Grue kommune Kriseplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grue kommune Kriseplan"

Transkript

1 Grue kommune Kriseplan Behandlet i kommunestyret Sist revidert/ajourført april

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kommunal kriseplan i fredstid Hva bør planen omfatte Kriseledelse Etablerring av kriseledelse Fullmakt til kriseledelsen Sted for etablering av kriseledelsen Kriseledelsens ansvar/oppgaver Operativ sentral 4 2. Plan direkte underlagt kriseledelsen Plan for informasjon Ansvarlig personell pressetjeneste Pressetjenestens hovedoppgaver Ansvarlig personell publikumstjeneste Publikumstjenestens hovedoppgaver Sted for etablering av info-avdeling Oppgaver for info-avdeling Ansvarlig personell IKT-tjeneste: IKT-tjenestens hovedoppgaver Aktuelle media som kan benyttes til informasjon Evakueringsplan Ansvarlig personell Sted for evakueringsavd Oppgaver for evakueringsavd Ressursoversikt ved evakuering Aktuelle innkvarteringessteder Transportmidler Forpleining Senger, sengetøy, klær Aktuelt personell utenfor kommunal tjeneste Sambandsplan Ansvarlig personell Sted for etablering av samband Oppgaver for sambandsavdelingen Forsyningsplan/ressurs Ansvarlig personell Grue beredskapsråd Operative planer Redningsressurser Frivillige organisasjoner Varslingsliste Internkontroll Revisjon av beredskapsplan. 18 2

3 1 Kommunal kriseplan i fredstid Kommunen skal ha kriseplaner for i fredstid å være i stand til rakst å kunne takle krisesituasjoner på et lavest mulig nivå ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen skal: - Være en oppslagsbok som skal veilede til rett beslutning og hvilke tiltak som bør iverksettes. - Vise hvilke ressurser kommunen rår over og som kan settes inn. - Være oppdatert og ajour. 1.1 Hva bør en kriseplan omfatte? - Plan for etablering av kriseledelse i kommunen. - Plan for informasjon til befolkning og media. - Plan for evakuering av befolkning. - Plan for samband og kommunikasjon i krisesituasjoner. - Plan for forsyning til kommunen i krise - Redningsressurser (liste over diverse instanser som disp. redningsressurser). - Frivillige organisasjoner. - Varslingsliste for innkalling av nøkkelpersonell. - Operative fagplaner ved de aktuelle enheter i kommunen. - Internkontroll av beredskaps- og kriseplan 1.2 Kriseledelse Etablering av kriseledelse Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører og/eller rådmann, eller den rådmannen bemyndiger, beslutte at det skal etableres en kriseledelse i kommunen. Kriseledelse utgjøres av følgende (kommunestyrevedtak K. 51/1998): Tittel Navn Tlf. arbeid Tlf privat Mobil: Ordfører Herdis Bragelien E-post: Rådmann Kari Andreassen E-post: Enhetsle der landbruk og teknikk Enhetsle der helse og familie Ivar Solberg E-post: Per O. Bukkemoen E-post: 3

