

7 2.1.3 Ansvarlig personell publikumstjeneste: Le de r: N. le de r: Navn Ingunn Langmoen Ellinor Taihaugen Eva Skytteren Anne Berit Ekåsen Stilling Fagansvarlig servicetorget Servicemedarbeider Servicemedarbeider Servicemedarbeider Felles e-postadresse: Staben opprettes og økes etter behov og situasjon. Ivar Westerbakk Førstekonsulent Stein Sorknes Landbruksveileder Samtalepartnere for dem som føler angst og usikkerhet: Aarny S Teien Sosialkonsulent Inger Øieroset Sosialkonsulent Publikumstjenestens hovedoppgaver: Gi publikum informasjon på tidligst mulig tidspunkt under krisen. Å være samtalepartner for dem som føler angst og usikkerhet Sted for etablering av info-avdeling: Publikumstjeneste: Servicetorget, to inngående linjer på tlf og tlf.nr , og Informasjonsledelsen og pressetjenesten: Festsalen Servicetorget Oppgaver for info-avdeling 1. Sørge for informasjonsflyt mellom skadestedsledelse og kriseledelse. 2. Innhente situasjonsopplysninger og samordne situasjonsoversikt. 3. Informere til befolkningen. 4. Informere om forventede situasjoner til rette instanser. 5. Gi informasjon om helsemessige og sosiale forhold, energi, kommunikasjon, varehandel m.m. 6. Informere media, utarbeide pressemeldinger, arrangere pressekonferanser m.m. 7

8 7. Informere alle operative enheter og egne ansatte. 8. Gi situasjonsrapporter til fylkesmannen og eventuelt andre. 9. Føre logg Ansvarlig personell IKT-tjeneste: Le de r: N. le de r: Navn Bjørn Ingmar Berg Ole Erik Walmann Stilling Fagleder IKT Konsulent Felles e-postadresse: IKT-tjenestens hovedoppgaver: Sørge for at det til en hver tid er et operativt system for info via kommunens hjemmeside og at øvrige telefoner og datasystem er operativt Aktuelle media som kan benyttes til informasjon vedr. kriser, ulykker, katastrofer. Tlf. Avis er: Radi o/t V: Glåmdalen Flisa E-post: (fax) Kongsvinger (fax) Østlendingen Flisa (fax) Elverum (fax) NRK, Hedmark E-post: Elverum (fax) P 5 Solungen AS Flisa Radio Glåmdal Kongsvinger (fax) Radio Kongsvinger Kongsvinger (fax) Radio Sentrum Kongsvinger E-post: (fax) NRK 1 og Oslo (fax NRK 1) (fax NRK 2) 8

9 Serv icetorg et: Ann et: TV Oslo Bergen Kommunens hjemmeside: Via postkasser. Via skolene, informasjon til elevene. Informasjonsmøter i forsamlingslokaler. Ved plakatoppslag, løpesedler. Ved å oppsøke husstander. Ved høyttalerbiler. 2.2 Evakueringsplan Plan for evakuering av personer fra truede områder ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen er direkte underlagt kriseledelsen Ansvarlig personell: Leder: Nestleder: Enhetsleder helse og familie Per O. Bukkemoen Førstekonsulent Inger Aasen Politiet har normalt ansvar for evakuering. Det må derfor opprettes et samarbeid mellom politiet og kommunens kriseledelse v/leder. I tillegg kan det være behov for fagpersonell/ stab ut fra hendelsens omfang Sted for etablering av evakueringsavd. Fastsettes av lensmann, eventuelt i samarbeid med kriseledelsen Oppgaver for evakueringsavdelingen. 1. Registrere aktuelle evakueringssteder og samleplasser. 2. Oversikt over evakueringsområder. (Hvor stort område som skal evakueres, hvem bor/er i området mm) 3. Informere befolkningen i evakueringsområdet. 4. Sørge for at det ikke oppstår panikksituasjoner. 5. Registrere navn med mer på personer som evakueres og hvor de evakueres, også de som flytter privat. 6. Skaffe transportmidler. 7. Kontrollere at området er tømt og etablere vakthold. 8. Sørge for at skadde personer og personer med psykiske problemer kommer til behandling og får omsorg (helse, prest og andre org.) 9. Sørge for forpleining og klær ved behov Ressursoversikt ved evakuering A. Politiet B. FIG-gruppen/ Hedmark Sivilforsvarsdistrikt C. Glåmdal Interkommunale brannvesen IKS (opprettes fra ) D. Grue Røde Kors Hjelpekorps E. Grue Sanitetsforening, Grue HV vetaranforening, og andre frivillige organisasjoner, idrettslag o.l. 9

10 2.2.5 Aktuelle innkvarteringssteder:. Overnattingssteder, skoler, forsamlingslokaler og lignende. Jfr. plan om helsemessig og sosial beredskap Transportmidler NETT-buss (NSB-bilruter Kongsvinger), Grue Taxi, drosjesentralen, ambulanse, forsvaret Forpleining Forretninger og overnattingssteder Senger, sengetøy, klær Kommunegården, Grue Sanitetsforening, Sivilforsvaret, Heimevernet 05 Opplandske HV i Glåmdal, overnattingsstedene. Det er inngått samarbeidsavtaler om omsorgsberedskap datert med Grue Sanitetsforening og Grue Finnskog sanitetsforening. Grue Sanitetsforening s disponible beredskapsmateriell framgår av vedlegg til avtalen Aktuelt personell utenfor kommunal tjeneste Grue Sanitetsforening og Grue Finnskog Sanitetsforening (jfr. punkt 2.2.8), Kvinners Frivillige Beredskap, FIG-gruppen, sivilforsvaret, Heimevernet 05 Opplandske HV i Glåmdal, Røde Kors, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. 2.3 Sambandsplan Plan for opprettelse/ drift av samband mellom kriseledelse og viktige operative enheter/ skadestedsledelse ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen er direkte underlagt kriseledelsen. Radiosamband via brannvesenets eget interne samband er reserveplan i tilfelle brudd på tlf eller IT Ansvarlig personell Leder: Varabrannsjef Per Ivar Bekk. Nestleder: Oppsynsmann Ivar Hoff I tillegg kan det være behov for fagpersonell/ stab ut fra hendelsens omfang Sted for etablering av sambandsavdeling. Samme sted som kriseledelsen (rådhuset) Oppgaver for sambandsavdelingen. 1. Koordinerende ansvar for sambandet. 2. Ha oversikt over disponible frekvensområder/ basestasjoner og aktuelle felleskanaler. 3. Ha oversikt over disponibelt sambandsmateriell. 4. Ha oversikt over dekningsområder (kart over dekningsområder). 5. Raskt bygge opp funksjonelt sambandsnett med sambandskart. 6. Utplassere link/ rele-stasjoner ved behov. 10

11 2.4 Forsyning og rasjonering Anskaffelse av materiell, mat, klær m.m. ved kriser, store ulykker, katastrofer. Alle nettselskap er pålagt å utarbeide planer for rasjonering av elektrisk kraft i h.h.t. forskrift av Det er utarbeidet planer i samarbeid med Eidsiva Energi AS (april 2009). Planer for strømrasjonering framgår av egen beredskapsplan Ansvarlig personell Om nødvendig oppnevnes personell av rådmannen eller en av kriseledelsens medlemmer. 11

12 3. Grue beredskapsråd Beredskapsrådet har som oppgave å drøfte og samordne beredskapstiltak mellom ulike myndigheter og drøfte det kommunale beredskapsarbeid på generell basis. Direktoratet for sivilt beredskap i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund har i utarbeidet et Normalreglement for kommunenes beredskapsarbeid. Selv om dette dokument er fra 1989, er det fortsatt gjeldende. I henhold til reglementet skal kommunen ha et beredskapsråd som skal være kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål. Beredskapsrådet har følgende sammensetning, endret i kommunestyrets møte : Tittel Navn Tlf. arbeid Tlf privat Mobil: Ordfører Rådmann Enhetsleder landbruk og teknikk Enhetsleder helse og familie Kommuneleg en Glåmdal Interkom. Brannvesen IKS (GB IKS) Glåmdal innterkom. vann- og avløpsselsk. (GIVAS IKS) Lensmannen i Grue Hedmark Sivilforsvarsd istrikt Forsvaret, Opplandske heimevernsdis trikt 05 Herdis Bragelien Kari Andreassen Ivar Solberg Per O. Bukkemoen Terje Christiansen Marit Hermansen Brannsjef Bjørn Pedersen Daglig leder Thomas Trømborg E-post: E-post: E-post: E-post: Legevakt: E-post: E-post: E-post: Arne Johan Sigstad E-post: Sivilforsv.insp. Thore Nylænder E-post: Major Jon Ivar Bergersen, Skotterud