4 Leder for informasjonsavdelingen, personalleder Bjarne Korbøl og rådmannens beredskapssekretær, førstekonsulent Hans Kalleberg, deltar i kriseledelsens møter. Andre enhetsledere, IT-ansvarlige og andre konsultative kontakter kan innkalles som rådgivere etter behov og krisesituasjon Fullmakt til kriseledelsen Kommunestyret delegerer fullmakt til kriseledelsen ved ordfører og rådmann til å fatte avgjørelser som avviker fra vedtatt budsjett. Rådmannen og enhetsledere i kriseledelsen kan i en krisesituasjon beordre overtid og annet arbeid på ansatte Sted for etablering av kriseledelsen A Grue rådhus, 2. etg. Kommunestyresalen Tlf Formannskapssalen Tlf. (foreløpig ikke installert) Festsal og vestibyle reserveres. B Brannstasjonen (avgjøres ut av situasjonen) Tlf (Fax ) C Gruehallen (avgjøres ut av situasjonen) Tlf Kriseledelsens ansvar/ oppgaver 1. Lede og samordne arbeidet i krisesituasjoner. 2. Ta avgjørelser i h.h.t. instruks og fullmakter. 3. Beslutte å iverksette nødvendige tiltak etter samråd med skadestedsledelsen. 4. Ha oversikt over ressurser i kommunen og prioritere disse. 5. Holde kontakt med skadestedsledelse evt. lokal redningssentral LRS. (*). 6. Holde fylkesmannen godt og løpende orientert om situasjonen i kommunen. 7. Operativt sørge for/ opprette sambandsforbindelser med og mellom de forskjellige redningsenheter. 8. Føre logg over hendelsesforløpet. (*) (LRS: Hvert politidistrikt i landet utgjør en lokal redningssentral (LRS), og det er politiet som avgjør når LRS skal opprettes. Når politiet oppnevner LRS, overtar politiet ansvaret for aksjonen) Operativ sentral Med operativ sentral menes samleplass for materiell/ personell ved krisesituasjoner. A. Gruehallen. B. Brannstasjonen (avgjøres ut fra situasjonen) 4

5 2. Planer direkte underlagt kriseledelsen 2.1 Plan for informasjon Plan for informasjon i krisesituasjoner, store ulykker, katastrofer. Planen er direkte underlagt kriseledelsen Ansvarlig personell med spesielt ansvar for pressetjeneste: L e d e r : N. l e d e r Navn Stilling Tlf. arbeid Tlf. privat Mobil Bjarne Korbøl Personalleder E-post: Turid Bjerkestrand Økonomileder Epost: Kjell I. Pettersson Enhetsl. sosial E-post: Torbjørn Øveråsen Næringssjef E-post: Staben opprettes og økes etter behov og situasjon: John Stømner Berit S. Gjedtjernet Fagansv. skatt Førstesekretær Informasjonslederen er kriseledelsens rådgiver i forhold til intern og ekstern kommunikasjon, men det presiseres at det er ordføreren som skal informere media. - Ved spesielle behov økes staben med egnet fagpersonell Pressetjenestens hovedoppgaver: Å holde løpende kontakt med media og sørge for at media får all tilgjengelig informasjon. 5

6 Å produsere pressemeldinger for alle medier. Å arrangere pressekonferanser/ intervju med kriseledelse. Medieovervåking. Føre logg. 6

7 2.1.3 Ansvarlig personell publikumstjeneste: Le de r: N. le de r: Navn Ingunn Langmoen Ellinor Taihaugen Eva Skytteren Anne Berit Ekåsen Stilling Fagansvarlig servicetorget Servicemedarbeider Servicemedarbeider Servicemedarbeider Felles e-postadresse: Staben opprettes og økes etter behov og situasjon. Ivar Westerbakk Førstekonsulent Stein Sorknes Landbruksveileder Samtalepartnere for dem som føler angst og usikkerhet: Aarny S Teien Sosialkonsulent Inger Øieroset Sosialkonsulent Publikumstjenestens hovedoppgaver: Gi publikum informasjon på tidligst mulig tidspunkt under krisen. Å være samtalepartner for dem som føler angst og usikkerhet Sted for etablering av info-avdeling: Publikumstjeneste: Servicetorget, to inngående linjer på tlf og tlf.nr , og Informasjonsledelsen og pressetjenesten: Festsalen Servicetorget Oppgaver for info-avdeling 1. Sørge for informasjonsflyt mellom skadestedsledelse og kriseledelse. 2. Innhente situasjonsopplysninger og samordne situasjonsoversikt. 3. Informere til befolkningen. 4. Informere om forventede situasjoner til rette instanser. 5. Gi informasjon om helsemessige og sosiale forhold, energi, kommunikasjon, varehandel m.m. 6. Informere media, utarbeide pressemeldinger, arrangere pressekonferanser m.m. 7

8 7. Informere alle operative enheter og egne ansatte. 8. Gi situasjonsrapporter til fylkesmannen og eventuelt andre. 9. Føre logg Ansvarlig personell IKT-tjeneste: Le de r: N. le de r: Navn Bjørn Ingmar Berg Ole Erik Walmann Stilling Fagleder IKT Konsulent Felles e-postadresse: IKT-tjenestens hovedoppgaver: Sørge for at det til en hver tid er et operativt system for info via kommunens hjemmeside og at øvrige telefoner og datasystem er operativt Aktuelle media som kan benyttes til informasjon vedr. kriser, ulykker, katastrofer. Tlf. Avis er: Radi o/t V: Glåmdalen Flisa E-post: (fax) Kongsvinger (fax) Østlendingen Flisa (fax) Elverum (fax) NRK, Hedmark E-post: Elverum (fax) P 5 Solungen AS Flisa Radio Glåmdal Kongsvinger (fax) Radio Kongsvinger Kongsvinger (fax) Radio Sentrum Kongsvinger E-post: (fax) NRK 1 og Oslo (fax NRK 1) (fax NRK 2) 8

9 Serv icetorg et: Ann et: TV Oslo Bergen Kommunens hjemmeside: Via postkasser. Via skolene, informasjon til elevene. Informasjonsmøter i forsamlingslokaler. Ved plakatoppslag, løpesedler. Ved å oppsøke husstander. Ved høyttalerbiler. 2.2 Evakueringsplan Plan for evakuering av personer fra truede områder ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen er direkte underlagt kriseledelsen Ansvarlig personell: Leder: Nestleder: Enhetsleder helse og familie Per O. Bukkemoen Førstekonsulent Inger Aasen Politiet har normalt ansvar for evakuering. Det må derfor opprettes et samarbeid mellom politiet og kommunens kriseledelse v/leder. I tillegg kan det være behov for fagpersonell/ stab ut fra hendelsens omfang Sted for etablering av evakueringsavd. Fastsettes av lensmann, eventuelt i samarbeid med kriseledelsen Oppgaver for evakueringsavdelingen. 1. Registrere aktuelle evakueringssteder og samleplasser. 2. Oversikt over evakueringsområder. (Hvor stort område som skal evakueres, hvem bor/er i området mm) 3. Informere befolkningen i evakueringsområdet. 4. Sørge for at det ikke oppstår panikksituasjoner. 5. Registrere navn med mer på personer som evakueres og hvor de evakueres, også de som flytter privat. 6. Skaffe transportmidler. 7. Kontrollere at området er tømt og etablere vakthold. 8. Sørge for at skadde personer og personer med psykiske problemer kommer til behandling og får omsorg (helse, prest og andre org.) 9. Sørge for forpleining og klær ved behov Ressursoversikt ved evakuering A. Politiet B. FIG-gruppen/ Hedmark Sivilforsvarsdistrikt C. Glåmdal Interkommunale brannvesen IKS (opprettes fra ) D. Grue Røde Kors Hjelpekorps E. Grue Sanitetsforening, Grue HV vetaranforening, og andre frivillige organisasjoner, idrettslag o.l. 9