13 4. Operative planer Oversikt over innsatsplaner som skal benyttes ved krisesituasjoner, større ulykker, katastrofer. Planene er en svært viktig del av beredskapsplanene. Planene er direkte underlagt den enkelte enhet. Kriseledelsen skal ha oversikt over planene. Pr. dato er ikke alle planene oppdatert. ANSVAR: Enhet for landbruk og teknikk Glåmdal interkomm. vann og avløpsselskap (GIVAS IKS) Glåmdal Brannvesen IKS, (GB IKS) 3.1 PLANER/ ANSVARSOMRÅDER: Skogbruk Jordbruk Flomplan ajourført april 2009 Vann/avløp. Veg/drift. Brann/ redning MERKNADER: Skogbrann Flom Flom, vegbrudd, ras, tilsyn. Ressursoversikter Anleggsmaskiner transportører m.m. Ressursoversikter Anleggsmaskiner transportører m.m. Branner, trafikkulykker, farlig gods, flom, ras, forurensn. av drikkevann. 3.2Enhet helse og familie Enhet for omsorgstjenesten Enhet for sosiale tjenester 3.3Enhet for oppvekst Plan for helsemessig og sosial beredskap Smittevernsplan (under rev. 2009) Atomberedskapspl. Kontaktgruppe ved kriser PU-tjeneste Sykehjem. omsorgsboliger. Hjemmetjeneste. Helse- og sosialplan Skoler Barnehager Dekker lovområdet. Epidemier. Evakuering, ressurstilgang. Evakuering, ressurstilgang. Operativ del. Barnevern Samleplan ved evakuering, alternative 13

14 3.4Andre interne/ eksterne Kultur Politi/ lensmann HV i Glåmdal FIG Ambulanse Røde Kors Kirken undervisningslokaler. Sikring av kultur- og fornminner. 14

15 5. Redningsressurser Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser i kommunen Instanser eller redningsressurstyper: Kontaktperson Telefon arbeid Privat Enhet for landbruk og teknikk Anleggsmaskiner/transportsmatr. (Se enhetens operative planer) Glåmdal interkomm. vann- og avløpsselskap IKS (GIVAS IKS) Brannstasjonen, Kirkenær Glåmdal Brannvesen IKS (GB IKS) Enhetsleder Ivar Solberg, Flisa Oppsynsm. Ivar Hoff, Kirkenær Skogbr. Steinar Ausland, Lunderseter Daglig leder Thomes Trømborg, Kongsvinger E-post: E-post: E-post: E-post: Vakthavende befal (110) Overbefalsvakt, (vaktbefal) Kongsvinger Brannsjef Bjørn Pedersen, K.vinger E-post: Varabrannsjef Per Ivar Bekk, Grinder e-pst: Åsnes brannvern FIG-gruppen (Sivilforsvaret) Brannsj. Tore Skjøthaug, Flisa Leder Håvard Knashaug, Arneberg (vaktsentral) E-post: Hedmark Sivilforsvarsdistrikt, Hamar Forsvaret, Opplandske heimevernsdistrikt 05 Lensmannen i Grue (rekvirent til HV) Fylkesmannen i Hedmark Postboks Hamar (rekvirent til forsvaret) N-leder Øystein Bjerke, Kirkenær Kontaktperson Grue, sivilf.inspektør Thore Nylænder, Kongsvinger Major Jov Ivar Bergersen, Skotterud Lensm. Arne Johan Sigstad, Elverum Beredskapsavd. Knut Anders Fossum Rådgiver Johan Neby RådgiverErik Haugen Rådg. Espen Bertnsen (110-sentral) Vakttelefon E-post: E-post: (Varslingstlf) E-psot: Kontaktperson Telefon - arbeid Privat 15

16 Apotek I Kirkenær Mattilsynet, DK Øst-Hedmark Kontor Kongsvinger Storhusholdning/innkvartering: Apoteker Bjørg Lorentzen Reseptar Hilde Årnes Gulbrandsen Seksjonssjef Kongsvinger, Harald Øverby Beredskapstlf.: E-post: Kommunegarden, hovedkjøkken Skaslien Gjestgiveri Finnskogen Turist og Villmarksenter Finnskogtoppen Helsesenter Opaker Gård AS Finnskogen Kro og Motell Bjørn Eriksen Elin Skaslien Kjell Magne Nordvi Aino Sorknes Charlotte Omst.Mohn Eva Neby

17 6. Frivillige organisasjoner Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes-/katastrofesituasjon Organisasjon: Kontaktpersoner: Telefon Grue Røde kors hjelpekorps Jan-Børre Olsen Norsk folkehjelp, avd. Grue Leder Ingar Fjørtoft Instruktør Øistein Skoglund Instr. Lene Willoch Grue idrettslag Berit Telle Grinder idrettslag Christin Ødegården Namnå idrettslag Marina Seigerud Moe Grue Finnskog idrettslag Jørn Skaslien Vestsiden Ungdomslag Åge Skyrud Bygdekvinnelaga i Grue Sigrid Holmen Grue Bondelag Arne Rønaasen Grue Sanitetsforening Anne D. Woll Grue Finnskog Sanitetsforening Asbjørg Kulblik Grinder og Tjura Bondekv.lag Ragnhild Q Haarstad Kvinners Frivillige Beredskap Randi Hagen