10 2.2.5 Aktuelle innkvarteringssteder:. Overnattingssteder, skoler, forsamlingslokaler og lignende. Jfr. plan om helsemessig og sosial beredskap Transportmidler NETT-buss (NSB-bilruter Kongsvinger), Grue Taxi, drosjesentralen, ambulanse, forsvaret Forpleining Forretninger og overnattingssteder Senger, sengetøy, klær Kommunegården, Grue Sanitetsforening, Sivilforsvaret, Heimevernet 05 Opplandske HV i Glåmdal, overnattingsstedene. Det er inngått samarbeidsavtaler om omsorgsberedskap datert med Grue Sanitetsforening og Grue Finnskog sanitetsforening. Grue Sanitetsforening s disponible beredskapsmateriell framgår av vedlegg til avtalen Aktuelt personell utenfor kommunal tjeneste Grue Sanitetsforening og Grue Finnskog Sanitetsforening (jfr. punkt 2.2.8), Kvinners Frivillige Beredskap, FIG-gruppen, sivilforsvaret, Heimevernet 05 Opplandske HV i Glåmdal, Røde Kors, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. 2.3 Sambandsplan Plan for opprettelse/ drift av samband mellom kriseledelse og viktige operative enheter/ skadestedsledelse ved kriser, store ulykker, katastrofer. Planen er direkte underlagt kriseledelsen. Radiosamband via brannvesenets eget interne samband er reserveplan i tilfelle brudd på tlf eller IT Ansvarlig personell Leder: Varabrannsjef Per Ivar Bekk. Nestleder: Oppsynsmann Ivar Hoff I tillegg kan det være behov for fagpersonell/ stab ut fra hendelsens omfang Sted for etablering av sambandsavdeling. Samme sted som kriseledelsen (rådhuset) Oppgaver for sambandsavdelingen. 1. Koordinerende ansvar for sambandet. 2. Ha oversikt over disponible frekvensområder/ basestasjoner og aktuelle felleskanaler. 3. Ha oversikt over disponibelt sambandsmateriell. 4. Ha oversikt over dekningsområder (kart over dekningsområder). 5. Raskt bygge opp funksjonelt sambandsnett med sambandskart. 6. Utplassere link/ rele-stasjoner ved behov. 10

11 2.4 Forsyning og rasjonering Anskaffelse av materiell, mat, klær m.m. ved kriser, store ulykker, katastrofer. Alle nettselskap er pålagt å utarbeide planer for rasjonering av elektrisk kraft i h.h.t. forskrift av Det er utarbeidet planer i samarbeid med Eidsiva Energi AS (april 2009). Planer for strømrasjonering framgår av egen beredskapsplan Ansvarlig personell Om nødvendig oppnevnes personell av rådmannen eller en av kriseledelsens medlemmer. 11

12 3. Grue beredskapsråd Beredskapsrådet har som oppgave å drøfte og samordne beredskapstiltak mellom ulike myndigheter og drøfte det kommunale beredskapsarbeid på generell basis. Direktoratet for sivilt beredskap i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund har i utarbeidet et Normalreglement for kommunenes beredskapsarbeid. Selv om dette dokument er fra 1989, er det fortsatt gjeldende. I henhold til reglementet skal kommunen ha et beredskapsråd som skal være kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål. Beredskapsrådet har følgende sammensetning, endret i kommunestyrets møte : Tittel Navn Tlf. arbeid Tlf privat Mobil: Ordfører Rådmann Enhetsleder landbruk og teknikk Enhetsleder helse og familie Kommuneleg en Glåmdal Interkom. Brannvesen IKS (GB IKS) Glåmdal innterkom. vann- og avløpsselsk. (GIVAS IKS) Lensmannen i Grue Hedmark Sivilforsvarsd istrikt Forsvaret, Opplandske heimevernsdis trikt 05 Herdis Bragelien Kari Andreassen Ivar Solberg Per O. Bukkemoen Terje Christiansen Marit Hermansen Brannsjef Bjørn Pedersen Daglig leder Thomas Trømborg E-post: E-post: E-post: E-post: Legevakt: E-post: E-post: E-post: Arne Johan Sigstad E-post: Sivilforsv.insp. Thore Nylænder E-post: Major Jon Ivar Bergersen, Skotterud

13 4. Operative planer Oversikt over innsatsplaner som skal benyttes ved krisesituasjoner, større ulykker, katastrofer. Planene er en svært viktig del av beredskapsplanene. Planene er direkte underlagt den enkelte enhet. Kriseledelsen skal ha oversikt over planene. Pr. dato er ikke alle planene oppdatert. ANSVAR: Enhet for landbruk og teknikk Glåmdal interkomm. vann og avløpsselskap (GIVAS IKS) Glåmdal Brannvesen IKS, (GB IKS) 3.1 PLANER/ ANSVARSOMRÅDER: Skogbruk Jordbruk Flomplan ajourført april 2009 Vann/avløp. Veg/drift. Brann/ redning MERKNADER: Skogbrann Flom Flom, vegbrudd, ras, tilsyn. Ressursoversikter Anleggsmaskiner transportører m.m. Ressursoversikter Anleggsmaskiner transportører m.m. Branner, trafikkulykker, farlig gods, flom, ras, forurensn. av drikkevann. 3.2Enhet helse og familie Enhet for omsorgstjenesten Enhet for sosiale tjenester 3.3Enhet for oppvekst Plan for helsemessig og sosial beredskap Smittevernsplan (under rev. 2009) Atomberedskapspl. Kontaktgruppe ved kriser PU-tjeneste Sykehjem. omsorgsboliger. Hjemmetjeneste. Helse- og sosialplan Skoler Barnehager Dekker lovområdet. Epidemier. Evakuering, ressurstilgang. Evakuering, ressurstilgang. Operativ del. Barnevern Samleplan ved evakuering, alternative 13

14 3.4Andre interne/ eksterne Kultur Politi/ lensmann HV i Glåmdal FIG Ambulanse Røde Kors Kirken undervisningslokaler. Sikring av kultur- og fornminner. 14

15 5. Redningsressurser Liste over diverse instanser som disponerer redningsressurser i kommunen Instanser eller redningsressurstyper: Kontaktperson Telefon arbeid Privat Enhet for landbruk og teknikk Anleggsmaskiner/transportsmatr. (Se enhetens operative planer) Glåmdal interkomm. vann- og avløpsselskap IKS (GIVAS IKS) Brannstasjonen, Kirkenær Glåmdal Brannvesen IKS (GB IKS) Enhetsleder Ivar Solberg, Flisa Oppsynsm. Ivar Hoff, Kirkenær Skogbr. Steinar Ausland, Lunderseter Daglig leder Thomes Trømborg, Kongsvinger E-post: E-post: E-post: E-post: Vakthavende befal (110) Overbefalsvakt, (vaktbefal) Kongsvinger Brannsjef Bjørn Pedersen, K.vinger E-post: Varabrannsjef Per Ivar Bekk, Grinder e-pst: Åsnes brannvern FIG-gruppen (Sivilforsvaret) Brannsj. Tore Skjøthaug, Flisa Leder Håvard Knashaug, Arneberg (vaktsentral) E-post: Hedmark Sivilforsvarsdistrikt, Hamar Forsvaret, Opplandske heimevernsdistrikt 05 Lensmannen i Grue (rekvirent til HV) Fylkesmannen i Hedmark Postboks Hamar (rekvirent til forsvaret) N-leder Øystein Bjerke, Kirkenær Kontaktperson Grue, sivilf.inspektør Thore Nylænder, Kongsvinger Major Jov Ivar Bergersen, Skotterud Lensm. Arne Johan Sigstad, Elverum Beredskapsavd. Knut Anders Fossum Rådgiver Johan Neby RådgiverErik Haugen Rådg. Espen Bertnsen (110-sentral) Vakttelefon E-post: E-post: (Varslingstlf) E-psot: Kontaktperson Telefon - arbeid Privat 15

16 Apotek I Kirkenær Mattilsynet, DK Øst-Hedmark Kontor Kongsvinger Storhusholdning/innkvartering: Apoteker Bjørg Lorentzen Reseptar Hilde Årnes Gulbrandsen Seksjonssjef Kongsvinger, Harald Øverby Beredskapstlf.: E-post: Kommunegarden, hovedkjøkken Skaslien Gjestgiveri Finnskogen Turist og Villmarksenter Finnskogtoppen Helsesenter Opaker Gård AS Finnskogen Kro og Motell Bjørn Eriksen Elin Skaslien Kjell Magne Nordvi Aino Sorknes Charlotte Omst.Mohn Eva Neby