18 7. Varslingsliste Etat/virksomhet/st Privatadresse Tlf privat arbeid mobil illing Ordfører 2265 Namnå Varaordfører 2264 Grinder Rådmann Nygata Kongsv. Beredskapssekr Tyrsveg Kirkenær etær Personalleder og informasjonsled er 2256 Grue Finnskog 2230 Skotterud Fagansvarlig IT 2260 Kirkenær Økonomileder Enhetsleder teknikk og landbruk Skogbrukssjef Enhetsleder helse- og familie Enhetsleder omsorgstjeneste n Enhetsleder sosiale tjenester Kommunelege I Terje Christiansen/ Marit Hermansen Enhetsleder oppvekst NAV Grue (fra ) Daglig leder Eva Aurdal Skriverveg Flisa 2260 Kirkenær Namnå Parkv Kongsv Tobøl Kirkenær 2265 Namnå (legevakt) 2260 Kirkenær Kirkenær Løkkegt. 30, 2213 K.vinger Soknepresten 2260 Kirkenær Fylkesmannen i Hedmark P.boks Hamar (Varslingstlf) (fax) Eidsiva Energi AS 2270 Flisa

19 Telenor (kundeserv) 19

20 8. Internkontroll av beredskaps- og kriseplan Plan for å sikre at kommunens beredskapsplan er funksjonell og ajourført. Definisjon Med internkontroll menes i denne sammenheng systematiske tiltak som er nødvendig for å sikre og dokumentere at beredskapsplanleggingen samsvarer med kommunens egen målsetting og krav stilt av andre myndigheter. Elementene I internkontrollsystemet inngår det ulike elementer som griper inn i hverandre, gir føringer og som stadig må vurderes og revideres. Mål Kartlegging Organisering Korrigering Planer og tiltak Oppfølging Kartlegging I beredskapsplanleggingen må en ha følere ute for å ha et grunnlag for revisjon av risiko- og sårbarhetsanalysen. Til dels vil de enkelte fagmiljøene fange opp endringer i tiden, til dels vil en få sentrale føringer og ikke minst vil en kunne få signaler fra beredskapsrådets medlemmer om endringer i tiden. Mål Det skal for beredskapsarbeidet utarbeides overordnet mål, hovedmål og arbeidsmål. Det overordnede målet vedtas årlig politisk. På bakgrunn av dette utarbeides det av rådmannen et eller flere hovedmål med beredskapsplanleggingen i kommunen. Når det gjelder arbeidsmål skal hver enkelt virksomhetsenhet hvert år utarbeide mål som enten begrenser risikoen, er skadeforebyggende eller som gir krisehåndteringen et positivt svar. Organisering Rådmannen eller den det er delegert til: Påse at internkontrollsystemet følges opp. Planer og tiltak Hver virksomhetsenhet skal på bakgrunn av den overordnede kriseplanen utarbeide sine kriseplaner. Hver avdelingsleder skal kontinuerlig påse at avdelingens/ virksomhetens kriseplan er oppdatert. Hver virksomhetsenhet skal årlig rapportere måloppnåelse på bakgrunn av sine arbeidsmål til etatsleder som igjen innrapporterer til rådmannen. 20

21 Hver enkelt etatsleder skal årlig innrapportere økonomibehov for å gjennomføre de enkelte enheter sine arbeidsmål i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan. Rådmannen skal ha planer for hvor mange og hvem i organisasjonen som skal inneha kunnskap om beredskapsplanlegging, kriseplaner, kriseinformasjon og kriseledelse. Dette for at en til en hver tid har personer i organisasjonen som er oppdatert på området. Oppfølging og korrigering For at beredskapsarbeidet ikke skal bli nedprioritert og planene foreldet må de revideres og prøves ut kontinuerlig. Gjøre mål Beredsk apsrådet møtes Krisele delsen møtes ROSanalyse n vurdere s/rev. Overor dnet mål vedtas politisk Tiltak innarb. neste års budsj. Øvelse partallår Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des X X X X X X Det skrives en rapport etter hver øvelse eller reell krise. Denne oversendes til beredskapsrådets medlemmer. Disse gir råd i forhold til forbedringstiltak. Beredskapsrådets møte søkes lagt primo november. 21

22 9. Revisjon av beredskapsplan for Grue kommune D at o: Ju ni 01 Ju ni 01 Ju ni 01 De s. 01 De s. 01 M ai 04 N ov.0 5 M ars 07 M ars 08 Ap ril 09 Feil/ mangler Rettelse Rettet Varslingstlf. Fylkesman. s 9 Nytt nr HK s 11 HK Sideregister Opprettet HK Informasjon personell Oppsplittet avdelingen HK Nytt telefonisystem i kommunen Innarbeidet i hele planen HK Ajourført punkt 4, 5 og 6 Bladsidene byttet i alle permene HK Ajourført hele planen Skiftet alle sider HK Rev. infoavd. samt ajourføring Skiftet alle sider (endret reg.) HK Ajourført hele planen Skiftet alle sider HK Ajourført hele planen Skiftet alle sider HK 22

23 23