17 6. Frivillige organisasjoner Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen som kan være aktuelle i en ulykkes-/katastrofesituasjon Organisasjon: Kontaktpersoner: Telefon Grue Røde kors hjelpekorps Jan-Børre Olsen Norsk folkehjelp, avd. Grue Leder Ingar Fjørtoft Instruktør Øistein Skoglund Instr. Lene Willoch Grue idrettslag Berit Telle Grinder idrettslag Christin Ødegården Namnå idrettslag Marina Seigerud Moe Grue Finnskog idrettslag Jørn Skaslien Vestsiden Ungdomslag Åge Skyrud Bygdekvinnelaga i Grue Sigrid Holmen Grue Bondelag Arne Rønaasen Grue Sanitetsforening Anne D. Woll Grue Finnskog Sanitetsforening Asbjørg Kulblik Grinder og Tjura Bondekv.lag Ragnhild Q Haarstad Kvinners Frivillige Beredskap Randi Hagen

18 7. Varslingsliste Etat/virksomhet/st Privatadresse Tlf privat arbeid mobil illing Ordfører 2265 Namnå Varaordfører 2264 Grinder Rådmann Nygata Kongsv. Beredskapssekr Tyrsveg Kirkenær etær Personalleder og informasjonsled er 2256 Grue Finnskog 2230 Skotterud Fagansvarlig IT 2260 Kirkenær Økonomileder Enhetsleder teknikk og landbruk Skogbrukssjef Enhetsleder helse- og familie Enhetsleder omsorgstjeneste n Enhetsleder sosiale tjenester Kommunelege I Terje Christiansen/ Marit Hermansen Enhetsleder oppvekst NAV Grue (fra ) Daglig leder Eva Aurdal Skriverveg Flisa 2260 Kirkenær Namnå Parkv Kongsv Tobøl Kirkenær 2265 Namnå (legevakt) 2260 Kirkenær Kirkenær Løkkegt. 30, 2213 K.vinger Soknepresten 2260 Kirkenær Fylkesmannen i Hedmark P.boks Hamar (Varslingstlf) (fax) Eidsiva Energi AS 2270 Flisa

19 Telenor (kundeserv) 19

20 8. Internkontroll av beredskaps- og kriseplan Plan for å sikre at kommunens beredskapsplan er funksjonell og ajourført. Definisjon Med internkontroll menes i denne sammenheng systematiske tiltak som er nødvendig for å sikre og dokumentere at beredskapsplanleggingen samsvarer med kommunens egen målsetting og krav stilt av andre myndigheter. Elementene I internkontrollsystemet inngår det ulike elementer som griper inn i hverandre, gir føringer og som stadig må vurderes og revideres. Mål Kartlegging Organisering Korrigering Planer og tiltak Oppfølging Kartlegging I beredskapsplanleggingen må en ha følere ute for å ha et grunnlag for revisjon av risiko- og sårbarhetsanalysen. Til dels vil de enkelte fagmiljøene fange opp endringer i tiden, til dels vil en få sentrale føringer og ikke minst vil en kunne få signaler fra beredskapsrådets medlemmer om endringer i tiden. Mål Det skal for beredskapsarbeidet utarbeides overordnet mål, hovedmål og arbeidsmål. Det overordnede målet vedtas årlig politisk. På bakgrunn av dette utarbeides det av rådmannen et eller flere hovedmål med beredskapsplanleggingen i kommunen. Når det gjelder arbeidsmål skal hver enkelt virksomhetsenhet hvert år utarbeide mål som enten begrenser risikoen, er skadeforebyggende eller som gir krisehåndteringen et positivt svar. Organisering Rådmannen eller den det er delegert til: Påse at internkontrollsystemet følges opp. Planer og tiltak Hver virksomhetsenhet skal på bakgrunn av den overordnede kriseplanen utarbeide sine kriseplaner. Hver avdelingsleder skal kontinuerlig påse at avdelingens/ virksomhetens kriseplan er oppdatert. Hver virksomhetsenhet skal årlig rapportere måloppnåelse på bakgrunn av sine arbeidsmål til etatsleder som igjen innrapporterer til rådmannen. 20

21 Hver enkelt etatsleder skal årlig innrapportere økonomibehov for å gjennomføre de enkelte enheter sine arbeidsmål i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan. Rådmannen skal ha planer for hvor mange og hvem i organisasjonen som skal inneha kunnskap om beredskapsplanlegging, kriseplaner, kriseinformasjon og kriseledelse. Dette for at en til en hver tid har personer i organisasjonen som er oppdatert på området. Oppfølging og korrigering For at beredskapsarbeidet ikke skal bli nedprioritert og planene foreldet må de revideres og prøves ut kontinuerlig. Gjøre mål Beredsk apsrådet møtes Krisele delsen møtes ROSanalyse n vurdere s/rev. Overor dnet mål vedtas politisk Tiltak innarb. neste års budsj. Øvelse partallår Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des X X X X X X Det skrives en rapport etter hver øvelse eller reell krise. Denne oversendes til beredskapsrådets medlemmer. Disse gir råd i forhold til forbedringstiltak. Beredskapsrådets møte søkes lagt primo november. 21

22 9. Revisjon av beredskapsplan for Grue kommune D at o: Ju ni 01 Ju ni 01 Ju ni 01 De s. 01 De s. 01 M ai 04 N ov.0 5 M ars 07 M ars 08 Ap ril 09 Feil/ mangler Rettelse Rettet Varslingstlf. Fylkesman. s 9 Nytt nr HK s 11 HK Sideregister Opprettet HK Informasjon personell Oppsplittet avdelingen HK Nytt telefonisystem i kommunen Innarbeidet i hele planen HK Ajourført punkt 4, 5 og 6 Bladsidene byttet i alle permene HK Ajourført hele planen Skiftet alle sider HK Rev. infoavd. samt ajourføring Skiftet alle sider (endret reg.) HK Ajourført hele planen Skiftet alle sider HK Ajourført hele planen Skiftet alle sider HK 22

23 23

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Behandlet i kommunestyret 06.11.2000. Revidert etter kommunestyrevedtak 26.10.2009 Ajourført av kriseledelsen, siste gang 09.04.2015. Oppdatert med bakgrunn i kommunens ROS-analyse.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL

BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL BEREDSKAPSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret 15.02.00 Revidert september 2010 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapskoordinator, jfr pkt 6.5.3 Dette

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører

SAKSFREMLEGG. * Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer til kommunens beredskapsråd: NAVN TELEFON JOBB. MOBIL- TELEFON Ordfører SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/542-5 Arkiv: X20 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: BEREDSKAPSARBEID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: * Kommunestyret

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006

7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7. Telefon og adresselister àjour 24.04.2006 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidssted Telefon arb. Mob.telefon Privatadresse Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger Herredshuset 32

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30

vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30 vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ivar Lingaas Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/1353- Liv Inger Nerhagen, 62 46 46 35 140/X20 30.04.2012 4449/2012 STOR-ELVDAL KOMMUNE

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/1353- Liv Inger Nerhagen, 62 46 46 35 140/X20 30.04.2012 4449/2012 STOR-ELVDAL KOMMUNE Stor-Elvdal kommune Rådmannen Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2010/1353- Liv Inger Nerhagen, 62 46 46 35 140/X20 30.04.2012 4449/2012 STOR-ELVDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN PLAN FOR HÅNDTERING

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE

7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE 7. Telefon og adreelister àjour 30.11.06 mindre rettinger 27.09.11 7.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE Stilling Navn Arbeidted Telefon arb. Mob.telefon Privatadree Privattelefon Kriseledelse Ordfører Per. R. Berger

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR.

1. FORBEREDELSER ETTER TEMADAGEN OM EKSTREMVÆR. Fylkesmannenes beredskapsstab i Vest-Agder Postboks 513 4605 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 14/365-11/K2-X20/KSL 15.01.2015 Evalueringsrapport Øvelse ekstremvær 9.desember 2014 1. FORBEREDELSER

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr 1 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Vadsø kommune - revidert august 2004 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR...2 1.1 INNKALLING

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.08.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18.

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18.15 Følgende medlemmer møtte: Niels. F. Rolsdorph Gunn Elin Krav Bakke

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

KRISEPLAN LOPPA KOMMUNE FOR. Eksemplar nr. Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7)

KRISEPLAN LOPPA KOMMUNE FOR. Eksemplar nr. Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) Eksemplar nr Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) KRISEPLAN FOR LOPPA KOMMUNE Sist revidert i kommunestyret 20.02.2004, sak 006/04 INNHOLD 1.1 INNKALLING AV DEN

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19.

v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Rapport etter tilsyn. Kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal Rapport etter tilsyn Kommunal beredskapsplikt Eide kommune Tilsynsdato: 12.11.2013 Rapportdato: 14.02.2014 Innhold 1 BAKGRUNN OG GJENNOMFØRING... 3 1.1 FORMÅL OG HJEMMELSGRUNNLAG...

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Roman

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19.

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok IJtvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.06.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00-19.10 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.15 Vennesla, 16.07.14 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan 1 Metadata PLANENS NAVN: PLANENS VIRKEOMRÅDE: OVERORDNET PLANVERK: Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Elverum kommunes Hovedberedskapsplan

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 01.11.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Referat fra møte i grenseredningsrådet 18. og 19. mai 2011 på SAS Hotel Radisson Blu Resort Trysil.

Referat fra møte i grenseredningsrådet 18. og 19. mai 2011 på SAS Hotel Radisson Blu Resort Trysil. Referat fra møte i grenseredningsrådet 18. og 19. mai 2011 på SAS Hotel Radisson Blu Resort Trysil. Til stede: Lars-Håkan Jönsson Länsstyrelsen i Dalarna Peter Forsström Länsstyrelsen i Dalarna Johan Olsson

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE

KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE Eksemplar nr VEDLEGG TIL SAK 09/1489 Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 7) BEREDSKAPSRÅDET KOMMUNAL PLAN FOR KRISELEDELSE LEBESBY KOMMUNE VEDTATT 14.12.2009 I ARKIVSAK

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

STØTTETEAM VED KRISER

STØTTETEAM VED KRISER STØTTETEAM VED KRISER (FRA OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN) Vedtatt av styre 22.5.2014 www.lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger O 2 Vi Vil Vi Våger Vedlegg 12 Støtteteam ved kriser Utarbeidet av Dato Revidert

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet

Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet Sikkerhet i hverdagen i et samfunn med naturlig usikkerhet Kari Jensen Avdelingsleder Enhet for forebyggende samfunnsoppgaver Visjon Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Virksomhetsidé Direktoratet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Sårbarhet B&A Industri Helse Samband Transport Finans Strømutfall

Detaljer

Fullskalaøvelse «Fondsbu» 6.mars 2014

Fullskalaøvelse «Fondsbu» 6.mars 2014 Fullskalaøvelse «Fondsbu» 6.mars 2014 Øvelsen eies av politiet. Denne gangen Vestoppland politidistrikt. Pål Erik Teigen var øvingsleder. Politiets øvelsesutvalg består av ; -Gudbrandsdal politidistrikt

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

vgßh'*e Utvalg: Formannskapet I)ato: Mandag 16.09.2013 Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20

vgßh'*e Utvalg: Formannskapet I)ato: Mandag 16.09.2013 Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20 vgßh'*e Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen I)ato: Mandag 16.09.2013 Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph,A.se B. Lilleåsen Per Guttorm

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.11.2012 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.11.2012 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.11.2012 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 24.08.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel Kaja Sillerud

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan

Lunner kommune. Overordnet. beredskapsplan Lunner kommune Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan er en generell del i Beredskapsplan for Lunner kommune. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2013 sak Ansvarlig for ajourhold: rådmannen. Sist

Detaljer